rijkswaterstaat Advies waterkwaliteitsbeheer van het Oostvoornse Meer M Middelburg, oktober 1987 ing. J. Stronkhorst 3/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijkswaterstaat Advies waterkwaliteitsbeheer van het Oostvoornse Meer M Middelburg, oktober 1987 ing. J. Stronkhorst 3/6"

Transcriptie

1 3/6 rjkswaersaa dena g«lj<*ewaergn bbloheek grenaders weg PG mddebufg ' Adves waerkwalesbeheer van he Oosvoornse Meer,! NOTA: GWWS-87.4 Al M Mddelburg, okober 987 ng. J. Sronkhors

2 mnsere van verkeer en waersaa NHOUD. NLEDNG 2. HET OOSTV00RNSE MEER 2.. Algemeen 2... Waerhushoudng Funces Doelsellngen rjkswaersaa behoor bu: n o a daum: augusus 987 bladnr; 2.2. Hudg beheer.a.v. de waerhushoudng 3. WATER- EN BODEMKWALTET 3.. Waerkwale 3... Chlordegehale, emperauur en zuursofgehale Nurënen, doorzch en chlorofyl-a Bacerologsche kwale Zware mealen 3.2. Bodemkwale 4. OVERWEGNGEN T.A.V. HET WATERBEHEER 5. AANBEVELNGEN WATERKWALTETSMETNGEN 6. LTERATUUR GWWS-87.4 njkswaerèaa dens g»lj<*ewaeren bbloheek grenaders weg PG mddelburg

3 f mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoor bj: noa GWWS-87.4 daum: augusus 987 bladnr: 2. nledng n 988 draag Rjkswaersaa he kwanes- en kwalesbeheer van he oosvoornse meer over aan resp. he waerschap De Brelse Djkkrng en he zuverngsschap Zudhollandse elanden en Waarden. n deze noe word de vse van Rjkswaersaa.a.v. he oekomsg kwalesbeheer gegeven. 2. He Oosvoornse meer 2.. Algemeen 2... Waerhushoudng He Oosvoornse meer (ze fguur ) s onsaan door de afdammng van een deel van he Brelse Ga n 966 en de daarop volgende zandwnnng (o 969) voor de aanleg van de Maasvlake. n abel zjn enkele bassgegevens vermeld. Tabel. Bassgegevens van he Oosvoornse meer. - oppervlak : 230 ha - volume : 48,5 mljoen m 3 - pel : 0,3-0,5 m +NAP - depe gemddeld: 2 m maxmaal : 43 m He Oosvoornse meer s een dep meer roe relaef sele oevers: 50% van he oppervlak lg onder 20 m -NAP en slechs 8% lg boven 5 m -NAP. Aanvoer van waer vnd usluend plaas me regenwaer en va zoe grondwaer u de Voornse dunen. De oevers zjn n 980 beschermd door de aanleg van grnddamnen (op,5 m -NAP o ca. 0,8 m +NAP; ze vormen evens een barrère ussen de oever langs he badsrand en he eracher gelegen sele alud Funces He Oosvoornse meer vervul een recreae- en nauurfunce. Er word geen afvalwaer op he bekken geloosd.

4 mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa noa behoor by : daum: augusus 987 GWWS-87.4 bladnr; 3 Recreae: Langs de oevers aan de noordzjde van he meer s een badsrand da op zomerse dagen zeer druk bezoch word. Mddels een gemeeneljke verordenng s he gebruk van moorvaarugen verboden. De hengelspor s geconcenreerd aan de ooszjde. De sporvsserj s van meer dan regonale beekens, mede als gevolg van he fe da jaarljks salmonden n he meer worden ugeze. Aan de noord-weszjde van he meer bevnd zch een dukschool. Nauur; Aan de zud- en de noordwes oevers lggen nauurgebeden. Ze hebben een boansche waarde en denen als hoogwaervluchplaas voor wadvogels de voor de kus fourageren. He bekken zelf s een brakwaersyseem (gemddelde chlordegehale ca. 7,5 g/l Cl") en word daarmee gekenmerk door een lage soorendverse. Desondanks s he vanu hydrobologsch oogpun een waardevol bekken, omda he waer onbelas en helder s (l. ). He fyoplankon besaa u kezel- en gezelwer. He waer s vsrjk. Er z vooral zeevs, de zch aan de zoeere omsandgheden heef aangepas. Ook komen nog enkele klene mosselvelden voor (l. 2). Er worden vele vogelsooren, me name n de wner, aangeroffen zoals zeedukers, fuen, eenden, ganzen, meeuwen, serns en sellopers. 2,.3. n de provncale noa "Openluchrecreae n Zud Holland" (976) word aan he Oosvoornse meer een recreae- en nauurweenschappeljke funce oegekend. n he sreekplan Rjnmond (986) s.a.v. de waerkwale he bekken aangedud als nauurgebed me hoge aquasche waarde. n de jaren 70 s onderzoek verrch naar de mogeljkhed om baggerspece u he Roerdamse havenroondgebed n he Oosvoornse meer e soren (l. 3, 4, 5}. n 982 s he beledsplan Bergng Baggerspece ugebrach waarn de mogeljkhed s opgenomen om he Oosvoornse meer als locae voor bergng van baggerspece e gebruken. De Raad van Rjnmond heef zch daarop echer ugesproken egen slbbergng.

5 mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoorb(j: noa GWWS-87.4 daum: augusus 987 bladnr: 4 De baggerspece zal nu, vanaf 987 r n een grooschalge locae onder de Maasvlake (de Sluferdam) gesor worden,. n he Waerkwalesplan voor de Rjkswaeren (986) worden.a.v. de oegekende funces de volgende doelsellngen vermeld: esensellende funce: zwemwaer en recreae; - ecologsche doelsellngen: laagse en mddelse nveau. De funces vswaer en specebergng zjn ne oegekend Hudg beheer.a.v. de waerhushoudng He beheer s n handen van Denskrng Hoek van Holland en besaa u he pelbeheer en waerkwalebemonserng. n de zomer word een pel van 0,3 +NAP nagesreefd, n de wner van 0,5 -fnap. Hermee word bewerksellgd da er een evenwch bljf be saan ussen he zoee en he zoue grondwaer n he aangrenzende nauurgebed "de Oosvoornse dunen". Pelregelng gebeur me 2 pompen (capace 20 nt3/mn.) de va een ledng n verbndng saan me he Harelkanaal. Deze pompen zjn n he boenhus opgeseld (ze fguur ). n de prakjk word usluend na veel regenval waer weggepomp om e voorkomen da he pel boven de 0,5 m +NAP kom. De waerkwalemengen besaan u maandeljkse oppervlake bemonserng bj boe BG 3 voor de analyse op: orhofosfaa, ph, zuursof, slcum, nraa, ammonum, chlorde, emperauur, doorzch, Kjeldahl-sksof, oaalfosfaa, zwevende sof, gloeres, chlorofyl, ole, kleur en geur. n de zomermaanden word bacerologsch onderzoek ugevoerd (analyse E-col en faecale srepococcen). De analyses worden verrch door he DBW/RZA. 3' Waer- en bodemkwale 3.. Waerkwale 3... Chlordegehale, emperauur en zuursofgehale A. Sezoenvaraes; Voor de beschrjvng van de varaes n chlorde- en zuursofgehale en emperauur door he jaar s gebruk gemaak van de rou-

6 T mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoor bj: noa GWWS-87.4 daum: augusus 987 bladnr; 5 nemage waerkwalesmengen over de perode op meepun BG 3 (ze fguur ) de door Rjkswaersaa zjn ugevoerd (WAKWAL programma). He gaa herbj om oppervlakemonsers. He verloop n de maandgemddelde waeremperauur (fguur 2) laa zen da de hoogse emperauur (ca. 9"C) n jul en augusus word waargenomen erwjl de laagse emperauur (ca. 4'C) n februar voorkom. He chlordegehale veroon geen varaes door he jaar. Wel s er sprake van een geledeljke verzoeng (ze pagna 6). He zuursofgehale, ugedruk als zuursofverzadgngspercenage (fguur 3), varër weng van 00%; alleen n aprl bj aanwezghed van relaef veel fyoplankon, sjg he percenage o boven de zuursofverzadgngswaarde (ca. 0%). B. Srafcae: De vercale verdelng van he chlordegehale, de emperauur en he zuursofgehale s van 969 o 975 op dverse punen n he Oosvoornse meer gemeen (l. 6). Fguur 4 llusreer he verloop over de vercaal op meepun BG 3. U he onderzoek kan worden geconcludeerd da: - emperauursrafcae opreed, me een spronglaag op ca. 5 m -NAP; - geen chlordegelaagdhed aanwezg s; - he zuursofgehale beneden de spronglaag n de loop van de zomer o ca, 2 mg/l kan dalen. Door de lggng van he Oosvoornse meer aan de kus s de mengng door wnd voldoende groo om de spronglaag ne o boven 5 m -NAP e laen komen. He zuursofarme hypolmnon beslaa 2/3 van he oale oppervlak. Om een acueel beeld e krjgen s door DGW op 28 jul 987 een vercaalmeng op BG 3 ugevoerd waarvan de resulaen n fguur 5 zjn weergegeven. Ook nu kan geconcludeerd worden da er geen chlordegelaagdhed s en da er een emperauurspronglaag op ca. 5 m depe aanwezg s. De serke wnd één dag voor de meng (wndkrach 6 Beaufor), heef er vermoedeljk voor gezorgd da relaef zuursofrjk waer u de bovenlaag n de onderlaag (20-35 meer) s gemengd.

7 mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoor bj: noa GWWS daum; augusus 987 bladnr: 6 C. Verzoeng He chlordegehale n he meer daal n de loop van de jaren o..v. de zoewaeraanvoer va grondwaer en neerslag (fguur 6). He hoogse gehale,,5 g/l Cl", kwam voor n 973 door een eenmalg nlaen van waer u he Beerkanaal (,2 mlj.m3 m.b.v. een zuger en persledng), omda he waerpel op he Oosvoornse meer e laag was. He jaargemddelde chlordegehale s ussen 973 en 986 gedaald van,50 g/l Cl" o 7,9 g/ Cl-, d s gemddeld 257 mg/ Cl~ per jaar. n prncpe laa de verzoeng van he bekken zch op een eenvoudge wjze beschrjven me een "deale menger" model: C - (Co - C) * exp (-QA). + C () waarn C = chlordegehale op jdsp, C = chlordegehale van he ngelaen waer, Co = chlordegehale van he begn van de n e perode, Q >= ngelaen hoeveelhed waer per jdseenhed en V = volume van he meer. n de sude naar de verondepng van he Oosvoornse meer (l. 5) werd ugegaan van een aanvoer van zoewaer van gemddeld m 3 per jaar (= neerslagoverscho mvjaar mvjaar va zoe grondwaer u de Voornse dunen) de verzoeng werd berekend op ca. 55 mg/l Cl" per jaar. De verzoeng s o op heden nagenoeg lnear verlopen en sneller da op bass van de zoewaerbelasnggegevens e verwachen was. Mogeljk s de bjdrage van de zoee kwel en/of de afsromng van oeverlanden e laag ngescha. He zoewaerdebe Q kan op grond van een gemddelde afname van 257 mg/ Cl~, gescha worden op,.0 6 a,5.0 6 mvjaar, n jul 987 (fguur 3) was he chlordegehale reeds gedaald o 7,2 g/l Cl" Nurënen _doorzch_en_chlorofyl-a He verloop n de gehalen orho-fosfaa, mnerale sksof {= NH4 + NO3) en opgelos slcum s weergegeven n resp. fguur 7, 8 en 9 (bron WAKWAL).

8 mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoor bj: noa daum: augusus 987 bladnr; 7 GWWS-87.4 He orho-fosfaa veroon n de perode een lche sjgng, vermoedeljk als gevolg van naleverng van orho-fosfaa door de bodem, n he voorjaar neem he gehale engszns af als gevolg van de fyoplankongroe. He gehale mnerale sksof en opgelose slcum neem eveneens door fyoplankongroe n he voorjaar af en sjg weer n de zomer en najaar als gevolg van mneralsae. He Oosvoornse meer s zeer helder zoals u de gegevens van de doorzch bljk (fguur 0). De laagse maandgemddelde waarde (ca. 3 meer) n aprl val samen me de pek n de concenrae aan fyoplankon (ze fguur ), erwjl de hoogse waarden (ca. 7 meer) n december worden waargenomen. He chlorofyl-a gehale, een maa voor de concenrae fyoplankon, s he hoogs n aprl me maxma van ca. 20 ug/ (ze fguur ). n abel 2 zjn de zomergemddelde waarden van chlorofyl-a, doorzch en sksof (NO2 en NO3) n 986, geoes aan de MP normen voor zoee waeren. Heru bljk da voldaan word aan de basskwale. U de gegevens bljk da zch n he Oosvoornse meer geen eurofërngsproblemen voordoen. Tabel 2 Vergeljkng ussen de MP nonnen voor de basskwale voor zoee waeren en de zomergemddelde waarden n he Oosvoornse meer (BG 3) n 986 voor enkele waerkwalesparameers. Parameer doorzch NOg + NO3 chlorofyl-a eenhed m mg/l ug/ MP norm 0, Oosvoornse meer 4,0 0,02 6, Bacerologsche kwale He bacerologsch onderzoek besaa u de analyses op hermoolerane bacerën van de E-col groep en faecale srepococcen. Rapporage over 983 en (l. 7, 8) onen aan da de oesand voldoe aan de zwemwaernormen Zware mealen Recene gegevens van de gehalen aan mcroveronrengngen n he Oosvoornse meer zjn ne beschkbaar. U oude daa bljk (l. 4,

9 mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoorb(j noa GWWS daum: augusus 987 bladnr: 8 a) da de gehalen aan zware mealen laag zjn en voldoen aan de baslskwalesnormen. Aangezen er geen (effluen) lozngen op he Oosvoornse meer plaas vnden s er geen reden om aan e nemen da de concenraes gewjzgd zjn Bodemkwale De waerbodem van he Oosvoornse meer beva een hoog slbgehale (fguur 2). n 978 zjn voor wa beref zware mealen bodemkwalesanalyses op 20 punen (fguur 3) ugevoerd (l. 3). Van 0 monserpunen zjn n he suderappor (l. 3) de ruwe gegevens erug e vnden. Ter ndenfcae zjn de gegevens bewerk volgens de mehode de recen (sepember 987) s opgeseld door DGMH (vermeld n MPV88, Bodemkwale). Herbj worden de gemeen concenrae genormalseerd naar een sandaard bodem me 0% organsche sof en 25% luum («frace klener dan 2 urn): ze abel 3. De referenewaarden van de sandaardbodem (abel 3) gelden voor de zogenaamde mulfunconele bodem. Voor he handhaven van een opmale waerbodemkwale/ecosyseem denen deze normen ne e worden overschreden. U de abel bljk da n vele gevallen ne aan de referenewaarden voldaan word. Me name n he ooseljk deel (de meepunen /m 32) hebben verhoogde gehalen aan zware mealen de mogeljk veroorzaak zjn door sedmenae van veronrengd slb vóór de afslung van he Brelse ga n 969.

10 mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoor bu: noa GWWS daum; augusus 987 bladnr: 9 Tabel 3 Gehalen aan organsche sof, luumfrace en de genormeerde concenraes aan znk, koper, chroom, nkkel, lood en cadmum n he sedmen van he oosvoornse meer n 978 (l. 3). Pun * org. sof % 6,2 2,3 5,8 3,5 4, 5,7 3, 5,4 5,8 4,2 % luum berekend ** 26,5 9,3 23,5 5,7 8,3 27,7 3,5 25,6 29,2 8,5 genormeerde gehalen ug/g Zn Cu Cr N 30,7 26,8 30,6 27,6 28,4 30,4 27, 28,7 29,7 3,6 Pb ca 3,2 /4 2,6 U8 2,0 2,0,,4,3 Referenewaarde sandaardbodem ,8 *) ze fguur 2 **) berekend door de gemeen frace klener dan 6 urn e vermengvuldgen me 2/3.

11 mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoorbj noa GWWS-87.4 daum: augusus 987 bladnr: 0 Overwegngen.a.v. he waerbeheer He pelregme. Zoals gezegd s he pelregme afgesemd op he grondwaerpel n de Oosvoornse dunen. Volgens de beheerder van deze dunen, he zudhollandse Landschap, voldoe he pelbeheer op he Oosvoornse meer goed en s er geen aanledng om d e wjzgen. De beheerder van he Oosvoornse meer, Rjkswaersaa (Denskrng Hoek van Holland) consaeer da bj een pel boven. 0,5 m +NAP en. harde wnd schade aan de grnddammen kan onsaan zoda voorkomen moe worden da he pel boven d nveau sjg. De nvloed van de (beperke) pelflucuaes op de waerkwale word gerng geach en s daarom buen beschouwng gelaen. pe verzoeng, wanneer word ugegaan van een zoewaeroevoer van,3.0 6 mvjaar en een chlordegehale n he meer van 7,2 g/l Cl" n 987 {ze paragraaf 3... C.) mag bj een verdere exponenële afname volgens vergeljkng () verwach worden da he chlordegehale o g/l Cl" gedaald s omsreeks he jaar De vraag doe zch voor of opmalsae van he beheer.a.v. he zougehale wenseljk en mogeljk s. De mogeljkheden om he Oosvoornse meer geforceerd e verzoeen of jus he zougehale e verhogen word achereenvolgens n he kor aangegegeven. He doorspoelen me zoewaer kan n prncpe me waer u bjv, he Brlelse meer of he Harelkanaal. D heef echer als bezwaar da de belasng me eurofërende soffen serk oeneem. He verhogen van he zougehale door aanvoer van zouwaer u de Noordzee kan ugevoerd worden door he nsellen van een connu debe heef groe fnancële consequenes zal hebben. Een andere mogeljkhed s he eenmalg aanvoeren van een groe hoeveelhed zou waer, zoals da n 973 ook s gedaan. Vanu ecologsch oogpun s he brakwaersyseem als soorenarm e omschrjven. Daaregenover saa da he meer als brakwaersyseem, gelegen naas zoue waeren (Grevelngen en Noordzee) en zoee waeren (o.a. Brelse meer), een bjzondere plaas nneem. Volgens de vsrechhebbende, de hengelsporfederae Randsad, voldoe he hudge zougehale, aangezen he uzeen van salmonden mogeljk s.

12 mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoor bj: noa GWWS-87.4 daum: augusus 987 bladnr: Veranderng van he zougehale ljk ook vanu de overge recreae ne aan een behoefe e voldoen. Vooralsnog ljk he Oosvoornse meer onder de hudge omsandgheden goed e funconeren en s er geen aanledng om alernaeven.a.v. he waerhushoudkundg beheer e besuderen. Aanbevelngen waerkwalesmengen U he voorgaande bljk da he oekomsg waerkwalesbeheer usluend berekkng hoef e hebben op een monorng van de waerkwale.v.m.. conrole van de oegekende funces en he oesen aan de geselde normen, 2. he bepalen van evenuele rends. Volgens de AMvB "Kwalesdoelsellngen en mengen oppervlakewaer" s de waerkwalesbeheerder verplch (rounemag) mengen e verrchen, waarbj gele moe worden op - de oogmerken van he roune onderzoek; - de bemonserngslocae; - he parameerpakke en de frequene. OogmerkÏ voor he Oosvoornse meer zjn, gezen de funces de he bekken vervul, mengen.a.v. bacerologsche kwale en de algemene waerkwale noodzakeljk. Locae; - Algemene waerkwale: de bemonserng kan geconnueerd worden bj boe BG 3. - Bacerologsch: voor de bacerologsche kwale den de bemonserng ugevoerd e worden n de srook ussen he badsrand en de kezeldam. Parameers: de relevane parameers zjn: - algemene waerkwale: orho-fosfaa, opgelos slcum, nraa, nre, ammonum, emperauur, doorzch, chlorofyl-a, zuursof en chlorde; - bacerologsch: hermoolerane col en faecale srepococcen.

13 mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoor bj: noa GWWS-87.4 daum: augusus 987 bladnr: 2 Frequene; - algemene waerkwale: u de meeresulaen van de afgelopen jaren bljk he sezoensverloop nagenoeg consan e zjn en da de mees relevane gegevens n he zomerhalfjaar worden verkregen. De algemene waerkwalesparameers kunnen daarom n de oekoms usluend van maar (pek chlorofyl-a) /m sepember bepaald worden; - bacerologsch: maandeljks van aprl /m sepember. Kosen* De jaarljkse kosen van de waerkwalesmengen worden gescha op: - bemonserng: 4 m.d. f ,«- analyses: nurënen a f, 25,= per suk f. 875,= chlorofyl-a a f. 3,«per suk f. 27,= bacerën af. 50,= per suk f. 700,= f..792,= - rapporage: 2 ra.d. f..000,= f ,=

14 T mnsere van verkeer en waersaa rjkswaersaa behoor b(j: noa GWWS-87.4 daum: augusus 987 bladnr: 3 Lerauur >. openbaar Lchaam Rjnmond, 978. Bassplan Oosvoornse meer en Slufergebed (nermrapporage). 2. Leews, R.J,, 978. Derljk en planaardg leven n he Oosvoornse meer, DDM Waerloopkundg Laboraorum, 980. Mleuchemsche aspecen van he soren van baggerspece u de Maasmond, de Bolek- en de Waalhaven n he ovm. M50/Ml Waerloopkundg Laboraorum, 98. Waerkwalesaspecen jdens en na he soren van baggerspece u de Maasmond, de Bolek- en de Waalshaven n he Oosvoornse meer, M50/M Rjkswaersaa, 978. Aspecen van verondepng van he Oosvoornse meer me onderhoudsbaggerspece. 6. Rjkwaersaa, Drece Waerhushoudng en Waerbewegng, dsrc zudwes, 982. Resulaen van chlorde-, emperauur- en zuursofmengen n he Oosvoornse meer. Noa Rjkswaersaa, RZA, 983. Bacerologsch onderzoek n he Noordeljk Delabekken n 983. Noa Rjkswaersaa, 986. Zwemwaeronderzoek n de rjkswaeren n de jaren 982 /m 985.

15 444 g u

16 ffl- 2 Temperauur ( C), Rjksnaersaa Dens Gej demeren Mddelburg 20. 3E 3K 3 3 E 5. 3 E ' 3 E 0. E ] E 5. m E! 3E 0. J ' F ' «' A " M " j A ' S 0 Af, 0 Tjdas n maanden

17 fg.3 Zuursofverzadgngspercenage (%), Rjkswaersaa Dens Geljdewaeren Mddelburg T E M r J E - _ 3! l ï ï l F ' M ' A ' M ' J ' J ' s 0 ' N ' D Tjdas n maanden

18 0 ao 40 o 0 ' f *o 5? e! f f - r r * / jm o 0 ao l! f J W«K/ Fguur 4: Verloop n emperauur { / 0 «o *'73 ] 0» n w?' 6 3-6* 73 \ ' ( '73 ) (*C), chlordegehale (g Cl"/D ( ) en zuursofgehale {mg 0 2 /l) {+ +) over de vercaal (l. 6). _o X

19 --emperauur *C fl zuursofgehale mg/l chlordegehale g/l fguur 5«verloop n emperauur,chlorde- en zuursofgehale op 3G3, d.d. 28 jul 987. e G

20 FG.6 OOSTVOQRNSE MEER jaar gemddeld chlordegehale r- " "\ Rjkswaersaa Glans Gejdauaaran Hlddalöurg JAAR 98B 990

21 FG.7 0P04-P Rjkswaersaa Dens Sejdewaeren Mddelburg 0.50^ r Tjdas n jaren

22 FG. 8 N MNERAAL Rjkswaersaa Dens Gejdewaeren Mddelburg BG3 0.50, , 0.00, Tjdas n jaren

23 FG. 9 QPG.S Rjkswaersaa Dens Gej dewaeren Mddelburg 3G Tjdas n jaren

24 fjg.0 Doorzch (dm), Rjkswaersaa Dens Gejóewaeren Mddelburg ! 48. \ 3! n 3 f f )' ï ' l 24. m 0. J r ' w ' Ü ' «' J ' j ' ^ ' s ' o ' * >.. Tjdas n maanden 0

25 FG. Rjkswaersaa Dens Gaj/enaeren Mddelburg BG Tjdas n jaren

26 20 0 < ', < 6 UW < < V. < '6 «m < < (. < 6 «m < < */. < 6 >*m < 7O Fguur 2: Gebeden me geljke gehalen aan slb (% klener dan 6 \m) ' U. 3) Fguur 3s Monserpunen bodemkwale, (l. 3)

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid Informae van uw gemeene laazones & ulaaregels Hondenpoepbeled Honden zjn voor veel mensen gelefde husderen. Hondenpoep daarenegen s een groe ergerns van veel nwoners van Capelle aan den IJssel. Daarom

Nadere informatie

Project B11: Vladymo update. KULeuven maart 2012

Project B11: Vladymo update. KULeuven maart 2012 Projec B11: Vladymo updae KULeuven maar 2012 Algemeen secrearaa Seunpun beledsrelevan Onderzoek Fscale & Begrong Voskenslaan 270 9000 Gen Belgë Tel: 0032 (0)9 248 88 35 E-mal: vanessa.bombeeck@hogen.be

Nadere informatie

Spiegels. N.G. Schultheiss

Spiegels. N.G. Schultheiss 1 Spegels N.G. Schulhess 1 Inledng Deze module s drec e volgen vanaf de derde klas. Deze module word vervolgd me de module Lenzen of de module Parabolsche spegels maken. Uendeljk kun je me de opgedane

Nadere informatie

21 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING

21 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING /ER LNG-ermnal Zeebrugge FluxysLNGNV 21 NET-TECHNSCHE SAMENVATTNG SGS Envronmenal Servces december 2003 248 ' Projecnummer : 03.0149 1ER LN&ermnal Zeebrugge Fluxys LNG NV 21.1 Beknope omschrjvng projec

Nadere informatie

Analyse en beheer van financieel risico van aandelen

Analyse en beheer van financieel risico van aandelen Analyse en beheer van fnanceel rsco van aandelen door J.J. Huj onder begeledng van dr. r. J. van den Berg en drs. W.M. van den Bergh afsudeerscrpe Informaca & Econome Erasmus Unverse Roerdam Analyse en

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg, een methode e voor het bepalen van volume- en prijsontwikkelingen0g

Geestelijke gezondheidszorg, een methode e voor het bepalen van volume- en prijsontwikkelingen0g 07 k07 Geeseljke gezondhedszorg, een mehode e voor he bealen van volume- en rjsonkkelngen0g kelngen Arhur Denneman ublcaedaum CBS-ebse: 5 december 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklarng van ekens. = gegevens

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

'i I -~-,L. I bx BETREFFENDE DE BEMALING VAN DE NOORDOOSTPOLDER

'i I -~-,L. I bx BETREFFENDE DE BEMALING VAN DE NOORDOOSTPOLDER ' J J A A R V E R S L A G -~-,L bx - BETREFFENDE DE BEMALNG VAN DE NOORDOOSTPOLDER 603 1 9 6 9 r-"...-,."> '1 2:;::;>,:,+, &,;,*A;J L,,-. -n., JAARVERSLAF - BXTREFFENDE DE BEMALNG VAN DE NOORDOOSTPOLDER

Nadere informatie

4?- COA y} Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Lil PVE Keuken caravan. Algemene omschrijving

4?- COA y} Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Lil PVE Keuken caravan. Algemene omschrijving 4? COA y} Cenraal Orgaan opvang aselzoekers WABO20606 PVE Keuken caravan äehoor bj beslu lamens burgemeeser en wehouders ld. 97206 rum Husman D m gev ngs yvgün n n gverlener Ll 203 Algemene omschrjvng

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking van de methoden in rekenkundige formules

Bijlage 1 Uitwerking van de methoden in rekenkundige formules Bjlage 1 Uwerkng van de mehoden n rekenkundge formules 1 Inledng... 2 2 Mehode o vassellng van de x-facor...3 2.1 Toepassng van de x-facor en rekenvolumna...3 2.2 Kernbegrppen... 4 2.3 Sandaardsae van

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007 STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN A BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B in deze veregenwoordigd door C e D vs E e F : No-claimeruggave : 20070983 : 7 november 2007

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Parkweg 158 te Vlaardingen KvK: BTl[r: NVM Bouman Makelaardij Riouwlaan NL Vlaardingen

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Parkweg 158 te Vlaardingen KvK: BTl[r: NVM Bouman Makelaardij Riouwlaan NL Vlaardingen BOUMAN MAKELAARDJ Plon F. Bouman - de Wolf Regeer makelaer - axaeur Parkweg 158 e Vlaardngen Bouman Makelaardj Rouwlaan 56 3131 NL Vlaardngen Telefoon: OLO -2342693 KvK: 24294373 BTl[r: 057263607801 E-mal:

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

Tentamen Pensioenactuariaat 2 juni 2003

Tentamen Pensioenactuariaat 2 juni 2003 Tenmen Pensoencur 2 jun 2003 Opgve 1 (10 punen) Me berekkng o een beplde overlevngsfel geld, µ = 0,15 0,10, 0 ½ µ = (0,01), ½ 1 Bereken l 1, ls l 0 =100 Opgve 2 (25 punen) Gegeven zj voor he leefjdsnervl

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

artikel 41, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de derde reguleringsperiode

artikel 41, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de derde reguleringsperiode Nederlandse Mededngngsauore ONTWERPBESLUIT Nummer 102282 / 45 Beref zaak: Beslu o wjzgng van he mehodebeslu o vassellng van de kwaleserm ngevolge arkel 41, eerse ld, van de Elekrceswe 1998 voor de derde

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j IR. TH. G. MARTFJN Rjksnsttuut voor Drnkwatervoorzenng, 's-gravenhage Kwaltetsverbeterng n spaarbekkens csot *j Grondslagen Bassplannen 5 5. Parallelschakelng van een doorstroombekken met spaarbekkens

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Enkelvoudige (zuivere) elementen in een wisselstroomkring.

Hoofdstuk 10. Enkelvoudige (zuivere) elementen in een wisselstroomkring. Elekrce Hoofdsk 0. Enkelvodge (zvere) eleenen n een wsselsrookrng. Algeeenheden: n d deel beschowen we enkelvodge keens (ds geen parallelle akken) e eleenen waarvan alle paraeers consan zjn (zoals de zvere

Nadere informatie

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen, e r Braban Waer NV. Telefoon 0736838888 Fa 073 683 89 99 Ineme wj.brabanwaer.n1 Kiderse www.duk1nbqabariwae.nl Miniserie van i&m Mevrouw drs. M.H. Schulz van Haegen Pos1ares Posbus 1068 Posbus 20901 2500

Nadere informatie

Dit rapport is ook beschikbaar via www.milieurapport.be. Contactadres:

Dit rapport is ook beschikbaar via www.milieurapport.be. Contactadres: Decopose-analse van energendcaoren n Vlaanderen Johan Couder, Avel Verbruggen Depareen Mleu, Technologe en Technologeanageen (MTT) Unverse Anwerpen (UA) Sude ugevoerd n opdrach van de Vlaase Mleuaaschappj,

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen.

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen. My of i l er ec hni eki n er na i ona l T : +31( 0) 481461191 E : i nf o@my ogend. c om W: www. my ogend. c om Pos a dr es Wi l l em Al e x a nder s r a a 23c 6691E EGend Geen enkel lakproces is gelijk

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

X Y e. p n+ e. X Y e. Y(stabiel)

X Y e. p n+ e. X Y e. Y(stabiel) Faculei Bèaweenschappen Ioniserende Sralen Pracicum chergrondinformaie Eigenschappen van ioniserende sraling Bij he uizenden van ioniserende sraling röngensraling en α-, β- en γ-sraling door maerie gaa

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding Vr He spel over geneisch gemodificeerd voedsel Handleiding Achergrond Er besaa nog seeds veel discussie over geneisch gemodificeerd voedsel. Voorsanders hechen veel waarde aan de mogelijkheden, zoals goedkopere

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

R IJ KS W A l EH S T A AT - D ELTA O IEN ST

R IJ KS W A l EH S T A AT - D ELTA O IEN ST ... R: R J KS W A l EH S T A AT - D ELTA O EN ST wuterloopkundge afdelng %. - NOTA W- 76.007 AANTAL PAGNA'S: AANTAL BJLAGEN : _y l. o N u: H G E-myz AAN: VRAAG GESTELD DOOR: r. W. v.d. llcrberg VAN : Drekte

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies.

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies. College van B&W Gemeente Rjswjk t.a.v. de heer M. de Hoog Postbus 5305 2280HH RJSWJK ZH ÖRG. ONÜEKDEtl RE6. KENMERK 7 0 6 m 203 Hoogheemraadschap van Delfland U W B R E F m februar* 203 U W O N S K E N

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Sectie Algemene Economie Dr. B.S.Y. Crutzen

Erasmus School of Economics Sectie Algemene Economie Dr. B.S.Y. Crutzen Erasmus School of Economcs Sece Algemene Econome Dr. B.S.Y. Cruzen Y Wan L 288732yl@suden.eur.nl DE IMPACT VAN ONTWIKKELINGSHULP OP MENSELIJKE ONTWIKKELING: EEN CROSS-COUNTRY ANALYSE TUSSEN 1975 2004 Absrac:

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

dwarsrichting Doelstellingen van dit hoofdstuk

dwarsrichting Doelstellingen van dit hoofdstuk 7 Afschuiving HOOFDSTUK in langs- en dwarsriching Ga naar www.pearsonmylab.nl voor sudiemaeriaal en oesen om je begrip en kennis van di hoofdsuk ui e breiden en e oefenen. Ook vind je daar videouiwerkingen

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007)

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007) 109 Seizoencorrecie Marcel van Velzen, Robero Wekker en Pim Ouwehand Saisische Mehoden (10007) Den Haag/Heerlen, 2010 Verklaring van ekens. = gegevens onbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Bepaling fysisch-chemische veldparameters

Bepaling fysisch-chemische veldparameters Pagina 2 van 32 Uigegeven door RWS Waerdiens Deze RWSV is een gezamenlijke uigave van de Mee- en Informaiediensen van de Regionale Diensen van Rijkswaersaa. Hoewel bij deze uigave de uierse zorg is nagesreefd

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

ti t a t1t Modelsimulaties NCP Westerschelde Slikken van Waarde 25 april 2002 Definitief rapport RWS-RIKZ ROYAL HASKONING

ti t a t1t Modelsimulaties NCP Westerschelde Slikken van Waarde 25 april 2002 Definitief rapport RWS-RIKZ ROYAL HASKONING A/ANY OF ROYAL HASKONING HASKONING NEDERLAND BV COASTAL & RIVERS Modelsmulaes NCP Weserschelde Slkken van Waarde 25 aprl 22 Defnef rappor RWS-RIKZ a r A OONFANY OF C L } J Documenel Verkore documenel Saus

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Laagspanningsapparauur Gebruikshandleiding We do more wih elecriciy Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Kennismaken me de beveiligingsuni Beveiligingsuni

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde 1 HAVO Beweging

Samenvatting Natuurkunde 1 HAVO Beweging Beweging Samenvaing Nauurkunde HAVO Eenparig rechlijnige beweging a Eenparig versnelde rechlijnige beweging a a = consan a = 0 m/s Oppervlake = v = 0 m/s Oppervlake = v v v v = consan v() = a Oppervlake

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B, vs C te D : Geneeskundige zorg; plastische chirurgie; borstverkleining : : 26 maart 2008

BINDEND ADVIES. : A te B, vs C te D : Geneeskundige zorg; plastische chirurgie; borstverkleining : : 26 maart 2008 I BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B vs C e D : Geneeskundige zorg; plasische chirurgie; borsverkleining : 20072207 : 26 maar 2008 I Posadres Posbus 293700 AG Zeis Bezoekadres Sparrenheuvel6

Nadere informatie

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting De radioaciviei die mogelijk word uigesraald in consrucies, is hoofdzakelijk e wijen aan de aanwezigheid van radium (Ra 226) en/of horium (Th 232) in de kelder en in de gebruike maerialen. Ui de ondersaande

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Herziening van de WWB-raming voor het Centraal Economisch Plan 2012

Herziening van de WWB-raming voor het Centraal Economisch Plan 2012 Herziening van de WWB-raming voor he Cenraal Economisch Plan 2012 CPB Achergronddocumen Maar 2012 Gijs Roelofs 1 Samenvaing In di CPB Achergronddocumen word een nieuwe ramingsregel voor he bijsandsvolume

Nadere informatie

BRONCOMMENTAREN. De Registres Civiques 1811 (1812, 1813)

BRONCOMMENTAREN. De Registres Civiques 1811 (1812, 1813) BRONCOMMENTAREN IV De Regstres Cvques 8 (82, 83) door J. L. van Zanden le herzene verse van de utgave sgravenhage 985 Inhoud. Inledng 53 a. Een hstonsche stuerng 53 b. Een vsuele kennsmakng 53 2. De admnstrateve

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID. = gekende spanning = corresponderende gemeten stroom als maat voor de geleidbaarheid.

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID. = gekende spanning = corresponderende gemeten stroom als maat voor de geleidbaarheid. 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED GELEIDBAARHEID De geleidbaarheid is een maasaf voor de ionenaciviei in waer of voor de aanwezigheid van gedissocieerde soffen in een waerige oplossing. Oplossingen van de meese

Nadere informatie

IGIA. Aanvullend Bureauonderzoek. Flevokust Lelystad. fe* Vestiges of Che past Sporen uit het >7. Artheologie & cultuurhistorie.

IGIA. Aanvullend Bureauonderzoek. Flevokust Lelystad. fe* Vestiges of Che past Sporen uit het >7. Artheologie & cultuurhistorie. Vestges of Che past Sporen ut het >7 fe* GA Artheologe & cultuurhstore Aanvullend Bureauonderzoek Flevokust Lelystad ( Rapportnummer 446 Projectnummer V07/1062 SSN 1573-9406 Status en verse Concept 1.0

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

t-toets met één steekproef Onderzoeksmethoden: Statistiek 3 t obs = s N Marjan van den Akker Tweezijdige t-toets met één steekproef

t-toets met één steekproef Onderzoeksmethoden: Statistiek 3 t obs = s N Marjan van den Akker Tweezijdige t-toets met één steekproef -oe me één eekproef vergelijking van één eekproefgemiddelde me een norm (een van e voren bepaald gemiddelde probleem: σ ui populaie i nie bekend en he eekproefaanal i klein (

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie