TIJDSCHRIFT. XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September 1958

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDSCHRIFT. XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September 1958"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven. De artikels geven de opvatting van de schrijvers weer, onafhankelijk van de mening der Bank. INHOUD : Recente internationale goud en dollarbewegingen, door M. A. Kriz Bijdrage van de overheid en van het bankwezen in de financiering van de buitenlandse handel van de B.L.E.U. Literatuur betreffende de monetaire en financiële toestand van België Economische wetgeving Grafieken van de economische toestand van België Statistieken. RECENTE INTERNATIONALE GOUD EN DOLLARBEWEGINGEN door M. A. KRIZ, Oudlid van de Studiedienst van de Federal Reserve Attaché bij de First National City Bank te Bank te New York, New York. Van 31 januari tot 31 juli daalde de totale goudvoorraad van de Verenigde Staten met ca. $ 1,6 miljard, en zulks bijna geheel ten gevolge van goudverkopen aan de monetaire overheden in het buitenland. Deze recente Amerikaanse verkopen zijn vanzelfsprekend een nieuwe fase in de cyclus van aankopen en verkopen die sedert het einde van de tweede wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Onderhavig artikel, dat aansluit bij een vroeger overzicht gepubliceerd in het Tijdschrift van oktober 1953, wil de jongste goudbewegingen in een juist daglicht plaatsen en hun betekenis in de werking van de internationale goudenkernstandaard beoordelen. 1. DE INTERNATIONALE GOUDBEWEGINGEN De internationale goudbewegingen in de hedendaagse wereld zijn hoofdzakelijk gekenmerkt door transacties die in New York en Londen plaatshebben. De internationale goudtransacties van de Verenigde Staten zijn thans bijna uitsluitend beperkt tot verrichtingen met buitenlandse monetaire overheden (1). De Amerikaanse Schatkist verkoopt goud (1) De Amerikaanse Schatkist verkoopt eveneens goud aan personen die, onder de goudreglementering van de Amerikaanse Schatkist, gemachtigd zijn goud voor industriële, beroeps of artistieke doeleinden aan te schaffen. Anderzijds koopt zij ingevoerd, nieuw geproduceerd en oud goud van de daartoe gemachtigde personen. tegen de officiële prijs aan buitenlandse regeringen en centrale banken voor «het vereffenen van de internationale saldi en voor andere gewettigde monetaire doeleinden»; die regeringen en banken kunnen dollars tegen gotid «in feite automatisch» voor zulke normale doeleinden uitwisselen. Anderzijds is de Amerikaanse Schatkist bereid goud van buitenlandse regeringen en centrale banken tegen de officiële prijs «zonder beperking van bedrag» aan te kopen (1). De Federal Reserve Bank te New York treedt meestal op als agent voor de kopers en verkopers van de buitenlandse centrale banken en tevens als financieel agent van de. Amerikaanse Schatkist; zij houdt eveneens goud in bewaring voor rekening van haar buitenlandse en internationale correspondenten (het zgn. «earmarked» goud). Te Londen werd de goudmarkt in maart 1954 na een sluiting van zestien jaar heropend. Alleen ingezetenen van landen buiten de sterlingzone mogen goud op de Londense markt kopen (2) ; bovendien mogen zij zich alleen goud aanschaffen (1) Cf. de antwoorden van de Secretaris van de Schatkist op «Questions on General Credit Control and Debt Manage. ment n, voorgelegd door Afgevaardigde Wright Patman, voorzitter van het Subcomité voor kredietcontrole en beheer van de openbare schuld. Die antwoorden en ander materiaal bestemd voor het gebruik door het Subcomité werden in de vorm van een Joint Committee Print (82e Congres, 2 zittijd) gepubliceerd onder de titel Monetary Policy and the Management of the Public Debt (Washington, 1952). De citaten hierboven vermeld, zijn ontleend aan deel I, blz (2) Uitgezonderd voor toegelaten huishoudelijk, industrieel, commercieel en artistiek gebruik. 161

2 als het betaald wordt in U.S. of Canadese dollars die tegelijkertijd verkocht worden op de Londense valutamarkt, of in Amerikaanse rekening, of in Canadese sterlingrekening die volledig in dollars convertibel is, of nog in zgn. registered sterling welke alleen door verkoop van dollars of goud zelf te Londen kan verkregen worden en met dit doel ten tijde van de heropening van de Londense goudmarkt werd ingevoerd. Gewis ontvangen de verkopers te Londen resident sterling voor het nieuw geproduceerde goud uit de sterlingzone, doch de goudproducerende landen in dit gebied hebben vrije toegang tot de Londense valutamarkt, zodat hun sterlingtegoeden in dollars omwisselbaar zijn. Wat het goud betreft dat door nietsterlinglanden wordt verkocht, het wordt betaald in Amerikaanse rekening of in registered sterling; beide kunnen vrij in dollars worden omgezet of tot aankoop van goud worden gebruikt. Aldus functioneert de Londense goudmarkt in feite als een markt waarop de transacties in laatste instantie in dollars geschieden. Goudverkopen en aankopen door de Verenigde Staten hebben plaats tegen de statutaire prijs van $ 35 per ons troy, plus of minus 1/4 pct., d.i. tegen de koopprijs van 6 34,9125 en een verkoopprijs van $ 35,0875 (1). (Hierbij komt het muntloon bij de aankoop van gouden baren andere dan de gestandardiseerde baren van de Amerikaanse munt). Daarentegen is de goudprijs in het VerenigdKoninkrijk niet bij de wet vastgesteld. Nochtans is het Verenigd Koninkrijk ertoe verplicht, krachtens de statuten van het Internationale Monetaire Fonds, een officiële wisselpariteit van 1 = 6 2,80 te handhaven, overeenstemmend met een goudpariteit of pariwaarde van 250 sh. per ons fijn. Krachtens de statuten van het Fonds, kan een lid alleen goud kopen of verkopen binnen de voorgeschreven marges, berustend op de pariwaarde van zijn munt; die marges werden sedert oktober 1954 vastgesteld op 1 pct. boven en beneden de pariteit (excl. vervoer, omzetting en bepaalde andere gespecificeerde provisies). De 1 pct.marge boven en beneden de Piariteit waarbinnen de Bank of England nu haar verrichtingen voor eigen rekening beperkt (d.i. voor rekening van het Egalisatiefonds voor de wisselkoersen), bedraagt aldus 257 sh. 6 d. tot 252 sh. 6 d. De reële beweging in de Londense goudprijs sedert 1954 is in grafiek 1 weergegeven (2). Zoals blijkt (1) Het commissieloon van 14 pct. wordt niet aangerekend voor de aankoop of de verkoop van goud door het Internationale Monetaire Fonds. (2) De prijs in shillings in het bovenste deel van de grafiek is die welke dagelijks wordt vastgesteld (a fixing») op de bijeen. komst van de voornaamste goudhandelaars; deze laatste trachten hun verkoop en kooporders in evenwicht te brengen, rekening houdend met hun kennis van vraag en aanbod op de markt in haar geheel en met de verwachting dat de Bank of England, als residuele koper en verkoper, een geordende markt zal in stand houden. De handel in de loop van de dag wordt gedreven op basis van de prijs tegen de a fixing», hoewel hij hiervan kan verschillen wegens nieuwe ontwikkelingen of bewegingen in de sterlingdollarkoers. Laatstgenoemde koers is in het middenste gedeelte van de grafiek weergegeven; een blik op het bovenste en het middenste deel wijst over het algeineen op een omgekeerde verhouding tussen de sterlingprijs van uit het onderste deel van de grafiek, schommelde de dollarwaarde van de Londense goudprijs bijna bestendig tussen de Amerikaanse aankoop en verkoopprijzen vanaf de heropening van de Londense Grafiek 1. Sh Mingo GOUDPRIJS IN SHILLINGS PER ONS Shillings / M WISSELKOERS STERLING DOLLAR Dollars V.S Dollars V.S. GOUDPRIJS PER ONS IN DOLLARS UITGEDRUKT Dollas V.S I Verkoopprijs mon do Schatkist der V.S.A De goudprijs op de markt te Londen (Maandgemiddelden) 1 ( )1 Koopprijs jan de Schatkist der V.S.A. I ( ) iiiii tlillllillill !iii iiiiiii iiii,iitilll Noot : De Londense goudmarkt werd op 22 maart 1054 heropend , markt in het begin van 1954 tot het einde van Alleen in zeer weinige gevallen bereikte hij de verkoopprijs vastgesteld door de Amerikaanse Schatkist (zoals op bepaalde tijdstippen in 1954) of daalde hij in lichte mate beneden de aankoopprijs van de Amerikaanse Schatkist (zoals bij het einde van 1956 en in het begin van 1957). Tijdens de eerste zes maanden van lag echter de dollartegenwaarde op bepaalde ogenblikken boven de verkoopprijs van de Amerikaanse Schatkist, $ 35,0875, nl. op $ 35,10 35,12. het goud en de dollarprijs van sterling. Deze overeenstemming weerspiegelt vanzelfsprekend twee hoofdkenmerken van de Londense markt : het feit dat zij hoofdzakelijk een markt is voor centrale banken die eveneens op de markt te New York kunnen optreden en het feit dat de Britse overheden, door aanpassing van hun goudaanbod (grotere goudverkoop bijv. wanneer de dollarsterlingkoers zwak is), het aanbod van dollars door buitenlandse goudkopers kunnen beïnvloeden en aldus de noodzakelijkheid van hun tussenkomst op de wisselmarkt kunnen beperken. Gewis verklaren de bewegingen in de dollarprijs van het pond niet al de schommelingen in de dollartegenwaarde van de Londense goudprijs (d.i. de sterlingprijs van goud vermenigvuldigd met de sterlingdollarkoers) die in het onderste gedeelte van de grafiek zijn voorgesteld; deze schommelingen weerspiegelen eveneens de fundamentele vraag en aanbod van goud, waarop hierna zal worden ingegaan. 162

3 De goudhandelaars mogen niet, zoals onder de vroegere gouden standaard, goud van de Verenigde Staten aankopen (zij mogen aan dit land echter goud verkopen). Doch de onmogelijkheid om particuliere goud en wisselarbitrage uit te voeren, doet niets af van de betekenis van de Londense goudprijs tegenover de aankoop en verkoopprijzen te New York. Centrale banken, stabilisatiefondsen en schat. kisten (en de internationale financiële instellingen) hebben inderdaad bij hun goudtransacties de keuze tussen de Federal Reserve Bank te New York of de Londense markt, en in feite voeren zij hun transacties uit daar waar de prijs op een bepaald ogenblik het meest voordelig is (aangenomen dat de koper geen bijzondere reden heeft om het goud veeleer te Londen dan te New York of viceversa te houden en dat de Londense markt op ieder ogenblik alle mogelijke kopers en verkopers kan bevredigen). De verhoudingen tussen de sterlingprijs van het goud, de sterlingdollarkoers en de dollartegenwaarde van de Londense goudprijs verklaren dan ook grotendeels de richting en het volume van de hedendaagse internationale goudbewegingen in de laatste jaren. Grafiek 2. Nettogoudaankopen (+) en verkopen door de Verenigde Staten (Nettobewegingen) Miljoenen dollars GLOBALE BEWEGINGEN Miljoenen dollars J <.... I I I I I 1 I BEWEGINGEN MET HET VERENIGD KONINKRIJK.. g.. t. II.2 Kwa rtaalgomiddelden S, = e De omvang en de richting van de Amerikaanse goudtransacties met de andere landen en met het Internationale Monetaire Fonds sedert het einde van de tweede wereldoorlog tot maart, blijken uit grafiek 2. Het bovenste deel van de grafiek toont duidelijk aan dat er zes fasen in de Amerikaanse goudtransacties te onderscheiden zijn, waarin aankopen op grote schaal afwisselden met niet minder belangrijke verkopen. Die bewegingen zijn samengevat in tabel I, die eveneens de veranderingen aangeeft in de officiële dollartegoeden van de andere landen. Deze laatste zijn samengesteld uit deposito's van buitenlandse monetaire overheden bij de Federal Reserve banken en bij de Amerikaanse handelsbanken en uit kortlopende investeringen, in Amerikaanse overheidsfondsen en handelspapier. Deze verschuivingen in de positie van de Verenigde Staten als nettokoper en verkoper van goud, samen met de veranderingen in de officiële dollartegoeden van de andere landen, weerspiegelen in de grond enerzijds de stand van de Amerikaanse betalingsbalans op kasbasis (d.i. het overschot van de betalingen aan het buitenland op de ontvangsten of viceversa) en anderzijds de beslissingen van de buitenlandge. monetaire 'overheden goud aan te kopen i.p.v. hun dollartegoeden te vermeerderen of goud te verkopen om hun dollartegoeden aan te vullen. Het is niet nodig hier de omstandigheden van de Amerikaanse goudtransacties in de eerste naoorlogsjaren te bespreken (1). Het moge volstaan in herinnering te brengen dat de aanzienlijke goudverkopen $ miljoen en het beschikken over de dollartegoeden $ miljoen van januari 1946 tot september 1949 in ruime mate verband hielden met de aankopen van zeer noodwendige Amerikaanse goederen, die niet anders konden gefinancierd worden. Van Oktober 1949 tot juni 1951 kochten de andere landen $ miljoen goud van de Verenigde Staten en voegden tevens $ 982 miljoen bij hun officiële dollartegoeden; dit was dan ook een periode van aangreei der goud en dollarreserves, doch het buitenland gebruikte veruit het grootste deel van de dollars verkregen uit transacties met de Verenigde Staten om een deel van het vroeger verkochte goud weder in te kopen. De goudbeweging sloeg medio 1951 opnieuw om, en van juli 1951 tot juni 1952 verkocht het buitenland $ miljoen goud aan de Verenigde Staten en verhoogde het tegelijkertijd zijn officiële dollartegoeden met $ 540 miljoen. De volgende fase, gaande van juli 1952 tot juni 1955, is bijzonder belangwekkend, want zij was gekenmerkt door een opvallende aangroei van de dollartegoeden van het buitenland alsmede door goudaankopen in de Verenigde Staten : deze laatste bedroegen $ miljoen, doch de eerste $ miljoen. Het is duidelijk dat het buitenland er de voorkeur aan gaf Meer. dan de helft van zijn nieuw verkregen dollars in de vorm van dollardeposito's en kortlopende investeringen aan te houden i.p.v. goud van de Verenigde Staten aan (1) Voor jaarlijkse overzichten van de internationale goudbewegingen, zie de Monthly Review van de Federal Reserve Bank te New York van januari 1951 en van februari voor elk van de volgende jaren, en het Federal Reserve Bulletin van maart of april van ieder jaar beginnend met

4 rakel 1. Goudtransacties tussen de monetaire overheid van de Verenigde Staten en die van de andere landen en veranderingen in de officiële dollartegoeden in het buitenland (In miljoenen dollars) Bron : Naar gegevens ontleend aan het Federal Reserve Bulletin. Nettogoudtransacties van de monetaire overheden van andere landen met de Verenigde Staten Nettoverkopen aan de Verenigde Staten Nettoaankopen van de Verenigde Staten Veranderingen in de officiële dollartegoeden van het buitenland Januari 1946 september Oktober 1949 juni Juli 1951 juni Juli 1952 juni Juli 1955 december (a) Januari maart 877 (b) i 73 Totaal (a) (b) Overschot van de verkopen op de aankopen (a) Met inbegrip van $ 800 miljoen van het Internationale Monetaire Fonds. (b) Mot inbegrip van $ 7 miljoen van het Internationale Monetaire Fonds. te kopen. Die aangroei der officiële dollartegoeden van het buitenland hield aan van juli 1955 tot in december 1957 en de totale vermeerdering beliep $ miljoen; in dezelfde tijd verkocht het buitenland $ 262 miljoen goud aan de Verenigde Staten en $ 800 miljoen aan het Internationale Monetaire Fonds (1). Gedurende het eerste kwartaal van sloegen de internationale goudbewegingen andermaal om, toen het buitenland $ 370 miljoen goud van de Verenigde Staten kocht; zijn officiële dollartegoeden vermeerderden evenwel met $ 73 miljoen. Vergelijkbare gegevens voor het tweede kwartaal van zullen in september beschikbaar zijn, doch de daling van de goudvoorraad van de Verenigde (1) Van dit bedrag werden $ 200 miljoen verkocht om het Internationale Monetaire Fonds in staat te stellen de opbrengst ervan in Amerikaanse schatkistbons te beleggen en $ 600 miljoen om zijn U.S.dollaractiva aan te vullen. Staten wijst erop dat de verkopen aan het buitenland in die periode voortduurden : van 31 maart tot 30 juni daalden de goudreserves met $ miljoen. Voor de gehele periode gaande van januari 1946 tot juni verkregen de Verenigde Staten aldus $ miljoen goud, doch verkochten anderzijds ca. $ miljoen; per saldo verhoogden zij hun reserves met $ miljoen. De goudaankopen van en de verkopen aan de Verenigde Staten door het buitenland en door internationale instellingen zijn in tabel II samengevat. Hieruit blijkt vooreerst dat de goudaankopen en de verkopen tussen het VerenigdKoninkrijk en de Verenigde Staten een bijzonder belangrijk aandeel in de internationale goudtransacties vertegenwoordigen; bovendien kocht het VerenigdKoninkrijk herhaaldelijk goud van de Verenigde Staten weder in, dat het in een vroegere periode bad verkocht. Over de gehele naoorlogse periode tot maart verkocht het VerenigdKoninkrijk $ miljoen Tabel II. Nettogoudaankopen door de Verenigde Staten (In miljoenen dollars; teken = nettoverkopen) Jaar Totaal Verenigd Koninkrijk Totaal Europees vasteland Canada Totaal Latijns Amerika Alle andere landen Internationaal Monetair Fonds ]958 le kwartaal Met inbegrip van do verrichtingen met de internationale financiële instellingen. Vost : Voor meer omstandige en meer recente gegevens, zie het Federal Reserve Bulletin. 164

5 goud aan de Verenigde Staten *en kocht het $ miljoen. Deze opeenvolgende aankopen en verkopen weerspiegelen vanzelfsprekend de brede schommelingen in de goud en dollarbetalingen van de sterlingzone; zij wijzen evenwel ook op de Britse gewoonte het grootste deel ván de reserves in goud aan te houden, goud te verkopen in tijden van betalingsbalanstekorten om er terug te kopen in periodes van overschotten. Ook andere landen verkopen of kopen goud aan of van de Verenigde Staten, doch voor aanmerkelijk kleinere bedragen dan die van het Verenigd Koninkrijk. Onder de landen van het Europese vasteland voerden België, Nederland en Zwitserland in de naoorlogse periode dikwijls transacties met de Verenigde Staten uit; Frankrijk en Duitsland deden zulks op onregelmatige wijze. Canada verkocht voor aanzienlijke bedragen in de eerste naoorlogse jaren. Argentinië, Mexico en Venezuela kochten en verkochten eveneens voor grote bedragen. Een andere grondtendens die uit grafiek 2 duidelijk naar voren komt, is de achteruitgang van de Amerikaanse goudtransacties sedert de heropening van de Londense goudmarkt in 1954 tot het einde van Er bestaat een scherp contrast tussen deze en de vroegere jaren; indien de totale Amerikaanse goudaankopen in 1956 en 1957 worden aangepast, met inachtneming van de goudaankopen bij het Internationale Monetaire Fonds, is het contrast nog meer opvallend vermits deze aankopen $ 800 miljoen vertegenwoordigen in het totaal van de Amerikaanse goudaankopen, nl. $ miljoen in 1956 en De voornaamste oorzaak van de teruggang van de goudaankopen en verkopen door de Verenigde Staten vanaf de heropening van de Londense goudmarkt in 1954 tot in 1957, was het feit dat de dollartegenwaarde van de Londense goudprijs bijna voortdurend binnen de 'officiële marge van de Amerikaanse aankoop en verkoopprijzen van het goud bleef. Aldus ontvingen de verkopers een hogere prijs voor het goud, en de monetaire overheden vonden het goedkoper zich goud te Londen veeleer dan te New York aan te schaffen, zoals hierboven reeds werd gezegd. Daarentegen lag de dollartegenwaarde van de Londense goudprijs in het eerste halfjaar van iets boven de verkoopprijs van de Amerikaanse Schatkist, zodat het voor de centrale banken voorde. liger was goud te New York te kopen. Dit was een belangrijke factor in de recente Amerikaanse goudverkopen. Er zijn geen gepubliceerde cijfers beschikbaar over het volume van het nieuw geproduceerde goud dat te Londen wordt verkocht; in de Britse cijfers over de buitenlandse handel komen evenwel gegevens voor over de goudinvoer, en hoewel zij verschillen van de werkelijke verkopen (want zij houden geen rekening met de «earmarking» transacties), tonen zij niettemin aan dat zowat $ 450 miljoen goud in elk der jaren van 1953 tot 1955 te Londen werden aangevoerd (1) ; het grootste deel van die goudhoeveelheid kwam uit ZuidAfrika en de andere goudproducerende landen van de sterlingzone, terwijl ongeveer 11 pct. Russisch goud vertegenwoordigden. De Zuidafrikaanse goudproducenten dienen hun gehele goudwinning aan de South African Reserve Bank te verkopen, welke laatste het grootste deel ervan op de Londense goudmarkt verkoopt. Die bank heeft niet de verplichting het goud daar te verkopen, doch overeenkomstig een officiële Zuidafrikaanse verklaring wordt een «maximum gebruik» gemaakt van de faciliteiten van de Londense markt, want «gelet op het internationale karakter en de leidende positie van de Londense markt, lijkt het onwaarschijnlijk dat een betere prijs normaal elders zou kunnen verkregen worden». In het jaar eindigend in maart 1957 beliepen de goudverkopen van de South African Reserve Bank aldus in totaal $ 538 miljoen, waarvan $ 524 miljoen op de Londense markt werden aangevoerd en $ 10 miljoen tegen Zwitserse franken werden verkocht. Naast de Zuidafrikaanse produktie, die zowat 80 pct. van de gezamenlijke goudvoortbrenging in de gehele sterlingzone vertegenwoordigt, ontvangt Londen eveneens de belangrijke produktie van Ghana, ZuidRodesië en van bepaalde andere sterlinglanden. Goud herkomstig uit verscheidene nietsterlinglanden wordt eveneens te Londen verkocht. Op verschillende tijdstippen in de laatste jaren kwam het te Londen verkochte goud niet alleen van invoer, doch ook van de officiële Britse monetaire goudreserves; dit was natuurlijk het gevolg van de druk op het pond, die een officiële tussenkomst op de valutamarkten en derhalve goudverkopen op de goudmarkt vereiste ten einde de officiële dollartegoeden terug aan te vullen. In 1955 en 1956 vielen de Britse goudreserves resp. met ca. $ 500 miljoen en $ 250 miljoen (2). Vermits Groot Brittarmië in 1955 geen goud en in 1956 er slechts $ 100 miljoen aan de Verenigde Staten verkocht, is het duidelijk dat het goud aan andere landen verkocht. In 1957 verkocht GrootBrittannië evenzo $ 200 miljoen aan landen buiten de Verenigde Staten. Daarentegen was de koers van het pond sterling vast tegen het einde van 1957 en in de eerste helft van, zodat de Britse overheden niet (1) Cf. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Commonwealth Countries and Foreign Countries, 1955, Deel II, Londen, Blijkens een verklaring van de Kanselier van de Schatkist in het Lagerhuis in maart, bedroeg de Britse goudinvoer in 1957 $ 840 miljoen; van die invoer waren een $ 200 miljoen uit Rusland herkomstig. Aangenomen derhalve dat al het door de U.S.S.R. aan het VerenigdKoninkrijk verkochte goud werkelijk het land binnenkwam, beliep de overige goudinvoer in totaal $ 640 miljoen. Dit cijfer kan vergeleken worden met de produktie van de Unie van ZuidAfrika, die in 1956 een waarde had van $ 556 miljoen en in 1957 $ 596 miljoen. De aanvoer van Zuidafrikaans goud in het VerenigdKoninkrijk in 1957 beliep dan ook waarschijnlijk ca. $ 550 miljoen, zodat de goudinvoer uit andere bronnen bij benadering op ca. $ 100 miljoen mag geraamd worden. (2) Ramingen van het Internationale Monetaire Fonds in International Financial Statistics. 165

6 alleen een deel van de vroegere verliezen goedmaakten, doch eveneens Zuidafrikaans en ander goud aankochten dat anders zijn weg naar cle Londense goudmarkt zou gevonden hebben. De goudvraag op de Londense markt woog niet op tegen het aanbod, en de dollartegenwaarde van de Londense prijs steeg dan ook boven de Amerikaanse verkoopprijs (zie grafiek 1). De Britse overheid verhoogde haar reserves door aankoop niet alleen van het grootste deel van het Zuidafrikaanse goud, doch eveneens van goud te New York, zoals blijkt uit grafiek 2. De voornaamste kopers te Londen zijn de centrale banken van het Westeuropese. vasteland. Zij kopen goud aan hetzij om hun goudvoorraad aan te vullen, hetzij om hun schuld tegenover de Europese Betalingsunie te vereffenen. Deze betaling kan geschieden, naar keuze van de debiteur, in dollars of in goud tegen $ 35 per ons fijn; dit maakt liet voor de debiteur voordeliger de maandelijkse betaling te verrichten met te Londen aangekocht goud telkens de dollartegenwaarde van de Londense goudprijs beneden $ 35 per ons fijn ligt. Het is eveneens duidelijk dat wanneer de prijs boven S 35 ligt, de centrale banken goud te Londen verkopen ten einde dollars te verkrijgen om hun schulden aan de Europese Betalingsunie te vereffenen. G oud wordt ook verkocht op de Londense markt aan particuliere agenten, inzonderheid voor uitvoer naar het Middenen het Verre Oosten. Geen gegevens zijn voorhanden betreffende de goudaankopen en verkopen te Londen. Doch sommige aanwijzingen betreffende de aan en verkopen verkrijgt men door de wijzigingen van de goudreserves in de staten van de centrale banken te vergelijken met de gegevens over de goudaankopen en verkopen door de Verenigde Staten; men kan hieruit afleiden dat goud aangekocht van andere bronnen dan de. Verenigde Staten vermoedelijk, althans gedeeltelijk, te Londen verkregen werd. Zo verwierf de Duitse centrale bank in $ miljoen waarvan slechts $ 10 miljoen in de Verenigde Staten, de Zwitserse centrale bank $ 205 miljoen waarvan slechts S 8 miljoen in de Verenigde Staten. Van zijn kant kocht Frankrijk in 1955 S 285 miljoen goud, doch het verkocht er voor S 68 miljoen aan de Verenigde Staten; in droeg het $ 320 miljoen over aan landen andere dan de Verenigde Staten. Evenzo kwam de Nederlandsche Bank in 1954 en 1955 in het bezit van $ 128 miljoen goud uit andere bronnen dan de Verenigde Staten en gaf het in 1956 en 1957 $ 96 miljoen af aan andere landen dan de Verenigde Staten..Over het geheel was de voornaamste individuele factor in de internationale goudbewegingen gedurende het laatste deceniurn dan ook de brede schommelingen in de betalingsbalans van de sterlingzone. Yálá tot 1953 Waren de grote Britse goudaankopen en verkopen van en aan de Verenigde Staten aan die schommelingen in het saldo van de balans toe te schrijven. Van 1954 tot 1957 veroorzaakten zij de goudafvloeiing uit GrootBrittannië en uit de overzeese sterlingzone naar de landen van het Europese vasteland, hoofdzakelijk naar de Duitse Bondsrepubliek. In het eerste halfjaar van stelden zij GrootBrittannië in staat een deel van zijn vroegere' goudverliezen terug te winnen doordat zij het mogelijk maakten nieuw goud op de Londense markt alsmede goud in de Verenigde Staten aan te kopen. De goudaankopen en verkopen te New York en te Londen door de monetaire overheden vormen veruit het grootste deel der internationale goudtransacties. Nochtans zijn er ook andere goudverrichtingen onder de centrale banken te vermelden. Wenst bijv. een circulatiebank goud te verkopen dat bij de Federal Reserve Bank te New York in bewaring werd gegeven («earmarked» goud), terwijl een andere dit goud wenst te kopen, dan handelen zij soms rechtstreeks onder elkaar of doen zij een beroep op de Bank voor Internationale Betalingen of op het Internationale Monetaire Fonds, welke clan als tussenpersonen optreden. Het Internationale Monetaire Fonds verleent sinds 1952 zijn bemiddeling inzake goudtransacties, waarbij de deelnemende landen en ook sommige nietleden, zowel als internationale instellingen die goud wensen aan te kopen of te verkopen door tussenkomst van het Fonds, dit laatste op vertrouwelijke basis kunnen aanspreken; het Fonds poogt dan de kopers en verkopers bij elkaar te brengen. Die transacties zijn vanzelfsprekend beperkt, doordat de aangeboden hoeveelheid goud vaak de vraag te boven gaat, of omgekeerd (1). Goud wordt vanzelfsprekend niet alleen onder de monetaire overheden, doch ook onder particulieren verhandeld. Inlichtingen over de nieuwe produktie gevoegd bij het goud herkomstig uit andere bronnen en over de bewegingen naar de officiële reserves en het particuliere gebruik komen voor in tabel III. De wereldgoudproduktie (excl. de U.S.S.R.) in bedroeg zowat $ 10,5 miljard. Van 1946 tot 1951 vermeerderde zij met gemiddeld 2 pct. per jaar en van 1952 tot 1957 met 4 pct. Alleen in 1957 bedroeg de aangroei 6 pct. tegen 4 á 5 pct. in elk der drie jaren van 1954 tot Vorig jaar werden ca. $ miljoen goud gewonnen, d.i. een 300 miljoen meer dan in 1945, een naoorlogs minimum; de produktie lag niettemin een $ 400 miljoen beneden die van het recordjaar De naoorlogse stijging van de goudproduktie was hoofdzakelijk aan de toeneming van de Zuidafrikaanse goudwinning toe te schrijven. Met een $ 595 miljoen, het hoogste cijfer dat ooit geboekt, werd, overtrof de Zuidafrikaanse voortbrenging in 1957 met $ 35 miljoen of 7 pct. die van 1956; zij lag eveneens ca. $ 90 miljoen boven het cijfer van 1941, het jaar dat gekenmerkt was door een topcijfer tijdens de vooroorlogse expansie. (1) In de vijf jaar eindigend in april 1957, vergemakkelijkte het Internationale Monetaire Fonds de afwikkeling van 71 transacties voor een totaal 'bedrag van ca. $ 562 miljoen.. 166

7 Naast dit aanbod uit de nieuwe produktie in de vrije wereld, heeft de Sovjetunie, vermoedelijk de tweede goudproducent in de wereld, van 1946 tot 1957 grotere of kleinere goudhoeveelheden aan het buitenland verkocht. Goudverkopen aan de 'Verenigde Staten vonden alleen plaats in 1946 en 1947 voor een totaal bedrag van $ 75 miljoen. In de eerste naoorlogsjaren werden slechts af en toe Russische goudverkopen in andere landen gemeld; sinds het einde van 1953 werden zij echter van enige betekenis. Voor elk der drie jaren van 1953 tot 1955 werden die verkopen van verschillende zijden Tabel III. Geraamd goudaanbod en gebruik (In miljoenen dollars) Bron : Naar gegevens ontleend aan het Federal Reaervo Bulletin en andere bronnen. Jaar Produktie van nieuw goud (excl. de U.S.S.R.) Aanbod Aangetekende ontvangsten van de U.S.S.R. Totaal aanbod Toeneming van officiële reserves (excl. de U.S.S.R.) Amerikaanse nijverheid en kunstambachten (netto) Gebruik «Verdwenen goud» Totaal gebruik Verdwenen goud» (in pct. van het totale aanbod) ( (v) (v) v) voorlopige cijfers. Eindtotaal ("Z C.n C op $ 75 miljoen geraamd, voor 1956 op $ 150 miljoen en voor 1957 op $ 260 miljoen. Het Russische goud werd vooral in WestEuropa verkocht met het oog op de aankoop van sterling en andere valuta's om de betalingsbalanstekorten van Rusland te dekken. De goudproduktie buiten de Sovjetunie samen met de gemelde Russische goudverkopen in de overige wereld kunnen derhalve op meer dan $ 11,2 miljard voor de periode worden geraamd. Van dit bedrag vloeiden $ 5,7 miljard naar de centrale goudreserves, terwijl iets minder dan $ 0,9 miljard (netto) verbruikt werd in de kunstambachten en in de nijverheid van de Verenigde Staten, het enige land waarover dergelijke gegevens voorhanden zijn. Het saldo ten belope van $ 4,7 miljard verdween in het particuliere bezit en was bestemd voor ander gebruik buiten de Verenigde Staten. Over de gehele periode verdwenen aldus meer dan de twee vijfden van het geraamde goudaanbod. Hét hoogste cijfer voor het verdwenen goud blijkt te zijn bereikt in 1951, toen zowat ruim 70 pct. van het aanbod in dit jaar. voor particulier gebruik buiten de Verenigde Staten werden bestemd. In de zes jaar gaande van begin 1952 tot einde 1957 verdwenen naar raininá een 40 pet: van liet aanbod van nieuw goud,, :, d.i..,origeveer..lietzelfde percentage als in de periode Ook in absolute getallen bleef een ruime hoeveelheid goud naar het particuliere gebruik buiten de Verenigde Staten vloeien; met meer dan $ 500 miljoen in 1957 was zij merkelijk groter dan in elk naoorlogs jaar, behalve in 1951 en De snellere toeneming van de officiële goudreserves in de laatste jaren, ondanks die goudafvloeiing naar het particuliere gebruik, ligt hieraan dat het aanbod zelf van nieuw goud in de laatste jaren sterk vermeerderde. Aldus bedroeg het totaal aangeboden nieuw goud in de zes jaar van 1952 tot 1957 $ 6,3 miljard tegen $ 4,9 miljard van 1946 tot Van dit aanbod werden van 1952 tot 1957 $ 3,3 miljard bij de officiële reserves gevoegd, tegen $ 2,4 miljard in Van grotere betekenis nog is het feit dat het goud gevoegd bij de reserves en herkomstig uit de nieuwe produktie en uit andere bronnen, in de jongste jaren bijna voortdurend naar de officiële reserves van landen buiten de Verenigde Staten vloeide, zoals blijkt uit tabel IV. Die landen ontvingen aldus $ 3,3 miljard van 1952 tot 1957, d.i. ca. $ 500 miljoen per jaar. Van die $ 3,3 miljard ging het merendeel naar de landen van het Europese vasteland., die eveneens goud uit het VerenigdKoninkrijk ontvingen. 167

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE Afdeling Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXe Jaar, Vol. II, N r 2 Augustus Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969

XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJD SCHRIF T voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven.

TIJDSCHRIFT. Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven. NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJ KS Departement Studiën XLIe Jaargang, Deel II, Ne 5 November 1966 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940. over bet jaar 1939

NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940. over bet jaar 1939 NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMEENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940 VERSLAG over bet jaar 1939 UITGEBRACHT DOOR DEN GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DEN REGENTENRAAD

Nadere informatie

Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens

Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens Impact van de lage rente op het financieel gedrag P. Stinglhamber Ch. Van Nieuwenhuyze M.-D. Zachary Inleiding In dit artikel worden, aan de hand van de Belgische financiële rekeningen voor het hele jaar

Nadere informatie

XXXI V Jaargang, Deel 1, N r 2 Februari 1959

XXXI V Jaargang, Deel 1, N r 2 Februari 1959 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXI V Jaargang, Deel, N r 2 Februari 959 Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

3. f inanciële ontwikkelingen in België

3. f inanciële ontwikkelingen in België 3. f inanciële ontwikkelingen in België Het netto financieel vermogen van België is al met al toegenomen, voornamelijk onder invloed van de stijging van de beurskoersen. In het derde kwartaal van 13 beliep

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

3. f inanciële instellingen

3. f inanciële instellingen 3. f inanciële instellingen In België zetten de kredietinstellingen de sedert het uitbreken van de financiële crisis begonnen herstructurering van hun balans voort. In 1 verminderden ze met name hun vorderingen

Nadere informatie

Steeds meer ondernemingen gaan over tot

Steeds meer ondernemingen gaan over tot Veertiendaags tijdschrift Jaargang 54 nr. 19 5 november 1999 ISSN 1374-2132 in dit nummer... De inkoop van eigen aandelen... 1 Het Britse pond en de EMU... 13 De inkoop van eigen aandelen Steeds meer ondernemingen

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2010

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2010 10 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin december 2010 Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2010 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging

Nadere informatie

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S 10.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie C 72/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) AANBEVELINGEN EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S AANBEVELING VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100.

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100. E U R O P E S E C E N T R A L E B A N K E U R O S Y S T E E M m a a n d b e r i c h t m a a r t 2 1 1 In 211 verschijnt in alle publicaties van de een motief van het bankbiljet van EUR 1. Europese Centrale

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen DE ROL VAN DE AANDELEN IN DE FINANCIERING VAN DE BELGISCHE VENNOOTSCHAPPEN De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen V. Baugnet G. Wuyts Inleiding Bedrijven worden op lange

Nadere informatie

Het ontstaan van de kredietcrisis

Het ontstaan van de kredietcrisis eelke de jong Het ontstaan van de kredietcrisis 12 inleiding In het najaar van 2008 raakt de wereldeconomie in een diepe recessie. De internationale handel daalt dramatisch. In de periode van oktober 2008

Nadere informatie

1 Aanbod van geld. 1.1 Geld en het economisch proces 1.2 Geldsoorten 1.3 Liquiditeitenmassa 1.4 Financieel systeem en bankbalans

1 Aanbod van geld. 1.1 Geld en het economisch proces 1.2 Geldsoorten 1.3 Liquiditeitenmassa 1.4 Financieel systeem en bankbalans Noordhoff Uitgevers bv 5 Aanbod van geld. Geld en het economisch proces.2 Geldsoorten.3 Liquiditeitenmassa.4 Financieel systeem en bankbalans Iedereen heeft te maken met geld. Mensen ontvangen hun inkomen

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

In 1999 bereikte de transfer vanuit Vlaanderen

In 1999 bereikte de transfer vanuit Vlaanderen Maandelijks tijdschrift Jaargang 55 nr. 10 17 november 2000 ISSN 1374-2132 Financiële transfers tussen de Belgische gewesten Actualisering en vooruitblik in dit nummer... Financiële transfers tussen de

Nadere informatie

XXX Jaar, Vol. II, N r. 1 Juli 1955

XXX Jaar, Vol. II, N r. 1 Juli 1955 NATIONALE BANK VAN BELGIE Afdeling Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting 'VERSCHIJNT 'MAANDELIJKS XXX Jaar, Vol. II, N r. 1 Juli. Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen jaarverslag ombfin 2010 Particulieren 2 INHOUD VOORWOORD 4 1. DE BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS 5 1.1 VERHOGING VAN HET

Nadere informatie

P R I J S S TA B I L I T E I T: B E L A N G R I J K VO O R J O U?

P R I J S S TA B I L I T E I T: B E L A N G R I J K VO O R J O U? P R I J S S TA B I L I T E I T: WA A RO M I S DAT B E L A N G R I J K VO O R J O U? INHOUD 1 2 3 4 5 Voorwoord 5 Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? 6 Samenvatting 6 Hoofdstuk 2 2 Geld

Nadere informatie