Stapeling Regelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stapeling Regelgeving"

Transcriptie

1 FINANCIAL SERVICES Stapeling Regelgeving Een onderzoek naar de effecten van de toename en stapeling van regelgeving op de Nederlandse bancaire dienstverlening September 2012 kpmg.com

2

3 Inhoudsopgave Introductie 5 Lijst met afkortingen 6 1. Samenvatting 7 2. Werking bankbedrijf en omgevingsfactoren Overzicht te implementeren regelgeving Effecten van stapeling van te implementeren regelgeving Belangrijkste nieuwe initiatieven beleidsmakers 51 Bijlagen 56

4

5 Introductie 5 Stapeling Regelgeving In opdracht van VNO-NCW heeft KPMG de effecten van de stapeling van regelgeving op de Nederlandse bancaire dienstverlening geanalyseerd. Het eerste hoofdstuk van deze rapportage bevat een samenvatting en onze conclusies. De volgende hoofdstukken beschrijven de resultaten van onze analyse. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de bancaire sector in Nederland, de werking van het bankbedrijf en de relevante omgevingsfactoren waar de bancaire sector mee geconfronteerd wordt. In totaal zijn 38 nieuwe regels en initiatieven geanalyseerd. In de bijlagen is hiervan een overzicht opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van regels die op dit moment en op korte termijn van wezenlijke invloed is c.q. zal zijn op de bancaire dienstverlening. In hoofdstuk 4 volgt een analyse. Deze geeft een overzicht van de effecten van regelgeving en is in die zin geen beoordeling van de kwaliteit en effectiviteit van de (individuele) regelgeving als zodanig. De analyse richt zich specifiek op de dienstverlening van de Nederlandse bancaire sector. Onder dienstverlening wordt het geheel van diensten dat banken aan consumenten en bedrijven bieden verstaan. Een deel van de analyse beslaat een kwantificering van een viertal maatregelen waarvan wordt verwacht dat deze de grootste effecten op het bedrijfsmodel van de banken hebben en voldoende kwantificeerbaar zijn. Tot slot worden in het laatste hoofdstuk de mogelijke (versterkende) effecten van nieuwe initiatieven op gebied van regelgeving besproken. Figuur 1: Structuur van het rapport Werking bankbedrijf en omgevingsfactoren [Hoofdstuk 2] Overzicht regelgeving in voorbereiding [Hoofdstuk 3] Effecten van stapeling van regelgeving in voorbereiding [Hoofdstuk 4] Belangrijke nieuwe initiatieven van beleidsmakers [Hoofdstuk 5] In hoofdstuk Stapeling regelgeving 4 volgt een analyse. Deze geeft een overzicht van de effecten

6 6 Stapeling Regelgeving Lijst met afkortingen AFM BCBS DNB EBA ECB ESA ESMA ESRB FSB IMF SIFI Autoriteit Financiële Markten Basel Committee on Banking Supervision De Nederlandsche Bank European Banking Authority European Central Bank European Supervisory Authorities European Securities and Markets Authority European Systemic Risk Board Financial Stability Board International Monetary Fund Systemically Important Financial Institution Zie bijlagen voor een toelichting op afkortingen van wet- en regelgeving.

7 7 Stapeling Regelgeving 1. Samenvatting De afgelopen jaren hebben mondiale, Europese en nationale wetgevers en autoriteiten veel nieuwe regelgeving geïntroduceerd om de bancaire sector stabieler te maken en risico s in te perken. Hoewel de impact van afzonderlijke voorstellen veelal wel inzichtelijk wordt gemaakt, ontbreekt het aan een overzicht van en inzicht in de effecten van al deze voorstellen samen, in het bijzonder zoals die gelden voor Nederland. Dit rapport beoogt dat gat te vullen door een integraal overzicht te bieden van recente en op handen zijnde regelgeving. Het uitgevoerde onderzoek beoogd inzicht te geven in de mogelijke effecten van de nieuwe regelgeving op met name het kredietverlenend vermogen van de banken en daarmee de mogelijkheid tot financiering van de Nederlandse economie. De kernfunctie van banken is het aantrekken van gelden van particulieren en bedrijven en het weer uitlenen daarvan in de vorm van kredieten. Banken zijn voor Nederlandse bedrijven de primaire bron voor kredietverlening. Nederland heeft een open economie en het bedrijfsleven is sterk internationaal georiënteerd. Ook de banken in ons land opereren van oudsher sterk internationaal. Daarmee is de kernfunctie van banken essentieel voor de Nederlandse economie. Anders dan in het buitenland kunnen Nederlandse banken deze kernfunctie slechts beperkt vervullen op basis van het aantrekken van particulier spaargeld. Nederlanders sparen wel, maar dit is onvoldoende om bijvoorbeeld de uitstaande hypothecaire leningen te financieren. Bovendien sparen Nederlanders voor een belangrijk deel via het Nederlandse pensioenstelsel. Die spaargelden worden door pensioenfondsen vooral buiten Nederland belegd en zijn daarmee niet beschikbaar om via de bancaire kredietverlening in de Nederlandse samenleving te investeren. Daarom moeten Nederlandse banken, meer dan banken in andere Europese landen, de voor kredietverlening aan bedrijven en particulieren benodigde gelden aantrekken op de internationale kapitaalmarkten. In deze omgeving moeten de Nederlandse banken de bovengenoemde kernfunctie vervullen. Hierbij dienen ze tegelijkertijd voldoende buffers (solvabiliteit), voldoende direct beschikbare gelden (liquiditeit) aan te houden en tevens een rendement te realiseren dat voldoet aan de eisen van hun financiers (verschaffers van vreemd vermogen op de internationale kapitaalmarkt en aandeelhouders). Opzet onderzoek Dit rapport analyseert de impact van nieuwe regelgeving, die van wezenlijke invloed is op de manier waarop banken hun kernfunctie kunnen blijven vervullen. De nadruk van de analyse ligt op maatregelen die bedoeld zijn om de stabiliteit van het bankwezen te vergroten en welke op de stabiliteit de grootste impact hebben. Het onderzoek richt zich op de periode omdat de piek bij de invoering van nieuwe maatregelen in de bancaire sector in de komende vier jaar zal liggen. Belangrijk is om hierbij op te merken dat voor het bepalen van effecten niet altijd uitgegaan mag worden van formele implementatietermijnen, die in sommige gevallen lopen tot De tucht van de markt betekent dat banken bijvoorbeeld niet in 2019 zoals de maatregel vereist, maar al in 2013 zullen voldoen aan bepaalde eisen zoals de kapitaalseisen conform Bazel III. Het rapport brengt de kwalitatieve impact op het bancaire bedrijfsmodel en dienstverlening in beeld van 38 maatregelen. Vervolgens is het cumulatieve effect van de vier meest ingrijpende maatregelen gekwantificeerd, namelijk: Bazel III / CRD IV: dit betreffen voorstellen om de weerbaarheid van banken te vergroten. Het belangrijkste doel van de voorstellen is dat hierdoor de kwaliteit en kwantiteit van kapitaal die banken moeten aanhouden wordt verbeterd, liquiditeitsbuffers toenemen en het risicobeheer aanzienlijk dient te worden versterkt; Bankenbelasting, de specifieke belasting van EUR 600 miljoen, welke vanaf medio 2012 door de banken betaald zal worden en naar de algemene middelen vloeit; Ex ante depositogarantiestelsel (DGS): hiervoor wordt een fonds opgericht waarin banken per jaar minimaal EUR 400 miljoen zullen storten. Het doel van het fonds is om spaarders hun spaargeld uit te kunnen keren, indien een bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen; Bail-in-debt (crisis management framework): in de Europese voorstellen voor crisismanagement is een maatregel opgenomen die toezichthouders de bevoegdheid geeft vreemd vermogen om te zetten in eigen vermogen op het moment dat een bank in de problemen komt.

8 8 Stapeling Regelgeving Dit betekent dat schuldeisers van banken (financiers) mee moeten betalen aan eventuele verliezen van de bank. Een bank in de problemen krijgt hierdoor op dat moment meer ademruimte om te kunnen herstellen, waardoor het risico dat beroep moet worden gedaan op de overheid wordt verminderd. Bij het bepalen van de kwantitatieve impact van deze vier maatregelen voor de Nederlandse bancaire sector als geheel is eerst de uitgangssituatie, gecorrigeerd voor de belangrijkste Bazel III effecten (post migratie), vastgesteld. Vervolgens is het effect van bovenstaande regelgeving doorgerekend om inzicht te geven in de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit wanneer de banken geen maatregelen zouden treffen. Mede op basis van literatuurstudies en werksessies met bancaire experts en economen zijn de meest waarschijnlijke maatregelen die de banken dienen te nemen -acties ingeschat en het effect daarvan op de beschikbaarheid en prijsstelling doorgerekend. De banken kunnen in hoofdzaak de volgende maatregelen nemen: kosten besparen; nieuw kapitaal uitgeven; kredieten herprijzen (rente op kredieten verhogen); lange termijn financiering aantrekken ter vervanging van korte termijn ongedekte financiering (omdat lange termijnfinanciering minder herfinancieringsrisico s met zich meebrengt en daarom beter is voor de stabiliteit van de bank. Dit komt tot uitdrukking in de voorgeschreven liquiditeitsratio); balans laten krimpen (minder kredieten uitzetten bijvoorbeeld). Elke keuze voor één van deze acties (of combinatie daarvan) heeft vervolgens een impact op het kredietverlenend vermogen van de banken en daarmee op de financiering van de Nederlandse economie. Inherent leidt de gevolgde methodiek en de voor het onderzoek beschikbare informatie tot een aantal beperkingen zoals de subjectiviteit van aannames (zie 4.3.2) en de representativiteit van de 2011 cijfers als basis voor de inschatting van de ontwikkelingen in de komende jaren. Tevens gaat het gehanteerde model uit van geaggregeerde cijfers voor de sector. De impact op het niveau van een individuele bank of binnenlandse c.q. buitenlandse activiteiten kan daarmee afwijken. Daarnaast worden de economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld kredietverliezen, renteverwachtingen en vraag/aanbod interacties buiten beschouwing gelaten. Het model is daarom te kenmerken als een aanbodmodel. Verder zijn de effecten van Bazel III, DGS en bankenbelasting op dit moment reeds concreet en goed door te rekenen in het model. Bail-in debt als onderdeel van het crisismanagement pakket is evenwel een relatief nieuw begrip en omzetting in Nederlandse regelgeving moet nog plaatsvinden. Op basis van de reeds beschikbare studies is wel al duidelijk dat deze maatregelen een kostenverhogend effect zullen hebben op de financieringskosten van banken voor het aantrekken van vreemd vermogen met een looptijd tot na 2018 in de komende jaren. Dit betekent dat de berekende resultaten moeten worden gezien als een onderbouwde en consequent doorgerekende inschatting, die niettemin onvermijdelijk omgeven is door onzekerheden. De plausibiliteit van de in de analyse gehanteerde methodiek en informatie is gevalideerd middels gesprekken met experts en economen uit de bancaire sector. Dit betreft met name de representativiteit van de 2011 cijfers en de gehanteerde aannames voor de doorrekening. Conclusies Uit het onderzoek naar de effecten van 38 maatregelen volgt dat de bancaire sector wordt geconfronteerd met regelgeving, die ieder aspect van het bancaire bedrijf raakt: Zo zal de bank substantieel meer kapitaal moeten aanhouden, terwijl juist de financiering via de kapitaalmarkt onder druk staat. Ook zullen de banken geconfronteerd worden met hogere financieringskosten en een lager resultaat uit overige dienstverlening. Als gevolg van alle nieuwe wetgeving ontstaat een structurele toename van rapportage gerelateerde werkzaamheden, resulterend in meer druk op de bestaande organisatie. De maatregelen leggen een groot beslag op de capaciteit van een bank om regelgeving te kunnen absorberen. Het gezamenlijke effect van de meest ingrijpende maatregelen is gekwantificeerd. Dit betreft Bazel III / CRD IV, bail-in-debt, bankenbelasting en het depositogarantiestelsel (ex-ante DGS).

9 9 Stapeling Regelgeving Uit de analyse blijkt dat het gezamenlijke effect van deze maatregelen er toe leidt dat Nederlandse banken zonder aanpassingen in de aangeboden bancaire dienstverlening en het bankbedrijf niet kunnen voldoen aan de per 2015 gestelde wettelijke en/of door de markt verlangde (minimum)vereisten Het onderzoek toont aan dat met uitsluitend kostenbesparingen het onmogelijk is om de gestelde eisen te behalen. In de doorrekening wordt ervan uitgegaan dat banken in deze situatie overigens geen dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Tegelijkertijd is het in de huidige marktsituatie zo dat het vinden van nieuwe aandeelhouders zeer lastig, zo niet onmogelijk is. Daarmee resteren voor de bank ingrepen zoals het herprijzen van nieuwe kredieten, het aantrekken van lange termijn financiering ter vervanging van zogenoemde ongedekte korte termijn financiering, en het laten krimpen van de totale bankbalans. Op basis van deze beperkte mogelijkheden zijn verschillende scenario s in beeld gebracht, waarbij wordt voldaan aan alle vereisten, die uit de regelgeving en markt voortvloeien. Het meest waarschijnlijk scenario dat is doorgerekend, waarin banken hun financieringsprofiel in beperkte mate kunnen aanpassen, leidt ertoe dat -na volledige winstinhouding om de solvabiliteit en liquiditeit te versterken- een cumulatieve krimp van 200 miljard (ca. 9 procent van de totale activa) gecombineerd met een gemiddelde herprijzing van 0,80 tot 0,90 procent resulteert. Daarbij wordt dan uitgegaan van een kostenbesparing van 5 procent en het aantrekken van 50 miljard aan lange termijn financiering. In het rapport worden dit scenario, en andere varianten, nader uiteengezet. Een belangrijke uitkomst van de analyse is dat het relatieve effect van de bail-in-debt regelgeving zeer omvangrijk kan zijn. De impact wordt mede bepaald door de wijze waarop deze voorgenomen Europese regelgeving zal worden omgezet in nationale wetgeving. Een meer beperkte invoering gericht op specifieke vormen van financiering zal in Nederland minder grote gevolgen hebben dan een brede invoering, waarbij alle financiering door de toezichthouder kan worden omgezet in eigen vermogen. Hierbij wordt in het rapport eens temeer duidelijk dat maatregelen die risico s beperken en een positief effect hebben op de stabiliteit van de bancaire sector, ten koste kunnen gaan van stimulering van de economie. Tegelijkertijd draagt het borgen van stabiliteit bij aan een vruchtbaar ondernemingsklimaat. Naast de bovengenoemde 38 maatregelen geeft het rapport ook een doorkijk naar nieuwe initiatieven voor regelgeving. Op dit moment wordt door wetgevers en autoriteiten nagedacht over additionele regels op het terrein van een banken unie, afscherming van nutsactiviteiten, een Europese financiële transactietaks of stamp duty en aanvullend macro prudentieel toezicht. De specifieke uitwerking hiervan kan het geconstateerde effect op de bancaire sector beïnvloeden. Met name een vergaande splitsing van Nederlandse banken zal de financieringsbehoefte via de kapitaalmarkt verder vergroten. Gezien de grote impact van het totaal aan maatregelen moet benadrukt worden dat de regelgeving niet alleen een directe financiële impact heeft, maar ook van grote invloed is op de verandercapaciteit van banken. Met een grote hoeveelheid aan regelgeving gedreven projecten in het bankbedrijf is het zeker in het huidig economisch klimaat - uitdagend voldoende middelen en capaciteit vrij te maken om ook initiatieven gericht op de klant, innovatie en commerciële doelen van de banken te realiseren. Samenvattend beperkt het totaal aan bestaande en nieuwe regelgeving aan de ene kant risico s, biedt het meer transparantie en leidt het tot een betere informatievoorziening. Aan de andere kant leiden de onderzochte maatregelen tot een afname van kredietverstrekking en toename van kosten voor kredietverstrekking en afname van keuzemogelijkheden voor klanten van banken. Deze conclusie specifiek van toepassing op de Nederlandse bancaire sector wordt voor een belangrijk deel gedreven door de afhankelijkheid van de Nederlandse banken van financiering op de kapitaalmarkt dan wel de beperkte mogelijkheden om spaargelden aan te trekken. Deze beperking wordt versterkt door de Solvency II regelgeving die voor verzekeraars in ontwikkeling is en waarschijnlijk leidt tot een verminderde vraag naar obligaties uitgegeven door banken. Tot slot heeft de regelgeving gezamenlijk mogelijk een procyclisch effect, waarbij de additionele (externe) buffervereisten die via het DGS en de bankenbelasting wordt ingevoerd een direct beperkend effect hebben op de leencapaciteit van banken en mogelijk slechts een beperkte incrementele (in aanvulling op de verwachte effecten van Bazel III / CRD IV en bail-in-debt) versterking van de weerbaarheid van de sector tot gevolg heeft.

10 10 Stapeling Regelgeving

11 11 Stapeling Regelgeving 2. Werking bankbedrijf en omgevingsfactoren In Nederland is de bancaire sector vrijwel volledig verantwoordelijk voor de financiering van het bedrijfsleven en huishoudens. De belangrijke rol die banken daarmee innemen om de economische groei te faciliteren maakt dat de bancaire sector met een groot aantal belanghebbenden te maken heeft. De bancaire sector staat voor een grote uitdaging om het verloren vertrouwen bij deze belanghebbenden te herwinnen in een tijd waarin de economische crisis, de onzekere situatie op de financiële markten en de negatieve ontwikkeling van andere omgevingsfactoren bewegingsmogelijkheden beperken. 2.1 Introductie De Nederlandse bancaire sector vervult van oudsher een essentiële rol in de open Nederlandse economie. Banken hebben een spilfunctie in de economie door op effectieve en efficiënte wijze vraag en aanbod van financiële middelen en diensten bij elkaar te brengen. Meer dan 95% (1) van het bedrijfsleven ziet banken als de primaire partner voor kredietverlening. De bancaire sector verzorgt het (internationale) betalingsverkeer voor hun klanten. Daarnaast beheren banken de aan hen toevertrouwde spaargelden en voorzien zij particulieren van (hypothecair) krediet. Andere activiteiten zijn zakelijke diensten zoals het beheren van vermogen voor particulieren en institutionele beleggers, het voor ondernemingen en overheden plaatsen van emissies van obligaties en aandelen, het bewaren van effecten, het verzorgen van internationaal betalingsverkeer, het geven van kredietgaranties, het afhandelen van financiële transacties op de beurs of het afdekken van posities in vreemde valuta s en rente. De Nederlandse bancaire sector is te typeren als: Geconsolideerd: na enkele decennia van fusies bestaat de sector uit een beperkt aantal grote universele banken en een zeer diverse groep van middelgrote, kleinere en buitenlandse banken; Relatief omvangrijk ten opzichte van andere sectoren: met een balanstotaal van de in Nederland gevestigde banken van circa miljard (exclusief eventuele buitenlandse vestigingen) (2) biedt zij werkgelegenheid aan mensen (2010) (3) en draagt zij met een aandeel van ruim 4% in het nationaal inkomen (2009) (4) relatief veel bij aan de Nederlandse economie. Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse financiële sector en daarmee voor het vestigingsklimaat voor (Europese) hoofdkantoren. Internationaal georiënteerd doordat zij van oudsher bedrijven bijstaat die over de grens willen ondernemen;

12 12 Stapeling Regelgeving 2.2 Bedrijfsmodel bankbedrijf Nederlandse banken vervullen zoals gezegd diverse functies in de economie. Banken treden onder andere op als adviseur, intermediair en als beheerder van ter beschikking gestelde gelden. Hoewel deze activiteiten voor banken belangrijk zijn, laat het bedrijfsmodel van de Nederlandse banken zich voornamelijk typeren als rentebedrijf. Hetgeen het aantrekken en uitzetten van financiële middelen aan zowel particulieren als ondernemingen inhoudt. Als bedrijf voegt een bank in deze rol maatschappelijk waarde toe door transformatie van omvang, looptijden en risico van in- en uitgeleend geld. Om de effecten van de stapeling van regelgeving goed inzichtelijk te maken is het waardevol om de werking van een bank eerst te doorgronden. Derhalve volgt hieronder een uitleg Transformatie Deze functie kan worden geïllustreerd aan hand van de relatie tussen spaargeld en hypotheken en deze lichten we hieronder toe: 1. Omvangtransformatie: door de relatief kleine bedragen op spaarrekeningen te accumuleren kan een bancaire instelling zijn klanten hypotheken met grotere omvang aanbieden. Men spreekt hier van een omvangtransformatie. De spaarder wordt vergoed met rente over zijn tegoed en de woningeigenaar vergoedt de bank door rente over de schuld te betalen. Het verschil tussen beide vergoedingen vormt de brutomarge (voor aftrek van kosten) voor de bank. Figuur 2: Vereenvoudigde weergave looptijdtransformatie ter illustratie 100% Bron: 50% 0% 65% 35% Bezittingen Korte looptijd (<1 jaar) KPMG analyse gebaseerd op DNB informatie 2. Looptijdtransformatie: naast de omvang speelt ook de looptijd van verplichtingen een belangrijke rol. De looptijd (opvraagbaarheid) van een spaarcontract is in de regel kort, enkele dagen tot weken. Daarentegen is de looptijd van een hypotheek lang, doorgaans een periode van 30 jaar (zie figuur 2). Omvangtransformatie gaat vaak samen met looptijdtransformatie. 30% 70% Schulden Lange looptijd (>1 jaar) Figuur 3: Vereenvoudigde weergave balans bankbedrijf Bezittingen Kredieten Hypotheken Particulieren Kredieten Bedrijfsleven Schulden Vreemd vermogen Spaartegoeden Particulieren Leningen Kapitaalmarkt Eigen investeringen Waardepapieren Eigen vermogen Kapitaal (aandeelhouders) Bron: KPMG analyse 3. Risicotransformatie: door als tegenpartij tussen spaarder en lener op te treden worden meerdere risico s naar de bank verplaatst. Dit wordt risicotransformatie genoemd. De bank neemt dan de risico s van het uitlenen van geld van de spaarders over. Vervolgens mitigeert de bank deze risico s door ze te spreiden over verschillende leners. Aan de terugbetaling worden strikte criteria aan leners gesteld. Ook worden risico s afgedekt op de financiële markten.

13 13 Stapeling Regelgeving Door omvang-, looptijd- en risicotransformatie zorgt een bank voor een efficiënte inzet van beschikbare middelen waardoor bedrijven en huishoudens rente op hun spaargeld krijgen en leningen kunnen afsluiten. De invulling van de transformatiefunctie van de bank bepaalt de omvang en samenstelling van de balans. De rol van de bank als tegenpartij voor zowel schuldeiser als lener wordt ook gereflecteerd in de balans van een bankbedrijf (zie figuur 3). De bezittingen van een bank bestaan traditioneel uit verstrekte kredieten waaronder hypotheken, investeringen in waardepapieren en kasgeld. De schulden bestaan uit aangetrokken spaargelden, leningen (vreemd vermogen) van professionele tegenpartijen (bijv. verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen) en vermogen verstrekt door aandeelhouders (kapitaal). Verstrekte kredieten dragen afhankelijk van de onderliggende activiteiten verschillende risico s. Zo bepaalt de kredietwaardigheid van een kredietnemer het kredietrisico van deze tegenppartij. De essentie van het rentebedrijf is dat het bankbedrijf bij het transformeren deze risico s beprijst en vanuit haar verantwoordelijkheid ten aanzien van toevertrouwde middelen te hoge risico s uitsluit. (slechts een fractie van de verstrekte leningen wordt niet terug betaald) is deze buffer, afgemeten ten opzichte van het balanstotaal (de zogenaamde leverage ratio) laag ten opzichte van niet financiële instellingen. Dit eigen vermogen is onderverdeeld in twee categoriën: Tier 1 en Tier 2 kapitaal. Het verschil tussen de twee is de mate waarin de vermogensverschaffer vergoed wordt in geval van faillissement, met andere woorden de terugbetalingsplicht van de bank aan de eigen vermogensverschaffer toe. Deze is lager bij Tier 1 dan bij Tier 2 kapitaal. Er is zelfs een sub-categorie binnen Tier 1, het zogenoemde Core tier 1 kapitaal waar de terugbetalingsplicht geheel afwezig is. Voor de overige schulden dient een bank schuldeisers, ongeacht of dit nu particulieren of professionele investeerders betreft, een vergoeding te bieden die mede afhankelijk is van het risico dat een bank op zijn kredietportefeuille loopt. De mate waarin een bank kredieten kan verschaffen wordt bepaald door de omvang van de kapitaalspositie. Tegenover de kredieten staan schulden in de vorm van aan de bank toevertrouwde middelen. Net als andere bedrijven houdt een bank zogenoemd eigen vermogen (kapitaal) aan om in een buffer te voorzien ingeval van verliezen op kredieten. Door de samenstelling van de balans en de relatief lage risico s verbonden aan de kredietverlening van banken

14 14 Stapeling Regelgeving Balans en winst- en verliesrekening Het bedrijfsmodel en het resultaat van een bank worden voornamelijk bepaald door de volgende factoren: rentebaten, vermogenskosten en overige opbrengsten (zoals provisiebaten en handelsactiviteiten). Figuur 4: Vereenvoudigde weergave bedrijfsmodel bankbedrijf Balanstotaal x Marge Verdiende fees = Omzet Het bedrijfsmodel van een bank bestaat primair uit een rentebedrijf en daarnaast een adviesbedrijf. Het rentebedrijf, gedreven door eerder genoemde transformatiefunctie van de bank, genereert een rentemarge (de bank ontvangt meer rente dan ze betaalt), terwijl de adviesfunctie fee opbrengsten genereert. Gezamenlijk vormen de rentemarge en de fees de omzet van de bank (zie figuur 4). Kosten die de bank maakt komen hierop in mindering. Om te komen tot het resultaat dienen de risicokosten, bijv. afschrijvingen op beleggingen of leningen, en af te dragen belastingen afgetrokken te worden van het bruto resultaat. Wanneer een winst resteert kan deze onder meer worden gebruikt om het kapitaal te versterken of om uit te keren aan de aandeelhouders. De risico s voortvloeiend uit de balans van de bank (zoals kredietrisico of renterisico) bepalen de hoeveelheid kapitaal (buffer) die nodig is om onverwachte verliezen voortvloeiend uit deze risico s te absorberen. Naar risico gewogen activa Bedrijfskosten -/- -/- Overige kosten = Bruto resultaat Risico kosten = Resultaat voor belastingen -/- -/- Belastingen = Kapitaal Resultaat Bron: KPMG analyse

15 15 Stapeling Regelgeving 2.3 Belanghebbenden van banken Het overzicht hiernaast geeft inzicht in de belangrijkste belanghebbenden van banken en een weergave van hun verwachtingen. Hieruit blijkt dat banken voor de uitdaging staan om aan een groot aantal verwachtingen van een diverse groep van belanghebbenden dienen te voldoen: een lastige balancing act. Deze uitdaging wordt nog vergroot door het feit dat de diverse groepen belanghebbenden niet gelijkvormig zijn en op verschillende manieren hun stem laten horen. Doordat de banken veelal international opereren zijn de belanghebbenden zowel nationaal als internationaal. Dit vergt bij het continu afwegen van diverse belangen uiterste nauwkeurigheid. De organisatie van de bank is hierop ingesteld. Verwachtingen van de voornaamste belanghebbenden Particuliere klanten Hypotheekverstrekking Deposito s tegen een zo hoog mogelijke rente Zekerheid Veilig betalingsverkeer Ondernemingen Toegang tot financiering Gespecialiseerd advies Toezichthouders Solide bancaire instellingen Klant centraal Marktwerking Overheid Beschermen belastingbetaler Financiering economische bedrijvigheid Bron: KPMG analyse Burgers Geen buitensporige rendementen Geen bonussen Vermogenverschaffers Redelijk rendement op het eigen vermogen Dividend Duidelijkheid over juridische positie Voldoende zekerheid op terugkrijgen van hun inleg Werknemers Werkzekerheid Concurrerend salaris voor specialisten Het is in het belang van allen dat de bancaire sector een veilige, stabiele en betrouwbare dienstverlening blijft aanbieden.

16 16 Stapeling Regelgeving 2.4 Specifieke omstandigheden van de Nederlandse bancaire sector In onderstaande paragraaf wordt ingegaan op belangrijke omgevingsfactoren waar Nederlandse banken mee te maken hebben en een overzicht gegeven van een aantal specifieke omstandigheden waar de Nederlandse banken mee te maken hebben (zie figuur 5). Figuur 5: Specifieke omstandigheden Europese schuldencrisis Open economie Open economie Meer dan 95% (1) van het bedrijfsleven ziet banken als de primaire partner voor kredietverlening. Het Nederlandse bedrijfsleven draait bovendien voor een belangrijk deel op de export (5) die eveneens door de bancaire sector wordt gefinancierd. Dat maakt dat de Nederlandse economie voor haar functioneren en groei sterk afhankelijk is van de bancaire sector. Het feit dat de Nederlandse economie zo sterk afhankelijk is van de export zorgt mede ervoor dat economische en politieke ontwikkelingen in Europa van grote invloed zijn op zowel de Nederlandse economie als de Nederlandse bancaire sector. Bron: Verwevenheid met de nationale overheid KPMG analyse Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt Omgevingsfactoren Aangetast onderling vertrouwen tussen banken Afhankelijkheid internationale kapitaalmarkt

17 17 Stapeling Regelgeving Afhankelijkheid van de internationale kapitaalmarkt Nederlandse banken moeten zich voor een groot gedeelte, meer dan 20% (6), op de (internationale) kapitaalmarkt financieren. De achtergrond hiervan is dat Nederlanders weliswaar veel sparen, maar hun spaargeld voor een groot deel verplicht onderbrengen bij pensioenfondsen en verzekeraars. Pensioenfondsen treden op hun beurt in beperkte mate op als financier van Nederlandse banken. Hierdoor is voor banken in Nederland ten opzichte van de rest van Europa relatief weinig spaargeld beschikbaar om de transformatiefunctie te vervullen (zie 2.2.1). Pensioenfondsen treden op hun beurt in beperkte mate op als financier van Nederlandse banken. Anderzijds is de langlopende kredietverlening aan particulieren (>120% van het BBP in 2011) ten opzichte van andere landen (~60% voor de Eurozone) hoog (7). Hierdoor is het bedrag aan in Nederland uitstaande bedrijfsfinancieringen en hypothecaire leningen (in totaal circa 900 miljard euro) veel groter dan de in Nederland aan banken toevertrouwde particuliere spaartegoeden (circa 400 miljard euro): een verschil van circa 500 miljard euro, einde 2011 (2). Deze situatie staat bekend als de Retail Funding Gap Onderling vertrouwen tussen banken is aangetast Door de financiële crisis die startte in 2007 is het vertrouwen van de internationale kapitaalmarkt in banken aangetast. Dit heeft in de markt een reset veroorzaakt in de manier waarop gedacht wordt over het niveau en de kwaliteit van de aan te houden kapitaalbuffers. Wat heeft geleid tot nieuwe regelgeving. Figuur 6: Afhankelijkheid van de internationale kapitaalmarkt Overige activa Buitenlandse activa 913 Binnenlandse hypotheken EUR miljard Leningen aan binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse retail-leningen Overige passiva Retail funding gap Buitenlandse retail deposito's Binnenlandse retail deposito's Bezittingen 101 Schulden Kapitaal Bron: DNB Noot: Cijfers gebaseerd op de zes grootste banken (ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Friesland Bank en NIBC). Cijfers 2 de kwartaal tot en met 4 de kwartaal 2011.

18 18 Stapeling Regelgeving Banken zijn sinds het uitbreken van de crisis ook terughoudender geworden om geld aan elkaar uit te lenen. Hierdoor is de werking van de interbancaire geldmarkt verstoord. Dat maakt(e) het voor banken moeilijker hun transformatiefunctie uit te oefenen en heeft dus gevolgen voor de kredietverlening. Voor Nederlandse banken, met hun grote afhankelijkheid van de interbancaire geldmarkt, speelt dit in versterkte mate. Deze trend is versterkt door de Europese schuldencrisis. De ECB heeft eind 2011 en begin 2012 financiering, van in totaal EUR miljard en met een looptijd van 3 jaar (8), verstrekt aan banken tegen gunstige tarieven. Deze financiering is door de banken vooral gebruikt ter vervanging van aflopende leningen op de kapitaalmarkt en gaf hierdoor indirect ondersteuning aan de instandhouding van kredietverstrekking van banken aan het bedrijfsleven en consumenten Ontwikkelingen op de vastgoedmarkten in Nederland De Nederlandse bancaire sector is met een bedrag van EUR 487 miljard (6) aan uitstaande binnenlandse hypotheken verreweg de belangrijkste financier van de Nederlandse woningmarkt. Daarbij is de totale Nederlandse hypotheekschuld eind 2011 bijna EUR 670 miljard. Dit is 111% van het BBP en daarmee het hoogste van de Eurozone. Daar staat tegenover dat de waarde van alle koopwoningen tweemaal zo hoog is als de hypotheekschuld. Daarnaast hebben huishoudens spaar(beleg)depots en vorderingen op pensioenreserves die de hypotheekschuld overtreffen (10). Daarbij wordt opgemerkt dat op dit moment de woningmarkt grotendeels tot stilstand gekomen en volgens het Centraal Plan Bureau zal de woningwaarde verder onder druk komen als gevolg van de laagconjunctuur. Door een mogelijk oplopen van de werkloosheid en beperkte vraag naar huizen als gevolg van onduidelijkheid over het toekomstige woningmarktbeleid nemen de risico s voor banken in deze markt toe. De omvang van de uitstaande vastgoedleningen aan vooral vastgoedbedrijven, beleggers en projectontwikkelaars is met EUR 80 miljard (9) van een andere orde, maar ook in deze markt nemen door de huidige economische ontwikkeling de risico s voor banken toe Verwevenheid met de nationale overheid In de periode 2008 tot en met 2010 heeft een aantal grotere Nederlandse financiële instellingen staatssteun in de vorm van kapitaal ontvangen om de stabiliteit van het bancaire systeem te waarborgen. In de komende jaren zal, op basis van de huidige afspraken met de Europese Commissie, deze staatssteun moeten worden terugbetaald. Daarnaast is, als gevolg van het uiteenvallen van de Fortis Groep, de Nederlandse overheid eigenaar geworden van één van de Nederlandse grootbanken, ABN AMRO. Ook leidt het toenemende gebruik van overheidsgaranties, bijvoorbeeld NHGgaranties, tot meer verwevenheid. Bazel III/CRD IV stimuleert investeringen in Nederlandse staatsobligaties en deze vorm van investering versterkt de relatie tussen de Nederlandse overheidsfinanciën en kredietwaardigheid en die van de bank. Voor de grotere, systeemrelevante banken geldt daarnaast dat de overheid de onvermijdelijke rol heeft dat zij als achtervang optreedt mocht een dergelijke systeemrelevante bank in de problemen komen. De overheid kan zich een faillissement van een systeembank niet permitteren, omdat dit kan leiden tot ernstige schade voor de rest van het financiële systeem en de reële economie. Deze moral hazard is een belangrijk onderdeel van de discussies die hebben geleid tot nieuwe regelgeving Europese schuldencrisis De Nederlandse bancaire sector heeft slechts beperkte hoeveelheden gelden aan de Griekse, Ierse en Portugese overheden verstrekt. Verdere uitbreiding van de schuldencrisis naar Spanje en Italië zal echter wel de Nederlandse bancaire sector raken. DNB becijferde de totale vorderingen van Nederlandse banken per jaareinde 2011 op Spanje op EUR 32 miljard en op Italië op EUR 15 miljard (9). Indien de Nederlandse bancaire sector hier verliezen op zou moeten nemen zou dit een belangrijke aanslag op haar kapitaalpositie kunnen vormen. Hierdoor zou het risico ontstaan dat banken minder leningen aan huishoudens en bedrijven zullen verstrekken om hun kapitaalpositie op orde te brengen.

19 19 Stapeling Regelgeving 2.5 Samenvatting Uit bovenstaande valt te concluderen dat de bancaire sector in Nederland een bijzonder belangrijke functie vervult als financier van economische bedrijvigheid. Dit heeft mede tot gevolg dat de sector met een diverse groep belanghebbenden te maken heeft die grote verwachtingen van de sector heeft. De economische crisis en de ontwikkeling van andere omgevingsfactoren versterken deze druk en risico s, waardoor de banken minder financiële bewegingsruimte hebben om aan die verwachtingen te voldoen. Daarbij is de verwevenheid met de overheid aanzienlijk.

20 20 Stapeling Regelgeving 3. Overzicht te implementeren regelgeving De bancaire sector wordt in de periode van 2012 tot 2015 met een grote golf aan nieuwe nationale en Europese regelgeving geconfronteerd. In totaal is sprake van minimaal 38 nieuwe wetten en regels en daarnaast honderden technische standaarden. Van een aantal individuele regels is de impact groot. Dan betreft het in het bijzonder de regelgeving met betrekking tot kapitaal en liquiditeit en het voorkomen van systeemrisico. Voor andere regels is de impact beperkter, maar stelt de omvang van veranderingen op zich de bank voor een uitdaging. 3.1 Introductie De kredietcrisis die in de zomer van 2007 vanuit de Verenigde Staten escaleerde tot een wereldwijde financiële crisis in 2008/2009 en aansluitend in de (overheids-) schuldencrisis in Europa, bracht een verandering in het denken over onzekerheden bij de uitoefening van het bankbedrijf teweeg. De afgelopen jaren hebben banken en beleidsmakers als reactie vele initiatieven ontplooid om herhaling in de toekomst te voorkomen. Zo zijn sinds het uitbreken van de financiële crisis, bovenop de uitgebreide bestaande regelgeving, alleen al op Europees niveau ruim 20 nieuwe maatregelen geïnitieerd die voor de meeste Nederlandse banken relevant zijn. In totaal zijn er 38 regels geïdentificeerd. Daarnaast is een veelvoud aan technische standaarden en beleid ontwikkeld door de toezichthouders op Europees (EBA en ESMA) en nationaal niveau (DNB, AFM en Ministerie van Financiën). In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de regelgeving in voorbereiding, die in de eerstvolgende jaren van wezenlijke invloed is op het bankbedrijf en daarmee op de beschikbaarheid van bancaire diensten aan de samenleving. Naast de reeds ingrijpende veranderingen van bestaande regelgeving is hierbij ook sprake van een groot aantal nieuwe regels. Er zal stilgestaan worden bij wet- en regelgeving die banken in de periode hetzij wettelijk dan wel door de markt opgelegd dienen te implementeren. In die periode ligt, voor zover nu in te schatten het zwaartepunt van de implementatie werkzaamheden voor banken. De implementatie hiervan is verspreid over een periode van vier jaar, met als uitschieter het jaar 2013 waarin 16 van de in totaal 38 geïdentificeerde regels in werking zullen treden (zie figuur 7). Figuur 7: Regelgeving per jaar Aantallen regelgeving Aanpassingen Nieuw Bron: KPMG analyse

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 31 januari 2012 Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 1. Inleiding 1. In het najaar van 2008 werd de wereld getroffen door een financiële

Nadere informatie

naar een dienstbaar en stabiel bankwezen commissie structuur nederlandse banken

naar een dienstbaar en stabiel bankwezen commissie structuur nederlandse banken naar een dienstbaar en stabiel bankwezen commissie structuur nederlandse banken 2013 naar een dienstbaar en stabiel bankwezen commissie structuur nederlandse banken juni 2013 2 Commissie Structuur Nederlandse

Nadere informatie

De oranje oplossing? Hoe een vastgoedbank kan omgaan met fundingproblemen die ontstaan door de invoering van Basel III

De oranje oplossing? Hoe een vastgoedbank kan omgaan met fundingproblemen die ontstaan door de invoering van Basel III De oranje oplossing? Hoe een vastgoedbank kan omgaan met fundingproblemen die ontstaan door de invoering van Basel III Naam student: Tessa Kruimer Email: tessakruimer@yahoo.com Masterscriptie: Master of

Nadere informatie

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen,

Nadere informatie

EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM

EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM Commissie Structuur Nederlandse Banken T.a.v. prof. dr. H.H.F. Wijffels p/a Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 15 februari 2013 Ref: B2013.05 Betreft: consultatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE POSITIES VAN

ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE POSITIES VAN BACHELOR- OPDRACHT ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE POSITIES VAN DE CONCURRENTEN VAN DE RABOBANK Auteur Sadiye Çiftçi Opleiding Bachelor Bedrijfskunde Afstudeercommissie Namens de Universiteit Twente: Examinator:

Nadere informatie

Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013

Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013 Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013 1. Inleiding Ten behoeve van de hoorzitting op 8 maart 2013 over de nationalisatie van SNS REAAL heeft de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer DNB uitgenodigd

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010 Bazel II Pilaar III Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Toepassingskader 3 1.2. Kapitaalmanagement BinckBank 3 1.3. Kapitaaltoereikendheid BinckBank 3 1.4. Belangrijkste

Nadere informatie

MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING

MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING Februari 2013 KEIJSER CAPITAL MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING Keijser Capital N.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam www.keijsercapital.nl Vermogensbeheer MKB Advies & Financiering Effectenhandel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector HOOFDSTUK 3 OVER DE FINANCIËLE SECTOR 3. Inleiding De commissie heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen die de Nederlandse overheid in 008 en 009 heeft genomen om de financiële sector op de been te

Nadere informatie

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

Concurrentie op de hypotheekmarkt

Concurrentie op de hypotheekmarkt Concurrentie op de hypotheekmarkt Een update van de margeontwikkelingen sinds begin 2011 Pagina 1/33 April 2013 Autoriteit Consument en Markt Monitor Financiële Sector Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

De toekomst van het bankwezen: de visie van de Rabobank. Update, versie september 2013. Inleiding

De toekomst van het bankwezen: de visie van de Rabobank. Update, versie september 2013. Inleiding De toekomst van het bankwezen: de visie van de Rabobank Inleiding Update, versie september 2013 In de afgelopen jaren heeft het bankwezen in ons land enkele malen zeer negatief het nieuws gehaald. Er zijn

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 Overzicht Financiële Stabiliteit Overzicht Financiële Stabiliteit De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Oplage: 750 Dit document

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Juni 2014 2/91 Over de Monitor Financiële Sector en deze studie De Monitor Financiële

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Sterke bedrijven bouwen in een uitdagend klimaat

ING Groep Jaarverslag. Sterke bedrijven bouwen in een uitdagend klimaat ING Groep Jaarverslag 2011 Sterke bedrijven bouwen in een uitdagend klimaat > ING boekt onderliggende nettowinst over 2011 van EUR 3.675 miljoen > Toename kredietverlening aan klanten dankzij sterke

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

DNB. Occasional Studies. Vol.8/No.3 (2010) Occasional Studies. Macro-effecten van hogere kapitaal- en liquiditeitstandaarden

DNB. Occasional Studies. Vol.8/No.3 (2010) Occasional Studies. Macro-effecten van hogere kapitaal- en liquiditeitstandaarden Occasional Studies Macro-effecten van hogere kapitaal- en liquiditeitstandaarden voor banken Empirische aanwijzingen voor Nederland DNB Occasional Studies Vol.8/No.3 (2010) Robert-Paul Berben Beata Bierut

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Visie Bankensector D66

Visie Bankensector D66 Visie Bankensector D66 Samenvatting De financiële crisis duurt nu al ruim vijf jaar. In deze jaren is er veel tijd en energie gestoken in crisismanagement, maar een structurele hervorming van de bankensector

Nadere informatie