Audit & Assurance 3A proefexamen 2 - uitwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit & Assurance 3A proefexamen 2 - uitwerking"

Transcriptie

1 Audit & Assurance 3A Uitwerking Proefexamen 2 Wit Goud Vraag 1 (5pt) Bespreek de werkzaamheden die de accountant uitvoert als gevolg van de eerste opdracht tot controle van de jaarrekening. Volgens NV Cos 510 dient de accountant toereikende controle- informatie te verkrijgen dat: - de beginbalans geen onjuistheden bevat die de jaarrekening materieel beïnvloeden; - de eindbalans vorig jaar correct is overgenomen; - de grondslagen van waardering en resultaatbepaling consistent zijn toegepast. Concreet worden in de NV Cos en 10 aanvullende werkzaamheden genoemd. Deze werkzaamheden zijn gericht op de juistheid en volledigheid van de activa en passivaposten. Kandidaat dient te laten zien te snappen dat beide controlerichtingen per post van belang zijn en voldoende werkzaamheden te doen om beide richtingen te raken. Verder dient kandidaat aan te geven waarom beide richtingen van belang zijn : afgrenzing van het resultaat. Vraag 2 (15pt) Welke significante risico s kunnen bij Goud worden onderkend? Noem er drie. Onder significante risico s wordt verstaan die aandachtsgebieden die speciale aandacht vragen aan de accountant, omdat zij tot een verhoogd risico op een materiële afwijking in de jaarrekening leiden. De accountant zal elk jaar de minimaal de opzet en het bestaan van de beheersingsmaatregelen rond een dergelijk risico moeten toetsen naast gegevensgerichte werkzaamheden (deel 1 HRA, COS ). R: Er bestaat verschuivingsgevaar bij de productieregistratie tussen de verschillende biersoorten en emballage, hetgeen van belang is in verband met de verschillende verkoopprijzen per liter biersoort en per emballagesoort (fles of fust). IBM: Hiervoor is een betrouwbare registratie van de verbanden (input, output en productieverloop) in hectoliters per biersoort gebaseerd op meetgegevens (tellerstanden) noodzakelijk; tevens is een goede registratie van het verbruik per soort emballage noodzakelijk ten behoeve van een juiste en volledige fabricageverantwoording per bier- en emballagesoort in de productierapporten. R: Het ontstaan van verschillen tussen de hoeveelheden in de aansluiting tussen het geautomatiseerde besturingspakket voor het productieproces en de financiële administratie als gevolg van het ontbreken een geautomatiseerde koppeling is een risico voor de accountant. IBM: Doordat deze gegevens niet zijn gekoppeld zal moeten worden gewaarborgd dat deze gegevens voortdurend met elkaar worden afgestemd (uitdraaien en vergelijken of door middel van geautomatiseerde bestandscontroles). Voorts is van belang dat er goede interne procedures zijn voor het uitzoeken van de oorzaak van de verschillen en voor de correcte verwerking daarvan en follow-up ter voorkoming in de toekomst. R: Er bestaat verschuivingsgevaar bij de verantwoorde opbrengstcategorieën in verband met het bestaan van verschillende afnemerscategorieën, hetgeen van belang is in verband met het bestaan van verschillende verkoopprijzen en bonusregelingen. IBM: Voorraadafgiften moeten zijn gebaseerd op orders (bestellingen) en elke voorraadafgifte moet leiden tot een factuur. Periodiek zal intern worden gecontroleerd of inderdaad alle leveringen (van de juiste categorie) aan de afnemers in rekening zijn gebracht (en aan de juiste afnemer). Dit zou eveneens een significant risico kunnen zijn?? R: Bedreigingen voor de betrouwbaarheid van de gegevensverwerkende systemen. IBM: Hiervoor is noodzakelijk een adequate koppeling tussen de meetapparatuur en het geautomatiseerde besturingspakket voor het productieproces alsmede bewaking en toegangsbeveiliging bij meters en meterinstellingen; voorts is regelmatige (onafhankelijke) ijking van meters van belang. Verder dient voldoende aandacht te worden besteed aan de fysieke beveiliging en registratie van alle (ver)storingen die zich hebben voorgedaan alsmede de follow up daarvan. 1

2 Vraag 3 (30pt) Beschrijf de controlewerkzaamheden die de accountant verricht voor de controle van de opbrengstenverantwoording en de direct daarmee verband houdende standen en stromen. Houdt in uw uitwerking tevens rekening met de inkopen en productie. Doel De accountant onderkent zal in het kader van de volledigheid van de opbrengstverantwoording ook dienen vast te stellen de volledigheid van de productverantwoording, de aanvaardbaarheid van de productiekosten en de juistheid van de productiespecificatie. Tevens zal hij de aanvaardbaarheid van het afval moeten vaststellen. AO/IB De accountant zal het bestaan van de AO/IB beoordelen op het traject van de productieorders tot en met de aflevering van het gerede product in het magazijn gereed product. Dit zal aan de hand van lijncontroles en waarneming ter plaatse geschieden. Hiermee heeft de accountant een indruk omtrent de werking van de AO/IB. Hij zal onder meer de volgende procedures beoordelen: de totstandkoming van de voorcalculaties en de standaardkostprijzen; de functiescheiding tussen het opstellen van de standaardkostprijzen, voorcalculaties (beide bij voorkeur door het bedrijfsbureau), de productie en de afdelingsgewijze/ ordersgewijze nacalculatie (door de financiële administratie); de onafhankelijke rapportage van de keuringen door het Laboratorium; de vastlegging/registratie van het afval. De accountant verricht systeemgerichte werkzaamheden om controle-informatie te verkrijgen over de effectiviteit van het stelsel van interne beheersingsmaatregelen en hij stelt vast in welke mate hij daarop in zijn controle kan steunen. Kandidaten dienen duidelijk aan te geven dat de accountant in een systeemgerichte benadering de nodige werkzaamheden dient te verrichten aangaande de opzet, bestaan van de maatregelen van interne beheersing ten aanzien van de risico s. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de interne aansluitingen van de verantwoorde productie met vastgelegde meterstanden en met de keuringsrapporten van het laboratorium en de interne afstemming van het grondstoffenverbruik en de werkelijke directe kosten met de op basis van de standaardkostprijs (receptuur) bij de verantwoorde productie toegestane grondstoffenverbruik en kosten. De accountant stelt het bestaan vast aan de hand van de AO/IB door enkele in de tijd gespreide lijncontroles. De goede werking toetst de accountant met behulp van de het stelsel van controlemaatregelen. Cijferanalyse Nadat de accountant de aansluiting heeft vastgesteld tussen de tussentijdse resultatenoverzichten en de financiële administratie verricht de accountant een diepgaande cijferbeoordeling op de productieverantwoording. De accountant verricht een cijferbeoordeling met behulp van managementinformatie, waarbij verband leggend met historische gegevens en begroting: omzet, brutowinst, bonussen (per biersoort, per verpakkingseenheid, per afnemerscategorie); verloop voorraad grondstoffen (mout, gerst en hop) en emballage (flessen/fusten); verloop voorraad gereed product (per biersoort, per verpakkingseenheid); verschillen uit de confrontatie tussen voor- en nacalculatie per bewerking/afdeling (brouwen en bottelen) vanuit de productieregistratie volgens de retrogrademethode; interne analyse en afwerking van aansluitingsverschillen, w.o. dekkingsresultaten; verloop debiteuren, omvang en ouderdom. Opvallende afwijkingen zijn richtinggevend voor de verdere controlewerkzaamheden. Opvallende verschillen dienen intern te zijn geanalyseerd en gerapporteerd aan de directie. Overige gegevensgerichte controle: De accountant stelt vast dat intern per periode (grotendeels handmatig, gezien de automatiseringsomgeving) de noodzakelijke verbandcontroles worden verricht gebaseerd op de 2

3 uitgaande geldbeweging, t.b.v. de volledigheid van de inkopen als basis voor de controle van de volledigheid van de verkopen. inkopen grondstoffen en emballage vs. boeking voorraadadministratie vs uitgaand geld via een inkoopcrediteurenregistratie; ingang fabricagerekening vs. grondstoffenverbruik en kostendekking; uitgang fabricagerekening vs. opboeking voorraad gereed product (per product) minus bostel dat aansluit met de opbrengst bostelverkoop; kostprijs verkopen versus boeking voorraadafgiften vs. verkoopopbrengst en incasso via de debiteuren; interne inventarisaties vs. voorraadadministratie/financiële administratie (grondstoffen, emballage, gereed product). De specifieke jaarrekeningaspecten zijn ondermeer de volgende: Alcoholbalans De accountant zal de intern opgestelde alcoholbalans en de verschillenanalyse en verklaringen van de afwijkingen beoordelen. Hij stelt vast dat de alcoholbalans als volgt is samengesteld: Beginvoorraad + productie - eindvoorraad = verbruik. De beginvoorraad wordt afgestemd met de eindpositie van de voorgaande periode, terwijl de toenam als gevolg van de productie wordt aangesloten met de ingang in de KVA. De verantwoorde afgiften wegens de verkoop van het gereed product wordt aangesloten met de magazijnafgifte van het gereed product, waarbij rekening wordt gehouden met de normverbruiken per soort bier. De eindvoorraad wordt geïnventariseerd en geconfronteerd met de theoretisch aanwezige voorraad in de KVA. Detailcontroles Mede ter toetsing van de goede werking van de AO/IB zal de accountant systeemgerichte werkzaamheden verrichten om controle-informatie te verkrijgen over de effectiviteit van het stelsel van interne beheersingsmaatregelen en hij stelt vast in welke mate hij daarop in zijn controle kan steunen. Kandidaten dienen duidelijk aan te geven dat de accountant in een systeemgerichte benadering de nodige werkzaamheden dient te verrichten aangaande de opzet, bestaan van de maatregelen van interne beheersing ten aanzien van de risico s zoals deze door de kandidaat zijn uitgewerkt bij vraag 1. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de interne aansluitingen van de verantwoorde productie met vastgelegde meterstanden en met de keuringsrapporten van het laboratorium en de interne afstemming van het grondstoffenverbruik en de werkelijke directe kosten met de op basis van de standaardkostprijs (receptuur) bij de verantwoorde productie toegestane grondstoffenverbruik en kosten. De accountant verricht aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden bij wijze van deelwaarneming o.a. aangaande risico's die niet of onvoldoende worden gemitigeerd door maatregelen van interne beheersing of die worden veroorzaakt door de (verhoogde) risico's verband houdend met handmatige afstemmingen van de niet gekoppelde gegevensbestanden: de inkoopverantwoording afstemmen met inkoopfacturen en de inkoopcrediteurenadministratie; het bijwonen van regelmatige interne inventarisaties voor grondstoffen, emballage en gereed product, alsmede bostel en halffabrikaat (in gistkuipen); afstemming met voorraadadministratie; de juistheid van de opboeking op de fabricagerekening: voor grondstoffen en emballage: afstemming met voorraadafgiften en voorraadafboeking voor mout, gerst en hop (afdeling brouwen) alsmede flessen en fusten (afdeling bottelen), voor machine-uren en mensuren afstemming met meetgegevens, tellerstanden, keuringsgegevens en urenregistraties; juistheid afboeking fabricagerekening door afstemming met voorraadontvangst magazijn gereed product, keuringsgegevens en bostelafvoer; de accountant let hierbij met name op verschillen die blijken uit handmatige gevoerde interne afstemmingen van de niet gekoppelde gegevensbestanden; de verkoopverantwoording afstemmen met verkoopfacturen en de bestellingen per afnemerscategorie en met voorraadafgiften- en afboeking per soort, alsmede incasso verkoopopbrengst (als debiteurenontvangst), waarbij de accountant vaststelt dat de juiste door de directie geautoriseerde prijs per biersoort, emballage en afnemerscategorie in rekening is gebracht en verantwoord; 3

4 de juistheid van de verstrekte bonussen door deze af te stemmen met de omzetverantwoording per afnemer en de door de directie geautoriseerde bonusregeling. Vraag 4 (10pt) Controleaantekening 1 Vastgesteld moet worden of de inkoopwaarde teruggerekend kan worden aan de hand van de voorraden en de inkopen. Er is sprake van een productiebedrijf. De standaardkostprijs kan als harde norm voor de geboekte kostprijs worden beschouwd. Door controle van de goederenbeweging kan aansluiting worden verkregen met de kostprijs van de verkopen. De verschillen in de geboekte kostprijs dienen te worden teruggebracht tot de boeking ten tijde van de computerstoring. Als dit klopt kan er een goedkeurende accountantsverklaring (controleverklaring) worden afgegeven. Als dit niet klopt volgt er een verklaring met beperking (uitgezonderd het mogelijk effect) of oordeelonthouding. Controleaantekening 2 De gebeurtenis na balansdatum betreft een bedenking tegen de jaarrekening. De accountant dient te beoordelen of er sprake is van een materiele bedenking. indien de bedenking materieel is heeft dit gevolgen voor de verklaring. COS 705. De omvang van de schade is door de accountant niet in te schatten. er sprake is van een verhindering van de accountant waardoor onvoldoende controle informatie beschikbaar is gekomen. De controle van de jaarrekening is in een vergevorderd stadium. De accountant zal voor zover mogelijk de controle afronden en een accountantsverklaring (controleverklaring)met oordeelonthouding afgeven. In de toelichtende paragraaf wordt een uiteenzetting gegeven van de reden. Vervolgens zal na het afgeven van de verklaring de opdracht worden teruggeven omdat het vertrouwen is beschaamd. Vraag 5 (15pt) Welke overwegingen spelen een rol bij het al dan niet aanvaarden van deze verzoeken? Motiveer uw antwoord. De kandidaat dient de problematiek te behandelen in het kader van de onafhankelijkheidsvoorschriften (NVO) ten aanzien van de persoon van de accountant. Er wordt gevraagd naar de overwegingen; de kandidaat dient derhalve bedreigingen en waarborgen van de geschetste casuspositie te gemotiveerd te behandelen in het kader van deze voorschriften. Het verzoek in de casus gaat in de eerste plaats om een lidmaatschap van de stuurgroep ten behoeve van de advisering van de directie bij de implementatie van het systeem inhoudende adviezen met betrekking tot de inrichting van het systeem, de opzet en de procedures van het systeem en het definiëren van managementinformatie. In de tweede plaats wordt de accountant verzocht na conversie vast te stellen dat de gegevensbestanden juist en volledig zijn overgenomen. Geconcludeerd moet worden dat de accountant van Goud (een controlecliënt) in het kader van dit verzoek te maken kan krijgen met adviserende werkzaamheden, maar wellicht ook met uitvoerende werkzaamheden. Gezien de aard van het verzoek zijn de paragrafen 5.3 en 5.5 van de Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid getiteld "Ontwerp en implementatie van financiële informatiesystemen" respectievelijk "Dienstverlening op het terrein van interne controle" van belang. Uit de motivering van de kandidaat moet duidelijk blijken dat deze voorschriften primair een 'principle based'-karakter hebben en geen 'rule based'-karakter. Er ontstaat op grond van paragraaf 5.3 een onafhankelijkheidsrisico (risico van zelftoetsing) als de accountant werkzaamheden verricht ter zake van het ontwerp en de implementatie van (financiële) informatiesystemen en de implementatie daarvan als die systemen informatie genereren die uiteindelijk in de jaarrekening van een controlecliënt wordt opgenomen. De regelgeving acht het onafhankelijkheidsrisico te groot, tenzij wordt voldaan aan 'voorgeschreven' waarborgen voor onder meer directie-eindverantwoordelijkheid, zoals die in de voorschriften zijn genoemd. Dit maakt het derhalve niet onmogelijk dat de accountant van Goud als één van meerderen lid is van de stuurgroep; 4

5 van belang zijn derhalve de concrete inhoudelijke taken die bij dit stuurgroeplidmaatschap horen en het daadwerkelijk bestaan van de voorgeschreven waarborgen. Er ontstaat op grond van paragraaf 5.5. een onafhankelijkheidsrisico (risico van zelftoetsing) als de accountant werkzaamheden verricht op het terrein van de interne controle. Om het onafhankelijkheidsrisico bij een dergelijke vorm van dienstverlening tot een aanvaardbaar niveau te reduceren dient de verantwoordelijk accountant zich ervan te overtuigen dat aan bepaalde in de voorschriften genoemde voorwaarden gericht op onder meer directie-eindverantwoordelijkheid is voldaan. Dit maakt het derhalve niet onmogelijk dat de accountant van Goud diensten op het terrein van interne controle verricht (i.c. bij de conversie van gegevensbestanden), mits toereikende maatregelen zijn getroffen als waarborg voor de onafhankelijkheid. Een bijkomstig probleem in deze betreft de deskundigheid van de financial auditor. Is deze deskundig op het gebied van IT en IA? Vraag 6 (5pt) Voor de kandidaat is het onderscheid tussen de natuurlijke persoon en de organisatie van belang. Daarom zal ook gekeken worden naar de onafhankelijkheid. De NVAK ass is hierbij van belang. De kandidaat moet vaststellen dat de vraagstelling niet ingaat op de controle van de jaarrekening. Vergunningsplicht is daarom voor deze controleopdracht niet van toepassing. Vraag 7 (10 pt) Automatisering: Kandidaat moet hier een goed verhaal houden aangezien de continuïteit van de automatisering van groot belang is hierbij moet aandacht geschonken worden aan. General controls: - logische toegangsbeveiliging - logging van systeemgebruik en controle daarop - fysieke toegangsbeveiliging - beveiliging dataverkeer: firewalls, encryptie - back up en recovery Application controls: - via hash totals controle dat de juiste prijzen zijn gedownload - redelijkheidscontroles ( bijvoorbeeld aantallen) - volledigheidscontroles Vraag 8 (10 pt) Grootboekoverzicht, controle juiste en volledige verantwoording vastlegging en aansluiting met balanspost Afschrijvingsstaat, controle schattingen levensduur en aansluiting boekwaarde met grootboek Inkoopcontract/overeenkomst, vaststellen eigendom specifiek voor de software en aansluiting met grootboek. Inkoopnota kosten installatie, verantwoording als activering Interne rapportage over werking systeem, beoordeling economische voordelen i.v.m. activering 5

De Zonnekoning BV heeft onder meer te maken met de volgende strategische business risks:

De Zonnekoning BV heeft onder meer te maken met de volgende strategische business risks: Correctiemodel Audit en Assurance A Onderstaand schema van uitwerking bevat de essentiële aspecten die van belang zijn voor de uitwerking van het examen. De uitwerking is echter niet limitatief of uitputtend

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie Betrouwbaarheidstypologie Stukproductie Toepassingsvraag 1 Noem een aantal belangrijke verschillen tussen stukproductie en massaproductie Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid Als bij handelsbedrijf

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER 14.00-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 8 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens B / 8 Casus

Nadere informatie

Instellingsspecifieke conclusies en bevindingen. Behorende bij rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht

Instellingsspecifieke conclusies en bevindingen. Behorende bij rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht Instellingsspecifieke conclusies en bevindingen Behorende bij rapport Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Deloitte Accountants B.V. (Deloitte) 4 2.1 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER 2016 09.00-12.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems B / 7 2016 NGO-ENS B / 7 E-Bouw

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Het fysiek bijwonen van voorraadopnames... 4-18 Dit

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 510 EERSTE UITVOERING VAN CONTROLE-OPDRACHTEN OPENINGSSALDI INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Controlewerkzaamheden... 4-10 Controlebevindingen en rapportering...

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN OAT. Vragen. Hercules Bouw Groep. voor de. middagzitting uur. Redactiecommissie OAT

LANDELIJK EXAMEN OAT. Vragen. Hercules Bouw Groep. voor de. middagzitting uur. Redactiecommissie OAT Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding LANDELIJK EXAMEN OAT Vragen Hercules Bouw Groep voor de middagzitting 14.00 16.30 uur Samenstellers : Redactiecommissie OAT Datum : 2 juni 2015

Nadere informatie

Beschrijf voor iedere opbrengstencategorie twee aanknopingspunten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de typologie.

Beschrijf voor iedere opbrengstencategorie twee aanknopingspunten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de typologie. ECHNATON BV Vraag 1 Beschrijf voor iedere opbrengstencategorie twee aanknopingspunten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de typologie. Als opbrengstcategorieën zijn volgens de casus aan

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Vraag 1: (10 punten) Antwoordindicatie vraag 1

Vraag 1: (10 punten) Antwoordindicatie vraag 1 Correctiehandleiding De Spakenburger B.V. Opmerking vooraf: Onderstaand schema van uitwerking bevat de essentiële aspecten die van belang zijn voor de uitwerking van het examen. De uitwerking is echter

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

BEGROTING EN REKENING. De eerste jaaropgaaf BTW compensatiefonds

BEGROTING EN REKENING. De eerste jaaropgaaf BTW compensatiefonds BEGROTING EN REKENING De eerste jaaropgaaf BTW compensatiefonds Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft ingrijpende gevolgen voor het financiële beleid en beheer van gemeenten. Het houdt eveneens een administratieve

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 500 CONTROLE-INFORMATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 500 CONTROLE-INFORMATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 500 CONTROLE-INFORMATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-2 Het begrip controle-informatie... 3-6 Voldoende en geschikte controle-informatie... 7-14 Het gebruikmaken

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Algemeen: De beoordeling van de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem omvat

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening

Betrouwbaarheidstypologie. Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening Betrouwbaarheidstypologie Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening 1 Doel betrouwbaarheidstypologie Typologie van Starreveld is gericht op het vaststellen van de betrouwbaarheid

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN OAT. Vragen en uitwerkingen. Lectus BV. Ochtendzitting uur

LANDELIJK EXAMEN OAT. Vragen en uitwerkingen. Lectus BV. Ochtendzitting uur Overlegorgaan van HBOscholen met een accountancyopleiding p/a Hogeschool Windesheim, Postbus 10090 8000 GB Zwolle LANDELIJK EXAMEN OAT Vragen en uitwerkingen Lectus BV Ochtendzitting 10.30 13.00 uur Samenstellers:

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN LEER VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE A Oude eindtermen. De vakcommissie Leer van de Accountantscontrole A

LANDELIJK EXAMEN LEER VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE A Oude eindtermen. De vakcommissie Leer van de Accountantscontrole A Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN LEER VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE A Oude

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

E2.3 Ga de uitkomsten van de controle van het voorgaand boekjaar na in het dossier.

E2.3 Ga de uitkomsten van de controle van het voorgaand boekjaar na in het dossier. CONTROLEPROGRAMMA ONDERHANDEN WERK Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode E2 ONDERHANDEN WERK E2.1 Controledoelstelling Vaststellen: - bestaan, waardering en eigendom - juiste afgrenzing

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN OAT

LANDELIJK EXAMEN OAT Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding LANDELIJK EXAMEN OAT Vragen Congres en Evenementen Groep BV Middagzitting 14.00 16.30 uur Samenstellers : Redactiecommissie OAT Datum : 12 januari

Nadere informatie

Waarde toevoegen met standaard 4410

Waarde toevoegen met standaard 4410 Waarde toevoegen met standaard 4410 Charles Kock 8 juni 2016 1 8 juni 2016 2 8 juni 2016 3 Hoe past u 4410 toe in de samenstelpraktijk? Stelling Een accountant, die zoekt van nature naar zekerheid en houdt

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Veeteelt (vetmesterij)

Betrouwbaarheidstypologie. Veeteelt (vetmesterij) Betrouwbaarheidstypologie Veeteelt (vetmesterij) 1 Toepassingsvraag 1 We behandelen hier alleen veeteelt voor vlees. Weet je echter ook ongeveer hoe een melkcoöperatie het bedrag bepaalt voor de melk die

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Examen AA AUDIT & ASSURANCE 2

Examen AA AUDIT & ASSURANCE 2 Examen AA AUDIT & ASSURANCE 2 DATUM: 20 januari 201720 januari 2017 TIJD: 13.30 15.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 6 opgaven van 6 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit examen

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Toelichting Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het samenstellen

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

De accountant verklaart!

De accountant verklaart! Een accountant kan bij historische financiële informatie verschillende soorten opdrachten uitvoeren, afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever (hierna: de organisatie of het bestuur daarvan)

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bestuurlijke informatievoorziening Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse. Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015

NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse. Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015 NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015 Agenda NBC Voordelen en gebruik data analyse Gebruik auditfile Data analyse tool (ACL) vs Excel Stappenplan

Nadere informatie

Audit & Assurance I proefexamen - uitwerking

Audit & Assurance I proefexamen - uitwerking Opmerking vooraf: Dit betreft slechts een antwoordindicatie. De onderstaand opgenomen antwoorden zijn ontleend aan het leerboek/literatuur. Het is de bedoeling dat de kandidaat een antwoord geeft dat de

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. De voorraad. Wat is de voorraad waard? Dat is afhankelijk van het product en het moment waarop het gekocht is! www.jooplengkeek.

Hoofdstuk 21. De voorraad. Wat is de voorraad waard? Dat is afhankelijk van het product en het moment waarop het gekocht is! www.jooplengkeek. www.jooplengkeek.nl De voorraad Hoofdstuk 21 Wat is de voorraad waard? Dat is afhankelijk van het product en het moment waarop het gekocht is! 1 De voorraad Hoofdstuk 21 Waarom is het belangrijk wat de

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Leidraad voor uitwerking Midi januari 2014

Leidraad voor uitwerking Midi januari 2014 Leidraad voor uitwerking Midi januari 2014 Onderstaand schema van uitwerking bevat de essentiële aspecten die van belang zijn voor de uitwerking van het examen. De uitwerking is echter niet limitatief

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Controleverklaringen verklaard

Controleverklaringen verklaard Controleverklaringen verklaard De strekking van de controleverklaring bij decentrale overheden Juni 2016 1 1. Wat is een controleverklaring? De accountantsverklaring of beter: de controleverklaring van

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER 2015 9.00-12.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems B / 7 2015 NGO-ENS B / 7 Opgave

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Audit & Assurance II

Audit & Assurance II Examen AA Audit & Assurance II DATUM: 15 januari 2016 TIJD: 13.30 15.30 uur Dit examen is bestemd voor studenten van de NBA Beroepsopleiding AA Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 5 pagina s

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN Audit & Assurance A Nieuwe eindtermen

LANDELIJK EXAMEN Audit & Assurance A Nieuwe eindtermen Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Voorzitter Landelijke Examens Posthbo LANDELIJK EXAMEN Audit & Assurance A Nieuwe eindtermen Samenstellers : De vakcommissie Audit en Assurance

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag ^ 1 BAKER TILLY B000013548 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2014 ONTVANGEN OP 1 MUPT 2015 PPR An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan de leden van het

Nadere informatie

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014 De10itte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers Accountantsverslag

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD Administratief toezicht grondstromen Arno Don, VROM-IOD Waarom administratief toezicht? Administratie- en registratieverplichting in wet & regelgeving Bedrijfsactiviteiten laten sporen na in de administratie

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA KAPITAAL VERLENGING EUROVERGUNNING

WERKPROGRAMMA KAPITAAL VERLENGING EUROVERGUNNING Werkprogramma bepaling minimaal aanwezig risicodragend vermogen in in Nederland gevestigde ondernemingen met grensoverschrijdend beroepsvervoer 1 1. Regelgevend kader Op grond van de Wet wegvervoer goederen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie