Drs Ing. H.Chr. Bremer HansRotterdam{a)zonnet.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drs Ing. H.Chr. Bremer HansRotterdam{a)zonnet.nl 06-45494294"

Transcriptie

1 Drs Ing. H.Chr. Bremer HansRotterdam{a)zonnet.nl Aan: College van D&H Hoogheemraadschap van Delfland per aan VerenigdeVergadering( hhdelfland.nl Betreft: Schriftelijke vragen egalisatiereserve en tarieven Geacht College, datum, 9 februari 2008 Onlangs is bij een ander waterschap aan het licht gekomen dat de tarieven niet in overeenstemming met de kostentoedelingsverordening waren vastgesteld. De oplossing om dit te corrigeren was om met terugwerkende kracht een categorale egalisatiereserve in het leven te roepen en de tarieven voor 2 categorieën te verlagen. Een lid van het algemeen bestuur stelde op 9 januari 2008 schriftelijke vragen die aanleiding gaven om de unie van waterschappen, de provincie en andere deskundigen om advies te vragen over een "reparatie" van de tarieven. Op 31 januari 2008 heeft het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta besluiten genomen waardoor de tarieven in 200 en 2008 alsnog in overeenstemming zijn met de kostentoedelingsverordening. Volgens artikel 119 van de waterschapswet moet de kostentoedelingsverordening worden goedgekeurd door gedeputeerde staten. De provincie heeft verder een controlerende taak op de technische uitvoering van de kostentoedelingsverordening. Naar aanleiding van hetgeen bij Hollandse Delta is gebeurd, heb ik contact opgenomen met de provincie Zuid-Holland over de vaststelling van de tarieven bij waterschappen die geen categorale egalisatiereserves hebben. De voorlopige conclusie is verbijsterend te noemen. Zonder categorale egalisatiereserves is het in feite onmogelijk om de tarieven zodanig vast te stellen dat geheel voldaan wordt aan de kostentoedelingsverordening. Ik heb vorige week contact gehad met de provincie Zuid-Holland. Mij is gevraagd om het een en ander op papier te zetten (zie bijlage W80208PZH.doc). Uit de adviezen van deskundigen die door Hollandse Delta zijn geraadpleegd blijken onder andere de volgende voorwaarden voor het vaststellen van de tarieven in overeenstemming met de kostentoedelingsverordening en de reserves: 1. Het tarief van een bepaalde categorie kan pas worden verlaagd door een dotatie vanuit de reserves als aangetoond kan worden dat deze reserve in voorgaande jaren is gevoed door de desbetreffende categorie. 2. Een dotatie aan een bepaalde categorie moet altijd worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Doordat Delfland in tegenstelling tot andere waterschappen geen categorale egalisatiereserves voor de omslag heeft, kan aan bovenstaande voorwaarden nooit worden voldaan. Bedragen die gemoeid zijn met de afronding van tarieven kunnen immers niet onttrokken of gedoteerd worden aan de niet bestaande categorale omslagreserve. Hierdoor wordt niet voldaan eian de kostentoedelingsverordening. Als belastingplichtigen bezwaar maken tegen de aanslag is de kans groot dat dit bezwaar gegrond wordt verklaard en het zou zelfs goed mogelijk kunnen zijn dat de aanslag wordt vemietigd.

2 Vraag 1: Hoeveel belastingplichtigen kregen in 200 een aanslag gebouwd van meer dan 1000 Euro? Vraag 2: Naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen verstrekte u tabellen over de begroting van 2005 en Kunt u dergelijke tabellen voor 200 en 2008 verstrekken en daarin ook de onttrekking uit de egalisatiereserve en de categorale perceptiekosten vermelden? X Ingezetenen Gebouwd Ongebouwd Totaal WVO Begroot 200 Categorale kosten Uit egalisatiereserve Bruto opbrengst Kwijtschelding Oninbaar Netto opbrengst Kostentoedeling 9? 9 XXXXXX XXXXXX 9 XXXXX? XXXXX Vraag 3: Wat is de berekening van de omslagtarieven (in 4 cijfers achter de komma voor gebouwd) van de drie categorieën voor de jaren 200 en 2008? Vraag 4: Kunt u aangeven of er met de vastgestelde tarieven in de begrotingen over 200 en 2008 is voldaan aan de kostentoedelingsverordening? Vraag 5: Is er volgens u een mogelijkheid dat belastingplichtigen met succes bezwaar kunnen maken tegen de aanslag op grond van het enkele feit dat de kostenverdeling niet zou voldoen aan de kostentoedelingsverordening. Vraag 6: Is het bestuur bereid nader juridisch onderzoek te laten verrichten naar de toepassing van de kostentoedelingsverordening en een juridisch onderlegde notitie aan het algemeen bestuur te overleggen waarin is onderbouwd waarom belastingplichtigen wel of niet bezwaar kunnen maken tegen de aanslag op grond van het enkele feit dat de kostenverdeling niet zou voldoen aan de kostentoedelingsverordening? Vraag : Is het bestuur bereid om de aanslagen voor de omslag pas te versturen als voldoende duidelijk is dat de vaststelling van de tarieven in overeenstemming is met de kostentoedelingsverordening, de instemming van de provincie geniet en dat op degelijke wijze is onderzocht dat de belastingplichtigen geen gronden hebben om de aanslag met succes te bestrijden? Indien de vragen niet geheel duidelijk zijn ben ik graag bereid deze toe te lichten. In afwachting van uw antwoorden verblijf ik met vriendelijke groet, H. Bremer

3 pagina 1 van 2 Hoogweg, H. Van: Hans Bremer [HansRotterdam(gzonnet.nl] Verzonden: maandag 11 februari :29 Aan: Verenigde Vergadering CC: Dijkema, Gerard; Zuidgeest, C.E.G.; Ammerlaan, A.W.A.; Berg, A. van den ; Bessels, ing. J. MRE; Boer, K. de; Borsboom, J.A.; Burg, J.J.J.M. van der; Dam, J. van; Doelman, C; Doll, G.; Duijn, L.G. van; Ende, P. van der; Engels, drs. J.; Fransen, T. (Thuis Adres); Hilders, drs. M.J.; Hofman, P.J.; Ispelen, A.L.A. van; Jong, J. de; Kester, W.P.M, van; Laan Bouma, ir T.C. van der; Luijk; Nanninga, L.W.; Ruijgh-van der Ploeg, M.P.M.; Schepman, P.C.J.; Van der A, E.; Verbeek, J.G.P. (Thuis Mail Adres); Villars, M.T.; Vliet, W.A.M, van; Wallinga, dr J.; Steenbergen, M. van; Boomsma, A. (Anke); Hans Bremer Onderwerp: Fw: Tarieven Waterschappen in tegenspraak met Kostentoedelingsverordening Geachte heer Hoogweg / mevrouw Sharabi, Hierbij doe ik toekomen mijn schriftelijke vragen over het vaststellen van de tarieven zonder categorale egalisatiereserves. Het document van de schriftelijke vragen is "D80209SchrVragenBremerdoc". De overige documenten zijn bijlagen. Ik ben vanzelfsprekend graag bereid een toelichting te geven. Vriendelijke groet, Hans Bremer Original Message From: Hans Bremer To: Sent: Monday, February 11, :42 PM Subject: Fw: Tarieven Waterschappen in tegenspraak met Kostentoedelingsverordening Geachte mevrouw ter Laak, Hierbij mijn de aangepaste brief over de onjuiste vaststelling van de tarieven in tegenspraak met de kostentoedelingsverordening. De brief is document: W80208PZH. De overige documenten zijn bijlagen. Volgens de Unie van Waterschappen is het instellen van categorale reserves mogelijk mits deze worden ingesteld bij besluit van het algemeen bestuur. Ik verneem graag uw reactie. Vriendelijke groet, Hans Bremer Original Message From: Hans Bremer To: Sent: Thursday, February 0, :41 AM Subject: Tarieven Waterschappen in tegenspraak met Kostentoedelingsverordening Geachte heer van der Veen, Hierbij mijn conceptbrief over de onjuiste vaststelling van de tarieven in tegenspraak met de kostentoedelingsverordening. De brief is document: W80206PZH. De overige documenten zijn bijlagen. Ik verneem graag spoedig uw eerste indruk van dit dossier

4 pagina 2 van 2 Vriendelijke groet, Hans Bremer No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: / Virus Database: / Release Date: :

5 u > c 0) 'ö o O Aan Leden Algemeen Bestuur Kopie aan Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. jaarrekening 2005 Datum 5 juli 2006 Ons kenmerk DB 06/468 Contactpersoon drs. G J.C. Opgenhaffen Doorkiesnummer Fax afdeling E < a o.c u M TJ Or- "LJ O 9) O) :3 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, De heer Bremer heeft op 28 juni 2006 een viertal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de jaarrekening Aangezien de jaarrekening wordt behandeld in de AB-vergadering van donderdag 6 juli a.s. hebben wij gemeend toch te moeten trachten om binnen deze zeer korte termijn antwoorden op de vragen te geven. Uiteraard behoorde schriftelijke verspreiding van de antwoorden vóór de vergadering niet meer tot de mogelijkheden. 1. Is bij het vaststellen van de tarieven van de omslag exact de kostentoedelingsverordening gehanteerd? Uiteraard is bij het vaststellen van de tarieven de Kostentoedelingsverordening exact gehanteerd, zoals dat ook wettelijk is voorgeschreven. Daarbij zijn de regels met betrekking tot de verdeling van de kosten gehanteerd zoals het Algemeen Bestuur die heeft vastgesteld. 2. Kunt u de bedragen voor oninbaar en kwijtschelding aangeven in een aangepaste tabel van pagina 35. De door de heer Bremer gevraagde gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. De bedragen voor kwijtschelding kwamen geheel ten laste van de categorie ingezetenen en de bedragen voor oninbaar grotendeels; een ander deel kwam ten laste van de categorie gebouwd. begroting rekening gebouwd oninbaar ,4% ongebouwd ,8% 1/1

6 u o > c 0) *ö o o ingezetenenomsla g kwijtschelding oninbaar ,5% Datum 5 juli 2006 Ons kenmerk DB 06/ Hoeveel procent waren de tarieven voor de afzonderlijke Belastingsoorten voor 2005 achteraf te hoog / laag vastgesteld? E < Q. O.c u v> D O O E 0) 0) JZ O) o De vraagstelling van de heer Bremer is niet geheel juist. De tarieven zijn niet te hoog of te laag vastgesteld. Ze zijn op basis van de begroting, met inbegrip van de mutaties in de egalisatiereserve, voor 100% kostendekkend vastgesteld. Aangegeven kan worden hoeveel de tarieven hoger of lager hadden moeten zijn om precies het begrote bedrag binnen te halen bij het gerealiseerde draagvlak. Deze percentages zijn opgenomen in de bij de beantwoording van vraag 2 opgenomen tabel. 4. Volgens de jaarverslagen die ik in mijn bezit heb, heeft de categorie gebouwd zonder uitzondering de laatste 6 jaar op basis van de kostentoedelingsverordening te veel bij -gedragen aan de omslag. Wanneer was het laatste jaar dat de categorie gebouwd niet te hoog werd aangeslagen? Ook dit behoeft enige nuancering: de categorie gebouwd is niet te hoog aangeslagen, want de categorie is aangeslagen op grond van door het Algemeen Bestuur vastgestelde tarieven en op basis van de Kostentoedelingsverordening zoals omschreven in de beantwoording van vraag 1. Wel is de gerealiseerde opbrengst gebouwd vanaf 1998 hoger dan begroot. Daar staat overigens tegenover dat van 199 t/m 2002 de WOZ-kosten, die vrijwel geheel ten laste van gebouwd dienen te komen, hoger waren dan begroot. Totaal betreft dit een bedrag van 4,4 miljoen. Dit betreft feitelijk dus meevallers voor de categorie gebouwd, omdat de andere categorieën er nu aan mee betaalden. Het Dagelijks Bestuur. 2/1

7 Deloitte Deloitte Accountants B.V. Wilgenlws JX Dordrectrt Postbus 1) BO Dordrecht Tc.': (08) Fax:(08) Aan Waterschap Hollandse Delta, l.a.v. de heerr. Bosua Postbus AL DORDRECHT Oalum Behandeld door Ons kervnerk 22 januari 2008 D. Nederveen RA ü8rü06/ta/5501 Onderwerp Verwerking bijstelling tarieven 2008 in jaarrekening Uw kenmerk Geachte heer Bosua, Aan de Verenigde Vergadering (VV) van uw waterschap wordl binnenkort een voor.stel voorgelegd voor het bijstellen van de tarieven 2008 voor de categorieën gebouwd en ongebouwd. U heeft ons ver.ocht om te adviseren over de mogelijkheden om dit in de jaaitckening 200 en/of 2008 te verwerken. Hiema werken wij dit advics nader uil. Ons advies is gebaseerd op het voorstel aan de Verenigde Vergadering van 31 januari 2008, dat is behandeld in D&H d.d. 1 januari Dit advies handelt uitsluitend over de verslaggevingstechnische aspecten. Wij hebben juridische aspecten dte kunnen samenhangen met het VV-voorstel niet nader in het advies betrokken. Ook hebben wij, in overleg met u, geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de in het VV-voorstel vermelde bedragen. Voor de verwerking in de jaarrekening kurmen drie mogelijke opties worden genoemd: 1. Ten laste van de exploitaiierekening in de jaarrekening 200 worden alle drie de taakreservcs gevormd, dus zowel voor gebouwd, ongebouwd als voor ingezetenen. Ter dekking hiervan wordt tevens, voor eenzelfde bedrag, ten gunste van de exploitatierekening een onttrekking gedaan ten laste van de egalisatiereserves. Hiermee wordl bereikt dal alle taakreserves op 31 december 200 op het gewenste peil zijn. Voor wat betreft de categorie ingezetenen vindt in 200 vervolgens dc in het VV-voorstel geschetste onttrekking plaats. 2. In de jaarrekening 200 worden in de balans per 31 december 200 dc taakreservcs gevormd, ten laste van de egalisatiereserves. In feite gebeurt hetzelfde als bij optie 1, alleen gebeurt dit geheel in de balanssfeer. Op alle co.-itractuele relaties van Deloitte zijn de algomena voorwaarden van Deloitte, welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrecf^lbank te Rotterdam onder aktenummei 84/2004 van toepassing Oeioitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of DHoitte Touche Tottmatsu

8 Deloitte 22 januari R006 3, Bij het vaststellen van de jaarrekening 200 wordt aan de VV voorgesteld om de betreffende taakreserves te gaan vormen. De verwerking daarvan kan vervolgens plaatsvinhp.n in de balanssfeer van de jaarrekening 2008 (per 1 januari 2008). In dit verband wijzen wij u erop dat in het VV-voorstel (nu) nog wordt gesproken over het instellen van deze reserves per 31 december 200; in feite zal dit dan 1 januari 2008 moeien zijn. Voor de opties 1 en 2 is het, mede uit rechtmatigheidsoverwegingen, nodig dal over het jaar 200 nog een begrotingswijziging wordt opgesteld. Volgens de thans geldende cümptabilileitsvoorschriften kunnen na afloop van het boekjaar nog bcgrotingswij/.igingcn over het afgelopen jaar worden vastgesteld, mits deze betrekking hebben op de situatie tot en met 31 december van hel betreffende begrotingsjaar. Volledigheidshalve merken wij op dat de regelgeving volgens de nieuwe waterschapswet strikter is, omdat dan begrotingswijzigingen door de VV moeten zijn vastgesteld voor 31 december van het betreffende begrotingsjaar. Gelet op het vorenstaande verdient onzes inziens optie 3 de voorkeur. Volgens deze optie worden de taakreserves gevormd in Of in dat jaar ook (juridisch) de tariefsaanpassing voor gebouwd en ongebouwd nog kan plaatsvinden hebben wij niet nader onderzocht. Wij adviseren u om na te gaan of aanpassing van het tarief 2008 nu nog mogelijk is. of dat de 'teruggave' pas in het larief 2009 kan worden verwerkt. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Delojlite Accountants B.Vi i

9 Van den Bosch & partners Belastingadviseurs voor overheden Waterschap.Hollandse Delta t.a.v. de heer mr. M. Dijkgraaf Postbus AL Dordrecht Datum Kenmerk Betreft Ref. 1 januari beoordeling reserves en kostentoedeling PvdB Geachte heer Dijkgraaf, Op verzoek van de heer mr. P. de Jong doe ik u hierbij toekomen een fiscaaijuridische beoordeling van de bij u spelende problematiek rondom de reserves en kostentoedeling. Vanwege de grote tijdsdruk heeft deze beoordeling een globaal karakter en heb ik een uitgebreide onderbouwing achterwege gelaten. I de aanwending van een algemene (taak)reserve voor verlag.ng van het tarief van de categorie ingezetenen in 200, is mijns Inziens juridisch discutabel en strijdig met de (systematiek van) de Waterschapswet. Er vindt immers geen heffing plaats naar de mate van belang. De categorieën betalen niet conform de verhoudingen van de kostentoedeling. Hiermee ontstaat een juridisch risico in een procedure bij de belastingrechter al is de toetsing door de rechter slechts een marginale (beoordeling of de heffing willekeurig of onredelijk is). Aanwending van een reserve voor verlaging van het ingezetenentarief zou wel mogelijk zijn als deze reserve ook is ontstaan door meeropbrengsten bij de ingezetenen in het verleden (situatie zoals beschreven in ledenbrief van de Unie van Waterschappen van 3 april 1996); 2. de voorgestane oplossing (alsnog vorming van een categorale reserve voor de ingezetenen in 200 en onttrekking uit die reserve ter dekking van het veriaagde tarief 200 en aanwending van reserves voor de veriaging van het tarief van gebouwd en ongebouwd in 2008) neemt de juridische risico's niet weg. Weliswaar kan dan juridisch worden gesteld dat over twee jaren (200 en 2008 samen) bezien de categorieën betalen conform de kostentoedeling. Als 200 en 2008 echter afzonderiijk worden bezien, is er in elk afzonderlijk belastingjaar nog steeds geen betaling conform de verhoudingen van de kostentoedeling. Weliswaar is bij de vaststelling van de tarieven de kostentoedelmgsverordening als uitgangspunt genomen maar door de inzet van reserves voor bepaalde categorieën vindt de heffing uiteindelijk niet plaats conform de verhoudingen van de kostentoedeling. 200 blijft dus onjuist en in 2008 wordt een nieuw probleem gecreëerd omdat ook in dat jaar de heffing niet conform de verhoudingen van de kostentoedeling is. De oplossing heeft dus jundische voor- en nadelen; Op fll onze werkzaannheden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij óe Kamei van Koophandel te Dordrecht.

10 Van den Bosch & partners Belastingadviseurs voor overheden i. bestuurlijk kan de oplossing wel voordelen hebben omdat hiermee het bestuurlijke draagvlak toeneemt hetgeen minder commotie en minder fiscale procedures kan meebrengen; 4. overwogen kan ook worden geen herstel in 2008 te laten plaatsvinden en dus geen reserves aan te wenden voor verlaging van de tarieven van gebouwd en ongebouwd. Daarmee wordt er voor 2008 ook geen nieuw juridisch risico gecreëerd. Voor 200 staan de meeste aanslagen onherroepelijk vast en zouden de financiële risico's beperkt kunnen zijn. Het gevoerde ambtshalve verminderingenbeleid van het waterschap moet daar wel bij betrokken worden. Het bestuuriijke probleem wordt hiermee echter niet opgelost; 5 een andere oplossing is de aanslagen gebouwd en ongebouwd voor 200 te verminderen. Dan vindt de heffing in zowel 200 als 2008 volledig conform de verhoudingen van de kostentoedeling plaats. Deze oplossing zal echter grote praktische problemen geven; 6. een andere vraag in dit kader is of het volgens de begrotingsregels wel toelaatbaar is een in de voorgestelde oplossing genoemde categorale reserve te vormen. Dit kan ik vanwege mij ontbrekende expertise niet beoordelen. Ik adviseer dit nader te onderzoeken. Conclusie: de perfecte oplossing bestaat niet. Elke oplossing heeft bestuurlijke, juridische of praktische voor- en nadelen. Daartussen zal een afweging moeten plaatsvinden Ik ben uiteraard graag bereid u nader te adviseren of dit advies nader toe te lichten. Met vriendelijke groet, Vanrcten B09c)v&.^artners, Op a! onze werkzaamheden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Do.'"drecht.

11 pagina 1 van 2 Diana de Jong Van; Wijnand Dekking nl] Verzonden: dinsdag 22 januan :0 Aan: Ronald Bosua Onderwerp: RE extra check op bijstelling tarieven 2008 WSHD Ha Ronald, slechts een enkele opmerking. Vorige week heb ik het met Pieter vooral gehad over 'caegoriereserves' en die zie ik niet in jouw tabellen voorkomen. Verder zou ik de kostentoedelingspercentages zo niet weergeven, te meer omdat ze voor hetzelfde jaar van elkaar verschillen. Het is belangrijk uit te stralen dat er door het waterschap maar één set percentages wordt gehanteerd, namelijk die uit de formeel vastgestelde en door de provincie goedgekeurde kostentoedelingsverordening. Als je al kostentoedeling in je tabellen wilt laten zien, moeten dat die percentages zijn. succes met het traject. groet, Wijnand. Van: Ronald Bosua Verzonden: vrijdag 18 januari :54 Aan: Wijnand Dekking CC: Arnoud Van Vliet; Margreet Leenders Onderwerp: extra check op bijstelling tarieven 2008 WSHD Wijnand Gisteren heb je contact gehad met een van onze juridische medewerkers inzake bijstelling tarieven 2008 omdat niet alles geheel conform de kostentoedelingsverordening is veriopen Dit worcit nu gerepareerd. Bijgaand stuur ik je de financiële uitwerking van voor en na de aanpassing van zowel 200 als 2008 Mocht jij daar nog iets vreemds in zien stel ik het op prijs als je mij dit zou kunnen laten weten Het gaat mij specifiek om de tabellen 200 en 2008 op basis van huidig voorstel Alvast dank Met vnendelijke groet, Ronald Bosua afdelingshoofd Financien Planning & Control Waterschap Hollandse Delta Waterschap Hollandse Della beschermt de /uid-llollandsc eilanden legen wateroverlast, beheert hel oppervlaktewater cn de (vaar)wegen. zuiveri het afvalwater cn draagt bij aan de ruimtelijke invulling \an dit gebied..meer informatie over Hollandse Della vindl u op Voor vragen, klachten of meldingen over hel waterschap kunt u mailen naar 2()05()05'x/'wshd.nl. >()08

12 ^ Waterschap p Brabantse Delta Water kleurt het leven Secretaris-Directeur van waterschap Hollandse Delta De heer drs. A.A. van Vliet Postbus AL DORDRECHT Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Barcode Behandeld door Doorkiesnummer Datum Verzenddatum»08U00063*. IIM" de heer ü. v.o. üenoèn januari januari 2008.illi Illi _ Onderwerp: Beoordeling van de inzet van de egalisatiereserves over de jaren 200 en 2008 Geachte heer van Vliet, Op uw verzoek hebben M.C.W. Snoek, Senior Financieel Beleidsmedewerker en ondergetekende G.C.H.M. van der Lienden, afdelingshoofd FEZ, beiden van waterschap Brabantse Delta een collegiale toets op de correcties van de inret van de egalisatiereserves over de jaren 200 en 2008 verricht. Op grond van de aan ons ter beschikking gestelde documenten, waarvan wij de juistheid met hebben vastgesteld, hebben wij globaal de tarieven 2008, na herberekening, zoals die vermeld staan m öe documenten voor de Verenigde Vergadering van 24 januari 2008 kunnen reconstrueren. Naar onze mening zijn de ten behoeve van de Verenigde Vergadering gepresenteerde tarieven voor het jaar 2008 voor; Ingezetenen: 52,02 per ingezetene Gebouwd: 0, per eenheid economische waarde van 2500,00 Ongebouwd 64,2 per hectare in overeenstemming met een juiste verdeling van de inzet van de egalisatiereserves over de diverse categorieën. De inzet van de egalisatiereserves voldoet naar onze mening aan de uitgangspunten van de afgesproken kostentoedeling (ingezetenen 40%, gebouwd 50% en ongebouwd 10%). De inzet van de egalisatiereserves over 200 en 2008 is naar onze mening dus op een juiste wijze gecorrigeerd. Over de juridische aspecten van deze correctie geven wij geen oordeel. Wij begrepen van uw medewerkers dat een juridische toetsing inmiddels heeft plaatsgevonden. Wij zijn ervan uitgegaan dat de verwerking van de categorale reserves in overeenstemming is met de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen en met het juridisch advies. Aan onze bevindingen kunt u echter geen rechten ontlenen. Wij hopen u met deze collegiale toets van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur, Hoofd zaken r Lienden Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520, 1*801 DZ Breda T 06 56U F » E I Bankrekening

13 Drs Ing. H. Chr. Bremer Aan: Gedeputeerde Staten Zuid-Holland Hemonystraat 20-3 Directie Groen, Water en Milieu 104BP Amsterdam Afdeling Water / t.a.v. Dhr J. van der Veen HansBremer(S)zonnet.nl Postbus LP Den Haag per Geachte heer van der Veen, Amsterdam, 8 februari 2008 Op uw verzoek bericht ik u hierbij over het onjuiste gebruik van de omslagreserve van de Zuid-Hollandse Waterschappen. In de waterschapswet is vastgelegd dat waterschappen om de vijfjaar een kostentoedelingsverordening moeten opstellen (art 119 lid 1) die goedgekeurd moet worden door gedeputeerde staten (art 119 lid 4). De kostentoedelingsverordeningen van de Zuid-Hollandse waterschappen vertonen grote verschillen. Rijnland kent categorale reserves, terwijl Delfland en Hollandse Delta de te hoge ofte lage belastingopbrengsten ontrekken of doteren aan een algemene egalisatiereserve. De begrotingen en jaarverslagen blinken in de regel niet uit op het gebied van transparantie. Door het stellen van schriftelijke vragen kreeg ik informatie waaruit blijkt dat het tarief gebouwd bij de onderzochte waterschappen systematisch te hoog is vastgesteld. In onderstaande tabel is het surplus aangegeven van het verschil tussen de begrote en de ontvangen omslagbelasting per belastingcategorie voor 4 onderzochte waterschappen (Hollandse Delta, Rijnland, Delfland en Amstel Gooi en Vecht). Omslag HD2005 HD2006 RL2005 RL DL2005 DL2006 AGV2 005 AGV2006 Totaal Surplus omslagheffing Omslagreserve (in loooeuro) Ingezet Ongeb Gebouwd 1/1 mutat ies 31/ ( result04) ( resultos) Uit de tabel blijkt dat de opbrengst van de categorie Ingezetenen altijd minder is dan begroot. De opbrengst van de categorie Gebouwd was daarentegen altijd hoger dan begroot. De ingezetenenheffmg bleek altijd te laag, omdat o.a. de kwijtschelding te laag was ingeschat. De heffing gebouwd was in alle gevallen te hoog, omdat de WOZ-eenheden te laag waren ingeschat en de waterschappen geen of weinig onderzoek doen naar structurele fouten in de schattingen van de WOZ-waarden. De opbrengst van de categorie Gebouwd is ook hoger, omdat de tarieven ten onrechte naar boven worden afgerond. Door dit afronden wordt niet meer voldaan aan de kostentoedelingsverordening.

14 Alleen Rijnland kent een categorale egalisatiereserves waardoor belastingplichtigen nooit te veel betalen, omdat een te hoog tarief in het ene jaar wordt gecompenseerd met een lager tarief in de toekomst. Bij de andere waterschappen worden de tarieven gebouwd in de regel te hoog vastgesteld en wordt de kostentoedelingsverordening niet juist toegepast. De onjuiste toepassing bleek onlangs uit een incident bij Waterschap Hollandse Delta. Daar bleek dat de categorie Ingezetenen ten nadele van de categorieën Gebouwd en Ongebouwd een dotatie had gekregen uit de egalisatiereserve zonder dit aan het Algemeen Bestuur te melden en ter besluitvorming voor te leggen. Binnen een week werden deskundigen geraadpleegd en werd zo spoedig mogelijk een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd om de fout te herstellen door met terugwerkende kracht een categorale egalisatie in te voeren en de tarieven in overeenstemming te brengen met de kostentoedelingsverordening. Uit de adviezen van deskundigen blijken onder andere de volgende voorwaarden voor het vaststellen van de tarieven in overeenstemming met de kostentoedelingsverordening en de reserves: 1. Het tarief van een bepaalde categorie kan pas worden verlaagd door een dotatie vanuit de reserves als aangetoond kan worden dat deze reserve in voorgaande jaren is gevoed door de desbetreffende categorie. 2. Een dotatie aan een bepaalde categorie moet altijd worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Ik verwijs naar de stukken met bijlagen van de vergadering van het bestuur van Hollandse Delta van 31 januari 2008 waar met terugwerkende kracht categorale reserves werden ingevoerd en de tarieven na vaststelling van de begroting alsnog met 15% zijn verlaagd om de tarieven voor 200 en 2008 in overeenstemming te brengen met de kostentoedelingsverordening. (zie bijlage H8013 Ivoordracht). Waarom hanteren de waterschappen de kostentoedelingsverordening niet? In tegenstelling tot de overige tarieven wordt het tarief gebouwd vastgesteld in centen, waardoor de categorie gebouwd afhankelijk van de afronding aanzienlijk te veel of aanzienlijk te weinig moet betalen. Het bedrag is zo hoog dat aan het algemeen bestuur een besluit moet worden voorgelegd hoe dit bedrag verantwoord moet worden en hoe dit bedrag verrekend moet worden met de omslagreserve. Aangezien de meeste waterschappen geen categorale reserves hebben, kan niet worden getoetst of het bedrag ontrokken mag worden aan de omslagreserve of dat alle tarieven in overeenstemming met de kostentoedelingsverordening moeten worden vastgesteld. Voorbeeld: Amstel Gooi en Vecht (Dit voorbeeld is een vereenvoudiging van de feitelijke situatie) Volgens het antwoord op schriftelijke vragen van het dagelijks Bestuur 5 juli 2006 (bijlage A6005) heeft de categorie gebouwd sinds 1998 meer betaald, dan was begroot. De categorie gebouwd heeft dus de afgelopen 9 jaar dotaties gedaan aan de omslagreserve. De berekening van de tarieven voor de omslag 2008 kwam in essentie neer op het volgende. (AGV kent tarieven per gebied, maar in dit voorbeeld wordt vanuit uitgegaan dat het gehele waterschap dezelfde kenmerken zou hebben als "gebied" Amsterdam). De totale kosten voor omslag zijn: 44,0 min Euro (inclusief perceptiekosten) Kostentoedelingsverordening: Ingezetenen 50%, Ongebouwd 5% en Gebouwd 45%. Berekening tarief ingezetenen: 44mln x 0,50 / ingezetenen =E42,440 per ingezetene Berekening tarief ongebouwd: 44mln x 0,05 / ha =E18,4502 per ha Berekening tarief gebouwd: 44mln x 0,45 /l WOZ-eenh =E0,16218 per WOZ-eenh

15 Door afronden tot 42,4 Euro per ingezetene betaalt categorie Ingezetenen 202 Euro te weinig. Door afronden tot 18,45 Euro per ha betaalt de categorie ongebouwd 24Euro te weinig. Door afronden tot 0,1 Euro per WOZ-eenh betaalt categorie gebouwd Euro te veel. In de AB-vergadering van 29 november 200 waarbij de begroting werd vastgesteld is gesproken over de aannames waardoor de categorie gebouwd systematisch te veel betaalt. Dit werd door hoogheemraad Korzelius afgedaan met de opmerking dat het verhogen van der schatting van de toename van de WOZ-eenheden door nieuwbouw met 1% toch geen effect zou hebben op het tarief gebouwd. Op de vraag waarom het tarief gebouwd niet werd vastgesteld op een decimaal extra werd door hoogheemraad Korzelius in de commissievergadering van 1 november 200 geantwoord dat dit niet kon, omdat hiervoor het computerprogramma moest worden aangepast (zie verslag commissievergadering en AB-vergadering op Doordat de begroting en de tarieven zijn vastgesteld zoals werd voorgesteld wordt echter niet voldaan aan de kostentoedelingsverordening. De kosten zijn namelijk verdeeld als volgt: 42,4x51964 :18,45x :0,1x = : : = 49,55%: 4,96%: 45,41% terwijl dit volgens de kostentoedelingsverordening zou moeten zijn 50% voor ingezetenen : 5 % ongebouwd : 45% gebouwd. De tarieven kunnen alsnog in overeenstemming met de kostentoedelingsverordening worden gebracht door de volgende besluiten voor te leggen aan het Algemeen Bestuur: 1.Het tarief gebouwd vaststellen op 16 cent per WOZ-eenheid; 2.Een onttrekking van Euro uit de omslagreserve. De omslagreserve is namelijk tot stand gekomen door dotaties als gevolg van de te hoog vastgestelde tarieven gebouwd in het verleden. In plaats van fouten in het verleden te herstellen, maakt AGV de fout nog erger door bij de categorie gebouwd Euro te veel in rekening te brengen in strijd met de kostentoedelingsverordening. Doordat het tarief gebouwd bij AGV hoger is vastgesteld dan op grond van de kostentoedelingsverordening is te rechtvaardigen, kunnen belastingplichtigen met een grote kans op succes bezwaar maken tegen de aanslag. Hetzelfde kan gebeuren bij de 19 andere waterschappen die nog geen categorale omslagreserves hebben. In feite kunnen meer dan Nederlanders met vrijwel gegarandeerd succes bezwaar maken tegen de omslagaanslag van de waterschappen. Volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de waterschappen kan zelfs nog de belastinginning van afgelopen jaar in overeenstemming worden gebracht met de kostentoedelingsverordening door met terugwerkende kracht categorale omslagreserves in het leven te roepen. Door de te hoge/ te lage belastingopbrengsten te doteren/onttrekken aan de egalisatiereserves wordt dan voor 200 en 2008 alsnog voldaan aan de kostentoedelingsverordening. Ik verzoek u de waterschappen zonder categorale omslagreserves te onderzoeken en aan te geven hoe de kostentoedelingsverordening goed moet worden nageleefd. Hoogachtend, Drs. Ing. H. Chr. Bremer Bijlagen: H80131 Voordracht, H80129Toelichting en H80123 Adviezen A6005 Categorie gebouwd in AGV betaalt sinds 1998 meer dan begroot

16 DATUM 29 januari 2008 AAN leden van de Verenigde Vergadering BETREFT omslagen 200/2008 VAN AFSCHRIFT AAN D&H MEMO Ter toetsing van de voorgestelde correctie van de omslagen 200/2008 is aan Van den Bosch en partners een advies (second opinion) gevraagd. Op verzoek van de commissie MBH heeft u het advies nagezonden gekregen als bijlage bij het voorstel. Inhoudelijk is het advies al in het voorstel verwerkt. Dit advies is echter op veel punten nogal technisch-juridisch. Om de vertaling van het advies naar het thans voorliggende voorstel te verduidelijken wordt in deze memo een korte toelichting op het advies gegeven. Tevens wordt aangegeven hoe het advies in het voorstel is verwerkt. Hierbij wordt de nummering uit het advies aanhouden. 1. De eerste conclusie is volledig in lijn met de door het college getrokken conclusie. De voor het jaar 200 gehanteerde methode was niet correct. Tevens wordt gesteld dat aanwending van een reserve wel mogelijk zou zijn als deze ook is ontstaan door meeropbrengsten bij de betreffende categorie. Er is geconstateerd dat door Gebouwd en Ongebouwd ten opzichte van ingezetenen in relatieve zin te veel is betaald. Hier is dus sprake van meeropbrengsten opgebracht door deze categorieën die door aanwending van een reserve kunnen worden gecompenseerd. De door het college voorgestelde methode om de ontstane fout te corrigeren is dus volledig in lijn met dit deel van het advies. 2. In de tweede conclusie wordt gesteld dat de tarieven zoals die nu over 2008 worden geheven ook in strijd zouden zijn met de kostentoedelingsverordening. Dit is op zich juist wanneer je de tarieven 2008 in hun onderlinge verhouding beziet. Deze zijn niet conform de Kostentoedelingsver/otd/ngen. Dit is ook logisch en onvermijdelijk gezien de voorgestelde correctie van de onjuiste tarieven over 200. De bedragen zijn echter wel tot stand gekomen via een juiste toepassing van de kostentoedelingsverordening. En wordt het jaar 200 gecorrigeerd via het instellen en toepassen van categorale reserves. 3. De bestuurlijke kant van de materie wordt in dit deel van het advies belicht. Dit aspect heeft uiteraard in belangrijke mate ten grondslag gelegen aan het voorstel. 4/5 Onder 4 en 5 worden alternatieve methoden genoemd die zouden kunnen worden gevolgd. Ofwel zouden alle aanslagen kunnen worden gecorrigeerd door teveel betaalde omslagen terug te betalen. Ook zou gekozen kunnen worden voor het niet herstellen van de tarieven over 200. Deze methoden hebben het voordeel dat ze in juridisch opzicht perfect zijn. Het niet herstellen van de tarieven over 200 of het terugbetalen van het teveel betaalde stuit echter op bestuurlijke respectievelijk praktische bezwaren (o.a. perceptiekosten). In de gekozen opzet moet dan ook los van alle exacte details aanvaard worden dat de gekozen opzet juridische voor en nadelen heeft. In bestuurlijk en financieel opzicht biedt de gekozen benadering uitkomst, in juridisch opzicht is de gekozen benadering veel beter dan de

17 PAGINA 2 van 2 oorspronkelijke, maar niet geheel perfect. In het voorstel is aan deze overweging recht gedaan in de laatste alinea onder aanleiding, waarbij een afweging heeft plaatsgevonden tussen juridische, bestuurlijke en praktische overwegingen. Naar aanleiding van het voorbehoud onder 6 is contact opgenomen van de unie van waterschappen. De unie neemt het standpunt in dat het instellen van categorale reserves mogelijk is mits deze worden ingesteld bij besluit van het algemeen bestuur. Hieraan wordt met het voorstel voldaan. In het advies wordt geconcludeerd dat de perfecte oplossing niet bestaat. Wel kan worden gezocht naar de beste oplossing binnen de gegeven omstandigheden. Dit is het voorstel dat nu voorligt.

18 DATUM VERGADERING 31 januari 2008 ASENDAPUNTNUHMER B 3 BIJLAGE(N) 4 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDEUNG IN D&H 1 JBnUarl 2008 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BIJSTELLING TARIEVEN Aanleiding B Hollandse Delta In november 200 is door de Verenigde Vergadering de begroting 2008 vastgesteld en zijn de hier bij behorende omslagtarieven In de omslagverordening vastgelegd. Naar aanleiding van schriftelijke vragen gesteld door de heer Bremer heeft een aantal leden zijn goedkeuring onthouden aan de begroting Begin 2008 heeft een gesprek plaatsgevonden naar aanleiding van de schriftelijke vragen die waren gesteld. Dit overleg heeft de heer Bremer aanleiding gegeven aanvullende schriftelijke vragen te stellen. De vragen van de heer Bremer zijn voor het college van D&H, op voorstel van heemraad Van Veen, aanleiding geweest om een nader onderzoek te gelasten naar de begroting en de gehanteerde systematiek voor het inzetten van egalisatiereserves. Tevens is op voorstel van heemraad Van Veen besloten een juridische second opinion aan te vragen. Als bijlage van deze nota ontvangt u de vragen zoals deze door de heer Bremer zijn gesteld. In deze nota wordt op verschillende punten de relatie met de gestelde vragen aangegeven. Dit met uitzondering van vraag 1 en. De antwoorden hierop treft u hierbij aan als bijlage. De vragen 5 en 8 zijn in dit stuk met de gekozen opzet beantwoord. Uit het nader onderzoek Is het beeld ontstaan dat bij het vaststellen van de begroting en de omslagtarieven over de jaren 200 en 2008 de Inzet van de egalisatiereserves niet correct heeft plaatsgevonden. De eerste voorlopige externe juridische adviezen bevestigen dit beeld. Door de gehanteerde systematiek is daarom een juridisch risico aanwezig. Aan de gevolgde systematiek heeft een ambtelijke interpretatie ten grondslag gelegen van het bestuurlijke besluit om tot een gelijkmatige tariefsontwikkeling te komen. Deze interpretatie Is vervolgens onvoldoende expliciet gemaakt in het begrotingsvoorstel en niet expliciet als bestuurskeuze voorgelegd, (antwoord op vraag 2 van de heer Bremer). De afweging is te goeder trouw gemaakt met het oog op de bestuurlijke wens om een gelijkmatige stijging van de tarieven na te streven. Het college van D&H heeft de secretaris-directeur, gelet op het voorgaande, opdracht gegeven om strategische maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen en om het (begrotings)proces te versterken. Om een en ander thans te herstellen zijn een aantal aanvullende besluiten nodig. In deze nota wordt u een voorstel gedaan om te komen tot een juridische, financiële en communicatief correcte afwikkeling van deze kwestie. De oplossing met de minste juridische risico's is het corrigeren van de tarieven voor het jaar 2008 waarbij de constructie voor de tarieven voor het jaar 200 niet wordt hersteld. Een alternatief hiervoor zou zijn het individueel terugbetalen van teveel betaalde omslagen 200. De perceptiekosten zullen naar verwachting echter zeer aanzienlijk stijgen. De thans voorgestelde oplossing, te weten het vormen van categorale reserves

19 DATUM VERGADERING ONDERWERP 31 januari 2008 Bijstelling tarieven 2008 PAGINA 2 van 1 over het jaar 200 sluit niet elk juridisch risico uit, maar geeft in zowel juridische als bestuurlijke zin het meest afgewogen resultaat. De thans voorgestane oplossing is juridisch beter dan de oorspronkelijk gevolgde systematiek. Voorlopige adviezen gevraagd aan een externe deskundige en de Unie van Waterschappen bevestigen dit beeld. 2. Voorstel Voorgesteld wordt te besluiten voor het begrotingsjaar 200: Voor de categorieën gebouwd en ongebouwd per il ianuari 2008 eenmalig een categorale reserve In te stellen ten bedrage van respectievelijk en vanuit de egalisatiereserves. Deze categorale reserves gebouwd en ongebouwd in te zetten ten behoeve van verlaging van de tarieven voor het jaar Met terugwerkende kracht voor het begrotingsjaar 200 formeel boekhoudkundig eenmalig een categorale reserve In te stellen voor de categorie Ingezetenen. Aan deze categorale reserve voor de categorie Ingezetenen formeel een bedrag van te doteren en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken ten behoeve van de reeds materieel in 200 verwerkte verlaging van het tarief voor de categorie ingezetenen 200. Hollandse Delta Voorgesteld wordt te besluiten voor het begrotingsjaar 2008: Uit de egalisatiereserve naast de reeds gedane onttrekking van een extra onttrekking te doen van De taakkosten volgens de beleidsbegroting 2008 met deze onttrekking aan de egalisatiereserves te verlagen met In totaal en conform de Kostentoedelingsverordening in te zetten ten behoeve van verlaging tarieven voor de categorieën Ingezetenen, Gebouwd en Ongebouwd. De beleidsbegroting 2008 te wijzigen conform het bijgevoegde concept 2e Begrotingswijziging Het besluit ter kennisgeving toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten. 3. Achtergrondinformatie Vanuit de bestuurlijke wens van de VV om een gelijkmatige stijging van de tarieven te realiseren is in voor de jaren 200 en 2008 een onttrekking aan de egalisatiereserve gedaan ten behoeve van matiging van de tarieven van de categorie Ingezetenen (beantwoording vraag 3 van de heer Bremer). Hierbij is er van uitgegaan dat er bij de inzet van deze reserve een grote mate van beleidsvrijheid bestond. Zowel In 200 als in 2008 is hieraan door de organisatie bij de begrotingsbehandeling en de vaststelling van de omslagverordening onvoldoende aandacht besteed en heeft hierover geen expliciete bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. Gebleken is dat de bij de begroting 200 en 2008 gehanteerde systematiek, waar het de inzet van de egalisatiereserve betreft, niet spoort met de systematiek van de waterschapswet. De Inzet van de egalisatiereserves Is, niet geheel conform de Kostentoedelingsverordening, ten goede gekomen aan alleen de categorie Ingezetenen. De inzet van de egalisatiereserves had naar rato ten gunste moeten komen van alle categorieën conform de Kostentoedelingsverordening. Dit gebrek aan rechtmatigheid is eerder niet opgemerkt. Door de gehanteerde werkwijze Is tevens een juridisch risico ontstaan. Enerzijds heeft de provincie de mogelijkheid om de omslagverordening te vernietigen door toepassing van haar bevoegdheid tot repressief toezicht. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de belastingrechter aanslagen vernietigt na toetsing van de omslagverordening aan de wet en de

20 OATUM VERGADERING ONDERWERP 31 januari 2008 Bijstelling tarieven 2008 PAGINA 3 van 2 algemene beginselen van behoorlijk bestuur (antwoord vraag 4 van de heer Bremer) Ten aanzien van de taakkosten is de Kostentoedelingsverordening wel geheel correct toegepast. Ook bij de totstandkoniing van de zuiveringsheffing Is alle relevante wet en regelgeving correct toegepast. Met het oog op de rechtmatigheid en de juiste financiële toepassing van regelgeving heeft het college van D&H daarom opdracht gegeven onvolkomenheden over de jaren 200 en 2008 zo goed mogelijk te herstellen. Dit kan door de volgende marsroute te volgen. Hollandse Delta Er worden eenmalig categorale reserves in het leven geroepen voor de categorieën ingezetenen, gebouwd en ongebouwd. Aan deze categorale reserve dient voorde categorie Ingezetenen fictief een bedrag van te worden gedoteerd, en gelijktijdig onttrokken ten behoeve van de categorie ingezetenen voor verlaging tarief 200. Deze categorie heeft immers feitelijk en materieel de tariefmatiging al ontvangen. Hiermee is de tariefmatiging voor de categorie ingezetenen voor 200 zo goed mogelijk bestuurlijk en juridisch vormgegeven. Voor de categorieën gebouwd en ongebouwd wordt voorgesteld om het relatieve nadeel te compenseren wat deze categorieën hebben ondervonden door 'per 1 januari '2008 eenmalig een categorale reserve in te stellen ten bedrage van respectievelijk 1.482,500 en Deze reserves kunnen dan worden aangewend om de tarieven voor deze categorieën te verlagen in het jaar Hiermee worden de categorieën gebouwd en ongebouwd gecompenseerd voor de te hoge tarieven in het jaar 200. Voor het begrotingsjaar 2008 wordt voorgesteld uit de egalisatiereserve naast de reeds bij de vaststelling van de begroting in november vorig jaar gedane onttrekking van een extra onttrekking te doen van De taakkosten volgens de beleidsbegroting 2008 worden met deze onttrekking aan de egalisatiereserves verlaagd met in totaal Dit geld wordt vervolgens conform het principe van de Kostentoedelingsverordening aangewend ten behoeve van verlaging van de tarieven van de categorieën Ingezetenen, Gebouwd en Ongebouwd. Samenvattend: Op deze wijze worden voor de jaren 200 en 2008 alle onvolkomenheden zo goed mogelijk hersteld. De toepassing van de egalisatiereserve In 200 is bestuurlijk en financieel hersteld en het door de categorieën gebouwd en ongebouwd ten opzichte van de categorie ingezetenen in 200 te veel betaalde is verrekend door de eenmalige instelling van categorale reserves en het inzetten van deze reserves om de tarieven te verlagen voor het jaar Tevens zijn de begroting en de omslagtarieven over het jaar 2008 gecorrigeerd. Een en ander heeft als gevolg dat de tarieven voor de categorieën gebouwd en ongebouwd voor het jaar 2008 dalen. 4. Motief Voorgestelde besluiten zijn nodig om te komen tot het in overeenstemming brengen van de tarieven met de systematiek van de wet en de principes van de Kostentoedelingsverordening. Op deze wijze wordt een correcte heffing van de omslagen bewerkstelligd en worden tekortkomingen uit het jaar 200 zo goed mogelijk gecorrigeerd. 5. Gevolgen

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO REACTIENOTA Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO Onderdeel DNO Wijzigingsvoorstel/ commentaar/ vraag Reactie/ antwoord AI Algemeen; DNO en

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 Rapport Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 2 Klacht Verzoekster, een consultancybureau participerend in een consortium, klaagt erover dat het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Agenda voor opiniërend en besluitvormend algemeen bestuur op respectievelijk 10 november en 8 december 2010. Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

Agenda voor opiniërend en besluitvormend algemeen bestuur op respectievelijk 10 november en 8 december 2010. Bepaling primus bij hoofdelijke stemming Zaaknr. : 10.ZK36924 Kenmerk : 10IT011152 Barcode : 10IT011152 Agenda voor opiniërend en besluitvormend algemeen bestuur op respectievelijk 10 november en 8 december 2010 Aanvang : 19.30 uur Plaats : Complex

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst zijn diverse verzoeken om teruggaaf van energiebelasting

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden,

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden, Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Te): (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 wwwdeloitte.ni De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus

Nadere informatie

In de beantwoording verwijs ik naar een rapport van Sprenkels & Verschuren dat ik als bijlage bij deze brief heb gevoegd.

In de beantwoording verwijs ik naar een rapport van Sprenkels & Verschuren dat ik als bijlage bij deze brief heb gevoegd. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 september 2009 auteur W. van de Ridder telefoon 033-43 46 127 e-mail wvanderidder@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder D.J. Veldhuizen onderwerp Evaluatie effecten nieuw belastingstelsel

Nadere informatie

Van RWS is het definitieve Nader besluit beheer Haringvliet bij de Kier ontvangen.

Van RWS is het definitieve Nader besluit beheer Haringvliet bij de Kier ontvangen. DATUM VERGADERING 27 febtu3ri 2006 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) 4 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 dcccmber 2005 AAN DE COMMISSIE WATER B0600192 NADER BESLUIT BEHEER HARINGVLIET BIJ DE KIER 1. Aanleiding Van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag Een initiatief van de Nederlandse overheid Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag ten behoeve van het opstellen van jaarrekeningen over verslagjaar 2010 [COMMENTAAR INDIENBAAR

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Êl ERNST & YOUNG WA1 NO.

Êl ERNST & YOUNG WA1 NO. immuun" 1 """ Êl ERNST & YOUNG WA1 NO. Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht Postbus 100 6200 AC Maastricht Tel.:+31 (0)88-407 3541 Fax:+31 (0)88-407 3455 LEI Aan het management

Nadere informatie

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) 33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 8 maart 2013

Nadere informatie