NOTITIE BETOGINGEN EN DEMONSTRATIES IN HELMOND 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE BETOGINGEN EN DEMONSTRATIES IN HELMOND 2011"

Transcriptie

1 NOTITIE BETOGINGEN EN DEMONSTRATIES IN HELMOND Aanleiding Op 7 september 2011 is er een kennisgeving ingekomen van Constant Kusters, namens de Nederlands Volks-Unie (NVU) voor een demonstratie van deze rechts extremistische partij op zaterdag 1 oktober 2011 in het centrum van Helmond. Het thema van de demonstratie is: Stop de multiculturele terreur! Stop immigratie nu! De geplande aanvang is om 13:00 uur. Het einde van de demonstratie is voorzien om 17:00 uur. Er worden 80 aanhangers / sympathisanten verwacht. Tijdens de demonstratie zal gebruik worden gemaakt van spandoeken, trommels, vlaggen, megafoons en een geluidswagen. Voorts zullen er toespraken worden gehouden. De NVU beschikt over een eigen ordedienst die als zodanig herkenbaar zal zijn. Aan de demonstratie is via een internetpersverklaring inmiddels ruchtbaarheid gegeven. Dat impliceert dat tegendemonstraties van ultra linkse groeperingen zeer waarschijnlijk zijn. 2. Doel notitie Deze notitie is bedoeld als hulpmiddel voor de burgemeester bij de vraag hoe om te gaan bij kennisgevingen als geschetst in de aanleiding. Kennis van de juridische kaders, de achtergronden daarvan en jurisprudentie is noodzakelijk om een en ander in juist perspectief te plaatsen. Voorts zullen in deze notitie de juridische instrumenten in kaart worden gebracht die de burgemeester voorhanden heeft om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. 3. Juridisch kader Het recht om betogingen te organiseren of eraan deel te nemen is neergelegd in artikel 6 en artikel 9, tweede lid, van de Grondwet. Het recht op vrijheid van meningsuiting treffen we aan in artikel 7 van de Grondwet. Deze grondrechten kunnen, onder bepaalde condities, worden beperkt. Wanneer een betoging of demonstratie wordt gehouden is de Wet openbare manifestaties (Wom) van toepassing. Er is sprake van een openbare manifestatie wanneer er meerdere personen zijn die in het openbaar een mening uiten en waarbij het uiten van deze mening centraal staat. Juist omdat vrijheid van betoging, levensovertuiging en meningsuiting grondrechten zijn is in de Wom door de rijkswetgever niet gekozen voor een vergunningenstelsel, maar voor een systeem van kennisgeving (artikel 4 Wom). De burgemeester kan op grond van de kennisgeving eventueel voorschriften en beperkingen stellen en de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om een betoging of demonstratie ordelijk en vreedzaam te laten verlopen. Het noodzakelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel spelen hierbij een belangrijke rol. Artikel 5, tweede lid onder c, Wom bepaalt dat de burgemeester een openbare manifestatie kan verbieden: ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. 1

2 De inhoud van de uiting is géén criterium voor de burgemeester om een manifestatie te verbieden. Tijdens de betoging zelf is de burgemeester bevoegd aanwijzingen te geven in het belang van bovengenoemde gronden. Ook kan hij - op dezelfde gronden - de betoging beëindigen (artikelen 6 en 7 Wom). De gemeenteraad dient bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop het bevoegd gezag van de gemeente (de burgemeester) in kennis wordt gesteld. In Helmond is e.e.a. geregeld in de artikelen t/m van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 (APV). Voldoet de organisator niet aan de formele eisen van de APV (te laat of niet verstrekken van de vereiste gegevens), dan kan de burgemeester de manifestatie (preventief) o.g.v. artikel 5 Wom verbieden. In het verleden is het voor gekomen dat manifestaties vooraf zijn verboden ter voorkoming of bestrijding van wanordelijkheden (artikel 5, tweede lid onder c jo. artikel 2 Wom). Veelal betrof het betogingen van extreemrechtse partijen of groepen (zoals NVU) en tegendemonstraties van extreemlinkse groeperingen. In de jurisprudentie tekent zich de volgende lijn af: Er rust op de burgemeester een positieve verplichting om de uitoefening van de demonstratievrijheid daadwerkelijk mogelijk te maken, ook al is er een omstreden doelstelling, een verbod is slechts mogelijk op basis van bestuurlijke overmacht, waarbij de politie op geen enkele wijze in staat is om de veiligheid van deelnemers te garanderen 1, de burgemeester moet concreet en uitvoerig kunnen aantonen dat de inzet van politie buitenproportioneel is, de burgemeester moet zich in voldoende mate hebben ingespannen om voldoende politie op de been te krijgen, de burgemeester mag een andere route (zie LJN: BB2615 Rechtbank s Gravenhage inzake routebeperking demonstratie NVU te Den Haag in 2007 ) of tijdstip voorstellen of nadere voorschriften aan de manifestatie verbinden, met dien verstande dat dergelijke beperkingen niet mogen neerkomen op een impliciet verbod, de burgemeester dient bij het verplaatsen (rand van de gemeente) en / of beperken van de manifestatie uitvoerig te motiveren waarom de toegestane route de enige acceptabele is en waarom de tijdsduur van de demonstratie zozeer wordt beperkt (zie LJN: AZ7212 Rechtbank Zutphen inzake beperking en verplaatsing demonstratie NVU te Apeldoorn in 2007). Een verbod is dus slechts bij hoge uitzondering gerechtvaardigd en dan met name als een bestuurlijke overmachtsituatie dreigt te ontstaan. Daarvan is sprake wanneer de betoging naar redelijke verwachting gepaard zal gaan met dermate ernstige wanordelijkheden, dat er niet voldoende politie kan worden ingezet om de veiligheid van burgers en goederen adequaat te beschermen. In een zaak tussen NVU-aanhangers en de gemeente Venray (2006, LJN AV3796) is dit gespecificeerd. Een verwachte 1 Van bestuurlijke overmacht is sprake als een betoging naar redelijke verwachting gepaard zal gaan met wanordelijkheden op zodanige schaal dat er niet voldoende politie ingezet kan worden om daaraan het hoofd te bieden (zie LJN: BI4755 schorsing demonstratieverbod NVU Den Bosch in 2009). 2

3 confrontatie (met wijkbewoners of andere groeperingen) is onvoldoende grond voor een verbod (zie ook LJN: BI4755 schorsing demonstratieverbod NVU Den Bosch in 2009). Overigens spelen de omstandigheden van het geval wel een rol. Zo is het denkbaar dat vlak nadat een brand in een moskee heeft plaatsgevonden een demonstratie van extreemrechts kan worden verboden; daar is dan duidelijk een link met de maatschappelijke onrust die al bestaat. De onrust is dan voldoende grond om de demonstratie op dat specifieke moment te verbieden. Mocht op een later tijdstip eenzelfde verzoek binnenkomen, dan moeten de omstandigheden van dat moment worden gewogen. Een risicoanalyse van de politie is hierbij een belangrijke indicator. Wanneer de kennisgeving tijdig is gedaan, de kennisgeving compleet is (m.a.w. voldaan is aan de formele eisen van de APV) en de omstandigheden niet van dien aard zijn om over te gaan tot een verbod dan dient te worden bezien onder welke condities de betoging kan plaatsvinden en welke juridische voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen. In het volgende onderdeel wordt hier nader op in gegaan. 4. De betoging / demonstratie gaat door. Wat nu? Zoals aangegeven is een verbod slechts in uitzonderlijke situaties aan de orde. Diverse malen is een demonstratieverbod in rechte onderuit gegaan (recente voorbeelden zijn Den Bosch en Venlo). De praktijk leert dat rechts-extremistische groeperingen (zoals de NVU) per definitie rechtszaken aanpannen om hun gelijk te halen en baat hebben bij de (gratis) publiciteit die juridische geschillen opleveren. De afgelopen jaren zijn er in verschillende gemeenten demonstraties gewoon door gegaan, al dan niet met beperkingen. Tegendemonstraties (extreem links) liggen doorgaans op de loer. Ook gevaar voor incidenten met buurtbewoners of toestromend publiek is veelal aanwezig. De burgemeester dient erop toe te zien dat onder die omstandigheden er geen wanordelijkheden ontstaan en de openbare orde en veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. De vraag rijst thans welke juridische instrumenten kunnen worden ingezet om een demonstratie zoals van de NVU in goede banen te leiden. Vooropgesteld zij dat normale instrumenten zoals verankerd in de APV te licht zijn om bijvoorbeeld confrontaties tussen extreem links en extreem rechts het hoofd te bieden. De lichte bevelsbevoegdheid ex artikel 172, derde lid, Gemeentewet is eveneens geen optie. Dit instrument kan niet worden gebruikt m.b.t. openbare manifestaties. In situaties waarin de Wom niet voorziet en er toch ernstige vrees is voor oproerige beweging en / of andere ernstige wanordelijkheden, kan de burgemeester gebruik maken van het noodbevel of de noodverordening. Dergelijke noodmaatregelen passen volgens de (rijks)wetgever in het regime van artikel 9, tweede lid, van de Grondwet. 3

4 Noodbevel of noodverordening? Een noodbevel is te gebruiken om demonstranten te sommeren zich te verwijderen van een bepaalde plaats. Dit geldt met name als men afwijkt van de afgestemde route. Het noodbevel werkt individueel. Hierbij worden bijvoorbeeld extreemlinkse demonstranten bevolen zich te verwijderen om een confrontatie met extreemrechtse demonstranten te voorkomen. De noodverordening geldt voor een bepaald gebied. In Arnhem was de noodverordening erop gericht iedereen die de demonstratie wilde verstoren of verhinderen op te pakken (2005). In Vlagtwedde (Ter Apel) was in een noodverordening opgenomen dat deelnemers niet onherkenbaar mochten zijn, geen voorwerpen bij zich mochten dragen waarmee de orde verstoord zou kunnen worden en de politie bij iedere verstoring van de openbare orde direct in kan grijpen (2004). Het noodbevel is geschikt als op voorhand duidelijk is dat men te maken heeft met een bepaald aantal personen of organisaties. Gaat het om een onbepaald aantal personen ( een ieder ), dan is een noodverordening het geschikte instrument. Het gaat in het kader van deze notitie te ver om diep in te gaan in het onderscheid tussen het noodbevel en de noodverordening. In de rechtspraktijk zien we dat de meeste gemeenten kiezen voor het instrument noodverordening al dan niet in combinatie met de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied ex artikel 151b Gemeentewet jo. 2:76 model APV 2 (de bevoegdheid om preventief te fouilleren). Recente voorbeelden hiervan zijn Den Bosch (2009), Enschede (2011). In beide gevallen ging het om demonstraties van de NVU. In Enschede vond de tocht plaats onder cameratoezicht (ter voorkoming van wetsovertredingen zoals het brengen van de Hitlergroet en het tonen van nazisymbolen). 5. Strategie Elke aangekondigde betoging of demonstratie zal afzonderlijk moeten beoordeeld in het licht van de specifieke feiten en omstandigheden. Een risicoanalyse van de zijde van de politie geeft doorgaans inzicht in de problematiek en de gevaren waarmee de gemeente (in casu Helmond) te kampen krijgt. Een vroegtijdig aangekondigde demonstratie zoals in onderdeel 1 geschetst, geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid en tijd om zich in te stellen op hetgeen komen gaat. Normaal gesproken zal een demonstratieverbod moeilijk te handhaven zijn, los van de (ongewenste) aandacht voor zo n verbod in de media. Ervaringen in andere grote gemeenten zoals (Venlo, Den Bosch en recent Enschede) leert ons dat demonstraties van de NVU een vast patroon hebben, zowel qua aanvraag, insteek als uitvoering. Ook de impact op de omgeving (vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid) en concrete dreiging van tegendemonstraties lijken vergelijkbaar. Wanneer er onvoldoende argumenten zijn om een demonstratieverbod af te kondigen kan de volgende strategie worden gevolgd: 2 In de Helmondse APV betreft het artikel Dat artikel is identiek aan de modelbepaling van de VNG. 4

5 Intake en analyse afdeling BJZ Informeren burgemeester door BJZ Risicoanalyse politie Bespreking in politiechefoverleg waarin evt. beperkende condities worden bezien Driehoeksoverleg Voorbereiding noodverordening, aanwijzing veiligheidsrisicogebied en evt. cameratoezicht Informeren gemeenteraad Beperkende condities (zoals alternatieve route) ambtelijk bespreken met organisator (vanuit het oogpunt van zorgvuldige besluitvorming). Besluitvorming en bijbehorende actiepunten Bekendmaking besluiten en informeren buurtbewoners (naar voorbeeld Enschede) Intrekken noodverordening na afloop demonstratie c.a. 6. Samenvatting Het recht op vergadering en betoging is een belangrijk goed dat grondwettelijk is geregeld. Via de Wet openbare manifestaties (Wom) kunnen - onder bepaalde omstandigheden - betogingen (demonstraties) worden verboden. Uit de jurisprudentie blijkt dat aan een dergelijk verbod zware motiveringseisen worden gesteld en dat een demonstratieverbod in rechte niet snel wordt geaccepteerd. Het opleggen van beperkingen (alternatieve route en /of verplaatsing of beperking qua tijd) is mogelijk, mits er geen verkapt demonstratieverbod ontstaat of dat de demonstratie dermate wordt ingesnoerd dat deze bestuurlijk gezien wordt gefrusteerd. Zo is verplaatsing naar de rand van de gemeente of een afgelegen bedrijventerrein géén optie (zie casus Apeldoorn). Ook een verplaatsing qua tijd naar de vroeg ochtenduren (zodat er vrijwel geen publiek aanwezig is om kennis te nemen van de demonstratie) doet ongeoorloofd afbreuk aan het recht van betogingsvrijheid. Een uitgebreide risico-analyse van politiewege geeft inzicht in de feiten en omstandigen en is bepalend voor de vervolgstrategie. Bij demonstraties van extreem rechts kan men per definitie niet uit de voeten met het gewone juridische instrumentarium, gezien het gevaar van tegendemonstraties en het risico van (geweldadige) confrontaties. Het gebruik van noodbevoegdheden (ín de meeste grote gemeenten wordt de noodverordening aangewend) al dan niet in combinatie met preventief fouilleren (aanwijzing veiligheidsrisicogebied) en cameratoezicht ligt dan voor de hand. Gezien de gevoeligheid van het onderhavige onderwerp is het van belang dat er direct na binnenkomst van een kennisgeving een duidelijke strategie wordt gevolgd. In onderdeel 5 van deze notitie is deze in grote lijnen geschetst. HJ - BV.BJZ 12 september

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA s-gravenhage > Retouradres 2511DP 's-gravenhage Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage BZK Turfmarkt 147 2511DP 's-gravenhage Contactpersoon 2016-0000778346 Uw

Nadere informatie

De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente?

De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente? De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente? Inleiding De burgemeester is als eenhoofdig bestuursorgaan belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid De burgemeester krijgt steeds

Nadere informatie

Juridische beoordeling mogelijk demonstratieverbod op de Dam in Amsterdam

Juridische beoordeling mogelijk demonstratieverbod op de Dam in Amsterdam Juridische beoordeling mogelijk demonstratieverbod op de Dam in Amsterdam Van: mr. dr. M.L. (Michiel) van Emmerik, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden Datum: 31 oktober

Nadere informatie

NOODVERORDENING 16, 17 EN 18 SEPTEMBER 2017

NOODVERORDENING 16, 17 EN 18 SEPTEMBER 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Enschede Nr. 160627 15 september 2017 NOODVERORDENING 16, 17 EN 18 SEPTEMBER 2017 DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE OVERWEGENDE Dat de organisatie Fortress Europe

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFT. Burgemeester van de gemeente Rotterdam

BEZWAARSCHRIFT. Burgemeester van de gemeente Rotterdam BEZWAARSCHRIFT Burgemeester van de gemeente Rotterdam Verzoekers zijn: Het ROTTERDAMS 1 MEI-COMITEE, gevestigd te Rotterdam Ahmed ERDOGAN, wonende te Rotterdam, Jeroen TOUSSAINT, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Sciencelink te Venray

Bedrijventerrein Sciencelink te Venray Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m y^^\a Datum Gemeente Venray ta.v. de Burgemeester drs. J.F.H.A.B. Waals Postbus 500 5800 AM Venray Inlictitingen Euridice Stuger T 070-4268821

Nadere informatie

Instrumentenkoffer: bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten

Instrumentenkoffer: bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten Instrumentenkoffer: bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten Lichte bevelsbevoegdheid BM 172 lid 3 Gemeentewet 184SR Noodbevel BM 175 Gemeentewet 184 SR Noodverordening BM 176 Gemeentewet 443 SR Voorschriften

Nadere informatie

Bekrachtigen noodverordening. Joost du Croix Programma 2, Veiligheid

Bekrachtigen noodverordening. Joost du Croix Programma 2, Veiligheid Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanaam en nummer Bekrachtigen noodverordening Sector/ 18maart2008 Afdeling Joost du Croix J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl

Nadere informatie

Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 13 mei 2005 (Verbannen demo) Brouwer, Jan; Schilder, A.E.

Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 13 mei 2005 (Verbannen demo) Brouwer, Jan; Schilder, A.E. Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 13 mei 2005 (Verbannen demo) Brouwer, Jan; Schilder, A.E. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you

Nadere informatie

NOODVERORDENING EN 19 JUNI 2017

NOODVERORDENING EN 19 JUNI 2017 Gemeente SE Enschede NOODVERORDENING 17. 18 EN 19 JUNI 2017 DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE OVERWEGENDE Dat de organisatie Fortress Europe op 12 april 2017 heeft gemeld dat zij een betoging (hierna ook: demonstratie)

Nadere informatie

Op grond van de Wom is sprake van een demonstratie als in het openbaar, collectief een mening wordt verkondigd.

Op grond van de Wom is sprake van een demonstratie als in het openbaar, collectief een mening wordt verkondigd. Gemeente Den Haag Burgemeester De voorzitter van Commissie Bestuur BSD/2014.792 RIS 275302 070-353 2741 20 augustus 2014 Demonstratiebeleid Zeer geachte voorzitter, In aansluiting op het raadsdebat van

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Landsverordening houdende bepalingen betreffende de uitoefening van de vrijheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-generaal Veiligheid Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven 200

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Onderwerp Wijziging Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

Nadere informatie

ECLBR/U Lbr. 14/054

ECLBR/U Lbr. 14/054 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijziging Model-APV zomer 2014 uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201401246 Lbr. 14/054 bijlage(n) 2 datum 10 juli

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

AANWIJZINGSBESLUIT VEILIGHEIDS RISICOGEBIED 17, 18 en 19 JUNI 2017

AANWIJZINGSBESLUIT VEILIGHEIDS RISICOGEBIED 17, 18 en 19 JUNI 2017 Gemeente % Enschede AANWIJZINGSBESLUIT VEILIGHEIDS RISICOGEBIED 17, 18 en 19 JUNI 2017 DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE OVERWEGENDE Dat de organisatie Fortress Europe op 12 april 2017 heeft gemeld dat zij

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Verordening Eindhoven inzake bestuurlijke ophouding

Verordening Eindhoven inzake bestuurlijke ophouding gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Sector Advisering en Ondersteuning Raadsbijlage nummer 96 lnboeknummer OOM002455 Beslisdatum BTW 9 mei 2000 Dossiernummer 020.107 Raadsbij lage Voorstel

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage

Bestuurlijke rapportage Bestuurlijke rapportage Algemene zaakgegevens Versie : 0.1 Zaak : Nee AZC Utrecht Betreft : Demonstratie en tegenactie zaterdag 19 maart 2016 Ten behoeve van : Extra Driehoek, maandag 14 maart 2016 Opgemaakt

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Uittreksel uit de algemene plaatselijke verordening v.d. Gemeente Tilburg.

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Uittreksel uit de algemene plaatselijke verordening v.d. Gemeente Tilburg. Datum vaststelling: 13 februari 2006 Datum inwerkingtreding: 24 februari 2006 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 27 juni 2017 Ons kenmerk ECLBR/U201700479 Lbr. 17/038 Telefoon (070) 373 8843 Bijlage(n) 3 Onderwerp Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Samenvatting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ruimte voor het recht

Ruimte voor het recht Ruimte voor het recht Onderzoek naar het demonstratierecht in Den Haag in de periode 2000-2005 2 Colofon Amsterdam, februari 2006 Buro Jansen & Janssen Wil van der Schans Rick van Amersfoort Postbus 10591

Nadere informatie

Datum 25 augustus 2014 Onderwerp Beantwoording 3 sets kamervragen over een demonstratie op 12 juli 2014 in Den Haag

Datum 25 augustus 2014 Onderwerp Beantwoording 3 sets kamervragen over een demonstratie op 12 juli 2014 in Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Intern advies. Geluid

Intern advies. Geluid Intern advies Zaaknummer : Registratienummer : Omschrijving project : Moskee Aanvrager : Projectlocatie : Bellavistaterrein Geluid Adviseur : P. Leemreize Datum advies : 20 april maart 2015 Advies aan

Nadere informatie

Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Zutphen 16 mei 2002 (Geen bestuurlijke overmacht) Brouwer, Jan; Schilder, A.E.

Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Zutphen 16 mei 2002 (Geen bestuurlijke overmacht) Brouwer, Jan; Schilder, A.E. University of Groningen Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Zutphen 16 mei 2002 (Geen bestuurlijke overmacht) Brouwer, Jan; Schilder, A.E. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

BESLUIT. Koningsdagverordening 2016. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

BESLUIT. Koningsdagverordening 2016. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder: Koningsdagverordening DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ZWOLLE Overwegende - dat de Koninklijke familie op 27 april 2016 in het kader van Koningsdag een bezoek brengt aan de gemeente Zwolle; - dat er een

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Voetbalwet - de maatregelen: Gebiedsontzegging (max jaar) Groepsverbod Meldingsplicht. Bevoegdheid van burgemeester en OvJ

Voetbalwet - de maatregelen: Gebiedsontzegging (max jaar) Groepsverbod Meldingsplicht. Bevoegdheid van burgemeester en OvJ Voetbalwet Voetbalwet Parool Mei 2008 - Na vijftien jaar heen en weer praten is het langverbeide voetbalwetje bedoeld om relschoppers uit de omgeving van stadions te weren vrijdag door het kabinet goedgekeurd.

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:15 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16 VAN

Nadere informatie

Burgemeester. De demonstratie zou moeten plaatsvinden van uur tot uur.

Burgemeester. De demonstratie zou moeten plaatsvinden van uur tot uur. Burgemeester Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag b - o j a / r ia Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BENW/2014.1474 n ^orkiesnummer H-mailadres Aantal bijlagen Onderwerp Besluit beperking demonstratie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte voorzitter, Directie Juridische Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum TRCJZ/2008/3525 12 december 2008 onderwerp

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht.

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Stellers: - G. Thielen - I. van Kronenberg - M. Rasser Datum: 13 februari 2013 1. Inleiding De inzet van cameratoezicht in de gemeente

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 2 Openbare orde

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 2 Openbare orde Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bevoegdhedenschema 2 Openbare orde Bevoegdhedenschema openbare orde versie 2015 handhaving openbare orde voor ongeregeldheden op de Noordzee, zie schema Noordzee,

Nadere informatie

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Artikel 151c Gemeentewet is volledig gericht op de bevoegdheden voor gemeenten als deze cameratoezicht wil toepassen. De interpretatie van dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 286 Dierenwelzijn Nr. 251 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Tekst van de regeling Wijzigingsverordening APV Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelet op artikel 2:15, eerste lid, en 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht; besluit: vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Actualiteiten bijzondere wetten. VNG Tweedaagse

Actualiteiten bijzondere wetten. VNG Tweedaagse Actualiteiten bijzondere wetten VNG Tweedaagse Wet op de kansspelen Eerlijk zullen we alles delen Bij schaarse vergunningen geldt de volgende rechtsnorm: bij de verdeling van schaarse vergunningen door

Nadere informatie

In dit overzicht zijn alleen de ingrijpende wijzigingen vermeld. Kleine wijzigingen in het kader van jurisprudentie e.d. zijn niet vermeld.

In dit overzicht zijn alleen de ingrijpende wijzigingen vermeld. Kleine wijzigingen in het kader van jurisprudentie e.d. zijn niet vermeld. Overzicht wijzigingen concept-apv m.b.t. de huidige APV In dit overzicht zijn alleen de ingrijpende wijzigingen vermeld. Kleine wijzigingen in het kader van jurisprudentie e.d. zijn niet vermeld. Artikel

Nadere informatie

Datum 12 december 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de bouwplaats moskee in Enschede is besmeurd met varkensbloed

Datum 12 december 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de bouwplaats moskee in Enschede is besmeurd met varkensbloed 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

17 januari Antwoord van het college op de vragen van de raadsleden de dames Faïd en Van der Gaag luidend massa-arrestaties

17 januari Antwoord van het college op de vragen van de raadsleden de dames Faïd en Van der Gaag luidend massa-arrestaties Datum 17 januari 2017 Onderwerp Antwoord van het college op de vragen van de raadsleden de dames Faïd en Van der Gaag luidend massa-arrestaties 19-11-2016 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN RIS295725 De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Haaglanden uit Den Haag. Datum: 22 november 2011

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Haaglanden uit Den Haag. Datum: 22 november 2011 Rapport Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Haaglanden uit Den Haag. Datum: 22 november 2011 Rapportnummer: 2011/347 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politiefunctionarissen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Partiële wijziging APV. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

B & W-nota. Onderwerp Partiële wijziging APV. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Partiële wijziging APV Bestuurlijke context B & W-nota Portefeuille mr. B.B. Schneiders Auteur J.A.M. Lubbers (formeel) Telefoon 5114283 E-mail: jlubbers@haarlem.nl PD/Veiligheid Reg.nr. PD/VHT/2007/620

Nadere informatie

Nota van Burgemeester

Nota van Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van Burgemeester Onderwerp Aanwijzing verbodsgebied aanbieden taxidiensten Schiphol op basis van artikel 5:14E APV Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit Inlichtingen

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL wijzigingsverordening APV

Betreft : RAADSVOORSTEL wijzigingsverordening APV Betreft : RAADSVOORSTEL wijzigingsverordening APV Datum voorstel : 8 november 2010 Raadsvergadering d.d. : 21 december 2010 Volgnummer : 2010R0060, agendanummer 8 Taakveld : Facilitaire Zaken Portefeuillehouder

Nadere informatie

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 22 juni 2009 (Bevelsbevoegdheid politie en uitputtendheid Wom) Brouwer, Jan; Schilder, A.E.

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 22 juni 2009 (Bevelsbevoegdheid politie en uitputtendheid Wom) Brouwer, Jan; Schilder, A.E. University of Groningen Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 22 juni 2009 (Bevelsbevoegdheid politie en uitputtendheid Wom) Brouwer, Jan; Schilder, A.E. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's

Nadere informatie

Misbruik noodrecht en schending demonstratierecht bij Sinterklaasintochten Wierenga, A.J. ; Roorda, Berend; Brouwer, Jan

Misbruik noodrecht en schending demonstratierecht bij Sinterklaasintochten Wierenga, A.J. ; Roorda, Berend; Brouwer, Jan Misbruik noodrecht en schending demonstratierecht bij Sinterklaasintochten Wierenga, A.J. ; Roorda, Berend; Brouwer, Jan Published in: Openbareorde.nl IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Vaststelling APV voor de gemeente Boxmeer 2007 Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer,

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Vaststelling APV voor de gemeente Boxmeer 2007 Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling APV voor de gemeente Boxmeer 2007 Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, Aanleiding Deregulering en een terugtrekkende overheid zijn geluiden die

Nadere informatie

5 Demonstraties van rechtsextremistische groeperingen in Nederland en Duitsland

5 Demonstraties van rechtsextremistische groeperingen in Nederland en Duitsland 5 Demonstraties van rechtsextremistische groeperingen in Nederland en Duitsland Jan-Peter Loof De laatste keer dat in het kader van deze monitorrapportages specifiek aandacht werd besteed aan demonstraties

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 638 Vragen van het lid

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

De voorliggende modelregeling is, gezien het tijdelijk karakter (tot de inwerkingtreding van de amvb) terughoudend van aard.

De voorliggende modelregeling is, gezien het tijdelijk karakter (tot de inwerkingtreding van de amvb) terughoudend van aard. Toelichting op de Brandbeveiligingsverordening 2012 Algemeen De wetgever kondigt in de Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop in artikel 3, derde lid, een algemene maatregel van bestuur aan over

Nadere informatie

Gemeentewet. Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad. Artikel 151b

Gemeentewet. Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad. Artikel 151b Verruiming fouilleerbevoegdheden, versie 6 april 2011 internetconsultatie: de relevante bepalingen van de huidige Gemeentewet en Wet wapens en munitie en van de toekomstige Politiewet 201x, met daarin

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: Burgemeestersbesluit d.d.: BBnr

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: Burgemeestersbesluit d.d.: BBnr RAADSVOORSTEL 10.0157 Rv. nr.: 10.0157 Burgemeestersbesluit d.d.: 7-12-2010 BBnr. 10.081 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Bekrachtiging Verordening Jaarwisseling 2010-2011. Aanleiding:

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden.

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden. gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5089 Inboeknummer 12 bst01789 Beslisdatum B&W 6 oktober 2012 Dossiernummer 12.45.352 Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Evenementenbeleid in Eindhoven "Gastvrij

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

ONDERWERP: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

ONDERWERP: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Agendapunt: 17 No. 80/'11 Dokkum, 20 september 2011 ONDERWERP: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) SAMENVATTING: In het kader van het project Geweld is niet oké worden de APV s van de deelnemende

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond Nummer : 12-15.2014 Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond Korte inhoud : De huidige Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Eemsmond dateert van 2010. Een redactionele wijziging

Nadere informatie

> Retouradres Postbus EH Den Haag. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus EH Den Haag. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat 200 mensen aangehouden

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

KONINGINNEDAGVERORDENING

KONINGINNEDAGVERORDENING KONINGINNEDAGVERORDENING De Burgemeester van de gemeente Rhenen; overwegende dat; op 30 april 2012 de landelijke Koninginnedagviering onder andere plaatsvindt in de gemeente Rhenen en dat Hare Majesteit

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 3.4

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 3.4 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 3.4 verordening tot tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Status In werking Algemene informatie Met deze verordening wordt de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Deelnemende gemeenten: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Kollumerland c.a. Politie Fryslân team 01 Openbaar Ministerie Aanleiding. Vanuit de driehoek

Nadere informatie

Publiek cameratoezicht kent een ander wettelijk regime dan privaat cameratoezicht: artikel 2 politiewet en artikel 151 c Gemeentewet.

Publiek cameratoezicht kent een ander wettelijk regime dan privaat cameratoezicht: artikel 2 politiewet en artikel 151 c Gemeentewet. Stichting Veilig Ontwerp en Beheer heeft CCV gevraagd om een presentatie te geven over de stand van zaken rondom cameratoezicht in Nederland. Vormgeving zou misschien wel eens bij kunnen dragen aan het

Nadere informatie

Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand. Geachte mevrouw Willighagen,

Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand. Geachte mevrouw Willighagen, Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

Twentse aanpak ter voorkoming van maatschappelijke onrust en ordeverstoring rond de opvang van vluchtelingen. [Subtitel]

Twentse aanpak ter voorkoming van maatschappelijke onrust en ordeverstoring rond de opvang van vluchtelingen. [Subtitel] Twentse aanpak ter voorkoming van maatschappelijke onrust en ordeverstoring rond de opvang van vluchtelingen [Subtitel] Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.0 14-3-2016 Twentse aanpak rondom opvang

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:665. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/04384

ECLI:NL:HR:2017:665. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/04384 ECLI:NL:HR:2017:665 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 11-04-2017 Datum publicatie 12-04-2017 Zaaknummer 15/04384 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:257,

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS120085_22-SEP-2004

Gemeente Den Haag RIS120085_22-SEP-2004 rv 142 Bestuursdienst BSD/2004.2864 RIS 120085_040921 Gemeente Den Haag RIS120085_22-SEP-2004 Den Haag, 21 september 2004 Aan de gemeenteraad Bekrachtiging verordening ter handhaving van de openbare orde

Nadere informatie

Evaluatie Tentenkamp Ter Apel - Een Haags probleem op het grondgebied van Vlagtwedde

Evaluatie Tentenkamp Ter Apel - Een Haags probleem op het grondgebied van Vlagtwedde Vooraf De gemeente Vlagtwedde heeft op dinsdag 10 juli 2012 een evaluatiebijeenkomst met de ketenpartners (politie, Openbaar Ministerie, COA, Directie Terugkeer & Vertrek, IND, ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Afdeling: Ruimtelijk Beleid en Advies

VERKEERSBESLUIT. DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Afdeling: Ruimtelijk Beleid en Advies DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Afdeling: Ruimtelijk Beleid en Advies betreft : Intrekken verkeersbesluit 20186-2001 (aanwijzing van fietsstroken) en aanduiding als parkeerverbodszone straat : Meridiaan-Keerkring

Nadere informatie

NOODVERORDENING INZAKE NUCLEAR SECURITY SUMMIT

NOODVERORDENING INZAKE NUCLEAR SECURITY SUMMIT NOODVERORDENING NOODVERORDENING INZAKE NUCLEAR SECURITY SUMMIT De burgemeester van Haarlemmermeer, GELET OP Artikelen 175 en 176 Gemeentewet; OVERWEGENDE DAT Op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag een internationale

Nadere informatie

Handboek Noodbevoegdheden

Handboek Noodbevoegdheden Handboek Noodbevoegdheden Inhoudsopgave 1. Noodbevoegdheden... 3 2. Juridisch kader... 4 3. Checklist gebruik noodbevoegdheden... 8 4. Noodbevelen... 10 5. Noodverordeningen... 13 6. Model noodbevelen

Nadere informatie

Geconsolideerde versie Beleidsregel bescherming landschap 2008, inclusief wijziging januari 2014

Geconsolideerde versie Beleidsregel bescherming landschap 2008, inclusief wijziging januari 2014 Geconsolideerde versie Beleidsregel bescherming landschap 2008, inclusief wijziging januari 2014 Aanpassingen onderstreept, geschrapte tekst onderstreept en doorgehaald. BELEIDSREGEL BESCHERMING LANDSCHAP

Nadere informatie

Artikel 126zq (per )

Artikel 126zq (per ) Bijlage 1 Wetboek van Strafvordering Eerste boek. Algemene bepalingen Titel Vb. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven Vierde afdeling. Onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: KPN Retail adres: Postbus 30000 postcode en woonplaats: 2500 GA 's-gravenhage

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar , 30131, nr. 65), luidt artikel 4 Wmo als volgt:

Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar , 30131, nr. 65), luidt artikel 4 Wmo als volgt: Bijlage 1 Samenvatting De Wmo-compensatieplicht in de praktijk een onderzoek naar de jurisprudentie ter zake Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar 2005-2006, 30131, nr.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie