Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015"

Transcriptie

1 Nieuwe Wetgeving Programma 18/05/2015 Nieuwe of gewijzigde wetgeving - Risico chemische agentia (wijziging) - Eerste hulp lichte ongevallen/bijscholing EHBO - Termijn aangifte AO - Psychosociale risico s op het werk (wijziging) - Brandpreventie op de arbeidsplaats (nieuw) - Gezondheidstoezicht(wijziging) - Beeldscherm (wijziging) - Biologische agentia (wijziging) - Interne preventiedienst (bijscholing)(wijziging) - Interne preventiedienst (jaarverslag)(wijziging) - Beleid - Hervorming EDPBW (wijziging tarifering/opdrachten) - Elektronische registratie TMB (nieuw) 1

2 Risico chemische agentia (wijziging)(kb 9/03/2014) De lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia, uit het KB Chemische agentia, zal vanaf 1 juli a.s. enigszins aangepast zijn. 6 wijzigingen: Arsine (CAS ), Hydrochinon (CAS ), IJzeroxide (Fe2O3) (inadembare fractie) (CAS ), Jood (damp) (CAS ), Propeen (CAS ), Zwavelzuur (nevel) (9) (CAS ). 3 toevoegingen: Jood en jodides(damp en aërosol) (CAS ), Monochloorazijnzuur(damp en aërosol) (CAS ), Polyvinylchloride (inadembare fractie) (CAS ). Eerste hulp lichte ongevallen(kb 9/03/2014) (KB EHBO art.7) Register van verzorging De werkgever houdt een register bij, waarin de werknemer die de interventie doet: Het register van verzorging moet aangevuld worden met de volgende elementen: - zijn naam vermeldt; - de naam van het slachtoffer; - de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het onwel worden; - de aard, datum en het uur van de interventie - de identiteit van eventuele getuigen. 2

3 Eerste hulp bijscholing EHBO (KB 9/03/2014). (KB EHBO art.10) Bijscholing van de hulpverlener Hulpverleners moeten een jaarlijkse bijscholing volgen. Daar kan van afgeweken worden, maar in de oorspronkelijke tekst van het KB was niet opgelegd wanneer de bijscholing dan wel moest gebeuren. Nu is vastgelegd dat het een tweejaarlijkse bijscholing is, maar mits voorwaarden: - Voorafgaandelijke risicoanalyse - Voorafgaand advies van de PA-AG en - Voorafgaand advies van het comité Termijn aangifte AO (KB 19/03/2014) Bepaalde ongevallen waarvoor verzorging eerste hulp is verleend op de arbeidsplaats en in het register van verzorging zijn opgenomen, worden lichte ongevallen genoemd en moeten niet aangegeven worden tenzij dit nadien verergert. De definitie van licht ongeval: - het ongeval dat noch tot een loonverlies; - noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer; - enkel zorgen heeft vereist (zonder de tussenkomst van een geneesheer); - enkel toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Niet meer aan te geven aan de verzekeringsonderneming. 3

4 Psychosociale risico s op het werk (KB 10/04/2014)(wijziging) Wet 28/02/2014 en wet 28/03/2014 Wettelijk kader Definities Risicoanalyse en preventiemaatregelen Verplichtingen van de werkgever Procedures Vertrouwenspersoon Informatie uitwisseling Wetgeving Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. KB van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk 4

5 Evaluatie wetgeving Bijsturing van de wetgeving Meer nadruk op preventie van psychosociale risico s op het werk Meer informatie en sensibilisatie over de bestaande wetgeving Campagne gestart (tv-spots, brochures, ) Meer aandacht voor het toezicht op de naleving van de wetgeving Wijzigingen Uitbreiding van de scope van de RA Nadruk op sterker preventiebeleid Aanpassing interne procedures Rol van actoren die betrokken zijn bij preventie van psychosociale risico s werd verduidelijkt Opleiding vertrouwenspersoon uitgebreid 5

6 Definities Wijzigingen wat betreft: A. Psychosociale risico s op het werk B. Pesten = verruiming van de definitie. Zodat rekening wordt gehouden met gedragingen die afzonderlijk genomen als onschuldig kunnen beschouwd worden maar waarvan de herhaling een onrechtmatig gedrag vormt. A. Psychosociale risico s op het werk Psychosociale risico s op het werki.p.v. psychosociale belasting veroorzaakt door het werk = minder onderhevig aan interpretaties = meer aandacht voor collectieve risicofactoren 6

7 A. Psychosociale risico s op het werk De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervindendie al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie de arbeidsinhoud de arbeidsvoorwaarden de arbeidsomstandigheden de interpersoonlijke relaties op het werk waarop de werkgevereen impactheeft en die objectief een gevaar inhouden. A. Psychosociale risico s op het werk Arbeidsorganisatie Arbeidsinhoud Structuur van de organisatie Samenwerking tussen diensten Procedures Algemene beleid Communicatie Aard van het werk Taakduidelijkheid Complexiteit Variatie Belasting (emotioneel, psychisch, fysiek) 7

8 A. Psychosociale risico s op het werk Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden Uurrooster en arbeidsduur Opleidingsmogelijkheden Verloning Loopbaanmogelijkheden Evaluatieprocedures Inrichting van de arbeidsplaatsen Arbeidsmiddelen Omgevingsfactoren Werkhoudingen A. Psychosociale risico s op het werk Interpersoonlijke relaties op het werk Relaties tussen collega s en leidinggevenden Relaties met derden Relaties tussen groepen Ondersteuning 8

9 B. Pesten Eenonrechtmatig geheel van meerderegelijkaardige of uiteenlopende gedragingen buiten of binnen de onderneming die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd die tot doel of gevolghebben dat de persoonlijkheid, waardigheid of fysieke of psychische integriteit van een werknemer (of gelijkgestelde persoon) bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast dat zijn betrekkingin gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd die zich inzonderheid kan uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, Risicoanalyse Geen doel op zich, wel middel om preventiemaatregelen te kunnen treffen met het oog op de beheersing van de risico s Twee mogelijkheden Algemene risicoanalyse Specifieke risicoanalyse 9

10 Algemene risicoanalyse Werkgever identificeert situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s op het werk Rekening houdend met: Stress, burn-out, conflicten, geweld, pesterijen of osgw Risico s bepalen en evalueren rekening houdend met: Arbeidsorganisatie Arbeidsinhoud Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden De interpersoonlijke relaties op het werk Uitgevoerd door WG in samenwerking met de medewerkers + PAPS wanneer complexiteit van de analyse het vereist Preventiemaatregelen Algemene risicoanalyse WG treft de passende preventiemaatregelen om psychosociale risico s te voorkomen Wanneer PAPS werd betrokken bij de analyse, vraagt WG advies van PAPS (alvorens maatregelen te treffen) 10

11 Specifieke risicoanalyse Risicoanalyse van psychosociale risico s op niveau van een specifieke arbeidssituatie kan Verplicht indien op vraag van: Lid hiërarchische lijn Ten minste 1/3 van werknemersvertegenwoordigers in CPBW Uitgevoerd door WG in samenwerking met de medewerkers + PAPS wanneer complexiteit van de analyse het vereist. Preventiemaatregelen Specifieke risicoanalyse WG treft de geschikte collectieve en individuele maatregelen, voor zover hij impact heeft op gevaar Wanneer PAPS werd betrokken bij de analyse, vraagt WG advies van PAPS WG deelt resultaten RA (anoniem en collectief) + zijn beslissing met betrekking tot de maatregelen mee aan: Verzoeker Betrokken preventieadviseurs Alle andere personen die hij nuttig acht 11

12 Preventiemaatregelen De preventiemaatregelen worden opnieuw onderzocht bij elke wijziging die de blootstelling van werknemers aan psychosociale risico s op het werk kan beïnvloeden De WG evalueert minstens eenmaal per jaar deze preventiemaatregelen Verplichtingen werkgever Maatregelen treffen om psychosociale risico s te vermijden Specifieke maatregelen treffen t.o.v. derden Verplichtingen bepalen van de HL ten aanzien van preventie risico s Aan werknemers informatie en opleiding geven Aan CPBW noodzakelijke informatie meedelen en opleiding voorzien Procedures uitwerken 12

13 Feitenregister Bevat verklaringen over feiten van geweld, pesterijen, osgwveroorzaakt door buitenstaanders Geen identiteit werknemer, tenzij hij hiermee instemt Bijgehouden door VP of PAPS (door IDPBW: externe PAPS en geen VP) Toegang: WG, PAPS, VP, IPA en inspectie Bewaring 5 jaar WG houdt rekening met de verklaringen uit dit feitenregister bij opmaak risicoanalyse Verleden: Wijziging Enkel procedures voor geweld, pesterijen en osgw op het werk Wijziging: Informele en formele procedures zijn toepasbaar ten aanzien van het geheel van psychosociale risico s op het werk (incl. pesterijen, geweld, osgw) 13

14 Contact met de VP/PAPS Mogelijkheid om VP/PAPS te raadplegen tijdens werkuren Indien onmogelijk tijdens arbeidsuren, mag raadpleging ook buiten de werkuren (CAO of AR) Tijd besteed aan raadpleging = arbeidstijd Verplaatsingskosten ten laste van de WG Opdracht van de PAPS De werkgever inlichten over de risico s die in de onderneming aanwezig zijn en de WG advies verstrekken over de maatregelen die moeten getroffen worden om gezondheidsschade te voorkomen PAPS voeren van een strafonderzoek, tuchtonderzoek 14

15 Interne procedure Verzoek tot: 1.Informele psychosociale interventie 2.Formelepsychosociale interventie Interne procedure 1 e contact Horen van de werknemer + informatie over interventie door VP of PAPS Binnen 10 kalenderdagen na eerste contact Verzoek tot Informele psychosociale interventie Formele psychosociale interventie 15

16 Informele psychosociale interventie Zowel voor feiten van pesterijen, geweld, osgw als voor alle andere situaties waarbij er sprake is van leed op het werk Doel = op een informele wijze zoeken naar een oplossing (tussenkomst WG niet noodzakelijk) Kenmerk = constructief Keuze voor de informele weg Onthaal/advies Interventie Bemiddeling 16

17 Indiening van het verzoek Wanneer? Indien de werknemer geen gebruik wenst te maken van de informele interventie Indien informele interventie niet tot een oplossing heeft geleid Indiening van het verzoek Voorwaarde WN heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de PAPS alvorens verzoek in te dienen Formele interventie kan enkel door PAPS Onderhoud binnen 10 kalenderdagen volgend op de dag waarop wil tot verzoek werd uitgedrukt 17

18 Indiening van het verzoek Mogelijkheid tot weigering PAPS heeft de mogelijkheid om verzoek te weigeren wanneer situatie kennelijk geen psychosociale risico s op het werk inhoudt. Kennisgeving van de weigering gebeurt uiterlijk 10 kalenderdagen na in ontvangstname Mogelijkheden A. Verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter B. Verzoek met een hoofdzakelijk individueel karakter C. Verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 18

19 Keuze voor de formele weg Indiening van het verzoek: 1) Verplicht persoonlijk onderhoud 2) Indiening van het document 3) In ontvangstname Weigering Aanvaarding 1. Verzoek met collectief karakter 2. Verzoek met individueel karakter 3. Verzoek met individueel karakter + geweld, pesterijen, osgw A. Collectief karakter Collectieve risico s: = meer dan één werknemer loopt het risico schade te ondervinden = organisatorisch probleem (individueel aspect is bijkomstig) 19

20 A. Verzoek met collectief karakter PAPS deelt risico s mee aan de werkgever WG vraagt advies aan CPBW of vakbond Indien nodig: PAPS stelt individuele maatregelen voor Werkgever deelt beslissing mee aan paps, ipa, cpbw/vakbond binnen 3 maanden (indien RA, 3 maanden extra) - WG deelt zijn beslissing niet tijdig mee - WG neemt geen maatregelen - Verzoeker meent dat maatregelen niet aangepast zijn aan individuele situatie + Geen RA uitgevoerd of RA niet in samenwerking met PAPS Indien akkoord verzoeker: PAPS voert onderzoek + geeft advies aan WG zie individueel karakter A. Collectief karakter Samengevat: Enkel collectieve risico s Identiteit verzoeker niet noodzakelijk gekend door WG Geen onderzoek door PAPS, tenzij geen of ongepaste maatregelen Geen ontslagbescherming WG neemt beslissing over maatregelen Mogelijkheid individuele bewarende maatregelen 20

21 B. Individueel karakter Individuele risico s: = risico dat één individu loopt om schade te ondervinden = analyse van specifieke arbeidssituatie B. Verzoek met individueel karakter PAPS informeert WG en vermeldt identiteit verzoeker PAPS doet analyse en hoort eventueel getuigen PAPS verstrekt advies binnen 3 maanden aan WG en indien nodig VP + info verzoeker + andere partij + IPA Werkgever: - Indien nodig deel advies aan HL verzoeker - WN op de hoogte brengen van individuele maatregelen - Gemotiveerde beslissing meedelen aan PAPS, verzoeker en andere partij + IPA binnen 2 maanden - Maatregelen uitvoeren 21

22 B. Individueel karakter PAPS deelt volgende info schriftelijkmee aan verzoekeren ander betrokken persoon: Advies werd overhandigd + datum Voorstellen van preventiemaatregelen Verantwoording van deze voorstellen PAPS deelt volgende info schriftelijk mee aan IPA: Voorstellen van preventiemaatregelen Verantwoording van deze voorstellen B. Individueel karakter Werkgever Indien WG overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van een werknemer deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de werknemer Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, deelt de werkgever hem een afschrift van het advies mee en hoort deze werknemer 22

23 B. Individueel karakter Werkgever Deelt uiterlijk twee maanden na het advies te hebben ontvangen schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft aan: PAPS Verzoeker en ander rechtstreeks betrokkene IPA Voert zo snel mogelijk de maatregelen uit B. Individueel karakter Samengevat: Individuele risico s Identiteit verzoeker gekend door WG Geen ontslagbescherming PAPS voert onderzoek en hoort eventueel getuigen PAPS maakt adviesrapport op + geeft info van voorstellen aan partijen WG neemt beslissing over maatregelen en deelt deze mee aan de PAPS, verzoeker en IPA 23

24 C. Geweld, pesterijen, osgw Verzoek betrekking op feiten van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk PAPS moet dit verzoek in al zijn aspecten collectief en individueel onderzoeken en hierover een advies verstrekken C. Verzoek met individueel karakter + GOG PAPS informeert WG en vermeldt identiteit verzoeker + ontslagbescherming PAPS doet analyse en hoort aangeklaagde + getuigen Indien nodig: voorstel bewarende maatregelen PAPS verstrekt advies binnen 3 maanden aan WG en indien nodig VP Werkgever: - WN op de hoogte brengen van individuele maatregelen - Gemotiveerde beslissing meedelen aan PAPS, verzoeker en andere partij + IPA binnen 2 maanden - Maatregelen uitvoeren Indien nodig doet PAPS beroep op TWW 24

25 C. Geweld, pesterijen, osgw PAPS gaat na of de WG de geschikte maatregelen heeft genomen PAPS brengt TWW op de hoogte als: WG de nodige bewarende maatregelen niet treft WG geen geschikte maatregelen treft na advies + Hetzij ernstig en onmiddellijk gevaar voor WN Hetzij WG of leidinggevende personeel aangeklaagde is Uitbreiding rol PAPS: Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid om gepaste karakter maatregelen na te gaan ing. Luk Collet - Prebes C. Geweld, pesterijen, osgw Samengevat: Feiten van pesterijen, geweld, osgw Identiteit verzoeker gekend door WG Aangeklaagde Ontslagbescherming verzoeker en getuigen Mogelijkheid voor bewarende voorstellen PAPS voert onderzoek PAPS maakt adviesrapport op WG neemt beslissing over maatregelen en deelt deze mee aan de PAPS, verzoeker en IPA 25

26 Ontslagbescherming Bescherming begint te lopen vanaf dat verzoek in ontvangst wordt genomen en aanvaarddoor de PAPS WG zal dus niet onmiddellijk na de in ontvangstnameop de hoogte worden gebracht van de ontslagbescherming Indien aanvaard: bescherming begint retroactief te lopen vanaf datum in ontvangstname Ontslagbescherming WG mag, behalve om redenen die vreemd zijn aan het verzoek tot formele psychosociale interventie owv gog, rechtsvordering of getuigenverklaring De arbeidsverhoudingen niet beëindigen Geen nadelige maatregel treffen na de beëindiging van de arbeidsverhoudingen Geen nadelige maatregel treffen tijdens bestaan van de arbeidsverhoudingen 26

27 Ontslagbescherming 1. verzoek tot formelepsychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of osgw 2. Klacht bij TWWom volgende redenen: WG heeft geen PAPS WG heeft geen procedures Geen einde aan GOG na verzoek Procedures niet wettig toegepast Ontslagbescherming 3. Klacht bij politiediensten, openbaar ministerie, onderzoeksrechter om volgende redenen: WG heeft geen PAPS WG heeft geen procedures Geen einde aan GOG na verzoek Procedure niet wettig toegepast De interne procedure is niet geschikt, gelet op de ernst van de feiten 27

28 Ontslagbescherming 4. Werknemer die een rechtsvordering instelt 5. Werknemer die optreedt als getuige in het kader van een formele psychosociale interventie voor feiten van pesterijen, geweld, osgw A. Aanduiding Aanduiding vertrouwenspersoon: De werkgever wijst, één of meerdere vertrouwenspersonen aan, na het voorafgaand akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers in CPBW Indien alle werknemersvertegenwoordigers in CPBW hierom verzoeken, is de werkgever verplichteen vertrouwenspersoon aan te duiden. Indien geen akkoord: advies Toezicht Welzijn op het Werk 28

29 A. Aanduiding Wanneer PAPS extern: Moet ten minste één van de vertrouwenspersonen behoren tot het personeelvan de werkgever, indien deze meer dan 20 werknemers tewerkstelt. VP kan niet door: WG -noch WN-vertegenwoordiger in CPBW of OR Geen deel uitmaken van vakbondsafvaardiging Leidinggevend personeel = 2 hoogste niveaus = personen belast met het dagelijks bestuur, die gemachtigd zijn om de WG te vertegenwoordigen, alsmede de personeelsleden onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen. A. Aanduiding Preventieadviseur van de interne dienst kan functie van vertrouwenspersoon uitoefenen, behalve: Onderneming met minder dan 20 werknemers, waar de functie van preventieadviseur wordt uitgeoefend door de werkgever Preventieadviseur of het CPBW hiermee niet akkoord zijn Wanneer er geen vertrouwenspersoon in een organisatie is, maar met een IPA dan: Kan de IPA info geven m.b.t. procedures en doorverwijzen 29

30 A. Aanduiding Verwijdering functie De werkgever verwijdert de vertrouwenspersoon uit hun functie: Op eigen initiatief en na voorafgaand akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers in CPBW Op vraag van alle werknemersvertegenwoordigers in CPBW en met akkoord van de werkgever Indien geen akkoord: advies Toezicht Welzijn op het Werk A. Aanduiding De personen die voor de inwerkingtreding van de wet als PAPS of als vertrouwenspersoon waren aangewezen, kunnen hun functie blijven uitoefenen, zelfs indien de voorwaarden niet worden vervuld CPBW kan echter wel beslissen over verwijdering uit functie 30

31 B. Rol/taken Collectief preventiebeleid Informele psychosociale interventies Uitwisseling van informatie Aanwezigheid op CPBW indien agendapunt betrekking heeft op preventie van psychosociale risico s 2 luiken: C. Opleiding Kennis & vaardigheden (opleiding van 5 dagen) Module 1: wettelijk kader betreffende rol en statuut vertrouwenspersoon Module 2: psychosociale risico s op het werk Module 3: psychosociale interventie: gesprekstechnieken Module 4: psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties Supervisie (jaarlijks) Uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische gevallen, onder begeleiding van een facilitator. 31

32 C. Opleiding Als de VP reeds een opleiding gevolgd heeft, dan kan deze de taak blijven vervullen. Als de VP nog geen opleiding genoten heeft, dient deze gevolgd te worden binnen de twee jaar (tenzij de VP al 5 jaar functioneert). Rol van de PA-AG De PA-AG deelt minstens eenmaal per jaar aan de WG en aan de PAPS de elementen mee die nuttig zijn voor de evaluatie van preventiemaatregelen en die voortvloeien uit: Geheel van medische onderzoeken Bezoeken van de arbeidsplaatsen Dit enkel op collectieve en anonieme basis PAPS deelt advies van formele interventie gogmee aan PA-AG met akkoord van werknemer 32

33 Rol van de PA-AG De PA-AG die vaststelt dat de gezondheidstoestand van een werknemer is aangetast en die vermoedt dat dit kan voortvloeien uit/ gevolg is van psychosociale risico s op het werk: Informeert de WN over de mogelijkheid zich te wenden tot de PAPS PA-AG kan PAPS zelf informeren indien akkoord WN Pleegt met akkoord van de werknemer, overleg met de PAPS over de mogelijkheden voor ander werk en de maatregelen voor aanpassing van de werkposten Werknemers en HL WG moet werknemers + HL informeren over: Verzoek tot RA Procedures Feitenregister Verplichtingen om zich te onthouden van gog Resultaten van de RA Toepasselijke preventiemaatregelen WG zorgt ervoor dat werknemers + HL nodige opleiding hieromtrent krijgen 33

34 Belangrijke wijzigingen Informele en formele procedures zijn toepasbaar ten aanzien van het geheel van psychosociale risico s op het werk (incl. pesterijen, geweld, osgw) Ontslagbescherming werd aangepast Klacht = verzoek PAPS kan indiening van verzoek weigeren Belangrijke wijzigingen Verzoeken met een collectief karakter worden eerst behandeld door de WG, die overlegt met overlegorganen Mogelijkheid bewarende maatregelen bij ernstige feiten PAPS moet in bepaalde gevallen beroep doen op inspectie Aandacht aan uitwisseling informatie 34

35 Belangrijke wijzigingen PAPS kan verzoeker en aangeklaagde voorstellen van maatregelen + verantwoording hiervan bezorgen Onverenigbaarheden met de functie van vertrouwenspersoon toegevoegd Belang van vertrouwenspersoon wordt onderstreept Brandpreventie op de arbeidsplaats (nieuw) KB 28/03/2014 Waarom? ARAB 52 verouderd Prescriptief (niet gebaseerd op risicoanalyse ) Risicopreventie te weinig uitgewerkt Te vervangen door 2 KB s: 1. In codex (organisatie): KB Brandpreventie op de arbeidsplaats. 2. Niet in codex (constructie): KB Gebouwen (nog te verwachten). Link tussen beide KB sblijft: art. 21 nieuwe KB Brandpreventie (gevolgen van brand beperken constructie) 35

36 Brandpreventie op de arbeidsplaats - De voorwaarden i.v.m. de bouwconstructie zelf staan nog steeds in wat overblijft van art DUS: samen lezen en. Toepassen en de toekomst - Een 2 de KB: moet nog worden geschreven om de constructievoorwaarden om de zetten. - Verwachtingen? Afstemmen, hiaten opvullen, tegenstrijdigheden wegwerken. TOEPASSINGSGEBIED (art. 1-2) Wie: werkgevers, werknemers en gelijkgestelden Waar: Volgens KB arbeidsplaatsen (10/10/12), namelijk: werkplekken in gebouwen en terreinen van de onderneming waar men toegang heeft in het kader van de uitvoering van het werk. (= verenging van het toepassingsgebied t.o.v. vroeger!- Uitzonderingen: 1. buiten de onderneming gebruikte transportmiddelen of arbeidsplaatsen binnen transportmiddelen; 2. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen; 3. winningsindustrieën; 4. vissersvaartuigen; 5. velden, bossen, terreinen als deel landbouwbedrijf of bosbouwbedrijf (buiten het bebouwde gebied). 36

37 ENKELE DEFINITIES (1) (art. 3) ) Gebouw: bouwconstructie, overdekte ruimte toegankelijk voor personen, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten. Compartiment: deel van het gebouw, begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het aangrenzende compartiment gedurende een bepaald tijd belet. Veilige plaats: buiten, of in ander compartiment met voldoende evacuatiemogelijkheden. Nooduitgang: uitgang specifiek bestemd voor de evacuatie. Nooddeur: deur geplaatst in een nooduitgang Evacuatieweg: doorlopende, onbelemmerde weg om de veilige plaats te bereiken via de normale circulatiewegen. ENKELE DEFINITIES (2) (art. 3). Veiligheidsverlichting: verlichting die zorgt bij uitval van de normale kunstmatige verlichting voor de herkenning en veilig gebruik van de voorzieningen voor evacuatie; het voorkomen van paniek door de herkenning en het bereiken van de evacuatiewegen. Waarschuwing: informatie over de ontdekking van de brand doorgeven aan andere speciaal daartoe aangeduide eigen werknemers. Melding: Informeren van openbare hulpdiensten over de ontdekking van brand. Alarm: Evacuatiebevel (voor één of meerder compartimenten). 37

38 ENKELE DEFINITIES (3) (art. 3). Beschermingsmiddel tegen brand: elke uitrusting die toelaat brand te detecteren: detectoren, detectiecentrales, ; te signaleren: middelen voor waarschuwing, melding, alarm; te blussen: snelblussers, haspels en hydranten, (niet) automatische blusinstallaties, ; de schadelijke gevolgen te beperken : rook- en warmteafvoersystemen, hulpmiddelen voor evacuatie zoals verlichting, uitzenden van geluidssignalen of visuele signalen, middelen om brandweerstand van de structuur (watergordijn) te verbeteren,...; de tussenkomst van de openbare hulpdiensten (O.H.) te vergemakkelijken. ENKELE DEFINITIES (4) (art. 3). Ontvlambare vloeistof: vloeistof volgens KB 13/03/98 opslag van brandbare: vlampunt 100 C maar > 55 C; ontvlambare: vlampunt 55 C maar> 21 C; licht ontvlambare: vlampunt < 21 C; zeer licht ontvlambare vloeistof: vlampunt <0 C, kookpunt 35 C. Bevoegde preventieadviseur: preventieadviseur arbeidsveiligheid. 38

39 Risicoanalyse (art. 4-7) Risicoanalyse Bepalen van scenario s met omvang van de voorspelbare gevolgen Materiële en organisatorische preventiemaatregelen Risicoanalyse: bij te werken regelmatig bij wijzigingen met invloed op het brandrisico Analyse en maatregelen: document voor advies naar Comité. Risicoanalyse Risicofactoren (art. 4). De werkgever houdt bij de analyse rekening met o.a. deze factoren: 1. Gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, oxidatiemiddel, ontstekingsbron 2. Arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen, processen en hun interacties 3. Aard van de activiteiten 4. Grootte van de onderneming 5. Maximum aantal werknemers en andere personen 6. Specifieke risico s eigen aan bepaalde groepen van personen 7. Ligging en bestemming van lokalen 8. Aanwezigheid van meerdere ondernemingen op eenzelfde of aanpalende arbeidsplaats 9. Werkzaamheden door externe ondernemingen..\ 39

40 Preventiemaatregelen (art. 5). ALGEMENE (art. 5) 1. Brand voorkomen. 2. Veiligheid verzekeren van personen, veilige evacuatie. 3. Elk begin van brand vlug en efficiënt bestrijden om uitbreiding te voorkomen. 4. Schadelijke gevolgen van brand voorkomen. 5. Tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken. SPECIFIEKE (art. 8-23) Preventiemaatregelen (art. 5). SPECIFIEKE (art. 8-23) 1. Brandbestrijdingsdienst (art. 8-9) 2. Preventie van brand (art. 10) 3. Evacuatie (art ) 4. Brandbestrijding (art ) 5. Schadelijke gevolgen beperken (art. 21) 6. Gemakkelijk interventie openbare hulpdiensten (art. 22) 7. Periodieke controle en onderhoud (art. 23) 40

41 1. Brandbestrijdingsdienst (art. 8) ). ELKE WERKGEVER RICHT EEN BRANDBESTRIJDINGSDIENST OP (= steeds minstens 1 persoon aanwezig) Met minimaal volgende taken volgens schriftelijke procedures: 1. Erop toezien dat melding gebeurt. 2. Toezien op het correct opvolgen van het waarschuwingssignaal. 3. Brandbestrijding in optimale veilige omstandigheden, o.a. door aanwezigheid van persoon die hulp kan bieden. 4. In veiligheid brengen van personen in afwachting van O.H. 5. O.H. in staat stellen de onderneming te betreden. 6. O.H. naar de plaats van brand leiden. 7. Meewerken aan de risicoanalyses en opstellen van procedures 8. Signaleren van brandonveilige situaties en problemen bij evacuatie. 1. Brandbestrijdingsdienst (art. 9). ELKE WERKGEVER bepaalt daartoe (i.f.v. brandrisico, maatregelen, middelen van de O.H.) 1. het aantal leden van de dienst; 2. de nodige bekwaamheden; 3. de specifieke opleidingen; 4. de verdeling van de werknemers (goede verdeling over de arbeidsplaatsen); 5. bijkomende regels voor uitvoeren van de taken uit art. 8. Men mag aanvullend beroep doen op andere personen dan wn. Voor de organisatie van de dienst moet men advies vragen aan de bevoegde preventieadviseur (arbeidsveiligheid) aan het comité Men raadpleegt de bevoegde O.H. 41

42 1. Brandbestrijdingsdienst (bijlage 1) ). Vaardigheden en opleidingen voor de leden van de brandbestrijdingsdienst minimum bijlage 1 van het KB 1. Beheer van de brandbestrijdingsdienst Bekwaam zijn om de interventieploegen te organiseren; mee te werken aan de risicoanalyse. 2. Interventie bij brand A. Vaardigheden B. Opleiding 3. Evacuatie van de aanwezigheden A. Vaardigheden B. Opleiding 1. Brandbestrijdingsdienst (bijlage 1) Vaardigheden en opleidingen 2. Interventie bij brand Bekwaam zijn om: de brandrisico s te herkennen en te signaleren; correct te reageren bij waarschuwing en alarm; de gevaren verbonden aan een brand te identificeren; het nut van brandprocedures te begrijpen; het belang en beperkingen van de opdracht te herkennen; de aard van het vuur te begrijpen en wijze van voortplanting; de beschermingsmiddelen tegen brand kennen en kunnen gebruiken; veilig het begin van brand blussen. 42

43 1. Brandbestrijdingsdienst (bijlage 1) Vaardigheden en opleidingen 3. Evacuatie Bekwaam zijn om: situaties die vlotte evacuatie van personen hinderen te herkennen en te signaleren; de gevaren verbonden aan een brand te identificeren; het belang en beperkingen van de opdracht te herkennen; de situaties te identificeren die leiden tot evacuatie; de evacuatiewegen te identificeren; de evacuatietechnieken kennen en kunnen toepassen; correct te reageren bij alarm; snel en efficiënt een evacuatie uit te voeren. 1. Brandbestrijdingsdienst (bijlage 1) Vaardigheden en opleidingen Opleiding Theorie + praktijk (oefeningen) interventie bij brand + evacuatie; In het bijzonder m.b.t. gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand volgens de interventiescenario s. Regelmatige bijscholing. 43

De nieuwe pestwetgeving

De nieuwe pestwetgeving De nieuwe pestwetgeving Wat u er zeker over moet weten! Team Psychosociaal Welzijn Brugge: 050/47.47.35 Herentals: 014/84.94.93 Inhoudstafel 1. Wettelijk kader 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14 Infosessie September 2014 DOELSTELLING Bespreken van de nieuwe wetgeving Overzicht geven van wat er nieuw is Overzicht geven van wat Provikmo

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Infosessie bijscholing preventieadviseurs

Infosessie bijscholing preventieadviseurs Infosessie bijscholing preventieadviseurs Hoe stel ik mijn brandpreventiedossier samen? sept-okt 2016 Peter Coninckx Brandpreventiedossier: Wat? (art. 25) Brengt alle documenten samen m.b.t. brandpreventie

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk Psychosociale Risico s en welzijn op het werk Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk 1 Overzicht 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be Inhoud Wetgeving Psychosociale

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. (In het kader van de wetgeving «welzijn op het werk») Hugo Steeman, ir - AD TWW 1 Overzicht Wat was het? Wat is het nu en de toekomst? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied

Nadere informatie

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen NL FR einde Publicatie : 2014-04-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen FILIP, Koning

Nadere informatie

Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglement

Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglement Typeprocedure op te nemen in het arbeidsreglement Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent te lijden op het werk als gevolg van psychosociale risico s, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen

Nadere informatie

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling 2 Psychosociale aspecten : subjectieve invulling van een objectief gegeven Michigan Model Kahn e.a., 1964 Persoonlijkheid Stressor Gebeurtenis Interpretatie

Nadere informatie

Bijlage arbeidsreglement

Bijlage arbeidsreglement Bijlage arbeidsreglement (voorbeeld) Procedure voor psychosociale risico s 1. Doel, definities en toepassingsgebied 1.1. Doel Deze procedures dragen bij tot het welzijn van werknemers en vullen de algemene

Nadere informatie

De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014

De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014 De wetgeving in verband met psychosociale risico s op het werk vanaf 1 september 2014 Het gaat om twee wetten en 1 KB De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet 4 augustus 1996 betreffende het

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichtingen op vlak van preventie van stress, burn-out, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 2 Inleiding De psychosociale risico s werden voorheen

Nadere informatie

- 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK

- 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK - 91 HOOFDSTUK XV DADEN DIE PSYCHOSOCIALE RISICO S INHOUDEN, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK Artikel 281 - Principe Daden die psychosociale risico s

Nadere informatie

Circulaire 2014 05 PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK

Circulaire 2014 05 PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK Preventie van psychosociale risico s op het werk waaronder STRESS, GEWELD, PESTERIJEN, ONGEWENST SEXUEEL GEDRAG PRINCIPE De werkgever heeft de wettelijke verplichting om iedere werknemer te beschermen

Nadere informatie

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht

KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht KB s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB van 24 april 2014 tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie

Nadere informatie

Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn

Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn Wet van 28 februari 2014 Wet van 28 maart 2014 KB 10 april 2014 Nieuwe wetgeving en werking Psychosociaal welzijn GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be Voorstelling werking Wettelijk

Nadere informatie

Addendum arbeidsreglement

Addendum arbeidsreglement Addendum arbeidsreglement Procedure voor psychosociale risico s Ter vervanging van hoofdstuk 9 van het Arbeidsreglement dat werd goedgekeurd door de OCMW-Raad van 24/07/2014 1. Doel, definities en toepassingsgebied

Nadere informatie

Preventie en wetgeving. Focus op brandpreventie 2014/2

Preventie en wetgeving. Focus op brandpreventie 2014/2 Preventie en wetgeving 2014/2 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 1.2.1 Artikel 52... 5 1.2.2 Herziening... 5 1.3 KB Brandpreventie... 8 1.4 Andere relevante wetgeving...

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving

BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 23 april 2014 BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014) Contents Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Psychosociale cel. Nieuwe psychosociale wetgeving

Psychosociale cel. Nieuwe psychosociale wetgeving Psychosociale cel Nieuwe psychosociale wetgeving Wettelijk kader Wet 28/02/2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat

Nadere informatie

bescherming tegen psychosociale risico s op het werk, met inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

bescherming tegen psychosociale risico s op het werk, met inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Gegevens verwijderen WERKGEVER: (HOOFDZETEL): (Naam en adres): Telefoon: E-mail:... AFDELINGS- OF EXPLOITATIEZETEL(S) :. AARD VAN DE BEDRIJVIGHEID: - Hoofdactiviteit: - Bijkomende activiteit: PARITAIR

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 6.6.2007)

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW

FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER BUITEN GEWELD, PESTERIJEN EN OSGW Indien persoonlijk onderhoud: op verzoek van de Wn document ter bevestiging van dit

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Mensura 1 groep, 3 activiteiten 2 3/06/15 Mensura Preventie & Bescherming In cijfers

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

KB preventie van psychosociale risico s op het werk

KB preventie van psychosociale risico s op het werk KB preventie van psychosociale risico s op het werk Bevindingen 1 jaar later Frank Van der Elst Preventieadviseur Psychosociale Aspecten inhoud Deel 1: Stand van zaken wetgeving Omschrijving psychosociale

Nadere informatie

BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT

BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT Maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico s op het werk Wet van 28.02.2014, BS 28.04.2014 / Wet van 28.03.2014, BS 28.04.2014 / Koninklijk Besluit van 10.04.2014,

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 3. Preventie van psychosociale risico s op het werk

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 3. Preventie van psychosociale risico s op het werk Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 3. Preventie van psychosociale risico s op het werk Hoofdstuk I.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen Art. I.3-1. In het kader van

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

klachtenprocedure: formele klacht

klachtenprocedure: formele klacht klachtenprocedure: formele klacht Lieve Vermeire Groep IDEWE November 2011 Slide 1 Inhoud toelichting Situering formele klacht binnen de klachtenprocedure Verschil informeel formeel Motieven om formeel

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014. Studiedag Prebes. Psychosociaal departement Heidi Mermans

Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014. Studiedag Prebes. Psychosociaal departement Heidi Mermans Preventie van Psychosociale Risico s KB 10/04/2014 Studiedag Prebes Psychosociaal departement Heidi Mermans Preventiedeskundige psychosociale aspecten Inhoudsopgave Opfrissing regelgeving Inleiding Nieuwe

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving?

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be 1. Wettelijke

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Toelichting Knipperlichten PSR

De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Toelichting Knipperlichten PSR De preventie van psychosociale risico s op het werk: Wat is nieuw in de wetgeving? Toelichting Knipperlichten PSR Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be

Nadere informatie

DOOR DE PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN SCHRIFTELIJK MEE TE DELEN INFORMATIE

DOOR DE PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN SCHRIFTELIJK MEE TE DELEN INFORMATIE DOOR DE PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN SCHRIFTELIJK MEE TE DELEN INFORMATIE IN HET KADER VAN EEN VERZOEK TOT PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE DOOR DE WERKNEMER I. FASE VOORAFGAAND AAN HET VERZOEK FASE

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft,

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Algemene bepalingen en wettelijk kader. 3. Preventie van psychosociale risico s een engagement van iedereen

1. Inleiding. 2. Algemene bepalingen en wettelijk kader. 3. Preventie van psychosociale risico s een engagement van iedereen Gemeenschappelijke preventiedienst Psychosociale risico s Advies Onderwijsorganisatie Preventie van psychosociale risico s op het werk Bijlage bij typeprocedure in AR Preventie van psychosociale risico

Nadere informatie

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN Typeprocedure Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, op te nemen in het arbeidsreglement 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Pascale Swinnen sociaal inspecteur Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk Kennisdirectie

Nadere informatie

OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON ONDERWIJS Wetgeving 2014

OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON ONDERWIJS Wetgeving 2014 OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON ONDERWIJS Wetgeving 2014 Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur Regionale directie TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be 1. Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Communicatiekanalen in bedrijven

Communicatiekanalen in bedrijven Communicatiekanalen in bedrijven Valérie Vervliet Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg Overleg Comité PBW vakbondsafvaardiging rechtstreekse participatie Advies preventieadviseurs

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE BRAND KB 28/03/2014 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE RISICO S. Nota over de wetgeving

PSYCHOSOCIALE RISICO S. Nota over de wetgeving Brussel, 12 mei 2014 PSYCHOSOCIALE RISICO S Nota over de wetgeving Deze nota vat de drie teksten met betrekking tot psychosociale risico s samen die verschenen zijn op 28.04.2014 en van kracht worden op

Nadere informatie

KB 28 maart 2014 Preventie van brand op de arbeidsplaats

KB 28 maart 2014 Preventie van brand op de arbeidsplaats KB 28 maart 2014 Preventie van brand op de arbeidsplaats GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht.

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. 9 februari 2016 Mevrouw, Mijnheer, Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. Voorafgaand: Het wetsontwerp tot aanvulling en

Nadere informatie

Brandpreventie op arbeidsplaatsen. Kristof WELLENS ATECON vzw

Brandpreventie op arbeidsplaatsen. Kristof WELLENS ATECON vzw Brandpreventie op arbeidsplaatsen Kristof WELLENS ATECON vzw Historiek Sociale wetgeving 2 ARAB 11/02/1946 AREI 01/10/1981 AREI 01/01/1983 Arbeidsmiddelen 12/08/1993 CODEX 28/09/1993 Wet op het Welzijn

Nadere informatie

Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015. Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015

Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015. Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015 Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015 Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015 Deel 1 2014 Deel 1 2014 Regelgeving Campagnes Diversen Deel 1 2014 Regelgeving Campagnes Diversen Een overzicht CAO

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

B. Geweld op het werk: Elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

B. Geweld op het werk: Elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Departement Psychosociale aspecten Preventie van psychsociale risico s op het werk (Wet van 4 augustus 1996 aangepast door de Wet van 28 februari 2014 en 28 maart 2014, KB van 10 april 2014)... engageert

Nadere informatie

Nieuw in Te verwachten in Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015

Nieuw in Te verwachten in Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015 Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015 Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015 Deel 1 2014 Deel 1 2014 Regelgeving Campagnes Diversen Deel 1 2014 Regelgeving Campagnes Diversen Een overzicht CAO

Nadere informatie

Voorwoord. Beste verzekerde, dan bestrijden! Veel leesplezier! Nummer. Periodieke informatie van de preventiedienst. Oktober 2014 InfoRisk

Voorwoord. Beste verzekerde, dan bestrijden! Veel leesplezier! Nummer. Periodieke informatie van de preventiedienst. Oktober 2014 InfoRisk Nummer 28 Oktober 204 Periodieke informatie de preventiedienst InfoRisk Daniel Pirotte Directeur B.O.A.R. Collectiviteiten en Ondernemingen Beste verzekerde, Het preventiebeleid moet rekening houden met

Nadere informatie

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN?

Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? TALENT KOESTEREN Sofie D ours Psychosociaal preventieadviseur STAD GENT WAAROM TALENTEN KOESTEREN? Insteek in kader van psychosociaal welzijn PREVENTIE PSYCHOSOCIALE RISICO S BURNOUT STRESS ONGEWENST GRENSOVERSCHRIJDEND

Nadere informatie

Basisvorming veiligheid niveau 3 Psychosociale risico s op het werk

Basisvorming veiligheid niveau 3 Psychosociale risico s op het werk Basisvorming veiligheid niveau 3 Psychosociale risico s op het werk Ann Goeman Coördinator psychosociale aspecten Gemeenschappelijke preventiedienst GO! Inhoud Wettelijke context en begrippenkader Preventiebeleid

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

GENDERNEUTRALITEIT WETTELIJK KADER EN DEFINITIES PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK IN DE HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 1.

GENDERNEUTRALITEIT WETTELIJK KADER EN DEFINITIES PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK IN DE HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 1. PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO S OP HET WERK IN DE HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 19 juni 2017. GENDERNEUTRALITEIT In voorliggend document is het gebruik van de mannelijke vorm gemeenslachtig. Voor de leesbaarheid

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT Neerlegging-Dépôt: 25/03/2015 Regist.-Enregistr.: 29/04/2015 N : 126756/CO/301.02 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2015 tot wijziging van de collectieve

Nadere informatie

11 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1)

11 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1) 11 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie. Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015)

Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie. Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015) Regelgeving psychosociale risico's (PSR) en evolutie Resultaten van de campagne TWW Oost-Vl: PSR in het buitengewoon onderwijs (2015) Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid

Nadere informatie

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Wettelijk kader Musculoskeletale Aandoeningen Yves De Groeve FOD WASO RD TWW Oost-Vlaanderen Kennisdirectie

Nadere informatie

De rol van Toezicht op het welzijn op het werk: praktijkervaringen en tips

De rol van Toezicht op het welzijn op het werk: praktijkervaringen en tips De rol van Toezicht op het welzijn op het werk: praktijkervaringen en tips Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be Inhoud Toepassingsgebied

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN 1/5 BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN DEEL A: Inventarisatie risicofactoren en bestaande preventiemaatregelen 1. Bedrijfsgegevens Naam : Adres : Telefoon: Fax: E-mail: 2. Algemene

Nadere informatie

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk BASISTEKST AANGEPASTE TEKST KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Art. 4. Het dynamisch risicobeheersingsysteem is gesteund op

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Artikel 1

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Artikel 1 Wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!!

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!! Het Intern Noodplan Een praktische toelichting BrandPreventie-Dossier.be Weet wat te doen bij brand!! KB28/03/2014 Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids Er bestaat vaak nogal verwarring

Nadere informatie

Brandbeveiligingsregels

Brandbeveiligingsregels Brandveiligheid in schoolgebouwen Brandbeveiligingsregels Broers R. Gemeenschappelijke Preventie Dienst GO! 8 december 2016 1 Brandveiligheid in schoolgebouwen 1. Inleiding 2. Brandreglementering 3. Europese

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van uitzendkrachten De organisatie van het onthaal van uitzendkrachten wordt wettelijk geregeld door de CAO nr. 22 betreffende het onthaal en de aanpassing

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

WELZIJNSWETGEVING CAMPAGNES 2013 & 2014

WELZIJNSWETGEVING CAMPAGNES 2013 & 2014 WELZIJNSWETGEVING CAMPAGNES 2013 & 2014 Paul Van Haecke FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk, Oost-Vlaanderen 31 januari 2014 1 2013 NIEUWE WETGEVING 31 januari

Nadere informatie