Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt"

Transcriptie

1 Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Inleiding Het ambt van predikant is een roeping van God. Het uitbrengen, aannemen of afwijzen van een beroep dient daarom overeenkomstig Gods Woord, op geestelijke wijze, biddend en zoekend naar de leiding van de Here, te geschieden. Deze visie op het ambt van predikant en het beroepingswerk wordt in deze handreiking verondersteld. Overeenkomstig artikel 5 en 6 van de Kerkorde worden predikanten onder aanroeping van de Here door de kerkenraad en diakenen, met medewerking van de gemeente en met inachtneming van de plaatselijk vastgestelde regeling, tot het ambt geroepen. De kerkenraad, samengesteld uit wettig gekozen ouderlingen en diakenen, geeft samen met de predikant(en) leiding aan de gemeente. In een tijd, waarin de kerk wellicht kan neigen naar een meer bedrijfsmatige manier van denken en zo aan het eigene van kerk en ambt voorbij kan gaan, is het goed om de relatie tussen kerkenraad en predikant helder te benoemen. Als deze onderlinge relatie duidelijk is zal het beroepingswerk op een inzichtelijke manier kunnen verlopen. Nadat een predikant beroepen is, is het zijn taak om de gemeente trouw voor te gaan in de gebeden en bediening van het Woord en de sacramenten (art. 16 KO). Tijdens het beroepingswerk zijn verschillende partijen betrokken en zijn diverse taken te verrichten. Het is belangrijk om gedurende de beroepingsperiode: goede onderlinge afspraken te maken over verdeling en uitvoering van taken; duidelijk vast te leggen wie waarvoor verantwoordelijk is; en/of schriftelijke/mondelinge verantwoording aflegt; het volle vertrouwen te geven aan personen c.q. commissies die voorbereidende werkzaamheden verrichten; alle betrokken partijen tijdig en van correcte informatie te voorzien; alsook voldoende tijd en aandacht te geven om inbreng te geven; het tijdspad goed te bewaken; helder, tijdig en correct te communiceren; draagvlak te hebben bij de gemeente voor de beroepingsprocedure en de keuzes die hierin worden gemaakt. De rol- en taakverdeling van betrokken partijen wordt onder punt 1.2. beschreven. In deze handreiking voor beroepingswerk wordt een stappenplan voor kerkenraden en beroepingscommissies gegeven. Het is een richtlijn in algemene zin, plaatselijk kan er van afgeweken worden. De in het stappenplan genoemde documenten worden, voor zover ze voorhanden zijn, in de bijlagen opgenomen. De handreiking voor beroepingswerk is een groeimodel. Mocht deze aanleiding geven tot vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Kerkenwerk, te bereiken via op via website op en telefonisch via nummer Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

2 STAPPENPLAN VOOR HET BEROEPINGSWERK INHOUDSOPGAVE BLZ Samenvatting van het stappenplan beroepingswerk 4 1. Voorbereiding Vacature Rol- en taakverdeling, informatie en communicatie Voorbereidingsfase / tijdspad / financiële- en organisatorische zaken Inschakeling consulent Profiel kerkelijke gemeente Informatie burgerlijke gemeente Profiel te beroepen predikant Samenstelling beroepingscommissie Benoeming leden beroepingscommissie Kosten beroepingswerk Werkwijze beroepingscommissie Zorgvuldigheid geheimhouding en selectiecriteria Keuze werkwijze selectieprocedure Voorselectie / opstellen groslijst Voortgezette selectie / benoeming en taak hoorcommissie Eindselectie / het inwinnen van referenties Advies aan kerkenraad Beëindigen contact predikanten Keuze voor predikant, uitbrengen van beroep, beslissing van 22 predikant, goedkeuring en bevestiging 3.1. Beroepingsvergadering Uitbrengen van beroep Beroepingsbrief met bijlagen Bedenktijd en beslissingstermijn Berichten over beroepingswerk Goedkeuring van het beroep Bevestiging Introductie en begeleiding nieuwe predikant Kennismaking met de kerkenraad en gemeente Verantwoordelijkheid voor de introductie Onderdelen introductieprogramma Begeleiding na intrede Evaluatie 28 Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

3 6. Bijlagen 29 Als bijlagen treft u een aantal documenten aan die gebruikt kunnen worden. De genoemde documenten zijn voorbeelden die u desgewenst aan uw eigen situatie kunt aanpassen. 1. Beroepingscommissie 30 1a. Taakomschrijving beroepingscommissie 30 1b. Werkwijze beroepingscommissie 32 1c. Regeling beroepingswerk plaatselijke gemeente Profielschets van de gemeente 34 2a. Een omschrijving van de inhoud 34 2b. Voorbeeld van een gemeenteprofiel 35 2c. Enquête voorbereiding beroepingswerk Profielschets van de predikant 45 3a. Het beroepsprofiel van Predikantenvereniging CGMV 45 3b. Een omschrijving van de inhoud 46 3c. Twee voorbeelden van urenoverzichten voor de predikant 47 (per week en per jaar) 4. Contact met de kandidaat 50 4a. Brief aan kandidaat (bij advertentie) 50 4b. Gesprekken met de kandidaat: 51 - Algemene opmerkingen - Voorbeelden specifieke aandachtspunten/vragen 5. Horen van de kandidaat /gesprek met de kandidaat 53 5a. Algemene opmerkingen 53 5b. Twee voorbeelden van verslaglegging en beoordeling, de 54 zogenaamde hoorlijsten 5c. Leidraad voor gesprek met gemeenteleden 59 5d. Leidraad voor gesprek met predikant Materiële regelingen predikanten Akte van ontslag 66 Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

4 SAMENVATTING STAPPENPLAN VOOR HET BEROEPINGSWERK Let wel: er volgt nu een verkorte samenvatting van de handreiking beroepingswerk. Een uitgebreidere versie volgt na deze samenvatting. 1. VOORBEREIDING 1.1. Vacature De brede kerkenraad zal, als besloten wordt over te gaan tot het beroepen van een predikant, de gemeente hiervan op de hoogte stellen. Overeenkomstig artikel 5 en 6 KO worden predikanten door de brede kerkenraad met medewerking van de gemeente en met in achtneming van de plaatselijk vastgestelde regeling tot hun ambt geroepen Rol- en taakverdeling, informatie en communicatie De rol- en taakverdeling van de diverse partijen wordt beschreven. Informatie en communicatie zijn belangrijke sleutelwoorden om het proces goed te laten verlopen Voorbereidingsfase / financieel/organisatorische zaken / tijdspad De brede kerkenraad delegeert taken aan commissies. De te volgen procedure(s), activiteiten en het te volgen tijdspad worden vastgelegd en gecommuniceerd met de gemeente. Er wordt iemand aangewezen om alle procedures te bewaken en tijdig op te (laten) volgen. Een aantal vragen betreffende financiële- en organisatorische aangelegenheden dienen te worden beantwoord alvorens tot het uitbrengen van een beroep kan worden overgegaan. Voor financiële zaken alsook de gebruikersovereenkomst pastorie wordt verwezen naar de materiële regeling predikanten Inschakeling consulent Volgens art. 5 KO wordt in kerken zonder predikant in actieve dienst beroepen met advies van de consulent die door de classis aangewezen is. De consulent is aanwezig bij vergaderingen van moderamen en brede kerkenraad en heeft een adviserende stem Profiel kerkelijke gemeente Indien er nog geen profiel van de gemeente is wordt in samenspraak met de gemeente en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een profielschets opgesteld. Aan de hand hiervan kan getoetst worden of een predikant bij de gemeente past. Na bespreking en vaststelling door de kerkenraad wordt het definitieve profiel aan de gemeente bekend gemaakt Informatie burgerlijke gemeente Bij de gemeente kunnen gegevens opgevraagd worden (b.v. over huizen, scholen etc. ) die voor het beroepingswerk nuttig kunnen zijn Profiel van te beroepen predikant Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad wordt een profielschets van de predikant gemaakt. Na bespreking en goedkeuring door de kerkenraad wordt dit profiel aan de gemeente bekend gemaakt. N.b.: om een objectief beeld te verkrijgen kan het zinvol zijn om de consulent om advies te vragen. Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

5 1.8. Samenstelling beroepingscommissie De kerkenraad stelt de beroepingscommissie samen. Deel hieraan nemen leden van de brede kerkenraad, de begeleidingscommissie alsook gemeenteleden Benoeming leden beroepingscommissie De kerkenraad benoemd de leden van de beroepingscommissie, de leden maken kennis met elkaar en bepalen hun werkwijze Kosten beroepingswerk Reiskosten en onkosten t.b.v. het beroepingswerk zijn voor rekening van de gemeente die een beroep uit gaat brengen. 2. WERKWIJZE BEROEPINGSCOMMISSIE 2.1. Zorgvuldigheid geheimhouding en selectiecriteria Afspraken voor geheimhouding worden vooraf gemaakt, selectiecriteria worden vastgesteld Keuze werkwijze selectieprocedure Er kunnen vier keuzes gemaakt worden bij het benaderen van predikanten: het verzamelen van opgaven bij de gemeenteleden, het inwinnen van namen bij het Steunpunt Kerkenwerk, het plaatsen van een advertentie en het benaderen van (een aantal geselecteerde) predikanten via mail of brief Voorselectie / opstellen groslijst Namen van mogelijk te beroepen predikanten worden, vergezeld van vooraf vastgestelde criteria, op een groslijst geplaatst. Elk lid van het moderamen / de brede kerkenraad ontvangt onder geheimhouding een exemplaar. Zij bepalen vervolgens het aantal potentiële kandidaten alsook de volgorde van benadering Voortgezette selectie / benoeming en taak hoorcommissie De beroepingscommissie stelt een hoorcommissie voor aan de brede kerkenraad. De kerkenraad benoemd de hoorcommissie. Zij hebben tot taak zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de te beroepen predikant. Dit doen zij door middel van horen en spreken. De reeds opgestelde aandachtspuntenlijst kan leidraad zijn. De hoorcommissie rapporteert aan de beroepingscommissie Eindselectie / het inwinnen van referenties Door de beroepingscommissie worden referenties ingewonnen. Wanneer de keuze voor een te beroepen kandidaat is gemaakt, wordt door de commissie contact opgenomen met de vraag of deze predikant ook daadwerkelijk met deze gemeente verder wil gaan. Er wordt slechts dan contact opgenomen met de volgende kandidaat op de groslijst, als de gecontacteerde predikant voldoende bedenktijd heeft gehad en duidelijk kan beargumenteren waarom hij niet in kan gaan op het uitgebrachte beroep. Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

6 2.6. Advies aan kerkenraad Na een keuze te hebben bepaald wordt door de beroepingscommissie zowel schriftelijk als mondeling advies gegeven aan de brede kerkenraad. De brede kerkenraad zal het advies bestuderen en een preek beluisteren. Daarna stelt de kerkenraad bij stemming vast of de betreffende predikant ter beroeping aan de gemeente wordt voorgedragen Beëindigen contact predikanten De beroepingscommissie zal, als de procedure geen doorgang vindt, de betreffende predikant informeren. Alle bescheiden van de betreffende predikant worden vernietigd. 3. UITBRENGEN VAN BEROEP, BESLISSING, AANSTELLING EN BEVESTIGING 3.1. Beroepingsvergadering De brede kerkenraad roept de gemeente bijeen in een zogeheten beroepingsvergadering. Daar wordt verantwoording afgelegd van de werkzaamheden zoals deze in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en wordt de predikant beroepen als een ruime meerderheid van de aanwezige gemeenteleden voor het gestelde beroep hebben gestemd. Er kan ruimte en tijd worden geboden om formele bezwaren in te dienen. Eén en ander afhankelijk van de plaatselijk opgestelde regeling(en). De goedkeuring van de gemeente is verkregen als de naam van de te beroepen predikant op twee achtereenvolgende zondagen in de kerk is afgekondigd en er geen wettig bezwaar is ingebracht Uitbrengen van beroep Als er gekozen wordt een stemming te houden brengt de brede kerkenraad na stemming het beroep aan de predikant uit. Een eventuele termijn van een gehanteerde bezwaarprocedure kan hierbij in acht worden genomen. Eén en ander afhankelijk van de plaatselijke regelingen(en) Beroepsbrief met bijlagen Een beroep wordt schriftelijk, echter bij voorkeur door persoonlijke overhandiging van de betreffende brief, uitgebracht. Bij de brief worden de materiële regelingen overlegd alsmede verdere relevante stukken. In overleg met de predikant worden afspraken gemaakt over kennismaking met de brede kerkenraad Bedenktijd en beslissingstermijn Voor het overwegen van het beroep is het redelijke een termijn van drie tot zes weken te hanteren. Binnen deze periode kan de beroepen predikant voldoende informatie verzamelen om een verantwoorde keuze te maken Berichten over beroepingswerk Als een beroep wordt aangenomen dienen diverse instanties hiervan door de kerkenraad op de hoogte te worden gebracht. Deze instanties worden nader genoemd. Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

7 3.6. Goedkeuring van het beroep Alvorens een predikant een beroep aanneemt dient hij de classis waar hij werkzaam is op de hoogte te stellen en akten van ontslag in te dienen Bevestiging Nadat goedkeuring door de classis van de roepende gemeente is verkregen kan bevestiging in de eredienst volgens het formulier voor de bevestiging van Dienaren des Woords plaatsvinden. 4. INTRODUCTIE EN BEGELEIDING NIEUWE PREDIKANT 4.1. Kennismaking met de kerkenraad en gemeente De beroepen predikant gaat, als dit in een eerder stadium nog niet is gedaan, kennis maken met de brede kerkenraad en de gemeente Verantwoordelijkheid voor de introductie Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van brede kerkenraad en predikant om een goed introductieprogramma te maken. Een goede introductie kan een eerste aanzet zijn tot het welslagen van het functioneren van de predikant binnen de gemeente Onderdelen introductieprogramma Het introductieprogramma kent meerdere onderdelen die doorlopen worden. Deze onderdelen worden in de uitgebreide versie van het stappenplan nader gespecificeerd Begeleiding na intrede Na intrede van de predikant is het van groot belang om hem goed te begeleiden. Hiertoe kan een begeleidingscommissie worden ingesteld. Deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek, maar kan ook als klankbord en vertrouwenspersoon optreden. De begeleidingscommissie begeleidt en ondersteunt de predikant vanaf het moment dat hij aantreedt in de gemeente tot en met zijn vertrek uit de gemeente. Meer informatie over de begeleidingscommissie is te vinden onder 5. EVALUATIE Nadat het beroepingswerk is beëindigd vindt een evaluatie plaats. Positieve en negatieve zaken worden besproken. Er wordt een evaluatierapport opgesteld en aangeboden aan de brede kerkenraad alsook de consulent. Na behandeling van het rapport in de kerkenraad heeft dit zeker zijn waarde niet verloren. Het kan een belangrijke betekenis krijgen voor het werk van toekomstige beroepingscommissies. Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

8 UITGEBREIDE VERSIE VAN HET STAPPENPLAN HANDREIKING VOOR BEROEPINGSWERK 1. VOORBEREIDING 1.1. Vacature Wanneer een vacature ontstaat komt de kerkenraad voor de vraag te staan of deze al dan niet vervuld dient te worden. Bij een positieve beantwoording zal de kerkenraad de beslissing om over te gaan tot het beroepen van een predikant meedelen aan de gemeente en wordt een begin gemaakt met het nemen van stappen in de beroepingsprocedure. Afhankelijk van de wijze waarop de vacature is ontstaan en de tijd die nodig is om een predikant te beroepen is het goed om tijd voor bezinning te nemen. Tijd om na te denken over wie we als gemeente zijn, wat we willen, hoe we dit denken te bereiken en welk type predikant we daarvoor nodig hebben. In deze bezinningstijd kan het nuttig zijn anderen dan de leden van de kerkenraad mee te laten denken en mee te laten adviseren. Ook is het mogelijk om tijdens deze periode gaven die binnen de gemeente zijn te benutten en voor een tijdelijke voorziening te kiezen, bijvoorbeeld ondersteuning van de consulent, van ouderlingen en/of een kerkelijk werker. Gedurende de bezinningsperiode, waar voldoende ruimte dient te zijn voor de geestelijke benadering die geschonken dient te worden aan de invulling van het ambt, dient er ook aandacht te zijn voor de menselijke kant, d.w.z. dat de beroepingsfase ook bij uitstek het moment is om te verkennen of de potentiële kandidaat en de gemeente goed bij elkaar passen. Dit vraagt van zowel de gemeente als de predikant dat zij een zo zuiver mogelijk beeld van zichzelf en elkaar vormen tijdens de beroepingsfase. Alleen dan kan een beroep zo weloverwogen mogelijk in geloof en gebed uitgebracht en al dan niet aangenomen worden. Deze in de sfeer van de Bijbelse wijsheid liggende benadering kan latere onvrede en problemen over en weer voorkomen. Het is dus belangrijk om voldoende tijd te nemen om de verschillende zaken goed op een rij te zetten en gezamenlijk een verantwoorde beslissing te nemen. Een kerkenraad hoeft dit allemaal niet alleen te doen. Een aantal taken kan worden gedelegeerd aan commissies, die omschreven taken zelfstandig kunnen verrichten en terug rapporteren aan de brede kerkenraad die de eindverantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is het gebruikelijk dat een beroepende gemeente zich laat bijstaan door de in de regio aangewezen consulent als adviseur bij het gehele beroepingsproces. Tevens kunt u zich terzijde laten staan c.q. laten adviseren door het in oprichting zijnde Mobiliteitsbureau van het Steunpunt Kerkenwerk, te bereiken via of telefoonnummer Rol- en taakverdeling, informatie en communicatie Er zijn diverse partijen betrokken bij het beroepingsproces en zij hebben verschillende taken. Hieronder volgt een beschrijven van partijen en taken. Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan hiervan afgeweken worden. Brede kerkenraad: eindverantwoordelijk voor het profiel van de gemeente, het profiel van de predikant, de financiële middelen, het samenstellen en benoemen van commissies, de te volgen procedure, bewaking van het tijdspad, het uitbrengen van een beroep, introductie van de predikant, de begeleiding na Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

9 intrede, tijdige en correctie informatie en communicatie aan classis, moderamen, gemeente, commissies, te beroepen predikant, Steunpunt Kerkenwerk en media. Moderamen of dagelijks bestuur: verantwoordelijk voor de voorbereiding van de door de kerkenraad te nemen besluiten welke dienen te worden uitgevoerd. Classis: verleent goedkeuring aan kerkenraden bij het beroepen van een predikant en aan de predikant alvorens deze een nieuwe gemeente gaat dienen, wijst consulent aan. Consulent: gebruikelijk is dat deze als adviseur wordt aangetrokken. In kerken zonder predikant in actieve dienst zal hij het beroepingswerk en de procedures bewaken. Heeft in vergaderingen van de kerkenraad en het moderamen een adviserende stem. Predikant: zich goed (laten) informeren over de gemeente en de inhoud van taken binnen de gemeente die een beroep op hem wil uitbrengen, preken en kennismaken bij de vacante gemeente, goedkeuring aan de classis vragen door middel van het tonen van een goede attestatie inzake leer en leven, wettige akten van ontslag overleggen van de kerk en de classis waar gediend is en verantwoordelijkheid nemen voor begeleiding na intrede. Gemeente: actief deelnemen aan het beroepingswerk. Dit kan door middel van het meedenken over een profiel van de gemeente, een profiel van de predikant, nadenken over/opgeven van namen van te beroepen predikanten, deelnemen aan een commissie, bezoek aan eredienst waar te beroepen predikant voorgaat, deelnemen aan de stemming voor het uitbrengen van een beroep. Voorbereidingscommissie: kan een deel van de voorbereiding van het beroepingswerk overnemen van de brede kerkenraad. Te denken valt aan het opstellen van het profiel van de gemeente en van de predikant, het opstellen van de te volgen procedure en het opstellen van en lijst met aandachtspunten. Afhankelijk van de situatie kan deze taak door een voorbereidingscommissie en/of een beroepingscommissie uitgevoerd worden. Wij raden aan met een beroepingscommissie te werken om zoveel mogelijk kennis binnen eenzelfde groep te houden wat de uitvoering van het door te lopen traject vergemakkelijkt. Beroepingscommissie: verantwoordelijk voor het werk dat in opdracht van de brede kerkenraad is verkregen. Dat kan zijn het meewerken aan het opstellen van een profiel van de gemeente en een profiel van de predikant, het opstellen van een lijst met aandachtspunten, het kiezen van de werkwijze waarop de selectie gaat plaatsvinden, de voorselectie, het voorstellen van een hoorcommissie aan de brede kerkenraad, het inwinnen van referenties, advies uitbrengen en rapporteren aan de brede kerkenraad, de gemeente informeren tijdens de beroepingsvergadering, het begeleiden bij de introductie en het evalueren van het hele beroepingsproces. Hoorcommissie: het voeren van gesprekken met de predikant, het luisteren naar een of meer preken, het uitbrengen van advies aan de brede kerkenraad en/of de beroepingscommissie. Begeleidingscommissie: neemt deel aan beroepingscommissie en hoorcommissie, ondersteunt en begeleidt predikant na intrede gedurende de gehele periode tijdens welke de predikant binnen de gemeente werkzaam is. Steunpunt Kerkenwerk: adviseert en ondersteunt kerkenraden bij het proces beroepingswerk en kan indien gewenst een groslijst op alfabet aanleveren. Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

10 1.3. Voorbereidingsfase / tijdspad / financiële- en organisatorische zaken Voorbereiding en tijdspad Het opmaken van een profielschets van de gemeente, het opmaken van een profielschets voor de te beroepen predikant, het benoemen van commissies, het omschrijven van taken en verantwoordelijkheden etc. etc. behoren tot de eindverantwoordelijkheid van de brede kerkenraad. Echter, de voltallige kerkenraad hoeft hier niet bij betrokken te zijn. Het is wellicht beter een aantal taken te delegeren c.q. daarvoor een kleine commissie, een voorbereidingscommissie, te benoemen die regelmatig overlegt en afstemt met de kerkenraad. Afhankelijk van de plaatselijke mogelijkheden en omstandigheden kan overwogen worden een deel van de voorbereiding te laten verzorgen door de voltallige beroepingscommissie. Deze commissie zal dan vooraf worden samengesteld en (een afvaardiging hiervan) brengt regelmatig rapport uit aan de kerkenraad. De brede kerkenraad neemt een beslissing over de keuze of en zo ja, welke commissie voor welke activiteiten benoemd zal worden. Om het beroepingsproces organisatorisch goed in beeld te hebben en te bewaken is het goed om de te volgen procedure(s) uit te werken, op schrift te stellen en data te koppelen aan elke activiteit die uitgevoerd moet worden. Het tijdspad wordt gecommuniceerd met alle betrokken partijen zodat een ieder weet op welk moment welke activiteit verricht dient te zijn en zo de terugkoppeling aan de brede kerkenraad en/of beroepingscommissie op adequate wijze kan geschieden. Het is zinnig iemand aan te wijzen die het hele proces c.q. alle procedures bewaakt en toezicht houdt op tijdige naleving hiervan. Een lijst van aandachtspunten, welke belangrijk zijn bij het beroepingwerk, wordt door de voorbereidings- c.q. beroepingscommissie samengesteld zodat het proces helder en gestructureerd kan verlopen. Financiële- en organisatorische zaken Bij het ontstaan van een vacature dienen de volgende vragen te worden gesteld c.q. dient aan de volgende punten aandacht te worden besteed: a) Zijn er voldoende financiële middelen voor volledige bezetting? Is een fulltime predikant gewenst of is het mogelijk een predikant in deeltijd aan te trekken? Welke mogelijke alternatieven zijn denkbaar en uitvoerbaar? Is het wenselijk en/of noodzakelijk de classis hierbij te betrekken? Hierbij verwijzen wij naar art. 11 KO, waarin vermeld staat dat de kerkenraad namens de gemeente verplicht is haar predikant naar behoren te onderhouden. b) Kan er tijdens de vacante periode gerekend worden op ondersteuning van de consulent, van collega-predikanten en/of ouderlingen? c) Zijn er, als het gaat om samen met een andere gemeente uit te brengen beroep, deugdelijke afspraken gemaakt over onder andere verdeling van de kosten, nu en in de toekomst? d) Een predikant wordt beroepen voor onbepaalde tijd. Wanneer een predikant eenmaal geroepen is volgens art. 5 KO heeft hij zich daarbij voor het leven aan de kerkelijke dienst verbonden. Dit houdt ook in dat hij zijn ambt niet mag neerleggen en slechts ontheven kan worden en overgaan naar een andere levensstaat als daar gewichtige redenen toe zijn (art. 15 KO). e) Volgens artikel 12 KO mag een predikant geen benoeming aannemen waarbij hij zich geheel gaat wijden aan een bijzondere taak, zoals die van het leger- of ziekenhuispredikant, tenzij hij verbonden blijft aan een kerk. De verhouding Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

11 waarin de predikant tot de betrokken kerk staat, dient geregeld te worden onder goedkeuring van de classis. f) Elke predikant ontvangt een traktement. In de materiële regelingen predikanten, zie staan alle op de predikant van toepassing zijnde regelingen vermeld. g) Het is gebruikelijk dat een predikant binnen de grenzen van de gemeente woont tenzij er gegronde redenen zijn om daarvan af te wijken. De gemeente is gehouden de predikant een passende ambtswoning aan te bieden en de predikant is verplicht deze te aanvaarden. Regelingen omtrent huisvesting en uitzonderingen hierop zijn uitvoerig beschreven in artikel VI van de materiële regelingen predikanten (zie bijlagen). Het is belangrijk dit punt vroegtijdig in het beroepingswerk aan de orde te stellen. h) In het kader van een verwacht tekort aan predikanten is het noodzakelijk het regionaal besef bij kerken onder de aandacht te brengen c.q. te stimuleren. Concreet houdt dit in dat er een beroep wordt gedaan om meer samen te werken. Dit kan zijn dat een gemeente met één of meer predikant(en) bereid is om haar predikant(en) uit te lenen, er meegewerkt wordt aan projecten in andere gemeenten, kerken in de classis bijgestaan worden, taken binnen een deputaatschap of uitvoerings- en/of organisatorische taken binnen het kerkverband opgenomen kunnen worden, een senior predikant een jongere predikant begeleidt, er meegewerkt wordt aan het laten werken van predikanten in deeltijd etc. etc. Alhoewel er een afname te zien is in het aantal predikanten, is er een toename in het aantal kerkelijk werkers. Deze kunnen op bepaalde taakgebieden een belangrijke rol vervullen, echter zijn niet in staat en gerechtigd het volledige takenpakket van de predikant op zich te nemen. Ook hiermee dient binnen regionaal verband rekening te worden gehouden Inschakeling consulent Volgens de Kerkorde artikel 5: roeping tot de dienst des Woords zal in kerken zonder predikant in actieve dienst beroepen worden met advies van de consulent die door de classis aangewezen is. De consulent begeleidt dan het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem. De consulent dient de kerkordelijke regels en procedures te kennen. Bovendien kan hij optreden als klankbord voor de predikant met wie de beroepingscommissie in contact is Profiel kerkelijke gemeente Om de te beroepen predikant een juist beeld te geven van de vacante gemeente zal de gemeente zich vooraf, onder verantwoordelijkheid van de brede kerkenraad, eerst een realistisch zelfbeeld dienen te vormen. Wie zijn wij, waar staan we voor, wat is onze visie en missie, wat zijn onze mogelijkheden en beperkingen, hoe is onze gemeente samengesteld, welke specifieke behoeften, problemen en uitdagingen zijn er, waarop willen wij in het bijzonder de accenten leggen, zijn er onderwerpen, vragen die besproken en beschreven kunnen worden. Het vormen van een zo objectief mogelijk zelfbeeld is goed voor de gemeente zelf alsook voor de te beroepen predikant. Een goed onderbouwd profiel van de gemeente kan hem helpen bij het maken van een keuze en een weloverwogen besluit. Concreet zal in het profiel van de gemeente aan de volgende punten aandacht gegeven worden: a) Plaatselijke (kerk)geschiedenis; Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

12 b) Samenstelling van de gemeente naar b.v. doop-, belijdende- en gastleden, alleengaanden en gezinnen, randkerkelijke leden, cultuur en sociale structuur; c) Organisatie en invulling van het kerkelijk werk met de volgende aandachtsvelden: Omvang gemeente, ontwikkeling ledental, geografische spreiding leden, samenstelling naar leeftijd en sexe, beroepsmatige samenstelling; Cultuur: open of gesloten cultuur, naar binnen of naar buiten gericht, behoudend of vernieuwingsgezind, onderlinge verhoudingen los of sterk; Geestelijke ligging: qua binding aan de belijdenis, qua liturgie e.d. klassiek gereformeerd of meer evangelisch/charismatisch, samenwerking andere kerken ter plaatse, etc.; Visie op en beleid inzake toekomst van de gemeente ; Kerkenraad: samenstelling en interne organisatie; Eredienst: inrichting; Catechese, vorming en toerusting; Pastoraat; Diaconaat; Kringen: heeft de gemeente kringen en/of bestaat ze uit kringen; Zending en hulpverlening; Maatschappelijke betrokkenheid; Missionaire activiteiten; Kinderwerk / Jeugdwerk / Ouderenwerk; Financiële en beheerszaken; Taakverdeling tussen predikanten en/of kerkelijk werkers (indien van toepassing); Taakverdeling tussen kerkenraad en predikant (met name bij deeltijdfuncties); interkerkelijke samenwerking. Indien aanwezig wordt het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan bij dit profiel gevoegd. In dit beleidsplan kan aangegeven worden welke prioriteiten er zijn/worden gesteld, welke nog niet bereikte doelen nagestreefd worden, voor welke problemen en/of ontwikkelingen de gemeente zich geplaatst ziet en overige belangrijke aspecten. Per onderdeel van het profiel kan worden aangegeven hoe de ontwikkeling zich verhoudt tot het beschrevene in het beleidsplan en welke specifieke moeilijkheden en mogelijkheden zich hierbij voordoen. Enkele voorbeelden van gemeenteprofielen zijn toegevoegd in de bijlagen. Ook is een enquête voorbereiding beroepingswerk toegevoegd, welke gebruikt kan worden om de wensen van de gemeente in kaart te brengen Informatie burgerlijke gemeente Gegevens en documentatie van de burgerlijke gemeente zullen doorgaans beschikbaar worden gesteld door de afdeling voorlichting van de gemeente, eventueel aangevuld door de plaatselijke of regionale VVV. Hieruit wordt gekozen wat voor het beroepingswerk van belang is. Voor gezinnen is uiteraard de keuze in school-/studieaanbod belangrijk. Vanuit missionair oogpunt is het goed te weten of en welke de mogelijk demografische ontwikkelingen zijn. Mogelijke plannen van de gemeente om nieuwe woningen te bouwen kunnen dan belangrijk zijn Profiel te beroepen predikant Nadat het profiel van de gemeente is beschreven komt er duidelijkheid over het profiel van de predikant. Het opstellen van een profiel voor de te beroepen predikant geschiedt ook onder verantwoordelijkheid van de brede kerkenraad. De Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

13 profielschets van de predikant dient een afgeleide te zijn van de profielschets van de gemeente. Het is verstandig dit profiel niet te verfijnd op te stellen omdat het gevaar anders groot is dat de beroepingscommissie er niet in zal slagen een predikant te vinden die hieraan beantwoordt en die bereid en in staat is in deze gemeente te werken. Voorkomen moet worden dat er een schaap met vijf poten wordt gezocht. Het is belangrijk om het profiel toe te spitsen op de prioriteiten voor de komende jaren en op basis hiervan een predikant te zoeken. In elk geval bevat deze profielschets de volgende elementen: a) Een verwijzing naar het gemeenteprofiel c.q. een beknopte typering van de gemeente: wie zijn we, wat is ons doel en wat willen we de komende jaren bereiken (visie en missie); b) Welke speciale kennis, deskundigheden en vaardigheden hiertoe vereist worden; c) Of, hoeveel en welke ervaring vereist is; d) Welke persoonskenmerken op prijs worden gesteld; e) Of werken in teamverband voorondersteld wordt; f) Zijn plaats binnen het organigram en de samenwerking hierbinnen met andere (beroeps)krachten; g) Verdere typerende zaken voor de betreffende predikant. Er dient een duidelijk afgebakend takenpakket opgesteld te worden met helderheid over wie precies welke taken binnen het teamverband verricht. Leeftijd is geen garantie voor goed of beter functioneren. Bovendien dient de schijn van leeftijdsdiscriminatie te worden vermeden. Het gaat bij het zoeken van een predikant niet om de vraag hoe een predikant moet zijn maar wat er van hem verwacht kan worden. Het is zeer waardevol de gemeente mee te laten denken in het ontwikkelen van een profiel voor de gewenste predikant waarbij niet aan eigen belang maar aan het belang van de gemeente in haar volle omvang wordt gedacht. Enkele voorbeelden van predikantsprofielen zijn toegevoegd in de bijlagen. Het Beroepsprofiel van de predikantenvereniging CGMV is leidraad binnen de GKv. Hieraan wordt elke predikant geacht te voldoen. Afwijkingen hierop kunnen helder verwoord worden aangegeven. De overige profielen zijn binnen onze kerken opgesteld en kunnen u wellicht als voorbeeld dienen Samenstelling beroepingscommissie Bij de samenstelling van een beroepingscommissie zal een evenwicht gevonden dienen te worden tussen enerzijds een zo breed mogelijke vertegenwoordiging waarin de gemeente zich herkent en anderzijds een formatie die slagvaardig kan handelen en optreden. De onder punt 1.5.c genoemde opsomming kan een hulpmiddel bij de samenstelling zijn. Een maximale grootte is moeilijk aan te geven, echter het is raadzaam om op te nemen in de beroepingscommissie: a) minimaal één kerkenraadslid; b) minimaal één lid van de begeleidingscommissie (zie hiervoor de bijlagen); c) één of meer gemeenteleden. In een gemeente met wijkgemeenten wijst ook de kerkenraad uit haar midden een lid voor de commissie aan. Afhankelijk van de omvang van de gemeente, de vertegenwoordiging van specifieke groepen en de taakverdeling binnen de commissie kan hierin een keuze worden gemaakt. Uiteraard zal de beroepingscommissie achter de hoofdlijnen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan, het opgestelde profiel van de gemeente en het profiel van de gewenste predikant staan. Om een goede Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

14 werksituatie te bewerkstelligen is het zinvol de beroepingscommissie vooraf op een informele manier met elkaar kennis te laten maken. Zij zijn immers gezichtsbepalend voor de te beroepen predikant en daarom is het goed dat zij na een persoonlijke kennismaking hun gezamenlijke lijn bepalen. Ten slotte is het zeer aan te bevelen leden aan de beroepingscommissie deel te laten nemen die beroepshalve of in professionele zin ervaring hebben in het voeren van gesprekken en het beoordelen van mensen. Voorbeeld documenten van de taak en de werkwijze van de beroepingscommissie zijn toegevoegd in de bijlagen Benoeming leden beroepingscommissie Leden van de beroepingscommissie worden door de kerkenraad benoemd. De kerkenraad bepaalt ook de randvoorwaarden waarbinnen de opdracht voor het werven van een nieuwe predikant valt. Het is zinvol reeds in het eerste stadium de procedure en de werkwijze van de beroepingscommissie te bespreken. Bijvoorbeeld: hoe stellen we een groslijst op, schakelen we het mobiliteitsbureau van het Steunpunt Kerkenwerk hierbij in, is het plaatsen van een advertentie een reële mogelijkheid, welke afspraken worden gemaakt over communicatie met de kerkenraad etc. etc Kosten beroepingswerk De gemeente vergoedt de reiskosten die een predikant maakt als hij uitgenodigd wordt voor een gesprek. Dit geldt tevens voor de te maken onkosten van de leden van de beroepingscommissie. Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

15 2. WERKWIJZE BEROEPINGSCOMMISSIE 2.1. Zorgvuldigheid, geheimhouding en selectiecriteria In de eerste bijeenkomst van de beroepingscommissie zal aan alle leden duidelijk moeten worden gemaakt dat het in beroepingswerk niet alleen gaat om het belang van de gemeente, maar ook om het belang van de predikant. Dit eist van de leden zorgvuldigheid in de omgang van zowel persoonlijke als zakelijke informatie. Tot een zorgvuldige werkwijze behoort ook dat kandidaten waarmee een gesprek wordt/is gevoerd op de hoogte worden gehouden over de voortgang. De beroepingscommissie werkt volgens een op te stellen regeling beroepingswerk voor de plaatselijke gemeente. Dit om het beroepingsproces organisatorisch goed in beeld te hebben en te nemen stappen goed te bewaken en te communiceren. Geadviseerd wordt iemand aan te wijzen als woordvoerder van de beroepingscommissie. Gemeenteleden kunnen met vragen bij hem/haar terecht. Tevens wordt een contactpersoon voor de te beroepen predikant aangewezen. Er zullen duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden over geheimhouding van en vertrouwelijke omgang met informatie. Tijdens de gesprekken met potentiële predikanten kan vertrouwelijke informatie op tafel komen. Het is daarom noodzakelijk om bij de benoeming van de beroepingscommissie de leden strikte geheimhouding op te leggen. Zowel naar kerkenraad, gemeenteleden en derden moet voorkomen worden dat informatie (voortijdig) uitlekt. Het is ook goed afspraken te maken over vermenigvuldiging, verspreiding, teruggave en vernietiging van schriftelijke informatie. De beroepingscommissie zal in haar eerste vergadering de werkmethode vaststellen: eerst horen in een kerkdienst en aansluitend een gesprek of later in de week een gesprek. Een andere mogelijkheid is eerst een gesprek te voeren en vervolgens te horen. Bij het horen in twee of meerdere groepen dienen afspraken gemaakt te worden over wat in de gesprekken, wanneer en door wie aan de orde wordt gesteld (dit om doublures te voorkomen). De door de beroepingscommissie toe te passen selectiecriteria zullen voor een deel af te leiden zijn uit de profielschets, het beleidsplan en de financiële mogelijkheden. Secundaire aspecten bij het beroepen waarover ook nagedacht dient te worden: alleenstaand of gehuwd: is het verwachtingspatroon van een gemeente(lid) dat vraagt om een gehuwde predikant wel juist? Rol van de echtgenote binnen de gemeente: is er ruimte voor een eigen leven/eigen werkkring? Lichamelijke beperking: is het lichamelijk gehandicapt of beperkt zijn echt wel een beletsel voor een goede taakvervulling? Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: is het mogelijk een oplossing te vinden voor de aanvullende arbeidstijd bijvoorbeeld door inschakeling van een kerkelijk werker? In de bespreking zullen dan twee vragen centraal staan: 1) Zijn de omstandigheden en is het geestelijke klimaat in de gemeente zodanig dat een predikant, bij wie één of meer van deze aspecten aan de orde is, met vrucht kan arbeiden? 2) Hoe zal de desbetreffende predikant zijn functioneren zien in het licht van zijn persoonlijke (leef) situatie? Als al deze vragen zijn gesteld en besproken kan verantwoord een beroep worden uitgebracht. Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

16 2.2. Keuze werkwijze selectieprocedure Opmerking: afhankelijk van de gekozen werkwijze of combinatie hiervan kan het nodig zijn af te wijken van de volgorde van de hierna gekozen procedure. Dit mag echter nooit ten koste gaan van de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Om te kunnen selecteren zal de beroepingscommissie moeten beschikken over namen van mogelijk te beroepen predikanten. Daarvoor bestaan verschillende werkwijzen: Het verzamelen van opgaven van de gemeente: het is van belang de gemeenteleden in de gelegenheid te stellen namen aan de kerkenraad op te geven van door hen geschikte kandidaten. Deze opgaven zullen voorzien zijn van een motivering of argumentatie en de naam van degene die de opgave doet. Een oproep hiertoe kan gebeuren via de kansel, een brief, mail of een artikel in het kerkblad waarin tevens de samenstelling van de beroepingscommissie en het door de kerkenraad vastgestelde profiel van de te beroepen predikant bekend is/wordt gemaakt Het inwinnen van informatie c.q. een advies groslijst van predikanten: dit kan gebeuren bij het mobiliteitsbureau v/h Steunpunt Kerkenwerk via of via telefoonnummer Advies wordt in de regel uitgebracht als de gemeente over een groslijst beschikt. Voor het uitbrengen van een goed advies dient het mobiliteitsbureau bij voorkeur over de profielschets van de predikant en het beleidsplan en/of een profielschets van de gemeente te beschikken. NB: het advies bestaat uit een lijst van namen van predikanten op alfabetische volgorde die zich beroepbaar hebben gesteld en in het profiel lijken te passen. Beroepbaar voor het mobiliteitsbureau zijn ook alle predikanten die zich voor een periode van minimaal vijf jaar aan een gemeente ten dienste hebben gesteld Het plaatsen van een advertentie: er kan besloten worden tot het plaatsen van een advertentie. Het werven van een predikant middels een advertentie en daarbij behorende sollicitatieprocedure is een manier van werven die in opkomst is maar waar ook, zowel door gemeenteleden alsook door predikanten, bezwaar tegen wordt ingebracht. Het is zeer aan te bevelen de gemeente vooraf in te lichten over de wijze waarop en waarom op deze wijze een beroep wordt uitgebracht. Bezwaren tegen deze gang van zaken dienen respectvol te worden behandeld. Wanneer besloten wordt een advertentie te plaatsen dient er rekening mee gehouden te worden dat de kerkenraad geen werknemer beroept in een arbeidsrelatie. Er is geen werknemer/werkgever relatie, de kerkenraad beroept een predikant. Een predikant is niet in dienst van een gemeente maar staat ten dienste van de gemeente. Hij is niet ondergeschikt aan de kerkenraad of aan de gemeente. Er is dus ook geen sprake van een in het bedrijfsleven gangbare sollicitatieprocedure. In de manier waarop een gesprek met de te beroepen predikant worden gevoerd zal hiermee rekening dienen te worden gehouden. Bij het plaatsen van een advertentie zijn de volgende aandachtspunten belangrijk: - woordkeuze, vermeden moet worden dat er ook maar enige schijn van een werknemer/werkgever relatie wordt gewekt (dus reageren i.p.v. solliciteren), - inhoud en opmaak alsook keuze van de media. Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

17 Het is ook mogelijk een advertentie te plaatsen met als doel alleen de vacature bekend te maken en te wijzen op de manier waarop gereageerd kan worden Het laten uitgaan van een mail(ing): aan de hand van vastgestelde criteria worden predikanten schriftelijk benaderd via een schrijven of via . Een profielschets van de gemeente alsook van de predikant is dan bijgevoegd. Informatie over namen, adres en overige info kan worden verkregen via Voorselectie / opstellen groslijst De beroepingscommissie heeft nu op één of meerdere manieren een groslijst van te beroepen predikanten kunnen samenstellen. Op deze groslijst worden de volgende gegevens vermeld: 1) naam en leeftijd van de predikant; 2) de duur van zijn verblijf in de huidige gemeente; 3) het aantal gemeenten dat hij heeft gediend; 4) het aantal malen dat hij is aanbevolen; 5) eventueel overige relevante gegevens. Elk lid van de brede kerkenraad ontvangt een exemplaar van deze lijst. De brede kerkenraad kan na onderbouwde argumentatie namen aan deze lijst toevoegen en stelt uit deze lijst een groslijst samen met daarop de namen van predikanten die voor een uit te brengen beroep in aanmerking komen. De brede kerkenraad bespreekt de op de groslijst vermelde predikanten en kiest hieruit zo mogelijk zes namen. De namen van deze predikanten worden op een keuzelijst geplaatst. De namen van de gekozen predikanten worden niet aan de gemeente bekend gemaakt. Beroepbaar zijn die predikanten die zich voor een periode van minimaal vijf jaar aan een gemeente ten dienste hebben gesteld en beroepbare predikanten volgens artikel 8 kerkorde (predikanten zonder theologische opleiding/proponenten) en artikel 9 kerkorde (voorgangers die sinds kort lid van één der kerken zijn). Om de doorstroming van predikanten bevorderen kan het mobiliteitsbureau ook namen noemen van predikanten die te kennen hebben gegeven toe te zijn aan een nieuwe gemeente of van standplaats te wisselen. Hierna worden de predikanten van de keuzelijst in volgorde van het verkregen aantal stemmen door de beroepingscommissie benaderd teneinde de bereidheid vast te stellen of zij een hoorcommissie willen ontvangen. Het is verspilling van tijd en moeite om een predikant te beroepen waarvan bekend is dat er factoren zijn die maken dat het niet te verwachten valt dat hij het beroep kan overwegen c.q. zou kunnen aannemen. Echter, voordat de predikant een afwijzende beslissing neemt, dient hij zich er wel heel goed van te vergewissen of dit wel de weg van de Here is en of dit niet een weg is waaraan hij in eerste instantie zelf niet zou denken. Een oriënterend gesprek kan bij de predikant een zelfreflectie teweeg brengen die een goede uitwerking zou kunnen hebben op zijn functioneren, al dan niet in een andere gemeente. Het verdient daarom aanbeveling dat er, in plaats van een telefoongesprek, een oriënterende ontmoeting wordt afgesproken en dat daarna in onderling overleg wordt beslist of het contact wel dan niet zal worden voortgezet. Daarbij moet wel vermeld worden dat dit nog een voorselectie betreft. Een volgende predikant zal niet eerder worden benaderd dan nadat de vorige predikant van de keuzelijst 1) geen hoorcommissie wil ontvangen; 2) niet aan de gemeente ter verkiezing wordt voorgedragen; Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

18 3) in de verkiezingsvergadering niet het vereiste meerderheidspercentage volgens de plaatselijke regeling heeft behaald; 4) het uitgebrachte beroep niet heeft aangenomen. In deze fase is het ook zinvol de predikant die men op het oog heeft informatie te zenden zoals in hoofdstuk 1 onder punt 1.5., 1.6. en 1.7. vermeld. Indien een lid van de beroepingscommissie één van de potentiële kandidaten persoonlijk kent dient hij/zij zich, omwille van objectiviteit en professionaliteit - voor zover het de contacten met die kandidaat betreft terug te trekken Voortgezette selectie / benoeming en taak hoorcommissie Bij de voortgezette selectie komen gesprekken met de predikant en het bezoeken van erediensten aan de orde. De begeleidingscommissie doet de brede kerkenraad nu een voorstel om een hoorcommissie te vormen. Afhankelijk van de plaatselijke situatie wordt een nieuwe commissie gevormd bestaande uit enkele leden van de brede kerkenraad, een lid van de begeleidingscommissie en enkele gemeenteleden. Afhankelijk van de situatie kan het ook zo zijn dat deze taak aan een deel van de begeleidingscommissie wordt gegeven. De kerkenraad benoemd de leden van de hoorcommissie. Na de voorselectie vindt in de regel het horen van een predikant plaats. Het is raadzaam vooraf contact met de predikant op te nemen. Als het een verre reis betreft kan het zinvol zijn het horen te combineren met een gesprek met de potentiële predikant. Het ambt van predikant omvat immers veel meer dan het verzorgen van een kerkdienst. Ook kan eerst een gesprek met de predikant gevoerd worden alvorens te gaan horen. Afhankelijk van de wensen van de predikant kan hierin een beslissing worden genomen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met eventuele onrust in de gemeente van de betreffende predikant, dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 1) Het gesprek De kennismaking met een potentiële kandidaat en zijn eventuele partner kan in een gesprek breder en dieper zijn dan het horen. Het zal op dusdanige wijze worden ingericht dat alle relevante informatie verkregen wordt welke nodig is voor het weloverwogen nemen van een beslissing met het oog op het eventueel verantwoord uitbrengen van een beroep. Uitgangspunt bij de gesprekken is het zelfbeeld van de gemeente en het profiel van de te beroepen predikant. Matchen die twee? Worden dezelfde prioriteiten gesteld, leven dezelfde verwachtingen? Omdat de predikant binnen de gemeente een uiterst belangrijke functie heeft, is de commissie gerechtigd zowel breed als diep door te vragen. Waar staat de te beroepen predikant theologisch, hoe gaat hij om met verschillen, met spanningen en conflicten, met werkdruk, kritiek, hoe zijn de gezinsomstandigheden, wat ziet hij zelf als zijn sterke en minder sterke kanten, is hij een teamspeler etc. etc. Het vragen dient op gepaste en respectvolle wijze te gebeuren, de predikant kan natuurlijk zelf zijn grenzen aangeven. De commissie dient ook gevoelig te zijn voor wat zich op het non-verbale vlak afspeelt. Het gaat er hier niet om bepaalde beperkingen of kwetsbaarheden bloot te leggen. Waar het wel om gaat is dat er helderheid ontstaat over zowel iemands mogelijkheden als beperkingen alsook sterke en minder sterke kanten, zodat een eventueel beroep niet op een ideaalbeeld wordt uitgebracht maar op de persoon zoals de hoorcommissie die in alle concreetheid heeft leren kennen. Het voordeel van een dergelijk open gesprek is ook dat in een voorkomend geval later concrete maatregelen kunnen worden getroffen om de predikant te ontlasten van taken die niet bij hem passen of minder afgaan, Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

19 waardoor hij zich beter zal kunnen inzetten voor die taken die beter of goed bij hem passen. Predikanten en commissieleden hebben zo samen al wat kunnen aftasten: zien ze mogelijkheden samen verder op te trekken of concluderen ze dat ze dit niet moeten doen en waarop is deze conclusie dan gebaseerd? Er kunnen afspraken worden gemaakt over de bedenktijd die men elkaar wil gunnen. Wordt na een dergelijk gesprek een dienst bijgewoond, dan is de commissie beter voorbereid. Van hoorders worden zij deelnemers. Bovendien is het luisteren anders als de betreffende predikant enigszins bekend is. Er pleit nogal wat voor om het gesprek eerst te voeren. Voor het gesprek geldt hetzelfde als voor het horen. Probeer zoveel mogelijk te objectiveren. Maak van tevoren een lijst van te bespreken punten en/of gebruik de reeds opgemaakte lijst van aandachtspunten zoals onder punt 1.3. vermeld en opgesteld en spreek af wie wat aan de orde stelt. Met het oog op de rapportage aan de begeleidingscommissie /brede kerkenraad is dit van belang. Zorg dat ook de predikant voldoende tijd en ruimte krijgt om zijn vragen aan de orde te stellen. 2) Het horen Bij het horen en beoordelen van de meegemaakte eredienst is het van belang - mede gelet op rapportage aan de beroepingscommissie en een gelijkwaardige beoordeling van de predikanten - het gehoorde en beleefde zoveel mogelijk te objectiveren. Hierbij dient men zich bewust te zijn van de beperkingen van het eigen oordeel. Dat kan bijvoorbeeld door het noteren van de orde van dienst met de gezongen liederen en de gelezen Bijbelgedeelten. Ook is het goed aandacht te hebben voor de sfeer in de dienst, de omgang van de predikant met zijn gemeenteleden, de persoonlijke betrokkenheid bij de gemeente etc.. Vervolgens kunnen de verschillende aspecten worden onderscheiden en persoonlijk worden beoordeeld met behulp van de vooraf geformuleerde checklist (zie bijlagen). Wanneer een dienst wordt bijgewoond zal de kerkenraad van de vacante gemeente de kerkenraad van de te beroepen predikant hiervan op de hoogte stellen. De hoorcommissie dient zich bij het bijwonen van een dienst te realiseren dat dit een voor hen een onbekende omgeving is. Onbekend is onder welke omstandigheden de eredienst plaatsvindt en onbekend is op welke gemeente de preek gericht is. Soms wil een predikant liturgisch of dogmatisch een wat andere koers varen maar is dit niet mogelijk binnen de betreffende gemeente. Daar dient oog en oor voor te zijn. Nadat de commissieleden gehoord hebben, wordt verslag uitgebracht aan de voltallige beroepingscommissie en wordt een aanbeveling gedaan of de contacten met deze predikant worden voortgezet. Zo ja, dan kunnen de andere leden van de beroepingscommissie deze kandidaat ook gaan horen. Het verdient geen aanbeveling om predikanten aan wie nog geen beroep is uitgebracht alvast voor te laten gaan c.q. op beroep te laten gaan in de eredienst van de gemeente die overweegt een beroep uit te brengen. Bij kandidaten of beroepbare predikanten die nog geen eigen gemeente dienen is dit wel mogelijk. De voornaamste bezwaren tegen het op beroep voorgaan in de eredienst zijn: a) de gemeente vormt zich een oordeel op grond van één dienst; dit oordeel kan afwijken van dat van de beroepingscommissie die oordeelt op grond van bredere informatie; Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

20 b) bij het op beroep voorgaan in de eredienst ontstaan snel verwachtingen of worden toezeggingen gedaan die later misschien niet kunnen worden waargemaakt; c) het kan de predikant belemmeren in de vrijheid van de verkondiging van het Woord en de gemeente in het onbevangen deelnemen aan de eredienst Eindselectie / het inwinnen van referenties In deze laatste fase wordt geadviseerd referenties in te winnen over de overgebleven in aanmerking komende kandidaat. Voor het inwinnen van referenties worden de volgende richtlijnen geadviseerd. Het inwinnen van referenties Het is verstandig om als beroepingscommissie bijtijds een vragenlijst of een brief te ontwerpen die gebruikt kan worden om referenties te vragen over de betrokken kandidaat. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn: wijze van voorgaan in de eredienst, pastorale attitude, kunnen omgaan met verschillende stromingen, relationele vaardigheden, relativerend vermogen, kunnen delegeren en het eigen werk goed indelen, hoe reageert betrokkene op spanningen en conflicten, bezit betrokkenen vaardigheden om conflicten te hanteren, is hij in staat tot het geven van leiding, is hij geïnteresseerd in contact met ouderen, en met jongeren, hebben zich wel eens problemen rond de predikant voorgedaan, van welke aard, etc. etc. De gestelde vragen relateren aan de profielschets en zijn gegroepeerd rond thema s als pastoraat, leidinggeven etc. Het is verstandig af te sluiten met de vraag of er nog contact gezocht mag worden als daar aanleiding toe is. Referenten Drie referenten zijn als regel voldoende. Te denken valt aan een lid van de kerkenraad, een prominent lid van de gemeente en een lid van een commissie. Bijvoorbeeld: is jongerenwerk belangrijk in de nieuwe gemeente, neem dan contact op met een jongerenwerker of een lid van een voor de jongeren aanwezige commissie als deze aanwezig is. Naaste collega s, vrienden of familieleden geven als regel te subjectieve inlichtingen. Bedenk dat er in sommige gevallen een te positief beeld wordt gegeven bijvoorbeeld als men het niet betreurt als de predikant vertrekt. Referenten mogen alleen geraadpleegd worden als de kandidaat predikant daarvoor toestemming heeft gegeven. Geeft de predikant hiervoor geen toestemming, vraag dan door naar de reden hiervan. Gaat het om referenties van een kandidaat volgens art. 8 KO of predikant die zich sinds kort gevoegd heeft bij de gemeente volgens art. 9 KO, dan kunnen deze ingewonnen worden bij de kerkelijke hoogleraren, stagebegeleider of bij iemand anders uit het circuit van de kandidaat predikant. Het verwerken van referenties Het is aan te bevelen de verkregen referenties pas ter tafel te brengen als er in de beroepingscommissie tot een zekere afronding is gekomen zodat er geen beïnvloeding vooraf plaats kan vinden. Sluiten de referenties aan bij het positieve oordeel van de beroepingscommissie dan hoeft er geen nader contact meer te worden gezocht. Blijven er bepaalde vragen liggen, dan kan er opnieuw een gesprek met de kandidaat predikant plaatsvinden. De beroepingscommissie zal dan goed dienen te verwoorden wat men nu nog precies wil weten. Als er meer dan één kandidaat predikant wordt gecontacteerd geeft dat mogelijkheden om de antwoorden te vergelijken en eventueel op deze wijze nog nadere Handreiking beroepingswerk in de GKv - Steunpunt Kerkenwerk september

Handreiking ten dienste van het beroepingswerk in de Nederlands Gereformeerde Kerken Augustus 2009

Handreiking ten dienste van het beroepingswerk in de Nederlands Gereformeerde Kerken Augustus 2009 Handreiking ten dienste van het beroepingswerk in de Nederlands Gereformeerde Kerken Augustus 2009 Vooraf De Landelijke Vergadering Lelystad 2004 heeft ons als Vertrouwens- en Adviescommissie (VAC) de

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Aan: Predikanten en kerken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Aan: Predikanten en kerken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Aan: Predikanten en kerken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Datum: oktober 2011 Betreft: informatie van Predikanten Vereniging/christennetwerk gmv en Steunpunt Kerkenwerk over beroepingswerk

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de Kerkenraad 2. Verkiezingen 2.1. Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Voor het belijden, de roeping en het functioneren van de Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST.

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. Toelichting De plaatselijke regeling komt bovenop de kerkorde en ordinanties. Daar waar in

Nadere informatie

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Hervormde Gemeente De Baak Hasselt 1 Versie 2015 Inhoudsopgave 1. Wijkkerkenraad De Baak... 3 1.1

Nadere informatie

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel A1 Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente Ferwert te Ferwert Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 29 oktober 2009 en

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Delfgauw van de Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw In deze plaatselijke regeling zijn alleen de artikelen

Nadere informatie

Brochure voor predikanten en proponenten Betreffende het beroepingswerk

Brochure voor predikanten en proponenten Betreffende het beroepingswerk Brochure voor predikanten en proponenten Betreffende het beroepingswerk Er is geen intiemere vriend van het gezond verstand van mensen dan de Heilige Geest. (Karl Barth, KD IV/4, 31) Inleiding Vooraf 1.

Nadere informatie

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker De kerkenraden van de: Samenwerkingsovereenkomst Ondertekening 1. -Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker verklaren, na raadpleging van en met instemming van de wederzijdse kerkelijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Kollum

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Kollum Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Kollum Conform art. 9 van het Verenigingsbesluit is de Plaatselijke Regeling op 16 mei 2008 in werking getreden,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN 2017 Pagina 1 van 8 DB.01 V.2017 Binnen de kerkorde gelden in de Gereformeerde Kerk te Genemuiden de regelingen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 Over stemmen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Hoenderloo Inhoud 0BParagraaf 1BInhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Coevorden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Coevorden Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Coevorden Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2 Werkwijze van de kerkenraad 3 Besluitvorming 4 Kerkdiensten 5

Nadere informatie

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk als bedoeld in ordinantie 2-19-6 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3.

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO . Versie 4 e concept met aanvullingen notities + CBB 03.03.2016 Pagina 1 van 5 MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Verkiezingsprotocol van de Hervormde gemeente te Lienden 2014.

Verkiezingsprotocol van de Hervormde gemeente te Lienden 2014. Verkiezingsprotocol van de Hervormde gemeente te Lienden 2014. Protocol voor het verkiezen van ambtsdragers en kerkrentmeesters in de Hervormde gemeente te Lienden zoals bedoeld in artikel 2.1.2 van de

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkmusici. als bedoeld in ordinantie 5-6

Generale regeling voor de kerkmusici. als bedoeld in ordinantie 5-6 Generale regeling voor de kerkmusici als bedoeld in ordinantie 5-6 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen II. KERKMUZIEK Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. De zorg voor de

Nadere informatie

Inhoud. 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad

Inhoud. 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente III (Zuid) van de Hervormde gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld (PKN) ingaande 2015 Inhoud 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1)

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Scriba OHG Scriba OHH Scriba BWK A. Moes J. Ringenier A. Eilander Aria 17, 8265 RP Kampen Ballade 26, 8265 SB Kampen Havikskruid 16,

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente 2 van de Hervormde gemeente te Dordrecht Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente 2 van

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER Januari 2010 1 INHOUDSOPGAVE blz. 3. : DE SOLLICITATIECODE 1.1 Bekendmaking van de vacature 1.2 Bevestiging ontvangst sollicitatie 1.3 Vertrouwelijke behandeling

Nadere informatie

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 De Raad voor Cultuur, Gelet op: artikel 21 van de Kaderwet adviescolleges, Overwegende: dat dat het wenselijk is dat in een Reglement van orde nadere voorschriften

Nadere informatie

1. Inleiding Verkiezingen van ouderlingen en diakenen Zes-jaarlijkse stemming Overeenkomstig ordinantie

1. Inleiding Verkiezingen van ouderlingen en diakenen Zes-jaarlijkse stemming Overeenkomstig ordinantie COMMISSIE KERKORDE DATUM: 26-06-2017 NOTITIE: Afkondigingen en bekendmakingen Ambtelijk secretaris ds. P.D. van den Boogaard Vendelier 51-D 3905 PC Veenendaal 0318-309033 pvdboogaard@hhk.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 19 november 2013

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 19 november 2013 PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE DRIMMELEN Inhoud Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen 2.2 Verkiezing

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

Bestuur van de EGHW Januari 2012

Bestuur van de EGHW Januari 2012 Bestuur van de EGHW Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuur / Oudstenraad PAG. 3 2. Verantwoordelijkheden PAG. 3 3. Voorwaarde voor oudstenschap PAG. 3 4. Procedure aanstelling oudsten PAG. 3 5. Evaluatie

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Woord vooraf In zijn vergadering van 3 maart 2004 aanvaardde de kerkenraad van de Hervormde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Castricum (versie 7).

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Castricum (versie 7). Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Castricum (versie 7). 1. Samenstelling van de kerkenraad 1.1. Aantal ambtsdragers De kerkenraad bestaat uit de volgende

Nadere informatie

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk Draaiboek van Ark naar Vredeskerk (Een stappenplan om te komen tot realisatie van alle activiteiten van de PGO in de Vredeskerk en de Beuk) Inleiding Door de demografische ontwikkeling van onze kerkelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Inleiding Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder

Nadere informatie

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d 1 Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d. 30-10-2017 Inleiding In dit document wordt in twee hoofdstukken beschreven hoe het profiel van de voorzitter

Nadere informatie

In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het

In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het Vacaturetijd De afgelopen maanden In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het beroepingswerk. Regelmatig informeren gemeenteleden hoe het daarmee staat.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Vastgesteld op 9 januari 2017 Inhoud 1. Werkwijze wijkkerkenraad... 2 2. Samenstelling wijkkerkenraad... 5 3. Taakgroepen... 5 4. Kleine kerkenraad...

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w. Bij deze plaatselijke regeling is een toelichting met ordinantieteksten te vinden in een toegevoegde

Nadere informatie

FEDERATIEOVEREENKOMST

FEDERATIEOVEREENKOMST Samenvatting FEDERATIEOVEREENKOMST Van de Protestantse gemeente Schouwen aan zee (in wording) te Schouwen-Duiveland, In deze federatie werken samen: - de Hervormde gemeente te Burgh, - de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

Regeling voor de wijze van werken van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld te Hardinxveld-Giessendam 2013

Regeling voor de wijze van werken van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld te Hardinxveld-Giessendam 2013 Regeling voor de wijze van werken van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld te Hardinxveld-Giessendam 2013 Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de algemene

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Gemeenteavond 10 januari 2017

Gemeenteavond 10 januari 2017 Gemeenteavond 10 januari 2017 Welkom Van SamenWerken naar SamenGaan Vorming van één nieuwe wijkgemeente Overzicht 1: organisatie Indeling van de avond 19.30: Opening 19.45: Presentatie Beleidsplan, plaatselijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid Hoofdstuk 1: Doel van dit beleidsplan en het daarin geformuleerde beleid: Dit beleidsplan heeft als doel om, naast het (onder-)nemen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling Gereformeerde Kerk Woerden versie januari 2006 Wijkgemeente WEST (vervangt januari 2005)

Plaatselijke regeling Gereformeerde Kerk Woerden versie januari 2006 Wijkgemeente WEST (vervangt januari 2005) Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de WIJKGEMEENTE WEST van de Gereformeerde Kerk te Woerden Deze plaatselijke regeling is gemaakt naar aanleiding van het ontstaan van de Protestantse

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

1. Voor hen die de opleiding tot predikant volgen (artikel 4 generale regeling preekconsent)

1. Voor hen die de opleiding tot predikant volgen (artikel 4 generale regeling preekconsent) PROCEDURES voor het verlenen van preekconsenten in de Protestantse Kerk in Nederland ex ordinantie 5-5-2 en 13-10 van de kerkorde, alsmede de bij de kerkorde behorende generale regeling preekconsent 1.

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

HET AMBT EN DE ANDERE DIENSTEN

HET AMBT EN DE ANDERE DIENSTEN ORDINANTIE 3 HET AMBT EN DE ANDERE DIENSTEN I. DE VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS IN DE GEMEENTE ALGEMEEN Artikel 1. De roeping tot het ambt 1. De roeping tot het ambt in de gemeente geschiedt van Christuswege

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Inhoud 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 2. Verkiezing van

Nadere informatie

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 I. OPLEIDING EN VORMING Artikel 1. De zorg voor de opleiding en vorming 1. De generale synode wordt bij haar voortdurende zorg voor de opleiding

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ 1. Positionering raad van toezicht De bestuurder bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur

Nadere informatie

Handreiking voor het evaluatiegesprek van predikant en kerkenraad

Handreiking voor het evaluatiegesprek van predikant en kerkenraad Handreiking voor het evaluatiegesprek van predikant en kerkenraad In de samenleving en de kerk hebben zich de afgelopen decennia allerlei veranderingen voorgedaan die van invloed zijn op het werk van de

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Ordinantie 3. voor de verkiezing van ambtsdragers 6 FEBRUARI 2015 VASTGESTELD IN TWEEDE LEZING

Ordinantie 3. voor de verkiezing van ambtsdragers 6 FEBRUARI 2015 VASTGESTELD IN TWEEDE LEZING 2015 Ordinantie 3 voor de verkiezing van ambtsdragers 6 FEBRUARI 2015 VASTGESTELD IN TWEEDE LEZING Inhoudsopgave I. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1 Voorbereiding en leiding... 2 Artikel 2 De verkiezing

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

3. In principe wordt steeds de Nederlandse taal gebruikt.

3. In principe wordt steeds de Nederlandse taal gebruikt. Kerkorde Artikel 1 - Grondslag De Nederlandse Kerk in Londen is een gemeenschap van mensen die in verbondenheid met de kerk der eeuwen hun geloof belijden in de God en Vader van hun Heer Jezus Christus,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN) ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN) Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 2.2. Verkiezing

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding Externe klachtenregeling Samen Spelen 3.1 Inleiding Samen Spelen is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een stichting kan worden ingeschakeld door ouders van kinderdagverblijven,

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie