De secretaris overloopt de actiepunten van de vorige zitting. De raad keurt het verslag goed. [30 augustus 2012]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De secretaris overloopt de actiepunten van de vorige zitting. De raad keurt het verslag goed. [30 augustus 2012]"

Transcriptie

1 VERSLAG Openbare zitting van 30 augustus 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Overbergh Hilde, Segers Kathleen, Van Der Meulen Katrien, Vansevenant Lieve en de heren Cottenier Marc, Delabie Ben, Salembier Vincent, raadsleden, Dhr. Philippe Awouters, Secretaris. Dhr. Halsberghe Ludo en Van Belle Jean-Marc, raadsleden. Punt 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. De secretaris overloopt de actiepunten van de vorige zitting. De raad keurt het verslag goed. [30 augustus 2012] Punt 2 rapportering na 2de kwartaal Thesaurietoestand op 30 juni 2012 (beperkt tot hoofdrekeningen exploitatiedienst en investeringsdienst ). SALDI Zichtrekening ,05 Spaarrekening ,00 Beleggingen , ,24 Ter vergelijking wordt ook de thesaurietoestand van de 2 voorgaande jaren opgegeven: 30/06/ ,94 30/06/ ,07 UITGAVEN Geen relevante betalingsachterstand op basis van geboekte facturen ONTVANGSTEN (beperkt tot belangrijkste debiteuren) Stad Kortrijk: 5/12 van de toelage 2012 ontvangen Gemeentefonds : Twee kwartaalvoorschotten ontvangen Ministerie: staatsaandeel leefloon Staatsaandeel ontvangen t/m mei 2012 staatsaandeel wet 2/4/65 Staatsaandeel ontvangen t/m mei 2012 LOI Betaald t/m maart Liquiditeitsprognose Ingevolge de bouwerken De Nieuwe Lente en DAM plannen we tegen het einde van het derde kwartaal de opname van een lening. 3. Opvolging exploitatiebudget 3.1. Opvolging personeelseffectieven: Bijlage 1 biedt per activiteitengroep volgende vergelijking van de personeelseffectieven: periode

2 01/01-30/06/2011, gemiddeld 2011 en periode 1/01 30/06/2012. Vaststellingen: Vermindering van de sociale tewerkstelling Daling van de reguliere tewerkstelling met 4,03 effectieven in vergelijking met het eerste semester Specifieke kosten sociale dienst (608xxx) : (bijlagen 2a en 2b). Vaststellingen: Stagnatie van de uitkeringen leefloon. Forse daling van de betaalde steun in speciën 3.3. Kengetallen In bijlage 3 worden enkele kwantitatieve kengetallen opgegeven. Dit gebeurt met het vertrouwd sjabloon van de financiële opvolging. Vaststellingen: Beperkte daling van het aantal intakes sociale dienst, van aantal leefloondossiers en van aantal dossiers wet 65. Forse toename van het aantal intakes bij werkpunt Woonzorgcentra In deze nota zijn worden 3 specifieke items behandeld: a. Aandeel RVT-bedden b. RIZIV-financiering c. Bewonersmix en dekkingsgraad a. Erkende bedden In 2011 is het beddenbestand constant gebleven, zowel het totaal aantal als de samenstelling ROB-RVT. Hierbij het beddenbestand 2011 dat ook tot op heden toepasselijk is. ROB RVT kortverblijf Totaal Sint-Jozef Ter Melle Lichtendal De Nieuwe Lente Biezenheem De Weister b. RIZIV-financiering Bij de woonzorgcentra wordt de enveloppe-financiering, gestart in 2004, voortgezet. Principes : Op basis van een referentieperiode wordt een instellingsforfait (=dagforfait) bepaald alsook een dagenquotum. Referentieperiode voor /07/10-30/06/11 Instellingsforfait : vooral functie van personeelsbezetting en bewonersmix tijdens referentieperiode Het aantal factureerbare dagen is 2 x begrensd : 100 % bezetting 103% van dagen gerealiseerd in referentieperiode Onderstaand worden de toegekende forfaits vergeleken: dagforfait 1/04/2011 dagforfait 1/04/2012 Sint-Jozef 41,18 44,76 Ter Melle 49,34 52,83 Lichtendal 65,90 69,67 Biezenheem 54,60 57,75 De Weister 65,91 65,13 Gewogen gemiddelde 50,45 53,96

3 c. Bewonersmix Bijlage 4 biedt per woonzorgcentrum en per zorgscore de bezetting per 30/06/11 en 30/06/12. Onderstaand wordt de vergelijking gemaakt van het aantal bewoners B,C en CD. 30/06/ /06/2012 Sint-Jozef Ter Melle Lichtendal Biezenheem De Weister Vaststelling: In Sint-jozef is er een verdere verschuiving naar meer zorgbehoevendheid. 4. Budgethoudersschap. De bestedingen 1 ste semester en de verdere verwachtingen 2012 worden in september met iedere budgethouder besproken. Budget Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bijlagen Opvolging personeelseffectieven volgens gewerkte uren. Specifieke kosten sociale dienst - uitkeringen 1ste semester Kengetallen Bewonersmix rusthuizen: vergelijking 30/06/ /06/2012 Besluit De raad neemt akte van de financiële rapportering na het tweede kwartaal van Punt 3 Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers: voorstel tot visering en uitvoerbaarverklaring. Het betreft invorderingsdossiers waar alle minnelijke inningsmogelijkheden uitgeput zijn en waarbij er een sterk vermoeden van solvabiliteit is. Deze raadsnota is gebaseerd op art 92 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, waaruit citaat: Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief. Schulden van een publiek rechstpersoon kunnen nooit via dwangbevel worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde. De financiële dienst heeft 18 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een totaal van ,26 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen: Dat de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. Dat aan de schuldenaars meerdere aanmaningen gestuurd zijn, waarvan de laatste aangetekend. Budget Niet van toepassing. Niet van toepassing. Wetten en Ocmw-Decreet

4 In de zittingen van 17/11/11 en 26/04/12 heeft de Raad 32 dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard. VOortgangsrapportering: 5 dossiers vereffend, 13 dossiers in afbetaling bij deurwaarder, 4 dossiers waarin verkoop gepland is, 3 dossiers opgenomen in Centraal Bestand Beslagberichten 6 dossiers niet uitvoerbaar, 1 dossiers waarin nog geen briefwisseling. Bijlagen Naamlijst invorderingsdossiers Besluit Met betrekking tot de lijst van 18 invorderingsdossiers (totaal ,26 EUR) die de financieel beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze uitvoerbaar. Punt 4 Aanvraag tot hernieuwing van de erkenning als instelling voor schuldbemiddeling. Voorstel tot goedkeuring. Huidige erkenning vervalt op 15 april Een hernieuwing moet aangevraagd worden tenminste acht maanden voor het verstrijken van de erkenningsduur. De wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) heeft als doel de consument beter te beschermen. Hij verbiedt elke schuldbemiddeling tenzij die wordt verricht door een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder of een door de bevoegde overheid erkende instelling voor schuldbemiddeling. Met hieronder vermeld decreet van 24 juli 1996 werden de erkenningsvoorwaarden van de diensten voor schuldbemiddeling vastgelegd. De OCMW s, die in de praktijk al geruime tijd aan budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling deden, kwamen ook in aanmerking voor erkenning. Ons centrum diende op 1 december 1997 als één van de eerste OCMW s in Vlaanderen een aanvraag tot erkenning in (raadszitting van 13 november 1997). Bij Ministerieel Besluit van 12 maart 1998 werd ons OCMW met ingang van 15 april 1998 erkend onder het erkenningsnummer 14AB/74/98/14. De erkenning geldt telkens voor een bepaalde periode. De hernieuwing van de erkenning werd tot op heden telkens opnieuw aangevraagd (raadszittingen van 25 mei 2000 en 30 maart 2006) en verkregen. Wij zijn toe aan de derde hernieuwing van onze erkenning. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling behoren tot de kernopdracht van het OCMW. We stellen voor om de hernieuwing van de erkenning als instelling voor schuldbemiddeling aan te vragen. Dit houdt in dat het OCMW er zich toe verbindt om zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met schuldbemiddeling. Verder moet de erkende instelling ook voldoen aan de voorwaarden van artikel 8 van het decreet van 24 juli 1996: De erkenning kan, niettegenstaande aan de hierboven in de artikelen 5, 6 en 7 genoemde voorwaarden is voldaan, door de Vlaamse regering worden geweigerd aan die instellingen: in hoofde waarvan wordt vastgesteld dat zij, of één van hun organen, gemachtigden of aangestelden, blijk geven van een gebrek aan eerbaarheid of onbaatzuchtigheid; binnen dewelke de functies van voorzitter, bestuurder, directeur of gemachtigde zijn toevertrouwd aan een niet in ere hersteld persoon die veroordeeld werd tot een gevangenisstraf, zelfs met uitstel, van minstens één maand, voor een overtreding bedoeld in het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken; binnen dewelke de functies van voorzitter, bestuurder, directeur of gemachtigde zijn toevertrouwd aan een persoon die tijdens de periode van vijf jaar, voorafgaand aan de aanvraag tot erkenning of tot hernieuwing van de erkenning, aansprakelijk gesteld zijn voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap, bij toepassing van de artikelen 36,6, 63ter, 123, tweede lid, 7 of 133 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen; die onvoldoende zelfstandig blijken te staan ten overstaan van personen of instellingen die een activiteit van kredietgever of kredietbemiddelaar uitoefenen in de zin van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Budget Niet van toepassing. Niet van toepassing.

5 Wetten en Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Decreet van 24 juli 1996 (BS 9 juli 1991) houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap. Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap Raadsbeslissing van 13 november 1997 met een eerste aanvraag tot erkenning. Raads tot verlening van de erkenning van 25 mei 2000 en 30 maart Unanimiteit Besluit Het OCMW beslist om een hernieuwing van de erkenning als dienst voor schuldbemiddeling aan te vragen. Het OCMW gaat de verbintenis aan om zich te schikken naar de wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op instellingen voor schuldbemiddeling. Het OCMW verklaart dat noch de instelling, noch de personen bedoeld in artikel 8 van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap, zich bevinden in een toestand als bedoeld in artikel 8 van het decreet. Punt 5 Huishoudelijk reglement dienst onthaalouders. Voorstel tot aanpassing. Onze dienst voor onthaalouders werkt binnen het wetgevend kader, opgelegd vanuit Kind en Gezin. Aangezien de regelgeving rond kinderopvang gewijzigd is sedert de goedkeuring van het vorige huishoudelijk reglement in 2010, brengen we het nieuwe huishoudelijk reglement in deze raadszitting naar voor. Dit reglement is van belang in functie van kwalitatieve werking van de dienst en regelt de afspraken tussen ouders, onthaalouders en de dienst. Het huishoudelijk reglement werd op volgende elementen aangepast: enkele aanpassingen in de samenwerking met de onthaalouders. Kind en Gezin controleert nu strenger de bezettingsgraad per kwartaal. nieuw is de procedure grensoverschrijdend gedrag. Deze procedure werd uitgewerkt door de dienst in samenwerking met de werkgroep kinderopvang verbonden aan de VVSG. verduidelijking werd rond preventie van wiegendood. Budget Niet van toepassing. Niet van toepassing. Raadszitting van 20 oktober 2010 (aanpassing van het huishoudelijk reglement). Bijlagen Aangepast huishoudelijk reglement. Besluit De raad keurt de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de dienst onthaalouders goed. Punt 6 Vervanging en uitbreiding van de bestaande oplaadterminals voor budgetmeters gas en elektriciteit. Voorstel tot goedkeuring. Berichtgeving van Eandis dat de bestaande oplaadterminals vervangen worden. De vraag wordt gesteld om technische regelingen te treffen zodat de vervanging van de bestaande terminals in het najaar kan plaatsvinden. Situatie Personen die over een budgetmeter gas en/of elektriciteit beschikken, wenden zich tot een oplaadpunt om hun budgetmeterkaart op te laden en de betaling te doen. In Kortrijk zijn er 3 oplaadpunten waarvan één in het gebouw van Eandis en twee in OCMW-gebouwen. Wat het OCMW betreft gaat het over een oplaadpunt in de Budastraat en één in t Cirkant te Marke. Het vergt een personele inzet om opladingen te doen.

6 In het najaar worden de huidige terminals vervangen door Xenta terminals. De meerwaarde bestaat er onder meer in dat de klant zijn budgetmeterkaart op een autonome manier kan opladen. De terminal dient niet meer op een bureel van een medewerker geplaatst te zijn. Het toestel staat best wel onder supervisie om klanten in geval van nood bij te staan bij de verrichtingen, alsook om vandalisme te vermijden. Voor t Cirkant te Marke betekent dit dat de verrichtingen gelinkt kunnen worden aan de openingsuren van het gebouw. De toegankelijkheid van het oplaadpunt zal hierdoor sterk verhogen. Fysische plaatsing De levering en installatie van de nieuwe terminals is voorzien voor september Begin 2013 worden de nieuwe toestellen geactiveerd. Beide systemen lopen dan samen tot de zomer Dit heeft tot gevolg dat de huidige opstelling, zoals die nu is aangesloten, nog tot en met het voorjaar 2013 operationeel moet blijven. Het biedt de hulpverleners de mogelijkheid om het nieuwe systeem te leren kennen en bij eventuele onzekerheden/vragen toch nog terug te vallen op het bestaande systeem. Ook wanneer er zich kinderziekten zouden voordoen met het nieuwe systeem, is er nog een back-up systeem. De optie is om het aantal toestellen in de Budastraat uit te breiden van één tot drie. De redenen hiervoor zijn divers: het aantal opladingen stijgt sterk de laatste jaren en een daling is nog niet direct aan de orde. Het oplaadpunt van Eandis is gelegen in het President Kennedypark. Voor een aantal personen is de locatie minder bereikbaar. We vermoeden dat burgers die niet mobiel zijn zich tot het oplaadpunt in de Budastraat zullen wenden. Doordat de verhuis recent plaatsvond, en we zelf de laatste maanden minder toegankelijk waren door wegenwerken, kunnen we de impact nog niet meten. wanneer burgers zelf moeten instaan voor de verwerking van de oplading, verwachten we een grotere tijdsspanne per oplading. Het bestaande toestel aan de balie in de Budastraat wordt vervangen door een losstaande constructie. We gaan ervan uit dat bepaalde personen blijvend problemen zullen hebben met de te volgen procedure. Wanneer er een toestel aan de balie staat, kan de onthaalmedewerker de nodige bijstand verlenen. De oplading gebeurt door het intypen van de EAN-code, die 13 cijfers bevat. De code staat op de budgetmeterkaart en is voor iedereen verschillend. Wanneer je over een budgetmeter voor zowel gas als voor elektriciteit beschikt, heb je twee kaarten en twee verschillende codes. We opteren bijkomend in het sas twee nieuwe toestellen te plaatsen voor personen die zelfstandig hun oplading kunnen verzekeren. De linkerkant van de rode kolom biedt de technische mogelijkheden en zorgt voor wat privacy. De terminal wordt vastgemaakt aan de kolom. Er moeten nog stopcontacten en internetverbinding voorzien worden. Het raam kan afgeschermd worden met een folie die op ooghoogte wordt aangebracht. In t Cirkant staat de huidige terminal in een afgesloten bureelruimte. Optie is om de nieuwe oplaadterminal te installeren in een open wachtruimte tussen het voormalig bureau van de dienst burgerzaken en het bureau van de wijkagent. Deze ruimte is dagelijks open tijdens de kantooruren en is in principe ook toegankelijk wanneer er activiteiten plaatsvinden in het OC. Men opteert ervoor om de terminal aan de muur te bevestigen. De plaats kan worden afgeschermd door een blauw, verschuifbaar prikbord. Dit prikbord is al aanwezig. De netwerk- en de elektriciteitsaansluiting kan aangeleverd worden vanuit een aanpalend bureau. Hiervoor dient wel de toestemming verkregen worden van Stad. Budget Niet van toepassing. Niet van toepassing. Raadsbeslissing van 18 december 2003: goedkeuring overeenkomst met GeDIS. Raadsbeslissing van 16 december 2010: goedkeuring overeenkomst met Gaselwest en bijkomende oplaadterminal. Tussenkomst ter zitting Besluit De raad vraagt om een zicht te krijgen op de evalutie van het aantal oplaadbeurten. Deze vraag wordt meegenomen als actiepunt naar de volgende zitting. De raad keurt de plaatsing van de plaatsing van twee bijkomende terminals in het sas van de Budastraat 27 goed. De raad neemt akte van de vervanging van de twee bestaande terminals, waarvan één aan de balie van de Budastraat 27 en één in OC t Cirkant te Marke.

7 Punt 7 Evaluatie van het zaalverhuur aan derden in LDC De Zonnewijzer. Voorstel tot aktename. Aan de hoge nood en expliciete vraag van socio-culturele verenigingen uit de binnenstad naar betaalbare vergaderaccommodatie wil het OCMW, via lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer als proefproject, tegemoet komen. De raad vroeg om een evaluatie na een half jaar. In november vorig jaar startten we met de eerste verhuring. In de periode november 2011 juni 2012 maakten tien plaatselijke verenigingen gebruik van het aanbod. Vier nieuwe verenigingen hebben voor het najaar een zaal gereserveerd. Deze tien verenigingen huren wekelijks of maandelijks een lokaal (zie bijlage). Na een aarzelende start stellen we een toegenomen interesse vast. Opvallend is dat het vooral niet-klassieke verenigingen zijn die gebruik maken van het aanbod. Positief: Kennismaking met plaatselijke verenigingen en die verenigingen met onze LDC-werking. Hieruit kunnen samenwerkingsinitiatieven groeien. Weinig tot geen problemen tijdens de verhuring. Duidelijke richtlijnen via gebruikersgids. Concept via hoge waarborg ( 200) en zonder conciërge (via badgesysteem) werkt optimaal. Negatief: Niettegenstaande het verhuren gebeurt buiten de LDC-openingsuren zit er heel wat verdoken personeelstijd in de organisatie van de verhuur, zowel van logistieke als administratieve aard. Een kost waar geen rekening mee werd gehouden en die zwaar zal wegen op het budget van het LDC is de verwarmingskost. De verwarming dient nu ook actief te zijn buiten de LDCopeningsuren en gezien de enorme prijsstijgingen van energie zal dit een significante meerkost voor het OCMW betekenen. Naar van 25 jaar lokale dienstencentra en De Zonnewijzer in het bijzonder kreeg het LDC een grondige facelift. In kader van de verhuring werd het volgende extra geïnvesteerd: schuifdeur ter hoogte van toiletten, badgesysteem aan deuren, aankoop koelkasten, herprogrammeren alarmsysteem. Oneigenlijk gebruik van de wachtdienst: enkele keren werd de wachtdienst van Facility opgeroepen, terwijl dit enkel kan in de omstandigheden gestipuleerd in de gebruikersgids. Ondertussen heeft het stadsbestuur het initiatief genomen om potentiële vergaderaccommodatie in de binnenstad in kaart te trekken en dit te coördineren. Gezien het prille coördinatie-initiatief van het stadsbestuur, het einde van de beleidsperiode en de korte evaluatieperiode stellen we voor om verder de ingeslagen weg te volgen en een grondige evaluatie te maken einde 2013 en actief mee te werken in het initiatief van de stad. Budget Niet van toepassing Niet van toepassing Raadsbeslissing van 21 januari 2011: Ter beschikking stellen lokalen LDC De Zonnewijzer, buiten de openingsuren. Bijlagen Oplijsting verenigingen Besluit De raad beslist het proefproject in de Zonnewijzer tot einde 2013 te continueren en actief mee te werken in de initiatieven die het stadsbestuur op het vlak van accommodatie voor verenigingen in de binnenstad onderneemt. Punt 8 Renovatie woningen 2012: perceel vloeren en faience. Voorstel tot gunning. Het is de bedoeling om de OCMW-leerwerkplaats in het kader van onze activeringsopdracht een zinvolle werkervaring aan te bieden. In dit kader besliste de Raad in zitting van 15 maart 2012 om bij renovatie van woningen de werken op te splitsen in twee delen: een deel dat uitgevoerd kan worden door de leerwerkplaats in samenwerking met de dienst Facility, en een deel uit te voeren door externe aannemers. Voor de deeltaken, die niet door de leerwerkplaats worden uitgevoerd, zouden er door Facility offertevragen uitgeschreven worden volgens de wet op de overheidopdrachten. Voor renovatie Veldstraat 182, G. Gezellelaan 119, Ledeganckstraat 2, Wandelingstraat 9 werd in zitting van 24 mei 2012 beslist om volgende percelen uit te besteden en deze te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

8 Uitvoering door aannemers Veldstraat 182 Ledeganckstraat 2 Guido Gezellelaan 119 Wandelingstraat 9 Isolatie opstijgend 2.500,00 grondvocht Dakwerken ,00 Vloeren en faience 7.113,56 Pleisterwerken 5.885,69 Ramen , Trap en leuningen 8.400,00 Centrale verwarming TOTAAL , In het kader van de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Vloeren en faience werd op 24 mei 2012 een bijzonder bestek met nr /fv/OP5 opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 7.112,92 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 24 mei 2012 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 24 mei 2012 om de gunningsprocedure te starten en volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: Missiaen Stefaan, Radijzenstraat 8 te 8500 Kortrijk Vanderrougstraete Tegelhuis NV, Kuurnsesteenweg 90 te 8500 Kortrijk Deloof Gebroeders, Molenstraat te 8531 Bavikhove Honore Sven, Zuidstraat 6 te 8530 Harelbeke De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 juli 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 15 november Er werden 2 offertes ontvangen: Missiaen Stefaan, Radijzenstraat 8 te 8500 Kortrijk ( 7.346,32 exclusief BTW) Vanderrougstraete Tegelhuis NV, Kuurnsesteenweg 90 te 8500 Kortrijk ( 6.027,76 exclusief BTW) Op 23 juli 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Vanderrougstraete Tegelhuis NV, Kuurnsesteenweg 90 te 8500 Kortrijk tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.027,76 exclusief BTW. Budget Opgenomen in jaarlijks renovatiebudget van Goedgekeurd. Wetten en Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 exclusief BTW niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 2. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. 30 april 2009 : goedkeuring definitief ontwerp Veldstraat 182 en indienen bouwaanvraag 15 maart 2012 : goedkeuring uit te besteden percelen met wijze van gunning en vastlegging aan te schrijven aannemers voor renovatie Veldstraat mei 2012 : goedkeuring uitbreiding dossier Veldstraat 182 met bijkomende prijsvraag voor buitenschrijnwerk en centrale verwarming voor Ledeganckstraat 2, Guido Gezellelaan 119 en Wandelingstraat 9 Kortrijk Bijlagen Lastenboek 2 Offertes Tabel rekenkundig nazicht Verslag van nazicht van de offertes Financieel overzicht van alle percelen.

9 Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 juli 2012 voor de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Vloeren en faience, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Vanderrougstraete Tegelhuis NV, Kuurnsesteenweg 90 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.027,76 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /fv/OP5 van 24 mei Punt 9 Renovatie woningen 2012: perceel centrale verwarming. Voorstel tot gunning. Het is de bedoeling om de OCMW-leerwerkplaats in het kader van onze activeringsopdracht een zinvolle werkervaring aan te bieden. In dit kader besliste de Raad in zitting van 15 maart 2012 om bij renovatie van woningen de werken op te splitsen in twee delen: een deel dat uitgevoerd kan worden door de leerwerkplaats in samenwerking met de dienst Facility, en een deel uit te voeren door externe aannemers. Voor de deeltaken, die niet door de leerwerkplaats worden uitgevoerd, zouden er door Facility offertevragen uitgeschreven worden volgens de wet op de overheidopdrachten. Voor renovatie Veldstraat 182, G. Gezellelaan 119, Ledeganckstraat 2, Wandelingstraat 9 werd in zitting van 24 mei 2012 beslist om volgende percelen uit te besteden en deze te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Uitvoering door aannemers Veldstraat 182 Ledeganckstraat 2 Guido Gezellelaan 119 Wandelingstraat 9 Isolatie opstijgend 2.500,00 grondvocht Dakwerken ,00 Vloeren en faience 7.113,56 Pleisterwerken 5.885,69 Ramen , Trap en leuningen 8.400,00 Centrale verwarming TOTAAL , In het kader van de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Centrale verwarming werd op 24 mei 2012 een bijzonder bestek met nr /rl/OP1 opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 24 mei 2012 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 24 mei 2012 om de gunningsprocedure te starten en volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: Driessens bvba, Schaapbrugstraat 19 te 8750 ZWEVEZELE; TSVB bvba, Keibergstraat 89A te 8280 TORHOUT; Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK; Ongenae Daniël & Zoon, Baron J. de Bethunestraat 16 bus B te 8510 MARKE; Baert Kristof, Wittogstraat 6 te 8554 SINT-DENIJS. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 juli 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 15 november Er werden 3 offertes ontvangen: TSVB bvba, Keibergstraat 89A te 8280 TORHOUT ( ,16 exclusief BTW); Driessens bvba, Schaapbrugstraat 19 te 8750 ZWEVEZELE ( ,94 exclusief BTW); Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK ( ,85 exclusief BTW); Op 20 juli 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde TSVB bvba, Keibergstraat 89A te 8280 TORHOUT tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,16 exclusief BTW. Budget Opgenomen in jaarlijks renovatiebudget van Goedgekeurd.

10 Wetten en Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 exclusief BTW niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 2. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. 30 april 2009 : goedkeuring definitief ontwerp Veldstraat 182 en indienen bouwaanvraag 15 maart 2012 : goedkeuring uit te besteden percelen met wijze van gunning en vastlegging aan te schrijven aannemers voor renovatie Veldstraat mei 2012 : goedkeuring uitbreiding dossier Veldstraat 182 met bijkomende prijsvraag voor buitenschrijnwerk en centrale verwarming voor Ledeganckstraat 2, Guido Gezellelaan 119 en Wandelingstraat 9 Kortrijk Bijlagen Lastenboek 3 Offertes Tabel rekenkundig nazicht Verslag van nazicht van de offertes Financieel overzicht van alle percelen. Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 juli 2012 voor de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Centrale verwarming, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde TSVB bvba, Keibergstraat 89A te 8280 TORHOUT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,16 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /rl/OP1 van 24 mei Punt 10 Renovatie woningen 2012: perceel pleisterwerken. Voorstel tot gunning. Het is de bedoeling om de OCMW-leerwerkplaats in het kader van onze activeringsopdracht een zinvolle werkervaring aan te bieden. In dit kader besliste de Raad in zitting van 15 maart 2012 om bij renovatie van woningen de werken op te splitsen in twee delen: een deel dat uitgevoerd kan worden door de leerwerkplaats in samenwerking met de dienst Facility, en een deel uit te voeren door externe aannemers. Voor de deeltaken, die niet door de leerwerkplaats worden uitgevoerd, zouden er door Facility offertevragen uitgeschreven worden volgens de wet op de overheidopdrachten. Voor renovatie Veldstraat 182, G. Gezellelaan 119, Ledeganckstraat 2, Wandelingstraat 9 werd in zitting van 24 mei 2012 beslist om volgende percelen uit te besteden en deze te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Uitvoering door aannemers Veldstraat 182 Ledeganckstraat 2 Guido Gezellelaan 119 Wandelingstraat 9 Isolatie opstijgend 2.500,00 grondvocht Dakwerken ,00 Vloeren en faience 7.113,56 Pleisterwerken 5.885,69 Ramen , Trap en leuningen 8.400,00 Centrale verwarming TOTAAL , In het kader van de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Pleisterwerken werd op 24 mei 2012 een bijzonder bestek met nr /fv/OP4 opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 5.885,69 exclusief BTW (6% BTW te voldoen

11 door medecontractant). De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 24 mei 2012 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 21 juni 2012 om de gunningsprocedure te starten en volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: Intra Muros, Menenstraat 280 te 8980 Geluveld (Zonnebeke); De beuckelaer Harelbeke, Groeningestraat 42A te 8530 Harelbeke; Vandenbulcke-Wallaert, Maldegemseweg 26 te 9910 Knesselare; Vanryckegem Pascal, Izegemsestraat 98 te 8501 Heule. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 juli 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 15 november Er werden 2 offertes ontvangen: Intra Muros, Menenstraat 280 te 8980 Geluveld (Zonnebeke) ( 8.375,78 exclusief BTW). De beuckelaer Harelbeke, Groeningestraat 42A te 8530 Harelbeke ( 6.942,09 exclusief BTW); Op 20 juli 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde De beuckelaer Harelbeke, Groeningestraat 42A te 8530 Harelbeke tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.942,09 exclusief BTW. Budget Opgenomen in jaarlijks renovatiebudget van Goedgekeurd. Wetten en Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 exclusief BTW niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 2. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. 30 april 2009 : goedkeuring definitief ontwerp Veldstraat 182 en indienen bouwaanvraag 15 maart 2012 : goedkeuring uit te besteden percelen met wijze van gunning en vastlegging aan te schrijven aannemers voor renovatie Veldstraat mei 2012 : goedkeuring uitbreiding dossier Veldstraat 182 met bijkomende prijsvraag voor buitenschrijnwerk en centrale verwarming voor Ledeganckstraat 2, Guido Gezellelaan 119 en Wandelingstraat 9 Kortrijk Bijlagen Lastenboek 2 Offertes Tabel rekenkundig nazicht Verslag van nazicht van de offertes Financieel overzicht van alle percelen. Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 juli 2012 voor de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Pleisterwerken, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde De beuckelaer Harelbeke, Groeningestraat 42A te 8530 Harelbeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.942,09 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /fv/OP4 van 24 mei 2012.

12 Punt 11 Renovatie woningen 2012: perceel dakwerken. Voorstel tot gunning Het is de bedoeling om de OCMW-leerwerkplaats in het kader van onze activeringsopdracht een zinvolle werkervaring aan te bieden. In dit kader besliste de Raad in zitting van 15 maart 2012 om bij renovatie van woningen de werken op te splitsen in twee delen: een deel dat uitgevoerd kan worden door de leerwerkplaats in samenwerking met de dienst Facility, en een deel uit te voeren door externe aannemers. Voor de deeltaken, die niet door de leerwerkplaats worden uitgevoerd, zouden er door Facility offertevragen uitgeschreven worden volgens de wet op de overheidopdrachten. Voor renovatie Veldstraat 182, G. Gezellelaan 119, Ledeganckstraat 2, Wandelingstraat 9 werd in zitting van 24 mei 2012 beslist om volgende percelen uit te besteden en deze te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Uitvoering door aannemers Veldstraat 182 Ledeganckstraat 2 Guido Gezellelaan 119 Wandelingstraat 9 Isolatie opstijgend 2.500,00 grondvocht Dakwerken ,00 Vloeren en faience 7.113,56 Pleisterwerken 5.885,69 Ramen , Trap en leuningen 8.400,00 Centrale verwarming TOTAAL , In het kader van de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Dakwerken werd op 24 mei 2012 een bijzonder bestek met nr /fv/OP6 opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,08 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 24 mei 2012 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 24 mei 2012 om de gunningsprocedure te starten. Volgende firma s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: Scherpereel Gino bvba, Meensesteenweg 206 te 8501 BISSEGEM Stockman Dakwerken, Zonnekring 24 te 8500 Kortrijk Vanneste Frederik, Grote Roeselarestraat 32 te 8760 Meulebeke Lefevre Danny Dakwerken, Oostrozebekestraat 190 te 8770 Ingelmunster. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 juli 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 15 november Er werden 2 offertes ontvangen: Lefevre Danny Dakwerken, Oostrozebekestraat 190 te 8770 Ingelmunster ( ,07 exclusief BTW) Scherpereel Gino bvba, Meensesteenweg 206 te 8501 BISSEGEM ( ,25 exclusief BTW) Op 23 juli 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Scherpereel Gino bvba, Meensesteenweg 206 te 8501 BISSEGEM tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,25 exclusief BTW. Budget Opgenomen in jaarlijks renovatiebudget van Goedgekeurd. Wetten en Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 exclusief BTW niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 2.

13 De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. 30 april 2009 : goedkeuring definitief ontwerp Veldstraat 182 en indienen bouwaanvraag 15 maart 2012 : goedkeuring uit te besteden percelen met wijze van gunning en vastlegging aan te schrijven aannemers voor renovatie Veldstraat mei 2012 : goedkeuring uitbreiding dossier Veldstraat 182 met bijkomende prijsvraag voor buitenschrijnwerk en centrale verwarming voor Ledeganckstraat 2, Guido Gezellelaan 119 en Wandelingstraat 9 Kortrijk Bijlagen Lastenboek 2 Offertes Tabel rekenkundig nazicht Verslag van nazicht van de offertes Financieel overzicht van alle percelen. Unanimiteit Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 juli 2012 voor de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Dakwerken, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Scherpereel Gino bvba, Meensesteenweg 206 te 8501 BISSEGEM, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,25 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /fv/OP6 van 24 mei Punt 12 Renovatie woningen 2012: perceel ramen. Voorstel tot gunning. Het is de bedoeling om de OCMW-leerwerkplaats in het kader van onze activeringsopdracht een zinvolle werkervaring aan te bieden. In dit kader besliste de Raad in zitting van 15 maart 2012 om bij renovatie van woningen de werken op te splitsen in twee delen: een deel dat uitgevoerd kan worden door de leerwerkplaats in samenwerking met de dienst Facility, en een deel uit te voeren door externe aannemers. Voor de deeltaken, die niet door de leerwerkplaats worden uitgevoerd, zouden er door Facility offertevragen uitgeschreven worden volgens de wet op de overheidopdrachten. Voor renovatie Veldstraat 182, G. Gezellelaan 119, Ledeganckstraat 2, Wandelingstraat 9 werd in zitting van 24 mei 2012 beslist om volgende percelen uit te besteden en deze te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Uitvoering door aannemers Veldstraat 182 Ledeganckstraat 2 Guido Gezellelaan 119 Wandelingstraat 9 Isolatie opstijgend 2.500,00 grondvocht Dakwerken ,00 Vloeren en faience 7.113,56 Pleisterwerken 5.885,69 Ramen , Trap en leuningen 8.400,00 Centrale verwarming TOTAAL , In het kader van de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Ramen werd op 21 juni 2012 een bijzonder bestek met nr /fv/OP2 opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 21 juni 2012 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 24 mei 2012 om de gunningsprocedure te starten en volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: Cattebeke Pol bvba, Waterven 10 te 8501 HEULE; Constructief VZW, Watermolenstraat 69B te 8500 KORTRIJK; Deltour Demuzere BVBA, Rederijkerstraat 12 te 8560 GULLEGEM; Lefevere Marnix, Politieke Gevangenisstraat 48 te 8530 HARELBEKE; Vandekeere F. - Mahieu BVBA, Rijksweg 30 te 8520 KUURNE; Vandenbussche Schrijnwerk BVBA, Kortrijksestraat 72 te 8501 HEULE.

14 De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 juli 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 15 november Er werden 3 offertes ontvangen: Constructief VZW, Watermolenstraat 69B te 8500 KORTRIJK ( ,80 exclusief BTW); Vandenbussche Schrijnwerk BVBA, Kortrijksestraat 72 te 8501 HEULE ( ,61 exclusief BTW); Cattebeke Pol bvba, Waterven 10 te 8501 HEULE ( ,00 exclusief BTW); Op 20 juli 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Vandenbussche Schrijnwerk BVBA, Kortrijksestraat 72 te 8501 HEULE tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,61 exclusief BTW. Budget Opgenomen in jaarlijks renovatiebudget van Goedgekeurd. Wetten en Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 exclusief BTW niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 2. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. 30 april 2009 : goedkeuring definitief ontwerp Veldstraat 182 en indienen bouwaanvraag 15 maart 2012 : goedkeuring uit te besteden percelen met wijze van gunning en vastlegging aan te schrijven aannemers voor renovatie Veldstraat mei 2012 : goedkeuring uitbreiding dossier Veldstraat 182 met bijkomende prijsvraag voor buitenschrijnwerk en centrale verwarming voor Ledeganckstraat 2, Guido Gezellelaan 119 en Wandelingstraat 9 Kortrijk Bijlagen Lastenboek 3 Offertes Tabel rekenkundig nazicht Verslag van nazicht van de offertes Financieel overzicht van alle percelen. Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 juli 2012 voor de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Ramen, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Vandenbussche Schrijnwerk BVBA, Kortrijksestraat 72 te 8501 HEULE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,61 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /fv/OP2 van 21 juni Punt 13 Renovatie woningen 2012: perceel trappen. Voorstel tot gunning. Het is de bedoeling om de OCMW-leerwerkplaats in het kader van onze activeringsopdracht een zinvolle werkervaring aan te bieden. In dit kader besliste de Raad in zitting van 15 maart 2012 om bij renovatie van woningen de werken op te splitsen in twee delen: een deel dat uitgevoerd kan worden door de leerwerkplaats in samenwerking met de dienst Facility, en een deel uit te voeren door externe aannemers. Voor de deeltaken, die niet door de leerwerkplaats worden uitgevoerd, zouden er door Facility offertevragen uitgeschreven worden volgens de wet op de overheidopdrachten. Voor renovatie Veldstraat 182, G. Gezellelaan 119, Ledeganckstraat 2, Wandelingstraat 9 werd in

15 zitting van 24 mei 2012 beslist om volgende percelen uit te besteden en deze te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Uitvoering door aannemers Veldstraat 182 Ledeganckstraat 2 Guido Gezellelaan 119 Wandelingstraat 9 Isolatie opstijgend 2.500,00 grondvocht Dakwerken ,00 Vloeren en faience 7.113,56 Pleisterwerken 5.885,69 Ramen , Trap en leuningen 8.400,00 Centrale verwarming TOTAAL , In het kader van de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Trappen werd op 24 mei 2012 een bijzonder bestek met nr /fv/OP3 opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.400,00 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 24 mei 2012 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 24 mei 2012 om de gunningsprocedure te starten en volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: Verschaeve trappen, Kortrijkstraat 246 te 8560 WEVELGEM; Smet trappen, Staatsbaan 289 te 9870 Zulte; Demunster Trappen, Waterven 6 te 8501 Heule; D'Hondt trappen ramen en deuren, Brugsesteenweg 13 te 8520 Kuurne. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 juli 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 15 november Er werden 3 offertes ontvangen: D'Hondt trappen ramen en deuren, Brugsesteenweg 13 te 8520 Kuurne ( 7.772,80 exclusief BTW); Verschaeve trappen, Kortrijkstraat 246 te 8560 WEVELGEM ( 7.815,44 exclusief BTW); Demunster Trappen, Waterven 6 te 8501 Heule ( 8.990,36 exclusief BTW); Op 18 juli 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde D'Hondt trappen ramen en deuren, Brugsesteenweg 13 te 8520 Kuurne tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 7.772,80 exclusief BTW. Budget Opgenomen in jaarlijks renovatiebudget van Goedgekeurd. Wetten en Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 exclusief BTW niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 2. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. 30 april 2009 : goedkeuring definitief ontwerp Veldstraat 182 en indienen bouwaanvraag 15 maart 2012 : goedkeuring uit te besteden percelen met wijze van gunning en vastlegging aan te schrijven aannemers voor renovatie Veldstraat mei 2012 : goedkeuring uitbreiding dossier Veldstraat 182 met bijkomende prijsvraag voor buitenschrijnwerk en centrale verwarming voor Ledeganckstraat 2, Guido Gezellelaan 119 en Wandelingstraat 9 Kortrijk Bijlagen Lastenboek

16 3 Offertes Tabel rekenkundig nazicht Verslag van nazicht van de offertes Financieel overzicht van alle percelen. Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 juli 2012 voor de opdracht Renovatie woningen 2012 perceel Trappen, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde D'Hondt trappen ramen en deuren, Brugsesteenweg 13 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 7.772,80 exclusief BTW (6% BTW te voldoen door medecontractant). De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /fv/OP3 van 24 mei Punt 14 Raamcontract autoverzekeringen en omniumverzekering dienstverplaatsingen vanaf 1 januari 2013 tot 31 december Voorstel tot gunning. Momenteel hebben we de verschillende autopolissen bij Ethias en worden deze stilzwijgend jaarlijks verlengd. Gezien de wet op de overheidsopdrachten, de omvang van deze dienstverlening en om het eenduidig maken van de dienstverlening op vlak van dekking, waarborgen en voorwaarden werd op 26 april 2012 het lastenboek en de raming goedgekeurd en werd de gunningswijze voor deze dienstopdracht vastgelegd als algemene offerteaanvraag. In het kader van de opdracht raamcontract autoverzekeringen en omniumverzekering dienstverplaatsingen werd op 17 april 2012 een bijzonder bestek met nr /ll/AO opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,54 inclusief BTW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 26 april 2012 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de algemene offerteaanvraag. Het bestuur besliste in zitting van 26 april 2012 de gunningsprocedure te starten. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 11 juni 2012 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 9 oktober Er werden 4 offertes ontvangen: Ethias, Gentsesteenweg 103 te 8500 Kortrijk ( ,30 inclusief BTW - 0% BTW); De Volksverzekering, Vierschaarstraat 22 te 8500 Kortrijk ( ,77 inclusief BTW - 0% BTW); P&V, Koningsstraat 151 te 1210 Brussel ( ,04 inclusief BTW - 0% BTW); Belfius Insurance, Galileelaan 5 te 1210 Brussel ( ,23 inclusief BTW - 0% BTW); Het dossier werd opgesplitst in 3 delen. Deel 1 verzekering eigen wagenpark. Ons huidig contract betreft een full omnium verzekering de eerste 5 jaar gevolgd door de verplichte verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid. De premie op jaarbasis bedraagt voor 2012 ± voor 36 voertuigen en 3 aanhangwagens. In het bestek werd geopteerd voor de formule van een full omnium verzekering voor de wagens jonger dan 3 jaar, gevolgd door een beperkte omnium voor de wagens tussen 3 en 5 jaar oud gedurende 2 jaar en daarna de verplichte verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand. In de raad van 26 april 2012 werd gevraagd om eveneens te berekenen of het financieel interessanter is om enkel de basisverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid + rechtsbijstand) te nemen. Als we de schadestatistiek van de laatste 5 jaar bekijken ontvingen we in totaal schadevergoeding voor de omnium verzekerde voertuigen. Daarom werd, als bijkomende optie, prijs gevraagd om: voor de voertuigen jonger dan 5 jaar enkel een beperkte omnium te voorzien. voor alle voertuigen enkel een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand te voorzien Prijsoverzicht full omnium(3j) + beperkte omnium (2j) + gewone BA+RB De premie met ons huidig aantal wagens (waarvan 27 ouder dan 5 jaar, 5 tussen 3 en 5 jaar en 4 jonger dan 3 jaar) adhv de offerteprijzen bedraagt:

17 Aantal wagens DVV Belfius Ethias P&V gewone BA+RB , , , ,00 full omnium 3j , , , ,61 beperkt omnium 2j , , , ,57 Totaal per jaar , , , ,18 Totaal voor 5 jaar , , , ,90 Prijsoverzicht beperkte omnium (5j) + gewone BA+RB Als bijkomende optie werd tevens prijs gevraagd om alle voertuigen jonger dan 5 jaar met een beperkte omnium te verzekeren ipv 3 jaar full omnium + 2 jaar beperkte omnium. Voor ons huidig wagenpark geeft dit volgend resultaat: aantal DVV Belfius Ethias P&V gewone BA + RB , , , ,00 beperkt omnium 3j , , , ,43 beperkt omnium 2j , , , ,57 Totaal per jaar , , , ,00 Besparing per jaar 1.421, , ,51-183,82 Totaal voor 5 jaar , , , ,00 Besparing na 5 jaar 7.106, , ,55-919,10 Prijsoverzicht enkel BA+RB aantal DVV Belfius Ethias P&V Totaal BA+RB , , , ,58 Totaal voor 5 jaar , , , ,90 Besparingsoverzicht van enkel Burgerlijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand tov 3 jaar full omnium + 2 jaar beperkte omnium gevolgd door BA+RB. aantal DVV Belfius Ethias P&V Totaal 3j FO + 2j BO , , , ,18 Totaal BA+RB , , , ,58 besparing/jaar 4.563, , , ,60 na 5 jaar , , , ,00 De ontvangen schadevergoeding gedurende de laatste 5 jaar bedraagt en is dus veel meer dan de meerprijs om de nieuwe wagens de eerste 5 jaar omnium te verzekeren (meerprijs bij Ethias voor 5 jaar bedraagt ,85). Daarom stellen we voor om te opteren voor de formule 3 jaar full omnium + 2 jaar beperkte omnium. Ook het MAT adviseerde op 27 juni 2012 deze formule. Meerprijs bijkomende verzekering pechverhelping Het is reeds verschillende keren voorgevallen dat tijdens een uitstap met bewoners een voertuig defect raakt. De kostprijs om in zo n noodsituatie zowel de passagiers als het voertuig te repatriëren is aanzienlijk en voor de begeleiders stresserend. Vanuit onze instellingen wordt daarom aangedrongen een verzekering tegen pechtverhelping af te sluiten voor de 6 wagens die gebruikt worden voor personenvervoer. Voor die 6 voertuigen werd prijs gevraagd voor een bijkomende verzekering pechverhelping. Deze verzekering voorziet repatriëring van zowel de wagen als van de inzittenden. De kostprijs per jaar voor de 6 wagens bedraagt: aantal DVV Belfius Ethias P&V Totaal 6 424,08 383, ,58 709,50 Ook het MAT adviseerde op 27 juni 2012 om deze wagens bijkomend te verzekeren voor pechverhelping. Deel 2 omniumverzekering dienstverplaatsingen personeel OCMW Het betreft de verplichte verzekering voor de verplaatsing die de verzekerde op uitdrukkelijk verzoek van de werkgever uitvoert en waarvoor een aparte kilometervergoeding wordt betaald. Deze premie wordt berekend aan de hand van het geraamde aantal kilometer dienstverplaatsingen per jaar, zijnde km (gebaseerd op het aantal uitbetaalde km vergoeding de laatste jaren). Er werd eveneens prijs gevraagd per km overschrijding van

18 het geraamde aantal. (zie tabel rekenkundig nazicht) Deel 3 omniumverzekering dienstverplaatsingen vrijwilligers OCMW Het OCMW Kortrijk wil onder dezelfde voorwaarden een polis afsluiten met het oog op de dekking van de stoffelijke schade die vrijwilligers kunnen oplopen wanneer zij hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken. Deze premie wordt berekend aan de hand van het geraamde aantal kilometer dienstverplaatsingen per jaar, zijnde km. Er werd eveneens prijs gevraagd per 100 km overschrijding van dit geraamde aantal. (zie tabel rekenkundig nazicht) De dienst Facility deed het rekenkundig nazicht van de offertes en berekende de punten op het gunningscriterium prijs (75 punten). De punten op de kwalitatieve gunningscriteria (25 punten): Dienstverlening, service, dossierafhandeling, meerwaarde tov het bestek, ethisch en duurzaam beleggen werden toegekend door de in het lastenboek vermelde juryleden of hun vervanger. De jury kende unaniem punten toe en deed dit zonder kennis van de offerte prijzen. (Verslagen zitting 1 en 2 van de jury in bijlage). Nr. Naam Score prijs (75p) Score kwaliteit (25p) Totaal Score (100p) Prijs excl. btw* 1 Ethias ,30 4 Belfius Insurance 72, , ,23 2 De Volksverzekering 68, , ,77 3 P&V 43, , ,04 Op 6 juli 2012 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdend met het advies van het MAT van 27 juni 2012, te opteren voor de formule van een full omnium verzekering voor de wagens jonger dan 3 jaar, gevolgd door een beperkte omnium voor de wagens tussen 3 en 5 jaar oud gedurende 2 jaar en daarna de verplichte verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand. We stellen tevens voor om voor de 6 voertuigen van personenvervoer de optie pechverhelping mee op te nemen in de polis. De economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder is Ethias, Gentsesteenweg 103 te 8500 Kortrijk met een bedrag van: Verzekering wagenpark OCMW Prijs per jaar Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand 6.780,18 Full omnium 4 wagens 4.203,28 Beperkte omnium 5 wagens 1.677,84 Omnium dienstverplaatsing personeel forfait voor km 5.287,50 Omnium dienstverplaatsing vrijwilligers forfait voor km 1.057,50 TOTAAL ,10 [Optie] Pechverzekering 1.232,58 TOTAAL inclusief Pechverzekering ,88 Budget Voor 2013 opgenomen in het budget van de respectievelijke activiteitencentra. Zal voor periode gebudgetteerd worden. Goedgekeurd. Wetten en Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 16. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 1. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26

19 Besluitvormingsproces september 1996, en latere wijzigingen. 26 april 2012 : wijze van gunnen raamcontract autoverzekeringen voor 5 jaar 27 juni 2012 : advies MAT Bijlagen Lastenboek 4 Offertes Proces Verbaal van opening van de offertes Begeleidend schrijven aan de juryleden Tabel rekenkundig nazicht stabel van de jury Verslag jury: Proces Verbaal van zitting 1 van 21 juni 2012 en van zitting 2 van 4 juli 2012 Verslag van nazicht van de offertes Unanimiteit Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 juli 2012 voor de opdracht raamcontract autoverzekeringen en omniumverzekering dienstverplaatsingen, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Ethias, Gentsesteenweg 103 te 8500 Kortrijk, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver en dit voor de formule 3 jaar full omnium + 2 jaar beperkte omnium en de pechverhelping voor de 6 voertuigen personenvervoer. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /ll/AO van 17 april Punt 15 Raamcontract voor het leveren van klein, niet-elektrisch keukenmateriaal. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma s. Op 31 december 2012 verloopt het huidig raamcontract voor aankoop keukenporselein en dient een nieuwe prijsvraag georganiseerd te worden. In zitting van 28 augustus 2008 werd de strategie inzake de gunningscriteria en de voorwaarden van het bestek alsook de duur van het raamcontract voor de gestructureerde aankoop van porselein, bestek en glaswerk vastgelegd. De aankopen van keukenporselein ten behoeve van LOI werden tot op heden niet aangekocht via het raamcontract. We voorzien in het huidig bestek een optionele lijst van huishoudelijk keukengerief waarvoor de inschrijver een eenheidsprijs moet opgeven. Op die manier zal in de toekomst de mogelijkheid bestaan om het gerief voor LOI aan interessanter prijzen aan te kopen binnen dit raamcontract. In het kader van de opdracht Raamcontract leveren klein, niet-elektrisch keukenmateriaal werd een bijzonder bestek met nr /cp/OP opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 7.795,71 exclusief BTW of 9.432,81 inclusief 21% BTW per jaar of ,36 exclusief BTW voor de duur van het raamcontract. Gezien de geraamde omzet van het dossier kan de opdracht gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met volgende gunningscriteria: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 60 Proportioneel volgens de regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs. Laagste bieder krijgt 60 punten, de hogere bieders krijgen proportioneel minder punten. 2 catalogus en cataloguskorting 15 De uitgebreidheid van het gamma binnen het bestek wordt beoordeeld. Voorstel van de opties. van het voorgestelde materiaal in de opties naar prijs en kwaliteit. De korting op het gamma wordt beoordeeld. Mogelijkheid van E-commerce of online catalogus Gestructureerd voorstel naar promoties, einde reeksen en speciale aanbiedingen. 3 kwaliteit van het voorgestelde materiaal 15

20 Aan de hand van de technische gegevens en de stalen wordt een evaluatie gemaakt van het voorgestelde materiaal. Dit gebeurt per reeks ( porselein, bestek, glas ) op 5 punten. - visueel aspect - passend met de bestaande reeks qua vormgeving - eenvormigheid van uitzicht ( één reeks ) - stevigheid en kwaliteit - stapelbaarheid, ook met de bestaande reeks 4 levering- en bestelvoorwaarden 10 Er wordt een nota van de leverancier verwacht waaruit de leveringsvoorwaarden blijken. - Termijn tussen bestelling en levering. - De minimale af te nemen hoeveelheid per levering, verpakkingseenheid,... - Duidelijke afspraken bij breuk in verpakking of bij transport - Flexibiliteit en aanspreekbaarheid - De garantietermijn dat het voorgestelde materiaal steeds kan geleverd worden. - De garantie dat het artikel in gelijke uitvoering kan geleverd worden na het verstrijken van het raamcontract. De leverancier geeft hier de periode op waarin dit gegarandeerd mogelijk is. De leveringsvoorwaarden van het bestek zijn de minimale eisen, er wordt geoordeeld op de eventueel meerwaarde van de leveringvoorwaarden. Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de volgens deze afweging voordeligste inschrijver. De in bijlage vermelde firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20 september 2012 om uur. Timing: Bepalen wijze van gunnen en aan te schrijven firma s : Raad augustus 2012 Opening offertes : september 2012 Gunning : november 2012 Start contract : 1 januari2013 Budget Opgenomen in exploitatiebudgetten. Goedgekeurd. Wetten en Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 exclusief BTW niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 2. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. 28 augustus 2008 : wijze van gunnen vorig raamcontract keukenporselein. Bijlagen Lastenboek Raming Lijst met aan te schrijven firma s Besluit Het bijzonder bestek met nr /cp/OP en de raming voor de opdracht Raamcontract leveren klein, niet-elektrisch keukenmateriaal, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 7.795,71 exclusief BTW of 9.432,81 inclusief 21% BTW.

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Samenwerking tussen de leerwerkplaats en de dienst Facility. Voorstel tot goedkeuring bijkomende proefprojecten.

Samenwerking tussen de leerwerkplaats en de dienst Facility. Voorstel tot goedkeuring bijkomende proefprojecten. VERSLAG Openbare zitting van 21 juni 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Overbergh Hilde, Van Der Meulen Katrien, Vansevenant

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 OCMW-jaarrekening 2011: vaststelling. 3 Financiële rapportering na 1 kwartaal 2012. 4 Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 25.08.14 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012.

ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012. ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Overzichtslijst_yandeQCMW-Raad. Zitting van donderdag 14 september 2017

Overzichtslijst_yandeQCMW-Raad. Zitting van donderdag 14 september 2017 Overzichtslijst_yandeQCMW-Raad Zitting van donderdag 14 september 2017 Aanwezig: Luc Vullers/ Voorzitter Omer Willems, Greet Vanhove/ Marie-Claire Decavel/ Wim Devolder/ Francis Gallens, Guido Demeyer/

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

Toelichtingsnota Raadszitting van donderdag, 18 februari rapportering Interne Controle sociale dienst periode 07/ /12/2015

Toelichtingsnota Raadszitting van donderdag, 18 februari rapportering Interne Controle sociale dienst periode 07/ /12/2015 Harelbeke, 10/02/20161 OCMW HARELBEKE Toelichtingsnota Raadszitting van donderdag, 18 februari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Verslag zitting 21/01/2016 Dit verslag wordt aan de raad voorgelegd. 2. rapportering

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2011/9 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 20 oktober

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 16.07.2007 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 1 Zitting van de raad van 18.06.2007 2 Zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART 2017 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011 2 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011. 3 Samenstelling:

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW BORGLOON VERSLAG VAN 29 april 2014 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW BORGLOON VERSLAG VAN 29 april 2014 om uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 mei 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere, K.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2012/1 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 december

Nadere informatie

MEMORIE RAAD VAN 21 JUNI 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING

MEMORIE RAAD VAN 21 JUNI 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING MEMORIE RAAD VAN 21 JUNI 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 Samenwerking tussen de leerwerkplaats en de dienst Facility. Voorstel tot goedkeuring bijkomende proefprojecten.

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 26 februari 2014 Aanwezig: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Iris Van Bael, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend.

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend. VERSLAG Verslag: raad Datum: donderdag 29 juni 2017 om 20 uur Plaats: raadzaal van het OCMW, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas Aanwezig: P. Buytaert, voorzitter De Keyzer E, Van Dorsselaere R, Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

7 JULI 1994. Decreet betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling

7 JULI 1994. Decreet betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling 7 JULI 1994. Decreet betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling (Vertaling) Artikel 1. Dit decreet is van toepassing op de openbare of privé-instellingen voor schuldbemiddeling zoals

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON - 15 juli 2014 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON - 15 juli 2014 om uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 17 december 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 9 juni 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel. 03-223 56 42 RONDGEDEELD : 16.06.2006 VERSLAG

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie