Structuuronderzoek goud- en zilversmidsbedrijven 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structuuronderzoek goud- en zilversmidsbedrijven 2008"

Transcriptie

1 Structuuronderzoek s 2008 mei 2008 In opdracht van: Hoofdschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) Kenniscentrum SVGB Uitgevoerd door: EIM drs. D. Snel HBA-publicatiereeksnr.: 424 ISBN: Prijs: 10,00 excl. verzendkosten

2 Hoofdschap Ambachten (HBA) Postbus AW Zoetermeer Tel.: Internet: Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) Postbus AX Voorburg Tel.: Internet: Kenniscentrum SVGB Postbus AL Nieuwegein Tel Internet: EIM Postbus AA Zoetermeer Tel.: Internet: Copyright 2008 HBA Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever, het Hoofdschap Ambachten.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Branche-info 7 3 De branche in cijfers Aantal ondernemingen en verdeling naar Activiteiten Leeftijd van de ondernemingen Wijze waarop het in eigendom is verkregen Soort vestigingspunt Werkgelegenheid Opleiding en geslacht van de ondernemer/sleider Omzet Omzetsamenstelling Bedrijfsresultaat Gebruik van diensten van derden Automatisering en website Code van de Goud- en Verkoopbevorderende activiteiten Problemen Analyses naar regio 30

4 4 Structuuronderzoek s 2008

5 1 Inleiding Dit rapport beschrijft de resultaten van het structuuronderzoek in de branche van s dat is uitgevoerd binnen de kaders van het BrancheInformatieSysteem (BIS) dat het Hoofdschap Ambachten door EIM laat exploiteren. Voor het onderzoek was het SVGB Kennis- en Opleidingencentrum coopdrachtgever 1. Daarnaast heeft brancheorganisatie Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) haar medewerking aan de uitvoering van dit onderzoek verleend. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van ondernemers waarvan de onderneming als s bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht (CRK) staat ingeschreven. In dit rapport zijn de gegevens van 313 geënquêteerde verwerkt. De ondernemers zijn in het najaar van 2007 telefonisch benaderd, nadat hun een schriftelijke vooraankondiging was toegestuurd. Van de ondernemers waarmee het mogelijk was om binnen de veldwerkperiode contact te hebben, was 66% bereid om aan het onderzoek mee te werken. Van de bij het CRK ingeschreven met meer dan 5 werkzame personen heeft een beperkt deel aan het onderzoek meegedaan. Zij zijn medebepalend voor 'branchetotalen', en dan met name wat de brancheomzet en werkgelegenheid betreft. Om dit gemis op te vangen is op de volgende wijze met deze ondernemingen omgegaan. Vanuit de registratie bij het HBA (CRK) is bekend welke werkgelegenheid deze ondernemingen bieden. Vervolgens is op basis van de gemiddelde arbeidsproductiviteit in de branche aan deze ondernemingen een omzet toegekend. In gaat het daarbij om circa 75. Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan is goeddeels een update van het structuuronderzoek dat in 2004 is uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om voor de belangrijkste kengetallen de ontwikkeling te schetsen die zich in de afgelopen drie jaar heeft voorgedaan. 2 1 De SVGB is het kenniscentrum beroepsonderwijs-sleven voor de sbranche, dat met dit onderzoek het inzicht wil vergroten in de aansluiting van het beroepsonderwijs op het werk in de branches en de arbeidsmarkt. De SVGB en het HBA hebben uit oogpunt van efficiency en uniformiteit gezamenlijk EIM opdracht gegeven om onderzoek te doen om tot een helder beeld van de branche te komen. 2 Onlangs is EIM overgegaan op een verfijnde methode om het aantal actieve en de daarmee samenhangende kengetallen (werkgelegenheid en brancheomzet) in branches vast te stellen. Waar in dit rapport op de resultaten van het vorige onderzoek wordt teruggegrepen heeft, omwille van de vergelijkbaarheid, waar nodig herberekening van de uitkomsten van destijds plaatsgevonden. Deze herberekeningen hebben alleen betrekking op absolute grootheden en (dus) niet op gemiddelden en frequentieverdelingen. De verschillen beperken zich tot hooguit een paar procent. Structuuronderzoek s

6 6 Structuuronderzoek s 2008

7 2 Branche-info Kenmerken branche Goud- en zilversmeden ontwerpen, vervaardigen en repareren edelmetalen sieraden en gebruiksvoorwerpen. De circa in de branche zijn onderverdeeld in drie n: s (een belangrijk deel van de omzet wordt behaald uit de verkoop van zelfvervaardigde voorwerpen), reparatie (meer dan de helft van de omzet wordt behaald uit reparaties) en waarvoor zilversmeedwerk niet als zodanig een hoofdactiviteit is, maar de doorverkoop van ingekochte goederen (sieraden) het belangrijkst is. De zilversmeden worden in Nederland vertegenwoordigd door de Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ). Deze vereniging behartigt de belangen van circa 450 zelfstandige zilversmeden met een s of een reparatie. VGZ is aangesloten bij de Federatie Goud en Zilver, de overkoepelende organisatie voor ondernemers in de goud-, zilver-, uurwerken- en edelstenenbranche. Opleidingen De branche voor zilversmeden kent een zelfstandige mbo-opleiding met twee verschillende opleidingsniveaus, te weten: een driejarige opleiding basis Goudsmid, en een vierjarige opleiding Goudsmid/ondernemer met eventueel een specialisatie zilversmeden. Daarnaast is er voor studenten met een havo- of vwo-diploma een driejarige versnelde opleiding Goudsmid/ondernemer. De opleidingen worden gegeven aan de Vakschool Schoonhoven (een onderdeel van ROC Zadkine). Op deze school worden ook de opleidingen tot juwelier en uurwerkhersteller gegeven. Verbetering imago De Vereniging Goud- en Zilversmeden verwacht dat de markt voor de op ambachtelijke wijze gemaakte (of unieke) sieraden zal groeien. De groep zelfstandige zilversmeden speelt gemakkelijk in op de trends op het gebied van sieraden en gebruiksvoorwerpen en biedt exclusiviteit. Iets waar de consument steeds vaker om vraagt. De drempel naar de zilversmeden dient alleen wel verlaagd te worden. Om dit te bewerkstelligen streeft VGZ ernaar het imago van zilversmeden te verbeteren en de bekendheid van het gouden s bij de Nederlandse consument te vergroten. VGZ tracht dit onder andere te doen met de Nederlandse OntwerpWedstrijd (NOW), een wedstrijd die eens in de twee jaar georganiseerd wordt, waarbij design en exclusiviteit een belangrijke rol spelen. Innovatie Een ander aandachtspunt waar VGZ zich op richt is innovatie. VGZ vindt het belangrijk dat de goudsmid meegaat met de ontwikkeling van nieuwe technieken, of in ieder geval kennis heeft van deze technieken. VGZ is daarom betrokken bij de ontwikkeling van het Innovatiecentrum, een centrum gesitueerd in de Vakschool in Schoonhoven, waar met geavanceerde machines nieuwe technieken Structuuronderzoek s

8 toegepast kunnen worden. Dit centrum zal het gezichtsveld van Vakschoolstudenten verbreden en biedt daarnaast cursusmogelijkheden voor gevestigde zilversmeden. Het Innovatiecentrum zal waarschijnlijk in de loop van 2009 geopend worden. 8 Structuuronderzoek s 2008

9 3 De branche in cijfers 3.1 Aantal ondernemingen en verdeling naar De branche omvat circa ondernemingen 1, verdeeld naar drie n 2 : ' '; deze realiseren een belangrijk deel van de omzet uit de verkoop van zelfvervaardigde voorwerpen; 'reparatie'; meer dan de helft van de omzet wordt behaald uit reparaties (niet zijnde reparaties van uurwerken); ' '; meer dan de helft van de omzet wordt verkregen uit doorverkoop van edelmetalen artikelen en activiteiten; swerk is voor deze een nevenactiviteit. Een groot deel van deze groep wordt gevormd door juwelierszaken met eigen reparatieactiviteiten en/of vervaardiging van gouden en zilveren voorwerpen. Het onderzoek heeft zich gericht op die ingeschreven staan als gouden zilvermids bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht (CRK). Het aantal is in de periode met zo'n 12% toegenomen, van circa naar (zie tabel 1). Vrijwel alle tellen één vestiging. Zo'n 60 hebben 2 vestigingen. tabel 1 verdeling van de ondernemingen naar 2007 en 2003 tussen haakjes ( ) aantal ondernemingen 1 percentage 805 (690) 59 (57) reparatie 290 (355) 21 (29) 275 (175) 20 (14) (1.220) 100 (100) 1 Dit aantal ligt lager dan het aantal ondernemingen dat bij het CRK als s staat ingeschreven. Dit heeft te maken met het in dit onderzoek gehanteerde criterium dat de meer dan 10% van de omzet uit sactiviteiten behalen. Daarnaast bleken diverse inmiddels gestopt te zijn met sactiviteiten en/of geheel andere activiteiten uit te oefenen. 2 De typering is tot stand gekomen op basis van de omzetsamenstelling. Structuuronderzoek s

10 3.2 Activiteiten Vrijwel alle ontwerpen zelf sieraden, vervaardigen sieraden en bewerken en repareren gouden en zilveren artikelen (zie tabel 2). tabel 2 verrichten van activiteiten, in procenten van het aantal repara- activiteit tie in procenten van het aantal ontwerpen van sieraden ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, groot zilverwerk vervaardigen van sieraden vervaardigen van gebruiksvoorwerpen, groot zilverwerk bewerken en repareren van gouden en zilveren artikelen het verrichten van gietwerk het verrichten van zetwerk doorverkoop van juweliersartikelen repareren van horloges het verzorgen van cursussen andere activiteiten Leeftijd van de ondernemingen De gemiddelde 'leeftijd' van de bedraagt 17 jaar. De 'leeftijd' ligt daarmee 3 jaar hoger dan in De 'leeftijd' tussen de loopt sterk uiteen. De ' zilversmeden' zijn gemiddeld aanzienlijk jonger dan de in het 'reparatie' en in de ' '. Meer dan de helft van de ' zilversmeden' is jonger dan 10 jaar. Daartegenover is ongeveer 30% van de andere typen meer dan 20 jaar geleden gestart (zie tabel 3). 10 Structuuronderzoek s 2008

11 tabel 3 leeftijdsverdeling van de ondernemingen, in procenten van het aantal leeftijd in procenten van het aantal 0 t/m 5 jaar t/m 10 jaar t/m 20 jaar t/m 40 jaar jaar en ouder gemiddeld startjaar gemiddelde leeftijd gemiddelde leeftijd onderzoek Wijze waarop het in eigendom is verkregen De ' ' en het 'reparatie' zijn veelal door de huidige ondernemer zelf opgericht. Binnen de ' ' is een flink deel overgenomen, hetzij van familie, hetzij van de vroegere werkgever of een andere partij (zie tabel 4). tabel 4 wijze waarop het in eigendom is verkregen, in procenten van het aantal omschrijving in procenten van het aantal zelf opgericht overgenomen van familie overgenomen van vroegere werkgever overgenomen van andere partij Soort vestigingspunt Het 'reparatie' is vaak in of bij het woonhuis werkzaam. De ' ' is zowel vaak gevestigd in of bij het woonhuis als in een spand. Structuuronderzoek s

12 De ' ' opereren voornamelijk vanuit een spand (zie tabel 5). tabel 5 wijze van vestiging van het, in procenten van het aantal omschrijving in procenten van het aantal in een woonhuis bij het woonhuis in een spand De ' ' en het 'reparatie' zijn veelal in een straat met overwegend woningen gevestigd. De ' ' zijn voornamelijk te vinden in een winkelgebied, wat samenhangt met het accent op de verkoop van juweliersartikelen (zie tabel 6). Deze zijn meer afhankelijk van een spontane aanloop en dus van een locatie waar veel mensen lopen. tabel 6 vestigingspunt van het, in procenten van het aantal vestigingspunt in procenten van het aantal in een straat met overwegend woningen in een winkelgebied op wijkniveau in het belangrijkste winkelgebied van de plaats op een - of industrieterrein anders Werkgelegenheid Een groot deel van de branche bestaat uit kleinschalige : in het 'gouden s' en het 'reparatie' werken in meer dan 80% van de hoogstens 2 werkzame personen. De ' ' werken overwegend grootschaliger (zie tabel 7). 12 Structuuronderzoek s 2008

13 tabel 7 somvang in aantallen werkzame personen, in procenten van het aantal aantal werkzame personen in procenten van het aantal tot en met en meer In de branche zijn in ongeveer personen werkzaam (zie tabel 8). Parttime arbeid komt regelmatig voor (46% van alle werkzame personen), waardoor het volume van de werkgelegenheid, gemeten in voltijdkrachten, uitkomt op een kleine FTE. Van 2003 op 2007 is het aantal werkzame personen in de branche met 400 toegenomen. tabel 8 aantal werkzame personen (2003 en 2007) en verdeling naar fulltime- en parttimekrachten (2007); werkgelegenheid 2007 omgerekend naar volledige arbeidsjaren* type arbeidskrachten in aantallen werkzame personen fulltimers (32 uur of meer per week) parttimers (12 t/m 31 uur per week) parttimers (minder dan 12 uur per week) ** in volledige arbeidsjaren werkgelegenheid werkgelegenheid * Alle aantallen afgerond op (veelvouden van) 5. ** Zie tabel 35 voor de verdeling van de werkgelegenheid naar regio. Bijna zestig procent van de in de branche werkzame personen is vrouw. Tussen de typen loopt de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke werkzame personen uiteen. Bij de ' ' ligt er een sterk accent op vrou- Structuuronderzoek s

14 wen, terwijl in het 'reparatie' meer mannen werkzaam zijn. Qua leeftijdsverdeling ligt het accent op 35- tot 54-jarigen (zie tabel 9). tabel 9 aantal werkzame personen 2007 verdeeld naar geslacht en leeftijd type arbeidskrachten in procenten aantal werkzame personen mannen vrouwen jonger dan 25 jaar tot en met 34 jaar tot en met 44 jaar tot en met 54 jaar tot en met 64 jaar jaar en ouder In tabel 10 is te zien dat bij vrijwel alle in 2007 de werkgelegenheid gelijk is gebleven. tabel 10 ontwikkeling van de werkgelegenheid in de periode , in procenten van het aantal de werkgelegenheid is... in procenten van het aantal toegenomen gelijk gebleven afgenomen weet niet/wil niet zeggen/niet van toepassing Tabel 11 geeft een overzicht van de verdeling van de in de branche werkzame personen naar functie. De grootste groep wordt gevormd door de personen met de functie van goudsmid/ondernemer. 14 Structuuronderzoek s 2008

15 tabel 11 aantal werkzame personen 2007 verdeeld naar functie, in procenten van het aantal werkzame personen functie in procenten van het aantal werkzame personen goudsmid/ondernemer /ondernemer productiemedewerker zilversmeden goudsmid (aspirant-)juwelier uurwerkhersteller functies aantal werkzame personen De branche 1 telt ongeveer 155 werknemers met een HBO-opleiding. Bij de 'gouden ' is het vooral een studie met kunst, terwijl bij de andere typen een studie met techniek, gezondheidszorg of vakspecifieke invulling als richting is gevolgd (zie tabel 12). 1 Bedrijven met ten hoogste 5 werkzame personen. Structuuronderzoek s

16 tabel 12 aantal HBO-opgeleide werknemers; idem naar studierichting; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen functie in aantallen werkzame personen aantal werknemers met een HBO-opleiding waarvan met als studierichting: techniek gezondheidszorg kunst management marketing/commercieel juridisch vakspecifiek anders In- en uitstroom van personeel Ongeveer 90 met ten hoogste 5 werkzame personen hebben in de periode september 2006-september 2007 nieuw personeel aangetrokken. De nieuwe medewerkers kwamen voornamelijk bij de ' ' binnen (zie tabel 13). In traden er bij de ruim 100 nieuwe medewerkers in dienst, waarvan de meesten als 'goudsmid' of in ' functies'. Van de nieuwe instroom is het grootste deel van buiten de branche afkomstig. Ongeveer 20 instromers waren schoolverlater (zie tabel 14). tabel 13 in- en uitstroom van personeel in de periode september 2006-september 2007, in procenten van het aantal ; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen die... in procenten van het aantal nieuw personeel hebben aangenomen personeel zagen vertrekken Structuuronderzoek s 2008

17 tabel 14 aantal nieuwe personeelsleden september 2006-september 2007; idem naar functie; idem naar arbeidsverleden; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen functie aantal percentage productiemedewerker zilversmeden 0 0 goudsmid (aspirant-)juwelier 7 7 uurwerkhersteller 0 0 functies arbeidsverleden schoolverlater al binnen de branche werkzaam al buiten de branche werkzaam onbekend Circa 90 van de met ten hoogste 5 werkzame personen hebben in de periode september 2006-september 2007 personeel zien vertrekken 1. In betrof het 110 personen (zie tabel 15). De grootste groep personen is bij een ander s gaan werken. 1 Exclusief de met meer dan 5 werkzame personen. Structuuronderzoek s

18 tabel 15 aantal vertrokken personeelsleden september 2006-september 2007; idem naar functie; idem naar (arbeids)bestemming; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen functie aantal percentage productiemedewerker zilversmeden goudsmid (aspirant-)juwelier 9 8 uurwerkhersteller 0 0 functies (arbeids)bestemming bij ander goud-/s gaan werken binnen de branche voor zichzelf begonnen 4 4 buiten deze branche gaan werken is gestopt met werken weet niet/onbekend Doorstroming in functie Binnen een kleine 20 is personeel doorgestroomd naar een andere functie. Dit betrof de functies 'goudsmid' en een 'andere functie'. Vacatures Bij de met 5 of minder personeelsleden bestaan er op dit moment zo'n 45 vacatures. In 60% van de gevallen gaat het om een uitbreiding; in de gevallen betreft het vervanging van het personeel. tabel 16 verdeling van met en zonder vacatures, en vacatures naar functie; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen omschrijving aantal percentage geen vacatures wel vacatures productiemedewerker zilversmeden 0 0 goudsmid functies Bron: EIM, Structuuronderzoek s 2008

19 Stagiair(e)s Bij 8% van de met ten hoogste 5 werkzame personen, was op 1 september 2007 een stagiair(e) actief. In ging het bij deze om 115 stagiair(e)s. Een kwart van de heeft in het verleden wel eens een stagiair(e) in het gehad. 13% van de die op 1 september 2007 geen stagiair(e)s in dienst hadden, is van plan in de toekomst wel een stagiair(e) in huis te nemen. tabel 17 verdeling naar aanwezigheid van stagiair(e)s op 1 september 2007, naar aanwezigheid in het verleden en naar plannen om in de toekomst stagiair(e)s in dienst te nemen, in procenten van het aantal ; exclusief de met meer dan 5 werkzame personen omschrijving aantal percentage geen stagiairs werkzaam in het wel stagiairs werkzaam in het indien geen stagiairs in dienst: in het verleden stagiairs in dienst gehad in het verleden geen stagiairs in dienst gehad onbekend van plan om in toekomst stagiairs in dienst te nemen niet van plan om in toekomst stagiairs in dienst te nemen weet niet/wil niet zeggen Opleiding en geslacht van de ondernemer/sleider In tabel 18 wordt een overzicht gegeven van de hoogst voltooide opleiding van de ondernemer. De meeste ondernemers hebben het niveau MBO (onder andere MEAO en MTS) als hoogst afgemaakte opleiding. 13% heeft een HBO-opleiding afgerond (HTS of anders). In 36% betrof de studierichting vakspecifiek, gevolgd door kunst (26%). 52% van de ondernemers in de branche is man en (dus) 48% vrouw. Tussen de typen loopt deze verdeling sterk uiteen. Bij het ' s' is 57% van de ondernemers vrouw, terwijl bij het 'reparatie' het aandeel vrouwelijke ondernemers met 29% het laagst scoort. Structuuronderzoek s

20 tabel 18 hoogst voltooide opleiding van de ondernemer, in procenten van het aantal opleiding in procenten van het aantal ondernemers lagere school, basisschool LBO, LTS, MAVO, MULO, VMBO MBO, MEAO, MTS HAVO, VWO HBO, HEAO, HTS universiteit anders/weet niet In de verdeling van de tijd van de ondernemer komt de aard van de typering van de duidelijk tot uiting. De ondernemer van het ' s' is voor het grootste deel van de tijd bezig met productie. De ondernemer van het 'reparatie' houdt zich voornamelijk bezig met reparatie, en de ondernemers van de ' ' besteden veel tijd aan verkoopactiviteiten (zie tabel 19). Gemiddeld besteedt de ondernemer 15% van de tijd aan administratie en activiteiten. tabel 19 bestede tijd in de onderneming van de ondernemers/sleiders activiteit in procenten van de bestede tijd verkoop reparatie productie administratie werkzaamheden Omzet Over 2006 bedroeg de brancheomzet circa 174 miljoen; de omzet kwam daarmee op ongeveer hetzelfde niveau uit als in In tabel 20 komt het grootschaliger opereren van de ' ' tot uitdrukking: 80% van deze realiseerde in 2006 een omzet van euro of meer, 20 Structuuronderzoek s 2008

21 terwijl bij de ' ' en het 'reparatie' het merendeel een omzet van euro of minder heeft behaald. De omzet in 2006 ten opzichte van 2005 is met ruim 10% toegenomen. Over het jaar 2007 is de branche eveneens optimistisch gestemd: naar schatting is de omzet met ongeveer 8,5% gestegen. Uit nadere analyse blijkt dat de met een omzet van ten hoogste euro vooral bestaan uit parttimers: twee derde van de werkzame personen bij de zilversmeden en driekwart van de werkzame personen bij de reparateurs werkt parttime. tabel 20 omzetspreiding 2006; omzetten 2005, 2006 en verwachting voor 2007 (alles exclusief BTW) omzetklasse x euro in procenten van het aantal minder dan 12, ,5 tot tot tot tot tot tot tot tot of meer 3 0* in euro gemiddelde omzet gemiddelde omzet doorsnee-omzet in miljoenen euro totale omzet totale omzet totale omzet totale omzet 2007 (verwachting) * Minder dan 0,5%. 1 De doorsnee-waarde is het middelste getal in een reeks. Bijvoorbeeld: in de reeks van 15 getallen 1,2,2,2,3,3,4,4,4,5,6,6,6,7,8 vormt het zevende getal (de 4 dus) de doorsnee-waarde. In veel gevallen, waaronder de beschouwing van oppervlakten, geeft de doorsnee-waarde een beter beeld van 'wat te doen gebruikelijk is' dan het rekenkundige gemiddelde, dat sterk beïnvloed kan worden door uitschieters. 2 Zie tabel 35 voor de verdeling van de omzet naar regio. Structuuronderzoek s

22 tabel 21 ontwikkeling van de omzet in de periode , in procenten van het aantal de omzet is... in procenten van het aantal toegenomen gelijk gebleven afgenomen weet niet/wil niet zeggen/niet van toepassing tabel 22 ontwikkeling van de omzet in de periode , in procenten van het aantal de omzet is... in procenten van het aantal toegenomen gelijk gebleven afgenomen weet niet/wil niet zeggen/niet van toepassing Omzetsamenstelling De accentverschillen in de omzetsamenstelling tussen de n komen in tabel 23 (vanzelfsprekend) duidelijk tot uiting. De typologie is op de omzetsamenstelling gebaseerd. 22 Structuuronderzoek s 2008

23 tabel 23 gemiddelde omzetsamenstelling naar activiteiten, in procenten van de omzet (gewogen met de omzet), gemiddelde omzetsamenstelling 2002 tussen haakjes ( ) activiteiten in procenten van de omzet verkoop van zelf ontworpen en vervaardigde voorwerpen 60 (63) 12 (12) 7 (11) 31 (36) uurwerkreparatie 3 (3) 4 (3) 6 (6) 4 (4) reparatie van andere voorwerpen dan uurwerken 18 (12) 71 (74) 14 (15) 22 (24) doorverkoop van niet-zelf vervaardigde edelmetalen artikelen 17 (19) 10 (9) 72 (60) 41 (31) omzet 2 (3) 3 (2) 1 (8) 2 (5) tabel 24 gemiddelde omzetsamenstelling naar afnemers, in procenten van de omzet (gewogen met de omzet), gemiddelde omzetsamenstelling 2002 tussen haakjes ( ) afnemers in procenten van de omzet juweliers 20 (11) 44 (58) 1 (0*) 16 (16) particulieren 74 (76) 49 (39) 98 (99) 80 (77) groothandel 2 (4) 3 (1) 0* (0) 2 (2) collega- zilversmeden 2 (2) 2 (1) 0* (*) 1 (1) nog andere opdrachtgevers 2 (7) 2 (1) 0* (1) 1 (4) * Minder dan 0,5%. Particuliere consumenten vormen qua omzet de belangrijkste klanten. In tabel 24 is een duidelijk verschil te zien tussen het 'reparatie' enerzijds, en de ' ' en de ' ' anderzijds. Het 'reparatie' werkt voor een belangrijk deel in opdracht van de juwelier. De ' ', waar de omzet voornamelijk bestaat uit detailhandelsverkopen, zijn vanzelfsprekend sterk gericht op de particuliere markt. Ook de ' ' zet het merendeel van de omzet om bij particulieren. Structuuronderzoek s

24 Het overgrote deel van de reparaties van sieraden en gebruiksvoorwerpen wordt door de zelf uitgevoerd: 87% van de omzet uit deze activiteit. Bij de omzet uit reparaties van uurwerken wordt een groter deel uitbesteed (zie tabel 25). Van de totale omzet komt bijna 5% voor rekening van uitbesteed werk. tabel 25 uitbesteding van werk, in procenten van de omzet reparaties sieraden en gebruiksvoorwerpen en reparaties uurwerken uitbesteden in procenten van omzet reparaties sieraden en gebruiksvoorwerpen zelf verrichte reparaties sieraden en gebruiksvoorwerpen uitbestede reparaties aandeel in totale omzet in procenten van omzet reparaties uurwerken zelf verrichte reparaties uurwerken uitbestede reparaties aandeel in totale omzet Bedrijfsresultaat De gerealiseerde en verwachte ontwikkelingen van het sresultaat liggen ongeveer in lijn met de ontwikkelingen van de omzet (zie de tabellen 26 en 28). Branchebreed is zo'n 80% procent van de ondernemers tevreden over het in 2006 behaalde sresultaat. Het meest tevreden zijn de ' ' (zie tabel 27). 24 Structuuronderzoek s 2008

25 tabel 26 ontwikkeling van het sresultaat in de periode , in procenten van het aantal het sresultaat is... in procenten van het aantal toegenomen gelijk gebleven afgenomen weet niet/wil niet zeggen/niet van toepassing tabel 27 tevredenheid over het sresultaat van 2006, in procenten van het aantal de ondernemer is... in procenten van de omzet zeer tevreden tamelijk tevreden tamelijk ontevreden zeer ontevreden weet niet/wil niet zeggen tabel 28 ontwikkeling van het sresultaat in de periode , in procenten van het aantal het sresultaat is... in procenten van de omzet toegenomen gelijk gebleven afgenomen weet niet/wil niet zeggen Structuuronderzoek s

26 3.11 Gebruik van diensten van derden Vrijwel alle (87%) hebben in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de diensten van een of meerdere personen of organisaties. Vooral de boekhouder/accountant wordt genoemd als een partij waarop een beroep is gedaan. Vrij hoog ook scoren 'collega-ondernemers', die door ruim een derde van de worden genoemd. De 'bank' en de 'brancheorganisatie' worden ook vaak genoemd door de ' ' (zie tabel 29). tabel 29 personen en organisaties van wier diensten het afgelopen jaar gebruik is gemaakt; meerdere antwoorden mogelijk omschrijving in procenten van het aantal accountant of boekhouder belastingadviseur Belastingdienst bank Kamer van Koophandel branche- of beroepsorganisatie collega-ondernemer(s) anders niemand, geen instanties Automatisering en website Nagenoeg alle maken gebruik van een of meer automatiseringstoepassingen zoals genoemd in tabel 30. Vrijwel alle toepassingen scoren hoog, 'voorraadadministratie' en 'werkplanning' het minst. 26 Structuuronderzoek s 2008

27 tabel 30 automatiseringstoepassingen waar het gebruik van maakt; meerdere antwoorden mogelijk omschrijving in procenten van het aantal tekstverwerking internet voorraadadministratie boekhouding werkplanning elektronisch bankieren geen van deze toepassingen Ruim de helft van de beschikt over een eigen website. Onder de 'gouden s' hebben ongeveer twee op de drie een eigen website. De website wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van algemene informatie over het (zie tabel 31). tabel 31 bezit en toepassingen van een website; meerdere antwoorden mogelijk omschrijving in procenten van het aantal beschikt over een website beschikt over een website die biedt: algemene informatie over het aanbiedingen voor consumenten online catalogus met productaanbod en productinfo mogelijkheid tot bestellen van producten mogelijkheid voor het afrekenen van producten, bijvoorbeeld via een creditcard Bijna 5% van de werkt met CAD/CAM. Bijna al deze maken gebruik van CAD-tekenen. Bijna twee derde maakt producten met behulp van CAM. Structuuronderzoek s

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Amsterdam, januari 2012 In opdracht van NRTO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Eindrapport Nicole Rosenboom Bert Tieben Roetersstraat

Nadere informatie

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Drs. F. van der Velde Drs. W. van der Windt Utrecht, maart 2013 Eindversie Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij

Nadere informatie

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding ( Lamkaddem, M, Wiegers, T. Monitoring kraamzorg, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl.

Nadere informatie

Verdeling van de ondernemingen naar bedrijfstype 11%

Verdeling van de ondernemingen naar bedrijfstype 11% 1. PIANOTECHNIEK 1.1 Samenvatting en conclusies De pianobranche heeft een dalende omzet, maar ontwikkelt zich op tal van gebieden. De belangrijkste bevindingen uit recent onderzoek 1 zijn als volgt samen

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Arbeidsmarkt & mobiliteit Arbeidsmarkt & mobiliteit Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet onderwijs 2014 Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet onderwijs Een aanvulling op de arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Een onderzoek naar de behoefte aan een opleiding Associate Degree werktuigbouwkunde. In opdracht van de Hogeschool Rotterdam Jop van

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode 2010-2014 Harry van den Tillaart Sanne Elfering Hedwig Vermeulen Carolien

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

HR Monitor 2012. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2012. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2012 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor 2012 sector waterschappen in beeld drs. P.C.N. Honcoop drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 9 1.1 Doelstelling 10 1.2

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO

Nadere informatie

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN Mei 2007 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke Vereniging voor Kleine

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR

JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR - eindrapport - Auteurs: drs. L. Heuts dr. J.W.M. Mevissen S. Telli MSc Regioplan Beleidsonderzoek Jollemanhof 18 1019 GW Amsterdam Tel.: +31 (0)20

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie

Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam

Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Martijn Epskamp en Wim van der Zanden

Nadere informatie

Ondernemen in het Ambacht 2002 Sectorscoop

Ondernemen in het Ambacht 2002 Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 2002 Sectorscoop Ro Braaksma Dick Snel Zoetermeer, december 2001 ISBN: 90-371-0830-X Bestelnummer: A0105 Prijs: ƒ 85,94 39,- Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

1. OPTIEK. 1.1 Samenvatting en conclusies

1. OPTIEK. 1.1 Samenvatting en conclusies 1. OPTIEK 1.1 Samenvatting en conclusies De belangrijkste bevindingen zijn als volgt samen te vatten. - De optiekbranche kampte in 2009 en 2010 met een omzetdaling. Enerzijds had dit te maken met het afschaffen

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008 / Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008 Stichting FAOT, november 2007 Uitgave: Stichting Fonds voor Arbeidsmarktbeleid en Opleidingen Thuiszorg (FAOT)

Nadere informatie