Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bureau Discriminatiezaken Kennemerland"

Transcriptie

1 I Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Jaarverslag 2008 Bureau Discriminatiezaken 1 jaarverslag 2008

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en samenvatting 4 2. Klachtbehandeling en registratie 6 3. Voorlichting en projecten Onderzoek en monitoring Advisering, beleidsbeïnvloeding en samenwerking 16 Bijlagen 1. Lijst van bestuur en medewerkers Overzicht klachten en meldingen Voorlichting en trainingen 22 Bureau Discriminatiezaken 2 jaarverslag 2008

3 V Voorwoord Dit verslag beschrijft de taken en activiteiten van de stichting Bureau Discriminatiezaken Kennemerland over het jaar Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) is de huidige naam van het bureau dat tot eind 2007 Anti Discriminatie Bureau regio Haarlem heette. Het jaar stond voor een groot deel in het teken van wetgeving die aanstaande was, van Wilders en zijn film en van het 25-jarig bestaan van het bureau. De 'wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen' zou per 1 januari 2009 van kracht worden, maar dat is niet gehaald. De wet komt voort uit het rapport "Perspectief op gelijke behandeling", waarvan de belangrijkste conclusie was dat iedere burger in Nederland een beroep moet kunnen doen op een laagdrempelige voorziening die discriminatie en ongelijke behandeling voorkomt en bestrijdt. In aanloop naar het van kracht worden van de wet, heeft de rijksoverheid jaarlijkse overgangsregelingen opgesteld met daarin een financiële component. Dit bracht met zich mee dat elk bestaand anti discriminatie bureau een substantieel bedrag ontving om de werkzaamheden uit te breiden en verder te professionaliseren. Ook het BD Kennemerland kon hierdoor een flinke slag maken: meer medewerkers, die samen meer werk konden verrichten. Met name in de taken voorlichting en onderzoek en monitoring is veel gebeurd. Dit had invloed op het aantal meldingen: dat waren er 303. We zijn erg blij met deze omstandigheden en mogelijkheden: erkenning en zo veel meer armslag om meer werk uit te kunnen voeren. De heer G. Wilders drukte een stempel op de samenleving. Zijn uitspraken en zijn film hadden invloed op het werkveld. Het Openbaar Ministerie had lang de tijd nodig om te bepalen of ze tot vervolging over zou gaan. Toen het OM besloot dat niet te doen, werd daar bezwaar tegen aangetekend door een aantal partijen bij het Gerechtshof. De film Fitna zorgde voor veel consternatie en commotie voordat iemand de film gezien had. Angst en onrust waren aanleiding om bijeenkomsten in diverse gemeentes te beleggen om de eventuele gevolgen na het uitkomen van de film te bespreken. Uiteindelijk viel het allemaal erg mee. De vrijheid van meningsuiting kwam bijzonder vaak ter sprake. In het najaar van 2008 bestond het bureau 25 jaar. Bij de oprichting was de naam Haarlem tegen fascisme en discriminatie; inmiddels is het een professionele en deskundige organisatie, alle gronden van discriminatie bestrijkend en werkzaam in de gehele politieregio Kennemerland. We hebben ons afgevraagd of we een 25-jarig bestaan moesten vieren of gepast herdenken, maar de bijeenkomst was positief en geslaagd. We willen een deskundige partner zijn voor een brede doelgroep en een uitgebreid netwerk, zodat we gezamenlijk kunnen streven naar een tolerante en begripvolle samenleving waarin discriminatie steeds minder voorkomt en als het toch voorkomt, goed bestreden wordt. In het Mondiaal Centrum Haarlem waar ons kantoor is gevestigd, is de kruisbestuiving tussen verschillende organisaties al vaak zichtbaar en vruchtbaar. Wij hopen dat we ook de komende 25 jaar een zinvolle bijdrage aan een dergelijke samenleving kunnen leveren. Het BD voert haar werkzaamheden uit met een aantal mensen. Naast degenen die in dienst zijn, leveren stagiaires bij de klachtbehandeling een belangrijke bijdrage. Ook de bestuursleden van het BD dragen regelmatig een steentje bij. Het werk van het bureau zou echter niet gedaan kunnen worden zonder de betrokkenheid van vele medewerkers van andere instellingen, met name in de regio Kennemerland. Wij zijn Bureau Discriminatiezaken 3 jaarverslag 2008

4 zeer erkentelijk voor de betrokkenheid van veel mensen bij het bewerkstelligen van een gelijke behandeling voor iedereen en een verdraagzame samenleving. Alleen dit al toont het belang aan van de doelstelling van ons werk. Het verslag geeft inzicht in meldingen inzake discriminatie en ongelijke behandeling (hoofdstuk 2), activiteiten gericht op voorlichting en bewustwording (hoofdstuk 3), onderzoek en monitoring (hoofdstuk 4) en advisering en samenwerking (hoofdstuk 5). Dit verslag begint met een inleidende samenvatting Inleiding en samenvatting Aan het begin van dit jaarverslag over 2008 geeft het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) een samenvatting. Het BD is een breed geörienteerd bureau: het kijkt naar alle gevallen en gronden van discriminatie en ongelijke behandeling. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet ligt aan de basis: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. De doelstelling, het voorkomen en bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling, wordt middels vijf kerntaken bewerkstelligd: klachtbehandeling registratie onderzoek en monitoring voorlichting, deskundigheidsbevordering en bewustwording advisering, beleidsbeïnvloeding en samenwerking Het BD wil het belang van het bestaan van een instelling die zich inzet voor een gelijke behandeling van iedereen nogmaals onderstrepen. Ook de landelijke overheid ziet een belangrijke en prominente rol weggelegd voor anti discriminatie bureau's op het gebied van discriminatie bestrijding, het streven naar gelijke behandeling van een ieder die in Nederland verblijft, het bevorderen van integratie en daarmee samenhangend het tegengaan van uitsluiting en radicalisering. Met het oog op de wetgeving, waarin staat dat gemeentes hun burgers toegang tot een onafhankelijke anti discriminatie voorziening moeten bieden, heeft het bureau zich actief gericht op de gemeentes die nog geen samenwerkingsrelatie met het regionale deskundige bureau op het gebied van gelijke behandeling hebben. Heel positief is dat vier van de vijf gemeentes zich hebben aangesloten, ook al is de wet nog niet in werking getreden. Maatschappelijke rol Het maken van beledigende opmerkingen naar anderen neemt nog steeds toe, evenals de acceptatie ervan. Toch zijn er geluiden, onder meer uit de Tweede Kamer, dat 'hufterigheid' moet stoppen. Onnodig kwetsen bevordert geen integratie, maar sluit mensen uit. Diversiteit in brede zin heeft juist een positief effect. Het BD heeft een rol in het laten zien van die positieve effecten en in het kweken van begrip tussen verschillende groepen. Bureau Discriminatiezaken 4 jaarverslag 2008

5 In de praktijk brengt dit meer samenwerking met andere instellingen met zich mee. Gezamenlijke projecten willen bewerkstelligen dat een ieder geaccepteerd wordt in de samenleving en zich daarin veilig voelt. Meldingen Bij het bureau is het aantal meldingen in 2008 aanzienlijk gestegen, van 211 in 2007 naar 303 dit jaar. Toch is dit het topje van de ijsberg van wat er gebeurt aan discriminatie en ongelijke behandeling. Een onderzoek dat de vijf anti discriminatie bureau's in Noord Holland hebben laten uitvoeren begin 2008, toonde aan dat 12% van de ondervraagden het jaar voorafgaand aan de vraag, één of meer keren was geconfronteerd met discriminatie. De meest genoemde grond was leeftijd. Het BD hamert er voortdurend op dat het doen van melding zo belangrijk is. Met de signalen immers kan maatwerk op het gebied van voorlichting, advies en onderzoek geleverd worden. Zo hebben de verschillende kerntaken een wisselwerking op elkaar. Preventie De activiteiten binnen de kerntaak preventie en voorlichting zijn van groot belang. Voorkómen is immers beter dan genezen. Daarnaast is het belang duidelijk van communicatie en dialoog tussen mensen die anders zijn of lijken, opdat ze elkaar leren kennen. De geparafraseerde uitdrukking "bekend maakt bemind" dient als leidraad bij de activiteiten. Het BD kan en wil een rol van betekenis blijven spelen in de nuancering van het debat en van standpunten en in het doen verbeteren van de beeldvorming over minderheden. Onderzoek en monitoring Aansluitend op het voorgaande, is ook onderzoek en monitoring belangrijk. Hiermee worden groepen die geconfronteerd kunnen worden met discriminatie gevolgd en bij hen wordt navraag gedaan naar ervaringen. De resultaten van onderzoeken kunnen op hun beurt als uitgangspunt dienen voor advies, voorlichting en projecten. Gedurende het uitvoeren van het onderzoek, komen ook weer meldingen binnen. De naamsbekendheid van het bureau neemt door het onderzoek toe. Het Bureau Discriminatiezaken is in 2008 opnieuw gegroeid qua deskundigheid en qua verankering in de maatschappij. Meer burgers en meer organisaties hebben hun weg naar het bureau gevonden. Het BD zelf is meer zichtbaar geweest, meer het veld ingegaan en heeft meer van zich laten horen. Uiteraard zijn er verbeterpunten, maar het BD heeft een goed jaar achter de rug. Bureau Discriminatiezaken 5 jaarverslag 2008

6 2 2. Klachtbehandeling en registratie Eén van de kernactiviteiten van het BD is de behandeling van klachten en meldingen inzake discriminatie en ongelijke behandeling. De registratie van alle klachten en meldingen is ook een kerntaak; dit zal ook in de wet als een kerntaak worden opgenomen. Overheden hechten hier veel waarde aan, mede vanwege internationale rapportageverplichtingen. Aangezien deze taken zo nauw met elkaar samenhangen worden ze in één hoofdstuk opgenomen. Het BD is een laagdrempelig bureau. Dienstverlening aan mensen die een klacht of melding indienen, is voor hen kosteloos. Het bureau is alle werkdagen geopend en is dan zowel fysiek als telefonisch bereikbaar. Middels diverse communicatiemiddelen kunnen mensen ook buiten kantoortijden contact opnemen. Het BD heeft een eigen werkwijze met betrekking tot klachtbehandeling. Deze werkwijze is tot stand gekomen na jaren van ervaring en is mede gebaseerd op landelijk gemaakte afspraken. Het BD heeft een eigen verantwoordelijkheid en stelt zich onafhankelijk op; waar mogelijk zal het de klacht of melding onderzoeken. Vervolgens wordt bekeken of de zaak in behandeling wordt genomen. Wanneer een wederpartij bekend is, dan wordt die aangeschreven met de vraag om zijn of haar visie op de melding: er zitten immers altijd twee kanten aan een verhaal; hoor en wederhoor is voor het BD van groot belang. Op die manier is een onafhankelijk oordeel over een klacht mogelijk. Na een reactie te hebben ontvangen, wordt in overleg met de melder bekeken wat de volgende stappen zouden kunnen zijn. Mogelijke vervolgstappen zijn bijvoorbeeld: bemiddeling informatie / advies / doorverwijzing zelfredzaamheid / advies voor eigen actie ondersteuning bij procedures, zoals bij o Commissie Gelijke Behandeling o reclame code commissie o bedrijfstak gerelateerde klachtcommissies alleen registratie / luisterend oor bieden Voor elke stap is landelijk een gemiddeld rekenmodel vastgesteld met het aantal uren dat besteed wordt. In artikel 1 van de Grondwet, het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Wet Gelijke Behandeling staan verschillende gronden waarop gediscrimineerd kan worden. Het BD Kennemerland onderscheidt in de registratie 1 de volgende discriminatiegronden: herkomst/kleur/ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, handicap, burgerlijke staat, arbeidsduur, antisemitisme 2 en overig. Toelichting In 2008 registreerde het BD 303 klachten. Dat is 44% meer dan vorig jaar. Met ingang van 2008 wordt gewerkt met een nieuw registratiesysteem. Per melding is soms sprake van 1 In een landelijk registratiesysteem dat leden van de landelijke vereniging tegen discriminatie gebruiken. 2 Wettelijk valt antisemitisme onder ras of godsdienst. Bureau Discriminatiezaken 6 jaarverslag 2008

7 meer gronden. Deze worden apart geregistreerd. Daarom komt het aantal gronden (312) hoger uit dan het aantal klachten. De sterke toename is deels toe te schrijven aan het aantal klachten over de grond geslacht. Het BD heeft in werkgevers aangeschreven over het feit dat zij in personeelsadvertenties met vacatures specifiek vroegen naar mannen of vrouwen voor bepaalde functies, terwijl dit wettelijk niet is toegestaan. In 2007 betrof dit 7 werkgevers. Daarnaast is de sterke groei toe te schrijven aan de gronden seksuele gerichtheid, handicap en nationaliteit Discriminatie vanwege herkomst, kleur of ras is al jarenlang de meest voorkomende grond. In 2008 kwamen hierover 141 meldingen binnen. Relatief gezien is echter sprake van een daling. Het aandeel van de grond herkomst/kleur/ras lag enkele jaren rond de 60%, in 2008 is het aandeel van deze grond op het totale aantal meldingen gedaald naar 45%. Landelijke afspraken per 2003 over de wijze van registratie, namelijk dat bekladdingen onder de grond herkomst/kleur/ras vallen, zorgen er mede voor dat deze grond zo hoog is: een groot aantal bekladdingen, waaronder hakenkruisen, is gebaseerd op herkomst en heeft als doel mensen op hun afkomst te beledigen of te kwetsen. Opgemerkt dient te worden dat ook mensen van Nederlandse afkomst melding maken van discriminatie of ongelijke behandeling op grond van herkomst, huidskleur of ras. De melding heeft dan meestal betrekking op een ander persoon. Het aantal meldingen met betrekking tot de grond geslacht is in 2008 opvallend hoog met 52. Het merendeel van de stijging is te verklaren uit de extra aandacht die het BD heeft besteed aan deze grond door personeelsadvertenties met vacatures te controleren op leeftijd- en geslachtseisen. Over de geslachtseis zijn in werkgevers aangeschreven, tegenover 7 werkgevers in In drie gevallen ging het om andere zaken, zoals in het onderstaande voorbeeld. Kinderwens? Tijdens een assessment voor een groot uitzendbureau werd door de psycholoog aan de cliënte gevraagd of ze een kinderwens had. Voor leeftijd geldt hetzelfde: ongelijke behandeling op grond van leeftijd is in 2008 verder gestegen naar 42 meldingen. Bureau Discriminatiezaken 7 jaarverslag 2008

8 In 2007 werden hierover 21 werkgevers aangeschreven; in 2008 zijn 32 werkgevers die leeftijdseisen stelden erop gewezen dat dit in strijd is met de wet. Tussen de 20 en 40 jaar - Bakkerij in Haarlem vraagt naar studenten niet ouder dan 21 jaar voor de verkoop. - Strandpaviljoen in Zandvoort vraagt om medewerkers van jaar - Een bureau van financiële dienstverleners vraagt om een binnendienst-adviseur tussen de 20 en 40. Leeftijdsdiscriminatie komt vooral in arbeidssituaties voor; bij zowel betaald als onbetaald werk. Mensen worden afgewezen omdat ze te oud gevonden worden of er worden specifieke leeftijdseisen gesteld. Werkgevers blijken nog onvoldoende op de hoogte dat het stellen van leeftijdseisen niet mag. De brieven die het BD hierover aan werkgevers stuurt, zijn informerend over de wetgeving. Soms wordt op een meer verhulde manier onderscheid gemaakt door het hanteren van op zichzelf neutrale criteria die in het nadeel werken van bepaalde groepen mensen. Illustratief is het voorbeeld hieronder waarbij een bedrijf vraagt naar een startende enthousiasteling. (Oudere) mensen met ervaring lijken op voorhand al te worden uitgesloten voor deze functie. Startende enthousiasteling In een personeelsadvertentie werd gevraagd om een intercedent die een startende enthousiasteling moest zijn. Van de 42 klachten gingen 10 meldingen niet over leeftijdseisen in advertenties. Enkele voorbeelden zijn de volgende: Te oud voor een serviceflat of autoverzekering - Een mevrouw werd geweigerd voor inschrijving op een serviceflat omdat zij te oud werd bevonden. - Een financiële instelling sluit geen autoverzekering over als een persoon boven de 70 jaar is. - Een waterleidingbedrijf heeft een speciale actie voor mensen die watermeterstanden via internet doorgeven. De actie geldt niet voor mensen die dit op een andere wijze doorgeven, dit zijn vaak oudere mensen. Hier is sprake van indirect onderscheid. Het aantal meldingen op grond van godsdienst is, na een sterke toename in 2007, ook in 2008 verder gestegen naar 17 meldingen. De Koran moet verscheurd worden In Haarlem sprak een onbekende man een Turks kind van 8 jaar aan. Hij zei:"ik ben het eens met Wilders. De Koran moet verscheurd worden. Alle Turken en Marokkanen moeten het land uit". Tegen Nederlandse kinderen had hij gezegd, dat zij niet met Moslims moesten spelen. Hoofddoek niet veilig Vanwege een tijdelijke uitkering moet een mevrouw bewegingslessen nemen. Zij en een begeleidster gingen voor een intake naar een fitnesscentrum. De eigenaar zei later tegen de begeleidster dat hij geen hoofdbedekkingen wil om veiligheidsredenen. Cliënte draagt een hoofddoek en wordt daarom dus geweigerd. In 2008 verdubbelde het aantal discriminatiemeldingen op grond van seksuele gerichtheid zich ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal meldingen ligt nu op 18. Het gaat hierbij specifiek om homoseksuele gerichtheid. Bureau Discriminatiezaken 8 jaarverslag 2008

9 In 2007, het jaar van de sterke geweldstoename tegen homo s in Amsterdam, leidde dat bij het BD met 9 meldingen niet tot een sterke stijging. Het geweld leek zich niet te verspreiden naar de regio. Dit jaar is opvallend veel aangifte gedaan bij de politie over scheldpartijen tegen homoseksuelen. Veel scheldpartijen eindigden in bedreiging (3x) en/of mishandeling (5x). Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat door toegenomen gevoelens van onveiligheid van homoseksuelen (voortkomend uit berichtgeving in de media) de meldingsbereidheid is toegenomen. Eind 2003 werd de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van kracht. Het aantal meldingen op deze grond is sindsdien gestaag toegenomen. Het absolute aantal meldingen blijft echter relatief laag, zeker in vergelijking met het aantal zaken hierover die de Commissie Gelijke Behandeling beoordeelt. In 2008 kwamen bij het BD 17 meldingen binnen. Het BD heeft het idee dat dit geen reële weergave is van de werkelijkheid. Er is weinig bekend over deze doelgroep en daarom is onderzoek wenselijk. Het BD is daarom in oktober 2008 gestart met een onderzoek naar discriminatie ervaringen van mensen met een handicap of chronische ziekte op het terrein van werk. De contacten van het BD met diverse belangenorganisaties in de voorbereidende fase hebben direct geleid tot een toename van het aantal klachten. Circa 5 klachten zijn hiervan af te leiden. Ontoegankelijk! -Cliënt heeft een blindegeleide hond. Ze mocht een drogist in Beverwijk niet in met haar hond, hoewel dit noodzakelijk is voor cliënt. -Mevrouw klaagt over de ontoegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van een café-restaurant in Heemskerk. De categorie nationaliteit laat ook een relatief flinke stijging zien: van 2 naar 17 meldingen. In 4 zaken betrof het de 2 e genoemde grond. De meldingen die op grond van nationaliteit zijn gedaan, zijn gevarieerde gevallen. Mede daardoor is geen verklaring te geven voor de stijging. Een voorbeeld dat vaker gemeld is, is het volgende. Paspoort Een vrouw wilde een mobiele telefoon abonnement afsluiten. Daarbij moest ze zowel haar Canadese paspoort als haar verblijfsvergunning laten zien, terwijl mensen met de Nederlandse nationaliteit kunnen volstaan met een bankafschrift. Onder de categorie overig vallen bijvoorbeeld discriminatie en ongelijke behandeling op niet specifiek in wetten, jurisprudentie of regelingen genoemde gronden, zoals overgewicht. Totaalbeeld Als bijlage bij dit verslag is een compleet overzicht per gemeente met gespecificeerde cijfers over de aard van de discriminatie, de afkomst van de melders, de grond en het maatschappelijk terrein waarop de discriminatie heeft plaatsgevonden, bijgevoegd. Een kanttekening bij de cijfers betreft meldingen over de 100% controles op Schiphol. Reizigers vanuit enkele landen worden bij aankomst op Schiphol gecontroleerd op het hebben geslikt van bolletjes cocaïne. Het BD maakt deel uit van een platform dat ageert tegen de 100% controles. De bejegening en de willekeur in het gedrag van de douane en de marechaussee zijn nog steeds onderwerp van zorg en voor veel mensen reden om een klacht in te dienen. Dit verklaart de opvallende cijfers in Haarlemmermeer over melders van Surinaamse afkomst en over de politie, de categorie bij maatschappelijk terrein waarin die klachten geregistreerd worden. Bureau Discriminatiezaken 9 jaarverslag 2008

10 Tabel 1. Kennemerland: Gronden van discriminatie * +++ Herkomst/kleur/ras (1) Geslacht Leeftijd Seksuele gerichtheid Godsdienst Handicap/chronische ziekte Nationaliteit Burgerlijke staat Levensovertuiging 3-2 Politieke overtuiging 3-1 Arbeidsduur Overig Totaal * Bron: klachtenregistratie, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland * Met ingang van 2008 wordt gewerkt met een nieuw registratiesysteem. Per melding is soms sprake van meerdere gronden. Deze worden apart geregistreerd. Daarom komt het aantal gronden hoger uit dan het aantal meldingen. Het totale aantal meldingen is 303. (1) inclusief antisemitisme +++ meer dan 700% groei; ++300%-700% groei; + 100%-300% groei Bureau Discriminatiezaken 10 jaarverslag 2008

11 3 3. Voorlichting en projecten Zoals al eerder en vaker gemeld, hecht het Bureau Discriminatiezaken veel waarde aan preventie. Dit komt tot uiting in de uren die besteed worden aan het geven van voorlichting, trainingen en workshops en het organiseren van projecten. Deze activiteiten richten zich op het bevorderen van begrip en kennis, waardoor meestal tolerantie vergroot wordt en discriminatie afneemt. Ervaring heeft geleerd dat wanneer mensen elkaar kennen, ze de verschillen gewoon gaan vinden en daar geen punt meer van maken. Als leerlingen in een klas zich negatief uiten over Marokkanen in het algemeen, zijn ze positief over hun klasgenoot van Marokkaanse afkomst, want "die kennen we en die is oké". Er zijn veel voorlichtingen en trainingen gegeven, in de gehele regio Kennemerland. Vaak ging het om projecten met een langere looptijd, zoals de respect estafette en het feestproject. In dat kader zijn scholen meer keren bezocht. Als bijlage is een overzicht per gemeente toegevoegd. De website is met het veranderen van de naam van het bureau, volledig veranderd en wordt zeer regelmatig geactualiseerd met nieuws en berichten. Er is veel bruikbare informatie te downloaden. De eigen activiteiten van het bureau worden ook op de website gezet, geïllustreerd met foto's en ander beeldmateriaal. Graag beschrijven we een aantal projecten en bijzondere lessen in dit verslag; het bureau bedenkt de projecten die eigenlijk altijd een positieve insteek hebben, met plezier en voert ze uit, waarbij de reacties van toehoorders en/of deelnemers veel voldoening geven. Respect estafette Op een school voor voortgezet onderwijs in Velsen is de respect estafette gedaan. Dit is een succesvol project dat het BD al eerder had gedaan, in samenwerking met twee collega bureau's in Noord Holland en Primo nh. Het project bestaat er uit dat leerlingen brieven schrijven met mensen die geconfronteerd kunnen worden met discriminatie vanwege hun handicap, hun afkomst, hun seksuele gerichtheid of hun godsdienst. De brieven zijn heel open waardoor in korte tijd veel begrip ontstaat. Naast het schrijven worden gastlessen gegeven en maken de klassen filmpjes over respect. Zowel voor de briefwisseling als voor het filmpje kunnen prijzen gewonnen worden. Met fragmenten uit de brieven wordt een boekje samengesteld, dat de leerlingen en de 'terugschrijvers' krijgen. Feestproject Op vijf basisscholen in Kennemerland heeft het BD een feestproject georganiseerd. Hier werden vier gastlessen gegeven waarin het Turkse Cocuc Bayrami, het Surinaamse Keti Koti, het Hindoestaanse Divali en het Islamitische suikerfeest centraal stonden. In de lessen leerden kinderen uit groep 7 en 8 over de achtergronden en rituelen van die vier verschillende feesten uit andere culturen. Vier verschillende gastdocenten - afkomstig uit deze culturen - vertelden in een dagdeel over 'hun' feest met varierend en activerend lesmateriaal. Theaterproject Op een school in Hoofddorp is het theaterstuk "Home and Away" opgevoerd. Dit is een stuk waarin vooroordelen en uitsluiting aan de orde komen, waarbij een asielzoeker op een school in het nauw wordt gedreven. Het tweede deel was interactief en leerlingen konden Bureau Discriminatiezaken 11 jaarverslag 2008

12 daarbij de inhoud beïnvloeden. Het BD heeft tevoren docenten getraind zodat zij na de voorstelling in hun lessen aandacht konden besteden aan het onderwerp. 5 mei Op het Bevrijdingspop festival in Haarlem was het BD aanwezig en heeft 'fortune cookies' uitgedeeld. Bij de koekjes zaten verschillende boodschappen die met solidariteit, het thema van het festival in 2008, en met vrijheid te maken hadden. Bij Bevrijdingspop komen circa bezoekers, met name jongeren. Millenniumplein Opnieuw was het BD nauw betrokken bij de voorbereidingen van het Millenniumplein op het multiculturele Houtfestival. Het Millenniumplein besteedt aandacht aan de millenniumdoelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Het BD werkte samen met de moedercentra en de stichting tegen zinloos geweld om doel 3, mannen en vrouwen gelijkwaardig, middels een kindervoorstelling en doe-activiteiten voor het voetlicht te brengen. Het was de hele dag druk en kinderen en volwassenen waren enthousiast. Stripdagen Tijdens de tweejaarlijkse stripdagen in Haarlem hield het BD de tentoonstelling "Wat zeur je nou?! Discriminatie gestript" in een café. De Haarlemse wethouder van cultuur deed de opening. Op het terras van het café zat het hele weekend een door het BD gevraagde striptekenaar om karikaturen van bezoekers te maken. De tentoonstelling bevatte striptekeningen over vooroordelen en stereotypen, waarover vaak werd gelachen. De tentoonstelling heeft aansluitend enige tijd in de bibliotheek in IJmuiden gehangen. Gewoon homo zijn In samenwerking met lokale politieke partijen in de IJmond organiseerde het BD een manifestatie in Heemskerk op de nationale 'coming out dag'. Aanleiding voor de manifestatie was dat de sociaal maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit regelmatig te wensen overlaat. Er was een zeer gevarieerd programma met onder meer persoonlijke 'coming out' verhalen, muziek, poezie, cabaret en een forumdiscussie over beleid van organisaties inzake acceptatie en veiligheid. Ook het publiek was gevarieerd en in groten getale aanwezig. Dit project heeft van Movisie, een landelijk kennisinstituut een prijs ontvangen als 'good practice' op het gebied van homo emancipatie. Dag van de Dialoog Inwoners van Haarlem, Zandvoort en Heemskerk (nieuwe deelnemer dit jaar) gingen op 6 november aan tafel om te eten en te praten over het thema "een goede buur". De gedachte van de Dag van de Dialoog is om mensen te ontmoeten en te spreken met wie men anders niet zo snel in contact komt. De gesprekken worden geleid door mensen die door het BD getraind zijn in de dialoogmethode. Er waren veel nieuwe organisaties die een tafel aanboden en die zelf ook actief deelnemers enthousiast maakten. Een groei qua tafels, qua deelnemers en qua diversiteit zorgden voor weer bijzonder geslaagde gesprekken. Sams prijsvraag Op verzoek van de gemeente Haarlem organiseerden het Mondiaal Centrum en de SAMS een prijsvraag om dialoog en binding te stimuleren. Het Mondiaal Centrum betrok het BD daar ook bij. Burgers en instellingen werden opgeroepen om uitvoerbare projecten in te dienen die aan de doelstelling van de prijs voldeden. Het BD zat ook in de jury. Tijdens een feestelijke avond die samenviel met de slotbijeenkomst van de Dag van de Dialoog, een goed voorbeeldproject immers, werden 3 prijzen uitgereikt. De winnaars, jonge mensen met een project over het dragen van een hoofddoek, waren dolblij. Bureau Discriminatiezaken 12 jaarverslag 2008

13 Jubileum Eén van de hoogtepunten voor het BD zelf, was het jubileum: het 25-jarig bestaan van het bureau. Vieren of herdenken was de vraag die intern gesteld werd. Het werd in ieder geval een geanimeerde bijeenkomst, ook goed voor de "pr" van het bureau. Veel contacten uit het brede netwerk werd gevraagd wat volgens hen het nut en de noodzaak van het bestaan van het BD is. De meesten waren van oordeel dat de specifieke deskundigheid van het BD zinvol en noodzakelijk is en dat de legitimiteit gewaarborgd moet blijven. Verleden, heden en toekomst kwamen aan de orde. Wat de toekomst betreft, was onder jongeren een prijsvraag uitgeschreven. De vraag was: "wat is gewoon of raar over 25 jaar?" De inzenders konden daarover een beeld inzenden. Een foto van een voetbalteam met alleen maar openlijk homoseksuele spelers dat de Champions League had gewonnen, kreeg de 1 e prijs. Jongerencentrum In Haarlem Noord organiseerden jongeren van jongerencentrum Delftwijk City een spetterende show met muziek, zang en dans. De show had maar liefst 13 acts en werd gepresenteerd door de Haarlemse rapper Joelito. Deze show was het resultaat van het project The Northside met als doel het stimuleren van activiteiten op lokaal niveau, waar ontmoeting tussen mensen van verschillende achtergronden centraal staat. Joelito heeft een tolerantie of anti-discriminatierap, geschreven in opdracht van het Bureau Discriminatiezaken, ten gehore gebracht. Er zijn opnames gemaakt van de avond en de antidiscriminatierap zal door het BD op andere momenten worden ingezet bij jongerenevenementen. Bureau Discriminatiezaken 13 jaarverslag 2008

14 4 4. Onderzoek en monitoring Dit jaar was het eerste waarin gedurende het hele jaar onderzoek en monitoring uitgevoerd werd. Het is een goede keuze geweest om iemand voor deze taak in dienst te nemen. Het geeft onderbouwd inzicht in wat er speelt maar niet gemeld wordt en gegevens kunnen beter geduid worden. De kennis van de BD medewerkers wordt vergroot en verdiept. Pink Panel Om structureel zicht te krijgen (en te houden) op de situatie van homoseksuelen heeft het BD in 2007 een digitaal onderzoekspanel in het leven geroepen, het PINK Panel. Hierbij krijgen homo- en biseksuelen in Kennemerland een paar keer per jaar een vragenlijst toegestuurd. De vragen richten zich op inzicht in ervaringen over het veilig en vrij voelen om voor homo- of biseksualiteit uit te komen, zowel op straat, in de woonomgeving als op het werk. In 2008 is na een jaar een eerste resultaat gepresenteerd. Dat was wisselend, er tekende zich geen duidelijke lijn af. Het BD gaat door met het Pink Panel en werft daar ook nog deelnemers voor. Andere bureau's in het land hebben dit project overgenomen. Rechts, rechtser, extreem rechts Het onderzoek dat het BD heeft uitgevoerd naar rechtsextremistische jongeren in Kennemerland, is eind 2007 verschenen, maar het heeft in 2008 veel stof doen opwaaien, met name in de gemeente Haarlemmermeer. In het rapport stond dat jongeren met rechtsextremistische sympathieën onder meer in een aantal kernen van die gemeente te vinden waren. Dorpsraden waren het hier niet mee eens en het BD heeft hen tekst en uitleg gegeven. Ook met het gemeentebestuur hebben gesprekken plaatsgevonden. Mede als gevolg van het rapport heeft de gemeente een plan van aanpak voor Zwanenburg, één van de kernen, opgesteld om problematiek rond jongeren aan te pakken. Het BD heeft hier een rol in gekregen. In 2009 zal in dit kader een aantal activiteiten uitgevoerd worden. Trendrapport Bureau Discriminatiezaken registreert alle klachten en meldingen. Daarover wordt gerapporteerd in het jaarverslag en de gegevens worden ook in een landelijk rapport ("kerncijfers") opgenomen. In 2008 heeft het BD voor het eerst een trendrapport uitgebracht. Hierin zijn de cijfers over de afgelopen vijf jaar opgenomen, geduid en zoveel mogelijk geanalyseerd. Naast cijfers wil het BD laten zien wat discriminatie in de praktijk betekent voor mensen. Discriminatie is kwetsend. Mensen voelen zich beledigd, oneerlijk behandeld of buitengesloten en dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor hun positie in de maatschappij en voor hun eigenwaarde. Het BD zal met regelmaat een trendrapport uitbrengen, maar dit zal niet ieder jaar gebeuren. Discriminatieklimaat in Noord-Holland Het aantal klachten dat bij de verschillende bureau's binnenkomt, is het topje van de ijsberg. Dit beweren eigenlijk alle bureau's. Om dit hard te maken, hebben de vijf Anti Discriminatie Bureau's in Noord-Holland een onderzoeksbureau de opdracht gegeven onderzoek te doen onder de bevolking van de provincie naar het discriminatieklimaat. De belangrijkste vraag was of men in het afgelopen jaar (voorafgaand aan de vraag) te maken had gehad met discriminatie of ongelijke behandeling. In Kennemerland antwoordde 12% van de volwassen inwoners in het afgelopen jaar tenminste één keer te zijn gediscrimineerd. Dit ging op voor de hele provincie. Leeftijd was de meest genoemde grond en arbeidsmarkt was het terrein waarop de discriminatie het Bureau Discriminatiezaken 14 jaarverslag 2008

15 meest voorkwam. Wat gemeld wordt bij de bureau's is minder dan 1 van het aantal inwoners per regio. Regionaal Discriminatie Overleg In 2008 zijn landelijk afspraken gemaakt om de regionale discriminatie overleggen (RDO), overlegstructuren tussen Openbaar Ministerie, politie, ADB en gemeente, meer te standaardiseren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over uitwisseling van gegevens en de wijze van registratie. Aanvullend hierop hebben de RDO's van Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland een gezamenlijke actielijst opgesteld om rechtsextremisme te monitoren en om een gelijksoortige aanpak bij signalering hiervan te implementeren. Bureau Discriminatiezaken 15 jaarverslag 2008

16 5 5. Advisering, beleidsbeïnvloeding en samenwerking Deze kerntaak heeft in 2008 meer invulling gekregen. Witte vlekken Een groot deel van de beschikbare uren is besteed aan het informeren en adviseren van de zogenoemde witte vlekken gemeentes. Dit zijn de gemeentes die nog geen samenwerkingsrelatie met een ADB hebben of hadden. Het BD Kennemerland heeft met de vier andere ADB's in Noord-Holland een provinciaal plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. In 2007 waren de gemeentebesturen en -raden al geïnformeerd over de op handen zijnde wetgeving. In 2008 zijn de inwoners en de instellingen van de zogenoemde sociale kaart benaderd om hen te informeren over het bestaan van de ADB's en hun werkzaamheden. Diverse materialen, zoals flyers en posters in het straatbeeld, zijn hiertoe ingezet. Inmiddels heeft een groot deel van de witte vlekken gemeentes in de provincie toegezegd zich aan te sluiten bij het regionale ADB en een aantal is zelfs al overgegaan tot subsidieverlening. Gemeentes Het BD informeert alle gemeentes over de werkzaamheden, zoals het aantal klachten uit een gemeente en de onderzoeken. Enkele gemeentes reageren hier op en vragen advies naar aanleiding van de informatie. Het BD waardeert dit en is uiteraard bereid hier op in te gaan. Een goed voorbeeld is het rapport over rechtsextremisme en de reactie daarop van de gemeente Haarlemmermeer. Een ander voorbeeld is de gemeente Heemskerk: het BD was betrokken bij de invulling van het diversiteitsbeleid. Via deelname aan een landelijke werkgroep beleid, is het BD nauw betrokken bij het opstellen van een kadernota à la carte voor gemeentelijk beleid op het gebied van gelijke behandeling. In de nota worden zeer veel verschillende suggesties gedaan hoe gemeentes op zeer veel verschillende terreinen maatregelen kunnen nemen of stimuleren om gelijke behandeling te realiseren. De nota wordt in 2009 gepresenteerd. Arbeidsmarkt Een ander genoemd onderzoek, dat naar het discriminatieklimaat in Noord-Holland, heeft het BD gebruikt om arbeidsgerelateerde organisaties, waaronder vakbonden en UWV, te informeren over de uitkomsten van dat onderzoek. Daarbij is aangegeven dat het BD graag een partner wil zijn in het bestrijden en voorkomen van (gevoelens van) discriminatie op de arbeidsmarkt. Het blijkt lastig om bij dergelijke organisaties positieve respons te krijgen. Samenwerking Het BD is een kleine organisatie met een veelomvattend takenpakket. Niet alleen om redenen van 'efficiency', maar ook vanwege bundeling van krachten en capaciteiten, werkt het BD veel samen met andere organisaties die gelijksoortige doelstellingen hebben. De meest intensieve samenwerking is met collega bureau's, zowel binnen Art.1, de landelijke vereniging, als binnen de provincie Noord-Holland. Ook de stichting Mondiaal Centrum Haarlem en een aantal andere instellingen waarmee het BD huisvesting deelt in het pand Mondiaal Centrum, zijn op projectbasis vaak een partner. Uitbreiding en instandhouding van het netwerk, zowel kleinschalig zoals in wijken als grootschalig zoals de Commissie Gelijke Behandeling, zijn van groot belang voor het bureau en het hecht daar dan ook veel waarde aan. Bureau Discriminatiezaken 16 jaarverslag 2008

17 BBijlage 1 Lijst van bestuur en medewerkers Bestuur Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in 2008 Ben Ottens Jaap Schlötjes* Steven Alblas Michiel Schreuder Josje Mans* Huibert Meijer (voorzitter) (secretaris) (penningmeester) * inmiddels teruggetreden Medewerkers Bureau Discriminatiezaken in 2008 Frederique Janss (directeur) Joke Persenaire (klachtenconsulent) Noëlle Beerepoot (voorlichter / trainer) Marjolein van Haaften (onderzoeker) Rimko Danner (projectleider) Hélène Bakker (klachtenconsulent) Ikram Achahboun (klachtenconsulent) Alex te Paske (voorlichter) Nathalie Hoogeboom (stagiaire klachtbehandeling) Verena Hoogeboom (stagiaire klachtbehandeling) Marjolein Jonker (stagiaire klachtbehandeling) Bureau Discriminatiezaken 17 jaarverslag 2008

18 B Bijlage 2 Overzicht klachten en meldingen Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 2008 Uitgangspunt: plaats voorval Plaats Haarlem Haarlemm ermeer Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen Bloemendaal Heemstede Zandvoort Haarlemmer liede Overig/ onbekend TOTAAL /6 303 Overig= plaats voorval buiten Kennemerland, woonplaats melder in Kennemerland Bloemendaal is inclusief Bennebroek Afkomst Haarlem Haarlemmer meer Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen Bloemendaal Heemstede Zandvoort Haarlemmer liede Turks Marokkaans Surinaams Antill./Arubaans 1 1 Egyptisch Nederlands overig Afrika overig Amerika 2 2 overig Azië overig Europa onbekend Instelling TOTAAL Overig TOTAAL Bureau Discriminatiezaken 18 jaarverslag 2008

19 Grond (*meer gronden per klacht mogelijk, daarom wijken de totalen per gemeente soms af van het aantal klachten) Haarlem Haarlemmer Haarlemmer Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen Bloemendaal Heemstede Zandvoort meer liede Overig TOTAAL Herkomst / kleur / ras Geslacht Leeftijd Seksuele gerichtheid Godsdienst Nationaliteit Handicap Levensovertuig. 2 2 Politieke 1 1 overtuiging Burgerlijke staat 1 1 Arbeidsduur Antisemitisme Overig TOTAAL * - - Bureau Discriminatiezaken 19 jaarverslag 2008

20 Maatschappelijk terrein Haarlem Haarlemmer meer Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen Bloemendaal Heemstede Zandvoort Haarlemmer liede Overig TOTAAL Arbeid(smarkt) Openbare ruimte Buurt/wijk Commerciële dienstverlening Collectieve voorzieningen Politie 3 14* 17 Onderwijs Media/reclame Huisvesting Sport/recreatie Publieke / politieke opinie Privé sfeer Horeca 2 2 Vreemdelingendienst 1 1 Justitie Just. 1 1 Inrichting Overig TOTAAL * De 100% controles door de douane op Schiphol vallen hier ook onder Bureau Discriminatiezaken 20 jaarverslag 2008

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Inleiding Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van

Nadere informatie

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Maasdriel 2012

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Maasdriel 2012 Registratie lijke antidiscriminatievoorziening Gemeente 2012 Naam antidiscriminatievoorziening Rapportage voor Jaar van registratie 2012 Inleiding Voor u ligt de registratie van discriminatieklachten van

Nadere informatie

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN raad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Ieder1Gelijk rapportage 2013 DATUM 22 april 2014 KOPIE AAN Stadswinkel: Yvonne Palthe BIJLAGE Rapportage Ieder1Gelijk 2013

Nadere informatie

Anti Discriminatie Bureau BELAND

Anti Discriminatie Bureau BELAND Anti Discriminatie Bureau BELAND mi ii min min Oenio 16.004948 J ^ Het College van Burgemeester en Wethouders van de Reimerswaal Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN Onderwerp rapportage discriminatie Kenmerk

Nadere informatie

Discriminatie-ervaringen 2016 gemeld bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

Discriminatie-ervaringen 2016 gemeld bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland Discriminatie-ervaringen 2016 gemeld bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland Ten behoeve van multi-agency rapportages stelt BGBF haar cijfers beschikbaar gereduceerd tot de reguliere klachtmeldingen.

Nadere informatie

GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012

GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 iederl gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 Arend Noorduijnstraat 15 6512 BK Nijmegen T (024) 324 04 00 info@ieder1gelijk.nl www.ieder1gelijk.nl Het

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)

Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) In maart 2012 heeft DMG haar jaarcijfers gepubliceerd aan de subsidiërende gemeenten. Hier volgen enkele cijfers en bevindingen uit het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)

Jaarverslag. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) Jaarverslag 2013 Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) Algemeen ADB Zeeland voorkomt en bestrijdt discriminatie in Zeeland. Alle gemeenten in Nederland hebben vanaf 2009 de verplichting zorg

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek CBS vragenlijst REGDIS15/01500 Page 1 of 6 Centraal Bureau voor de Statistiek Registratie Discriminatie 015 GEMEENTE BRIELLE Gebruikersnummer: 881-4045 Het CBS heeft deze gegevens ontvangen op: -3-016,13:04.

Nadere informatie

Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012

Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012 Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, april 2013 Discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid bijna verdrievoudigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17434 16 november 2010 Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2010, nr.

Nadere informatie

WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen

WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen werkzaam in de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-

Nadere informatie

Aantal meldingen per jaar

Aantal meldingen per jaar WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2014 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

Melden heeft zin! te oud. Nationaliteit. te homo. te zwanger. te allochtoon. te mannelijk. voor de discotheek?! te gehandicapt. voor zorgtaken?!

Melden heeft zin! te oud. Nationaliteit. te homo. te zwanger. te allochtoon. te mannelijk. voor de discotheek?! te gehandicapt. voor zorgtaken?! Burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd) Handicap/ Chronische ziekte Politieke gezindheid Ras te oud voor je baas?! te homo voor je buren?! te zwanger voor contractverlenging?! te allochtoon voor de discotheek?!

Nadere informatie

Discriminatiecijfers Art.1 Noord Oost Gelderland

Discriminatiecijfers Art.1 Noord Oost Gelderland 1 Discriminatiecijfers Art.1 Noord Oost Gelderland In 2014 zijn ruim 200 melding gemaakt van een discriminatie-ervaring. Hiervan zijn 191 meldingen binnengekomen en behandeld door de antidiscriminatievoorziening(adv)

Nadere informatie

voorwoord 145 deelnemers - 86 mannen - 55 vrouwen - 4 anders

voorwoord 145 deelnemers - 86 mannen - 55 vrouwen - 4 anders voorwoord oktober 2017 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het stimuleren van een tolerante samenleving en het tegengaan van ongelijke behandeling. Iedereen

Nadere informatie

DATUM 26 maart 2012 DOORKIESNUMMER FAXNUMMER

DATUM 26 maart 2012 DOORKIESNUMMER FAXNUMMER lemeente Beek Gemeente Maastricht A: nee N: nee 12ink02323 27/03/2012 WZO > RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT Burgemeester en wethouders Gemeenten Zuid-Limburg BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211

Nadere informatie

Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen

Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen Anti Discriminatie Bureau Voor Nijmegen en omgeving 024 32 40 400 www.adbnijmegen.nl Anti Discriminatie Bureau Nijmegen

Nadere informatie

Al eerder heeft u de cijfers over de meldingen in 2011 in uw gemeente ontvangen; het onderhavige verslag gaat over alle activiteiten.

Al eerder heeft u de cijfers over de meldingen in 2011 in uw gemeente ontvangen; het onderhavige verslag gaat over alle activiteiten. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Gemeente Heemstede afdeling Welzijnszaken t.a.v. mevrouw S. Hoogland en mevrouw M. Hofman Postbus AJ Heemstede Al, *-, 8 april Betreft: jaarverslag Geachte mevrouw

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 1 Jaarcijfers In 2014 heeft MiND 305 meldingen ontvangen over discriminerende uitingen op internet. Ook in 2014 gingen de meeste meldingen (52%) over discriminatie

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies basisscholen Zíj zijn stom, gemeen, lelijk Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten bij antidiscriminatievoorzieningen 2014

Registratie discriminatieklachten bij antidiscriminatievoorzieningen 2014 Registratie discriminatieklachten bij antidiscriminatievoorzieningen 2014 Methode en uitkomsten Moniek Coumans Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, november 2015. Inhoud 1 INLEIDING 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie 4 april 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarcijfers 4 1.1 Meldingen per maand 4 1.2 Bron van de uitingen 6 1.3 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 8 2. Discriminatiegronden 9 2.1 Type discriminatiegronden

Nadere informatie

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e EMCEMO Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e van oktober tot en met eind december 2014 Racisme en Islamofobie Islamofobie Uit recent onderzoek van TNS/NIPO (september 2014) blijkt

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Feitenkaart discriminatie 2007, regio Midden- en West-Brabant

Feitenkaart discriminatie 2007, regio Midden- en West-Brabant Feitenkaart discriminatie 2007, regio Midden- en West-Brabant Meldingen van discriminatie Discriminatie betekent letterlijk onderscheid maken. Maar niet ieder onderscheid staat gelijk aan discriminatie.

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. 2. Gemeentelijke vraagformulering aan het ADB

Aan de Raad der gemeente Haarlem. 2. Gemeentelijke vraagformulering aan het ADB Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 011/2006 3 januari 2006 MO/owg 05/1268 Vaststelling prestatieplan 2006 Stichting Anti Discriminatie Bureau regio Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

commissie-informatiebrief inzake jaarstukken 2011 Anti Discriminatievoorziening Limburg (ADV-L)

commissie-informatiebrief inzake jaarstukken 2011 Anti Discriminatievoorziening Limburg (ADV-L) uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorl^iesnr. E. Berkx SECR/Kabinet en Communicatie 0475-359 401 AAN de voorzitter van de commissie Bestuur en ivliddelen

Nadere informatie

BEHANDELING FLEVOLAND Gemeente Zeewolde, 1 7 A r n zoi

BEHANDELING FLEVOLAND Gemeente Zeewolde, 1 7 A r n zoi B U R E A U G E L J K E BEHANDELNG FLEVOLAND Gemeente Zeewolde, Lelystad De Veste 1 0-0 2 8 2 3 1 JA Lelystad t.a.v. mevrouw Addie van den Hoek, Postbus 1, DSCRMNATE 1 7 A r n zoi ( 0 3 2 0 ) 2 3 33 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarcijfers 4 1.1 Meldingen per maand 4 1.2 Bron van de uitingen 6 1.3 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 7 2. Discriminatiegronden 8 2.1 Type discriminatiegronden

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Meldingen 4 1.1 Werkwijze 4 1.2 Jaaroverzicht 5 1.3 Bron van de uitingen 6 1.4 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 7 2 Discriminatiegronden

Nadere informatie

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 2017 1. Inleiding Het Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015-2017 is een uitwerking van het Haarlems diversiteitbeleid. We hebben dit beleid verwoord in

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2013

Registratie discriminatieklachten 2013 Registratie discriminatieklachten 2013 Methode en uitkomsten Moniek Coumans Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, oktober 2014. Inhoud 1 INLEIDING 2 2 METHODE 2 3 UITKOMSTEN 5 3.1 TOTAAL

Nadere informatie

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Geldermalsen 2014

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Geldermalsen 2014 Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Gemeente Geldermalsen 2014 Naam antidiscriminatievoorziening Rapportage voor gemeente Geldermalsen Jaar van registratie 2014 Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 29 oktober 2007 Briefnummer : 2007-37362/43/A.18, CW Zaaknummer: 37792 Behandeld door : Vriesema J.P.Y. Telefoonnummer : (050) 3164162 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 ANTI DISCRIMINATIE BUREAU

JAARVERSLAG 2004 ANTI DISCRIMINATIE BUREAU JAARVERSLAG 2004 ANTI DISCRIMINATIE BUREAU regio HAARLEM Anti Discriminatie Bureau regio Haarlem Doelstraat 6 Postbus 284 2000 AG Haarlem telefoon 023 531 58 42 fax 023 532 35 12 e-mail adbhlem@tref.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus 284 2000 AG Haarlem. 023-5315842 info@bdkennemerland.nl www.bdkennemerland.

Jaarverslag 2014. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus 284 2000 AG Haarlem. 023-5315842 info@bdkennemerland.nl www.bdkennemerland. Jaarverslag 2014 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus 284 2000 AG Haarlem 023-5315842 info@bdkennemerland.nl www.bdkennemerland.nl Bureau Discriminatiezaken 1 jaarverslag 2014 IInhoudsopgave

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

Al eerder heeft u de cijfers over de meldingen In 2010 In uw gemeente ontvangen; het onderhavige verslag gaat over alle activiteiten.

Al eerder heeft u de cijfers over de meldingen In 2010 In uw gemeente ontvangen; het onderhavige verslag gaat over alle activiteiten. ureau Discriminatiezaken Kennemerland Gemeente Heemstede afdeling Welzijnszaken t.a.v. mevrouw J. Jacobs Postbus 00 AJ Heemstede 6 MM 0 Haarlem, maart 0 Betreft: jaarverslag Geachte mevrouw Jacobs, Hierbij

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Gelijke Behandeling Preventie & Monitor Discriminatie Fryslân 2007

Gelijke Behandeling Preventie & Monitor Discriminatie Fryslân 2007 > > > m a a r t 2 0 0 8 Gelijke Behandeling Preventie & Monitor Discriminatie Fryslân 2007 wetgeving 2 monitor 3 voor alle leeftijden 6 Beleidsadvisering 7 preventie 8 De afdeling Gelijke Behandeling van

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Raadsvoorstel vaststelling prestatieplan 2006 Stichting Anti Discriminatie Bureau regio Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Raadsvoorstel vaststelling prestatieplan 2006 Stichting Anti Discriminatie Bureau regio Haarlem B & W-nota Onderwerp Raadsvoorstel vaststelling prestatieplan 2006 Stichting Anti Discriminatie Bureau regio Haarlem Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur H.T. Lock Telefoon 5115515 E-mail: lockh@haarlem.nl

Nadere informatie

Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatie- voorzieningen 2015

Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatie- voorzieningen 2015 Paper Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatie- voorzieningen 2015 Methode en uitkomsten Moniek Coumans September 2016 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Registratie Discriminatieklachten

Nadere informatie

Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen

Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen Paper Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2014 Methode en uitkomsten Moniek Coumans CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Registratie discriminatieklachten bij antidiscriminatievoorzieningen

Nadere informatie

DISCRIMINATIE MELDPUNT GRONINGEN JAARVERSLAG 2013

DISCRIMINATIE MELDPUNT GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 // Voorwoord Anno 2013 gelooft DMG in de kracht om vanuit de diversiteit de gelijke behandeling te bevorderen. Het is een menselijke behoefte om gezien en gehoord te worden. Om te mogen zijn wie je bent,

Nadere informatie

Trendrapport. zichtbaar TOPJE. ijsberg. onzichtbaar IJSBERG 2003-2007

Trendrapport. zichtbaar TOPJE. ijsberg. onzichtbaar IJSBERG 2003-2007 Trendrapport TOPJE zichtbaar ijsberg onzichtbaar IJSBERG 2003-2007 klachten en meldingen van discriminatie in Kennemerland 2003-2007 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus 284 2000 AG Haarlem Tel.

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Informatienota voor de raad Onderwerp : Stand van zaken discriminatie Datum collegebesluit : dinsdag 18 september 2012 Verzenddatum : 20 september 2012 Portefeuillehouder Nummer postregistratie : Naam

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1. Inleiding en samenvatting 4. 2. Klachtbehandeling 6. 3. Registratie 15. 4. Voorlichting en projecten 16. 5. Onderzoek en monitoring 20

Voorwoord 2. 1. Inleiding en samenvatting 4. 2. Klachtbehandeling 6. 3. Registratie 15. 4. Voorlichting en projecten 16. 5. Onderzoek en monitoring 20 I Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en samenvatting 4 2. Klachtbehandeling 6 3. Registratie 15 4. Voorlichting en projecten 16 5. Onderzoek en monitoring 20 6. Advies en beleid 22 Bijlagen 1. Lijst

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek In het najaar van 2014 is de enquête Leefbaarheid uitgezet onder een steekproef van de inwoners van de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2015-2016

BEDRIJFSPLAN 2015-2016 BEDRIJFSPLAN 2015-2016 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE gemeenschappelijke anti discriminatievoorziening (ADV) in Drenthe. Assen, 3 september 2014 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE Het

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap

Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap Inleiding Op 16 april 2015 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard de volgende motie aangenomen. Motie 1 Meer tolerantie voor de LHBT-gemeenschap (lesbienne,

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Wettelijke kaders & Regelgeving: Handreikingen voor toepassing in de praktijk

Wettelijke kaders & Regelgeving: Handreikingen voor toepassing in de praktijk Wettelijke kaders & Regelgeving: Handreikingen voor toepassing in de praktijk Introductie op Module 4 Training Selecteren zonder Vooroordelen Voor de beste match! Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen

Nadere informatie

Bijlage 2A. Aanbod voorlichting en gastlessen basisonderwijs, tevens speciaal onderwijs 2011 / 2012.

Bijlage 2A. Aanbod voorlichting en gastlessen basisonderwijs, tevens speciaal onderwijs 2011 / 2012. Bijlage 2A. Aanbod voorlichting en gastlessen basisonderwijs, tevens speciaal onderwijs 2011 / 2012. Thema 1: Discriminatie en vooroordelen. 1.1. Is dit discriminatie... ja of nee? (11-12 jaar). Deze gastles

Nadere informatie

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Hierbij bieden wij u ter kennisgeving aan de rapportage door ADV/Ieder1Gelijk over 2014.

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Hierbij bieden wij u ter kennisgeving aan de rapportage door ADV/Ieder1Gelijk over 2014. Informatienotitie AAN VAN gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP rapportage registratie gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening Ieder1Gelijk 2014 DATUM 2 juli 2015 BIJLAGE Rapportage

Nadere informatie

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja DISCRIMINATIE Soms worden mensen ongelijk behandeld op basis van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, afkomst of geloof. We spreken dan van discriminatie. Heeft u dit zelf in de afgelopen maanden wel

Nadere informatie

Advies: De RIB 'Gemeentelijke BZK rapportage 2014' vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de Raad

Advies: De RIB 'Gemeentelijke BZK rapportage 2014' vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de Raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: S. Stam Tel nr: Nummer: 15A.00335 Datum: 30 maart 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: n.v.t.

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Inleiding 1. Roze Salon

Inleiding 1. Roze Salon Regenboogplan 2015 Het Regenboogplan 2015 is een gezamenlijk document van COC Kennemerland, Gayhaarlem.nl en het Bureau Discriminatiezaken, en opgesteld in samenspraak met de gemeente Haarlem. De in het

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Alkmaar is van iedereen Initiatiefvoorstel diversiteitsbeleid gemeente Alkmaar

Alkmaar is van iedereen Initiatiefvoorstel diversiteitsbeleid gemeente Alkmaar Alkmaar is van iedereen Initiatiefvoorstel diversiteitsbeleid gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op besluit: 1. het college opdracht te geven om vóór 1 juni 2017 een

Nadere informatie

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen Inleiding Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen 2012 2014 De gemeente Deventer heeft afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de homoemancipatie i.h.k.v. de nota Plasterk

Nadere informatie

Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 2014

Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 2014 Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 214 In het kort: de uitkomsten De Omnibusenquête 214 die jaarlijks door de gemeente Rotterdam wordt uitgevoerd, bevat een aantal vragen over

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Discriminatie van transgenders

Discriminatie van transgenders Transgender Netwerk Nederland Discriminatie van transgenders Meldingen bij anti-discriminatievoorzieningen Rapportage over 2012 Verzameld door: Transgender Netwerk Nederland Contact: info@transgendernetwerk.nl

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

Regio Midden- en West-Brabant FEITENKAART DISCRIMINATIE 2008

Regio Midden- en West-Brabant FEITENKAART DISCRIMINATIE 2008 Regio Midden- en West-Brabant FEITENKAART DISCRIMINATIE 2008 RADAR RADAR is een organisatie waar mensen die discriminatie hebben ervaren of getuige zijn van discriminatie hiervan melding kunnen doen.

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken?

Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken? Wat is er tot nu toe ondernomen teneinde het vertrouwen tussen de bewoners en de politie te herstellen en/of te versterken? De Eenheid Den Haag en het wijkbureau zetten sinds jaar en dag in op herstel

Nadere informatie

JAARBERICHT 2014. 2014 Het jaar van de Tolerantie

JAARBERICHT 2014. 2014 Het jaar van de Tolerantie JAARBERICHT 2014 2014 Het jaar van de Tolerantie Uit het onderzoek Ervaren Discriminatie in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 25% van de Nederlandse bevolking discriminatie

Nadere informatie

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus AG Haarlem

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus AG Haarlem 2016 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus 284 2000 AG Haarlem 023-5315842 info@bdkennemerland.nl www.bdkennemerland.nl Bureau Discriminatiezaken 1 jaarverslag 2016 Voorwoord 3 1. Inleiding en

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003 ANTI DISCRIMINATIE BUREAU

JAARVERSLAG 2003 ANTI DISCRIMINATIE BUREAU JAARVERSLAG 2003 ANTI DISCRIMINATIE BUREAU regio HAARLEM Anti Discriminatie Bureau regio Haarlem Doelstraat 6 Postbus 284 2000 AG Haarlem telefoon 023 531 58 42 fax 023 532 35 12 e-mail adbhlem@tref.nl

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie Stichting Don Bosco Werken Nederland - Pomphulweg 106-7346 AN Hoog Soeren 055-519 15 35 - www.donboscowerken.nl - donboscowerken@donbosco.nl Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus AG Haarlem

Jaarverslag Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus AG Haarlem Jaarverslag 2013 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland Postbus 284 2000 AG Haarlem 023-5315842 info@bdkennemerland.nl www.bdkennemerland.nl Bureau Discriminatiezaken 1 jaarverslag 2013 IInhoudsopgave

Nadere informatie

Gedragscode Estherzorg

Gedragscode Estherzorg Gedragscode Estherzorg 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Estherzorg thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland, thans regionale politie-eenheid Noord-Holland.

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland, thans regionale politie-eenheid Noord-Holland. Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland, thans regionale politie-eenheid Noord-Holland. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/009 2 Klacht Verzoekster

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG INLEIDING Als werkgever zijn we krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

TRENDRAPPORT

TRENDRAPPORT TRENDRAPPORT 2007-2011 discriminatie en ongelijke behandeling in Kennemerland Auteur Marjolein van Haaften Eindredactie Frederique Janss Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is een onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

Discriminatie van MOE-landers

Discriminatie van MOE-landers - FACTSHEET MOE-LANDERS - Discriminatie van MOE-landers Samenvatting De MOE-landers vormen een bevolkingsgroep die in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk in omvang is toegenomen. Met MOE-landers worden

Nadere informatie

Wettelijke kaders & regelgeving

Wettelijke kaders & regelgeving Wettelijke kaders & regelgeving Handreikingen voor toepassing in de praktijk Introductie op Module 4 Cursus Selecteren zonder vooroordelen: Voor de beste match! Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Stichting Kids op Vakantie verder te noemen als organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag. De

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

Vooroordelen blijf bij jezelf!

Vooroordelen blijf bij jezelf! HANDLEIDING Vooroordelen blijf bij jezelf! Lesgeven over stereotypen, vooroordelen en discriminatie aan studenten op het mbo. Inleiding pag 3 Samenvatting werkvormen pag 4 Doelgroepen pag 4 Doelen pag

Nadere informatie