EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0"

Transcriptie

1 EMPO voor Ouders en Jongeren versie Praktikon BV Nijmegen: Harm Damen 1. Wat is de EMPO? De EMPO 2.0 is een lijst voor zelfevaluatie om de empowerment bij ouders (EMPO Ouders 2.0) en jongeren (EMPO Jongeren 2.0) te meten. De EMPO 2.0 is ontwikkeld door Praktikon (Damen & Veerman, 2011) met medewerking van Olivia Koster, Rozemarijn Nieuwhoff, Mark Nijssen en Petra van Steensel (allen medewerkers van jeugdzorgorganisatie Pactum) en Mariëtte van Brandenburg (Tender). De EMPO 2.0 betreft een doorontwikkeling van de Vragenlijst Empowerment (Damen & Veerman, 2005). Belangrijkste kenmerken van deze ontwikkeling: 1. De EMPO 2.0 is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de professionals uit de jeugdzorgpraktijk. 2. Het begrip empowerment is aangescherpt en theoretisch verder onderbouwd. Empowerment wordt in de EMPO 2.0 opgevat als de mate waarin een individu (1) het gevoel heeft als persoon/opvoeder competent te zijn, en (2) invloed uitoefent op haar/zijn omgeving om een gewenste situatie te creëren of in stand te houden De validiteit en betrouwbaarheid van de EMPO 2.0 is onderzocht. 4. Enkele praktijkrelevante en mogelijk ook theoretisch relevante items zijn toegevoegd. 5. Het meetinstrument is in de hulpverleningspraktijk eenvoudig hanteerbaar. De EMPO 2.0 is in relatief korte tijd in te vullen (ongeveer zeven minuten) en de verkregen informatie kan makkelijk worden benut door professionals in b.v. begeleidingsgesprekken met cliënten. Ook worden de uitkomsten van de lijst uitgedrukt in rapportcijfers. Rapportcijfers zijn beter herkenbaar. 6. De EMPO 2.0 kent een aparte lijst voor ouders en voor jongeren. In de EMPO 2.0 worden de respondent uitspraken voorgelegd waarop zij/hij middels een 5- punts Likertschaal kan reageren (zie voorbeeld 1). Voorbeeld 1 Zeer mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Zeer mee eens Ik stuur het gedrag van mijn kind wanneer ik dat nodig vind. o o o o o 1 In de Vragenlijst Empowerment werd het begrip empowerment ruimer gehanteerd omdat ook de mate waarin een individu nadenkt over een bepaalde situatie, en begrijpt hoe een bepaalde situatie in elkaar steekt werd meegenomen. 1

2 De EMPO Ouders 2.0 bestaat uit 27 uitspraken, die staan voor drie schalen (factoren): 1. als persoon (8 uitspraken). 2. als opvoeder (7 uitspraken). 3. (12 uitspraken). De EMPO Jongeren 2.0 bestaat uit 16 uitspraken, met de schalen (factoren): 1. (9 uitspraken). 2. (7 uitspraken). De informatie die met de EMPO 2.0 is verzameld, kan worden ingevoerd in het registratieprogramma BergOp. Na de gegevensinvoer kan BergOp de schaalscores berekenen. Deze schaalscores worden weergegeven in rapportcijfers die gebaseerd zijn op de behaalde somscore van de betreffende schaal. 2 2 Afhankelijk van het aantal items (b.v. 7) dat bij een schaal hoort, kan een minimale somscore (7 items * 1 punt = 7 punten) en een maximale somscore (7 items * 5 punten = 35 punten) worden behaald. De maximale somscore minus de minimale somscore van een schaal (35 7 = 28) is vervolgens evenredig verdeeld over het maximale rapportcijfer 10 ( 10 / 28 = 0,35714). Om het behaalde rapportcijfer vast te stellen, is de werkelijke somscore (b.v. 26) daarmee met vermenigvuldigd en vervolgens afgerond op één decimaal ((26-7) * 0,35714 = 6.8). 2

3 2. Schaalconstructie De EMPO 2.0 is als volgt tot stand gekomen (schaalconstructie): 1. Factoranalyses en betrouwbaarheidsanalyses a. Met de Vragenlijst Empowerment (58 uitspraken) worden vanaf medio 2007 bij jeugdzorgorganisatie Pactum gegevens verzameld bij zowel ouders als jongeren. Dit gebeurt wanneer jongeren instromen en als ze uitstromen bij Pactum. De informatie die bij instroom van de jongere is verzameld tussen juli 2007 juli 2010 is gebruikt voor de schaalconstructie. Het gaat om gegevens van 446 moeders, 233 vaders en 222 jongeren. b. Voor de schaalconstructie van de EMPO Ouders 2.0 zijn de gegevens van moeders bij instroom van hun kind als basis genomen. Uit het databestand van 446 moeders is een aselecte steekproef getrokken van 204 moeders. De gegevens van deze 204 moeders zijn gebruikt voor een exploratieve factoranalyse (PCA: VARIMAX). Rekening houdend met een eigenwaarde > 1, het elleboogcriterium (het punt in de grafiek van eigenwaarden waarop de kromming afbuigt), de factorladingen op de items, en de inhoudelijke interpreteerbaarheid hebben we drie factoren kunnen onderscheiden en benoemen: (1) als persoon, (2) als opvoeder, en (3). Uit een tweede orde factoranalyse blijkt dat de drie factoren gezamenlijk binnen één component kunnen worden ondergebracht. Met een confirmatorische factoranalyse (CFA) is vervolgens getoetst in hoeverre de drie factoren standhouden in de dataset 3

4 met de overige 242 moeders. De relevante fitmaten laten zien dat dit het geval is. Tot slot zijn de betrouwbaarheden van de drie schalen onderzocht. De betrouwbaarheid per schaal zijn goed te noemen. In Tabel 1 van de Bijlagen zijn de belangrijkste resultaten van bovenstaande analyses gegeven. Nadat de schalen en bijhorende items voor moeders zijn vastgesteld, is met een CFA gekeken in hoeverre dezelfde constructie ook toegepast kon worden op het databestand van vaders. Het antwoord (zie Tabel 2 in de Bijlagen) is Ja. c. Voor de schaalconstructie van de EMPO Jongeren 2.0 is, met positieve resultaten, een exploratieve (VARIMAX) op een deelbestand -en vervolgens een confirmatorische factoranalyse op het andere deelbestand gedaan (zie Tabel 3 in de Bijlagen). 2. Toevoeging enkele nieuwe vragen Op basis van overleg met inhoudelijke deskundigen van Pactum en Tender zijn er tevens enkele uitspraken toegevoegd en ondergebracht binnen één van de schalen uit punt 1. Het gaat daarbij om vragen die door de geraadpleegde deskundigen relevant zijn voor het hulpverlenend handelen. De betrouwbaarheid van deze vragen kan pas later worden onderzocht, maar ze hebben in de ogen van de inhoudelijke experts potentie. 3. Onderscheidend vermogen Een veelgehoord nadeel van de Vragenlijst Empowerment was, dat bijna iedereen altijd hetzelfde scoorde. Er bestond kortom weinig variatie binnen en tussen meetmomenten. Dit maakte de lijst o.a. minder bruikbaar voor het professioneel handelen. Aan de hand van de bestaande gegevens van Pactum hebben we voor de EMPO 2.0 gekeken of er nu wel variatie bestaat tussen personen en tussen meetmomenten. 3 De conclusie is dat dit het geval is, zie hiervoor Figuur 1a t/m 8c in de Bijlagen. Zowel voor moeders, vaders als voor jongeren bestaat er variatie tussen personen binnen een specifiek meetmoment (instroom, dan wel uitstroom) en bestaat er variatie tussen meetmomenten (vergelijking in verandering tussen instroom en uitstroom). Bovendien blijken de schalen (competentiebeleving als persoon (en voor ouders ook als opvoeder) en competentiebenutting) onderling samen te hangen per meetmoment en tussen meetmomenten en blijkt dat een positieve verandering op het gebied van competentiebeleving samengaat met een positieve verandering op het vlak van competentiebenutting (zie Figuur m1, m2, v1, v2, j1 en j2 in de Bijlagen). De samenhang verschilt per soort informant (moeders, vaders of jongeren), hetgeen implicaties kan hebben voor de theorievorming over empowerment en het professioneel handelen. 4. Handleiding en normgegevens Op dit moment wordt de theorie achter de EMPO 2.0 verder uitgewerkt en wordt gewerkt aan het verzamelen van normgegevens. Het streven is dat 1 juni 2011 de handleiding beschikbaar is. 3 Uiteraard hebben we deze variatie alleen maar kunnen vaststellen voor de bestaande items uit de EMPO 2.0 (dus niet voor de nieuwe items die zijn toegevoegd). 4

5 BIJLAGEN 5

6 Tabel 1. EMPO MOEDERS: Schaalconstructie Resultaten factoranalyse (PCA: VARIMAX) en betrouwbaarheidsanalyses (Cronbach s alpha) 1,2,3,4 Informant moeders bij instroom kind in jeugdzorginstelling Factorladingen Schaal 1. als persoon (betrouwbaarheid: α =0.81) 1 Ik heb mezelf heel goed onder controle De dingen gaan precies zoals ik wil dat ze gaan Ik heb mijn leven heel goed in de hand Ik ga heel gemakkelijk met problemen om Ik maak me niet snel druk Ik ben prima in staat om het dagelijks leven goed te organiseren. Nieuwe vraag 7 Ik sta volledig achter de keuzes die ik maak. Nieuwe vraag 8 Ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst. Nieuwe vraag Schaal 2. als opvoeder (betrouwbaarheid: α =0.82) 9 Ik heb altijd controle op het gedrag van mijn kind Mijn kind gedraagt zich altijd zoals ik dat wil Ik heb de opvoeding van mijn kind zeer goed in de hand Ik ga heel goed om met mijn kind Ik weet heel goed wat mijn sterke en minder sterke kanten als opvoeder zijn. Nieuwe vraag 14 Ik heb veel vertrouwen in de toekomst van mijn kind. Nieuwe vraag 15 Ik heb veel vertrouwen in mijn opvoedvaardigheden. Nieuwe vraag Schaal 3. (betrouwbaarheid: α =0.75) 16 Ik leg me niet snel bij de gang van zaken neer Ik verander dingen, als ik dat nodig vind Ik neem altijd snel zelf initiatief Ik vecht altijd voor zaken die ik echt belangrijk vind Ik stuur het gedrag van mijn kind wanneer ik dat nodig vind Ik grijp meteen in wanneer er problemen zijn met mijn kind Ik zoek zelf naar oplossingen wanneer ik een probleem heb met mijn kind Ik maak gebruik van raad of steun van mensen uit mijn omgeving als dat nodig is. Nieuwe vraag 24 Als er iets mis gaat, pak ik de draad altijd heel gemakkelijk weer op. Nieuwe vraag 25 Ik zorg voor duidelijke regels en structuur in huis. Nieuwe vraag 26 Ik houd rekening met wat mijn kind nodig heeft, gezien de leeftijd en problematiek van mijn kind. Nieuwe vraag 27 Ik en mijn partner trekken één lijn in de opvoeding. Nieuwe vraag 1 De PCA is verricht op een databestand van 204 moeders (aselect getrokken uit het databestand met alle 446 moeders. Totaal verklaarde variante=54%. 2 Uit een tweede-orde factoranalyse die is verricht blijkt dat de drie concepten binnen één factor kunnen worden ondergebracht. 3 De toetsende factoranalyse (CFA) is gedaan op een databestand met de overige 242 moeders en laat een goede fit zien: CFI=0.90, RMSEA=0.07 en SRMR= De betrouwbaarheidsanalyses zijn gedaan op de dataset met alle 246 moeders. 6

7 Tabel 2. EMPO VADERS: Schaalconstructie Resultaten factoranalyse (PCA: VARIMAX) en betrouwbaarheidsanalyses (Cronbach s alpha) 1,2,3 Informant vaders bij instroom kind in jeugdzorginstelling (N=446) Factorladingen Schaal 1. als persoon (betrouwbaarheid: α =0.81) 1 Ik heb mezelf heel goed onder controle De dingen gaan precies zoals ik wil dat ze gaan Ik heb mijn leven heel goed in de hand Ik ga heel gemakkelijk met problemen om Ik maak me niet snel druk Ik ben prima in staat om het dagelijks leven goed te organiseren. Nieuwe vraag 7 Ik sta volledig achter de keuzes die ik maak. Nieuwe vraag 8 Ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst. Nieuwe vraag Schaal 2. als opvoeder (betrouwbaarheid: α =0.82) 9 Ik heb altijd controle op het gedrag van mijn kind Mijn kind gedraagt zich altijd zoals ik dat wil Ik heb de opvoeding van mijn kind zeer goed in de hand Ik ga heel goed om met mijn kind Ik weet heel goed wat mijn sterke en minder sterke kanten als opvoeder zijn. Nieuwe vraag 14 Ik heb veel vertrouwen in de toekomst van mijn kind. Nieuwe vraag 15 Ik heb veel vertrouwen in mijn opvoedvaardigheden. Nieuwe vraag Schaal 3. (betrouwbaarheid: α =0.75) 16 Ik leg me niet snel bij de gang van zaken neer Ik verander dingen, als ik dat nodig vind Ik neem altijd snel zelf initiatief Ik vecht altijd voor zaken die ik echt belangrijk vind Ik stuur het gedrag van mijn kind wanneer ik dat nodig vind Ik grijp meteen in wanneer er problemen zijn met mijn kind Ik zoek zelf naar oplossingen wanneer ik een probleem heb met mijn kind Ik maak gebruik van raad of steun van mensen uit mijn omgeving als dat nodig is. Nieuwe vraag 24 Als er iets mis gaat, pak ik de draad altijd heel gemakkelijk weer op. Nieuwe vraag 25 Ik zorg voor duidelijke regels en structuur in huis. Nieuwe vraag 26 Ik houd rekening met wat mijn kind nodig heeft, gezien de leeftijd en problematiek van mijn kind. Nieuwe vraag 27 Ik en mijn partner trekken één lijn in de opvoeding. Nieuwe vraag 1 Totaal verklaarde variante=54%. 2 Uit een tweede-orde factoranalyse die is verricht blijkt dat de drie concepten binnen één factor kunnen worden ondergebracht. 3 De toetsende factoranalyse (CFA) die is gedaan laat een goede fit zien: CFI=0.90, RMSEA=0.07 en SRMR=

8 Tabel 3. EMPO JONGEREN: Schaalconstructie Resultaten factoranalyse (PCA: VARIMAX) en betrouwbaarheidsanalyses (Cronbach s alpha) 1,2,3 Informant jongeren bij instroom jongere in jeugdzorginstelling (N=234) Factorladingen Schaal 1. (Betrouwbaarheid: α =0.81) 1 Ik ben erg tevreden over hoe de dingen lopen Ik heb mezelf heel goed onder controle Ik maak me niet snel druk Ik heb mijn leven zeer goed in de hand Ik ga heel gemakkelijk met problemen om Als er iets mis gaat, pak ik de draad altijd heel gemakkelijk weer op Ik sta volledig achter de keuzes die ik maak. Nieuwe vraag 8 Ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst. Nieuwe vraag 9 Ik weet heel goed wat mijn sterke en minder sterke kanten zijn. Nieuwe vraag Schaal 2. (Betrouwbaarheid: α =0.71) 10 Ik grijp direct in als er moeilijkheden zijn Ik leg me niet snel bij de gang van zaken neer Ik ben zeer goed in staat om voor mijn eigen belangen op te komen Ik neem altijd snel zelf initiatief Ik verander dingen, als ik dat nodig vind Ik vecht altijd voor zaken die ik echt belangrijk vind Ik maak gebruik van raad of steun uit mijn omgeving, als dat nodig is. Nieuwe vraag 1 Totaal verklaarde variantie=49%. 2 Uit een tweede-orde factoranalyse die is verricht blijkt dat de twee concepten binnen één factor kunnen worden ondergebracht. 3 De toetsende factoranalyse (CFA) die is gedaan laat een goede fit zien: CFI=0.95, RMSEA=0.05 en SRMR=

9 Tabel 1 Empowerment moeders: beschrijvende statistieken (schaalscores zijn uitgedrukt in rapportcijfers) N Min Max Gem SD als persoon Instroom Uitstroom Uitstroom-Instroom als opvoeder Instroom Uitstroom Uitstroom-Instroom Instroom Uitstroom Uitstroom-Instroom Tabel 2a Empowerment moeders: samenhangen tussen de drie concepten: bij instroom als opvoeder als persoon Pearson correlatie Sig n als opvoeder Pearson correlatie.29 Sig..00 n 426 Tabel 2b Empowerment moeders: samenhangen tussen de drie concepten: bij uitstroom als opvoeder als persoon Pearson correlatie Sig n als opvoeder Pearson correlatie.40 Sig..00 n 122 9

10 Tabel 2c Empowerment moeders: samenhangen tussen de drie concepten: tussen uitstroom en instroom Bij uitstroom Als persoon Als opvoeder Bij instroom als persoon Pearson correlatie Sig n als opvoeder Pearson correlatie Sig n Pearson correlatie Sig n Tabel 2d Empowerment moeders: samenhangen tussen veranderingen tussen instroom en uitstroom Verandering instroom-uitstroom Verandering instroom-uitstroom (verschil in rapportcijfer) als opvoeder als persoon Pearson correlatie Sig n als opvoeder Pearson correlatie 0.33 Sig n

11 FIGUUR m1. Empowerment moeders. Significante samenhangen tussen de drie concepten bij/tussen instroom en uitstroom (Pearson correlatiecoëfficiënten, alle samenhangen p 0.01, m.u.v. # : p 0.05 en ## :p 0.10) FIGUUR m2. Empowerment moeders. Significante samenhangen: veranderingen tussen instroom en uitstroom (Pearson correlatiecoëfficiënten, alle samenhangen p 0.01, m.u.v. # : p 0.05 en ## :p 0.10) 11

12 Tabel 3 Empowerment vaders: beschrijvende statistieken (schaalscores zijn uitgedrukt in rapportcijfers) N Min Max Gem SD als persoon Instroom Uitstroom Uitstroom-Instroom als opvoeder Instroom Uitstroom Uitstroom-Instroom Instroom Uitstroom Uitstroom-Instroom Tabel 4a Empowerment vaders: samenhangen tussen de drie concepten: bij instroom als opvoeder als persoon Pearson correlatie Sig n als opvoeder Pearson correlatie.45 Sig..00 n 227 Tabel 4b Empowerment vaders: samenhangen tussen de drie concepten: bij uitstroom als opvoeder als persoon Pearson correlatie Sig n als opvoeder Pearson correlatie.53 Sig..00 n 50 12

13 Tabel 4c Empowerment vaders: samenhangen tussen de drie concepten: tussen uitstroom en instroom Bij uitstroom als persoon als opvoeder Bij instroom als persoon Pearson correlatie Sig n als opvoeder Pearson correlatie Sig n Pearson correlatie Sig n Tabel 4d Empowerment vaders: samenhangen tussen veranderingen tussen instroom en uitstroom Verandering instroom-uitstroom Verandering instroom-uitstroom (verschil in rapportcijfer) als opvoeder als persoon Pearson correlatie Sig n als opvoeder Pearson correlatie 0.28 Sig n 42 13

14 FIGUUR v1. Empowerment vaders. Significante samenhangen tussen de drie concepten bij/tussen instroom en uitstroom (Pearson correlatiecoëfficiënten, alle samenhangen p 0.01, m.u.v. # : p 0.05 en ## :p 0.10) FIGUUR v2. Empowerment vaders. Significante samenhangen: veranderingen tussen instroom en uitstroom (Pearson correlatiecoëfficiënten, alle samenhangen p 0.01, m.u.v. # : p 0.05 en ## :p 0.10) 14

15 Tabel 5 Empowerment jongeren: beschrijvende statistieken (schaalscores zijn uitgedrukt in rapportcijfers) N Min Max Gem SD Instroom Uitstroom Uitstroom-Instroom Instroom Uitstroom Uitstroom-Instroom Tabel 4a Empowerment jongeren: samenhangen tussen de twee concepten: bij instroom Pearson correlatie.37 Sig..00 n 222 Tabel 4b Empowerment jongeren: samenhangen tussen de twee concepten: bij uitstroom Pearson correlatie.41 Sig..00 n 75 Tabel 4c Empowerment jongeren: samenhangen tussen de twee concepten: tussen uitstroom en instroom Bij uitstroom Bij instroom Pearson correlatie Sig n Pearson correlatie Sig n Tabel 4d Empowerment jongeren: samenhangen tussen veranderingen tussen instroom en uitstroom Verandering instroom-uitstroom Verandering instroom-uitstroom (verschil in rapportcijfer) Pearson correlatie 0.48 Sig n 51 15

16 FIGUUR j1. Empowerment jongeren. Significante samenhangen tussen de twee concepten bij/tussen instroom en uitstroom (Pearson correlatiecoëfficiënten, alle samenhangen p 0.01, m.u.v. # : p 0.05 en ## :p 0.10) FIGUUR j2. Empowerment jongeren. Significante samenhangen: veranderingen tussen instroom en uitstroom (Pearson correlatiecoëfficiënten, alle samenhangen p 0.01, m.u.v. # : p 0.05 en ## :p 0.10) 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

3.1 Itemanalyse De resultaten worden eerst op itemniveau bekeken. De volgende drie aspecten dienen bekeken te worden:

3.1 Itemanalyse De resultaten worden eerst op itemniveau bekeken. De volgende drie aspecten dienen bekeken te worden: Werkinstructie Psychometrische analyse Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: WIS 04.02 Eigenaar: Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 59 1

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden.

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden. Procedure Psychometrische en discriminerend vermogen testfase Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: PRO 04 Eigenaar: 1 Inleiding De richtlijnen en aanbevelingen voor de test naar de psychometrische en onderscheidende

Nadere informatie

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. In het kader van het project Innovatie van dienstverlening doet ICOON onderzoek naar de vraag onder welke omstandigheden

Nadere informatie

III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten. Nieuwe indicatoren... 87. Bestaande indicatoren... 102

III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten. Nieuwe indicatoren... 87. Bestaande indicatoren... 102 III Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten 1. 2. Nieuwe indicatoren... 87 Bestaande indicatoren... 102 III. Schaalconstructie Overzicht 85 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Schaalconstructie

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING BEROEPSKEUZETEST FUNDAMENTELE BEROEPEN VMBO / MBO-1 / MBO-2

TECHNISCHE HANDLEIDING BEROEPSKEUZETEST FUNDAMENTELE BEROEPEN VMBO / MBO-1 / MBO-2 TECHNISCHE HANDLEIDING BEROEPSKEUZETEST FUNDAMENTELE BEROEPEN VMBO / MBO-1 / MBO-2 INHOUDSOPGAVE TESTOVERZICHT Meetpretentie Kenmerken Samenstelling Toepassingsgebied Prijs TESTKENMERKEN Vraag die voor

Nadere informatie

Resultaten in beeld. juni 2017

Resultaten in beeld. juni 2017 Resultaten in beeld juni 2017 Resultaten in beeld Met praktijkgestuurd wetenschappelijk onderzoek wil Pactum zicht en grip blijven houden op de kwaliteit van de jeugd- en opvoedhulp. We begeleiden, ondersteunen

Nadere informatie

Analyserapport. CQI Fysiotherapie 2013. Stichting Miletus Barneveld, 22 mei 2013 Versie: 1.0 Auteur(s): Rosa Remmerswaal, Wijnand van Plaggenhoef

Analyserapport. CQI Fysiotherapie 2013. Stichting Miletus Barneveld, 22 mei 2013 Versie: 1.0 Auteur(s): Rosa Remmerswaal, Wijnand van Plaggenhoef Analyserapport CQI Fysiotherapie 2013 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 22 mei 2013 Versie: 1.0 Auteur(s):

Nadere informatie

Onderzoek van Onderwijs

Onderzoek van Onderwijs Inleiding Aanleiding Het gaat tegenwoordig zo goed met De Nieuwste School (DNS) dat ze teveel aanmeldingen krijgt van nieuwe leerlingen. De school kan niet uitbreiden op locatie en wil dit liever ook niet

Nadere informatie

Vragenlijst Pedagogisch Klimaat voor kinderen van 8 tot 15 jaar Group Climate Instrument for Children (GCIC) 8-15

Vragenlijst Pedagogisch Klimaat voor kinderen van 8 tot 15 jaar Group Climate Instrument for Children (GCIC) 8-15 Vragenlijst Pedagogisch Klimaat voor kinderen van 8 tot 15 jaar Group Climate Instrument for Children (GCIC) 8-15 Handleiding Herzien: november 2016 Auteurs: Eefje Strijbosch (Juzt) Peer van der Helm (Hogeschool

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING BEROEPSKEUZETEST ELEMENTAIRE BEROEPEN SOCIALE WERKPLAATS / LBO

TECHNISCHE HANDLEIDING BEROEPSKEUZETEST ELEMENTAIRE BEROEPEN SOCIALE WERKPLAATS / LBO TECHNISCHE HANDLEIDING BEROEPSKEUZETEST ELEMENTAIRE BEROEPEN SOCIALE WERKPLAATS / LBO INHOUDSOPGAVE TESTOVERZICHT Meetpretentie Kenmerken Samenstelling Toepassingsgebied Prijs TESTKENMERKEN Vraag die voor

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

College 3 Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek

College 3 Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek College 3 Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek Inleiding M&T 2012 2013 Hemmo Smit Overzicht van dit college Kwaliteit van een meetinstrument (herhaling) Interne consistentie: Cronbach s alpha Voorbeeld:

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten G.E. Wessels Datum: 16 augustus 2013 In opdracht van: Stichting Informele Zorg Twente 1. Inleiding Het belang van mantelzorg wordt in Nederland

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen HET LEVEN. Dr. Ruth Dalemans

Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen HET LEVEN. Dr. Ruth Dalemans Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen IMPACT VAN AFASIE OP HET LEVEN Dr. Ruth Dalemans Onderzoek en onderwijs Promotietraject Rol van de student

Nadere informatie

Handleiding Nederlandse Werkwaardentest

Handleiding Nederlandse Werkwaardentest Handleiding Nederlandse Werkwaardentest Versie 1.0 (c), mei 2008 Dr Edwin van Thiel Nederlandse werkwaardentest De Nederlandse werkwaardentest is eind 2006 ontwikkeld door 123test via een uitgebreid online

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Veranderingen na een Ouderlijke Scheiding en Probleemgedrag bij Adolescenten

Veranderingen na een Ouderlijke Scheiding en Probleemgedrag bij Adolescenten Koptekst:VERANDERINGENNAOUDERLIJKESCHEIDINGENPROBLEEMGEDRAG Veranderingen na een Ouderlijke Scheiding en Probleemgedrag bij Adolescenten Naam: Sabrina Schel Studentennummer: 3678997 Afdeling: Faculteit:

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2 Compex. Vragen 10 tot en met 17. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt.

Examen VWO. wiskunde A1,2 Compex. Vragen 10 tot en met 17. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Examen VWO 29 tijdvak 1 maandag 25 mei totale examentijd 3 uur wiskunde A1,2 Compex Vragen 1 tot en met 17 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Het gehele

Nadere informatie

Effect publieksvoorlichting

Effect publieksvoorlichting Effect publieksvoorlichting Inleiding Om het effect van de voorlichtingsbijeenkomsten te kunnen meten is gevraagd aan een aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten om zowel voorafgaand aan de voorlichting

Nadere informatie

Oplossingen hoofdstuk XI

Oplossingen hoofdstuk XI Oplossingen hoofdstuk XI. Hierbij vind je de resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen een leestest en een schoolrapport voor lezen. Deze gegevens hebben betrekking op een regressieanalyse bij

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 compex vwo I

Eindexamen wiskunde A1-2 compex vwo I Eindexamen wiskunde A1-2 compex vwo 29 - I Tijdens dit examen werk je in Excel. Door in het openingsscherm op Excel werkbladen te klikken start Excel automatisch op. Je komt dan meteen in het eerste werkblad

Nadere informatie

Pijn-Coping-Inventarisatielijst (PCI) Kraaimaat, Bakker & Evers (1997)

Pijn-Coping-Inventarisatielijst (PCI) Kraaimaat, Bakker & Evers (1997) Pijn-Coping-Inventarisatielijst (PCI) Kraaimaat, Bakker & Evers (1997) Achtergrond In de literatuur over (chronische)pijn wordt veel aandacht besteed aan de invloed van pijncoping strategieën op pijn.

Nadere informatie

Patiëntregistratie. 9.1 Inleiding. 9.2 Variabelen en meetinstrumenten

Patiëntregistratie. 9.1 Inleiding. 9.2 Variabelen en meetinstrumenten 9 Patiëntregistratie 9.1 Inleiding 81 In dit hoofdstuk wordt de patiëntregistratie beschreven. De patiëntregistratie is een van de zes gegevensverzamelingsmodules van de Tweede Nationale Studie. Het doel

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in een audiologisch centrum rond te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem)

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Praktikon 2016 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024 3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024 3611152 www.bergop.info 2016

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak 1 Achtergrond van het onderzoek Bedrijven vertrouwen meer en meer op social media om klanten te betrekken

Nadere informatie

Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest

Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest Psychometrie Nederlandse persoonlijkheidstest Versie 1.0 (c) Mei 2008, Dr Edwin van Thiel Copyright 123test alle rechten voorbehouden info@123test.nl 1 Over de Nederlandse persoonlijkheidstest Dit document

Nadere informatie

SIGA. signaleringslijst voor gedrag. Voorlopige handleiding. Ad Donkers Ad Vermulst

SIGA. signaleringslijst voor gedrag. Voorlopige handleiding. Ad Donkers Ad Vermulst SIGA signaleringslijst voor gedrag Voorlopige handleiding Ad Donkers Ad Vermulst Meetinstrument voor het signaleren van probleemgedrag bij leerlingen in het in het basis- en voortgezet onderwijs. Ontwikkeld

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument. + (verkorte versie) Sociale Steun Lijst- Interactie 12 (SSL-12)

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument. + (verkorte versie) Sociale Steun Lijst- Interactie 12 (SSL-12) Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Sociale Steun Lijst - interactie en Sociale Steun Lijst - discrepanties + (verkorte versie) Sociale Steun Lijst- Interactie 12 (SSL-12) 26 november 2009 Review:

Nadere informatie

Innovatieve dienstverlening. Een scenario-onderzoek onder de gebruikers van Loket.nl.

Innovatieve dienstverlening. Een scenario-onderzoek onder de gebruikers van Loket.nl. Innovatieve dienstverlening. Een scenario-onderzoek onder de gebruikers van Loket.nl. In het kader van het project Innovatieve Dienstverlening doet kenniscentrum ICOON onderzoek naar de omstandigheden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Data analyse Inleiding statistiek

Data analyse Inleiding statistiek Data analyse Inleiding statistiek Terugblik - Inductieve statistiek Afleiden van eigenschappen van een populatie op basis van een beperkt aantal metingen (steekproef) Kennis gemaakt met kans & kansverdelingen

Nadere informatie

Betrouwbaarheid en Validiteit van de Nederlandse vertaling van de Work Design Questionnaire. Marjan Gorgievski 1. Patty Peeters.

Betrouwbaarheid en Validiteit van de Nederlandse vertaling van de Work Design Questionnaire. Marjan Gorgievski 1. Patty Peeters. Nederlandse vertaling van de WDQ 1 Betrouwbaarheid en Validiteit van de Nederlandse vertaling van de Work Design Questionnaire Marjan Gorgievski 1 Patty Peeters Eric Rietzschel Tanja Bipp 1 Gegevens auteurs

Nadere informatie

Competente projectleiders voor wicked problems; Het moet in je zitten. W i n d e s h e i m m a k e s k n o w l e d g e w o r k

Competente projectleiders voor wicked problems; Het moet in je zitten. W i n d e s h e i m m a k e s k n o w l e d g e w o r k Competente projectleiders voor wicked problems; Het moet in je zitten. Opzet presentatie Wicked challenges en vragen uit de praktijk Ontwikkeling Wickedmeter - Ons model - Dimensies De wickedmeter pilot

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

VERSLAG RESULTATEN SCHALEN VRAGENLIJST LEERBIOGRAFIE JOHAN DE WITT COLLEGE

VERSLAG RESULTATEN SCHALEN VRAGENLIJST LEERBIOGRAFIE JOHAN DE WITT COLLEGE VERSLAG RESULTATEN SCHALEN VRAGENLIJST LEERBIOGRAFIE JOHAN DE WITT COLLEGE Meting juli 2010, schooljaar 2009-2010 CONCEPT Augustus 2010 Yolande Emmelot 1 INLEIDING 3 RESULTATEN UIT HET VRAGENLIJSTONDERZOEK

Nadere informatie

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Date : 19 april 2010 Reference : 14280.PW.ND.mr GfK Panel Services Benelux is gecertificeerd voor het

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

Dit proefschrift behandelt de signalering door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kinderen met psychosociale problemen en gaat daarbij met name in de

Dit proefschrift behandelt de signalering door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kinderen met psychosociale problemen en gaat daarbij met name in de 11 Samenvatting 149 Dit proefschrift behandelt de signalering door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kinderen met psychosociale problemen en gaat daarbij met name in de op de vraag of korte vragenlijsten

Nadere informatie

Bijlage 5: Kwantitatieve analyse

Bijlage 5: Kwantitatieve analyse Bijlage 5: Kwantitatieve analyse Deze bijlage bevat een beschrijving van de kwantitatieve analyse, zoals die is uitgevoerd op de 26 vragen in de vragenlijst. Analyses op het niveau van de (26) afzonderlijke

Nadere informatie

Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op:

Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op: Sociaal Welbevinden Vragenlijst Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op: 03-03-2017 Aangepast op: 03-03-2017 Gedownload op:

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 7 Ervaren gezondheid, leefstijl en zorggebruik

Bijlage bij hoofdstuk 7 Ervaren gezondheid, leefstijl en zorggebruik Bijlage bij hoofdstuk 7 Ervaren gezondheid, leefstijl en zorggebruik B7.1 Constructie van de maten voor fysieke en psychische gezondheid SF-12 vragen in SING 09 In gezondheidsonderzoek wordt vaak de zogenaamde

Nadere informatie

ANTICONCEPTIEKEUZE Achtergronden en uitkomsten van anticonceptiegebruik

ANTICONCEPTIEKEUZE Achtergronden en uitkomsten van anticonceptiegebruik ANTICONCEPTIEKEUZE Achtergronden en uitkomsten van anticonceptiegebruik Charles Picavet, Linda van der Leest en Cecile Wijsen Rutgers Nisso Groep, mei 2008 Achtergrond Hoewel er veel verschillende anticonceptiemethoden

Nadere informatie

RAPPORTAGE pilot-study schriftelijke vragenlijst

RAPPORTAGE pilot-study schriftelijke vragenlijst RAPPORTAGE pilot-study schriftelijke vragenlijst Netherlands Kinship Panel Study () ------------------------------------------ Antonia Verweij Departement Sociologie Universiteit van Tilburg Postbus 90153

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

In hoeverre verschillen de testsscores van laaggeschoolden (tm vmbo tl niveau)van die van hoger geschoolden.

In hoeverre verschillen de testsscores van laaggeschoolden (tm vmbo tl niveau)van die van hoger geschoolden. In hoeverre verschillen de testsscores van laaggeschoolden (tm vmbo tl niveau)van die van hoger geschoolden. Houding ten aanzien van arbeid (WAV) De wav onderscheidt de volgende persoonlijkheidstrekken

Nadere informatie

Try-out meetschaal psychologisch empowerment Executive summary

Try-out meetschaal psychologisch empowerment Executive summary Try-out meetschaal psychologisch empowerment Executive summary Jan Depauw Onderzoeksleiding: Kristel Driessens April 2014 i Het Vlaams Armoedesteunpunt is een samenwerkingsverband van UA, KU Leuven, KdG-Hogeschool

Nadere informatie

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen)

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Tabel 1, schematisch overzicht van abstracte begrippen, variabelen, dimensies, indicatoren en items. (Voorbeeld is ontleend aan de masterscriptie

Nadere informatie

Achtergronden bij het instrument

Achtergronden bij het instrument Achtergronden bij het instrument P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Kwantitatieve modellen. Harry B.G. Ganzeboom 18 april 2016 College 1: Meetkwaliteit

Kwantitatieve modellen. Harry B.G. Ganzeboom 18 april 2016 College 1: Meetkwaliteit Kwantitatieve modellen voor BCO PMC Harry B.G. Ganzeboom 18 april 2016 College 1: Meetkwaliteit Drie colleges Validiteits- en betrouwbaarheidsanalyse Causale analyse met confounding en mediatie Causale

Nadere informatie

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y 1 Regressie analyse Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y Regressie: wel een oorzakelijk verband verondersteld: X Y Voorbeeld

Nadere informatie

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren:

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 4 1. Toets met behulp van SPSS de hypothese van Evelien in verband met de baardlengte van metalfans. Ga na of je dezelfde conclusies

Nadere informatie

De interactie tussen specifieke en non-specifieke factoren

De interactie tussen specifieke en non-specifieke factoren De interactie tussen specifieke en non-specifieke factoren R E S U L T A T E N V A N E E N P O S T H O C S T U D I E Specialisme leider PsyQ Depressie PG IPT Specifieke factor op te vatten als theoretically

Nadere informatie

Afhankelijkheid binnen het therapeutische contact: Ongewenst of cruciaal ingrediënt van een succesvolle behandeling?

Afhankelijkheid binnen het therapeutische contact: Ongewenst of cruciaal ingrediënt van een succesvolle behandeling? Afhankelijkheid binnen het therapeutische contact: Ongewenst of cruciaal ingrediënt van een succesvolle behandeling? Naline Geurtzen PhD-student Radboud Universiteit Behavioural Science Institute Nijmegen

Nadere informatie

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005)

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) Inleiding De manier waarop data georganiseerd, gecodeerd en gescoord (getallen toekennen aan observaties) worden en welke technieken daarvoor nodig zijn, dient in het ideale

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 1 leidt het onderwerp van dit proefschrift in, te weten het bestuderen van de Gezondheidsgerelateerde Kwaliteit van Leven bij kinderen van 0 tot 12. Doordat het aantal medische successen toenam,

Nadere informatie

Instrumenten duurzame ontwikkeling van kinderen

Instrumenten duurzame ontwikkeling van kinderen Instrumenten duurzame ontwikkeling van kinderen Burgerschapsontwikkeling ( sociale competence ): Vragenlijst Burgerschapscompetenties Bron: Ledoux, G., Geijsel, F., Dam, G. ten & Reumerman, R. (2010).

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST 12 December 2011 INHOUDSOPGAVE TESTOVERZICHT Meetpretentie Theoretische achtergrond Kenmerken Samenstelling Toepassingsgebied Voorbeelditems TESTKENMERKEN Vraag die voor

Nadere informatie

Tevredenheid van cliënten en hun ouders in de niet vrijwillige hulpverlening van Bureau Jeugdzorg Noordwest Veluwe

Tevredenheid van cliënten en hun ouders in de niet vrijwillige hulpverlening van Bureau Jeugdzorg Noordwest Veluwe Tevredenheid van cliënten en hun ouders in de niet vrijwillige hulpverlening van Bureau Jeugdzorg Noordwest Veluwe Student: W.G.J. Verhoef, 3063321 Docent: Dr. I.E. van der Valk Opdrachtgever: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij:

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij: Correlatie analyse Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage hoofdstuk 2 Gezin en opvoeding

Kinderen in Nederland - Bijlage hoofdstuk 2 Gezin en opvoeding Kinderen in Nederland - Bijlage hoofdstuk 2 Gezin en opvoeding In de tabellen worden de odds ratio s (OR) gepresenteerd. De OR is te interpreteren als de kans die een groep respondenten heeft om een bepaalde

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening Effectmeting van hulp- en dienstverlening Gemeenten, instellingen en organisaties moeten hun uitgaven verantwoorden: wat leveren investeringen op? Ook investeringen in sociaal beleid moeten zij kunnen

Nadere informatie

JEUGDOMNIBUSENQUÊTE deelrapport BEOORDELING UITGAANSGELEGENHEDEN

JEUGDOMNIBUSENQUÊTE deelrapport BEOORDELING UITGAANSGELEGENHEDEN JEUGDOMNIBUSENQUÊTE 2012 deelrapport BEOORDELING UITGAANSGELEGENHEDEN Zoetermeer, 23 juli 2012 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Master Arbeids- en Organisatiepsychologie

Universiteit Utrecht. Master Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Utrecht Master Arbeids- en Organisatiepsychologie Onderzoek naar twee antecedenten van de eigeneffectiviteit van de arbeidsgerelateerde coach: voorbeeldervaringen en verbale overtuiging Naam:

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Nieuwe Kledinglijn. Online onderzoek. Scouting rapport p november Auteur: Aeron Vos

Nieuwe Kledinglijn. Online onderzoek. Scouting rapport p november Auteur: Aeron Vos Nieuwe Kledinglijn Online onderzoek Scouting rapport p16308 3 november 2008 Auteur: Aeron Vos Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1 Achtergrond 1 Doelstelling 1 Methode van onderzoek 1 Steekproef 1 Rapportage

Nadere informatie

Eerste contactpersoon Dr. Jos van Loon Manager Arduin / onderzoeker en prof. aan de Vakgroep Orthopedagogiek Gent

Eerste contactpersoon Dr. Jos van Loon Manager Arduin / onderzoeker en prof. aan de Vakgroep Orthopedagogiek Gent Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Kansrekening en Statistiek

Kansrekening en Statistiek Kansrekening en Statistiek College 16 Donderdag 4 November 1 / 25 2 Statistiek Indeling: Schatten Correlatie 2 / 25 Schatten 3 / 25 Schatters: maximum likelihood schatters Def. Zij Ω de verzameling van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

LOOPBAANCOMPETENTIES EN LOOPBAANSUCCES: DE MODERERENDE INVLOED VAN SEKSE Nikky Wessels Hogeschool de Kempel

LOOPBAANCOMPETENTIES EN LOOPBAANSUCCES: DE MODERERENDE INVLOED VAN SEKSE Nikky Wessels Hogeschool de Kempel LOOPBAANCOMPETENTIES EN LOOPBAANSUCCES: DE MODERERENDE INVLOED VAN SEKSE Nikky Wessels Hogeschool de Kempel SAMENVATTING Volgens Kuijpers en Meijers (2009) is er een positieve samenhang tussen loopbaancompetenties

Nadere informatie

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte Classroom Exercises GEO2-4208 Opgave 7.1 a) Regressie-analyse dicteert hier geen stricte regels voor. Wanneer we echter naar causaliteit kijken (wat wordt door wat bepaald), dan is het duidelijk dat hoogte

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Klasbetrokkenheid bij jongens en meisjes bij de start van het secundair onderwijs: de cruciale rol van leerkrachtstijl

Klasbetrokkenheid bij jongens en meisjes bij de start van het secundair onderwijs: de cruciale rol van leerkrachtstijl Klas bij jongens en meisjes bij de start van het secundair onderwijs: de cruciale rol van leerkrachtstijl Sofie Lietaert Debora Roorda Bieke De Fraine Karine Verschueren Ferre Laevers Centrum voor Onderwijseffectiviteit

Nadere informatie

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008 Examen Statistische Modellen en Data-analyse Derde Bachelor Wiskunde 14 januari 2008 Vraag 1 1. Stel dat ɛ N 3 (0, σ 2 I 3 ) en dat Y 0 N(0, σ 2 0) onafhankelijk is van ɛ = (ɛ 1, ɛ 2, ɛ 3 ). Definieer

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Een Nederlandstalige versie van de ATI: een valide instrument om onderwijsaanpak van docenten in het hoger onderwijs te meten?

Een Nederlandstalige versie van de ATI: een valide instrument om onderwijsaanpak van docenten in het hoger onderwijs te meten? Een Nederlandstalige versie van de ATI: een valide instrument om onderwijsaanpak van docenten in het hoger onderwijs te meten? A. Stes, S. De Maeyer en P. Van Petegem Samenvatting De Approaches to Teaching

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK)

Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK) Instrument Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK) De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal

Nadere informatie

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Hoofd/ hals Overig, ongespecificeerd. Communicatie, Mentale functies

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Hoofd/ hals Overig, ongespecificeerd. Communicatie, Mentale functies Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Nederlandstalige NonSpeech test (NNST) 4 november 2011 Review: M. Jungen Invoer: E. van Engelen 1 Algemene gegevens Het meetinstrument heeft betrekking op

Nadere informatie