Ervaringen met Welzijn Nieuwe Stijl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ervaringen met Welzijn Nieuwe Stijl"

Transcriptie

1 Ervaringen met Welzijn Nieuwe Stijl

2 88 September 2012

3 Ervaringen met Welzijn Nieuwe Stijl Hoe maak je optimaal gebruik van het netwerk van de hulpvrager? Antwoorden uit de praktijk in Groningen 99

4 Colofon Tekst: Peter Verschuren en Ina Holtrop Vormgeving: Niels Knelis Meijer Deze uitgave is mogelijk gemaakt door: Nationaal Programma Ouderenzorg

5 Inhoudsopgave I Goud delven: laten zien wat je doet 5 Inleiding: over welk goud hebben we het? II Welzijn Nieuwe Stijl: koers zetten langs acht samenhangende bakens 7 De achtergrond van de omslag in het sociaal werk III Gronings goud, de opbrengst 12 Drie kenmerkende verhalen uit de praktijk IV Stofgoud 20 Meer voorbeelden van de nieuwe werkwijze V De omschakeling 25 Hoe ervaren de werkers het? VI Hoe benut je de kracht van het informele netwerk? 32 Echt goud, dat voor het oprapen ligt VII Wat is wat? 40 Toelichting op gebruikte namen en begrippen

6

7 I Goud delven: laten zien wat je doet In reactie op een erg kritisch rapport over het welzijnswerk in Rotterdam concludeerden in 2005 enkele welzijnswerkers: Blijkbaar laten we niet goed genoeg zien wat we doen. En vervolgens gingen ze daarmee aan de slag. Ze ontwikkelden een aanpak waarin hulpverlening, handelingsonderzoek en het naar buiten brengen van verhalen uit de praktijk van het maatschappelijk werk gecombineerd werden. Die aanpak kreeg de naam Goud Delven omdat de initiatiefnemers van mening waren dat de praktijkkennis van maatschappelijk werkers en kwetsbare bewoners goud waard is, en dat die kennis relatief makkelijk te delven is. Goud Delven is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een vaste waarde in het Rotterdamse welzijnswerk. De aanpak heeft twee keer de Marie Kamphuis Prijs gewonnen, die toegekend wordt aan succesvolle vernieuwende methoden in het welzijnswerk. Gronings Goud is de weerslag van een serie gesprekken die geïnspireerd is door de Rotterdamse aanpak. In vijf bijeenkomsten van twee uur besprak een vaste, divers samengestelde groep welzijnen zorgprofessionals onder leiding van een coach hun werk. >> 5

8 Daarbij ging de aandacht speciaal uit naar de wijze waarop ze invulling geven aan één van de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl: het vinden van de juiste verhouding tussen formele en informele hulp. De deelnemers brachten casussen in, reageerden daarop, zochten samen naar de succesfactoren die uit de praktijkvoorbeelden naar voren kwamen en gaven elkaar adviezen. Op de bijeenkomsten werden aantekeningen gemaakt voor dit boekje. Ook zijn daarvoor enkele klanten gesproken en werkers geïnterviewd los van de bijeenkomsten. Het initiatief voor de bijeenkomsten is genomen door Ina Holtrop in het kader van haar Masterstudie Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 8 De deelnemers aan de bijeenkomsten waren naast Ina Holtrop en gespreksleider Sharon Jongsma: Marieke van Barneveld, buurtwerker zorgondersteuning MJD Wobbe Cazemier, begeleider NOVO Heleen Damminga, nait soezen-verpleegkundige, TSN Joanna Goebertus, buurtwerker zorgondersteuning MJD Jannie Heemskerk, teamcoördinator / verpleegkundige NOVO Sieka Lantinga, buurtwerker zorgondersteuning MJD Petra Lok, nait soezen-verpleegkundige TSN Tine Masselman, Wmo-consulent gemeente Groningen Mariska Roossien, buurtwerker zorgondersteuning MJD Wouter Wever, buurtwerker zorgondersteuning MJD. Een bijdrage is verder geleverd door Robin Kleian, buurtmaatschappelijk werker en Janina Schnieders, opbouwwerker.

9 II Welzijn Nieuwe Stijl: koers zetten langs acht samenhangende bakens De gesprekken over de dagelijkse praktijk van het welzijnswerk in Groningen vonden plaats tegen de achtergrond van een omslag in het denken en doen. Sinds enkele jaren waait er een nieuwe wind in zorg- en welzijnsland waardoor de nadruk in toenemende mate verschuift van individuele zorg naar meer collectieve vormen van ondersteuning. Zelfredzaamheid en participatie komen daarbij centraal te staan en het nieuwe begrip samenredzaamheid geeft de omslag in denken helder weer: niet langer de overheid, maar de buurt of de familie moet zich in eerste instantie bekommeren om de kwetsbaren in de samenleving. Een nieuwe visie die voortkomt uit het idee dat de kosten van de zorg in bedwang gehouden moeten worden, maar ook uit het groeiende besef dat mensen gelukkiger zijn als ze zelf hun problemen oplosen of zich nuttig maken voor anderen. Wmo moet voor trendbreuk zorgen. De nieuwe aanpak is nauw verbonden aan de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning die vanaf 2007 in een aantal stappen wordt ingevoerd. De Wmo bestrijkt een breed terrein op het snijvlak van zorg, welzijn en participatie: >> 7

10 bevorderen van sociale samenhang, opvoedingsondersteuning, ondersteuning van mantelzorgers, informatie, advies en cliëntondersteuning, verslavingsbeleid, openbare geestelijke gezondheidszorg, huiselijk geweld en voorzieningen vóór en bevorderen ván het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking. Een belangrijke trendbreuk die de Wmo tot stand wil brengen, is het vervangen van het recht van de individuele burger op zorg door de plicht van de gemeente om de zelfredzaamheid en de participatie in de samenleving van die burger te bevorderen. Waar voorheen de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) ondersteuning regelde bij zaken als het huishouden, de activering en de dagbesteding, is het nu in de eerste plaats aan de burgers zelf om hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente heeft daarbij de taak om de voorwaarden te scheppen waaronder dat mogelijk is. Participatie, eigen verantwoordelijkheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn daarmee kernbegrippen geworden in het zorg- en welzijnsbeleid. 12 Stimuleren en inspireren Nieuwe verhoudingen en nieuwe regels betekenen ook een nieuwe werkwijze. Zelfredzaamheid bevorder je niet met hulpverleners die meteen met oplossingen komen of met instellingen die elke hulpvraag zo definiëren dat zij er het juiste antwoord op hebben.

11 Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom een stimuleringsprogramma gelanceerd onder de naam Welzijn Nieuwe Stijl. Het programma moet ervoor zorgen dat de mogelijkheden van de Wmo optimaal benut worden, en wil daarvoor stimuleren, inspireren en concrete handreikingen bieden. Wat werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl inhoudt, is vertaald in acht punten, de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl genoemd. Als je werkt volgens de 8 bakens, dan: 1. richt je je op de vraag achter de vraag. Wat is het werkelijke probleem? Dat onderzoek je samen met de burger. Je voorkomt dat het aanbod van de instelling de vraag stuurt. 2. kijk je nadrukkelijk naar de mogelijkheden van de burger. Je gaat na wat hij zelf kan (met hulp van de directe omgeving) en bepaalt daarna of verdere ondersteuning nodig is. 3. ga je erop af. Je benadert ook mensen die niet om ondersteuning kunnen, durven of willen vragen. 4. zorg je voor een optimale verhouding van informele en formele hulp. Je bekijkt wat het sociale netwerk van de burger kan doen en neemt dat niet over als professional. >> 9

12 5. doe je collectief wat collectief kan, en bied je individuele hulp als dit nodig is. 6. bied je samen met de andere betrokkenen de keten- en netwerkpartners een samenhangend en volledig pakket van ondersteuning, waarin de regie duidelijk is geregeld. 7. werk je resultaatgericht: met concrete doelen voor de korte en lange termijn en een plan om ze te halen. 8. heb je als professional de ruimte om te werken op basis van je eigen kennis, ervaring en vaardigheden. Een revolutionaire breuk met het verleden zijn de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl niet: de richting die ze aangeven was in grote lijnen al de route waarlangs het welzijnswerk zich aan het ontwikkelen was. De bundeling in acht punten geeft wel helder de samenhang aan tussen de verschillende ontwikkelingen en helpt daardoor het proces versnellen. Een proces dat leidt tot hulpverleners die stimuleren dat de burger en zijn netwerk de problemen zelf oplossen, en die pas ingrijpen als het echt nodig is maar dan ook als de burger daar niet eerst zelf om gevraagd heeft. 10

13 Speciale aandacht voor verhouding formeel informeel Ondanks de samenhang tussen de bakens werd er in de gesprekken vooral op één ervan gefocust: de optimale verhouding tussen formele en informele hulp. De toelichting die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport er in het stimuleringsprogramma op geeft, is de volgende: Het kenmerk van de Wmo is dat de participatie wordt bevorderd niet alleen door een beroep te doen op de eigen mogelijkheden van de burger of de inzet van professionals, maar ook op de inzet van sociale netwerken, vrijwilligersinitiatieven en wijkverbanden. In Welzijn Nieuwe Stijl wordt gezocht naar de optimale verhouding tussen wat burgers (onderling) zelf kunnen en wat professionals moeten. Ook dit baken betekent voor burgers, professionals en gemeenten een forse verandering van houding en aanpak, die breekt met de traditie van recht, of vanzelfsprekend een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning. Het past bij Welzijn Nieuwe Stijl dat de professional zich terughoudend opstelt. Zijn of haar kracht ligt er juist in om samen met burgers te bezien op welke wijze de burgers zelf de problemen of klachten kunnen oplossen. Het probleemoplossend vermogen, zowel van individuen als groepen moet geactiveerd worden. Het voorkomt daarnaast structurele afhankelijkheid van de professional. Eenzaamheid kan mogelijk beter bestreden worden door het herstellen van sociale netwerken. 11

14 III Gronings Goud: de opbrengst Drie casussen die in de bijeenkomsten besproken zijn en een treffend beeld schetsen van de nieuwe werkwijze. Ik ga u helpen na te denken wie wat voor u kan doen Een alleenstaande 65 jarige man kwam met de vraag om hulp bij zijn pogingen om een ander huis te vinden. Hij woonde in een ééngezinswoning en had in toenemende mate moeite om trap te lopen en de tuin bij te houden. Hij vroeg hulp omdat hij zelf niet overweg kon met een computer en het inschrijven als woningzoekende en het reageren op vrijkomende huizen alleen via internet kan. In het gesprek maakte de man een verwarde indruk en bleek dat hij zijn administratie niet op orde had. 12 De man is een klein jaar ondersteund door de buurtwerker zorgondersteuning, die meteen in het begin duidelijk maakte hoe de hulpverlening in elkaar zit. Haar openingszin was: Wat is er aan de hand en wie kan u daarbij helpen? De man bleek een redelijk netwerk te hebben: een dochter in de VS, een dochter in Friesland, een zus en zwager en enkele kennissen in de Indische gemeenschap. Afgesproken werd dat hij zelf zijn zus zou vragen de inschrijving

15 bij Woningnet en de reacties op vrijkomende huizen te regelen. Voor de situaties waarin de zus niet snel genoeg zou kunnen reageren, werd de man gewezen op de diensten van Stip. Over het op orde brengen van de administratie werd in eerste instantie afgesproken dat hij ook dat aan zijn zus zou vragen. Later bleek die hulpvraag haar capaciteiten te boven te gaan en ook te moeilijk te zijn voor de dochter. De man is toen in contact gebracht met een vrijwilliger van het project Orde in de paperassen die de administratie op orde bracht en sindsdien eens in de twee maanden langskomt. De man was verward en kon heel moeilijk afspraken onthouden. Van beginnende dementie was echter geen sprake. Een oplossing werd gevonden in het advies een kalender aan te schaffen, daar alle afspraken direct na het maken in te noteren en bij de kalender ook alle papieren, bijvoorbeeld van het ziekenhuis, te bewaren. Dat hielp. >> 13

16 Na enkele maanden kreeg de man een geschikte seniorenwoning toegewezen. Een nieuw probleem was dat de man een grote zolder vol spullen had en niet erg bereid bleek daarvan afstand te doen. Ik wil helpen, zei de dochter, maar van mij neemt hij geen enkel voorstel aan om iets weg te doen. De buurtwerker schakelde een opruimvrijwilligster in die samen met de man en de dochter de zolder leeggehaald heeft. Toen moest er verhuisd worden. Ook daarbij werd de man verteld dat hij zelf in zijn kennissenkring hulp moet vragen. Uiteindelijk overwon hij de sterke schroom die hij eerst had en wist hij in zijn netwerk acht mensen te vinden die hielpen verhuizen. De buurtwerker heeft het contact inmiddels beëindigd met de conclusie dat de man in zijn nieuwe woning op zijn plek zit en een stuk zelfredzamer is geworden. Hij gaat naar ouderengym, heeft via Stip deelgenomen aan een cursus vergeetachtigheid de baas heeft onlangs een Ikeakast gekocht en zelf via Stip een klusser gevonden om hem in elkaar te zetten. 14 De conclusie in het gouddelvengesprek was: zó moet het. De man heeft zelf de regie behouden, hij heeft zijn vraagverlegenheid doorbroken, zijn zelfredzaamheid is vergroot en hij participeert meer. Dat succes is onder andere bereikt door de instelling van de buurtwerker ik ga u helpen na te denken wie wat voor u kan doen, door de mogelijkheden die er waren in het formele netwerk

17 (tijd en ruimte voor de buurtwerker), het informele netwerk (zus, dochter, kennissen) en het semi-formele netwerk (Stip, Orde in de paperassen, opruimvrijwilligster). En door de kennis en vaardigheden van de buurtwerker om de netwerken in optimale verhouding te laten samenwerken. Dat kun je niet maken voor je kleinkinderen Een 70-jarige man werd overgedragen van de maatschappelijk werker naar de buurtwerker zorgondersteuning. De concrete aanleiding was een huisvestingsvraag: de man woonde in bij zijn zoon die ging verhuizen naar Hoogezand waardoor de man met spoed eigen woonruimte zocht. Op de achtergrond speelden financiële problemen, het ontbreken van sociale contacten en de vrees terug te vallen in heroïneverslaving. De man was jaren verslaafd geweest en had een daarmee samenhangend detentieverleden. De buurtwerker is twee keer meegeweest naar het kantoor van een woningcorporatie om te laten zien hoe het reageren op vrijkomende woningen via de computer gaat. Daarna moest de man dat zelf doen. Een maand voordat zijn zoon zou verhuizen kreeg de man een seniorenwoning toegewezen. De verhuizing is verzorgd >> 15

18 door zijn kinderen. Voor de kosten die daarmee gepaard gingen deed de man een aanvraag bij de sociale dienst die afgewezen werd, wat tot veel onbegrip en boosheid leidde en tot bemiddeling van de buurtwerker. Na de verhuizing heeft de buurtwerker de sociale contacten ter sprake gebracht. De man gaf aan moeilijk contacten te kunnen leggen en niet terug te willen vallen op de contacten uit de wereld van de verslaafden. De buurtwerker overlegde met Humanitas over de inzet van een vrijwillige netwerkcoach. Dat kon, maar dan moest de man zelf bellen om zijn verzoek kenbaar te maken en een afspraak te maken. Het vergde enige overredingskracht voordat de man belde en het contact tot stand kwam. Een projectcoördinator van Humanitas is vervolgens met de beoogde vrijwilliger op huisbezoek geweest. In enkele gesprekken wist de netwerkcoach het vertrouwen te winnen van de man, die aangaf een nieuwe start te willen maken, contacten te willen opbouwen buiten het verslaafden-netwerk en graag wat te doen wilde hebben. 16 Een bezoek aan de vrijwilligersvacaturebank in de wijk volgde, waarna de man al snel twee dagdelen in de week aan de slag ging in het tuinteam in de wijk. Later meldde hij zichzelf voor een computercursus die hij onregelmatig bezoekt en ging hij op een

19 sportschool aan fitness doen. Ook helpt hij bij het kleurrijk buffet dat regelmatig in de wijk georganiseerd wordt. De vrijwilliger van Humanitas kwam een tijd lang eens per week op bezoek, later eens per twee weken. Binnenkort wordt het contact afgebouwd: ondersteuning van een netwerkcoach duurt in principe niet langer dan een jaar. Lukt het in die periode niet om de gewenste verandering tot stand te brengen, dan is er méér nodig dan wat een vrijwilliger kan bieden. De vrijwilliger die de man begeleidt is zeer te spreken over de man en de ontwikkeling die hij doormaakt. Hij is heel open en gemotiveerd om zijn situatie te verbeteren. Hij komt zijn afspraken na en laat het weten als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat hij zich er te agressief voor voelt. In het gesprek dat voor dit boekje met hem gevoerd is, was de man openhartig over zijn drugsverleden en zijn problemen met instanties: Ik ben geen spreker, voel me gauw beledigd. Als er iets moet gebeuren, en er wordt omheen gedraaid, zoals door de sociale dienst, dan kan ik daar niet tegen. Zijn vrijwilligerswerk is belangrijk voor hem: Dat geeft een doel: als ik beloof dat ik ergens zal zijn, dan ben ik er ook. En je maakt andere mensen blij, dat is mooi om te zien. Op de hulpverleningscontacten kijkt hij tevreden terug. De buurtwerker heeft goed voor me ingestaan. Ik heb later nog verschillende mensen naar haar verwezen. En de vrijwilligster houdt de boel bij. >> 17

20 Zou hij het alleen kunnen redden, zonder ondersteuning? Dat zou me een tijdje lukken, maar het gevaar van terugvallen in drugs blijft. Je vindt altijd wel een reden om weer terug te vallen. Maar dat wil ik niet. Dat kun je niet maken voor je kleinkinderen. 18 Wat kun je, en wat wil je doen? De man heeft zwaar overgewicht, lijdt aan suikerziekte, zit zonder werk en inkomen en leeft van de Wajong-uitkering van zijn veel jongere partner met een verstandelijke beperking. De tijd brengt hij vooral door met op de bank hangen en tv kijken. Hij was overgedragen aan de buurtwerker zorgondersteuning door de maatschappelijk werker. Daar was hij terecht gekomen na huiselijk geweld in de relatie met zijn zoon uit een eerder huwelijk. De zoon woont niet bij de man in huis, maar kwam er wel vaak, wat door de haat-liefde verhouding tussen hem en zijn vader veelvuldig tot problemen leidde. De buurtwerker adviseerde de man prioriteit te geven aan de bescherming van zijn jongste kind uit zijn huidige relatie. Het meemaken van de ruzies met je oudste zoon is schadelijk voor een klein kind. Het beste is als je voorlopig geen contact hebt met je zoon. Het advies was vooraf afgestemd met de hulpverleners van de zoon en de zoon zelf, en het werkte. De man volgde de raad op, wat tot rust in het gezin leidde.

21 In de huisbezoeken waren de vele computerschermen opgevallen die in het huis aanwezig zijn. De buurtwerker dacht daaraan toen de persoon uitviel die in het speeltuingebouwtje in de wijk computerlessen gaf. Ze stapte naar de man toe met de vraag of het iets voor hem was om in te vallen. Dat pakte prima uit (na aanpassingsproblemen de man werd bijvoorbeeld in de eerste les aangesproken op zijn persoonlijke hygiëne en pakte dat uitstekend op). De man vindt het werk geweldig en zijn partner vindt het fijn dat de man niet langer de hele dag thuis zit. Ook is zij hierdoor meer geïnteresseerd geraakt in zaken die in de wijk georganiseerd worden. De man scheert zich weer regelmatig, kleedt zich beter en maakt plannen om nog meer te gaan doen: bij mensen thuis helpen als ze problemen hebben met hun computer. In de bespreking van deze casus in de gouddelven-gesprekken kwam het werken met een netwerkschema ter sprake. Aan de hand daarvan heeft de buurtwerker de contacten van het gezin in kaart gebracht en samen met de man en vrouw geconcludeerd dat er ingezet moet worden op minder contacten met de familie en meer met anderen. Ook het grote belang van kijken naar wat mensen wél kunnen werd benadrukt. De situatie van mensen als deze man werd in het verleden altijd geproblematiseerd, er werd nooit gekeken naar wat ze kunnen. Nu hebben we veel aandacht voor de hobby s van mensen en stellen we al snel de vraag: Wat wil je doen? Wat vind je leuk? Juist ook bij mensen met forse problemen. 19

22 IV Ook veel andere voorbeelden illustreren het effect van de focus op het informele netwerk. Een selectie. Een Antilliaans gezin zorgt voor overlast. Op de hoek van de straat woont een andere Antilliaanse man, die veel aanzien heeft door zijn natuurlijk overwicht en de rust die hij uitstraalt. Zowel het gezin als de man (die elkaar niet goed kennen) zijn in beeld gekomen door de huisbezoeken die als onderdeel van Buurtwelzijn zijn afgelegd. Buurtmaatschappelijkwerk en opbouwwerk koppelen de mensen aan elkaar en dat werkt. De man spreekt het gezin aan als er overlast is. 20 Een man met een zenuwziekte die slecht ter been is en niemand kent in de buurt, moet spullen aan de straat zetten voor grofvuil. Door de huisbezoeken van buurtwerkers zijn twee wijkbe-

23 woners gevonden die wel iets willen doen voor andere bewoners. De buurtwerker geeft de telefoonnummers van de hulpvaardige buurtbewoners aan de man. Hij regelt de hulp verder zelf. De buurtbewoners hebben inmiddels regelmatig contact met de man. Een jonge man werkte als kok, maar is nu arbeidsongeschikt door MS. Hij meldt zich voor een woonvoorziening bij de Wmo-consulent. De voorziening wordt geregeld: verhuizing naar een aangepast appartement in een zorgcomplex. Vervolgens introduceert de Wmo-consulent de man bij de initiatiefgroep die een buurtrestaurant wil opzetten in de zorgvoorziening en bij Stip in de wijk. Inmiddels heeft de man enkele keren bij de buurtsoep geholpen, werkt hij mee aan het op te zetten restaurant en bekijkt hij samen met Stip wat hij nog meer kan doen om met zijn vaardigheden een netwerk in de buurt op te bouwen. 21

24 Netwerkpartner Elker (jeugd en opvoedhulp) vroeg een gezin te ondersteunen bij het aanvragen van een urgentie voor een benedenwoning. De man is geboren in Egypte, de moeder in Portugal. Er zijn twee kinderen (5 en 3 jaar), waarvan het oudste naar het Medisch Kinderdagverblijf gaat. De man heeft contact met een psycholoog voor aanhoudende klachten na een overval op zijn zaak. Met hulp van de psycholoog lukt het alsnog een verhuisurgentie te krijgen. Eerder was een aanvraag hiervoor afgewezen. Het gezin heeft een minimaal netwerk: er is maar één persoon die kan komen helpen verhuizen. Stichting Present heeft geen mensen beschikbaar op de verhuisdag. De buurtwerker wist dat mensen van de Refajakerk bereid zijn om wijkbewoners te helpen. Ze heeft hen benaderd en is het gezin verhuisd door de vriend en twee mensen vanuit de kerk. 22 Een vrouw van begin 70 wordt bij de Nait Soezen-verpleegkundige aangemeld door de wijkverpleging. Ze heeft hulp nodig bij het verwerken van ingrijpende recente gebeurtenissen. Haar man

25 is onlangs overleden na een lang ziekbed waarin de vrouw hem verpleegd heeft, en ze heeft een zware operatie ondergaan waarbij een goedaardige tumor uit haar hoofd is verwijderd. Ze is onzeker over haar lichamelijke situatie: durft niet meer te gaan wandelen, en over de rouwverwerking: Ik huil niet, klopt dat wel? De Nait Soezen-verpleegkundige bouwt in enkele bezoeken een band op en legt uit dat iedereen op zijn eigen manier rouwt. Via de huisarts regelt ze psychologische hulp bij de rouwverwerking en ze brengt de vrouw in contact met Humanitas die een vrijwilliger bereid vindt met haar te gaan wandelen. Een vrouw meldt zich bij de buurtwerker. Ze is jarenlang begeleid door NOVO en wil daar vanaf. Ze vindt dat ze haar zaken wel weer zelf kan regelen. Daarbij speelt de eigen bijdrage mee, die ze moet gaan betalen voor de begeleiding. Maar ook als daarvoor bijzondere bijstand is geregeld, wil ze alles zelf gaan doen. De buurtwerker spreekt met de vrouw af dat ze dat een half jaar >> 23

26 24 probeert en regelt ondersteuning door een vrijwilliger van Orde in de Paperassen. Voordat het half jaar om is, klopt de vrouw weer aan. Het klikt niet met de vrijwilliger: die wil dat ze te veel zelf doet. De buurtwerker neemt een paar keer samen met haar de papieren door en stelt dan voor de begeleiding maar weer door NOVO te laten lopen. Daar voelt de vrouw wel voor. Niet alle informele hulp is bij voorbaat goed. En soms moeten mensen er juist tegen beschermd worden. Een man met veel problemen is gescheiden en verhuisd. De buurtwerker treft bij haar bezoeken telkens een kameraad aan die niet bij de man inwoont, maar er logeert en er altijd is en weggaat als de hulpverlener komt. Zij weet niet goed of ze de bijdrage van de kameraad positief of negatief moet inschatten. Hij helpt, zegt de man. Maar wat de kameraad precies doet en hoe lang hij wil blijven, is vaag. De buurtwerker wil duidelijkheid krijgen en brengt de kwestie ter sprake met de vraag: Die man kan wat voor je betekenen. Is het een idee dat hij er in het volgende gesprek bij is?

27 V De Omschakeling Hoe zien de werkers het? Wat ervaren zij als ze het informele netwerk een prominente rol toedichten in het oplossen van problemen van hun cliënten. Het informele netwerk speelde eerder een rol, en is nu het uitgangspunt. Ik keek altijd al wie zit er in het netwerk? Nieuw is wel, dat het netwerk nu als uitgangspunt wordt genomen. Dat de focus erop wordt gelegd. Het sociale netwerk was één van de acht levensgebieden die we standaard bij langs gingen, maar vooral om te kijken of daarbij geen verstoringen waren. Niet als uitgangspunt om problemen op te lossen. Ik hoor van andere hulpverleners nogal eens ja maar hij kan niets. Ik blijf zeggen ik ga het niet voor hem oplossen. Ik leg altijd meteen uit hoe ik werk. Ik zeg: Ik kijk naar wat je zelf kunt en of er mensen in jouw omgeving zijn die je kunnen ondersteunen. Ik ga niet alles voor je oplossen. Er is nog veel te zendingswerk te doen... in de opleiding Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd. In de opleiding ging het wel over het sociaal netwerk als systeem, niet als uitgangspunt. >> 25

28 De vraag was wat gaat er mis in het systeem? Niet hoe kan het netwerk mensen helpen? in de zorg Als iemand opgenomen wordt in een ziekenhuis vervallen alle rollen van het informele netwerk. Dan wordt nooit de vraag gesteld wie deed er al iets voor u? Dat is wel nodig. Want na het ziekenhuis komt iemand weer thuis. In het ziekenhuis wordt gefocust op de beperkingen, niet op de mogelijkheden. Er wordt voorbij gegaan aan de kracht van mensen. Misschien op dat moment wel praktisch, maar voor de lange termijn niet. 26 bij andere instellingen Andere instanties kijken nogal eens alleen naar de cliënt, ook als ik vertel dat er in het informele netwerk mensen zijn waarop een beroep gedaan kan worden. Je komt werkers tegen die bijna boos worden als ik voorstel ondersteuning te zoeken van de vrijwilligers van Orde in de Paperassen. Waarom zouden we, dat kunnen wij ook. Maar je merkt bij sommige organisaties ook wel dat ze graag willen, en dat ze ermee bezig zijn. Het werkt niet als er na de buurtwerker die sterk inzet op informele hulp en op het versterken van de eigen kracht een verpleegkundige oude stijl binnenkomt die zegt: Ik zie wat er aan de hand is en ik zal dat eens oplossen.

29 en bij de eigen organisatie. Bij ons is ook nog veel werk te verzetten. We zullen vooral goede voorbeelden moeten laten zien. Ik kom weleens werkers tegen die er niets mee hebben. Die hebben wel allemaal zelf een netwerk dat belangrijk voor hen is, een klankbord. Maar ze leggen de link met hun cliënten niet. Hulpverleners willen graag helpen. Liever dan dat ze mensen leren zichzelf te helpen. Niet altijd is het even gemakkelijk... Bij ons als Wmo-consulent komen mensen met een aanvraag voor een concrete voorziening. De procedure is er nog niet op ingesteld dat eerst gekeken wordt naar wat mensen en hun omgeving kunnen. Daar hebben wij dan last van. Ik heb iets aangevraagd. Waarom moet je langskomen en alles bekijken?, krijgen wij als consulent dan te horen. Ik zeg tegenwoordig: We gaan samen kijken naar wat u zelf kunt. Ik ben als verpleegkundige gewend om te zeggen wat kan ik voor u doen? Dat is moeilijk te veranderen. Mensen reageren verrast als je duidelijk maakt dat je hun problemen niet komt oplossen. Teleurgesteld, maar soms ook positief. Vaak hebben mensen al een verleden met hulpverleners die uitstraalden wij gaan het wel voor je oplossen en zijn ze juist teleurgesteld omdat het niet gebeurde. >> 27

30 28 Je hebt er tijd voor nodig, vrijheid om te handelen en vertrouwen. Je hebt de tijd nodig om er samen met de cliënt in te duiken. Je moet vertrouwen opbouwen. Je moet ook zelf het vertrouwen hebben dat het zo kan werken. Vertrouwen van de cliënt in mij, van mij in hem en in het netwerk. Je moet uitstralen dat je erin gelooft. Wat je ook nodig hebt, is geduld. Je moet aansluiten bij wat iemand in zijn mars heeft. Je moet het tempo volgen dat iemand aan kan. Dat gaat wellicht langzamer dan familielid 3 wanneer je zelf met een oplossing komt, maar de kans is groter dat het blijvend is en dus beter. Je moet de durf hebben mensen met elkaar te verbinden. Bewoners hebben vraagverlegenheid, maar professionals ook. Als professional moet je daar ook over heen stappen, en bewoners durven vragen en verbinden, en de regie vervolgens bij hen laten. organisatie 1 Een onmisbaar hulpmiddel: het netwerkschema. Door samen met de cliënt een netwerkschema in te vullen breng je zijn hele netwerk in kaart: wie staan er dichtbij je, wie wat verder af, welke contacten zijn verbroken maar misschien weer aan te halen? Ik begin altijd met dat schema. Ik zeg: Verwacht niet zoveel van mij. Ik wijs op het netwerkschema en zeg: Hier moet het uit komen. Pas als dat niet lukt, kijken we verder. >> k

31 vriend organisatie Een voorbeeld van een netwerkschema. In de circels en blokken worden de namen van personen en organisaties ingevuld. Het is mogelijk om circels bij te tekenen. ennis 2 vriend 2 kennis 1 vriend 3 familielid 1 familielid 2 vriend 1 Cliënt partner organisatie 2 organisatie 4 organisatie 3 29

32 Eerst kwam het netwerk gaandeweg de rit kijken. Nu meteen bij het begin. Ik neem het ingevulde formulier niet mee. Het blijft bij de klant. Het is zíjn netwerk. Ik leg uit dat ik de hulp niet bied. Daar ben ik te duur voor, zeg ik. En dat snappen ze wel. En ik zeg ook: Dit is gezonder, waarbij ik op het netwerkschema wijs. Deze mensen blijven in je leven, ik verdwijn weer. Ik heb onlangs met een man zijn netwerk in kaart gebracht. Hij heeft broers en zussen, maar zegt heel beslist die komen er bij mij nooit in. Misschien is daar wat aan te doen, maar dat heeft tijd nodig. Voordeel van de aanpak met het netwerkschema is wel dat je zoiets sneller helder krijgt. De conclusie na het invullen van het schema kan ook zijn dat het netwerk erg klein is. Dan roep ik de hulp in van een vrijwillig netwerkcoach. 30 Het sociaal netwerk kan vaak meer dan mensen denken. Je bent vooral bezig mensen te leren vragen. In 9 van 10 keer is het netwerk bereid te helpen. Ik was vorige week bij een gehandicapte man die voor een aanvraag bijzondere bijstand zijn nieuwe woning moest opmeten en een offerte moest maken. Dat kon hij niet zelf. In zijn netwerk had hij een stiefzoon en een neef. Daar heb ik niets aan, was zijn oordeel over hen. Ik vertelde dat ik het niet voor hem ging doen. Twee

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 1 Thuisadministratie versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 2 Voorwoord Preventieve werking & laagdrempeligheid 5 Klanten Het kan iedereen gebeuren: stapels ongeopende

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld Aan de slag met sociale netwerken De 44 meest bekende methoden verzameld Netwerk in kaart Mantelzorg Eenzaamheid Wijkgericht Eigen Kracht Samenredzaamheid Sociale media & websites Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

AAM EID. bvwo INTERVENTIES

AAM EID. bvwo INTERVENTIES AATWERK BIJ DE AANPAK VAN EN AAM EID bvwo 41 INTERVENTIES MAATWERK BIJ DE AANPAK VAN EEN ZAAM HEID bvwo 41 INTERVENTIES IN HO UD 1 Inleiding 05 2 Typologie 09 3 De best passende eenzaamheids kiezen 21

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

DichtErBij. Naar een andere inrichting van de startfase van hulp- en dienstverlening in het sociaal werk

DichtErBij. Naar een andere inrichting van de startfase van hulp- en dienstverlening in het sociaal werk DichtErBij Naar een andere inrichting van de startfase van hulp- en dienstverlening in het sociaal werk Reader bij de pilotfase RAAK DichtErBij September 2012 maart 2013 De Erasmusbrug in Rotterdam: verbindt

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie