Verordening regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissie van de raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissie van de raad"

Transcriptie

1 ! "# $%$ & ' - & ) & & & & + &, &,, - & & &, %! & + ' Verordening regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissie van de raad Hoofdstuk Algemene bepalingen Artikel Deze verordening verstaat onder: a. raad: de raad van de gemeente Dordrecht; b. college: het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht; c. adviescommissie: een raadscommissie bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet; d. fractie: een fractie als bedoeld in het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Dordrecht; e. burgerraadslid: een lid van een in de raad vertegenwoordigde politieke groepering die staat op de kandidatenlijst voor de voorafgaande verkiezingen van de raad, die geen raadslid is en die tot lid of plaatsvervangend lid van een raadscommissie is benoemd; f. portefeuillehouder: een lid van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht; g. presidium; het presidium van de raad; h. agendacommissie: de commissie ex. artikel 83 van de Gemeentewet en omschreven in artikel 4 van het Reglement van orde 2007 i griffie: griffie van de raad; j. commissievoorzitter: voorzitter van de adviescommissie; k. kamervoorzitters: voorzitters van de programmagewijze onderdeelvergaderingen van de adviescommissie.

2 Hoofdstuk 2 Taak, bevoegdheid en werkwijze Artikel 2 De adviescommissie heeft tot taak de besluitvorming van de raad voor te bereiden en voorts te overleggen met het college en met de burgemeester voor zover een en ander ligt binnen de programmatische verdeling over themavelden en portefeuilles, als vermeld in de in artikel 3 bedoelde bijlagen. Artikel 3. De adviescommissie vergadert wekelijks onder de naam De Dordtse Kamers, op basis van een door de agendacommissie voor de vergaderingen vastgestelde agenda waarbij wordt vergaderd in twee ronden van in principe drie parallel geplande programmakamers. 2. Per ronde wordt per programmakamer één onderwerp als bespreekpunt geagendeerd, aangevuld met overige door fracties of portefeuillehouders aangedragen onderwerpen volgens een vooraf door de agendacommissie vastgesteld tijdschema en voor zover met korte behandeling kan worden volstaan. 3. Tussen de twee ronden staat een combinatie van een schorsing voor een pauze en een korte raadsvergadering alsmede een collegecarrousel gepland. 4. De agendacommissie maakt in de agendering een keuze uit gelijktijdig te agenderen programmakamers zoals vermeld in de bijlagen behorende bij deze verordening. Artikel 4 De adviescommissie is bevoegd: a. zich tot een lid van) het college te wenden ter verkrijging van alle stukken waarvan zij de kennisneming nodig acht; b. mondeling of schriftelijk in overleg te treden met een lid van) het college; c. tot het houden van hoorzittingen; d. tot het afleggen van werkbezoeken; e. zich te laten voorlichten door een commissie als bedoeld in artikel 84 van de gemeentewet; f. externe deskundigen in te schakelen. Hoofdstuk 3 samenstelling adviescommissie Artikel 5 De adviescommissie bestaat uit de volgende leden: a. alle raadsleden; b. per fractie maximaal vier burgerraadsleden zoals bedoeld in artikel 9 van deze verordening c. de kamervoorzitters die hun inzetbaarheid voor het voorzitterschap onderling verdelen over de programma s. Artikel 6. De burgerraadsleden worden door de raad in de adviescommissie benoemd. Elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie draagt daarbij voor benoeming maximaal vier burgerraadsleden voor. 2. De commissievoorzitter wordt door de raad uit zijn midden benoemd op voordracht van het presidium. 3. De kamervoorzitters worden door de raad benoemd uit de in artikel 5a. en b. bedoelde leden van de adviescommissie op voordracht van de fracties.

3 Artikel 7. De fracties verdelen de programma s over hun commissieleden en wijzen daarbij per programma twee tot vijf woordvoerders aan, waarbij per themaveld wordt aangegeven wie van hen eerste woordvoerder is. 2. Bij verhindering en ontstentenis van de commissievoorzitter treedt één van de daartoe benoemde waarnemend raadsvoorzitters op als vervanger. Artikel 8. De benoeming van de burgerraadsleden in de adviescommissie heeft plaats in, of zo spoedig mogelijk na de eerste vergadering van een nieuwe zittingsperiode van de raad. De benoeming geschiedt, behoudens het bepaalde in het tweede en het derde lid, voor de duur, en bij tussentijdse benoeming voor de resterende duur van de lopende zittingsperiode. 2. De leden worden telkens voor de zittingsduur van de raad benoemd. 3. Hij die zijn raadslidmaatschap dan wel de hoedanigheid op grond waarvan hij burgerraadslid is verliest, treedt tegelijkertijd in de desbetreffende functie bij de adviescommissie af. 4. De fracties kunnen hun voordracht van burgerraadsleden en hun programmagewijze portefeuilleverdeling voor de adviescommissie in de loop van een zittingsperiode wijzigen. Artikel 9. Burgerraadsleden kunnen worden benoemd tot lid van de adviescommissie. 2. De benoeming geschiedt op dezelfde wijze als genoemd in artikel 83, lid 3 van de Gemeentewet met dien verstande dat van elke in de raad vertegenwoordigde fractie maximaal vier personen als zodanig kunnen worden benoemd. 3. Een burgerraadslid dient op het tijdstip van de benoeming te voldoen aan dezelfde vereisten die gelden voor de toelating van raadsleden en bovendien voor te komen op de kandidatenlijst van zijn in de raad vertegenwoordigde fractie bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen. De artikelen 2, 3 en 5 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 4. Alvorens het lidmaatschap van de adviescommissie te kunnen uitoefenen, leggen de burgerraadsleden een schriftelijke verklaring aan de burgemeester af, analoog aan het bepaalde in artikel 4 van de Gemeentewet. 5. Burgerraadsleden hebben als zij in functie zijn als commissielid, dezelfde rechten en plichten als de in artikel 5a, genoemde personen met in achtname van het tussen de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet gemaakte onderscheid. Artikel 0. De commissievoorzitter en kamervoorzitters zijn belast met: a. het leiden van een plenaire vergadering respectievelijk de onderdeelvergaderingen; b. het handhaven van de orde van de vergadering; c. het doen naleven van deze verordening; d. hetgeen deze verordening hen verder opdraagt. 2. De leden voeren het woord na het van de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben. 3. De leden van het college, de ambtenaren en de personen in dienst van door de gemeente gesubsidieerde lichamen als bedoeld in artikel 5 voeren het woord na verkregen toestemming van de voorzitter dan wel op uitdrukkelijk verzoek van de voorzitter. 4. Zodra de voorzitter van oordeel is dat de beraadslaging over een onderwerp kan worden gesloten, doet hij daartoe een voorstel aan de adviescommissie met inbegrip van een conclusie. 5. De voorzitter formuleert zo nodig de vraagpunten waarover de vergadering moet beslissen. 6. De voorzitter doet mededeling van de uitslag van de stemming als bedoeld in artikel De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een bepaalde tijd schorsen en indien na heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten. -

4 Hoofdstuk 4 Vergaderingen adviescommissie Artikel. De adviescommissie vergadert op grond van een jaarlijks door het presidium vastgesteld vergaderschema en voorts zo dikwijls als de agendacommissie het nodig acht. 2. De leden, de portefeuillehouders en de gemeentesecretaris ontvangen alle aan de raad en/of de adviescommissie gerichte stukken. Per geagendeerd onderwerp kan één lid per fractie het woord voeren, voor zover de agendacommissie in specifieke gevallen niet anders heeft beslist. Artikel 2. De griffier stuurt de leden, de portefeuillehouders en de gemeentesecretaris namens de agendacommissie ten minste 6 dagen voor de vergadering van de adviescommissie een schriftelijke agenda onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering. 2. De schriftelijke agenda wordt ten minste 3 dagen voor de vergadering vooraf gegaan door een voorlopige agenda, bedoeld in artikel 3, eerste lid. 3. De bij de schriftelijke agenda behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tenminste tegelijkertijd met deze agenda maar in principe 3 dagen voor de vergadering aan de leden verzonden. 4. Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden deze agenda en de daarop vermelde voorstellen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden verzonden. Artikel 3. Voordat de agenda, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt verzonden, stelt de agendacommissie 4 dagen voor de vergadering de voorlopige agenda van de commissievergadering op. 2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de agendacommissie in overleg met de commissievoorzitter tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen. 3. De agendacommissie stelt de agenda 7 dagen voor de vergadering vast. Op voorstel vanuit een fractie,op advies vanuit de adviescommissie of van één van de voorzitters kan de agendacommissie bij de definitieve vaststelling van de agenda onderwerpen aan de voorlopige agenda toevoegen of van die agenda afvoeren. 4. De voorzitter van de adviescommissie kan tot op de avond van de vergadering besluiten de volgorde van behandeling van geagendeerde agendapunten te wijzigen. Hij doet dat alleen in bijzondere gevallen en na overleg met de voorzitter van de agendacommissie en de griffier. Artikel 4 De griffie maakt de agenda van de vergaderingen uiterlijk 4 dagen voor de vergadering bekend via het raadsinformatiesysteem. Artikel 5. Voor deelname aan de behandeling van in de adviescommissie op basis van collegestukken geagendeerde onderwerpen worden de daarvoor verantwoordelijke portefeuillehouder en de ambtelijk verantwoordelijke medewerker geacht standaard te zijn uitgenodigd. 2. De agendacommissie of de commissievoorzitter kunnen één of meerdere portefeuillehouders uitnodigen om in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslaging deel te nemen over onderwerpen die op initiatief vanuit de adviescommissie zijn geagendeerd. De genodigden kunnen zich laten bijstaan door één van de voor het onderwerp ambtelijk verantwoordelijke medewerkers. $

5 3. De agendacommissie of de commissievoorzitter kunnen ambtenaren uitnodigen om in de vergadering aanwezig te zijn om inlichtingen te verstrekken en/of presentaties te verzorgen. 4. De agendacommissie of de commissievoorzitter kunnen personen in dienst van door de gemeente gesubsidieerde lichamen of andere personen uitnodigen om in de vergadering aanwezig te zijn om inlichtingen te verstrekken en/of presentaties te verzorgen. 5. Voor de behandeling van korte mondelinge vragen van commissieleden, mededelingen en informatieoverdracht door portefeuillehouders alsmede voor korte mondelinge consultatie van de adviescommissie wordt op iedere commissieavond een daarvoor bestemde collegecarrousel ingepland. 6. De informatie die wordt uitgewisseld tijdens de collegecarrousel kan niet in de plaats treden van informatie die op grond van de passieve en actieve informatieplicht via raadsinformatiebrieven aan de raad kenbaar dient te worden gemaakt. Artikel 6. Stukken, die dienen ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda, worden gelijktijdig met het bekend maken van de agenda voor een ieder ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt. Van de ter inzagelegging wordt melding gemaakt in de openbare kennisgeving bedoeld in artikel 7. Indien na het verzenden van de agenda stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de commissieleden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving. 2. Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het stadskantoor gebracht. 3. Indien voor stukken op grond van artikel 25, eerste dan wel tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de daarvoor verantwoordelijk gestelde griffiemedewerker de leden van de adviescommissie inzage. Artikel 7. De vergadering wordt op de voor aankondiging in de gemeente gebruikelijke wijze en rekening houdend met de in artikel 4 gestelde termijnen ter openbare kennis gebracht. 2. De openbare kennisgeving vermeldt: a. de datum, aanvangstijd, plaats en agendapunten van de vergadering; b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien. Artikel 8 Bij binnenkomst in de vergaderlocatie tekent ieder lid onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de commissievoorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld. Artikel 9. De voorzitter opent de kamergewijze of plenaire vergadering op het vastgestelde tijdstip, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende fracties vertegenwoordigd is door een woordvoerder, de voorzitter niet meegerekend, en deze de presentielijst hebben getekend. 2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de commissievoorzitter in het geval van een plenaire vergadering, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering. 3. Wanneer een kwartier na het voor de behandeling van het onderwerp vastgestelde tijdstip niet het aantal vereiste woordvoerders van een onderdeelvergadering aanwezig is, wordt de behandeling door de kamervoorzitter verdaagt naar een nader door de agendacommissie te bepalen behandelmoment.

6 Artikel 20. De vergaderingen van de adviescommissie worden in het openbaar gehouden. De deuren worden gesloten wanneer ten minste vier woordvoerders daarom verzoeken of de agendacommissie de commissievoorzitter of de kamervoorzitter het nodig oordeelt. 2. Het bepaalde in artikel 23, derde en vierde lid, van de Gemeentewet met betrekking tot een besluit om met gesloten deuren te vergaderen en de verslaglegging daarvan is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de raad wordt gelezen de adviescommissie. Hoofdstuk 5 beraadslaging en stemming Artikel 2. De commissieleden kunnen op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstellen afzonderlijk te beraadslagen. 2. Op voorstel van een lid of de voorzitter kunnen de commissieleden beslissen de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslaging wordt hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is. Artikel 22. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de commissieleden anders beslissen. 2. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslissen de commissieleden of er een advies aan de raad wordt uitgebracht. 3. Indien de adviescommissie een advies aan de raad uitbrengt beslissen de aan de beraadslaging deelnemende leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies. 4. In het advies wordt het meerderheidsstandpunt en eventuele minderheidsstandpunten samengevat opgenomen. Artikel 23. Voor het tot stand komen van een beslissing wordt de meerderheid vereist van de door de fracties vertegenwoordigde stemmen. 2. Elke fractie krachtens de presentielijst aanwezig, heeft zoveel stemmen als zij leden heeft in de raad. 3. Zo nodig wordt bij handopsteken van de woordvoerende leden gestemd. Hoofdstuk 6 geheimhouding Artikel 24. Het bepaalde in artikel 86 van de Gemeentewet betreffende de geheimhouding is van overeenkomstige toepassing op de onderdeelvergaderingen 2. De adviescommissie kan op de in de artikelen 22 en 23 beschreven wijze omtrent het in besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan de commissie worden voorgelegd, geheimhouding opleggen. Zij wordt, zowel door de leden die bij de behandeling aanwezig waren als door de leden die op andere wijze van het verhandelde kennis nemen, in acht genomen totdat de adviescommissie haar opheft. 3. De voorzitter kan omtrent de inhoud van de stukken als bedoeld in het voorgaande lid, voorlopige geheimhouding opleggen. Hij geeft hiervan terstond kennis aan de adviescommissie. 4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 82 van de Gemeentewet hebben de leden van de raad te allen tijde inzage in de stukken waaromtrent door de adviescommissie of een onderdeelvergadering van de commissie en/of de voorzitter voorlopige) geheimhouding is opgelegd.

7 Hoofdstuk 7 spreekrecht voor burgers Artikel 25. Burgers kunnen tijdens de vergaderavond van de adviescommissie in sprekerskamers op het sprekersplein het woord voeren over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen met inachtneming van het bepaalde in artikel Tot de in lid. bedoelde burgers worden ook gerekend vertegenwoordigers van instellingen, organisaties en bedrijven Artikel 26. Voor aanvang van de vergadering dient bij de voorzitters), de agendacommissie, de commissieleden en de portefeuillehouder bekend te zijn wie zich heeft aangemeld om van het spreekrecht gebruik te maken. Daartoe worden insprekers geacht zich uiterlijk op de maandag voor de eerstvolgende commissievergadering vóór 6.00 uur bij de griffie - onder vermelding van het onderwerp en persoonlijke gegevens - aan te melden.tijdens de vergadering laat de dienstdoende commissiesecretaris een lijst rondgaan, waarop de insprekers hun naam en adres kunnen invullen voor latere toezending van de notulen van de vergadering. 2. Insprekers krijgen in de sprekerskamer circa vijf minuten gelegenheid om een aftrap te doen, gevolgd door het gesprek met de commissie. In totaal wordt voor de sprekerskamer maximaal 45 minuten tijd gepland. Op voorstel van de kamervoorzitter of gespreksleider kan echter aan de hand van het opgegeven aantal sprekers door de agendacommissie worden besloten dat een andere spreek- en/of gesprekstijd in acht zal worden genomen. 3. Sprekerskamers over geagendeerde onderwerpen worden vervolgd met de kamergewijze behandeling van het onderwerp door de adviescommissie Portefeuillehouders worden geacht voor deze sprekerskamers als toehoorder te zijn uitgenodigd teneinde in de aansluitende behandeling antwoord te kunnen geven op vragen vanuit de commissie. Bij aanvang memoreert de kamervoorzitter in het kort de hoofdlijnen van het voorstel, zo mogelijk de overwegingen van het college naar aanleiding van de inspraakreacties en de besluitvorming van het college over het voorstel. 4. Sprekerskamers over niet-geagendeerde onderwerpen worden na aanmelding door de agendacommissie gepland op één van de eerstvolgende vergaderavonden van de adviescommissie, behalve wanneer sprake is van onderwerpen als bedoeld in lid Wanneer een voorstel al eerder onderwerp van inspraak geweest is en er bestuurlijke besluitvorming over de inspraakreacties heeft plaatsgevonden, worden de reacties en de besluiten daarover opgenomen in het voorstel aan de adviescommissie. Het spreekrecht beperkt zich in zo'n geval tot de politieke besluiten over het onderwerp. 6. Van spreekrecht op het sprekersplein kan geen gebruik worden gemaakt: a. bij de behandeling van bezwaarschriften die krachtens een wettelijke regeling tegen een beschikking zijn ingediend; b. wanneer sprake is van een beroepsprocedure of een bij de rechter of ombudsman aanhangig gemaakt juridisch geschil tussen de inspreker of de door hem vertegenwoordigde partij enerzijds en de gemeente anderzijds; c. over zaken waarvoor de gemeentelijke klachtenprocedure open staat, inclusief aantijgingen en/of bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren; d. voor individuele en niet tot een algemeen belang herleidbaar persoonlijk belang; e. indien over hetzelfde onderwerp eerder is ingesproken en daaraan geen nieuwe feiten kunnen worden toegevoegd. 7. Burgers nemen geen deel aan de commissiebehandeling aansluitend aan het sprekersplein, en aan de inname van standpunten. 8. De kamervoorzitter vat na de beraadslaging van de adviescommissie de mening van de leden van de adviescommissie samen en deelt de insprekers mee of en hoe het onderwerp verder zal worden behandeld.

8 9. De burgers die zich op de presentielijst hebben aangemeld, krijgen de notulen van de vergadering toegestuurd. Hoofdstuk 8 ondersteuning adviescommissie en vastlegging Artikel 27 De griffier wijst ten behoeve van de ondersteuning van de adviescommissie griffiemedewerkers als commissiesecretaris aan en verdeelt de zorg voor de in de bijlagen onderscheiden programma s onder hen. Artikel 28. Van het behandelde in de onderdeelvergadering van de adviescommissie wordt door de dienstdoende commissiesecretaris een korte vastlegging opgemaakt bevattende de besluiten en de overwegingen, welke hiertoe hebben geleid. Deze wordt opgenomen in de commissiestandpuntenlijst van de vergaderavond. 2. De commissiesecretaris draagt zorg voor vastlegging van het besprokene in een verslag en/of geluidsopname, zulks naar de voorkeur van de adviescommissie. 3. Toezeggingen en afspraken worden vastgelegd in de commissiestandpuntenlijst en opgenomen op de doorlopende verzamellijst van afspraken en toezeggingen welke periodiek wordt geactualiseerd en op voortgang in de nakoming wordt besproken door de agendacommissie. 4. Commissieverslagen worden vastgesteld in een raadsvergadering als bedoeld in art.8 lid onder b. van het Reglement van orde Hoofdstuk 9 toehoorders en de pers Artikel 29. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen de openbare, plenaire of onderdeelvergaderingen van de adviescommissie bijwonen. 2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden. 3. De voorzitters zijn bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kunnen door de commissievoorzitter voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd. Artikel 30 Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de dienstdoende voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Artikel 3 In de vergaderzalen met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het standby houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter, niet toegestaan. %

9 Hoofdstuk 0 slotbepalingen Artikel 32. Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie; 2. Terzelfder tijd wordt de Raadscommissieverordening 2002 d.d. 6 april 2002 inclusief de wijziging van artikel 26 d.d. juli 2003 ingetrokken. Artikel 33 Deze verordening kan worden aangehaald als "Commissieverordening 2007". Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 mei de griffier, de voorzitter,.

10 Bijlage : Programmakamers, themavelden en portefeuilleverdeling college $ % ). & ' ) + ",, - # ",, # ) ",, / - - # 0 0! " #! " #! " #!! " #! 2 " # #

11 ) + 4 & " # ) +! + ) ) ", - / - # 4 0 &!!! " #

12 - 4 "$ 6 # & $ 6! " # " #! " # $ 6 $ 6 7 8! " # " #

13 9 0 :! & & ! -

14 Bijlage 2. Welke programma s kunnen tegelijkertijd geagendeerd worden? / & &, 3,, & /,,,, & 3 4 4, " 7 / / 7-0 / " " " " $ " " , 6 5 8, 6 5 8, , 6 5 8, 6 5 8, 6 5 : ;, + : ;, + : ;, + : ;, + 8, 6 5 : ;, + : ;, + : ;, + ; 2 ; 2 ; 2, ; 2 ; # <, : &,, # <, : &,, # < # < # < # < ; 2 ; 2, : &,,, : &,,, : &,,, : &,,, : &,, # < $

15 TOELICHTING ; < = >>=,, =? = >>< = >>A 9 0 0! :, =+ 3, + ; &, = 3 = 3 : < & + & &, + + >, ",,, + +, & 4 4 &, + + & + &,, + + ; B,C? D= >,E > = >,E >D= ;,;? = ;,;? D= ;,E > = ;,E >D= ;,C? = ;,C? D= =,>> = =,>>D= E,;? 4 / 8

16 -, +,? ", & &,, & , 3 +, & +, A, +, A & > &, & &,, $ 0 ", & + + ) + :, %- & +, +, & & + ", &, +, & + &, & & &, :, + B, C, D, + + &,, &, & 0, + ", & &, " & + E & 3 & + & & ) & +, & &, &, + :, & & & & D, & & & + +, &, & ", & 4 4 & & & + & /, 4 4 & & +

17 % : + 0 B ) +. ' -. F -+ C + + : & + &, < + + &, + &., + & +, & < +, B +, C & +, &, ", & 4, / G 0 +, +,, &, ',,,, /, & & & 0. B+ '0 7. C & 0 7, +,, 0. B+ ' - - C, &, &,,, 4 4, +! " # 0. -B+ ' - - C,, +, + H, + > I &,, &, +, E! +, " + +, + - $ >,,, & +,, ,,, & H, & +

18 ,,, ; &,,,, + + &,,,,, +, +,, &,, & 0,, = 3 = 3 = 3 +, +,, = 3+, +, & + +,, B C & , 5 & + + : 5 7 9,,, 5,, E & 5 5?! 5 :,, + B,,, + & CF + + B &, &, + + C :,, B,,, + & CF B &, &, + + C " 3 -,, : B C : B C : B C /, & B C, %

19 $ " # % &% ' " ) + % ',, & % ' + % ' & % ' $.. % ' /! " $ % ', % % 0 2 % % ' % ' % ' +.

20 3 & # $ % $ % ', % $ 9 $, % + : & :.. ;... # < / 8 3 $ /- 0 % 0 3 $ - & % ',

21 & ' $ % ' < " # $ / % ". % % ) $ % ', $ $ % ' $ % < " # % =

22 $,, $, ) +,, H, +,, + & + ", & & & + +,, & + & D +, &, &, +, + " & & + & D & + &, & + ", & J & & & 0 & B+ & C &,, > & & + & + + &, &, + & / & +, & + &, +, K L ' + &, / & & : & 6 &, & & & &, + &, + ",,, $ + +,, 0 & +! & % ",, + + B C&,. M ) I F -% B& & C :, I ",! & &, & + + B & 'C &, & & & + +,

23 0 & " " 0 - B+ '0 7. C &, + & B,, ', B C, C E & &, & ",, +, & &,, &, +, - ", &, +, & " + & & > +,, + +, & $ +! &,, & B, C & +,,,,, + +, /, +, &, & ) & + E +, &,,,, & + +,, &, /, +, & +,, ) $ & +,,, " &,,, : + & &, N N +, +, + +,, -

24 " # 0 B+ '0 7. C >, +, &, +,,, & /,,,, B C ), &,, &, +, + $ +, 0 B+ '0 7. C +,, &, B+ '0 7. C O,,,, +, O & &, & =, 3, &,, 0 $B+ '0 7. C 0 7,, &, A+ +, +, +,,,, >- 0, " # ", & & % ", &, & +, + "? 0 % B+ '0 7. / C + & & & < I 0 % B+ '0 7 - C &, + ' & + & +, + 0 B +, C +, +, 0 & B +,, C $

25 . ", & + + &?,,,, - -- &

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Inhoud Verordening op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014... 1 Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen... 4 1. Artikel 1. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen BESLUITBLAD BESLUIT: De raad van de gemeente het Bildt heeft, - gezien het bijbehorende voorstel van het presidium d.d. 23 september 2014; - gelet op artikel 84 van de gemeentewet; besloten: 1. de Verordening

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 112479 17 augustus 2016 Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 29 januari 2015 Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel; Bijlage 4 De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 82, 83 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op de raadscommissies en ronde Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer;

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het voorstel van het presidium van 31 maart 2010 gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009;

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009; Raadsbesluit Agendapunt : 6 Titel : Verordening op de raadscommissies van de gemeente Oost Gelre 2010 De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of burgercommissielid van een raadscommissie; b. burgercommissielid: kiesgerechtigde inwoner

Nadere informatie

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de raadscommissies 2013

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de raadscommissies 2013 Verordening op de raadscommissies De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het advies van het presidium; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014 Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Forum Een overlegsituatie als bedoeld in artikel 2; b) Plenair

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht overwegende, dat het wenselijk is de Verordening op raadscommissie geheel te herzien;

Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht overwegende, dat het wenselijk is de Verordening op raadscommissie geheel te herzien; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 62946 6 november 2014 Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht 2014 Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen Onderwerp Verordening op de

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 3. Taken

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 3. Taken Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 3. Taken De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming

Nadere informatie

Verordening op de Raadscommissie 2010

Verordening op de Raadscommissie 2010 Verordening op de Raadscommissie 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen. blz. 2 Hoofdstuk 2: Instelling taken en samenstelling blz. 2 Hoofdstuk 3: Verhouding tot college.. blz. 4 Hoofdstuk 4:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE

Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of buitengewoon lid van een

Nadere informatie

Provinciaal blad. Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van de voorzitter van het Presidium van 29 januari 2007;

Provinciaal blad. Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van de voorzitter van het Presidium van 29 januari 2007; Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 9 maart 2007, nr. 2007-14669 tot bekendmaking van het Reglement van orde voor provinciale statencommissies in Noord-Holland

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Montfoort; gelezen het voorstel van de raadsgriffier; gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het volgende reglement: Verordening op de fora

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015

Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 82319 30 december 2014 Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015; De raad van de gemeente Montfoort; gelezen het voorstel van de raadsgriffier;

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies gemeente IJsselstein 2017

Verordening op de raadscommissies gemeente IJsselstein 2017 Verordening op de raadscommissies gemeente IJsselstein 2017 De raad van de gemeente IJsselstein; gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5923. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 5923. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. Nr. 5923 23 januari 2015 Verordening raadscommissies Nissewaard De raad der gemeente Nissewaard; gelet op artikel 82 Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium van 18 januari 2016, nr ; Verordening op de raadscommissie van de gemeente Winterswijk (2016):

gelezen het voorstel van het presidium van 18 januari 2016, nr ; Verordening op de raadscommissie van de gemeente Winterswijk (2016): raadsbesluit 2016, nr. III-4 sub b De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het presidium van 18 januari 2016, nr. 104969; gelet op de artikelen 82 t/m 84 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 6 februari 2017; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht; gehoord het college van burgemeester en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 208 24 april 2014 Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Gelet op Artikel 52, eerste lid aanhef

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 3. Taken De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord;

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; De bestuurscommissie GGD van de Veiligheidsregio Limburg-Noord; Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; BESLUIT: Vast stellen het volgende:

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Gemeentebestuur! "# $%$ & - & ' ( & & & ) & * & + & + + - & & & +! & * Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening op

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Vastgesteld door Provinciale Staten bij besluit van 10 juli 2015 (P-15-009) Gepubliceerd op: 20 juli 2015 in Provinciaal

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD van de UNIVERSITEIT UTRECHT In werking getreden op 1 januari 2015. Vastgesteld door de universiteitsraad op 9 december 2014. Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad [ ]

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies Capelle aan den IJssel 2014 HOOFDSTUK 2 INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING

Verordening op de raadscommissies Capelle aan den IJssel 2014 HOOFDSTUK 2 INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 76957 24 december 2014 Verordening op de raadscommissies Capelle aan den IJssel 2014 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN De raad van de

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 2. Instelling, taken en samenstelling Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 2. Instelling, taken en samenstelling Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in de verordening moeten worden herhaald, is in deze bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd.

Nadere informatie

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten.

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten. Algemeen bestuur Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 8 Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van: 1. De verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie regeling nummer 1.1.9 Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raadscommissies

Reglement van orde voor de raadscommissies Reglement van orde voor de raadscommissies Tweede wijziging van het Reglement van orde voor de raadscommissies Geconsolideerde versie maart 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement is van

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Raadsvoorstel *Z02A4F67B4D* Documentnummer : INT-16-25620 Afdeling : Griffie Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Inleiding Na besluitvorming in meerdere rondes in het seniorenconvent wordt

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. 1. In dit

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen het volgende reglement van

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Titel regelgeving Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Besloten door: Gemeenteraad Registratie-nummer Onderwerp Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het Reglement

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 832 16 februari 2015 Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening op het onderzoeksrecht van Provinciale Staten

Verordening op het onderzoeksrecht van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 83 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016 In te stemmen met het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003;

gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003; De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003; met inachtneming van het vastgestelde amendement d.d. 5 juni 2003 gelet op artikel 16 van de

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester HOOFDSTUK 1 Functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN

1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN 1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. lid: lid of bijzonder

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2015

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2015 Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2015 Besluit tot vaststelling van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen: het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeente Kaag

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015 GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015 2015-006.2 Reglement van Orde gemeenteraad 2015 rb vastgesteld 3 februari 2015 1 Inhoudsopgave Reglement van orde voor de vergaderingen

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2007-90

Provinciaal blad nr. 2007-90 Provinciaal blad nr. 2007-90 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij I 6 november 2007 dhr. J. Wezenberg, telefoon 038 499 87 84 Reglement voor de Statencommissies 2007. Besluit van Provinciale Staten d.d.

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Reglement van orde voor de raadscommissies Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Reglement van orde voor de raadscommissies Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 82 van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende verordening vast te stellen: Hoofdstuk

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Notitie geheimhouding

Notitie geheimhouding Notitie geheimhouding Gemeente Harlingen.. Augustus 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. GEHEIMHOUDING... 3 3. GEVOLGEN GEHEIMHOUDING... 4 4. GEHEIM EN VERTROUWELIJK... 4 5. OPENBAAR EN NIET-OPENBAAR... 4

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Nadere informatie

VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften.

VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften. VERORDENING regelende de taken, de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie voor beroepen bijzondere bezwaarschriften. Artikel 1 instelling en taakomschrijving 1. Er is een commissie

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie