Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus AD NAALDWIJK. Onze referentie: WESG110932

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK. Onze referentie: WESG110932"

Transcriptie

1 Gemeente Westland Team Milieu, Vergunning en Advies T.a.v. de heer Ing. A.C.T. van Leeuwen Postbus AD NAALDWIJK Onze referentie: WESG11932 Betreft: Rapportage Datum: 1 oktober 211 Behandeld door: Ing. R.N. Veenstra Geachte heer Van Leeuwen, Hierbij ontvangt u in tweevoud de rapportage inzake een verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek op het terrein aan de Meloenlaan 18 te s-gravenzande. Tenzij anders door u aangegeven, worden geen rapporten verzonden aan derden. Kwaliteit waarborgt tevredenheid en daarom vinden wij het belangrijk om te weten of u tevreden bent over onze diensten en producten. Wij stellen het dan ook zeer op prijs indien u op- en/of aanmerkingen heeft, dat u deze aan ons kenbaar maakt. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van de rapportage en eventuele vervolgacties zijn wij graag bereid een nadere toelichting te geven. Hierover kunt u contact opnemen met Ir. H.P.A. van Koppen. Wij gaan er vanuit u hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, VanderHelm Milieubeheer B.V. Ing. E.L. van den Bosch

2 VERKENNEND EN NADER MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE MELOENLAAN 18 TE S-GRAVENZANDE Bron: Google Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Westland Naaldwijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode: WESG11932 Verantwoording Versie Definitief Datum Projectleider Dhr. Ir. H.P.A. van Koppen Kwaliteitscontrole Dhr. Ing. J.W.C. Fuijkkink Teamleider Dhr. Ing. E.L. van den Bosch

3 I N H O U D S O P G A V E 1. INLEIDING VOORONDERZOEK HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ONDERZOEK GEOLOGIE EN HYDROLOGIE HYPOTHESE VELDONDERZOEK AANPAK EN UITVOERING BESPREKING VAN WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING TOETSINGSCRITERIA GETOETSTE ANALYSERESULTATEN EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN LITERATUURLIJST BIJLAGEN: 1. VELDWAARNEMINGEN 1A. BOORPROFIELEN 2. PARAMETERS 3. TOETSINGSTABEL AFGELEID VAN HET MINISTERIE VAN V.R.O.M. 4. RESULTATEN ANALYSES 5. TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN 5A. TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN GROND(WATER)MONSTERS 6. LOKALE SITUATIEKAART 7. SITUATIESCHETS TERREIN Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG

4 1. INLEIDING VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van de heer Van Leeuwen, namens gemeente Westland, de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek op de locatie aan de Meloenlaan 18 te s-gravenzande. Aanleiding Aanleiding tot dit onderzoek is de voorgenomen aankoop van de onderzoekslocatie. Doelstelling Doelstelling van het onderzoek is het, middels een steekproef, bepalen van de algemene bodemkwaliteit met het oog op de voorgenomen aankoop. Kwaliteitsborging Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyd s Register Quality Assurance gecertificeerd conform de norm ISO 91:28. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) en de huidige versie van de VKB-Protocollen 21 (plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen), 22 (het nemen van grondwatermonsters) en (indien van toepassing) 218 (locatieinspectie en monsterneming van asbest in bodem). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerd door Lloyd s Register Quality Assurance onder nummer 6677 en erkend door Agentschap NL. Het bodemonderzoek is verricht conform de NEN 574. Het vooronderzoek is conform de NEN 5725 uitgevoerd. Bij de opzet van het nader onderzoek is gebruik gemaakt van de NTA Door gebruik te maken van zintuiglijke waarnemingen en logische redenatie is de omvang van de opzet zo beperkt mogelijk gehouden. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 1725:25 onder nummer L28. Met deze kwaliteitsborging in de vorm van parafering op de eerste pagina van deze rapportage, verklaart de projectleider dat alle medewerkers de kritische functies veldwerkzaamheden en monstername onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie van dit project. Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG

5 Leeswijzer De rapportage is verder opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Literatuurlijst Vooronderzoek In deze fase zijn, voor zover mogelijk en voor zover relevant, gegevens verzameld over: - de huidige situatie - de historie - de geologie en hydrologie Hypothese Veldonderzoek In dit hoofdstuk staat wanneer en hoe het veldwerk heeft plaatsgevonden. Tevens worden de waarnemingen tijdens het veldwerk beschreven. Laboratoriumonderzoek en toetsing Aan de hand van de waarnemingen tijdens het veldwerk wordt bepaald welke monsters, en op welke stoffen, deze monsters geanalyseerd worden. De analyseresultaten van de geselecteerde monsters worden getoetst aan de vigerende normen. Evaluatie onderzoeksresultaten In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten nader toegelicht. Conclusies en aanbevelingen De rapportage wordt afgerond met een formulering van conclusies en aanbevelingen. In de literatuurlijst wordt een overzicht van de geraadpleegde bronnen weergegeven. Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG _

6 2. VOORONDERZOEK 2.1 HUIDIGE SITUATIE Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN5725 (standaard), in de navolgende paragrafen zijn de resultaten weergegeven. Tabel 2.1: Basisgegevens Algemeen Opdrachtgever: Gemeente Westland Eigenaar/gebruiker: De heer E. Louter Onderzoekslocatie: Meloenlaan 18 te s-gravenzande Oppervlakte onderzoekslocatie: m 2 Kadastrale aanduiding: Gemeente: s-gravenzande, sectie I, nummer 5269, 5367 en RD-coördinaten: X = en Y = Soort onderzoek: Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Voormalig gebruik: Weiland Huidig gebruik: Glastuinbouw Toekomstig gebruik Groen, water, tuinbouw en fietspad Beschrijving locatie De volgende informatie is afkomstig van de locatie-inspectie (d.d. 31 augustus 211): De onderzoekslocatie betreft een glastuinbouwbedrijf met aan de voorzijde een asfaltverhard erf. Het glastuinbouwbedrijf bestaat uit een bedrijfsruimte en een teelruimte. In de bedrijfsruimte bevindt zich een aggregaat. Op een betonverharde vloer in de teeltruimte bevinden zich een bestrijdingsmiddelenkast en een substraatruimte (vaste spuitinstallatie, A en B bakken en de opslag van vloeibare meststoffen). Verder is in de teeltruimte een betonpad gelegen. Achter de teeltruimte is een waterbassin aanwezig. Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld geen verdachte plekken, zoals verzakkingen, ophogingen, verkleuringen (inclusief olie-water reacties), brandplekken, zichtbare bijmengingen en/of asbestverdachte materialen geconstateerd De waarnemingen tijdens de locatie-inspectie komen overeen met de verkregen historische informatie (zie paragraaf 2.2). 2.2 HISTORISCH ONDERZOEK Ten behoeve van het historisch onderzoek zijn de onderstaande historische kaarten geraadpleegd, daarbij is onder andere aandacht besteed aan de bestemming, (eventuele) aanwezigheid van (gedempte) watergangen, opstallen en toegangswegen. Tabel 2.2: Historische kaarten Jaartal Gebruik Bijzonderheden 1913 Weiland Er wordt één watergang weergegeven dwars over de onderzoekslocatie Weiland 1968 Glastuinbouw De watergang is gedempt Idem 1973 Idem 1989 Huidige situatie Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG _

7 Informatie gemeente Westland (d.d. 31 augustus 211) Het volgende bodemonderzoek is door de gemeente Westland aangeleverd: - Bodemonderzoek aan de Meloenlaan 18 te s-gravenzande (Blgg Oosterbeek, kenmerk 7834, 1 maart 1999). Uit het onderzoek komen de volgende (huidige) verdachte deellocaties naar voren: A. voormalige bovengrondse petroleumtank (5. liter); B. voormalige bovengrondse petroleumtank (5. liter); C. huidige bovengrondse petroleumtank (5. liter); D. aggregaat; E. bestrijdingsmiddelenkast; F. vaste spuitinstallatie; G. A en B bakken; H. opslag van vloeibare meststoffen. Aangegeven wordt dat de huidige petroleumtank dubbelwandig is. Opgemerkt wordt de deellocatie C zich ter plaatse van deellocatie B bevindt. De deellocaties D t/m G staan op een vloeistofdichte voorziening en zijn derhalve niet onderzocht. Deellocatie H is niet onderzocht aangezien deze zich in een lekbak bevindt welke op een betonvloer is gesitueerd. Alleen de twee voormalige petroleumtanks (A en B) zijn onderzocht. Verder is op de tekening in de bijlage een gedempte sloot aangegeven. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem (grond en grondwater) maximaal licht verontreinigd is met de geanalyseerde parameters (minerale olie en/of aromatische verbindingen). Opgemerkt wordt dat deellocatie C in de huidige situatie niet meer aanwezig is. Voor de volledige informatie wordt verwezen naar het bovengenoemde rapport. Bodemloket (d.d. 31 augustus 211) Uit informatie van de website van Bodemloket blijkt dat van de onderzoekslocatie en de nabije omgeving (straal van 5 meter) meerdere meldingen worden gemaakt van bedrijfsactiviteiten en uitgevoerde bodemonderzoeken. De vermelde verdachte deellocaties en uitgevoerde bodemonderzoek op de onderhavige onderzoekslocatie komen overeen met de reeds verkregen informatie. Tabel 2.3: Gegevens bodemloket (bijgewerkt tot 9 juni 211) Adres Omschrijving Start activiteit Einde activiteit DUBI Meloenlaan 18 Petroleum- of kerosinetank (bovengronds) Petroleum- of kerosinetank (bovengronds) Petroleum- of kerosinetank (bovengronds) Bestrijdingsmiddelenopslagplaats Bloembollen- en bloemknollenkwekerij Fruitkwekerij / boomgaard Bloemenkwekerij Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Lopend 198 Lopend Lopend Meloenlaan 12 Groentenkwekerij Sierplanten- en sierstruikenkwekerij Lopend Gantellaan 9 Kolenopslagplaats (berging) Hbo-tank (bovengronds) Bestrijdingsmiddelenopslagplaats Petroleum- of kerosinetank Glastuinbouw Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Lopend Lopend Lopend Lopend Gantellaan 1-7 Dieseltank (bovengronds) Veevoeder- en meststoffengroothandel Dieselpompinstallatie Glastuinbouw Opslag van alifatische koolwaterstoffen Metaalconstructiebedrijf Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 1991 Lopend Onbekend Lopend Onbekend Lopend Onbekend Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG _

8 In tabel 2.4 zijn de bodemonderzoeken weergegeven. Tabel 2.4: Uitgevoerde bodemonderzoeken (Bijgewerkt tot 6 juni 211) Adres Status Bodemonderzoek Organisatie Kenmerk Datum Meloenlaan 18 Voldoende onderzocht Nulsituatie onderzoek BLGG Meloenlaan 12 Voldoende onderzocht Historisch onderzoek BMA Milieu NUL Meloenlaan 21 Voldoende onderzocht Verkennend onderzoek NEN 574 MOL Gantellaan 9 Aanvullend OO Historisch onderzoek BLGG Gantellaan 1-7 Voldoende onderzocht Bodemsanering (BSB) Indicatief onderzoek Nul situatieonderzoek Boskalis Boskalis BMA - Kf/92191 Nul Het merendeel van de voornoemde verdachte deellocaties en uitgevoerde bodemonderzoeken is van toepassing op de directe omgeving van de onderhavige onderzoekslocatie. Gezien de status van deze locaties dan wel de aanwezige afscheiding tussen deze en de onderhavige onderzoekslocatie (Monstersevaart), wordt er van uitgegaan dat de uitgevoerde verdachte deellocaties in de nabije omgeving de bodemkwaliteit van de onderhavige onderzoeklocatie niet hebben beïnvloed. Opgemerkt wordt dat bodemloket afhankelijk is van de gegevens zoals deze bekend zijn bij het desbetreffende bevoegd gezag. Indien derhalve bepaalde gegevens, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten, niet bij het bevoegd gezag bekend zijn, staan deze niet op het bodemloket vermeld. Informatie bodemkwaliteitskaart gemeente Westland (d.d. 31 augustus 211) Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Westland volgt dat de onderhavige onderzoekslocatie zich bevindt in zone '11. Kassen <1945, s-g' ten aanzien van de bovengrond ( -,5 m-mv) en zone '43. BKK Landelijk gebied: (voormalige) kassen' ten aanzien van de ondergrond (,5-2, m-mv). Op basis van de lokale achtergrondwaarden worden lichte verontreiniging met zink verwacht in de bovengrond. Opgemerkt wordt dat de gemeente Westland vooralsnog niet beschikt over een bodemfunctieklassekaart noch informatie ten aanzien van lokale achtergrondwaarden voor de 'nieuwe' parameters (barium, kobalt, molybdeen en PCB's). Archief VanderHelm Milieubeheer B.V. (d.d. 31 augustus 211) In het archief van VanderHelm Milieubeheer B.V zijn geen bodemonderzoeken bekend van de onderzoekslocatie en de nabije omgeving. 2.3 GEOLOGIE EN HYDROLOGIE Tabel 2.4: Bodemopbouw en geohydrologie Locatie en ligging: Dikte en opbouw deklaag: Horizontale (freatische) grondwaterstroming: Verticale grondwaterstroming: Milieu- of grondwaterbeschermingsgebied: De onderzoekslocatie ligt in de polder Lange Stukken nabij Monster. Het maaiveld in dit deel van de polder ligt circa,5 meter onder NAP. Bij de dichtstbijzijnde boring van TNO heeft het duinpakket een dikte van zes en een halve meter en bestaat, van boven tot onder, uit: anderhalve meter slibhoudend middel fijn tot uiterst fijn zand met veel schelpen en vijf meter matig grof tot matig fijn zand met schelpen. De hierop volgende deklaag heeft een dikte van vijftien meter en bestaat, van boven naar onder, uit: twee meter zandige klei, vier meter middel fijn tot uiterst fijn zand met schelpen, drieënhalve meter matig grof tot matig fijn zand met schelpen en vier en een halve meter zandige klei. Het eerste watervoerende pakket heeft een dikte van vijfentwintig meter en bestaat hoofdzakelijk uit matig grof tot matig fijn zand met kleibrokjes en enkele schelpen. Het doorlaatvermogen (kd) van dit pakket bedraagt circa 6 m²/dag. Het grondwater stroomt onder invloed van de naastgelegen watergang (Monstersevaart) vermoedelijk in noordoostelijke richting. Infiltratie Nee Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG _

9 3. HYPOTHESE Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende hypotheses opgesteld: - ter plaatse van de substraatruimte is de bodem (grond en grondwater) verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met zware metalen en (chloor)bestrijdingsmiddelen; - ter plaatse van de bestrijdingsmiddelenkast is de bodem (grond en grondwater) verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met (chloor)bestrijdingsmiddelen; - ter plaatse van de voormalige petroleumtank is de bodem (grond en grondwater) verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met olieproducten; - ter plaatse van de gedempte watergang vormt de kwaliteit van de grond een aandachtspunt vanwege de onbekende samenstelling van het dempingmateriaal; - ter plaatse van het asfaltverhard erf zijn zowel de (puin)funderingslaag als de onderliggende bodemlaag verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met zware metalen en PAK. Tevens is de funderingslaag verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met asbest. De asfaltverharding zelf is verdacht op het voorkomen van PAK boven de samenstellingswaarde; - de grond van het overige terrein is onverdacht op het voorkomen van verontreinigingen anders dan weergegeven in de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Westland; - gezien de ligging in een glastuinbouwgebied, is het grondwater verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met arseen en/of nikkel; - indien puin-, koolasdeeltjes, slibbijmengingen en/of olie-water reacties worden waargenomen is de bodem (grond en grondwater) verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met zware metalen, PAK en olieproducten. Het onverdachte terrein is onderzocht conform strategie ONV (strategie voor een onverdachte locatie). De huidige petroleumtank, bestrijdingsmiddelenkast en substraatruimte zijn onderzocht conform strategie VEP (strategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern) en de gedempte sloot en het asfaltverhard erf zijn indicatief onderzocht. De grond- en grondwatermonsters genomen ter plaatse van het onverdachte terrein, de gedempte sloot en het asfaltverhard erf zijn geanalyseerd op respectievelijk het standaardpakket grond en het standaardpakket grondwater. De bovengrond van de teeltruimte is aanvullend geanalyseerd op (chloor)bestrijdingsmiddelen (OCB's). Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG _

10 4. VELDONDERZOEK 4.1 AANPAK EN UITVOERING Het veldwerk (verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen) is uitgevoerd op 12 september 211 door de heren S. van haard, P. van Dorsten en M. Rodenburg van VanderHelm Milieubeheer B.V. De watermonstername heeft op 22 september 211 plaatsgevonden en is uitgevoerd door de heer F. Hogervorst. De afperkende boringen zijn op 3 oktober 211 verricht door de heer S. van Haard. De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in tabel 4.1. De locaties van de verrichte boringen en de geplaatste peilbuizen zijn weergegeven op de situatieschets in bijlage 7. Tabel 4.1: Verrichte veldwerkzaamheden Deellocatie en oppervlakte Verrichte werkzaamheden Boorpuntnummers Protocol en strategie Onverdacht terrein ( m 2 ) 17 boringen variërend van,5 tot 1, m-mv en 3 en 4, 13 t/m 28 NEN 574, ONV (Tabel 3) 5 boringen tot 2, m-mv en 3 boringen met peilbuis 8 t/m 12 P5 t/m P7 Voormalige petroleumtank (< 1 m 2 ) Bestrijdingsmiddelenkast (< 1 m 2 ) 1 boring met peilbuis P1 NEN 574, VEP (Tabel 5) 1 boring met peilbuis P2 NEN 574, VEP (Tabel 5) Substraatruimte (circa 7 m 2 ) 2 boringen gecombineerd met het onverdachte terrein en 3 en 4 NEN 574, VEP (Tabel 5) 1 boring met peilbuis gecombineerd met onverdacht terrein P5 Gedempte watergang 3 boringen gecombineerd met het onverdacht terrein en 1 t/m 12 Indicatief 4 proefboringen tot 2, m-mv 11a, 11b, 12a, 12b Asfaltverhard erf (circa 35 m 2 ) 4 boringen tot 1, m-mv 29 t/m 32 Indicatief Afperking matige olieverontreiniging teeltruimte (7-B) 6 boringen tot 1,5 m-mv 11 t/m 16 NTA 5755 De veldwerkzaamheden en monsteroverdracht zijn uitgevoerd conform de vigerende BRL s, de geldende regelgeving en NEN-norm(en). 4.2 BESPREKING VAN WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK De resultaten van het lithologisch onderzoek en de zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen worden in de boorbeschrijvingen in de bijlage weergegeven. De bodemlagen, waarin zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen zijn aangetroffen, worden aangeduid met een zwart driehoekje. In tabel 4.2 is een samenvattend overzicht van de resultaten van de waarnemingen tijdens het veldwerk opgenomen. Daar waar zintuiglijk bijmengingen zijn waargenomen, of bijmengingen die het vermoeden geven van een verontreiniging, zijn de desbetreffende waarnemingen aangegeven. Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG _

11 Tabel 4.2: Samenvattend overzicht waarnemingen tijdens het veldwerk Boringnummer Traject waarneming (m-mv) Zintuiglijke waarneming Opmerkingen Puin Koolas Slib Minerale olie 7,5 -, , - 1, , ,7 -,5 Puin met zand 31,7 -,5 Puin met zand 32,1 -,4 Puin met zand,4 Gestaakt i.v.m. puin Toelichting tabel: 1 zwakke bijmenging (< 5%) 4 zwakke reactie 2 matige bijmenging (5-15%) 5 matige reactie 3 sterke bijmenging (15-5%) 6 sterke reactie Tijdens het afpompen, na het plaatsen van de peilbuizen zijn de volgende waarden gemeten: Tabel 4.3: Meetresultaten tijdens het afpompen van de peilbuizen Peilbuis Begin - EC (µs/cm) Eind - EC (µs/cm) Afgepompt volume (l) Grondwaterstand (geschat cm-mv) Filterstelling (cm-mv) Materiaal Datum plaatsing P PVC P PVC P PVC P PVC P PVC Tijdens de grondwatermonstername zijn de volgende waarden gemeten: Tabel 4.4: Grondwatermonstername resultaten Peilbuis ph EC (µs/cm) Afgepompt volume (l) Grondwaterstand (gemeten cm-mv) Datum monstername P1 7, P2 7, P5 6, P6 7, P7 7, Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG _

12 5. LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 5.1 TOETSINGSCRITERIA Ter toetsing van de hypotheses zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij ALcontrol B.V. aangeleverd. In de tabellen 5.1 en 5.2 is te zien welke grond(meng)monsters en grondwatermonsters zijn geanalyseerd. De analyseresultaten van de geanalyseerde grond(water)monsters zijn getoetst aan de richtlijnen zoals beschreven in de "Regeling bodemkwaliteit" (Staatscourant 2 december 27) en de "Circulaire Bodemsanering, 1 april 29", van het Ministerie van V.R.O.M. (zie bijlage). In de tabellen 5.1 en 5.2 worden de resultaten van de toetsing weergegeven. De (volledige) toetsingstabellen zijn opgenomen in de bijlagen. De originele analyserapporten van het laboratorium zijn te vinden in de bijlagen. In de bijlagen worden de verschillende verontreinigingsparameters beschreven. Om de mate van verontreiniging in de tekst weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de volgende terminologie: Licht verontreinigd: Matig verontreinigd: Sterk verontreinigd: concentratie groter dan de achtergrond- of streefwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde; concentratie groter dan de tussenwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; concentratie groter dan de interventiewaarde. Hieronder wordt een toelichting gegeven van de in tabel 5.1 gebruikte afkortingen: Reden van analyse: Gradatie van bijmenging: ONV Onverdacht/willekeurig 1 zwak (< 5 %) OW Olie-water reactie 2 matig (5-15 %) ZGA Zintuiglijke geen afwijkingen 3 sterk (15-5 %) SB Slibbijmenging UM Uitsplitsing mengmonster H Horizontale afperking Geval van ernstige bodemverontreiniging Wanneer de gemiddelde concentratie in de grond van een verontreinigende parameter in 25 m³ en/of de gemiddelde concentratie in het grondwater van een verontreinigende parameter in 1 m³ bodem, de interventiewaarde van die parameter overschrijdt, is er sprake van een "geval van ernstige bodemverontreiniging" en dus een saneringsnoodzaak in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb). Teerhoudendheid in asfalt De mogelijkheden tot het hergebruiken van asfalt zijn onder andere afhankelijk van de teerhoudendheid. Asfalt dat meer dan 75 mg/kg d.s. PAK (1 van VROM) bevat, wordt teerhoudend asfalt genoemd. De toepassing daarvan is niet toegestaan (zie tabel 5.4). De teerhoudendheid is in onderhavig onderzoek bepaald middels een DLC-analyse. Dit is een semi-kwantitatieve analyse op PAK (1 van VROM). Middels deze analysemethode kan worden bepaald of de concentratie van PAK in het asfalt kleiner is dan 5 mg/kg d.s., groter dan 5 maar kleiner dan 25 mg/kg d.s. of groter dan 25 mg/kg d.s. Asbestonderzoek (puin)funderingslaag De analyseresultaten van het op asbest geanalyseerde mengmonster zijn getoetst aan de geldende norm (zie tabel 5.3). Voor asbest geldt een interventiewaarde van 1 mg/kg d.s. gewogen (de gewogen asbestconcentratie is de serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 1 maal de amfiboolconcentratie) (Bron: Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) van het Directoraat- Generaal Milieu (Ministerie van VROM) met kenmerk BWL/24321). Hiernaast wordt asbesthoudende grond en puin, in het kader van de Regeling Europese afvalstoffenlijst, als gevaarlijk afval beschouwd als het gehalte aan asbest hoger is dan 1. mg/kg d.s. Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG _

13 Het is niet toegestaan een (puin)funderingslaag voorhanden te hebben waarin de hoeveelheid asbest de interventiewaarde overschrijdt. Echter, indien de funderingslaag vóór 1 juli 1993 is aangebracht en voorzien is van een verharding (asfalt, klinkers of beton) die geen asbest bevat en voldoet aan C.R.O.W.-publicatie 81 (uitgave januari 1994), behoeft een dergelijke funderingslaag, conform het Besluit Asbestwegen Wms, niet te worden verwijderd. Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) Bij een indicatieve toetsing aan het Bbk, worden de analyseresultaten van het NEN 574 onderzoek getoetst aan de normen zoals deze in het Bbk zijn vermeld (zie bijlage). Voor een definitieve beoordeling van de (vrijgekomen) bouwstof dient een partijkeuring conform AP4 te worden uitgevoerd. Verhoogde concentraties arseen, nikkel, zink of lood in het freatisch grondwater In sommige gebieden in Zuid-Holland komen in het freatisch grondwater verhoogde concentraties arseen, nikkel, zink of lood voor, zonder dat daarbij in de vaste fase van de bodem ter plaatse van het grondwater de achtergrondwaarden worden overschreden. Verder kenmerken deze gebieden zich door relatief grote fluctuaties van de concentraties in het grondwater in ruimte en tijd. Daarbij zijn ook overschrijdingen van de interventiewaarden mogelijk. De verhoogde concentraties worden toegeschreven aan natuurlijke oorzaken of aan de gevolgen van menselijke ingrepen in de waterhuishouding van een gebied en mogen dus niet een gevolg zijn van handelingen waarbij deze stoffen in de bodem zijn geraakt. Gezien deze kenmerken is er geen reden om gebieden met dergelijke verhoogde concentraties te saneren. Ook bij herinrichting kunnen saneringsmaatregelen achterwege blijven. Echter, wanneer ten behoeve van bouwwerkzaamheden een bouwputbemaling nodig is, dient het vrijkomende grondwater in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder van het gebied op milieuhygiënisch verantwoorde wijze te worden verwerkt (bron: Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid Provincie Zuid-Holland, 23, 4.3, pagina 74). Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG _

14 5.2 GETOETSTE ANALYSERESULTATEN Tabel 5.1: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grond(meng)monsters Deellocatie Oppervlakte Reden Analyse- Deel- Traject Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde (m 2 ) monster monsters (cm-mv) overschrijding overschrijding overschrijding Onverdacht terrein OW1 7-B n.v.t Minerale olie - ONV M A 26 - A 27 - A OCB (som), DDE (som), DDD (som) PCB (som 7), Kwik, Lood, Zink - DDT (som) UM1 25-A n.v.t UM1 26-A n.v.t. - 5 Aldrin/dieldrin/endrin (som), DDD (som) UM1 27-A n.v.t. - 5 Aldrin/dieldrin/endrin (som), DDT (som), DDD (som), OCB (som) ONV M2 9 - A 16 - A 18 - A 21 - A 22 - A ONV M3 7 - A 12 - A 13 - A 19 - A 2 - A ONV M5 6 - C 7 - C 8 - B 9 - B 11 - B PAK, Aldrin/dieldrin/endrin (som) - - Aldrin/dieldrin/endrin (som) Voormalige petroleumtank < 1 ZGA 1-A n.v.t Bestrijdingsmiddelenkast < 1 ZGA 2-A n.v.t. - 5 Aldrin/dieldrin/endrin (som), DDE (som), PCB (som 7), OCB (som) Substraatruimte ± 7 ZGA 5-A n.v.t Zink, Lood, PCB (som 7), DDD (som), Aldrin/dieldrin/endrin (som) Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG

15 Deellocatie Oppervlakte Reden Analyse- Deel- Traject Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde (m 2 ) monster monsters (cm-mv) overschrijding overschrijding overschrijding Gedempte sloot N.v.t. SB1 M C 12 - C Zink, Lood, PAK - - Asfaltverhard erf ± 35 ZGA M7 3 - B 31 - B Afperking matige olie- N.v.t. H 11-B n.v.t verontreiniging teeltruimte (7-B) H 12-B n.v.t H 13-B n.v.t Tabel 5.2: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondwatermonsters Deellocatie Peilbuis Traject Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde (cm-mv) overschrijding overschrijding overschrijding Onverdacht terrein P6 1-2 Nikkel, Arseen, Molybdeen, Barium, Tetrachlooretheen (Per) - - P7 1-2 Nikkel, Arseen, Barium, Tetrachlooretheen (Per) - - Huidige petroleumtank P Bestrijdingsmiddelenkast P Substraatruimte/ onverdacht terrein P Arseen, Molybdeen, Barium, Tetrachlooretheen (Per) Nikkel - Tabel 5.3: Overzicht van het kwantitatief op asbest geanalyseerde mengmonster Omschrijving Analysemonster Boorpuntnummers Reden Gewogen asbestconcentratie (fractie > 2 mm) Gewogen asbestconcentratie (fractie < 2 mm) Totale gewogen asbestconcentratie (fractie > 2 mm + fractie < 2 mm) Asfaltverhard erf ASB1 3, 31 en 32 Puin Niet aangetroffen 11 mg/kg d.s. 11 mg/kg d.s. Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG

16 Tabel 5.4: Overzicht van de geanalyseerde asfaltkolom Omschrijving Analysemonster Boorpuntnummers Traject (cm-mv) Resultaat DLC-analyse Teerhoudend PAK marker Asfaltverhard erf ASF < 5 mg/kg Nee Negatief Tabel 5.5: Indicatieve toetsing besluit bodemkwaliteit Deellocatie Opp. Analysemonster Deelmonsters Traject (cm-mv) Samenstellingwaarde (m 2 ) overschrijding Asfaltverhard erf ± 35 M6 3 - A 31 - A 32 - A Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG

17 6. EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN Onderstaand wordt, per deellocatie, een evaluatie weergegeven van de onderzoeksresultaten: Onverdacht terrein In de bovengrond, ter plaatse van de achterzijde van het terrein (M1), overschrijdt de concentratie van de somparameter DDT de interventiewaarde en de concentraties van de (som)parameters kwik, lood, zink OCB, DDE, DDD en PCB de achtergrondwaarde. Naar aanleiding van de interventiewaardeoverschrijding van DDT in M1, zijn de individuele deelmonsters geanalyseerd. Hieruit volgt dat maximaal de achtergrondwaarde wordt overschreden. In de ondergrond, waar een zwakke olie-waterreactie is waargenomen (7-B), overschrijdt de concentratie van de somparameter minerale olie de tussenwaarde. Deze tussenwaarde-overschrijding is in verticale richting afgeperkt middels mengmonsters M3 en M5. Ten behoeve van de horizontale afperking zijn afperkende boringen 11 t/m 16 verricht en zijn een aantal monsters geanalyseerd. Ter plaatse van de afperkende boringen wordt de achtergrondwaarde niet overschreden. In de overige boven- (M2 en M3) en ondergrond (M5) overschrijden de concentraties van de geanalyseerde (som)parameters maximaal de achtergrondwaarde. In het grondwater (P6 en P7) overschrijden de concentraties van de gemeten (som)parameters maximaal de streefwaarde. Voormalige petroleumtank In zowel de grond (1-A) als het grondwater (P1) overschrijdt geen van de concentraties van de geanalyseerde (som)parameters (minerale olie en/of aromatische verbindingen) de achtergrond- dan wel streefwaarde. Bestrijdingsmiddelenkast In de bovengrond (2-A) overschrijden de concentraties van de somparameters Aldrin/dieldrin/endrin, DDE, PCB en OCB de achtergrondwaarde. In het grondwater (P2) overschrijdt geen van de concentraties van de geanalyseerde (som)parameters (OCB's) de streefwaarde. Substraatruimte In de bovengrond (5-A) overschrijden de concentraties van de (som)parameters Zink, Lood, PCB, DDD en Aldrin/dieldrin/endrin de achtergrondwaarde. In het grondwater (P5) overschrijdt de concentratie van de parameter nikkel de tussenwaarde en de concentraties van de parameters Arseen, Molybdeen, Barium en Tetrachlooretheen (Per) de streefwaarde. Overeenkomstig het provinciaal beleid (Bobel) wordt aanvullend onderzoek en/of het nemen sanerende maatregelen niet noodzakelijk geacht omdat de vaste fase van de bodem ter plaatse van het grondwater (5-A) niet verontreinigd is met nikkel. Gedempte watergang In de zwak slibhoudende grond (M4) overschrijden de concentraties van de (som)parameters zink, lood en PAK de achtergrondwaarde. Asfaltverhard erf Van het asfalt is één asfaltkolom geanalyseerd (boring 31). Uit de resultaten blijkt dat het asfalt ter plaatse hiervan de samenstellingswaarde niet overschrijdt. Vanwege de aanwezigheid van een puinfunderingslaag is de grond ter plaatse geanalyseerd op het voorkomen van asbest (ASB1). De totaal gewogen asbestconcentratie (11 mg/kg d.s.) overschrijdt de interventiewaarde van 1 mg/kg/ d.s. Uit indicatieve toetsing van de puinfunderingslaag aan het Besluit Bodemkwaliteit, de samenstellingswaarde, volgt dat geen van de organische parameters de samenstellingswaarde overschrijdt. In de ondergrond (M7) ter plaatse van het asfaltverhard erf en de puinverharding overschrijden geen van de concentraties van de geanalyseerde parameters de achtergrondwaarde. Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG

18 7. CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN Op de locatie aan de Meloenlaan 18 te s-gravenzande is door VanderHelm Milieubeheer B.V. voor gemeente Westland een verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 574 en NTA De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen aankoop van de onderzoekslocatie met de doelstelling het, middels een steekproef, bepalen van de algemene bodemkwaliteit met het oog op de voorgenomen aankoop. Conclusies Geconcludeerd wordt dat de bodem (grond en grondwater) van de locatie maximaal matig verontreinigd is. De puinfunderingslaag onder de asfaltverharding is sterk verontreinigd met asbest en dient te worden gesaneerd indien deze zijn functie verliest. Verder zijn er, milieuhygiënisch gezien, geen (financiële) aandachtspunten waar bij de aankoop rekening dient te worden gehouden. Ter onderbouwing van bovenstaand wordt tevens geconcludeerd dat: - de ondergrond van de teeltruimte plaatselijk matig verontreinigd is met minerale olie; - de overige boven- en ondergrond maximaal licht verontreinigd zijn met de geanalyseerde parameters; - het grondwater plaatselijk matig verontreinigd is met nikkel. Ingevolge het provinciaal beleid (Bobel) vormt dit geen aanleiding tot nader onderzoeken en/of sanerende maatregelen. Verder is het grondwater van de onderzoekslocatie maximaal licht verontreinigd met de geanalyseerde parameters; - de puinfunderingslaag onder het asfaltverharde erf sterk verontreinigd is met asbest. Gezien de aanwezige asfaltverharding valt deze verontreiniging onder de reikwijdte van het Besluit asbestwegen Wms. Op basis van indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit, niet lettend op de asbestverontreiniging, is de funderingslaag mogelijk herbruikbaar. De asfaltverharding zelf is niet teerhoudend en kan als dusdanig worden hergebruikt dan wel afgevoerd; - ingevolge de Wet Bodembescherming aanvullend bodemonderzoek en/of het nemen van sanerende maatregelen niet noodzakelijk is; - visueel op zowel het maaiveld als in het opgeboorde materiaal, met uitzondering van de puinfunderingslaag, geen asbestverdachte (plaat)materialen zijn aangetroffen. Aanbevelingen Voorafgaand aan een eventuele herinrichting wordt aanbevolen om een plan van aanpak op te stellen waarin beschreven staat hoe dient te worden omgegaan met de aangetroffen matige verontreiniging met minerale olie. Opmerkingen Verder wordt opgemerkt dat conform Regeling nadere voorschriften asbestwegen Wms een asbestbevattende weg voorhanden gehouden mag worden, indien deze beschikt over een duurzame afscherming (asfalt). Indien deze duurzame afscherming wordt verwijderd, kan dit leiden tot humane risico s. Bij het werken met asbesthoudend materiaal zijn de voorschriften uit het Arbo Informatie blad AI- 3 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SDU, uitgeverij, 1997) in acht dienen te worden genomen. Verder dient, ten aanzien van de veiligheidsmaatregelen, klasse 3T uit de CROW 132 te worden gehanteerd. Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG

19 Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. Binnen de grenzen van de onderzoekslocatie dienen de hergebruikmogelijkheden van eventueel af en aan te voeren grond en puin in overleg met bevoegd gezag en conform het Besluit Bodemkwaliteit bepaald te worden. Dit rapport mag, na kennisgeving aan VanderHelm Milieubeheer B.V., uitsluitend in haar geheel worden vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. Behandeld door: Ing. R.N. Veenstra Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG

20 LITERATUURLIJST Onderstaande literatuur is, indien van toepassing, geraadpleegd bij de totstandkoming van onderhavig rapport. - NEN 5717 Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek (november 29); - NEN 572 Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie (november 29); - NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek (januari 29); - NEN 574 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (januari 29); - NEN 577 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond (mei 23); - NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (december 25); - NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie (augustus 24); - BRL SIKB 2 Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (versie 3.2a, 13 maart 27); - VKB-protocol 21 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (versie 3.1, 13 maart 27); - VKB-protocol 22 Het nemen van grondwatermonsters (versie 3.2, 13 maart 27); - VKB-protocol 23 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (versie 1., 13 februari 28); - VKB-protocol 218 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (versie 3, 1 mei 27); - Circulaire Bodemsanering, 1 april 29; - Ministerie van VROM, Leidraad Bodembescherming, Den Haag, SDU; - Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat), Directoraat-Generaal Milieu (Ministerie van VROM), kenmerk BWL/24321; - Besluit asbestwegen Wms, Ministerie van VROM, 8 september 2; - Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant, 2 december 27, Nr. 247; - Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid, Provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam, 23; - NTA 5755 Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging (juli 21); - Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatierapport Rotterdam 37 west, 37 oost en Den Haag / Utrecht 3D - 3 oost - 31 west, Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1984; - Topografische kaart van Nederland, (uitgave 24); - CROW 132 Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water (december 28); - CROW 21 Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt (April 27). Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG11932

21 BIJLAGE 1: VELDWAARNEMINGEN Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG11932 Bijlage

22 BIJLAGE 1A: BOORPROFIELEN Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG11932 Bijlage

23 Boorprofielen Boormeester: S. van Haard Boring: 1 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 2 Datum: A Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin 5 1 B C -5-1 Klei, zwak zandig, neutraalgrijs Klei, matig siltig, neutraalgrijs 5 1 B C D Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak houthoudend, neutraalgrijs Zand, matig fijn, kleiïg, matig houthoudend, neutraalgrijs 15 D E Klei, matig siltig, neutraalgrijs 2 E -21 Zand, matig fijn, matig siltig, resten veen, neutraalgrijs 2 F -2 Boormeester: S. van Haard Boring: 3 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 4 Datum: A Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbruin A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, matig grindhoudend, neutraalbruin 5 B 5 B -5 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin Boormeester: S. van Haard Boring: 5 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 6 Datum: A B C BETON Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin Klei, zwak zandig, neutraalbruin 5 1 A B C -5-9 Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, neutraalbruin Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin 15 D -16 Klei, sterk zandig, neutraalgrijs 15 D -13 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraalgrijs 2 E 2 E Projectcode: WESG11932

24 Boorprofielen Boormeester: S. van Haard Boring: 7 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 8 Datum: A Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin 5 1 B C -5-7 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwakke olie-water reactie, donkergrijs Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalgrijs 5 1 B C Zand, matig fijn, kleiïg, neutraalgrijs 15 D -13 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraalgrijs 15 D Klei, matig siltig, neutraal bruingrijs E -2 2 E -2 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs Boormeester: S. van Haard Boring: 9 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 1 Datum: A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin A Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraalbruin Klei, zwak siltig, neutraalgrijs B B 1 C -1 Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, lichtbruin 1 C Klei, matig siltig, neutraalgrijs D D Boormeester: S. van Haard Boring: 11 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 11a Datum: A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin 5 5 B 1 C -1 Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak slibhoudend, donkergrijs 1-1 Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, lichtbruin D Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, lichtbruin Projectcode: WESG11932

25 Boorprofielen Boormeester: S. van Haard Boring: 11b Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 12 Datum: Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin 5 5 B 1-1 Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, lichtbruin 1 C -1 Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak slibhoudend, donkergrijs D Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalgrijs Boormeester: S. van Haard Boring: 12a Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 12b Datum: Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, lichtbruin 1-1 Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, lichtbruin Boormeester: S. van Haard Boring: 13 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 14 Datum: A -17 BETON Zand, matig fijn, matig siltig, donkergrijs 5 A -14 BETON Zand, matig fijn, matig siltig, donkergrijs 1 B -1 1 B C -8-1 Klei, matig siltig, neutraalgrijs Boormeester: S. van Haard Boring: 15 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 16 Datum: A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin Projectcode: WESG11932

26 Boorprofielen Boormeester: S. van Haard Boring: 17 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 18 Datum: A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin Boormeester: S. van Haard Boring: 19 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 2 Datum: A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin Boormeester: S. van Haard Boring: 21 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 22 Datum: A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin Boormeester: S. van Haard Boring: 23 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 24 Datum: A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin Boormeester: S. van Haard Boring: 25 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 26 Datum: A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin Boormeester: S. van Haard Boring: 27 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 28 Datum: A Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin Projectcode: WESG11932

27 Boorprofielen Boormeester: S. van Haard Boring: 29 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 3 Datum: A B -5-2 Asfalt Beton Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraalbruin 5 A B -7-5 Asfalt Puin met zand Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraalbruin Boormeester: S. van Haard Boring: 31 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 32 Datum: Asfalt -1 Asfalt 5 A B -5 Puin met zand Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraalbruin A Puin met zand Gestaakt puin 1-1 Boormeester: S. van Haard Boring: 11 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 12 Datum: A Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraalbruin 5 1 B -1 Klei, zwak zandig, neutraalgrijs 5 1 B -6 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin C C Boormeester: S. van Haard Boring: 13 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 14 Datum: A Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraalbruin 5 1 B -6 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin 5 1 B -1 Klei, zwak zandig, neutraalgrijs C C Projectcode: WESG11932

28 Boorprofielen Boormeester: S. van Haard Boring: 15 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 16 Datum: A Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraalbruin A Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, neutraalbruin 5 1 B -1 Klei, zwak zandig, neutraalgrijs 5 1 B -6 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin C C Projectcode: WESG11932

29 BIJLAGE 2: PARAMETERS - Zware metalen: komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als verbinding (zoals een oxide). Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater kunnen worden veroorzaakt door een groot scala aan activiteiten. Voor een aantal zware metalen zijn door de Nederlandse overheid (ministerie van V.R.O.M.) normen opgesteld. - Aromatische verbindingen (ook wel: aromaten): Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en Naftaleen (BTEXN) vormen een belangrijk component van benzine, terpentine en in mindere mate diesel. Afzonderlijk worden deze stoffen gebruikt als oplosmiddel, bijvoorbeeld lijmen en verf. - PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen): omvatten een groot aantal verbindingen welke met name in teer en teerproducten (zoals asfalt) kunnen worden aangetroffen. PAK s ontstaan bij onvolledige verbranding. - Chloorkoolwaterstoffen: worden veelal toegepast bij chemische wasserijen, maar ook als oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (tri) en tetrachlooretheen (per). - OCB's (Organochloor Bestrijdingsmiddelen) omvatten een aantal veel gebruikte gewasbeschermingsmiddelen zoals DDT, DDD, DDE en Drin s, welke persistent (slecht afbreekbaar) zijn. - PCB s (Polychloorbifenylen): zijn chemisch inert, niet brandbaar en geleiden bijzonder slecht elektriciteit. Om deze eigenschappen werden en worden ze gebruikt als bestrijdingsmiddel, koel- en isoleervloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische olie, koelolie en als weekmaker voor lakken en verven. - Chloorbenzenen worden veelal toegepast als grondstof voor de fabricage van bestrijdingsmiddelen of als bestrijdingsmiddel. - Minerale olie: hieronder wordt niet alleen ruwe olie verstaan, maar ook de meeste producten die d.m.v. raffinage worden geproduceerd zoals brandstoffen, smeermiddelen en hydraulische oliën. - Asbest: is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbestvezels zijn onder te verdelen in spiraalvormig (serpentijn)asbest (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG11932 Bijlage

30 BIJLAGE 3: TOETSINGSTABEL AFGELEID VAN HET MINISTERIE VAN VROM De richtwaarden in de toetsingstabel op de volgende pagina zijn opgesteld door het Ministerie van V.R.O.M. en gepubliceerd in de Staatscourant. De richtwaarden voor grond worden onderscheiden in achtergrondwaarden en interventiewaarden. De richtwaarden voor grondwater worden onderscheiden in streefwaarden en interventiewaarden. De berekening van de gemeten concentraties in de grond geschiedt op basis van het organische stofgehalte en het lutumgehalte. Voor milieuvreemde stoffen zijn veelal de rapportagegrenzen van de gebruikelijke analysemethoden als achtergrond/streefwaarde gesteld. Naast de hierboven genoemde achtergrond/streef- en interventiewaarde wordt getoetst aan het criterium voor nader onderzoek ofwel de tussenwaarde. De tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond/streef- en interventiewaarde. - Referentiewaarden voor een multifunctionele bodem (achtergrond/ streefwaarde) De achtergrond/streefwaarde is een referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit. De waarde vertegenwoordigt het concentratieniveau waaronder geen afbreuk wordt gedaan aan de multifunctionaliteit van de bodem. De streefwaarden voor grondwater zijn afgeleid van kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van drinkwaternormen. Over het algemeen zijn deze referentiewaarden te beschouwen als toetsingswaarden waaronder geen en waarboven wel sprake is van verontreiniging. - Toetsingswaarden ten behoeve van (nader) onderzoek (criterium nader onderzoek) Wanneer blijkt dat de concentratie van één of meer verontreinigende stoffen het criterium voor nader onderzoek op één of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het toetsingskader vanuit gegaan dat zich een risico van blootstelling aan de mens en/of het milieu zou kunnen voordoen. Indien dit risico aanwezig wordt geacht, is een nader onderzoek op korte termijn gewenst. - Toetsingswaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering (interventiewaarde) De interventiewaarde geldt als richtlijn voor de wenselijkheid van een saneringsonderzoek en de daarop volgende sanering. Wanneer de concentratie van de verontreinigende stof(fen) de interventiewaarde overschrijdt, is het noodzakelijk om (op korte termijn) een saneringsonderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende maatregelen. Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG11932 Bijlage

31 BIJLAGE 3: TOETSINGSTABEL AFGELEID VAN HET MINISTERIE VAN VROM Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant, 2 december 27, Nr. 247 (OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, 3/7/8) Circulaire Bodemsanering april 29 (de grenswaarden van de grond gelden voor een standaard bodem met 1% organische stof en 25% lutum) GROND (mg/kg d.s.) GRONDWATER (µg/l) parameter achtergrond- IW streefwaarden IW waarden Metalen Arseen [As] Barium [Ba] 19 92* Cadmium [Cd],6 13,4 6 Chroom [Cr] Kobalt [Co] Koper [Cu] Kwik [Hg],15 36,5,3 Lood [Pb] Molybdeen [Mo] 1, Nikkel [Ni] Zink [Zn] Overige anorganische stoffen Chloride 2 1 Cyanide (vrij) Cyanide (complex) 5, Thiocyanaten (som) Aromatische stoffen Benzeen,2 1,1,2 3 Ethylbenzeen, Tolueen, Xylenen (som,.7 factor),45 17,2 7 Styreen (Vinylbenzeen), Fenol,25 14,2 2 Cresolen (,7 som),3 13,2 2 Aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 2 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen Naftaleen,1 7 Fenantreen,3 5 Antraceen,7 5 Fluorantheen,3 1 Chryseen,3,2 Benzo(a)antraceen,1,5 Benzo(a)pyreen,5,5 Benzo(k)fluorantheen,4,5 Indeno(1,2,3cd)pyreen,4,5 Benzo(ghi)peryleen,3,5 Pak-totaal (1 van VROM) 1,5 4 Vluchtige chloorkoolwaterstoffen Vinylchloride,1,1,1 5 Dichloormethaan,1 3,9,1 1 1,1Dichloorethaan, ,2Dichloorethaan,2 6,4 7 4 Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG11932 Bijlage

32 BIJLAGE 3: TOETSINGSTABEL AFGELEID VAN HET MINISTERIE VAN VROM 1,1Dichlooretheen,3,3,1 1 Dichloorethenen (som,.7 factor),3 1,1 2 Dichloorpropaan (,7 factor),8 2,8 8 Trichloormethaan (Chloroform),25 5, ,1,1Trichloorethaan,25 15,1 3 1,1,2Trichloorethaan,3 1,1 13 Trichlooretheen (Tri),25 2, Tetrachloormethaan (Tetra),3,7,1 1 Tetrachlooretheen (Per),15 8,8,1 4 Chloorbenzenen Monochloorbenzeen, Dichloorbenzenen (.7 factor) Trichloorbenzenen (som,.7 factor),15 11,1 1 Tetrachloorbenzenen (som,.7 factor),9 2,2,1 2,5 Pentachloorbenzeen (QCB),25 6,7,3 1 Hexachloorbenzeen (HCB),85 2,9,5 Chloorbenzenen (som,.7 factor) Chloorfenolen Monochloorfenolen (,7 som),45 5,4,3 1 Dichloorfenolen (,7 som),2 22,2 3 Trichloorfenolen (,7 som),3 22,3 1 Tetrachloorfenolen (,7 som),15 21,1 1 Pentachloorfenol (PCP),3 12,4 3 Chloorfenolen (som,.7 factor),2 PCB PCB (7) (som,.7 factor),2 1,1,1 Organochloorverbindingen Aldrin/dieldrin/endrin (som,.7 factor),15 4, 5 drins (som,.7 factor),15 4,,1 DDT (som,.7 factor),2 1,7 DDD (som,.7 factor),2 34 DDE (som,.7 factor),1 2,3 Som DDT/DDD/DDE,4 ng/l,1 alfaendosulfan,9 4,2 ng/l alfahch, ng/l betahch,2 1,6 8 ng/l gammahch,3 1,2 9 ng/l Heptachloor,7 4,5 ng/l,3 Heptachloorepoxide (som,.7 factor),2 4,5 ng/l 3 Chloordaan (som,.7 factor),2 4,2 ng/l,2 Overige stoffen Minerale olie Asbest in grond (gewogen, NEN577) 1 Formaldehyde 2,5,1 5 isopropanol, Methanol Methylethylketon (MEK) Methyltertbutylether (MTBE), *) De norm voor barium is per 1 april 29 buitenwerking gesteld en geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Het streven is om voor barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren (Bron: DG Ruimte, Ministerie van VROM). Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG11932 Bijlage

33 BIJLAGE 4: RESULTATEN ANALYSES Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Meloenlaan 18 te s-gravenzande Projectcode: WESG11932 Bijlage

34 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Nobelsingel XA BERKEL EN RODENRIJS Blad 1 van 18 Uw projectnaam : RVe, WESG11932, grond Uw projectnummer : WESG11932 ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project WESG Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 18 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

35 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 2 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1 aard van de artefacten g S geen geen geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S organische stof (gloeiverlies) % vd DS S KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S METALEN arseen mg/kgds S barium mg/kgds S cadmium mg/kgds S <.35.4 kobalt mg/kgds S 3.5 <3 koper mg/kgds S kwik mg/kgds S lood mg/kgds S molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 nikkel mg/kgds S zink mg/kgds S POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <.1 <.1 fenantreen mg/kgds S.6.7 antraceen mg/kgds S.2.2 fluoranteen mg/kgds S benzo(a)antraceen mg/kgds S.8.9 chryseen mg/kgds S.9.15 benzo(k)fluoranteen mg/kgds S.6.11 benzo(a)pyreen mg/kgds S.1.16 benzo(ghi)peryleen mg/kgds S.9.16 indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S.8.15 pak-totaal (1 van VROM) mg/kgds S.71 1) 1.2 1) (.7 factor) CHLOORBENZENEN hexachloorbenzeen µg/kgds S <22 2) De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) 1-A 1 (-5) 2-A 2 (-5) 5-A 5 (9-59) 7-B 7 (5-7) M1 25 (-5) 26 (-5) 27 (-5) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

36 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 3 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 PCB 11 µg/kgds S <1 <1 2.5 PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1 PCB 138 µg/kgds S PCB 153 µg/kgds S PCB 18 µg/kgds S som PCB (7) (.7 factor) µg/kgds S 7. 1) 7.2 1) 34 1) CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN o,p-ddt µg/kgds S 9.8 <1 24 p,p-ddt µg/kgds S som DDT (.7 factor) µg/kgds S 39 1) 4. 1) 12 1) o,p-ddd µg/kgds S < p,p-ddd µg/kgds S som DDD (.7 factor) µg/kgds S 3.3 1) 12 1) 15 1) o,p-dde µg/kgds S <1 <1 <22 2) p,p-dde µg/kgds S som DDE (.7 factor) µg/kgds S 3 1) 11 1) 75 1) som DDT,DDE,DDD (.7 factor) µg/kgds 72 1) 26 1) 28 1) aldrin µg/kgds S <22 2) dieldrin µg/kgds S <22 2) endrin µg/kgds S <1 <1 <22 2) som aldrin/dieldrin/endrin (.7 factor) µg/kgds S 55 1) 58 1) 46 1) isodrin µg/kgds S <1 <1 <22 2) telodrin µg/kgds S <1 <1 <22 2) alpha-hch µg/kgds S <1 <1 <22 2) beta-hch µg/kgds S <1 <1 <22 2) gamma-hch µg/kgds S <1 <1 <22 2) delta-hch µg/kgds Q <1 <1 <24 2) som a-b-c-d HCH (.7 factor) µg/kgds 2.8 1) 2.8 1) 63 1) heptachloor µg/kgds S <1 <1 <22 2) cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1 <1 <22 2) trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1 <1 <22 2) som heptachloorepoxide (.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 31 1) alpha-endosulfan µg/kgds S <1 <1 <22 2) De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) 1-A 1 (-5) 2-A 2 (-5) 5-A 5 (9-59) 7-B 7 (5-7) M1 25 (-5) 26 (-5) 27 (-5) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

37 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 4 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q hexachloorbutadieen µg/kgds S <1 <1 <24 2) trans-chloordaan µg/kgds S <1 <1 <22 2) cis-chloordaan µg/kgds S <1 <1 <22 2) som chloordaan (.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 31 1) som organochloorbestrijdingsmidd elen (.7 factor) landbodem µg/kgds S MINERALE OLIE fractie C1 - C12 mg/kgds <5 <5 24 <5 fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 26 <5 fractie C22 - C3 mg/kgds <5 <5 37 <5 fractie C3 - C4 mg/kgds <5 <5 26 <5 totaal olie C1 - C4 mg/kgds S <2 <2 51 <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) 1-A 1 (-5) 2-A 2 (-5) 5-A 5 (9-59) 7-B 7 (5-7) M1 25 (-5) 26 (-5) 27 (-5) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

38 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 5 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 5 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de.7 factor conform AS3 2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

39 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 6 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 22 aard van de artefacten g S geen geen geen geen stenen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S METALEN arseen mg/kgds S 5.2 <5 barium mg/kgds S cadmium mg/kgds S <.35 <.35 <.35 < kobalt mg/kgds S 3.1 < koper mg/kgds S kwik mg/kgds S <.1 <.1.11 <.1.17 lood mg/kgds S molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5 < nikkel mg/kgds S zink mg/kgds S POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <.1 <.1 <.1 <.1.6 fenantreen mg/kgds S antraceen mg/kgds S.6 <.1.14 <.1 1. fluoranteen mg/kgds S benzo(a)antraceen mg/kgds S chryseen mg/kgds S benzo(k)fluoranteen mg/kgds S benzo(a)pyreen mg/kgds S benzo(ghi)peryleen mg/kgds S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S pak-totaal (1 van VROM) mg/kgds S 1.7 1).35 1) 4.1 1).44 1) 29 1) (.7 factor) CHLOORBENZENEN hexachloorbenzeen µg/kgds S POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) M2 9 (-5) 16 (-5) 18 (-5) 21 (-5) 22 (-5) M3 7 (-5) 12 (-5) 13 (17-67) 19 (-5) 2 (-5) M4 11 (1-14) 12 (1-14) M5 6 (9-13) 7 (7-12) 8 (5-1) 9 (5-1) 11 (5-1) M6 3 (7-5) 31 (7-5) 32 (1-4) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

40 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 7 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1 PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1 PCB 11 µg/kgds S <1 <1 1.5 <1 3.2 PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 1.6 PCB 138 µg/kgds S 1.1 <1 2.5 <1 6.2 PCB 153 µg/kgds S 1.8 <1 3.9 <1 6.4 PCB 18 µg/kgds S 1. <1 3. <1 4.8 som PCB (7) (.7 factor) µg/kgds S 6.8 1) 4.9 1) 13 1) 4.9 1) 24 1) CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN o,p-ddt µg/kgds S p,p-ddt µg/kgds S 1 68 som DDT (.7 factor) µg/kgds S 13 1) 87 1) o,p-ddd µg/kgds S p,p-ddd µg/kgds S som DDD (.7 factor) µg/kgds S 9.2 1) 9.6 1) o,p-dde µg/kgds S p,p-dde µg/kgds S som DDE (.7 factor) µg/kgds S 55 1) 39 1) som DDT,DDE,DDD (.7 factor) µg/kgds 19 1) 14 1) aldrin µg/kgds S 2.6 <1 dieldrin µg/kgds S endrin µg/kgds S <1 <1 som aldrin/dieldrin/endrin µg/kgds S 15 1) 53 1) (.7 factor) isodrin µg/kgds S <1 <1 telodrin µg/kgds S <1 <1 alpha-hch µg/kgds S <1 <1 beta-hch µg/kgds S <1 <1 gamma-hch µg/kgds S <1 <1 delta-hch µg/kgds Q <1 <1 som a-b-c-d HCH (.7 factor) µg/kgds 2.8 1) 2.8 1) heptachloor µg/kgds S <1 <1 cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1 <1 trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1 <1 som heptachloorepoxide (.7 µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) factor) alpha-endosulfan µg/kgds S <1 <1 hexachloorbutadieen µg/kgds S <1 <1 trans-chloordaan µg/kgds S <1 <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) M2 9 (-5) 16 (-5) 18 (-5) 21 (-5) 22 (-5) M3 7 (-5) 12 (-5) 13 (17-67) 19 (-5) 2 (-5) M4 11 (1-14) 12 (1-14) M5 6 (9-13) 7 (7-12) 8 (5-1) 9 (5-1) 11 (5-1) M6 3 (7-5) 31 (7-5) 32 (1-4) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

41 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 8 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q cis-chloordaan µg/kgds S <1 <1 som chloordaan (.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) som organochloorbestrijdingsmidd elen (.7 factor) landbodem µg/kgds S 35 2 MINERALE OLIE fractie C1 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 13 <5 15 fractie C22 - C3 mg/kgds <5 <5 37 <5 25 fractie C3 - C4 mg/kgds <5 <5 38 <5 28 totaal olie C1 - C4 mg/kgds S <2 <2 9 <2 7 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) M2 9 (-5) 16 (-5) 18 (-5) 21 (-5) 22 (-5) M3 7 (-5) 12 (-5) 13 (17-67) 19 (-5) 2 (-5) M4 11 (1-14) 12 (1-14) M5 6 (9-13) 7 (7-12) 8 (5-1) 9 (5-1) 11 (5-1) M6 3 (7-5) 31 (7-5) 32 (1-4) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

42 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 9 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 6 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 7 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 8 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 9 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de.7 factor conform AS3 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

43 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 1 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 11 droge stof gew.-% S 79.7 gewicht artefacten g S <1 aard van de artefacten g S geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.8 KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S 14 METALEN barium mg/kgds S 28 cadmium mg/kgds S <.35 kobalt mg/kgds S 6.2 koper mg/kgds S <1 kwik mg/kgds S <.1 lood mg/kgds S <13 molybdeen mg/kgds S <1.5 nikkel mg/kgds S 16 zink mg/kgds S 37 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <.1 fenantreen mg/kgds S <.1 antraceen mg/kgds S <.1 fluoranteen mg/kgds S <.1 benzo(a)antraceen mg/kgds S <.1 chryseen mg/kgds S <.1 benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <.1 benzo(a)pyreen mg/kgds S <.1 benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <.1 indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <.1 pak-totaal (1 van VROM) mg/kgds S.7 1) (.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S <1 PCB 52 µg/kgds S <1 PCB 11 µg/kgds S <1 PCB 118 µg/kgds S <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 11 Grond (AS3) M7 3 (5-1) 31 (5-1) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

44 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 11 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 11 PCB 138 µg/kgds S <1 PCB 153 µg/kgds S <1 PCB 18 µg/kgds S <1 som PCB (7) (.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) MINERALE OLIE fractie C1 - C12 mg/kgds <5 fractie C12 - C22 mg/kgds <5 fractie C22 - C3 mg/kgds <5 fractie C3 - C4 mg/kgds <5 totaal olie C1 - C4 mg/kgds S <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 11 Grond (AS3) M7 3 (5-1) 31 (5-1) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

45 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 12 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 11 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de.7 factor conform AS3 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

46 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 13 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA 2/II/A.1 Grond (AS3): conform AS31-2 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3, NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Conform AS31-3, gelijkwaardig aan NEN totaal olie C1 - C4 Grond (AS3) Conform AS31-7 hexachloorbenzeen Grond (AS3) Conform AS32-2 PCB 28 Grond (AS3) Conform AS31-8 PCB 52 Grond (AS3) Idem PCB 11 Grond (AS3) Idem PCB 118 Grond (AS3) Idem PCB 138 Grond (AS3) Idem PCB 153 Grond (AS3) Idem PCB 18 Grond (AS3) Idem som PCB (7) (.7 factor) Grond (AS3) Idem o,p-ddt Grond (AS3) Conform AS32-1 p,p-ddt Grond (AS3) Idem som DDT (.7 factor) Grond (AS3) Idem o,p-ddd Grond (AS3) Idem p,p-ddd Grond (AS3) Idem som DDD (.7 factor) Grond (AS3) Idem o,p-dde Grond (AS3) Idem p,p-dde Grond (AS3) Idem som DDE (.7 factor) Grond (AS3) Idem som DDT,DDE,DDD (.7 factor) Grond (AS3) Idem aldrin Grond (AS3) Idem dieldrin Grond (AS3) Idem endrin Grond (AS3) Idem som aldrin/dieldrin/endrin (.7 factor) Grond (AS3) Idem isodrin Grond (AS3) Idem telodrin Grond (AS3) Idem alpha-hch Grond (AS3) Idem beta-hch Grond (AS3) Idem gamma-hch Grond (AS3) Idem delta-hch Grond (AS3) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS som a-b-c-d HCH (.7 factor) Grond (AS3) Idem heptachloor Grond (AS3) Conform AS32-1 cis-heptachloorepoxide Grond (AS3) Idem trans-heptachloorepoxide Grond (AS3) Idem som heptachloorepoxide (.7 factor) Grond (AS3) Idem alpha-endosulfan Grond (AS3) Idem hexachloorbutadieen Grond (AS3) Idem trans-chloordaan Grond (AS3) Idem cis-chloordaan Grond (AS3) Idem som chloordaan (.7 factor) Grond (AS3) Idem som organochloorbestrijdingsmiddelen (.7 factor) landbodem Grond (AS3) Conform AS32 organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS31 lutum (bodem) Grond (AS3) Conform AS31-4 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

47 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 14 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm arseen Grond (AS3) Conform AS35-1, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 2236). barium Grond (AS3) Conform AS31-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 2236). cadmium Grond (AS3) Idem kobalt Grond (AS3) Idem koper Grond (AS3) Idem kwik Grond (AS3) Conform AS 31-5 en conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO 16772) lood Grond (AS3) Conform AS31-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 2236). molybdeen Grond (AS3) Idem nikkel Grond (AS3) Idem zink Grond (AS3) Idem naftaleen Grond (AS3) Conform AS31-6 fenantreen Grond (AS3) Idem antraceen Grond (AS3) Idem fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3) Idem chryseen Grond (AS3) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3) Idem indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3) Idem pak-totaal (1 van VROM) (.7 factor) Grond (AS3) Idem Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 Y ALC21 2 Y ALC21 3 Y ALC21 4 Y ALC21 5 Y ALC21 5 Y ALC21 5 Y ALC21 6 Y ALC21 6 Y ALC21 6 Y ALC21 6 Y ALC21 6 Y ALC21 7 Y ALC21 7 Y ALC21 7 Y ALC21 7 Y ALC21 7 Y ALC21 8 Y ALC21 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

48 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 15 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 8 Y ALC21 9 Y ALC21 9 Y ALC21 9 Y ALC21 9 Y ALC21 9 Y ALC21 1 Y ALC21 1 Y ALC21 1 Y ALC21 11 Y ALC21 11 Y ALC21 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

49 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 16 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 4 7-B7 (5-7) Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C1-C16 C1-C28 C2-C36 C1-C36 De C1 en C4 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

50 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 17 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 8 M411 (1-14) 12 (1-14) Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C1-C16 C1-C28 C2-C36 C1-C36 De C1 en C4 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

51 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 18 van 18 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, grond WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 1 M63 (7-5) 31 (7-5) 32 (1-4) Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C1-C16 C1-C28 C2-C36 C1-C36 De C1 en C4 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

52 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Nobelsingel XA BERKEL EN RODENRIJS Blad 1 van 5 Uw projectnaam : RVe, WESG11932, Uitspltsing M1 Uw projectnummer : WESG11932 ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project WESG Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

53 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 2 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Uitspltsing M1 WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S <1 <1 <1 aard van de artefacten g S geen geen geen CHLOORBENZENEN hexachloorbenzeen µg/kgds S CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN o,p-ddt µg/kgds S p,p-ddt µg/kgds S som DDT (.7 factor) µg/kgds S 3 1) 45 1) 12 1) o,p-ddd µg/kgds S p,p-ddd µg/kgds S som DDD (.7 factor) µg/kgds S 6.8 1) 11 1) 27 1) o,p-dde µg/kgds S <1 <1 <1 p,p-dde µg/kgds S som DDE (.7 factor) µg/kgds S 31 1) 22 1) 27 1) som DDT,DDE,DDD (.7 factor) µg/kgds 68 1) 79 1) 17 1) aldrin µg/kgds S <1 <1 <1 dieldrin µg/kgds S < endrin µg/kgds S <1 <1 <1 som aldrin/dieldrin/endrin µg/kgds S 2.1 1) 42 1) 27 1) (.7 factor) isodrin µg/kgds S <1 <1 <1 telodrin µg/kgds S <1 <1 <1 alpha-hch µg/kgds S <1 <1 <1 beta-hch µg/kgds S <1 <1 <1 gamma-hch µg/kgds S <1 <1 <1 delta-hch µg/kgds Q <1 <1 <1 som a-b-c-d HCH (.7 factor) µg/kgds 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1) heptachloor µg/kgds S <1 <1 <1 cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1 <1 <1 trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1 <1 <1 som heptachloorepoxide (.7 µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) factor) alpha-endosulfan µg/kgds S <1 <1 <1 hexachloorbutadieen µg/kgds S <1 <1 <1 trans-chloordaan µg/kgds S <1 <1 <1 cis-chloordaan µg/kgds S <1 <1 <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) 25-A 25 (-5) 26-A 26 (-5) 27-A 27 (-5) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

54 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 3 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Uitspltsing M1 WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q som chloordaan (.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) som organochloorbestrijdingsmidd elen (.7 factor) landbodem µg/kgds S De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) 25-A 25 (-5) 26-A 26 (-5) 27-A 27 (-5) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

55 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 4 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Uitspltsing M1 WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. * Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel organisch stof, lutum en ph-cacl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX, vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 14 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige parameters. Daarom is minder dan 14 gram voorbehandeld voor deze parameters. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. * Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel organisch stof, lutum en ph-cacl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX, vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 14 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige parameters. Daarom is minder dan 14 gram voorbehandeld voor deze parameters. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de.7 factor conform AS3 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

56 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 5 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Uitspltsing M1 WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA 2/II/A.1 Grond (AS3): conform AS31-2 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3, NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem hexachloorbenzeen Grond (AS3) Conform AS32-2 o,p-ddt Grond (AS3) Conform AS32-1 p,p-ddt Grond (AS3) Idem som DDT (.7 factor) Grond (AS3) Idem o,p-ddd Grond (AS3) Idem p,p-ddd Grond (AS3) Idem som DDD (.7 factor) Grond (AS3) Idem o,p-dde Grond (AS3) Idem p,p-dde Grond (AS3) Idem som DDE (.7 factor) Grond (AS3) Idem som DDT,DDE,DDD (.7 factor) Grond (AS3) Idem aldrin Grond (AS3) Idem dieldrin Grond (AS3) Idem endrin Grond (AS3) Idem som aldrin/dieldrin/endrin (.7 factor) Grond (AS3) Idem isodrin Grond (AS3) Idem telodrin Grond (AS3) Idem alpha-hch Grond (AS3) Idem beta-hch Grond (AS3) Idem gamma-hch Grond (AS3) Idem delta-hch Grond (AS3) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS som a-b-c-d HCH (.7 factor) Grond (AS3) Idem heptachloor Grond (AS3) Conform AS32-1 cis-heptachloorepoxide Grond (AS3) Idem trans-heptachloorepoxide Grond (AS3) Idem som heptachloorepoxide (.7 factor) Grond (AS3) Idem alpha-endosulfan Grond (AS3) Idem hexachloorbutadieen Grond (AS3) Idem trans-chloordaan Grond (AS3) Idem cis-chloordaan Grond (AS3) Idem som chloordaan (.7 factor) Grond (AS3) Idem som organochloorbestrijdingsmiddelen (.7 factor) landbodem Grond (AS3) Conform AS32 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 Y ALC21 2 Y ALC21 3 Y ALC21 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

57 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Nobelsingel XA BERKEL EN RODENRIJS Blad 1 van 4 Uw projectnaam : RVe, WESG11932, Grond aanvullend Uw projectnummer : WESG11932 ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project WESG Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

58 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Grond aanvullend WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S <1 <1 <1 aard van de artefacten g S geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S MINERALE OLIE fractie C1 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 fractie C22 - C3 mg/kgds <5 <5 <5 fractie C3 - C4 mg/kgds <5 <5 <5 totaal olie C1 - C4 mg/kgds S <2 <2 <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) Grond (AS3) Grond (AS3) 11-B 11 (5-1) 12-B 12 (6-11) 13-B 13 (6-11) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

59 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 3 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Grond aanvullend WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

60 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 4 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Grond aanvullend WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA 2/II/A.1 Grond (AS3): conform AS31-2 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3, NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Conform AS31-3, gelijkwaardig aan NEN totaal olie C1 - C4 Grond (AS3) Conform AS31-7 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 Y ALC21 2 Y ALC21 3 Y ALC21 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

61 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Nobelsingel XA BERKEL EN RODENRIJS Blad 1 van 3 Uw projectnaam : RVe, WESG11932, Asfalt Uw projectnummer : WESG11932 ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project WESG Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

62 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 2 van 3 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Asfalt WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 1 malen asfalt monster - POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN PAK-screening met DLC mg/kg Q <5 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 1 Asfalt ASF1 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

63 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 3 van 3 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Asfalt WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm PAK-screening met DLC Asfalt Gelijkwaardig aan CROW-publicatie 21 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 K ALC292 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

64 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Nobelsingel XA BERKEL EN RODENRIJS Blad 1 van 4 Uw projectnaam : RVe, WESG11932, Fundering Uw projectnummer : WESG11932 ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project WESG Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

65 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Fundering WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 1 ASBESTONDERZOEK aangeleverd materiaal grond kg Q 6.93 KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK gemeten asbestconcentratie mg/kgds 63 gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 11 ondergrens (95% betrouwb.interval) bovengrens (95% betrouwb.interval) gemeten serpentijn concentratie gemeten amfibool concentratie mg/kgds Q 46 mg/kgds Q 82 mg/kgds Q 58 mg/kgds Q 4.9 gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q N.v.t. niet-hechtgebonden asbest - Q nee De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 1 Asbestverdacht ASB1 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

66 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 3 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Fundering WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm gemeten asbestconcentratie Asbestverdacht conform NEN577 en/of NEN5897 gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem ondergrens (95% betrouwb.interval) bovengrens (95% betrouwb.interval) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem Idem gemeten serpentijn concentratie Asbestverdacht Idem gemeten amfibool concentratie Asbestverdacht Idem gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem niet-hechtgebonden asbest Asbestverdacht Idem Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 E ALC291 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

67 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 4 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Fundering WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 1 ASB1 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

68 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 () Fax: +31 () Analyserapport VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Nobelsingel XA BERKEL EN RODENRIJS Blad 1 van 7 Uw projectnaam : RVe, WESG11932, Grondwater Uw projectnummer : WESG11932 ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project WESG Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

69 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 2 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Grondwater WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q METALEN arseen µg/l S barium µg/l S cadmium µg/l S <.8 <.8 <.8 kobalt µg/l S <5 5.6 <5 koper µg/l S <15 <15 <15 kwik µg/l S <.5 <.5 <.5 lood µg/l S <15 <15 <15 molybdeen µg/l S <3.6 nikkel µg/l S zink µg/l S <6 <6 <6 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <.2 <.2 <.2 <.2 tolueen µg/l S <.2 <.2 <.2 <.2 ethylbenzeen µg/l S <.2 <.2 <.2 <.2 o-xyleen µg/l S <.1 <.1 <.1 <.1 p- en m-xyleen µg/l S <.2 <.2 <.2 <.2 xylenen (.7 factor) µg/l S totaal BTEX (.7 factor) µg/l.6 styreen µg/l S <.2 <.2 <.2 naftaleen µg/l S <.5 <.5 <.5 <.5 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,1-dichloorethaan µg/l S <.6 <.6 <.6 1,2-dichloorethaan µg/l S <.6 <.6 <.6 1,1-dichlooretheen µg/l S <.1 <.1 <.1 cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <.1 <.1 <.1 trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <.1 <.1 <.1 som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (.7 factor) µg/l S dichloormethaan µg/l S <.2 <.2 <.2 1,1-dichloorpropaan µg/l S <.25 <.25 <.25 1,2-dichloorpropaan µg/l S <.25 <.25 <.25 1,3-dichloorpropaan µg/l S <.25 <.25 <.25 som dichloorpropanen (.7 factor) µg/l S tetrachlooretheen µg/l S tetrachloormethaan µg/l S <.1 <.1 <.1 1,1,1-trichloorethaan µg/l S <.1 <.1 <.1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) 1-P P P P P7-1 7 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

70 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 3 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Grondwater WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q ,1,2-trichloorethaan µg/l S <.1 <.1 <.1 trichlooretheen µg/l S <.6 <.6 <.6 chloroform µg/l S <.6 <.6 <.6 vinylchloride µg/l S <.1 <.1 <.1 tribroommethaan µg/l S <.2 <.2 <.2 CHLOORBENZENEN hexachloorbenzeen µg/l S <.5 <.5 POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/l S <.1 <.1 PCB 52 µg/l S <.1 <.1 PCB 11 µg/l S <.1 <.1 PCB 118 µg/l S <.1 <.1 PCB 138 µg/l S <.1 <.1 PCB 153 µg/l S <.1 <.1 PCB 18 µg/l S <.1 <.1 som PCB (7) (.7 factor) µg/l S CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN o,p-ddt µg/l S <.1 <.1 p,p-ddt µg/l S <.1 <.1 o,p-ddd µg/l S <.1 <.1 p,p-ddd µg/l S <.1 <.1 o,p-dde µg/l S <.1 <.1 p,p-dde µg/l S <.1 <.1 som DDT,DDE,DDD (.7 factor) µg/l S.4.4 aldrin µg/l S <.1 <.1 dieldrin µg/l S <.1 <.1 endrin µg/l S <.1 <.1 som aldrin/dieldrin/endrin (.7 factor) µg/l S.2.2 telodrin µg/l <.3 <.3 isodrin µg/l <.3 <.3 alpha-hch µg/l S <.1 <.1 beta-hch µg/l S <.1 <.1 gamma-hch µg/l S <.1 <.1 delta-hch µg/l S <.2 <.2 som a-b-c-d HCH (.7 factor) µg/l S.4.4 heptachloor µg/l S <.1 <.1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) 1-P P P P P7-1 7 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

71 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 4 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Grondwater WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q cis-heptachloorepoxide µg/l S <.1 <.1 trans-heptachloorepoxide µg/l S <.1 <.1 som heptachloorepoxide (.7 factor) µg/l S.1.1 alpha-endosulfan µg/l S <.1 <.1 hexachloorbutadieen µg/l Q <.5 <.5 trans-chloordaan µg/l S <.1 <.1 cis-chloordaan µg/l S <.1 <.1 som chloordaan (.7 factor) µg/l S.1.1 MINERALE OLIE fractie C1 - C12 µg/l <25 <25 <25 <25 fractie C12 - C22 µg/l <25 <25 <25 <25 fractie C22 - C3 µg/l <25 <25 <25 <25 fractie C3 - C4 µg/l <25 <25 <25 <25 totaal olie C1 - C4 µg/l S <1 <1 <1 <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) Grondwater (AS3) 1-P P P P P7-1 7 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

72 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 5 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Grondwater WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 1 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 5 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

73 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 6 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Grondwater WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm benzeen Grondwater (AS3) Conform AS313-1 tolueen Grondwater (AS3) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3) Idem o-xyleen Grondwater (AS3) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3) Idem xylenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Conform AS313-1 naftaleen Grondwater (AS3) Conform AS313-1 totaal olie C1 - C4 Grondwater (AS3) Conform AS311-5 hexachloorbenzeen Grondwater (AS3) Conform AS312-2 PCB 28 Grondwater (AS3) Conform AS312-1 PCB 52 Grondwater (AS3) Idem PCB 11 Grondwater (AS3) Idem PCB 118 Grondwater (AS3) Idem PCB 138 Grondwater (AS3) Idem PCB 153 Grondwater (AS3) Idem PCB 18 Grondwater (AS3) Idem som PCB (7) (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem o,p-ddt Grondwater (AS3) Idem p,p-ddt Grondwater (AS3) Idem o,p-ddd Grondwater (AS3) Idem p,p-ddd Grondwater (AS3) Idem o,p-dde Grondwater (AS3) Idem p,p-dde Grondwater (AS3) Idem som DDT,DDE,DDD (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem aldrin Grondwater (AS3) Idem dieldrin Grondwater (AS3) Idem endrin Grondwater (AS3) Idem som aldrin/dieldrin/endrin (.7 factor) Grondwater (AS3) telodrin Grondwater (AS3) Eigen methode Idem isodrin Grondwater (AS3) Idem alpha-hch Grondwater (AS3) Conform AS312-1 beta-hch Grondwater (AS3) Idem gamma-hch Grondwater (AS3) Idem delta-hch Grondwater (AS3) Idem som a-b-c-d HCH (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem heptachloor Grondwater (AS3) Idem cis-heptachloorepoxide Grondwater (AS3) Idem trans-heptachloorepoxide Grondwater (AS3) Idem som heptachloorepoxide (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem alpha-endosulfan Grondwater (AS3) Idem hexachloorbutadieen Grondwater (AS3) Eigen Methode, LVI GCMS trans-chloordaan Grondwater (AS3) Conform AS312-1 cis-chloordaan Grondwater (AS3) Idem som chloordaan (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem arseen Grondwater (AS3) Conform AS315-1 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) barium Grondwater (AS3) Conform AS311-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) cadmium Grondwater (AS3) Idem kobalt Grondwater (AS3) Idem ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

74 VanderHelm Milieubeheer Ir. H.P.A. van Koppen Analyserapport Blad 7 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer RVe, WESG11932, Grondwater WESG Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm koper Grondwater (AS3) Idem kwik Grondwater (AS3) Conform AS311-3 en conform NEN-EN-ISO lood Grondwater (AS3) Conform AS311-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) molybdeen Grondwater (AS3) Idem nikkel Grondwater (AS3) Idem zink Grondwater (AS3) Idem styreen Grondwater (AS3) Conform AS ,1-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem 1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem 1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem 1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem som dichloorpropanen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem 1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3) Idem chloroform Grondwater (AS3) Idem vinylchloride Grondwater (AS3) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3) Idem Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 1 G ALC236 1 G ALC236 2 S ALC237 2 S ALC237 3 B ALC24 3 G ALC236 3 G ALC236 3 S ALC237 3 S ALC237 4 B ALC24 4 G ALC236 4 G ALC236 5 B ALC24 5 G ALC236 5 S ALC237 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1725:25 ONDER NR. L 28 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK Bron: google.nl Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Rijswijk Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode:

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN CHURCHIL 277 EN 279 TE RIJSWIJK Bron: Google.nl Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk Ri Afdeling grondzaken T.a.v. L. de Vleeschhouwer Postbus 5305

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM. Onze referentie: PLRO110204

Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM. Onze referentie: PLRO110204 Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM Onze referentie: PLRO110204 Betreft: Rapportage Datum: 15 april 2011 Behandeld door: Ing. E.L. van den Bosch CC: De

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

ACTUALISEREND HISTORISCH

ACTUALISEREND HISTORISCH ACTUALISEREND HISTORISCH VOORONDERZOEK DUINGEEST (GEDEELTELIJK) TE MONSTER M I L I E U B E H E E R ACTUALISEREND HISTORISCH VOORONDERZOEK DUINGEEST (GEDEELTELIJK) TE MONSTER Colofon Opdrachtgever: BPD

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0) 231 47 00 Fax: +31 (0) 416 30 34 www.alcontrol.nl M&A milieu adviesbureau Koolweg 64 5759 PZ HELENAVEEN Blad 1 van 4 Uw projectnaam :

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 26 februari 2013 monitoringsrapport stortplaats Rhoonse Grienden Het college 125773 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Gemeente Groningen 29 oktober 2012 Rapportage 9X5553.02 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Kwaliteitsborging 1 1.3

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Horsterweg 239 te Ermelo

Horsterweg 239 te Ermelo Horsterweg 239 te Ermelo Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Contactpersoon dhr. G. de Vries Horsterweg 239 3853 JD ERMELO dhr. G. de Vries Projectnummer P2013-1171 - versie 1 Auteur I. van der Burgh

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) rapport nr. CV14403vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vanvleutenconsult.nl

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

NADER MILIEUKUNDIG (ASBEST)BODEMONDERZOEK AAN DE OUDENDIJK 24B TE MAASDIJK

NADER MILIEUKUNDIG (ASBEST)BODEMONDERZOEK AAN DE OUDENDIJK 24B TE MAASDIJK VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel 2 2652 XA Berkel en Rodenrijs Tel.: 010 249 24 60 Fax: 010 249 24 70 Internet: www.vdhelm.nl E-mail: info@vdhelm.nl Rabobank: 35.44.30.645 K.v.K.: 27233428 B.T.W.

Nadere informatie

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging.

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Hieronder zijn de locaties weergegeven waar sprake is (geweest) van gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Tevens wordt kort omschreven wat de status van de locatie

Nadere informatie

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit.

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabellen met achtergrond en maximale voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabel 1 geeft de norm voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem,

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl HB Adviesbureau Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Blad 1 van 6

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel 2 2652 XA Berkel en Rodenrijs Tel.: 010 249 24 60 Fax: 010 249 24 70 Internet: www.vdhelm.nl E-mail: info@vdhelm.nl RAPPORTAGE Rabobank: 35.44.30.645 K.v.K.: 27233428

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 131667 Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Houten, 29 mei 2013 Auteur: mr. V.

Nadere informatie

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert Postadres: Postbus 1015 6040 KA Roermond Bezoekadres: Zuidhoven 9m 6042 PB Roermond telefoon 0475 32 00 00 - fax 0475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL70 INGB

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Definitief In opdracht

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl BK Bodem BV Postbus 264 1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 9 Uw projectnaam : Uw projectnummer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 13217 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 't Heem de heer S. Putters Postbus 62 57 AB Udenhout Versienummer: 1.1 Plaats, datum: Udenhout, 18 augustus 213 Auteur:

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT...

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT... Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3. INLEIDING... 5.. AANLEIDING EN DOEL... 5.2. REFERENTIEKADER... 5.3. BETROUWBAARHEID... 6.4. OPBOUW RAPPORT... 7 2. VOORONDERZOEK... 8 2.. LOCATIEBESCHRIJVING EN HISTORISCHE

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld

Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld Inhoudsopgave Bijlagen bij toelichting 3 Bijlage 1 Bodemonderzoek 4 Bijlage 2 Onderzoek flora en fauna 82 Bijlage 3 Archeologisch vooronderzoek: een bureau-

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Definitief 21 + 22 + 218 In opdracht van Gemeente Tiel Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M13B25 Documentnaam \\nlarn1s1\data\data\project\m13\m13b25\2

Nadere informatie

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Locatie Demmerik 118A te Vinkeveen Gegevens opdrachtgever M.W.M. de Kuijer Demmerik 118A 3645 EG Vinkeveen CSO Adviesbureau Postbus 2 398 CA Bunnik Tel. 3

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Verkennend bodemonderzoek Kleermakerstraat te Velserbroek projectnummer 12176 Opdrachtgever: Groeneweg Projekten B.V. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Versienummer: 1.1 Plaats,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT C4--O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht (Oostpoldererf). Capelle aan den IJssel, 7 maart 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

Project 424WRT/11/R4 d.d

Project 424WRT/11/R4 d.d Project 424WRT/11/R4 d.d. 28 10 2015 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Analyserapport MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Nadere informatie

Bestemmin ngsplan Land dgoed Yerseke Moer Bijlagenboe

Bestemmin ngsplan Land dgoed Yerseke Moer Bijlagenboe GEMEENTE REIMER RSWAAL Bestemmingsplann Landgoed Yerseke Moer Bijlagenboek gemeente titel imronummer projectnummer status Reimerswaal Bestemmingsplann Landgoed Yerseke Moer NL.IMRO.0703.07YeBPLandgoedMoer-va01

Nadere informatie

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0147162 17 november 2014 323386 Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Inleiding Grontmij Nederland B.V. heeft,

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT Rapportnummer: 08-P-074-I Verkennend bodemonderzoek Waterweg 212-214 te De Bilt Opdrachtgever: Witte Makelaars B.V. Postbus 577 4000 AN Tiel HOPMAN

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA Rapportage Keuringen Grondbereik Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA-2015.014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Grondbereik dhr. ing. R.M. Messing Rapportnummer: P2015-0723 Datum: 22

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen BK Bodem pagina 2 van 16 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 3 1.2 Indeling van de rapportage... 4 2 Vooronderzoek... 5 2.1 Historische en actuele gegevens

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

: Van Luyk Loenen Vastgoed bv : De heer E. Loenen : Postbus 40 : 1230 AA Loosdrecht

: Van Luyk Loenen Vastgoed bv : De heer E. Loenen : Postbus 40 : 1230 AA Loosdrecht RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Rading 154 te Loosdrecht Datum : 3 oktober 2013 Kenmerk : 1305F421/RKO/rap1 Auteur : De heer R. Kok Vrijgave : De heer B.C.R. Willems :. Opdrachtgever

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

Bodemonderzoeken op de locaties Herenweg 60a, 62A en 64 te Kudelstaart. Documentnr: 0412-MIL3031 Datum: 2 november 2012

Bodemonderzoeken op de locaties Herenweg 60a, 62A en 64 te Kudelstaart. Documentnr: 0412-MIL3031 Datum: 2 november 2012 Definitief Rapport Bodemonderzoeken op de locaties Herenweg 6a, 62A en 64 te Kudelstaart Documentnr: 412-MIL331 Datum: 2 november 212 Opdrachtgever: van Berkel Aannemers Leimuiden BV dhr. F. van Berkel

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM

BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM Bron: Bing.nl Opdrachtgever: Plaats: CLETON & COM Vastgoed- en ruimtelijke ontwikkeling Rotterdam Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats:

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

E. van der Voort V.O.F. T.a.v. de heer H. van der Voort Noordersingel 127a 2651 LT Berkel en Rodenrijs. Onze referentie: VOBE101406

E. van der Voort V.O.F. T.a.v. de heer H. van der Voort Noordersingel 127a 2651 LT Berkel en Rodenrijs. Onze referentie: VOBE101406 E. van der Voort V.O.F. T.a.v. de heer H. van der Voort Noordersingel 127a 2651 LT Berkel en Rodenrijs Onze referentie: VOBE101406 Betreft: Rapportage Datum: 4 april 2011 Behandeld door: Ing. E.L. van

Nadere informatie

BIJLAGEN ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl Analyserapport VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225 53 CE ZALTBOMMEL Blad

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51 Tabel 1 van 4 Monsterreferenties monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 monster-4 = uw monsterreferentie nr. 4 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis projectnr. 234417 december 2010, revisie 00 234417rap00.doc Gijs Heutink Advocaten Verkennend bodemonderzoek Groot Bentveld te Bentveld Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 3 2.1 Uitgevoerd veldwerk 3

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 8

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 8 projectnr. 232197 augustus 2010, revisie 00 Gemeente Lansingerland Verkennend bodemonderzoek tussen Klapwijksezoom en Klapwijkseweg Berkel en Rodenrijs Inhoud Blz. 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek Bijlage A, verkennend bodemonderzoek COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek naar asbest, Julianastraat 12 t/m 16 te Kerkdriel

Nader bodemonderzoek naar asbest, Julianastraat 12 t/m 16 te Kerkdriel VAN VOORDENPARK 16 5301 KP ZALTBOMMEL TEL. 0418 572060 FAX 0418 515722 BANK: RABOBANK REK.NR: 15 34 09 746 K.V.K. TIEL 11028756 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL Woningstichting Maasdriel

Nadere informatie

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief-

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief- Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Zuid Willemsvaart 172, 174 t/m 182 te Den Bosch Opdrachtgeverr : Meeuwissen OG b.v. Projectnummer : 25.13.00244. 1 Datum : 9 augustus 2013 -definitief-

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) rapport nr. CV14034VBO (v1.0) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vleuten-milieu.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / 12230 Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei 2012 2 Uitgevoerde bodemonderzoeken Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth Provincie Limburg juli 2009 Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth dossier : B9554-01-001 registratienummer : LI20092430 versie

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer

Nadere informatie

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma,

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma, Aan: Gemeente Harderwijk projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Veluvia terrein te Harderwijk Projectnummer: 134434.05

Nadere informatie

i IJ /kit? ~ ~ ~in.k Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn

i IJ /kit? ~ ~ ~in.k Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn Contactpersoon: Mevrouw M. Lubbers Datum: 2 januari 205 Projectnummer: Colofon Vink Milieutechnisch

Nadere informatie

Actualiserend onderzoek

Actualiserend onderzoek Actualiserend onderzoek Locatie Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Plometorengracht 9 Postbus 8542 358 AA Utrecht Contactpersoon: De heer A. Nieuwendijk Contactpersoon

Nadere informatie

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442 Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg projectnummer 141442 Opdrachtgever: Woningstichting Volksbelang Ad Caron Postbus 87 4920 AB

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Notitie Concept Contactpersoon D. (David) Kroon Datum 0 januari 04 Kenmerk N00-0933DKO-V0 Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Geachte heer Fontein, Tauw bv voert momenteel het

Nadere informatie

Bijgevoegd ontvangt u onze rapportage van het volgende onderzoek in drievoud, 2 ingebonden exemplaren en 1 losbladig exemplaar:

Bijgevoegd ontvangt u onze rapportage van het volgende onderzoek in drievoud, 2 ingebonden exemplaren en 1 losbladig exemplaar: ABO-Milieuconsult B.V. Livingstoneweg 42 4462 GL Goes Gemeente Terneuzen t.a.v. Mevr. E. Jansen-Verplanke Postbus 4 AA Terneuzen Datum Ons kenmerk Betreft : : : 7 april 2 ANL2-696 Rapportage verkennend

Nadere informatie