Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big Aanwezig: Voorzitter: mw. J.T. Sweerts Locogriffier: A.J. van Wees Leden: mw. L. Geerlings (CDA), dhr. K.A. Maijer (De Liberalen), mw. Th. Schipper (P21), mw. N. van der Voort (P21) Portefeuillehouder: dhr. J.J. Eijbersen Presentatie: dhr. R. van der Meer en dhr. H. Hagmeijer van Het Analysecentrum Ambtelijk: dhr. A. van der Lee, mw. I. Lesschen, mw. K. van Staveren en mw. J. van Zuijlen Korte samenvatting bespreking: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Onderwerp van deze vergadering is de Big data-analyse. De heer René van der Meer van het Analysecentrum zal een presentatie houden en wordt daarbij ondersteund door zijn collega de heer Hans Hagmeijer. Vervolgens zal de wethouder iets vertellen over de ervaringen en stand van zaken in het Sociaal Domein en zal een tweetal medewerkers van het Centrum voor Elkaar vertellen over hun werk en zal de coördinator van het Centrum voor Elkaar mevrouw Lesschen zich voorstellen. De voorzitter geeft het woord aan de portefeuillehouder. Wethouder Eijbersen vertelt dat het big data onderzoek goed kan worden gebruikt om de beleidsagenda vorm te geven. Het is goed om het vanavond zoveel mogelijk op hoofdlijnen te houden. Als er behoefte aan is dan zou op een later moment een verdieping kunnen plaatsvinden. De wethouder wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de heer Arno van der Lee te bedanken voor alles wat hij heeft gedaan in de afgelopen jaren voor de gemeente Bunnik om het Sociaal Domein neer te zetten zoals het nu staat. De heer Van der Lee zal na het zomerreces elders gaan werken. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Meer van het Analyse Centrum. De heer Van der Meer geeft de presentatie Meta-Data en Data-organisatie Sociaal Domein. De presentatie is als bijlage aan het verslag toegevoegd. De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen over de presentatie. De heer Maijer vraagt in hoeverre er risico s zijn in verband met privacy gevoeligheid van de gegevens die gebruikt worden. De heer Van der Meer antwoordt dat de gegevens worden gebruikt in het kader van de sociale zorg die de gemeente draagt. Als je gegevens voor het doel gebruikt waarvoor ze zijn verzameld bestaan er geen problemen met betrekking tot privacy. Het AnalyseCentrum is een externe partij en heeft een convenant getekend met de gemeente Bunnik. Het AnalyseCentrum weet waar de informatie te vinden is en samen met de gemeente wordt beheerst wie wat mag zien. De heer Maijer vraagt of je door het profileren van groepen op categorieën je het risico kunt lopen dat je in een groep zit die nergens voor in aanmerking komt

2 2 en daardoor niet in beeld bent. De heer Van der Meer beaamt dat dit mogelijk is. Er wordt vooral naar de zorgtaak gekeken maar met de gegevens kun je ook andere factoren zien, Bijvoorbeeld dat er voor een bepaalde groep geen vastgoed beschikbaar is, zoals voor ouderen in een bepaalde categorie. Voor jongeren is bijvoorbeeld belangrijk dat op tijd wordt gekeken of er behoefte is aan starterswoningen. Het is niet precies antwoord op de vraag, maar je kunt met de gegevens scherper kijken naar verschillende behoeftes in de toekomst. Mevrouw Van der Voort vraagt of het mogelijk is te sorteren op terugkerende problemen. De heer Van der Meer vertelt dat er gemakkelijk maatwerk is aan te brengen. Er worden altijd dubbelingen geregistreerd. Dit zou goed in te programmeren zijn. Mevrouw Geerlings merkt op dat het wellicht handig en zinvol is om naar aanleiding van verkregen informatie uit de data-analyse sparringpartners tijdig bij plannen te betrekken. Zij vraagt of er een concreet plan is om middels data analyse partijen erbij te betrekken en het proces te optimaliseren. De heer Van der Meer geeft aan dat dit bijvoorbeeld relevant is bij inkoop van Zorgvastgoed voor senioren. Wethouder Eijbersen reageert dat er in het college is gesproken over big data. Het is breder dan alleen het Sociaal Domein. De data zijn ook interessant voor het fysieke domein en voor dienstverlening. Het kan integraal terugkomen in het totale gemeentebeleid. De voorzitter dankt de heer Van der Meer en de heer Hagmeijer voor hun presentatie. Het woord is aan mevrouw Leschen. Zij stelt zich voor als de nieuwe coördinator van het Centrum voor Elkaar. Zij is op 1 april 2015 begonnen als teamleider Sociaal Team. Zij heeft eerder gewerkt bij de gemeente Eemnes en de gemeente Soest. Mevrouw Leschen geeft graag antwoord op vragen vanuit de fracties. Mevrouw van der Voort heeft via een collega uit de fractie vernomen dat tijdens een cliëntbijeenkomst van de WMO-raad over het Centrum voor Elkaar bleek dat voor veel mensen niet duidelijk is wat het centrum kan betekenen. Dat komt waarschijnlijk doordat het nieuws op de gemeentepagina niet goed wordt gelezen. De fractiegenoot was ook bij twee andere bijeenkomsten aanwezig en begreep dat de meerderheid niet helemaal tevreden was over de keukentafelgesprekken. Het zou niet duidelijk genoeg zijn. Bij de sessie over Jeugd vroegen deelnemers zich af of de medewerkers voldoende kennis hebben. Dat kan uit onwetendheid zijn, maar wat zijn de plannen om het Centrum voor Elkaar meer bekendheid te geven en om het negatieve beeld weg te nemen? Tevens nog een vraag voor de wethouder: de Wmo raad gaat over de uitslag van de cliënten middag aan het college rapporteren. Krijgt de raad dat rapport in te zien? Wethouder Eijbersen antwoordt dat de rapporten van de Wmo-raad aan het college worden gericht maar dat de rapporten en adviezen altijd ter kennisname

3 3 worden doorgestuurd aan de raad. De wethouder herkent de opmerking dat er ontevredenheid was over de keukentafelgesprekken helemaal niet. In tegenstelling tot deze opmerking was de terugkoppeling naar de wethouder dat men heel tevreden was. Mevrouw Van der Voort vraagt of aan de raad wordt teruggekoppeld wat het college met de adviezen van de Wmo raad gaat doen. Wethouder Eijbersen bevestigt dat de raad op de hoogte wordt gehouden.. Mevrouw Leschen vertelt dat het werk van het Centrum voor Elkaar heel breed is. Ze doen een stuk Wmo en een stuk Jeugd. Men kan telefonisch terecht en via inloop. Ze vervullen een informatie- en adviesfunctie. Daarnaast wordt steeds meer op de hulpverlening en begeleiding gericht door dit ook zelf te gaan doen met het team. De medewerkers zijn een heel gemêleerd gezelschap met kennis op diverse fronten. Door die kennis kan hulpverlening zelf worden opgepakt. Het voordeel is dat het dichtbij huis en laagdrempelig is. Daarnaast is ook het kostenaspect aan de orde, alles wat je intern op kunt lossen scheelt geld. Mevrouw Van der Voort vraagt hoe je ervoor zorgt dat mensen die nog niet in aanraking zijn geweest met het Centrum voor Elkaar de weg weten te vinden als zij een probleem hebben. Mevrouw Leschen antwoordt dat er bijvoorbeeld met het onderwijs en met huisartsen wordt samengewerkt.. Wethouder Eijbersen, denkt dat het goed is om de heren van het AnalyseCentrum hierover ook hun beeld te laten geven over de mate waarop de gemeente Bunnik de cliënten in beeld heeft. Daar is onderzoek naar gedaan. De heer Hagmeijer vertelt dat is gekeken naar de multi problematiek binnen de drie sectoren van het Sociaal Domein. Het bleek dat het in de gemeente Bunnik in 2014 slechts om zes gezinnen ging. Verder is gekeken naar de penetratiegraad, dan zie je dat van de oudsten en armsten 70% bekend is bij de gemeente. Dat betekent dat het in de gemeente Bunnik goed in beeld is. Bij de verstrekking binnen de domeinen gaat het merendeel om enkelvoudige verstrekkingen, zonder dat er sprake is van een combinatie. Dat is beter beheersbaar. De heer Maijer begrijpt dat de bejaarde alleenstaande een risicogroep is. In de gemeente Bunnik zijn 19 personen niet bekend. Is het Centrum voor Elkaar van plan om daar proactief en preventief iets aan doen door deze mensen op te zoeken? Mevrouw Leschen beaamt dat dit gebeurd. Als er signalen zijn wordt er iets mee gedaan. Het moet echter niet teveel opgelegd worden. Het is een beetje een spanningsveld. Mevrouw Schipper denkt dat bij de gemeente Bunnik de mensen van het Centrum voor Elkaar uit hun hoofd wel weten dat er 6 probleemgezinnen zijn. Big data is volgens haar meer een ondersteuning van mensen die in dialoog zijn met elkaar en die elkaar kennen. Haar vraag is of de huisbezoeken en het afgeven van een beschikking vlot verloopt binnen de termijnen.

4 4 Mevrouw Leschen zegt dat je voor maatwerk de tijd nodig hebt in verband met voorbereiding. Maar als het acuut is, is daarvoor minder tijd. Maar er moet wel gedegen worden gewerkt en privacy moet in acht worden genomen. Een andere vraag van mevrouw Schipper gaat over de uitwisseling van gegevens. Als iemand al vaker met een probleem komt dan mag dit in verband met privacy niet vrij gegeven worden en moet het verhaal steeds opnieuw worden gedaan. Is daar al een oplossing voor in de praktijk? Mevrouw Leschen antwoordt dat het privacy protocol daarvoor gebruikt wordt. Ook wordt het toestemmingsformulier gebruikt, dat meteen wordt ondertekend. Het verloopt binnen de gemeente Bunnik goed. Mevrouw Geerlings vraagt wat het Centrum voor Elkaar eraan gaat doen om meer bekendheid te geven aan de naam. Mevrouw Leschen vertelt dat via Vitras en de Huiskamer van Odijk de bekendheid wordt vergroot. Ook een initiatief als de week van de opvoeding, die binnenkort zal plaatsvinden, wordt gebruikt om naamsbekendheid te vergroten. Wethouder Eijbersen geeft aan dat het belangrijk is dat de inwoners weten dat ze bij de gemeente terecht kunnen. Dan is de naamsbekendheid van het Centrum voor Elkaar niet het belangrijkste. Het is vooral van belang dat mensen met een hulpvraag goed en snel geholpen worden. Het moet ook nog even tijd krijgen, men is nog niet zo lang bezig. Er wordt uiteraard wel nagedacht over de wijze waarop de naamsbekendheid vergroot kan worden. De heer Maijer vraagt of er geen aanvullende acties worden genomen op de naamsbekendheid. Mevrouw Leschen is op dit moment vooral druk bezig om te bekijken of er voldoende capaciteit is, of er voldoende mensen zijn die vragen kunnen beantwoorden en zorgt ervoor dat ICT systemen worden doorontwikkeld. Daar is men erg druk mee, het Centrum voor Elkaar gaat steeds meer uitbreiden. Mevrouw Geerlings valt het op dat in iedere gemeente een andere aanpak is. Kun je misschien naar een meer identieke werkwijze gaan met de gemeentes, zodat het voor de inwoners van Nederland duidelijker wordt. De heer Eijbersen zegt dat de reden voor de decentralisaties juist was dat je de zorg dichter bij de inwoners krijgt. Daarom is het per gemeente anders ingericht. De hulpvragen in grotere steden is anders dan bij kleinere kernen. Het lijkt dus juist de kracht van Bunnik om het dorpse karakter overeind houdt. Dat is de kern van de decentralisaties. Wel zou het misschien een goed punt zijn om de benaming landelijk hetzelfde te laten zijn. Mevrouw Schipper denkt dat je bij de big data voor het vullen van een dashboard afhankelijk bent van het feit dat medewerkers de gegevens bijhouden en invullen in de systemen. Dat gebeurt vaak achteraf en dan ben je te laat. Je loopt al gauw 1 of 2 maanden achter. Kan dat niet sneller? Mevrouw Lesschen weet dat bij het Centrum van Elkaar elk telefoontje en elk gesprek meteen wordt geregistreerd. Dus die informatie is zeker up to date.

5 5 De heer Hagmeijer zegt dat het dashboard een beleidsinstrument is en geen elektronisch cliënten dossier. Overigens is de kwaliteit van de data in Bunnik goed. De heer Van der Meer vult aan dat updaten per dag mogelijk is. Maar dat wat niet is ingevuld geeft ook veel informatie. Dat gaat steeds duidelijker worden en daar kun je dan ook weer op sturen. Wethouder Eijbersen stelt mevrouw Van Staveren en mevrouw Van Zuijlen voor. Mevrouw van Staveren vertelt iets over de ondersteuning van mantelzorgers in het Centrum voor Elkaar. Voor mantelzorgers is de beweging naar het Centrum voor Elkaar een enorme vergroting van de ondersteuningsmogelijkheden. Voorheen was het mantelzorgsteunpunt maar een beperkt aantal uren open, terwijl het Centrum voor Elkaar veel meer uren bereikbaar is. Zij kunnen er terecht voor vragen en ondersteuning. De preventiemedewerker geeft proactief ondersteuning en advies. Er wordt geprobeerd de mantelzorger gericht te bereiken en te benaderen o.a. door het uitgeven van een nieuwsbrief. De consulenten doen de keukentafelgesprekken, waar over zorgvragen wordt gesproken en wordt gekeken hoe het met de belastbaarheid van de mantelzorger is. Vanuit de gemeente zijn veel kortere lijnen met instanties zoals de RSD en woningcorporaties (bijvoorbeeld om bezwaar te maken op huurverhogingen). Het Centrum voor Elkaar heeft ook een makkelijke ingang om op een goede manier respijtzorg te regelen. Het Centrum voor Elkaar biedt voor alle doelgroepen mantelzorg aan. Heel recentelijk is het organiseren van het mantelzorg café overgenomen door de gemeente. Mevrouw Van Zuijlen is regisseur Sociaal Domein. Haar taken liggen vooral op het gebied van inkoop, contractbeheer, contractmanagement, daarnaast monitoring en budgetbeheer. In 2014 is zij vooral druk geweest met inkoop Wmo begeleiding en vanaf 2015 zit Jeugd er ook bij. Eén van de doelen dit jaar is om de verbinding te zoeken tussen beide contracten als een kind overgaat van de Jeugd naar de Wmo dat het vloeiend overgaat. Er wordt steeds meer gezocht naar integraliteit tussen beide contracten. De contracten zijn in regionaal verband afgesloten met de gemeentes De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, Elke twee weken komt men bij elkaar om te bekijken hoe de inkoopcontracten met de zorgaanbieders verbeterd kunnen worden. Daarnaast moet er bij Jeugd worden nagedacht over 2016, Er wordt nu gestart met de voorbereidingen inkoop Verder worden er vooral kwartaalgesprekken gevoerd om te bekijken hoe het afgelopen half jaar is verlopen. Er wordt gekeken naar technische problemen zoals bijvoorbeeld bij het declareren. De 16 jeugdaanbieders in de regio worden allemaal bezocht. Er wordt een leidraad gevraagd, bijvoorbeeld wat zijn de kwartaalcijfers is er een woonplaatsbeginsel toegepast. Dit alles om feeling te krijgen hoe het er werkelijk voor staat. De informatie is nodig om doorvertaling in geld te kunnen maken in budgetuitputting. Mevrouw Schipper denkt dat door de systematiek iedereen heel druk is. Het lijkt een toename van bureaucratie. Zij hoopt dat dit binnenkort beter wordt en dat naar meerjarenafspraken met zorgaanbieders toe kan worden gegroeid. Zij vraagt of mevrouw Van Zuijlen dit ook zo ziet.

6 6 Mevrouw Van Zuijlen bevestigt dat dit is waar ze mee bezig zijn. De Jeugdwet is opgeknipt en dat moet nu eenmaal opnieuw bekeken worden. Het contract voor Wmo-begeleiding is in feite tot in de eeuwigheid, er is geen einddatum. Het is een contract dat door bestuurlijke aanbesteding periodiek aangepast kan worden. Die ontwikkeling blijft doorgaan. Daarom blijft de zorg om tafel ook bestaan. Ze proberen samen met de zorgaanbieders het zo gemakkelijk en werkbaar mogelijk te maken. Mevrouw Schipper zegt dat in de gemeente Bunnik met elkaar is afgesproken dat zoveel mogelijk geld naar mensen zou moeten gaan waar het voor bedoeld is en niet naar de administratieve afhandeling. De heer Eijbersen zegt dat het er hier niet om gaat wat wij willen maar wat wij moeten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bepaald dat we volgens deze verzwaarde systematiek verantwoording moeten afleggen. Het is geen keuze maar een opdracht om deze verantwoording af te leggen. Mevrouw Schipper vindt dat je binnen elk wettelijk kader kunt kiezen voor een maximum en minimum verantwoording. Wethouder Eijbersen geeft aan dat het Ministerie een dusdanig minimum heeft opgesteld dat het een maximale inspanning is. Het kader is streng, daar kun je als gemeente niets aan veranderen. Mevrouw Van der Voort vindt dat het klinkt alsof men heel goed bezig is en wil aan de mensen van het Centrum voor Elkaar de complimenten overbrengen. De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Besproken in technisch overleg d.d 10 september 2015 Vastgesteld d.d. 10 september 2015

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers. BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 26 maart 2015 Onderwerp: Discussienota Alternatieve plannen Scholeneiland Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Locogriffier: mw. A. van Wees Leden: mw. H.J.

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Vooruit met de proeftuin!

Vooruit met de proeftuin! Vooruit met de proeftuin! 1-meting Wmo proeftuin in West Gemeente Utrecht Oktober 2006 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten De werkzame factoren van sociale wijkteams voor jeugd en gezin Samenvattend rapport de JeugdZaak PARTNERS MET EXPERTISE EN PASSIE VOOR EEN WERKENDE ZORG VOOR JEUGD. De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van

Nadere informatie

Nieuwsbrief decentralisaties

Nieuwsbrief decentralisaties Nieuwsbrief decentralisaties 30 juli 2014 Voor: alle belangenbehartigers in de ggz (regiokamer, rco s, lidorganisaties LPGGz, cliënten- en familieraden en overige geïnteresseerden). Waarom deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie