Algemene voorwaarden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden:"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden: Keurmijnwoning werkt volgens de onderstaande algemene voorwaarden. Voor zaken die door deze voorwaarden niet afgedekt worden, valt keurmijnwoning terug op de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling, vindplaats: pdf) Artikel 1 begrippen en definities 1.1. De onder deze algemene voorwaarden genoemde partijen zijn: Keurmijnwoning; de onderneming Keurmijnwoning, gevestigd te Buren en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden- Nederland onder nummer, gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer in de overeenkomst. Keurmijnwoning verricht bouwtechnische keuringen en brengt bouwkundige adviezen uit. Opdrachtgever; degene die aan Keurmijnwoning de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een bouwtechnische keuring of het geven van een bouwkundig advies Voor de bouwtechnische keuring of het geven van een bouwkundig advies geldt het volgende: Een bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies houdt in dat er een algemene visuele inspectie wordt uitgevoerd op basis van een vooraf bepaalde puntenlijst. Deze inspectie wordt uitgevoerd in de staat waarin de woning (of het gebouw) zich op dat moment bevindt. Een bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies is geen gedetailleerd, destructief bouwkundig onderzoek. Een bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies geeft geen indicatie over de waarde van de woning (of het gebouw). Kostenramingen zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Inzake specialistische funderings- en constructieve zaken geldt te allen tijde dat er onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf noodzakelijk is. Keurmijnwoning neemt geen verantwoordelijkheden op het gebied van specialistische funderings- en constructieve zaken. Keurmijnwoning geeft geen adviezen en controleert geen omgeving- (bouw) vergunningen. Een bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies geeft geen garanties voor de afwezigheid van gebreken. ARBO-wetgeving (o.a. veilig werken op hoogte) kan een bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies beïnvloeden Onder een bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies wordt verstaan een niet destructieve, visuele inspectie van een woning (of gebouw). Hieronder valt niet: o Controle of op basis van bestek tekeningen en / of technische omschrijvingen is voldaan aan de (koop-) aannemingsovereenkomst; o Controle van niet gereinigde beglazing; o Controle van grondgesdheid / grondkwaliteit (zoals bijvoorbeeld grondverontreiniging); o Controle van geluidsisolatie / warmte isolatie (m.u.v. van een door Keurmijnwoning uitgevoerde EPA keuring, waarvoor speciaal opdracht is verstrekt door de opdrachtgever); o Controle van gas-, water- en elektrische installaties; o Controle en / of uitvoeringen van bouwtechnische / installatietechnische berekeningen en metingen; NL 45 B

2 o Controle van kadastrale gegevens (inclusief het nameten van grondoppervlaktes en perceelgrootte; o Controle van dak en / of dakbedekking, anders dan een (op reguliere wijze) visuele inspectie, zonder technische hulpmiddelen; o Controle van kruipruimtes, anders dan een (op reguliere wijze) visuele inspectie, zonder technische hulpmiddelen. Artikel 2 toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Keurmijnwoning en opdrachtgever waarop Keurmijnwoning deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het door opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van Keurmijnwoning Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig wanneer deze uitdrukkelijk vooraf en schrifijk overeengekomen zijn door beide partijen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij Keurmijnwoning voor de uitvoering derden dient te betrekken Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Keurmijnwoning en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar DNR 2011 (De Nieuwe Regeling 2011, vindplaats 013_NED.pdf) Indien Keurmijnwoning niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Keurmijnwoning in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. Artikel 3 offertes en overeenkomsten 3.1 Offertes van Keurmijnwoning zijn vrijblijvend en zo veel mogelijk van een termijn voorzien. Indien een offerte niet van een termijn is voorzien bedraagt de termijn voor acceptatie 30 dagen. 3.2 Keurmijnwoning kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat. Aanvaarding van een offerte met afwijking op (al dan niet ondergeschikte) punten is niet mogelijk. 3.3 De overeenkomst tussen Keurmijnwoning en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat zulks mondeling of schrifijk bevestigd wordt of vanaf het moment dat Keurmijnwoning met instemming van opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. NL 45 B

3 3.4 Wijzigingen in een eenmaal gesloten overeenkomst dienen schrifijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Keurmijnwoning pas bindend, indien deze schrifijk door hem zijn bevestigd. Artikel 4 uitvoering van de opdracht 4.1. Keurmijnwoning zal, overeengekomen de opdracht, de werkzaamheden met zorg, indien mogelijk in het bijzijn van de opdrachtgever, verrichten. Van de bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies zal Keurmijnwoning een schrifijk rapport opslen. De opdracht is voltooid, wanneer het rapport beschikbaar gesd wordt aan de opdrachtgever Keurmijnwoning garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid, integriteit en vakmanschap. De overeenkomst heeft te allen tijde het karakter van een inspanningsverplichting en is nimmer te kwalificeren als een resultaatverplichting De termijn waar binnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd is een richttermijn en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Keurmijnwoning derhalve schrifijk in gebreke te slen en daarbij een redelijke termijn te slen om alsnog na te kunnen komen Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist is Keurmijnwoning bevoegd zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 5 informatieverstrekking 5.1. Opdrachtgever geeft toestemming aan Keurmijnwoning om de bouwkundige gegevens die opgenomen zijn in het rapport ter beschikking te slen als: - educatieve doeleinden van Keurmijnwoning Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Keurmijnwoning de (tijdige) beschikking heeft over alle gegevens en informatie waarvan Keurmijnwoning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan heeft Keurmijnwoning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Artikel 6 vergoedingen en betalingen 6.1. Vergoedingen voor de te verrichten werkzaamheden zijn vooraf bekend bij opdrachtgever en Keurmijnwoning en zijn inclusief. Het tarief is het tarief dat geldt op de dag dat de opdrachtgever aan Keurmijnwoning de opdracht tot het uitvoeren van een bouwtechnische keuring of het geven van een bouwkundig advies verstrekt De verschuldigdheid van de vergoeding is nooit afhankelijk van het resultaat van de bouwtechnische keuring of het bouwkundig advies. NL 45 B

4 6.3. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden op de in de overeenkomst vermelde wijze, zonder aftrek van korting of verrekening Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is Keurmijnwoning gerechtigd, zonder nadere ingebrekesling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de opdrachtgever de wetijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd Indien de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk verstrekt is, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Keurmijnwoning en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Keurmijnwoning onmiddellijk opeisbaar en heeft Keurmijnwoning het recht haar verplichtingen onder de overeenkomst onverwijld en zonder verdere aankondiging op te schorten. Artikel 7 annulering en ontbinding 7.1. Indien een verstrekte opdracht wordt teruggetrokken door de opdrachtgever, behoudt Keurmijnwoning het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen. Indien opdrachten binnen 24 uur voor aanvang van werkzaamheden (weekenden en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend) worden afgezegd, dan rekent Keurmijnwoning het overeengekomen tarief Indien opdrachtgever een overeenkomst annuleert is hij verplicht Keurmijnwoning te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht Keurmijnwoning is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien daar naar mening van Keurmijnwoning een goede reden toe is. In zulks geval is Keurmijnwoning gerechtigd tot factureren van alle tot de beëindiging geleverde prestaties Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schrifijke verklaring aan de andere partij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van Keurmijnwoning, zonder sommatie of ingebrekesling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schrifijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen Onverminderd zijn wetijke opschortingsrechten zal Keurmijnwoning ingeval van toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat opdrachtgever te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, het recht NL 45 B

5 hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever. Artikel 8 inlectueel eigendom en eigendomsvoorbehoud 8.1 Alle auteursrechten en overige rechten van inlectuele eigendom op door Keurmijnwoning ontwikkelde voortbrengselen van menselijke geest (waaronder technieken, instrumenten, software, adviezen) zijn en blijven exclusieve eigendom van Keurmijnwoning, tenzij schrifijk vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt en voorzover deze niet reeds aan derden toekomen. Openbaarmaking, verder gebruik of verspreiding kan enkel geschieden na schrifijke toestemming hiertoe van Keurmijnwoning, met uitsluiting van het bepaalde in artikel Opdrachtgever heeft het recht stukken te verveelvoudigen voor gebruik in zijn eigen organisatie of privé sfeer voorzover een dergelijke verveelvoudiging passend is binnen het doel van de overeenkomst. 8.3 Keurmijnwoning heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 8.4 Tot aan volledige betaling van alle factuurbedragen blijft Keurmijnwoning eigenaar van al het geleverde c.q. alle geleverde goederen. Artikel 9 klachten 9.1 Klachten kunnen ingediend worden volgens de door Keurmijnwoning aangeven klachtenregeling. 9.2 Opdrachtgever is gehouden om eventuele klachten met betrekking tot de door Keurmijnwoning verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag binnen 60 dagen na ontdekking schrifijk kenbaar te maken. 9.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Artikel 10 aansprakelijkheid Mocht Keurmijnwoning aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De beperkingen van de aansprakelijkheid van Keurmijnwoning gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Keurmijnwoning en/of haar ondergeschikte(n) Omdat het advies van Keurmijnwoning in de rapportages op een visuele beoordeling is gebaseerd, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken vermeld. Keurmijnwoning is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herswerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is Keurmijnwoning is niet aansprakelijk voor schade: o die is ontstaan doordat Keurmijnwoning uit is gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of doordat opdrachtgever informatie heeft verzwegen; NL 45 B

6 o die is ontstaan als gevolg van door derden aan Keurmijnwoning verstrekte informatie die Keurmijnwoning vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. Keurmijnwoning zal in de rapportages expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt; o aan/ verband houdende met zaken die Keurmijnwoning niet geïnspecteerd heeft, alsmede voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en waarvan Keurmijnwoning in de rapportages heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schrifijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven; o die verband houdt met asbest of asbesthoudende materialen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen Keurmijnwoning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van de resultaten van de werkzaamheden van Keurmijnwoning door opdrachtgever en/of derden. Keurmijnwoning kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht Indien Keurmijnwoning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Keurmijnwoning beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Keurmijnwoning in voorkomend geval door verzekering is gedekt, zijnde ten hoogste ,-- per aanspraak. In het geval de verzekering van Keurmijnwoning niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Keurmijnwoning beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij vastsling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het object of onderdeel waarop de schade is ontstaan, meegewogen Keurmijnwoning is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken en / of ongedaan te maken. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen. Indien opdrachtgever tot hers is overgegaan zonder dat opdrachtgever Keurmijnwoning hierover vooraf schrifijk heeft geïnformeerd of Keurmijnwoning de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding Opdrachtgever vrijwaart Keurmijnwoning voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt of voortvloeit uit de door Keurmijnwoning uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Keurmijnwoning krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is. Artikel 11 vervaltermijn Claims met betrekking tot aansprakelijkheid kunnen tot maximaal één jaar na oplevering van de werkzaamheden ingediend worden, mits de opdrachtgever de klacht of de aansprakelijkheid indient binnen 60 dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken. Artikel 12 overmacht Keurmijnwoning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, NL 45 B

7 en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Keurmijnwoning kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Keurmijnwoning tot aan dat moment te voldoen. Keurmijnwoning is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Keurmijnwoning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Keurmijnwoning niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Keurmijnwoning of van derden en ziekte daaronder begrepen. Keurmijnwoning heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Keurmijnwoning zijn verbintenis had moeten nakomen. Artikel 13 toepasselijk recht en geschillen 13.1 Op alle door Keurmijnwoning te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Utrecht worden onderworpen. NL 45 B

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE Artikel 1. Definities 1. D Excelle: organisatie voor workshops, trainingen, advisering en de ontwikkeling van softwareoplossingen met betrekking tot Excel. 2. De opdrachtgever: de partij (natuurlijke-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep gevestigd en kantoorhoudende te Bree 58, 5501 JE Veldhoven hierna te noemen: MSM Ingaande per 1 oktober 2012 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING NBV Human Capital Scan B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: NBV Human Capital Scan B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MSM support

Algemene voorwaarden MSM support Algemene voorwaarden MSM support gevestigd en kantoorhoudende te R. Sniederslaan 5, 5582 ES Waalre hierna te noemen: MSM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen De zelfstandig ondernemer J.S. Man in t Veld, handelend onder de handelsnaam: Rijnmond Ontruimingen, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie