ECHO SEPTEMBER - OKTOBER 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECHO SEPTEMBER - OKTOBER 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL"

Transcriptie

1 703 SEPTEMBER - OKTOBER 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/ Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

2 Wordt een nieuw tijdperk ingeluid? HEBT U OOK DE KLOKKEN HOREN LUIDEN IN HASSELT? HET LIJKT DE AANKONDIGING VAN EEN NIEUW TIJDPERK IN ONS POLITIELANDSCHAP. NU ER NA 500 DAGEN BIJNA EEN NIEUWE REGERING IN AANTOCHT IS, KAN DAAR WELDRA SNEL WERK VAN GEMAAKT WORDEN. HET ZIET ER NAAR UIT DAT WE AL EEN EERSTE PRIMEUR GAAN MEEMAKEN MET DE AANWIJZING VAN EEN VROUW ALS COMMISSARIS-GENERAAL. INTUSSEN WETEN WE OOK DAT DE UITTREDENDE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN AL ENIGE TIJD WERKT AAN EEN DOSSIER INZAKE DE VEREENVOUDIGING VAN HET PREMIE EN VERGOEDINGSSTELSEL BIJ DE POLITIE. DAT ZAL KLAARBLIJKELIJK KADEREN IN WAT KAN WORDEN OMSCHREVEN ALS EEN GLOBALE EERSTE UPDATE VAN DE POLITIEWERKING NA DE GROTE HERVORMING VAN De eerste uitzending van het seizoen van de actualiteitenrubriek Panorama op de VRT op 6 oktober laatstleden is niet onopgemerkt gebleven. Gedurende meer dan een uur bood de reportage zicht op de wijze waarop de politiezone HAZODI, die zich situeert in en rond de hoofdplaats van de provincie Limburg, werd aangestuurd. Het geheel gaf een ontluisterend beeld van hoe het er kan aan toe gaan in een lokale politie. De nauwe verwevenheid tussen de korpsleiding, lokale politiek en parket, heeft er klaarblijkelijk geleid tot verregaande praktijken van normvervaging en willekeur. De vier personeelsleden die dat wensten aan te kaarten, werd het leven danig zuur gemaakt. Zelf ben ik in de loop van december 2009 ter plaatse geweest in Hasselt om er de nieuwe burgemeester Hilde Claes op te wijzen dat er beleidsmatig iets grondig fout zat. In de politiezone werd immers het blauw van de straat gehaald om de jobs van het Calog personeel over te nemen. Die personeelsleden werden functioneel gedegradeerd en verloren hun eindverantwoordelijkheid wat niet alleen een psychische vernedering vormde maar ook minder loon betekende op het einde van de maand. De invoering van een nieuw organogram dat zogenaamd was gebaseerd op de principes inzake EFQM, werd er ontegensprekelijk misbruikt voor andere doeleinden. Daarenboven werd gepoogd dat organogram in te voeren met miskenning van de regels inzake het syndicaal overleg en zonder goedkeuring ervan door de politieraad. Enigszins tot mijn verbazing bleek het NSPV de enige vakbond te zijn die het aandurfde de korpsleiding alsook de lokale overheid erop te wijzen dat hun optreden totaal in strijd was met wat kon worden verwacht in het kader van een goed bestuur. Logischerwijs kwam onze vakvereniging dan ook als enige in beeld in de desbetreffende uitzending van Panorama en werden wij de daaropvolgende dag als eerste bevraagd over de gang van zaken. Het heeft bijna 2 jaar geduurd maar al snel na de uitzending begonnen de dominostenen bij de overheid een voor een omver te vallen. De nieuwe korpschef die nog maar enkele weken aan de slag was, had voorheen wel al gepast gereageerd en was begonnen met het blauw terug te belasten 2 met eigenlijke politietaken. De druk van de verontwaardigde publieke opinie, wat overduidelijk bleek uit bijvoorbeeld de oprichting van een facebookgroep die de burgemeester opriep om af te treden, noopte haar tot een schuldbekentenis dat ze te laat had ingegrepen en de toestand mis had ingeschat. De procureur die 2 calogpersoneelsleden correctioneel liet vervolgen omdat hij hen monddicht wou maken kwam meer en meer onder vuur te liggen. Met de vrijspraak van beide personeelsleden enkele dagen later, nam die druk nog verder toe. Ook op politiek vlak ontstond er meer en meer deining. Binnen de Hasseltse gemeenteraad wezen zowel sommige coalitiepartners en de resterende oppositie de burgemeester er op dat ze al die tijd ten onrechte had beweerd alles onder controle te hebben. De minister van Justitie werd geïnterpelleerd en bevestigde dat er een schijn van partijdigheid was in de houding van de procureur die verder uitleg mag verschaffen aan de procureur-generaal. De begeleidingscommissie van het Comité P wil versneld bij elkaar komen en als laatste liet de minster van Binnenlandse zaken weten al enige tijd een studie voor te bereiden over de hervorming van het stelsel van toelagen en vergoedingen. Beide ministers nodigden ook de klokkenluiders uit en het voornemen werd al geformuleerd om een aangepaste statutaire bescherming te voorzien in dergelijke gevallen. TE TREKKEN LESSEN Zodra het debat was aanbeland bij de logische vragen naar oorzaken en mogelijke oplossingen boden zich allerlei gesprekspartners aan die meenden met kennis van zaken te spreken. Jammer genoeg slaagden sommigen er in om alle mogelijke problemen op een hoopje te gooien. Dat is niet zonder risico. Op die wijze dreigt het debat uit te monden in foute conclusies waarbij het zelfs als aannemelijk wordt voorgesteld dat er dient ingebonden te worden op de sociale of financiële verworvenheden. Zoals al meegedeeld in de pers, herhaal ik nog eens expliciet dat er een aantal zaken best gescheiden zouden blijven. Het is niet omdat er bepaalde leerlingen in de klas blijkbaar hun boekje te buiten zijn gegaan, dat de ganse klas dient gestigmatiseerd te worden. In de politie is er geen scheefgegroeide cultuur van onrechtmatige verrijking maar zoals in de brede maatschappij zijn er enkelingen die zich niet aan de spelregels kunnen houden. Het volstaat die tot de orde te roepen. Dat betekent dat er in de Hasseltse politiezone ruim meer dan 90% van het personeel in het geheel niets te verwijten valt, integendeel. Zij krijgen loon naar werk en er is geen enkele reden om dat in vraag te stellen of daar jaloers over te zijn. Dat eventuele overtreders bij de politie daar ongestraft mee weg komen omdat de tuchtprocedure veel te moeilijk is, is ook een mythe die sommigen maar al te graag in stand houden. In geen enkele andere beroepssector worden er zoveel tuchtstraffen opgelegd als bij de politie. De eerstvolgende

3 studiedag over de tuchtprocedure werd dan ook door de initiatiefnemers terecht bedacht met de titel : de tuchtregeling werkt wel. Een nieuwe mythe die snel opgang maakt is dat het statuut dermate ingewikkeld is dat misbruiken erdoor in de hand worden gewerkt of bijna moeten voorkomen. Daarnaast zouden we over wel 62 verschillende toelagen en vergoedingen beschikken waardoor dat statuut erg moeilijk toepasbaar wordt. Hoe men aan dat getal komt kan me jammer genoeg niemand afdoende uitleggen. Het herhalen van dergelijke onzin blijkt wel goed te passen in een andere strategie die erin zou kunnen bestaan: hoe kunnen we deze politie nog meer laten inleveren? En dan wordt gewezen naar de overuren met inbegrip van weekenduren en nachturen die sterk toenemen in vele eenheden. Evenwel is zulk een toename onvermijdelijk doordat het globaal personeelsdeficit moeilijk opgevuld raakt of zelfs blijft toenemen terwijl ook het aantal opdrachten blijft stijgen. De verhoogde werklast moet bijgevolg door hetzelfde aantal of nog minder personeelsleden worden gedragen die genoodzaakt zijn langer en harder te werken. Dat heeft dus niets te maken met oneigenlijk gebruik van het statuut. SYNDICALE ECHO COLOFON De ECHO is het tweemaandelijks tijdschrift van de vzw NSPV. Niet leden en geïnteresseerden kunnen intekenen op een jaarabonnement door het storten van 75 op rekeningnummer van het NSPV De adresgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet op de Privacy (Wet 08/12/1992) Eenieder kan artikels toezenden ter publicatie. De redactie houdt zich het recht voor tot aanpassing of inkorting van die artikels. Voorstellen zoals het forfaitair vergoeden van bijvoorbeeld extra prestaties vormen dan ook een regelrechte aanslag op ons inkomen en draaien de klok ruim 25 jaar terug. Laat het duidelijk wezen : elk voorstel dat neerkomt op zulk een aderlating zal resoluut van de hand worden gewezen. Een vereenvoudiging van het statuut kan onder geen enkel beding een excuus vormen voor het inleveren van koopkracht of het inperken van de sociale verworvenheden. Daarenboven dient te worden vastgesteld dat meerdere kandidaat commissarissen-generaal het erover eens waren dat er eigenlijk geen lange termijn visie bestaat waar we heen willen met onze geïntegreerde politie. Zou het niet aangewezen zijn om deze visie te ontwikkelen en enigszins uit te werken alvorens zich te ver te engageren met allerhande statutaire bijsturingen? Gert Cockx Nationaal voorzitter cmyk + OUTLINE cmyk Opmaak en druk cmyk Het NSPV is altijd bereid geweest het debat aan te gaan over een modernisering of actualisering van het statuut. Dat dient dan wel te kaderen in een streven naar een efficiënte politiewerking die ook oog blijft hebben voor het globaal welzijn van al haar personeelsleden. Dergelijk debat kan enkel slagen in een serene sfeer en op basis van correcte gegevens en analyses. Die omstandigheden zijn op dit ogenblik niet vervuld. Verantwoordelijke uitgever Gert Cockx Eindredactie Eddy De Blaere Tekeningen Dirk Van der Auwera (D Auwe) Foto s Jeroen De Bauw of eigen archief PROVINCIALE CONTACTEN Prov Antwerpen Michel Goyvaerts / Prov Limburg Jean-Pierre Claes / Prov Oost-Vlaanderen Koen Anraed 0475/ Prov West Vlaanderen Benny Lavaert 0494/ Prov Vlaams Brabant André Allard / Brussel Hoofdstedelijk Gewest Mario Thys 0485/ Generaal Bernheimlaan 18/ BRUSSEL : 02/ Fax: 02/ : 3

4 EEN REACTIE VAN EEN LEZER We ontvangen veel brieven van onze leden, maar mijn aandacht werd vooral getrokken door volgend schrijven. Ik leg u die brief ter beschouwing voor. Geachte leidinggevenden van het NSPV, In ECHO nr. 702 van juli-augustus 2011, en meer bepaald in het artikel : Lidgeld - gepensioneerden, uw syndicale strijd is nog niet gestreden!!! schrijft u het volgende : Af en toe merken we dat een gepensioneerde twijfelt over het nut om nog verder lidgeld te betalen Waarom die twijfel? We trekken de efficiëntie van uw werk uiteraard niet in twijfel en we twijfelen er evenmin aan dat u zich ten volle inzet voor de belangen van de gepensioneerden. NEEN, ik denk dat niemand te klagen heeft over het werk van het NSPV. Uw ondersteuning is waardevol, net als die van het ziekenfonds en die van FFPOL of anderen. Waaraan twijfelt u dan? Waarover klaagt u dan?, zult u me vragen. Ik klaag gewoon over het gebrek aan erkenning en solidariteit van de politieagenten in functie. Zodra men definitief de actieve dienst heeft verlaten, is het alsof men niet langer bestaat! Men kent u niet meer, hoewel u uw bijdrage blijft betalen, niet enkel voor uzelf, maar ook voor hen. Als gepensioneerde moet men niet veel meer verwachten, dat is een beetje vanzelfsprekend. En u zult bevestigen : dat is helaas zo! 4 In andere ondernemingen worden oud-medewerkers wel degelijk erkend, niet enkel door de vakorganisaties of andere bijstandsorganisaties, maar ook door het nog actieve personeel. Bij de politie is het bijna een schande om aan uw voormalige collega s te zeggen dat u gepensioneerd bent. Men kijkt u aan met een air van: waar bemoeit die zich mee? Hoeveel oud-collega s hebben me die opmerking niet gemaakt? Iets verder in het artikel schrijft u : Nu is het zo dat de twee groepen, actieven en gepensioneerden, elkaar aanvullen, waarbij een solidariteit tot stand gekomen is Gelukkig is uw organisatie er om ons te helpen en gelukkig geloven wij, gepensioneerden, in u, want we vragen ons vaak af: Waartoe dient het allemaal, mijne heren? Eén persoonlijke opmerking kan gelukkig nooit worden veralgemeend. Ik dank u dat u mijn brief hebt gelezen, maar laten we hierover toch even nadenken. Ik zal hier slechts één opmerking aan toevoegen, en ik citeer hiervoor Martin Luther King : We moeten leren samenleven als broeders, zoniet zullen we samen sterven als idioten. Denkt u hier maar eens over na! Christian LORENT Nationaal secretaris

5 BAREMISCHE LOOPBAAN EN OPLEIDING In vele lokale politiezones en in de meeste diensten van de federale politie staat de dienst verantwoordelijk voor personeelsbeheer in voor de opvolging van de dossiers van elk personeelslid. Dat is zeer goed, maar het is een dienst die wordt aangeboden, want u bent hoe dan ook zélf verantwoordelijk voor uw loopbaan en voor de evolutie ervan, niemand anders! Artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 22 oktober 2003 betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten voorziet dat de voortgezette opleiding noodzakelijk voor de toekenning van de hogere loonschaal in het raam van de baremische loopbaan, prioritaire opleidingsactiviteiten omvat met een totale duurtijd van 48 uren, gespreid over een periode van zes jaar te rekenen vanaf de toekenning van de onmiddellijk lagere loonschaal, waarvan de eerste vierentwintig uren gespreid worden over de eerste helft van die periode en de tweede vierentwintig uren over de tweede helft. Ring,> ring,> ring> > Hallo,> ben> ik> bij> de> vakbond?> Dit> jaar>zou>ik>overgaan>van>loonschaal>hau>x,>b>x,>m>x,> O>X>naar>loonschaal>HAU>X+1,>B>X+1,>M>X+1,>O>X+1,> maar>ik>heb>vernomen>dat>ik>niet>beantwoord>aan>de> administratieve> voorwaarden> en> meer> bepaald> dat> ik> niet> het> voorziene> aantal> uren> voortgezette> baremische> opleiding> heb> gevolgd> voor> die> loonschaalsprong! Het> is> ongelofelijk > Mijn> dienst> die> zich> bezighoudt> met> personeelsbeheer,> heeft> me> niet> ingelicht> over> mijn>aantal>uren>opleiding>en>heeft>me>evenmin>ingeschreven>om>voortgezette>baremische>opleidingen>te> volgen,>enz.> De reglementering inzake de voortgezette baremische opleiding is echter niet van toepassing op : - de personeelsleden van het administratieve en logistieke kader (CALog) ; - de personeelsleden van het operationele kader ingeschaald in de loonschaal O5, O6 en 07 ; - de personeelsleden van het operationele kader die reeds de hoogste loonschaal binnen hun kader hebben bereikt (HAU3, B5, M4, O4, O8) ; - de personeelsleden van het operationele kader die een overgangsloonschaal genieten (M5, M6, M7, M7bis, O4bis, O8bis). Ik heb ook al andere zaken gehoord : De voortgezette baremische opleiding is dus de voortgezette opleiding die het personeelslid MOET volgen om over te gaan naar een hogere loonschaal in het kader van zijn baremische loopbaan. - Ik was ingeschreven, maar ik heb de opleiding uiteindelijk niet kunnen volgen (ziekte, dienstplicht, ) en men heeft mij niet opnieuw ingeschreven ; De voortgezette opleiding is de beroepsopleiding gegeven aan het personeelslid die hem de garantie biedt de voorheen verworven vaardigheden en kennis te behouden, de verworven competenties reactief - Van mijn rechtstreekse overste mocht ik die opleiding niet volgen ; - Mijn rechtstreekse overste heeft me verplicht die opleiding te volgen, maar ik wou niet en heb die opleiding dan ook niet gevolgd ; - Het is toch zeker mijn fout niet!? Ik ga minder verdienen. U moet dan ook tussenbeide komen Hoe zit de vork precies in de steel? Gaat het over individuele verantwoordelijkheid of tekortkomingen van de overheid? Ik stel u dus voor deze kwestie nogmaals te bespreken opdat dergelijke situaties zich niet opnieuw zouden voordoen. Politieambtenaren die wensen over te gaan naar een hogere baremische loonschaal, zijn verplicht om deze door de wet voorziene voortgezette baremische opleiding te volgen. 5

6 aan te passen en nieuwe competenties proactief te verwerven, derwijze dat de beklede betrekking op een doelmatige wijze kan worden uitgeoefend. Die voortgezette opleidingen beogen dus een drievoudige doelstelling: het op peil houden van bestaande competenties en de ontwikkeling en verwerving van nieuwe competenties. Enkele voorbeelden van voortgezette opleidingen: overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen, pepperspray, verkeer drugs in het verkeer, stressbeheer, Astrid, vergadertechnieken, coaching, De georganiseerde opleidingen vindt u in de agenda van de opleidingen op de website http//www.police.ac.be. Deze opleidingen zijn hoofdzakelijk bestemd voor politieambtenaren, ook al kunnen sommige van deze opleidingen eveneens door het CALog-personeel worden gevolgd. Een belangrijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen opleidingen en trainingen. De opleidingen hebben tot doel de competenties van de deelnemers te verrijken door het bijbrengen van nieuwe componenten (kennis, bekwaamheden, vaardigheden, ). Dat is uiteraard de doelstelling van de basisopleidingen, tijdens dewelke de kandidaten hun toekomstig beroep aanleren. Het is eveneens de doelstelling van de functionele en voortgezette opleidingen die vervolgens de tijdens de basisopleiding verworven competenties aanvullen met gespecialiseerde competenties (bijvoorbeeld functionele opleiding motorrijder) of eenvoudigweg met andere basiscompetenties (bijvoorbeeld de voortgezette opleiding voor overgang naar een nieuw wapen). Het regelmatig aanwenden van de verworven competenties bij de uitoefening van de functie garandeert er het onderhoud van (door zijn functie 6 dagelijks uit te oefenen, behoudt de motorrijder zijn competentieniveau in het motorrijden). Andere competenties daarentegen kunnen niet regelmatig aangewend worden tijdens de dienst en vereisen de organisatie van trainingen om ze op het vereiste minimumniveau te houden. De trainingen hebben als doel de tijdens de opleidingen verworden competenties te onderhouden en verbeteren. Dergelijke trainingen vallen onder de verantwoordelijkheid en de financiering van elke politiedienst. Voor de trainingen moet geen erkenning bekomen worden bij de Directie van de Opleiding. De voortgezette baremische opleiding beoogt aan ieder personeelslid een voortgezette opleiding te bieden gedurende zijn hele loopbaan en aansluitend de baremische vooruitgang te bewerkstelligen. Behalve een positieve evaluatie vormt de voortgezette baremische opleiding de voorwaarde sine qua non om te kunnen genieten van een verticale promotie binnen eenzelfde kader. Ze biedt de personeelsleden van de politiediensten bovendien de garantie om hun bestaande competenties op peil te houden, nieuwe competenties te verwerven en actief bij te dragen tot de uitvoering van de hervorming van de politiediensten. Verwar de voortgezette baremische opleiding dus niet met andere opleidingen! Welke zijn die andere opleidingen? De promotieopleiding : De promotieopleiding is de beroepsopleiding die een verticale promotie mogelijk maakt met wijziging van het kader binnen de politieorganisatie. De functionele opleiding : De functionele opleiding is de beroepsopleiding die wordt gegeven aan bepaalde personeelsleden en die een horizontale promotie mogelijk maakt. Het is een specifieke opleiding die uitmondt in de erkenning binnen een zeer nauwkeurig omschreven domein (bijvoorbeeld : hondengeleide, speciale eenheden,

7 De niet-baremische voortgezette opleiding: De voortgezette opleiding heeft tot doel de politieambtenaar gedurende zijn hele loopbaan een opleiding te geven. Deze opleiding is niet verplicht en heeft geen statutaire gevolgen. Het dient nochtans benadrukt te worden dat personen die wettelijk niet betrokken zijn bij het baremische luik, dit echter wel zijn door het recht op en de behoefte aan opleiding die inherent zijn aan het juridische kader van de hervorming van de politiediensten. Ik zal nu een aantal andere regels, opmerkingen of tips hieromtrent opsommen : - De lijst met de thema s van de opleidingsmodules en van hun doelstellingen wordt vastgelegd door de minister van Binnenlandse Zaken. - De minister van Justitie kan, op voorstel van de DGJ (directeur-generaal van de gerechtelijke politie), evenwel andere specifieke thema s vastleggen die dan verplicht te volgen zijn door de personeelsleden van de DGJ (Algemene directie gerechtelijke politie). - De voortgezette baremische opleidingen worden georganiseerd in erkende en ingerichte politiescholen. De voortgezette opleidingen voorbehouden voor de officieren, namelijk de modules Algemeen management en Beheer van gebeurtenissen, worden verstrekt in de nationale school voor officieren. - Iedere functionele of promotieopleiding evenals elke niet-baremische voortgezette opleiding toegestaan door de minister van Binnenlandse Zaken, die minstens 8 uur bedraagt en die werd gevolgd door het personeelslid, wordt gelijkgesteld met een module van acht uren voortgezette baremische opleiding. - Elke andere opleiding van korte duur, die minstens 3 uur bedraagt (op voorwaarde dat zij worden gecumuleerd) en die is toegestaan door de minister van Binnenlandse Zaken, kan eveneens in aanmerking komen. Zo worden twee functionele opleidingen van 4 uur gelijkgesteld met een module van 8 uur voortgezette baremische opleiding. Acht toegelaten vormingen van drie uur worden gelijkgesteld met drie modules van acht uur voortgezette baremische opleiding. - De keuze van de module zal beantwoorden aan de behoeften van de dienst, alsook aan de wensen van het personeelslid. Het akkoord van de directeur (federale politie) of de zonechef (lokale politie) is vereist om effectief ingeschreven te zijn. Hij kan dus de deelneming aan de voortgezette baremische opleiding niet weigeren maar heeft de eindbeslissing over de keuze van de module die door het personeelslid gevolgd wordt. - Personeelsleden die ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte de totale duurtijd van de voortgezette baremische opleiding niet hebben kunnen bereiken, genieten een retroactieve toekenning van de hogere loonschaal binnen de baremische loopbaan zodra zij de voormelde duurtijd alsnog bereiken. - Het personeelslid is niet verplicht de voortgezette baremische opleiding te volgen aan de politieschool van zijn provincie of van de dichtstbijzijnde provincie. - Voor de personeelsleden die als aspirant de laagste loonschaal van het betrokken kader verwerven, wordt de duurtijd van 48 uren verminderd tot 40 uren. - Ieder personeelslid van de geïntegreerde politie dat met vrucht een voortgezette baremische opleiding heeft gevolgd, ontvangt een brevet van de politieschool die deze opleiding verstrekte. Men wordt beschouwd als geslaagd voor iedere module voortgezette baremische opleiding, behalve wanneer de deelneming onvoldoende wordt geacht door de overheden van de opleiding. Onder deelneming dient men een ontvankelijke, medewerkende en dynamische houding van het personeelslid te begrijpen. Het brevet of de motivering tot het niet afleveren ervan wordt per post overgemaakt aan de directeur of de zonechef. Een eigenlijk examen over het gegeven onderwerp vindt dus niet plaats. - Personeelsleden die als deskundige of animator ten minste één van de voortgezette baremische opleidingsthema s (en enkel die thema s) verstrekken, zijn vrijgesteld voor die opleiding voor het betrokken jaar. - De aanwezigheid gedurende de volledige duur van de voortgezette baremische opleiding is verplicht. Het niet naleven van deze regel brengt automatisch de weigering tot het afleveren van het brevet met zich mee. De voortgezette baremische opleiding is dus een recht voor het personeelslid, maar hij heeft de plicht de voorgeschreven uren voortgezette baremische opleiding te volgen die in aanmerking komen voor de baremische vooruitgang binnen eenzelfde kader. En ik kan het niet genoeg herhalen : het PERSONEELSLID ZELF EN NIEMAND ANDERS is verantwoordelijk voor zijn eigen loopbaan. Ieder van ons dient dus toe te zien op het goede verloop van zijn loopbaan. Wees dus waakzaam!!! Thierry THOMAS Permanente afgevaardigde 7

8 Het globaal preventieplan en het jaaractieplan Naar jaarlijkse gewoonte gaan verschillende overheden kortelings weer over tot de presentatie van hun jaaractieplan voor het jaar 2012.aan het comité voor preventie en bescherming (CPBW). Indien er bij sommige van onze afgevaardigden of zelfs overheden nu geen lichtje gaat branden lees dan zeker onderstaande tekst. Het jaaractieplan maakt deel uit van het globaal preventieplan. Volgens de welzijnswet is de werkgever verplicht een globaal preventieplan op te stellen. Dit geldt voor een periode van 5 jaar.hij maakt een risicoanalyse van verschillende risico s waar de leden van zijn onderneming aan onderworpen zijn. Concreet zullen deze risico s,in een eerste fase opgelijst worden. De werkgever kan zich laten bijstaan door de interne en de externe preventieadviseur alsook de leden van het comité (CPBW). Heel vaak leeft in de praktijk de misvatting dat zulk plan moet opgesteld worden door de preventieadviseur. Niets is minder waar, de volle verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. De preventieadviseur geeft advies. Dus overheden die zich verbergen achter uitspraken als de preventieadviseur heeft nog geen tijd gehad, jammer maar helaas Vervolgens zal de werkgever nagaan of de bestaande risico s vooreerst niet uit de onderneming geweerd kunnen worden; dan worden de risico s die over blijven gewogen en worden er prioriteiten vastgelegd. Deze nog bestaande risico s worden opgelijst. Natuurlijk is het niet voldoende van de bestaande risico s te omschrijven en op te lijsten, neen de werkgever moet maatregelen nemen om deze risico s in te perken en te beheersen. Dat is voor een politiedienst niet altijd even eenvoudig omdat het politiewerk in al zijn aspecten toch zekere risico s met zich meebrengt die niet altijd meetbaar of direct beheersbaar zijn. Dat is een veelgemaakte opmerking maar het sluit niet uit dat ook de politie onderworpen is aan de Welzijnswet en de Codex. Wat gebeurt er nu met al die gegevens. Met de gegevens wordt een globaal preventieplan opgesteld en het jaaractieplan. Het jaarac8 tieplan is eigenlijk een deel van het globaal preventieplan en geeft weer welke acties er gedurende het lopende jaar zullen ondernomen worden. In dat jaaractieplan worden ook de jaarlijks controles aan technische installaties vermeld en worden de verbeterpunten opgenomen die weerhouden werden tijdens het jaarlijks bezoek aan de werkplaatsen door de preventieadviseur en de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk. Een keer om de vijf jaar wordt het globaal preventieplan voorgelegd aan de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk en ELK JAAR wordt het jaaractieplan gepresenteerd aan de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk. Presenteren is echter niet voldoende, er moet ook daadwerkelijk aangetoond worden, welke acties ondernomen werden, wie deze uitgevoerd heeft en wat het resultaat hiervan is. Puristen vermelden ook nog de nodige budgetten. Sommigen vinden dat een hoop papierwerk voor niks. Maar niets is minder waar, je moet het zien als een zonaal veiligheidsplan met een analyse, een plan van aanpak, een overzicht van middelen en budgetten, een doelstelling en behaalde resultaten. De werkingsprincipes zijn gelijklopend maar zijn alleen op een ander domein gericht. De belangrijkste rijkdom van een onderneming is haar personeel. Personeelskosten zijn ook enorm. Daarom is het van belang om met dit menselijk kapitaal zorgvuldig om te springen. Het voeren van een gedegen preventiebeleid is een middel om de budgetten van de onderneming onder controle te houden, om mensen fit en gezond te houden en de ingezette middelen op een correcte manier te gebruiken. Elke deelnemer aan het proces heeft er voordeel bij. VOOR U GELEZEN (Bron Belga) Carlo MEDO Permanent Afgevaardigde

9 VOOR U GELEZEN ASTRID, de operator voor de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, verkeert in geldnood. (Bron Belga) Als u een oproep doet via een ASTRID-radio, dan wordt uw oproep uitgezonden naar het dichtstbijzijnde basisstation. Vervolgens wordt de boodschap via de provinciale backbone doorgestuurd naar de provinciale schakelaar. De provinciale schakelaars vormen het brein van het netwerk en handelen alle oproepen verder af. Het systeem zoekt de opgeroepen gesprekspartner of gesprekspartners als het om een groepsoproep gaat ongeacht zijn positie in België en stuurt de oproep door. Dat alles gebeurt in minder dan een halve seconde. De beheerder geeft zelf openlijk toe dat ze op de hoogte is van 75 gebieden waar er problemen zijn met het bereik van draagbare radio s. De woordvoerder van ASTRID gaf volgend commentaar : Het gaat zowel om problemen met de dekking van de radiotoestellen in de wagens als van de draagbare toestellen. Ook de locaties ijn zeer uiteenlopend, gaande van bosrijke gebieden tot welbepaalde gebouwen. De laatste drie jaren zou ASTRID geen subsidies hebben gekregen voor de nodige investeringen. Volgens diezelfde woordvoerder : Er is verzaakt aan aanwervingen die absoluut noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de kwaliteitseisen, die nodig zijn om de betrouwbaarheid van de dienstverlening te bewaken. In geval van een zware crisis beschikt het netwerk bovendien niet overe een datacentrum om naar uit te wijken. Dat is een besparing op de uitgaven, maar onze veeleisende gebruikers lopen aanzienlijke risico s. Het ASTRID-netwerk werd speciaal ontworpen voor gebruik door de hulp- en veiligheidsdiensten. Dat maakt het ook mogelijk om een vrij nauwkeurig beeld te krijgen van het potentiële aantal gebruikers en dus de capaciteit die nodig is om alle gebruikers een maximale beschikbaarheid te verzekeren. Elk basisstation kan worden uitgerust met maximaal acht draaggolven of carriers, en elke draaggolf vertegenwoordigt vier kanalen. Op basis van statistische berekeningen en onze kennis van de noden van onze klanten hebben we de capaciteit optimaal gespreid. NVDR : Als we de teksten op de website van Astrid doornemen staat daar echter een heel ander verhaal De dekking van de radiomiddelen wordt al jaren aangeklaagd in de verschillende basisoverlegcomité s en worden telkenmale overgemaakt aan de bevoegde overheid. Het ASTRID-radionetwerk is gebaseerd op de TETRA-norm voor digitale spraak- en datacommunicatie Het wordt hoog tijd dat hier iets aan gedaan wordt! Het gaat hier tenslotte toch over de veiligheid van iedereen die dit netwerk beroepshalve dient te gebruiken. Het radionetwerk bestaat uit ongeveer 500 basisstations of antennes, die per provincie zijn verbonden met een provinciale schakelaar. De basisstations staan verspreid over het hele Belgische grondgebied. Als we moeten wachten op de vorming van een nieuwe regering of moeten weer wachten tot er iets ernstig gebeurd zoals tijdens de recente brand op de Kalmthoutse Heide. Om veiligheidsredenen besteedt ASTRID speciale aandacht aan de keuze van de sites en krijgen beschermde plaatsen zoals politiekantoren, brandweerkazernes enzovoort de voorkeur. Is de veiligheid van onze politiemensen geen prioriteit meer???? Het NSPV volgt dit op de voet en zal niet nalaten de bevoegde overheid in gebreke te stellen bij gebeurlijke feiten. Waarvan akte!!!!! 9

10 SENAAT 10 mei 2011In zijn vraag stelt de senator dat recent de media hadden bericht over een waarnemend diensthoofd van de spoorwegpolitie die op vergaande wijze ondergeschikte pestte Dit specifieke geval is in onderzoek. Verder werd gesteld dat dit uiteraard niet als een uniek geval kan worden bestempeld, een grote organisatie met een strakke discipline en voor sommigen met een militair verleden, kan niet anders dan met fenomenen van grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd worden: pesterijen, mishandelingen, seksuele intimidaties en andere vormen van machtsmisbruik. Vraag gesteld door de Heer Bert ANCIAUX REACTIE Uit de wijze waarop de vraag werd gesteld blijkt dat onze senator ervan uitgaat dat het risico op pestgedrag toeneemt in een grote organisatie die strak gedisciplineerd is zoals de federale politie. Het bestaan van een militair verleden, waar de ex-rijkswacht met de vinger wordt gewezen, zou dat nog allemaal versterken. Tussen 2006 en 2010 werden er bij de federale politie respectievelijk 59,80,98, 119 en 109 informele procedures opgestart. Het aantal formele procedures voor die jaren bereikt nooit het aantal van 10. Over de lokale politie zijn geen cijfers beschikbaar maar na het dossier in de PZ HAZODI weet zowat gans het land dat het er zeker niet zo lief aan toegaat bij de lokale politie. Ook hier kan schijn bedriegen. Op welke wetenschappelijke studies de vraagsteller zich daarvoor baseert, laat hij na te vermelden. Uit de gegevens verstrekt op zijn vraag blijkt echter het tegendeel. Voorstelling van de nationale ondervoorzitter Op 17 juni jongstleden werd Daniel Liégeois door de Algemene Vergadering van het NSPV verkozen tot nationaal ondervoorzitter. Vandaag stelt hij zich aan u voor. BEROEPSLOOPBAAN Van 1993 tot 2003 was ik ook lid van de commissie Financiën van onze vzw. Ik startte mijn loopbaan in september 1967 bij de voormalige rijkswacht, volgde een opleiding tot keur-onderofficier en werd Adjudant in 1980 en Brigadecommandant in juni 1989 in LIBRAMONT-CHEVIGNY. Bij de hervorming in 2001 bekleedde ik de functie van politiecommissaris tot eind december Op 1 januari 2009 werd ik op rust gesteld. Ik ben stichtend lid en secretaris van de vzw PAS SNPS-NSPV-NGPS, die tot doel heeft een sociale en culturele dynamiek te creëren ten gunste van de actieve leden, gepensioneerden, weduwen en sympathisanten van onze vzw. Onze eerste doelstelling is de organisatie van een reis naar China voor een groep van 300 personen in april Ik was tweede commandant van een rijkswachteenheid in FLEMALLE-HAUTE (van 1971 tot 1974), in YVOIR (van 1975 tot 1979) en in MARCHE-EN-FAMENNE (van 1980 tot 1989). Naast de verschillende aspecten van de functies die ik heb vervuld binnen onze vakorganisatie, heb ik mij nu, na een loopbaan van 38 jaar op het terrein, toegelegd op de behartiging van de belangen van mijn collega s op het vlak van tucht, zowel ten overstaan van de lokale en federale overheid als ten overstaan van de Tuchtraad en Raad van Beroep van de Algemene Inspectie van de politiediensten. SYNDICALE LOOPBAAN 10 werd ik verkozen tot provinciaal voorzitter van de provincie Luxemburg (tot maart 2007). Nu ben ik al vier jaar verantwoordelijk voor de gepensioneerden van diezelfde provincie. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd binnen onze organisatie : een basisopleiding, onderhandelings- en vergadertechnieken, en een tuchtopleiding. MIJN DOELSTELLINGEN : Ik ben al 30 jaar militant van het NSRP, het latere NSPV, waar ik de functies vervuld heb van secretaris en penningmeester van de afdeling Marche-en-Famenne. Vervolgens was ik provinciaal secretaris en in maart 2003 Nauw samenwerken overeenkomstig de visie die werd ontwikkeld door onze nationale voorzitter, Gert COCKX, en onze nationale secretaris, Christian LORENT. Ik zal me toeleggen op de behartiging van de belangen en de verdediging van de verworvenheden van onze gepensioneerden en weduwen in het kader van een eventuele toekomstige herziening van de pensioenregeling van de politiesector. Dat zal enkel mogelijk zijn mits een nauwe samenwerking tussen de verantwoordelijken en de gepensioneerde afgevaardigden van de verschillende provincies, want zij zijn dé sleutelpersonen voor het verzamelen van informatie en van de wensen van onze gepensioneerden en weduwen. Net zoals voorheen zal ik blijven klaarstaan om een gepensioneerde of een weduwe te helpen of te adviseren, zowel bij de uitwerking van een pensioendossier als bij de formulering van een specifieke vraag tot hulp of enig ander soortgelijk verzoek. ONS DEVIES : SAMEN STERK!

11 Uw mening interesseert ons Het is u zeker niet ontgaan dat de komende maanden wel eens beslissend zouden kunnen zijn voor de werking en de statuten van onze politie in de toekomst. Aangezien het NSPV uw bekommernissen zo goed mogelijk wil bepleiten bij de overheid, is het voor ons interessant uw mening te kennen. U kan daarvoor gebruik maken van onderstaande vragenlijst. Deze elementen zullen worden geanalyseerd samen met de resultaten van een meer uitgebreide statutaire vragenlijst die wordt behandeld met de hulp van alle provinciale voorzitters. VRAGENLIJST TERUG TE ZENDEN TEGEN TEN LAATSTE 1 DECEMBER AAN : NSPV Generaal Bernheimlaan BRUSSEL ONDERSTAANDE KADERS AANKRUISEN EN/OF VERVOLLEDIGEN FEDERALE POLITIE LOKALE POLITIE GEPENSIONEERDE DIRECTIE DIENST - PZ OPERATIONEEL KADER CALOG CONTRACTUEEL GRAAD FUNCTIE Ondervindt u moeilijkheden in uw dagelijks werk? JA NEEN 1.1. Indien JA, welke? 1.2 Indien JA, wat is de aanleiding of de oorzaak? 1.3. Indien JA, wat ziet u als mogelijke remedie of oplossing? 2. Welke zijn uw verwachtingen op het niveau van het NSPV? Met dank voor uw medewerking. Gert COCKX en Christian LORENT Nationaal voorzitter en secretaris 11

12 Stof tot nadenken... Raadplegen van politionele informatie >> Mag ik het proces-verbaal lezen dat net werd opgesteld door een collega? >> Mag ik in de Algemene Nationale Gegevensbank nakijken of mijn poetsvrouw gekend is voor het plegen van diefstallen? >> Ik organiseer een reünie van oude klasgenoten. Kan ik even snel het rijksregister nakijken om te weten waar iedereen die ik wil uitnodigen woonachtig is? >> Mijn beste vriendin heeft problemen met haar vriend. Mag ik even nakijken in ISLP of betrokkene een (on)bekende is voor onze diensten? Controleprocedure Door CGO werd een controleprocedure opgesteld die gebaseerd is op het gebruik van loggings. Elke raadpleging van operationele databanken maakt het voorwerp uit van een registratie (de logging). Deze gegevens worden vijf jaar bewaard (een jaar voor de toepassing controle) en laten toe vast te stellen wie welke informatie geraadpleegd heeft en tevens te weten welke informatie door wie werd gevisualiseerd. De korpschefs en leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de opvolging van deze controles binnen hun diensten en worden hierbij ondersteund door CGO. Ook het Comité P en de AlG hebben een controlebevoegdheid. Raadplegingen moeten verantwoord kunnen worden Bij een controle moet iedere medewerker verantwoording kunnen afleggen over elke raadpleging van de politionele informatie die hij of zij uitvoerde. Uiteraard kan men dit niet allemaal onthouden! Vandaar dat binnen Portal een geheugensteun werd ontwikkeld. Het is dus een goede gewoonte om bij elke raadpleging van een databank via Portal het veld reden raadpleging in te vullen. Welke zijn de mogelijke straffen bij het niet naleven van de regels? Al deze vragen zijn in het kader van het raadplegen van de politionele databanken wel eens aan de orde. En toegegeven, de verleiding is soms groot! Blijkbaar is de verleiding zelfs in vele gevallen te groot! Jaar na jaar blijkt immers dat het aantal strafrechtelijke en tuchtdossiers betreffende de ongeoorloofde raadplegingen van politionele informatie toeneemt. In die mate zelfs dat men, op niveau van de federale politie, reeds in 2007 gestart is met een actieplan tegen het onrechtmatig consultatie en gebruik van politionele informatie. Wanneer mag ik de politionele databanken consulteren? De raadpleging en het gebruik van politionele gegevens is slechts toegelaten in het kader van de opdrachten van gerechtelijke en/ of van bestuurlijke politie. Elk ander gebruik is ten strengste verboden! Zelfs indien een persoon u komt opzoeken om informatie over zichzelf in te winnen, is het verboden om deze informatie door te geven. In dit specifiek geval moet u de persoon doorverwijzen naar de Commissie voor de bescherming van de levenssfeer. 12 De wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy voorziet naast een correctionele straf tevens in de mogelijkheid om burgerlijke en administratieve sancties op te leggen. Artikel 151 van het strafwetboek voorziet 15 dagen tot een jaar gevangenisstraf in geval van veroordeling. Indien de gegevens daarenboven kenbaar gemaakt worden aan derden, is er sprake van een inbreuk op artikel 458 van het strafwetboek met als sanctie een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maand en een geldboete. Misbuiken kunnen tevens aanleiding geven tot het opleggen van een tuchtsanctie. Houd dus steeds het onderstaande principe voor ogen: >> Elke raadpleging van politionele informatie buiten het kader van de opdrachten van gerechtelijke en/of van bestuurlijke politie is verboden!!!!!! Deze informatie welke verspreid werd via intranet van de PZ MECHELEN werd ons overgemaakt door onze afgevaardigde Karl DOX, waarvoor onze dank. Dergelijke info welke voor iedereen interessant is, is steeds welkom.

13 NIEUWS UIT DE PROVINCIES HUISVESTING FGP HASSELT Eind juni 2011 kon u in de media volgende publicaties lezen i.v.m. HUISVESTING van de Federale Gerechtelijke Politie HASSELT : >> Politievakbonden dreigen staking als oplossing uitblijft met >> Pand Federale Politie in Guffenslaan is onveilig >> Vernietigende rapporten over onveiligheid politiegebouw Tevens werd er in GEMEENSCHAPPELIJK VAKSBONDFRONT een perscommuniqué verstuurd met de titel : Geen nieuw politiegebouw voor de Federale Gerechtelijke Politie van Hasselt en daarbij de belangrijkste vraag : Hoe lang moeten de speurders van de FGP Hasselt nog werken in een ongezond en onveilig gebouw??? Ja, beste leden, uw vakbondsafgevaardigden van de NSPV hebben hierin duidelijk het voortouw genomen om zeer vastberaden en niet aflatend dit ernstig probleem herhaaldelijk in de schijnwerper te plaatsen, zowel op het BOC, als in de media. We hebben dit toen niet zomaar gedaan om eens in de kijker te komen, maar wel slechts met één doel : HET WELZIJN VAN HET VOLLEDIGE PERSONEEL BEHARTIGEN EN VERDEDIGEN En waarom : omdat de gezondheid en de veiligheid van het personeel op de Guffenslaan elke dag meer en meer in het gevaar werd gebracht. De vernietigende rapporten van de arbeidsinspectie en de brandweer bevestigden trouwens voor 100 % ons standpunt hierin. Is er nu een oplossing in de maak? Op de vraag of er op korte termijn een nieuw gebouw of een tijdelijke andere huisvesting komt voor de FGP HASSELT? Hierop kunnen wij GEEN antwoord op geven, gezien de autoriteiten die hierover dienen te beslissen er blijkbaar allemaal een andere visie op nahouden en tegenstrijdige berichten in de wereld sturen. Onder druk van het gemeenschappelijk vakbondsfront hebben diverse instanties ernstige inspanningen gedaan om de situatie op korte termijn te verbeteren. Men heeft inderdaad EINDELIJK de hoogstnoodzakelijke problematiek van de electriciteit, asbest en toegangsveiligheden aangepakt en de nodige vernieuwingen en aanpassingen gedaan of worden op korte termijn gedaan, zodat het gebouw nu veiliger is en wordt voor het personeel. Is dit voldoende?.ons antwoord : Het kan beter, maar we zijn op de goede weg en zullen de situatie nauwgezet blijven opvolgen en zullen niet aarzelen om nieuwe maltoestanden aan te klagen! Onze dank ook aan de andere vakbonden in deze problematiek, die hun syndicale visie en meningsverschillen aan de kant hebben geschoven, om nu gezamenlijk een sterk vakbondsfront te vormen in deze materie en dit in het belang van al het personeel. Is het gebouw in de Guffenslaan nu veiliger? Hierop kunnen wij wel een antwoord geven. Jean-Pierre CLAES Provinciaal voorzitter LIMBURG; 13

14 HERDENKING BIJ HET BLIKI-MONUMENT (ATH HENEGOUWEN) District. Het peloton en de anderen vormen een stoet en trekken naar het centrum van de stad. De Verbroedering volgt voor de kerkdienst en de hulde aan BLIKI. Een korpsmaaltijd -voor mannen in uniform- wordt opgediend door de militairen (keuken) van de Siron-kazerne, tot in 1952, wanneer de militaire eenheid wordt ontbonden. De korpsmaaltijd, enkel voor mannen, wordt voortaan geserveerd in een nabijgelegen restaurant. Het is in om aangesloten te zijn bij de Verbroedering, zelfs voor officieren. Historiek van de plechtigheid en van de aanwezigheid van onze vakbond op de herdenking. Deze samenvatting werd mij bezorgd door Raymond DUFOUR, lid van het NSPV, voormalig lid van de BOB van ATH. Bepaalde stukken komen uit een krantenartikel verschenen in L avenir du Tournaisis uit 1936 Op 31 mei 1933 wordt Polydore BLIKI, 1MDL van de brigade van Ath, brutaal doodgeschoten op de Boulevard Rousseau (in de wijk La Bosse ) tijdens de achtervolging van een dief. De afdeling van Aat van de Verbroedering van de Rijkswacht krijgt de kans hulde te brengen aan BLIKI. Op initiatief van een aantal sympathisanten en de Verbroedering, ontwerpen de gebroeders SANSSENS (statutairen) uit Ath een monument ter herdenking van de doodgeschoten agent. Op wordt het monument ingehuldigd op de plaats van de misdaad (Boulevard Rousseau), in aanwezigheid van de overheid. Een lange stoet trekt van het station 14 (Moulin Descamps) naar de Saint-Julienkerk, waar een religieuze dienst wordt gehouden, en vervolgens via het marktplein naar het monument. Alle scholen en verschillende patriottische bewegingen nemen deel aan deze optocht. De nationale voorzitter van de Verbroedering overhandigt zijn vlag aan de afdeling van Ath en brengt hulde aan BLIKI. Hij vertrouwt het onderhoud van het gedenkteken toe aan burgemeester Fernand Lefrancq en aan de stad. De burgemeester aanvaardt zijn opdracht en herinnert eraan dat BLIKI gestorven is voor de veiligheid van de burgers en dat we die gebeurtenis nooit meer ongemerkt voorbij zullen laten gaan. Sindsdien organiseren de Verbroedering en het district Ath er elk jaar op 7 oktober een herdenkingsplechtigheid. Onder Luitenant DEFECHE, districtscommandant van 1947 tot 1955 vindt een aantreden plaats op het plein van de kazerne. Een peloton in uniform presenteert er het geweer, omringd door de mannen van het Nota : Dronken rijkswachters van Doornik werden betrapt toen ze lagen te slapen op een bank in het park. Wat een schandaal! Het Korps verbood toen die maaltijden in uniform. Onder Luitenant GILSON (1955/1958) werden echtgenotes toegelaten tot het banket. Onder Luitenant Bar (1958/1965) werd de rijkswacht uitgejouwd naar aanleiding van de algemene staking tussen december 1960 en januari Gevolg : geen defilé in de stad. Enkel in burger bij de religieuze dienst en bij de neerlegging van bloemen bij het monument ter ere van BLIKI. In 1963 beslist de korpschef om hulde te brengen aan de rijkswachters die werden gedood tijdens de uitoefening van hun functie. 5 mei 1963 wordt voorbehouden voor BLIKI. Het wordt een indrukwekkende plechtigheid georganiseerd door de korpschef, in uniform op de grote markt, in aanwezigheid van de generaal en van andere hooggeplaatsten van de rijkswacht, burgerlijke en gerechtelijke politie. Vervolgens een religieuze dienst in de Saint-Julienkerk en een huldebetoon bij het BLIKI-monument. In 1964 wordt de Verbroedering omgedoopt tot NVRP (Nationaal Verbond van het Rijkswachtperso-

15 Frans MARIQUE, een van de oudste leden van de provincie Henegouwen, vertelt ons de geschiedenis van de MDL BLIKI Polydor. Frans, ex-rijkswachter, was Brigadecommandant in ROGLENGE-SUR-GEER (nu de eenheid BASSENGE, district LUIK) en is op rust sinds neel) en in 1971 tot NSRP (Nationaal Syndicaat van het RijkswachtPersoneel). In 1999 neemt de vakbond, bij beslissing van de algemene vergadering, zijn definitieve naam aan : NSPV. Het NSRP organiseert niet langer het eerbetoon aan BLIKI in Ath. Alles vindt plaats in de gendarmerie van het district Ath. de religieuze dienst te mogen leiden. De deken werd op geboren in ELSENE in de woning van zijn vader (rijkswachter). KAISER herinnerde aan zijn vader en aan de mensen die om het leven waren gekomen tijdens de uitoefening van hun functie, alvorens de parochie van Ath te verlaten in Op 12 mei 1969 wordt Léon TOMBAL, 1MDL van de Brigade van Frasnes/Buissenal, ter hoogte van de Chaussée de Bruxelles (Bois du renard) te Ath aangereden door een auto. De bestuurder was in slaap gevallen achter het stuur.<0} De begrafenisplechtigheid vindt plaats in Ath. Nadien volgt geen enkele openbare plechtigheid van welke aard ook. Op 7 oktober 1969 wordt hij gehuldigd tijdens de herdenking van BLIKI. In 1992 gaan de herdenkingsplechtigheden bij het BLIKI-monument gewoon door, ondanks de demilitarisatie van de rijkswacht. Ondanks een richtlijn van het Korps betreffende de budgetbeperking voor herdenkingsplechtigheden (1994) en het einde van de operationele activiteiten op districtsniveau (1995), wordt de BLIKI-traditie voortgezet. In de nasleep van de afschaffing van de Rijkswacht en de oprichting van de Politiezone Ath, blijft de herinnering echter levend: De Burgemeester maakt de belofte waar van Fernand LEFRANCQ (burgemeester van Aat van 1934 tot 1938) om de zorg voor het BLIKI-monument op zich te nemen, en samen met het hoofd van de politiezone organiseert hij op 7 oktober bij het BLIKI-monument een huldebetoon aan de manschappen die tijdens hun dienst zijn omgekomen, gevolgd door een kleine receptie. En vandaag? Terwijl er vroeger in Ath geen enkele politieagent omgekomen was tijdens zijn dienst, kwamen op verschillende brandweermannen en de politieagent Pierre DUBOIS (ex-rijkswachter) om het leven bij de gasexplosie in het industriegebied van GHISLENGHIEN. Andere politieagenten raakten gewond en lijden nog steeds onder de gevolgen van die ramp (DELFOSSE Stéphane). In GHISLENGHIEN wordt een herdenkingsmonument opgericht voor de slachtoffers en elk jaar op 30 juli wordt hulde gebracht. ANEKDOTE: In 1962 wordt Raymond KAISER benoemd tot hoofddeken van Ath. Hij is verheugd Ondanks de veranderingen binnen de politieorganisatie van de laatste 10 jaar, herdenken de politieagenten (in de brede zin van het woord) alle personen en meer bepaald de politieagenten die hun leven hebben gegeven om anderen te helpen of te redden, ook al vereenzelvigen ze zich niet meteen met de 1MDL BLIKI (omdat ze hem niet kennen of omdat ze niet op de hoogte zijn van het drama dat die rijkswachter heeft beleefd). In deze moeilijke tijden van je-m en-foutisme is het goed om die bezinningsmomenten samen met anderen te kunnen delen. We danken de stad Ath, haar huidige Burgemeester, de heer Jean-Pierre DENIS, die zich heeft voorgenomen de engagementen van Burgemeester LEFRANQ om het monument te onderhouden, voort te zetten. We danken eveneens de zonechef CDP Frédéric PETTIAUX om deze traditie in ere te houden. Onze dank gaat ook uit naar Frans en Raymond omdat ze hun herinneringen met ons hebben willen delen. Deze gepensioneerden zijn de bewakers van ons geheugen. Voor de geïnteresseerden : een kort overzicht van onze vakbond vindt u in Echo nr. 689 van MAART-APRIL Foto s van de plechtigheid (en een filmpje op Youtube) vindt u op de website van de provincie Henegouwen. Frans verduidelijkt vooreerst dat hij zeer veel belang hecht aan deze herdenking, want hij is zich ervan bewust dat het evengoed zijn vader geweest kon zijn die gedood werd i.p.v. zijn collega. Frans was 9 jaar op het ogenblik van de feiten. Hij is de zoon van de wachtmeester Arthur MARIQUE, diensthoofd van BLIKI. Tijdens een patrouille te voet met de karabijn op de schouder (zoals dat gewoon was in 1933), betrapten ze op heterdaad een dief ERDEGOST genaamd, die op de vlucht sloeg. Polydor kon sneller dan de vader van Frans zijn karabijn losmaken, dat vasthing aan de epaulet van zijn jas (om zijn wapen gemakkelijker te kunnen dragen). Hij nam de fiets van de overwegwachter om de achtervolging in te zetten, maar de dief deinsde er niet voor terug om zijn achtervolger neer te schieten. Frans herinnert zich dat er omstreeks 7 uur s morgens veel lawaai was in de grote gang van de kazerne waar iedereen zat te huilen. De echtgenote van Polydor, die een ernstig ziek dochtertje had, kwam aan in de kazerne en het was de vader van Frans die haar het verschrikkelijke nieuws meedeelde.. De moordenaar, die in LESSINES woonde, werd pas enkele jaren later bij toeval gevat We danken Frans om ons de geschiedenis te vertellen van BLIKI Polydor, gestorven tijdens zijn dienst op 31-jarige leeftijd. INDEX.html Gérard FANCHON PAS Provincie Henegouwen 15

16 BLOED Als iemand een voorwerp waaraan opgedroogd bloed (zonder ziektekiemen) kleeft, aanraakt met zijn handen, is dat voorwerp dan besmet of kan het de gebruikers besmetten??? Kan opgedroogd bloed op een voorwerp een persoon besmetten die ermee in aanraking komt? Voor informatie over de levensduur van de virussen kunt u terecht op de volgende websites : Om op die vraag te antwoorden zijn we te rade gegaan bij een van de adviseurs-geneesheren van het Franse Cité de la santé. Die leerde ons dat elke hand die drager is van besmettende kiemen een voorwerp kan besmetten, of het nu gaat om opgedroogd bloed met HIV (aidsvirus) of met HBV (hepatitis B-virus), of om enige andere secretie. De kans is klein maar reëel. Het is dan ook aangeraden zeer regelmatig de handen te wassen. -- De vereniging Actions Traitements (vereniging van personen besmet met HIV en co-infecties, die sinds 1991 hun kennis en ervaring delen met betrekking tot die ziektes en de behandeling ervan) Hoe lang is het virus infecterend in de buitenlucht? We weten dat de levensduur van het virus, buiten het lichaam, afhankelijk is van de omgeving waarin het zich bevindt. In opgedroogd bloed kan het virus verschillende dagen overleven en op die manier zijn besmettelijkheid behouden. Wat de besmettelijkheid van achtergelaten injectienaalden betreft : de vorming van een bloedklonter binnen de 15 minuten, waardoor de naald wordt afgedicht, beperkt snel en op mechanische wijze het besmettingsrisico. php?article530 Dat advies wordt bevestigd op de Zwitserse website over Hepatitis C, ch, die pleit voor een zekere vorm van sanitaire waakzaamheid : Zelfs de kleinste bloedsporen volstaan reeds om te worden besmet met bepaalde virussen. We moeten waakzaam zijn bij dagelijkse handelingen waarbij we in contact kunnen komen met bloed of met voorwerpen met bloed of bloedsporen (zelfs al gaat het om opgedroogd bloed). Volgende voorwerpen worden als voorbeeld gegeven: Tandenborstels, scheerapparaten en mesjes, scharen en manicure-instrumenten. Instrumenten voor piercings en tatoeages (niet of slechts gedeeltelijk schoongemaakt of gesteriliseerd) notices_illustrees.pdf (bladzijden 4 en 5) L instituut national de recherche et de sécurité (INRS) Wat het hepatitis C-virus (HCV) betreft : Levensvatbaarheid, besmettelijkheid, levensvatbaarheid, fysico-chemische weerstand : - Weinig gekend. - UV-resistent. - Overleeft meerdere weken buiten het lichaam in opgedroogd bloed. (alldocparref)/fcvhc?opendocument -- Le centre canadien d hygiène et de santé au travail Over hepatitis B : Zelfs bij onrechtstreeks contact met een met besmet bloed bevuild oppervlak kan het hepatitis B-virus worden overgedragen, zij het in beperkte mate. Het virus in opgedroogd bloed kan tot 7 dagen overleven bij een temperatuur van 25 C. Handen die in contact zijn gekomen met een oppervlak met besmet bloed, meer bepaald een werkbank, een proefbuisje of een laboratoriuminstrument, kunnen het hepatitis B-virus overdragen op de huid of op de slijmvliezen. oshanswers/diseases/hepatitis_b.html BRON : Het team van Questions-santé, De onlinedienst Vragen en antwoorden van Cité de la santé Service Questions-santé Eddy LEGRAND Verantw. CALog-pijler Henegouwen Exp. Welzijn

17 Plechtigheden te Aalst en Sorinnes De mooie zonnige dagen waren het ingrediënt om de plechtigheden in Aalst en te Sorinnes blijvend in herinnering te brengen. Die dagen willen wij, de leden van het NSPV, deze twee plechtigheden in herinnering brengen. In het Waalse landsgedeelte had de herdenking plaats van David Delrée te Sorinnes en in Vlaanderen te Aalst was er de inhuldiging van de gedenksteen van Fernand Bouckenaere. DE HERINHULDIGING VAN DE GEDENKSTEEN ADJUDANT FERNAND BOUCKENAERE TE AALST Op 3 september nam een delegatie van onze organisatie deel aan de inhuldiging van de gedenksteen van Adjudant Fernand Bouckenaere. De gedenksteen : Een gedenksteen is er in 1945 gekomen op initiatief en onder financiering van de verschillende verzetsorganisaties van Aalst en geschonken aan de Groep RITA, verzetsgroep waarvan Fernand Bouckenaere lid was. Wanneer de districtscommandant VANDERDONCKT in zijn toespraak op 28 oktober 1945 volgende woorden uitsprak : Dat deze steen geschonken door de Vaderlandslievende Verenigingen, waaraan hij verbonden was, een blijvende hulde weze en tot voorbeeld strekke aan de nakomende geslachten om te tonen dat ook in mensen hun leven veil hadden voor de vrijheid van hun Volk, kon deze niet vermoeden dat dit niet de definitieve standplaats zou zijn. Immers door de herschikking van het potitielandschap bevond de gedenkplaat zich tot begin Wie was Fernand Bouckenaere? Als zoon van een Rijkswachter werd Fernand Bouckenaere op 15 april 1899 te Zelzate geboren. In het voorbeeldig spoor van zijn vader wordt hij op 16 februari 1921 ingelijfd bij de Rijkswacht. Door zijn inzet wordt hij al vlug keuronderofficier. Adjudant Fernand Bouckenaere wordt uiteindelijk Brigadecommandant te Aalst. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kan hij zich niet neerleggen bij de bezetting. Hij sluit aan bij de verzetsgroep 2010 in de in 2001 verlaten rijkswachtkazerne aan de Denderstraat. Deze gedenksteen bevond zich tot begin 2010 in de sinds 2001 verlaten oude Rijkswachtkazerne aan de Denderstraat. De gedenkplaat werd, onder druk van een petitie, volledig in ere hersteld, voorzien van een nieuwe foto en geplaatst in de achtertuin van het stadhuis van Aalst alwaar het nu een prominente plaats inneemt. De herinhuldiging van de gedenksteen : Jaarlijks op 3 september wordt in Aalst de bevrijding van de stad op 3 september 1944 herdacht met een rondgang langs diverse monumenten in Aalst, de (her)inhuldiging van de gedenkplaat van Fernand Bouckenaere werd dit jaar als sluitstuk hiervan georganiseerd. RITA. Door zijn inbreng heeft hij honderden Aalstenaren van de dood gered. Op het einde van de oorlog wordt hij ontboden naar Gent. Hij is verklikt en wordt door de Duitsers aangehouden. Ondanks de opsluiting en folteringen kan men hem niet tot spreken dwingen, noch zijn makkers en Vaderland te verraden. Te Oostakker wordt hij op 24 augustus 1944 gefusilleerd. Zijn lichaam wordt op 24 oktober 1944 ontgraven en op 9 november 1944 plechtig herbegraven te Gent. Voor deze inhuldiging vloog de zoon van Fernand Bouckenaere over vanuit Canada alwaar hij momenteel woonachtig is. Verscheidene mensen hebben een toespraak gehouden, in het bijzonder te vermelden zijn HCP Bergmans, Korpschef PZ Aalst, die de toespraak herhaalde dewelke op de begrafenis in 1944 werd gehouden en een gedicht voorgelezen door de achterkleindochter van Fernand Bouckenaere. Alle aanwezigen werden eveneens in het bezit gesteld van het gedenkkaartje dat ook in 1944 verspreid werd. Dhr. Theophiel Van Mossevelde, erelid NSPV en tevens één van de bezielers van deze gebeurtenis, legde bij deze inhuldiging in naam van onze organisatie bloemen neer aan de gedenksteen. 17

18 JAARLIJKSE PLECHTIGHEID DAVID DELREE TE SORINNES Op hetzelfde ogenblik als de herdenking in Aalst werd te Sorinnes een even serene jaarlijkse herdenking gehouden. Wie was David DELREE? Delrée David werd geboren Leignon op 12 juni Hij was een gewapend lid van de weerstand in de zone 5. Op 4 september 1944 werd David gearresteerd en twee dagen nadien op 6.september 1944 werd hij ter dood gebracht door ophanging De weerstandsgroep waartoe David Delrée behoorde was een geregelde gevechtseenheid geworden. Ze trad op zoals een geregeld leger. Eind augustus 1944, waren er in de nabijgelegen bossen schermutselingen geweest tussen het geheim leger en SS-eenheden. Wanneer de vijand, de 28ste augustus, tot de vaststelling kwam dat de maquisards ontsnapt waren, namen zij wraak op de burgerbevolking : 43 inwoners van Pessoux werden naar Duitsland weggevoerd, slechts drie van hen zouden levend terugkeren. Te Ciney staken de Belgische SS-ers en Rexisten het stadhuis in brand, verwoestten er de huizen van weerstanders (die door landgenoten verraden waren) en schoten er een jongeling neer. De dood van de tijdens een schermutseling met de SS in de nabijheid van Sorinnes 18 gevangen genomen maquisard David Delrée was bijzonder afgrijselijk. Op het ogenblik dat een honderdtal dorpelingen, bij wijze van vergeldingsmaatregel, gefusilleerd gingen worden, wierp Barones de Villenfagne zich voor de voeten van de SS-Kommandant om hen die kwelling te besparen. Hij gaf toe en koelde zijn wraak op David Delrée die, nadat hij gemarteld was geweest, met een geraffineerde wreedheid voor de ogen van de dorpelingen opgehangen werd. David Delrée stierf al roepend: Adieu mes camarades! Vive la Belgique! (Vaarwel, kameraden! Leve België!) Dankzij deze heldendaad van opoffering heeft David het leven gered van 44 dorpelingen. De zuster van David en haar dochter zijn omzeggens ieder jaar op deze herdenking aanwezig. Op 5 september, daags voor te terechtstelling viel een andere rijkswachter, wachtmeester Edouard Mathieu, eveneens lid van het geheim leger onder de dodende kogels van de Duitse agressor. De weduwe en familie hebben zich na de feiten en bij het komende Ardennenoffensief uit veiligheidsredenen schuil gehouden te Brugge. De eucharistieviering in het sfeervolle, kleine kerkje van Sorinnes wordt opgeluisterd door een koor die de aanwezigen te zzowel weet te boeien als te ontroeren. Prachtig! Op een vijftig tal stappen werd het monument van David Delrée opgericht. Het monument staat er als een stille, kille, en blijvende getuigenis van wat zich daar in Sorinnes 67 jaar geleden heeft afgespeeld. De plechtigheid werd afgesloten door een bloemenhulde aan het monument. In naam van het NSPV werden bloemen neergelegd door de Nationale voorzitter Gert Cockx en Jean Galoux Tot volgend jaar?

19 ONZE BLIJKEN VAN DEELNEMING AAN ALLEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DEZE DROEVE GEBEURTENISSEN. AARLEN EUPEN NEUFCHATEAU Op 06 augustus 2011, GILLET Joseph, echtgenoot van Marie MATERNE. 89 jaar Op 23 juli 2011, PARMENTIER Peter, echtgenoot van Maria NOEL. 84 jaar Op 15 juni 2011, BOURGUIGNON Antoinette, weduwe van Fernand DURY. 87 jaar Op 16 september 2011, BELLEVAUX Jules, echtgenoot van Marie PONCELET. 92 jaar Op 29 september 2011, BAUCHE Robert, echtgenoot van Huguette PERRY. 87 jaar Op 24 februari 2011, STERNOTTE Jeanine, weduwe van Dhr. HOUBA. 80 jaar ANTWERPEN GENT TONGEREN Op 02 september 2011, JANSSENS Léopold, echtgenoot van Stéphanie VAN HENDE. 81 jaar Op 08 maart 2011, VAN HECKE Daniel, echtgenoot van Iréne BAEYENS. 83 jaar Op 24 juli 2011, KENNES Marie, weduwe van Lucas MATHIEU. 87 jaar Op 14 augustus 2011, VERBRAEKEN Gaston, echtgenoot van Germana DE WILDE. 87 jaar Op 05 augustus 2011, VAN ACKER Maurice, weduwnaar van Tineke VAN DE VOORDE. 87 jaar Op 26 juli 2011, VAN DE GOOR Lodewijk, weduwnaar van Marie SCHROVENS jaar Op 20 augustus 2011, VAN BRANDT Lodewijk. 82 jaar Op 06 augustus 2011, VERMEULEN Agnes, echtgenote van Raphaël PUTS. 73 jaar Op 19 september 2011, WAUMAN Lucienne, weduwe van Frans VAN AERT. 84 jaar Op 22 augustus 2011, GOOSSENS Lea, weduwe van Cyriel STEVENS. 87 jaar Op 12 augustus 2011, D HAENENS Marcel, echtgenoot van Simona DE VLIEGER. 82 jaar TURNHOUT BRUGGE Op 18 augustus 2011, CALLEWAERT Lydie, weduwe van Gerard BOERJAN. 87 jaar Op 13 januari 2011, VANDENBUSSCHE Michel, echtgenoot van Joanna VANOVERBEKEN 82 jaar Op 26 augustus 2011, VERLET Maurits, weduwnaar van Simone VANDENBERGHE. 89 jaar Op 28 augustus 2011, KINDT Maria, weduwe van Jerôme VANSTEELANT. 91 jaar BRUSSEL Op 01 juli 2011, DUMORTIER Gilberte, weduwe van Antoine WILLIQUET. 91 jaar Op 17 september 2011, CAPPELLEN Jef, echtgenoot van Denise MATHUES. 85 jaar Op 21 augustus 2011, OERS Dionysia, weduwe van Aimé DE KEYSTER. 89 jaar DENDERMONDE Op 02 augustus 2011, CORNELIS Prosper, echtgenoot van Yvonne DE GROOTE. 76 jaar Op 04 augustus 2011, DE GROOTE Fernanda, weduwe van André DHOSSCHE. 87 jaar DOORNIK Op 26 augustus 2011, LUCAS Michel, echtgenoot van Marie DETOURNAY.60 jaar Op 01 september 2011, OTT Rene, echtgenoot van Marie VANRYCKEGHEM. 84 jaar Op 10 september 2011, DREESEN Karine, echtgenote van Guido WOUTERS. 63 jaar Op 13 september 2011, BAUWENS Adela, echtgenote van René VERSTUYFT. 82 jaar Op 20 september 2011, SERRYN Simonne, echtgenote van Willy GUNST. 76 jaar HASSELT Op 03 oktober 2011, WILMS Pieter, echtgenoot van Elise VANBUSSEL. 88 jaar Op 01 september 2011, CILLEN Anna, weduwe van Jaak EERDEKENS. 91 jaar Op 20 juli 2011, KUSTERMANS Augustinus, echtgenoot van Maria VAN DEN BOGERD. 88 jaar Op 01 augustus 2011, VAN DEN HEUVEL Lambert, echtgenoot van Gerarda WYNANTS. 86 jaar Op 12 augustus 2011, HOREMANS Josephina, weduwe van Henri DE GRAAF. 86 jaar Op 13 augustus 2011, COENJAERTS Josephina, weduwe van Michiel VERHOEVEN. 86 jaar WAVER Op 14 september 2011, DAVID Francis, echtgenoot van Ondina CASSETTO. 71 jaar Op 18 juli 2011, CASSART Yvonne. 72 jaar Op 27 september 2011, BROGNEZ Emile, echtgenoot van Yvette LAUS. 82 jaar HOEI Op 27 mei 2011, DETHIER Régis, echtgenoot van Marie NIZET. 56 jaar LEUVEN Op 18 juli 2011, KELCHTERMANS Jozef, echtgenoot van Cecilia SCHREURS. 65 jaar LUIK Op 05 september 2011, DEMOORS Charles, echtgenoot van Rosa CALMANT. 86 jaar 19

20 Doe volle bak voordeel. VOORDEEL Exclusief voor leden van het NSPV en alle personen die met hen samenwonen. De verzekeringen van ACTELaffinity zijn goedkoper en garanderen u toch een maximale veiligheid en bescherming. Autoverzekering U zoekt een autoverzekering die goedkoper is en veel voordelen biedt? Vraag een prijsofferte zonder verdere verplichtingen! Geniet aanzienlijke voordelen: zoals gratis bijstand bij pech of ongeval (CAR RELAX), een vrijstelling van 0 en betalingsgemak. Kies de graad van bescherming die u wenst, vervolledig uw verzekering met uiterst interessante opties zoals rechtsbijstand en bestuurdersverzekering. BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEDEELTELIJKE OMNIUM VOLLEDIGE OMNIUM B.A. CAR RELAX GRATIS GRATIS GRATIS Glasbreuk Brand Natuurkrachten en aanrijding met dieren Diefstal Materiële schade & vandalisme Motorverzekering Verzeker uw motor tegen de laagste prijs en geniet onder andere van gratis bijstand bij een ongeval. Vraag ons hoe u 45% korting krijgt op de premie voor uw motor. Woonverzekering Huurder of eigenaar? Een overgelopen bad, een overstroming, brand, dat overkomt niet alleen de anderen. Denk aan de brandverzekering die u via het NSPV kan afsluiten. Bekwaam en professioneel, het Contact Center van ACTELaffinity staat altijd klaar om te luisteren en u snelle en efficiënte oplossingen aan te bieden bij een schadegeval. Bel gratis 0800/ of surf naar ACTEL NV - de Lignestraat Brussel - RPR Brussel- IBAN BE BIC BNAGBEBB Verzekeringsonderneming erkend code FSMA 2279 (Beslissing dd ; B.S. dd ) voor de takken 1, 3 en 10a. Verzekeringsbemiddelaar erkend code FSMA A - Lid van de Groep P&V - Tel. 02/ Fax 02/ Al onze voorwaarden zijn beschikbaar op onze website.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Antwoord van minister Jambon voldoet niet aan de verwachtingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront Op 29 juni 2016 ontvingen

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

Vakbondsstatuut politie (wet ) Gemeenrechtelijk vakbondsstatuut (wet ) Identieke regeling

Vakbondsstatuut politie (wet ) Gemeenrechtelijk vakbondsstatuut (wet ) Identieke regeling Vakbondsstatuut politie (wet 24.03.1999) Gemeenrechtelijk vakbondsstatuut (wet 19.12.1974) 1 Identieke regeling Grotendeels: onderhandelings-en overlegmateries/procedures. Gedeeltelijk: representativiteit

Nadere informatie

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers 1. Fase 0: Herplaatsing in (+/-) dezelfde functie 1.1 Weerslag op de loonschaal, de gecertificeerde opleiding en

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/ FEDERALE POLITIE Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Directie van de juridische dienst, Uitgiftenummer DGS/DSJ-2008/34148/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 29 VIII 2008 Fritz

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JUNI 2012

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JUNI 2012 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JUNI 2012 Dagorde 1. Stakingsaanzegging VSOA, ACV en NSPV: politiezone HAZODI 2. Stakingsaanzegging in gemeenschappelijk vakbondsfront PZ Antwerpen

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Dagorde 1. Stakingsaanzegging NSPV PZ Vesdre 2. Profiel en opleiding van de begeleiders verwijderingen van LPA Brunat 3. Curatieve

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht.

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. 9 februari 2016 Mevrouw, Mijnheer, Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. Voorafgaand: Het wetsontwerp tot aanvulling en

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Dienst Rekrutering en Selectie (DRP-RS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Dagorde 1. Stakingsaanzegging PZ Brugge (NSPV en VSOA) 2. Stakingsaanzegging CIK Turnhout (VSOA) 3. Extractfiche : scheepvaartpolitie 4.

Nadere informatie

politieambt (CO-A-2015-034)

politieambt (CO-A-2015-034) 1/6 Advies nr 25/2015 van 1 juli 2015 Betreft: Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen wijzigingen aan de wet op het politieambt (CO-A-2015-034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011.

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De Dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 10 / 95 van 5 april 1995 ------------------------------------------- O. ref. : A / 95 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden

Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden Wie kan melden? - Elk statutair personeelslid, elke stagiair of

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe Nummer 1338 10 april 2001 N 206 205 Politiehervorming INFO Nieuws STATUUT: De nieuwe ziekteverlofregeling Principe Alle personeelsleden van de politiediensten, met uitzondering van de contractuele personeelsleden,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet

Arbitragecommissie. Advies over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet Advies nr. 2011/08 van 4 oktober 2011 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de sancties bepaald

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent Informatieveiligheidsconsulent 23 sept 2014 Gent Wie zijn ze wat doen ze? VERANTWOORDELIJKHEDEN INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN Wie moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen? De verplichting

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1/6 Bijlage 1: Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1. Datum aanvraag: ------------------------------------------ Gegevens over het evenement

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag?

Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag? Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag? ANALYSE WERKGROEP VASTE COMMISSIE VAN DE LOKALE POLITIE Overzicht uiteenzetting Mogelijkheden inzet vrijwilligers politie België Politie in bijberoep Conclusie

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 07 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra.

Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra. 17.07.2009 Nieuwe organisatie voor de 112 centra Noodnummer 112: De ministerraad valideert de nieuwe organisatie van de 112-centra. Hoe ver staat men? Velen onder u vragen zich af wat er geworden is van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 9;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 9; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie