Eerste ideeën cao onderhandelingen Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste ideeën cao onderhandelingen Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf"

Transcriptie

1 Startnotitie MVT Aan kaderleden MVT en de collega s Eerste ideeën cao onderhandelingen Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf Inleiding De cao voor het Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf (MVT) loopt af op 31 oktober In het najaar starten we met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. In deze startnotitie komen algemene thema s en ideeën aan de orde, die als suggesties dienen voor de discussies over mogelijke cao-voorstellen in de kadergroepen in de regio en in bedrijven. Op de Bosdag in mei 2014 komen alle suggesties tezamen. De kaderleden, die uit alle regio s zijn afgevaardigd, maken een selectie en benoemen prioriteiten, zodat er een bondige voorstellenlijst ontstaat. Deze conceptvoorstellen worden opgenomen in een caokrant en in een raadpleging voorgelegd aan alle FNV leden in de MVT. Op basis van de uitkomsten van de ledenraadpleging stelt in september stelt de Bedrijfsgroepraad MVT, i.c. de cao commissie, de voorstellenbrief vast. Omgeving Deze onderhandelingen vinden plaats in economisch wat betere tijden. Na jaren van crisis kruipt de Nederlandse economie langzaam uit het dal. In 2014 verwacht het Centraal Plan Bureau een groei van ¾%, in ¼%. De inflatie bedraagt naar verwachting 1,5% in beide jaren. Na jaren van koopkrachtdaling ziet het er in 2014 weer iets beter uit voor de Nederlandse huishoudens. Ook in de MVT verbeteren de vooruitzichten. Zo wordt voor 2014 een toename van de autoverkopen verwacht van 5% ten opzichte van vorig jaar. Door fiscale maatregelen sloot december 2013 nog af met een eindsprint in de zakelijke markt. Ook in 2014 moet de zakelijke vervangingscyclus bijdragen aan herstel. De particuliere markt was zwak in 2013 en blijft een zorgenkind in Dat heeft alles te maken met de dalende koopkracht van de consumenten. De verwachting is dat de sector structureel zal krimpen, onder meer door overcapaciteit, een toename van verkoop via internet, duurzaamheid van auto s en concurrentie op mobiliteit vanuit andere sectoren. De FNV zet dit jaar in op koopkracht en echte banen. We willen een fatsoenlijke loonsverhoging zodat de economie een impuls krijgt. Verder zetten wij voluit in op de gewoon goed werk agenda. Alleen echte banen met voldoende zekerheid, veilig en gezond werk, perspectief en groeimogelijkheden zullen leiden tot stijging van het vertrouwen in de economie en daarmee een verdere impuls geven aan economische groei. De werknemers in de MVT hebben de afgelopen jaren door loonmatiging een grote bijdrage geleverd aan het bestrijden van de crisis in de sector. Het aantal leerlingen is de afgelopen periode flink gedaald. En hoewel de gemiddelde medewerker relatief jong is, speelt de vergrijzing ook in onze branche een steeds belangrijkere rol. Onze inzet zal daarom vooral gericht zijn op verbetering van de koopkracht, instroom en het behoud van vakmensen. Om onze inzet te realiseren is een krachtige bond nodig van krachtige mensen. Samen met en dichtbij mensen gaan we ophalen wat welke wensen en behoeften leven op de werkvloer. Zo willen we ook nieuwe leden aan ons binden. De komende periode gaan we daar extra inspanningen op leveren. Zodat we samen een goede cao kunnen afsluiten. 1

2 Sectorplan Op het moment van schrijven ligt het sectorplan van de MVT ter beoordeling voor bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit plan bevat veel van onze wensen op het gebied van de instroom en begeleiding van leerlingen (stages en leerwerkplekken), het ondersteunen van praktijkleermeesters, over duurzame inzetbaar, en over ontwikkeling en opleiding. Mocht SZW niet al onze wensen tegemoet (kunnen) komen, dan kan e.e.a. gevolgen hebben voor onze inzet voor de komende cao onderhandelingen. Hieronder volgt een aantal mogelijke thema,s die in ons ophaaltraject aan de orde kunnen komen. Mogelijke thema s Koopkracht en Loon De Bondsraad van FNV Bondgenoten heeft de looneis voor 2014 gesteld op 3% op 12 maanden basis. Om de inkomenspositie van de vele jongeren die in de branche werken te verbeteren, willen we jeugdlonen verbeteren en op termijn afschaffen. Gewoon goed werk Nieuwe banen worden vandaag de dag vooral ingevuld in de vorm van tijdelijke contracten of op uitzendbasis. Dat heeft te maken met de behoefte van werkgevers aan flexibel inzetbaar personeel, maar ook heel vaak met kosten. Ook al hebben we in de cao afspraken gemaakt over gelijk werk, gelijk loon, het naleven van dergelijke afspraken blijft een lastig punt. En daarmee blijft concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestaan. Samen met (kader)leden willen we aan de naleving van onze afspraken meer handen en voeten aan geven. Door nieuwe wetgeving worden tijdelijke contracten in duur beperkt. Dat betekent dat we de cao moeten aanpassen naar maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar. Volgt er een tijdelijk contract binnen zes maanden na het aflopen van het vorige contract dan gaat de telling door. Bij vacatures in bedrijven zouden tijdelijke en uitzend krachten voorrang moeten krijgen. Jongeren die werken met leren combineren (BBL-ers) vallen ook gewoon onder de arbeidsvoorwaarden van de cao, maar de praktijk laat hier nogal wat verschillen zien. Uitzendkrachten moeten evenveel betaald krijgen als de vaste krachten in het bedrijf voor hetzelfde werk. Werkervaring van uitzendkrachten moet zich vertalen in bijbehorende periodieken. Naleving arbeidsvoorwaarden van BBL-ers. Pensioen Binnen nieuwe wettelijke kaders onderhandelen we in een apart traject met de werkgevers, verenigd in de FWT (Metaal en Techniek en Metalektro tezamen) en de BOVAG, over een nieuwe pensioenregeling. Onze inzet is een collectieve pensioenregeling die duurzaam is, crisisbestendig en die met name de lagere inkomensgroepen beschermt. Vroegpensioen In oktober 2013 is in de cao Metaal & Techniek afgesproken dat werkgevers voortaan de 2

3 gehele premie van het vroegpensioen betalen. Tot 2014 betaalden werknemers iets minder dan de helft van deze premie. Omdat de MVT deelneemt aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds Metaal & Techniek, geldt deze afspraak ook voor de MVT. Werknemers in de MVT gaan er door deze afspraak gemiddeld 1,55% op vooruit in hun inkomen. Omdat dit bovenop de al bestaande cao afspraken zou komen, moesten we op zoek naar een vorm van compensatie voor deze extra werkgeverslasten, zoals we dat ook hadden vastgelegd in de cao. We hebben onze leden onlangs een aantal oplossingsrichtingen voorgelegd om deze compensatie inhoud te geven. Onze ledenraadpleging wijst uit dat zij in meerderheid de voorkeur geven aan een oplossing buiten de looptijd van de cao. Daarom hebben we in het overleg met de Bovag voorgesteld om de premieverschuiving van het vroegpensioen uit te stellen tot 1/1/2015, waardoor de huidige cao-afspraken onverkort van kracht kunnen blijven. De huidige gedoogconstructie, waarbij we de MVT tijdelijk uitzonderen van de afspraken die binnen PMT, gelden verlengen we dan tot 1/1/2015. Vanaf dat moment zouden ook de werkgevers in de MVT de vroegpensioenpremie geheel gaan betalen. De BOVAG is niet akkoord gegaan met ons voorstel. De werkgevers willen wel de intentie uitspreken dat zij in 2015 over gaan tot de nieuwe premieverdeling, maar dan als onderdeel van nieuwe cao afspraken. Dit betekent dat we dus niet tot overeenstemming zijn gekomen. De BOVAG heeft aangegeven hun te leden te instrueren de oude premieverdeling te blijven handhaven. Wij achten dat in strijd met de afspraken die in PMT-verband gelden. We beraden ons op vervolgstappen. Dit thema zal zeer waarschijnlijk weer op tafel liggen bij de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Duurzame inzetbaarheid De resultaten van de Gewoon Goed Werk Meter van FNV Bondgenoten laten zien dat onze MVT leden het werk in de sector lichamelijk en geestelijk zwaar vinden. Er is sprake van hoge werkdruk. Daarnaast is er lang niet altijd een bedrijfsarts voorhanden bij wie zij terecht kunnen en de begeleiding bij ziekte door het bedrijf vinden zij onvoldoende. Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden zijn gezonde en veilige arbeidsomstandigheden belangrijk. Momenteel zijn we bezig het zgn. vitaliteitsloket, afgesproken in de vorige cao uit te bouwen. Dit loket is bedoeld als vraagbaak waar werknemers en bedrijven terecht kunnen met al hun vragen over zorg, verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid, uit te bouwen. Ook de Arbo activiteiten zijn voortgezet en geïntensiveerd. Om de hoge werkdruk terug te dringen zijn extra maatregelen nodig. Ook is het nodig om de begeleiding van zieke werknemers te verbeteren. De werkgever en de werknemer stellen ten minste eens in de vijf jaar samen een plan op voor lange termijn inzetbaarheid van de werknemer. en vierdaagse werkweek mogelijk maken. Met gebruik van inzetbaarheidsdagen, vakantiedagen, atv en de bronnen genoemd in het cao artikel over ruilen en kiezen is het (in hoge mate) mogelijk om met behoud van een voltijds dienstverband een vierdaagse werkweek te realiseren. Dat zou betekenen dat loon en pensioenopbouw gebaseerd blijft op het voltijds dienstverband (80/100/100). Opleiding en ontwikkeling 3

4 Bijblijven en je verder ontwikkelen wordt steeds belangrijker door de technologische ontwikkelingen in de branche. De resultaten van de Gewoon Goed Werk Meter van FNV Bondgenoten laten echter zien dat onze MTV leden van mening zijn dat zij onvoldoende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden krijgen. Regelmatige functionerings- en ontwikkelgesprekken tussen baas en medewerker zouden dit kunnen verbeteren. Bedrijfsopleidingsplannen dragen ertoe bij dat opleiding en ontwikkeling bewust en structureel een plek krijgen in het bedrijf. Zeggenschap van werknemers over hun eigen loopbaan en ontwikkelmogelijkheden vinden we van groot belang. We zijn inmiddels gestart met een pilot met opleidingsvouchers waarbij individuele werknemers een aanvraag voor kunnen indienen bij het opleidings- en scholingsfonds. De resultaten van de pilot wordt aan het einde geëvalueerd, op basis waarvan we verbeterpunten willen afspreken met de werkgevers. Werkgever en werknemers houden jaarlijks een functionerings- en ontwikkelgesprek, dat onderdeel uitmaakt maakt van het duurzame inzetbaarheidsplan (zie boven). Kosten van verplichte cursussen kunnen niet door werkgever teruggevorderd worden bij einde dienstverband (ongeacht wie het dienstverband beëindigt), de opleidingsuren moeten tegen het reguliere loon doorbetaald worden, en de reiskosten gemaakt voor het volgen van opleidingen dienen vergoed te worden. Werkgelegenheid Gezien de ontwikkelingen in de sector blijft het ook de komende periode belangrijk om werknemers bij (dreigend) ontslag van werk naar werk te begeleiden en ondersteunen. Dat kan binnen de sector zijn, maar ook daarbuiten. Daarom vinden we het van belang dat het mobiliteitscentrum van de sector Blijfmobiel de komende jaren actief blijft, met voldoende middelen om werknemers te ondersteunen en waar nodig bij te scholen. Voor de bemiddeling en herplaatsing van medewerkers zoeken we ook aansluiting bij de regionale servicepunten techniek. WW Wij stellen voor om de afspraken zoals die in het sociaal akkoord van april 2013 rondom de WW zijn gemaakt na te komen. Deze afspraken zijn bekrachtigd door sociale partners en kabinet. Op dit moment werkt de SER aan het advies Toekomst Arbeidsmarkt en WW, waarin de afspraken uit het sociaal akkoord nader worden ingevuld. Dit advies in gereed in juni Cao-partijen zullen vanaf juni 2014 en gedurende de looptijd van de cao nadere afspraken maken om concrete invulling te geven aan afspraken in het sociaal akkoord. Onderdeel daarvan is de reparatie van de WW, het inzetten op: preventie van werkloosheid, re-integratie van werklozen en de uitvoering van de WW. Cao-partijen zullen afspraken maken over de premieverdeling. Cao-partijen zullen het advies van de SER Toekomst Arbeidsmarkt en WW betrekken bij de verdere invulling van de te maken afspraken. Ook de afspraken in de StAr rondom de WW worden hierin meegenomen. Werktijden en toeslagen Onze leden vinden het heel belangrijk dat de zaterdag geen gewone werkdag wordt, het moet een uitzonderlijke werkdag blijven. In de vorige cao hebben we afgesproken om te bekijken of we huidige artikelen over werktijden, dagvensters en werken op zaterdag kunnen verhelderen en verbeteren. Ook hebben we in de vorige cao afgesproken om te onderzoeken hoe we passende afspraken kunnen maken voor de takel- en bergingsbranche. 4

5 Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Onze inzet blijft erop gericht om heldere afspraken te maken, zodat de naleving van de cao op deze thema s verbeterd wordt. De resultaten van de Gewoon Goed Werk Meter van FNV Bondgenoten laten zien dat onze MVT leden vinden dat zij geen invloed hebben op hun werktijden en roosters. We willen de zeggenschap van werknemers op dit punt verbeteren en vastleggen in de cao. Andere thema s? Tot zover een eerste aanzet tot de cao voorstellen Jacqie van Stigt Jos Brocken 5

WWb cao-voorstellen 2015

WWb cao-voorstellen 2015 Inleiding De huidige cao WWb 2012-2014 loopt op 31 december 2014 af en daarmee staan we aan de start van een nieuwe cao. Deze keer wordt het in meerdere opzichten een bijzonder traject. Voor ons (als werkgevers)

Nadere informatie

Tegelijkertijd wordt de koopkracht en werkgelegenheid van mensen negatief beïnvloed door

Tegelijkertijd wordt de koopkracht en werkgelegenheid van mensen negatief beïnvloed door Concept FNV arbeidsvoorwaardennota 2012 Voor koopkracht en kwaliteit Speerpunten 2012 Het zijn turbulente tijden. In de wereld om ons heen: de financiële markten zijn onrustig, de euro crisis is verre

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg

Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg KIJK EN VERGELIJK Op 11 april is er een sociaal akkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Wat heeft ons dat opgeleverd? Kijk en vergelijk het sociaal akkoord! Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Uitzendkrachten in crisistijd

Uitzendkrachten in crisistijd Uitzendkrachten in crisistijd Varrolaan 100 Postbus 9208 3506 GE Utrecht T 0900 9690 Inhoud Voorwoord pag 5 Inleiding pag 6 De Achtergrond pag 7 Algemene uitkomsten pag 8 Conclusie pag 11 Aanbeveling

Nadere informatie

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Inleiding Waarom deze Flexpocket? Er is veel politieke en maatschappe lijke discussie over vast en flex. Maar hoe ziet die flexschil er eigenlijk

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs Sectorplan primair onderwijs

1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs Sectorplan primair onderwijs 1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs Sectorplan primair onderwijs Hoofdaanvrager: Arbeidsmarktplatform PO Opstellers en investeerders: Arbeidsmarktplatform PO Participatiefonds Vervangingsfonds

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap reïntegratie in het primair en voortgezet onderwijs

Opdrachtgeverschap reïntegratie in het primair en voortgezet onderwijs Opdrachtgeverschap reïntegratie in het primair en voortgezet onderwijs Een terugblik en doorkijk naar de toekomst Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Silvia Bunt B2961 Leiden,

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Sectorplan Bouw & Infra

Sectorplan Bouw & Infra Sectorplan Bouw & Infra I. Inleiding Het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 geeft sociale partners in sectoren de mogelijkheid een sectorplan op te stellen, en daarvoor financiële ondersteuning te vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO PAPER TEN BEHOEVE VAN CAO- PARTIJEN Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en advies in opdracht van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds

Nadere informatie

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE Verslag van de onderzoekscommissie LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE Verslag van de onderzoekscommissie Onder redactie

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 447 Arbeid en zorg Nr. 2 NOTA DEEL I 1. INLEIDING Deze nota geeft de denkrichting van het kabinet aan voor een nieuw evenwicht tussen arbeid

Nadere informatie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie augustus 2013 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Inhoud 0 SAMENVATTING... 4 0.1 Inleiding... 4 0.2 Het onderzoek...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie