Drs Ing. H.Chr. Bremer HansRotterdam{a)zonnet.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drs Ing. H.Chr. Bremer HansRotterdam{a)zonnet.nl 06-45494294"

Transcriptie

1 Drs Ing. H.Chr. Bremer HansRotterdam{a)zonnet.nl Aan: College van D&H Hoogheemraadschap van Delfland per aan VerenigdeVergadering( hhdelfland.nl Betreft: Schriftelijke vragen egalisatiereserve en tarieven Geacht College, datum, 9 februari 2008 Onlangs is bij een ander waterschap aan het licht gekomen dat de tarieven niet in overeenstemming met de kostentoedelingsverordening waren vastgesteld. De oplossing om dit te corrigeren was om met terugwerkende kracht een categorale egalisatiereserve in het leven te roepen en de tarieven voor 2 categorieën te verlagen. Een lid van het algemeen bestuur stelde op 9 januari 2008 schriftelijke vragen die aanleiding gaven om de unie van waterschappen, de provincie en andere deskundigen om advies te vragen over een "reparatie" van de tarieven. Op 31 januari 2008 heeft het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta besluiten genomen waardoor de tarieven in 200 en 2008 alsnog in overeenstemming zijn met de kostentoedelingsverordening. Volgens artikel 119 van de waterschapswet moet de kostentoedelingsverordening worden goedgekeurd door gedeputeerde staten. De provincie heeft verder een controlerende taak op de technische uitvoering van de kostentoedelingsverordening. Naar aanleiding van hetgeen bij Hollandse Delta is gebeurd, heb ik contact opgenomen met de provincie Zuid-Holland over de vaststelling van de tarieven bij waterschappen die geen categorale egalisatiereserves hebben. De voorlopige conclusie is verbijsterend te noemen. Zonder categorale egalisatiereserves is het in feite onmogelijk om de tarieven zodanig vast te stellen dat geheel voldaan wordt aan de kostentoedelingsverordening. Ik heb vorige week contact gehad met de provincie Zuid-Holland. Mij is gevraagd om het een en ander op papier te zetten (zie bijlage W80208PZH.doc). Uit de adviezen van deskundigen die door Hollandse Delta zijn geraadpleegd blijken onder andere de volgende voorwaarden voor het vaststellen van de tarieven in overeenstemming met de kostentoedelingsverordening en de reserves: 1. Het tarief van een bepaalde categorie kan pas worden verlaagd door een dotatie vanuit de reserves als aangetoond kan worden dat deze reserve in voorgaande jaren is gevoed door de desbetreffende categorie. 2. Een dotatie aan een bepaalde categorie moet altijd worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Doordat Delfland in tegenstelling tot andere waterschappen geen categorale egalisatiereserves voor de omslag heeft, kan aan bovenstaande voorwaarden nooit worden voldaan. Bedragen die gemoeid zijn met de afronding van tarieven kunnen immers niet onttrokken of gedoteerd worden aan de niet bestaande categorale omslagreserve. Hierdoor wordt niet voldaan eian de kostentoedelingsverordening. Als belastingplichtigen bezwaar maken tegen de aanslag is de kans groot dat dit bezwaar gegrond wordt verklaard en het zou zelfs goed mogelijk kunnen zijn dat de aanslag wordt vemietigd.

2 Vraag 1: Hoeveel belastingplichtigen kregen in 200 een aanslag gebouwd van meer dan 1000 Euro? Vraag 2: Naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen verstrekte u tabellen over de begroting van 2005 en Kunt u dergelijke tabellen voor 200 en 2008 verstrekken en daarin ook de onttrekking uit de egalisatiereserve en de categorale perceptiekosten vermelden? X Ingezetenen Gebouwd Ongebouwd Totaal WVO Begroot 200 Categorale kosten Uit egalisatiereserve Bruto opbrengst Kwijtschelding Oninbaar Netto opbrengst Kostentoedeling 9? 9 XXXXXX XXXXXX 9 XXXXX? XXXXX Vraag 3: Wat is de berekening van de omslagtarieven (in 4 cijfers achter de komma voor gebouwd) van de drie categorieën voor de jaren 200 en 2008? Vraag 4: Kunt u aangeven of er met de vastgestelde tarieven in de begrotingen over 200 en 2008 is voldaan aan de kostentoedelingsverordening? Vraag 5: Is er volgens u een mogelijkheid dat belastingplichtigen met succes bezwaar kunnen maken tegen de aanslag op grond van het enkele feit dat de kostenverdeling niet zou voldoen aan de kostentoedelingsverordening. Vraag 6: Is het bestuur bereid nader juridisch onderzoek te laten verrichten naar de toepassing van de kostentoedelingsverordening en een juridisch onderlegde notitie aan het algemeen bestuur te overleggen waarin is onderbouwd waarom belastingplichtigen wel of niet bezwaar kunnen maken tegen de aanslag op grond van het enkele feit dat de kostenverdeling niet zou voldoen aan de kostentoedelingsverordening? Vraag : Is het bestuur bereid om de aanslagen voor de omslag pas te versturen als voldoende duidelijk is dat de vaststelling van de tarieven in overeenstemming is met de kostentoedelingsverordening, de instemming van de provincie geniet en dat op degelijke wijze is onderzocht dat de belastingplichtigen geen gronden hebben om de aanslag met succes te bestrijden? Indien de vragen niet geheel duidelijk zijn ben ik graag bereid deze toe te lichten. In afwachting van uw antwoorden verblijf ik met vriendelijke groet, H. Bremer

3 pagina 1 van 2 Hoogweg, H. Van: Hans Bremer [HansRotterdam(gzonnet.nl] Verzonden: maandag 11 februari :29 Aan: Verenigde Vergadering CC: Dijkema, Gerard; Zuidgeest, C.E.G.; Ammerlaan, A.W.A.; Berg, A. van den ; Bessels, ing. J. MRE; Boer, K. de; Borsboom, J.A.; Burg, J.J.J.M. van der; Dam, J. van; Doelman, C; Doll, G.; Duijn, L.G. van; Ende, P. van der; Engels, drs. J.; Fransen, T. (Thuis Adres); Hilders, drs. M.J.; Hofman, P.J.; Ispelen, A.L.A. van; Jong, J. de; Kester, W.P.M, van; Laan Bouma, ir T.C. van der; Luijk; Nanninga, L.W.; Ruijgh-van der Ploeg, M.P.M.; Schepman, P.C.J.; Van der A, E.; Verbeek, J.G.P. (Thuis Mail Adres); Villars, M.T.; Vliet, W.A.M, van; Wallinga, dr J.; Steenbergen, M. van; Boomsma, A. (Anke); Hans Bremer Onderwerp: Fw: Tarieven Waterschappen in tegenspraak met Kostentoedelingsverordening Geachte heer Hoogweg / mevrouw Sharabi, Hierbij doe ik toekomen mijn schriftelijke vragen over het vaststellen van de tarieven zonder categorale egalisatiereserves. Het document van de schriftelijke vragen is "D80209SchrVragenBremerdoc". De overige documenten zijn bijlagen. Ik ben vanzelfsprekend graag bereid een toelichting te geven. Vriendelijke groet, Hans Bremer Original Message From: Hans Bremer To: Sent: Monday, February 11, :42 PM Subject: Fw: Tarieven Waterschappen in tegenspraak met Kostentoedelingsverordening Geachte mevrouw ter Laak, Hierbij mijn de aangepaste brief over de onjuiste vaststelling van de tarieven in tegenspraak met de kostentoedelingsverordening. De brief is document: W80208PZH. De overige documenten zijn bijlagen. Volgens de Unie van Waterschappen is het instellen van categorale reserves mogelijk mits deze worden ingesteld bij besluit van het algemeen bestuur. Ik verneem graag uw reactie. Vriendelijke groet, Hans Bremer Original Message From: Hans Bremer To: Sent: Thursday, February 0, :41 AM Subject: Tarieven Waterschappen in tegenspraak met Kostentoedelingsverordening Geachte heer van der Veen, Hierbij mijn conceptbrief over de onjuiste vaststelling van de tarieven in tegenspraak met de kostentoedelingsverordening. De brief is document: W80206PZH. De overige documenten zijn bijlagen. Ik verneem graag spoedig uw eerste indruk van dit dossier

4 pagina 2 van 2 Vriendelijke groet, Hans Bremer No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: / Virus Database: / Release Date: :

5 u > c 0) 'ö o O Aan Leden Algemeen Bestuur Kopie aan Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. jaarrekening 2005 Datum 5 juli 2006 Ons kenmerk DB 06/468 Contactpersoon drs. G J.C. Opgenhaffen Doorkiesnummer Fax afdeling E < a o.c u M TJ Or- "LJ O 9) O) :3 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, De heer Bremer heeft op 28 juni 2006 een viertal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de jaarrekening Aangezien de jaarrekening wordt behandeld in de AB-vergadering van donderdag 6 juli a.s. hebben wij gemeend toch te moeten trachten om binnen deze zeer korte termijn antwoorden op de vragen te geven. Uiteraard behoorde schriftelijke verspreiding van de antwoorden vóór de vergadering niet meer tot de mogelijkheden. 1. Is bij het vaststellen van de tarieven van de omslag exact de kostentoedelingsverordening gehanteerd? Uiteraard is bij het vaststellen van de tarieven de Kostentoedelingsverordening exact gehanteerd, zoals dat ook wettelijk is voorgeschreven. Daarbij zijn de regels met betrekking tot de verdeling van de kosten gehanteerd zoals het Algemeen Bestuur die heeft vastgesteld. 2. Kunt u de bedragen voor oninbaar en kwijtschelding aangeven in een aangepaste tabel van pagina 35. De door de heer Bremer gevraagde gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. De bedragen voor kwijtschelding kwamen geheel ten laste van de categorie ingezetenen en de bedragen voor oninbaar grotendeels; een ander deel kwam ten laste van de categorie gebouwd. begroting rekening gebouwd oninbaar ,4% ongebouwd ,8% 1/1

6 u o > c 0) *ö o o ingezetenenomsla g kwijtschelding oninbaar ,5% Datum 5 juli 2006 Ons kenmerk DB 06/ Hoeveel procent waren de tarieven voor de afzonderlijke Belastingsoorten voor 2005 achteraf te hoog / laag vastgesteld? E < Q. O.c u v> D O O E 0) 0) JZ O) o De vraagstelling van de heer Bremer is niet geheel juist. De tarieven zijn niet te hoog of te laag vastgesteld. Ze zijn op basis van de begroting, met inbegrip van de mutaties in de egalisatiereserve, voor 100% kostendekkend vastgesteld. Aangegeven kan worden hoeveel de tarieven hoger of lager hadden moeten zijn om precies het begrote bedrag binnen te halen bij het gerealiseerde draagvlak. Deze percentages zijn opgenomen in de bij de beantwoording van vraag 2 opgenomen tabel. 4. Volgens de jaarverslagen die ik in mijn bezit heb, heeft de categorie gebouwd zonder uitzondering de laatste 6 jaar op basis van de kostentoedelingsverordening te veel bij -gedragen aan de omslag. Wanneer was het laatste jaar dat de categorie gebouwd niet te hoog werd aangeslagen? Ook dit behoeft enige nuancering: de categorie gebouwd is niet te hoog aangeslagen, want de categorie is aangeslagen op grond van door het Algemeen Bestuur vastgestelde tarieven en op basis van de Kostentoedelingsverordening zoals omschreven in de beantwoording van vraag 1. Wel is de gerealiseerde opbrengst gebouwd vanaf 1998 hoger dan begroot. Daar staat overigens tegenover dat van 199 t/m 2002 de WOZ-kosten, die vrijwel geheel ten laste van gebouwd dienen te komen, hoger waren dan begroot. Totaal betreft dit een bedrag van 4,4 miljoen. Dit betreft feitelijk dus meevallers voor de categorie gebouwd, omdat de andere categorieën er nu aan mee betaalden. Het Dagelijks Bestuur. 2/1

7 Deloitte Deloitte Accountants B.V. Wilgenlws JX Dordrectrt Postbus 1) BO Dordrecht Tc.': (08) Fax:(08) Aan Waterschap Hollandse Delta, l.a.v. de heerr. Bosua Postbus AL DORDRECHT Oalum Behandeld door Ons kervnerk 22 januari 2008 D. Nederveen RA ü8rü06/ta/5501 Onderwerp Verwerking bijstelling tarieven 2008 in jaarrekening Uw kenmerk Geachte heer Bosua, Aan de Verenigde Vergadering (VV) van uw waterschap wordl binnenkort een voor.stel voorgelegd voor het bijstellen van de tarieven 2008 voor de categorieën gebouwd en ongebouwd. U heeft ons ver.ocht om te adviseren over de mogelijkheden om dit in de jaaitckening 200 en/of 2008 te verwerken. Hiema werken wij dit advics nader uil. Ons advies is gebaseerd op het voorstel aan de Verenigde Vergadering van 31 januari 2008, dat is behandeld in D&H d.d. 1 januari Dit advies handelt uitsluitend over de verslaggevingstechnische aspecten. Wij hebben juridische aspecten dte kunnen samenhangen met het VV-voorstel niet nader in het advies betrokken. Ook hebben wij, in overleg met u, geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de in het VV-voorstel vermelde bedragen. Voor de verwerking in de jaarrekening kurmen drie mogelijke opties worden genoemd: 1. Ten laste van de exploitaiierekening in de jaarrekening 200 worden alle drie de taakreservcs gevormd, dus zowel voor gebouwd, ongebouwd als voor ingezetenen. Ter dekking hiervan wordt tevens, voor eenzelfde bedrag, ten gunste van de exploitatierekening een onttrekking gedaan ten laste van de egalisatiereserves. Hiermee wordl bereikt dal alle taakreserves op 31 december 200 op het gewenste peil zijn. Voor wat betreft de categorie ingezetenen vindt in 200 vervolgens dc in het VV-voorstel geschetste onttrekking plaats. 2. In de jaarrekening 200 worden in de balans per 31 december 200 dc taakreservcs gevormd, ten laste van de egalisatiereserves. In feite gebeurt hetzelfde als bij optie 1, alleen gebeurt dit geheel in de balanssfeer. Op alle co.-itractuele relaties van Deloitte zijn de algomena voorwaarden van Deloitte, welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrecf^lbank te Rotterdam onder aktenummei 84/2004 van toepassing Oeioitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of DHoitte Touche Tottmatsu

8 Deloitte 22 januari R006 3, Bij het vaststellen van de jaarrekening 200 wordt aan de VV voorgesteld om de betreffende taakreserves te gaan vormen. De verwerking daarvan kan vervolgens plaatsvinhp.n in de balanssfeer van de jaarrekening 2008 (per 1 januari 2008). In dit verband wijzen wij u erop dat in het VV-voorstel (nu) nog wordt gesproken over het instellen van deze reserves per 31 december 200; in feite zal dit dan 1 januari 2008 moeien zijn. Voor de opties 1 en 2 is het, mede uit rechtmatigheidsoverwegingen, nodig dal over het jaar 200 nog een begrotingswijziging wordt opgesteld. Volgens de thans geldende cümptabilileitsvoorschriften kunnen na afloop van het boekjaar nog bcgrotingswij/.igingcn over het afgelopen jaar worden vastgesteld, mits deze betrekking hebben op de situatie tot en met 31 december van hel betreffende begrotingsjaar. Volledigheidshalve merken wij op dat de regelgeving volgens de nieuwe waterschapswet strikter is, omdat dan begrotingswijzigingen door de VV moeten zijn vastgesteld voor 31 december van het betreffende begrotingsjaar. Gelet op het vorenstaande verdient onzes inziens optie 3 de voorkeur. Volgens deze optie worden de taakreserves gevormd in Of in dat jaar ook (juridisch) de tariefsaanpassing voor gebouwd en ongebouwd nog kan plaatsvinden hebben wij niet nader onderzocht. Wij adviseren u om na te gaan of aanpassing van het tarief 2008 nu nog mogelijk is. of dat de 'teruggave' pas in het larief 2009 kan worden verwerkt. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Delojlite Accountants B.Vi i

9 Van den Bosch & partners Belastingadviseurs voor overheden Waterschap.Hollandse Delta t.a.v. de heer mr. M. Dijkgraaf Postbus AL Dordrecht Datum Kenmerk Betreft Ref. 1 januari beoordeling reserves en kostentoedeling PvdB Geachte heer Dijkgraaf, Op verzoek van de heer mr. P. de Jong doe ik u hierbij toekomen een fiscaaijuridische beoordeling van de bij u spelende problematiek rondom de reserves en kostentoedeling. Vanwege de grote tijdsdruk heeft deze beoordeling een globaal karakter en heb ik een uitgebreide onderbouwing achterwege gelaten. I de aanwending van een algemene (taak)reserve voor verlag.ng van het tarief van de categorie ingezetenen in 200, is mijns Inziens juridisch discutabel en strijdig met de (systematiek van) de Waterschapswet. Er vindt immers geen heffing plaats naar de mate van belang. De categorieën betalen niet conform de verhoudingen van de kostentoedeling. Hiermee ontstaat een juridisch risico in een procedure bij de belastingrechter al is de toetsing door de rechter slechts een marginale (beoordeling of de heffing willekeurig of onredelijk is). Aanwending van een reserve voor verlaging van het ingezetenentarief zou wel mogelijk zijn als deze reserve ook is ontstaan door meeropbrengsten bij de ingezetenen in het verleden (situatie zoals beschreven in ledenbrief van de Unie van Waterschappen van 3 april 1996); 2. de voorgestane oplossing (alsnog vorming van een categorale reserve voor de ingezetenen in 200 en onttrekking uit die reserve ter dekking van het veriaagde tarief 200 en aanwending van reserves voor de veriaging van het tarief van gebouwd en ongebouwd in 2008) neemt de juridische risico's niet weg. Weliswaar kan dan juridisch worden gesteld dat over twee jaren (200 en 2008 samen) bezien de categorieën betalen conform de kostentoedeling. Als 200 en 2008 echter afzonderiijk worden bezien, is er in elk afzonderlijk belastingjaar nog steeds geen betaling conform de verhoudingen van de kostentoedeling. Weliswaar is bij de vaststelling van de tarieven de kostentoedelmgsverordening als uitgangspunt genomen maar door de inzet van reserves voor bepaalde categorieën vindt de heffing uiteindelijk niet plaats conform de verhoudingen van de kostentoedeling. 200 blijft dus onjuist en in 2008 wordt een nieuw probleem gecreëerd omdat ook in dat jaar de heffing niet conform de verhoudingen van de kostentoedeling is. De oplossing heeft dus jundische voor- en nadelen; Op fll onze werkzaannheden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij óe Kamei van Koophandel te Dordrecht.

10 Van den Bosch & partners Belastingadviseurs voor overheden i. bestuurlijk kan de oplossing wel voordelen hebben omdat hiermee het bestuurlijke draagvlak toeneemt hetgeen minder commotie en minder fiscale procedures kan meebrengen; 4. overwogen kan ook worden geen herstel in 2008 te laten plaatsvinden en dus geen reserves aan te wenden voor verlaging van de tarieven van gebouwd en ongebouwd. Daarmee wordt er voor 2008 ook geen nieuw juridisch risico gecreëerd. Voor 200 staan de meeste aanslagen onherroepelijk vast en zouden de financiële risico's beperkt kunnen zijn. Het gevoerde ambtshalve verminderingenbeleid van het waterschap moet daar wel bij betrokken worden. Het bestuuriijke probleem wordt hiermee echter niet opgelost; 5 een andere oplossing is de aanslagen gebouwd en ongebouwd voor 200 te verminderen. Dan vindt de heffing in zowel 200 als 2008 volledig conform de verhoudingen van de kostentoedeling plaats. Deze oplossing zal echter grote praktische problemen geven; 6. een andere vraag in dit kader is of het volgens de begrotingsregels wel toelaatbaar is een in de voorgestelde oplossing genoemde categorale reserve te vormen. Dit kan ik vanwege mij ontbrekende expertise niet beoordelen. Ik adviseer dit nader te onderzoeken. Conclusie: de perfecte oplossing bestaat niet. Elke oplossing heeft bestuurlijke, juridische of praktische voor- en nadelen. Daartussen zal een afweging moeten plaatsvinden Ik ben uiteraard graag bereid u nader te adviseren of dit advies nader toe te lichten. Met vriendelijke groet, Vanrcten B09c)v&.^artners, Op a! onze werkzaamheden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Do.'"drecht.

11 pagina 1 van 2 Diana de Jong Van; Wijnand Dekking nl] Verzonden: dinsdag 22 januan :0 Aan: Ronald Bosua Onderwerp: RE extra check op bijstelling tarieven 2008 WSHD Ha Ronald, slechts een enkele opmerking. Vorige week heb ik het met Pieter vooral gehad over 'caegoriereserves' en die zie ik niet in jouw tabellen voorkomen. Verder zou ik de kostentoedelingspercentages zo niet weergeven, te meer omdat ze voor hetzelfde jaar van elkaar verschillen. Het is belangrijk uit te stralen dat er door het waterschap maar één set percentages wordt gehanteerd, namelijk die uit de formeel vastgestelde en door de provincie goedgekeurde kostentoedelingsverordening. Als je al kostentoedeling in je tabellen wilt laten zien, moeten dat die percentages zijn. succes met het traject. groet, Wijnand. Van: Ronald Bosua Verzonden: vrijdag 18 januari :54 Aan: Wijnand Dekking CC: Arnoud Van Vliet; Margreet Leenders Onderwerp: extra check op bijstelling tarieven 2008 WSHD Wijnand Gisteren heb je contact gehad met een van onze juridische medewerkers inzake bijstelling tarieven 2008 omdat niet alles geheel conform de kostentoedelingsverordening is veriopen Dit worcit nu gerepareerd. Bijgaand stuur ik je de financiële uitwerking van voor en na de aanpassing van zowel 200 als 2008 Mocht jij daar nog iets vreemds in zien stel ik het op prijs als je mij dit zou kunnen laten weten Het gaat mij specifiek om de tabellen 200 en 2008 op basis van huidig voorstel Alvast dank Met vnendelijke groet, Ronald Bosua afdelingshoofd Financien Planning & Control Waterschap Hollandse Delta Waterschap Hollandse Della beschermt de /uid-llollandsc eilanden legen wateroverlast, beheert hel oppervlaktewater cn de (vaar)wegen. zuiveri het afvalwater cn draagt bij aan de ruimtelijke invulling \an dit gebied..meer informatie over Hollandse Della vindl u op Voor vragen, klachten of meldingen over hel waterschap kunt u mailen naar 2()05()05'x/'wshd.nl. >()08

12 ^ Waterschap p Brabantse Delta Water kleurt het leven Secretaris-Directeur van waterschap Hollandse Delta De heer drs. A.A. van Vliet Postbus AL DORDRECHT Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Barcode Behandeld door Doorkiesnummer Datum Verzenddatum»08U00063*. IIM" de heer ü. v.o. üenoèn januari januari 2008.illi Illi _ Onderwerp: Beoordeling van de inzet van de egalisatiereserves over de jaren 200 en 2008 Geachte heer van Vliet, Op uw verzoek hebben M.C.W. Snoek, Senior Financieel Beleidsmedewerker en ondergetekende G.C.H.M. van der Lienden, afdelingshoofd FEZ, beiden van waterschap Brabantse Delta een collegiale toets op de correcties van de inret van de egalisatiereserves over de jaren 200 en 2008 verricht. Op grond van de aan ons ter beschikking gestelde documenten, waarvan wij de juistheid met hebben vastgesteld, hebben wij globaal de tarieven 2008, na herberekening, zoals die vermeld staan m öe documenten voor de Verenigde Vergadering van 24 januari 2008 kunnen reconstrueren. Naar onze mening zijn de ten behoeve van de Verenigde Vergadering gepresenteerde tarieven voor het jaar 2008 voor; Ingezetenen: 52,02 per ingezetene Gebouwd: 0, per eenheid economische waarde van 2500,00 Ongebouwd 64,2 per hectare in overeenstemming met een juiste verdeling van de inzet van de egalisatiereserves over de diverse categorieën. De inzet van de egalisatiereserves voldoet naar onze mening aan de uitgangspunten van de afgesproken kostentoedeling (ingezetenen 40%, gebouwd 50% en ongebouwd 10%). De inzet van de egalisatiereserves over 200 en 2008 is naar onze mening dus op een juiste wijze gecorrigeerd. Over de juridische aspecten van deze correctie geven wij geen oordeel. Wij begrepen van uw medewerkers dat een juridische toetsing inmiddels heeft plaatsgevonden. Wij zijn ervan uitgegaan dat de verwerking van de categorale reserves in overeenstemming is met de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen en met het juridisch advies. Aan onze bevindingen kunt u echter geen rechten ontlenen. Wij hopen u met deze collegiale toets van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur, Hoofd zaken r Lienden Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520, 1*801 DZ Breda T 06 56U F » E I Bankrekening

13 Drs Ing. H. Chr. Bremer Aan: Gedeputeerde Staten Zuid-Holland Hemonystraat 20-3 Directie Groen, Water en Milieu 104BP Amsterdam Afdeling Water / t.a.v. Dhr J. van der Veen HansBremer(S)zonnet.nl Postbus LP Den Haag per Geachte heer van der Veen, Amsterdam, 8 februari 2008 Op uw verzoek bericht ik u hierbij over het onjuiste gebruik van de omslagreserve van de Zuid-Hollandse Waterschappen. In de waterschapswet is vastgelegd dat waterschappen om de vijfjaar een kostentoedelingsverordening moeten opstellen (art 119 lid 1) die goedgekeurd moet worden door gedeputeerde staten (art 119 lid 4). De kostentoedelingsverordeningen van de Zuid-Hollandse waterschappen vertonen grote verschillen. Rijnland kent categorale reserves, terwijl Delfland en Hollandse Delta de te hoge ofte lage belastingopbrengsten ontrekken of doteren aan een algemene egalisatiereserve. De begrotingen en jaarverslagen blinken in de regel niet uit op het gebied van transparantie. Door het stellen van schriftelijke vragen kreeg ik informatie waaruit blijkt dat het tarief gebouwd bij de onderzochte waterschappen systematisch te hoog is vastgesteld. In onderstaande tabel is het surplus aangegeven van het verschil tussen de begrote en de ontvangen omslagbelasting per belastingcategorie voor 4 onderzochte waterschappen (Hollandse Delta, Rijnland, Delfland en Amstel Gooi en Vecht). Omslag HD2005 HD2006 RL2005 RL DL2005 DL2006 AGV2 005 AGV2006 Totaal Surplus omslagheffing Omslagreserve (in loooeuro) Ingezet Ongeb Gebouwd 1/1 mutat ies 31/ ( result04) ( resultos) Uit de tabel blijkt dat de opbrengst van de categorie Ingezetenen altijd minder is dan begroot. De opbrengst van de categorie Gebouwd was daarentegen altijd hoger dan begroot. De ingezetenenheffmg bleek altijd te laag, omdat o.a. de kwijtschelding te laag was ingeschat. De heffing gebouwd was in alle gevallen te hoog, omdat de WOZ-eenheden te laag waren ingeschat en de waterschappen geen of weinig onderzoek doen naar structurele fouten in de schattingen van de WOZ-waarden. De opbrengst van de categorie Gebouwd is ook hoger, omdat de tarieven ten onrechte naar boven worden afgerond. Door dit afronden wordt niet meer voldaan aan de kostentoedelingsverordening.

14 Alleen Rijnland kent een categorale egalisatiereserves waardoor belastingplichtigen nooit te veel betalen, omdat een te hoog tarief in het ene jaar wordt gecompenseerd met een lager tarief in de toekomst. Bij de andere waterschappen worden de tarieven gebouwd in de regel te hoog vastgesteld en wordt de kostentoedelingsverordening niet juist toegepast. De onjuiste toepassing bleek onlangs uit een incident bij Waterschap Hollandse Delta. Daar bleek dat de categorie Ingezetenen ten nadele van de categorieën Gebouwd en Ongebouwd een dotatie had gekregen uit de egalisatiereserve zonder dit aan het Algemeen Bestuur te melden en ter besluitvorming voor te leggen. Binnen een week werden deskundigen geraadpleegd en werd zo spoedig mogelijk een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd om de fout te herstellen door met terugwerkende kracht een categorale egalisatie in te voeren en de tarieven in overeenstemming te brengen met de kostentoedelingsverordening. Uit de adviezen van deskundigen blijken onder andere de volgende voorwaarden voor het vaststellen van de tarieven in overeenstemming met de kostentoedelingsverordening en de reserves: 1. Het tarief van een bepaalde categorie kan pas worden verlaagd door een dotatie vanuit de reserves als aangetoond kan worden dat deze reserve in voorgaande jaren is gevoed door de desbetreffende categorie. 2. Een dotatie aan een bepaalde categorie moet altijd worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Ik verwijs naar de stukken met bijlagen van de vergadering van het bestuur van Hollandse Delta van 31 januari 2008 waar met terugwerkende kracht categorale reserves werden ingevoerd en de tarieven na vaststelling van de begroting alsnog met 15% zijn verlaagd om de tarieven voor 200 en 2008 in overeenstemming te brengen met de kostentoedelingsverordening. (zie bijlage H8013 Ivoordracht). Waarom hanteren de waterschappen de kostentoedelingsverordening niet? In tegenstelling tot de overige tarieven wordt het tarief gebouwd vastgesteld in centen, waardoor de categorie gebouwd afhankelijk van de afronding aanzienlijk te veel of aanzienlijk te weinig moet betalen. Het bedrag is zo hoog dat aan het algemeen bestuur een besluit moet worden voorgelegd hoe dit bedrag verantwoord moet worden en hoe dit bedrag verrekend moet worden met de omslagreserve. Aangezien de meeste waterschappen geen categorale reserves hebben, kan niet worden getoetst of het bedrag ontrokken mag worden aan de omslagreserve of dat alle tarieven in overeenstemming met de kostentoedelingsverordening moeten worden vastgesteld. Voorbeeld: Amstel Gooi en Vecht (Dit voorbeeld is een vereenvoudiging van de feitelijke situatie) Volgens het antwoord op schriftelijke vragen van het dagelijks Bestuur 5 juli 2006 (bijlage A6005) heeft de categorie gebouwd sinds 1998 meer betaald, dan was begroot. De categorie gebouwd heeft dus de afgelopen 9 jaar dotaties gedaan aan de omslagreserve. De berekening van de tarieven voor de omslag 2008 kwam in essentie neer op het volgende. (AGV kent tarieven per gebied, maar in dit voorbeeld wordt vanuit uitgegaan dat het gehele waterschap dezelfde kenmerken zou hebben als "gebied" Amsterdam). De totale kosten voor omslag zijn: 44,0 min Euro (inclusief perceptiekosten) Kostentoedelingsverordening: Ingezetenen 50%, Ongebouwd 5% en Gebouwd 45%. Berekening tarief ingezetenen: 44mln x 0,50 / ingezetenen =E42,440 per ingezetene Berekening tarief ongebouwd: 44mln x 0,05 / ha =E18,4502 per ha Berekening tarief gebouwd: 44mln x 0,45 /l WOZ-eenh =E0,16218 per WOZ-eenh

15 Door afronden tot 42,4 Euro per ingezetene betaalt categorie Ingezetenen 202 Euro te weinig. Door afronden tot 18,45 Euro per ha betaalt de categorie ongebouwd 24Euro te weinig. Door afronden tot 0,1 Euro per WOZ-eenh betaalt categorie gebouwd Euro te veel. In de AB-vergadering van 29 november 200 waarbij de begroting werd vastgesteld is gesproken over de aannames waardoor de categorie gebouwd systematisch te veel betaalt. Dit werd door hoogheemraad Korzelius afgedaan met de opmerking dat het verhogen van der schatting van de toename van de WOZ-eenheden door nieuwbouw met 1% toch geen effect zou hebben op het tarief gebouwd. Op de vraag waarom het tarief gebouwd niet werd vastgesteld op een decimaal extra werd door hoogheemraad Korzelius in de commissievergadering van 1 november 200 geantwoord dat dit niet kon, omdat hiervoor het computerprogramma moest worden aangepast (zie verslag commissievergadering en AB-vergadering op Doordat de begroting en de tarieven zijn vastgesteld zoals werd voorgesteld wordt echter niet voldaan aan de kostentoedelingsverordening. De kosten zijn namelijk verdeeld als volgt: 42,4x51964 :18,45x :0,1x = : : = 49,55%: 4,96%: 45,41% terwijl dit volgens de kostentoedelingsverordening zou moeten zijn 50% voor ingezetenen : 5 % ongebouwd : 45% gebouwd. De tarieven kunnen alsnog in overeenstemming met de kostentoedelingsverordening worden gebracht door de volgende besluiten voor te leggen aan het Algemeen Bestuur: 1.Het tarief gebouwd vaststellen op 16 cent per WOZ-eenheid; 2.Een onttrekking van Euro uit de omslagreserve. De omslagreserve is namelijk tot stand gekomen door dotaties als gevolg van de te hoog vastgestelde tarieven gebouwd in het verleden. In plaats van fouten in het verleden te herstellen, maakt AGV de fout nog erger door bij de categorie gebouwd Euro te veel in rekening te brengen in strijd met de kostentoedelingsverordening. Doordat het tarief gebouwd bij AGV hoger is vastgesteld dan op grond van de kostentoedelingsverordening is te rechtvaardigen, kunnen belastingplichtigen met een grote kans op succes bezwaar maken tegen de aanslag. Hetzelfde kan gebeuren bij de 19 andere waterschappen die nog geen categorale omslagreserves hebben. In feite kunnen meer dan Nederlanders met vrijwel gegarandeerd succes bezwaar maken tegen de omslagaanslag van de waterschappen. Volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor de waterschappen kan zelfs nog de belastinginning van afgelopen jaar in overeenstemming worden gebracht met de kostentoedelingsverordening door met terugwerkende kracht categorale omslagreserves in het leven te roepen. Door de te hoge/ te lage belastingopbrengsten te doteren/onttrekken aan de egalisatiereserves wordt dan voor 200 en 2008 alsnog voldaan aan de kostentoedelingsverordening. Ik verzoek u de waterschappen zonder categorale omslagreserves te onderzoeken en aan te geven hoe de kostentoedelingsverordening goed moet worden nageleefd. Hoogachtend, Drs. Ing. H. Chr. Bremer Bijlagen: H80131 Voordracht, H80129Toelichting en H80123 Adviezen A6005 Categorie gebouwd in AGV betaalt sinds 1998 meer dan begroot

16 DATUM 29 januari 2008 AAN leden van de Verenigde Vergadering BETREFT omslagen 200/2008 VAN AFSCHRIFT AAN D&H MEMO Ter toetsing van de voorgestelde correctie van de omslagen 200/2008 is aan Van den Bosch en partners een advies (second opinion) gevraagd. Op verzoek van de commissie MBH heeft u het advies nagezonden gekregen als bijlage bij het voorstel. Inhoudelijk is het advies al in het voorstel verwerkt. Dit advies is echter op veel punten nogal technisch-juridisch. Om de vertaling van het advies naar het thans voorliggende voorstel te verduidelijken wordt in deze memo een korte toelichting op het advies gegeven. Tevens wordt aangegeven hoe het advies in het voorstel is verwerkt. Hierbij wordt de nummering uit het advies aanhouden. 1. De eerste conclusie is volledig in lijn met de door het college getrokken conclusie. De voor het jaar 200 gehanteerde methode was niet correct. Tevens wordt gesteld dat aanwending van een reserve wel mogelijk zou zijn als deze ook is ontstaan door meeropbrengsten bij de betreffende categorie. Er is geconstateerd dat door Gebouwd en Ongebouwd ten opzichte van ingezetenen in relatieve zin te veel is betaald. Hier is dus sprake van meeropbrengsten opgebracht door deze categorieën die door aanwending van een reserve kunnen worden gecompenseerd. De door het college voorgestelde methode om de ontstane fout te corrigeren is dus volledig in lijn met dit deel van het advies. 2. In de tweede conclusie wordt gesteld dat de tarieven zoals die nu over 2008 worden geheven ook in strijd zouden zijn met de kostentoedelingsverordening. Dit is op zich juist wanneer je de tarieven 2008 in hun onderlinge verhouding beziet. Deze zijn niet conform de Kostentoedelingsver/otd/ngen. Dit is ook logisch en onvermijdelijk gezien de voorgestelde correctie van de onjuiste tarieven over 200. De bedragen zijn echter wel tot stand gekomen via een juiste toepassing van de kostentoedelingsverordening. En wordt het jaar 200 gecorrigeerd via het instellen en toepassen van categorale reserves. 3. De bestuurlijke kant van de materie wordt in dit deel van het advies belicht. Dit aspect heeft uiteraard in belangrijke mate ten grondslag gelegen aan het voorstel. 4/5 Onder 4 en 5 worden alternatieve methoden genoemd die zouden kunnen worden gevolgd. Ofwel zouden alle aanslagen kunnen worden gecorrigeerd door teveel betaalde omslagen terug te betalen. Ook zou gekozen kunnen worden voor het niet herstellen van de tarieven over 200. Deze methoden hebben het voordeel dat ze in juridisch opzicht perfect zijn. Het niet herstellen van de tarieven over 200 of het terugbetalen van het teveel betaalde stuit echter op bestuurlijke respectievelijk praktische bezwaren (o.a. perceptiekosten). In de gekozen opzet moet dan ook los van alle exacte details aanvaard worden dat de gekozen opzet juridische voor en nadelen heeft. In bestuurlijk en financieel opzicht biedt de gekozen benadering uitkomst, in juridisch opzicht is de gekozen benadering veel beter dan de

17 PAGINA 2 van 2 oorspronkelijke, maar niet geheel perfect. In het voorstel is aan deze overweging recht gedaan in de laatste alinea onder aanleiding, waarbij een afweging heeft plaatsgevonden tussen juridische, bestuurlijke en praktische overwegingen. Naar aanleiding van het voorbehoud onder 6 is contact opgenomen van de unie van waterschappen. De unie neemt het standpunt in dat het instellen van categorale reserves mogelijk is mits deze worden ingesteld bij besluit van het algemeen bestuur. Hieraan wordt met het voorstel voldaan. In het advies wordt geconcludeerd dat de perfecte oplossing niet bestaat. Wel kan worden gezocht naar de beste oplossing binnen de gegeven omstandigheden. Dit is het voorstel dat nu voorligt.

18 DATUM VERGADERING 31 januari 2008 ASENDAPUNTNUHMER B 3 BIJLAGE(N) 4 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDEUNG IN D&H 1 JBnUarl 2008 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BIJSTELLING TARIEVEN Aanleiding B Hollandse Delta In november 200 is door de Verenigde Vergadering de begroting 2008 vastgesteld en zijn de hier bij behorende omslagtarieven In de omslagverordening vastgelegd. Naar aanleiding van schriftelijke vragen gesteld door de heer Bremer heeft een aantal leden zijn goedkeuring onthouden aan de begroting Begin 2008 heeft een gesprek plaatsgevonden naar aanleiding van de schriftelijke vragen die waren gesteld. Dit overleg heeft de heer Bremer aanleiding gegeven aanvullende schriftelijke vragen te stellen. De vragen van de heer Bremer zijn voor het college van D&H, op voorstel van heemraad Van Veen, aanleiding geweest om een nader onderzoek te gelasten naar de begroting en de gehanteerde systematiek voor het inzetten van egalisatiereserves. Tevens is op voorstel van heemraad Van Veen besloten een juridische second opinion aan te vragen. Als bijlage van deze nota ontvangt u de vragen zoals deze door de heer Bremer zijn gesteld. In deze nota wordt op verschillende punten de relatie met de gestelde vragen aangegeven. Dit met uitzondering van vraag 1 en. De antwoorden hierop treft u hierbij aan als bijlage. De vragen 5 en 8 zijn in dit stuk met de gekozen opzet beantwoord. Uit het nader onderzoek Is het beeld ontstaan dat bij het vaststellen van de begroting en de omslagtarieven over de jaren 200 en 2008 de Inzet van de egalisatiereserves niet correct heeft plaatsgevonden. De eerste voorlopige externe juridische adviezen bevestigen dit beeld. Door de gehanteerde systematiek is daarom een juridisch risico aanwezig. Aan de gevolgde systematiek heeft een ambtelijke interpretatie ten grondslag gelegen van het bestuurlijke besluit om tot een gelijkmatige tariefsontwikkeling te komen. Deze interpretatie Is vervolgens onvoldoende expliciet gemaakt in het begrotingsvoorstel en niet expliciet als bestuurskeuze voorgelegd, (antwoord op vraag 2 van de heer Bremer). De afweging is te goeder trouw gemaakt met het oog op de bestuurlijke wens om een gelijkmatige stijging van de tarieven na te streven. Het college van D&H heeft de secretaris-directeur, gelet op het voorgaande, opdracht gegeven om strategische maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen en om het (begrotings)proces te versterken. Om een en ander thans te herstellen zijn een aantal aanvullende besluiten nodig. In deze nota wordt u een voorstel gedaan om te komen tot een juridische, financiële en communicatief correcte afwikkeling van deze kwestie. De oplossing met de minste juridische risico's is het corrigeren van de tarieven voor het jaar 2008 waarbij de constructie voor de tarieven voor het jaar 200 niet wordt hersteld. Een alternatief hiervoor zou zijn het individueel terugbetalen van teveel betaalde omslagen 200. De perceptiekosten zullen naar verwachting echter zeer aanzienlijk stijgen. De thans voorgestelde oplossing, te weten het vormen van categorale reserves

19 DATUM VERGADERING ONDERWERP 31 januari 2008 Bijstelling tarieven 2008 PAGINA 2 van 1 over het jaar 200 sluit niet elk juridisch risico uit, maar geeft in zowel juridische als bestuurlijke zin het meest afgewogen resultaat. De thans voorgestane oplossing is juridisch beter dan de oorspronkelijk gevolgde systematiek. Voorlopige adviezen gevraagd aan een externe deskundige en de Unie van Waterschappen bevestigen dit beeld. 2. Voorstel Voorgesteld wordt te besluiten voor het begrotingsjaar 200: Voor de categorieën gebouwd en ongebouwd per il ianuari 2008 eenmalig een categorale reserve In te stellen ten bedrage van respectievelijk en vanuit de egalisatiereserves. Deze categorale reserves gebouwd en ongebouwd in te zetten ten behoeve van verlaging van de tarieven voor het jaar Met terugwerkende kracht voor het begrotingsjaar 200 formeel boekhoudkundig eenmalig een categorale reserve In te stellen voor de categorie Ingezetenen. Aan deze categorale reserve voor de categorie Ingezetenen formeel een bedrag van te doteren en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken ten behoeve van de reeds materieel in 200 verwerkte verlaging van het tarief voor de categorie ingezetenen 200. Hollandse Delta Voorgesteld wordt te besluiten voor het begrotingsjaar 2008: Uit de egalisatiereserve naast de reeds gedane onttrekking van een extra onttrekking te doen van De taakkosten volgens de beleidsbegroting 2008 met deze onttrekking aan de egalisatiereserves te verlagen met In totaal en conform de Kostentoedelingsverordening in te zetten ten behoeve van verlaging tarieven voor de categorieën Ingezetenen, Gebouwd en Ongebouwd. De beleidsbegroting 2008 te wijzigen conform het bijgevoegde concept 2e Begrotingswijziging Het besluit ter kennisgeving toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten. 3. Achtergrondinformatie Vanuit de bestuurlijke wens van de VV om een gelijkmatige stijging van de tarieven te realiseren is in voor de jaren 200 en 2008 een onttrekking aan de egalisatiereserve gedaan ten behoeve van matiging van de tarieven van de categorie Ingezetenen (beantwoording vraag 3 van de heer Bremer). Hierbij is er van uitgegaan dat er bij de inzet van deze reserve een grote mate van beleidsvrijheid bestond. Zowel In 200 als in 2008 is hieraan door de organisatie bij de begrotingsbehandeling en de vaststelling van de omslagverordening onvoldoende aandacht besteed en heeft hierover geen expliciete bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. Gebleken is dat de bij de begroting 200 en 2008 gehanteerde systematiek, waar het de inzet van de egalisatiereserve betreft, niet spoort met de systematiek van de waterschapswet. De Inzet van de egalisatiereserves Is, niet geheel conform de Kostentoedelingsverordening, ten goede gekomen aan alleen de categorie Ingezetenen. De inzet van de egalisatiereserves had naar rato ten gunste moeten komen van alle categorieën conform de Kostentoedelingsverordening. Dit gebrek aan rechtmatigheid is eerder niet opgemerkt. Door de gehanteerde werkwijze Is tevens een juridisch risico ontstaan. Enerzijds heeft de provincie de mogelijkheid om de omslagverordening te vernietigen door toepassing van haar bevoegdheid tot repressief toezicht. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de belastingrechter aanslagen vernietigt na toetsing van de omslagverordening aan de wet en de

20 OATUM VERGADERING ONDERWERP 31 januari 2008 Bijstelling tarieven 2008 PAGINA 3 van 2 algemene beginselen van behoorlijk bestuur (antwoord vraag 4 van de heer Bremer) Ten aanzien van de taakkosten is de Kostentoedelingsverordening wel geheel correct toegepast. Ook bij de totstandkoniing van de zuiveringsheffing Is alle relevante wet en regelgeving correct toegepast. Met het oog op de rechtmatigheid en de juiste financiële toepassing van regelgeving heeft het college van D&H daarom opdracht gegeven onvolkomenheden over de jaren 200 en 2008 zo goed mogelijk te herstellen. Dit kan door de volgende marsroute te volgen. Hollandse Delta Er worden eenmalig categorale reserves in het leven geroepen voor de categorieën ingezetenen, gebouwd en ongebouwd. Aan deze categorale reserve dient voorde categorie Ingezetenen fictief een bedrag van te worden gedoteerd, en gelijktijdig onttrokken ten behoeve van de categorie ingezetenen voor verlaging tarief 200. Deze categorie heeft immers feitelijk en materieel de tariefmatiging al ontvangen. Hiermee is de tariefmatiging voor de categorie ingezetenen voor 200 zo goed mogelijk bestuurlijk en juridisch vormgegeven. Voor de categorieën gebouwd en ongebouwd wordt voorgesteld om het relatieve nadeel te compenseren wat deze categorieën hebben ondervonden door 'per 1 januari '2008 eenmalig een categorale reserve in te stellen ten bedrage van respectievelijk 1.482,500 en Deze reserves kunnen dan worden aangewend om de tarieven voor deze categorieën te verlagen in het jaar Hiermee worden de categorieën gebouwd en ongebouwd gecompenseerd voor de te hoge tarieven in het jaar 200. Voor het begrotingsjaar 2008 wordt voorgesteld uit de egalisatiereserve naast de reeds bij de vaststelling van de begroting in november vorig jaar gedane onttrekking van een extra onttrekking te doen van De taakkosten volgens de beleidsbegroting 2008 worden met deze onttrekking aan de egalisatiereserves verlaagd met in totaal Dit geld wordt vervolgens conform het principe van de Kostentoedelingsverordening aangewend ten behoeve van verlaging van de tarieven van de categorieën Ingezetenen, Gebouwd en Ongebouwd. Samenvattend: Op deze wijze worden voor de jaren 200 en 2008 alle onvolkomenheden zo goed mogelijk hersteld. De toepassing van de egalisatiereserve In 200 is bestuurlijk en financieel hersteld en het door de categorieën gebouwd en ongebouwd ten opzichte van de categorie ingezetenen in 200 te veel betaalde is verrekend door de eenmalige instelling van categorale reserves en het inzetten van deze reserves om de tarieven te verlagen voor het jaar Tevens zijn de begroting en de omslagtarieven over het jaar 2008 gecorrigeerd. Een en ander heeft als gevolg dat de tarieven voor de categorieën gebouwd en ongebouwd voor het jaar 2008 dalen. 4. Motief Voorgestelde besluiten zijn nodig om te komen tot het in overeenstemming brengen van de tarieven met de systematiek van de wet en de principes van de Kostentoedelingsverordening. Op deze wijze wordt een correcte heffing van de omslagen bewerkstelligd en worden tekortkomingen uit het jaar 200 zo goed mogelijk gecorrigeerd. 5. Gevolgen

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst te Almere (voorheen Belastingdienst/Randmeren) Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ontvanger van

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016 agendapunt H.06 1158247 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-11-2015 Vast te stellen de Nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.06 1302235 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 van de

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012 Wit hetminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Accountantsverslag voor het

Nadere informatie

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp instellen van (hoger) beroep tegen de beslissing (op bezwaar) van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de geweigerde ontheffing voor Windpark Haarlemmermeer

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Hart voor Bussum en 50Plus Datum indiening : Maandag 29 maart 2016 Betreft : Begroting Beantwoording wordt standaard op

Nadere informatie

Dijkgraaf, Bart. Dennis Bleumink Verzonden: woensdag 19 september :22 Aan: Van: Scheijven, Stijn CC:

Dijkgraaf, Bart. Dennis Bleumink Verzonden: woensdag 19 september :22 Aan: Van: Scheijven, Stijn CC: Dijkgraaf, Bart Van: Dennis Bleumink [dennis.bleumink@waternet.nl] Verzonden: woensdag 19 september 2012 11:22 Aan: Scheijven, Stijn CC: ruimtelijkeplannen Onderwerp: reactie Rijkstraatweg 188 This message

Nadere informatie

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Brief financieel toezicht 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kern mededeling: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

Oninbaar voorstel 2009

Oninbaar voorstel 2009 Oninbaar voorstel 2009 Portefeuillehouder: A.G Wiegman Vergaderdatum: 16 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: Belastingen - Invordering Kenmerk D&H: 842143 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA B0500017 VASTSTELLEN KWIJTSCHELDINGSREGELING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2005 Kenmerk Bijlage(n) Ter inzage Vergadering Agendanummer Datum 3 maart 2005 l februari 2005 AAN HET

Nadere informatie

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 GEf\llëEI\j-1 lnge!~nr\/!'::::t\1 2 3 lijn 2005 class.nr.:.01' CS' C 1\iI.Ji...=.GEN Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (026) 3238000

Nadere informatie

Error: Reference source not found Nr. : Dnst. : ID. Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en Leiden, 30 maart 2004.

Error: Reference source not found Nr. : Dnst. : ID. Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en Leiden, 30 maart 2004. Nr: Dienst: Error: Reference source not found Error: Reference source not found ID Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en 2004 2004. Nr. : 04.0056. Dnst. : ID Aanpassing tarieventabel precariobelasting

Nadere informatie

HoogheemraadschapvanDelfland

HoogheemraadschapvanDelfland -E*«*' HoogheemraadschapvanDelfland stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM Beleidsveld: Aard voorstel: Grondwater Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Kenmerk VV: 654066 Aantal bijlagen:

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag.

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13 maart 2013 NUMMER PS PS2013PS01 AFDELING Directie COMMISSIE ---- STELLER R. Andringa DOORKIESNUMMER 030-2582213 REGISTRATIENUMMER 80DF82D4 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad,

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad, Deloitte D&oitte Accountants BV. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v.

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

CONTACTPERSOON AFDELING COMMISSIE

CONTACTPERSOON AFDELING COMMISSIE DATUM VERGADERING 12 september 2006 AGENDAPUNTNUMMER BDLAGE(N) 2 CONTACTPERSOON AFDELING AB COMMISSIE Ronald Bosua Financiën, Planning en Control D nee D Commissie Water D Commissie WWV D Commissie MBH

Nadere informatie

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0)

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Tel: +31 (0)10 242 46 00 Fax: +31 (0)10 242 46 24 rotterdam@bdo.nl www.bdo.nl BDO Accountants 6 Belastingadviseurs B.V. K.P. van der Mandelelaan 40, 3062 MB Rotterdam Nederland Afd. /-> T. Kopie Gemëènte

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan: de leden van de raad van Achtkarspelen Onderwerp: onderzoek kostentoerekening bij de tariefbepaling leges en heffingen L.s. Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân heeft onderzoek laten doen naar de

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 23 september 2014

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 23 september 2014 college Adviesnummer : Casenummer : 14.002567 Datum : 23 september 2014 Onderwerp: Tussenuitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant d.d. 6 augustus 2014 inzake het beroep en het verzoek om een voorlopige

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

statenstukken Provinciale Staten VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Provinciale Staten Bestuurder Vergadering PS: 17 juni 2005 belast met de Nr: SGR-57 behandeling W.T. van Gelder Documentnr: Sgr0500301 Onderwerp: Verantwoording fractievergoeding 2004 VOORSTEL Aan de Provinciale

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0070, d.d. 28-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Controle Belastingdienst aangiften BTW-compensatiefonds 2003-2008. Vaststelling brief aan de gemeenteraad BESLUITEN Behoudens advies van

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

Hierbij doe ik u een exemplaar van het definitieve jaarrapport van de vereniging over 2012 toekomen.

Hierbij doe ik u een exemplaar van het definitieve jaarrapport van de vereniging over 2012 toekomen. Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen Hoogheemraadschap van Delfland ons kenmerk : 1071291 T.a.v. de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma Bijiage(n) : 1 POStbUS 3061 Delft : 22 mei 2013 2601 DB Delft

Nadere informatie

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012 De10 itte Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 wwwdeloitte.ni Grondbank RZG Zuidplas Acco an versag v w boekjdr

Nadere informatie

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden Vertrouwelijk Gemeente Dalfsen t.a.v. de heer J. Westenenk Postbus 35 7720 AA Dalfsen PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus 513 8000 AM Zwolle Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA Gemeente Woerden 06.005572 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 31/05/2006 PM Orteliuslaan 1041 3528 BE Utrecht Postbus 85103 3508 AC Utrecht Tel: (030) 2995500 Fax: (030) 2995502

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SPV/ /C FTZ hvdb drs. H. van den Berg (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SPV/ /C FTZ hvdb drs. H. van den Berg (035) Provincie Flevoland t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Onderwerp 19 september 2002 Jaarrekening 2000 Stichting Regionale Omroep Flevoland Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Datum : 14 september 2004 Nummer PS : PS2004WEM07 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : WEM Registratienummer : 2004WEM003832i

Datum : 14 september 2004 Nummer PS : PS2004WEM07 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : WEM Registratienummer : 2004WEM003832i S T A T E N V O O R S T E L Datum : 14 september 2004 Nummer PS : PS2004WEM07 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : WEM Registratienummer : 2004WEM003832i Portefeuillehouder : J. Binnekamp Titel : wijziging

Nadere informatie

J 4 Stadsbank Oost Nederland

J 4 Stadsbank Oost Nederland ONTVANGEN 1 8 APR. 2013 J 4 Stadsbank Oost Nederland Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente S000866 Hoofdkantoor Enschede SpclbcTgsweg 35-37 7512 DX Enschede Tel. (053)4 880 111

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

Bedrijfsverslag Watemet 2012 26 september 2013 Ons kenmerk Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 13.175384 Contactpersoon

Bedrijfsverslag Watemet 2012 26 september 2013 Ons kenmerk Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 13.175384 Contactpersoon waternet Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Minister van Infrastructuur en Milieu T.a.v. Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiii

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013 De 101tte. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Lindhoven Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9839 wwwdeloittenl VERTROUWELIJK Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 AB 25-09-2012 WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 Sittard, 11 september 2012 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Heroverweging kwijtscheldingsbeleid Voorstel 1. het huidige kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN

S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN Bezoekadres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Telefoon 0703519751 Fax 0703544642 datum 3 mei 2013 ons kenmerk contactpersoon P.C.G. Glas

Nadere informatie

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen.

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013 Inleiding De kostentoedelingsverordening (KTV) regelt de procentuele verdeling van de kosten van het watersysteembeheer over de categorieën belanghebbenden. Te weten: ingezetenen

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen.

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen. College Onderwerp: V200900611 Beslissing op bezwaar van I. Metwally tegen weigering bouwvergunning voor het plaatsen van een afzuigkapafvoer aan het Burgemeester van Houtplein 3 te Vlijmen. Collegevoorstel

Nadere informatie

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt Ter kennisname voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 30 maart 2016 Onderwerp Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) DATUM VERGADERING 21 1113311 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER 9 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300076 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie