R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen:"

Transcriptie

1 Gebruiksaanvragen: Art. 1. R E G L E M E N T Alle aanvragen tot het gebruik van de sporthal dienen gericht te worden aan Sporthal Kattenbroek, Kattenbroek 14 te 2650 Edegem. De aanvragen dienen schriftelijk of per te gebeuren en voor de verenigingen ondertekend te zijn door twee personen, die geacht worden zichzelf te verbinden, zo zij niet op een rechtsgeldige wijze hun vereniging vertegenwoordigen. Enkel aanvragen voor openstaande speelruimten voor gebruik binnen de 72 uur en mits onmiddellijke betaling van de huurprijs, dienen niet schriftelijk te gebeuren. In optie nemen: bij afhuring binnen de 14 dagen dient men binnen de 3 dagen een beslissing te nemen; bij afhuring later dan 14 dagen dient men de optie binnen de 7 dagen te lichten. Gebruiksvoorwaarden: Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Alleen de verenigingen of personen in het bezit van een gebruikscontract of een kwijting voor de eenmalige afhuringen mogen de accommodaties gebruiken. De verhuring van de sporthal of nevenzalen omvat het gebruik van de eigenlijke zalen zelf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, de kleedkamers en stortbadinrichtingen, dit alles maar voor zoveel en zolang als nodig. Hetzelfde geldt voor de beschikbare sportuitrusting en gewone scoreborden in verband met de toegelaten sport- en andere activiteiten. De directie van Sporthal Kattenbroek is bevoegd omtrent dit alles te oordelen en beslissingen te treffen. De sporthal met nevenzalen (cafetaria uitgezonderd) zal geopend worden 15 minuten vóór het gevraagde aanvangsuur en gesloten worden uiterlijk 15 minuten na de laatste afhuring of wedstrijd. De huurder mag geen andere bestemming geven aan de inrichting of aan de gehuurde ruimten dan deze vermeld in de overeenkomst. Het onderverhuren of het verder verhuren van de zaal of ruimten is ten strengste verboden. De sportzalen mogen uitsluitend voor het beoefenen van de daartoe voorziene sporttakken gebruikt worden. Elk ander gebruik dient vooraf aan de directie ter goedkeuring voorgelegd te worden. Het binnenbrengen in de sporthal van materiaal, van welke aard ook, is enkel toegelaten mits voorafgaandelijke instemming van de directie van Sporthal Kattenbroek en geschiedt op eigen risico en zal dadelijk na de huur tijd moeten verwijderd worden. De huurder blijft tevens persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden. Hij blijft gehouden tot betaling van alle mogelijke verschuldigde taksen, belastingen, auteursrechten, enz... De directeur of zijn afgevaardigde zal de huurder, bij iedere ingebruikneming, de kleedkamers en/of stortbaden en werkvloer(en) aanwijzen die hij geheel of gedeeltelijk zal mogen gebruiken. De huurder zal van de kleedkamer(s) de sleutel(s) ontvangen met verplichting tijdens zijn afwezigheid, de plaatsen te sluiten en bij zijn vertrek de sleutel(s) terug te bezorgen aan de directeur of zijn afgevaardigde, die onmiddellijk zal nagaan of de gebruikte lokalen in behoorlijke staat Uitgave dd. 01/01/2013 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 1

2 Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. werden achtergelaten en/of er geen beschadigingen werden aangebracht. Als borg voor de sleutel(s) zal het paspoort van huurder gevraagd worden. Bij het gebruik van de sporthal en/of nevenlokalen dienen volgende voorwaarden in acht genomen te worden: a. Het betreden van de sportvloer is uitsluitend toegestaan met sportschoeisel dat geen sporen nalaat op de sportvloer; b. Alle toestellen en materialen moeten na het beëindigen van het gebruik in de daarvoor bestemde ruimten worden opgeborgen; c. Dranken, snacks en versnaperingen mogen alleen verkocht worden door de uitbaters van de cafetaria. Het is ook niet toegelaten eigen meegebrachte voeding te verbruiken in de cafetaria. Dranken, uitgezondering voor water in plastiek flessen, mogen onder geen enkele voorwaarde binnengebracht worden in de kleedkamers, sportzalen of cafetaria, zonder uitdrukkelijke toelating van de beheerraad; d. Bij oefenstonden zijn enkel toeschouwers toegelaten mits uitdrukkelijke instemming van de huurder en de verhuurder. Zij dienen dan plaats te nemen op de voorziene en beschikbare zitplaatsen. De huurder dient de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen; e. De zaaldeuren blijven gesloten. Wanneer een bepaalde sport bezig is mag er van de daarop volgende huurders niemand in de zaal totdat de vorige huurders de zaal verlaten hebben; f. Enkel de strikt noodzakelijke verantwoordelijken mogen de sportbeoefenaars vergezellen in kleedkamers en/of sportzaal. Zij mogen enkel de sportvloer betreden met aangepast sportschoeisel; g. Jeugdploegen dienen in de inkomhal of cafetaria te wachten totdat hun verantwoordelijke ploegafgevaardigde aanwezig is om hen naar de kleedkamers te vergezellen; h. Kinderen, die hun ouders vergezellen die komen sporten, worden niet in de zaal toegelaten. De directie van Sporthal Kattenbroek kan de verleende toelating betreffende het gebruik, de terbeschikkingstelling of de verhuring van de sporthal en nevenzalen wijzigen of intrekken. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt zal vooraf overleg worden gepleegd met de betrokken vereniging of personen en de beheerraad zal hiervan op de hoogte gesteld worden. Iedere wijziging aan het uurrooster, het niet gebruiken van de gehuurde terreinen of zalen, het staken van de activiteiten, enz... dient onmiddellijk aan de directie van Sporthal Kattenbroek gemeld te worden. Het niet gebruiken van de zaal of het afgehuurde terrein sluit echter de betaling van de huurprijs niet uit. Bij het niet gebruiken van de zaal wegens ijsgang of overmacht zal ingeval de huurder niet komt, de zaal niet op een ander tijdstip ter beschikking gesteld worden en niet terugbetaald worden. Ingeval Sporthal Kattenbroek de zaal kan verhuren, zal de zaal op een ander tijdstip ter beschikking gesteld worden of zal er terugbetaald worden. De tijdsduur die wordt toegestaan dient strikt geëerbiedigd. In deze tijdsduur is begrepen het opstellen en afbreken van de nodige toestellen door de huurder. De huurder heeft geen enkel recht op enige verlenging voor gelijk welke reden. De directeur of zijn afgevaardigde kunnen uitzonderlijk toelating verlenen om een aan gang zijnde wedstrijd te beëindigen. Het is de gebruikers van de sporthal niet toegelaten: - zich te ontkleden buiten de aangeduide kleedkamers; - met water te spelen of de aflopen te verstoppen; - in de kleedkamers op de banken te staan; - de thermostaten aan te raken; - samen met personen van het ander geslacht in dezelfde kleedkamers en stortbaden te vertoeven; - de muren, deuren of tribune als oefenvoorwerp te gebruiken of met ballen of andere tuigen te bekegelen; - met ballen te spelen buiten de sportterreinen. Uitgave dd. 19/01/2012 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 2

3 Art. 11. Art. 12. Na gebruik van de sporthal en/of lokalen dient de huurder deze, na gebruik, proper achter te laten. Dwz, het verwijderen van afval, opruimen van toestellen en/of materialen, verwijderen van zand op de sportvloeren, enz... De sporthal en de gebruikte lokalen (douches, enz ) zullen worden geïnspecteerd door het bestuur van sporthal Kattenbroek na de activiteit. Als de huurder de sporthal en/of zijn lokalen vuil achter laat, worden deze in rekening gebracht en gefactureerd naar de huurder. De gebruikers van de sporthal dienen de richtlijnen van de directeur of zijn afgevaardigden omtrent het gebruik van de sporthal na te leven. Verantwoordelijkheid Art. 12. Art. 13. Sporthal Kattenbroek en/of zijn aangestelde kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of van het gebruik van de toegestane lokalen of uitrusting. Sporthal Kattenbroek en/of aangestelde kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen, sportplunjes, sportmateriaal e.a., ook niet indien de gelegenheid gegeven wordt om al dan niet tegen betaling voorwerpen van waarde of kleding in bewaring te geven. De huurder maakt gebruik van de sporthal binnen de grenzen van de hem verleende toelating en op eigen risico. De huurder is verantwoordelijk voor iedere schade, die door hem, zijn leden of zijn bezoekers aan de sporthal en aanhorigheden en uitrusting wordt toegebracht. Bij vrijwillige vernieling of beschadiging kan de verdere terbeschikkingstelling van de sporthal ontzegd worden door de directie van Sporthal Kattenbroek met verbeurdverklaring van de gelden voor verdere reservatie, voor zover deze in bezit zijn van Sporthal Kattenbroek onafgezien van de strafrechterlijke vervolging en burgerrechtelijke schadevergoedingseisen. De toegebrachte schade dient onmiddellijk aan de directeur of zijn afgevaardigde gemeld en de herstellingskosten zullen op eerste verzoek integraal moeten vereffend worden. Elke vereniging die gebruik maakt van de basketbalinstallaties, verbindt zich ertoe ook bij beschadiging door de bezoekende ploeg de kosten bij breuk van een glasplaat, basketbalring of andere toebehoren van de basketbalinstallaties te vergoeden. De vereniging heeft de mogelijkheid deze kosten op de bezoekende ploeg te verhalen door a. voor elke wedstrijd de scheidsrechter te verzoeken om de tegenpartij erop te wijzen dat niet aan de basketbalringen gehangen mag worden; b. elke beschadiging op het scheidsrechtersblad te laten vermelden; c. klacht in te dienen bij de betreffende basketbalfederatie, voor de K.B.B.B. is dit volgens art. 253 en 284 van het O.R. (ref. P.V. nr. 9/S van de Nationale Tuchtraad in zitting van 28/9/91). Verenigingen of personen die bij het betreden van de sporthal en/of aanhorigheden vernielingen of beschadigingen vaststellen dienen zulks aanstonds aan de directeur of zijn afgevaardigde te melden. Bij gebreke hieraan zullen zij zelf verantwoordelijk kunnen gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken worden vastgesteld. Veiligheid: Op de tribune mogen maximaal 475 toeschouwers plaatsnemen. Er mag niets hinderend in de doorgangen geplaatst of gehangen worden, dat de vrije doorgang zou belemmeren. Het middenplateau en de doorgangen naar de nooddeuren dienen eveneens vrij te blijven. Wanneer, voor feesten of dergelijke, toeschouwers in de sportzaal worden toegelaten, dienen de uitgangen volledig vrij gehouden te worden in omgeving van de deuren, evenals de doorgang naar de nooddeur. Bij feesten of andere manifestaties, met toeschouwers op de tribune en in de sportzaal, dient de inrichtende vereniging een persoon te gelasten met het toezicht op de toepassing van de veiligheidsnormen. Bij meer dan 250 toeschouwers of deelnemers dienen zij de brandweer en politie te contacteren om een brandwacht en toezicht te kunnen voorzien. Uitgave dd. 01/01/2013 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 3

4 Toezicht Art. 14. De directie en aangestelden van Sporthal Kattenbroek hebben de ruimste toezichtsmacht in de sporthal en haar aanhorigheden. Zij mogen zelfs personen bevelen de gebouwen te verlaten. Verder hebben toezichtsmacht, binnen de perken van hun bevoegdheid, de leden van het college van Burgemeester en Schepenen, de gemeentesecretaris, de gemeenteontvanger, en de politie. Huurvoorwaarden en wijze van betaling Art. 15. a) Vaste wekelijkse trainings- en competitieperiode: de huur dient binnen de 14 dagen na de afhuring betaald te worden of vóór de uiterste datum vermeld op de rekening die door Sporthal kattenbroek aan de huurders wordt toegezonden. b) Eenmalige of toevallige verhuringen: indien de sporthal niet verhuurd en onbezet is, kunnen verhuringen toegestaan worden, mits onmiddellijke en voorafgaandelijke betalingen, in overeenstemming met het tarief, in handen van de directeur of zijn afgevaardigde die hiertoe een ontvangstbewijs moeten afleveren. c) Tornooien: wanneer een tornooi schriftelijk geannuleerd wordt a) minstens twee weken vóór de voorziene datum - blijft 50% van het basistarief verschuldigd; - bij een meerdaags tornooi blijft één dag volgens factuur aangerekend en voor de andere dagen blijft 50% van de basistarief verschuldigd; b) binnen de twee weken vóór de voorziene datum - blijft de volledige factuur verschuldigd. d) Seizoen reservaties: d.w.z. reservaties die voor een volgend sportseizoen zijn aangegaan tijdens het lopende sportseizoen bv.: tussen 1 september en 30 juni -, bestaat er geen mogelijkheid tot annulering. Ingeval van annulering moet als vergoeding het volledig bedrag betaald worden van de gereserveerde huurperiode. e) Vrije reservaties: d.w.z. reservaties die voor een onbepaalde termijn of verschillende datums bv.: op 1 november + 12 december -, bestaat er geen mogelijkheid tot annulering. Ingeval van annulering moet als vergoeding het volledig bedrag betaald worden van de gereserveerde huurperiode. Bij uitblijven van betalingen van de rekening binnen de gestelde termijn kunnen sancties genomen worden tegen de in gebreke blijvende huurders en uitsluiting van het gebruik van de zaal kan opgelegd worden. Indien herinneringsbrieven dienen verstuurd te worden zullen telkenmale 2,50 EUR administratiekosten bijgerekend worden voor een gewoon schrijven. Voor aangetekende brieven wordt telkens een supplement van 5,00 EUR aangerekend. Huurprijzen Art Borgstellingen: De directie van Sporthal Kattenbroek mag ten alle tijde aan elke gebruiker van de sporthal de neerlegging van een borg eisen. 2. Betalings- & toelatingsvoorwaarden: Betaling: contant / bancontact / overschrijving Toegang: na ontvangst betaling Varia Art. 17. Art. 18. Elk gebruik gebeurt echter op eigen risico. De parking van de sporthal is voorbehouden aan de gebruikers. Eén autostandplaats is voorbehouden aan gehandicapten. Uitgave dd. 19/01/2012 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 4

5 Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. De directie van Sporthal Kattenbroek en de directeur en het college van Burgemeester en Schepenen hebben steeds vrije toegang tot de accommodaties. Bij competitiewedstrijden, voorstellingen of feesten is de inrichter steeds gehouden 20 zitplaatsen op de eerste rij in het midden voor te behouden aan het college van Burgemeester en Schepenen, directie van Sporthal Kattenbroek en andere personen aangeduid door de directie van Sporthal Kattenbroek. Over deze plaatsen mag door de inrichter worden beschikt, wanneer zij twintig minuten na het voorziene aanvangsuur niet bezet zijn door de rechthebbende personen. De toegang tot de sporthal, nevenzalen en cafetaria wordt geweigerd aan: dieren; personen die in dronken toestand verkeren, zich onbetamelijk, brutaal, agressief of onzedig gedragen; kinderen beneden de 8 jaar, niet vergezeld van hun ouders of leidinggevende personen. Voor de cafetaria is deze ouderdomsgrens volgens het politiereglement gesteld op 16 jaar. In de sporthal en aanhorigheden is het ten strengste verboden: te roken, uitgezonderd in de cafetaria waar de nodige asbakken voorzien werden om as en peuken in te deponeren; papier of afval achter te laten; deze dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken geworpen te worden; lawaaimakende voorwerpen of toestellen te gebruiken; gelijk met welk voorwerp ook, vreemd aan de beoefende sport, te werpen of welke tuigen ook te laten ontploffen of knallen; de bergruimte, cafetaria of hal en trappen als speelplaats voor kinderen te gebruiken; dranken of voeding te verbruiken buiten de cafetaria; eigen meegebrachte dranken of voeding te verbruiken in de cafetaria. Het is aan de toeschouwers, die hebben plaatsgenomen op de tribune of andere zitplaatsen, verboden: recht te staan; over de banken te lopen of voeten op te plaatsen; te stampen, te kloppen of te slaan op vloeren, banken, enz...; op trappen, gangen of doorgangen van de tribune of zitplaatsen te blijven staan of om op welke wijze ook de doortocht te belemmeren. Het is de toeschouwers in geen geval toegelaten de speelvelden te betreden of in de gangen naar de kleedkamers te vertoeven. Zij mogen ook het normale verloop van de wedstrijden of oefenstonden op geen enkele wijze verhinderen. In principe is ieder vereniging verantwoordelijk voor de eigen verzorging van hun leden en dienen zij zelf over een verbandkist te beschikken. De E.H.B.O.-ruimte en verbandkist staan enkel ter beschikking voor ernstige en zware kwetsuren en/of ongevallen. De E.H.B.O.-ruimte mag slechts betreden worden door hoogstens drie verzorgers en het slachtoffer. De sleutel dient gevraagd aan de directie van Sporthal Kattenbroek of bij hun afwezigheid aan de cafetaria-uitbater. Na elk gebruik zal inventaris opgemaakt worden van de gebruikte verbanden, windels of medicamenten. Windels, verbanden en dergelijke zullen aan de gebruiker in rekening gebracht worden. De gebruikers mogen publiciteitspanelen plaatsen op de grond rond het door hen gebruikte speelveld, zo zij hiermede de andere gebruikers niet hinderen. De panelen mogen slechts onmiddellijk voor de wedstrijd geplaatst worden en dienen erna onmiddellijk verwijderd te worden. Uitgave dd. 01/01/2013 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 5

6 Art. 26. Art. 27. Art. 28. Publiciteit op de kleding is eveneens toegelaten. Voor alle andere vormen van reclame dient de voorafgaandelijke toelating bekomen te worden van de directie. De toelating om publiciteit te maken kan in de loop van de huurperiode onderworpen worden aan een vergoedingsregeling voor de nog lopende huurperiode. Ook kan de directie van Sporthal Kattenbroek ten allen tijde, de publiciteit reglementeren met het oog op de bescherming van de door de directie van Sporthal Kattenbroek zelf georganiseerde publiciteit in de sporthal en haar aangelegenheden. Bij mogelijke rechtstreekse uitzendingen of opnamen door televisie en/of radio dient vooraf toelating gevraagd te worden aan directie van Sporthal Kattenbroek. Eventuele vergoedingen wegens radio- of T.V. uitzendingen moeten ter kennis gebracht worden aan de directie van Sporthal Kattenbroek. Ook hier behoudt de directie van Sporthal Kattenbroek zich het recht voor een vergoeding te vorderen. Verkoop van tombolabiljetten, steunkaarten, herinneringsmedailles of wat ook mag slechts in de sporthal en haar afhankelijkheden gebeuren, mits het voorafgaand akkoord van de directie van Sporthal Kattenbroek. De directie van Sporthal Kattenbroek kan ten allen tijde een systeem invoeren waarbij het haar mogelijk wordt controle uit te oefenen op de gevraagde inkomprijzen, het aantal verkochte inkomticketten, tombolabiljetten en dergelijke. De directie van Sporthal Kattenbroek heeft het recht bijzondere maatregelen te treffen vereist door omstandigheden of noodwendigheden. Alle niet voorziene zaken zullen geregeld worden door de directie. Evenementen Art Borgstellingen De directie van Sporthal Kattenbroek mag ten alle tijde aan elke gebruiker van de sporthal de neerlegging van een borg eisen. 2. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Bij ieder evenement, van welke aard dan ook, is de organisator of het bestuur ervan volledig verantwoordelijk voor schade, ongevallen, De organisator of het bestuur dient zich zelf van een verzekering te voorzien. Na het einde van het evenement inspecteert het bestuur van Sporthal Kattenbroek de volledige omgeving op gebreken en/of schade. De organisator of bestuur kan na de inspectie aansprakelijk gesteld worden. 3. Veiligheid / camera bewaking De organisator of bestuur dient zich te voorzien van voldoende veiligheid. Deze dient gegarandeerd te worden door een erkende beveiligingsfirma. Indien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden kan het bestuur van Sporthal Kattenbroek het evenement weigeren op ieder tijdstip. De brandweer en politie dienen steeds op de hoogte gebracht te worden van het evenement en de aard ervan. In en rondom het complex van sporthal/taverne Kattenbroek bevinden zich camera s van G4S tbv de veiligheid. Deze opnames worden enkel vrijgegeven op huiszoekingsbevel van de politie. Dit reglement kan ten allen tijde aangepast worden, vervolledigd of gewijzigd door de directie van Sporthal Kattenbroek. Ieder bezoeker is verondersteld het reglement te kennen en dient het volledig na te leven. Dit reglement is steeds van toepassing en ligt steeds ter inzage bij de directeur of zijn afgevaardigde. Uitgave dd. 19/01/2012 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 6

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage.

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage. Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering)

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering) Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) 1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte. 2. De verhuurder heeft het

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015

Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015 Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist.

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist. Multifunctioneel Centrum de Roef Zuiderzeepad 1 3844 JV Harderwijk tel. 0341-433966 Postbank nr. 3674546 Email: info@zalencentrum-deroef.nl www.zalencentrum-deroef.nl Gebruikersreglement Artikel 1 De aanvraag

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Openstelling voor ondertekening 12-8-1949; Genève Ondertekening voor Koninkrijk der Nederlanden 8-12-1949 - Koninkrijk der

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

VinzEvents te Anna Paulowna. Saffier 231761VE Anna Paulowna KVK: 58592954BTW: 220227664B01. 1. Overeenkomst

VinzEvents te Anna Paulowna. Saffier 231761VE Anna Paulowna KVK: 58592954BTW: 220227664B01. 1. Overeenkomst VinzEvents te Anna Paulowna Saffier 231761VE Anna Paulowna KVK: 58592954BTW: 220227664B01 1. Overeenkomst 1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen:

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen: Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers De AV bestaat uit 21 artikelen: 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. De offerte 4. Verzekering inboedel 5. Verhuisprijs 6. De overeenkomst 7. Informatieplicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3

Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3 Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3 Duur De duur van de huurperiode kan niet worden verlengd zonder voorafgaand akkoord van de verhuurder. Betaling De betaling dient gedaan te worden op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie