TIJDSCHRIFT. XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September 1958

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDSCHRIFT. XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September 1958"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS XXXIIIe Jaargang, Deel II, Nr 3 September Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven. De artikels geven de opvatting van de schrijvers weer, onafhankelijk van de mening der Bank. INHOUD : Recente internationale goud en dollarbewegingen, door M. A. Kriz Bijdrage van de overheid en van het bankwezen in de financiering van de buitenlandse handel van de B.L.E.U. Literatuur betreffende de monetaire en financiële toestand van België Economische wetgeving Grafieken van de economische toestand van België Statistieken. RECENTE INTERNATIONALE GOUD EN DOLLARBEWEGINGEN door M. A. KRIZ, Oudlid van de Studiedienst van de Federal Reserve Attaché bij de First National City Bank te Bank te New York, New York. Van 31 januari tot 31 juli daalde de totale goudvoorraad van de Verenigde Staten met ca. $ 1,6 miljard, en zulks bijna geheel ten gevolge van goudverkopen aan de monetaire overheden in het buitenland. Deze recente Amerikaanse verkopen zijn vanzelfsprekend een nieuwe fase in de cyclus van aankopen en verkopen die sedert het einde van de tweede wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Onderhavig artikel, dat aansluit bij een vroeger overzicht gepubliceerd in het Tijdschrift van oktober 1953, wil de jongste goudbewegingen in een juist daglicht plaatsen en hun betekenis in de werking van de internationale goudenkernstandaard beoordelen. 1. DE INTERNATIONALE GOUDBEWEGINGEN De internationale goudbewegingen in de hedendaagse wereld zijn hoofdzakelijk gekenmerkt door transacties die in New York en Londen plaatshebben. De internationale goudtransacties van de Verenigde Staten zijn thans bijna uitsluitend beperkt tot verrichtingen met buitenlandse monetaire overheden (1). De Amerikaanse Schatkist verkoopt goud (1) De Amerikaanse Schatkist verkoopt eveneens goud aan personen die, onder de goudreglementering van de Amerikaanse Schatkist, gemachtigd zijn goud voor industriële, beroeps of artistieke doeleinden aan te schaffen. Anderzijds koopt zij ingevoerd, nieuw geproduceerd en oud goud van de daartoe gemachtigde personen. tegen de officiële prijs aan buitenlandse regeringen en centrale banken voor «het vereffenen van de internationale saldi en voor andere gewettigde monetaire doeleinden»; die regeringen en banken kunnen dollars tegen gotid «in feite automatisch» voor zulke normale doeleinden uitwisselen. Anderzijds is de Amerikaanse Schatkist bereid goud van buitenlandse regeringen en centrale banken tegen de officiële prijs «zonder beperking van bedrag» aan te kopen (1). De Federal Reserve Bank te New York treedt meestal op als agent voor de kopers en verkopers van de buitenlandse centrale banken en tevens als financieel agent van de. Amerikaanse Schatkist; zij houdt eveneens goud in bewaring voor rekening van haar buitenlandse en internationale correspondenten (het zgn. «earmarked» goud). Te Londen werd de goudmarkt in maart 1954 na een sluiting van zestien jaar heropend. Alleen ingezetenen van landen buiten de sterlingzone mogen goud op de Londense markt kopen (2) ; bovendien mogen zij zich alleen goud aanschaffen (1) Cf. de antwoorden van de Secretaris van de Schatkist op «Questions on General Credit Control and Debt Manage. ment n, voorgelegd door Afgevaardigde Wright Patman, voorzitter van het Subcomité voor kredietcontrole en beheer van de openbare schuld. Die antwoorden en ander materiaal bestemd voor het gebruik door het Subcomité werden in de vorm van een Joint Committee Print (82e Congres, 2 zittijd) gepubliceerd onder de titel Monetary Policy and the Management of the Public Debt (Washington, 1952). De citaten hierboven vermeld, zijn ontleend aan deel I, blz (2) Uitgezonderd voor toegelaten huishoudelijk, industrieel, commercieel en artistiek gebruik. 161

2 als het betaald wordt in U.S. of Canadese dollars die tegelijkertijd verkocht worden op de Londense valutamarkt, of in Amerikaanse rekening, of in Canadese sterlingrekening die volledig in dollars convertibel is, of nog in zgn. registered sterling welke alleen door verkoop van dollars of goud zelf te Londen kan verkregen worden en met dit doel ten tijde van de heropening van de Londense goudmarkt werd ingevoerd. Gewis ontvangen de verkopers te Londen resident sterling voor het nieuw geproduceerde goud uit de sterlingzone, doch de goudproducerende landen in dit gebied hebben vrije toegang tot de Londense valutamarkt, zodat hun sterlingtegoeden in dollars omwisselbaar zijn. Wat het goud betreft dat door nietsterlinglanden wordt verkocht, het wordt betaald in Amerikaanse rekening of in registered sterling; beide kunnen vrij in dollars worden omgezet of tot aankoop van goud worden gebruikt. Aldus functioneert de Londense goudmarkt in feite als een markt waarop de transacties in laatste instantie in dollars geschieden. Goudverkopen en aankopen door de Verenigde Staten hebben plaats tegen de statutaire prijs van $ 35 per ons troy, plus of minus 1/4 pct., d.i. tegen de koopprijs van 6 34,9125 en een verkoopprijs van $ 35,0875 (1). (Hierbij komt het muntloon bij de aankoop van gouden baren andere dan de gestandardiseerde baren van de Amerikaanse munt). Daarentegen is de goudprijs in het VerenigdKoninkrijk niet bij de wet vastgesteld. Nochtans is het Verenigd Koninkrijk ertoe verplicht, krachtens de statuten van het Internationale Monetaire Fonds, een officiële wisselpariteit van 1 = 6 2,80 te handhaven, overeenstemmend met een goudpariteit of pariwaarde van 250 sh. per ons fijn. Krachtens de statuten van het Fonds, kan een lid alleen goud kopen of verkopen binnen de voorgeschreven marges, berustend op de pariwaarde van zijn munt; die marges werden sedert oktober 1954 vastgesteld op 1 pct. boven en beneden de pariteit (excl. vervoer, omzetting en bepaalde andere gespecificeerde provisies). De 1 pct.marge boven en beneden de Piariteit waarbinnen de Bank of England nu haar verrichtingen voor eigen rekening beperkt (d.i. voor rekening van het Egalisatiefonds voor de wisselkoersen), bedraagt aldus 257 sh. 6 d. tot 252 sh. 6 d. De reële beweging in de Londense goudprijs sedert 1954 is in grafiek 1 weergegeven (2). Zoals blijkt (1) Het commissieloon van 14 pct. wordt niet aangerekend voor de aankoop of de verkoop van goud door het Internationale Monetaire Fonds. (2) De prijs in shillings in het bovenste deel van de grafiek is die welke dagelijks wordt vastgesteld (a fixing») op de bijeen. komst van de voornaamste goudhandelaars; deze laatste trachten hun verkoop en kooporders in evenwicht te brengen, rekening houdend met hun kennis van vraag en aanbod op de markt in haar geheel en met de verwachting dat de Bank of England, als residuele koper en verkoper, een geordende markt zal in stand houden. De handel in de loop van de dag wordt gedreven op basis van de prijs tegen de a fixing», hoewel hij hiervan kan verschillen wegens nieuwe ontwikkelingen of bewegingen in de sterlingdollarkoers. Laatstgenoemde koers is in het middenste gedeelte van de grafiek weergegeven; een blik op het bovenste en het middenste deel wijst over het algeineen op een omgekeerde verhouding tussen de sterlingprijs van uit het onderste deel van de grafiek, schommelde de dollarwaarde van de Londense goudprijs bijna bestendig tussen de Amerikaanse aankoop en verkoopprijzen vanaf de heropening van de Londense Grafiek 1. Sh Mingo GOUDPRIJS IN SHILLINGS PER ONS Shillings / M WISSELKOERS STERLING DOLLAR Dollars V.S Dollars V.S. GOUDPRIJS PER ONS IN DOLLARS UITGEDRUKT Dollas V.S I Verkoopprijs mon do Schatkist der V.S.A De goudprijs op de markt te Londen (Maandgemiddelden) 1 ( )1 Koopprijs jan de Schatkist der V.S.A. I ( ) iiiii tlillllillill !iii iiiiiii iiii,iitilll Noot : De Londense goudmarkt werd op 22 maart 1054 heropend , markt in het begin van 1954 tot het einde van Alleen in zeer weinige gevallen bereikte hij de verkoopprijs vastgesteld door de Amerikaanse Schatkist (zoals op bepaalde tijdstippen in 1954) of daalde hij in lichte mate beneden de aankoopprijs van de Amerikaanse Schatkist (zoals bij het einde van 1956 en in het begin van 1957). Tijdens de eerste zes maanden van lag echter de dollartegenwaarde op bepaalde ogenblikken boven de verkoopprijs van de Amerikaanse Schatkist, $ 35,0875, nl. op $ 35,10 35,12. het goud en de dollarprijs van sterling. Deze overeenstemming weerspiegelt vanzelfsprekend twee hoofdkenmerken van de Londense markt : het feit dat zij hoofdzakelijk een markt is voor centrale banken die eveneens op de markt te New York kunnen optreden en het feit dat de Britse overheden, door aanpassing van hun goudaanbod (grotere goudverkoop bijv. wanneer de dollarsterlingkoers zwak is), het aanbod van dollars door buitenlandse goudkopers kunnen beïnvloeden en aldus de noodzakelijkheid van hun tussenkomst op de wisselmarkt kunnen beperken. Gewis verklaren de bewegingen in de dollarprijs van het pond niet al de schommelingen in de dollartegenwaarde van de Londense goudprijs (d.i. de sterlingprijs van goud vermenigvuldigd met de sterlingdollarkoers) die in het onderste gedeelte van de grafiek zijn voorgesteld; deze schommelingen weerspiegelen eveneens de fundamentele vraag en aanbod van goud, waarop hierna zal worden ingegaan. 162

3 De goudhandelaars mogen niet, zoals onder de vroegere gouden standaard, goud van de Verenigde Staten aankopen (zij mogen aan dit land echter goud verkopen). Doch de onmogelijkheid om particuliere goud en wisselarbitrage uit te voeren, doet niets af van de betekenis van de Londense goudprijs tegenover de aankoop en verkoopprijzen te New York. Centrale banken, stabilisatiefondsen en schat. kisten (en de internationale financiële instellingen) hebben inderdaad bij hun goudtransacties de keuze tussen de Federal Reserve Bank te New York of de Londense markt, en in feite voeren zij hun transacties uit daar waar de prijs op een bepaald ogenblik het meest voordelig is (aangenomen dat de koper geen bijzondere reden heeft om het goud veeleer te Londen dan te New York of viceversa te houden en dat de Londense markt op ieder ogenblik alle mogelijke kopers en verkopers kan bevredigen). De verhoudingen tussen de sterlingprijs van het goud, de sterlingdollarkoers en de dollartegenwaarde van de Londense goudprijs verklaren dan ook grotendeels de richting en het volume van de hedendaagse internationale goudbewegingen in de laatste jaren. Grafiek 2. Nettogoudaankopen (+) en verkopen door de Verenigde Staten (Nettobewegingen) Miljoenen dollars GLOBALE BEWEGINGEN Miljoenen dollars J <.... I I I I I 1 I BEWEGINGEN MET HET VERENIGD KONINKRIJK.. g.. t. II.2 Kwa rtaalgomiddelden S, = e De omvang en de richting van de Amerikaanse goudtransacties met de andere landen en met het Internationale Monetaire Fonds sedert het einde van de tweede wereldoorlog tot maart, blijken uit grafiek 2. Het bovenste deel van de grafiek toont duidelijk aan dat er zes fasen in de Amerikaanse goudtransacties te onderscheiden zijn, waarin aankopen op grote schaal afwisselden met niet minder belangrijke verkopen. Die bewegingen zijn samengevat in tabel I, die eveneens de veranderingen aangeeft in de officiële dollartegoeden van de andere landen. Deze laatste zijn samengesteld uit deposito's van buitenlandse monetaire overheden bij de Federal Reserve banken en bij de Amerikaanse handelsbanken en uit kortlopende investeringen, in Amerikaanse overheidsfondsen en handelspapier. Deze verschuivingen in de positie van de Verenigde Staten als nettokoper en verkoper van goud, samen met de veranderingen in de officiële dollartegoeden van de andere landen, weerspiegelen in de grond enerzijds de stand van de Amerikaanse betalingsbalans op kasbasis (d.i. het overschot van de betalingen aan het buitenland op de ontvangsten of viceversa) en anderzijds de beslissingen van de buitenlandge. monetaire 'overheden goud aan te kopen i.p.v. hun dollartegoeden te vermeerderen of goud te verkopen om hun dollartegoeden aan te vullen. Het is niet nodig hier de omstandigheden van de Amerikaanse goudtransacties in de eerste naoorlogsjaren te bespreken (1). Het moge volstaan in herinnering te brengen dat de aanzienlijke goudverkopen $ miljoen en het beschikken over de dollartegoeden $ miljoen van januari 1946 tot september 1949 in ruime mate verband hielden met de aankopen van zeer noodwendige Amerikaanse goederen, die niet anders konden gefinancierd worden. Van Oktober 1949 tot juni 1951 kochten de andere landen $ miljoen goud van de Verenigde Staten en voegden tevens $ 982 miljoen bij hun officiële dollartegoeden; dit was dan ook een periode van aangreei der goud en dollarreserves, doch het buitenland gebruikte veruit het grootste deel van de dollars verkregen uit transacties met de Verenigde Staten om een deel van het vroeger verkochte goud weder in te kopen. De goudbeweging sloeg medio 1951 opnieuw om, en van juli 1951 tot juni 1952 verkocht het buitenland $ miljoen goud aan de Verenigde Staten en verhoogde het tegelijkertijd zijn officiële dollartegoeden met $ 540 miljoen. De volgende fase, gaande van juli 1952 tot juni 1955, is bijzonder belangwekkend, want zij was gekenmerkt door een opvallende aangroei van de dollartegoeden van het buitenland alsmede door goudaankopen in de Verenigde Staten : deze laatste bedroegen $ miljoen, doch de eerste $ miljoen. Het is duidelijk dat het buitenland er de voorkeur aan gaf Meer. dan de helft van zijn nieuw verkregen dollars in de vorm van dollardeposito's en kortlopende investeringen aan te houden i.p.v. goud van de Verenigde Staten aan (1) Voor jaarlijkse overzichten van de internationale goudbewegingen, zie de Monthly Review van de Federal Reserve Bank te New York van januari 1951 en van februari voor elk van de volgende jaren, en het Federal Reserve Bulletin van maart of april van ieder jaar beginnend met

4 rakel 1. Goudtransacties tussen de monetaire overheid van de Verenigde Staten en die van de andere landen en veranderingen in de officiële dollartegoeden in het buitenland (In miljoenen dollars) Bron : Naar gegevens ontleend aan het Federal Reserve Bulletin. Nettogoudtransacties van de monetaire overheden van andere landen met de Verenigde Staten Nettoverkopen aan de Verenigde Staten Nettoaankopen van de Verenigde Staten Veranderingen in de officiële dollartegoeden van het buitenland Januari 1946 september Oktober 1949 juni Juli 1951 juni Juli 1952 juni Juli 1955 december (a) Januari maart 877 (b) i 73 Totaal (a) (b) Overschot van de verkopen op de aankopen (a) Met inbegrip van $ 800 miljoen van het Internationale Monetaire Fonds. (b) Mot inbegrip van $ 7 miljoen van het Internationale Monetaire Fonds. te kopen. Die aangroei der officiële dollartegoeden van het buitenland hield aan van juli 1955 tot in december 1957 en de totale vermeerdering beliep $ miljoen; in dezelfde tijd verkocht het buitenland $ 262 miljoen goud aan de Verenigde Staten en $ 800 miljoen aan het Internationale Monetaire Fonds (1). Gedurende het eerste kwartaal van sloegen de internationale goudbewegingen andermaal om, toen het buitenland $ 370 miljoen goud van de Verenigde Staten kocht; zijn officiële dollartegoeden vermeerderden evenwel met $ 73 miljoen. Vergelijkbare gegevens voor het tweede kwartaal van zullen in september beschikbaar zijn, doch de daling van de goudvoorraad van de Verenigde (1) Van dit bedrag werden $ 200 miljoen verkocht om het Internationale Monetaire Fonds in staat te stellen de opbrengst ervan in Amerikaanse schatkistbons te beleggen en $ 600 miljoen om zijn U.S.dollaractiva aan te vullen. Staten wijst erop dat de verkopen aan het buitenland in die periode voortduurden : van 31 maart tot 30 juni daalden de goudreserves met $ miljoen. Voor de gehele periode gaande van januari 1946 tot juni verkregen de Verenigde Staten aldus $ miljoen goud, doch verkochten anderzijds ca. $ miljoen; per saldo verhoogden zij hun reserves met $ miljoen. De goudaankopen van en de verkopen aan de Verenigde Staten door het buitenland en door internationale instellingen zijn in tabel II samengevat. Hieruit blijkt vooreerst dat de goudaankopen en de verkopen tussen het VerenigdKoninkrijk en de Verenigde Staten een bijzonder belangrijk aandeel in de internationale goudtransacties vertegenwoordigen; bovendien kocht het VerenigdKoninkrijk herhaaldelijk goud van de Verenigde Staten weder in, dat het in een vroegere periode bad verkocht. Over de gehele naoorlogse periode tot maart verkocht het VerenigdKoninkrijk $ miljoen Tabel II. Nettogoudaankopen door de Verenigde Staten (In miljoenen dollars; teken = nettoverkopen) Jaar Totaal Verenigd Koninkrijk Totaal Europees vasteland Canada Totaal Latijns Amerika Alle andere landen Internationaal Monetair Fonds ]958 le kwartaal Met inbegrip van do verrichtingen met de internationale financiële instellingen. Vost : Voor meer omstandige en meer recente gegevens, zie het Federal Reserve Bulletin. 164

5 goud aan de Verenigde Staten *en kocht het $ miljoen. Deze opeenvolgende aankopen en verkopen weerspiegelen vanzelfsprekend de brede schommelingen in de goud en dollarbetalingen van de sterlingzone; zij wijzen evenwel ook op de Britse gewoonte het grootste deel ván de reserves in goud aan te houden, goud te verkopen in tijden van betalingsbalanstekorten om er terug te kopen in periodes van overschotten. Ook andere landen verkopen of kopen goud aan of van de Verenigde Staten, doch voor aanmerkelijk kleinere bedragen dan die van het Verenigd Koninkrijk. Onder de landen van het Europese vasteland voerden België, Nederland en Zwitserland in de naoorlogse periode dikwijls transacties met de Verenigde Staten uit; Frankrijk en Duitsland deden zulks op onregelmatige wijze. Canada verkocht voor aanzienlijke bedragen in de eerste naoorlogse jaren. Argentinië, Mexico en Venezuela kochten en verkochten eveneens voor grote bedragen. Een andere grondtendens die uit grafiek 2 duidelijk naar voren komt, is de achteruitgang van de Amerikaanse goudtransacties sedert de heropening van de Londense goudmarkt in 1954 tot het einde van Er bestaat een scherp contrast tussen deze en de vroegere jaren; indien de totale Amerikaanse goudaankopen in 1956 en 1957 worden aangepast, met inachtneming van de goudaankopen bij het Internationale Monetaire Fonds, is het contrast nog meer opvallend vermits deze aankopen $ 800 miljoen vertegenwoordigen in het totaal van de Amerikaanse goudaankopen, nl. $ miljoen in 1956 en De voornaamste oorzaak van de teruggang van de goudaankopen en verkopen door de Verenigde Staten vanaf de heropening van de Londense goudmarkt in 1954 tot in 1957, was het feit dat de dollartegenwaarde van de Londense goudprijs bijna voortdurend binnen de 'officiële marge van de Amerikaanse aankoop en verkoopprijzen van het goud bleef. Aldus ontvingen de verkopers een hogere prijs voor het goud, en de monetaire overheden vonden het goedkoper zich goud te Londen veeleer dan te New York aan te schaffen, zoals hierboven reeds werd gezegd. Daarentegen lag de dollartegenwaarde van de Londense goudprijs in het eerste halfjaar van iets boven de verkoopprijs van de Amerikaanse Schatkist, zodat het voor de centrale banken voorde. liger was goud te New York te kopen. Dit was een belangrijke factor in de recente Amerikaanse goudverkopen. Er zijn geen gepubliceerde cijfers beschikbaar over het volume van het nieuw geproduceerde goud dat te Londen wordt verkocht; in de Britse cijfers over de buitenlandse handel komen evenwel gegevens voor over de goudinvoer, en hoewel zij verschillen van de werkelijke verkopen (want zij houden geen rekening met de «earmarking» transacties), tonen zij niettemin aan dat zowat $ 450 miljoen goud in elk der jaren van 1953 tot 1955 te Londen werden aangevoerd (1) ; het grootste deel van die goudhoeveelheid kwam uit ZuidAfrika en de andere goudproducerende landen van de sterlingzone, terwijl ongeveer 11 pct. Russisch goud vertegenwoordigden. De Zuidafrikaanse goudproducenten dienen hun gehele goudwinning aan de South African Reserve Bank te verkopen, welke laatste het grootste deel ervan op de Londense goudmarkt verkoopt. Die bank heeft niet de verplichting het goud daar te verkopen, doch overeenkomstig een officiële Zuidafrikaanse verklaring wordt een «maximum gebruik» gemaakt van de faciliteiten van de Londense markt, want «gelet op het internationale karakter en de leidende positie van de Londense markt, lijkt het onwaarschijnlijk dat een betere prijs normaal elders zou kunnen verkregen worden». In het jaar eindigend in maart 1957 beliepen de goudverkopen van de South African Reserve Bank aldus in totaal $ 538 miljoen, waarvan $ 524 miljoen op de Londense markt werden aangevoerd en $ 10 miljoen tegen Zwitserse franken werden verkocht. Naast de Zuidafrikaanse produktie, die zowat 80 pct. van de gezamenlijke goudvoortbrenging in de gehele sterlingzone vertegenwoordigt, ontvangt Londen eveneens de belangrijke produktie van Ghana, ZuidRodesië en van bepaalde andere sterlinglanden. Goud herkomstig uit verscheidene nietsterlinglanden wordt eveneens te Londen verkocht. Op verschillende tijdstippen in de laatste jaren kwam het te Londen verkochte goud niet alleen van invoer, doch ook van de officiële Britse monetaire goudreserves; dit was natuurlijk het gevolg van de druk op het pond, die een officiële tussenkomst op de valutamarkten en derhalve goudverkopen op de goudmarkt vereiste ten einde de officiële dollartegoeden terug aan te vullen. In 1955 en 1956 vielen de Britse goudreserves resp. met ca. $ 500 miljoen en $ 250 miljoen (2). Vermits Groot Brittarmië in 1955 geen goud en in 1956 er slechts $ 100 miljoen aan de Verenigde Staten verkocht, is het duidelijk dat het goud aan andere landen verkocht. In 1957 verkocht GrootBrittannië evenzo $ 200 miljoen aan landen buiten de Verenigde Staten. Daarentegen was de koers van het pond sterling vast tegen het einde van 1957 en in de eerste helft van, zodat de Britse overheden niet (1) Cf. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Commonwealth Countries and Foreign Countries, 1955, Deel II, Londen, Blijkens een verklaring van de Kanselier van de Schatkist in het Lagerhuis in maart, bedroeg de Britse goudinvoer in 1957 $ 840 miljoen; van die invoer waren een $ 200 miljoen uit Rusland herkomstig. Aangenomen derhalve dat al het door de U.S.S.R. aan het VerenigdKoninkrijk verkochte goud werkelijk het land binnenkwam, beliep de overige goudinvoer in totaal $ 640 miljoen. Dit cijfer kan vergeleken worden met de produktie van de Unie van ZuidAfrika, die in 1956 een waarde had van $ 556 miljoen en in 1957 $ 596 miljoen. De aanvoer van Zuidafrikaans goud in het VerenigdKoninkrijk in 1957 beliep dan ook waarschijnlijk ca. $ 550 miljoen, zodat de goudinvoer uit andere bronnen bij benadering op ca. $ 100 miljoen mag geraamd worden. (2) Ramingen van het Internationale Monetaire Fonds in International Financial Statistics. 165

6 alleen een deel van de vroegere verliezen goedmaakten, doch eveneens Zuidafrikaans en ander goud aankochten dat anders zijn weg naar cle Londense goudmarkt zou gevonden hebben. De goudvraag op de Londense markt woog niet op tegen het aanbod, en de dollartegenwaarde van de Londense prijs steeg dan ook boven de Amerikaanse verkoopprijs (zie grafiek 1). De Britse overheid verhoogde haar reserves door aankoop niet alleen van het grootste deel van het Zuidafrikaanse goud, doch eveneens van goud te New York, zoals blijkt uit grafiek 2. De voornaamste kopers te Londen zijn de centrale banken van het Westeuropese. vasteland. Zij kopen goud aan hetzij om hun goudvoorraad aan te vullen, hetzij om hun schuld tegenover de Europese Betalingsunie te vereffenen. Deze betaling kan geschieden, naar keuze van de debiteur, in dollars of in goud tegen $ 35 per ons fijn; dit maakt liet voor de debiteur voordeliger de maandelijkse betaling te verrichten met te Londen aangekocht goud telkens de dollartegenwaarde van de Londense goudprijs beneden $ 35 per ons fijn ligt. Het is eveneens duidelijk dat wanneer de prijs boven S 35 ligt, de centrale banken goud te Londen verkopen ten einde dollars te verkrijgen om hun schulden aan de Europese Betalingsunie te vereffenen. G oud wordt ook verkocht op de Londense markt aan particuliere agenten, inzonderheid voor uitvoer naar het Middenen het Verre Oosten. Geen gegevens zijn voorhanden betreffende de goudaankopen en verkopen te Londen. Doch sommige aanwijzingen betreffende de aan en verkopen verkrijgt men door de wijzigingen van de goudreserves in de staten van de centrale banken te vergelijken met de gegevens over de goudaankopen en verkopen door de Verenigde Staten; men kan hieruit afleiden dat goud aangekocht van andere bronnen dan de. Verenigde Staten vermoedelijk, althans gedeeltelijk, te Londen verkregen werd. Zo verwierf de Duitse centrale bank in $ miljoen waarvan slechts $ 10 miljoen in de Verenigde Staten, de Zwitserse centrale bank $ 205 miljoen waarvan slechts S 8 miljoen in de Verenigde Staten. Van zijn kant kocht Frankrijk in 1955 S 285 miljoen goud, doch het verkocht er voor S 68 miljoen aan de Verenigde Staten; in droeg het $ 320 miljoen over aan landen andere dan de Verenigde Staten. Evenzo kwam de Nederlandsche Bank in 1954 en 1955 in het bezit van $ 128 miljoen goud uit andere bronnen dan de Verenigde Staten en gaf het in 1956 en 1957 $ 96 miljoen af aan andere landen dan de Verenigde Staten..Over het geheel was de voornaamste individuele factor in de internationale goudbewegingen gedurende het laatste deceniurn dan ook de brede schommelingen in de betalingsbalans van de sterlingzone. Yálá tot 1953 Waren de grote Britse goudaankopen en verkopen van en aan de Verenigde Staten aan die schommelingen in het saldo van de balans toe te schrijven. Van 1954 tot 1957 veroorzaakten zij de goudafvloeiing uit GrootBrittannië en uit de overzeese sterlingzone naar de landen van het Europese vasteland, hoofdzakelijk naar de Duitse Bondsrepubliek. In het eerste halfjaar van stelden zij GrootBrittannië in staat een deel van zijn vroegere' goudverliezen terug te winnen doordat zij het mogelijk maakten nieuw goud op de Londense markt alsmede goud in de Verenigde Staten aan te kopen. De goudaankopen en verkopen te New York en te Londen door de monetaire overheden vormen veruit het grootste deel der internationale goudtransacties. Nochtans zijn er ook andere goudverrichtingen onder de centrale banken te vermelden. Wenst bijv. een circulatiebank goud te verkopen dat bij de Federal Reserve Bank te New York in bewaring werd gegeven («earmarked» goud), terwijl een andere dit goud wenst te kopen, dan handelen zij soms rechtstreeks onder elkaar of doen zij een beroep op de Bank voor Internationale Betalingen of op het Internationale Monetaire Fonds, welke clan als tussenpersonen optreden. Het Internationale Monetaire Fonds verleent sinds 1952 zijn bemiddeling inzake goudtransacties, waarbij de deelnemende landen en ook sommige nietleden, zowel als internationale instellingen die goud wensen aan te kopen of te verkopen door tussenkomst van het Fonds, dit laatste op vertrouwelijke basis kunnen aanspreken; het Fonds poogt dan de kopers en verkopers bij elkaar te brengen. Die transacties zijn vanzelfsprekend beperkt, doordat de aangeboden hoeveelheid goud vaak de vraag te boven gaat, of omgekeerd (1). Goud wordt vanzelfsprekend niet alleen onder de monetaire overheden, doch ook onder particulieren verhandeld. Inlichtingen over de nieuwe produktie gevoegd bij het goud herkomstig uit andere bronnen en over de bewegingen naar de officiële reserves en het particuliere gebruik komen voor in tabel III. De wereldgoudproduktie (excl. de U.S.S.R.) in bedroeg zowat $ 10,5 miljard. Van 1946 tot 1951 vermeerderde zij met gemiddeld 2 pct. per jaar en van 1952 tot 1957 met 4 pct. Alleen in 1957 bedroeg de aangroei 6 pct. tegen 4 á 5 pct. in elk der drie jaren van 1954 tot Vorig jaar werden ca. $ miljoen goud gewonnen, d.i. een 300 miljoen meer dan in 1945, een naoorlogs minimum; de produktie lag niettemin een $ 400 miljoen beneden die van het recordjaar De naoorlogse stijging van de goudproduktie was hoofdzakelijk aan de toeneming van de Zuidafrikaanse goudwinning toe te schrijven. Met een $ 595 miljoen, het hoogste cijfer dat ooit geboekt, werd, overtrof de Zuidafrikaanse voortbrenging in 1957 met $ 35 miljoen of 7 pct. die van 1956; zij lag eveneens ca. $ 90 miljoen boven het cijfer van 1941, het jaar dat gekenmerkt was door een topcijfer tijdens de vooroorlogse expansie. (1) In de vijf jaar eindigend in april 1957, vergemakkelijkte het Internationale Monetaire Fonds de afwikkeling van 71 transacties voor een totaal 'bedrag van ca. $ 562 miljoen.. 166

7 Naast dit aanbod uit de nieuwe produktie in de vrije wereld, heeft de Sovjetunie, vermoedelijk de tweede goudproducent in de wereld, van 1946 tot 1957 grotere of kleinere goudhoeveelheden aan het buitenland verkocht. Goudverkopen aan de 'Verenigde Staten vonden alleen plaats in 1946 en 1947 voor een totaal bedrag van $ 75 miljoen. In de eerste naoorlogsjaren werden slechts af en toe Russische goudverkopen in andere landen gemeld; sinds het einde van 1953 werden zij echter van enige betekenis. Voor elk der drie jaren van 1953 tot 1955 werden die verkopen van verschillende zijden Tabel III. Geraamd goudaanbod en gebruik (In miljoenen dollars) Bron : Naar gegevens ontleend aan het Federal Reaervo Bulletin en andere bronnen. Jaar Produktie van nieuw goud (excl. de U.S.S.R.) Aanbod Aangetekende ontvangsten van de U.S.S.R. Totaal aanbod Toeneming van officiële reserves (excl. de U.S.S.R.) Amerikaanse nijverheid en kunstambachten (netto) Gebruik «Verdwenen goud» Totaal gebruik Verdwenen goud» (in pct. van het totale aanbod) ( (v) (v) v) voorlopige cijfers. Eindtotaal ("Z C.n C op $ 75 miljoen geraamd, voor 1956 op $ 150 miljoen en voor 1957 op $ 260 miljoen. Het Russische goud werd vooral in WestEuropa verkocht met het oog op de aankoop van sterling en andere valuta's om de betalingsbalanstekorten van Rusland te dekken. De goudproduktie buiten de Sovjetunie samen met de gemelde Russische goudverkopen in de overige wereld kunnen derhalve op meer dan $ 11,2 miljard voor de periode worden geraamd. Van dit bedrag vloeiden $ 5,7 miljard naar de centrale goudreserves, terwijl iets minder dan $ 0,9 miljard (netto) verbruikt werd in de kunstambachten en in de nijverheid van de Verenigde Staten, het enige land waarover dergelijke gegevens voorhanden zijn. Het saldo ten belope van $ 4,7 miljard verdween in het particuliere bezit en was bestemd voor ander gebruik buiten de Verenigde Staten. Over de gehele periode verdwenen aldus meer dan de twee vijfden van het geraamde goudaanbod. Hét hoogste cijfer voor het verdwenen goud blijkt te zijn bereikt in 1951, toen zowat ruim 70 pct. van het aanbod in dit jaar. voor particulier gebruik buiten de Verenigde Staten werden bestemd. In de zes jaar gaande van begin 1952 tot einde 1957 verdwenen naar raininá een 40 pet: van liet aanbod van nieuw goud,, :, d.i..,origeveer..lietzelfde percentage als in de periode Ook in absolute getallen bleef een ruime hoeveelheid goud naar het particuliere gebruik buiten de Verenigde Staten vloeien; met meer dan $ 500 miljoen in 1957 was zij merkelijk groter dan in elk naoorlogs jaar, behalve in 1951 en De snellere toeneming van de officiële goudreserves in de laatste jaren, ondanks die goudafvloeiing naar het particuliere gebruik, ligt hieraan dat het aanbod zelf van nieuw goud in de laatste jaren sterk vermeerderde. Aldus bedroeg het totaal aangeboden nieuw goud in de zes jaar van 1952 tot 1957 $ 6,3 miljard tegen $ 4,9 miljard van 1946 tot Van dit aanbod werden van 1952 tot 1957 $ 3,3 miljard bij de officiële reserves gevoegd, tegen $ 2,4 miljard in Van grotere betekenis nog is het feit dat het goud gevoegd bij de reserves en herkomstig uit de nieuwe produktie en uit andere bronnen, in de jongste jaren bijna voortdurend naar de officiële reserves van landen buiten de Verenigde Staten vloeide, zoals blijkt uit tabel IV. Die landen ontvingen aldus $ 3,3 miljard van 1952 tot 1957, d.i. ca. $ 500 miljoen per jaar. Van die $ 3,3 miljard ging het merendeel naar de landen van het Europese vasteland., die eveneens goud uit het VerenigdKoninkrijk ontvingen. 167

TIJDSCHRI FT voor Documentatie en Voorlichting

TIJDSCHRI FT voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeling TIJDSCHRI FT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks Studiën en Documentatie 0 XXVIIIe Jaar, Vol. II, N' 4 October ig53 Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1977-1978 15 099 Goudherwaardering Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 13juli 1978

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8 betalingsbalans Zweden behoort tot de EU maar (nog) niet tot de EMU. Dat maakt Zweden een leuk land voor opgaven over wisselkoersen, waarbij een vrij zwevende kroon overgaat naar een kroon met een vaste

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase

Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase Opgave 1 Sinds 1 juni 1998 maakt De Nederlandsche Bank (DNB) samen met de centrale banken van andere

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 maart 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om 10 uur en *s middags

Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 maart 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om 10 uur en *s middags -H *4 ( Zeer Geheim MINISTERRAAD Nr.4387 Ex.nr, «9 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 maart 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om 10 uur en *s middags voortgezet Aanwezig: de minister-president

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1 HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1. Op de beurs van New York worden de volgende koersen genoteerd : 100 JPY = 0,8 USD ; 1 GBP = 1,75 USD en 1 euro = 0,9273 USD. In Tokyo is de notering 1 USD = 140 JPY. In Londen

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers De goederenuitvoer naar de VS in 2014 De Belgische goederenuitvoer naar de VS bedroeg 19,18 miljard euro, een toename in lopende prijzen met

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Economie 1,2 oude en nieuwe stijl

Examen HAVO en VHBO. Economie 1,2 oude en nieuwe stijl Economie 1,2 oude en nieuwe stijl Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 2 VHBO Tijdvak 3 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Dit

Nadere informatie

XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967

XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2000-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2000-II Opgave 1 Uit een krant: Uitzendbranche blijft groeien Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de uitzendbranche in het eerste kwartaal van 1998 flink is gegroeid. In vergelijking

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

2.1 Bekendmaking inzake het deviezenverkeer AW 1999/1

2.1 Bekendmaking inzake het deviezenverkeer AW 1999/1 2.1 Bekendmaking inzake het deviezenverkeer AW 1999/1 De Centrale Bank van Aruba ("de Bank"), gelet op, het bepaalde in artikel 6, lid 2, van de Landsverordening deviezenverkeer ("Ldv"), AB 1990 no. GT

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 16 november 1998

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 16 november 1998 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 16 november 1998 Vonnisnummer : 1996-022 Datum : 16 november 1998 Rechters : mrs. A.W.M. Bijloos, J.K. Moltmaker en J.W. Ilsink. Middel : Inkomstenbelasting Artikel : Belastingjaar

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Kasstromen II... Kijken we hieronder naar volgende balansen van onderneming Cash N.V.

Kasstromen II... Kijken we hieronder naar volgende balansen van onderneming Cash N.V. 20 Kasstromen II... Reeds herhaaldelijk werd gewezen op het belang van de liquiditeit en de solvabiliteit voor het voorbestaan van de onderneming. In hetgeen volgt wordt een krachtige methode uiteengezet

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19: WISSELKOERS EN WISSELMARKT

HOOFDSTUK 19: WISSELKOERS EN WISSELMARKT 1 HOOFDSTUK 19: WISSELKOERS EN WISSELMARKT 1. PRIJSVORMING OP DE WISSELMARKTEN 1.1. Enkele begrippen Wisselkoers = prijs van de buitenlandse munt, uitgedrukt in nationale munt bv. wisselkoers () van de

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk De vorderingen van Nederlandse banken op het buitenland zijn onder invloed van de financiële crisis en de splitsing van ABN AMRO in 2007 en 2008

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT. Verschijnt maandelijks NATIONALE BANK VAN BELOIË Afdeling Studiën en Documentatie 0 TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks XXVIIe Jaar, Vol. II, N r 4 October 1952 Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2011-07 d.d. 16 juni 2011 (mr. A. Rutten-Roos, voorzitter, mr. A. Bus, mr. C.A. Joustra, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 ... No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 Bij Kabinetsmissive van 8 november 2012, no.12.002573, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

STUDIE (F)050908-CDC-455

STUDIE (F)050908-CDC-455 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden 10 april 2014 pagina 1 Inleiding Door de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis is het duidelijk geworden dat

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Een van de informatiebronnen voor de ecb bij het voeren van het monetaire beleid is de Bank Lending Survey, een kwalitatieve kwartaalenquête naar

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Hierbij doe ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Hijum (CDA) over het Nederlandse goud toekomen.

Hierbij doe ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Hijum (CDA) over het Nederlandse goud toekomen. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden 9 december 2013 pagina 1 Inleiding Door de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis is het duidelijk geworden dat

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

INTERNATIONAAL COMITÉ TER BJSVOEDERING VAN DE HANDEL. S_a menvatting

INTERNATIONAAL COMITÉ TER BJSVOEDERING VAN DE HANDEL. S_a menvatting Behoort bij schrijven no.: INTERNATIONAAL COMITÉ TER BJSVOEDERING VAN DE HANDEL. S_a menvatting Het Internationale Comité ter Bevordering van de Handel (International Committee for the Promotion of Trade,

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 5 IV (19751976) Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 19751976 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse Cultuurgemeenschap

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Stichting Impact World Tour

Stichting Impact World Tour Stichting Impact World Tour te Bleskensgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Verslag over 2014 2 Balans per 31 december 2014 3 Staat van Baten en Lasten over 2014

Nadere informatie