Audit & Assurance 3A proefexamen 2 - uitwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit & Assurance 3A proefexamen 2 - uitwerking"

Transcriptie

1 Audit & Assurance 3A Uitwerking Proefexamen 2 Wit Goud Vraag 1 (5pt) Bespreek de werkzaamheden die de accountant uitvoert als gevolg van de eerste opdracht tot controle van de jaarrekening. Volgens NV Cos 510 dient de accountant toereikende controle- informatie te verkrijgen dat: - de beginbalans geen onjuistheden bevat die de jaarrekening materieel beïnvloeden; - de eindbalans vorig jaar correct is overgenomen; - de grondslagen van waardering en resultaatbepaling consistent zijn toegepast. Concreet worden in de NV Cos en 10 aanvullende werkzaamheden genoemd. Deze werkzaamheden zijn gericht op de juistheid en volledigheid van de activa en passivaposten. Kandidaat dient te laten zien te snappen dat beide controlerichtingen per post van belang zijn en voldoende werkzaamheden te doen om beide richtingen te raken. Verder dient kandidaat aan te geven waarom beide richtingen van belang zijn : afgrenzing van het resultaat. Vraag 2 (15pt) Welke significante risico s kunnen bij Goud worden onderkend? Noem er drie. Onder significante risico s wordt verstaan die aandachtsgebieden die speciale aandacht vragen aan de accountant, omdat zij tot een verhoogd risico op een materiële afwijking in de jaarrekening leiden. De accountant zal elk jaar de minimaal de opzet en het bestaan van de beheersingsmaatregelen rond een dergelijk risico moeten toetsen naast gegevensgerichte werkzaamheden (deel 1 HRA, COS ). R: Er bestaat verschuivingsgevaar bij de productieregistratie tussen de verschillende biersoorten en emballage, hetgeen van belang is in verband met de verschillende verkoopprijzen per liter biersoort en per emballagesoort (fles of fust). IBM: Hiervoor is een betrouwbare registratie van de verbanden (input, output en productieverloop) in hectoliters per biersoort gebaseerd op meetgegevens (tellerstanden) noodzakelijk; tevens is een goede registratie van het verbruik per soort emballage noodzakelijk ten behoeve van een juiste en volledige fabricageverantwoording per bier- en emballagesoort in de productierapporten. R: Het ontstaan van verschillen tussen de hoeveelheden in de aansluiting tussen het geautomatiseerde besturingspakket voor het productieproces en de financiële administratie als gevolg van het ontbreken een geautomatiseerde koppeling is een risico voor de accountant. IBM: Doordat deze gegevens niet zijn gekoppeld zal moeten worden gewaarborgd dat deze gegevens voortdurend met elkaar worden afgestemd (uitdraaien en vergelijken of door middel van geautomatiseerde bestandscontroles). Voorts is van belang dat er goede interne procedures zijn voor het uitzoeken van de oorzaak van de verschillen en voor de correcte verwerking daarvan en follow-up ter voorkoming in de toekomst. R: Er bestaat verschuivingsgevaar bij de verantwoorde opbrengstcategorieën in verband met het bestaan van verschillende afnemerscategorieën, hetgeen van belang is in verband met het bestaan van verschillende verkoopprijzen en bonusregelingen. IBM: Voorraadafgiften moeten zijn gebaseerd op orders (bestellingen) en elke voorraadafgifte moet leiden tot een factuur. Periodiek zal intern worden gecontroleerd of inderdaad alle leveringen (van de juiste categorie) aan de afnemers in rekening zijn gebracht (en aan de juiste afnemer). Dit zou eveneens een significant risico kunnen zijn?? R: Bedreigingen voor de betrouwbaarheid van de gegevensverwerkende systemen. IBM: Hiervoor is noodzakelijk een adequate koppeling tussen de meetapparatuur en het geautomatiseerde besturingspakket voor het productieproces alsmede bewaking en toegangsbeveiliging bij meters en meterinstellingen; voorts is regelmatige (onafhankelijke) ijking van meters van belang. Verder dient voldoende aandacht te worden besteed aan de fysieke beveiliging en registratie van alle (ver)storingen die zich hebben voorgedaan alsmede de follow up daarvan. 1

2 Vraag 3 (30pt) Beschrijf de controlewerkzaamheden die de accountant verricht voor de controle van de opbrengstenverantwoording en de direct daarmee verband houdende standen en stromen. Houdt in uw uitwerking tevens rekening met de inkopen en productie. Doel De accountant onderkent zal in het kader van de volledigheid van de opbrengstverantwoording ook dienen vast te stellen de volledigheid van de productverantwoording, de aanvaardbaarheid van de productiekosten en de juistheid van de productiespecificatie. Tevens zal hij de aanvaardbaarheid van het afval moeten vaststellen. AO/IB De accountant zal het bestaan van de AO/IB beoordelen op het traject van de productieorders tot en met de aflevering van het gerede product in het magazijn gereed product. Dit zal aan de hand van lijncontroles en waarneming ter plaatse geschieden. Hiermee heeft de accountant een indruk omtrent de werking van de AO/IB. Hij zal onder meer de volgende procedures beoordelen: de totstandkoming van de voorcalculaties en de standaardkostprijzen; de functiescheiding tussen het opstellen van de standaardkostprijzen, voorcalculaties (beide bij voorkeur door het bedrijfsbureau), de productie en de afdelingsgewijze/ ordersgewijze nacalculatie (door de financiële administratie); de onafhankelijke rapportage van de keuringen door het Laboratorium; de vastlegging/registratie van het afval. De accountant verricht systeemgerichte werkzaamheden om controle-informatie te verkrijgen over de effectiviteit van het stelsel van interne beheersingsmaatregelen en hij stelt vast in welke mate hij daarop in zijn controle kan steunen. Kandidaten dienen duidelijk aan te geven dat de accountant in een systeemgerichte benadering de nodige werkzaamheden dient te verrichten aangaande de opzet, bestaan van de maatregelen van interne beheersing ten aanzien van de risico s. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de interne aansluitingen van de verantwoorde productie met vastgelegde meterstanden en met de keuringsrapporten van het laboratorium en de interne afstemming van het grondstoffenverbruik en de werkelijke directe kosten met de op basis van de standaardkostprijs (receptuur) bij de verantwoorde productie toegestane grondstoffenverbruik en kosten. De accountant stelt het bestaan vast aan de hand van de AO/IB door enkele in de tijd gespreide lijncontroles. De goede werking toetst de accountant met behulp van de het stelsel van controlemaatregelen. Cijferanalyse Nadat de accountant de aansluiting heeft vastgesteld tussen de tussentijdse resultatenoverzichten en de financiële administratie verricht de accountant een diepgaande cijferbeoordeling op de productieverantwoording. De accountant verricht een cijferbeoordeling met behulp van managementinformatie, waarbij verband leggend met historische gegevens en begroting: omzet, brutowinst, bonussen (per biersoort, per verpakkingseenheid, per afnemerscategorie); verloop voorraad grondstoffen (mout, gerst en hop) en emballage (flessen/fusten); verloop voorraad gereed product (per biersoort, per verpakkingseenheid); verschillen uit de confrontatie tussen voor- en nacalculatie per bewerking/afdeling (brouwen en bottelen) vanuit de productieregistratie volgens de retrogrademethode; interne analyse en afwerking van aansluitingsverschillen, w.o. dekkingsresultaten; verloop debiteuren, omvang en ouderdom. Opvallende afwijkingen zijn richtinggevend voor de verdere controlewerkzaamheden. Opvallende verschillen dienen intern te zijn geanalyseerd en gerapporteerd aan de directie. Overige gegevensgerichte controle: De accountant stelt vast dat intern per periode (grotendeels handmatig, gezien de automatiseringsomgeving) de noodzakelijke verbandcontroles worden verricht gebaseerd op de 2

3 uitgaande geldbeweging, t.b.v. de volledigheid van de inkopen als basis voor de controle van de volledigheid van de verkopen. inkopen grondstoffen en emballage vs. boeking voorraadadministratie vs uitgaand geld via een inkoopcrediteurenregistratie; ingang fabricagerekening vs. grondstoffenverbruik en kostendekking; uitgang fabricagerekening vs. opboeking voorraad gereed product (per product) minus bostel dat aansluit met de opbrengst bostelverkoop; kostprijs verkopen versus boeking voorraadafgiften vs. verkoopopbrengst en incasso via de debiteuren; interne inventarisaties vs. voorraadadministratie/financiële administratie (grondstoffen, emballage, gereed product). De specifieke jaarrekeningaspecten zijn ondermeer de volgende: Alcoholbalans De accountant zal de intern opgestelde alcoholbalans en de verschillenanalyse en verklaringen van de afwijkingen beoordelen. Hij stelt vast dat de alcoholbalans als volgt is samengesteld: Beginvoorraad + productie - eindvoorraad = verbruik. De beginvoorraad wordt afgestemd met de eindpositie van de voorgaande periode, terwijl de toenam als gevolg van de productie wordt aangesloten met de ingang in de KVA. De verantwoorde afgiften wegens de verkoop van het gereed product wordt aangesloten met de magazijnafgifte van het gereed product, waarbij rekening wordt gehouden met de normverbruiken per soort bier. De eindvoorraad wordt geïnventariseerd en geconfronteerd met de theoretisch aanwezige voorraad in de KVA. Detailcontroles Mede ter toetsing van de goede werking van de AO/IB zal de accountant systeemgerichte werkzaamheden verrichten om controle-informatie te verkrijgen over de effectiviteit van het stelsel van interne beheersingsmaatregelen en hij stelt vast in welke mate hij daarop in zijn controle kan steunen. Kandidaten dienen duidelijk aan te geven dat de accountant in een systeemgerichte benadering de nodige werkzaamheden dient te verrichten aangaande de opzet, bestaan van de maatregelen van interne beheersing ten aanzien van de risico s zoals deze door de kandidaat zijn uitgewerkt bij vraag 1. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de interne aansluitingen van de verantwoorde productie met vastgelegde meterstanden en met de keuringsrapporten van het laboratorium en de interne afstemming van het grondstoffenverbruik en de werkelijke directe kosten met de op basis van de standaardkostprijs (receptuur) bij de verantwoorde productie toegestane grondstoffenverbruik en kosten. De accountant verricht aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden bij wijze van deelwaarneming o.a. aangaande risico's die niet of onvoldoende worden gemitigeerd door maatregelen van interne beheersing of die worden veroorzaakt door de (verhoogde) risico's verband houdend met handmatige afstemmingen van de niet gekoppelde gegevensbestanden: de inkoopverantwoording afstemmen met inkoopfacturen en de inkoopcrediteurenadministratie; het bijwonen van regelmatige interne inventarisaties voor grondstoffen, emballage en gereed product, alsmede bostel en halffabrikaat (in gistkuipen); afstemming met voorraadadministratie; de juistheid van de opboeking op de fabricagerekening: voor grondstoffen en emballage: afstemming met voorraadafgiften en voorraadafboeking voor mout, gerst en hop (afdeling brouwen) alsmede flessen en fusten (afdeling bottelen), voor machine-uren en mensuren afstemming met meetgegevens, tellerstanden, keuringsgegevens en urenregistraties; juistheid afboeking fabricagerekening door afstemming met voorraadontvangst magazijn gereed product, keuringsgegevens en bostelafvoer; de accountant let hierbij met name op verschillen die blijken uit handmatige gevoerde interne afstemmingen van de niet gekoppelde gegevensbestanden; de verkoopverantwoording afstemmen met verkoopfacturen en de bestellingen per afnemerscategorie en met voorraadafgiften- en afboeking per soort, alsmede incasso verkoopopbrengst (als debiteurenontvangst), waarbij de accountant vaststelt dat de juiste door de directie geautoriseerde prijs per biersoort, emballage en afnemerscategorie in rekening is gebracht en verantwoord; 3

4 de juistheid van de verstrekte bonussen door deze af te stemmen met de omzetverantwoording per afnemer en de door de directie geautoriseerde bonusregeling. Vraag 4 (10pt) Controleaantekening 1 Vastgesteld moet worden of de inkoopwaarde teruggerekend kan worden aan de hand van de voorraden en de inkopen. Er is sprake van een productiebedrijf. De standaardkostprijs kan als harde norm voor de geboekte kostprijs worden beschouwd. Door controle van de goederenbeweging kan aansluiting worden verkregen met de kostprijs van de verkopen. De verschillen in de geboekte kostprijs dienen te worden teruggebracht tot de boeking ten tijde van de computerstoring. Als dit klopt kan er een goedkeurende accountantsverklaring (controleverklaring) worden afgegeven. Als dit niet klopt volgt er een verklaring met beperking (uitgezonderd het mogelijk effect) of oordeelonthouding. Controleaantekening 2 De gebeurtenis na balansdatum betreft een bedenking tegen de jaarrekening. De accountant dient te beoordelen of er sprake is van een materiele bedenking. indien de bedenking materieel is heeft dit gevolgen voor de verklaring. COS 705. De omvang van de schade is door de accountant niet in te schatten. er sprake is van een verhindering van de accountant waardoor onvoldoende controle informatie beschikbaar is gekomen. De controle van de jaarrekening is in een vergevorderd stadium. De accountant zal voor zover mogelijk de controle afronden en een accountantsverklaring (controleverklaring)met oordeelonthouding afgeven. In de toelichtende paragraaf wordt een uiteenzetting gegeven van de reden. Vervolgens zal na het afgeven van de verklaring de opdracht worden teruggeven omdat het vertrouwen is beschaamd. Vraag 5 (15pt) Welke overwegingen spelen een rol bij het al dan niet aanvaarden van deze verzoeken? Motiveer uw antwoord. De kandidaat dient de problematiek te behandelen in het kader van de onafhankelijkheidsvoorschriften (NVO) ten aanzien van de persoon van de accountant. Er wordt gevraagd naar de overwegingen; de kandidaat dient derhalve bedreigingen en waarborgen van de geschetste casuspositie te gemotiveerd te behandelen in het kader van deze voorschriften. Het verzoek in de casus gaat in de eerste plaats om een lidmaatschap van de stuurgroep ten behoeve van de advisering van de directie bij de implementatie van het systeem inhoudende adviezen met betrekking tot de inrichting van het systeem, de opzet en de procedures van het systeem en het definiëren van managementinformatie. In de tweede plaats wordt de accountant verzocht na conversie vast te stellen dat de gegevensbestanden juist en volledig zijn overgenomen. Geconcludeerd moet worden dat de accountant van Goud (een controlecliënt) in het kader van dit verzoek te maken kan krijgen met adviserende werkzaamheden, maar wellicht ook met uitvoerende werkzaamheden. Gezien de aard van het verzoek zijn de paragrafen 5.3 en 5.5 van de Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid getiteld "Ontwerp en implementatie van financiële informatiesystemen" respectievelijk "Dienstverlening op het terrein van interne controle" van belang. Uit de motivering van de kandidaat moet duidelijk blijken dat deze voorschriften primair een 'principle based'-karakter hebben en geen 'rule based'-karakter. Er ontstaat op grond van paragraaf 5.3 een onafhankelijkheidsrisico (risico van zelftoetsing) als de accountant werkzaamheden verricht ter zake van het ontwerp en de implementatie van (financiële) informatiesystemen en de implementatie daarvan als die systemen informatie genereren die uiteindelijk in de jaarrekening van een controlecliënt wordt opgenomen. De regelgeving acht het onafhankelijkheidsrisico te groot, tenzij wordt voldaan aan 'voorgeschreven' waarborgen voor onder meer directie-eindverantwoordelijkheid, zoals die in de voorschriften zijn genoemd. Dit maakt het derhalve niet onmogelijk dat de accountant van Goud als één van meerderen lid is van de stuurgroep; 4

5 van belang zijn derhalve de concrete inhoudelijke taken die bij dit stuurgroeplidmaatschap horen en het daadwerkelijk bestaan van de voorgeschreven waarborgen. Er ontstaat op grond van paragraaf 5.5. een onafhankelijkheidsrisico (risico van zelftoetsing) als de accountant werkzaamheden verricht op het terrein van de interne controle. Om het onafhankelijkheidsrisico bij een dergelijke vorm van dienstverlening tot een aanvaardbaar niveau te reduceren dient de verantwoordelijk accountant zich ervan te overtuigen dat aan bepaalde in de voorschriften genoemde voorwaarden gericht op onder meer directie-eindverantwoordelijkheid is voldaan. Dit maakt het derhalve niet onmogelijk dat de accountant van Goud diensten op het terrein van interne controle verricht (i.c. bij de conversie van gegevensbestanden), mits toereikende maatregelen zijn getroffen als waarborg voor de onafhankelijkheid. Een bijkomstig probleem in deze betreft de deskundigheid van de financial auditor. Is deze deskundig op het gebied van IT en IA? Vraag 6 (5pt) Voor de kandidaat is het onderscheid tussen de natuurlijke persoon en de organisatie van belang. Daarom zal ook gekeken worden naar de onafhankelijkheid. De NVAK ass is hierbij van belang. De kandidaat moet vaststellen dat de vraagstelling niet ingaat op de controle van de jaarrekening. Vergunningsplicht is daarom voor deze controleopdracht niet van toepassing. Vraag 7 (10 pt) Automatisering: Kandidaat moet hier een goed verhaal houden aangezien de continuïteit van de automatisering van groot belang is hierbij moet aandacht geschonken worden aan. General controls: - logische toegangsbeveiliging - logging van systeemgebruik en controle daarop - fysieke toegangsbeveiliging - beveiliging dataverkeer: firewalls, encryptie - back up en recovery Application controls: - via hash totals controle dat de juiste prijzen zijn gedownload - redelijkheidscontroles ( bijvoorbeeld aantallen) - volledigheidscontroles Vraag 8 (10 pt) Grootboekoverzicht, controle juiste en volledige verantwoording vastlegging en aansluiting met balanspost Afschrijvingsstaat, controle schattingen levensduur en aansluiting boekwaarde met grootboek Inkoopcontract/overeenkomst, vaststellen eigendom specifiek voor de software en aansluiting met grootboek. Inkoopnota kosten installatie, verantwoording als activering Interne rapportage over werking systeem, beoordeling economische voordelen i.v.m. activering 5

Beschrijf voor iedere opbrengstencategorie twee aanknopingspunten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de typologie.

Beschrijf voor iedere opbrengstencategorie twee aanknopingspunten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de typologie. ECHNATON BV Vraag 1 Beschrijf voor iedere opbrengstencategorie twee aanknopingspunten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de typologie. Als opbrengstcategorieën zijn volgens de casus aan

Nadere informatie

Auditsoftware: blijft systeemgerichte controle efficiënt, effectief?

Auditsoftware: blijft systeemgerichte controle efficiënt, effectief? 26 Auditsoftware: blijft systeemgerichte controle efficiënt, effectief? J. C. Neves Cordeiro RA Hoewel het voor de accountant steeds moeilijker wordt om systeemgericht te controleren, zijn er anderzijds

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Moderne Accountantscontrole

Docentenhandleiding. Moderne Accountantscontrole Docentenhandleiding Moderne Accountantscontrole derde herziene editie Arnold Schilder Hans Gortemaker Jaap van Manen Jelte Waardenburg 90 395 1986 D Deze docentenhandleiding hoort bij: Titel: Moderne Accountantscontrole

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Controleplan Financial Audits. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Financial Audits. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Financial Audits Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) toetst in opdracht van het CvB de werking van de interne beheersingsmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Accountantscontrole bij dienstverlenende bedrijven. Drs. C.M. van Nieuw Amerongen RA

Accountantscontrole bij dienstverlenende bedrijven. Drs. C.M. van Nieuw Amerongen RA A 5030 Accountantscontrole bij dienstverlenende bedrijven Drs. C.M. van Nieuw Amerongen RA J.P.J. Verkruijsse RE RA Samenvatting In deze bijdrage wordt de accountantscontrole bij service-deliverybedrijven

Nadere informatie

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met. Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met. Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de I Accountants VERTROUWELIJK Aan het bestuur en directie van Veiligheidsregio Kennemerland Zijlweg 200 2015 CK HAARLEM Baker Tilly Berk N.V. Entrada 303 Postbus 94124 1090 GC Amsterdam T: +31 (0)20 644

Nadere informatie

Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Controleaanpak Belastingdienst (CAB) Belastingdienst Controleaanpak Belastingdienst (CAB) De CAB en zijn modellen toegepast in toezicht 1 Inleiding Doelstelling en doelgroep Deze notitie beschrijft de controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Nadere informatie

Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71

Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 Deel II Servicepunt71 Assurance-rapport 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek November 2013 Ten behoeve van Pilots Deponering Jaarrekening met Verklaring 1-1-2014 tot 30-6-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wat is XBRL?

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex. Managementletter 2011

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex. Managementletter 2011 Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex Managementletter 2011 Formatted: Font: Bold, German (Germany) Deleted: Aan de directie van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex Laan

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Rapportage Administratieve Organisatie & Interne Beheersing Voorbeeld BV

Rapportage Administratieve Organisatie & Interne Beheersing Voorbeeld BV Rapportage Administratieve Organisatie & Interne Beheersing Voorbeeld BV Pagina 1/39 Inleiding In het kader van de interimcontrole is een inventarisatie uitgevoerd naar de Administratie Organisatie en

Nadere informatie

Accountantsonderzoek 2009

Accountantsonderzoek 2009 Protocol Accountantsonderzoek 2009 Richtlijnen voor accountantsonderzoek bij concessiehouders oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van AFM-onderzoek naar wettelijke controles bij woningcorporaties. 11 december 2012

Rapport naar aanleiding van AFM-onderzoek naar wettelijke controles bij woningcorporaties. 11 december 2012 Rapport naar aanleiding van AFM-onderzoek naar wettelijke controles bij woningcorporaties 11 december 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

Bestuurlijke Informatieverzorging II proefexamen 1 - uitwerking

Bestuurlijke Informatieverzorging II proefexamen 1 - uitwerking Onderstaande uitwerking is een voorbeelduitwerking van het inrichtingsvraagstuk. Als aanvulling kunnen theorievragen gesteld worden over - Inhoud COSO ERM - Voorbeelden KSF met prestatie indicatoren met

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Leidt blind tellen van de voorraad tot minder telfouten dan niet-blind tellen?

Leidt blind tellen van de voorraad tot minder telfouten dan niet-blind tellen? Leidt blind tellen van de voorraad tot minder telfouten dan niet-blind tellen? Een onderzoek naar telmethoden bij inventarisaties Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding master Accountancy

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Deloitte. Managementletter 2012 Gerneente Weert 21 jan uari 2013 Deloitte Deloitte Accountants 8.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht-Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht-Airport Nederland VERTROUWELIJK

Nadere informatie

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Ondernemen is veranderen en risico s nemen. Veranderingen die je als ondernemer wilt doorvoeren, maar die wel op een beheerste manier uitgevoerd dienen

Nadere informatie

Deloitte. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010. Holland Rijnland. 29 juni 2011

Deloitte. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010. Holland Rijnland. 29 juni 2011 Detoitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 OP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op

Nadere informatie

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

In deze toelichting bij het controleverslag wordt nader ingegaan op de achtergronden van de diverse posten van de handleiding.

In deze toelichting bij het controleverslag wordt nader ingegaan op de achtergronden van de diverse posten van de handleiding. HANDLEIDING BIJ HET CONTROLEVERSLAG Ten behoeve van het controleren van de jaarrekening van colleges van kerkrentmeesters/colleges van diakenen van de gemeenten behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie