1. Inleiding Leerplicht Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding Leerplicht Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011 5"

Transcriptie

1 Inhoud Deel 1 1. Inleiding 2 2. Leerplicht 3 3. Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/ Activiteiten en ontwikkelingen 6 5. Knelpunten en aanbevelingen 8 Deel 2 Statistische gegevens gemeente Kollumerland c.a. 9 Bijlage: Voorlopige cijfers schooljaar 2012/2013 Voortijdig Schoolverlaters 1

2 Deel Inleiding Veel jongeren zonder diploma zijn ooit begonnen als spijbelaar. Verzuimen op school, spijbelen of regelmatig ziek zijn, vormen vaak de eerste indicatie dat jongeren dreigen uit te vallen op school. Jongeren die uitvallen op school, lopen het risico op een later moment in hun leven tussen wal en schip te belanden. Onderwijs is dus belangrijk! Kinderen, jongeren hebben recht op Onderwijs. De gemeente is verplicht er op toe te zien dat alle leerplichtige kinderen/jongeren ook daadwerkelijk naar school gaan. De leerplichtwet bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders toezicht houdt op de leerplicht. Het college heeft de leerplichtambtenaren met de feitelijke uitoefening van dit toezicht belast. Zij bewaken het recht op onderwijs voor hun leerplichtige burgers. In artikel 25 van de leerplichtwet staat beschreven dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit moet brengen aan de gemeenteraad over het gevoerde leerplichtbeleid van het voorgaande schooljaar. De opzet van het jaarverslag bestaat uit 2 delen en is in grote lijnen gelijk aan het jaarverslag van de voorgaande jaren. Deel 1: Hoofdstuk 2 beschrijft het kader van waaruit gewerkt wordt. Het 3e hoofdstuk blikt terug op de activiteiten die zijn uitgevoerd naar aanleiding van de aanbevelingen die gedaan zijn in het jaarverslag 2011/2012. In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar beschreven. Tot slot worden in het 5e hoofdstuk knelpunten benoemd en aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Deel 2: In deel twee vindt u statistische gegevens. In de bijlage vindt u de voorlopige cijfers over het schooljaar 2012/2013 van de Vsv verkenner. Lutske Wijma, Leerplichtambtenaar. 2

3 2. Leerplicht De Leerplichtwet In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle kinderen van 5 tot 16 jaar volledig leerplichtig zijn. Na de volledige leerplicht zijn de jongeren tot hun 18 e verjaardag kwalificatie plichtig. Dit geldt alleen voor jongeren die nog geen havo, vwo, of mbo 2 diploma hebben behaald (startkwalificatie). Dit biedt kinderen en jongeren de garantie op hun recht op leren. Wanneer een jongere 18 jaar is en nog geen startkwalificatie heeft gehaald, valt deze jongere onder de rmc aanpak (regionale meld en coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters). Het belang van de leerplichtwet Verzuim, of dreigend verzuim op school is vaak een eerste indicatie dat jongeren dreigen uit te vallen op school. Veel jongeren zonder een diploma zijn ooit begonnen als spijbelaar. Jongeren die uitvallen op school, lopen het risico in hun latere leven tussen wal en schip te belanden. Het volgen van onderwijs en het behalen van een diploma is daarom belangrijk. Zonder dit diploma mist de jongere een startkwalificatie en maakt hij/zij weinig kans op een goede, stabiele plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Inzet leerplichtambtenaar De doelstelling van de werkzaamheden van de leerplichtambtenaar is het tegengaan van ongeoorloofd schoolverzuim, zodat voorkomen wordt dat een leerling voortijdig de school verlaat. Het handelen van de leerplichtambtenaar is gebaseerd op maatschappelijke zorg. In eerste instantie wordt gekeken naar de achterliggende oorzaken van het schoolverzuim. Gebleken is namelijk dat jongeren in de meeste gevallen niet zomaar verzuimen, maar dat er vaak meer aan de hand is. Deze maatschappelijk zorgfunctie wordt in samenwerking met ouders, (hulp verlenende) instanties en school uitgevoerd. De leerplichtambtenaar heeft in de loop der jaren steeds meer de rol van bemiddelaar gekregen. Ze vervullen binnen het geheel van activiteiten een regierol. Daarbij kan ook het proces verbaal (meestal om hulpverlening af te dwingen) of doorverwijzing naar het Haltbureau als middel worden ingezet. Casus Tessa Tessa is 16 jaar en zit sinds haar 13 e op het speciaal voortgezet onderwijs. Via verschillende hulpverleners en trajecten is er door een proces verbaal een gezinsvoogd in het huis gekomen en lijkt het gezin stabieler te zijn geworden. Moeder voedt haar twee kinderen alleen op, maar heeft een geschiedenis die geen goede basis is geweest. In de schoolvakantie voorafgaande op dit schooljaar vindt Tessa een baantje in een textielwinkel en men is daar uitermate tevreden over haar. Ze vindt het zelf ook erg leuk en voelt zich daar op haar plek. Moeder ziet een verbetering in gedrag en Tessa kan via de werkgever een mbo opleiding doen. Tessa leert verantwoordelijkheden te dragen, is altijd aanwezig en is begonnen haar werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Helaas is er na een jaar door de crisis geen werkplek meer voor Tessa en moet zij ook haar opleiding staken. Nu weet ze wat het leven haar kan bieden, waarom een opleiding nodig is en is ze vastbesloten haar nieuwe mbo opleiding met een diploma af te ronden 3

4 Preventieve werkwijze De afgelopen jaren is het accent steeds meer komen te liggen op preventie. Door middel van verzuimspreekuren o.a. op het Mbo worden jongeren aangesproken op beginnend verzuim, om zo te voorkomen dat ze langdurig gaan verzuimen. Daarnaast neemt de leerplichtambtenaar deel aan de zorg adviesteams op scholen. In deze zorgteams hebben zitting vertegenwoordigers van onder andere school, hulpverlening, jeugdgezondheidzorg en soms de politie. Vanuit deze zorgteams kan er direct actie worden ondernomen, maar wordt er ook informatie gedeeld die meer van preventieve aard is. Dit alles om in een zo vroeg mogelijk stadium het verzuim te tackelen en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Organisatie De uitvoering van de Leerplichtwet valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Samenleving zaken, cluster Welzijn. Voor de uitvoering heeft de gemeente een beëdigde leerplichtambtenaar voor 16 uur per week die belast is met de uitvoering van de leerplichtwet. De gemeente Leeuwarden, afd. Leerplicht is belast met de leerlingen administratie. 4

5 3. Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011 In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen en activiteiten beschreven naar aanleiding van de aanbevelingen die in het jaarverslag van vorig jaar zijn gedaan. Afhandeling Proces Verbaal Helaas moet geconstateerd worden dat, ondanks de vele gesprekken hierover met het Openbaar Ministerie, het afhandelen van een proces verbaal nog steeds lang duurt. De verhuizing door het Openbaar Ministerie naar Groningen heeft één en ander versterkt, waardoor de afhandelingstermijnen nog langer werden. Samen met het Openbaar Ministerie wordt onderzocht of de huidige werkwijze efficiënter kan worden uitgevoerd, met als doel de afhandeling van de procesverbalen te versnellen zodat er sprake is van een doorlopende lijn. Wachttijden hulpverlening In het schooljaar 2013/2014 zal gestart worden met een pilot problematisch schoolverzuim met onderliggende problemen, met als doel snelle inzet van de Hulp en Steunmaatregel van de Jeugdreclassering op vrijwillige basis. Aan de pilot zal een klein groepje leerplichtambtenaren meedoen samen met het OM en de Raad voor de Kinderbescherming. Casus Mark Vorig jaar heeft Mark een psychiatrische behandeling gehad. Dat is zo goed verlopen dat hij weer naar havo 2 kan. De moeder heeft begin van het schooljaar met de leerplichtambtenaar besproken of er coulant met hem omgegaan kan worden. Hiervoor heeft de leerplichtambtenaar haar toch vooral naar school verwezen. In de loop van het schooljaar spreekt de leerplichtambtenaar Mark op het verzuimspreekuur. Hij komt open en vriendelijk over. Aan het einde van het gesprek schuift zijn moeder aan, waardoor de sfeer bekoelt. Ouders zijn verwikkeld in een nare echtscheiding. Na die tijd wordt Mark besproken in het zorgoverleg en er komen enkele verzuimmeldingen. De leerplichtambtenaar heeft gesprekken met school, Mark, zijn moeder en de begeleider van Jeugdzorg. De jongen is vast van plan om zijn achterstanden in te halen. Al gaat het met horten en stoten; het lijkt hem te lukken. Op het einde van het schooljaar, als het toch nog mis dreigt te gaan, heeft de leerplichtambtenaar nogmaals gesprekken met beide ouders en wijst hen op hun verantwoordelijkheid om ondanks hun scheiding, de stabiliteit voor hun zoon te bewaren. Naast de gesprekken is de leerplichtambtenaar soepel omgegaan met het verzuim. Gezien de moeilijke situatie met de scheiding van zijn ouders was het niet redelijk te verwachten dat Mark in een keurslijf loopt. Anderzijds toont hij motivatie en voortschrijdende resultaten. Vlak voor de vakantie krijgt de leerplichtambtenaar bericht dat hij is bevorderd naar klas 3; niet alleen belangrijk voor zijn cognitieve ontwikkeling, maar hij kon hierdoor ook op dezelfde school blijven als zijn beste vrienden die juist nu zo belangrijk voor hem zijn. 5

6 4. Activiteiten en ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden de meest opvallende activiteiten en ontwikkelingen van het schooljaar 2012/2013 beschreven. Thuiszitters Op 16 mei 2013 is het onderzoeksrapport Van leerplicht naar leerrecht door de Kinderombudsman gepubliceerd. In dit rapport doet de Kinderombudsman een aantal aanbevelingen om het thuiszitten van leerplichtige kinderen tegen te gaan. De belangrijkste aanbeveling is dat de Kinderombudsman er voor pleit dat er meer maatwerk mogelijk moet zijn, zowel binnen het aanbod van scholen als binnen de leerplichtwet. Al jaren zetten de leerplichtambtenaren en Ingrado, brancheorganisatie voor leerplicht en rmc (regionaal meld en coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters), zich in om het thuiszitten tegen te gaan. Er zijn al vele onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken naar omvang en achtergrond van thuiszitten maken vooral duidelijk dat de achterliggende problematiek die tot thuiszitten leidt zeer divers en vaak zeer gecompliceerd is. Hierbij kan aangetekend worden dat thuiszitten niet per definitie als probleem ervaren wordt: soms zijn kinderen in dermate grote complexe problematiek verzeild geraakt dat school wel het laatste is waaraan gedacht wordt. Namens de leerplichtambtenaren heeft Ingrado een reactie gegeven op het onderzoeksrapport. Ingrado is het er mee eens dat in een aantal gevallen wet en regelgeving maatwerk in de weg staat. Vooral de gescheiden financieringsstromen voor zorg en onderwijs vormen hierbij een belemmering. Als er wel meer mogelijkheden tot maatwerk zouden zijn, zijn daar niet alleen de ouders en kinderen bij gebaat, maar ook de professionals bij gemeenten en in het onderwijs. Overigens is maatwerk wat Ingrado betreft altijd gericht op zoveel mogelijk teruggaan naar school of zoveel mogelijk deelnemen aan erkend onderwijs. In haar reactie geeft Ingrado tevens aan dat de leerplichtambtenaar niet in zijn eentje thuiszitten kan voorkomen of oplossen. De leerplichtambtenaar kan een leerling niet plaatsen. Daarvoor is een nauwe samenwerking nodig met en tussen alle betrokken partijen. Daar horen zeker ook de ouders bij. In het bijzonder is Ingrado van mening, dat het belangrijk is sneller, eerlijker en opener te communiceren met en door onderwijs, ouders en leerplicht. Er moet tijdig aan de bel worden getrokken voor de situatie escaleert en een kind een thuiszitter wordt. Onder het motto thuiszitters van de kaart organiseren Ingrado en het Nederland Jeugd Instituut expertmeetings. Vanuit deze meetings worden actiepunten en aanbevelingen geformuleerd. Doel is een antwoord zoeken op thuiszitten vanuit (landelijke) overheid, gemeente en onderwijs. Want ieder kind in Nederland heeft het recht om zich te kunnen ontwikkelen. Passend onderwijs De werkgroep Passend Onderwijs, bestaande uit beleidsmedewerkers onderwijs uit de regio, vertegenwoordigers van RMC/leerplicht, de projectleiders van Passend Onderwijs van het voortgezet onderwijs, een medewerker van Partoer en van Gedragswerk hebben het afgelopen schooljaar de notitie: Samenwerking gemeenten en v(s)o scholen op het gebied van ondersteuning in de regio Friesland Noord geschreven. In deze notitie zijn onder andere op basis van een inventarisatie van het huidige ondersteuningsaanbod van scholen en gemeenten aanbevelingen gedaan. Uit deze inventarisatie komt vooral naar voren dat er een groot aanbod van ondersteuning is, dat dit erg versnipperd is en dat de effecten van het inzetten van de ondersteuning nagenoeg niet gemeten wordt. Naast deze inventarisatie zijn de thuiszitters in beeld gebracht en is er analyse gemaakt van de thuiszitters. Uit deze analyse blijkt dat er bij deze groep vaak de regie op hulpverlening ontbreekt en dat het in de meeste gevallen gaat om jongeren met psychiatrische problemen. Op provinciaal 6

7 niveau is afgesproken dat er een Startfoto Thuiszitters wordt gemaakt. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor de samenwerking/integrale aanpak Passend Onderwijs en zorg voor Jeugd op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. De werkgroep Passend Onderwijs zal onder andere een werkbijeenkomst plannen voor ambtenaren Zorg voor Jeugd en Passend Onderwijs van de gemeenten en de beleidsvoorbereiders uit het onderwijs. Dag van de leerplicht Op 21 maart vond er weer een dag van de Leerplicht plaats. Studenten van Present Promotions (mbo) hebben een bijeenkomst georganiseerd voor leerlingen, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en leerplichtambtenaren. Het doel van de bijeenkomst was leerlingen bewust te maken hoe belangrijk het is om een startkwalificatie te halen. Aan de hand van de stelling: leerplicht of leerrecht en de vraag wat motiveert jongeren om naar school te gaan?. Uit de gesprekken kwam naar voren dat leerlingen naast een leuke studie ook kijken of er werk in de desbetreffende branche te vinden is. De leerlingen gaven tevens aan dat op jonge leeftijd vaak de ouders de stimulans zijn om naar school te gaan, maar naarmate de leerlingen ouder worden voelen ze zichzelf meer verantwoordelijk. De leerlingen, leerplichtambtenaren en vertegenwoordigers van het onderwijs vonden het zinvol om met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij gaven ze aan zich meer bewust te zijn van elkaars positie, wensen en mogelijkheden. 7

8 5. Knelpunten en aanbevelingen Weinig aanmeldingen van het basisonderwijs Het valt nog steeds op dat basisscholen weinig contact leggen met de leerplichtambtenaren. De meeste basisscholen hebben geen helder beschreven ziekte/verzuim protocol. Een ieder (leerkracht, intern begeleider en/of directeur) lost de problemen op zijn/haar eigen manier op. Leerplichtambtenaren worden summier ingeschakeld en vaak pas wanneer de problemen niet meer te hanteren zijn. Vaak zijn deze problemen op een kleine basisschool nog wel te controleren, maar escaleert de situatie op het voorgezet onderwijs al snel. Juist om voor te bereiden op de toekomst in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij is het nakomen en aanspreken op afspraken van belang! De basisschool moet er van bewust zijn dat men leerlingen en ouders een basis meegeeft voor de toekomst. Wanneer deze basis goed is, zullen er in het voortgezet onderwijs minder problemen ontstaan. Daarom is het van belang dat scholen een eenduidig ziekte/verzuimprotocol hanteren, wat ouders/leerlingen kennen en waar men op aangesproken kan worden. Vaak zal het gaan om verzuim wat niet meldingswaardig is voor leerplicht maar wel in de kiem kan worden gesmoord om meldingen in het voortgezet onderwijs te voorkomen. Aanbevolen wordt dat de gemeenten het initiatief hierin nemen en met schoolbesturen afspraken maken over de te ondernemen acties met als uiteindelijk doel een helder ziekte/verzuim protocol. Casus Els Voorgeschiedenis: het gezin is vanuit vorige schooljaren bekend bij leerplicht, besproken in het zorgoverleg van de vo school en besproken in een CJG overleg. Voortkomend hieruit is de vraag van ouders om hulpverlening bij de opvoeding totdat hun jongste kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Els is vanaf begin dit schooljaar zo nu en dan aan het spijbelen. Daarom wordt ze uitgenodigd op het verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar. Els geeft aan dat ze regelmatig ruzie heeft met haar moeder en daarom niet naar school gaat. De leerplichtambtenaar adviseert Els hierover met een vertrouwenspersoon op school te praten. Er wordt afgesproken dat ze dit gaat doen en dat ze niet meer zal spijbelen. Wanneer ze wel spijbelt, zal proces verbaal worden opgemaakt, zo wordt afgesproken. Na enkele weken spijbelt Els weer. Ze is van huis weggelopen. Er vindt een gesprek plaats met de leerplichtambtenaar, school en gezinsvoogd. De gezinsvoogd maakt afspraken met Els en haar ouders, er wordt tevens voor ondersteuning in het gezin gezorgd. Opnieuw gaat het mis en spijbelt Els. De leerplichtambtenaar besluit om proces verbaal op te maken. Els wordt besproken in het zorgoverleg en wordt aangemeld bij het RMC consultatieteam. Het besluit hierover was erg moeilijk; de leerling zit 3 maanden voor haar examen maar: in klas 3 en 4 heeft ze niet aan haar stages voldaan, Els is niet positief te beïnvloeden, school krijgt geen grip op haar en is handelingsverlegen. Deze argumenten zijn voor de leerplichtambtenaar voldoende om in te kunnen stemmen met de RMC melding. Na bespreking in het RMC consultatieteam wordt teruggekoppeld dat hier de hulpverlening aan zet is om onderzoeken op te starten. Net voor de zomervakantie ontvangt de leerplichtambtenaar bericht dat de onderzoeken zijn afgerond en dat Els altijd is overvraagd. Regulier onderwijs is voor haar niet mogelijk. Zij zal, met een vrijstelling van de leerplicht, een traject gaan volgen bij Tjallingahiem( Centrum voor Scholing en Training). 8

9 Deel 2 Statistische gegevens Leerplichtigen en kwalificatieplichtigen In Nederland is een kind leerplichtig vanaf 5 jaar. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt of wanneer er 12 volledige schooljaren zijn doorlopen. Na beëindiging van de volledige leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden voor de jongere die nog geen 18 jaar is en nog geen startkwalificatie heeft behaald (havo vwo of mbo 2 diploma). Aantal leerlingen schooljaar volledig leerplichtigen kwalificatie plichtigen totaal 2010/ / / Meldingen De leerplichtambtenaar kent verschillende soorten meldingen. Het gaat hierbij om verzuimmeldingen, absoluut verzuimmeldingen en overige meldingen. Scholen zijn verplicht verzuim van meer dan 16 uren les of praktijktijd gedurende een periode van 4 opeenvolgende weken te melden bij de leerplichtambtenaar, verzuim mag ook eerder gemeld worden. Naast deze verzuimmeldingen kan een school, ouders of leerling ook een beroep doen op de leerplichtambtenaar wanneer verzuim dreigt plaats te vinden. Het gaat hierbij om de zogenaamde overige meldingen. Ook wanneer een leerling is ingeschreven op een school, wordt er actie ondernomen door de leerplichtambtenaar. Aantal meldingen schooljaar verzuim overig totaal % van leerplichtigen 2010/ ,4% 2011/ ,4% 2012/ ,2% 9

10 1 = verzuim 2 = overig 3 = totaal Het totaal aantal meldingen is iets toegenomen in verhouding met het voorgaande schooljaar. Achterliggende problematiek van de meldingen Problematiek 2010/ / /2013 Gedragsproblemen Motivering bij de leerling ontbreekt Omstandigheden in het gezin Leer/keuze probleem Ouders nemen kind mee op (extra) vakantie zonder toestemming Psychische problemen Thuiszitter Ziekmelding waaraan door school getwijfeld wordt Vrijstelling Informatieaanvraag/verstrekking Schorsing Verlofaanvraag Vermoedelijke ongeoorloofd verzuim Verzuimmelding opgevoerd door verzuimloket Duo Overig Totaal

11 Verzuim naar leeftijd en geslacht 2012/2013 Leeftijd Overige meldingen naar leeftijd en geslacht 2011/2012 Leeftijd 11

12 Aantal verzuimmelding naar onderwijs en schooltype Verzuimmelding naar onderwijssoort Onderwijssoort Verzuim 2010/2011 Verzuim 2011/2012 Verzuim 2012/2013 Basisonderwijs Speciaal onderwijs VMBO/Havo Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Resultaat na interventie leerplichtambtenaar Resultaat 2010/ / /2013 Vervolg eigen school Verwijzing andere school Verwijzing speciaal onderwijs Alternatief traject Waarschuwing ouders / leerling Haltafdoening Proces Verbaal Verwijzing o.a. hulpverlening Informatieverstrekking Rebound Uitgeschreven door school Verlof geweigerd Overig Totaal Aanvragen verlof Ouders kunnen een verzoek voor vrijstelling van het schoolbezoek (verlof), wanneer het om meer dan 10 schooldagen gaat, bij de leerplichtambtenaar indienen. Indien het gaat om minder dan 10 schooldagen dient de directeur van de school, op grond van dezelfde criteria, hierover een besluit te nemen. Uitgangspunt hierbij is dat slechts in zeer bijzondere omstandigheden extra verlof wordt verleend. Het gaat hierbij om zogenaamde gewichtige omstandigheden. Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouder(s), verzorger(s) en of leerling liggen. In het schooljaar 2012/2013 is er geen verzoek voor verlof binnen gekomen bij de leerplichtambtenaar. 12

13 Aanvragen vrijstelling Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een school in verband met bijzondere omstandigheden. Het kan hier gaan om leerlingen die door lichamelijke en/of psychische beperkingen geen onderwijs kunnen volgen, ouders die tegen de richting van het onderwijs op alle redelijke afstand van de woning gelegen scholen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben en om jongeren die een opleiding in het buitenland volgen. Ook kan er vrijstelling worden verleend wanneer blijkt dat de jongere op een andere manier voldoende onderwijs volgt. In het schooljaar 2012/2013 is 1 maal vrijstelling verleend. Thuiszitters Een thuiszitter is een leerplichtige leerling, die ingeschreven staat op een school en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt. In de gemeente Kollumerland c.a. zijn in het schooljaar 2012/2013 geen thuiszitters gemeld. 13

Leerplicht. Jaarverslag 2011 2012. Gemeente Kollumerland c.a.

Leerplicht. Jaarverslag 2011 2012. Gemeente Kollumerland c.a. Leerplicht Jaarverslag 2011 2012 Gemeente Kollumerland c.a. 1 Inhoud Deel 1 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en werkwijze 4 3. Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Albert de Hoop samenleving 6 12 januari 2016 jaarverslag leerplicht en RMC 2014-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Leerplichtverslag

Leerplichtverslag Leerplichtverslag 2015-2016 Leerplichtverslag 2015-2016 1 2 Leerplichtverslag 2015-2016 Inleiding Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei. Het biedt kinderen en jongeren de kans hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 Elke jongere telt! Samenvatting Cijfers Aantal leerplichtige leerlingen 10000 9000 9261 Leerlingen op school binnen/buiten Houten 8000 1745 7000 6000 5800 5000 4000 7516

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten 1 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Cijfers en resultaten 4. Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs 4.2

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters;

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Thuiszitters Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Door goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Inleiding Op grond van artikel 25 van de leerplichtwet moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2015 2016 verslag 2015-2016 Thema Samenleving Auteur Alies Oprel, Dick van

Nadere informatie

Schoolverzuim in soorten

Schoolverzuim in soorten Leren Werkt! Inleiding De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen zodat ze zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in de samenleving kunnen participeren.

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Oosterschelderegio 2 Inhoud Leerplicht Kwalificatieplicht Vrijstelling van inschrijvingsplicht Vrijstellingen

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Passend Onderwijs Eén van de speerpunten van Passend

Nadere informatie

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister?

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Verzuimregister Primair Onderwijs Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Alle kinderen hebben recht op een passende plek in het onderwijs Per 1-8-2014 zijn samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne Leerplichtverslag 2014-2015 Gemeente Westvoorne Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Inleiding...4 Hoofdstuk 2. Leerplicht en wettelijke kader...5 2.1. Doel en inhoud van de leerplichtwet... 5

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar 2012-2013. Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar 2012-2013. Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. www.lereninzeeland.nl

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. www.lereninzeeland.nl Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten www.lereninzeeland.nl Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Inhoudsopgave Leerplicht...4 Kwalificatieplicht... 4 Vrijstelling van

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR RMC Regio Friesland Noord 1. Inleiding Gemeenten en onderwijs hebben samen de taak voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De nadruk ligt hierbij op een preventieve

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

achternaam: ----------------------------------------------------------------------------------------------

achternaam: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Formulier aanvraag vervangende leerplicht (artikel 3a, 3b, 15 Lpw) 1 Gegevens van de aanvrager ouder(s)/verzorger(s) achternaam: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht 2 Via 1 vragen alles over leerplicht 4 7 2 2 2 Leerplicht en daarna? Onderwijs is belangrijk om in de maat schappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet INLEIDING RICHTLIJN MELDING LEERPLICHT IN HET KADER VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET (AKW) Met de wijziging van de algemene wet

Nadere informatie

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015 Wettelijk kader 1 Naar school gaan Het volgen van onderwijs is essentieel voor de individuele ontwikkeling van een kind en het verwerven van een eigen plaats

Nadere informatie

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister?

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Verzuimregister Primair Onderwijs Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Context 3. Doel 4. Effecten Alle kinderen hebben recht op een

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Jaarverslag leerplicht Deurne 2013-2014 Registratienummer: 00539874 Datum: 7 juli 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: M.M.C.F. Vossen-Stokbroeks Nummer: RIB-MS-1522

Nadere informatie

Leerplicht. 1 hillegom 2 katwijk 3 leiden 4 leiderdorp 5 lisse 6 noordwijk 7 oegstgeest 8 teylingen 9 voorschoten 10 zoeterwoude

Leerplicht. 1 hillegom 2 katwijk 3 leiden 4 leiderdorp 5 lisse 6 noordwijk 7 oegstgeest 8 teylingen 9 voorschoten 10 zoeterwoude Leerplicht 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van een leerplichtambtenaar

Nadere informatie

Leerplicht. Gemeente Neder-Betuwe. Informatie over de leerplicht voor ouders van leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen

Leerplicht. Gemeente Neder-Betuwe. Informatie over de leerplicht voor ouders van leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen Leerplicht Gemeente Neder-Betuwe Informatie over de leerplicht voor ouders van leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen De leerplicht. Elk kind in Nederland heeft recht op onderwijs dat aansluit

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Volledige leerplicht:... 3 Kwalificatieplicht:... 3 Formatie en taakverdeling... 4 Gebruikte afkortingen... 5 2. Het leerplichtbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT 2014/2015

JAARVERSLAG LEERPLICHT 2014/2015 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2014/2015 Voor u ligt het jaarlijks verslag van het gevoerde beleid en activiteiten van Leerplicht. Leerplicht werkt vanuit de volgende visie: In samenwerking met alle regionale

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer schooljaar 2015-2016 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2015-2016 Februari 2017

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2013-2014 TEAM LEERPLICHT Sector Dienstverlening Afdeling Maatschappelijke Zaken Cluster leerplicht Leerplichtambtenaar Administratieve ondersteuning: Applicatie medewerker:

Nadere informatie