theorie en praktijk in de periode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "theorie en praktijk in de periode 1650-1750"

Transcriptie

1 Scheikunde rond 1700: theorie en praktijk in de periode H.A.M. Snelders Inleiding De scheikunde in de jaren verkeerde in een overgangsperiode tussen het tijdperk van de alchemie en de'moderne' chemie uit de tweede helft van de achttiende eeuw. In 1673 bood de Duitse alchemist Johann Joachim Becher ( ) de Staten van Holland en West-Friesland schriftelijk een proces aan om goud to winnen uit duinzand. Eind 1676 of begin 1677 kwam Becher naar ons land om to proberen zijn winstgevend project to verkopen aan de Staten. Hij meende dat hij met een "eeuwighduyrend berghwerk" uit "Zee ofte Duyn-Sandt" door middel van bepaalde chemische bewerkingen zoveel goud kon verkrijgen dat de Staten er jaarlijks een behoorlijke winst uit zouden maken. Het proces bestond uit het smelten van bepaalde stoffen tot een glasmassa in door blaasbalgen aangeblazen ovens. Daarna hield Becher de fijnverdeelde massa, met metallisch zilver gemengd, lange tijd in gesmolten toestand. Het zilver vormt met het goud een legering en is er uit of to scheiden. Het is duidelijk dat het verkregen goud afkomstig was uit het gebruikte muntzilver en misschien een beetje uit het zand. Becher was zeker geen bedrieger en geloofde werkelijk in de mogelijkheid van deze omzetting. In december 1678 werd Becher octrooi verleend op zijn proces. De Staten benoemden nu een commissie, bestaande uit Michiel ten Hove en de wiskundige en burgemeester van Amsterdam Johannes Hudde, om het proces nader to onderzoeken. Een bedrag van 1200 rijksdaalders werd ter beschikking gesteld en de proef door de Amsterdamse essayeur Keerman in de Kalverstraat in het bijzijn van Becher en de commissie uitgevoerd. Er werd op 246 gram zilver 0,30 gram goud verkregen. De Staten gaven toe dat de proef gelukt was, maar ze bleven wantrouwig. De verdere onderhandelingen werden op de lange baan geschoven en tenslotte afgebroken.') De alchemisten uit de zeventiende eeuw waren niet alleen metallurgen die zich bezighielden met de transmutatie van metalen (processen waarbij on- 55

2 Figuur 1. De bereiding van zwavel volgens Georgius Agricola (De re metallica, 1556). 56

3 edele metalen als kwikzilver en lood omgezet werden in de edele metalen zilver en vooral goud) en het zoeken naar de Steen der Wijzen dat dit proces mogelijk moest maken en dat tevens ziekten zou kunnen genezen en het leven verlengen. Naast deze exoterische alchemie, die met metalen in laboratoria werkte, was er ook een esoterische alchemie die zich vooral met geestelijke, mystieke en religieuze zaken bezighield. Alhoewel de alchemistische experimenten niet tot het gewenste doel voerden -al beweerden tal van alchemisten dat het hun gelukt was metalen to transmuteren- werd er wel veel chemische en metallurgische kennis verworven (figuur 1). De alchemisten ontwikkelden en verbeterden de chemische laboratoriumapparatuur. In de overgangsperiode van alchemie naar de moderne scheikunde speelde Paracelsus ( ) een belangrijke rol. Hij hervormde zowel de scheikunde als de geneeskunde. Voor hem was het Joel van de alchemie niet het maken van goud en zilver, maar het bereiden van geneesmiddelen (iatrochemie). Daarnaast lukte het de alchemisten bij het zoeken naar de Steen der Wijzen andere belangrijke ontdekkingen to doen. Zo verkreeg de Hamburgse alchemist Hennig Brand ( ) in 1669 bij de destillatie van ingedampte urine het fosfor ('lichtdrager') en herontdekte Johann Friedrich Bottger in Meissen als gevangene van August de Sterke in 1708 het porcelein. Geleidelijk ontstond de chemie als onafhankelijke wetenschap. In de zeventiende eeuw werd ze beoefend in relatie tot alchemie, mineralogie, metallurgie, farmacie en geneeskunde. Weliswaar hielden veel wetenschappers uit die tijd zich bezig met chemische onderwerpen, maar pas in de tweede helft van de achttiende eeuw werd de scheikunde een voor ons herkenbare discipline. De bekendste chemicus (en fysicus) uit die tijd was Robert Boyle ( ), die wel de 'Father of modern chemistry' genoemd wordt.2) Boyle was een van de belangrijkste geleerden uit de zeventiende eeuw. Hij hield zich met alle gebieden van wetenschap bezig, niet alleen met natuur- en scheikunde, maar ook met sociale en religieuze thema's. In 1660 verscheen zijn boek: New Experiments Physico-Mechanicall touching the spring and weight of the Air, and its effects, waarin hi j de recent ontdekte luchtpomp van Otto von Guericke, burgemeester van Maagdenburg, verbeterde en toepaste om de verschijnselen in lege ruimten to onderzoeken. Boyle werkte in de geest van Francis Bacon ( ) die in het begin van de zeventiende eeuw een pleidooi voerde voor waarneming en experiment als grondslagen van een nieuwe natuurwetenschap (Ad- 57

4 T H E SCEPTICAL CHYMIST: OR CHYMICO_PHYSICA L Doubts & Paradoxes, Touching the SPAGYRIST'S PRINCIPLES call1d HYPOS Tn1TICA.L, As they are wont to be Propos'd and Defended by the Generality of A LCHYMISTS. Whereunto is prxmis'd Part of another Difcourfe relating to the fame Subjc&. B Y The Honourable ROBERT BOTLE, Efq; L O X D O N, printed by y. Cad ell for 1. Crooke, and are to be Sold at the ship in St. Paul's Church-Yard. Al D CL"1 1. Figuur 2. Titelblad van Robert Boyle's The Sceptical Chymist (1661). 58

5 vancement of Learning, 1605; Novum Organum, 1620). Boyle wilde nagaan hoe verschijnselen als verbranden, koken, voortplanting van het geluid en de inwerking van zuren op metalen veranderen als men de druk van de lucht vermindert. Dit leidde o.a. tot de naar hem genoemde gaswet: het produkt van druk en volume van een gas is bij constante temperatuur constant. Voor de scheikunde is vooral zijn boek The Sceptical Chymist uit 1661 van belang (figuur 2). Hierin bespreekt Boyle de grondproblemen van de scheikunde. Hij doet dat in dialoogvorm tussen twee oude vrienden: Eleuterius, die de opvattingen van de peripatetici (de alchemisten) verdedigt en Carneades, Boyle zelf. Het gaat vooral om het probleem van de chemische elementen. Eleutherius neemt de vier elementen van Aristoteles aan (aarde, water, lucht en vuur); Carneades wit weten wat eigenlijk de principiele betekenis van het begrip chemisch element is. In de loop van de discussie wordt het beroemde experiment van Jan Baptist van Helmont ( ) besproken. Deze had gedurende vijf jaar een wilgeboompje in een afgewogen hoeveelheid aarde laten groeien en alleen water als voedsel toegevoegd. De gewichtstoename die hij vond, is dus alleen to danken aan het water dat omgezet is in aarde. Van Helmont beschouwde het water als oerelement, maar Boyle twijfelt daaraan. Hij meent dat de vier aristoteliaanse elementen uit kleine deeltjes zijn opgebouwd die in onafgebroken beweging zijn. De vier elementen van Aristoteles, maar ook de drie principia van Paracelsus, zijn niet elementair maar samengesteld. Chemische elementen zijn voor Boyle de laatste analysegrens, maar zijn 'sceptische' houding laat niet toe dat hij ook onontleedbare stoffen kan aanwijzen. Daardoor leidde zijn empirisme tot scepticisme. Boyles voornaamste doel in de scheikunde was een mechanistisch wereldbeeld van de chemische reacties to geven. Hij bestreed oude begrippen als occulte vormen en kwaliteiten en wilde het gedrag van de materie verklaren in analogie met een machine. De wereld is voor Boyle niet een organisme, maar een mechanisme dat hij graag vergeleek met het beroemde uurwerk van Straatsburg. Voor zijn mechanistische verklaringen maakte hij gebruik van de in zijn tijd nieuwe corpusculaire filosofie, waarbij hij 'cartesiaanse' deeltjes gebruikte. Ook bier bleef hij sceptisch en deed hij geen uitspraak over het al of niet bestaan van absolute atomen of over de vorm en de bewegingen van de materiedeeltjes. Dit in tegenstelling tot Isaac Newton ( ), die in de beroemde 'query' 31 aan het slot van zijn Opticks: or, a treatise of the reflexions, refractions, inflexions and colours of light (1704) zijn opvattingen over de structuur van de materie uiteenzette. Newton nam aan that God in the 59

6 ,Tic fc Sigur,u p g. 3. P.. Cr tf n n.ic (cincmcintictnaurctcn.t ifiitfiratf.i i baron cin crioicnt accomobirtt i(f. t. cr Qtt[ficrim ctfct jii, iin tit nb mictcrr:cttcn(cinbugcri.btctn.ttcrf t t DcX ittil(ir,t cf.ttft. D. Qait oalt.itt.r inirtnbia ar;u(:bcn ift. r. ( F i n rc(:fic3ntctt cingmaurr./fcntan rutlcc 3i. ten (tttt. Figuur 3. Bereiding van vitrioololie (zwavelzuur) door destillatie van ijzervitriool (ijzersulfaat) (J.R. Glauber, Furni Novi Philosophici oder Beschreibung einer Neuerfundenen Distillir-Kunst, 1648). 60

7 Beginning form'd Matter in solid, massy, hard, impenetrable, moveable Particles", die hij niet alleen toepaste op de lichttheorie, maar op alle fysische en chemische verschijnselen. Een zout is oplosbaar in water, omdat de aantrekkingskracht van zout voor water groter is dan van zout tot zout. IJzer lost op in kopersulfaat, omdat de aantrekking van ijzer tot zwavelzuur groter is dan van koper tot zwavelzuur, enz. Boyle is een voorbeeld van een amateurwetenschapper, zoals Engeland er lange tijd veel van kende. Dit in tegenstelling tot het continent van Europa, waar de grootste bijdragen tot de scheikunde juist van farmaceutisch of medisch geschoolde geleerden kwamen. In Boyles tijd ontstonden ook informele gezelschappen, waar over natuurwetenschappelijke onderwerpen werd gesproken, zoals het Invisible College in Oxford en Londen. Uit deze informele gezelschappen ontstonden de officiele wetenschappelijke genootschappen (Royal Society, Londen, 1662; Academie Royale des Sciences, Parijs, 1666), die belangrijk bijdroegen tot de ontwikkeling van de experimentele natuurwetenschappen. Tussen de leden van dergelijke gezelschappen bestonden uitvoerige correspondenties, waardoor wetenschappelijke kennis snel werd verspreid. In de achttiende eeuw leidde dit alles tot het onderzoeken van het probleem van de natuur van de verbranding en naar de krachten die de chemische verbindingen samenhouden. De experimentele richting in de scheikunde van de achttiende eeuw leidde tot affiniteitstabellen, maar het was ook de praktische ervaring van de erts- en muntessayeurs en de salpeter- en aluinzieders die tot verbrandingstheorieen voerde. Beide richtingen mondden tegen het einde van de achttiende eeuw uit in de scheikunde van de Fransman Antoine Laurent Lavoisier ( ). In de periode breidde de kennis van de chemische elementen en verbindingen zich sterk uit. Kwantitatieve methoden voor het chemisch onderzoek kwamen steeds meer in gebruik en in het midden van de achttiende eeuw werden de verschillende gassen geidentificeerd en geisoleerd. De scheikundige technologie werd in de zeventiende eeuw vooral door een aantal uit de Duitse staten afkomstige wetenschappers bevorderd: J.R. Glauber, J. Kunckel, J.J. Becher en G.E. Stahl. De eerste had van 1656 tot zijn overlijden in 1670 een groot chemisch laboratorium in Amsterdam waar hij op grote schaal chemische produkten vervaardigde (figuur 3).3) 61

8 ev qf- C( 4- TABLE DES D/FFF_RENT'S RMPORTS cntrc dt riutltr ru6stanav. A,.. d i1.,.f r/.d rug,, ew >m >m >m r(d- pc 3 9 'T9 e v I Y L e^ >e >e >e Tm, 9 S e - 0 & V e, w s t 0 t, >e >ea >e- y-e e 3 n e v (DA 3 I `.n o Erpriir acdu AudedL.rd rnaru. V Terra C1.ivre Q -e SM Suhrtnnw.rmetaltquej (J "-e, Sot > A[idi nit. ut.l. Mtrture. P(os,t6 + Erprtt a vcr,ar./e -Q).ir.n i v.ia/quo. Rcqu/r ra dnti,anir,t. 7r Et.tut o Errs Q. O Ur. 7 ZNU..Id _ e' r/a(., (a ro(nti/ -- A,yr rt. PC ruruf.a- `y ,untr t!. Figuur 4. Affiniteitstabel van E.F. Geoffroy (Memoires de l'academie Royale des Sciences, 1718). 62

9 Affiniteitstabellen De affiniteitsleer ging uit van het adagium'similia similibus', het gelijke trekt het gelijke aan. De scheikundige affiniteit tussen twee stoffen, die meestal uit de praktijk bekend was, wees op een overeenkomstig bestanddeel in de beide uitgangsverbindingen. Water lost zouten op omdat deze ook water bevatten. Met de opgestelde affiniteits- of verwantschapstabellen had men een methode om reacties to voorspellen en chemische stoffen to klassificeren, hetgeen van groot belang was voor de technische scheikunde van die tijd. De eerste affiniteitstabel werd in 1718 gepubliceerd door de Parijse hoogleraar in chemie en geneeskunde Etienne-Francois Geoffroy ( ); het hoogtepunt vonden ze vanaf 1780 in het werk van de Zweed Torbern Bergman ( ). ) Geoffroy's Table des differents Rapports observes en Chimie entre differentes substances bestond uit zestien kolommen. In iedere kolom neemt de affiniteit ten opzichte van de bovenste stof of (figuur 4). Geoffroy sprak van 'differents Rapports', verschillende betrekkingen, tussen scheikundige stoffen. Bewust wilde hi j niet het woord 'affiniteit' gebruiken, omdat dat op animistische opvattingen over de chemische aantrekking zou kunnen wijzen. Ook het woord 'aantrekking' tussen chemische stoffen wilde hi j niet gebruiken, omdat ook dat een beladen woord was. Robert Boyle verwierp actio in distans. Chemische vereniging, oplossen, maar ook magnetische en elektrische aantrekkingen vinden plaats door direct contact. Isaac Newtons gravitatietheorie bevatte aantrekkende krachten die op afstand werkzaam waren. Newton nam echter aan dat chemische krachten verschillend zijn van de zwaartekracht. Geoffroy rangschikte in zijn affiniteitstabel de praktische kennis van hemzelf en van anderen. Aan het hoofd van een kolom staat de stof die kan reageren met elke stof eronder in afnemende volgorde van affiniteit. Affiniteitstabellen zijn praktisch en niet theoretisch. Het probleem van de invloed van de temperatuur en van de toestand van de reagerende stoffen leidde tot steeds meer verschillende affiniteitstabellen die voor ieder praktisch geval werden opgesteld (Bergman). Pas in 1799 onderkende de Franse chemicus Claude-Louis Berthollet ( ) de invloed van de massa: de richting waarin een chernische reactie verloopt is afhankelijk van twee factoren, de affiniteit en de massa. De laatste kan zo 63

10 groot zijn dat ze de invloed van de affiniteiten kan overwinnen. De leer van de chemische affiniteit speelde nog een boeiende rol in Goethes roman Die Wahlverwandtschaften (1810). De natuur van de verbranding Van Georg Ernst Stahl ( ), hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Halle waar hi j ook scheikunde doceerde, is de zogenaamde flog istontheorie afkomstig, welke hij ontleende aan de reeds genoemde Becher die in zijn Physica subterranea (1669) aannam dat alle stoffen zijn opgebouwd uit aarde, water en lucht. Er zijn drie soorten aarde: smeltbare of eerste aarde (steen- of glasachtige aarde), terra pinguis of tweede aarde (vette of brandbare aarde) en mercuriale of derde aarde die metalen hun bijzonder karakter geven. Bij verbranding van een stof ontwijkt volgens Becher de vette of brandbare aarde. Stahl stelde in 1697 de flog istontheorie op, die net als de zwavel-kwiktheorie van de middeleeuwse alchemisten en de tria prima-theorie (zwavel, kwik en zout) van Paracelsus met kwaliteitsdragers werkte en uitging van het adagium 'similia similibus'.5) In alle brandbare stoffen zit een brand baarheidsbeginsel, het flogiston, een onzichtbare, nooit in de natuur aangetroffen en uiterst subtiele materie. Bij verbranding ontwijkt het flogiston uit de brandbare stof onder licht- en vuurverschijnselen. Een metaal geeft daarbij een metaalkalk (later metaaloxyde genoemd) en een niet-metaal een zuur (of beter een zuurvormend oxyde). Behalve verbrandingsverschijnselen kon Stahl met zijn theorie ook ademhaling, rotting en gisting verklaren. De flogistontheorie was dus een algemene theorie, die bovendien logisch was. Als verbranding (oxydatie) het ontwijken van flogiston is, dan moet reductie het opnemen van flogiston zijn. De praktijk leerde dat een metaalkalk met houtskool het metaal teruggaf, waaruit de conclusie werd getrokken dat koolstof vrijwel zuiver flogiston is. (Het tevens gevormde gasvormige koolstofmonoxyde werd niet waargenomen!) Met de flogistontheorie waren alle chemische verschijnselen to verklaren zolang men geen waarde toekende aan het wegen: zink wordt bij verhitting zwaarder en niet lichter, ondanks het feit dat er flogiston ontwijkt. Voorlopig was dat geen groot probleem (zink wordt bij verhitting weliswaar zwaarder, maar kalksteen juist lichter). Maar dat werd het wet na 64

11 het midden van de achttiende eeuw toen men de verschillende gassen wist to isoleren en to identificeren. Hoe kwam Stahl tot zijn theorie? Stahl had grote belangstelling voor chemische processes en was niet tevreden met alleen praktische kennis. Hij vroeg zich of wat er bij de ertsverwerking, de ververij, de salpeterbereiding, de bier- en wijnbereiding eigenlijk gebeurt. Hij liet zijn studenten onderzoeken hoe men de metaalopbrengst uit ertsen kan verhogen. Het probleem was de rol van de houtskool dat werd toegevoegd. De ervaring in de metaalsmelterijen en tingieterijen leerde dat bij het smelten van ertsen en de reductie van de metaalkalken houtskool een bepaalde en essentiele rol speelde. De practici dachten dat voor het proces zulke hoge temperaturen nodig zijn als alleen door het houtskool kan worden geleverd, terwijl deze houtskool tevens het gesmolten metaal bescherming hood voor de trektocht in de ovens (met als gevolg weer oxydatie). Stahl meende dat de koolstof een materiele bijdrage aan het proces van de metaalvorming leverde. Er wordt bij het smelten iets materieels aan het erts toegevoegd, namelijk een bepaald bestanddeel van de houtskool, dat immers volledig in het proces verdwijnt. Dat bestanddeel zit ook in pek, olie en dergelijke stoffen en Stahl noemde het flogiston naar het Griekse woord phlox (vlam). Stahls eerste onderzoekingen leidden dus tot een interpretatie van het reductieproces als een chemisch proces waarin het flogiston zich met de metaalkalk verenigt en het metaal wordt teruggekregen. Dit impliceerde dat het metaal een verbinding is, een samengestelde stof (mixta) van metaalkalk en flogiston. Bij verhitting van metalen ontwijkt dus het flogiston. Stahl interpreteerde dit proces corpusculair. Bij de verbranding ontwijken de loslatende flog istondeeltjes in de lucht, ze brengen de luchtdeeltjes in een snelle wervelbeweging hetgeen zich uit als hitte, warmte of vlammen. De flogistontheorie was een algemeen aanvaarde theorie, die pas in de tweede helft van de achttiende eeuw op experimentele gronden werd verlaten. Toch was er in ons land weinig belangstelling voor de flogistontheorie omdat de Leidse geneeskundige en chemicus Herman Boerhaave ( ), die met zijn boek Elementa chemiae (1732) grote invloed uitoefende op de scheikunde in ons land, er geen gebruik van maakte.b) Boerhaave nam de flogistontheorie niet aan en noemde ze zelfs niet in zijn leerboek. Hij nam we] aan dat de metalen samengesteld zijn, maar wilde daarmee de verbrandingsverschijnselen niet verklaren. Daarvoor 65

12 gebruikte hij een 'pabulum ignis', een voedsel voor het vuur, dat overigens niets to maken heeft met de ook door Boerhaave aangenomen 'materia ignis' of vuurstof. Volgens Boerhaave bevatten brandbare stoffen een brandbaar beginsel, het pabulum ignis, dat niet geidentificeerd mag worden met het flogiston van Stahl. Bij het verbranden wordt het pabulum ignis door het vuur opgenomen. In ons land werkte de praktische scheikundige (apotheker en geneeskundige) geheel in de traditie van de empirisch-rationele methode van Boerhaave die alleen van chemisch onderzoek wilde weten dat geheel op de waarneming berust en waarbij men zich streng rekenschap geeft van alle verschijnselen en zich vrijhoudt van aprioristische uitspraken. Boerhaaves opvolger in Leiden Hieronymus David Gaubius ( ) was, evenals de bekende Utrechtse en Leidse natuurkundehoogleraar Petrus van Musschenbroek ( ), wel aanhanger van de flogistontheorie. Gaubius liet zijn leerlingen praktisch chemische oefeningen doen. Hij onderzocht zelf het'luna fixata Ludemanni', een universeel geneesmiddel, en bewees met de blaaspijp dat het niets dan zinkkalk (zinkoxyde) is. Om het onderscheid tussen zinkmetaal en zinkbloem (zinkoxyde) to verklaren, nam hij aan dat bij de bereiding van zink de reductie van zinkkalk naar zink veroorzaakt wordt door de opname van flogiston. 66

13 Noten 1. F.M. Jaeger, Over Johann Joachim Becher en zijne relaties met de Nederlanden', Economisch-Historisch Jaarboek 5 (1919), pp ; HA.M. Snelders, 'Johann Joachim Becher and rein Gold-aus-Sand-Projekt', Wolfenbutteler Forschungen, in druk. 2. M. Boas, Robert Boyle and seventeenth-century chemistry (Cambridge, 1958). 3. E. Homburg, 'De 'Gouden Eeuw' van de Nederlandse chemische industrie', Chemisch Magazine, mei 1989, pp HA.M. Snelders, Hoofdstukken uit de geschiedenis van de scheikunde (Amsterdam, 1979), pp I. Strube, Georg Ernst Stahl (Leipzig, 1984); E. Stroker, Theoriewandel in der Wissenschaftsgeschichte. Chemie im 18. Jahrhundert. (Frankfurt am Main, 1982). 6. HA.M. Snelders, 'Georg Ernst Stahls Phlogiston and Herman Boerhaaves Pabulum Ignis. Eine vergleichende Analyse', Wissenschaftliche Beitrl ge der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg 66 (E 73) 1985, pp

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

MIEKE BOON University of Twente, Department of Philosophy, P.O.Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands. Email: m.boon@utwente.nl.

MIEKE BOON University of Twente, Department of Philosophy, P.O.Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands. Email: m.boon@utwente.nl. DRAFT (d.d. Dec. 2008). This article has been published. Please refer to: Boon, M. 2009.Grote Vraagstukken Wetenschap in Praktijk. in: Wetenschap en Werkelijkheid Honoursprogramma Universiteit Twente,

Nadere informatie

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen 3 de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD 32 FILOSOFIE VAN DE TIJD 1.de tijd staat niet stil filosofie van de tijd - tijd is beweging? - 2 opvattingen

Nadere informatie

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de Peter Pappenheim bron Peter Pappenheim, Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme

Nadere informatie

Techniek. in Nederland inde. Deel 3 Chemie Hoofdstuk 4 Incl. noten TWINTIGSTE EEUW DELFSTOFFEN ENERGIE CHEMIE

Techniek. in Nederland inde. Deel 3 Chemie Hoofdstuk 4 Incl. noten TWINTIGSTE EEUW DELFSTOFFEN ENERGIE CHEMIE Techniek in Nederland inde TWINTIGSTE EEUW DELFSTOFFEN ENERGIE CHEMIE Deel 3 Chemie Hoofdstuk 4 Incl. noten STICHTING HISTORIE DER TECHNIEK WALBURG PERS Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstond er een groot

Nadere informatie

De kern van de economie

De kern van de economie De kern van de economie A. Heertje bron. Stenfert Kroese, Leiden 1962. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heer039kern01_01/colofon.htm 2008 dbnl / A. Heertje 1 I. Grondbegrippen 1. Doel

Nadere informatie

MENS en. G. de PURUCKER. Pasadena, Den Haag, München THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

MENS en. G. de PURUCKER. Pasadena, Den Haag, München THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS MENS en MENS en G. de PURUCKER THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS Pasadena, Den Haag, München Oorspronkelijke titel: Man in Evolution Second and revised edition Geredigeerd door Grace F. Knoche G. de Purucker

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Het doel IS de schepping 2015 drs. Piet Vergunst

Het doel IS de schepping 2015 drs. Piet Vergunst Het doel IS de schepping 2015 drs. Piet Vergunst In eerdere artikelen schreef ik al over het etherisch dubbel. Dit is, naast ons fysieke en regenboog lichaam, derde lichaam dat bestaat uit ether. Ether

Nadere informatie

O. Recente ontdekkingen laten echter zien dat de reductie tot H 2

O. Recente ontdekkingen laten echter zien dat de reductie tot H 2 Wat is water Door Cees Kamp In het duizenden jaren oude Chinese orakel de I-Tjing, wordt water Het Onpeilbare genoemd. Water dat 70% van onze planeet bedekt en voor 70% ons lichaam vormt wordt in het Westen

Nadere informatie

J.W. van Holten. Kosmologie een geschiedenis van licht en donker

J.W. van Holten. Kosmologie een geschiedenis van licht en donker J.W. van Holten Kosmologie een geschiedenis van licht en donker Kosmologie een geschiedenis van licht en donker J.W. van Holten Colophon Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica National Institute

Nadere informatie

Education / Onderwijs prof. dr Hub Zwart KUN FNWI. Opzet Overzicht Opdrachten Tentamen Onderwijs

Education / Onderwijs prof. dr Hub Zwart KUN FNWI. Opzet Overzicht Opdrachten Tentamen Onderwijs FNWI University of Nijmegen Opzet Overzicht Opdrachten Tentamen Onderwijs Education / Onderwijs prof. dr Hub Zwart KUN FNWI 20 August 2002, e-mail Inleiding in de Filosofie en de Ethiek Voor studenten

Nadere informatie

De geschiedenis van de scheikunde in Nederland 3

De geschiedenis van de scheikunde in Nederland 3 De geschiedenis van de scheikunde in Nederland 3 De ontwikkeling van de chemie van 1945 tot het begin van de jaren tachtig Redactie: Ernst Homburg en Lodewijk Palm Uitgegeven door Delft University Press

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam

juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam Juli 2012 Het onderzoek naar een methode die aantoont of het programma van A.F. de Wild de risicohouding

Nadere informatie

De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie door Raimund Badelt

De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie door Raimund Badelt De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie door Raimund Badelt [Deze tekst is de vertaling van een proefschrift, dat de auteur in december 2013 voorlegde

Nadere informatie

De Bayesiaanse benadering

De Bayesiaanse benadering Rob Flohr De Bayesiaanse benadering Na een inleiding in de verschillende benaderingen van het kansbegrip in de klassieke (of frequentistische) en de Bayesiaanse benadering, worden beide benaderingen uitgewerkt.

Nadere informatie

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL SCIENTOLOGY hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert Scientology, waarvan de grondslag werd gelegd en de ontwikkeling werd bewerkstelligd door L. Ron Hubbard, is een toegepaste religieuze filosofie

Nadere informatie

REDE EN MACHT IN DE MODERNE TIJD

REDE EN MACHT IN DE MODERNE TIJD of Van Hoe recht positief recht werd anderzijds, Rechtsfilosofie gaat vaste, oudsher onweerlegbare dan door om werden onderzoekt rechtsbeginselen filosofen recht uitgangspunten als vooral logisch rede,

Nadere informatie

UCLIDES. 24e JAARGANG 1948/49 Nr4 P..NOORDHOFF N.V. GRONINGEN

UCLIDES. 24e JAARGANG 1948/49 Nr4 P..NOORDHOFF N.V. GRONINGEN UCLIDES TIJDSCHRIFT VOOR DE DIDACTIEK DER EXACTE VAKKEN ONDER LEIDING VAN Dr H. STREEFKERK EN P. WIJ DENES OFFICIEEL ORGAAN VAN LIWENAGEL EN VAN WIMECOS MET MEDEWERKING VAN DL H. J. E. BETH, AMERSFOORT

Nadere informatie

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica Wanneer het koud is, dienen warme kleren als isolatoren om het warmteverlies van het lichaam naar de omgeving door geleiding en convectie te verminderen. De stralingswarmte van een kampvuur kan jou en

Nadere informatie

Een kwestie van tijd. De ontwikkeling van de maansafstandenmethode voor lengtebepaling op zee. Steven Wepster begeleid door Jan Hogendijk

Een kwestie van tijd. De ontwikkeling van de maansafstandenmethode voor lengtebepaling op zee. Steven Wepster begeleid door Jan Hogendijk Een kwestie van tijd De ontwikkeling van de maansafstandenmethode voor lengtebepaling op zee Steven Wepster begeleid door Jan Hogendijk november 2000 With the sextant he made obeisance to the sun-god,

Nadere informatie

Op de Grens van Leven en Dood:

Op de Grens van Leven en Dood: Op de Grens van Leven en Dood: Ervaringen van vrijwilligers in twee hospices Ilona de Ruyter & Marianne Lageweg ideruyter@yahoo.com / minkjo@gmail.com Binnenlands Leeronderzoek Culturele Antropologie /

Nadere informatie

Leidt de vaardigheid onderzoek doen tot betere scheikundige begripsvorming

Leidt de vaardigheid onderzoek doen tot betere scheikundige begripsvorming Onderzoek van onderwijs Leidt de vaardigheid onderzoek doen tot betere scheikundige begripsvorming Kan het zelf laten uitvoeren van onderzoekjes, van 3 de klas havo/vwo leerlingen, er aan bijdragen dat

Nadere informatie

De weg naar slavernij

De weg naar slavernij 1 Prof. Dr. H.A. Hayek De weg naar slavernij Ω Omega Boek / Amsterdam 2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Hayek, F. A. De weg naar slavernij / F.A. Hayek ; [vert. uit het Engels door H. L.

Nadere informatie

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER Colofon De module Blue Energy: zonne-energie uit water is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 3 februari 2010 gecertificeerd door

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN 5 VWO versie 0.2 1 Elektrische en magnetische velden Elektriciteit en magnetisme beheersen ons leven. Een wereld zonder TV s, computers

Nadere informatie

Hij is er, en Hij spréékt

Hij is er, en Hij spréékt Hij is er, en Hij spréékt Auteur: Dr. Francis A. Schaeffer Oorspronkelijke titel: He is there and He is not silent Uitgave: Tyndale House, Wheaton, Ill., USA Uitgave in het Nederlands: 1979 Tekst op de

Nadere informatie