Adviesrapport accreditatie. HBO Master Engineering deeltijd. Hogeschool Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport accreditatie. HBO Master Engineering deeltijd. Hogeschool Utrecht"

Transcriptie

1 Adviesrapport accreditatie HBO Master Engineering deeltijd Hogeschool Utrecht

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport accreditatie HBO Master Engineering deeltijd Hogeschool Utrecht CROHO nr Hobéon Certificering BV Datum 02 december 2010 Auditteam R.J.M. van der Hoorn, MBA voorzitter prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten, deskundige ing. B.P. Kimpel, deskundige ing. B. Huisman, student Secretaris drs. R.F.H.M. Stapert

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. MANAGEMENT SAMENVATTING Integraal advies Algemene gegevens Beoordelingskader Samenstelling auditteam Samenvattende beoordeling 1 2. INLEIDING Functie van het rapport De audit 5 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Positie binnen de HU en de faculteit Natuur & Techniek FNT Positie binnen het werkveld Positie binnen het onderzoeksveld De hbo opleiding Master Engineering 8 4. TOETS NIEUWE OPLEIDING NVAO - BEOORDELINGSKADER Doelstellingen opleiding 13 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 13 Facet 1.2. Niveau: master 18 Facet 1.3. Oriëntatie hbo (master) Programma 20 Facet 2.1. Eisen hbo 22 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 23 Facet 2.3. Samenhang programma 24 Facet 2.4. Studielast 25 Facet 2.5. Instroom 26 Facet 2.6. Duur 27 Facet 2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud 28 Facet 2.8. Beoordeling en toetsing Inzet van personeel 31 Facet 3.1. Eisen hbo 31 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 32 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 34 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 34 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 36 Facet 5.1. Evaluatie resultaten 36 Facet 5.2. Maatregelen tot verbetering 37 Facet 5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Resultaten 39 Facet 6.1. Gerealiseerd niveau 39 Facet 6.2. Onderwijsrendement OORDEELSCHEMA 43 BIJLAGE I VISITATIEPROGRAMMA 01 JUNI 2010 HBO OPLEIDING MASTER ENGINEERING HU 45 BIJLAGE II CURRICULA VITAE & ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARINGEN 47 BIJLAGE III WERKWIJZE, BEOORDELINGSPROCEDURE, BESLISREGELS 49 BIJLAGE IV GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN 51

6

7 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de NVAO de hbo opleiding Master Engineering, verzorgd door de Hogeschool Utrecht HU, te accrediteren Algemene gegevens Naam van de instelling: Hogeschool Utrecht HU Naam Faculteit Faculteit Natuur & Techniek FNT Naam van de opleiding: Master Engineering Croho nummer: Variant: deeltijd Duur: 2 jaar 63 ec s Startdatum: 2006 Aantal studenten: 89 Locatie: Utrecht Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 01 juni 2010 Datum adviesrapport: 02 december Beoordelingskader In zijn onderzoek naar de basiskwaliteit van de hbo opleiding Master Engineering heeft Hobéon Certificering het Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003) als beoordelingskader gehanteerd Samenstelling auditteam Voorzitter Deskundigen Student Secretaris R.J.M. van der Hoorn, MBA prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten vak- & werkvelddeskundige ing. B.P. Kimpel, deskundige - werkvelddeskundige ing. B. Huisman, student drs. R.F.H.M. Stapert Zie voor de CV s van de leden van het auditteam: Bijlage II Samenvattende beoordeling De hbo masteropleiding Engineering is een tweejarige deeltijdopleiding bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in het Engineering domein en die zich verder willen ontwikkelen in één van de volgende drie subdomeinen: Integrated Product Development (IPD), Integrated Building Processes (IBP) en Maintenance & Asset Management (MAM) Algemeen beeld De kracht van de hbo opleiding Master Engineering van de HU ligt in (i) de hechte banden met de beroepspraktijk, (ii) het sterke accent op onderzoek. Deze twee kenmerken zijn zichtbaar in (i) de samenstelling van het docententeam, (ii) de doelstelling, inhoud en werkvormen van het programma en (iii) de relevantie en kwaliteit van het onderzoek van de afstudeerders. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

8 Op deze wijze maar ook dankzij de deskundigheid van het docentencorps, slaagt de opleiding erin professionals (in casu masters) op te leiden die hun eigen beroepspraktijk op een hoger plan kunnen brengen, daar waar het gaat om het concept Integraal Ontwerpen ingang te doen vinden in de engineering praktijk Doelstellingen opleiding: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. De opleiding Master Engineering heeft haar doelstellingen in samenspraak met het beroepenveld opgesteld. Reikwijdte, oriëntatie en niveau van die doelstellingen corresponderen met de eisen die het werkveld stelt aan een master engineering. Overigens is de verwevenheid met het werkveld (via de lectoren, docenten, gastdocenten en studenten alsook via de samenwerking met grote bedrijven en -in formele zin- via de Raad van Advies) zodanig sterk dat de (eventuele) noodzaak tot herijking en/of actualisering van de doelstellingen een telkens terugkerend gesprekonderwerp is. Nota bene: Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp als goed. Conform de beslisregels van Hobéon Certificering 1 komt dit onderwerp in aanmerking voor de extra aantekening goed Programma: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. De opleiding Master Engineering biedt een veeleisend programma aan op hoog niveau, waarbinnen interactie met het werkveld een natuurlijk element is en onderzoek een prominente plaats inneemt. In de inhoud & leerdoelen en in de toetsing & beoordeling wordt niet alleen de focus van de opleiding (Integraal Ontwerp) zichtbaar, maar ook het hoge niveau. Kortom: de inhoud en de vormgeving van het programma corresponderen met de reikwijdte, oriëntatie en het niveau van de doelstellingen Inzet van personeel: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. Zowel op het niveau van het management als op het niveau van de individuele docent opereert de opleiding zeer actief binnen een uitgebreid professioneel Engineering netwerk. De docenten hebben allen een (relevante) universitaire achtergrond; een substantieel deel van hen is gepromoveerd. Voorts zijn zij naast hun docentschap in het beroepenveld werkzaam. Nota bene: Het auditteam beoordeelt twee facetten van dit onderwerp als goed en één als voldoende. Conform de beslisregels van Hobéon Certificering komt dit onderwerp in aanmerking voor de extra aantekening goed Voorzieningen: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. Huisvesting (werkplekken voor docenten, studie-, projecten collegeruimtes e.d.) en materiële voorzieningen (ICT, bibliothecaire voorzieningen) zijn toereikend om het programma van de opleiding te realiseren. De studiebegeleiding is in haar aanpak passend voor een masteropleiding, waar immers van studenten (volwassen professionals) eigen initiatief mag worden verwacht en, in het geval van de onderhavige opleiding, ook daadwerkelijk wordt verwacht. 1 Zie Bijlage III, 3. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

9 Interne kwaliteitszorg: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. De opleiding Master Engineering heeft haar interne kwaliteitszorg voldoende geregeld en betrekt daar alle (interne en externe) belanghebbenden bij. Een belangrijke stap in het kwaliteitszorgsysteem is de vertaling van evaluatie-uitkomsten naar vervolg- en/of verbeteracties Resultaten: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. Bij de vaststelling of de HU opleiding Master Engineering voldoet aan de vereiste basiskwaliteit, gaat het om de relatie tussen doelstellingen en gerealiseerd niveau. Welnu, de projecten, course work en de theses van studenten weerspiegelen in meer dan voldoende mate de reikwijdte, het niveau en de beroepsgeoriënteerdheid van die doelstellingen. Dat de opleiding daarin is geslaagd, komt mede door het feit dat zij haar doelstellingen voortreffelijk in het programma heeft geoperationaliseerd, maar ook dankzij de ervaring en deskundigheid van de docenten en de actieve rol die de drie lectoren spelen in de opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

10 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

11 2. INLEIDING 2.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie heeft opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo opleiding Master Engineering (deeltijd), verzorgd door Hogeschool Utrecht HU De audit Programma Het programma van de audit (01 juni 2010) is opgenomen in Bijlage I. Auditteam Samenstelling en expertise van het auditteam laten zich als volgt weergeven: Panelleden Expertise Expertise audit onderwijs kwaliteitzorg Expertise werkveld Expertise vakinhoud Expertise studentzaken voorzitter R. van der Hoorn, MBA x x vak- & werkvelddeskundige prof. dr. ir. F. van Houten x x x x werkvelddeskundige ir. B. Kimpel x x x x Studentlid ing. B. Huisman x x x secretaris drs. R. Stapert x x Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de hbo opleiding Master Engineering noodzakelijke bestuurlijke, vakinhoudelijke en onderwijskundige expertise aanwezig zijn. Het gaat daarbij om expertise met betrekking tot onderwijsvisie, de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). Van der Hoorn is lead auditor. Hij heeft een groot aantal audits in het kader van accreditatie in het hoger onderwijs geleid, binnen verschillende domeinen. Van Houten, hoogleraar Technische Universiteit Twente en hoofd van de Research Group Design Production and Management en Kimpel, director API Tecnology, Fluor Global Servies, hebben zich met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) het programma (inhoud &vorm) (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. Beiden hebben dankzij hun ervaring en positie in onderwijs en werkveld goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het domein Engineering gesteld worden aan professionals op masterniveau. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

12 Huisman,afgestudeerd master Informatics, Universiteit Utrecht, heeft zich vanuit de optiek klant vooral, maar niet uitsluitend, gericht op de concrete (primaire en secundaire) uitvoeringsaspecten en op de borging van de studentbelangen daarbinnen. Onderzoek De basis De Management Review Master Engineering (HU, maart 2010) vormde de basis voor het onderzoek van het auditteam. Visitatie Tijdens de visitatie (01 juni 2010) heeft het auditteam gesproken met de directie van de faculteit, het management van de opleiding over o.a. visie en strategisch beleid van de opleiding. Daarna heeft het auditteam gesprekken gevoerd met docenten, lectoren, studenten, alumni en (andere) vertegenwoordigers uit het werkveld. Deze gesprekken hadden een tweeledig doel: verificatie op het niveau van implementatie en beoordeling van opleidingsspecifieke elementen. Rapportage In het onderhavige rapport geeft het auditteam per facet zijn oordeel weer op basis van zijn observaties en overwegingen. De beschrijving van elk facet eindigt met een conclusie. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

13 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 3.1. Positie binnen de HU en de faculteit Natuur & Techniek FNT De HU kent zes faculteiten waaronder de faculteit Natuur & Techniek (FNT). FNT werkt voor vier technische werkvelden die corresponderen met de vier bachelor domeinen: Built Environment, Applied Science, ICT en Engineering. De bacheloropleidingen zijn volgens deze ordening ondergebracht in vier Instituten. FNT biedt voorts 3 (deeltijd) masteropleidingen aan: Master of Urban and Area Development, Master Informatics en Master Engineering. Deze zijn ondergebracht in de Academie voor Techniek & Innovatie. De samenwerking binnen de Academie voor Techniek & Innovatie is, dankzij een academiebrede regie, zeer hecht: de drie opleidingen maken gebruik van dezelfde, materiële infrastructuur en digitale leeromgeving, zij hebben dezelfde aanpak in de studiebegeleiding en in de kwaliteitszorg, zij kennen een gemeenschappelijk examenreglement. Voorts zijn de opleidingsstructuur en de opzet van de modulen grotendeels gelijk. Datzelfde geldt voor structuur van het toetsen & beoordelen, de formats voor studiematerialen, het personeelsbeleid en alumnibeleid. Dit alles betekent, dat bijvoorbeeld de masteropleiding Engineering grote overeenkomsten vertoont (qua beleid, kwaliteitszorg, regulering, vorm en structuur van opleiding & modulen) met de masteropleiding Informatics Positie binnen het werkveld De opleiding houdt via de volgende kanalen voeling met ontwikkelingen in de beroepspraktijk: De opleiding heeft een Raad van Advies (RvA), waarin de verschillende terreinen van het werkveld vertegenwoordigd zijn. De RvA heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van alle aspecten van de opleiding en is de formele waarborg dat de MoE blijvend aansluit bij de eisen en wensen van de beroepspraktijk. De manager van de opleiding maakt deel uit van de European Training Committee (onderwijscommissie) van het EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies). Dit is een commissie die de opdracht het onderwijs op het gebied van Asset Maintenance Management op Europees niveau te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen. De betrokken lectoren (zie 3.3) staan via hun netwerken garant voor structurele contacten met werkveldvertegenwoordigende organen en belangrijke spelers in de markt. De opleiding houdt voeling met het werkveld via docenten en studenten. Alle studenten zijn naast de opleiding actief in het relevante werkveld. De opleiding werft met name docenten die naast onderwijs ook altijd nog in de relevante beroepspraktijk werkzaam zijn. De opleiding is op die manier een soort praktijklaboratorium waar actuele kennis in de praktijk wordt gebracht en omgekeerd impliciete kennis uit praktijkervaringen in expliciete kennis wordt omgezet. De opleiding voert overleg met de Asset Management Control Research Foundation (AMC- RF) om de masteropleiding Asset Management Control van AMC- RF onder te brengen bij de Master Engineering van de HU. Dit zal leiden tot een versterking op het terrein van Asset Management. De besprekingen bevinden zich in een startfase. De opleiding is bezig een alumninetwerk op te zetten. Bijna alle alumni hebben zich aangemeld voor de Groupsite Alumni Master Engineering bij LinkedIn. Inmiddels zijn 2 alumni aantrokken als docent en zijn er een aantal betrokken bij het begeleiden van studenten op hun werkplek en bij het opzetten van het vierde profiel (gericht op Technische Bedrijfskunde). Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

14 De opleiding onderhoudt structureel contact met de volgende bedrijven: o Maintenance & Asset Management MAM: Corus IJmuiden; Nedtrain Utrecht; Marinebedrijf Den Helder; Imtech Rotterdam; Cofely Suez Nederland; o Integrated Product Development IPD: Thyssen/Krupp; Caterpillar Den Bosch; Rademaker Culemborg; Voestalpine Polynorm Bunschoten; TU Twente Enschede; o Integrated Building Processes IBP: Bam Nederland Bunnik: Trebbe Enschede; Royal Haskoning Nijmegen; Croon Rotterdam; Strukton Maarssen. Ten slotte: naar het oordeel van het auditteam heeft de opleiding Master Engineering mede dankzij haar positie in het werkveld, voldoende waarborgen ingebouwd voor de relevantie en de kwaliteit van haar onderwijs Positie binnen het onderzoeksveld FNT kent 10 lectoraten, waarvan er drie rechtstreeks verbonden zijn aan de opleiding Master Engineering: het MAM-profiel, voorheen gekoppeld aan het FNT-lectoraat Integraal ontwerpen, zoekt thans aansluiting bij de Community of Knowledge op het terrein van Integrated Design and Engineering. Parallel is FNT bezig een lectoraat op te zetten op het gebied van Asset Integrity Management waarbij wordt samengewerkt met andere hogescholen via het World Class Maintenance Consortium. het IPD-profiel is met name verbonden aan het FNT-lectoraat Product Design and Engineering. het IBP-profiel is gerelateerd aan het FNT-lectoraat Nieuwe cultuur in de bouwketen. Lectoren zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum: zij selecteren de moduleleiders, beoordelen de onderwijsmaterialen en begeleiden de afstudeerders. Kortom de lectoraten zijn zeer nauw betrokken bij de opleiding Master Engineering, wat betreft de inzet van personeel, het curriculum en de uitvoering. Overigens, de opleiding Master Engineering heeft een samenwerkingsrelatie met de Robert Gordon University in Aberdeen. Voorts: een professionele masteropleiding dient haar studenten vertrouwd te maken met onderzoeksmethoden en hen in staat te stellen de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek in de (eigen) beroepspraktijk toe te passen. Vandaar dat de opleiding Master Engineering bij voorkeur docenten inzet die gepromoveerd zijn. Een aanzienlijk deel is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksorganisatie van de HU werd recentelijk nog zeer positief beoordeeld door de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Ten slotte: naar het oordeel van het auditteam heeft de opleiding Master Engineering voldoende waarborgen in gebouwd voor de relevantie en de kwaliteit van het onderzoek. En dat laatste (kwaliteit van het onderzoek) is, zoals gezegd, voor een masteropleiding cruciaal De hbo opleiding Master Engineering Positie binnen het hbo De tweejarige (deeltijd) hbo opleiding Master Engineering 2 van de HU bouwt voort op het bachelor niveau in het Engineering-domein. Studenten met deze kwalificatie moeten ten minste drie jaar relevante werkervaring hebben in deze sector om tot de opleiding toegelaten te kunnen worden. Anders gezegd, de opleiding van de HU is geen doorstroom masteropleiding. 2 De opleiding startte in 2006 met 26 studenten. De afgelopen 4 jaren zijn in totaal 122 studenten ingestroomd. Het aantal afgestudeerden bedraagt thans (juni 2010) 27. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

15 Het auditteam vindt dit een belangrijk aspect. De waarde van een hbo masteropleiding ligt immers vooral in het feit, dat de studenten werkervaring hebben en via deelname aan de masteropleiding uitgedaagd worden en in staat worden gesteld systematisch te reflecteren op hun eigen beroep en op de beroepspraktijk waarbinnen zij werkzaam zijn. Basiskenmerken De opleiding kent zoals reeds vermeld, drie profielen: Maintenance & Asset Management, Integrated Product Development en Integrated Building Processes. Zij biedt bachelors de mogelijkheid in een van die drie profielen hun professionele competenties te verbreden en te verdiepen en wel vanuit het centraal dragend principe Integraal Ontwerpen (IO): een benadering van de bedrijfsvoering, waarbij traditioneel sterk gescheiden en opeenvolgende fasen (ontwerpen - maken - assembleren - verkopen - onderhouden afbreken) zoveel mogelijk parallel en geïntegreerd aangepakt worden. De opleiding biedt een op Integraal Ontwerpen gericht studieprogramma aan waarin praktijk, theorie en onderzoek zijn geïntegreerd. Zij leidt dan ook professionals op die vanuit hun kennis en vanuit het vermogen procesmatig te denken, in staat zijn de IO-benadering in bedrijven en branches ingang te doen vinden. Een tweede belangrijk kenmerk van de opleiding is scholing in het uitvoeren van beroepsrelevant en methodologisch verantwoord onderzoek. De drie lectoren spelen hier een actieve rol: methodologische scholing, begeleiding bij opzet en themakeuze, kwalitatieve feedback tijdens de onderzoeksuitvoering, beoordeling van (eind)producten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

16 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

17 4. TOETS NIEUWE OPLEIDING De Toets Nieuwe Opleiding (2005) leidde tot een positief besluit van de NVAO. Het daaraan ten grondslag liggende rapport bevatte een aantal kanttekeningen. 4.1 De wetenschappelijke oriëntatie van de docenten zou verder geïnstitutionaliseerd moeten worden. Het auditteam constateert thans dat die wetenschappelijke oriëntatie goed in het programma verankerd is, mede dankzij de actieve betrokkenheid van de drie lectoren, de inbreng vanuit de Robert Gordon University en -last but not least- het feit, dat alle betrokken docenten een universitaire achtergrond hebben onder wie er bovendien 6 gepromoveerd zijn. 4.2 De kwaliteitsbewaking van het toetsen & beoordelen is niet helder geregeld. Het auditteam constateert thans, dat de volgens controle is ingebouwd: Inhoudelijke beoordeling: De verantwoordelijke lector beoordeeld de modulewijzer m.b.t. de correctheid van de onderdelen die moeten worden genoemd bij de paragraaf toetsen en beoordelen. (Zie voorts onder facet 2.8.) Formele controle: De examencommissie controleert de gevolgde procedures en kan te allen tijden de kwaliteit en niveau van de toetsen, opdrachten en thesisrapporten inzien en beoordelen. Evaluatie: Na afloop van iedere module vindt evaluatie plaats. Moduleleider en opleidingsmanager verwerken verbetervoorstellen en rapporten aan lector en examencommissie. 4.3 De studiebegeleiding (4 uur per jaar) is wat aan de lichte kant. Het auditteam constateert, dat de opleiding thans 8 uur per jaar reserveert voor studiebegeleiding. Overigens: de opleiding plaatst de studiebegeleiding in het juiste perspectief, namelijk: een masteropleiding voor volwassen professionals. Intensieve begeleiding is derhalve niet aan de orde. Sterker nog zo n begeleiding zou strijdig zijn met de doelstellingen van de opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

18 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

19 5. NVAO - BEOORDELINGSKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Oordeel: goed Het oordeel is gebaseerd op onderstaande observaties en overwegingen. Inleiding: algemeen beroepsprofiel en algemene doelstelling A. Het algemene beroepsprofiel van waaruit de opleiding is gedacht laat zich als volgt samenvatten: Masters Engineering work in various sectors of industry and in the building sector, where they are often active in frequently international development and maintenance projects. From their the ID approach, they contribute in a multidisciplinary context to products that deliver added value to all stakeholders: not only end customers (customer satisfaction), vendors (optimum capital utilization) and shareholders (optimal return), but society as a whole (sustainability and versatile engineers). This added value is primarily due to a process of thinking and acting in consideration of all phases in the life cycle of the product and, additionally, optimum use of the available IT resources. The Masters of Engineering consider themselves not solely as experts in one specific area, but see multidisciplinary cooperation as a decisive success factor for innovation and, as required, function in a directorial role in this (often international) process. To succeed in this, they can draw on outstanding personal and interpersonal skills. B. Vanuit het algemeen beroepsprofiel formuleert de opleiding haar algemene doelstelling: to educate participants to become Masters Engineering who fully consider a design for all phases of the life cycle. Within an environment of collaborative and concurrent engineering in a multi-disciplinary context, they contribute to technical development, improvement or maintenance processes. As they do they take into account use, maintenance, cost and sustainability and make optimal use of the available knowledge (including via electronic media). I De eindkwalificaties: beroep De opleiding kent, zoals gezegd, drie specialisaties met één gemeenschappelijke IO basis: A. De master engineering in Maintenance & Asset Management organiseert het beheer en onderhoud van installaties volgens de principes van Profitability Based Maintenance. Dat behelst het optimaal rekening houden met het gebruiksprofiel en de technische randvoorwaarden en het streven naar de hoogst mogelijke benutting van de installatie tegen de laagst mogelijke operationele kosten. Het typerende van de master engineering is dat deze over de grenzen van de eigen discipline heen denkt en handelt. Voor de onderhoudsmanager betekent dit dat hij of zij het onderhoud telkens beschouwt vanuit de gehele bedrijfsketen en bijvoorbeeld in de ontwerpfase van een nieuwe installatie kennis over onderhoudsprocessen inbrengt. Bij het uitwerken van het profiel is gebruik gemaakt van het FNT-masterprogramma Maintenance Management, dat mede door de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) werd vastgesteld en dat voldoet aan de eisen die de Europese beroepsvereniging (EFNMS) voor haar certificaat Expert in Maintenance Management stelt (het vierde en hoogste niveau). Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

20 B. De master engineering in Integrated Product Development is betrokken bij de ontwikkeling van industriële producten. Vanuit de IO-benadering is hij of zij in staat om ontwikkel- en productverbeteringsprocessen zodanig te optimaliseren dat producten steeds beter aansluiten op de markt, gedurende de gehele levensduur de gewenste kwaliteit behouden en bovendien dat productontwikkeltijd en -kosten tot een minimum beperkt blijven. Daarbij speelt opslag en hergebruik van kennis een doorslaggevende rol. Bij het uitwerken van dit profiel is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke FNT-masterprogramma s Engineering Product Design en Integraal Ontwerpen Industriële Omgeving, waarvan het laatste mede door de FME- CWM 3 werd vastgesteld. C. De master engineering in Integrated Building Processes is als projectregisseur 4 of als ontwerper betrokken bij de verschillende fasen van grote bouwprojecten. Vanuit de IObenadering is hij of zij in staat om gedurende het bouwproces als deskundige én verbindende schakel tussen de diverse betrokken partijen te fungeren, zodat kapitaals- en operationele lasten worden geminimaliseerd. Bij het uitwerken van dit profiel is gebruik gemaakt van het oorspronkelijke FNT-masterprogramma Integraal Ontwerpen in de Gebouwde Omgeving, dat mede door de UNETO-VNI en een aantal deelnemende (installatie)bedrijven werd vastgesteld en gefinancierd. II De eindkwalificaties: competentieprofiel Master Engineering Het beroepsprofiel (zie onder I) heeft de opleiding, vanuit de gemeenschappelijke IO-basis, vertaald in een vijftal algemene competenties. II.1 Algemene competenties 1. Innovative capacity and commercially-oriented attitude The Master Engineering initiates product innovations and processes that add value for the various stakeholders (customers, producers, shareholders and society) and which contribute to the continuity of the company. 2. Life Cycle Engineering The Master Engineering optimises complex products, industrial systems or buildings in accordance with the principles of LCE. In other words: creates optimal added value for all stakeholders (customers, producers, shareholders and society) over the entire product life cycle, and at the lowest possible lifetime costs. 3. Information management The Master Engineering uses information on development and maintenance processes for a more effective and efficient process design, both for the primary and flanking processes, through the structuring of knowledge. Efficiently utilizes information technology for the documentation, communication and utilization of this knowledge. 4. Influencing and coordination The Master Engineering operates well in a multidisciplinary team working in often international environments of collaborative and concurrent engineering on maintenance or improvement projects. Where necessary, acts as team leader in these environments. 5. Research skills The Master Engineering Contributes to the development of the field by setting up and conducting research projects in accordance with scientific principles. Effectively integrates the knowledge gained. 3 Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. 4 De nieuwe term projectregisseur is gekozen om verwarring met andere benamingen, zoals projectmanager en projectontwikkelaar, te voorkomen. Die benamingen worden immers binnen de gebouwde omgeving al gebruikt voor functionarissen die meestal niet volgens de IO-aanpak zijn opgeleid. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen voltijd. CROHO nr. 34599. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen voltijd. CROHO nr. 34599. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen voltijd CROHO nr. 34599 Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen SprotmanagementS [Sportmanagement] voltijd Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen [Sportmanagement]

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Business School Nederland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie