CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006"

Transcriptie

1 BMW CLUB NEDERLAND foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 JAARGANG NR. 7 Januari 2006 IN DIT NUMMER 1. Bestuur info 2. Notulen ALV 22 januari Jaarverslag 2005 zoals voorgelezen tijdens de ALV 4. Alles wat u moet weten over de Zuid Engeland toer 11 t/m 17 juni Inschrijfformulier voor bovengenoemde toer. 6. Inschrijfformulier voor Eifel toer 28 september t/m 1 oktober Aanmelding voor de workshop huidverzorging tijdens de tech. dagen in Brummen 8. Verslag ALV 22 januari 2006 Dit is de eerst nieuwsbrief die wij digitaal aan u doe toekomen. Reacties graag naar

2 BMW CLUB NEDERLAND Beste Leden Na een vijftal jaren actief te zijn geweest als bestuurslid van uw BMW Z1 club, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter heb ik op de afgelopen leden vergadering deze functie neergelegd. Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan maar het was voor mij niet meer te combineren met mijn eigen werkzaamheden, ook een wat mindere gezondheid is hier debet aan geweest. Het bestuur heeft mij verzocht om toch binnen het bestuur actief te blijven, als bestuurslid zonder toegewezen functie, hierop heb ik ja gezegd zodat ik nog niet helemaal uit het beeld verdwijn. Het huidige bestuur heeft mij blij verrast met het ere lidmaatschap van de club, ik ben hier bijzonder trots op en heel erg blij mee. Een stukje hiervan gaat ook naar mijn vrouw Petra daar zij in de afgelopen 5 jaar mij enorm heeft geholpen, ik had het niet zonder haar kunnen doen. Rest mij nog uw nieuwe voorzitter Jolanda Pisters heel veel succes te wensen in haar nieuwe functie. Het is, denk ik, redelijk uniek dat een vrouw voorzitter is van een autoclub maar u ziet bij uw BMW Z1 club is dit geen enkel probleem. Ik ben er van overtuigd dat Jolanda de club op een prima manier zal gaan leiden. Ik zal u zeker nog gaan zien in de toekomst en bij zoveel mogelijk ritten Met vriendelijk groet Ben Kooman BESTUUR: Voorzitter: Jolanda Pisters Tel Secretaris: Cock Moerkerk Tel Penningmeester: Bob Halsema Tel Evenementen Wim Kamer Tel Algemeen Ben Kooman Tel Adres Secretariaat: Web-site: De Achterste Singel ND Weert

3 Als bestuur willen wij alle leden enorm bedanken voor de grote opkomst bij de algemene leden vergadering van 22 januari Wij hebben het als een fantastische dag ervaren en gezien de reacties denkt u daar net zo over. Wij zullen ook dit jaar weer trachten er een mooi Z1 jaar van te maken en gelet op de presentaties die u hebt gezien tijdens de ALV gaat dit zeker lukken. Het Bestuur. Notulen van de algemene ledenvergadering BMW Z1 club Nederland 22 januari Opening door de voorzitter Ben Kooman. Ben heet alle aanwezigen van harte welkom op de 7 e algemene ledenvergadering van de BMW Z1 club Nederland. 2. Goedkeuring notulen van de a.l.v van 23 januari De voorzitter vraagt de aanwezigen of er nog op- of aanmerkingen zijn op de notulen van bovenvermelde Algemene leden vergadering. Dit blijkt niet het geval dus deze notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd onder dankzegging van de secretaris. 3. Jaarverslagen en terugblikken a. van het bestuur. Cock Moerkerk leest het jaarverslag van het bestuur voor aan de aanwezigen en men komt tot de conclusie dat het weer een heel mooi jaar is geweest. Ondanks het feit dat sommige activiteiten cq ritten minder deelnemers kenden dan andere jaren bedankt het bestuur alle leden die zich hiervoor hebben ingespannen. Mede gelet op de ideeën voor dit jaar spreekt het bestuur de verwachting uit dat 2006 weer een gezellig Z1 jaar zal worden. De organisatoren van de ritten in het afgelopen jaar ontvangen als dank vanuit de handen van Jolanda en Wim een lekkere fles wijn voor de heren en een bosje bloemen voor de dames. b. financieel. Bob Halsema geeft een opsomming van de financiële gegevens en komt na behandeling van winst en verliesrekening tot de conclusie dat de vereniging er financieel goed voor staat. Er worden voldoende middelen gereserveerd voor toekomstige evenementen en ook de kosten op korte termijn zijn voldoende gedekt. Bob vraagt de aanwezigen om per handopsteking akkoord te gaan en zonder tegenstem wordt dit voorstel aanvaard. Tevens presenteert Bob de begroting voor Alle aanwezige leden gaan hier mee akkoord. c. kascommissie. De kascommissie bestaande uit Arie Bode, Albert Eeftink en Ron Hemmer hebben de boeken bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er correct is gehandeld. Arie verleent namens de kascommissie de penningmeester c.q. het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Arie start aanvankelijk met ludieke kritiek maar naar serieus te zijn geworden krijgt Bob veel waardering over de wijze waarop hij de administratie voert. Bob stelt voor de heren voor 2006 te herbenoemen. d. ledenadministratie. Bob Halsema memoreert in het zijn verslag dat de ledenstand is gegroeid. Dit zijn er op 31 december De Z1 club heeft in nieuwe leden kunnen inschrijven en 7 leden hebben zich bedankt. Ook zijn er 6 leden afgevoerd vanwege het niet voldoen van de contributie over het jaar e. wijziging bestuursleden. Voor Ben is het moment gekomen om afscheid te nemen als voorzitter van de vereniging Ben legt uit dat hij na gestart te zijn in 1999 veel tijd en energie heeft gestoken in onze club, in eerste instantie als

4 secretaris en later als voorzitter, en dat het tijd wordt om het stokje over te dragen aan een ander. Ben geeft aan wel lid te blijven van het bestuur maar dan zonder functie. Ben deelt de vergadering mede dat het bestuur heeft besloten Jolanda Pisters voor te dragen als nieuwe voorzitter en de Algemene ledenvergadering gaat met luid applaus akkoord met deze benoeming. Jolanda en Ben wisselen van plaats en Jolanda bedankt Ben maar zegt later deze vergadering nog even bij hem terug te komen. 4. Activiteiten 2006 a. springrally 30 maart tot en met 2 april 2006 Jolanda neemt het woord en deelt alle aanwezigen mee dat wij als Z1 club collectief kunnen inschrijven voor een rally georganiseerd door het Novotel in Maastricht. De inschrijving via de club is reeds gesloten maar eventuele liefhebbers kunnen zich rechtstreeks aanmelden via het Novotel in Maastricht. De presentatie die zij geeft is voorzien van foto s van vorig jaar en beloven ook voor dit jaar alle goeds. b. technische dagen 6 en 7 mei Jolanda geeft het woord aan Wim Kamer die de vergadering mede deelt dat de technische dagen dit jaar wederom zullen worden gehouden in Brummen locatie The Gallery. Hij is van mening dat het geen uitleg behoeft waarom voor de vierde keer voor deze locatie is gekozen. Ook zullen natuurlijk weer onze vaste relaties uit Duitsland worden uitgenodigd. In de bijlage bij deze nieuwsbrief, tref je verdere informatie aan. In tegenstelling tot vorige keren zal voor de dames Gina Hilkman een workshop houden over huidverzorging. c. zuid Engelandrit 11 tot en met 17 juni Cock geeft tekst en uitleg over deze rit die zij op een indrukwekkende wijze presenteert aan de vergadering. Het is wederom een hele prestatie van hem en zijn partner Richard dat zij een dergelijk schitterende rit hebben kunnen organiseren. Gezien het beperkte aantal gereserveerde kamers in het hotel kunnen maximaal 25 equipes mee. Er schrijven zich op de ALV al 12 equipes in. d. afsluitende rit naar de Eifel 28 september tot en met 1 oktober Jolanda deelt de vergadering mede dat zij net zoals in 2004 een aantal voorreserveringen heeft kunnen boeken in het hotel Waldhotel Waldeck te Burgen (Eifel, Duitsland). Er zijn nog niet alle details bekend maar het beloofd een erg gezellig weekend (4 dagen) te worden met een deelnameprijs van 298,= per equipe. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze Website. e. ritten georganiseerd door leden. Ook nu deed Wim namens het bestuur weer een beroep op de leden om in hun omgeving een rit te organiseren en geheel spontaan is dit ook nu weer gelukt. Het volgende schema is hier uit voortgekomen nadere details krijgt u nog. 21 mei Fam. Nijhoff en Huijskamp met een rit in het Sallandse juli Fam. De Wilt met een rit in de omgeving van Mijdrecht 10 september Fam. Hilkman met hulp van Ruud Oosterbaan en Martin vd Valk 5. FNBC/BCE. Cock Moerkerk deelt de vergadering mede dat hij namens het bestuur van de BMW Z1 club heeft deelgenomen aan de vergaderingen van het FNBC op één na waar Bob zijn plaats heeft ingenomen. Er is een nieuw bestuur aangetreden die de vereniging weer nieuw leven heeft ingeblazen en Cock zal de vergaderingen blijven bezoeken om de belangen van de leden van de Z1 club te blijven dienen. 6. Nieuwsbrief. Ben deelt de vergadering mee dat het bestuur heeft besloten op basis van kostentechnische overwegingen de nieuwsbrief niet meer per post te versturen maar vanaf 2006 digitaal aan de leden

5 aan te bieden op onze website. Hij legt uit dat de kosten die zijn opgenomen in de winst en verliesrekening slechts een fractie zijn van de werkelijke kosten en dat bijvoorbeeld een nieuwsbrief zoals verstuurd na de Schotlandreis alleen al 3000 zou moeten kosten. Er ontstaat een discussie of het inzien van de nieuwsbrief zou moeten worden gekoppeld aan het ingeven van een wachtwoord maar de meerderheid van de vergadering heeft daar geen behoefte aan. Het bestuur zal zich echter buigen over de mogelijkheden die het geeft om dit zo veilig mogelijk te publiceren. Ben deelt de vergadering tevens mee dat Roland Vet hem gaat ondersteunen bij de opmaak van de komende nieuwsbrieven. Aangezien Ben Kooman toch staat besluit Jolanda hem nogmaals hartelijk te bedanken voor zijn inzet als lid van het bestuur van de BMW Z1 club gedurende de afgelopen jaren. Zijn inzet is van dien aard dat het bestuur unaniem heeft besloten hem te benoemen als erelid van onze vereniging. Als uiting van dit erelidmaatschap ontvangt Ben uit de handen van de kersverse voorzitter een gouden spelt voor op zijn revers en een ingelijste oorkonde die Cock aan de ALV voorleest. Het erelidmaatschap kent een aantal privileges waaronder het lidmaatschap voor het leven zonder enige vorm van contributie en het aangestelde bestuur gevraagd en ongevraagd van advies mogen dienen. Ben is zichtbaar geroerd en bedankt alle leden van het bestuur. Nadat Petra een bloemetje krijgt overhandigd gaat Jolanda weer over tot de orde van de vergadering. 7. Rondvraag en Sluiting. Bob geeft aan dat er nog enkele dameshorloges te koop zijn voor 70 en men kan deze na de vergadering bij hem kopen. Albert Eeftink verzoekt het bestuur te onderzoeken of het de mogelijk kan geven om een forum op onze internetsite in te richten waar leden vrij gebruik van kunnen maken voor vragen en dergelijke. Bob geeft aan dit met Rob te zullen overleggen. Jaap de Hoog vraagt aan het bestuur of er een wijziging in beleid is tenaanzien van de deelname aan ritten/tours die door andere instanties zijn georganiseerd anders dan ons eigen bestuur, met als neveneffect dat er andere merken/types auto s deelnemen. En als het antwoord ja zou zijn hij dat zou betreuren. Jolanda geeft aan dat dit een rally is georganiseerd door derden, voorwaarde is dat je deelneemt met een classic car, daar onze Z1 tot de klassiekers behoord kunnen wij hieraan deelnemen. Er zijn leden die onze andere leden graag eens hun andere klassieke auto willen laten zien of gewoon mee willen rijden. Omdat wij als club de stelregel hebben dat we ritten van de Z1 club altijd met een Z1 rijden kunnen we op deze manier toch voldoen aan de wensen zonder dat we onze eigen regels overtreden. Roland Vet vraagt het bestuur op de hoogte te zijn van het feit dat de statuten aangeven dat het benoemen van een nieuw bestuurslid ruim voor de ALV aan de leden moet worden voorgelegd ter toestemming en dat eventuele kandidaten de kans moeten krijgen zich aan te melden voor de vacante functie? Jolanda geeft aan dat het bestuur de inhoud van de statuten kent maar dat gezien het feit dat een voorzitter voldoende kennis dient te hebben van de lopende zaken het wenselijk was iemand uit het huidige bestuur te benoemen dan te gaan volgens de vastgelegde procedures en buitenstaanders op te roepen en hen te verzoeken zich aan te melden. Bart vraagt het bestuur om aan leden die zich hebben ingeschreven voor een evenement dat door omstandigheden niet kan door gaan dit ook tijdig te melden. Jolanda geeft aan dat wij als bestuur hier zorgvuldiger mee om zullen gaan in de toekomst. Niets meer aan de orde zijnde sluit Jolanda Pister de vergadering en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid, en nodigt de leden uit om samen met het bestuur op het nieuwe jaar te toasten. Meerkerk, 22 januari 2006, Cock Moerkerk, secretaris

6 JAARVERSLAG BMW Z1 club 2005 Op grond van onze statutaire bepalingen legt het bestuur, thans over het zesde verenigingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid. Zoals u weet bestaat de BMW Z1 club voor alle Nederlandse en Belgische Z1 eigenaren die tot doel hebben het deelnemen aan tourritten, het uitwisselen van technische kennis en ervaringen, het voordeel van een collectieve autopolis of gewoon voor de gezelligheid van de clubleden onderling. Onze club heeft een stabiel jaar doorgemaakt nadat begin 2005 Wim Kamer het bestuur versterkte is er met veel energie gewerkt aan een leuk programma voor Het bestuur is gelukkig met de opkomst van leden bij alle activiteiten die zijn georganiseerd in Natuurlijk zouden er soms meer equipes kunnen deelnemen aan een tour maar in een tijd dat veel verenigingen last hebben van een gebrek aan enthousiasme en inzet door leden hebben onze leden relatief vaker deelgenomen aan het organiseren van activiteiten. Een korte recapitulatie van de activiteiten door leden in het afgelopen verenigingsjaar, In januari werd een drukbezochte ALV georganiseerd waar ruim 100 aanwezigen elkaar een goed verenigingsjaar toe wensten. De dag was een mooie start van een goed Z1 jaar! In april was de eerste activiteit ná de ALV n.l. de technische dagen op 2 en 3 april waarin wij in zeer fraai voorjaarsweer en in de fraaie ambiance van the Gallery deze keer minder leden mochten ontvangen dan andere jaren. Naast de vertrouwde werkzaamheden door de firma Hoffmann en Auco werd er een video vertoond over het ontstaan van de Z1. De aldaar verreden rit die door Bob Halsema was uitgezet werd ook door de leden ervaren als een leuke aanvulling op deze jaarlijks terugkerende clubactiviteit. Voor de dames was er dit jaar voor het eerst een leuke activiteit, er werd een workshop gehouden over het vervaardigen van sierraden. De gastvrijheid van the Gallery is wederom zó goed bevallen dat wij ook dit jaar daar de technische dagen organiseren. Op 21 en 22 mei gingen er maarliefst 31 Z1 s naar de Ardennen. Guus en Monica Keder hebben zich ontpopt als prima organisatoren van dit soort evenementen en dit belooft wat voor de toekomst. Als we het verslag nalezen spreekt iedereen in superlatieven over de wijze waarop zij deze twee dagen hebben ingevuld. Natuurlijk komt dit mede door de mooie omgeving maar Petra spreekt in haar verslag over de fraaie roadmaps met bolletje/pijltje, gereserveerde parkeerplaatsen en een rondleiding in een brouwerij! Kortom een TOP weekend! Chapaeu Guus en Monica! 26 juni reden 22 Z1 s naar het mooie Overijssel voor een rit met Theo en Christina Polman. Het verslag van deze dag spreekt over een zeer leerzame rondleiding in de kassen van Theo en Christina waar maar op jaarbasis bijna 20 miljoen komkommers worden geteeld. Natuurlijk werd er ook gereden en diverse leuke bezienswaardigheden aangedaan. Wim spreekt in zijn verslag zijn dank uit voor deze geslaagde tour! Van 11 tot 19 juni vertrokken 24 equipes naar het Schotse Perth. Jolanda en Patrick hebben daar een enorme prestatie neergezet door zoveel mooie ritten te organiseren en zoveel leuke dingen te doen dat je bijna niet kunt voorstellen dat dat in één week past. Na een heftige bootreis waarbij menig Z1 lid groen aan de andere zijde van de plas aankwam was het één groot feest! Mooi hotel met heerlijk eten, mooie ritten over zalige wegen met heerlijke bochten! Kortom het waren 9 heerlijke dagen waarop naast Z1 plezier de onderlinge band met elkaar weer is gegroeid! Bedankt Jolanda! Op zondag 31 juli organiseerde vader en zoon van Beek een leuke rit in en om Barneveld. Op het familiebedrijf werd een lesje heftruckrijden gedemonstreerd en natuurlijk ook gereden door het fraaie landschap die de Veluwe ons biedt. Over de Veluwe rijdt een stoomtram en aan de remise werd een bezoek gebracht. Het verslag van Bob spreekt voorts nog over een heerlijke BBQ feest tot slot. Kortom ook weer een echte Z1 dag met veel tevreden deelnemers, bedankt vader en zoon! Op vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus gingen 28 equipes naar het Duitse Usslen in het fraaie Sauerland. Wim en Son en Riesj en Cock hebben vanwege hun voorliefde voor dit gebied een heerlijk weekend georganiseerd waarin met erg fraai weer werd gereden langs kastelen en stuwmeren. De

7 verslagen spreken van een erg goed georganiseerde reis met veel gezelligheid en mooi weer! De nazomerrit van 2005 was een echte superrit mede door de onderlinge pret. Alleen Cees Schwankhaus heeft nu een nieuwe kleur op zijn Z1, modderbruin! De verslagen van Caroline en Roland spreken weer in superlatieven, bedankt organisatie! Op 17 en 18 september hebben Ron en Alet en Herman en Trudy een leuk weekend georganiseerd in het Sallandse. Een van de deelnemende equipes was 25 jaar getrouwd en dat maakte het weekend extra feestelijk. Het hotel van Ron had een echte bruidssuite met bubbelbad en het paar werd zo extra verwend! Er werd lekker gegeten, gereden en gegolfd kortom een echte Z1 weekend. Het verslag van Roland en Merel sprak alleen maar lovende woorden over deze organisatie! Bedankt! Op 25 september was er nog de bijeenkomst op Zandvoort. Deze dag stond in het teken van de clubspecials en onder de bezielende leiding van Bob Halsema werden verschillende sessies gereden op het circuit. Er waren weer voldoende liefhebbers af gekomen op deze dag al dan niet met Z1. Het verslag van vader en zoon van Beek vertelt ons dat er die dag door Bob is bewezen dat je met een Z1 met rokende banden door de bocht kan! Naast alle gezamenlijke activiteiten is het bestuur ook regelmatig bij elkaar geweest. Het bestuur bestaande uit Ben als voorzitter, Bob als penningmeester, ondergetekende als secretaris, Jolanda en Wim als organisatoren van evenementen en PR. Naast de ALV zijn wij nog een aantal keren samengekomen om inhoud te geven aan ons beleid. In februari kwamen wij samen in Vught, in april tijdens de technische dagen, tijdens de trio naar Schotland in juni, eind juli in Weert, eind augustus in Usslen en tenslotte eind november weer in Vught. Tussentijds hielden wij contact met elkaar via mail en telefoon en aan het einde van 2005 mogen wij vaststellen dat dit verenigingsjaar prettig is verlopen. Uw secretaris heeft ook deelgenomen aan de FNBC vergaderingen om aldaar de belangen voor de Z1 club te verdedigen. In 2005 is de FNBC weer heropgericht met een nieuw bestuur en staan alle activiteiten momenteel op een hoog niveau! Wij zullen deze vergaderingen blijven bijwonen en daar waar mogelijk blijven opkomen voor uw en onze belangen. Voor het jaar 2006 is uw bestuur alweer druk aan het organiseren. Er wordt met vernieuwd elan gewerkt aan de organisatie van tal van evenementen met als hoogtepunt de reis naar Zuid Engeland in juni a.s. Wij zullen per kwartaal een nieuwsbrief digitaal naar de leden versturen welke wij met veel zorg zullen samenstellen om de professionaliteit maar zeker ook de gezelligheid van en in onze vereniging te benadrukken.voor het goed kunnen functioneren als bestuur is het noodzakelijk om voldoende input te ontvangen van de achterban. U bent van harte welkom uw punten te communiceren liefst via en in voorkomende gevallen via de traditionele post. Het bestuur is van mening met dit verslag u voldoende informatie te hebben verstrekt over het gevoerde beleid en dankt u voor het in haar gestelde vertrouwen. Namens het bestuur, Cock Moerkerk secretaris

8 BMW CLUB NEDERLAND Zuid Engeland tour 2006 Met Brighton als highlight! 7 daagse reis naar Arrundel in West Sussex Met de Eurotunnel van Calais naar Folkstone Van zondag 11 juni tot en met zaterdag 17 juni overnachtingen in het beste Hilton hotel van het zuiden Zowel ontbijt als diner inbegrepen inclusief halve fles wijn p/persoon Schitterende kamers met zwembad/heathclub én eigen golfbaan Onvergetelijke routes door Zuid Engeland Bezoek aan Brighton, The Royal Pavilion en de Pier! Momenteel zijn er 25 standaard kamers gereserveerd Extra bagagebus is beschikbaar! Het pakket genoemd als hierboven kost 2.595,- per equipe! De aanbetaling is 1.250,- per equipes en dient voor 15 februari 2006 te zijn bijgeschreven op bankrekening met nummer ten name van BMW Z1 Club Events te Garderen. Het restant dient te zijn bijgeschreven op 15 april 2006 op dezelfde bankrekening. Bij beide overschrijvingen graag vermelden Zuid Engeland tour Zodra de aanbetaling binnen is, is de inschrijving definitief. Bij late en/of uitblijven van de betaling vervalt de inschrijving. Na ontvangst van de betaling ontvangen de deelnemers verdere informatie over het hotel, de deelnemers ed. Het inschrijfformulier kan op de ALV worden ingevuld en direct worden aangeboden aan de organisatie óf worden verstuurd per post naar Cock Moerkerk, De Achterste Singel 11, 6002 ND te Weert. Dit dient dan wel vóór 15 februari te geschieden. Voor vragen graag mailen naar Er zal een bagage bus vertrekken voor eventuele golftassen en één extra tas per equipe. De organisatie zal streven naar ophaalpunten door het land maar zal dat bekendmaken kort voor vertrek.

9 BMW CLUB NEDERLAND Zuid Engeland tour 2006 Met Brighton als highlight! Inschrijfformulier Familienaam voornaam 1 e voornaam 2 e Adres Postcode Woonplaats Vaste telefoon Mobiele telefoon Kenteken Z1 Kleur Navigatie ja/nee Kledingmaat 1e deelnemer 2 e deelnemer Dieetwensen 1 e deelnemer 2 e deelnemer Denk aan: * Geldig paspoort beide deelnemers * Groene kaart Z1 * Eventueel Engelse ponden voor de reis LET OP!! De BMW Z1 Club kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ontstaan tijdens deze reis. U dient zelf zorg te dragen voor een reis/annulering/casco verzekering

10 2006, We gaan nogmaals met de Z1 Club naar De Eifel Wat, waar en wanneer: - donderdag 28 september t/m zondag 1 oktober daagse reis - 3 overnachtingen in een hotel - 3 keer ontbijt en diner - ontvangst ergens in Limburg - schitterende routes (niet inbegrepen: alle drankjes en overige uitgaven) De prijs voor dit weekend is maar 298,= euro per equipe, op basis van twee personen op een tweepersoonskamer. Inschrijven kan tot maar vol is vol. We hebben maximaal 35 kamers. Wij verblijven in het Waldhotel Waldeck, Baybachtal 37, D Burgen/Mosel. Het telefoonnummer is Wilt u meer informatie over het hotel kijk dan op Graag een aanbetaling van 100,= per equipe op rekeningnummer t.n.v. BMW Z1 CLUB EVENTS, te Garderen, onder vermelding van: BMW Z1 Eifelweekend Het restant van 198,= euro ontvang ik graag voor 1 augustus 2006 op dezelfde rekening. De aanbetaling dient uiterlijk op de bovengenoemde rekening te zijn bijgeschreven. De inschrijving is definitief na ontvangst van de aanbetaling en het inschrijvingsformulier. Bij annulering na 1 juli 2006 is in ieder geval de aanbetaling verschuldigd. Het overige zal onder inhouding van gemaakte kosten terug betaald worden.

11 INSCHRIJFFORMULIER Eifelweekend 28 sept. t/m 1 okt REIS: Soort Reis: Auto excursiereis Bestemming: Burgen/Eifel/Duitsland Vertrek: donderdag 28 september 2006 Retour: zondag 1 oktober 2006 Reissom: 298,= per equipe PERSONALIA: Naam Hoofdboeker:... Geboortedatum: Naam Passagier:... Geboortedatum: Adres:.. Postcode: Plaats:.. Telefoonnummer: AUTO: Merk: BMW Z1 Kleur: Kenteken:. OVERIG - U dient zelf zorg te dragen voor: reis/annulerings/autoverzekering, - U bent bekend met de regels van de club en zal deze ook naleven, - De club en het bestuur kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enige, materiele of persoonlijke schade, - Heeft u om medische redenen een afwijkend dieet, geef het door. ONDERTEKENING 2006_ DATUM Formulier opsturen naar het secretariaat zoals boven vermeld.

12 Workshop HUIDVERZORGING tijdens de Technische Dagen 2006 Locatie: Brummen Datum: TD 2006 zaterdag/zondag Tijd: Inhoud: geen doecursus, maar veel tips en informatie over de dagelijkse huidverzorging! O.a.: -Hoe, wanneer en met welk product verzorg ik mijn huid? -welk merk is voor mijn huid geschikt? -en nog veel meer. Neem pen en papier mee. Ex schoonheidsspecialiste Gina Hilkman, heeft 14 jaar n huidverzorging instituut gerund vlakbij Amsterdam. Ze heeft diverse workshops gegeven, statigere s opgeleid en demonstraties op vakbeurzen gegeven. Indien je deel wenst te nemen ontvang ik graag een voor 1 april 2006 met de volgende gegevens: 1/ Vermeld bij onderwerp: workshop huidverzorging 2/ Voor en achternaam 3/ Welke dag je de workshop wenst te volgen, zaterdag of zondag Mijn adres is

13 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 JANUARI Gelukkig hebben wij ook dit jaar weer kunnen constateren dat de meeste leden zich betrokken voelen met de club en de opkomst was dan ook weer groot. Wij denken dat een ieder die aanwezig was het weer als een nuttige en gezellig middag hebben ervaren en als bestuur kunnen wij slechts de hoop uitspreken dat die leden die niet zijn geweest volgend jaar ook aanwezig zullen zijn. het bestuur Beelden zeggen meer dan tekst dus:

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie:

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie: INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord 5 Verjaardagen 2e kwartaal 2015 7 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 Verslag Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

CC tjes. Colofon. Uitgave juli 2004

CC tjes. Colofon. Uitgave juli 2004 Wist je dat Wist je dat CC tjes Patrick Nooitrust, toen hij CC van de week was op de site, elke dag zijn Roland Garros in een andere kleur liet zien? (leve Photoshop!!) Peter van der Wilt ditzelfde iedere

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2013 5 10 15 Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Bart Vroom (bestuur), Ludo Bolling, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

CRCA DUITSLAND WEEKEND CRCA RITTEN BACK TO BASIC WEEKEND CRCA AGENDA 2015

CRCA DUITSLAND WEEKEND CRCA RITTEN BACK TO BASIC WEEKEND CRCA AGENDA 2015 JAARGANG 20 NUMMER 4-2014 CRCA DUITSLAND WEEKEND CRCA RITTEN BACK TO BASIC WEEKEND CRCA AGENDA 2015 DIVERSE INZENDINGEN HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Winter 2014 1 2 Winter 2014 HOG Coast Riders Chapter

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 PAPER SNAKE HET OFFICIËLE CLUBBLAD VAN DE COBRA CLUB NEDERLAND 12 e jaargang No.1 April 2004 Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie