Structuuronderzoek goud- en zilversmidsbedrijven 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structuuronderzoek goud- en zilversmidsbedrijven 2008"

Transcriptie

1 Structuuronderzoek s 2008 mei 2008 In opdracht van: Hoofdschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) Kenniscentrum SVGB Uitgevoerd door: EIM drs. D. Snel HBA-publicatiereeksnr.: 424 ISBN: Prijs: 10,00 excl. verzendkosten

2 Hoofdschap Ambachten (HBA) Postbus AW Zoetermeer Tel.: Internet: Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) Postbus AX Voorburg Tel.: Internet: Kenniscentrum SVGB Postbus AL Nieuwegein Tel Internet: EIM Postbus AA Zoetermeer Tel.: Internet: Copyright 2008 HBA Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever, het Hoofdschap Ambachten.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Branche-info 7 3 De branche in cijfers Aantal ondernemingen en verdeling naar Activiteiten Leeftijd van de ondernemingen Wijze waarop het in eigendom is verkregen Soort vestigingspunt Werkgelegenheid Opleiding en geslacht van de ondernemer/sleider Omzet Omzetsamenstelling Bedrijfsresultaat Gebruik van diensten van derden Automatisering en website Code van de Goud- en Verkoopbevorderende activiteiten Problemen Analyses naar regio 30

4 4 Structuuronderzoek s 2008

5 1 Inleiding Dit rapport beschrijft de resultaten van het structuuronderzoek in de branche van s dat is uitgevoerd binnen de kaders van het BrancheInformatieSysteem (BIS) dat het Hoofdschap Ambachten door EIM laat exploiteren. Voor het onderzoek was het SVGB Kennis- en Opleidingencentrum coopdrachtgever 1. Daarnaast heeft brancheorganisatie Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) haar medewerking aan de uitvoering van dit onderzoek verleend. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van ondernemers waarvan de onderneming als s bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht (CRK) staat ingeschreven. In dit rapport zijn de gegevens van 313 geënquêteerde verwerkt. De ondernemers zijn in het najaar van 2007 telefonisch benaderd, nadat hun een schriftelijke vooraankondiging was toegestuurd. Van de ondernemers waarmee het mogelijk was om binnen de veldwerkperiode contact te hebben, was 66% bereid om aan het onderzoek mee te werken. Van de bij het CRK ingeschreven met meer dan 5 werkzame personen heeft een beperkt deel aan het onderzoek meegedaan. Zij zijn medebepalend voor 'branchetotalen', en dan met name wat de brancheomzet en werkgelegenheid betreft. Om dit gemis op te vangen is op de volgende wijze met deze ondernemingen omgegaan. Vanuit de registratie bij het HBA (CRK) is bekend welke werkgelegenheid deze ondernemingen bieden. Vervolgens is op basis van de gemiddelde arbeidsproductiviteit in de branche aan deze ondernemingen een omzet toegekend. In gaat het daarbij om circa 75. Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan is goeddeels een update van het structuuronderzoek dat in 2004 is uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om voor de belangrijkste kengetallen de ontwikkeling te schetsen die zich in de afgelopen drie jaar heeft voorgedaan. 2 1 De SVGB is het kenniscentrum beroepsonderwijs-sleven voor de sbranche, dat met dit onderzoek het inzicht wil vergroten in de aansluiting van het beroepsonderwijs op het werk in de branches en de arbeidsmarkt. De SVGB en het HBA hebben uit oogpunt van efficiency en uniformiteit gezamenlijk EIM opdracht gegeven om onderzoek te doen om tot een helder beeld van de branche te komen. 2 Onlangs is EIM overgegaan op een verfijnde methode om het aantal actieve en de daarmee samenhangende kengetallen (werkgelegenheid en brancheomzet) in branches vast te stellen. Waar in dit rapport op de resultaten van het vorige onderzoek wordt teruggegrepen heeft, omwille van de vergelijkbaarheid, waar nodig herberekening van de uitkomsten van destijds plaatsgevonden. Deze herberekeningen hebben alleen betrekking op absolute grootheden en (dus) niet op gemiddelden en frequentieverdelingen. De verschillen beperken zich tot hooguit een paar procent. Structuuronderzoek s

6 6 Structuuronderzoek s 2008

7 2 Branche-info Kenmerken branche Goud- en zilversmeden ontwerpen, vervaardigen en repareren edelmetalen sieraden en gebruiksvoorwerpen. De circa in de branche zijn onderverdeeld in drie n: s (een belangrijk deel van de omzet wordt behaald uit de verkoop van zelfvervaardigde voorwerpen), reparatie (meer dan de helft van de omzet wordt behaald uit reparaties) en waarvoor zilversmeedwerk niet als zodanig een hoofdactiviteit is, maar de doorverkoop van ingekochte goederen (sieraden) het belangrijkst is. De zilversmeden worden in Nederland vertegenwoordigd door de Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ). Deze vereniging behartigt de belangen van circa 450 zelfstandige zilversmeden met een s of een reparatie. VGZ is aangesloten bij de Federatie Goud en Zilver, de overkoepelende organisatie voor ondernemers in de goud-, zilver-, uurwerken- en edelstenenbranche. Opleidingen De branche voor zilversmeden kent een zelfstandige mbo-opleiding met twee verschillende opleidingsniveaus, te weten: een driejarige opleiding basis Goudsmid, en een vierjarige opleiding Goudsmid/ondernemer met eventueel een specialisatie zilversmeden. Daarnaast is er voor studenten met een havo- of vwo-diploma een driejarige versnelde opleiding Goudsmid/ondernemer. De opleidingen worden gegeven aan de Vakschool Schoonhoven (een onderdeel van ROC Zadkine). Op deze school worden ook de opleidingen tot juwelier en uurwerkhersteller gegeven. Verbetering imago De Vereniging Goud- en Zilversmeden verwacht dat de markt voor de op ambachtelijke wijze gemaakte (of unieke) sieraden zal groeien. De groep zelfstandige zilversmeden speelt gemakkelijk in op de trends op het gebied van sieraden en gebruiksvoorwerpen en biedt exclusiviteit. Iets waar de consument steeds vaker om vraagt. De drempel naar de zilversmeden dient alleen wel verlaagd te worden. Om dit te bewerkstelligen streeft VGZ ernaar het imago van zilversmeden te verbeteren en de bekendheid van het gouden s bij de Nederlandse consument te vergroten. VGZ tracht dit onder andere te doen met de Nederlandse OntwerpWedstrijd (NOW), een wedstrijd die eens in de twee jaar georganiseerd wordt, waarbij design en exclusiviteit een belangrijke rol spelen. Innovatie Een ander aandachtspunt waar VGZ zich op richt is innovatie. VGZ vindt het belangrijk dat de goudsmid meegaat met de ontwikkeling van nieuwe technieken, of in ieder geval kennis heeft van deze technieken. VGZ is daarom betrokken bij de ontwikkeling van het Innovatiecentrum, een centrum gesitueerd in de Vakschool in Schoonhoven, waar met geavanceerde machines nieuwe technieken Structuuronderzoek s

8 toegepast kunnen worden. Dit centrum zal het gezichtsveld van Vakschoolstudenten verbreden en biedt daarnaast cursusmogelijkheden voor gevestigde zilversmeden. Het Innovatiecentrum zal waarschijnlijk in de loop van 2009 geopend worden. 8 Structuuronderzoek s 2008

9 3 De branche in cijfers 3.1 Aantal ondernemingen en verdeling naar De branche omvat circa ondernemingen 1, verdeeld naar drie n 2 : ' '; deze realiseren een belangrijk deel van de omzet uit de verkoop van zelfvervaardigde voorwerpen; 'reparatie'; meer dan de helft van de omzet wordt behaald uit reparaties (niet zijnde reparaties van uurwerken); ' '; meer dan de helft van de omzet wordt verkregen uit doorverkoop van edelmetalen artikelen en activiteiten; swerk is voor deze een nevenactiviteit. Een groot deel van deze groep wordt gevormd door juwelierszaken met eigen reparatieactiviteiten en/of vervaardiging van gouden en zilveren voorwerpen. Het onderzoek heeft zich gericht op die ingeschreven staan als gouden zilvermids bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht (CRK). Het aantal is in de periode met zo'n 12% toegenomen, van circa naar (zie tabel 1). Vrijwel alle tellen één vestiging. Zo'n 60 hebben 2 vestigingen. tabel 1 verdeling van de ondernemingen naar 2007 en 2003 tussen haakjes ( ) aantal ondernemingen 1 percentage 805 (690) 59 (57) reparatie 290 (355) 21 (29) 275 (175) 20 (14) (1.220) 100 (100) 1 Dit aantal ligt lager dan het aantal ondernemingen dat bij het CRK als s staat ingeschreven. Dit heeft te maken met het in dit onderzoek gehanteerde criterium dat de meer dan 10% van de omzet uit sactiviteiten behalen. Daarnaast bleken diverse inmiddels gestopt te zijn met sactiviteiten en/of geheel andere activiteiten uit te oefenen. 2 De typering is tot stand gekomen op basis van de omzetsamenstelling. Structuuronderzoek s

10 3.2 Activiteiten Vrijwel alle ontwerpen zelf sieraden, vervaardigen sieraden en bewerken en repareren gouden en zilveren artikelen (zie tabel 2). tabel 2 verrichten van activiteiten, in procenten van het aantal repara- activiteit tie in procenten van het aantal ontwerpen van sieraden ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, groot zilverwerk vervaardigen van sieraden vervaardigen van gebruiksvoorwerpen, groot zilverwerk bewerken en repareren van gouden en zilveren artikelen het verrichten van gietwerk het verrichten van zetwerk doorverkoop van juweliersartikelen repareren van horloges het verzorgen van cursussen andere activiteiten Leeftijd van de ondernemingen De gemiddelde 'leeftijd' van de bedraagt 17 jaar. De 'leeftijd' ligt daarmee 3 jaar hoger dan in De 'leeftijd' tussen de loopt sterk uiteen. De ' zilversmeden' zijn gemiddeld aanzienlijk jonger dan de in het 'reparatie' en in de ' '. Meer dan de helft van de ' zilversmeden' is jonger dan 10 jaar. Daartegenover is ongeveer 30% van de andere typen meer dan 20 jaar geleden gestart (zie tabel 3). 10 Structuuronderzoek s 2008

11 tabel 3 leeftijdsverdeling van de ondernemingen, in procenten van het aantal leeftijd in procenten van het aantal 0 t/m 5 jaar t/m 10 jaar t/m 20 jaar t/m 40 jaar jaar en ouder gemiddeld startjaar gemiddelde leeftijd gemiddelde leeftijd onderzoek Wijze waarop het in eigendom is verkregen De ' ' en het 'reparatie' zijn veelal door de huidige ondernemer zelf opgericht. Binnen de ' ' is een flink deel overgenomen, hetzij van familie, hetzij van de vroegere werkgever of een andere partij (zie tabel 4). tabel 4 wijze waarop het in eigendom is verkregen, in procenten van het aantal omschrijving in procenten van het aantal zelf opgericht overgenomen van familie overgenomen van vroegere werkgever overgenomen van andere partij Soort vestigingspunt Het 'reparatie' is vaak in of bij het woonhuis werkzaam. De ' ' is zowel vaak gevestigd in of bij het woonhuis als in een spand. Structuuronderzoek s

12 De ' ' opereren voornamelijk vanuit een spand (zie tabel 5). tabel 5 wijze van vestiging van het, in procenten van het aantal omschrijving in procenten van het aantal in een woonhuis bij het woonhuis in een spand De ' ' en het 'reparatie' zijn veelal in een straat met overwegend woningen gevestigd. De ' ' zijn voornamelijk te vinden in een winkelgebied, wat samenhangt met het accent op de verkoop van juweliersartikelen (zie tabel 6). Deze zijn meer afhankelijk van een spontane aanloop en dus van een locatie waar veel mensen lopen. tabel 6 vestigingspunt van het, in procenten van het aantal vestigingspunt in procenten van het aantal in een straat met overwegend woningen in een winkelgebied op wijkniveau in het belangrijkste winkelgebied van de plaats op een - of industrieterrein anders Werkgelegenheid Een groot deel van de branche bestaat uit kleinschalige : in het 'gouden s' en het 'reparatie' werken in meer dan 80% van de hoogstens 2 werkzame personen. De ' ' werken overwegend grootschaliger (zie tabel 7). 12 Structuuronderzoek s 2008

13 tabel 7 somvang in aantallen werkzame personen, in procenten van het aantal aantal werkzame personen in procenten van het aantal tot en met en meer In de branche zijn in ongeveer personen werkzaam (zie tabel 8). Parttime arbeid komt regelmatig voor (46% van alle werkzame personen), waardoor het volume van de werkgelegenheid, gemeten in voltijdkrachten, uitkomt op een kleine FTE. Van 2003 op 2007 is het aantal werkzame personen in de branche met 400 toegenomen. tabel 8 aantal werkzame personen (2003 en 2007) en verdeling naar fulltime- en parttimekrachten (2007); werkgelegenheid 2007 omgerekend naar volledige arbeidsjaren* type arbeidskrachten in aantallen werkzame personen fulltimers (32 uur of meer per week) parttimers (12 t/m 31 uur per week) parttimers (minder dan 12 uur per week) ** in volledige arbeidsjaren werkgelegenheid werkgelegenheid * Alle aantallen afgerond op (veelvouden van) 5. ** Zie tabel 35 voor de verdeling van de werkgelegenheid naar regio. Bijna zestig procent van de in de branche werkzame personen is vrouw. Tussen de typen loopt de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke werkzame personen uiteen. Bij de ' ' ligt er een sterk accent op vrou- Structuuronderzoek s

14 wen, terwijl in het 'reparatie' meer mannen werkzaam zijn. Qua leeftijdsverdeling ligt het accent op 35- tot 54-jarigen (zie tabel 9). tabel 9 aantal werkzame personen 2007 verdeeld naar geslacht en leeftijd type arbeidskrachten in procenten aantal werkzame personen mannen vrouwen jonger dan 25 jaar tot en met 34 jaar tot en met 44 jaar tot en met 54 jaar tot en met 64 jaar jaar en ouder In tabel 10 is te zien dat bij vrijwel alle in 2007 de werkgelegenheid gelijk is gebleven. tabel 10 ontwikkeling van de werkgelegenheid in de periode , in procenten van het aantal de werkgelegenheid is... in procenten van het aantal toegenomen gelijk gebleven afgenomen weet niet/wil niet zeggen/niet van toepassing Tabel 11 geeft een overzicht van de verdeling van de in de branche werkzame personen naar functie. De grootste groep wordt gevormd door de personen met de functie van goudsmid/ondernemer. 14 Structuuronderzoek s 2008

15 tabel 11 aantal werkzame personen 2007 verdeeld naar functie, in procenten van het aantal werkzame personen functie in procenten van het aantal werkzame personen goudsmid/ondernemer /ondernemer productiemedewerker zilversmeden goudsmid (aspirant-)juwelier uurwerkhersteller functies aantal werkzame personen De branche 1 telt ongeveer 155 werknemers met een HBO-opleiding. Bij de 'gouden ' is het vooral een studie met kunst, terwijl bij de andere typen een studie met techniek, gezondheidszorg of vakspecifieke invulling als richting is gevolgd (zie tabel 12). 1 Bedrijven met ten hoogste 5 werkzame personen. Structuuronderzoek s

16 tabel 12 aantal HBO-opgeleide werknemers; idem naar studierichting; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen functie in aantallen werkzame personen aantal werknemers met een HBO-opleiding waarvan met als studierichting: techniek gezondheidszorg kunst management marketing/commercieel juridisch vakspecifiek anders In- en uitstroom van personeel Ongeveer 90 met ten hoogste 5 werkzame personen hebben in de periode september 2006-september 2007 nieuw personeel aangetrokken. De nieuwe medewerkers kwamen voornamelijk bij de ' ' binnen (zie tabel 13). In traden er bij de ruim 100 nieuwe medewerkers in dienst, waarvan de meesten als 'goudsmid' of in ' functies'. Van de nieuwe instroom is het grootste deel van buiten de branche afkomstig. Ongeveer 20 instromers waren schoolverlater (zie tabel 14). tabel 13 in- en uitstroom van personeel in de periode september 2006-september 2007, in procenten van het aantal ; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen die... in procenten van het aantal nieuw personeel hebben aangenomen personeel zagen vertrekken Structuuronderzoek s 2008

17 tabel 14 aantal nieuwe personeelsleden september 2006-september 2007; idem naar functie; idem naar arbeidsverleden; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen functie aantal percentage productiemedewerker zilversmeden 0 0 goudsmid (aspirant-)juwelier 7 7 uurwerkhersteller 0 0 functies arbeidsverleden schoolverlater al binnen de branche werkzaam al buiten de branche werkzaam onbekend Circa 90 van de met ten hoogste 5 werkzame personen hebben in de periode september 2006-september 2007 personeel zien vertrekken 1. In betrof het 110 personen (zie tabel 15). De grootste groep personen is bij een ander s gaan werken. 1 Exclusief de met meer dan 5 werkzame personen. Structuuronderzoek s

18 tabel 15 aantal vertrokken personeelsleden september 2006-september 2007; idem naar functie; idem naar (arbeids)bestemming; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen functie aantal percentage productiemedewerker zilversmeden goudsmid (aspirant-)juwelier 9 8 uurwerkhersteller 0 0 functies (arbeids)bestemming bij ander goud-/s gaan werken binnen de branche voor zichzelf begonnen 4 4 buiten deze branche gaan werken is gestopt met werken weet niet/onbekend Doorstroming in functie Binnen een kleine 20 is personeel doorgestroomd naar een andere functie. Dit betrof de functies 'goudsmid' en een 'andere functie'. Vacatures Bij de met 5 of minder personeelsleden bestaan er op dit moment zo'n 45 vacatures. In 60% van de gevallen gaat het om een uitbreiding; in de gevallen betreft het vervanging van het personeel. tabel 16 verdeling van met en zonder vacatures, en vacatures naar functie; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen omschrijving aantal percentage geen vacatures wel vacatures productiemedewerker zilversmeden 0 0 goudsmid functies Bron: EIM, Structuuronderzoek s 2008

19 Stagiair(e)s Bij 8% van de met ten hoogste 5 werkzame personen, was op 1 september 2007 een stagiair(e) actief. In ging het bij deze om 115 stagiair(e)s. Een kwart van de heeft in het verleden wel eens een stagiair(e) in het gehad. 13% van de die op 1 september 2007 geen stagiair(e)s in dienst hadden, is van plan in de toekomst wel een stagiair(e) in huis te nemen. tabel 17 verdeling naar aanwezigheid van stagiair(e)s op 1 september 2007, naar aanwezigheid in het verleden en naar plannen om in de toekomst stagiair(e)s in dienst te nemen, in procenten van het aantal ; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen omschrijving aantal percentage geen stagiairs werkzaam in het wel stagiairs werkzaam in het indien geen stagiairs in dienst: in het verleden stagiairs in dienst gehad in het verleden geen stagiairs in dienst gehad onbekend van plan om in toekomst stagiairs in dienst te nemen niet van plan om in toekomst stagiairs in dienst te nemen weet niet/wil niet zeggen Opleiding en geslacht van de ondernemer/sleider In tabel 18 wordt een overzicht gegeven van de hoogst voltooide opleiding van de ondernemer. De meeste ondernemers hebben het niveau MBO (onder andere MEAO en MTS) als hoogst afgemaakte opleiding. 13% heeft een HBO-opleiding afgerond (HTS of anders). In 36% betrof de studierichting vakspecifiek, gevolgd door kunst (26%). 52% van de ondernemers in de branche is man en (dus) 48% vrouw. Tussen de typen loopt deze verdeling sterk uiteen. Bij het ' s' is 57% van de ondernemers vrouw, terwijl bij het 'reparatie' het aandeel vrouwelijke ondernemers met 29% het laagst scoort. Structuuronderzoek s

20 tabel 18 hoogst voltooide opleiding van de ondernemer, in procenten van het aantal opleiding in procenten van het aantal ondernemers lagere school, basisschool LBO, LTS, MAVO, MULO, VMBO MBO, MEAO, MTS HAVO, VWO HBO, HEAO, HTS universiteit anders/weet niet In de verdeling van de tijd van de ondernemer komt de aard van de typering van de duidelijk tot uiting. De ondernemer van het ' s' is voor het grootste deel van de tijd bezig met productie. De ondernemer van het 'reparatie' houdt zich voornamelijk bezig met reparatie, en de ondernemers van de ' ' besteden veel tijd aan verkoopactiviteiten (zie tabel 19). Gemiddeld besteedt de ondernemer 15% van de tijd aan administratie en activiteiten. tabel 19 bestede tijd in de onderneming van de ondernemers/sleiders activiteit in procenten van de bestede tijd verkoop reparatie productie administratie werkzaamheden Omzet Over 2006 bedroeg de brancheomzet circa 174 miljoen; de omzet kwam daarmee op ongeveer hetzelfde niveau uit als in In tabel 20 komt het grootschaliger opereren van de ' ' tot uitdrukking: 80% van deze realiseerde in 2006 een omzet van euro of meer, 20 Structuuronderzoek s 2008

21 terwijl bij de ' ' en het 'reparatie' het merendeel een omzet van euro of minder heeft behaald. De omzet in 2006 ten opzichte van 2005 is met ruim 10% toegenomen. Over het jaar 2007 is de branche eveneens optimistisch gestemd: naar schatting is de omzet met ongeveer 8,5% gestegen. Uit nadere analyse blijkt dat de met een omzet van ten hoogste euro vooral bestaan uit parttimers: twee derde van de werkzame personen bij de zilversmeden en driekwart van de werkzame personen bij de reparateurs werkt parttime. tabel 20 omzetspreiding 2006; omzetten 2005, 2006 en verwachting voor 2007 (alles exclusief BTW) omzetklasse x euro in procenten van het aantal minder dan 12, ,5 tot tot tot tot tot tot tot tot of meer 3 0* in euro gemiddelde omzet gemiddelde omzet doorsnee-omzet in miljoenen euro totale omzet totale omzet totale omzet totale omzet 2007 (verwachting) * Minder dan 0,5%. 1 De doorsnee-waarde is het middelste getal in een reeks. Bijvoorbeeld: in de reeks van 15 getallen 1,2,2,2,3,3,4,4,4,5,6,6,6,7,8 vormt het zevende getal (de 4 dus) de doorsnee-waarde. In veel gevallen, waaronder de beschouwing van oppervlakten, geeft de doorsnee-waarde een beter beeld van 'wat te doen gebruikelijk is' dan het rekenkundige gemiddelde, dat sterk beïnvloed kan worden door uitschieters. 2 Zie tabel 35 voor de verdeling van de omzet naar regio. Structuuronderzoek s

22 tabel 21 ontwikkeling van de omzet in de periode , in procenten van het aantal de omzet is... in procenten van het aantal toegenomen gelijk gebleven afgenomen weet niet/wil niet zeggen/niet van toepassing tabel 22 ontwikkeling van de omzet in de periode , in procenten van het aantal de omzet is... in procenten van het aantal toegenomen gelijk gebleven afgenomen weet niet/wil niet zeggen/niet van toepassing Omzetsamenstelling De accentverschillen in de omzetsamenstelling tussen de n komen in tabel 23 (vanzelfsprekend) duidelijk tot uiting. De typologie is op de omzetsamenstelling gebaseerd. 22 Structuuronderzoek s 2008

23 tabel 23 gemiddelde omzetsamenstelling naar activiteiten, in procenten van de omzet (gewogen met de omzet), gemiddelde omzetsamenstelling 2002 tussen haakjes ( ) activiteiten in procenten van de omzet verkoop van zelf ontworpen en vervaardigde voorwerpen 60 (63) 12 (12) 7 (11) 31 (36) uurwerkreparatie 3 (3) 4 (3) 6 (6) 4 (4) reparatie van andere voorwerpen dan uurwerken 18 (12) 71 (74) 14 (15) 22 (24) doorverkoop van niet-zelf vervaardigde edelmetalen artikelen 17 (19) 10 (9) 72 (60) 41 (31) omzet 2 (3) 3 (2) 1 (8) 2 (5) tabel 24 gemiddelde omzetsamenstelling naar afnemers, in procenten van de omzet (gewogen met de omzet), gemiddelde omzetsamenstelling 2002 tussen haakjes ( ) afnemers in procenten van de omzet juweliers 20 (11) 44 (58) 1 (0*) 16 (16) particulieren 74 (76) 49 (39) 98 (99) 80 (77) groothandel 2 (4) 3 (1) 0* (0) 2 (2) collega- zilversmeden 2 (2) 2 (1) 0* (*) 1 (1) nog andere opdrachtgevers 2 (7) 2 (1) 0* (1) 1 (4) * Minder dan 0,5%. Particuliere consumenten vormen qua omzet de belangrijkste klanten. In tabel 24 is een duidelijk verschil te zien tussen het 'reparatie' enerzijds, en de ' ' en de ' ' anderzijds. Het 'reparatie' werkt voor een belangrijk deel in opdracht van de juwelier. De ' ', waar de omzet voornamelijk bestaat uit detailhandelsverkopen, zijn vanzelfsprekend sterk gericht op de particuliere markt. Ook de ' ' zet het merendeel van de omzet om bij particulieren. Structuuronderzoek s

24 Het overgrote deel van de reparaties van sieraden en gebruiksvoorwerpen wordt door de zelf uitgevoerd: 87% van de omzet uit deze activiteit. Bij de omzet uit reparaties van uurwerken wordt een groter deel uitbesteed (zie tabel 25). Van de totale omzet komt bijna 5% voor rekening van uitbesteed werk. tabel 25 uitbesteding van werk, in procenten van de omzet reparaties sieraden en gebruiksvoorwerpen en reparaties uurwerken uitbesteden in procenten van omzet reparaties sieraden en gebruiksvoorwerpen zelf verrichte reparaties sieraden en gebruiksvoorwerpen uitbestede reparaties aandeel in totale omzet in procenten van omzet reparaties uurwerken zelf verrichte reparaties uurwerken uitbestede reparaties aandeel in totale omzet Bedrijfsresultaat De gerealiseerde en verwachte ontwikkelingen van het sresultaat liggen ongeveer in lijn met de ontwikkelingen van de omzet (zie de tabellen 26 en 28). Branchebreed is zo'n 80% procent van de ondernemers tevreden over het in 2006 behaalde sresultaat. Het meest tevreden zijn de ' ' (zie tabel 27). 24 Structuuronderzoek s 2008

25 tabel 26 ontwikkeling van het sresultaat in de periode , in procenten van het aantal het sresultaat is... in procenten van het aantal toegenomen gelijk gebleven afgenomen weet niet/wil niet zeggen/niet van toepassing tabel 27 tevredenheid over het sresultaat van 2006, in procenten van het aantal de ondernemer is... in procenten van de omzet zeer tevreden tamelijk tevreden tamelijk ontevreden zeer ontevreden weet niet/wil niet zeggen tabel 28 ontwikkeling van het sresultaat in de periode , in procenten van het aantal het sresultaat is... in procenten van de omzet toegenomen gelijk gebleven afgenomen weet niet/wil niet zeggen Structuuronderzoek s

26 3.11 Gebruik van diensten van derden Vrijwel alle (87%) hebben in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de diensten van een of meerdere personen of organisaties. Vooral de boekhouder/accountant wordt genoemd als een partij waarop een beroep is gedaan. Vrij hoog ook scoren 'collega-ondernemers', die door ruim een derde van de worden genoemd. De 'bank' en de 'brancheorganisatie' worden ook vaak genoemd door de ' ' (zie tabel 29). tabel 29 personen en organisaties van wier diensten het afgelopen jaar gebruik is gemaakt; meerdere antwoorden mogelijk omschrijving in procenten van het aantal accountant of boekhouder belastingadviseur Belastingdienst bank Kamer van Koophandel branche- of beroepsorganisatie collega-ondernemer(s) anders niemand, geen instanties Automatisering en website Nagenoeg alle maken gebruik van een of meer automatiseringstoepassingen zoals genoemd in tabel 30. Vrijwel alle toepassingen scoren hoog, 'voorraadadministratie' en 'werkplanning' het minst. 26 Structuuronderzoek s 2008

27 tabel 30 automatiseringstoepassingen waar het gebruik van maakt; meerdere antwoorden mogelijk omschrijving in procenten van het aantal tekstverwerking internet voorraadadministratie boekhouding werkplanning elektronisch bankieren geen van deze toepassingen Ruim de helft van de beschikt over een eigen website. Onder de 'gouden s' hebben ongeveer twee op de drie een eigen website. De website wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van algemene informatie over het (zie tabel 31). tabel 31 bezit en toepassingen van een website; meerdere antwoorden mogelijk omschrijving in procenten van het aantal beschikt over een website beschikt over een website die biedt: algemene informatie over het aanbiedingen voor consumenten online catalogus met productaanbod en productinfo mogelijkheid tot bestellen van producten mogelijkheid voor het afrekenen van producten, bijvoorbeeld via een creditcard Bijna 5% van de werkt met CAD/CAM. Bijna al deze maken gebruik van CAD-tekenen. Bijna twee derde maakt producten met behulp van CAM. Structuuronderzoek s

Structuuronderzoek glazeniersbedrijven 2010

Structuuronderzoek glazeniersbedrijven 2010 Structuuronderzoek glazeniersbedrijven 2 oktober 2 In opdracht van: Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG) Uitgevoerd door: EIM drs. W.D.M. van

Nadere informatie

Structuuronderzoek zonwering- en rolluikenbranche 2008

Structuuronderzoek zonwering- en rolluikenbranche 2008 Structuuronderzoek zonwering- en rolluikenbranche 8 april 8 In opdracht van: Hoofdschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: ROMAZO, Vereniging voor rolluiken, markiezen en zonweringbedrijven Uitgevoerd

Nadere informatie

Structuuronderzoek fijnkeramische bedrijven 2007

Structuuronderzoek fijnkeramische bedrijven 2007 Structuuronderzoek fijnkeramische bedrijven 27 mei 27 In opdracht van: Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: Nederlandse Vakgroep Keramisten Kennis- en opleidingencentrum SVGB Uitgevoerd

Nadere informatie

Structuuronderzoek ontwerpers en ambachtelijk vervaardigers van schoenen en tassen 2011

Structuuronderzoek ontwerpers en ambachtelijk vervaardigers van schoenen en tassen 2011 Structuuronderzoek ontwerpers en ambachtelijk vervaardigers van schoenen en tassen 211 januari 211 In opdracht van: Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: FeetBag Uitgevoerd door: EIM drs.

Nadere informatie

Structuuronderzoek optiekbedrijven

Structuuronderzoek optiekbedrijven Structuuronderzoek optiekbedrijven 28 drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juni 28 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Ambachten en de SVGB en in samenwerking met de brancheorganisatie

Nadere informatie

Structuuronderzoek maatkledingbedrijven 2011

Structuuronderzoek maatkledingbedrijven 2011 Structuuronderzoek maatkledingbedrijven 2 februari 2 In opdracht van: Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: Branchevereniging van Kleermakers en Modevakscholen (BvK) Uitgevoerd door: EIM

Nadere informatie

Structuuronderzoek parketbedrijven 2010

Structuuronderzoek parketbedrijven 2010 Structuuronderzoek parketbedrijven 2 november 2 In opdracht van: Hoofdschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: CBW-MITEX CNV Dienstenbond CNV Vakmensen FNV Bondgenoten FNV Bouw Vereniging Parketvloeren

Nadere informatie

Structuuronderzoek rietdekkers 2011

Structuuronderzoek rietdekkers 2011 Structuuronderzoek rietdekkers 2011 december 2011 In opdracht van: Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: Vakfederatie Rietdekkers Uitgevoerd door: EIM drs. W.D.M. van der Valk HBA-publicatiereeksnr.:

Nadere informatie

Structuuronderzoek schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010

Structuuronderzoek schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010 Structuuronderzoek schoonheidsverzorgingsbedrijf maart In opdracht van: Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) Uitgevoerd

Nadere informatie

Structuuronderzoek klussenbedrijven 2011

Structuuronderzoek klussenbedrijven 2011 Structuuronderzoek klussenbedrijven december In opdracht van: Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: Branchevereniging voor Klussenbedrijven (VLOK) Uitgevoerd door: EIM drs. W.D.M van der

Nadere informatie

W.D.M. van der Valk. Zoetermeer, juni 2014

W.D.M. van der Valk. Zoetermeer, juni 2014 Structuuronderzoek schoonheidsverzorgingsbedrijf 4 W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juni 4 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst 2007

Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst 2007 Onderzoek aanbieders van hedendaagse beeldende kunst 7 drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, maart 7 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Federatie Kunstbemiddeling (FK) en de Nederlandse Galerie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Structuuronderzoek Goud- & Zilversmedenbranche

Arbeidsmarkt- en Structuuronderzoek Goud- & Zilversmedenbranche Arbeidsmarkt- en Structuuronderzoek Goud- & Zilversmedenbranche in opdracht van SVGB Kenniscentrum Ditmeijers Research² bv MMXIII Ph. A. Rouwenhorst, M.Sc. B. van Helden, M.Sc. 15 februari 2013 12.8895

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Structuuronderzoek Juweliersbranche

Arbeidsmarkt- en Structuuronderzoek Juweliersbranche Arbeidsmarkt- en Structuuronderzoek Juweliersbranche voor SVGB Kenniscentrum Ditmeijers Research² bv MMXIII Philip Alexander Rouwenhorst, M.Sc. Bas van Helden, M.Sc. 12 Juli 2013 12.8895 1 Ditmeijers Research²

Nadere informatie

Over de voedingsmiddelenindustrie

Over de voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelenindustrie Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de voedingsmiddelenindustrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Structuuronderzoek voor de Uurwerkbranche

Arbeidsmarkt- en Structuuronderzoek voor de Uurwerkbranche Arbeidsmarkt- en Structuuronderzoek voor de Uurwerkbranche voor SVGB Kenniscentrum Ditmeijers Research² bv MMXII Bas van Helden, MSc Philip Alexander Rouwenhorst, MSc 12 december 2012 12.8895 1 Ditmeijers

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

GOUDSMEDEN EN ZILVERSMEDEN

GOUDSMEDEN EN ZILVERSMEDEN GOUDSMEDEN EN ZILVERSMEDEN Samenvatting en conclusies De belangrijkste bevindingen uit recent onderzoek 1 zijn als volgt samen te vatten. - De afnemende economische groei heeft nog weinig invloed op de

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Minirapportage: M200211. Doelstellingen van startende ondernemers. Tijdbesteding van de ondernemer. Werknemers

Minirapportage: M200211. Doelstellingen van startende ondernemers. Tijdbesteding van de ondernemer. Werknemers Minirapportage: M200211 Doelstellingen van startende ondernemers Inlichtingen: drs. A. Bruins Datum: 17-09-2002 Het 'eigen baas zijn' is voor velen een belangrijk - en vaak het belangrijkste - motief om

Nadere informatie

1. GOUDSMEDEN EN ZILVERSMEDEN

1. GOUDSMEDEN EN ZILVERSMEDEN 1. GOUDSMEDEN EN ZILVERSMEDEN 1.1 Samenvatting en conclusies Onder de branche Goudsmeden en Zilversmeden vallen bedrijven die zich bezig houden met het ontwerpen, vervaardigen, repareren en soms ook restaureren

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Galeries in hedendaagse beeldende kunst 2010

Galeries in hedendaagse beeldende kunst 2010 Galeries in hedendaagse beeldende kunst 1 drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, november 1 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) dankzij bijdragen van de Mondriaan

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen BLOEMENDETAILHANDEL Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de bloemendetailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

AMBACHTELIJK TASSENMAKERS EN SCHOENMAKERS

AMBACHTELIJK TASSENMAKERS EN SCHOENMAKERS AMBACHTELIJK TASSENMAKERS EN SCHOENMAKERS Inleiding De tassenmakers- en schoenmakersbranche wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en exclusiviteit 1. Er is een markt voor exclusieve en originele tassen

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Toegepaste technieken in de keramiekbedrijven. boetseren handdraaien gieten indraaien industrieel persen

Toegepaste technieken in de keramiekbedrijven. boetseren handdraaien gieten indraaien industrieel persen KERAMISTEN Inleiding De keramiekbranche kenmerkt zich door kleinschaligheid en exclusiviteit 1. Ondanks de huidige economische crisis blijft de verkoop binnen de keramiekbranche nog redelijk op peil. Er

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. Van Hassel R.J. Kenens 2 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. van Hassel R.J. Kenens

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Bedrijfsomvang aantal werkzame personen in % aantal glazeniersbedrijven 73%

Bedrijfsomvang aantal werkzame personen in % aantal glazeniersbedrijven 73% GLAZENIERS Inleiding De glazeniersbranche is een kleinschalige branche 1, die de laatste tien jaar sterk is gegroeid. Het grootste deel van de omzet is afkomstig uit het vervaardigen en restaureren van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J.

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J. CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2008 Hingstman, L. Kenens, R.J. oktober 2009 INLEIDING In 2002 is het NIVEL in opdracht van de toenmalige Vereniging Bewegingsleer Cesar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie