Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015"

Transcriptie

1 Nieuwe Wetgeving Programma 18/05/2015 Nieuwe of gewijzigde wetgeving - Risico chemische agentia (wijziging) - Eerste hulp lichte ongevallen/bijscholing EHBO - Termijn aangifte AO - Psychosociale risico s op het werk (wijziging) - Brandpreventie op de arbeidsplaats (nieuw) - Gezondheidstoezicht(wijziging) - Beeldscherm (wijziging) - Biologische agentia (wijziging) - Interne preventiedienst (bijscholing)(wijziging) - Interne preventiedienst (jaarverslag)(wijziging) - Beleid - Hervorming EDPBW (wijziging tarifering/opdrachten) - Elektronische registratie TMB (nieuw) 1

2 Risico chemische agentia (wijziging)(kb 9/03/2014) De lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia, uit het KB Chemische agentia, zal vanaf 1 juli a.s. enigszins aangepast zijn. 6 wijzigingen: Arsine (CAS ), Hydrochinon (CAS ), IJzeroxide (Fe2O3) (inadembare fractie) (CAS ), Jood (damp) (CAS ), Propeen (CAS ), Zwavelzuur (nevel) (9) (CAS ). 3 toevoegingen: Jood en jodides(damp en aërosol) (CAS ), Monochloorazijnzuur(damp en aërosol) (CAS ), Polyvinylchloride (inadembare fractie) (CAS ). Eerste hulp lichte ongevallen(kb 9/03/2014) (KB EHBO art.7) Register van verzorging De werkgever houdt een register bij, waarin de werknemer die de interventie doet: Het register van verzorging moet aangevuld worden met de volgende elementen: - zijn naam vermeldt; - de naam van het slachtoffer; - de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het onwel worden; - de aard, datum en het uur van de interventie - de identiteit van eventuele getuigen. 2

3 Eerste hulp bijscholing EHBO (KB 9/03/2014). (KB EHBO art.10) Bijscholing van de hulpverlener Hulpverleners moeten een jaarlijkse bijscholing volgen. Daar kan van afgeweken worden, maar in de oorspronkelijke tekst van het KB was niet opgelegd wanneer de bijscholing dan wel moest gebeuren. Nu is vastgelegd dat het een tweejaarlijkse bijscholing is, maar mits voorwaarden: - Voorafgaandelijke risicoanalyse - Voorafgaand advies van de PA-AG en - Voorafgaand advies van het comité Termijn aangifte AO (KB 19/03/2014) Bepaalde ongevallen waarvoor verzorging eerste hulp is verleend op de arbeidsplaats en in het register van verzorging zijn opgenomen, worden lichte ongevallen genoemd en moeten niet aangegeven worden tenzij dit nadien verergert. De definitie van licht ongeval: - het ongeval dat noch tot een loonverlies; - noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer; - enkel zorgen heeft vereist (zonder de tussenkomst van een geneesheer); - enkel toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Niet meer aan te geven aan de verzekeringsonderneming. 3

4 Psychosociale risico s op het werk (KB 10/04/2014)(wijziging) Wet 28/02/2014 en wet 28/03/2014 Wettelijk kader Definities Risicoanalyse en preventiemaatregelen Verplichtingen van de werkgever Procedures Vertrouwenspersoon Informatie uitwisseling Wetgeving Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. KB van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk 4

5 Evaluatie wetgeving Bijsturing van de wetgeving Meer nadruk op preventie van psychosociale risico s op het werk Meer informatie en sensibilisatie over de bestaande wetgeving Campagne gestart (tv-spots, brochures, ) Meer aandacht voor het toezicht op de naleving van de wetgeving Wijzigingen Uitbreiding van de scope van de RA Nadruk op sterker preventiebeleid Aanpassing interne procedures Rol van actoren die betrokken zijn bij preventie van psychosociale risico s werd verduidelijkt Opleiding vertrouwenspersoon uitgebreid 5

6 Definities Wijzigingen wat betreft: A. Psychosociale risico s op het werk B. Pesten = verruiming van de definitie. Zodat rekening wordt gehouden met gedragingen die afzonderlijk genomen als onschuldig kunnen beschouwd worden maar waarvan de herhaling een onrechtmatig gedrag vormt. A. Psychosociale risico s op het werk Psychosociale risico s op het werki.p.v. psychosociale belasting veroorzaakt door het werk = minder onderhevig aan interpretaties = meer aandacht voor collectieve risicofactoren 6

7 A. Psychosociale risico s op het werk De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervindendie al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie de arbeidsinhoud de arbeidsvoorwaarden de arbeidsomstandigheden de interpersoonlijke relaties op het werk waarop de werkgevereen impactheeft en die objectief een gevaar inhouden. A. Psychosociale risico s op het werk Arbeidsorganisatie Arbeidsinhoud Structuur van de organisatie Samenwerking tussen diensten Procedures Algemene beleid Communicatie Aard van het werk Taakduidelijkheid Complexiteit Variatie Belasting (emotioneel, psychisch, fysiek) 7

8 A. Psychosociale risico s op het werk Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden Uurrooster en arbeidsduur Opleidingsmogelijkheden Verloning Loopbaanmogelijkheden Evaluatieprocedures Inrichting van de arbeidsplaatsen Arbeidsmiddelen Omgevingsfactoren Werkhoudingen A. Psychosociale risico s op het werk Interpersoonlijke relaties op het werk Relaties tussen collega s en leidinggevenden Relaties met derden Relaties tussen groepen Ondersteuning 8

9 B. Pesten Eenonrechtmatig geheel van meerderegelijkaardige of uiteenlopende gedragingen buiten of binnen de onderneming die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd die tot doel of gevolghebben dat de persoonlijkheid, waardigheid of fysieke of psychische integriteit van een werknemer (of gelijkgestelde persoon) bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast dat zijn betrekkingin gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd die zich inzonderheid kan uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, Risicoanalyse Geen doel op zich, wel middel om preventiemaatregelen te kunnen treffen met het oog op de beheersing van de risico s Twee mogelijkheden Algemene risicoanalyse Specifieke risicoanalyse 9

10 Algemene risicoanalyse Werkgever identificeert situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico s op het werk Rekening houdend met: Stress, burn-out, conflicten, geweld, pesterijen of osgw Risico s bepalen en evalueren rekening houdend met: Arbeidsorganisatie Arbeidsinhoud Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden De interpersoonlijke relaties op het werk Uitgevoerd door WG in samenwerking met de medewerkers + PAPS wanneer complexiteit van de analyse het vereist Preventiemaatregelen Algemene risicoanalyse WG treft de passende preventiemaatregelen om psychosociale risico s te voorkomen Wanneer PAPS werd betrokken bij de analyse, vraagt WG advies van PAPS (alvorens maatregelen te treffen) 10

11 Specifieke risicoanalyse Risicoanalyse van psychosociale risico s op niveau van een specifieke arbeidssituatie kan Verplicht indien op vraag van: Lid hiërarchische lijn Ten minste 1/3 van werknemersvertegenwoordigers in CPBW Uitgevoerd door WG in samenwerking met de medewerkers + PAPS wanneer complexiteit van de analyse het vereist. Preventiemaatregelen Specifieke risicoanalyse WG treft de geschikte collectieve en individuele maatregelen, voor zover hij impact heeft op gevaar Wanneer PAPS werd betrokken bij de analyse, vraagt WG advies van PAPS WG deelt resultaten RA (anoniem en collectief) + zijn beslissing met betrekking tot de maatregelen mee aan: Verzoeker Betrokken preventieadviseurs Alle andere personen die hij nuttig acht 11

12 Preventiemaatregelen De preventiemaatregelen worden opnieuw onderzocht bij elke wijziging die de blootstelling van werknemers aan psychosociale risico s op het werk kan beïnvloeden De WG evalueert minstens eenmaal per jaar deze preventiemaatregelen Verplichtingen werkgever Maatregelen treffen om psychosociale risico s te vermijden Specifieke maatregelen treffen t.o.v. derden Verplichtingen bepalen van de HL ten aanzien van preventie risico s Aan werknemers informatie en opleiding geven Aan CPBW noodzakelijke informatie meedelen en opleiding voorzien Procedures uitwerken 12

13 Feitenregister Bevat verklaringen over feiten van geweld, pesterijen, osgwveroorzaakt door buitenstaanders Geen identiteit werknemer, tenzij hij hiermee instemt Bijgehouden door VP of PAPS (door IDPBW: externe PAPS en geen VP) Toegang: WG, PAPS, VP, IPA en inspectie Bewaring 5 jaar WG houdt rekening met de verklaringen uit dit feitenregister bij opmaak risicoanalyse Verleden: Wijziging Enkel procedures voor geweld, pesterijen en osgw op het werk Wijziging: Informele en formele procedures zijn toepasbaar ten aanzien van het geheel van psychosociale risico s op het werk (incl. pesterijen, geweld, osgw) 13

14 Contact met de VP/PAPS Mogelijkheid om VP/PAPS te raadplegen tijdens werkuren Indien onmogelijk tijdens arbeidsuren, mag raadpleging ook buiten de werkuren (CAO of AR) Tijd besteed aan raadpleging = arbeidstijd Verplaatsingskosten ten laste van de WG Opdracht van de PAPS De werkgever inlichten over de risico s die in de onderneming aanwezig zijn en de WG advies verstrekken over de maatregelen die moeten getroffen worden om gezondheidsschade te voorkomen PAPS voeren van een strafonderzoek, tuchtonderzoek 14

15 Interne procedure Verzoek tot: 1.Informele psychosociale interventie 2.Formelepsychosociale interventie Interne procedure 1 e contact Horen van de werknemer + informatie over interventie door VP of PAPS Binnen 10 kalenderdagen na eerste contact Verzoek tot Informele psychosociale interventie Formele psychosociale interventie 15

16 Informele psychosociale interventie Zowel voor feiten van pesterijen, geweld, osgw als voor alle andere situaties waarbij er sprake is van leed op het werk Doel = op een informele wijze zoeken naar een oplossing (tussenkomst WG niet noodzakelijk) Kenmerk = constructief Keuze voor de informele weg Onthaal/advies Interventie Bemiddeling 16

17 Indiening van het verzoek Wanneer? Indien de werknemer geen gebruik wenst te maken van de informele interventie Indien informele interventie niet tot een oplossing heeft geleid Indiening van het verzoek Voorwaarde WN heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de PAPS alvorens verzoek in te dienen Formele interventie kan enkel door PAPS Onderhoud binnen 10 kalenderdagen volgend op de dag waarop wil tot verzoek werd uitgedrukt 17

18 Indiening van het verzoek Mogelijkheid tot weigering PAPS heeft de mogelijkheid om verzoek te weigeren wanneer situatie kennelijk geen psychosociale risico s op het werk inhoudt. Kennisgeving van de weigering gebeurt uiterlijk 10 kalenderdagen na in ontvangstname Mogelijkheden A. Verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter B. Verzoek met een hoofdzakelijk individueel karakter C. Verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 18

19 Keuze voor de formele weg Indiening van het verzoek: 1) Verplicht persoonlijk onderhoud 2) Indiening van het document 3) In ontvangstname Weigering Aanvaarding 1. Verzoek met collectief karakter 2. Verzoek met individueel karakter 3. Verzoek met individueel karakter + geweld, pesterijen, osgw A. Collectief karakter Collectieve risico s: = meer dan één werknemer loopt het risico schade te ondervinden = organisatorisch probleem (individueel aspect is bijkomstig) 19

20 A. Verzoek met collectief karakter PAPS deelt risico s mee aan de werkgever WG vraagt advies aan CPBW of vakbond Indien nodig: PAPS stelt individuele maatregelen voor Werkgever deelt beslissing mee aan paps, ipa, cpbw/vakbond binnen 3 maanden (indien RA, 3 maanden extra) - WG deelt zijn beslissing niet tijdig mee - WG neemt geen maatregelen - Verzoeker meent dat maatregelen niet aangepast zijn aan individuele situatie + Geen RA uitgevoerd of RA niet in samenwerking met PAPS Indien akkoord verzoeker: PAPS voert onderzoek + geeft advies aan WG zie individueel karakter A. Collectief karakter Samengevat: Enkel collectieve risico s Identiteit verzoeker niet noodzakelijk gekend door WG Geen onderzoek door PAPS, tenzij geen of ongepaste maatregelen Geen ontslagbescherming WG neemt beslissing over maatregelen Mogelijkheid individuele bewarende maatregelen 20

21 B. Individueel karakter Individuele risico s: = risico dat één individu loopt om schade te ondervinden = analyse van specifieke arbeidssituatie B. Verzoek met individueel karakter PAPS informeert WG en vermeldt identiteit verzoeker PAPS doet analyse en hoort eventueel getuigen PAPS verstrekt advies binnen 3 maanden aan WG en indien nodig VP + info verzoeker + andere partij + IPA Werkgever: - Indien nodig deel advies aan HL verzoeker - WN op de hoogte brengen van individuele maatregelen - Gemotiveerde beslissing meedelen aan PAPS, verzoeker en andere partij + IPA binnen 2 maanden - Maatregelen uitvoeren 21

22 B. Individueel karakter PAPS deelt volgende info schriftelijkmee aan verzoekeren ander betrokken persoon: Advies werd overhandigd + datum Voorstellen van preventiemaatregelen Verantwoording van deze voorstellen PAPS deelt volgende info schriftelijk mee aan IPA: Voorstellen van preventiemaatregelen Verantwoording van deze voorstellen B. Individueel karakter Werkgever Indien WG overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van een werknemer deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de werknemer Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, deelt de werkgever hem een afschrift van het advies mee en hoort deze werknemer 22

23 B. Individueel karakter Werkgever Deelt uiterlijk twee maanden na het advies te hebben ontvangen schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft aan: PAPS Verzoeker en ander rechtstreeks betrokkene IPA Voert zo snel mogelijk de maatregelen uit B. Individueel karakter Samengevat: Individuele risico s Identiteit verzoeker gekend door WG Geen ontslagbescherming PAPS voert onderzoek en hoort eventueel getuigen PAPS maakt adviesrapport op + geeft info van voorstellen aan partijen WG neemt beslissing over maatregelen en deelt deze mee aan de PAPS, verzoeker en IPA 23

24 C. Geweld, pesterijen, osgw Verzoek betrekking op feiten van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk PAPS moet dit verzoek in al zijn aspecten collectief en individueel onderzoeken en hierover een advies verstrekken C. Verzoek met individueel karakter + GOG PAPS informeert WG en vermeldt identiteit verzoeker + ontslagbescherming PAPS doet analyse en hoort aangeklaagde + getuigen Indien nodig: voorstel bewarende maatregelen PAPS verstrekt advies binnen 3 maanden aan WG en indien nodig VP Werkgever: - WN op de hoogte brengen van individuele maatregelen - Gemotiveerde beslissing meedelen aan PAPS, verzoeker en andere partij + IPA binnen 2 maanden - Maatregelen uitvoeren Indien nodig doet PAPS beroep op TWW 24

25 C. Geweld, pesterijen, osgw PAPS gaat na of de WG de geschikte maatregelen heeft genomen PAPS brengt TWW op de hoogte als: WG de nodige bewarende maatregelen niet treft WG geen geschikte maatregelen treft na advies + Hetzij ernstig en onmiddellijk gevaar voor WN Hetzij WG of leidinggevende personeel aangeklaagde is Uitbreiding rol PAPS: Adviserende bevoegdheid Bevoegdheid om gepaste karakter maatregelen na te gaan ing. Luk Collet - Prebes C. Geweld, pesterijen, osgw Samengevat: Feiten van pesterijen, geweld, osgw Identiteit verzoeker gekend door WG Aangeklaagde Ontslagbescherming verzoeker en getuigen Mogelijkheid voor bewarende voorstellen PAPS voert onderzoek PAPS maakt adviesrapport op WG neemt beslissing over maatregelen en deelt deze mee aan de PAPS, verzoeker en IPA 25

26 Ontslagbescherming Bescherming begint te lopen vanaf dat verzoek in ontvangst wordt genomen en aanvaarddoor de PAPS WG zal dus niet onmiddellijk na de in ontvangstnameop de hoogte worden gebracht van de ontslagbescherming Indien aanvaard: bescherming begint retroactief te lopen vanaf datum in ontvangstname Ontslagbescherming WG mag, behalve om redenen die vreemd zijn aan het verzoek tot formele psychosociale interventie owv gog, rechtsvordering of getuigenverklaring De arbeidsverhoudingen niet beëindigen Geen nadelige maatregel treffen na de beëindiging van de arbeidsverhoudingen Geen nadelige maatregel treffen tijdens bestaan van de arbeidsverhoudingen 26

27 Ontslagbescherming 1. verzoek tot formelepsychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of osgw 2. Klacht bij TWWom volgende redenen: WG heeft geen PAPS WG heeft geen procedures Geen einde aan GOG na verzoek Procedures niet wettig toegepast Ontslagbescherming 3. Klacht bij politiediensten, openbaar ministerie, onderzoeksrechter om volgende redenen: WG heeft geen PAPS WG heeft geen procedures Geen einde aan GOG na verzoek Procedure niet wettig toegepast De interne procedure is niet geschikt, gelet op de ernst van de feiten 27

28 Ontslagbescherming 4. Werknemer die een rechtsvordering instelt 5. Werknemer die optreedt als getuige in het kader van een formele psychosociale interventie voor feiten van pesterijen, geweld, osgw A. Aanduiding Aanduiding vertrouwenspersoon: De werkgever wijst, één of meerdere vertrouwenspersonen aan, na het voorafgaand akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers in CPBW Indien alle werknemersvertegenwoordigers in CPBW hierom verzoeken, is de werkgever verplichteen vertrouwenspersoon aan te duiden. Indien geen akkoord: advies Toezicht Welzijn op het Werk 28

29 A. Aanduiding Wanneer PAPS extern: Moet ten minste één van de vertrouwenspersonen behoren tot het personeelvan de werkgever, indien deze meer dan 20 werknemers tewerkstelt. VP kan niet door: WG -noch WN-vertegenwoordiger in CPBW of OR Geen deel uitmaken van vakbondsafvaardiging Leidinggevend personeel = 2 hoogste niveaus = personen belast met het dagelijks bestuur, die gemachtigd zijn om de WG te vertegenwoordigen, alsmede de personeelsleden onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen. A. Aanduiding Preventieadviseur van de interne dienst kan functie van vertrouwenspersoon uitoefenen, behalve: Onderneming met minder dan 20 werknemers, waar de functie van preventieadviseur wordt uitgeoefend door de werkgever Preventieadviseur of het CPBW hiermee niet akkoord zijn Wanneer er geen vertrouwenspersoon in een organisatie is, maar met een IPA dan: Kan de IPA info geven m.b.t. procedures en doorverwijzen 29

30 A. Aanduiding Verwijdering functie De werkgever verwijdert de vertrouwenspersoon uit hun functie: Op eigen initiatief en na voorafgaand akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers in CPBW Op vraag van alle werknemersvertegenwoordigers in CPBW en met akkoord van de werkgever Indien geen akkoord: advies Toezicht Welzijn op het Werk A. Aanduiding De personen die voor de inwerkingtreding van de wet als PAPS of als vertrouwenspersoon waren aangewezen, kunnen hun functie blijven uitoefenen, zelfs indien de voorwaarden niet worden vervuld CPBW kan echter wel beslissen over verwijdering uit functie 30

31 B. Rol/taken Collectief preventiebeleid Informele psychosociale interventies Uitwisseling van informatie Aanwezigheid op CPBW indien agendapunt betrekking heeft op preventie van psychosociale risico s 2 luiken: C. Opleiding Kennis & vaardigheden (opleiding van 5 dagen) Module 1: wettelijk kader betreffende rol en statuut vertrouwenspersoon Module 2: psychosociale risico s op het werk Module 3: psychosociale interventie: gesprekstechnieken Module 4: psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties Supervisie (jaarlijks) Uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische gevallen, onder begeleiding van een facilitator. 31

32 C. Opleiding Als de VP reeds een opleiding gevolgd heeft, dan kan deze de taak blijven vervullen. Als de VP nog geen opleiding genoten heeft, dient deze gevolgd te worden binnen de twee jaar (tenzij de VP al 5 jaar functioneert). Rol van de PA-AG De PA-AG deelt minstens eenmaal per jaar aan de WG en aan de PAPS de elementen mee die nuttig zijn voor de evaluatie van preventiemaatregelen en die voortvloeien uit: Geheel van medische onderzoeken Bezoeken van de arbeidsplaatsen Dit enkel op collectieve en anonieme basis PAPS deelt advies van formele interventie gogmee aan PA-AG met akkoord van werknemer 32

33 Rol van de PA-AG De PA-AG die vaststelt dat de gezondheidstoestand van een werknemer is aangetast en die vermoedt dat dit kan voortvloeien uit/ gevolg is van psychosociale risico s op het werk: Informeert de WN over de mogelijkheid zich te wenden tot de PAPS PA-AG kan PAPS zelf informeren indien akkoord WN Pleegt met akkoord van de werknemer, overleg met de PAPS over de mogelijkheden voor ander werk en de maatregelen voor aanpassing van de werkposten Werknemers en HL WG moet werknemers + HL informeren over: Verzoek tot RA Procedures Feitenregister Verplichtingen om zich te onthouden van gog Resultaten van de RA Toepasselijke preventiemaatregelen WG zorgt ervoor dat werknemers + HL nodige opleiding hieromtrent krijgen 33

34 Belangrijke wijzigingen Informele en formele procedures zijn toepasbaar ten aanzien van het geheel van psychosociale risico s op het werk (incl. pesterijen, geweld, osgw) Ontslagbescherming werd aangepast Klacht = verzoek PAPS kan indiening van verzoek weigeren Belangrijke wijzigingen Verzoeken met een collectief karakter worden eerst behandeld door de WG, die overlegt met overlegorganen Mogelijkheid bewarende maatregelen bij ernstige feiten PAPS moet in bepaalde gevallen beroep doen op inspectie Aandacht aan uitwisseling informatie 34

35 Belangrijke wijzigingen PAPS kan verzoeker en aangeklaagde voorstellen van maatregelen + verantwoording hiervan bezorgen Onverenigbaarheden met de functie van vertrouwenspersoon toegevoegd Belang van vertrouwenspersoon wordt onderstreept Brandpreventie op de arbeidsplaats (nieuw) KB 28/03/2014 Waarom? ARAB 52 verouderd Prescriptief (niet gebaseerd op risicoanalyse ) Risicopreventie te weinig uitgewerkt Te vervangen door 2 KB s: 1. In codex (organisatie): KB Brandpreventie op de arbeidsplaats. 2. Niet in codex (constructie): KB Gebouwen (nog te verwachten). Link tussen beide KB sblijft: art. 21 nieuwe KB Brandpreventie (gevolgen van brand beperken constructie) 35

36 Brandpreventie op de arbeidsplaats - De voorwaarden i.v.m. de bouwconstructie zelf staan nog steeds in wat overblijft van art DUS: samen lezen en. Toepassen en de toekomst - Een 2 de KB: moet nog worden geschreven om de constructievoorwaarden om de zetten. - Verwachtingen? Afstemmen, hiaten opvullen, tegenstrijdigheden wegwerken. TOEPASSINGSGEBIED (art. 1-2) Wie: werkgevers, werknemers en gelijkgestelden Waar: Volgens KB arbeidsplaatsen (10/10/12), namelijk: werkplekken in gebouwen en terreinen van de onderneming waar men toegang heeft in het kader van de uitvoering van het werk. (= verenging van het toepassingsgebied t.o.v. vroeger!- Uitzonderingen: 1. buiten de onderneming gebruikte transportmiddelen of arbeidsplaatsen binnen transportmiddelen; 2. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen; 3. winningsindustrieën; 4. vissersvaartuigen; 5. velden, bossen, terreinen als deel landbouwbedrijf of bosbouwbedrijf (buiten het bebouwde gebied). 36

37 ENKELE DEFINITIES (1) (art. 3) ) Gebouw: bouwconstructie, overdekte ruimte toegankelijk voor personen, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten. Compartiment: deel van het gebouw, begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het aangrenzende compartiment gedurende een bepaald tijd belet. Veilige plaats: buiten, of in ander compartiment met voldoende evacuatiemogelijkheden. Nooduitgang: uitgang specifiek bestemd voor de evacuatie. Nooddeur: deur geplaatst in een nooduitgang Evacuatieweg: doorlopende, onbelemmerde weg om de veilige plaats te bereiken via de normale circulatiewegen. ENKELE DEFINITIES (2) (art. 3). Veiligheidsverlichting: verlichting die zorgt bij uitval van de normale kunstmatige verlichting voor de herkenning en veilig gebruik van de voorzieningen voor evacuatie; het voorkomen van paniek door de herkenning en het bereiken van de evacuatiewegen. Waarschuwing: informatie over de ontdekking van de brand doorgeven aan andere speciaal daartoe aangeduide eigen werknemers. Melding: Informeren van openbare hulpdiensten over de ontdekking van brand. Alarm: Evacuatiebevel (voor één of meerder compartimenten). 37

38 ENKELE DEFINITIES (3) (art. 3). Beschermingsmiddel tegen brand: elke uitrusting die toelaat brand te detecteren: detectoren, detectiecentrales, ; te signaleren: middelen voor waarschuwing, melding, alarm; te blussen: snelblussers, haspels en hydranten, (niet) automatische blusinstallaties, ; de schadelijke gevolgen te beperken : rook- en warmteafvoersystemen, hulpmiddelen voor evacuatie zoals verlichting, uitzenden van geluidssignalen of visuele signalen, middelen om brandweerstand van de structuur (watergordijn) te verbeteren,...; de tussenkomst van de openbare hulpdiensten (O.H.) te vergemakkelijken. ENKELE DEFINITIES (4) (art. 3). Ontvlambare vloeistof: vloeistof volgens KB 13/03/98 opslag van brandbare: vlampunt 100 C maar > 55 C; ontvlambare: vlampunt 55 C maar> 21 C; licht ontvlambare: vlampunt < 21 C; zeer licht ontvlambare vloeistof: vlampunt <0 C, kookpunt 35 C. Bevoegde preventieadviseur: preventieadviseur arbeidsveiligheid. 38

39 Risicoanalyse (art. 4-7) Risicoanalyse Bepalen van scenario s met omvang van de voorspelbare gevolgen Materiële en organisatorische preventiemaatregelen Risicoanalyse: bij te werken regelmatig bij wijzigingen met invloed op het brandrisico Analyse en maatregelen: document voor advies naar Comité. Risicoanalyse Risicofactoren (art. 4). De werkgever houdt bij de analyse rekening met o.a. deze factoren: 1. Gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, oxidatiemiddel, ontstekingsbron 2. Arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen, processen en hun interacties 3. Aard van de activiteiten 4. Grootte van de onderneming 5. Maximum aantal werknemers en andere personen 6. Specifieke risico s eigen aan bepaalde groepen van personen 7. Ligging en bestemming van lokalen 8. Aanwezigheid van meerdere ondernemingen op eenzelfde of aanpalende arbeidsplaats 9. Werkzaamheden door externe ondernemingen..\ 39

40 Preventiemaatregelen (art. 5). ALGEMENE (art. 5) 1. Brand voorkomen. 2. Veiligheid verzekeren van personen, veilige evacuatie. 3. Elk begin van brand vlug en efficiënt bestrijden om uitbreiding te voorkomen. 4. Schadelijke gevolgen van brand voorkomen. 5. Tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken. SPECIFIEKE (art. 8-23) Preventiemaatregelen (art. 5). SPECIFIEKE (art. 8-23) 1. Brandbestrijdingsdienst (art. 8-9) 2. Preventie van brand (art. 10) 3. Evacuatie (art ) 4. Brandbestrijding (art ) 5. Schadelijke gevolgen beperken (art. 21) 6. Gemakkelijk interventie openbare hulpdiensten (art. 22) 7. Periodieke controle en onderhoud (art. 23) 40

41 1. Brandbestrijdingsdienst (art. 8) ). ELKE WERKGEVER RICHT EEN BRANDBESTRIJDINGSDIENST OP (= steeds minstens 1 persoon aanwezig) Met minimaal volgende taken volgens schriftelijke procedures: 1. Erop toezien dat melding gebeurt. 2. Toezien op het correct opvolgen van het waarschuwingssignaal. 3. Brandbestrijding in optimale veilige omstandigheden, o.a. door aanwezigheid van persoon die hulp kan bieden. 4. In veiligheid brengen van personen in afwachting van O.H. 5. O.H. in staat stellen de onderneming te betreden. 6. O.H. naar de plaats van brand leiden. 7. Meewerken aan de risicoanalyses en opstellen van procedures 8. Signaleren van brandonveilige situaties en problemen bij evacuatie. 1. Brandbestrijdingsdienst (art. 9). ELKE WERKGEVER bepaalt daartoe (i.f.v. brandrisico, maatregelen, middelen van de O.H.) 1. het aantal leden van de dienst; 2. de nodige bekwaamheden; 3. de specifieke opleidingen; 4. de verdeling van de werknemers (goede verdeling over de arbeidsplaatsen); 5. bijkomende regels voor uitvoeren van de taken uit art. 8. Men mag aanvullend beroep doen op andere personen dan wn. Voor de organisatie van de dienst moet men advies vragen aan de bevoegde preventieadviseur (arbeidsveiligheid) aan het comité Men raadpleegt de bevoegde O.H. 41

42 1. Brandbestrijdingsdienst (bijlage 1) ). Vaardigheden en opleidingen voor de leden van de brandbestrijdingsdienst minimum bijlage 1 van het KB 1. Beheer van de brandbestrijdingsdienst Bekwaam zijn om de interventieploegen te organiseren; mee te werken aan de risicoanalyse. 2. Interventie bij brand A. Vaardigheden B. Opleiding 3. Evacuatie van de aanwezigheden A. Vaardigheden B. Opleiding 1. Brandbestrijdingsdienst (bijlage 1) Vaardigheden en opleidingen 2. Interventie bij brand Bekwaam zijn om: de brandrisico s te herkennen en te signaleren; correct te reageren bij waarschuwing en alarm; de gevaren verbonden aan een brand te identificeren; het nut van brandprocedures te begrijpen; het belang en beperkingen van de opdracht te herkennen; de aard van het vuur te begrijpen en wijze van voortplanting; de beschermingsmiddelen tegen brand kennen en kunnen gebruiken; veilig het begin van brand blussen. 42

43 1. Brandbestrijdingsdienst (bijlage 1) Vaardigheden en opleidingen 3. Evacuatie Bekwaam zijn om: situaties die vlotte evacuatie van personen hinderen te herkennen en te signaleren; de gevaren verbonden aan een brand te identificeren; het belang en beperkingen van de opdracht te herkennen; de situaties te identificeren die leiden tot evacuatie; de evacuatiewegen te identificeren; de evacuatietechnieken kennen en kunnen toepassen; correct te reageren bij alarm; snel en efficiënt een evacuatie uit te voeren. 1. Brandbestrijdingsdienst (bijlage 1) Vaardigheden en opleidingen Opleiding Theorie + praktijk (oefeningen) interventie bij brand + evacuatie; In het bijzonder m.b.t. gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand volgens de interventiescenario s. Regelmatige bijscholing. 43

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING ------------------------ VERSLAG -------------- In het interprofessioneel

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 18 maart 2015 om 20 uur =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave, voorzitter Kristof Sels, burgemeeszter Knegtel

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel

Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel Xxxx/2015 1 Gunstig advies in het MAT van 3 februari 2015 Onderhandeld in het onderhandelingscomité van 27/02/2015 Goedgekeurd op de OCMW Raad

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Payroll Intermediair België BVBA

Payroll Intermediair België BVBA ARBEIDSREGELEMENT Payroll Intermediair België BVBA 1 TOEPASSINGSGEBIED. Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle personeelsleden van : Payroll Intermediair België BVBA met sociale zetel te : RINGWEG

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 08 DOSSIER ACTUALITEIT. Een nieuwe reglementering voor de preventie van psychosociale risico s op het werk (II)...

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 08 DOSSIER ACTUALITEIT. Een nieuwe reglementering voor de preventie van psychosociale risico s op het werk (II)... Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena I Oktober 2014 MEMENTO VAN DE WERKGEVER 08 DOSSIER Een nieuwe reglementering voor de preventie van psychosociale risico s op

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Typeprocedure 1. ALGEMENE BEPALINGEN Typeprocedure Toe te passen procedure voor elke werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, op te nemen in het arbeidsreglement 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN September 2010 REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Dit document werd gerealiseerd dankzij de financiële steun

Nadere informatie

Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels

Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels Isabel PLETS Assistente Arbeidsrecht, Vakgroep sociaal recht, UGent Advocaat, Lydian, Brussel Willy VAN EECKHOUTTE

Nadere informatie