Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management"

Transcriptie

1 Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management Rendement, risico s en relaties Fontys Hogescholen, Eindhoven Hanzehogeschool, Groningen Hogeschool Inholland, Diemen, Den Haag en Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Utrecht, Utrecht Hogeschool van Amsterdam/HES Hogeschool voor Economische Studies, Amsterdam Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem Noordelijke Hogeschool, Leeuwarden, Windesheim, Zwolle Bijgewerkte en aangepaste versie 2010 Landelijk Overleg Opleidingen Financial Services Management (LOOFSM)

2 Auteurs: Tilman, J.H., Stoof. A., Blokland van, A.H.A., Dukker, G.J. en Thijssen, E.J.E.M. Trefwoorden: Beroeps- en opleidingsprofiel Oorspronkelijke titel: Beroeps- en opleidingsprofiel Hoger onderwijs financiële en zakelijke dienstverlening. Rendement, risico s en relaties Copyright Projectbureau Onderwijsontwikkeling Alle rechten voorbehouden. Dit beroeps- en opleidingsprofiel is uitsluitend bestemd voor de opleiding Financial Services Management. Het betreft hier uitsluitend de formeel bij het Landelijk Overleg Opleidingen Financial Services Management (LOOFSM) aangesloten en tegelijkertijd bij de HBO-Raad geregistreerde opleiding. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen dan voor andere doeleinden bestemd voor gebruik door leden van het Landelijk Overleg. In al deze andere gevallen is schriftelijke toestemming van het projectbureau Onderwijsontwikkeling noodzakelijk. Aan dit beroeps- en opleidingsprofiel is door het Projectbureau Onderwijsontwikkeling de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt het Projectbureau echter geen aansprakelijkheid. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the publisher. Projectbureau Onderwijsontwikkeling Burgvlietkade JC Gouda

3 Voorwoord Namens het Landelijke Overleg Opleidingen Financial Services Management (LOOFSM) presenteer ik de geactualiseerde versie van het beroeps- en opleidingsprofiel van de in 2001 gestarte opleiding Financial Services Management (FSM). De hogescholen die FSM aanbieden hebben de opleiding in de periode laten visiteren, waarna een accreditatie heeft plaatsgevonden. Aan alle hogescholen is dit proces in positieve zin afgerond. Mede naar aanleiding van de visitaties en uiteraard geleid door ontwikkelingen in het beroepenveld, het bank- en verzekeringswezen, is de update van het beroeps- en opleidingsprofiel (BOP) tot stand gekomen. De oorspronkelijke opzet uit 2001 is gehandhaafd. Het beroeps- en opleidingsprofiel is robuust, maar dat dient een doel. Opleidingen die in nauwe samenwerking met de branche opleiden, hebben behoefte aan uitgebreide en eenduidige informatie. Vooral ook omdat de opbouw van een profiel informatie bevat die voor een ieder een andere betekenis en connotatie zal hebben, is het raadzaam om goed en duidelijk te beschrijven wat wordt bedoeld en wat wordt beoogd. Het landelijk overleg heeft erop toegezien dat moderne ontwikkelingen in de branche in het beroeps- en opleidingsprofiel een plaats hebben gekregen, daarbij denk ik met name aan Customer Relationship Management, Internationalisering, Corporate Governance en verdere ontwikkelingen op het terrein van ICT. Verder is er nadrukkelijk in de competenties gekeken of het totale scala van onderwerpen die in het kader van de Wet op het financieel toezicht (WFT) dienen te worden getoetst door het profiel worden afgedekt. De opleiding FSM wil zijn afgestudeerden immers WFT-proof afleveren. Dit wat productgerichte doel impliceert de ambitie dat onze afgestudeerden goed toegerust in het bedrijfsleven aan de slag kunnen. Ten slotte sluit het vernieuwde profiel uitstekend aan bij de Bachelor of Economics en de body of knowledge and skills die in juni 2008 zijn goedgekeurd door betrokkenen uit het financiële beroepenveld en waarin de competenties worden vertaald naar kennis en vaardigheden (document bijgevoegd). De wijze waarop de oorspronkelijke versie van dit beroeps- en opleidingsprofiel tot stand is gebracht, stemt ons nog altijd tevreden. Wij kijken met voldoening terug op een prima samenwerking tussen onderwijsaanbieders en branchevertegenwoordigers en de wijze waarop de heer Hans Tilman dit grote netwerk wist te verbinden, waardoor het oorspronkelijke BOP nog altijd voldoet. De wijze waarop de branche destijds haar netwerk voor zijn onderzoeks-activiteiten heeft opengesteld, doet ons eveneens deugd. 3

4 Expliciet willen wij opnieuw in 2008 Het Verbond van Verzekeraars en de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf noemen. Wij zijn hun dank verschuldigd voor zowel de materiële als de immateriële ondersteuning die zij destijds bij de opzet van dit BOP hebben geboden. De participerende hogescholen: Namens hen, Drs. J.H. van Aken, voorzitter LOOFSM. 4

5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 7 De opleiding Financial Services Management... 7 Het stramien... 7 De gemeenschappelijke stam... 7 Leeswijzer... 8 Deel. A. Het beroepsprofiel De financieel-zakelijke dienstverlening Organisaties binnen de branche De afnemer staat centraal Rendement, risico en relatie Brede klantendefinitie Werkondernemend Een ideaaltypisch beeld De context De taken Helikopterview Representatief Leidinggeven: de zachte en harde kant Instroom- en doorstroomfuncties Instroomfuncties Doorstroomfuncties Kwalificaties voor functies op expertniveau Basiskwalificaties voor managementfuncties Onderaan beginnen! Competenties Competentie: een definitie De attitude: de basis van succes Kennis...21 Motorische vaardigheden Het HBO-niveau Beroepsniveau (samenvatting) Toekomstgericht en toekomstvast Het grootste werknemersaandeel Beroepsbeeld Kern van het beroep Toekomstvast Thema s Advisering en streven naar win-win Trends Integraal service management Informatietechnologie Human resources management Leren in de hogere leerstijlen...34 Illustratie 1. Dendrogram (boomstructuur) Competentiegebieden van de financieel-zakelijk dienstverlener Het dendrogram (boomstructuur)...37 Segment 1. Werken aan de klant (hij)...37 Segment 2. Werken aan de organisatie (wij)...39 Segment 3. Werken aan mezelf (ik)...40 Deel B. Het opleidingsprofiel Uitgangspunten en competenties De beroepsontwikkeling centraal

6 7.2. De uitgangpunten van je uitdaging...42 Competentie : het adviseren...44 Competentie : het verkopen...45 Competentie : klantenbestand beheren...46 Competentie : marktbewerkingsplan opstellen...47 Competentie : productenmanagement (make or buy)...48 Competentie : accepteren of afwijzen...49 Competentie : administratie verzorgen...50 Competentie : monitoren financieel resultaat...51 Competentie : beleidsdocument schrijven...52 Competentie : projectmatig werken (a-cyclisch)...53 Competentie : bedrijfsprocessen aansturen (cyclisch)...54 Competentie : kwaliteit verbeteren...55 Competentie : werken met informatietechnologie...56 Competentie : rapporteren...57 Competentie : als teamplayer functioneren...58 Competentie : coachen...59 Competentie : inspelen op externe betrekkingen / Internationalisering en globalisering...60 Competentie : inspelen op politiek en economisch beleid...60 Competentie : inspelen op markt- en prijspeilontwikkeling...61 Competentie : ambassadeursrol vervullen...62 Competentie : persoonlijk ontwikkelplan aansturen...63 Competentie : reflecteren...64 Competentie : benutten van leervermogen...65 Competentie : artikel schrijven...66 Competentie : presentatie verzorgen...67 Competentie : toegepast onderzoek en informatie verwerken Prestatie-indicaties in aanvulling op de competenties in hoofdstuk 7 naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen...68 Competenties 1.1.2; en Competenties en Competenties ; ; ; en Deel C. De verantwoording Hoofdstuk. Het proces en de keuzen De constructie Inside-out werkwijze Outside-in werkwijze Proces inside-out en outside-in...74 Bijlage 1 - Geraadpleegde en gebruikte documenten / literatuur...75 Bijlage 2. Geanalyseerd materiaal (functieprofielen / advertenties)...77 Bijlage Bijlage

7 Inleiding De opleiding Financial Services Management De opleiding Financial Services Management (FSM) leidt op tot de zogenaamde startbekwaam financieel-zakelijk dienstverlener binnen de financieel-zakelijke branche. Startbekwaam houdt in dat de afgestudeerde in staat is om binnen de gehele branche hoogwaardige diensten te verlenen, diverse complexe taken uit te voeren en in staat is om zichzelf (zelfsturend) verder te professionaliseren. Via de presentatie van dit beroeps- en opleidingsprofiel onderschrijft het Landelijk Overleg Opleidingingen FSM (LOOFSM) de noodzaak om de civiele effectwerking van de opleiding te baseren op één gemeenschappelijk profiel waarmee tot één type beroepsbeoefenaar wordt opgeleid. Het stramien Het LOOFSM heeft de inhoudelijke afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt geduid door de volgende activiteiten te ondernemen: 1. Het primair onder de verantwoordelijkheid van de hogescholen opstellen van het hier voor u liggende beroepsprofiel dat (h)erkend is door de brancheorganisaties. Voorafgaand aan de update van dit document is het opnieuw aan de (regionale) beroepenveldcommissies voor aanvullend advies voorgelegd; 2. het primair onder verantwoordelijkheid van de hogescholen opstellen van het opleidingsprofiel zijnde een afgeleide van het beroepsprofiel met (landelijk en gemeenschappelijke en door de branche gevalideerde) beroepscompetenties op het niveau van startbekwaam beroepsbeoefenaar; 3. intercollegiale intervisie tussen FSM-opzetten van de verschillende hogescholen, waarvan een eerste ronde in de jaren heeft plaatsgevonden, houdt het profiel scherp en zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. De gemeenschappelijke stam De gemeenschappelijke stam in het opleidingsprofiel bestaat uit beroepscompetenties die: - door het beroepenveld en branchevertegenwoordigers zijn (h)erkend; - het HBO-niveau specificeren; - zijn getoetst aan toekomstgerichtheid en toekomstvastheid; - beschrijvend van aard zijn, dus niet (te) gedetailleerd zijn vastgelegd; - aansluiten en inspelen op internationale ontwikkelingen. Dit beroeps- en opleidingsprofiel heeft via deze gemeenschappelijk stam mede als doelstelling het beroependomein, de branche (sociale partners), beroepsbeoefenaren en de opleiding onderling op elkaar af te stemmen. Hiervoor is een grote hoeveelheid informatie teruggebracht tot een aantal overkoepelende en (relatief) eenvoudige begrippen. Hierdoor is een en ander overzichtelijk gemaakt en beschikt men onderling over een gemeenschappelijk begrippenkader. 7

8 Leeswijzer Deel A. Het beroepsprofiel. Het beroepsprofiel staat omschreven in de hoofdstukken 1 tot en met 6. Er is voor gekozen om in algemene en beschouwende bewoordingen de branche en het beroepsbeeld te schetsen. De idee is dat daarmee de herkenbaarheid en het draagvlak aanmerkelijk zouden kunnen worden vergroot. De uitwerking is als volgt: In hoofdstuk 1 staat beschreven wat kenmerkend is voor de financieel en zakelijke branche. Aan de orde komt in welk beroependomein de financieelzakelijk dienstverlener werkt en wat onder de klant moet worden verstaan. Het beroepsbeeld wordt in hoofdstuk 2 geschetst. Het materiaal waar vanuit dit is gebeurd, is afkomstig uit advertenties en functieomschrijvingen. De eerste kernactiviteit van de financieel-zakelijk dienstverlener is het op commerciële basis verkopen van diensten en producten en het afstemmen van inhoudelijke en organisatorische werkzaamheden daarop. De tweede kernactiviteit die plaatsvindt, is het opleveren van interne (binnen de organisatie) diensten en producten aan medewerkers. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de taken en de context waarbinnen zij worden uitgevoerd. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 aan de orde in welke functies de financieelzakelijk dienstverlener kan instromen en doorstromen. Omdat het begrip competentie op verschillende manieren kan worden gebruikt, is in dit profiel veel ruimte ingebouwd voor het geven van definities. In hoofdstuk 4 wordt dit onderwerp uitvoerig besproken. Achtereenvolgens komen de onderwerpen: competentie, attitude, kennis en vaardigheden aan de orde. Op sommige plaatsen worden deze begrippen met behulp van voorbeelden verduidelijkt. Leren in de zogenaamde hogere leerstijlen krijgt hierbij ook de nodige aandacht. De beroepsgroep zal zich toekomstgericht en toekomstvast moeten manifesteren. Daarom wordt in hoofdstuk 5 de kern van beroep binnen toekomstige en de te verwachten veranderingen geschetst. Dit gebeurt met behulp van thema s en aan de hand van mogelijke trends. Vanuit de voorgaande beschrijvingen volgt in hoofdstuk 6 een logische indeling in competentiegebieden. Deze competentiegebieden zijn op transparante wijze afgeleid van de daarvoor behandelde onderwerpen. Deel B. Het opleidingsprofiel. Dit deel bevat hoofdstuk 7 dat hét hart van dit document vertegenwoordigt: de beroepscompetenties. Zij zijn met behulp van het verzamelde materiaal samengesteld. Het materiaal is afkomstig uit interviews en takenanalyses. In dit deel staat de student centraal en wordt de student directief in de jij-vorm aangesproken. Hij 1 wordt uitgedaagd zijn competentieverwerving op te pakken en er op concretiserende en praktiserende wijze mee aan de slag te gaan. Een competentie vereist een prestatie en er wordt een resultaat verlangd. De student levert dus het bewijs dat hij de geformuleerde competenties op het verlangde niveau 1 Lees waar hij staat ook zij. 8

9 beheerst. Voor programmaontwikkelaars biedt de beschrijving die bij een competentie wordt gegeven, bron om onderwijsinhouden aan op te hangen en assessmentindicatoren aan te koppelen. Let wel: een competentie schrijft studenten geen gedrag voor én legt opleidingen geen onderwijsinhouden op, maar verplicht hen beide wel het niveau van de hogere beroepsuitvoering te bereiken. Bij het schrijven van herziene versie in 2008 is ervoor gekozen een nieuw hoofdstuk 8 in te voegen. Hierin wordt een drietal actuele onderwerpen uitgewerkt, te weten: de Wet op het financieel toezicht (2007), corporate governance en customer relationship management. Er wordt aangegeven binnen welke competenties deze het best passen en er wordt een uitdaging voor beschreven. Deel C. De verantwoording In hoofdstuk 9 is de verantwoording inzake de profielontwikkeling uitgewerkt. Deze behandelt de wijze van opbouw van het beroeps- en opleidingsprofiel en verantwoordt de gemaakte keuzen. 9

10 Deel. A. Het beroepsprofiel 1. De financieel-zakelijke dienstverlening 1.1. Organisaties binnen de branche De financieel-zakelijke branche is de omgeving waarin de financieel-zakelijk dienstverlener werkzaam is. Voorbeelden van organisaties waar de financieel-zakelijk dienstverleners werken, zijn banken, verzekeringsmaatschappijen, (assurantie- )tussenpersonen, effectenkantoren, beurzen (assurantiebeurs, effectenbeurs en optiebeurs), beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, adviesbureaus, informatiseringsof IT-bedrijven, internetbedrijven (e-business) en grote multinationals met een professionele financiële afdeling (denk bijvoorbeeld aan KLM, Unilever, KPN, Akzo Nobel en Philips). Uitkomsten van onderzoek naar alumnigegevens 2 wijzen uit dat organisaties in de nonprofitsector ook tot het domein van de financieel-zakelijk dienstverlener gerekend mogen worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan gemeentelijke, provinciale en rijksinstellingen. Primair richt de opleiding zich echter op de profitsector De afnemer staat centraal De dienstverlening binnen de financieel-zakelijke branche heeft bijzondere kenmerken. Er worden namelijk geen stoffelijke (tastbare) producten geleverd, maar diensten die niet tastbaar zijn, die overeenkomsten bevatten tussen een afnemer enerzijds en een dienstverlenende organisatie anderzijds. In deze overeenkomst is vastgelegd welke financieel-zakelijke diensten voor de afnemer zullen worden uitgevoerd, welke financieel-zakelijke belangen er zullen worden behartigd en welke financieel-zakelijke risico s de dienstverlenende organisatie namens de klant zal dragen. Natuurlijk staan in deze overeenkomst ook de verplichtingen die door de afnemer moeten worden nagekomen, vermeld. De afnemer staat tijdens het dienstenproces centraal Rendement, risico en relatie Tijdens het dienstverleningsproces draait dus alles om afnemers, geld, risico s én zekerheidsstelling. Dit wordt in dit beroeps- en opleidingsprofiel samengevat onder de noemer de drie R s, zijnde de afweging tussen rendement, risico én relatie. Deze drie R s vormen tezamen de kritische factoren van het beroep. Na afweging is het noodzaak de gemaakte afspraken tussen de afnemer enerzijds en de dienstverlenende organisatie anderzijds eenduidig en waterdicht op papier vast te leggen. Dat gebeurt in contracten of polissen. Daarom is het noodzakelijk dat de financieel-zakelijk dienstverlener over juridische, (bedrijfs)economische, fiscale, bancaire en verzekeringstechnische kennis beschikt Brede klantendefinitie De dienstverlening binnen de financieel-zakelijke branche is gericht op afnemers die zich veelal laten onderscheiden in een drietal groepen: de particuliere klant, de zakelijke klant en de daaronder vallende vrije beroepsbeoefenaren. Daarbinnen zijn wederom diverse subgroepen aan te geven waarvoor in meerdere of in mindere mate maatwerk wordt ontwikkeld. Omdat de dienst speciaal is afgestemd op de vraag van de afnemer, vindt intensief contact plaats tussen dienstverlener en 2 Alumnigegevens Amsterdamse Academie d.d. 1 juni

11 afnemer. Een afnemer noemen we gemakshalve een klant. Maar een klant kan tevens een opdrachtgever, financier en/of medewerker zijn. Het begrip klant moet dus ruim worden opgevat en zal vanaf nu in dit profiel als verzamelnaam worden gebezigd Werkondernemend De financieel-zakelijk dienstverlener werkt in deze branche werkondernemend dat wil zeggen: hij is op inhoudelijk en organisatorisch niveau (mede) toeleverancier van producten en diensten die resultaatgericht aansluiten op de vraag van zowel externe als interne klanten. Om het inhoudelijke nog nader te onderstrepen is ervoor gekozen de richtlijnen voor opleidingen in het kader van de Wet op het financieel toezicht (WFT) zo veel mogelijk te volgen. 2. Het Profiel; een omschrijving 2.1. Een ideaaltypisch beeld Om tot een beschrijving van de beroepsbeoefenaar te komen is een advertentie- en functieanalyse uitgevoerd. Bij de selectie van een vijftigtal advertenties en functiebeschrijvingen is gepoogd het financieel-zakelijke domein zo veel mogelijk af te dekken (zie bijlage 1). Hierbij is tegelijkertijd gekozen voor materiaal dat uitvoerige informatie over de gevraagde persoon en typen taken bevatte. Gebezigde begrippen zijn divers en de connotatie is voor een ieder anders. Via het rubriceren en indikken van begrippen om zodoende tot de kern te komen, is het volgende beeld ontstaan van een ideaal typische financieel-zakelijk dienstverlener De context De financieel-zakelijk dienstverlener functioneert overwegend zelfstandig en zelfsturend. Zelfstandig wil niet zeggen dat de persoon op een eiland zit. Een startbekwaam beroepsbeoefenaar begint zijn loopbaan in een team. Hij overlegt en communiceert uitvoerig met mensen en dat maakt het juist noodzakelijk dat de beroepsbeoefenaar zijn weg ziet te vinden. De beroepscontext is dienstverlenend. Dat vereist verantwoordelijkheidsbesef, want dienstverlening komt voort uit complexe vragen en is gericht op het geven van hoogwaardige adviezen. Vanwege de hoeveelheid klantcontacten en de complexe aard van vragen is een analytisch vermogen en extroverte persoonlijkheid gewenst. Men vraagt expliciet om wilskracht, durf, flair en soms letterlijk lef De taken De ideaal typische financieel-zakelijk dienstverlener ontleent voldoening aan het verkopen van producten en het verlenen van diensten. Zijn doelstellingen zijn: leveren van omzet en kwaliteit. Hij toont zich vanuit commerciële overwegingen betrokken bij zijn klanten en onderhoudt langdurige klantcontacten met klanten met wie hij een vertrouwensrelatie tot stand heeft gebracht. Kernbegrippen zijn klantenempathie, eerlijkheid, oprechtheid, materiekennis en langere termijndenken Helikopterview Van desbetreffende persoon wordt verwacht dat hij werkondernemend functioneert (zie ook 1.5. Werkondernemend). Zijn drijfveer (motivatie) wordt bij voorkeur bepaald 11

12 door een gezond portie ambities. Hij wordt geacht over een brede blik te beschikken, ook wel helikopterview genoemd. De beroepsbeoefenaar volgt nauwgezet de veranderingen op klanten-, organisatie- en maatschappelijk niveau. Zodoende benut hij mogelijkheden en kansen en hij taxeert risico s binnen en tussen de voornoemde niveaus. Hij weet hier creatief en flexibel, dat wil zeggen doortastend en resultaatgericht, op in te spelen. In dat opzicht ziet men graag een initiatiefrijk persoon die over een aanpakmentaliteit (hands on) beschikt. Daarom vraagt men nadrukkelijk naar een opbouwende leer- en werkstijl die veelal wordt verwoord via de begrippen: denkkracht, leervermogen of persoonlijke ontwikkeling. Van de financieel-zakelijk dienstverlener wordt verwacht dat hij zijn eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling kan aansturen (professionaliseren, zelfsturing of zelfmanagement) Representatief Financieel-zakelijk dienstverleners bekleden representatieve functies. In een groot netwerk van medewerkers, klanten en bedrijven komt de beroepsbeoefenaar in (onverwachte) werksituaties terecht waarbij hij een ambassadeursrol namens zijn organisatie vervult. Hij overlegt met mensen vanuit verschillende disciplines en van verschillende niveaus en geledingen. Vaak wordt er onderhandeld en worden er zaken gedaan. Als hèt visitekaartje van zijn organisatie wordt van de financieelzakelijk dienstverlener verwacht dat hij op loyale wijze bijdraagt aan het positieve imago van zijn organisatie en het commerciële succes daarvan Leidinggeven: de zachte en harde kant Op het niveau van het hogere leidinggeven vraagt men hoofdzakelijk HBO of op universitair niveau gevormde beroepsbeoefenaren. Gezien de aard van producten en diensten binnen de branche verwacht men dat de beroepsbeoefenaar zowel de harde als de zachte kant van de organisatie kan doorzien (helikopterview) en aansturen. Met harde kant wordt bedoeld het coördineren (ontwerpen, plannen, resultaatgericht sturen en organiseren) van bedrijfsprocessen en het monitoren van de financiën. Met de zachte kant wordt gedoeld op de mens in de organisatie en de (in)formele bedrijfscultuur of sfeer. De medewerker weet stimulerend en motiverend op te treden en creëert een cultuur van betrokkenheid en weet het dragen van verantwoordelijkheid te bevestigen. Een organisatie die zich richt op hoogwaardige dienstverlening, verzorgt namelijk maatwerk dat wordt gemaakt door mensen en dat bestemd is voor mensen. Zo geeft de branche zichzelf vorm en inhoud. Van de financieel-zakelijk dienstverlener wordt verwacht dat hij bereid is om hier zijn steentje aan bij te dragen. 12

13 2. Instroom- en doorstroomfuncties Binnen de financieel-zakelijke branche wordt onderscheid gemaakt in zogenoemde instroomfuncties en doorstroomfuncties. Instroomfuncties zijn functies die direct na afronding van de opleiding FSM (oftewel na het behalen van het bachelor) kunnen worden bekleed. Soms vindt na de opleiding een bedrijfsspecifiek opleidingstraject plaats via het zogenoemde traineeship. Veel organisaties binnen de branche kennen dit traineeship. Meestal duurt zo n opleidingstraject één tot anderhalf jaar. Instroomfuncties hebben vaak het predikaat junior of het voorvoegsel aankomend. Doordat FSMafgestudeerden in de regel over een aantal certificaten in het kader van de Wet op het financieel toezicht beschikken zijn zij sneller toe aan een doorstroomfunctie. Na één of enkele jaren een instroomfunctie te hebben bekleed, stroomt een aantal financieel-zakelijk dienstverleners door naar managementniveau of naar expertniveau (senior, specialist of expert) Instroomfuncties Voorbeelden van instroomfuncties zijn (junior of aankomend): financieel adviseur consultant (schade-)acceptant financieel planner hypotheekadviseur relatiebeheerder schadebehandelaar pensioenadviseur assurantiemedewerker accountmanager employee benefits-specialist 3.2. Doorstroomfuncties Voorbeelden van doorstroomfuncties zijn (senior, specialist of expert): private banker, die de klant (integraal) financieel-zakelijk advies verleent consultant, die de klant hoogwaardig fiscaal, juridisch en economisch advies geeft investment banker, die voor zakelijke cliënten bemiddelt - als intermediair fungeert - inzake hun vermogensbehoefte. marketingmanager productmanager beleggingsspecialist treasurer, die middelen, geldstromen en de hieraan verbonden risico s beheert Bij de gegeven voorbeelden moet voor ogen worden gehouden dat functiebenamingen weinig zeggen over de taken die iemand uitvoert. Dezelfde functiebenamingen worden door verschillende organisaties op uiteenlopende wijze gebezigd. Ook is er een sterke tendens om werknemers een rol toe te delen in plaats van in een functie(omschrijving) aan te stellen. Rollen zijn namelijk ruimer te definiëren en maken een grotere flexibiliteit (employability) mogelijk. Het verdient aanbeveling binnen de opleidingen daar rekening mee te houden en studenten te bekwamen in uitstroomprofielen die aan rollen 13

14 gekoppeld zijn zoals de consultant, de analist, de beleidsmaker, de productontwikkelaar etc. We geven ter verduidelijking voorbeelden van taken van de hierboven genoemde functies. De kritische factoren: rendement, risico en relatie, spelen binnen de genoemde taken een overheersende rol: - het voeren van commerciële gesprekken met klanten en hun wensen vertalen in een aanbod van diensten en producten; - het adviseren van klanten op diverse zakelijke en financiële terreinen, zowel over bancaire als verzekeringstechnische aangelegenheden; - het onder de aandacht brengen en verkopen van producten en diensten; - het (zelfsturend) opstellen en uitvoeren van marktbewerkingsplannen; - gesystematiseerd relatiebeheer; - plegen van acquisitie; - inspelen op kansen en bedreigingen en bewerken van de markt; - monitoren van financiële processen; - analyseren van de commerciële inbedding van de organisatie in haar omgeving, zowel regionaal, nationaal als internationaal; - werken met informatietechnologie en bijdragen aan de ontwikkeling daarvan (e-business en de opbouw van informatiesystemen); - het adviseren van financiële instellingen m.b.t. het gebruikt van ICT; - customer relationship management; - analyseren en adviseren van financiële instellingen op het gebied van organisatie en werkprocessen Kwalificaties voor functies op expertniveau Aangezien de verwachting is gewettigd dat een functie op expertniveau het uitvloeisel zal zijn van een groei binnen de competentielijnen zoals deze zijn uitgezet voor het startniveau, zal hieronder alleen aparte aandacht worden geschonken aan de basiskwalificaties voor managementfuncties. Deze vereisen andersoortige kwalificaties Basiskwalificaties voor managementfuncties In het verlengde van het startniveau liggen de zogenaamde doorstroommogelijkheden naar dat van tactisch en strategisch managementniveau. Management kan zich op drie te onderscheiden niveaus afspelen: 1. Het operationele niveau betreft het eerstelijnsmanagement, waarbij de financieelzakelijk dienstverlener als manager verantwoordelijk is voor de dagelijkse operaties van een afdeling of kleine unit, de implementatie van procedures, het opstellen van plannen en het nemen van beslissingen voor de korte termijn die de dagelijkse gang van zaken betreffen. Hij is bijvoorbeeld bevoegd om taken te delegeren. In de meeste gevallen behoort het begeleiden en trainen van teams ook tot de taken van de manager. 2. Op tactisch niveau is de manager verantwoordelijk voor beslissingen en planning voor de langere termijn, de budgettering, de financiële resultaten en de initiëring van activiteiten. De verantwoordelijkheden strekken verder dan de dagelijkse gang van zaken, namelijk de controle op de resultaatgerichtheid en het zorgdragen voor het renderen van de organisatie. Als manager op dit niveau 14

15 draagt de persoon de verantwoordelijkheid voor meerdere teams. Hij heeft een bepalende rol in het personeelsbeleid en de werving en selectie van medewerkers. 3. Een manager op strategisch niveau draagt als general manager van een (deel van een grote) organisatie verantwoordelijkheid voor strategische planning en beleid van een organisatie of een groot deel daarvan. Hij geeft merendeels leiding aan ingewikkelde operaties, aan de vormgeving, aan besluitvorming alsook aan de uitvoering van beleid. In dit profiel is het niveau van startbekwaamheid en dat van basiskwalificaties voor managementfuncties op het operationele en tactische niveau in de geformuleerde competenties verdisconteerd. Het hogere managementniveau is te behalen na gedegen praktijkervaring, of vervolgopleidingen op HBO+ respectievelijk masters niveau. Voorbeelden van managementfuncties zijn: - projectmanager - teamleider - afdelingshoofd - directeur Voorbeelden van taakgebieden voor managers zijn: - Businessplannen schrijven (rapporteren en verantwoorden); - Personeelsbeleid uitvoeren en ontwikkelen: o aannemen van personeel; o medewerkers coachen (functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren); o teams begeleiden en ontwikkelen. - Monitoren en uitvoeren financieel beleid; - Controlefunctie op kwaliteit van de dienstverlening; - Optimaliseren van verkoopprocessen (omzet); - Stroomlijnen productieprocessen (controle op de planning en resultaten); - De organisatie strategisch positioneren in haar omgeving; - Het ontwikkelen van een beleidsvisie voor de middellange termijn. Het is dus goed mogelijk dat de financieel-zakelijk dienstverlener zich ontwikkelt tot manager op strategisch niveau. Na gebleken geschiktheid ontwerpt hij de harde kanten van zijn organisatie. Hij stuurt vervolgens de organisatie in haar geheel of dat gedeelte waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt, in een succesvolle richting. Daarbij is hij bezig met de zachte kant, de mens in de organisatie. De bedrijfscultuur heeft zijn volle aandacht. Hij is een voorbeeld voor collega s en haalt ook in hen het beste naar boven. Als inspirator weet hij een goede sfeer te creëren en hij functioneert als voortrekker. Het vermogen om anderen te overtuigen is een kant die hij sterk heeft ontwikkeld. In zijn optreden naar medewerkers handelt hij vanuit een fundamenteel beroepsethisch normatief besef en functioneert dienovereenkomstig Onderaan beginnen! Het managementniveau dat gedestilleerd is uit advertenties en functieomschrijvingen, lijkt voor net afgestudeerden (te) hoog gegrepen. Het 15

16 gekristalliseerde beeld is getoetst aan de beroepspraktijk en moest naar beneden worden bijgesteld. Voor studenten is het goed te weten dat men na het afronden van de opleiding onderaan begint, maar met een professionele ontwikkeling start. Managers verwoorden dat veel studenten een verkeerd beeld hebben over hun instroomniveau wegens zelfoverschatting die mede voortkomt uit onvoldoende (praktijk)ervaring en bedrijfsmatig inzicht. Studenten krijgen de wijze raad om naar senioren te luisteren en hun (on)vermogen aan de bedrijfsrealiteit te toetsen. Door zich op te trekken aan senioren kunnen zij hun kennispotentieel doelgericht opbouwen en zodoende als professional werken aan een kansrijke loopbaan. Op organisatieniveau heeft een afgestudeerde alle kans zich kritisch en opbouwend te uiten en zodoende bij te dragen aan het verbeteren van bedrijfsprocessen. Hij kan daarmee zijn leidinggevende bekwaamheden ontwikkelen. Het toetsen van zijn wensen aan die van de werkelijkheid kan de student behoeden voor het te lang koesteren van hooggespannen verwachtingen. Dat laat onbetwist dat de professionele financieel-zakelijk dienstverlener de beschikking heeft over een kansrijk carrièreperspectief in een omvangrijke branche. 16

17 3. Competenties Met het begrip competentie wordt verwezen naar bekwaamheden die zijn opgebouwd uit (deel-)gehelen en die de beroepsbeoefenaar in staat stellen om zijn werk op (start)bekwame wijze uit te voeren. Over het begrip competenties zijn veel definities in omloop. Uitleg voor onderlinge afstemming is noodzakelijk. In dit hoofdstuk bepreken we de afzonderlijke (deel-) gehelen van een competentie gereduceerd tot de begrippen: attituden, kennis en vaardigheden en het HBO-niveau dat wordt uitgedrukt in kernbegrippen zoals complexiteit, verantwoorden en transfer. We verwoorden ook enige noodzakelijke vermogens die aan de competentiebeheersing ten grondslag behoren te liggen. Het betreft nauwkeurig, accuraat, flexibel en resultaatgericht werken, creativiteit in handelen en sociaal communicatief vermogen. Tot slot volgt een samenvatting over het zogenaamde hogere beroepsniveau Competentie: een definitie Een competentie is de bekwaamheid, bestaande uit attituden, kennis en vaardigheden die iemand in staat stelt om resultaatgericht te handelen in een (soms onverwachte) werksituatie. Begripsverheldering Het begrip: bekwaamheid verwijst naar weten wanneer (niet) te handelen. Iemand handelt competent wanneer hij prestaties levert en resultaten behaalt in werksituaties waarin routinematig handelen slechts in beperkte mate mogelijk is. attitude verwijst naar het geheel van sociaal-normatieve waarden: eigenschappen (visie, levensbeschouwing, houding, gedrag en werkinhoudelijke principes) die de persoon in staat stelt om werk te verrichten binnen de voor de financieel-zakelijke branche geldende verhoudingen (volgens Hoof en Dronkers, 1980). In het dagelijks taalgebruik verwijzen begrippen als: willen, visie, zelfrealisatie, motivatie of bijvoorbeeld engagement naar attitudecomponenten. kennis verwijst naar weten wat, hoe en waarom. De persoon beheerst bijvoorbeeld materiekennis over fiscaal-juridische aangelegenheden en beschikt over kennis van pensioenen, diverse soorten verzekeringen, beleggingsproducten etc. Hij begrijpt hoe een en ander in elkaar zit en weet ook waarom. vaardigheden verwijst naar hoe te handelen vormen van gedrag die tot uitdrukking komen in motorische vaardigheden (bewegen), sociale vaardigheden en cognitie analyseren en synthetiseren, bijvoorbeeld het toepassen van procedures en regels en oplossen van problemen tijdens koop of verkoop. Profileren via competenties Door competenties als uitgangspunt te nemen is het mogelijk om als beroepsgroep herkenbaar te zijn én te blijven. Een beroepsgroep laat namelijk via haar beroepsprofiel (ook wel competentieprofiel genoemd), zien wat zij te bieden heeft. Zij zet zich daarmee herkenbaar en sterk in de markt. 17

18 Kwalificatie na competentiebeheersing Als iemand de competenties beheerst waarop de financieel-zakelijke beroepsgroep zich beroept, dan mag de desbetreffende persoon met recht gekwalificeerd genoemd worden. Het gaat er dus niet om hoe iemand deze competenties verwerft, maar wel dat hij ze aantoonbaar beheerst. Competentieverwerving kan langs vele wegen. Een gekwalificeerd beroepsbeoefenaar die bewezen heeft competent te zijn, krijgt na kwalificatie de beschikking over een ruim uitwaaieringsperspectief in de gehele financieel-zakelijke branche. Hij kan terecht in een breed scala van organisaties. Tevens kan hij op verschillende niveaus instromen en doorstromen. Hij is competent en speelt in op actuele en toekomstige vragen, kansen en mogelijkheden. Competenties: levenslang leren Om een goede aansluiting te waarborgen zijn competenties door deskundigen vanuit het werkveld én het Landelijk Overleg Opleidingen FSM in gezamenlijkheid geformuleerd en in dit profiel vastgelegd. Gezamenlijk is benadrukt welke competenties men onontbeerlijk vindt. De opleiding leidt ertoe op. Studenten verwerven ze. Op het niveau van startbekwaamheid wordt de student geacht zijn competentieniveau zelfsturend te onderhouden en verder te ontwikkelen via levenslang leren (permanente educatie). Hij groeit uit tot financieel-zakelijk expert of hij stroomt door naar leidinggevende functies. Hij is gekwalificeerd voor de toekomst. Zijn keuzemogelijkheden zijn divers De attitude: de basis van succes Voor de door ons gehanteerde definitie van attitude verwijzen wij naar de definitie hierboven (zie ook 4.1. Competentie, een definitie). Het demonstreren van een competentie gaat altijd gepaard met een attitudecomponent. Het demonstreren van een attitude is dus geen vaardigheid die op zichzelf staat. Het begrip verwijst naar persoonlijke eigenschappen die bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. Bij de attitude gaat het om persoonlijke eigenschappen die naar vaardigheden verwijzen, maar daarentegen niet hetzelfde zijn. Het betreft namelijk eigenschappen die van de desbetreffende persoon zijn en bij hem horen. Iemand is bijvoorbeeld introvert of extrovert. Dat is niet goed of fout, maar ook niet iets wat helemaal onveranderbaar is. Wel is het zo dat iemand met een specifieke eigenschap soms goed tot zijn recht komt in een bepaalde werksituatie, terwijl hij in andere werksituaties beslist niet op zijn plaats zou zijn. Een organisatie die personen met de niet-passende attitude aanneemt, loopt ongewenste risico s. Het ontwikkelen van de door de branche verlangde attitude is dus de basis van een geslaagde loopbaan. De student zal zich binnen de financieel-zakelijke branche goed moeten realiseren dat zijn competentieverwerving van daaruit start. Attitude, vaststaand gegeven maar wel bij te schaven Voor opleidingen is het aanleren van de door de branche verlangde attitude een moeilijk gebied. De attitude betreft namelijk de persoonlijkheid zelf. Deze wordt gevormd door genetische, en biosociale factoren die in de persoon zelf als het ware verankerd liggen. 18

19 Het is opleidingen slechts in beperkte mate toegestaan om te interveniëren in iemands persoonlijkheid. De mate waarin dat wel of niet te verantwoorden is, behoort tot de ethiek van de didactiek. Omdat de student zijn persoonlijkheid ook beroepsinhoudelijk dient te ontplooien is het noodzakelijk om daar tijdens het opleidingsprogramma regelmatig bij stil te staan. De attitudecomponent wordt als (integraal) competentieonderdeel door studenten meestal onderschat. Opleidingen houden zich er vanuit morele overwegingen veelal niet mee bezig. Toch is het juist de opleiding die de student goede instrumenten in handen kan geven om ook aan zijn attitude te werken. In dit hoofdstuk wordt een aantal onderwerpen aangehaald dat daarvoor aanknopingspunten bieden. Met behulp van bepaalde leerdoelen rond specifieke thema s kunnen de studenten aan hun attitudeontwikkeling werken. Hierbij leren zij zichzelf, hun persoonlijkheid, spiegelen aan de door de branche verlangde attitude. Kernthema s zijn: (leren) zorgdragen voor zichzelf, het (leren) reguleren van emoties, de beroepscode en beroepsethiek en 'reflection in action'. Emoties Naast het vergroten van kennispotentieel (IQ) is het van belang aandacht te besteden aan de emotionele ontwikkeling (EQ) van de student. Met dit laatste wordt bedoeld dat hij zijn persoonlijke emoties en die van anderen leert reguleren. Een financieel-zakelijk dienstverlener zal met emoties en gevoelens moeten omgaan, omdat hij voortdurend in relatie staat tot anderen. Hij levert producten en diensten binnen klantrelaties waarin beleving en gevoelens een fundamentele rol spelen. Daarbij zal de financieel-zakelijk dienstverlener, naast het leveren van een bijdrage aan de harde zakelijke kanten van zijn organisatie, ook moeten bijdragen aan een bedrijfscultuur waarin medewerkers zich goed voelen. De financieel-zakelijk dienstverlener zal dus gevoel en oog voor emoties - in de ruimste zin van het woord moeten hebben. Ook gaat het erom dat samenwerken, produceren en leren binnen de specifieke organisatorische cultuur door het reguleren van emoties een zinvolle en prettige betekenis krijgen. Het herkennen, benoemen en reguleren van emoties activeert namelijk saamhorigheid en teamspirit. Iemand kan bijvoorbeeld goed overweg met conflicten, handelt regulerend en kiest geen partij maar werkt in samenspraak aan een oplossing. Ook houdt hij rekening met gevoelens en problemen van anderen. Hij toont hiervoor begrip en heeft oog voor de sterkten en zwakten van zijn medemens. Deze onderwerpen bieden concrete aanknopingspunten om attitudegericht onderwijs te geven. Van belang hierbij is dat de dienstverlener zijn gedrag afstemt op visuele en (non)verbale uitingen van anderen. Hij speelt soepel in op klachten, ontvangt kritiek en feedback en reageert dusdanig dat hij daarmee een gunstig en opbouwend klimaat schept. Ook beheerst hij emotionele impulsen, reguleert gevoelens en stemmingen en communiceert overtuigend. De financieel-zakelijk dienstverlener beschikt over of ontwikkelt een sterke intuïtie. Van eerdere risicovolle situaties onthoudt hij de wezenlijke elementen. Die neemt hij scherp waar en heeft hij diepgaand geanalyseerd. Daardoor heeft hij het in nieuwe situaties vaak direct bij het goede eind, zonder dat beredeneringen of denkwerk nog noodzakelijk zijn. In dit vermogen komt expliciet het HBO-niveau, complexiteit, 19

20 verantwoorden en transfer, tot uitdrukking. Hij kan onder (tijds-)druk werken en weet een goede balans te bewaren tussen werk en vrije tijd. In dat opzicht onderkent hij zijn persoonlijke draagvermogen en hij neemt niet meer belasting op zijn schouders dan hij aan kan. Hij zorgt dus goed voor zichzelf. Kortom: hij vraagt steun als de draaglast zijn draagvermogen te boven gaat. Tijdens het werken in studententeams kunnen deze onderwerpen tussentijds besproken en getoetst worden. Als dit regelmatig plaatsvindt wordt praten over de attitude een natuurlijk, dus gewoon integraal, onderdeel van het onderwijsleerproces. Beroepscode De financieel-zakelijk dienstverlener die is opgeleid binnen de opleiding Financial Services Management onderschrijft de volgende code: De beroepsbeoefenaar bezigt zwijgplicht over de door zijn klant toevertrouwde informatie en gegevens. Hij handelt integer en is betrouwbaar. Daarbij toont hij respect voor ieder individu en diens leefstijl, ongeacht culturele achtergronden, afkomst, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur of levens- en geloofsovertuiging. (Volgens: Core attributes Cap Gemini Ernst & Young, 2001 en ING Group Statement of General Business Principles, ongedateerd) Beroepsethiek Bij het ontwikkelen van de voor de beroepsgroep geldende attitude speelt bezinning op de beroepsethiek eveneens een belangrijke rol. Beroepsethiek maakt onderdeel uit van de beroepsuitvoering. Het gaat hierbij om bezinning op de voor de financieelzakelijke branche geldende moraal. Deze moraal is vaak vastgelegd in beleidsnotities, human recources managementdocumenten, competentiemanagementplannen of missiestatements. Beroepsethiek betreft dus uitgangspunten die zijn gegrondvest in gemeenschappelijke waardeoordelen van de branche, een organisatie én de beroepsgroep. Reflection in action Om de ontwikkeling van competenties, waaronder de attitude van het beroepsethisch bewustzijn, binnen de branche te bevorderen, zal de financieel-zakelijk dienstverlener een reflectief vermogen moeten (leren) ontwikkelen. Reflectie staat namelijk tot voordeel van het doelbewust uitoefenen van het beroep. Reflectie krijgt betekenis wanneer het functioneren in de werksituatie plaatsvindt waarbij naar abstracties en verklaringsmodellen wordt gezocht om het handelen te kunnen begrijpen en duiden. Voorbeelden Reflectie kan inhoud krijgen met behulp van de volgende leerdoelen. De student: kan de beroepsontwikkeling koppelen aan zijn levensverhaal; kan zijn motivatie om financieel-zakelijk dienstverlener te willen worden onder woorden brengen; heeft in een essay zijn beroepsbeeld geconcretiseerd en toont aan een realistisch beeld te hebben over de door de branche verlangde attitude (integraal onderdeel van alle competenties); 20

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Fase B. Entree. Leerstijlen. 2013 Stichting Entreprenasium. Versie 0.1: januari 20]3

Fase B. Entree. Leerstijlen. 2013 Stichting Entreprenasium. Versie 0.1: januari 20]3 N W Fase B O Z Entree Leerstijlen Versie 0.1: januari 20]3 2013 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 Inleiding 2 Indeling 4 Strategie 6 Leerstijl Ieder mens heeft zijn eigen leerstijl. Deze natuurlijke

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP Pagina 1 van 10 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Toetstermen en taxonomiecodes

Toetstermen en taxonomiecodes Toetstermen en taxonomiecodes Door middel van toetstermen is vastgelegd wat deelnemers moeten kennen en kunnen. Een toetsterm is bepalend voor de inhoud van de opleiding en de toetsing. Dit betekent dat

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012 N W O Fase A Z Jij de Baas Gids voor de Starter Versie 1.2: november 2012 2012 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 School De school Inleiding 2 Doelen 3 Middelen 4 Invoering 5 Uitvoering 6 Jij de Baas:

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT DE OPLEIDING VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSBEDRIJF 2017-2018 1 PROGRAMMA Wat kun je met Financial Services Management (FSM)? Jouw profiel Competenties / beroepstaken Opbouw

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marlien van Goor Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2135508 9 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Rupert Parker Brady 9

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Roel Kuilder Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2151959 7 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Wouter Laumans 6 Stageperiode:

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart Waardering Salarisschaal 12

FUNCTIEBESCHRIJVING. Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart Waardering Salarisschaal 12 FUNCTIEBESCHRIJVING Datum : 20 februari 2012 Functiebeschrijving : Teamleider Vastgesteld besluit CvB : 27 maart 2012 Waardering Salarisschaal 12 Context - Organisatorische eenheid: Onderwijscluster -

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

TBN - Beroepscode Tarotprofessional

TBN - Beroepscode Tarotprofessional De Tarot Beroepsvereniging Nederland zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land. Door opleiding en nascholing

Nadere informatie

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen;

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen; Henk MassinkRubrics Ontwerpen 2012-2013 Master Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam Beoordeeld door Hanneke Koopmans en Freddy Veltman-van Vugt. Cijfer: 5.8 Uit je uitwerking blijkt dat je je zeker

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marijke Bax Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2142490 9 Docentbegeleider: MHN Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Monique de Jong 9 Stageperiode: 1-3-13

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie