ECHO ARBEIDSTIJDORGANISATIE - WIJZIGINGEN ZAAK HAMMANI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECHO ARBEIDSTIJDORGANISATIE - WIJZIGINGEN ZAAK HAMMANI"

Transcriptie

1 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/ Brussel België Belgique P.B. - P.P Tournai 5/118 Autorisation de fermeture: 5/182 NOVEMBER Nr. 668 ARBEIDSTIJDORGANISATIE - WIJZIGINGEN Op 01 januari 2006 treden de wijzigingen met betrekking tot de arbeidsduur in werking. Wij geven u een overzicht van de huidige reglementering en de wijzigingen in de nieuwe reglementering Zie bladzijden en 09 ZAAK HAMMANI We herinneren ons 21 april 2001, de dag waarop onze collega Marc Munten, 41 jaar oud, tengevolge van een interventie met car-jackers tragisch om het leven kwam. Hijzelf en zijn collega werden het slachtoffer van een schietpartij. Een parlementaire vraag en een niet mis te verstane reactie. Zie bladzijde 10 en ook in het Humeur van de Nationale Secretaris blz 2. Beste vrienden Zoals reeds aangekondigd in vorige edities zijn de werkzaamheden i.v.m. de herziening van ons statuut dan toch van start gegaan doch met enige vertraging op het voorziene schema. De eerste resultaten zijn ondertussen al merkbaar daar de deonthologische code ondertussen werd goedgekeurd. Aan deze code werd meer dan twee jaar gewerkt en op de valreep werden nog tal van wijzigingen aangebracht op vraag van de vakbonden. De meest in het oog springende wijziging is deze waarbij gesteld wordt dat iedereen die waar dan ook kan aanzien worden als tuchtoverheid zich inschrijft in de filosofie van deze code ook al is hij geen politieambtenaar. Als hij daarenboven ook nog eens politieambtenaar is dan is de code ook op hem van toepassing, immers er is slechts één code die op elk personeelslid van toepassing is ook voor administratief personeel. Dat de code enigszins versneld op de agenda is gekomen is een logisch gevolg van bepaalde recente gebeurtenissen die de aandachtige kijker en lezer van de media ongetwijfeld niet is ontgaan. Wat staat er de volgende weken nog zoal op het programma : - Allerlei voorstellen ter vereenvoudiging van de administratie, zoals het vervangen van de maaltijdvergoedingen door het systeem van maaltijdcheques. Voorstellen ter bevordering van de efficiëntie : zoals bijsturing van de selectieprocedures medische controle etc..voor wat betreft de pensioenen zal een ronde gewijd worden aan de problematiek van de pensioenen van voor en ons voorstel is daarin zeer duidelijk : Er moet een onderhandelingsronde komen voor loonopslag van de oude weddenbarema s die vervolgens de oude pensioenen moeten opwaarderen, dus de perequatie moet eindelijk worden toegepast. Wat zeker begin januari terug op tafel zal worden gegooid is het vakantiegeld. Verder dan de belofte om te evolueren naar 65 % van een maandwedde in het jaar 2009 staan wij niet. De deur is echter niet definitief dicht vermits in het openbaar ambt de mogelijkheid bestaat om te evolueren naar 92 % maar dit moet uiteraard gebeuren via onderhandelingen. Ik verwijs verder naar het artikel op een verdere bladzijde in deze editie.er zullen ongetwijfeld nog tal van zaken worden toegevoegd aan de agenda zodat wij zeker kunnen stellen dat de wekelijkse onderhandelingen nog maanden onze volle aandacht en inzet in beslag zullen nemen. Een prangend probleem dat wij al hebben gesignaleerd aan de Minister en waarvoor wij zeker nog in het geweer zullen treden is het geval van de mensen die zijn gerekruteerd waarbij zij een contract hebben getekend voor een Brusselse zone. Wat is hier het probleem? Deze mensen werd voorgehouden dat zij vlugger konden beginnen aan hun opleiding als zij bereid waren om drie jaar in een Brusselse zone te werken. Sommigen onder hen werd zelf voorgehouden dat zij anders helemaal niet konden binnenkomen. Dus er mag hier gerust gesteld worden dat er een zekere morele dwang werd uitgeoefend om toch maar dit contract te tekenen. Wat stellen wij echter vast : Zeer veel van deze mensen bieden zich aan in de zes Brusselse zones maar worden er geweigerd omdat ze ofwel niet tweetalig zijn of omdat ze te ver af wonen. 1

2 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 2 HUMEUR VAN DE NATIONALE SECRETARIS Ik heb veel post ontvangen betreffende mijn of ons niet-reageren in de zaak van het Hof van Assisen te Brussel Men zegt me dat ik niet gereageerd heb op deze situatie. Ik moet u echter zeggen dat wij misschien niet gebruld hebben noch veel lawaai hebben gemaakt maar op een passende wijze hebben gereageerd achter de schermen bij de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Wij hebben bereikt dat de Strafwet in de goede richting zal herzien worden. Waarom niet op een andere wijze reageren? Het is eenvoudig: wij zijn de eersten om te zeggen dat de politiek zich probeert te mengen met Justitie en wij zullen blijven reageren tegen datgene wat wij u met regelmaat van de klok beschrijven. Het was gemakkelijk geweest om een ton kippenmest te dumpen in de tuin van de voorzitter van het Hof van Assisen of aangehouden personen te verhinderen dat zij voor het Hof zouden verschijnen. Wij hebben het echter verstandiger geacht om op onze wijze te handelen. Dat neemt niet weg dat ik niet van mijn stoel ben gesprongen en dat ik in eerste instantie niet heftig zou gereageerd hebben. Ik moet u zeggen dat ik er vrij lang over nagedacht heb. Anderzijds kan ik niet instemmen met de reactie van een advocaat die voor de camera verklaart dat hij de reactie van het Assisenhof waardeert omdat zij niet gezwicht zijn voor twee syndicale voorzitters. Die zouden we van nabij moeten volgen. Of niet? Ik ga hieronder een brief weergeven die aan mij gericht werd en die het actueel heersende klimaat goed samenvat. Met verbijstering, een diep gevoel van verslagenheid en zelfs met walging heb ik kennis genomen van het arrest van het Hof van Assisen te Brussel. Het komt niet toe aan de politieman op de straat zich te mengen in het (dis)functioneren van justitie, ik kan slechts eens te meer de grote kloof vaststellen die ons scheidt van diegenen die geacht worden ons te beschermen en te verdedigen. Voor de zoveelste maal heeft een politieagent met zijn leven betaald voor een justitie die zelfs geen hulde brengt aan zijn toewijding en die hem de rechtvaardigheid niet geeft waar iedere burger recht op heeft. Het bloed van een politieagent is niets waard! Ik heb er mijn buik van vol om deze middeleeuwse justitie te dienen, ik ben het zat om als schietschijf te dienen voor boeven die (soms) voor de rechtbank worden gedaagd en dan verschijnen met hun keurig drieledig kostuum en dan omgeven worden door zeer dure advocaten, ik heb mijn buik vol van rechters die meer bekommerd zijn om hun toekomst dan dat ze hun dossiers beheersen, ik baal van de magistraten die ons minachten en ons als niets anders dan hun knechten beschouwen, ik heb mijn buik vol van politiekers die ons besturen tussen twee verkiezingen in, ik baal van de oversten welke door dit beleid via vriendjespolitiek worden geplaatst en die dan luidkeels beweren dat alles goed gaat, ik baal van de syndicaten die zelfs niet meer reageren bij de dood van een van hun, ik ben het zat, ik heb er genoeg van, ik ben het beu,. STOP, dit volstaat. Wanneer gaan we eindelijk ontwaken en bij God, reageren? Wanneer tenslotte gaan wij laten horen aan al deze marionetten van politiekers dat wij bestaan en dat wij onze buik vol hebben van deze gebrekkige justitie? En verwondert u zich nog over het aantal zelfmoorden bij de Politie? En verwondert u zich nog over het gebrek aan motivatie bij de Politie? En verwondert u zich over het feit dat niets goed gaat en dat al onze oversten zeggen dat alles goed draait? Kom eens van uw ladder en kom eens voeling nemen op het terrein, uiteraard zonder zoals gewoonlijk uw komst aan te kondigen. Een druppel bloed heeft zojuist de emmer van mijn geduld laten overlopen. Ik heb zelfs geen zin meer om te schrijven temeer daar ik weet dat het toch tot niets dient. Er is een flik dood, spijtig voor zijn familie. We gaan er toch geen drama van maken?. Hij had daar niets te zoeken, meer nog, het is een ongeval. Het is een storm in een glas water, juist genoeg om een paar zandkorrels te verplaatsen. Wie zal er morgen nog over spreken? Het NSPV waarschijnlijk niet, want hij was bij hen niet aangesloten. Gaan we het nog een keer incasseren en onze mond houden of gaan we met zijn allen zeggen : IK HEB ER GENOEG VAN!!! Een gesyndiceerde die er zijn botten van vol heeft. T.. Ik denk dat deze reflectie meer dan genoeg het sentiment van een groot deel van de collega s weergeeft. Bij een volgende gelegenheid kom ik terug op de zelfmoorden. 2

3 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 3 Vervolg van blz 1 Het gevolg laat zich raden, die mensen worden teruggestuurd naar de DAR en daar weet men er geen blijf mee. De federale wil er zo vlug mogelijk van af en de lokale wil ze niet. En dan begint het pingpongspel met de mensen, ze worden voorgehouden dat als ze naar het interventiekorps willen gaan ze waarschijnlijk dichter bij huis aan de bak zullen komen, maar helaas sommigen worden nog verder van huis ingezet dan een Brusselse zone. De overheid manipuleert deze mensen werkelijk als pionnen zonder ook maar de minste rekening te houden met het sociale leven van die collega s, en daar reageren wij tegen. Ondertussen heeft de regering sedert haar terugkeer uit vakantie ook niet stilgezeten en hebben zij met ons onderhandeld over de herstructurering van de top van de federale politie. De regering heeft zich laten leiden door verschillende werkgroepen die blijkbaar unaniem tot de conclusie waren gekomen dat er één en ander moest veranderen aan de top van de federale politie. De commissaris-generaal moest meer macht worden toebedeeld dan tot nu toe het geval was. Wij zijn daar steeds voorstander van geweest omdat wij altijd hebben gesteld dat men niet kan verlangen dat iemand naar behoren moet functioneren als men hem niet de nodige macht en middelen ter beschikking stelt om de doelstellingen waar te maken. Nu echter wordt een beslissing genomen die totaal in tegenstrijd is met het vooropgestelde doel. Men schuift wat met directies, men schrapt enkele bedieningen en men richt enkele nieuwe directies op, maar aan het fundamentele raakt men niet. Men behoudt het systeem gedeeltelijk van mandaten. Ik wil de lezer de details besparen maar een directeur met een mandaat kan NEEN zeggen aan zijn baas, dit is het typische kenmerk van een mandaat. Als men nu beweert dat de commissaris generaal meer macht moet krijgen en men zadelt hem dan op met mandaathouders die NEEN kunnen zeggen, dan snapt iedereen dat er iets niet klopt. Bovendien hebben sommige van die directeurs nogal wat deuren plat gelopen en lobbywerk verricht om hun mandaat te behouden of te krijgen en enkelen zijn daarin zelfs geslaagd. Van enige objectiviteit is er zeker geen sprake men kan zelfs geen criteria geven om te motiveren waarom de enen wel en de andere geen mandaat heeft gekregen. Vandaar dan ook dat het NSPV heeft gesteld : ofwel iedereen ofwel niemand een mandaat. Wij hebben dan ook ons akkoord niet verleend aan dit geklungel en gesjoemel. In de wandelgangen vernemen wij dat bij de directeurs zelf de sfeer duidelijk verpest is, immers men kan gerust spreken van een kaakslag voor sommigen en van opportunisme bij anderen. Velen stellen dat wij nu met soorten directeurs te maken hebben : Eerste klasse zij die met mandaat en tweede klasse zij zonder. Begrijpe wie kan! Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om iedereen er op te wijzen dat vanaf een nieuwe arbeidstijdregeling van kracht wordt. Grotendeels komt het hier op neer dat er meer vrijheid en soepelheid wordt ingebouwd in het systeem vermits men meermaals de kans heeft om beroep te doen op de vrijwilligheid van de mensen. Even een voorbeeld : Waarom moet men iedereen verplichten om meer WE s en nachturen te presteren als men kan beroep doen op mensen die dit vrijwillig willen doen? Er zijn mensen die bereid zijn om meer tijdens de WE s en s nachts te werken dan anderen, denken wij aan jonge mensen die willen of bezig zijn te bouwen. Denken wij aan collega s wiens echtgeno(o)t(e) eveneens werkt tijdens de WE s en s nachts. Waarom alleen thuis zitten? Waarom een oudere collega die geen afbetalingen en/of kinderen meer ten laste heeft verplichten meer WE s te presteren als er voldoende vrijwilligers zijn? Kortom dit is één van de ingrijpende wijzigingen die zal worden toegepast vanaf Het moet de Korpsen ook toelaten met meer soepelheid (voor iedereen) hun diensten te organiseren en bepaalde drukke periodes te overbruggen. Bovendien kan men vanaf die datum zijn diensten ook organiseren in shiften van 12 uren hetgeen voor beide partijen zeker een gunstige invloed zal hebben. Staan er voor de operationele personeelsleden tal van zaken op stapel zo zijn het ook drukke weken voor onze onderhandelaars voor het administratieve personeel. Al te vaak worden de problemen waarmee deze mensen te kampen hebben verzwegen of geminimaliseerd. Nu echter maken wij van de gelegenheid van de herziening van het statuut gebruik om de ganse problematiek van het CALOG-personeel op tafel te brengen, en die zijn niet min. Zo zijn er problemen met verkeerd toegekende barema s, de regeling van de arbeidstijd, de bevordering, het al of niet toepassen van COPERNICUS (alternatief verlonings- en evaluatiesysteem), opleidingen, mobiliteit etc..kortom tal van zaken die dringend moeten worden herzien en waarvoor wij ons inzetten. In een volgende edito hoop ik met een concreet vooruitgangsrapport te kunnen uitpakken in dit dossier. Tot slot nog dit belangrijk gegeven : Het NSPV zal in geen enkel van deze dossiers zijn akkoord geven alvorens de Nationale Raad zich globaal heeft kunnen uitspreken. Met syndicale groeten, en houd de moed er in. Philip VAN HAMME. SYNDICAL ECHO COLOFON De ECHO is het maandelijks tijdschrift van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel. Alle leden ontvangen een exemplaar. Niet-leden en geïnteresseerden kunnen intekenen op een jaarabonnement door het storten van 75 op rekeningnummer van het NSPV. De adresgegevens worden behandeld overeenkomstig de Wet op de Privacy (08/12/1992). Verantwoordelijke uitgever : Philip Van Hamme Eindredactie : Eddy De Blaere Tekeningen : Dirk Van Der Auwera De redactie staat open voor vragen en suggesties van lezers. U kan ze sturen naar : Redactie Echo, Generaal Bernheimlaan 18/ Brussel tél. : fax : Breng tevens een bezoek aan onze website : Mail : Gelijkheidstraat Moeskroen Tel.: Fax :

4 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 4 DE FLEETLOGGER boordinformatica WAT IS EEN FLEETLOGGER? De Fleetlogger is een elektronisch boordlogboek waarmee met een grote flexibiliteit en zeer grote precisie informatie geregistreerd kan worden betreffende de activiteit van een bestuurder en het gebruik van zijn voertuig. De Fleetlogger: zou de productiviteit van de bestuurder en het professionele imago van de politie kunnen verhogen en de verbruikskosten van het voertuig verminderen. Tevens zou het de veiligheid van de bestuurder verhogen en wordt het administratieve werk voor het opvolgen van de voertuigen verminderd. De werkgever heeft dus de mogelijkheid tot een bijkomende controle op zijn materieel en personeel. Het gebruik van een Fleetlogger is echter aan bepaalde regels onderworpen en spijtig genoeg wordt dit al eens vergeten toe te passen in bepaalde politiezones. Met dit artikel wenst het NSPV dan ook een bijdrage te leveren om hieraan tegemoet te komen. WAT REGISTREERT EEN FLEETLOGGER? Met de Fleetlogger kunnen de gegevens doorlopend geregistreerd worden: 1. Rij- en stoptijden en daarbuiten nog 4 extra gegevens (vb. Klanten, leveranciers, werf, onderhoud,...) 2. Privaatgebruik van het voertuig (zo wordt gemakkelijker een onderscheid gemaakt tussen beroeps- en privaatgebruik en kan eventueel misbruik gecontroleerd en vermeden worden) 3. Afgelegde afstand 4. Identificatie van de chauffeur met de mogelijkheid het gebruik van bepaalde voertuigen te beperken tot bepaalde chauffeurs 5. Bruusk remmen zodat u kunt nagaan hoe de chauffeur rijdt 6. Overdreven snelheid met de mogelijkheid een bepaald geluidssignaal te laten horen vanaf een bepaalde snelheid 7. Parkeertijd met de mogelijkheid een bepaald geluidssignaal te laten horen vanaf een bepaalde duur 8. Batterijsterkte met geluidssignaal voor de chauffeur 9. Maximale snelheid bereikt door het voertuig 10. Gebruik van de verlichting van het voertuig 11. Snelheid net voor een ongeval Nog twee andere signalen kunnen geregistreerd worden; deze worden gedefinieerd in functie van de wensen van de Fleet Manager en bepalen een getal (vb het aantal keren dat de portieren geopend werden) of de gebruiksduur van bepaalde accessoires (vb blauwe lichten of sirenes) Dankzij de nieuwe software kunnen verschillende analyses en rapporten gemaakt worden en dit per bestuurder of per voertuig. Aan de hand van deze rapporten kan de Fleet Manager zijn voertuigen en bestuurders dus op de voet volgen. De basissoftware werkt via een database onder MS Excel 1 MS Access en andere databaseprogramma s. WELKE REGLEMENTERING IS VAN TOEPASSING M.B.T. DE FLEETLOGGER? De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. (B.S. 18 maart 1993) laatste gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S. 3 februari 1999). De gecoördineerde versie van de WVP zowel als het K.B. van 13 februari 2001 (B.S. 13 maart 2001) dat de WVP uitvoert zijn te raadplegen op de website: De wijzigingen zijn van kracht sinds 1 september De Commissie WVP verwijst in een schrijven van 2 mei 2003 naar het advies i.v.m. de installatie van een systeem in de dienstvoertuigen fleetlogger genoemd, dat toelaat om zowel de identiteit van de bestuurder als gegevens m.b.t. het gebruik van het voertuig te registreren. N.a.v. de aanwending door de politie van een dergelijk systeem als controlemiddel, deelt de Commissie mede dat gelet op het indringende karakter van een dergelijk systeem t.a.v. de persoonlijke levenssfeer van de politiemensen, het belangrijk is de aandacht te vestigen op artikel 4, 1 WVP. Dit artikel bepaalt namelijk dat iedere verwerking van persoonsgegevens, zoals een systeem waarmee de registratie wordt beoogd van de identiteit van de bestuurder van het dienstvoertuig, evenals van gegevens betreffende het gebruik van het voertuig, op basis waarvan informatie wordt verkregen over de dienstuitvoering: - dient te beantwoorden aan welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden die de installatie van een dergelijk systeem rechtvaardigen (finaliteitbeginsel). - toereikend, ter zake dienend en niet overmatig dient te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt (proportionaliteitsbeginsel). Uit het proportionaliteitsbeginsel volgt dat, uitgaande van de vaststelling dat het systeem wordt geïnstalleerd ter controle van de uitvoering van de aan de agenten toegewezen opdrachten, een dergelijke controle gericht zou moeten zijn en gerechtvaardigd door aanwijzingen die in hoofde van sommige agenten een onrechtmatig gebruik van het voertuig doen vermoeden. Een andere gerechtvaardigde reden om over te gaan tot het uitlezen van de fleetlogger, is het oplossen van eventuele betwistingen, ongeacht of dit al dan niet in het voordeel is van de bestuurder van het dienstvoertuig. Het is m.a.w. aangewezen dat telkens wanneer overgegaan wordt tot kennisname (uitlezing) van de geregistreerde gegevens een welbepaalde beweegreden daartoe aanwezig is teneinde het proportionaliteitsbeginsel te respecteren. Een permanente controle waarbij de door de fleetlogger geregistreerde gegevens systematisch zouden worden gelezen, moet als overmatig worden beschouwd t.a.v. de beoogde doelstelling. De betrokken politiemensen onder constant toe- 4

5 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 5 zicht laten werken is bovendien niet verenigbaar met de menselijke waardigheid en is niet noodzakelijk productief. (Dit beginsel werd trouwens uitdrukkelijk vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers t.o.v. de camerabewaking op de arbeidsplaats, verplicht door het KB van 20 september BS 2 februari 1998.) Daarenboven dient artikel 9 WVP dat de voorafgaande kennisgeving aan de betrokkene regelt, in acht worden genomen. Dit artikel verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking om, in voorkomend geval, iedere persoon die gemachtigd is een voertuig te gebruiken dat is uitgerust met dit systeem in kennis te stellen van: - de toegelaten, dan wel de verboden gebruiksmodaliteiten van het voertuig; - de doeleinden en modaliteiten van de controle van dit gebruik (aard van de gegevens die dankzij het systeem worden verzameld, omvang en omstandigheden van de controles, personen of categorieën personen die onderworpen zijn aan de controleprocedures; (Deze kennisgeving aan de werknemers moet plaatsvinden vooraleer de gegevens worden verkregen. Daardoor weten de werknemers precies waarop de controles betrekking zullen hebben. Dit betekent bijvoorbeeld niet dat de precieze datum van een controle voorafgaandelijk aan de persoon dient te worden meegedeeld, wat tot gevolg zou hebben dat controle niet meer efficiënt zou zijn. - het bestaan van een systeem waarin de gegevens i.v.m. de bestuurder en het voertuig worden opgeslagen, evenals de bewaartermijn; - de beslissingen die kunnen worden genomen t.o.v. de bestuurder op grond van de verwerking van de verzamelde gegevens n.a.v. een controle; - het recht van toegang van de bestuurder tot de hem betreffende persoonsgegevens. WAT MOET MEN DOEN OM IN REGEL TE ZIJN MET DE WETGEVING? Men wijst erop dat om in overeenstemming te zijn met artikel 17 WVP de verantwoordelijke voor de verwerking aangifte van de verwerking moet doen bij de Commissie. Er is immers geen vrijstelling van aangifteplicht voor de verwerking van persoonsgegevens d.m.v. een fleetlogger -systeem voorzien in het KB ter uitvoering van de Wet van 8 december (KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, BS 13 maart 2001). In deze aangifte dienen de inlichtingen opgesomd door artikel 17, 3 WVP gerespecteerd te worden. Het NSPV is niet gekant tegen controlepraktijken en middelen, maar geef toe, een Big-Brothershow is nu niet precies het middel bij uitstek om de motivatie bij het politiepersoneel hoog in het vaandel te dragen. Er bestaat ook nog zoiets als communicatie, een verbaal middel dat onzes inziens maar al te weinig gebruikt wordt in de huidige politiewereld. Het versturen van een tje is meestal gemakkelijker. VAKANTIEVERLOF 2005 Bij beslissing van 30 september 2005, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, een automatische, dus onvoorwaardelijke overdracht van het saldo van het jaarlijkse vakantieverlof 2005 toegestaan tot en met 6 januari Het betreft een analoge maatregel zoals die vorig jaar werd getroffen, omdat ook toen de eindejaarsvakantie een week in het Nieuw Jaar omvatte. De nota volgt. Herinneren we er tevens aan dat voor de federale politie vanaf 01 januari 2006 het groot zomerverlof ten minste vier maanden op voorhand moet worden aangevraagd. Onder groot zomerverlof moet worden verstaan dat het gaat om verlof genomen tijdens de periode juni-september en dat ten minste 16 kalenderdagen, en dus niet werkdagen, bedraagt. De reglementen met betrekking tot de verlofaanvragen voor dewelke een akkoord werd bereikt in de schoot van de overlegcomités blijven niettemin geldig. AANDACHT We maken van de gelegenheid gebruik u te melden dat het jaarlijkse vakantieverlof MOET genomen worden in de loop vaan het kalenderjaar. De ENIGE verlofdagen die mogen overgedragen worden tot 01 april van het volgende jaar zijn de verloven die gevraagd werden en die geweigerd werden om reden van uitzonderlijke diensten. Andere omstandigheden zoals ziekte, ongeval met inbegrip van arbeidsongeval zijn geen motief voor een overdacht!! VERLOVEN 2006 Reglementair verlof In overeenstemming met Art. I.I.1 e 19, RPPol, worden twee reglementaire feestdagen toegekend door de commissaris generaal. Deze twee verlofdagen zullen worden toegevoegd aan de verloffiche en onder dezelfde voorwaarden kunnen worden opgenomen als de jaarlijkse vakantieverlofdagen. Vervangende verlofdagen voor de wettelijke feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen. Voor het jaar 2006, hebben de personeelsleden recht op twee vervangende verlofdagen voor de wettelijke feestdagen ( zondag 1 januari en zaterdag 11 november) die in het weekend vallen. Op basis van Art. VIII.III.13, 2de lid, RPPol, worden deze twee dagen voor het geheel van het personeel van de politiediensten op vrijdag 26 mei en vrijdag 3 november Op deze dagen kan telkens een brug worden gemaakt. Het personeel dat moet werken op deze dagen - Krijgen een vervangende verlofdag die toelaat onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijkse vakantieverlof ongeacht het aantal gepresteerde uren. - Hebben geen recht op een vergoeding voor dienstprestaties geleverd op een feestdag. - De werkelijk gepresteerde uren worden in aanmerking genomen. 5

6 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 6 VIJFTIG JAAR LATER Op 14 oktober zijn zij langs het kleine poortje dat vroeger toegang gaf tot het Kwartier Kroonlaan binnen gekomen op dezelfde wijze als hun eerste keer nu juist vijftig jaar geleden. Op initiatief van Maurice Jordan, met de hulp van Robert Parmentier en Franz Léonard, zijn de collega s van de promotie xxxxxxx, binnengekomen bij de Rijkswacht op 28 oktober 1955, terug bijeengekomen te Brussel. Zij zijn samen gekomen om hun gouden jubileum met de Rijkswacht te vieren. Na een ontvangst in het wachtlokaal zijn de anciens opnieuw langs het kleine poortje gelegen op de Kroonlaan binnengegaan zoals zij dat 50 jaar geleden deden.. Er werd overgegaan tot een verzameling en een appel onder leiding van de vroegere promotieoverste, Jean Cerisier. Op deze wijze werd een gepaste hulde gebracht aan 18 overleden collega s. De groep ruiters van de Promoties xxxxxxxx Het bezoek aan het Kwartier Kroonlaan welke in die tijd de Rijkswachtschool was heeft hun de gelegenheid gegeven om de kantine (nu hervormd tot eetzaal) en de sportzaal (waar nu het Koor Pandore is ondergebracht) te herbezoeken en een wandeling te maken over de erekoer. Met stralend humeur maar toch ook met een beetje nostalgie werden verschillende anekdotes aangehaald. Verzameling en appel zoals in de groede oude tijd?! Aandenken samen met de echtgenotes. Nadien hebben ze zich begeven naar de DAR, dat voor hen steeds het Mobiel Legioen zal blijven, waar zij na een receptie met de autoriteiten genoten hebben van een feestmaal alvorens een bezoek te brengen aan de Historische Dienst van de Politie. (Het vroegere Centrum voor Tradities en Geschiedenis van de Rijkswacht) Hebben deelgenomen aan deze ontmoeting : Georges Balfroid, Gérard Baudar, Jean Cerisier, Simon Charles, Jean Chavanne, Roger Counard, Roger Defurnaux, Jacques Demey, Yvon Dufranne, Roger François, Martin Ghergorich, Raymond Grandhenry, Maurice Jordan, Charles Joseph, Franz Léonard, Fernand Mailleu, Marcel Marchal, Peter Max, Armand Michel, Paul Nicolas, Robert Parmentier, André Pieters, Louis Staelent, André Vande Casteele en Camille Verdin. Toespraak door Maurice Jordan, organisator van deze bijeenkomst Promotie xxxxxx Bezoek aan het museum. 6

7 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 7 ORGANISATIE VAN DE ARBEIDSTIJD WIJZIGINGEN. Op 01 januari 3006 zullen de wijzigingen met betrekking tot de arbeidstijdorganisatie van toepassing worden. Hierna geven wij u een samenvatting van de huidige reglementering en de nieuwe reglementering. HERINNERING De arbeidsduur van het personeelslid wordt vastgelegd op 38 uur per week en is in principe gespreid over 5 dagen (7u36 per dag). Zij mogen gepresteerd worden buiten de normale bureeluren. De arbeidsduur is maximum 10 uren. Per periode van 24 uur is er 11 uren rust. Nachtprestaties : Vrijstelling voor De personeelsleden, vijf (5) jaar voor de vervroegde pensioenleeftijd (vanaf 53 jaar of 55 jaar); Hoe? Schriftelijk verzoek gericht aan de bevoegde overheid (korpschef voor de lokale politie, DG voor de federale politie) Indien niet mogelijk in de dienst : keuze tussen ofwel de betrekking te behouden (met nachtprestaties) of vraag tot herplaatsing in een betrekking waarvan de arbeidsregeling uitsluitend voorziet in dagprestaties. Personeel bereikbaar en terugroepbaar Bereikbaar : impliceert dat het personeelslid door de bevoegde overheid aangetroffen of gecontacteerd kan worden (informatie, raadgeving, beslissing, ); premie toegekend aan het basiskader. Bereikbaar en terugroepbaar : bereikbaar en de mogelijkheid om zijn dienst binnen een tijdsbestek van maximum twee uren aan te vatten. Van toepassing voor iedereen behalve mandaathouders; Er bestaat een lijst van het bereikbaar en terugroepbaar personeel. De Minister van Binnenlandse Zaken kan de lijst aanpassen op gemotiveerde vraag en na overleg in het betrokken basisoverlegcomité; De vergoeding is verschuldigd buiten de diensturen wanneer het personeel niet met dienst bevolen is en de dienst niet effectief verzekerd is; Bij terugroeping : in rekening brengen van de dienstprestaties + de duur van de verplaatsingen naar de plaats van de opdracht (heen en terug); Bereikbaar en terugroepbaar tijdens de maaltijd? Niet uitgesloten maar uitzonderlijk; Bereikbaar en terugroepbaar tijdens rust? Niet uitgesloten maar in contradictie met het begrip rust.; Bereikbaar en terugroepbaar tijdens jaarlijks verlof? Uitgesloten HUIDIGE REGLEMENTERING Geen minimum aantal uren voorzien voor een geplande dienst. Recht op ten minste 11 opeenvolgende uren rust in elke periode van 24 uur tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid. Maximum 55 nachtprestaties (= een dienstprestatie tussen uur en uur) per jaar met een maximum van 10 nachtprestaties (te verhogen tot 12 na overleg in het betrokken overlegcomité) per referentieperiode van twee maanden. Maximum van 10 (na overleg in het betrokken overlegcomité te verhogen tot 12) nachtprestaties per referentieperiode WIJZIGING ARBEIDSTIJDORGANISATIE REGLEMENTERING VAN TOEPASSING VANAF 01 JANUARI 2006 Een geplande dienstprestatie moet ten minste 4 uren bedragen. RUSTTIJDEN NACHTPRESTATIES Geplande diensten die eindigen tussen 20 uur en 23 uur kunnen, mits het akkoord van het personeelslid, worden gevolgd door 10 uren in plaats van 11 uren rust. Het maximum aantal nachtprestaties wordt vastgesteld op 400 uren op jaarbasis. Het maximum aantal nachten gedurende dewelke die uren kunnen worden gepresteerd, is 70 op jaarbasis. In onderling akkoord kunnen de bevoegde overheid en het personeelslid, dus op basis van vrijwilligheid, besluiten om meer dan 400 uren nachtprestaties en/of meer dan 70 nachten per jaar te presteren zonder evenwel 480 uren nachtprestaties en 85 nachten per jaar te kunnen overschrijden. Na overleg in het betrokken overlegcomité kunnen de maxima (400/70), in functie van de dienstnoodwendigheden, zo nodig toch nog worden vastgesteld op respectievelijk ten hoogste 480 uren en 85 nachten op jaarbasis. Niet langer specifieke maxima per referentieperiode maar wel per jaar. 7

8 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 8 Na 10 dagen opeenvolgend werken, recht op twee dagen ononderbroken rust Een dagprestatie die met minder dan 2 uren uitloopt na uur, wordt niet aangerekend op die maxima De nachtprestaties die eindigen vóór uur of aanvangen vanaf uur worden niet aangerekend op die maxima (55 en 10/12) ten belope van 15 prestaties per jaar en 4 per referentieperiode van twee maanden. Voor de structureel georganiseerde permanenties in binnendienst van maximaal 12 uren worden de voormelde maxima van 55 en 10 opgetrokken tot respectievelijk 60 en 15. Blijft behouden, maar bijkomend geldt dat opeenvolgend maximum 7 nachten mogen worden gewerkt, waarna het personeelslid recht heeft op 2 vrije nachten. Voor het bepalen van het aantal nachturen (400/480) en het aantal nachten (70/85) blijft de regel op grond waarvan een dagprestatie die met minder dan twee uren uitloopt na uur niet wordt aangerekend op dat maximum, van toepassing. Vervalt. Vervalt. Mogelijkheid tot afwijking van de maxima inzake de nachten (55/10) in uitzonderlijke omstandigheden vastgesteld door de minister. Bovendien is een verhoging mogelijk van die maxima door burgemeester/ politiecollege of minister, na overleg in het betrokken overlegcomité, in het raam van tijdelijke en bijzondere politieopdrachten van fenomeenbestrijding. Recht op ten minste 24 vrije weekends (28 te presteren) per jaar. In onderling akkoord tussen de overheid en het personeelslid kan dit worden beperkt tot ten minste 18 vrije weekends (34 te presteren) per jaar. Na 3 opeenvolgende weekends te hebben gewerkt, heeft men recht op minimum 60 uren ononderbroken rust met inbegrip van dat weekend. PRESTATIES TIJDENS HET WEEKEND In onderling akkoord tussen de overheid en het personeelslid kunnen meer weekends na elkaar worden gepresteerd. Wanneer een dienstprestatie op niet-voorziene wijze uitloopt tot ten laatste zaterdag uur en er in dat weekend geen andere dienstprestatie wordt verricht, wordt dat beschouwd als een vrij weekend. Van de normen inzake de weekends en de nachten kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden en op beslissing van de Minister worden afgeweken. Maximum 28 te presteren weekends op jaarbasis. In onderling akkoord kunnen de bevoegde overheid en het personeelslid, dus op basis van vrijwilligheid, besluiten om meer weekends per jaar te presteren. Na overleg in het betrokken overlegcomité kan het maximum van 28 weekends, in functie van de dienstnoodwendigheden, zo nodig worden vastgesteld op ten hoogste 34 te presteren weekends op jaarbasis. Opeenvolgend mogen maximum 3 weekends worden gewerkt waarna men voor het volgende weekend recht heeft op 60 uren ononderbroken rust met inbegrip van dat weekend. In onderling akkoord kunnen de bevoegde overheid en het personeelslid, dus op basis van vrijwilligheid, besluiten om meer weekends na elkaar te presteren. Blijft behouden. Van de maxima inzake de weekends kan worden afgeweken in alle gevallen bedoeld in artikel VI.I.7 RPPol (werkzaamheden die een langdurige verplaatsing noodzaken, uitzonderlijke door de minister te bepalen omstandigheden, opdrachten die vereist zijn door een onvoorziene noodzakelijkheid, voor de uitvoering van gerechtelijke taken die onderworpen zijn aan de door de wet gestelde termijnen,...). Al die gronden tot afwijking gelden dus niet meer voor de weekends en de nachten. 8

9 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 9 Art VI.I.7 RPPol blijft behouden. Thans kan geen verlof worden genomen in het weekend en verlof wordt steeds forfaitair aangerekend a rato van 7.36 per werkdag. Of, behoudens voor ziekteverlof, a rato van 3.48 per halve dag. Thans enkel 12-urendiensten mogelijk, na overleg in het betrokken overlegcomité, voor de structureel georganiseerde permanenties in binnendienst en op grond van een ontwerp van Koninklijk Besluit, voor de Brusselse zones. Thans kan men enkel terugroepbaar worden gesteld op de feestdagen en niet op andere verlofdagen. ANDERE NORMEN Het Art VI.I.7 RPPol blijft behouden en wordt uitgebreid (gevallen in dewelke een overschrijding kan gebeuren) (aantal max aan diensturen in de loop van elke periode van 24 uur en per week, aantal minimum uren rust tijdens elke periode van 24 uren, alsook de twee dagen rust na 10 dagen achtereenvolgens gewerkt te hebben) en dit voor recurrente gebeurtenissen die een afwijking noodzaken via een eenmalige lijst opgesteld door de Minister (Staatsblad 03/11/2005). bezoek van buitenlandse staatshoofden en/of regeringsleiders Internationale en Europese vergaderingen op Ministerieel niveau Nationale feestdag Verkiezingen Opening van de koninklijke serres te Laken Rock Werchter Werchter Classic Grote Prijs F1 te Francorchamps 24 uur van Luik (Francorchamps) Feestelijkheden van de Doudou te Bergen VERLOVEN Voor de politiekorpsen van categorie 4 en 5, wordt de mogelijkheid ingevoerd om voor de continudiensten, voor het gehele korps of voor een entiteit ervan, na overleg in het betrokken overlegcomité te opteren voor een ander stelsel van dienstaanrekening, d.w.z. een stelsel waarin de zaterdagen en de zondagen ook als werkdagen worden beschouwd en waarin per uur wordt gerekend (vgl. met vroegere continudiensten). Dit veronderstelt uiteraard de omzetting van alle verlofquota in uren, dus ook het contingent aan ziekteverlof. Een geplande dienst van uur waarvoor vakantieverlof of ziekteverlof wordt genomen, resulteert dus in een aanrekening van 8 uren dienstprestaties en een aftrek van 8 uren van het contingent in uren aan vakantieverlof of ziekteverlof. 12-URENDIENST TERUGROEPBAAR Uitbreiden, op grond van gemotiveerde dienstnoodwendigheden, van de mogelijkheid om diensten van twaalf uren te voorzien, na overleg in het betrokken overlegcomité. Dus kan ruimer dan de georganiseerde permanenties in binnendienst. AANREKENING VAN DE VOORBEREIDENDE OPLEIDING VOOR DE HULPAGENTEN Voorbereidende opleiding voor de hulpagenten voorafgaand aan de selectieproeven van het basiskader: thans aangerekend voor de werkelijke duur. In het kader van de nieuwe reglementering zal het personeelslid dat onder het statuut valt, terugroepbaar kunnen gesteld worden op de data waarop de vervangende verlofdagen, die vallen tijdens het weekend ( Voor 2006 : 26 mei en 03 november) Eén jaar na de reglementaire inwerkingtreding zullen de voormelde aanpassingen het voorwerp uitmaken van een evaluatie op grond van een rapport van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Voor de voorbereidende opleiding voor de hulpagenten voorafgaand aan de selectieproeven van het basiskader : een forfaitaire aanrekening van 7.36 uur. 9

10 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 10 ZAAK HAMMANI We herinneren ons 21 april 2001, de dag waarop onze collega Marc Munten, 41 jaar oud, tengevolge van een interventie met car-jackers tragisch om het leven kwam. Hijzelf en zijn collega werden het slachtoffer van een schietpartij. Zijn agressors, reeds beladen met een goedgevuld juridisch verleden zijn verschenen voor het Brusselse Hof van Assisen onder beschuldiging van het toebrengen van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg doch zonder het oogmerk collega Marc Munten te doden. Een manifestatie georganiseerd door het VSOA met steun van het NSPV heeft blijkbaar meer nog dan de dood van onze collega zelf, enkele verkozen getroffen. Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de zaak- Hammani» De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). De assisenzaak tegen M o h a m e d Hammani heeft voor heel wat opschudding gezorgd. Hammani, die in Rotselaar tijdens een achtervolging een politieagent doodschoot, werd niet schuldig bevonden aan doodslag, maar enkel veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg zonder het oogmerk te doden. Hij kreeg voor deze feiten 20 jaar. De politie spaarde haar kritiek op deze uitspraak niet. Driehonderd politieagenten betoogden in uniform aan het Brusselse Justitiepaleis vóór de jury zich uitsprak over de strafmaat. Ze drukten op deze wijze hun ongenoegen uit over het volgens hen te milde verdict van het Brusselse Hof van Assisen. Ze eisten dat geweld tegen de politie strenger wordt bestraft. Om hun stelling kracht bij te zetten, hadden de betogende agenten zich uitgerust met papieren schietschijven en lieten ze de sirenes van hun wagens weerklinken. Bovendien vloog er volgens verschillende magistraten verscheidene keren een helikopter van de politie op zeer lage hoogte voorbij het raam van de kamer van het Justitiepaleis waar de beraadslaging plaatsvond, wat als zeer intimiterend werd ervaren. Dat is ook in strijd met de wet, gelet op het geheime karakter van de beraadslaging van de jury. Bovendien kon hierbij zonder problemen worden binnen gekeken in het Justitiepaleis en met het daarvoor beschikbare materiaal zouden de gesprekken kunnen zijn afgeluisterd. Op welke wijze wil de minister in voorkomend geval het Strafwetboek coherenter maken door bij een doodslag op een politieagent een verzwarende omstandigheid in te roepen? Wat denkt de minister over het feit dat een politiehelikopter laag over het Justitiepaleis vloog om de beraadslaging van het Hof van Assisen te volgen of te beïnvloeden? Op welke wijze zal een dergelijke schending van de procesregels in de toekomst worden aangepakt? Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. Ik antwoord mede namens mijn collega van Binnenlandse Zaken. Het arrest van het Brusselse Hof van Assisen, waarbij één van de beschuldigden werd vrijgesproken voor doodslag, maar schuldig werd bevonden voor opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk te doden, heeft voor grote beroering gezorgd bij de bevolking en in het bijzonder bij de politiediensten. Gelet op het beginsel van de scheiding der machten is het voor mij, als minister van Justitie, onmogelijk commentaar te leveren op deze uitspraak. Deze problematiek toont de noodzaak aan van de voorstellen die ik zal doen inzake de hervorming van het Hof van Assisen. Ik ben voorstander van een dubbele aanleg en van de motivering van de uitspraak. Deze beide innovaties kunnen ongetwijfeld veel van het ontstane ongenoegen wegnemen. Het Hof van Assisen dient zijn uitspraken momenteel niet te motiveren en er is geen hoger beroep mogelijk. Daardoor wordt een eventueel ongenoegen over een beslissing alleen maar groter. Ik ben op de hoogte van de vraag van de politiediensten om strafverzwaringen in het Strafwetboek in te schrijven voor feiten die ten opzichte van politiemensen worden gepleegd Deze vraag is ook gesteld tijdens het onderhoud van 10 oktober van de minister van Binnenlandse Zaken met een aantal politiesyndicaten. Ik begrijp de bekommernis van de politiemensen. Politiediensten oefenen namens de overheid het openbaar gezag uit en hebben een geweldmonopolie. Ze moeten kunnen rekenen op extra bescherming. Anderzijds is voorzichtigheid geboden wanneer naar aanleiding van één uitspraak wetgevende initiatieven worden genomen. De reden van de vraag van de politiediensten heeft te maken met de juridische kwalificatie van een feit door een rechtscollege en niet met de strafmaat voor die bepaalde kwalificatie. Dit betekent dat zelfs een hogere strafmaat voor bepaalde kwalificaties niet belet dat een arrest vatbaar kan zijn voor kritiek omwille van de gebruikte kwalificatie. Anderzijds verdient de vraag tot aanpassing van het Strafwetboek te worden onderzocht. De juridische situatie in verband met de bestraffing van gewelddaden gepleegd op politiefunctionarissen is vrij ingewikkeld. De relevante artikelen voor politieambtenaren zijn de artikelen 280 en 281 en 268 tot en met 274 van het Strafwetboek. Het materieel feit in de zin van artikel 280 bestaat in het toebrengen van slagen, zonder dat vereist is dat verwondingen worden teweeggebracht. Een slag veronderstelt een schok of een stoot tegen een menselijk lichaam, waardoor dit in bruuske aanraking komt met een hard voorwerp. De verwonding maakt op zichzelf al een verzwarende omstandigheid uit, net als de bloeduitstorting of de ziekte en de plaats van het misdrijf. Wanneer de slagen zwaardere gevolgen veroorzaken voor de gezondheid van de betrokkene zijn de bepalingen van het gemeen recht, namelijk de artikelen 399 tot 401 van het Strafwetboek, van toepassing. Hiernaast moet echter ook rekening worden gehouden met de artikelen inzake weerspannigheid. Het betreft elke vorm van aanval of verzet met geweld en bedreiging tegen de leden van het openbaar gezag in de uitoefening van hun dienst. Dit gaat verder dan de slagen en verwondingen waar er in principe steeds een fysiek contact moet zijn met het slachtoffer. Relatief lichte slagen toegebracht aan politieagenten kunnen bijzonder zwaar bestraft worden. In sommige gevallen van weerspannigheid is een straf van tien jaar opsluiting mogelijk. Wil men de coherentie van de straffen behouden, dan moet omzichtig worden omgesprongen met een aanpassing van de straffen. Wat de strafverzwaring voor de kwalificatie doodslag betreft, moet worden vastgesteld dat het al gaat om een niet correctionaliseerbare misdaad waarvoor de op één na hoogst mogelijke maximumstraf en de hoogste minimumstraf geldt. 10

11 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 11 De oefening is dus veel complexer dan ze op het eerste gezicht lijkt. Er mogen geen overhaaste beslissingen worden genomen. Aan de activiteit van de politiehelikopter tijdens de manifestatie mag niet te zwaar worden getild. Het recht om te protesteren is als onderdeel van de vrije meningsuiting een fundamenteel recht. Of daarvoor gebruik wordt gemaakt van een laag vliegende helikopter of van een lawaaierige sirene, maakt niet zoveel uit. Ik heb geen informatie gekregen waaruit zou blijken dat het Hof van Assisen de uiteindelijke strafmaat heeft laten afhangen van het protest aan de buitenzijde van het gerechtsgebouw. De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). Het antwoord van de minister is zeer uitgebreid, vooral inzake de juridische kwalificatieproblemen. De motivering van de arresten van het Hof van Assisen over de schuldvraag is opgenomen in het voorstel-franchimont dat de commissie gisteren heeft goedgekeurd. Ook de dubbele aanleg wordt daarin voorzien. Ten slotte heb ik vernomen dat sommige magistraten de aanwezigheid van een helikopter voor het raam van het lokaal waar de jury beraadslaagde, als ongepast hebben ervaren. Reactie De heer Vandenberghe geeft in zijn vraag een korte maar enigszins gekleurde en verkeerde versie weer van de feiten, en hoe kan het ook anders hij was zelf niet aanwezig. Wij hadden hem nochtans graag onder ons gehad al was het maar als teken van medeleven voor het aangerichte leed en als teken naar de overheid toe dat er iets schort aan onze kwalificatie en bestraffing van bepaalde feiten. De Minister van Justitie lijkt althans overtuigd dat er een initiatief moet komen, hetgeen wij duidelijk hebben gemaakt aan haar collega van Binnenlandse Zaken. Wij zullen er op toezien dat er wel degelijk een wetsvoorstel of ontwerp komt. Uit zijn vraagstelling lijkt het althans dat de heer Vandenberghe enigszins wereldvreemd is als hij stelt dat helikopter voor het venster is gaan hangen waar de jury zat. Ten eerste, geachte mijnheer Vandenberghe, wist geen kat waar de jury zich bevond en ten tweede, geen enkele helikopterpiloot is zo gek om tussen twee justitiepaleizen, het oude en het nieuwe, te gaan vliegen. Bent u wel van deze planeet? Of was het de bedoeling om nog eens na te trappen naar de politiemensen? Philip VAN HAMME Nationaal voorzitter TERUGBETALING KOSTEN BRILMONTUUR EN -GLAZEN Vraag van de heer Joseph Arens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over de tegemoetkoming voor het politiepersoneel in de kosten van brilmonturen en brillenglazen Joseph Arens (cdh): Het statuut van de politieambtenaren voorziet in kosteloze brillenglazen en lenzen. Momenteel is de terugbetaling evenwel beperkt tot een bedrag van 154 euro, wat geenszins volstaat om de door de wetgever beoogde kosteloosheid te waarborgen, zelfs indien men een eventuele terugbetaling door het ziekenfonds in aanmerking neemt. Is het bedrag van de terugbetaling niet aan herziening toe? Zal u daartoe maatregelen nemen? Minister Patrick Dewael: Om de kosteloze levering van brillenglazen en lenzen mogelijk te maken, is een openbare aanbesteding vereist. Toen een dergelijke procedure op Europees niveau werd opgestart, voldeed het enige bedrijf dat erop intekende niet aan de vooropgestelde voorwaarden. Er moet dus een nieuwe offerteaanvraag worden uitgeschreven, waarover eerst met de vakbonden moet worden overlegd. De maximumbedragen die voordien waren vastgelegd, blijven dus voorlopig van toepassing. Joseph Arens (cdh): Zal die nieuwe aanbesteding op nationaal niveau worden uitgeschreven? Dan zal ik ze met bijzondere aandacht volgen! Het incident is gesloten. TIJDELIJKE TE VOLGEN PROCEDURE 1. Gezonden worden door een arts van de medische dienst of een erkende arts naar een erkende ophtalmoloog (*). 2. Voorschrift bril en/of glazen door deze ophtalmoloog. 3. Aankoop van de bril en/of glazen bij een opticien naar keuze. 4. Aanvraag van eventuele tussenkomst van uw mutualiteit. 5. Indienen van een aanvraag voor tussenkomst medische kosten (F-123 of L-123) aan : DPMS/TAR. FEDERALE POLITIE DGP/DPMS/TAR Fritz Toussaintstraat BRUSSEL Bijvoegen aan het aanvraagdocument : - Hetzij de originele factuur (bij niet tussenkomst van de mutualiteit) ; - Hetzij origineel attest van de mutualiteit + kopie van de factuur; - Kopie van het voorschrift van de ophtalmoloog. (*)Het remgeld dat ten uwe laste blijft naar aanleiding van de consultatie bij de ophtalmoloog kan eveneens teruggevraagd worden via een trimestriële terugbetalingsaanvraag voor medische kosten (F 123 of L 123) TERMIJN VOOR HERNIEUWING Een vernieuwing van de bril is mogelijk na een termijn van 5 jaar. Een vernieuwing van de glazen is, mits een wijziging in dioptrie, mogelijk na een termijn van 2 jaar Vanaf de leeftijd van 47 jaar zijn brillen met dubbele focus toegelaten. BEDRAG VAN DE TUSSENKOMST 125 voor nieuwe bril (montuur + glazen) 37 per glas bij vernieuwing van de glazen. 11

12 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 12 VAKANTIEGELD Vraag van de heer Joseph Arens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over het vakantiegeld voor de ambtenaren van de federale politie Joseph Arens (cdh): De personeelsleden van de federale overheidsdiensten ontvangen vakantiegeld, dat 92% van het bruto maandloon bedraagt. De regering zou zich hebben voorgenomen het vakantiegeld voor de leden van het operationeel korps vanaf 2009 tot 65% op te trekken, terwijl die personeelsleden deel uitmaken het federaal openbaar ambt. De regering zou tevens de aangegane verbintenis om de hulpagenten van politie al in 2005 een vakantiegeld van 65% van het bruto maandloon toe te kennen, niet nakomen. Wat zijn de plannen van de regering terzake? Hoe valt een dergelijke discriminatie te rechtvaardigen? Zal u de aangegane verbintenissen ten aanzien van de hulpagenten van politie nakomen? Minister Patrick Dewael: Wat het vakantiegeld betreft, zijn de politiemensen onderworpen aan het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur. Artikel 4bis van dat besluit bepaalt dat aan de personeelsleden, ten vroegste in 2002 en ten laatste vanaf 2009, een vakantiegeld moet worden toegekend waarvan het bedrag ligt tussen 65% en 92% van een twaalfde van de jaarwedde. In juni jongstleden heb ik onderhandelingen met de vakbonden aangevat. Ik heb hen voorgesteld de 65% snel toe te kennen aan de hulpagenten van politie, zonder enige andere verbintenis, maar de vakbonden hebben dat voorstel als ontoereikend bestempeld. In het onderhandelingscomité van 14 september heeft de overheid voorgesteld de 65% in 2009 aan alle personeelsleden van de politiediensten toe te kennen. In tegenstelling tot wat u beweert, ontvangen nog niet alle personeelsleden van de federale overheid een vakantiegeld van 92% van het netto maandloon. Voorts wijkt het statuut van de personeelsleden van de politiediensten vaak af van het statuut van de personeelsleden van het openbaar ambt. Door die afwijkingen, die door de specifieke kenmerken van het beroep zijn ingegeven, genieten de politiemensen ook voordelen in vergelijking met hun collega s van het openbaar ambt. Joseph Arens (cdh): Hebben alle vakbonden met name het ACV en het ABVV aan het overleg deelgenomen? Doorgaans neemt het Nationaal Syndicaat van de Belgische Politie aan dat soort van gesprekken deel, en niet de andere vakbonden. Minister Patrick Dewael : Dat syndicaat hoort men weliswaar het vaakst, maar alle vakbonden hebben wel degelijk aan de vergadering in het comité A deelgenomen. Het incident is gesloten. HOEVER STAAT HET NU MET DIT DOSSIER? Voor het jaar 2005, bedroeg het vakantiegeld een forfaitair deel van 961,4876 en een veranderlijk deel gelijkwaardig met 1,1% van de jaarlijkse wedde (jaarlijkse wedde vanaf dewelke de wedde van de maand maart van het jaar van vakantie wordt gerekend) Schaal en anciënniteit B2 11 jaar anciënniteit B5 25 jaar anciënniteit M jaar anciënniteit Vakantiegeld 2005 (*) (20.488,46 x 1,3459 (26.921,36 x (32.127,20 x x 1,1 %) + 961,4876 x 1,1 %) + 961,4876 x 1,1 %) + 961,4876 = 1264,8172 = 1360,0556 = 1437,1275 Vakantiegeld aan 92 % (*) ,46 x : ,36 x 1,3459 : ,20 x 1,3459 : 12 x 92 % = 2114, x 92 % = 2782, x 92 % = 3315, (*) brutobedragen 12 Erratum In het buitenland wonen in het buitenland van uw pensioen genieten? In bovenvermelde rubriek verschenen in de Echo van juli - augustus 2005 Nr. 666 zijn door onbekende omstandigheden, zowel bij de Franstalige teksten als bij de Nederlandse teksten, verkeerde adressen en foute telefoonnummers vermeld of ontbrak een stuk tekst. Het van Fiscale woonplaats in het buitenland en een Bewijs de Belgische nationaliteit niet meer te bezitten kan gericht worden aan: De Federale Overheidsdienst Financiën North Galaxy Complex Hoofdbestuur der directe belastingen Internationale overeenkomsten Koning A1lbert II laan 33 bus BRUSSEL Voor meer informatie kan men terecht bij de dienst INTERNATIONALE VERDRAGEN op het telefoonnummer: 02/ (Algemeen nummer) - 02/ /

13 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 13 PENSIOEN?? Ben ik verplicht mijn pensioen aan te vragen? Ik heb nog gewerkt als zelfstandige. Ik heb nog in de privé gewerkt. Heb ik recht op pensioen van deze activiteiten? Als ik ambtshalve op pensioen gesteld wordt, moet ik dan ook mijn pensioen aanvragen? Vóór de politiehervorming scheen iedereen op de hoogte te zijn hoe op pensioen te gaan. Men was vertrouwd met de personeelsdienst van de gemeente of van de personeelsdienst van de rijkswacht of federale overheid, al naar gelang van welke dienst men afhing. Bij de ambtshalve op pensioenstelling bij de rijkswacht diende men zelf niets te ondernemen. Men regelde alles voor het personeelslid. In ieder geval is men zowel voor het pensioen op leeftijdsgrens als vervroegde op pensioenstelling verplicht zijn pensioen aan te vragen AANVRAAG PENSIOEN HOE EN BIJ WIE VRAAG IK NU MIJN PENSIOEN AAN? 1. Openbare dienst - Federale politie, lokale politie. In principe zal je een jaar voor dat je op pensioen wilt gaan uw pensioen moeten aanvragen. Enerzijds om de pensioendienst waarvan je afhangt, toe te laten uw loopbaan volledig samen te stellen en de korpschef de gelegenheid te geven in uw vervanging te voorzien. Ook moet het steeds aangevraagd worden, al gaat men ambtshalve op pensioen. Het rustpensioen wordt niet automatisch toegekend. Zowel bij de federale als bij de lokale politie moet men een gewone schriftelijke aanvraag richten aan de dienst waarvan men afhangt en waar men te werk gesteld is. In kleine zones richt men het aan de korpschef. In de grotere zal men het best naar de personeelsdienst gaan. Men kan ook een handje helpen en een passend formulier (vier bladzijden ) reeds zelf zoveel mogelijk invullen. In sommige zones is een mondelinge aanvraag zelfs voldoende. Een schriftelijke aanvraag, zoals voorgeschreven en een afgiftebewijs lijkt me nog altijd het zekerste. Voor de leden en de ex leden van de federale politie wordt de aanvraag overgemaakt naar DGP. Uiteindelijk hebben al deze aanvragen, of je nu van de lokale of van de federale politie afhangt, de Administratie der Pensioenen te Brussel, als eindbestemming. Vandaar wordt u verder op de hoogte gehouden wat uw toekomstig pensioen aangaat. Administratie der Pensioenen(AP) Ontvangst Briefwisseling Victor Hortaplein, 40 bus BRUSSEL Tel. Nr. 02/ Werknemer privé sector. Bij velen is de politie of rijkswacht niet de enige werkgever geweest. Zowel vóór als na de loopbaan bij de politie heeft men hetzij voltijds, hetzij deeltijds(voornamelijk na de loopbaan bij de politie) in de privé als werknemer tewerk gesteld geweest. Rekening houdende met de voorwaarden heeft men voor deze prestaties ook recht op een pensioen. Het pensioen als werknemer ressorteert onder dit van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) nog beter gekend als de Zuidertoren Dit pensioen kan aangevraagd worden vanaf je 59 ste (vervroegd pensioen op 60) of op een latere datum voor je 65 ste. Wanneer u 65 wordt zal uw pensioen ambtshalve onderzocht worden en hoeft dit niet aangevraagd te worden. Een aanvraag dient men enkel te doen wanneer u na uw 60 ste en voor uw 65 jaar wil genieten van een pensioen van de privé sector. Dat pensioen vraagt je aan bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats. Zij beschikken trouwens over alle nodige documenten en gegevens om je pensioen probleemloos aan te vragen. Het aantal jaren van de privé en de openbare sector samen, die in rekening gebracht worden voor het pensioen zijn niet onbeperkt. Voor de privé jaren wordt een volledig pensioen verworven na 45 jaren gewerkt te hebben, voor de openbare sector is dit 37,5 jaar. In uw geval als politieman wordt er een omrekening gemaakt. Wordt de eenheid van loopbaan door het totaal van de pensioenen overschreden, dan wordt de vermindering in de werknemersregeling toegepast en kent men de minst voordelige jaren niet toe. Dus iemand die 37 jaar en 6 maand politionele jaren in rekening kan brengen zal geen pensioen meer toegekend worden uit de privé sector. Rijksdienst voor Pensioenen. (RVP) Zuidertoren 1060 BRUSSEL: Tel. Nr 02/ (NL) 3. En ik heb nog twee jaar als zelfstandige gewerkt? Voor wie zelfstandig geweest is of als zelfstandig helper te boek gestaan heeft kan onder bepaalde voorwaarden ook dat pensioen aanvragen. Daarvoor ga je ook bij het gemeentebestuur van je woonplaats of bij een gewestelijk kantoor. Bij vervroegde aanvraag (na uw 60 ste en voor uw 65 ste moet men wel rekening houden dat uw pensioen met 5% per jaar vervroegd pensioen, verminderd wordt. Voorbeeld: Men geniet het pensioen op zijn 60 ste jaar, dan zal er 25% afgetrokken worden. Gaat men op zijn 62 ste op pensioen als zelfstandige dan wordt van dat zelfstandigen pensioen met 15% in vermindering gebracht. Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Jan Jacobsplein 1000 BRUSSEL: Tel. Nr. 02/ Marcel de Loof Nat.Afgevaardigde Sector Gepensioneerden (N) 13

14 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 14 NECROLOGIE 14 ANTWERPEN De Heer CLAESSENS Joseph, echtgenoot van Lisette GORIS, geboren te Opgrimbie (Maasmechelen) op 25 juni 1922 en overleden te Mol op 21 oktober Rouwadres: Cardijnstraat 7, 2450 Meerhout. De Heer THYS Walter, echtgenoot van Arlette WOLFF, geboren te Sint- Katelijne-Waver op 19 oktober 1935 en overleden te Brasschaat op 30 september Rouwadres: Augustijnslei 171, 2930 Brasschaat. De Heer PELGROMS Louis, geboren te Geel op 13 januari 1919 en overleden op 27 september Rouwadres: Rosa Pelgroms, Itegembaan 119, 2590 Berlaar. ARLON Mevrouw CHAVANNE Léa, echtgenote van Jean JACOB, geboren te Longlier op 21 januari 1920 en overleden te Saint-Mard op 31 oktober Rouwadres: Rue des Chasseurs Ardennais 55, 6730 Tintigny. Mevrouw CHERAIN Paule, echtgenote van Robert CHANSON, geboren te Tintange op 10 november 1934 en overleden te Florenville op 28 september Rouwadres: Rue des Epérires 52, 6820 Florenville. BRUGGE De Heer DE ROO Willy, echtgenoot van Germaine DE VLIEGHER, geboren te Eeklo op 13 juni 1925 en overleden te Brugge op 25 september Rouwadres: Slachthuisstraat 9 / 4, 8000 Brugge. Mevrouw DEMEESTERE Marie, weduwe van Jules DEMEYER, geboren te Meulebeke op 23 september 1920 en overleden te Meulebeke op 26 mei Rouwadres: Marleen Demeyer, Pittemstraat 14, 8760 Meulebeke. BRUSSEL De Heer DE GROEVE Gaston, weduwnaar van Martha DE KEYSER, geboren te Oosterzele op 09 september 1924 en overleden te Merelbeke op 23 augustus Rouwadres: Albertina De Groeve, Driesmeers 14, 9830 Sint-Martens- Latem. De Heer CLAES Charles, echtgenoot van Elisabeth VANHUMSKERCKEN, geboren te Berchem op 27 december 1907 en overleden te Meise op 29 juli Rouwadres: Oppemstraat 23, 1861 Wolvertem. De Heer DE RECHTER René, echtgenoot van Alicia DE BOCK, geboren te Eksaarde op 08 september 1920 en overleden te Sint-Lambrechts- Woluwe op 23 augustus Rouwadres: Tweesteenwegenstraat 3, 1160 Brussel. CHARLEROI De Heer SCHOOLMEESTERS Sylvain, echtgenoot van Soleda GUGLIELMET- TI, geboren te Shinkolobwe (Belgisch Kongo) op 22 juli 1948 en overleden te Gilly op 24 september Rouwadres: Rue du Longpré 1, 6221 Saint-Amand. DENDERMONDE De Heer CANNOOT Marcel, echtgenoot van Maria LAMBERT, geboren te Vinkt op 27 maart 1919 en overleden te Vlezenbeek op 23 september Rouwadres: Ten Berg 19, 9300 Aalst. De Heer HYSSELINCKX André, echtgenoot van Maria MORTIER, geboren te Steenhuize Wijnhuize op 26 juni 1921 en overleden te Aalst op 11 mei Rouwadres: Guido Gezellestraat 16, 9300 Aalst. DINANT De Heer HUET Eugène, echtgenoot van Marie-Thérèse, geboren te Esneux op 08 september 1922 en overleden te Rochefort op 09 oktober Rouwadres: Rue Gemeroye 53, 5580 Rochefort. Mevrouw SAINTHULLE Marie-Rose, weduwe van Firmin RIFFONT, geboren te Somzée op 20 december 1920 en overleden te Chimay op 18 september GENT De Heer VAN DE WALLE Maurice, echtgenoot van Madeleine SAELENS, geboren te Aalter op 06 april 1930 en overleden te Gent op 24 oktober Rouwadres: H. van Peenestraat 52, 9030 Gent. Mevrouw DESMYTER Cecile, echtgenote van Roger NAESSENS, geboren te Stavele op 19 oktober 1934 en overleden te Gent op 25 september Rouwadres: Petrus De Broestraat 10, 9030 Mariakerke. De Heer DE KEYZER Mauritius, weduwnaar van Elisabeth VANTHUY- NE, geboren te Westkerke (Oudenburg) op 06 juli 1930 en overleden te Gent op 27 augustus Rouwadres: Irma Haerens, Jubileumlaan 197, 9000 Gent. Mevrouw RYCKAERT Anna, echtgenote van Medard VAN RENTERGHEM, geboren te Bassevelde op 04 april 1915 en overleden op 02 augustus Rouwadres: Koning Albertstraat 7 / 14, 9968 Oosteeklo. HASSELT De Heer Jacob SCHUURMANS, echtgenoot van Catharina DECKERS, geboren op 22 oktober 1921 en overleden op 13 augustus Rouwadres: Molenstraat 15, 3540 Herk-de-Stad. KORTRIJK Mevrouw HAELEYDT Delphine, weduwe van Constantinus MICHIELS, geboren te Aalst op 25 mei 1920 en overleden te Kortrijk op 18 juni Rouwadres: Luc Michiels, Windsorlaan 2, 8500 Kortrijk. LEUVEN De Heer DE KEUKELAERE Jules, echtgenoot van Simone RAEYMAEKERS, geboren te Gent op 08 december 1931 en overleden te Leuven op 18 september Rouwadres: Aziëlaan 5, 3270 Scherpenheuvel. LEUVEN De Heer OYEN Floribert, echtgenoot van Maria REYNDERS, geboren te Hasselt op 01 juli 1921 en overleden te Leuven op 29 augustus Rouwadres: Predikherenberg 31, 3010 Kessel-Lo. LUIK De Heer HENIN Michel, echtgenoot van Fanoula GROMIDAS, geboren te Luik op 09 maart 1951 en overleden te Fléron op 28 september Rouwadres: Rue de la Vaulx 32, 4621 Retinne. Mevrouw HENROTIN Arlette, echtgenote van Marius BASTIN, geboren te Erquelinnes op 03 maart 1931 en overleden te Luik op 09 september Rouwadres: Chaussée de Tongres 147, 4450 Lantin. De Heer GOFFART Guy, geboren te Terwagne op 07 maart 1943 en overleden op 10 september

15 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 15 Rouwadres: Nadine Goffart, Rue Principale 7, 4560 Clavier. De Heer MARNETTE Roger, echtgenoot van Elisabeth FAUCONNIER, geboren te Vottem op 25 april 1923 en overleden te Luik op 29 augustus Rouwadres: Avenue F. Spirlet 3, 4623 Magnée. NAMEN De Heer WALLON Sébastien, zoon van Guy WALLON, geboren te Namen op 06 februari 1984 en overleden op 22 juni Rouwadres: Rue Baiwes 1, 5024 Marche-les-Dames. OUDENAARDE De Heer DUJARDIN Albert, echtgenoot van Paula VANDEN ABEELE, geboren te Mater op 24 februari 1916 en overleden te Oudenaarde op 27 september Rouwadres: Martijn van Torhoutstraat 87, 9700 Oudenaarde. TONGEREN De Heer MERTENS Louis, weduwnaar van Rosa VANWETSWINKEL, geboren te Meldert op 19 april 1920 en overleden te Tongeren op 23 oktober De Heer BIESMANS Pieter, weduwnaar van Barbara IGNOUL, geboren te Maaseik op 27 januari 1921 en overleden te Genk op 28 september Rouwadres: Nijverheidslaan 133, 3620 Lanaken. De Heer CREEMERS Andre, weduwnaar van Marie José GOOSSENS, geboren te Grote Brogel op 09 juni 1922 en overleden te Bocholt op 24 september Rouwadres: Kuringersteenweg 232, 3500 Hasselt. TURNHOUT Mevrouw NEIRYNCK Clara, weduwe van Jos VERVOORT, overleden op 16 augustus Rouwadres: Chris en Jos Vermolen Vervoort, Heidestraat 19, 2330 Merksplas. VERVIERS De Heer BOUVY Roland, echtgenoot van Marianne PREAT, geboren te Verviers op 08 januari 1954 en overleden te Verviers op 28 september Rouwadres: Rue Corneil Gomze 64, 4802 Heusy. ONZE BLIJKEN VAN DEELNEMING AAN ALLEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DEZE DROEVE GEBEURTENISSEN DODELIJK ONGEVAL WALLON Sebastien op 06 februari op 22 juni 2005 Sebastien die een motorfiets bestuurde werd op 22 juni laatsleden het slachtoffer van een verkeersongeval. Hij is overleden tengevolge zijn opgelopen verwondingen. Sebastien is enige zoon van collega Guy Wallon ( SPC Namen). Rouwadres : 5024 Marche-les-Dames, Rue Baiwes n 1. Onze blijken van deelneming aan de familie. JUBILE Goud Op 11 augustus 2005 vierden VAN DEN BERGHE Andre en DE WOLF Leona uit IZEGEM hun gouden huwelijksjubileum. Op 25 augustus 2005 vierden VERSTUYFT Rene en AUWENS Adele uit BERLARE hun gouden huwelijksjubileum; Op 01 september 2005 vierden CORNELIS Jan en MATTHYS Mariette uit WONDELGEM hun gouden huwelijksjubileum Diamant Op 21 november 2005 vierde het echtpaar Joseph BAUDEN-VANOVERBERGHE uit LILLOIS hun zestigste huwelijksverjaardag. Wij willen hierbij al deze jubilarissen feliciteren en wensen hen nog vele gelukkige jaren samen en een goede gezondheid toe. MEDAILLE NATIONALE ERKENTELIJKHEID In het Belgisch Staatsblad van 13 juli laatsleden konden we lezen dat Henri COURTOIS, erelid van onze vakorganisatie, door de Koning onderscheiden werd met de Nationale Orde : Officier in de Orde van Leopold II Tijdens een acacademische zitting op 28 oktober 2005 en ter gelegenheid van de 70 ste verjaardag van de Koninklijke Vereniging der Oudstrijders Verbroederingen (V.O.V 40-45) werd in aanwezigheid van verschillende burgerlijke en militaire autoriteiten het brevet overhandigd. Onze welgemeende felicitaites 15

16 g _PoliceNl_xp 18/11/05 13:44 Page 16 AL NSPV-LEDEN HEBBEN HUN VERTROUWEN GESTELD IN VIVIUM AFFINITY. EN U? "AUTOVERZEKERING X = AUTOVERZEKERING Y". FOUT! Met een VIVIUM Affinity autoverzekering bent u zeker dat u goed zit. Wij maken er immers een erezaak van om steeds te zorgen voor de beste verhouding PRIJS DEKKING SERVICE. Vraag het maar aan uw collega s die reeds klant zijn bij ons. Zij vormen het bewijs! AUTO > 0% vrijstelling*. > Uiterst scherpe premies. > Een gratis vervangwagen gedurende 5 dagen bij pech of ongeval. > Een gratis en supervolledige bijstand**. > Gemakkelijk beheer, dankzij een uniek gratis telefoonnummer: 0800/ * Indien u uw wagen laat herstellen in een van de erkende garages. Behalve voor jonge bestuurders. ** Voor elke wagen jonger dan 6 jaar bij het afsluiten van het contract. "SPAARFORMULE X = SPAARFORMULE Y". FOUT! Gelooft u nog in het allerheilige spaarboekje? Vooral nu het zo armzalig weinig opbrengt? Maar wat is het alternatief? Heel eenvoudig: een super geruststellende spaarformule die bovendien merkelijk beter rendeert dan een spaarboekje. En daarvan is VIVIUM safe plus het beste bewijs. SPAREN > VIVIUM safe plus is een krachtige spaarformule met een gewaarborgde rente van 2,75% gedurende 10 jaar, eventueel verhoogd met een bonus (de gemiddeld verkregen rente bedroeg de laatste 5 jaar 5,08%). > Uw spaargeld is op elk moment beschikbaar zonder uitstapkosten voor jaarlijkse afhalingen van minder dan 1/3 van het spaargeld, voor afhalingen na vijf jaar en afhalingen in bijzondere omstandigheden. In de andere gevallen blijven de uitstapkosten beperkt tot 2%. > Bescherming voor uw gezin en naasten via een overlijdensverzekering die een kapitaal verzekert van minstens 130% van de belegde sommen. > Geen instapkosten. VIVIUM Affinity = verzekering- en spaarformules, speciaal bedacht voor leden van het NSPV. Ontdek eveneens de VIVIUM home solutions brandverzekering (onklopbare premies voor een supervolledige dekking) en het VIVIUM diamond pensioen spaarplan (een uitgekiend product om comfortabel op rust te kunnen gaan) GRATIS Een simulatie, meer inlichtingen? Contacteer ons gerust : Bel gratis 0800/ Of surf naar In samenwerking met VIVIUM AFFINITY ESV - AGENT VIVIUM - Lid van de P&V groep - Burgemeester E. Demunterlaan 1 bus Brussel - Tel. (02) Fax (02) Bank HR BRUSSEL NR RESV BRUSSEL NR RPR Brussel - INGESCHREVEN IN HET REGISTER VAN VERZEKERINGSBEMIDDELAARS ONDER HET NUMMER

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

ECH OP ZOEK NAAR MEER MET MINDER MAART-APRIL 2013 NR 711 NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECH OP ZOEK NAAR MEER MET MINDER MAART-APRIL 2013 NR 711 NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL MAART-APRIL 2013 NR 711 ECH Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel OP ZOEK NAAR MEER MET MINDER NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

ECHO SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR NIEUWS JULI - AUGUSTUS 2012 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR NIEUWS JULI - AUGUSTUS 2012 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 708 JULI - AUGUSTUS 2012 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR

Nadere informatie

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric.

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric. CRABV 52 COM 079 23/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 23 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant. CRABV 52 COM 447 04/02/2009 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 04 FEBRUARI 2009 Avond COMMISSION DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere.

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere. CRABV 52 COM 579 03/06/2009 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van WOENSDAG 03 JUNI 2009 Namiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MERCREDI 03 JUIN 2009 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Gezocht : Juridische aspecten (m/v) van werving en selectie 53 - TOEGELICHT Aanwerven en afwerven van personeel 56 - DE KRITISCHE KIJK

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Oproeping. Oproeping. Mutatis mutandis van toepassing (art. 47, eerste lid).

Oproeping. Oproeping. Mutatis mutandis van toepassing (art. 47, eerste lid). O DERHA DELI G OVERLEG De procedureregels worden hieronder uiteengezet. Bij het volgen van die regels is, volgens de regelgeving, voldaan aan de verplichting tot onderhandelen of overleg. Het succes van

Nadere informatie

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang januari 2012 3MET PENSIOEN De pensioenen werden hervormd. De wet die de hervorming regelt, moet nog verder worden

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

argument JA, MAAR! EEN BELGISCH VIGIPIRATE? KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL WERFT AAN!

argument JA, MAAR! EEN BELGISCH VIGIPIRATE? KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL WERFT AAN! ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Focus IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Inhoud Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij Wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend

Nadere informatie

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE: Inleiding en methodiek ESF: de Europese bijdrage tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid, door inzetbaarheid, ondernemerschap,

Nadere informatie