Sociaal en financieel jaarverslag van. Stichting Vogelopvang Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal en financieel jaarverslag 2013. van. Stichting Vogelopvang Utrecht"

Transcriptie

1 jjoonnggee sscchhoolleekksstteerrss Jaarverslag 2013 Stichting Vogelopvang Utrecht

2 Sociaal en financieel jaarverslag 2013 van Stichting Vogelopvang Utrecht

3 STICHTING VOGELOPVANG UTRECHT Doelstellingen 1. Het opvangcentrum heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. 2. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. 3. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur. 4. Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden. Organisatie 2013 voorzitter secretaris penningmeester asielarts aantal betaalde krachten aantal medewerkers aantal donateurs Jan-Cor Jacobs Astrid Kappers Kiki Hoogeveen Guus Blokland 2 (assistent) beheerders circa 20 vrijwilligers ruim 380 particulieren Contact Stichting Vogelopvang Utrecht Rotsoord 24a 3523 CL Utrecht telefoon internet Overige gegevens ING K.v.K. Utrecht RSIN/fiscaal nummer in bezit van ontheffing FF75 voor vogels (ministerie van EL&I) in bezit van Milieuvergunning (gemeente Utrecht) erkend vogelasiel (Vogelbescherming Nederland) aspirant-lid VOND (Vereniging van Opvangcentra voor Niet-inheemse Dieren) erkend opleidingsbedrijf voor MBO Dierverzorging (Aequor) 2

4 INHOUD pagina STICHTING VOGELOPVANG UTRECHT 2 Doelstellingen 2 Organisatie Contact 2 Overige gegevens 2 INHOUD 3 SOCIAAL JAARVERSLAG De opgevangen vogels 4 Bestuur, medewerkers en asielarts 5 Gebouwen en onderkomens 7 Overige activiteiten en gebeurtenissen 7 FINANCIEEL JAARVERSLAG Algemene toelichting 10 Jaarcijfers 2013 t.o.v en begroting Beschrijving van de inkomstenposten en toelichting op de cijfers 10 Beschrijving van de uitgavenposten en toelichting op de cijfers 11 Toelichting op de begroting PLANNEN VOOR CONCLUSIE 15 BIJLAGE 16 Tabel 1: Overzicht opgevangen vogels in Tabel 2: Jaarlijks aantal opgevangen vogels in de laatste vijf jaar. 17 Tabel 3: Herkomst binnengebrachte vogels in de laatste vijf jaar. 17 Tabel 4: Relatieve aandeel van brengers van vogels in de laatste vijf jaar. 17 3

5 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 De opgevangen vogels De jarenlange stijging van het aantal gebrachte vogels werd in 2013 doorbroken. Er werden minder vogels binnengebracht dan de drie jaar ervoor. We hebben gemerkt dat dit een landelijke trend was. Wellicht een gevolg van de lange winter. Zo kregen wij in 2013 ca. 100 jonge eendjes minder dan in 2012 en deze kwamen ook nog eens een stuk later binnen. Waarschijnlijk waren de eerste nesten vaak bevroren geraakt en mislukten deze broedsels. In 2013 werden er in totaal 2768 vogels van 83 verschillende soorten behandeld (zie tabellen 1 en 2 in de bijlage). Van deze vogels is 30% gestorven (bijna ⅔ hiervan al binnen 1 dag) of werd al dood binnengebracht, 37% moest geëuthanaseerd worden, 1% werd ondergebracht in een ander vogelasiel of kreeg een nieuwe eigenaar (siervogels, exoten etc.) en de overige 32% kon weer in vrijheid worden losgelaten. Vergeleken met 2012 zijn er relatief meer vogels geëuthanaseerd en minder spontaan dood gegaan. Dit komt door een meer adequate beoordeling van de kansen van een vogel, waardoor dieren zonder kans op succesvolle revalidatie eerder geëuthanaseerd werden. Dit ging niet ten koste van het loslaatresultaat. Ook dit jaar bleef dat percentage echter onder het niveau dat we in het verleden wel bereikten. Toch was er afgelopen jaar wel een verbetering in de resultaten waarneembaar. Met name bij de jonge vogeltjes. Daarbij waren de loslaatpercentages soms beduidend beter dan vorig jaar. Toen kon bijvoorbeeld van alle jonge gierzwaluwen net niet de helft uiteindelijk losgelaten worden; in 2013 kon gelukkig weer bijna 80% van deze jonkies gezond in vrijheid hun weg vervolgen. En ook met de kleine zangvogeltjes (mezen, mussen, roodborstjes e.d.) liepen de loslaatpercentages weer in de richting zoals we die eerder kenden. Van deze uiterst precaire groep kon een derde méér losgelaten worden dan in Deze verbetering is zeer waarschijnlijk te danken aan het feit dat onze medewerkers beter samenwerkten en zich beter hielden aan de beproefde protocollen die we voor de verzorging van deze dieren hanteren, waarbij erg veel aandacht is voor de ontwikkelingsfase van elk dier. Door adequaat hierop in te spelen en de dieren goed getimed door te stromen naar de volgende stap (afwennen van voeren, wennen aan buiten etc.) ontwikkelden de dieren zich natuurlijker en beter. Tevens had dit tot gevolg dat er niet alleen meer jonkies losgelaten konden worden, maar deze zaten ook gemiddeld flink korter in de Opvang. Hadden vorig jaar relatief veel vogels problemen met hun verenpak, doordat ze te vroeg of te laat naar een volgende fase werden doorgestroomd. Dit jaar hebben we nauwelijks zulke problemen gehad en hoefden de vogeltjes niet nog eens weken of soms zelfs maanden te wachten op de rui voor een nieuw verenpak, voor ze alsnog los konden. Vrijwel elke vogel die wij ter revalidatie krijgen, is direct of indirect in de problemen gekomen door menselijk handelen. Dat kan soms opzettelijk zijn, bijvoorbeeld als jongeren met een gevonden vogel gaan voetballen. Dit overkomt regelmatig duiven, maar in Woerden gebeurde het dit jaar ook met een moedereend. Ook kregen we een groepje van 6 vergiftigde halfwas ganzen binnen uit Kockengen. Het gebruikte maïs lag nog naast ze. Van deze dieren konden er helaas maar twee gered worden. Zulke voorvallen zijn natuurlijk te triest voor worden. Gelukkig komt dit niet heel vaak voor. De meeste dieren worden de dupe van onbedoelde activiteiten: snoeien of kappen van groen, verbouwingen, vernietiging van leefgebied door huizen- of wegenbouw. En natuurlijk maken onze gedomesticeerde rovers veel slachtoffers onder de vogels. Jaarlijks krijgen we er enkele honderden hierdoor binnen. Verreweg het grootste deel van alle binnengebrachte vogels komt uit de gemeente Utrecht (zie tabel 3 in de bijlage). Uit de gemeente Stichtse Vecht zijn afgelopen jaar beduidend minder vogels naar onze Vogelopvang gebracht. Dit komt doordat deze gemeente sinds dit jaar het dierenvervoer heeft gegund aan het Huisdierenmeldpunt in Utrecht. Om onduidelijke redenen brengt deze organisatie de vogels niet naar onze Opvang. We hebben uit dit gebied veel klachten gehad van dierenartsen die zo n vogel dan kregen. Particulieren uit Stichtse Vecht brengen de door hun gevonden vogels wel gewoon naar onze Opvang; hun aandeel is gelijk gebleven. 4

6 Particulieren komen sowieso al jaren het vaakst een vogel afleveren (zie tabel 4 in de bijlage). In 2013 is hun bijdrage zelfs weer gestegen. Waarschijnlijk komt dit doordat Dierenbescherming Utrecht is gestopt met het dierenvervoer. Mensen vangen dit op door zelf de vogel naar onze Opvang te brengen. Wij juichen dit toe. De ervaring leert dat hoe meer partijen betrokken zijn bij het vervoer, de succeskans van de vogel duidelijk afneemt. Bovendien krijgen mensen bij zelf brengen ook gelijk te zien en te horen wat er met hun vogel gebeuren zal en kunnen ze hierover direct vragen stellen of informatie krijgen. Dit vergroot de betrokkenheid alleen maar. Ook Stichting Dierenhulpverlening Woerden heeft een deel van het gat dat door het vertrek van de Dierenbescherming is gevallen opgevuld, doordat zij de vervoerstaak in de gemeente Nieuwegein van hen hebben overgenomen. Vandaar dat deze dierenambulance relatief meer vogels heeft gebracht dan voorgaande jaren. Bestuur, medewerkers en asielarts Heel 2013 bestond het bestuur van Stichting Vogelopvang Utrecht praktisch gezien uit drie personen, met ieder hun specifieke taken. Zo houdt de voorzitter zich vooral bezig met beleidslijnen op de langere termijn c.q. toekomstvisie en houdt de secretaris contact met collega-asielen, overheden en andere instanties. Ook de aanvragen voor vergunningen en subsidies verlopen na afstemming in het bestuur via de secretaris. De penningmeester bewaakt de financiën, betaalt rekeningen en adviseert binnen het bestuur over eventuele investeringen c.q. onderhoudskosten. De huidige bestuursleden hebben geen contacten of nevenfuncties die nadelig kunnen zijn voor de Vogelopvang of risico geven op belangenverstrengeling. Dit jaar leek het eindelijk te lukken het bestuur uit te breiden. Een donateur met ruime bestuurlijke ervaring meldde zich. Daarnaast meldde zich nog iemand aan. Deze laatste bleek na enkele weken toch te weinig tijd te kunnen vrijmaken en haakte helaas weer af. De tweede helft van de zomer werd echter steeds nijpender, omdat de personele situatie op de Vogelopvang behoorlijke zorgen baarde en omdat twee ervaren bestuursleden aangaven na de zomerperiode toch zeker met hun bestuurswerk te gaan stoppen. Het nieuwe bestuurslid vreesde alleen te komen staan, met onvoldoende inhoudelijke kennis. Deze verantwoordelijkheid durfde hij niet aan en ook hij legde zijn functie weer neer. Een grote teleurstelling voor allen. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht, welke op dit moment bestaat uit dhr. G. Blokland, die als dierenarts betrokken is bij de Vogelopvang. Zijn advies wordt regelmatig gevraagd. Ook in zijn hoedanigheid als asielarts verliep de samenwerking met dhr. Blokland dit jaar weer uiterst prettig. Vogels die door ziekte of letsel nadere medische hulp nodig hadden, konden door onze medewerkers wederom te allen tijde naar zijn praktijk gebracht worden. Daar werden ze dan zo mogelijk behandeld, waarna ze bij de Vogelopvang verder konden revalideren. Zijn bezoeken aan de Vogelopvang waren dit jaar iets minder regelmatig dan gebruikelijk. Gelukkig was er wel frequent contact, bijvoorbeeld op zijn praktijk, zodat informatie-uitwisseling over de organisatorische gang van zaken voldoende plaatsvond. Eind 2012 ging de Vogelopvang op zoek naar een nieuwe beheerder. Al snel meldden zich enkele kandidaten via officieuze wegen. Wij hadden dan ook goede hoop op tijd een geschikte kracht te vinden. Helaas viel dat toch tegen; veelal onderschatte men de functie, dacht er nog een baan of bedrijf naast te kunnen blijven doen en ook de benodigde inhoudelijke kennis werd onderschat. Daarom werd in het vroege voorjaar met spoed toch nog een officiële sollicitatieprocedure opgestart. Dit leverde een aantal veelbelovende kandidaten op. Echter de laatste drie uitgeselecteerden vielen op het laatste moment onverwacht een voor een af om redenen die buiten de invloedssfeer van de Vogelopvang lagen. Wederom dreigde een acuut probleem. Uiteindelijk heeft de Vogelopvang iemand tijdelijk aangesteld die weliswaar te laat gesolliciteerd had om nog in de reguliere procedure mee te kunnen doen, maar alsnog enthousiast bleek. Naast deze tijdelijke beheerder stelden we ook een assistent beheer aan. Iemand die vanaf september een BBL 5

7 opleiding dierverzorging wilde gaan doen en een werk-leerplek zocht voor twee jaar in verband met deze opleiding. Wij kenden hem vanuit zijn vrijwilligerswerk bij een andere dierenorganisatie, waarbij hij een realistische en prettige houding uitstraalde. Met deze twee betaalde krachten hoopten wij de drukke zomerperiode weer het hoofd te kunnen bieden, ondanks het kleine aantal, met name ervaren en zelfstandige, vrijwilligers waar de Vogelopvang nog over beschikte. In de loop van de zomerperiode zouden we dan een nieuwe sollicitatieprocedure voor een beheerder opstarten, waarbij de tijdelijke kracht bij goed functioneren vanzelfsprekend een grote kans zou maken. Helaas liep het allemaal niet zo voortvarend. De tijdelijke kracht merkte al gauw dat het runnen van een Vogelopvang toch niet helemaal haar ding was. De druk bleek voor haar te groot, met name ook de flexibiliteit van inzet en het werken buiten kantoortijden. De assistent beheer bleek prima te voldoen. Al moest ook hij veel werk verzetten. Desondanks wierp hij zich er voor de volle 100% op. Als WA-jonger was hij echter kwetsbaar en ondanks dat wij hem enigszins probeerden te temperen, kreeg hij door een combinatie van omstandigheden binnen en buiten de Opvang een vervelende terugval en viel hij in juli ziek uit. Tot overmaat van ramp viel ook de tijdelijke beheerder in de tweede helft van de zomer grotendeels uit vanwege een hardnekkige blessure. De weinige vrijwilligers hebben dit probleem, met het uiterste van hun krachten kunnen ondervangen, zodat de zorg aan de vogels toch op een acceptabel niveau kon worden gehandhaafd. Gelukkig gaven de resultaten aan dat dat inderdaad nog lukte. De Vogelopvang is dan ook uiterst dankbaar over een groepje van zulke loyale mensen te mogen beschikken. Zonder hen was deze penibele situatie niet zo goed afgelopen. Echter, dit alles toonde eens te meer hoe ongelooflijk kwetsbaar de personele situatie van onze Vogelopvang is. Naar aanleiding van dringende oproepen in onze Nieuwsbrief en andere media eind 2012 had zich begin 2013 weliswaar een flink aantal nieuwe vrijwilligers gemeld, die ook daadwerkelijk voor langere tijd aan de slag gingen, maar voor de eerste zomerperiode voelde men zich nog niet ervaren genoeg om zelfstandig de Opvang te runnen. En ook het verdere jaar meldden zich tientallen geïnteresseerden, maar dit bracht niet voldoende soelaas. Een aanzienlijke groep komt al niet eens opdagen voor het vrijblijvende kennismakingsgesprek. En een aantal valt door diverse omstandigheden meestal veranderingen in de persoonlijke werksituatie weer af. En van het groepje dat wel langer blijft, zijn er te weinig mensen die zich verder ontwikkelen tot zelfstandige vrijwilliger. Natuurlijk heeft dat deels te maken, dat je nogal wat kennis en ervaring moet vergaren hiervoor; het heeft dus z n tijd nodig. Maar ook kiest men steeds vaker liever voor wat minder verantwoordelijkheid en leunt men op de al aanwezige ervaring. Dit maakt de Vogelopvang uiterst kwetsbaar. En tevens legt dit een gigantische druk op de ervaren vrijwilligers; iets wat ook hen kan demotiveren. En zeker wanner dat er steeds minder worden. Zo gaf na de zomer een aantal zeer ervaren krachten aan nu toch eindelijk met hun werk voor de Vogelopvang te stoppen. Vaak wilde men dit al wel langer, maar in verband met het tekort aan mensen bleef men zich toch nog belangeloos voor de Vogelopvang inzetten. Maar de zware zomerperiode deed zich ook of misschien wel juist bij hen gevoelen. Vanwege dit alles besloot het bestuur in de loop van de zomer om niet alleen op zoek te gaan naar een beheerder, maar ook naar iemand met de taak zowel capabele hospitaalvrijwilligers als ook geschikte bestuursleden te werven. In oktober vond de Vogelopvang voor beide functies een gemotiveerde kracht. De opbouwmanager werd iemand die ook gesolliciteerd had voor de functie van beheerder, maar na een dagje praktijk zelf concludeerde dat zij meer affiniteit had met de wat meer organisatorische kant. Alhoewel zij in haar functie ook verplicht 1 à 2 diensten in de week in het hospitaal zou draaien om de beheerder en de vrijwilligers te ontlasten, alsook om een goede kijk te krijgen wat er van vrijwilligers nodig is om binnen onze Opvang te kunnen werken, zou zij voornamelijk de benodigde PR op zich nemen ten behoeve van werving van nieuwe mensen. Met de nieuwe beheerder was al bij de vorige sollicitatieprocedure contact geweest. En ook tussendoor is er diverse keren contact geweest. Daarbij kwamen de door ons nagestreefde kwaliteit 6

8 van zorg en benodigde kennis van zaken uitgebreid aan bod een struikelblok in eerdere situaties. Zij gaf steeds aan dit van harte te ondersteunen. Er leek een goed fundament voor verdere samenwerking gevonden. Zij werd met spoed ingewerkt om de basis van het veelzijdige werk binnen onze Vogelopvang onder de knie te krijgen. Deze haast was omdat de vrijwilligster die dit voornamelijk voor haar rekening nam, op de wachtlijst stond voor een operatie en daarna enige weken uitgeschakeld zou zijn. Na een kleine vier weken moest de nieuweling dan ook al zelfstandig aan de slag, al kon zij vanzelfsprekend een beroep doen op alle ervaren vrijwilligers bij vragen en problemen. Van dit laatste werd weinig gebruik gemaakt en aan het eind van het jaar was het inwerken dan ook nog zeker niet voltooid. We hopen dit in 2014 verder daadkrachtig op te pakken, zodat de beheerder vóór de zomer verantwoord vrijwilligers kan begeleiden in het uitdagende en boeiende werk van opvang en revalidatie van wilde vogels. Eind 2013 waren er nog geen nieuwe bestuursleden gevonden, maar stond wel een aantal kennismakingsgesprekken gepland met enthousiaste en veelbelovende kandidaten hiervoor. Ook meldden zich weer potentiële vrijwilligers van wie een aantal ook al begon met zich in te laten werken. Positieve ontwikkelingen dus. In 2013 hebben maar enkele stagiaires stage gelopen bij onze Vogelopvang. Door het kleine aantal ervaren vrijwilligers was er enkel begeleiding mogelijk voor een beperkt aantal stagiaires. Eén stage is voortijdig afgebroken in verband met persoonlijke problemen van de stagiair. Verdere stages zijn, als gebruikelijk, succesvol afgerond. Gebouwen en onderkomens Ook in 2013 was er weinig tijd en menskracht om grote verbouw- en onderhoudswerken uit te voeren. Wel werd klein onderhoud bijgehouden en ook noodzakelijke kleine reparaties werden vanzelfsprekend uitgevoerd. Een van de vrijwilligsters is begin 2013 begonnen met het vervangen van de tegelterrasjes in de buitenvolières. Zij maakte hier gegoten cementen vloertjes van. Dit verbeterde de waterafvoer aanzienlijk en ook de voegen waren nu weg. Door dit alles werden deze volières veel makkelijker schoon te maken. In de zomerperiode moest dit werk onderbroken worden, omdat alle volières in gebruik waren. Maar aan het eind van het jaar werd deze klus weer opgepakt en zal in deze winter ook afgerond worden. Overige activiteiten en gebeurtenissen Op 12 mei 2013 hield de Vogelopvang de jaarlijkse Open Dag. Vanwege de sollicitantenhektiek kon die pas op het laatste moment georganiseerd worden. Toch werd deze dag goed bezocht, zelfs ondanks dat we die dit jaar niet samen met de buren van de kinderboerderij konden houden. Mensen raken steeds weer onder de indruk van de intensiteit van ons werk en van het grote aantal vogels van ook nog eens zo veel verschillende soorten. En populair blijft ook het van dichtbij meemaken van een voerronde van de jonge vogeltjes. Zowel jong als oud staat vaak vol bewondering te kijken naar het piepkleine grut het geduld van de voerders. Ook de ruil en verkoop van binnen- en buitenplantjes op deze dag krijgt steeds meer aftrek en begint al bijna traditie te worden. De opbrengst hiervan komt natuurlijk ten goede aan de vogels. In de nazomer is er contact geweest met een ambtenaar van de Provincie. Zij wilde informatie ten behoeve van een brief aan alle gemeenten in de provincie om hen te bewegen aan de Vogelopvang te gaan bijdragen en zo gezamenlijk dit nuttige werk in stand te houden. Eind 2013 is deze brief daadwerkelijk verstuurd. Daarnaast is er binnen de Provincie een beleidsvoorstel gedaan om zelf ook jaarlijks ,= aan onze Vogelopvang te gaan bijdragen. Dit voorstel zal in het voorjaar van 2014 behandeld worden. Maar het is zeker goed nieuws. 7

9 Ander goed nieuws kwam uit de gemeente Zeist. Daar heeft met besloten aan alle organisaties die zich met de opvang van inheemse dieren bezighouden te gaan steunen voor een bedrag van 25,= per Zeister dier. Weliswaar hebben zij in totaal voor alle opvangcentra een maximum bedrag ingesteld, waarboven niet meer vergoed kan worden, maar wij zijn zeer blij dat Zeist op deze wijze haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van ook de inheemse dieren in nood. De gemeente Nieuwegein heeft met ingang van 2013 een ander beleid ten aanzien van de vergoeding voor dierenhulp. In plaats van dat zij alle organisaties zelf vergoeden, hebben zij deze taak nu uitbesteed aan Dierenopvangcentrum Reyerscop (DOCR) in Harmelen. DOCR had deze opdracht in de wacht gesleept na een aanbestedingsprocedure hiervoor. Helaas hadden zij niet vooraf bij onze organisatie geïnformeerd naar onze kosten en hadden die dan ook niet meegenomen in hun offerte. Men dacht zelf een acceptabel bedrag te kunnen bepalen. Helaas bleek dit heel veel lager dan wij voorheen kregen en zeker niet kostendekkend. De gemeente Nieuwegein erkende dit probleem en loste dit tijdelijk op. Gedurende 2013 is enkele keren overlegd met zowel DOCR als met Nieuwegein. Aan het eind van het jaar waren er nog geen concrete afspraken, maar de verwachting is om begin 2014 deze kwestie weer naar ieders tevredenheid geregeld te hebben. In november zijn de medewerkers van de Dierenambulance Houten langs geweest voor een praatje over de opvang, revalidatie en EHBO bij wilde vogels. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis bleek ook dit keer heel nuttig. Hoewel beide organisaties met dierenhulp bezig zijn, loopt ieder toch tegen soms heel verschillende zaken op waar je dan ook heel verschillend tegenaan kunt kijken. Dit uitwisselen vergroot het onderlinge begrip en daarmee het vertrouwen en komt de samenwerking ten goede. En daarmee weer de kansen van de vogels. De avond werd van beide kant weer als heel positief ervaren. In maart gaf de Vogelopvang twee groepjes kinderen van een Utrechtse basisschool een rondleiding over de Opvang. Daarbij kregen de kinderen ook uitleg over hoe de Opvang werkt en hoe je weet of vogels hulp nodig hebben en wat je dan wel en ook vooral beter niet kunt doen. De kinderen waren ook dit keer weer erg geboeid door alle nieuwe en bijzondere verhalen en natuurlijk door de vogels die ze nu van wel heel erg dichtbij konden zien. In 2013 had de Vogelopvang het 25 jarig jubileum van het daadwerkelijk opvangen van hulpbehoevende vogels; dat gebeurde in 1988 voor het eerst bij ons. Gedurende het jaar hadden we geen tijd gevonden om aan dit heugelijk feit gepaste aandacht te besteden. Pas helemaal aan het eind van het jaar lukte dit nog. Er werden bescheiden activiteiten gepland voor kinderen uit de buurt in samenwerking met de kinderboerderij. En ook kwam RTV Utrecht in verband hiermee opnames maken. Evenals in 2012 lukte het ons ook in 2013 helaas niet om mee te doen aan de jaarlijkse infomarkt van Archaeopteryx. Deze vereniging van diergeneeskundestudenten organiseert deze markt om bijzondere dieren extra onder de aandacht van vakgenoten te brengen. Wij zijn hier heel graag bij aanwezig, maar de laatste twee jaar gooit het gebrek aan vrijwilligers helaas roet in het eten. Wel hebben we op het verzoek aan Archaeopteryx een lezing gegeven over vogelopvang in Nederland en in onze Opvang in het bijzonder. Dit als onderdeel van een reeks lezingen over de opvang van inheemse dieren. Daarnaast hebben we voor deze studentenvereniging weer een aantal kadavers bewaard ten behoeve van enkele speciale vogel-ehbo-avonden die zij organiseert voor diergeneeskundestudenten. Deze kadavers kunnen dan gebruikt worden om enkele praktische verbind- en priktechnieken op te oefenen. Ook hebben we dit jaar weer kadavers bewaard voor Naturalis, het natuurhistorisch museum in Leiden. Zowel bijzondere als heel gewone vogels zijn bij hen welkom om opgenomen te worden in de onderzoekscollectie. Wij werken hier graag aan mee. Zo krijgen onze vogels ondanks hun dood toch nog een nuttige bestemming. Als aspirant-lid van de VOND hebben we ook in 2013 de jaarlijkse ALV bijgewoond. De ontwikkelingen binnen de VOND stemmen echter wel wat zorgelijk. Het aantal leden groeit 8

10 nauwelijks. En het bestuur is te klein om daadkrachtig plannen te ontwikkelen en vorm te geven. Veel leden hebben het ook erg druk met hun opvangcentrum om extra tijd vrij te maken ten behoeve van de VOND. Bovendien blijkt steeds weer dat een grote groep opvangcentra vooral de eigen belangen behartigd wil zien en enigszins huiverig lijkt om ten behoeve van het algemeen belang en samenwerking eigen autonomie kwijt te raken. Iets wat sowieso niet aan de orde is. Dus dubbel jammer, want wij denken dat samenwerken, het uitwisselen van kennis en het verdiepen van praktische en organisatorische kennis juist kan bijdragen om landelijk de resultaten te verbeteren. En er is, in ieder geval in de vogelopvangwereld, zo is onze eigen ervaring, immers nog heel veel te leren om de dieren steeds beter te kunnen helpen. Wanneer er meer samengewerkt wordt, hoeft niet ieder steeds zelf het wiel uit te vinden. Samenwerking zou dus heel belangrijk moeten zijn. En ook een overkoepelende organisatie die de belangen van de opvangcentra bij bijvoorbeeld overheden kan behartigen is iets waar ieder zegt behoefte aan te hebben. Kortom goede redenen om de VOND te steunen. Desalniettemin heeft de VOND moeit met haar voortbestaan. We hopen dat hier met elkaar een oplossing voor gevonden zal worden. Stichting Dierenlot heeft in 2013 weer twee beneficiantendagen georganiseerd. Goede-dierendoelen kunnen bij deze organisatie kleinschalige fondsen aanvragen voor concrete projecten. De beneficiantendagen zijn vooral bedoeld voor netwerken, informatie-uitwisseling en controle van de ambulances. De Vogelopvang is op beide dagen aanwezig geweest. Het was goed om collega s, maar ook mensen die op een volstrekt ander vlak met dierenhulp bezig zijn, te ontmoeten. In 2013 hebben we ook weer prettig samengewerkt met diverse dierenambulanceorganisaties en andere vogelasielen. En ook met onze buren van kinderboerderij Nieuw Rotsoord blijven de contacten en samenwerking onveranderd plezierig. 9

11 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Algemene toelichting Het jaar 2013 was op het financiële vlak een rustig jaar. Er is niet geïnvesteerd in grote projecten. De loonkosten van de beheerder blijven de grootste kostenpost. De Vogelopvang heeft extra subsidie ontvangen, wat de financiële positie heeft verstevigd. Jaarcijfers 2013 t.o.v en begroting 2014 BEGINSALDI (1 januari) begroting begroting EINDSALDI (31 december) spaarrekeningen , ,35 spaarrekeningen , ,96 r.c , ,41 r.c , ,52 kleine kas 969,21 17,27 kleine kas 17,27 275,35 totaal , ,03 totaal , ,83 INKOMSTEN UITGAVEN donaties 9.478, , ,00 loonkosten , , ,00 giften particulieren , ,13 organisatie 3.912, , ,00 gift veterinair 5.495, , ,00 onderhoud 3.027, , ,00 giften fondsen 500,00 500,00 nutsbedrijven 5.545, , ,00 subsidies / contracten , , ,00 voer 8.229, , ,00 rente 2.135, , ,00 veterinaire zorg 9.710, , ,00 bijzondere baten 1.500,00 milieu / hygiëne 3.661, , ,00 vervoer 3.553, , ,00 verzekeringen 682, , ,00 subtotaal , , ,00 subtotaal , , ,00 reserveringen - afschrijvingen 9.100, , ,00 totaal , , ,00 totaal , , ,00 balans , , ,00 Beschrijving van de inkomstenposten en toelichting op de cijfers Donaties Dit betreft de vaste, jaarlijkse donaties die onze meer dan 370 donateurs gezamenlijk opbrengen. De minimumbijdrage die wij vragen bedraagt 10,=. Onze donateurs hebben ons ook dit jaar gemiddeld veel meer gegund. Giften particulier Hier gaat het om de incidentele, losse giften die particulieren aan de Vogelopvang doen; hetzij via de bank, hetzij via de giftenbussen bij de Opvang of de collectebus bij enkele dierenartsen. Ook zijn hierin de giften opgenomen die tijdens de jaarlijkse Open Dag zijn gedaan. In dit bedrag zitten ook de vele extra giften die onze vaste donateurs aan ons hebben overgemaakt. Daarnaast mochten we dit jaar twee legaten ontvangen van samen meer dan 7.500,-. Gift veterinair De kosten die de asielarts maakt voor het vogelhospitaal zijn erg hoog. Aan consulten, visites, kleine operaties en röntgenfoto's is hij gemiddeld zo n 750,= per maand kwijt. Deze kosten 10

12 kunnen helaas maar voor een klein deel daadwerkelijk worden vergoed. Zo gaat het diergeneeskundige deel van de vergoeding die de Vogelopvang van de gemeente Nieuwegein krijgt naar onze asielarts. Maar voor de rest heeft Stichting Vogelopvang Utrecht niet de financiële ruimte. Gelukkig blijkt onze asielarts nog steeds bereid het grote restbedrag aan ons te schenken. Dit is een zeer belangrijke geste. Giften fondsen Hierbij worden de giften genoemd die door organisaties, zoals liefdadige instellingen of banken, gedaan worden; meestal ten behoeve van een speciaal project. In 2013 hebben we alleen van Stichting Dierenlot een bijdrage ontvangen. Subsidies / contracten In deze rubriek vermelden we de subsidies van overheden en organisaties die we jaarlijks mogen ontvangen, zoals van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Zeist. Van de gemeente Nieuwegein ontvangt de Vogelopvang een vergoeding per vogel. De gemeente Utrecht betaalt jaarlijks een vaste vergoeding voor watervogels in het kader van botulismebestrijding en sinds 2010 ook, ter dekking van een substantieel deel van de exploitatiekosten, een structurele subsidie. In 2013 heeft de Vogelopvang van de gemeente Utrecht een eenmalige extra bijdrage van ,= ontvangen. Van de gemeente Zeist is dit jaar voor het eerst subsidie ontvangen. Met de afdeling Utrecht/Amersfoort van Dierenbescherming en Stichting Dierenhulpverlening Woerden hebben we min of meer vaste afspraken over een jaarlijkse bijdrage. Bijzondere baten Dit is de opbrengst van de verkoop van één van de twee auto's die de Vogelopvang vorig jaar in bezit had. Beschrijving van de uitgavenposten en toelichting op de cijfers Loonkosten In deze post zijn het salaris van de betaalde krachten, de sociale lasten die erbij horen en de administratiekosten van Stichting Werkgeversinstituut, die het formele werkgeverschap voor ons uitvoert, opgenomen. De kosten zijn in 2013 lager uitgevallen dan begroot. Organisatie In deze post zijn alle kosten opgenomen die we hebben gemaakt voor o.a. administratie, telefoon, het vervaardigen en versturen van de Nieuwsbrieven, het secretariaat, maar ook de kosten voor huishoudelijke artikelen, koffie en thee en dergelijke. Onderhoud Alle kosten die gemaakt worden voor schilderwerk, reparaties e.d. aan de opstallen en inventaris vallen hieronder. Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot. Nutsbedrijven Dit zijn de rekeningen voor water, gas, elektra en waterschapsbelasting. Dit is hoger uitgevallen dan begroot, omdat er dit jaar geen teruggave energiebelasting is ontvangen. Voer Hierin zitten alle betalingen aangaande voer en voedingssupplementen voor de vogels. Jaarlijks wordt ons een flinke hoeveelheid blikvoer geschonken door C&D Foods. Als dit ook gekocht moest worden, dan zouden de kosten voor voer beduidend hoger uitvallen. 11

13 Veterinaire zorg Hier gaat het om alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van diergeneeskundige zorg aan de vogels. Hiervan kan Stichting Vogelopvang Utrecht eigenlijk alleen de medicijnen en speciale benodigdheden, zoals verbandmiddelen, spalken etc. vergoeden. Gelukkig werden ook dit jaar weer de kosten voor handelingen, consulten en visites grotendeels door onze asielarts geschonken. Zie hiertoe de uitleg bij de post gift veterinair. Milieu / hygiëne De noodzakelijke abonnementen die we hebben afgesloten voor de vuilophaaldienst en de ongediertebestrijding vallen in deze post. Ook de aanschaf van middelen ter ontsmetting van dierenverblijven en ruimten, alsmede voor hygiënische reiniging van handen valt onder deze post. Vervoer In deze post is niet alleen de benzine opgenomen, maar ook de verzekering, wegenbelasting en het onderhoud van de asielauto. Omdat de Vogelopvang over eigen vervoer beschikt, kunnen vogels worden uitgezet op het meest geschikte moment en kan voer en andere benodigdheden worden gehaald. Verzekeringen De autoverzekering is, zoals gezegd, opgenomen bij de post vervoer. Alle andere verzekeringen, zoals de collectieve ongevallenverzekering, de bedrijfsaansprakelijkheid en de verzekeringen voor de inventaris, inboedel en opstallen, zijn hier ondergebracht. In verband met een herwaardering van de opstallen is dit bedrag hoger uitgevallen dan begroot. Reserveringen Er zijn geen reserveringen. Afschrijvingen Dit betreft de afschrijvingen voor gebouwen en inventaris. De bedragen zijn gebaseerd op de verzekerde waarden ervan. De gebouwen worden in 25 jaar afgeschreven en de inventaris in 10 jaar. In verband met de herwaardering van de opstallen (zie post Verzekeringen) is dit bedrag omhooggegaan. Balans Met name omdat de loonkosten in 2013 veel lager zijn uitgevallen dan begroot, vertoont de jaarrekening een overschot in plaats van het verwachte tekort. Toelichting op de begroting 2014 De loonkosten blijven de hoogste uitgaven. Een groot deel van de begroting zal hieraan gespendeerd moeten worden. We gaan ervan uit dat alle overige kosten in 2014 gewoon door zullen gaan. In 2014 zal nog een aantal grote klussen worden opgepakt, zoals het vervangen van de dakplaten op de volières. Ook moet waarschijnlijk een nieuwe hogedrukreiniger worden aangeschaft. Al met al vertoont de begroting over 2014 helaas een flink tekort. Gelukkig heeft Stichting Vogelopvang Utrecht door een groot legaat enige jaren geleden enige reserve om dit op te vangen. Maar dit potje is beperkt, dus doen wij elk jaar weer ons uiterste best deze financiële gevolgen zo veel mogelijk te beperken door het aanschrijven van fondsen en overheden die nog niet bijdragen. En hopelijk leveren de particuliere giften weer een substantiële bijdrage; al is dit niet te begroten. Naast dit alles rekenen we ook weer op de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Zeist. En de ontwikkelingen in de Provincie stemmen ons ook hoopvol over een bijdrage van die zijde. Al hebben we deze nog niet meegenomen in de begroting over 2014, er moet immers in de Provinciale Staten nog over gestemd worden. Met dit alles kunnen we het jaar 2014 in financieel opzicht in redelijk vertrouwen tegemoet zien. 12

14 PLANNEN VOOR 2014 Al jaren blijkt de personele situatie van Stichting Vogelopvang Utrecht de grootste acute zorg. Inherent hieraan is de zorg om het kennis- en ervaringsniveau binnen ons vogelhospitaal. Langzaam maar zeker vertrekken ook ervaren en zeer trouwe vrijwilligers. Als er niet voldoende nieuwe aanwas is, waar zij hun kennis en ervaring tijdig aan over kunnen dragen, gaan deze jammerlijk verloren. En zoals al gezegd, er is juist nog zo veel te leren. De wervingsactie eind 2012 laat zien dat actief werven werkelijk zin kan hebben. Al is ook de ervaring dat dit gedoseerd dient te worden, om mensen en media niet doof te maken voor herhaaldelijke noodoproepen. Vandaar dat een medewerkster is aangetrokken die deze activiteit gaat coördineren en vormgeven. En ook het aanstellen van de nieuwe beheerder moet leiden tot een hernieuwde mogelijkheid mensen adequaat in te werken en te begeleiden. Beide medewerksters zijn vooreerst tot eind april 2014 aangesteld. De situatie is immers zo precair dat in de aanloop naar het zomerseizoen van 2014 geëvalueerd zal worden of er voldoende basis is met elkaar verder te gaan. Of misschien wel of er met onze Vogelopvang wel verder kan worden gegaan. Bij ons heeft kwaliteit van zorg en reële kansen voor de vogels op adequate herstel en dus kansrijke tweede leven in de vrije natuur altijd voorop gestaan. Dit kan alleen vorm krijgen met voldoende mensen én voldoende kennis binnen je Vogelopvang. Wat dat betreft is het vertrek van een aantal zeer ervaren krachten dan ook zeker een aderlating. Gelukkig is aan het begin en ook aan het eind van 2013 er wel een aantal nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Dat stemt positief. Desalniettemin zal moeten blijken of dit het verlies van genoemde ervaren krachten al vóór de komende zomer voldoende kan opvangen. Dat zal zeker een uitdaging blijven. Temeer daar ook de beheerder nog veel kennis en ervaring op moet doen om het werk en deze vrijwilligers adequaat te kunnen begeleiden. Vooralsnog gaan wij er zeker vanuit dat dat zal lukken, al zal komend jaar niet het makkelijkste worden hierdoor. Ook op bestuurlijk vlak hopen we op getalenteerde uitbreiding of beter opvolging, omdat alle zittende bestuursleden hebben aangegeven op korte termijn te willen stoppen met hun bestuurswerk. Hoopgevend is dat al diverse kennismakingsgesprekken gepland zijn met potentiële bestuursleden. En ook fijn is dat de zittende leden hebben aangegeven van harte bereid te zijn deze nieuwe mensen desgewenst gedegen in te werken. Want ook de organisatorische kant van Stichting Vogelopvang Utrecht is uitermate veelzijdig. Men heeft te maken met specifieke en gecompliceerde wet- en regelgeving, vrijwilligersbeleid, werkgeverschap, lobbywerk, financiën, PR en zeker ook met de inhoudelijke verzorgtaak waar het bestuur eerstverantwoordelijke voor is. Kortom, veel om je in te verdiepen. We verwachten dat bovenstaande veel tijd en energie zal vergen. Het heeft dan ook veruit de hoogste prioriteit. Mocht er daarnaast nog gelegenheid zijn dan zullen we zeker zal het onderhoud, reparaties en vernieuwingen die de afgelopen jaren noodgedwongen zijn blijven liggen oppakken. Daarbij valt in eerste plaats te denken aan het dak van de buitenvolières. Door een verkeerde materiaalkeuze vallen hier elk jaar meer gaten in door vallende walnoten. Hierdoor kunnen ook gevaarlijke situaties ontstaan, wanneer vogels zich door ongeziene gaten naar buiten proberen te wurmen. Het vervangen van de tegelterrasjes in deze volières door gladde cementvloeren hopen we begin 2014 af te ronden. Dit maakt het schoonmaken een stuk eenvoudiger en komt dus ook de hygiëne ten goede. Verder hopen we ook de natte ruimte te kunnen aansluiten op de natuurlijke waterbron. Dit zal enorm veel in het waterverbruik schelen en we verwachten dat het bronwater nog beter voor het verenpak van de vogels is dan het kraanwater waar relatief veel kalk inzit. Vanzelfsprekend blijft het verkrijgen van structurele financiering ook hoog op ons prioriteitenlijstje staan. Doordat de Vogelopvang gelukkig enige reserves heeft, lijkt de financiële situatie op dit moment weliswaar niet acuut, maar toch is er jaarlijks sprake van een fors tekort. 13

15 We hopen goede berichten te krijgen vanuit de Provincie en zullen zeker aanhaken bij hun brief waarin zij regiogemeenten oproepen Stichting Vogelopvang Utrecht ook financieel te gaan steunen. Verder hopen we de regeling met Nieuwegein weer op orde te krijgen. Gezien de houding van deze gemeente hebben wij er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Zo hopen we beetje bij beetje ook voldoende financiële zekerheid te krijgen om de toekomst van de Vogelopvang te waarborgen Die zekerheid is immers wel nodig om personeel te kunnen blijven betalen en de vogels verantwoord te kunnen blijven revalideren. Want die vogels, daar draait alles natuurlijk om; daarvoor komen al die burgers naar ons toe. Ons belangrijkste doel blijft immers: het verantwoord revalideren van in nood geraakte vogels. Daar willen we ook in 2014 onverdroten mee doorgaan. 14

16 CONCLUSIE Het jaar 2013 was een zwaar jaar voor de vrijwilligers. Heel veel werk hebben zij met elkaar moet opvangen, doordat de ondersteunende en begeleidende betaalde krachten in juist de drukke periode uitvielen. De resultaten van de vogels tonen dat hen dit, desondanks, bovenwel gelukt is. Stichting Vogelopvang Utrecht is erg blij over zulke loyale vrijwilligers te beschikken. Alleen zouden dit er veel meer moeten zijn. Het bestuur meent dat de kritieke personele situatie van het afgelopen jaar niet voor herhaling vatbaar is. En omdat aan het eind van de zomer een aantal ervaren krachten aangaf nu toch echt met de Vogelopvang te gaan stoppen, heeft zij besloten grote prioriteit te leggen in het werven van voldoende mensen en in het hun laten verkrijgen van voldoende kennis om het opvangwerk verantwoord te kunnen uitvoeren. Een grote investering is hiertoe gedaan door hiervoor een speciale betaalde kracht aan te stellen. In de loop van de winter 2013/14 zal moeten blijken of dit voldoende soelaas biedt. De ontwikkelingen zijn voorzichtig hoopvol, maar eind 2013 waren de zorgen zeker nog groot. Ook omdat met weer een nieuwe en relatief onervaren beheerder gestart moest worden. Terwijl deze wel juist de nieuwe vrijwilligers moet sturen en bijstaan. Een evaluatie aangaande de personele situatie in het voorjaar van 2014 zal duidelijkheid moeten geven. Positief is ook dat gemeenten heel langzaam steeds meer lijken te gaan inzien dat ook voor hen een taak is weggelegd in de opvang van hulpbehoevende inheemse dieren. Zij dienen hun burgers immers te voorzien van wettelijke noodzakelijke voorzieningen. Ook opvangcentra voor wilde dieren zijn wettelijk noodzakelijk. Hoe is het voor burgers anders mogelijk hun wettelijke plicht om dieren in nood de nodige zorg te (laten) geven ook voor wilde, dus beschermde, vogels uit te voeren? Wij zijn blij dat in 2013 de gemeente Zeist deze verantwoordelijkheid concreet vorm gegeven heeft door een vergoeding per vogel toe te zeggen. En dat er behoefte aan is aan de opvang van vogels, met name ook door gewone burgers, blijkt wel uit de grote aantallen vogels die bij onze Vogelopvang gebracht worden. Veelal door mensen zelf, die het belangrijk vinden dat zo n diertje geholpen wordt. Stichting Vogelopvang Utrecht wil al die mensen en de vogels zeker ook in de toekomst verantwoord van dienst kunnen zijn, opdat steeds meer mensen bewust en verantwoord leren omgaan met vogels en milieu. Dáár gaan wij voor! 15

17 BIJLAGE Tabel 1: Overzicht opgevangen vogels in Vogelsoort TOTAAL Vogelsoort TOTAAL Futen Fuut 13 Pelikaanachtigen Aalscholver 9 Reigers Blauwe reiger 27 Zwanen Knobbelzwaan 53 Ganzen Brandgans 4 Canadese gans 3 Grauwe gans 18 Kolgans 1 Eenden Bergeend 1 Kuifeend 2 Parkeend 67 Smient 1 Wilde eend 134 Buizerds, Haviken en Kiekendieven Buizerd 15 Havik 2 Sperwer 8 Valken Boomvalk 1 Torenvalk 6 Hoenderachtigen Fazant 8 Rode patrijs 1 Rallen Meerkoet 74 Waterhoen 13 Plevieren Kievit 1 Snippen Houtsnip 17 Overige steltlopers Scholekster 19 Meeuwen Kleine mantelmeeuw 25 Kokmeeuw 60 Stormmeeuw 32 Zilvermeeuw 7 Sterns Visdief 2 Duiven Holenduif 5 Houtduif 422 Postduif 8 Sierduif 7 Stadsduif 196 Turkse tortel 223 Uilen Bosuil 4 Kerkuil 1 Ransuil 1 Steenuil 2 Gierzwaluw 71 IJsvogel 1 Spechten Groene specht 2 Grote bonte specht 16 Zwaluwen Boerenzwaluw 10 Huiszwaluw 8 Kraaiachtigen Ekster 100 Kauw 202 Roek 2 Vlaamse gaai 71 Zwarte kraai 92 Mezen Koolmees 83 Pimpelmees 52 Lijsters Koperwiek 3 Kramsvogel 3 Merel 330 Zanglijster 12 Goudhaantjes Goudhaan 1 Piepers Graspieper 1 Vinken Groenling 7 Keep 1 Putter 5 Sijs 1 Vink 16 Mussen Huismus 76 Ringmus 3 Overige zangvogels Boomklever 1 Boomkruiper 3 Bosrietzanger 5 Fluiter 1 Grauwe vliegenvanger 1 Heggenmus 17 Paapje 2 Roodborst 8 Spreeuw 36 Tapuit 1 Tjiftjaf 4 Tuinfluiter 1 Winterkoning 10 Zwartkop 10 Overige niet-inheemse vogels Lachduif 2 Muskuseend 3 Nijlgans 1 TOTAAL

18 Tabel 2: Jaarlijks aantal opgevangen vogels in de laatste vijf jaar. JAAR AANTAL VOGELS Tabel 3: Herkomst binnengebrachte vogels in de laatste vijf jaar. VINDPLAATS (GEMEENTE) Utrecht 51% 52% 51% 45% 45% Nieuwegein 9% 8% 7% 7% 9% Houten 5% 5% 6% 6% 9% Woerden 7% 6% 6% 7% 6% Bodegraven-Reeuwijk (1%) (1%) 1% 3% 4% Zeist 5% 4% 5% 5% 4% Stichtse Vecht (7%) (7%) 6% 7% 3% De Bilt 3% 4% 4% 4% 3% Gorinchem 1% 0% 2% 2% 2% Vianen 1% 1% 1% 2% 2% Tabel 4: Relatieve aandeel van brengers van vogels in de laatste vijf jaar. BRENGER Particulieren 49% 50% 55% 48% 55% Dierenhulpverlening Woerden 13% 13% 8% 11% 16% DA Utrecht 10% 14% 12% 10% 12% DA Vianen 2% 2% 5% 8% 7% DA Houten/De Heuvelrug 3% 3% 4% 5% 7% 17

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Geld zoeken loont. Werkboek behorende bij de workshop

Geld zoeken loont. Werkboek behorende bij de workshop Geld zoeken loont Werkboek behorende bij de workshop Colofon Deze workshop en het bijbehorende werkboek zijn ontwikkeld door vof Jan Klumper Marjolijn Lamme in opdracht van de stichting Nederlands Expertise

Nadere informatie

Inhoud. Haagse Vogelbescherming

Inhoud. Haagse Vogelbescherming Jaarverslag 2012 Haagse Vogelbescherming Ereleden Dr. A. Schierbeek; S.G.A. Doorenbos; J.P. Strijbos; H. van Dongen; W.M. Lans; A. van der Laan; J. Rijnveld; H.G. Bolten; mevr. F.J. Bolten-Hinrichs; A.J.

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Augustus 2013. Hoofdstuk 1 Wat we wilden

Augustus 2013. Hoofdstuk 1 Wat we wilden Evaluatie van de Pilot van het Wereldvrouwenhuis 'Mariam van Nijmegen' Opvanghuis voor dakloze vrouwen zonder papieren die hiervoor medisch geïndiceerd zijn. Augustus 2013 Hoofdstuk 1 Wat we wilden Doelstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie