Big Data, Grand Challenges Over digitalisering en het geesteswetenschappelijk onderzoek. José van Dijck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Big Data, Grand Challenges Over digitalisering en het geesteswetenschappelijk onderzoek. José van Dijck"

Transcriptie

1 Big Data, Grand Challenges Over digitalisering en het geesteswetenschappelijk onderzoek José van Dijck KETELAAR-LEZING

2 Big Data, Grand Challenges Over digitalisering en het geesteswetenschappelijk onderzoek

3 Digitalisering heeft een dimensie toegevoegd aan de reeds bestaande materialiteit van bronnen Inleiding Toen ik aan mijn promotietraject begon, in 1987 aan de University of California, San Diego (VS), wilde ik onderzoeken hoe een publiek debat over een controversieel onderwerp resulteert in consensus. Mijn proefschrift resulteerde in een boek over het verloop van het publieke debat rondom in vitro fertilisatie (IVF) in de Amerikaanse nieuwsmedia tussen 1978 en 1985 (van Dijck, 1995). Door het enorme aanbod van kranten en tijdschriften was het ondoenlijk alle informatie uit dit debat te achterhalen, dus selectie was noodzakelijk. Gelukkig stuitte ik op een (privé-)archief van een stichting die heel systematisch (zij het niet uitputtend) knipsels over dit onderwerp had gedocumenteerd. Audiovisuele bronnen waren bijna onmogelijk te verzamelen en als ik ze al had gehad, ontbrak me de tijd om ze allemaal door te ploegen. Mijn corpus was dus beperkt en in die beperking moest ik mij de meester tonen. De interpretatieve benadering waarvoor ik koos, bleek een uitstekende oefening in het analyseren van een publiek debat. De belangrijkste les uit die proeve van bekwaamheid, nu zo n vijfentwintig jaar geleden: beschikbare data bepalen de aard van de onderzoeksvraag alsook het instrumentarium waarmee je de bronnen kunt bevragen. Maar de tijden zijn veranderd. Als geesteswetenschappers hebben we sinds tien jaar steeds meer, meer diverse en grotere databestanden tot onze beschikking gekregen: digitalisering heeft een dimensie toegevoegd aan de reeds bestaande materialiteit van bronnen, waardoor we veel grootschaliger onderzoek kunnen doen dat veel meer verschillende typen bronnen omvat. Dat betekent niet alleen dat we onze onderzoeksvragen kunnen bijstellen, maar ook dat we nieuwe instrumenten moeten ontwikkelen om die vragen te beantwoorden. Het omgekeerde is ook waar: nieuwe instrumenten maken vragen mogelijk die we voorheen door fysieke beperkingen niet konden stellen. Overigens is dat geen nieuw fenomeen in de wetenschap. Zonder de Hubble-telescoop hadden astronomen bepaalde vragen over de sterren nooit kunnen bedenken; zonder de deeltjesversneller geen Higgs-deeltje; en zonder DNA-sequencers was de zoektocht naar het menselijk genoom waarschijnlijk vruchteloos gebleken. Nieuwe vragen, nieuwe instrumenten Geesteswetenschappers onderzoeken sinds jaar en dag de menselijke cultuur. Ze stellen fundamentele vragen als: waarom zijn sommige regio s in de wereld al zo lang rijk en andere arm? Hoe komt het dat 2 3

4 in publieke debatten hardnekkige beeldvorming over bepaalde minderheden blijft bestaan? Hoe verandert taal onder invloed van migratie? Die vragen worden al decennia lang gesteld en beantwoord door historici, media-wetenschappers, taalkundigen en vele andere onderzoekers. Wetenschappers uit de humaniora zijn heel goed in het interpreteren van inhoud, en dan vooral van afzonderlijke data ieder op hun eigen terrein. Historici werken met gegevens uit archieven en met gestructureerde data, afkomstig uit bijvoorbeeld gemeentearchieven of instellingen als het Centraal Bureau voor de Statistiek. Taalkundigen putten uit grote tekstuele en mondelinge databestanden. Media-experts gebruiken tekstueel en audiovisueel materiaal van kranten, tijdschriften, radio, televisie en steeds vaker internetbronnen en sociale media. Alfa-wetenschappers, zou je kunnen zeggen, bestuderen ieder op eigen wijze bouwstenen van cultuur en patronen van cultuurverandering. Die bouwstenen waarmee ze van oudsher werken (tekst, beeld, geluid en historische data) waren (en zijn) talrijk en versnipperd. Daarom leggen veel geesteswetenschappers zich meestal toe op één puzzelstukje om dat zo goed mogelijk te interpreteren en analyseren. Bijvoorbeeld het werk van één schilder, de romans van één schrijver, de cijfers uit gemeentearchieven in één historische periode of het taalgebruik van één sociale groep. In mijn eigen proefschrift deed ik precies dat: het onderzoek toespitsen op één soort bron (geschreven mediateksten) uit één beperkte periode. Immers, de beschikbare data en mijn beperkte tijd noopten tot een keuze voor de kwalitatieve benadering van het publieke debat, omdat een grootschalig bronnenonderzoek simpelweg niet tot de mogelijkheden behoorde. Het interessante van digitale zoekmachines is dat ze complexe vragen stimuleren. Aan mijn eigen beperkte vraag over IVF en de Amerikaanse nieuwsmedia tussen 1978 en 1985 lag een veel grotere nieuwsgierigheid ten grondslag, namelijk: hoe leiden publieke debatten over controversiële onderwerpen tot consensus of normalisering? Zo n complex vraagstuk vereist een samenhangend inzicht in sociaalhistorische ontwikkelingen, beeldvorming, verschuivende normen, waarden en wetten over een langere periode. Niet als afzonderlijke fenomenen, maar als complex geheel. Om zo n vraagstuk aan te 4 5

5 Geesteswetenschappers zijn van oudsher gewend om met bronnen te werken die men op waarde kan schatten en interpreteren pakken, kan ik me nauwelijks beperken tot mijn eigen vakgebied; ik zou de omvang en diversiteit van bronnen moeten uitbreiden, waardoor ik het werk niet meer in mijn eentje kan doen. Geesteswetenschappers zijn van oudsher gewend om met bronnen te werken die men op waarde kan schatten en interpreteren. We hebben nog weinig traditie in het samenwerken met interdisciplinaire teams waarin een grotere diversiteit aan bronnen en methoden op tafel komen. Digital Humanities en de digital turn De komende jaren staan onderzoekers en erfgoedinstellingen (archieven, bibliotheken, beeld en geluid, kenniscentra) voor een gezamenlijke uitdaging. De omvang van gedigitaliseerde bestanden is exponentieel toegenomen. Er zijn ook nieuwe zogenaamde born digital bronnen bijgekomen, zoals blogs, internetpagina s en sociale media - allemaal cultuuruitingen die we niet kunnen negeren als we cultuur of cultuurverandering serieus willen bestuderen. De hoeveelheid data of digital content is zodanig toegenomen dat we over Big Data zijn gaan spreken - hoe problematisch deze term ook is. 1 Om deze rijkdom aan materiaal te ontginnen, moeten er nieuwe instrumenten ontwikkeld worden: instrumenten om de data te bevragen op betekenisvolle inhoud. Daarmee veranderen niet alleen de objecten van onderzoek, maar ook de werkwijzen van geesteswetenschappers. De laatste jaren spreken we over Digital Humanities (DH) als we het hebben over de digitalisering van bronnen en de aanpassing van onze onderzoeksmethoden op deze ontwikkelingen. De term DH omvat veel disciplines, is zowel breed als specialistisch en heeft zowel euforie als weerstand opgeroepen. Bij een paar kanttekeningen wil ik graag stil staan. 1 De term Big Data is voor sommige geesteswetenschap pelijke onderzoeken een problematische term; met name als het om historisch onderzoek gaat, zijn die data lang niet altijd big, behalve bijvoorbeeld als het gaat om het doorzoeken van grote hoeveelheden krantenpagina s. 6 7

6 2 Kaptein, Marx & Kamps (2009) laten bijvoorbeeld zien hoe je argumentatiestructuren in verhandelingen van de Tweede Kamer digitaal kunt reconstrueren, om zo niet alleen de inhoud, maar ook de posities van een debat bloot te leggen (wie zei wat tegen wie?). Nu steeds meer en steeds grotere informatiebestanden op geautomatiseerde wijze kunnen worden doorzocht, wordt het mogelijk vragen te stellen die betrekking hebben op langere perioden en meer soorten bronnen. Meer data betekent niet vanzelfsprekend meer kennis of betere inzichten. Eigenlijk betekent het vooral: meer interpretatie en de mogelijkheid om verschillende methoden te verbinden. We willen nieuwe zinvolle vragen kunnen stellen en mogelijke antwoorden onderbouwen met een scala aan bronnen. Om op mijn eerdere voorbeeld terug te komen: als ik hetzelfde onderzoek naar de publieke opinie rond IVF nu in Nederland zou uitvoeren, zou ik een veel rijker palet aan data tot mijn beschikking hebben: gedigitaliseerde kranten en tijdschriften in de Koninklijke Bibliotheek; audiovisuele bestanden bij Beeld en Geluid, maar bijvoorbeeld ook de Handelingen van de Tweede Kamer, waar wetsbesluiten zijn genomen rond reproductieve technieken - besluiten die een politiek karakter hadden en dus voor veel debat zorgden. 2 Om al die databestanden te ontginnen en de interpretaties van deze bronnen in samenhang te zien, heb ik echter nieuwe instrumenten nodig. En eigenlijk ook de hulp van collega s: niet alleen collega s binnen de humaniora die alles van tekst-, beeld- en andere data afweten, maar ook van informatici om de bronnen te kunnen doorzoeken en bevragen; en van sociale wetenschappers voor het gebruik van analysemethoden, zoals discours- en netwerkanalyse. De puzzelstukjes op het gebied van taal, afbeeldingen, bewegend beeld, geluid en historische gegevens moeten in elkaar kunnen worden geschoven en dus moeten experts van elkaar leren hoe ze deze databestanden voor hun onderzoek kunnen ontginnen. Clariah In de afgelopen drie jaar is er al een aantal belangwekkende instrumenten ontwikkeld in de verschillende takken van de geesteswetenschappen; vorig jaar hebben enkele onderzoekers uit de humaniora het plan opgevat een gezamenlijke infrastructuur te ontwikkelen. CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) is een gezamenlijk project van een kernteam van wetenschappers, gesteund door een consortium van veertig kennisen erfgoedinstellingen, publieke organisaties en bedrijven dat 8 9

7 Drie deelgebieden vervullen een voortrekkersrol in Clariah: taalkunde, mediastudies en sociaaleconomische geschiedenis recentelijk door NWO beloond is met een subsidie van twaalf miljoen euro. Met dit geld voor een gezamenlijke infrastructuur kunnen geesteswetenschappers niet alleen digitale instrumenten ontwikkelen om grote databestanden te ontginnen; door deze instrumenten met elkaar te laten praten, leren geesteswetenschappers ook samenwerken om die complexe vragen te beantwoorden. Drie deelgebieden vervullen een voortrekkersrol in CLARIAH: taalkunde, mediastudies en sociaaleconomische geschiedenis. Taalkundigen richten zich met name op het ontginnen van digitale tekstbestanden. Mediastudies experts ontwikkelen vooral tools voor het interpreteren van audiovisuele bronnen. En sociaaleconomische historici concentreren zich op gestructureerde databestanden uit archieven. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat de te ontwikkelen tools bruikbaar zijn voor alle onderzoekers die met verschillende typen digitale data werken. Zo gebruiken taalkundigen audiovisuele bronnen voor onderzoeken naar spreektaalgebruik of -verandering. En als ik publieke debatten onderzoek, heb ik te maken met zowel tekstuele, audiovisuele als gestructureerde data. CLARIAH is een infrastructuur die beoogt iets essentieels bij te dragen aan de grote wetenschappelijke vragen, niet alleen binnen, maar ook buiten de humaniora. Dit project levert namelijk ook bouwstenen die complementair zijn aan het werk van bèta s en gamma s op het terrein van data-ontginning. Waar informatici heel goed zijn in het ontwerpen van zoekalgoritmes, en sociale wetenschappers alles willen weten over het gedrag van gebruikers, is de kracht van alfa s het interpreteren van menselijke boodschappen in digitale content. Big Data in de geesteswetenschappen zijn vooral rich data: ze zitten vol ruis, net als cultuur vol ruis zit. Cijfers over armoede zijn geen feiten, maar vragen om duiding. Meningen in een publiek debat zijn talrijk maar ook diffuus - ze hebben een verschillend soortelijk gewicht. En beelden of teksten kunnen ironisch zijn of ambigu. Wie cultuur bestudeert, weet dat inhoud interpretatie behoeft en dat boodschappen pas in hun samenhang betekenis krijgen. Die complexiteit van content begrijpen - dat is de bijdrage van geesteswetenschappers aan het onderzoek naar grote hoeveelheden digitale data. CLARIAH betekent dan ook een nog intensievere samenwerking tussen alfa, gamma en bèta waar het gaat om het begrijpen van culturele complexiteit

8 Uitdagingen en kritische kanttekeningen Een project als CLARIAH biedt geesteswetenschappers grote uitdagingen en werpt tegelijkertijd belangrijke vragen op over de aard, nut en noodzaak van ons onderzoek. Digitale geesteswetenschappen, wat dit ook precies betekent, is géén revolutie en biedt niet vanzelf oplossingen voor een betere wereld of zelfs maar voor betere wetenschap. Elke tijd ontwikkelt de instrumenten die voor het begrijpen van de wereld op dat moment nodig zijn. Daarom wil ik nader ingaan op een viertal belangrijke uitdagingen die tegelijk ook kritische vragen oproepen: 1. de digital turn en de push van geautomatiseerd, kwantitatief onderzoek; 2. de noodzakelijke combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden; 3. het dilemma van de multidisciplinaire samenwerking; 4. de ideologische vraag waarom de humaniora zich moeten bezighouden met computers en digitalisering en niet uitsluitend met archieven, boeken en de inhoud daarvan. 1. Kwantificering en de digital turn Uitdaging één betreft de kwantificering en automatisering van geesteswetenschappelijk onderzoek. Een groot voordeel van digitalisering is dat er bergen informatie beschikbaar en doorzoekbaar zijn geworden; een nadeel is dat al dit bronnenmateriaal vraagt om nieuwe en aanvullende onderzoeksmethoden. Omdat er zoveel meer gegevens beschikbaar zijn, kunnen we patronen zoeken over langere periodes, uit meer soorten bronnen. Zo kunnen we uit grote tekstbestanden bepaalde stilistische patronen destilleren of kenmerken van auteurschap vaststellen. Uit gestructureerde data van bijvoorbeeld schilders, kopers en handelaren in het 17e-eeuwse Amsterdam kunnen we netwerken reconstrueren om zo te achterhalen hoe deze creatieve industrie functioneerde en van invloed was op de culturele 12 13

9 Een zoekmachine als TROVe maakt in één oogopslag duidelijk wie de belangrijkste spelers zijn in een debat productie. Of we kunnen laten zien hoe beeldvorming over minderheden in verschillende decennia verlopen is. Op dit laatste voorbeeld ga ik wat nader in. Een aantal collega s heeft reeds instrumenten ontwikkeld om dit laatste soort onderzoek te doen. Jasmijn van Gorp en Pieter Vijn hebben in verschillende pilots gedemonstreerd hoe je de archieven van Beeld en Geluid kunt doorzoeken op specifieke debat-thema s. Met behulp van TROVe analyseren zij de verspreiding van contemporain nieuws over verschillende media (tv, radio online kranten, blogs en Twitter) terwijl AV Researcher XL digitale inhoudsanalyse mogelijk maakt door tv-ondertitels en kranten te doorzoeken. 3 met een zoekmachine als TROVe in één oogopslag duidelijk wie de belangrijkste spelers zijn in zo n debat, en kunnen we dus nu inhoud en context direct aan elkaar verbinden. Voor het doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden (audiovisuele en tekstuele) data bestaan dus al enkele instrumenten, maar we staan nog maar aan het begin: er moet nog veel (op maat) ontwikkeld worden. Die nieuwe methoden van onderzoek zijn vaak kwantitatief of computationeel. Critici van de Digital Humanities merken op dat de digitalisering en kwantificering van bronnen en methoden het onderzoek van geesteswetenschappers juist kan belemmeren: de modelmatigheid waarmee digitale bronnen doorzocht moeten worden, bepaalt immers het soort vragen dat men kan stellen. Zo merken de historici Piersma en Hiddens (2013) op dat bevraging van grote hoeveelheden digitale bronnen (te) veel gericht is op het toetsbaar of automatiseerbaar maken van hypothesen. Die kritiek is misschien deels terecht, maar niet helemaal: er zijn immers ook computationele tools die vooral gericht zijn op kwalitatieve analyse. 4 Sommige geesteswetenschappers vrezen dat kwantitatieve of geautomatiseerde 3 Zowel TROVe als AVResearchXL zijn nog in de pilot-fase. Deze tools zijn niet alleen behulpzaam voor wetenschappers, maar ook voor journalisten en andere onderzoekers van publieke debatten of beeldvorming. Zie bijvoorbeeld de recente workshop voor journalisten, die AV Research XL gebruikten voor o.a. een analyse van het islamdebat: gs/221-onderzoeks tool-av-researcher-xl Beide instrumenten werden door Jasmijn van Gorp ingezet om onderzoek te doen naar het verloop van Oost-Europese migratie, meer specifiek de beeldvorming van Polen en Roemen in het debat over arbeidsmigratie. Met deze tools wordt de analyse van dat debat in de eerste plaats veel completer, en daardoor minder afhankelijk van een willekeurige steekproef zoals ik die zelf in de jaren 90 noodgedwongen was te doen. Bovendien, en dit is echt nieuw, wordt 4 Zie bijvoorbeeld het onderzoek van Paul Dijstelberge s visualisatie van anatomische tekeningen uit diverse boeken, in zijn NWO KIEM project Metabotnik, wat vooral exploratief en dus heuristisch interessant is. Hij gebruikt visualisatietools die duizend afbeeldingen op een pagina laten zien, zodat je deze tekeningen door de eeuwen heen kunt vergelijken en exploreren. Maar er zijn ook voorbeelden voor de inzet van dit soort tools voor stijlanalyse, zoals Paul Dijstelberge s onderzoek naar de ontwikkeling van sierinitialen in Europese boeken

10 methoden van de Digital Humanities andere (kwalitatieve) benaderingen in de geesteswetenschappen verdringen, maar - en dat brengt me tot mijn tweede punt - dat creëert een schijntegenstelling. 2. De noodzakelijke combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden Computationele methoden worden in de Digital Humanities heel vaak gecombineerd met kwalitatieve methoden, vooral in de verschillende fasen van een onderzoek. Kwantitatief verkregen resultaten kunnen met kwalitatieve methoden geduid worden, zoals tekstanalyse, close reading of beeldanalyse. Zeker in de exploratieve fase van een onderzoek kan het handig zijn om bijvoorbeeld een representatieve steekproef te maken van het materiaal en deze af te zetten tegen alle beschikbare data en de resultaten ervan te visualiseren. Vragen en instrumenten zijn nooit kant en klaar, ze worden altijd ontwikkeld in relatie tot elkaar. En, zoals altijd al het geval was, is ook kwalitatieve interpretatie onontbeerlijk bij het gebruik van digitale methoden. In de eerste plaats gebeurt dat door scherpe bronnenkritiek toe te passen op zowel de tools als de onderliggende data, en op de vooronderstellingen die aan beide ten grondslag liggen. Databestanden spreken niet voor zichzelf, het zijn geen afspiegelingen of thermometers van de samenleving. Zoals elke archivaris weet, is kennis over de herkomst van elke verzameling essentieel voor het wegen en begrijpen van de content - helemaal als die data born digital zijn. 5 Woorden tellen zonder het verschil te weten in soortelijk gewicht tussen een opinieartikel uit 1972 en een advertorial uit ik noem maar wat - diskwalificeert je als onderzoeker. Het kunnen herkennen van de ambiguïteit van een begrip als verzuiling in verschillende 5 Kwalitatieve onderzoeksmethoden en kritische analyse zijn nog belangrijker bij grote bestanden afkomstig van sociale media of blogs. Behalve kennis over de herkomst en context van deze data moet je ook oog hebben voor de technische eigenschappen van deze content: zo moet je iets weten over de achterliggende mechanismen (algoritmes, gebruikersinterface) van bijv. Twitter of Facebook om te begrijpen hoe opinies via deze platformen gemasseerd en gekanaliseerd worden. Twitter is geen thermometer van publieke debatten in de samenleving, zoals sommigen beweren; de Twitterstroom staat in constante dialoog met massa-media - digitaal, papier en audio-visueel. Deze techniciteit van de inhoud vereist evenveel interpretatie als de uitingen zelf (Niederer & Van Dijck, 2011)

11 In het tijdperk van Big Data is interpretatie misschien wel belangrijker dan ooit decennia van de vorige eeuw is even belangrijk als het herkennen van vijftig tinten grijs voor schilders of vijftig betekenissen van sneeuw voor Eskimo s. In het tijdperk van de Big Data is interpretatie misschien wel belangrijker dan ooit. De instrumenten waarmee je je dataset vergaart en gebruiksklaar maakt, zijn allesbehalve waardevrij; je moet weten wat er vooraf gaat aan bronselectie en -ontsluiting. Nieuwe bronnen en instrumenten scheppen nieuwe mogelijkheden en beperkingen; sterktes en zwaktes van oude én nieuwe instrumenten moeten dan ook beter op elkaar afgestemd worden. Misschien helpt hier een vergelijking met de medische wetenschap. De uitvinding van de MRIscanner maakte de binnenkant van het menselijk lichaam op een driedimensionale wijze toegankelijk voor het oog van de arts. Dat betekende geenszins dat de röntgenfoto, de CT-scanner of echoscopie daarmee overbodig werden; alle apparaten maakten verschillende diagnostieken mogelijk. Het betekende al helemaal niet dat interpretatie van die scans automatisch ging: integendeel, er gingen jaren van interpretatie, vergelijking en aanpassing van de instrumenten zitten in de afstemming tussen instrument, methoden en interpretatie (Van Dijck, 2005). Of, zoals mijn collega Julia Noordegraaf zo treffend zegt: we hebben zowel de telescoop als de microscoop nodig om door te dringen tot essentiële vragen over de menselijke cultuur. Die verbinding van kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten vormt een nieuwe uitdaging voor de geesteswetenschappen. De digitalisering van een rijke schakering aan bronnen betekent absoluut niet dat we alle methoden homogeniseren of gelijk trekken (Svensson, 2012). We blijven tekstinterpretatie en netwerkanalyse naast TROVe of CLIO Infra gebruiken. Samen leveren die geesteswetenschappelijke diagnostieken een spectrum aan instrumenten op. Dat is nodig om de steeds complexere multimediale cultuur en cultuurveranderingen te onderzoeken. Maar het gebruik van elk van die instrumenten roept ook kritische vragen op: waarom gebruiken we welk instrument in welke gevallen? En wat draagt dit bij aan het beantwoorden van grotere vragen? 3. Multidisciplinaire samenwerking Dit brengt me tot het derde punt van mijn betoog: de samenwerking tussen verschillende disciplines binnen en buiten de geestesweten

12 schappen. Over de samenwerking tussen geesteswetenschappers heb ik hierboven al een en ander gezegd in het kader van CLARIAH. Maar laat ik me hier vooral richten op multidisciplinaire samenwerking buiten de humaniora, en dan bij uitstek die met de informatici. Er heerst een soort onbestemde angst onder geesteswetenschappers dat de humaniora (ook) zullen worden overgenomen door de bèta s als we eenmaal de weg van de Digital Humanities inslaan. Het computationele denken - het denken in code, programmeertalen en algoritmisch redeneren - zou immers onverenigbaar zijn met het kritisch-analytische denken, en het laatste dreigt overheerst te worden door het eerste. Hoewel ik dacht dat we de two cultures divide sinds 1959 wel zo n beetje uitgevochten hadden, zie je C.P. Snow s fantomen elk decennium wel weer een keer het podium opdraven. In de context van het Digital Humanities debat bezweren critici zoals Stanley Fish (2012) de informatica-demonen door ze naar hun hok terug te verwijzen en alfa s te manen zich te verzetten tegen de digital turn. Het is echter onzinnig om al te harde grenzen tussen de twee culturen - de computationele en kritisch-hermeneutische - te trekken. Ik kan het niet mooier zeggen dan Federica Frabetti, dus ik citeer: [C]omputation and the humanities cannot be thought as two separate entities whose relations can be defined once and for all. In fact, the ability to question inherited conceptual frameworks regarding technology might be one of the digital humanities strengths, which is pivotal to the production of new knowledge. (Frabetti, 2012, p. 2). Wat Frabetti hier zegt, is fundamenteel voor het conceptualiseren van de samenwerking tussen geesteswetenschappers en informatici: het gaat niet om een versmelting van elkaars methoden of vraagstellingen, maar om een articulatie van gezamenlijke nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid wordt gedreven door interesse in elkaars expertise en elkaars wijze van de wereld bevragen. In de loop der jaren heb ik interessante discussies meegemaakt tussen informatici en geesteswetenschappers, bijvoorbeeld door samen te kijken naar data en de patronen die we daaruit destilleerden. Soms leidden die tot heel verschillende inzichten en op zo n moment dwing je elkaar tot het expliciteren van vooronderstellingen: waarom zie ik wat ik zie en zie jij wat anders? Zijn die data wel wat ze lijken? Waarom zijn andere 20 21

13 Algoritmische configuraties zijn technologieën om waarheid te construeren of meerdere interpretaties mogelijk? En wat kunnen we daaruit afleiden? Maar juist door die discussies kregen we weer ideeën voor nieuwe of bijgestelde vragen. Eerlijk gezegd heb ik nooit een doof oor aangetroffen bij de informatici als wij een kwalitatieve benadering van een onderzoekshypothese voorstelden in aanvulling op een kwantitatieve of algoritmische. En omgekeerd: door met informatici samen te werken, leerde ik waarom interpretatieve vragen aan de basis liggen van computationeel denken en ook weer leiden tot nieuwe interpretaties. De waarde van speciaal voor jouw onderzoek op maat gemaakte zoekinstrumenten kan gouden inzichten opleveren. Ik kan het niet zo mooi zeggen als Frabetti, maar er bestaat geen onafhankelijk geesteswetenschappelijk kader van waaruit we technologie of informatiewetenschap kunnen bevragen. Ongeveer dit standpunt is eloquent beargumenteerd door Peter Paul Verbeek in zijn boek Op de vleugels van Icarus. Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen (2014). Algoritmische configuraties zijn, zoals Foucault (1980) dat treffend noemt, technologieën om waarheid te construeren (technologies of truth). Technologieën liggen ten grond- slag aan menselijke communicatie en de opslag daarvan, of dat nu gaat om het leren van het schrift of om het catalogiseren of digitaliseren van bronnen. Wie echt wil begrijpen wat bronnen zeggen, moet iets weten over het apparatus waarmee ze tot stand zijn gekomen. De kloof tussen geesteswetenschappers en informatici is niet van vandaag op morgen beslecht, vrees ik. Geesteswetenschappers (zelfs zij die zich enthousiast hebben geworpen op de digital turn) redeneren nog steeds vaak dat ze voor het technische gedeelte van hun onderzoek even een programmeur of informaticus moeten inschakelen. Samenwerking betekent niet dat de informatici een soort hulp-sinterklazen worden van de geesteswetenschappen; dat is net zo onzinnig als beweren dat de humaniora dreigen te worden geïncorporeerd door de bèta s. Informatica-onderzoekers willen met geesteswetenschappers samenwerken om computers in staat te stellen menselijke interpretaties zo dicht mogelijk te benaderen. En dit beeld brengt me tot de laatste kritische tegenwerping die ik wil bespreken: de vraag waarom de humaniora zich überhaupt moeten bezig houden met computers en digitalisering in plaats van zich volledig te wijden aan archieven, boeken en de inhoud daarvan

14 4. Digitaal erfgoed: oude én nieuwe bronnen Soms nemen de discussies over Digital Humanities en de digital turn in de geesteswetenschappen de vorm aan van een polemiek tussen exegeten van het Oude versus het Nieuwe Testament. Óf je doet als geesteswetenschapper mee aan de mode van de nieuwe media, óf je blijft trouw aan materialiteiten als papieren bronnen of boeken, en waagt je alleen aan beproefde methoden als inhoudsanalyse en bronnenonderzoek. Eigenlijk is de hele term Digital Humanities een veeg teken: in andere disciplines ben ik dit voorvoegsel nog nooit tegen gekomen. Ooit gehoord van de digitale scheikunde of de digitale sociale wetenschappen? Om een of andere reden is het digitaliseren van bronnen gepaard gegaan met het installeren van een slagboom tussen oude en nieuwe bronnen en dito onderzoekers. Waarop is dit schisma gefundeerd en wat kunnen we daaruit afleiden voor de toekomst van de humaniora? Het onderscheid tussen oude (materiële) en nieuwe (digitale) bronnen is niet alleen theoretisch onzinnig, het is zelfs praktisch schadelijk voor het wetenschappelijke metier. Laat ik bij het theoretische beginnen. De onlosmakelijke verbinding tussen techne en episteme - tussen technologie en kennis - speelde al lang voordat Plato bezwaar maakte tegen de opkomst van het schrift als vervanging van het geheugen. Die vervangingskwestie is daarna nooit meer verdwenen; van het schrift tot de typemachine en van de drukpers tot de computer: nieuwe inscriptie- en bewaartechnologieën werden steevast gezien als vervanging of bedreiging van de oude. En hoewel typemachines en drukpersen inmiddels steeds minder in het dagelijks communicatieverkeer tussen mensen gebruikt worden, is het onzin om te stellen dat collecties van geschriften, foto s, filmbanden of andere niet-gedigitaliseerde bronnen overbodig geworden zijn. De conclusie dat oude media of collecties afkomstig van oude dragers opgedoekt kunnen worden, omdat de inhouden nu in gedigitaliseerde vorm ergens op de wereld aanwezig zijn, is net zoiets als zeggen dat we sinds de uitvinding van de fotografie geen schilderijen meer hoeven te bewaren. Het gaat immers niet alleen om de materialiteit van de bron, maar om de 24 25

15 Het ene uiterste is om álles te willen bewaren het andere uiterste is om alle bronnen weg te gooien zodra het gedigitaliseerd is onverbrekelijke band tussen materialiteit, productie- en distributietechnologie en de selectie van bronnen op een bepaald historisch moment. De digitalisering van bronnen is niet alleen een technologische kwestie; het gaat over de productie en curatie van inhoud. Toch roept de mogelijkheid om allerlei soorten bronnen om te zetten in digitale bestanden twee tegenovergestelde impulsen op: het ene uiterste is om voortaan álles (elke gedigitaliseerde of digitaal ontstane uiting) te willen bewaren; en het andere uiterste is om alle originele bronnen weg te gooien zodra ze gedigitaliseerd zijn. Beide extremen zijn uitvloeisels van de vervangingstheorie: alsof we met computers alles kunnen vastleggen waardoor al het niet-digitale overbodig wordt. Wie alles denkt te kunnen bewaren, heeft nooit iets geleerd van de geschiedenis. Geautomatiseerde zoek- en bewaarmachines, zoals Google Search en Scholar, zijn per definitie selectief; de software en hardware waarmee opslag en ontsluiting plaats vindt, is gebaseerd op selectie- en rankingmechanismen (Rieder & Sire, 2013; Van Dijck, 2010). Elke wetenschapper die gedigitaliseerde bronnen gebruikt, dient te weten hoe het apparatus keuzes maakt en afweegt - ook al is dit soms heel moeilijk te achterhalen. Archivarissen en curators weten dat het schrijven van geschiedenis alleen mogelijk wordt door te selecteren en te sorteren. Als bewakers van ons collectief geheugen wegen zij het belang van zowel kwaliteit als kwantiteit van bronnen. Dit recht van selectie, het recht om te bewaren en om te vergeten, is weliswaar niet voorbehouden aan professionele archivarissen, maar het is ook niet zo dat deze professionele activiteiten opeens overbodig worden nu er machines zijn die alles kunnen bewaren en doorzoekbaar maken. Aan zoekalgoritmes en bewaarmachines liggen evenzeer ideologische vraagstukken van selectie en ontsluiting ten grondslag. En die vraagstukken zijn uiterst actueel nu bibliotheken en archieven met enige regelmaat voor de keuze gesteld worden om bronnen te digitaliseren en/of oude collecties op te doeken wegens plaats- of geldgebrek. Het is van groot belang dat archivarissen en erfgoedbeheerders, samen met geesteswetenschappers en informatici, fundamentele vragen over het curator-schap van erfgoedbronnen blijven stellen

16 Of het nu gaat over de digitalisering en selectie van bronnen door Google s zoekmachines, over de publieke toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie, of over de instrumenten waarmee we data doorzoeken en bevragen. De materialiteit van die cultuur zal voortdurend blijven veranderen en daarom beweegt de professie mee. het bevragen van de luttele bronnen die ik toen tot mijn beschikking had, hoe waardevol ze op dat moment voor dat doel ook waren. De condition technologique van deze tijd geeft mij als onderzoeker toegang tot veel meer divers bronnenmateriaal, waardoor ik mijn zoekvraag kan uitbreiden, verscherpen en verbreden. Big data, grand challenges Wie denkt dat de Digital Humanities alleen gaan over het doorzoeken en doorzoekbaar maken van grote digitale databestanden, die ziet iets essentieels over het hoofd. Digitale geesteswetenschappen vragen om een radicaal engagement met deze nieuwe materialiteit alsook de bereidheid ermee te experimenteren. Juist die experimenten met grotere onderzoeksvragen over cultuur en cultuurverandering, toegepast op grotere databestanden, leiden hopelijk tot inzicht in, en kritische reflectie op, de bronnen die we in het dagelijks leven gebruikten en gebruiken. Om terug te komen op mijn eerdere voorbeeld: als ik vandaag mijn promotieonderzoek naar het publieke debat over IVF en reproductieve technieken opnieuw zou doen, zou mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid niet meer bevredigd worden met Dat betekent niet dat ik me als onderzoeker overgeef aan een nieuw methodologisch paradigma en daarmee al het oude achter me laat. Integendeel, meer dan ooit voel ik me uitgedaagd die bronnen en methoden te onderwerpen aan kritische interpretatie en kwalitatieve analyse. Dat niet alleen: door te experimenteren met digitale methoden, door het leren kennen van, en leren werken met, digitale bronnen en door me te verdiepen in de geheimen van het algoritmisch en computationeel denken, kan ik beter begrijpen welke dilemma s de gedigitaliseerde samenleving oproept. Door te experimenteren met digitale methoden krijg je als geesteswetenschapper meer ammunitie in debatten die gaan over de rol van Big Data in onze (toekomstige) samenleving of over de noodzaak van publieke toegankelijkheid van data

17 Geesteswetenschappers kunnen zich niet permitteren zich niet met digitaliteit bezig te houden Ik zou graag willen besluiten met de stelling dat de geesteswetenschappen zich niet kunnen permitteren zich niet met digitaliteit bezig te houden. Of laat ik het nog stelliger maken: de samenleving heeft de expertise van geesteswetenschappers hun kritische inzichten, analytische scherpte en kennis van ambiguïteit en diversiteit hard nodig om betekenis te geven aan een digitale cultuur die steeds meer ons dagelijks leven bepaalt. Als wetenschappelijke hoeders van kunst, cultuur, taal, erfgoed en gedachtengoed zullen we ons op velerlei manieren moeten engageren met de verwevenheid van digitale technologie in allerlei culturele praktijken

18 Literatuur Fish, Stanley (2012), The Digital Humanities and the Transcending of Mortality. The New York Times, September 1, 2012 Foucault, Michel (1980), Truth and power (Original 'Intervista a Michel Foucault'), in: G. Gordon, (Ed.) Michel Foucault, Power/knowledge: selected interviews and other writings New York, Pantheon Books Frabetti, F. (2011) Rethinking the Digital Humanities in the Context of Originary Technicity, Culture Machine 12 (2011) 1-22 Kaptein, Rianne, Maarten Marx & Jaap Kamps (2009), Who said what to whom? Capturing the structure of debates, in: James Allan, Javed A. Aslam, Mark Sanderson, ChengXiang Zhai, and Justin Zobel (eds), Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. New York: ACM Press, Niederer, Sabine & José van Dijck (2010), Wisdom of the Crowd or Technicity of Content? Wikipedia as a Socio-Technical System. New Media & Society, 12 (8): Noordegraaf, J. (2014), De digitale erfenis enter en return. Inaugurele rede, University of Amsterdam, 7 February Amsterdam: Amsterdam University Press, Zie: Piersma, H. & K. Ribbens (2013), Digital Historical Research. Context, Concepts and the Need for Reflection. BMGN Low Countries Historical Review 128 (4 ), Rieder, Bernhard & Guillaume Sire (2014), Conflicts of interest and incentives to bias: A microeconomic critique of Google s tangled position on the Web. New Media & Society 16 (2): Svensson, P. (2012), Envisioning the Digital Humanities, Digital Humanities Quarterly 1:1 Van Dijck, José (1995), Manufacturing Babies and Public Consent. Debating the New Reproductive Technologies. New York: New York University Press Van Dijck, José (2005), The Transparent Body. A Cultural Analysis of Medical Imaging. Seattle: University of Washington Press Van Dijck, José (2010), Search engines and the production of academic knowledge. International Journal of Cultural Studies 13 (6): Verbeek, Peter Paul (2014), Op de vleugels van Icarus. Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen. Rotterdam: Lemniscaat Websites: CLARIAH TROVe Clio Infra AV researcher XL 32 33

19 Biografie Prof. dr. José van Dijck De Ketelaar-lezingen José van Dijck is hoogleraar Vergelijkende Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Universiteit van Californië, San Diego. Ze was universitair docent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofddocent Media en Visuele Cultuur aan de Universiteit Maastricht. In 2001 werd Van Dijck benoemd tot hoogleraar bij het departement Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze voorzitter was van 2002 tot Ze was decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam van 2008 tot Van Dijck was daarnaast gasthoogleraar en -docent aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten, Canada en Australië, zoals het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (USA), de University of Technology, Sydney (UTS) en de Annenberg School of Communication van de University of Pennsylvania (Philadelphia). Van Dijck doet onderzoek naar sociale media, mediatechnologieën en digitale cultuur. Haar nieuwste boek The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media verscheen in 2013 bij Oxford University Press. In dit boek geeft zij een historische en kritische analyse van de opkomst van sociale media. De Ketelaar-lezing is in 2002 ingesteld door het Nationaal Archief bij het afscheid van prof. dr. F.C.J. Ketelaar (algemene rijksarchivaris van 1989 tot 1997). De lezing wordt jaarlijks in samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland georganiseerd, waarbij telkens op een bijzondere wijze een relatie wordt gelegd met archieven

20 Eerder verschenen 1. Gerard Rooijakkers Rituele depots. De droesem van het leven (2003) ISBN Peter Burke Palimpsests. Reflections on the Re-employment of Records (2004) ISBN Paul Scheffer Het verleden vergt onderhoud (2005) ISBN 13: Susan Legêne Laten we dus de herinnering herstellen. Autoriteit en collectieve constructies van het eigene (2006) ISBN Auke van der Woud De blanke top der duinen. Mooi Nederland en zijn historie (2007) ISBN Richard Thomas Freedom of Information (2008) ISBN Martin Berendse Het archief als open source. Over het recht op informatie, openbaarheid van bestuur en digitale toegankelijkheid (2009) ISBN Martin Berendse Archives as Open Sources. The right to information, open government and digital access (Engelse uitgave, 2009) ISBN Willibrord Davids Gerubriceerd staatsgeheim: zeer geheim, geheim, confidentieel, vertrouwelijk (2010) ISBN Ann Laura Stoler On Archival Labor. Recrafting Colonial History (2011) ISBN Beatrice de Graaf Het archief als tijdbom. Gevaar en geheimhouding in de staatsarchieven (2012) ISBN Henk te Velde Over het begrijpen van 1813 Tweehonderd jaar later (2013) ISBN José van Dijck Big Data, Grand Challenges Over digitalisering en het geesteswetenschappelijk onderzoek (2014) ISBN < < < komt er een ISBN??? 36 37

HISTORISCH AMBACHT. Basisvaardigheden voor historici. Bachelor Geschiedenis ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

HISTORISCH AMBACHT. Basisvaardigheden voor historici. Bachelor Geschiedenis ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM HISTORISCH AMBACHT Basisvaardigheden voor historici Bachelor Geschiedenis ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of History, Culture and Communication Opleiding Geschiedenis 2011-2012 (zesde, licht

Nadere informatie

TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE

TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE DIXIT TIJDSCHRIFT OVER TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE voor Cultureel Erfgoed Sleutel tot een schatkist JAARGANG 7 NUMMER 1 DECEMBER 2010 Instituut voor Nederlandse Lexicologie Schatkamer

Nadere informatie

Darwin en het Internet

Darwin en het Internet Darwin en het Internet The fundamental purpose of brains is to produce future (Paul Valéry) Rede In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in De Evolutie van

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015 Schrijfwijzer Media, Communicatie en Cultuur Erasmus School of History, Communication and Culture Academisch Jaar 2014-2015 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

kennis over publiceren

kennis over publiceren de jonge akademie kennis over publiceren publicatietradities in de wetenschap advies kennis over publiceren voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Small Data: The Next Big Thing?

Small Data: The Next Big Thing? Small Data: The Next Big Thing? Een discoursanalyse naar de belofte van small data Anne Last Masterscriptie: Small Data: The Next Big Thing? Begeleid door Marianne van den Boomen Student Anne Last (3727823)

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

WEBSTROOM: grenzeloze impact

WEBSTROOM: grenzeloze impact WEBSTROOM: grenzeloze impact Colofon Webstroom: grenzeloze impact Stichting SURF Postbus 2290 3500 GG Utrecht T 030 234 66 00 F 030 233 29 60 E info@surf.nl W www.surf.nl Onder redactie van: Jan Tijmen

Nadere informatie

Meer dan alleen zien

Meer dan alleen zien Meer dan alleen zien Visuele communicatie in het hoger beroepsonderwijs Student: Taïs Helena Vezo Opleiding: Media, Informatie en Communicatie, Redactie/Mediaproductie Mail: vezje@hotmail.com Datum: 29-05-07

Nadere informatie

Nooit meer bladeren?

Nooit meer bladeren? 29 Marcel Broersma* Nooit meer bladeren? Digitale krantenarchieven als bron Historici die zich bezighouden met de geschiedenis van journalistiek en gedrukte media hebben geen gebrek aan bronnen. 1 Verreweg

Nadere informatie

The Past, Present and Future of Information Management

The Past, Present and Future of Information Management White Paper The Past, Present and Future of Information Management Rapport over het verleden, heden en de toekomst van informatiemanagement Van een fysieke naar een digitale wereld de voordelen van de

Nadere informatie

Voorgeprogrammeerd. Voorgeprogrammeerd.indd 1 28-2-2012 14:19:13

Voorgeprogrammeerd. Voorgeprogrammeerd.indd 1 28-2-2012 14:19:13 Voorgeprogrammeerd Voorgeprogrammeerd.indd 1 28-2-2012 14:19:13 Voorgeprogrammeerd.indd 2 28-2-2012 14:19:13 Voorgeprogrammeerd Hoe internet ons leven leidt Redactie: Christian van t Hof Jelte Timmer Rinie

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

tussen onderzoek en samenleving

tussen onderzoek en samenleving d e j o n g e a k a d e m i e tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie advies tussen onderzoek en samenleving voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

De effecten van nieuwe media op jongeren van 12 14 jaar

De effecten van nieuwe media op jongeren van 12 14 jaar De effecten van nieuwe media op jongeren van 12 14 jaar Verslag van een literatuuronderzoek in opdracht van SLO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Studies in leerplanontwikkeling

Nadere informatie

de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper

de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper Naam!! Noortje van Eekelen Opleiding! Grafisch ontwerpen Datum!! januari 2009 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1! NIEUWE MEDIA!!!!!!!!! 4 1.1 Definitie

Nadere informatie

Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0

Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 www.ambtenaar20.nl Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 Dit boek wordt uitgegeven in drie vormen:

Nadere informatie

Musea op het sociale web. Van presenteren naar communiceren. Onderzoek naar museumwebsites en hun publiek in een web 2.0 tijdperk.

Musea op het sociale web. Van presenteren naar communiceren. Onderzoek naar museumwebsites en hun publiek in een web 2.0 tijdperk. Musea op het sociale web. Van presenteren naar communiceren. Onderzoek naar museumwebsites en hun publiek in een web 2.0 tijdperk. Rosadinde Doornenbal 314756rd@eur.nl 314756 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Beter leren door informatievaardigheden

Beter leren door informatievaardigheden Beter leren door informatievaardigheden Informatievaardigheden als basisvaardigheid in het vmbo Colofon Auteurs Sardes, Denise Bontje Sardes, Frank Studulski Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

Ambtenaar 2.0. Ambtenaar 2.0 beta. één bundel. Nu in. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo

Ambtenaar 2.0. Ambtenaar 2.0 beta. één bundel. Nu in. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo Nu in één bundel Ambtenaar 2.0 Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 www.ambtenaar20.nl Davied van Berlo Ambtenaar

Nadere informatie

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen Scriptie V1.4 Mobiele User Experience op open dagen Colofon Titel Auteur Mobiele User Experience Roy Derriks Studentnummer 0799407 Jaar van afstuderen 2012 Major Minor Begeleider school #1 Begeleider school

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 1 ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN VAN SOCIALE MEDIA OP DE THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP ZWOLLE 2 Pre-University College Humanities www.ru.nl/puchumanities Zwolle en Nijmegen 2013 Student: Sanne Versteeg (MA)

Nadere informatie

Ambtenaar 2.0. Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo

Ambtenaar 2.0. Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0. www.ambtenaar20.nl. Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 www.ambtenaar20.nl Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 Op deze uitgave

Nadere informatie

Colofon. Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving

Colofon. Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving Colofon Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie