WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS"

Transcriptie

1 63020 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2016/36397] 30 AUGUSTUS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden auto, ICT, talen richtgraad 3 en 4, voeding en handel DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9, artikel 24, 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 1 juli 2011 en 19 juni 2015, en 2, artikel 25ter, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011, artikel 41, 4, 2, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 12 juli 2013, en 3, artikel 42, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009 en artikel 64, 1, vervangen bij het decreet van 23 december 2011 en gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012, 19 december 2014 en 19 juni 2015; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied voeding; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied handel; Gelet op de voordracht van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, gedaan op 14 september 2015, 23 september en 8 oktober 2015; Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 17 november 2015; Gelet op het advies van de onderwijsinspectie, gegeven op 19 mei 2015, 8 januari 2016 en 20 maart 2016; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 april 2016; Gelet op protocol nr. 31 van 27 mei 2016 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs; Gelet op het advies nr van de Raad van State, gegeven op 29 juli 2016; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 en 11 juni 2010, wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: Ter uitvoering van artikel 24, 2, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden: 1 de opleiding Duits, Engels of Frans richtgraad 3 kan voor snellerende cursisten 160 lestijden omvatten, verdeeld in twee modules Vantage 1 A/B van telkens 40 lestijden en twee modules Vantage 2 A/B van telkens 40 lestijden; 2 de opleiding Duits, Engels of Frans richtgraad 4 kan voor snellerende cursisten 160 lestijden omvatten, verdeeld in twee modules Effectiveness 1 A/B van telkens 40 lestijden en twee modules Effectiveness 2 A/B van telkens 40 lestijden.. Art. 2. In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015, wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

2 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 3. Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. Art. 4. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2011, wordt de zinsnede bijlage I tot en met XVIII vervangen door de zinsnede bijlage I tot en met VII, bijlage IX tot en met XII en bijlage XIX tot en met XXII. Art. 5. Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 en 1 april 2011, wordt opgeheven. Art. 6. Artikel 2/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010, wordt vervangen door wat volgt: Art. 2/1. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Bestuurder Interne Transportmiddelen, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Heftruckchauffeur en Reachtruckchauffeur. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Fietsenmaker, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Fietshersteller. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor minstens één van de modulaire opleidingen Hulpmecanicien Onderhoud en Herstelling Motorfietsen, Mecanicien Onderhoud en Herstelling Motorfietsen en Mecanicien Bromfietsen en Tuinmateriaal, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Mecanicien Bromfietsen en Motorfietsen.. Art. 7. Artikel 2/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010, wordt opgeheven. Art. 8. Bijlage VIII en XV bij hetzelfde besluit worden opgeheven. Art. 9. Bijlage XVI bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010, wordt opgeheven. Art. 10. De bijlagen XVII en XVIII, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2011, worden opgeheven. Art. 11. Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 en 1 april 2011, worden een bijlage XIX tot en met XXII toegevoegd, die als bijlage 3 tot en met 6 bij dit besluit zijn gevoegd. Art. 12. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 de zinsnede bijlage I tot en met III wordt vervangen door de zinsnede bijlage V tot en met XIII ; 2 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: Ter uitvoering van artikel 24, 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden: 1 de opleiding Informatica: toepassingssoftware kan voor snellerende cursisten 1200 lestijden omvatten, waarbij alle modules maar 40 lestijden omvatten; 2 alle modules van de opleidingen, vermeld in bijlage V tot en met XIII van dit besluit, kunnen 40 lestijden omvatten voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.. Art. 13. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit vervangen door de zinsnede tijdens het schooljaar Art. 14. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 2/1. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Informatica: toepassingssoftware, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Start to ICT, ICT en Administratie, ICT en Sociale Media, ICT in een Educatieve Context, ICT in een Creatieve Context, Webcontent en App-ontwikkeling. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Informatica: computer- en besturingssystemen en netwerken, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijs bevoegdheid voor de modulaire opleiding ICT Besturingssystemen en Netwerken. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Informatica: programmeren, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijs bevoegdheid voor de modulaire opleiding ICT Programmeren.. Art. 15. Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015, wordt opgeheven. Art. 16. Bijlage II en III bij hetzelfde besluit worden opgeheven. Art. 17. Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015, worden een bijlage V tot en met XIII toegevoegd, die als bijlage 7 tot en met 15 bij dit besluit zijn gevoegd.

3 63022 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 18. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied voeding, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 de zinsnede bijlage I tot en met XLVI wordt vervangen door de zinsnede XIX tot en met LIV ; 2 er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: Ter uitvoering van artikel 24, 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden: 1 de opleiding Medewerker Slagerij kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 600 lestijden omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten; 2 de opleiding Medewerker Bakkerij kan voor traaglerende cursisten 840 lestijden bij een maximale afwijking omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten; 3 de opleiding Bakker kan voor traaglerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Bakkerij 240 lestijden omvat; 4 de opleiding Banketbakkerij kan voor traaglerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Banketbakkerij 240 lestijden omvat; 5 de opleiding Slager-Spekslager kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 1120 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Slagerij 240 lestijden omvat en de module Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat; 6 de opleiding Wild- en Gevogelteslager kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 760 lestijden omvatten, waarbij de module Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij en de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij elk 80 lestijden omvatten en de module Stage wild- en gevogelteslagerij 240 lestijden omvat; 7 de opleiding Bereider van Vleesproducten (Charcutier) kan voor traaglerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat; 8 de opleiding Vleesbereider kan voor traaglerende cursisten 160 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat; 9 de opleiding Vleesbewerker kan voor traaglerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat.. Art. 19. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. Art. 20. Aan artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 en 24 april 2015, worden een paragraaf 9 tot en met 11 toegevoegd, die luiden als volgt: 9. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Slagersgast, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Medewerker Slagerij. 10. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor minstens één van de modulaire opleidingen Ambachtelijk Slager, Culinair Traiteurslager, Slager, Slagerij en Vleeswaren, Spekslager, Traiteurdelicatessenslager of Verkoper in de Slagerij, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Slager-Spekslager, Slager Distributie, Wild- en Gevogelteslager, Bereider van Vleesproducten (Charcutier), Vleesbereider en Vleesbewerker. 11. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Uitsnijder/Uitbener, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Uitbener-Uitsnijder.. Art. 21. Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 en 24 april 2015, worden een bijlage XLVII tot en met LIV toegevoegd, die als bijlage 16 tot en met 23 bij dit besluit zijn gevoegd. Art. 22. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 en 24 april 2015, worden de volgende bijlagen opgeheven: 1 bijlage X tot en met XII; 2 bijlage XIII tot en met XVIII. Art. 23. In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied handel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 en 6 september 2013, wordt de zinsnede bijlage I tot en met X vervangen door de zinsnede bijlage I tot en met XIII. Art. 24. Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 en 24 april 2015, worden een bijlage XI tot en met XIII toegevoegd, die als bijlage 24 tot en met 26 bij dit besluit zijn gevoegd. Art. 25. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016, met uitzondering van: 1 artikel 8, 9, 10, 15 en 22,1 die in werking treden op 1 september 2017; 2 artikel 16 en 22,2 die in werking treden op 1 september Art. 26. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 30 augustus De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

4 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63023

5 63024 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

6 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63025

7 63026 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

8 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63027

9 63028 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

10 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63029

11 63030 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

12 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63031

13 63032 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

14 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63033

15 63034 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

16 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63035

17 63036 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

18 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63037

19 63038 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

20 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63039

21 63040 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63041

23 63042 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

24 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63043

25 63044 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

26 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63045

27 63046 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

28 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63047

29 63048 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

30 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63049

31 63050 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

32 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63051

33 63052 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

34 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63053

35 63054 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63055

37 63056 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

38 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63057

39 63058 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

40 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63059

41 63060 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

42 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63061

43 63062 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

44 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63063

45 63064 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

46 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63065

47 63066 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

48 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63067

49 63068 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

50 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63069

51 63070 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

52 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63071

53 63072 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

54 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63073

55 63074 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

56 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63075

57 63076 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

58 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63077

59 63078 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

60 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63079

61 63080 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

62 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63081

63 63082 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

64 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63083

65 63084 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

66 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63085

67 63086 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

68 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63087

69 63088 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

70 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63089

71 63090 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

72 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63091

73 63092 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

74 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63093

75 63094 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

76 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63095

77 63096 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63097

79 63098 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

80 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63099

81 63100 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

82 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63101

83 63102 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

84 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63103

85 63104 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

86 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63105

87 63106 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

88 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63107

89 63108 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

90 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63109

91 63110 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

92 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63111

93 63112 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

94 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63113

95 63114 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

96 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63115

97 63116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

98 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63117

99 63118 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

100 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63119

101 63120 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

102 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63121

103 63122 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

104 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63123

105 63124 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

106 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63125

107 63126 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

108 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63127

109 63128 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

110 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63129

111 63130 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

112 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63131

113 63132 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

114 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63133

115 63134 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63135

117 63136 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

118 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63137

119 63138 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

120 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63139

121 63140 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

122 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63141

123 63142 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

124 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63143

125 63144 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

126 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63145

127 63146 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

128 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63147

129 63148 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

130 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63149

131 63150 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

132 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63151

133 63152 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

134 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63153

135 63154 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

136 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63155

137 63156 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

138 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63157

139 63158 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

140 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63159

141 63160 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

142 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63161

143 63162 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

144 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63163

145 63164 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

146 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63165

147 63166 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

148 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63167

149 63168 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

150 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63169

151 63170 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

152 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63171

153 63172 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

154 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63173

155 63174 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

156 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63175

157 63176 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

158 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63177

159 63178 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

160 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63179

161 63180 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

162 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63181

163 63182 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

164 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63183

165 63184 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

166 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63185

167 63186 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

168 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63187

169 63188 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

170 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63189

171 63190 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

172 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63191

173 63192 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

174 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63193

175 63194 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

176 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63195

177 63196 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

178 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63197

179 63198 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

180 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63199

181 63200 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

182 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63201

183 63202 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

184 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63203

185 63204 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

186 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63205

187 63206 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

188 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63207

189 63208 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

190 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63209

191 63210 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

192 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63211

193 63212 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

194 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63213

195 63214 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

196 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63215

197 63216 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

198 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63217

199 63218 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

200 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63219

201 63220 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

202 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63221

203 63222 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

204 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63223

205 63224 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

206 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63225

207 63226 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

208 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63227

209 63228 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

210 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63229

211 63230 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

212 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63231

213 63232 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

214 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63233

215 63234 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

216 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63235

217 63236 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

218 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63237

219 63238 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

220 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63239

221 63240 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

222 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63241

223 63242 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

224 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63243

225 63244 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

226 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63245

227 63246 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

228 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63247

229 63248 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

230 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63249

231 63250 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

232 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63251

233 63252 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

234 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63253

235 63254 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

236 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63255

237 63256 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

238 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63257

239 63258 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

240 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63259

241 63260 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

242 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63261

243 63262 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

244 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63263

245 63264 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

246 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63265

247 63266 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

248 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63267

249 63268 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

250 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63269

251 63270 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

252 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63271

253 63272 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

254 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63273

255 63274 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

256 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63275

257 63276 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

258 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63277

259 63278 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

260 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63279

261 63280 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

262 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63281

263 63282 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

264 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63283

265 63284 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

266 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63285

267 63286 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

268 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63287

269 63288 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

270 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63289

271 63290 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

272 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63291

273 63292 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

274 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63293

275 63294 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

276 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63295

277 63296 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

278 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63297

279 63298 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

280 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63299

281 63300 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

282 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63301

283 63302 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

284 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63303

285 63304 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

286 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63305

287 63306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

288 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63307

289 63308 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

290 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63309

291 63310 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

292 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63311

293 63312 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

294 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63313

295 63314 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

296 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63315

297 63316 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

298 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63317

299 63318 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

300 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63319

301 63320 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

302 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63321

303 63322 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

304 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63323

305 63324 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63325

307 63326 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

308 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63327

309 63328 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

310 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63329

311 63330 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

312 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63331

313 63332 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

314 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63333

315 63334 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

316 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63335

317 63336 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

318 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63337

319 63338 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

320 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63339

321 63340 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

322 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63341

323 63342 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

324 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63343

325 63344 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

326 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63345

327 63346 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

328 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63347

329 63348 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

330 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63349

331 63350 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

332 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63351

333 63352 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

334 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63353

335 63354 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

336 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63355

337 63356 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

338 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63357

339 63358 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

340 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63359

341 63360 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

342 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63361

343 63362 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

344 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63363

345 63364 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

346 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63365

347 63366 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

348 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63367

349 63368 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

350 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63369

351 63370 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

352 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63371

353 63372 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

354 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63373

355 63374 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

356 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63375

357 63376 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

358 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63377

359 63378 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

360 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63379

361 63380 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

362 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63381

363 63382 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

364 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63383

365 63384 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

366 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63385

367 63386 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

368 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63387

369 63388 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

370 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63389

371 63390 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

372 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63391

373 63392 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

374 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63393

375 63394 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

376 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63395

377 63396 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

378 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63397

379 63398 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

380 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63399

381 63400 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

382 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63401

383 63402 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

384 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63403

385 63404 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

386 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63405

387 63406 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

388 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63407

389 63408 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

390 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63409

391 63410 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

392 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63411

393 63412 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

394 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63413

395 63414 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

396 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63415

397 63416 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

398 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63417

399 63418 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

400 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63419

401 63420 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

402 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63421

403 63422 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

404 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63423

405 63424 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

406 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63425

407 63426 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

408 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63427

409 63428 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

410 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63429

411 63430 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

412 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63431

413 63432 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

414 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63433

415 63434 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

416 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63435

417 63436 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

418 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63437

419 63438 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

420 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63439

421 63440 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

422 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63441

423 63442 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

424 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63443

425 63444 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

426 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63445

427 63446 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

428 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63447

429 63448 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

430 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63449

431 63450 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

432 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63451

433 63452 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

434 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 63453

435 63454 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

436 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2016/36397] 30 AOUT Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition de disciplines en formations de l enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l enseignement secondaire des adultes pour les disciplines «auto», «ICT», «talen richtgraad 3 en 4», «voeding» et «handel» LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l article 20 ; Vu le décret du 25 juin 2007 relatif à l éducation des adultes, notamment l article 9, l article 24, 1 er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1 er juillet 2011, et 19 juin 2015 et 2, l article 25ter, inséré par le décret du 1 er juillet 2011, l article 41, 4, 2, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 12 juillet 2013, et 3, l article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009 et l article 64, 1 er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 29 juin 2012, 19 décembre 2014 et 19 juin 2015 ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline «talen» (langues) ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l éducation des adultes ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l enseignement secondaire des adultes pour la discipline «Auto» ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l enseignement secondaire des adultes pour la discipline «informatie- en communicatietechnologie» (technologie d information et de communication) ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l enseignement secondaire des adultes pour la discipline «voeding» (alimentation) ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l enseignement secondaire des adultes pour la discipline «handel» ; Vu la proposition faite par les services d encadrement pédagogique et le Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, en date des 14 septembre 2015, 23 septembre et 8 octobre 2015 ; Vu l avis du «Vlaamse Onderwijsraad» (Conseil flamand de l Enseignement), rendu le 17 novembre 2015 ; Vu l avis de l Inspection de l Enseignement, donné les 19 mai 2015, 8 janvier 2016 et 20 mars 2016 ; Vu l accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 avril 2016 ; Vu le protocole n 31 du 27 mai 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section «Communauté flamande» de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l enseignement libre subventionné ; Vu l avis n du Conseil d Etat, donné le 29 juillet 2016 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l Enseignement ; Après délibération, Arrête : Article 1 er. L article 1 er de l arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l enseignement secondaire des adultes pour la discipline «Talen» (langues), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 er septembre 2006 et 11 juin 2010, est complété par un alinéa 2,rédigé comme suit : «En exécution de l article 24, 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes, il est dérogé au nombre minimum de périodes de la façon suivante : 1 la formation «Duits», «Engels» ou «Frans richtgraad 3» peut s élever pour les apprenants capables d apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules Vantage 1 A/B de 40 périodes chacun et 2 modules Vantage 2 A/B de 40 périodes chacun ; 2 la formation «Duits», «Engels» ou «Frans richtgraad 4» peut s élever pour les apprenants capables d apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules Effectiveness 1 A/B de 40 périodes chacun et 2 modules Effectiveness 2 A/B de 40 périodes chacun.». Art. 2. Dans l annexe I re au décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, la répartition des disciplines de l enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition reprise en annexe 1 re au présent arrêté. Art. 3. L annexe IX à l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l éducation des adultes, remplacée par l arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, est remplacée par l annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 4. Al article 1 er de l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline «auto», modifié par l arrêté du Gouvernement flamand du 1 er avril 2011, le membre de phrase «les annexes I re à XVIII» est remplacé par le membre de phrase «les annexes I re à VII, les annexes IX à XII et les annexes XIX à XXII».

437 63456 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 5. L article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 1 er avril 2011, est abrogé. Art. 6. L article 2/1 du même arrêté, inséré par l arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : «Art. 2/1. A partir du 1 er septembre 2016, l autorité d un centre d éducation des adultes ayant la compétence d enseignement pour la formation modulaire «Bestuurder Interne Transportmiddelen», a également la compétence d enseignement pour les formations modulaires «Heftruckchauffeur» et «Reachtruckchauffeur». A partir du 1 er septembre 2016, l autorité d un centre d éducation des adultes ayant la capacité d enseignement pour la formation modulaire «Fietsenmaker», a également la capacité d enseignement pour la formation modulaire «Fietshersteller». A partir du 1 er septembre 2016, l autorité d un centre d éducation des adultes ayant la compétence d enseignement pour au moins une des formations modulaires «Hulpmecanicien Onderhoud en Herstelling Motorfietsen», «Mecanicien Onderhoud en Herstelling Motorfietsen» et «Mecanicien Bromfietsen en Tuinmateriaal», a également la compétence d enseignement pour la formation modulaire «Mecanicien Bromfietsen en Motorfietsen.». Art. 7. L article 2/2 du même arrêté, inséré par l arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, est abrogé. Art. 8. Les annexes VIII et XV au même arrêté sont abrogées. Art. 9. L annexe XVI au même arrêté, insérée par l arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, est abrogée. Art. 10. Les annexes XVII et XVIII, insérées par l arrêté du Gouvernement flamand du 1 er avril 2011, sont abrogées. Art. 11. Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010 et 1 er avril 2011, il est ajouté des annexes XIX à XXII, jointes comme annexes 3 à 6auprésent arrêté. Art. 12. Al article 1 er de l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l enseignement secondaire des adultes pour la discipline «informatie- en communicatietechnologie» (technologie d information et de communication), modifié par l arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1 le membre de phrase «les annexes I re à III incluse» est remplacé par le membre de phrase «les annexes V à XIII» ; 2 l alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «En exécution de l article 24, 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, au nombre minimum de périodes de la façon suivante : 1 la formation «Informatica : toepassingssoftware» peut s élever pour les apprenants capables d apprendre rapidement à 1200 périodes, tous les modules s élevant seulement à 40 périodes ; 2 tous les modules des formations, visés aux annexes V à XIII du présent arrêté, peuvent se composer pour les apprenants capables d apprendre rapidement à 40 périodes et à 20 périodes pour les apprenants désireux de mettre à jour leurs compétences.». Art. 13. A l article 2 du même arrêté les mots «trois ans après l entrée en vigueur du présent arrêté» sont remplacés par le membre de phrase «pendant l année scolaire ». Art. 14. Dans le même arrêté, modifié par l arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «Art. 2/1. A partir du 1 er septembre 2016, l autorité d un centre d éducation des adultes ayant la capacité d enseignement pour la formation modulaire «Informatica: toepassingssoftware», a également la capacité d enseignement pour les formations modulaires «Start to ICT», «ICT en Administratie», «ICT en Sociale Media», «ICT in een Educatieve Context», «ICT in een Creatieve Context», «Webcontent en App-ontwikkeling». A partir du 1 er septembre 2016, l autorité d un centre d éducation des adultes ayant la capacité d enseignement pour la formation modulaire «Informatica: computer- en besturingssystemen en netwerken», a également la capacité d enseignement pour la formation modulaire «ICT Besturingssystemen en Netwerken». A partir du 1 er septembre 2016, l autorité d un centre d éducation des adultes ayant la capacité d enseignement pour la formation modulaire «Informatica: programmeren», a également la capacité d enseignement pour la formation modulaire «ICT Programmeren». Art. 15. L annexe I re au même arrêté, remplacée par l arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, est abrogée. Art. 16. Les annexes II et III au même arrêté sont abrogées. Art. 17. Au même arrêté, modifié par l arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, sont ajoutées des annexes V à XIII, jointes en tant qu annexes 7 à 15 au présent arrêté.

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 68012 MONITEUR BELGE 14.11.2011 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 69266 BELGISCH STAATSBLAD 22.11.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 72988 BELGISCH STAATSBLAD 19.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 21360 MONITEUR BELGE 31.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD

19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD 19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION F. 97 1573 17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation de la limitation de l indice des prix à 75 % pour l enseignement

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 20.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 16715 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

6378 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

6378 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 6378 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD N. 2007 672 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/35138] 15 DECEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 69026 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2006 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2006 4982 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 45287 Art. 10. Le Centrum voor Volwassenenonderwijs Janitor, Noordlaan 32, à 9100 Sint-Niklaas, obtient compétence d enseignement pour la formation de l enseignement secondaire des adultes informatica

Nadere informatie

18914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

18914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18914 MONITEUR BELGE 03.04.2007 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F. 2007 1446 [C 2007/35477] 2 MARS 2007. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 11

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 35866 BELGISCH STAATSBLAD 07.07.2008 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60294 MONITEUR BELGE 03.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap". OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

Onderafdeling Vlaamse Gemeenschap. OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS SECTORCOMITE X ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap) COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN Afdeling 2 Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap". OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 67543 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11391] 13 SEPTEMBER 2016. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 81461 VLAAMSE OVERHEID Internationaal Vlaanderen N. 2009 4144 [C 2009/36132] 27 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot bepaling van de herkenningstekens voor

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 69483 VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35819] 6 SEPTEMBER 2013. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de loopbaanonderbreking, het adoptieverlof en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 54620 MONITEUR BELGE 16.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES BELGISCH STAATSBLAD 17.12.2012 MONITEUR BELGE 80131 Art. 2. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 4 december 2012. ALBERT Van Koningswege

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-06 30 mei 2016 30-05-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22779 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22105] 18 MAART 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van

Nadere informatie

51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE

51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE 51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken. Voorstel van decreet, 2390 - Nr. 1. Verslag, 2390 - Nr. 2. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2390 -

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie