Leven onder water Pompen of verzuipen Project voor MBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leven onder water Pompen of verzuipen Project voor MBO"

Transcriptie

1 Voor: Studenten van de MBO opleidingen op het gebied van: watermanagement, landbouw, veeteelt, tuinbouw, groene ruimte, loonwerk en verwante opleidingen. Door: Wetterskip Fryslân, Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water. Doel: In deze module ontdek je waarom dijken belangrijk zijn, hoe het waterschap probeert de dijken zo veilig mogelijk te maken en denk je na over mogelijke toekomstige maatregelen op het gebied van waterveiligheid. Inleiding Dit project gaat over het waterbeheer in Nederland. Waterbeheer is belangrijk omdat we voor een groot deel onder het waterniveau van de zee leven en overstromingen willen voorkomen. Maar er is meer, de agrarische sector is erg afhankelijk van de hoogte van het waterpeil. Ook zijn er verschillende meningen over wat nou het beste waterpeil is. Een boer wil bijvoorbeeld graag een lager peil, terwijl een natuurbeheerder een hoger peil wil. Kortom genoeg stof voor discussie. Bij dit project worden enkele lessen gegeven en ga je praktisch aan de slag. Uiteindelijk hou je een presentatie waarbij een medewerker van het waterschap aanwezig is. De studenten die de beste resultaten en presentatie tonen, krijgen een leuke attentie. Heb je de opdracht volbracht dan ontvang je een certificaat van het waterschap. Meer en actuele informatie, uitwerkingen, materiaallijsten en nuttige links en andere bronnen kun je vinden op de website 1

2 Excursie Woudagemaal Het Ir. D. F. Woudagemaal is een stoomgemaal in Lemmer dat gebouwd is in Het staat op de lijst van werelderfgoed van UNESCO. Google daar maar eens naar. Het is een stoomgemaal dat je kunt bezoeken. Het gemaal helpt een paar keer per jaar het water uit de boezem te pompen, bijvoorbeeld als door Noordwesterstorm de waterstand in de Waddenzee hoog staat. Je kunt in het gemaal prachtig alle techniek bekijken. Bij het Woudagemaal is een bezoekerscentrum met veel informatie en een leuke 3D-film over waterbeheer. In het kader van dit project kan je school een excursie organiseren naar het gemaal. Er wordt dan gezorgd voor deskundige begeleiding die je ook informatie kan geven over dit project. OPDRACHT 1 Vooronderzoek: laag land Allemaal hebben we op school geleerd dat het hoogste punt van Nederland in Zuid-Limburg ligt (Vaalserberg). Maar bijna niemand weet waar het laagste punt van Nederland ligt. Dit ligt in de Zuidplaspolder tussen Rotterdam en Gouda. Zonder maatregelen kunnen er geen mensen wonen in gebieden die lager liggen dan de zee. Het droog houden van laag gelegen gebieden is een taak van het waterschap. Die doet dat met gemalen en stuwen. De afgesproken waterstandhoogtes in polders is vastgelegd in peilbesluiten. Hierin staat beschreven welk waterpeil er wordt nagestreefd. Dit streefpeil komt tot stand in overleg met overheden en landbouworganisaties en natuurbeheerders. De bescherming tegen overstromingen is ook een taak van het waterschap. De dijken worden op hoogte gehouden en gecontroleerd op zwakke plekken. 2

3 A. Zoek op internet waar het laagst gelegen punt precies ligt in Nederland en hoe laag dit is. Hoe geef je aan hoe laag het ligt? B. Tegen welke rivier moet dit laaggelegen gebied worden beschermd? C. Deze rivier staat in open verbinding met zee, daarom moet volgens onderzoekers nieuwe woningbouw worden verboden. Controleer op kaartmateriaal (atlas of Google maps) of deze uitspraak klopt. Wat voor persoon heeft dit gezegd denk je? Waarom heeft hij of zij dit gezegd? D. Ga naar de site: Ga naar de balk waarin staat: lesmateriaal. In dit pulldown menu ga je naar: hoog en droog? Ga naar bladzijde 6 in het menuschermpje links op de pagina, bekijk de animatie van Nederland vanaf -6 m NAP. E. Waar staat NAP voor? F. Waarom werken we met NAP? G. Bij welke waterstand zal Schiphol onder water lopen? H. Hoe heet de polder waarin Schiphol is gelegen. Hoe denk je dat deze naam is ontstaan? I. De overheid hanteert een veiligheidsnorm van 1 overstroming in de jaar voor het gebied Noord- en Zuid- Holland. Dus één keer in de jaar mag de dijk doorbreken. Dit zal dus nooit gebeuren, tenzij Een 100% garantie kan de overheid nooit geven. Voor de overige delen van Nederland is deze norm één op de En voor de Waddeneilanden één op de Waarom zou juist voor Noord- en Zuid- Holland deze norm veel strenger zijn? J. Ga in hetzelfde menuschermpje naar bladzijde 9 en bekijk de animatie bij een dijkdoorbraak van de Lek. In hoeveel tijd loopt het gebied onder water? K. Hoeveel water staat er in de diepst gelegen polders? 3

4 OPDRACHT 2 Boezems en polders Met opdracht 1 heb je gezien wat de noodzaak is van een goed waterbeheer en een goed onderhoud van onze rivierdijken. In Fryslân zijn geen rivieren die grote hoeveelheden water aanvoeren. Wel hebben we bijvoorbeeld te maken met regenwater en kwelwater. Een paar kleine rivieren, zoals de Boorne, voeren het water uit de Friese wouden af naar het Prinses Margrietkanaal. Deze kan zijn water kwijt via het van Harinxmakanaal in de Waddenzee. Om de laag gelegen polders droog te houden is er een stelsel van verschillende gemalen die het polderwater bemalen op de boezem. De Friese boezem kan zijn water kwijt onder vrij verval via Dokkumer Nieuwe Zijlen en de Tjerk Hiddes sluizen in Harlingen. Wat verstaan we eigenlijk onder polder en boezem? Maak met een plaatje duidelijk hoe dat zit. Zorg ervoor dat je kunt uitleggen hoe het boezemstelsel werkt. Laat in je plaatje ook zien waarom het belangrijk is om de waterstand van het boezemwater zo constant mogelijk te houden. 4

5 Opdracht 3 Meetpunt Harlingen Bestudeer de onderstaande grafiek. Het zijn de waterhoogten bij Harlingen. A. De rode lijn geeft de hoogte van het zeewater met de invloed van eb en vloed. De blauwe lijn is de hoogte van de Friese boezem. Als de rode lijn lager is dan de blauwe kan er gespuid worden. Dan is het zeewater dus lager dan de boezemwaterstand. Hoe ontstaan die kleine dipjes naar beneden in de blauwe lijn? Bij een te hoge waterstand in de Waddenzee zijn we aangewezen op de gemalen bij Stavoren: het elektrische Hooglandgemaal. Het boezemwater uit Fryslân wordt ook afgevoerd naar het hoger gelegen IJsselmeer. Bij langdurige regenval en sterke Noordwesterwind wordt het Ir. D. F. Woudagemaal ingezet. Meestal is dat 1 of 2 keer per jaar nodig. 5

6 Opdracht 4 Onderzoeksopdracht: De ideale dijk In deze opdracht onderzoek je welke vormen dijken moeten hebben om goed te werken. Je toont aan dat niet alleen de hoogte, maar ook zijn volume, dus breedte van de dijk, belangrijk is. VOORAF: Voor deze opdracht heb je zand nodig. Zorg ervoor dat je deze opdracht doet in een ruimte waar het niet erg is als je knoeit. Bijvoorbeeld buiten. Voor het uitvoeren van de experimenten heb je een rechthoekige bak nodig (zie afbeelding). Of maak zelf een soort van vijver door een vierkant te graven waar je landbouwplastic in legt. Uitvoering: A. Maak van zand een dijklichaam met een hoogte van 20 cm en een hoek van 60. B. Breng zoveel water in de bak dat de dijk wegschuift. Lees de hoogte van je waterpeil af en bereken de waterdruk onderin de bak. C. Bereken ook de massa van het weggedrukte zand. D. Doe dit ook voor een dijklichaam onder een hoek van 45. Vergelijk deze beide waarden met elkaar en verklaar de verschillen. En als je nog verder wilt gaan: Zoek uit bij welke hoek je met zo weinig mogelijk zand 20 cm water kunt tegenhouden. 6

7 E. Een echte dijk zit wel wat ingewikkelder in elkaar. Je ziet hieronder een doorsnede van een zeedijk. Bekijk de afbeelding goed en beantwoord de volgende vragen: Wat is de functie van de onderwaterkade? Wat is kwelstroom? Welke gevolgen kan een hoge kwelstroom hebben voor de kwaliteit van het water aan de landzijde van de dijk? Tip: Type op Wikipedia de zoekterm dijk in. 7

8 Opdracht 5: de uitdagingen Er zijn een aantal opdrachten geformuleerd voor studenten van verschillende opleidingen. Kies in overleg met je docent een of meerdere opdrachten Supergemaal: Goed idee of niet? Wetterskip Fryslân overweegt de aanleg van een supergemaal bij Lauwersoog. Kosten 180 miljoen. Het Wetterskip wil met dit gemaal inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Door klimaatveranderingen verwacht men namelijk hogere zeewaterstanden en meer neerslag. Binnen de bestuursorganen (waaronder ook het waterschap zelf) zijn er ook mensen die een supergemaal geen goed idee vinden. Ze vinden het bijvoorbeeld te duur of vragen zich af of een supergemaal echt nodig is. Onderzoek de voors en de tegens van een supergemaal. Wat is het alternatief? En wat zou jouw keuze zijn? Maak een beknopt verslag. Gebruik in je verslag in ieder geval de volgende trefwoorden: verzilting, bodemdaling, retentiepolder, zeespiegelstijging, neerslag, kosten. 8

9 5.2. Boeren op droogtegevoelige grond In het zuidoosten van de provincie Fryslân hebben de landbouwers last van de daar aanwezige keileemlaag. Deze laag ligt zo hoog dat hij de waterhuishouding stoort. In natte tijden is het land te nat en in de droge tijden juist te droog. Hierdoor kunnen ze minder oogsten. Samen met de landbouwers heeft het Wetterskip Fryslân nagedacht over oplossingen. Zo mogen de boeren zelf het slootwaterpeil regelen. Onderzoek waarom keileemlagen in deze vorm het grondwater beïnvloeden. Kijk ook of je voorbeelden kunt vinden van oplossingen voor dit probleem. Maak een verslag met aanbevelingen en, volgens jou, haalbare oplossingen. 9

10 5.3 IJsselmeer Deze opdracht voer je uit in groepen van 2 tot 4 studenten. A. Bij een stijgende zeespiegel kan er in Noord- en West- Nederland minder water worden geloosd op de Waddenzee. Er zal dus meer water in de boezem moeten worden opgevangen. Er zijn voorstellen om het waterpeil van het IJsselmeer met 1 meter te verhogen om de boezem te ontlasten. Zet de voors en de tegens van de verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer op een rij. Probeer met verschillende mensen over dit onderwerp te praten. Bijvoorbeeld medewerkers van Wetterskip Fryslân, medewerkers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of een ander waterschap, natuurbeheerders, recreatieondernemers. Kijk voor informatie ook op de websites van deze organisaties. Denk ook aan mensen die langs de IJsselmeerkust wonen of werken. Maak een reader over dit onderwerp in pdf-formaat. Waar zouden jullie (of jij) voor kiezen? Onderbouw je keuze. B. Speel met de totale groep een rollenspel over deze kwestie. In dit rollenspel ben je als groep vertegenwoordiger van een van de belanghebbende partijen. Je krijgt een kaartje waarop staat welke partij je verte - genwoordigt, of je voor of tegen bent en wat belangrijke argumenten kunnen zijn. De volgende partijen spelen een rol in de besluitvorming: Waterschap / Hoogheemraadschap Plaatselijk belangen Natuurbeheer Gemeentebestuur Provincie Fryslân Pers Scheepvaart Recreatie Jullie krijgen eerst een half uur de tijd om argumenten bij jullie rol te bedenken. Bedenk ook welke tegenargumenten je tegenstanders kunnen hebben. Hoe kunnen jullie daar op reageren? Voer daarna de discussie. Een jury bepaalt wie de beste argumenten heeft gegeven en de tegenargumenten goed heeft weerlegd. 10

11 5.4 Debietberekeningen Het is eind november en het regent al een lange tijd, de boezem zit vol water. Tot overmaat van ramp steekt er een Noordwesterstorm op: het zeewater komt hard op de kust af. Ook valt er gemiddeld 30 mm extra regen in een etmaal. Om overlast te voorkomen wordt het Woudagemaal opgestart. A. Reken uit hoeveel liter water er valt met deze bui in Fryslân. B. Ga er vanuit dat 25% van het regenwater na dat etmaal in de boezem komt. Hoeveel mm stijgt het waterpeil in de boezem? C. Hoeveel opstarttijd heeft het Woudagemaal nodig om zijn werk te kunnen doen? D. Hoelang moet het gemaal draaien om deze hoeveelheid water weg te pompen? Tip: Als je deze opdracht uitvoert is een bezoek aan het Woudagemaal zeer de moeite waard. Projectafronding Het project wordt afgesloten met een presentatie van de resultaten. Studenten die het project hebben uitgevoerd met voldoende inzet en resultaten waaruit blijkt dat er goed is nagedacht en dat er voldoende is geleerd, ontvangen een certificaat van het waterschap. 11

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

Plan/project-MER Afsluitdijk

Plan/project-MER Afsluitdijk Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud 1 Planuitwerking Afsluitdijk: aanleiding

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen

Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen Een onderzoeksvraag formuleren in vier stappen In vier stappen kun je tot een bruikbare, zinvolle onderzoeksvraag komen. Die stappen zijn: 1. Het onderzoeksterrein verkennen 2. Het onderzoeksterrein afbakenen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van Grieken en Romeinen 3000 v C - 500 n C Oudheid tijd van monniken en ridders 500-1000 vroege Middeleeuwen tijd van steden en staten 1000-1500 hoge

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER!

AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER! AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER! Voel je je veilig? Heb je wel eens te maken met agressie? Hoe ga je ermee om? En wat doe je zoal om agressie te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken? Voel

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Bagger anders bekeken, beter benut

Bagger anders bekeken, beter benut Bagger anders bekeken, beter benut toepassing van baggerspecie in gebiedsontwikkelingsprojecten WINN is het Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

WERKBOEK DROMEN DURVEN DOEN. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf

WERKBOEK DROMEN DURVEN DOEN. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf WERKBOEK bij de nieuwe editie van DROMEN DURVEN DOEN Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf dr. Ben Tiggelaar DROMEN DURVEN DOEN WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GEDRAG EN VERANDERING HOOFDSTUK

Nadere informatie

laat je talenten voor je werken!

laat je talenten voor je werken! Programma Autisme en Werk Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het Brugproject van de NVA. Dit project is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het programma Autisme en Werk. Dit programma

Nadere informatie