R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen:"

Transcriptie

1 Gebruiksaanvragen: Art. 1. R E G L E M E N T Alle aanvragen tot het gebruik van de sporthal dienen gericht te worden aan Sporthal Kattenbroek, Kattenbroek 14 te 2650 Edegem. De aanvragen dienen schriftelijk of per te gebeuren en voor de verenigingen ondertekend te zijn door twee personen, die geacht worden zichzelf te verbinden, zo zij niet op een rechtsgeldige wijze hun vereniging vertegenwoordigen. Enkel aanvragen voor openstaande speelruimten voor gebruik binnen de 72 uur en mits onmiddellijke betaling van de huurprijs, dienen niet schriftelijk te gebeuren. In optie nemen: bij afhuring binnen de 14 dagen dient men binnen de 3 dagen een beslissing te nemen; bij afhuring later dan 14 dagen dient men de optie binnen de 7 dagen te lichten. Gebruiksvoorwaarden: Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Alleen de verenigingen of personen in het bezit van een gebruikscontract of een kwijting voor de eenmalige afhuringen mogen de accommodaties gebruiken. De verhuring van de sporthal of nevenzalen omvat het gebruik van de eigenlijke zalen zelf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, de kleedkamers en stortbadinrichtingen, dit alles maar voor zoveel en zolang als nodig. Hetzelfde geldt voor de beschikbare sportuitrusting en gewone scoreborden in verband met de toegelaten sport- en andere activiteiten. De directie van Sporthal Kattenbroek is bevoegd omtrent dit alles te oordelen en beslissingen te treffen. De sporthal met nevenzalen (cafetaria uitgezonderd) zal geopend worden 15 minuten vóór het gevraagde aanvangsuur en gesloten worden uiterlijk 15 minuten na de laatste afhuring of wedstrijd. De huurder mag geen andere bestemming geven aan de inrichting of aan de gehuurde ruimten dan deze vermeld in de overeenkomst. Het onderverhuren of het verder verhuren van de zaal of ruimten is ten strengste verboden. De sportzalen mogen uitsluitend voor het beoefenen van de daartoe voorziene sporttakken gebruikt worden. Elk ander gebruik dient vooraf aan de directie ter goedkeuring voorgelegd te worden. Het binnenbrengen in de sporthal van materiaal, van welke aard ook, is enkel toegelaten mits voorafgaandelijke instemming van de directie van Sporthal Kattenbroek en geschiedt op eigen risico en zal dadelijk na de huur tijd moeten verwijderd worden. De huurder blijft tevens persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden. Hij blijft gehouden tot betaling van alle mogelijke verschuldigde taksen, belastingen, auteursrechten, enz... De directeur of zijn afgevaardigde zal de huurder, bij iedere ingebruikneming, de kleedkamers en/of stortbaden en werkvloer(en) aanwijzen die hij geheel of gedeeltelijk zal mogen gebruiken. De huurder zal van de kleedkamer(s) de sleutel(s) ontvangen met verplichting tijdens zijn afwezigheid, de plaatsen te sluiten en bij zijn vertrek de sleutel(s) terug te bezorgen aan de directeur of zijn afgevaardigde, die onmiddellijk zal nagaan of de gebruikte lokalen in behoorlijke staat Uitgave dd. 01/01/2013 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 1

2 Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. werden achtergelaten en/of er geen beschadigingen werden aangebracht. Als borg voor de sleutel(s) zal het paspoort van huurder gevraagd worden. Bij het gebruik van de sporthal en/of nevenlokalen dienen volgende voorwaarden in acht genomen te worden: a. Het betreden van de sportvloer is uitsluitend toegestaan met sportschoeisel dat geen sporen nalaat op de sportvloer; b. Alle toestellen en materialen moeten na het beëindigen van het gebruik in de daarvoor bestemde ruimten worden opgeborgen; c. Dranken, snacks en versnaperingen mogen alleen verkocht worden door de uitbaters van de cafetaria. Het is ook niet toegelaten eigen meegebrachte voeding te verbruiken in de cafetaria. Dranken, uitgezondering voor water in plastiek flessen, mogen onder geen enkele voorwaarde binnengebracht worden in de kleedkamers, sportzalen of cafetaria, zonder uitdrukkelijke toelating van de beheerraad; d. Bij oefenstonden zijn enkel toeschouwers toegelaten mits uitdrukkelijke instemming van de huurder en de verhuurder. Zij dienen dan plaats te nemen op de voorziene en beschikbare zitplaatsen. De huurder dient de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen; e. De zaaldeuren blijven gesloten. Wanneer een bepaalde sport bezig is mag er van de daarop volgende huurders niemand in de zaal totdat de vorige huurders de zaal verlaten hebben; f. Enkel de strikt noodzakelijke verantwoordelijken mogen de sportbeoefenaars vergezellen in kleedkamers en/of sportzaal. Zij mogen enkel de sportvloer betreden met aangepast sportschoeisel; g. Jeugdploegen dienen in de inkomhal of cafetaria te wachten totdat hun verantwoordelijke ploegafgevaardigde aanwezig is om hen naar de kleedkamers te vergezellen; h. Kinderen, die hun ouders vergezellen die komen sporten, worden niet in de zaal toegelaten. De directie van Sporthal Kattenbroek kan de verleende toelating betreffende het gebruik, de terbeschikkingstelling of de verhuring van de sporthal en nevenzalen wijzigen of intrekken. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt zal vooraf overleg worden gepleegd met de betrokken vereniging of personen en de beheerraad zal hiervan op de hoogte gesteld worden. Iedere wijziging aan het uurrooster, het niet gebruiken van de gehuurde terreinen of zalen, het staken van de activiteiten, enz... dient onmiddellijk aan de directie van Sporthal Kattenbroek gemeld te worden. Het niet gebruiken van de zaal of het afgehuurde terrein sluit echter de betaling van de huurprijs niet uit. Bij het niet gebruiken van de zaal wegens ijsgang of overmacht zal ingeval de huurder niet komt, de zaal niet op een ander tijdstip ter beschikking gesteld worden en niet terugbetaald worden. Ingeval Sporthal Kattenbroek de zaal kan verhuren, zal de zaal op een ander tijdstip ter beschikking gesteld worden of zal er terugbetaald worden. De tijdsduur die wordt toegestaan dient strikt geëerbiedigd. In deze tijdsduur is begrepen het opstellen en afbreken van de nodige toestellen door de huurder. De huurder heeft geen enkel recht op enige verlenging voor gelijk welke reden. De directeur of zijn afgevaardigde kunnen uitzonderlijk toelating verlenen om een aan gang zijnde wedstrijd te beëindigen. Het is de gebruikers van de sporthal niet toegelaten: - zich te ontkleden buiten de aangeduide kleedkamers; - met water te spelen of de aflopen te verstoppen; - in de kleedkamers op de banken te staan; - de thermostaten aan te raken; - samen met personen van het ander geslacht in dezelfde kleedkamers en stortbaden te vertoeven; - de muren, deuren of tribune als oefenvoorwerp te gebruiken of met ballen of andere tuigen te bekegelen; - met ballen te spelen buiten de sportterreinen. Uitgave dd. 19/01/2012 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 2

3 Art. 11. Art. 12. Na gebruik van de sporthal en/of lokalen dient de huurder deze, na gebruik, proper achter te laten. Dwz, het verwijderen van afval, opruimen van toestellen en/of materialen, verwijderen van zand op de sportvloeren, enz... De sporthal en de gebruikte lokalen (douches, enz ) zullen worden geïnspecteerd door het bestuur van sporthal Kattenbroek na de activiteit. Als de huurder de sporthal en/of zijn lokalen vuil achter laat, worden deze in rekening gebracht en gefactureerd naar de huurder. De gebruikers van de sporthal dienen de richtlijnen van de directeur of zijn afgevaardigden omtrent het gebruik van de sporthal na te leven. Verantwoordelijkheid Art. 12. Art. 13. Sporthal Kattenbroek en/of zijn aangestelde kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of van het gebruik van de toegestane lokalen of uitrusting. Sporthal Kattenbroek en/of aangestelde kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen, sportplunjes, sportmateriaal e.a., ook niet indien de gelegenheid gegeven wordt om al dan niet tegen betaling voorwerpen van waarde of kleding in bewaring te geven. De huurder maakt gebruik van de sporthal binnen de grenzen van de hem verleende toelating en op eigen risico. De huurder is verantwoordelijk voor iedere schade, die door hem, zijn leden of zijn bezoekers aan de sporthal en aanhorigheden en uitrusting wordt toegebracht. Bij vrijwillige vernieling of beschadiging kan de verdere terbeschikkingstelling van de sporthal ontzegd worden door de directie van Sporthal Kattenbroek met verbeurdverklaring van de gelden voor verdere reservatie, voor zover deze in bezit zijn van Sporthal Kattenbroek onafgezien van de strafrechterlijke vervolging en burgerrechtelijke schadevergoedingseisen. De toegebrachte schade dient onmiddellijk aan de directeur of zijn afgevaardigde gemeld en de herstellingskosten zullen op eerste verzoek integraal moeten vereffend worden. Elke vereniging die gebruik maakt van de basketbalinstallaties, verbindt zich ertoe ook bij beschadiging door de bezoekende ploeg de kosten bij breuk van een glasplaat, basketbalring of andere toebehoren van de basketbalinstallaties te vergoeden. De vereniging heeft de mogelijkheid deze kosten op de bezoekende ploeg te verhalen door a. voor elke wedstrijd de scheidsrechter te verzoeken om de tegenpartij erop te wijzen dat niet aan de basketbalringen gehangen mag worden; b. elke beschadiging op het scheidsrechtersblad te laten vermelden; c. klacht in te dienen bij de betreffende basketbalfederatie, voor de K.B.B.B. is dit volgens art. 253 en 284 van het O.R. (ref. P.V. nr. 9/S van de Nationale Tuchtraad in zitting van 28/9/91). Verenigingen of personen die bij het betreden van de sporthal en/of aanhorigheden vernielingen of beschadigingen vaststellen dienen zulks aanstonds aan de directeur of zijn afgevaardigde te melden. Bij gebreke hieraan zullen zij zelf verantwoordelijk kunnen gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken worden vastgesteld. Veiligheid: Op de tribune mogen maximaal 475 toeschouwers plaatsnemen. Er mag niets hinderend in de doorgangen geplaatst of gehangen worden, dat de vrije doorgang zou belemmeren. Het middenplateau en de doorgangen naar de nooddeuren dienen eveneens vrij te blijven. Wanneer, voor feesten of dergelijke, toeschouwers in de sportzaal worden toegelaten, dienen de uitgangen volledig vrij gehouden te worden in omgeving van de deuren, evenals de doorgang naar de nooddeur. Bij feesten of andere manifestaties, met toeschouwers op de tribune en in de sportzaal, dient de inrichtende vereniging een persoon te gelasten met het toezicht op de toepassing van de veiligheidsnormen. Bij meer dan 250 toeschouwers of deelnemers dienen zij de brandweer en politie te contacteren om een brandwacht en toezicht te kunnen voorzien. Uitgave dd. 01/01/2013 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 3

4 Toezicht Art. 14. De directie en aangestelden van Sporthal Kattenbroek hebben de ruimste toezichtsmacht in de sporthal en haar aanhorigheden. Zij mogen zelfs personen bevelen de gebouwen te verlaten. Verder hebben toezichtsmacht, binnen de perken van hun bevoegdheid, de leden van het college van Burgemeester en Schepenen, de gemeentesecretaris, de gemeenteontvanger, en de politie. Huurvoorwaarden en wijze van betaling Art. 15. a) Vaste wekelijkse trainings- en competitieperiode: de huur dient binnen de 14 dagen na de afhuring betaald te worden of vóór de uiterste datum vermeld op de rekening die door Sporthal kattenbroek aan de huurders wordt toegezonden. b) Eenmalige of toevallige verhuringen: indien de sporthal niet verhuurd en onbezet is, kunnen verhuringen toegestaan worden, mits onmiddellijke en voorafgaandelijke betalingen, in overeenstemming met het tarief, in handen van de directeur of zijn afgevaardigde die hiertoe een ontvangstbewijs moeten afleveren. c) Tornooien: wanneer een tornooi schriftelijk geannuleerd wordt a) minstens twee weken vóór de voorziene datum - blijft 50% van het basistarief verschuldigd; - bij een meerdaags tornooi blijft één dag volgens factuur aangerekend en voor de andere dagen blijft 50% van de basistarief verschuldigd; b) binnen de twee weken vóór de voorziene datum - blijft de volledige factuur verschuldigd. d) Seizoen reservaties: d.w.z. reservaties die voor een volgend sportseizoen zijn aangegaan tijdens het lopende sportseizoen bv.: tussen 1 september en 30 juni -, bestaat er geen mogelijkheid tot annulering. Ingeval van annulering moet als vergoeding het volledig bedrag betaald worden van de gereserveerde huurperiode. e) Vrije reservaties: d.w.z. reservaties die voor een onbepaalde termijn of verschillende datums bv.: op 1 november + 12 december -, bestaat er geen mogelijkheid tot annulering. Ingeval van annulering moet als vergoeding het volledig bedrag betaald worden van de gereserveerde huurperiode. Bij uitblijven van betalingen van de rekening binnen de gestelde termijn kunnen sancties genomen worden tegen de in gebreke blijvende huurders en uitsluiting van het gebruik van de zaal kan opgelegd worden. Indien herinneringsbrieven dienen verstuurd te worden zullen telkenmale 2,50 EUR administratiekosten bijgerekend worden voor een gewoon schrijven. Voor aangetekende brieven wordt telkens een supplement van 5,00 EUR aangerekend. Huurprijzen Art Borgstellingen: De directie van Sporthal Kattenbroek mag ten alle tijde aan elke gebruiker van de sporthal de neerlegging van een borg eisen. 2. Betalings- & toelatingsvoorwaarden: Betaling: contant / bancontact / overschrijving Toegang: na ontvangst betaling Varia Art. 17. Art. 18. Elk gebruik gebeurt echter op eigen risico. De parking van de sporthal is voorbehouden aan de gebruikers. Eén autostandplaats is voorbehouden aan gehandicapten. Uitgave dd. 19/01/2012 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 4

5 Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. De directie van Sporthal Kattenbroek en de directeur en het college van Burgemeester en Schepenen hebben steeds vrije toegang tot de accommodaties. Bij competitiewedstrijden, voorstellingen of feesten is de inrichter steeds gehouden 20 zitplaatsen op de eerste rij in het midden voor te behouden aan het college van Burgemeester en Schepenen, directie van Sporthal Kattenbroek en andere personen aangeduid door de directie van Sporthal Kattenbroek. Over deze plaatsen mag door de inrichter worden beschikt, wanneer zij twintig minuten na het voorziene aanvangsuur niet bezet zijn door de rechthebbende personen. De toegang tot de sporthal, nevenzalen en cafetaria wordt geweigerd aan: dieren; personen die in dronken toestand verkeren, zich onbetamelijk, brutaal, agressief of onzedig gedragen; kinderen beneden de 8 jaar, niet vergezeld van hun ouders of leidinggevende personen. Voor de cafetaria is deze ouderdomsgrens volgens het politiereglement gesteld op 16 jaar. In de sporthal en aanhorigheden is het ten strengste verboden: te roken, uitgezonderd in de cafetaria waar de nodige asbakken voorzien werden om as en peuken in te deponeren; papier of afval achter te laten; deze dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken geworpen te worden; lawaaimakende voorwerpen of toestellen te gebruiken; gelijk met welk voorwerp ook, vreemd aan de beoefende sport, te werpen of welke tuigen ook te laten ontploffen of knallen; de bergruimte, cafetaria of hal en trappen als speelplaats voor kinderen te gebruiken; dranken of voeding te verbruiken buiten de cafetaria; eigen meegebrachte dranken of voeding te verbruiken in de cafetaria. Het is aan de toeschouwers, die hebben plaatsgenomen op de tribune of andere zitplaatsen, verboden: recht te staan; over de banken te lopen of voeten op te plaatsen; te stampen, te kloppen of te slaan op vloeren, banken, enz...; op trappen, gangen of doorgangen van de tribune of zitplaatsen te blijven staan of om op welke wijze ook de doortocht te belemmeren. Het is de toeschouwers in geen geval toegelaten de speelvelden te betreden of in de gangen naar de kleedkamers te vertoeven. Zij mogen ook het normale verloop van de wedstrijden of oefenstonden op geen enkele wijze verhinderen. In principe is ieder vereniging verantwoordelijk voor de eigen verzorging van hun leden en dienen zij zelf over een verbandkist te beschikken. De E.H.B.O.-ruimte en verbandkist staan enkel ter beschikking voor ernstige en zware kwetsuren en/of ongevallen. De E.H.B.O.-ruimte mag slechts betreden worden door hoogstens drie verzorgers en het slachtoffer. De sleutel dient gevraagd aan de directie van Sporthal Kattenbroek of bij hun afwezigheid aan de cafetaria-uitbater. Na elk gebruik zal inventaris opgemaakt worden van de gebruikte verbanden, windels of medicamenten. Windels, verbanden en dergelijke zullen aan de gebruiker in rekening gebracht worden. De gebruikers mogen publiciteitspanelen plaatsen op de grond rond het door hen gebruikte speelveld, zo zij hiermede de andere gebruikers niet hinderen. De panelen mogen slechts onmiddellijk voor de wedstrijd geplaatst worden en dienen erna onmiddellijk verwijderd te worden. Uitgave dd. 01/01/2013 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 5

6 Art. 26. Art. 27. Art. 28. Publiciteit op de kleding is eveneens toegelaten. Voor alle andere vormen van reclame dient de voorafgaandelijke toelating bekomen te worden van de directie. De toelating om publiciteit te maken kan in de loop van de huurperiode onderworpen worden aan een vergoedingsregeling voor de nog lopende huurperiode. Ook kan de directie van Sporthal Kattenbroek ten allen tijde, de publiciteit reglementeren met het oog op de bescherming van de door de directie van Sporthal Kattenbroek zelf georganiseerde publiciteit in de sporthal en haar aangelegenheden. Bij mogelijke rechtstreekse uitzendingen of opnamen door televisie en/of radio dient vooraf toelating gevraagd te worden aan directie van Sporthal Kattenbroek. Eventuele vergoedingen wegens radio- of T.V. uitzendingen moeten ter kennis gebracht worden aan de directie van Sporthal Kattenbroek. Ook hier behoudt de directie van Sporthal Kattenbroek zich het recht voor een vergoeding te vorderen. Verkoop van tombolabiljetten, steunkaarten, herinneringsmedailles of wat ook mag slechts in de sporthal en haar afhankelijkheden gebeuren, mits het voorafgaand akkoord van de directie van Sporthal Kattenbroek. De directie van Sporthal Kattenbroek kan ten allen tijde een systeem invoeren waarbij het haar mogelijk wordt controle uit te oefenen op de gevraagde inkomprijzen, het aantal verkochte inkomticketten, tombolabiljetten en dergelijke. De directie van Sporthal Kattenbroek heeft het recht bijzondere maatregelen te treffen vereist door omstandigheden of noodwendigheden. Alle niet voorziene zaken zullen geregeld worden door de directie. Evenementen Art Borgstellingen De directie van Sporthal Kattenbroek mag ten alle tijde aan elke gebruiker van de sporthal de neerlegging van een borg eisen. 2. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Bij ieder evenement, van welke aard dan ook, is de organisator of het bestuur ervan volledig verantwoordelijk voor schade, ongevallen, De organisator of het bestuur dient zich zelf van een verzekering te voorzien. Na het einde van het evenement inspecteert het bestuur van Sporthal Kattenbroek de volledige omgeving op gebreken en/of schade. De organisator of bestuur kan na de inspectie aansprakelijk gesteld worden. 3. Veiligheid / camera bewaking De organisator of bestuur dient zich te voorzien van voldoende veiligheid. Deze dient gegarandeerd te worden door een erkende beveiligingsfirma. Indien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden kan het bestuur van Sporthal Kattenbroek het evenement weigeren op ieder tijdstip. De brandweer en politie dienen steeds op de hoogte gebracht te worden van het evenement en de aard ervan. In en rondom het complex van sporthal/taverne Kattenbroek bevinden zich camera s van G4S tbv de veiligheid. Deze opnames worden enkel vrijgegeven op huiszoekingsbevel van de politie. Dit reglement kan ten allen tijde aangepast worden, vervolledigd of gewijzigd door de directie van Sporthal Kattenbroek. Ieder bezoeker is verondersteld het reglement te kennen en dient het volledig na te leven. Dit reglement is steeds van toepassing en ligt steeds ter inzage bij de directeur of zijn afgevaardigde. Uitgave dd. 19/01/2012 Reglement "SPORTHAL KATTENBROEK" - p. 6

SPORTHAL KATTENBROEK

SPORTHAL KATTENBROEK SPORTHAL KATTENBROEK REGLEMENT Algemene informatie Sporthal Kattenbroek nv is een privéonderneming onder leiding van projectleiders dhr. Johnny Janssens en dhr. Tim Janssens. Taverne Kattenbroek bvba is

Nadere informatie

SPORTHAL KATTENBROEK

SPORTHAL KATTENBROEK SPORTHAL KATTENBROEK REGLEMENT Algemene informatie Sporthal Kattenbroek nv en Taverne Kattenbroek bvba zijn privé-ondernemingen onder leiding van projectleiders dhr. Johnny Janssens en dhr. Tim Janssens.

Nadere informatie

Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties

Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties Hoofdstuk 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, rust en orde in de sportaccommodatie te waarborgen, met als doel iedereen een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTCENTRUM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTCENTRUM INLEIDING Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruikers en toeschouwers van het sportcentrum van Nijlen. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het GAS (gemeentelijk administratief

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal Gemeente 2630 Aartselaar Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal Algemene bepalingen Artikel 1: Onderhavig reglement van inwendige orde voor de gemeentelijke sporthal gelegen te 2630 AARTSELAAR,

Nadere informatie

PUNT 9 : AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTZAAL TE ALVERINGEM

PUNT 9 : AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTZAAL TE ALVERINGEM GR 23122004 PUNT 9 : AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTZAAL TE ALVERINGEM Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een sport/polyvalente zaal te Alveringem, genoemd

Nadere informatie

( Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 02/07/2009)

( Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 02/07/2009) GEMEENTELIJKE TURNZALEN REGLEMENT INWENDIG BESTUUR ( Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 02/07/2009) Openings- en gebruikerstijden Art. 1 De turnzalen van de gemeentelijke onderwijsinstituten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1 Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra 1. Algemene Bepalingen Artikel 1 Alle bezoekers van de sportcentra zijn onderworpen aan dit gebruiksreglement en aan alle andere voorschriften uitgevaardigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTHAL LEOPOLD III LAAN IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTHAL LEOPOLD III LAAN IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTHAL LEOPOLD III LAAN IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Algemeen De stedelijke sporthal is gebouwd in het belang van de sportbeoefening. Met het mogelijk maken van een verantwoorde, veilige

Nadere informatie

Reglement van interne orde.

Reglement van interne orde. Reglement van interne orde. Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni werd het reglement van interne orde goedgekeurd. De huurders van de zaal dienen zich te houden aan dit reglement: Artikel 1 Beschrijving

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER Uit in Lier Verhuur infrastructuur & sport Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden cultuurhuis GEMEENTE BOORTMEERBEEK

Gebruiksvoorwaarden cultuurhuis GEMEENTE BOORTMEERBEEK Gebruiksvoorwaarden cultuurhuis GEMEENTE BOORTMEERBEEK GEBRUIKSVOORWAARDEN CULTUURHUIS Openingsuren Het cultuurhuis is elke dag beschikbaar tussen 8 uur en 24 uur voor verhuur. Het gemeentebestuur kan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Gemeentelijk Sportcentra Langemark Gemeentelijke Sporthal Den Tap Klerkenstraat 37 Gemeentelijk Sportcentrum - Boezingestraat

Huishoudelijk reglement Gemeentelijk Sportcentra Langemark Gemeentelijke Sporthal Den Tap Klerkenstraat 37 Gemeentelijk Sportcentrum - Boezingestraat Huishoudelijk reglement Gemeentelijk Sportcentra Langemark Gemeentelijke Sporthal Den Tap Klerkenstraat 37 Gemeentelijk Sportcentrum - Boezingestraat 51 A 8920 Langemark Poelkapelle Tel 057/200 547 Fax

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Wijkhuis Rosmolen, gelegen te Pettendonk 37, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Rosmolen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de sporthallen die worden verhuurd door het SportAG

Huishoudelijk reglement op de sporthallen die worden verhuurd door het SportAG SportAG Autonoom Gemeentebedrijf Sport Correspondentieadres: Zwarte Zusterstraat 17 9300 Aalst 053 72 38 92 sportdienst@aalst.be Huishoudelijk reglement op de sporthallen die worden verhuurd door het SportAG

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTCOMPLEX DE DAMBURG

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTCOMPLEX DE DAMBURG REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTCOMPLEX DE DAMBURG Art. 1. Sportcomplex de Damburg wordt beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt, verder het bedrijf genoemd en door het directiecomité van het

Nadere informatie

H U U R V O O R W A A R D E N. van de S P O R T H A L L E N. van de G E M E E N T E D O R D R E C H T. bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K

H U U R V O O R W A A R D E N. van de S P O R T H A L L E N. van de G E M E E N T E D O R D R E C H T. bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K Sportraad H U U R V O O R W A A R D E N van de S P O R T H A L L E N van de G E M E E N T E D O R D R E C H T bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD)

Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD) Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD) Uitgebreid reglement voor de leden van de vzw TCLD, de gebruikers en bezoekers van de buiten tennisterreinen en het clublokaal. Lidmaatschap

Nadere informatie

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP BLOSO BLOSO-CENTRUM DE SCHAVERDIJN HASSELT ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP BLOSO BLOSO-CENTRUM DE SCHAVERDIJN HASSELT ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP BLOSO BLOSO-CENTRUM DE SCHAVERDIJN HASSELT ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN 1. Het Bloso-centrum wordt beheerd door het Intern Verzelfstandigd Agentschap Bloso

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN HASSELT

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN HASSELT SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN HASSELT 1. ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Hasselt wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene

Nadere informatie

STAD BRUGGE SPORTINFRASTRUCTUUR: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STAD BRUGGE SPORTINFRASTRUCTUUR: HUISHOUDELIJK REGLEMENT STAD BRUGGE SPORTINFRASTRUCTUUR: HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN De stedelijke sportinfrastructuur werd opgericht in het belang van de sportbeoefening. Met het mogelijk maken van een verantwoorde,

Nadere informatie

1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld. nader aan te duiden als verhuurder en 2.

1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld. nader aan te duiden als verhuurder en 2. HUUROVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld nader aan te duiden als verhuurder en 2. wonende/gevestigd te.(woonplaats),..

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

Gebruikersvoorschriften Gemeentelijke binnen(sport)accommodaties

Gebruikersvoorschriften Gemeentelijke binnen(sport)accommodaties Gebruikersvoorschriften Gemeentelijke binnen(sport)accommodaties Montferland Juni 2015 Gebruikersvoorschriften Deze gebruikersvoorschriften zijn van toepassing op het gebruik van de gemeentelijke (sport)accommodaties

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN GENT

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN GENT SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN GENT 1. ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Gent wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene leiding

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Lichtervelde, geëxploiteerd door TMVW

Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Lichtervelde, geëxploiteerd door TMVW Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Lichtervelde, geëxploiteerd door TMVW Artikel 1. Algemeen Het reglement van inwendige orde (hierna het reglement ) heeft tot doel de goede exploitatie (met

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeente Heerlen Bureau Sportaccommodaties Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 5040 www.heerlen.nl Pagina 1/5 versienummer formulier 11.02.2014

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR

Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING Deel 1: Opsomming van de ter beschikking staande lokalen en terreinen Deel 2: Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor de MultiFunctionele Accommodatie MeJander

Gebruikersovereenkomst voor de MultiFunctionele Accommodatie MeJander Gebruikersovereenkomst voor de MultiFunctionele Accommodatie MeJander Voorwaarden en bepalingen waaronder door het stichtingsbestuur MFA Oldeberkoop de multifunctionele accommodaties ter beschikking wordt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON BOCHOLT

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON BOCHOLT REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON BOCHOLT Artikel 1: Het gemeenschapscentrum De Kroon wordt beheerd door het AGB Bocholt Artikel 2: Het gemeentebestuur of het AGB Bocholt kan te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen

HUUROVEREENKOMST. Tussen HUUROVEREENKOMST Tussen Linda Dillen Koel Rent Steenovenstraat 56 2040 Antwerpen Berendrecht BTW: BE015.980.306 GSM: 0468 288 296 Email: info@koelrent.be Hierna de verhuurder genoemd, En Naam: Adres: Gemeente:

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1

Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE HET GEBRUIK SPORTHAL VELDMEERS LAARNE Artikel 1: Algemene Bepalingen De gemeentelijke sporthal bestaat uit drie sportzalen : één grote sporthal, mogelijks op te

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t:

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: vast te stellen de herziene ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM HET SPANT Begripsomschrijving

Nadere informatie

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM 1 SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM Voor de toepassing van dit specifiek gebruiksreglement gangen, kleedcabines, vergaderzalen en

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR GEEXPLOITEERD DOOR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LANAKEN (AGB)

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR GEEXPLOITEERD DOOR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LANAKEN (AGB) GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR GEEXPLOITEERD DOOR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LANAKEN (AGB) Hoofdstuk I. Algemeen beheer Iedereen, die de sportaccommodaties opgesomd in artikel 1 van dit reglement

Nadere informatie

4.2. De gebruikers zijn gehouden de lokalen, meubilering en apparatuur te beheren als een goede huisvader.

4.2. De gebruikers zijn gehouden de lokalen, meubilering en apparatuur te beheren als een goede huisvader. GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR ter advies goedgekeurd door de gemeentelijke Sportraad op 07/10/08 goedgekeurd door de Gemeenteraad op 1. Bedoeling: Dit reglement heeft de bedoeling

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga"

Algemene huurvoorwaarden Svea Stuga Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga" artikel 1 Reservering en prijzen 1.1 Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 1.2 De prijzen van verhuurder

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING

ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING Versie maart 2013. ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING Versie maart 2013 1 DEEL 1: Algemeen deel. Dit algemeen deel is van toepassing bij: het huren van de feestzaal (met

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM HOFSTADE

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM HOFSTADE AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM HOFSTADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZWEMBAD/OVERDEKTE SPORTZAAL ZWEMBAD 1. Het zwembad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOPSPORTHAL VLAANDEREN GENT

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOPSPORTHAL VLAANDEREN GENT SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOPSPORTHAL VLAANDEREN GENT ALGEMEEN 1. De Topsporthal Vlaanderen Gent wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten.

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten. Regeling houdende de algemene voorwaarden en voorschriften verbonden aan het gebruik van het Sport en Cultureel Centrum Gorssel, vastgesteld en gedeponeerd dd. 21 september 2009. A. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Jeugd- en Ontmoetingscentrum STOKRODE vzw Sint-Amandusstraat 18, 3511 Hasselt ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMEEN 1. De verhuring van een ruimte of van materiaal van het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Stokrode

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

R E G L E M E N T V A N O R D E. Vastgesteld door de Vereniging Tennispark Directies. Artikel 1

R E G L E M E N T V A N O R D E. Vastgesteld door de Vereniging Tennispark Directies. Artikel 1 R E G L E M E N T V A N O R D E Vastgesteld door de Vereniging Tennispark Directies Artikel 1 1. Tot het park hebben uitsluitend toegang die spelers (speelsters) die voorzien zijn van een parkkaart (seizoenkaart

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Bestuur HSKC t Visnet Huizen, december 2009 1 Inhoudsopgave BLZ. 0. BEGRIPSBEPALINGEN 3 1. PRIORITEITEN VAN

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL COLOMBA Wijngaardstraat Kortenberg

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL COLOMBA Wijngaardstraat Kortenberg GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL COLOMBA Wijngaardstraat 1-3070 Kortenberg A. Doelstelling Sporthal Colomba wordt in eerste instantie ter beschikking gesteld om de Kortenbergse sportclubs de mogelijkheid te

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties Artikel 1. Definities Accommodatie: Huurder: Incidentele huur: Verhuurder: Huurovereenkomst: Verhuurrooster: Het gehuurde: Partijen: een sport- of sociaal-culturele accommodatie waarop deze voorwaarden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel Bibliotheek Molenstraat 36 9900 Eeklo Tel. 09 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek Reglement zaalhuur bibliotheek 1 Infrastructuur: Volgende lokalen kunnen worden gehuurd in de bibliotheek,

Nadere informatie

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te MODEL-HUUROVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN OF VERHUREN VAN KERKGEBOUWEN OF KERKELIJKE GEBOUWEN De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer krijgt regelmatig van colleges

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SPORTHAL ZULTE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

GEMEENTELIJKE SPORTHAL ZULTE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE GEMEENTELIJKE SPORTHAL ZULTE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Algemeen Artikel 1 : Beheersorgaan De accommodaties waarop dit reglement van orde van toepassing is worden beheerd door het gemeentebestuur. Artikel

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden Gemeentelijke Binnensportaccommodaties. Gemeente Nijmegen, Afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties Maart 2014

Algemene gebruiksvoorwaarden Gemeentelijke Binnensportaccommodaties. Gemeente Nijmegen, Afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties Maart 2014 Algemene gebruiksvoorwaarden Gemeentelijke Binnensportaccommodaties Gemeente Nijmegen, Afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties Maart 2014 A) Algemene Bepalingen 1) In de onderstaande voorwaarden betekent:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 1999 Gewijzigd in de gemeenteraad van 27 maart 2006 en 26 juni 2012 Bekendgemaakt op

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement

Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement Lokaal dienstencentrum Houtmere * Gebruikersreglement ALGEMENE BEPALINGEN - VERHUUR Artikel 1 Het gebruik van de infrastructuur van het lokaal dienstencentrum Houtmere kan slechts gebeuren door verenigingen

Nadere informatie

VERHUUR- EN GEBRUIKSREGLEMENT REPETITIERUIMTES

VERHUUR- EN GEBRUIKSREGLEMENT REPETITIERUIMTES DE RAAD, Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23/04/2013 waarbij een overeenkomst met vzw Rockschool werd afgesloten om de repetitieruimtes uit te baten Gelet op het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Algemeen huishoudelijk reglement Julien Saelens Brugge

Algemeen huishoudelijk reglement Julien Saelens Brugge Algemeen huishoudelijk reglement Julien Saelens Brugge ALGEMEEN 1. Het Bloso-centrum wordt beheerd door het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

Nadere informatie

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM GENT

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM GENT AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM GENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX & BMX-PISTE 1. Het

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER Artikel 1 Voorwerp van het gebruik 1.1 De Studio CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor kleinere voorstellingen met 128 genummerde zitplaatsen in tribunevorm.

Nadere informatie

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist.

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist. Multifunctioneel Centrum de Roef Zuiderzeepad 1 3844 JV Harderwijk tel. 0341-433966 Postbank nr. 3674546 Email: info@zalencentrum-deroef.nl www.zalencentrum-deroef.nl Gebruikersreglement Artikel 1 De aanvraag

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 1 ZWEVEGEM

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 1 ZWEVEGEM 1 SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 1 ZWEVEGEM Voor de toepassing van dit specifiek gebruiksreglement vergaderzalen en andere locaties Sportpunt 1 Zwevegem wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon ouder

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTHAL DE HERNEKOUTER

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTHAL DE HERNEKOUTER REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTHAL DE HERNEKOUTER STATUS: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Herne op 16 december 2008 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Het Autonoom

Nadere informatie

Artikel 1 : Artikel 2 :

Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 1 : Het huurreglement voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen, terreinen en gemeentelijk materieel, goedgekeurd in de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2006, wordt opgeheven en vervangen

Nadere informatie

Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019

Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019 Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019 Met ingang van 01.04.2014 en voor een termijn eindigend op 31.12.2019, worden de modaliteiten voor het niet-bestendig gebruik van de

Nadere informatie

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Titel I : Algemene bepalingen Artikel 1: Elke persoon of vereniging die in het Gemeenschapscentrum een activiteit wenst te organiseren, ondertekent het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen.

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het toegankelijkheids- en gebruikersreglement van de Roomanmolen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Art. 1 Gebouw 1 De gemeente Zwevegem is eigenaar van een gebouw, het Gemeentepunt, gelegen in de Blokkestraat 29 te Zwevegem. Dit

Nadere informatie

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Dienstencentrum t Ertbrandje Ertbrandstraat 239 2950 Putte-Kapellen 03 605 40 27 0499 53 30 43 Aanvraagregeling, voorwaarden en prijzen: Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Dhr. / Mevr... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Datum activiteit:... Activiteit:...

Dhr. / Mevr... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Datum activiteit:... Activiteit:... 1. Identiteit van de gebruiker (Moet meerderjarig zijn, Hierna gebruiker genoemd) Dhr. / Mevr.... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in de Sporthal wil huren

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in de Sporthal wil huren Verhuur van de Blauw-Withal door Algemene voorwaarden 15 augustus 2011 1 Definities: Verhuurder: Huurder: Gebruiksovereenkomst: Sporthal: Sportvloer: Veld: Zaal: DMO: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie