Master software engineering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master software engineering"

Transcriptie

1 Master software engineering wo-master begeleid Open Universiteit

2

3 Over de opleiding Software engineering is een discipline die voortdurend in beweging is en door de stormachtige ontwikkelingen op allerlei gebieden ook voortdurend voor nieuwe uitdagingen staat. Softwaresystemen worden steeds groter en complexer. Steeds meer functies van de apparaten die we dagelijks gebruiken, van auto tot magnetron, worden gedeeltelijk in hardware en gedeeltelijk in software gerealiseerd. Programmeertalen en ontwerpdisciplines die vijftien jaar geleden voldeden, zijn nu hopeloos verouderd. Bedrijven die zich bezighouden met softwareontwikkeling hebben daarom behoefte aan mensen die niet alleen een goed overzicht hebben over het vakgebied, maar ook in staat zijn om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden en de relevantie ervan te beoordelen voor het bedrijf. Dit vraagt om een academische scholing, die de Open Universiteit met haar opleiding Software Engineering beoogt aan te bieden. De digitale revolutie staat nog maar aan het begin. Afgestudeerden van de Master Software Engineering zijn klaar voor de digitale toekomst. Sterker nog: zij gaan actief bijdragen aan het creëren van die toekomst Studeren naast uw baan Bij de Open Universiteit studeert u in deeltijd. Zo combineert u uw studie flexibel met werk en privéleven. Onze masteropleidingen kenmerken zich door een gestructureerd programma, persoonlijke begeleiding, en cursussen waarbij de studeerbaarheid voorop staat. Hierdoor is het goed mogelijk uw masterdiploma in twee jaar in deeltijd af te ronden. Past het tweejarig standaardprogramma niet goed bij uw persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg een persoonlijk studiepad met u opgesteld. Startmomenten De wo-masteropleiding Software Engineering begeleid kent twee startmomenten: september en februari. Online leren De Open Universiteit biedt haar onderwijs vooral online aan. Dat is ideaal om op afstand en op een zelf gekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, bijeenkomsten en colleges, en het indienen van opdrachten verlopen daarom via onze digitale leeromgeving. Daarnaast kunnen er incidenteel bijeenkomsten in een studiecentrum georganiseerd worden. 3

4 Kenmerken van de opleiding Centraal in het curriculum staat de ontwikkeling en het onderhoud van hoge kwaliteit software met aandacht voor zowel de procesmatige als de technische kant. Daarbij zijn drie deelaspecten onderscheiden: 1. Software architecture richt zich op het hoog-niveau ontwerp van goed gestructureerde en goed onderhoudbare software 2. Software quality management richt zich op de kwaliteit in de fasen van de software life cycle en het managen daarvan. Dit gebeurt zowel aan het begin bij het bepalen van de requirements als later wanneer de software evolueert 3. Software quality assurance richt zich op (formele) technieken voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbepaling zowel wat functionele als niet-functionele eigenschappen betreft. Opbouw van de opleiding De opleiding Software Engineering bestaat uit cursussen die in totaal 60 studiepunten (EC) opleveren. De opleiding is verdeeld over twee academische jaren die elk bestaan uit vier kwartielen en een zomerstop. Een kwartiel is een cursusblok van tien weken met een tentamenweek. De standaardprogrammering is gebaseerd op 30 EC per jaar, waardoor u de opleiding in twee jaar kunt afronden. Laten uw persoonlijke omstandigheden dit niet toe, dan wordt in overleg met de studieadviseur een persoonlijk studiepad op maat opgesteld. 4

5 Curriculum Kwartiel 1 1 sept. t/m 17 okt Design patterns 5 EC 20 okt. t/m 7 nov Academic writing 2,5 EC 10 nov. t/m 14 nov Tentamenweek Kwartiel 2 17 nov. t/m 9 jan 2015 Software evolution 5 EC 22 dec. t/m 26 dec Vakantieweek 12 jan. t/m 30 jan 2015 Research preparation 2,5 EC 2 feb. t/m 6 feb Tentamenweek Kwartiel 3 9 feb. t/m 17 april 2015 Software architecture 7,5 EC 9 feb. t/m 27 mrt Design patterns 5 EC 30 mrt. t/m 17 april 2015 Academic writing 2,5 EC 20 april t/m 24 april 2015 Tentamenweek Kwartiel 4 27 april t/m 3 juli 2015 Software life cycle 7,5 EC 6 juli tot 10 juli 2015 Tentamenweek Herkansingsweek Kwartiel 5 31 aug. t/m 6 nov Software security 5 EC 31 aug. t/m 6 nov System verification and testing 2,5 EC 9 nov. t/m 13 nov Tentamenweek Kwartiel 6 16 nov. t/m 5 feb System verification and testing 2,5 EC 16 nov. t/m 5 feb Voorbereiden afstudeeropdracht SE 5 EC 8 feb. t/m 12 feb Tentamenweek Kwartiel 7 15 feb. t/m 22 april 2016 Afstudeeropdracht Software Engineering 7,5 EC 25 april t/m 29 april 2016 Tentamenweek Kwartiel 8 2 mei t/m 8 juli 2016 Afstudeeropdracht Software Engineering 7,5 EC 11 juli t/m 15 juli 2016 Tentamenweek Herkansingsweek TOTAAL 60 EC 5

6 Tentamen De meeste vakken worden afgesloten met een opdracht of een combinatie van een opdracht met een mondeling tentamen. Software architecture kent een opdracht in combinatie met een schriftelijk tentamen. Het schriftelijk tentamen is aan het eind van het derde kwartiel. U kunt een tentamen of opdracht twee maal herkansen: tijdens de tentamenweek van het opvolgend kwartiel en in de herkansingsweek in de zomervakantie. Accreditatie De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Software Engineering geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. 6

7 Cursussen Design patterns Systemen worden in nog steeds toenemende mate objectgeoriënteerd geprogrammeerd, mede omdat objectgeoriënteerde systemen flexibel zijn met betrekking tot veranderingen. In de praktijk blijkt echter vaak dat systemen minder flexibel zijn dan in theorie mogelijk is. Design patterns maken optimaal gebruik van objectgeoriënteerde aspecten van een taal, met het oog op flexibiliteit. Design patterns helpen om de mogelijkheden van objectgeoriënteerd ontwerpen beter te benutten. Academic writing Het schrijven van een scriptie vormt een belangrijk onderdeel van het afstuderen. Daarbij moet u in staat zijn om een betoog op te bouwen, de verschillende onderdelen van het verslag logisch met elkaar te verbinden, en moet u op de juiste manier conclusies kunnen trekken. Ook moet u literatuur kunnen zoeken, en gevonden bronnen kunnen gebruiken om beweringen in uw afstudeerscriptie mee te kunnen onderbouwen. Software evolution Software evolution omvat de activiteiten die volgen op de release van een softwaresysteem. De software zal moeten worden aangepast aan veranderende omstandigheden, om zo aan de wensen van de gebruikers te blijven voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan het oplossen van fouten, het uitbreiden van de functionaliteit, het achterhalen van de structuur van een systeem en het verbeteren van de programmacode. Research preparation Research preparation is specifiek bedoeld voor de ontwikkeling van academische competenties tot het niveau dat nodig is om te beginnen met het afstudeertraject. De nadruk ligt op de noodzakelijke competenties voor het kunnen herkennen van de structuur en opbouw van een wetenschappelijk artikel, het herkennen van de gehanteerde onderzoeksmethode in een artikel, het schrijven van een betoog over een wetenschappelijk artikel met juiste bronvermelding en het kunnen formuleren van een vervolgvraag op bestaand onderzoek. Software architecture De structuur van een modern softwaresysteem is uiterst complex: zo n systeem kan bestaan uit miljoenen regels programmacode, opgebouwd uit meerdere componenten die op verschillende manieren moeten samenwerken en moeten opereren in een gedistribueerde setting. Softwarearchitectuur is het vakgebied dat zich bezighoudt met het beschrijven en analyseren van een systeem met behulp van modellen om tegemoet te komen aan het eisenpakket. Een inschattingsfout in het initiële ontwerp kan verstrekkende en desastreuze gevolgen hebben voor het succes van een softwareproject. 7

8 Software life cycle Het ontwikkelen van software is een ingewikkeld proces. De software moet de processen binnen een organisatie zo optimaal mogelijk ondersteunen. De cursus Software life cycle gaat in op het vaststellen en modelleren van de behoeften van gebruikers. In vakjargon heet dat requirement engineering. Maar de software life cycle heeft naast requirement engineering ook veel ondersteunende en sturende facetten binnen de software life cycle. Modellen passeren de revue hoe de life cycle als geheel ingericht zou kunnen worden. Een ander onderwerp waar uitvoerig aandacht aan wordt besteed is het kwaliteitsaspect van software. Software security Het doel van software security is ervoor te zorgen dat software vrij is van beveiligingslekken en correct blijft werken, ook als een kwaadwillende hacker deze probeert te misbruiken. Centraal staat de filosofie dat beveiliging niet achteraf gerepareerd moet worden, maar dat software zodanig ontwikkeld wordt dat problemen met beveiliging voorkomen worden. U maakt kennis met kwetsbaarheden zoals SQL-injectie, XSS en buffer overflows en hoe u problemen kunt voorkomen tijdens het softwareontwikkelproces aan de hand van ontwerpprincipes, risicomanagement, risicoanalyse, statische codeanalyse en security-testen. System verification and testing Deze cursus heeft als onderwerp het verifiëren en testen van systemen met behulp van formele (wiskundige) methoden. Het eerste deel van de cursus gaat over het construeren van formele modellen. Hiertoe worden Kripkestructuren en timed automata behandeld. In het tweede gedeelte worden temporele logica en model checking gebruikt om deze modellen te verifiëren. Het laatste gedeelte behandelt model-based testtechnieken, waarmee deze modellen worden getest. Een belangrijk aspect van deze cursus is dat hetzelfde model wordt gebruikt voor zowel verificatie als testing. Afstudeeropdracht Software Engineering Het onderwerp van de afstudeeropdracht sluit aan bij een van de drie kenmerkende deelaspecten van de opleiding. 8

9 Studiebegeleiding Flexibel online studeren Een cursus is opgebouwd rondom individuele en groepsactiviteiten. Het bestuderen van ons veelvuldig geprezen studiemateriaal, oefenen, en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dat u het best uitkomt binnen onze online leeromgeving die hiervoor speciaal is ingericht. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden hiervan zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc.. Dergelijke online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Bijeenkomsten Per kwartiel worden groepen studenten gevormd. De docent organiseert extra begeleidingsactiviteiten zoals de (virtuele) bijeenkomsten, tentamenvoorbereiding of nabespreking van het tentamen. Tijdens de bijeenkomsten gaat de docent inhoudelijk in op de leerstof en bereidt u zich voor op het tentamen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren of op zaterdag. Studiebegeleiding De docent is het gezicht van de cursus en verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. De tutor bewaakt aan de hand van opdrachten en (zelf)toetsen uw voortgang binnen de cursus. Een mentor volgt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen, en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en mogelijke problemen rondom studieaanpak en planning. MijnOU en de elektronische leeromgeving (ELO) Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze elektronische leeromgeving Studienet, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek. Studienet is uw persoonlijke werkplek in de online leeromgeving van de Open Universiteit. Hier vindt u uw cursus(sen), communities, studietaken, discussiegroepen en aanvullende informatie vanuit de faculteit. Studienet is een omgeving waar u contact heeft met medestudenten en docenten. U kunt er bestanden plaatsen om zo online informatie uit te wisselen. Studienet kunt u ook als app installeren op uw tablet of smartphone. Hiermee heeft u waar u maar bent, toegang tot uw studiewerkplek. De Open Universiteit beschikt over een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit ACM Digital Library en de Lecture Notes in Computer Science. 9

10 Praktische informatie Aanvragen adviesgesprek Wanneer u wilt starten met de masteropleiding kunt u op onze website door middel van een aanvraagformulier een gesprek met een van onze studieadviseurs aanvragen. In dat gesprek wordt op basis van uw vooropleiding, persoonlijke omstandigheden en beschikbare tijd bekeken of u zich voor het standaardprogramma kunt inschrijven, of dat een persoonlijk studiepad op maat beter bij u past. Gekoppeld aan dit persoonlijk studieadvies ontvangt u tijdens het gesprek ook informatie Toelating en inschrijving Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan is formele toelating vereist. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Voor toelating tot de master Software Engineering geldt: - Degenen die beschikken over een wo-bachelorgetuigschrift informatica worden rechtstreeks, dus zonder schakelprogramma, toegelaten tot de master - Wie een sterk verwante hbo-bachelor zoals informatica, technische informatica, bedrijfsinformatica heeft, kan worden toegelaten met een schakelprogramma van 15 ec waarin datastructuren en algoritmen, formele talen, logica, programmeertalen en security worden behandeld - Wie een andere bachelor in een verwant gebied heeft, kan worden toegelaten met een schakelprogramma van 30 ec waarin naast bovengenoemde onderwerpen ook objectgeoriënteerd ontwerpen, programmeren in Java, en databases aan de orde komen - Ook wie een ander bachelordiploma heeft en werkzaam is in de ICT is mogelijk toelaatbaar tot de master, afhankelijk van kennis en ervaring Bent u eenmaal toegelaten, dan volgt inschrijving voor het standaardprogramma of voor het met u afgesproken individuele studiepad. Wanneer u niet direct toelaatbaar bent wordt u toegelaten op voorwaarde van het behalen van een schakelprogramma. Studieadvies? Heeft u een vraag over de masteropleiding of wilt u graag meer informatie voor het maken van de juiste studiekeuze? Neem dan gerust contact met ons op via E of via T + 31 (0) (ma-vrij: uur). Kosten Voor het volgen van de masteropleiding wordt collegegeld in rekening gebracht. Volgens de wet op het hoger onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Kijk op onze website welk collegegeld voor u van toepassing is. Gespreid betalen is mogelijk. Bij het OUcollegegeld is het studiemateriaal en het tentamen (inclusief twee herkansingen) inbegrepen. Om studenten met een laag inkomen tegemoet te komen hanteert de Open Universiteit in bepaalde situaties een kortingsregeling op het cursusgeld (KCOU). Heeft u een (gezamenlijk) belastbaar inkomen tot 110% van het minimumloon en geen voordeel uit sparen en beleggen, dan kunt u aanvragen of u hiervoor in aanmerking komt. Fiscale aftrekbaarheid Wanneer u uw studie nodig heeft voor uw huidige of toekomstige baan dan kunt u mogelijk uw studiekosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Kijk voor de exacte regelgeving hiervoor op de website van de Belastingdienst. 10

11 Wat levert de opleiding u op? Competenties Als afgestudeerde kunt u: - Blijk geven een zodanig inzicht en overzicht, en achtergrond en abstractievermogen te hebben dat u in staat bent om zowel op kleine als op grote schaal innovatieve software te ontwerpen, te ontwikkelen, uit te leveren en te onderhouden die aantoonbaar voldoet aan kwaliteitseisen als correctheid, efficiency, security en onderhoudbaarheid en die in overeenstemming is met professionele en ethische standaards. - Bij het ontwikkelen van software een goede afweging maken tussen de belangen van diverse stakeholders. - Gedurende de volledige software lifecycle op zinvolle wijze gebruik maken van de nieuwste academische technieken en inzichten in het vakgebied. Dit geldt zowel voor de productie van het systeem zelf als voor de inrichting van het ontwikkelproces. - Zinvol gebruik maken van meer of minder formele modellen voor ontwikkelen, testen en analyseren van software (waarbij een model formeel wordt geacht als het zich leent voor analyse met behulp van wiskundige methoden). - Een breed palet van technische methoden, technieken en tools gebruiken en binnen een gegeven applicatiedomein en applicatietype een voor dat domein en type geschikte keuze maken. - In complexe softwareprojecten verschillende oplossingen zien voor een bepaald probleem en maakt vervolgens een beargumenteerde keuze voor één van die oplossingen. - Systeemontwikkeling in bredere zin en van de interactie tussen software- en hardwarecomponenten, zodat zorg gedragen kan worden voor een goede integratie tussen die twee. - Reflecteren over eigen oplossingen en oplossingen van anderen en bent u instaat om in groepsverband tot een beargumenteerde keuze te komen en die uit te voeren. - Zelfstandig de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied bij houden en beoordelen welke ontwikkelingen in een gegeven situatie relevant zijn. U ontwikkelt een eigen visie hierop en past die vervolgens toe en draagt deze uit binnen de beroepsuitoefening. - Zich schriftelijk en mondeling helder uitdrukken, zowel op academisch niveau als rekening houdend met de achtergrond en het kennisniveau van uw publiek. - Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van Software Engineering. Arbeidsperspectief - Software engineer - Software architect - Security specialist - Tester - Docent Informatica - Wetenschappelijk onderzoeker op het - Wetenschappelijk programmeur gebied van Software Engineering Internationale titel Na afronding van de opleiding ontvangt u het getuigschrif Masteropleiding Software Engineering. Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) in Software Engineering voeren. Deze titel is internationaal erkend. U mag ook kiezen voor het voeren van de Nederlandse titel ingenieur (ir.). 11

12 Open Universiteit Valkenburgerweg AT Heerlen Postbus DL Heerlen T +31 (0) E Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend _april 2014_BD103

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl Master Management wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Is het tijd voor de volgende stap in uw loopbaan? Bent u toe aan nieuwe uitdagingen in uw werk? Wilt u investeren

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit Inhoud 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Onderwijsinstituut Onderwijswetenschappen Masteropleiding Onderwijswetenschappen Focusopleidingen Losse cursussen Schakelprogramma

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Studiefacilteiten 09 Faculteit Managementwetenschappen (MW) 12 Wetenschappelijke

Nadere informatie

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Studie De masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam is een Nederlandstalige, voltijdse opleiding

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Informatica, Media en Communicatie

Informatica, Media en Communicatie Informatica, Media en Communicatie 2015-2016 BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD Communication & Multimedia Design HBO-ICT (POST-)HBO-CURSUSSEN EN -OPLEIDINGEN Inhoud Welkom bij de HAN! Welkom bij de HAN 2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven 2 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

studiegids bachelor master psychologie Open Universiteit www.ou.nl

studiegids bachelor master psychologie Open Universiteit www.ou.nl studiegids bachelor master psychologie 2013 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiebegeleiding tijdens de opleiding 07 Tentamens bij de Open

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie