Bijlage 2: overzicht toezeggingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2: overzicht toezeggingen"

Transcriptie

1 Bijlage 2: overzicht toezeggingen Onderwerp Datum Steller Inhoud toezegging Afgehandeld 1 Stankoverlast door champost (14/10/2010) 2 Visie doorgaande ontwikkelingslijn naar basisonderwijs 0-12 jaar gemeente Lingewaard (28/05/2009) D66 Er zal onderzoek worden gepleegd naar de herkomst van de stank vanuit de gemeente Overbetuwe en verder zal worden uitgezocht hoe het zit met eventuele vergunningverlening (weth.frings) De raad zal t.z.t. worden geïnformeerd over de hoogte van de rijksfinanciering en de besteding van deze gelden voor ontwikkelingsondersteuning door de kernpartners en de wijze waarop die ondersteuning zal plaatsvinden. (weth.joosten) APV (23/09/2010) (bijgewerkt vanaf 1 december 2010; versie 20 september 2012) Evaluatie verkiezingen (10/06/2010) N.a.v. ingekomen stukken en mededelingen wordt toegezegd, dat de raad nog vóór de zomervakantie een evaluatie van de verkiezingen krijgt, met name toegespitst op het tijdstip van de verkiezingsuitslag in Lingewaard. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan verbetervoorstellen. Na deze zomer kan eventueel bespreking met de raad plaatsvinden (burgemeester). 5 Twee onderzoeken forenzenkaartje GL Ingestemd wordt met het doen van twee onderzoeken naar een forenzenkaartje: één m.b.t (22/04/2010) Huissen ten tijde dat de werkzaamheden aan de Nielant plaatsvinden en één voor Lingewaard. Kosten zijn voor rekening vervoerder. 6 Rijnwaalpad (14/10/2010) Toezegging: het Rijnwaalpad is niet opgenomen in de Structuurvisie. Dat is een apart bestemmingsplantraject Het zal op redelijk korte termijn, vermoedelijk voor de december-cyclus, aan de raad worden voorgelegd. (weth.frings) 7 Jaarplan openbare orde, leefbaarheid GL Er zal een periodiek overzicht van de kosten van buurtoverlastbestrijding aan de raad worden en veiligheid 2008 (31/01/2008) verstrekt, gesplitst naar projecten en activiteiten (burgemeester) 8 APV (23/09/2010) De begripsbepalingen c.q. de aanhaling van begrippen in de APV (zoals het gebruik van de termen college en bevoegd gezag ) zullen op consistentie worden nagezien en indien van toepassing worden gewijzigd. (burgemeester) Parkeren van bedrijfsbusjes (17/12/2009) Inzake het voorstel tot wijziging van de APV zal over de problematiek rond het parkeren van bedrijfsbusjes op parkeerplaatsen in de diverse wijken, contact worden opgenomen met de VNG en met andere gemeenten die hiermee te maken hebben, om te bezien of er een oplossing daarvoor kan worden bereikt. (burgemeester)

2 10 Nootgebouw (14/10/2010) B06- Vragen n.a.v. de uitvoering van een motie van 8 juli 2010 m.b.t. de huisvestingsproblematiek (Hoenderik) van de SMB. In de motie is het college gevraagd om een advies vóór 1 oktober 2010, maar dat is niet nog niet ontvangen Toezegging: over het overleg rondom het vertrek van meer verenigingen dan verwacht uit De Kinkel en de daarmee hangende schadepost van ,-- zal de raad op de hoogte worden gehouden. (weth.janssen) Gevolgen mogelijk vertrek muziekgezelschappen uit Kinkel (11/02/2010) B06- De vraag of een mogelijk vertrek van muziekgezelschappen, die thans in de Kinkel gehuisvest zijn, gevolgen heeft voor de exploitatie van de Kinkel zal worden onderzocht en daarna zal de raad hieromtrent worden geïnformeerd. Er zal daarvoor eerst met de muziekgezelschappen gesproken moeten worden voordat daaraan conclusies kunnen worden verbonden. Een antwoord hierop zal daarom nog even op zich laten wachten. (weth.joosten) Programma Manusje (14/10/2010) PvdA Vraag over programma Manusje (langer zelfstandig kunnen blijven wonen): de gemeente heeft geen fiat aan dit project gegeven zodat geen gebruik kan worden gemaakt van de provinciale subsidieregeling Toezegging: wethouder Frings zal over dit onderwerp nader in overleg gaan met mw. Van Roosmalen en hij zal de raad op de hoogte houden van eventuele verdere ontwikkelingen op dit gebied. (weth.frings) 13 Sporthal Angeren/Huissen (13/11/2008) In maart/april 2009 wordt een haalbaarheidsstudie aan de raad voorgelegd (weth.joosten) (Strijdig) gebruik van het voormalige Wido-terrein aan de Ressensestraat in Ressen (08/07/2010 en 23/09/2010) 15 Duurzaamheids-coördinator (23/09/2010) B06- Deze kwestie rond het gebruik door busmaatschappij Connexxion. zal de wethouder vrijdagmorgen 9 juli 2010 meteen oppakken (weth.telder) D66 In het kader van de herplaatsingen als gevolg van de reorganisatie zal deze functie nog in 2010 worden ingevuld (weth.frings) 16 Energiemaatregelen (14/10/2010) D66 Vraag over een klacht van een inwoner over de minimale dienstverlening en medewerking m.b.t. een verzoek over energiemaatregelen. Is deze klacht terecht en zo ja, wordt deze klacht dan serieus opgepakt en kan er ook beter worden samengewerkt met de provincie op dit gebied? Toezegging: de gemeente heeft zich bij de provincie gemeld als deelnemer in de subsidieregeling De provincie neemt hier in november een besluit over, zodat op dit moment nog geen uitsluitsel kan worden gegeven. De gemeente zet zich echter actief in om de subsidie ook voor Lingewaard opengesteld te krijgen (weth.frings)

3 17 ID-kaart; eventuele restitutie leges n.a.v. rechtspraak (10/02/2011) 18 Park Lingezegen; erratum op voorstel/besluit intergemeentelijke structuurvisie (10/02/2011) 19 Sportpark Muijland Angeren; asbest (10/02/2011) VVD Morgen, 11 februari 2011, zal de betrokken afdeling worden verzocht om aanvragers van een ID-kaart hierover actief te informeren; ook via de website zal dit richting de burgers worden gecommuniceerd. Als de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof bekrachtigd zal een ieder die bezwaar heeft gemaakt de betaalde leges voor de ID-kaart terugkrijgen. (weth.janssen) CDA N.a.v. een bijeenkomst in Overbetuwe zal een erratum op een eerder raadsvoorstel/-besluit aangaande intergemeentelijke structuurvisie Park Lingezegen moeten worden aangebracht. Van dat erratum zou ook de raad van Lingewaard kennis moeten nemen. Toegezegd is dat het erratum wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 maart De bijeenkomsten over de diverse gebiedsonderdelen van het park, waaronder het Landbouwland in onze gemeente, staan op stapel. (weth.frings) In de contracten zal worden nagegaan welke regeling is getroffen met betrekking tot de aanwezigheid van asbest en de verwijdering daarvan (weth.schut) De Bongerd te Gendt (19/11/2009) Conform afspraken met de Stadsregio wordt 60% van de woningen op deze locatie in de betaalbare sector gerealiseerd en zodra bekend is wanneer realisatie zal plaatsvinden zal de raad hierover worden geïnformeerd (burgemeester) 21 Dorpensingel-Oost (11/11/2010) De raad zal op de hoogte worden gehouden van eventuele (Nijmeegse) ontwikkelingen m.b.t. de Dorpensingel-Oost (weth.telder) 22 Economische en toeristische en dagrecreatieve ontwikkelingen (16/12/2010) 23 Sportpark Muijland Angeren; dekking tekort kosten grondaankoop (10/02/2011 en 24/02/2011) 24 Financiële situatie en bezuinigingstraject (31/03/2011) 25 Brede school in Lingewaard (04/12/2008) Voor wat betreft de economische en toeristische en dagrecreatieve ontwikkelingen zal in de toekomst tijdig in overleg worden gegaan met de ondernemers, om te komen tot een goede invulling van het beleid op dit gebied. (weth.janssen) Indien de uitgangspunten die in het raadsvoorstel (voor de vergadering van 10 februari 2011) omschreven staan niet gerealiseerd kunnen worden of de grondexploitatie opnieuw overschreden wordt, zal het college: - de raad hiervan onmiddellijk in kennis stellen; - de verdere voortgang van dit dossier voorleggen aan de raad; - de raad om nieuwe beleidslijnen vragen; - alle besluiten over contracten aan de raad voorleggen; en natuurlijk zal het plan Van Dalen uitgangspunt zijn en zoals besproken en al toegezegd in de PA, zo goed als mogelijk worden gerealiseerd (weth.schut) VVD N.a.v. vragenronde, over de financiële situatie van de gemeente en het bezuinigingstraject (workshop en communicatie met de burgers): getracht wordt de raad hierover uiterlijk op 8 april 2011 nader te informeren (weth.janssen) Vanwege de diversiteit aan participanten wordt over een andere aanduiding dan 'brede school' nagedacht. (weth.joosten) doorlopend proces doorlopend proces doorlopend proces

4 26 Voormalig zwembad "De Hoenderik" (31/03/2011) 27 Vermindering representatiekosten (11/11/2010) 28 Advies Wmo-adviesraad over jeugden jongerenwerk (31/03/2011) 29 Burgerparticipatie bezuinigingstraject (19/04/2011) PvdA N.a.v. vragenronde betreffende rapport "Zwart op wit" van de SMB en de actuele situatie rondom De Hoenderik: aan mw. Van Roosmalen zal binnen twee weken een accuraat, chronologisch overzicht worden verstrekt van wat er wel en niet gebeurd is in de hele periode (weth.janssen) Het college zal zich inzetten voor een vermindering van de representatiekosten met zo mogelijk 20% van de kosten uit voorgaande jaren. (weth.janssen) PvdA N.a.v. vragenronde, vraag over de beschikbaarstelling van een schijnbaar uitgebracht advies van de Wmo-adviesraad over jeugd- en jongerenwerk. Toezegging dat dit advies en de reactie van het college daarop uiterlijk op 12 april 2011 ter kennisname aan de raad zullen worden gezonden (weth.frings) LBL N.a.v. vragenronde: de mogelijkheid om babbelboxen/videozuilen ook in de kleine kernen te plaatsen zal nader worden bezien. Dit zal mogelijk ook een verhoging van het beschikbare budget inhouden. De wijze van burgerparticipatie en de betrokkenheid van de gemeenteraad hierbij zullen nog nader worden uitgewerkt. Daar komt nog een aanvullende notitie over Workshop Financiën (19/04/2011) VVD N.a.v. (ingetrokken) motie m.b.t. Kadernota: er wordt een tweede workshop georganiseerd met daarin opgenomen de bezuinigingstaakstelling en aandascht voor de reserves, voorzieningen en bezittingen. Verder zal worden aangegeven op welke posten er bezuinigd kan worden en hoeveel budget er is voor het maken van investeringskeuzes (PNL) voor 2012 en verder. 31 Jeugd in Lingewaard (16/12/2010) PvdA Zodra het rapport aangaande jeugd door de Wmo-adviesraad is opgesteld zal het ter hand van de raad worden gesteld. (weth.frings) 32 Aanschaf 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket bso Vlinderboom (31/03/2011) 33 Handhaving snelheid op de dijken (31/03/2011) 34 Anti-discriminatie-voorziening Gelderland Midden (09/04/2009) 35 Jongerencentrum De Toko te Bemmel (26/05/2011) LBL/ l.nu N.a.v. beschikbaar stellen krediet: als op de lange termijn blijkt dat De Vlinderboom blijft groeien, zal in samenwerking met Overbetuwe naar een oplossing worden gezocht (weth.telder) B06- N.a.v. vragenronde: het punt over handhaven van de snelheid op de dijken zal worden meegenomen in het politieoverleg van 1 april 2011 (burg.de Vries) Na een jaar zal evaluatie plaatsvinden en zal de raad een rapportage ontvangen, waarin is opgenomen hoeveel gevallen in Lingewaard betrokken zijn bij discriminatieklachten. (burgemeester) LBL N.a.v. een vraag van dhr. Derksen over de sluiting en mogelijke heropening van Jongerencentrum De Toko in Bemmel wordt toegezegd dat de raad voor half juni een brief met een nadere toelichting over de achtergronden en beweegredenen van de sluiting van de Toko ontvangt (weth.van Eeten)

5 36 Verkeersveiligheid op de dijken (08/07/2010) B06- Op de wijze van bekostiging van verkeersdrempels in de Bergerdensestraat, waarnaar in de vraag wordt verwezen, komt de wethouder terug. Over de verkeersveiligheid op de dijken staat in de programmabegroting 2010 (blz. 17), dat het college na de zomervakantie met een notitie over dit onderwerp richting de raad zal komen. Met de heer Huizinga (B06-) wil de wethouder, samen met ambtenaren, graag in gesprek over de mogelijkheid van goedkopere maatregelen op de dijken (weth.telder) 37 Centrum voor Jeugd en Gezin in Lingewaard (10/02/2011) PvdA De hierover in voorbereiding zijnde notitie zal al in maart 2011 naar de raad worden gestuurd (weth.frings) 38 De Houtakker II (26/05/2011) VVD De VVD ziet graag dat dit onderwerp voor de volgende vergadering wordt geagendeerd en verzoekt de wethouder in de tussentijd geen onomkeerbare besluiten te nemen. Toegezegd wordt dat in de tussentijd geen onomkeerbare besluiten worden genomen (weth.schut) 39 Uitvoeringsplan gemeentelijk mobiliteitsplan l.nu N.a.v. het uitvoeringsplan van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan: het betreffende uitvoeringsplan (31/03/2011) zal aan de raad beschikbaar worden gesteld (weth.telder) 40 Kulturhus Gendt (31/03/2011) CDA N.a.v. vragenronde: de mogelijkheden van fasering in de uitvoering van de plannen m.b.t. het Kulturhus Gendt zullen bij de vervolgplannen zeker worden meegenomen (weth.telder) 41 Herijking van subsidies; communicatie N.a.v. voorstel tot vaststelling visiedocument herijking subsidies wordt toegezegd dat zal worden zorggedragen voor een goede communicatie over deze aangelegenheid, waaraan een goed plan van aanpak ten grondslag zal komen te liggen en waarover de raad zal worden geïnformeerd (weth.v.eeten) 42 Identiteitskaarten en leges VVD De financiële consequenties van eventuele legesvrije identiteitskaarten (a.g.v. rechtspraak HR) (10/02/2011) en terugbetalingsverplichtingen t.a.v. eerder verstrekte kaarten vanaf 7 oktober 2010 zullen in beeld worden gebracht (weth.janssen). 43 Strategisch beleidskader handhaving gemeente Lingewaard 2009 (09/04/2009) 44 Verkoop oude brandweerauto Doornenburg (19/04/2011) 45 Toeristisch gebied; actievere opstelling gemeente (08/07/2010) 46 Zendmast op terrein RKHVV te Huissen (10/02/2011) 47 Verkeersveiligheid dijken (30/06/2011) B Vóór de verkiezingen van 2010 zal de raad een eerste evaluatie worden voorgelegd, waarin ondermeer de toepassing van de gedoogstrategie is opgenomen (weth.jansen) LBL N.a.v. vragenronde: de aanvullende vraag of bij het schenken van de brandweerauto aan Mizil sprake zou zijn geweest van een budget-overschrijding, wordt behandeld in de aanstaande workshop Financiën D66 Het plan is om eind dit jaar/begin volgend jaar te komen met een notitie over het (beter) op de kaart zetten van toeristische attracties in Lingewaard; daarbij zal ook gekeken worden naar externe subsidiepotjes (weth.janssen) LBL De voetbalvereniging RKHVV en de raad zullen op korte termijn worden geïnformeerd over alle ins en outs m.b.t. een zendmast en een gesloopte omheining op het terrein (burg.de Vries) N.a.v. vragenronde wordt toegezegd, dat de gemeenteraad in augustus 2011 een overzicht van de controles op de dijken krijgt (burg.de Vries)

6 48 Bijzondere ambtenaren burgerlijke stand (30/10/2008) 49 Huis bij rotonde Loostraat Bemmel; handhaving (26/5/2011) 50 Financiële situatie De Kinkel (26/05/2011) 51 Begroting; verbetering layout (11/11/2010) 52 Bezuinigingen sociaal domein (30/06/2011) LBL Er zal in overleg met de bijzondere ambtenaren worden bezien op welke wijze zij zich voor toekomstige bruidsparen kunnen presenteren. Hiertoe wordt allereerst gedacht aan een foto en een korte beschrijving op de website van de gemeente, dit vanzelfsprekend na overleg met de betrokken ambtenaren. (weth.van Roosmalen) D66 N.a.v. een vraag van dhr. Cuypers over de rommelige situatie bij het huis aan de rotonde in de Herckenrathweg in Bemmel wordt toegezegd deze vragen mee te nemen vanuit de portefeuille Toezicht en Handhaving en de situatie te beoordelen (weth.telder) PvdA N.a.v.een vraag van mw. Van Roosmalen over de perikelen bij De Kinkel in Bemmel, dit in relatie tot de informatie dat sprake zou zijn van tekorten over 2010 wordt toegezegd om zodra er meer duidelijkheid is over de financiële situatie, daarvan mededeling wordt gedaan aan de raad (weth.janssen) In toekomstige begrotingen zal bij mutaties bestaand beleid meerjarenbegroting een extra kolom worden opgenomen met een verwijzing naar het genomen of nog te nemen college- of raadsbesluit. De begroting 2012 zal nog duidelijker en leesbaarder worden gemaakt (weth.janssen) N.a.v. de behandeling van het voorstel tot vaststelling van het beleidskader ambities sociaal domein wordt toegezegd, dat de gemeenteraad in september 2011, in het bezuinigingstraject, een keuzemogelijkheid voorgelegd krijgt van bezuinigingen op het sociaal domein.(burg. De Vries) Burgerparticipatie openbaar groen (21/06/2012) 54 Behandeling ingekomen stukken voor de raad (28/06/2012) 55 Park Lingezegen; verkeer (14/10/2010) B D66/ LBL Het college wordt verzocht: 1. met een plan van aanpak te komen om burgers en bedrijven actief te betrekken bij hun woonomgeving, zowel bij de inrichting ervan, als bij het onderhouden van openbaar groen; 2. het voorstel vóór 1 oktober 2012 voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat deze meegenomen kan worden in de afweging met betrekking tot de programmabegroting Uitgesproken wordt, dat ingekomen stukken voor de raad, met het kennelijke verzoek aan de raad om actie te ondernemen, voorzien van een griffieadvies, ter kennis worden gebracht van de fractievoorzitters met het verzoek de wijze van behandeling aan te geven M.b.t. de uitvoeringsvolgorde wordt gegarandeerd dat geen straten worden afgesloten als geen andere voorzieningen zijn aangelegd, waardoor het verkeer afgewikkeld kan worden. Er komt een prioriteit op uitvoeringsvolgorde en die zal aan de raad worden voorgelegd. (weth.frings)

7 56 Bezuinigingen/inkomstenvergroting (23/06/2011) 57 Riolering Kerkstraat Doornenburg (23/06/2011) 58 Rotonde ir.molsweg/nielant te Huissen; evaluatie infrastructurele maatregel (23/09/2010) 59 Onderhoud V.d. Mondeweg (03/11/2011) N.a.v. behandeling voorstel tot vaststelling Kadernota 2011 wordt toegezegd, dat de gemeenteraad middels voorstellen bij de begroting 2012 uitgebreid wordt voorzien van mogelijkheden tot bezuinigingen, van mogelijkheden om op andere wijze inkomsten te genereren en met uitdrukkelijke keuzemogelijkheden die zich over langere termijn uitstrekken. (wet.janssen) N.a.v. behandeling voorstel tot vaststelling Kadernota 2011 wordt toegezegd dat het college de gemeenteraad in november 2011 een voorstel zal voorleggen (bij voorkeur bij de behandeling van de begroting 2012) over de aanpak van de riolering in de Kerkstraat in Doornenburg (weth.janssen) L.NU Na afloop van de werkzaamheden (in kader HOV) zal de nieuwe verkeerssituatie worden geevalueerd om te bezien of nadere maatregelen moeten en kunnen worden genomen. Over de vraag naar de stand van zaken rond een eventuele wijziging van de bebouwde komgrens ter plaatse van de rotonde zal de raad nog nader worden geïnformeerd (weth.telder) B06-60 Veiligheidsplan 2012 (16/12/2010) B06- De fractie heeft in aan de gemeente gezonden brief aandacht gevraagd voor enkele onvolkomenheden op het fiets- en voetpad langs de V.d. Mondeweg te Haalderen. Deze weg maakte onderdeel uit van onderhoudswerkzaamheden door de provincie. Toegezegd wordt na te gaan of de brief aan de provincie is doorgezonden en wat de provincie in dat geval met de desbetreffende brief heeft gedaan (weth.schut) Expo Gelderland (automarkt en evenementen) op voormalig veilingcomplex (26/05/2011) 62 Onderhoud publiek domein, met name onkruidbestrijding en lediging afvalbakken (30/06/2011) 63 Opheffing hondenuitlaatstrook Perenbongerd Huissen (22/08/2012) N.a.v. voorstel tot het nemen van een besluit tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek wordt toegezegd dat bij de onderhandelingen zal worden meegenomen de mogelijkheden die Expo Gelderland op het sociaal-cultureel vlak kan bieden, alsmede andere voordelen zoals een separate toevoerweg om het overige verkeer te ontzien (weth.schut) LBL N.a.v. vragenronde wordt toegezegd, dat actie zal worden ondernomen om de onkruidbestrijding conform de vastgelegde beeldkwaliteit te laten plaatsvinden en dat de frequentie van ledi- ging van de afbalbakken in ogenschouw zal worden genomen. (weth. Schut) l.nu

8 64 Wmo-beleidsplan (31/03/2011) N.a.v. technische aanpassingen van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: bij de behandeling van het nieuwe Wmo-beleidsplan, in de 2e helft van dit jaar, zullen zaken als de jaarlijkse prijsindexering (art. 38 van voorliggende verordening) aan de orde komen (weth.frings). 65 Klimaatbeleid/duur-zaamheidsbeleid D66 Een notitie over klimaatbeleid (uitvloeisel van het milieubeleidsplan) zal vóór de zomervakantie (10/02/2011) van 2011 aan de raad worden voorgelegd (weth.frings) 66 Ambulancezorg; kwartaalrapportages (22/09/2011) 67 Onderzoek naar oorzaken stijging van totaal toelagen n.a.v. behandeling rapport rekenkamercommissie over personele lasten (03/11/2011) 68 Handhaafbaarheid verbod op het planten van diepwortelende bomen (30/06/2011) 69 Beleidsnotitie "Sterk peuterspeelzaalwerk " (22/09/2011) 70 Brede School in relatie tot Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (28/05/2009) 71 Inzet animalcops en eventuele consequenties voor inzet wijkagenten (03/11/2011) 72 Dorpensingel (15/12/2011) B06-73 Overlast door zwerfvuil op zondagen in Winkelcentrum De Zilverkamp Huissen (15/12/2011) 74 Zendmasten; gemeentelijk beleid (08/07/2010) LBL N.a.v. vragenronde wordt toegezegd, dat bij de directie van de Veiligheidsregio Gelderland Midden bestuurlijk erop wordt aangedrongen om - zolang de aanrijtijden in de gemeente in minder dan 95% van de gevallen wordt behaald - de gemeente te blijven voorzien van kwartaalrapportages (burg.de Vries) Toezegging weth. Janssen dat het onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het totaal van de toelagen (laatste aanbeveling van de rkc op blz. 17 van het rapport) door hemzelf zal worden geïnitieerd N.a.v. het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kom Bemmel wordt toegezegd, dat nog zal worden gekeken naar de handhaafbaarheid van een verbod op het planten van diep wortelende bomen. (burg. De Vries) Toegezegd is, dat er onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheid om t.a.v. de ouderbijdrage de meest draagkrachtigen, de meeste lasten te laten betalen (weth.telder) Bij de vaststelling van de Visie Brede School, zal het college de noodzakelijke details opnemen in de aangeduide verordening (weth.joosten) D66 Toegezegd wordt, dat de uitgesproken verwachting dat deze inzet geen gevolgen heeft voor de inzet van wijkagenten in onze gemeente, nog zal worden getoetst (burg.de Vries) N.a.v. behandeling voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Park Lingezegen wordt aangegeven, dat de zorg die de heer Geurtz uitspreekt over de realisering van de Dorpensingel kan worden weggenomen, omdat de afspraken uit 2008 nog wel degelijk van kracht zijn. Afgesproken wordt, dat met de heer Geurtz een afspraak zal worden gemaakt voor een nadere toelichting (weth.van Eeten) PvdA N.a.v. vragenronde wordt toegezegd, dat de vraag van de PvdA over de overlast van zwerfvuil op zondagen in Winkelcentrum De Zilverkamp schriftelijk zal worden beantwoord (weth.schut) L.NU Als blijkt dat sprake is van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (tele)communicatie, die nopen tot aanpassing van beleid, zal een notitie hierover worden opgesteld (weth.telder)

9 75 Publieksversie Wmo-beleidsplan (15/12/2011) 76 Planschade sportvoorziening Essenpas (30/06/2011) N.a.v. vaststelling Wmo-beleidsplan wordt toegezegd te trachten om de publieksversie van het Wmo-beleidsplan (in jip-en-janneke-taal) in het eerste kwartaal 2012 aan de gemeenteraad voor te leggen. Mocht dit niet lukken dan zal de gemeenteraad daarover worden geïnformeerd (weth.van Eeten) N.a.v. de behandeling van planschadevoorstel wordt toegezegd, dat het middels het voorliggende besluit geoormerkte planschadebedrag, als dit niet wordt gebruikt, zal terugvloeien in de algemene reserve. (weth. Schut) 77 Muijland Angeren (26/05/2011) VVD N.a.v. een vraag van dhr. Rijsemus over de stand van zaken m.b.t. de plannen Muyland wordt toegezegd, dat het verdere traject vóór de zomer 2011 wordt opgepakt (weth.schut) Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011 (16/02/2012) LBL N.a.v. een vraag van LBL wat er met de ,-- gebeurt (is dat bedrag al dan niet noodzakelijk en wat betekent dat voor het MOP) wordt toegezegd, dat op korte termijn schriftelijk hierop zal worden teruggekomen (weth.telder) Handhavingacties (29/03/2012) PvdA Toegezegd wordt, dat de gemeenteraad (binnen twee weken) een brief kan verwachten met een overzicht over handhavingsacties. (burg.de Vries) Aanscherping Wet werk en bijstand (15/12/2011) 81 Evaluatie werkafspraken en delegatie o.g.v. Wro en Wabo (31/03/2011) 82 Gemeentekantoor Huissen (15/12/2011) Mocht de wet tot aanscherping van de Wet werk en bijstand definitief ingevoerd worden, dan zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de maximale beleidsvrijheid voor gemeenten en over hetgeen het college voorstelt daarin te gaan doen (weth.van Eeten) N.a.v. nieuwe werkafspraken en delegatie van bevoegdheden op grond van de Wro en de WABO.het college zal de raad in staat stellen om indien tegen een voorlopig principebesluit binnen 2 weken door een meerderheid van de raad gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt, deze aangelegenheid te zullen behandelen in de Politieke Avond. Het besluit zal na een jaar worden geëvalueerd (weth.schut) LBL N.a.v. vragenronde wordt toegezegd, dat de gemeenteraad in het voortraject om te komen tot een nadere invulling m.b.t. de bestemming van dit pand zal worden betrokken (weth.janssen) Belastingheffing over roerende zaken (10/11/2011) B06- Bij de behandeling van de programmabegroting 2012 is toegezegd, dat vóór de Kadernota 2012 een notitie aan de gemeenteraad wordt overgelegd over belastingheffing ten aanzien van roerende zaken. Daarin zal worden ingegaan op de vraag of een dergelijke belastingheffing mede in het licht van de te verwachten perceptiekosten wenselijk is (weth.janssen)

10 84 Beheersplan Onderhoud Wegen (16/02/2012) 85 Integraal beleid duurzaamheid (15/12/2011) 86 Integraal beleid duurzaamheid (15/12/2011) 87 Ondergrondse infrastructuur (29/03/2012) 88 Zorgcentrum Sancta Maria te Huissen (26/04/2012) LBL/ VVD Tijdens de vragenronde zijn door LBL en VVD vragen gesteld over de provinciale brief m.b.t. de programmabegroting Ondermeer wees de VVD naar het door haar gemaakte voorbehoud bij de beschouwingen begrotingsbehandeling 2012 over de dekking van het Onderhoudsplan wegen. Toegezegd wordt dat de aanpassing die wordt aangebracht in het beheersplan Onderhoud Wegen vóór de Kadernota 2012 zal plaatsvinden en dat - zodra een gewijzigd schema bekend is - dit aan gemeenteraad zal worden meegedeeld. (weth.janssen) V.w.b. certificering/verantwoord ondernemen wordt toegezegd het "hoe" van de certificering te zullen meenemen in de uitvoeringsnota (weth.van Eeten) Nu Lingewaard aan de eisen (zoals de CO2-doelstelling voor 2020) voldoet, zal serieus worden gekeken naar de mogelijkheden om het convenant van burgemeesters mede te ondertekenen Toegezegd wordt, dat de gemeenteraad schriftelijk antwoord krijgt op de vraag of geëist kan worden dat zoveel mogelijk ondergrondse leidingen in één pijp worden gelegd (vraag F.den Houting). Datzelfde geldt voor de vraag of in contracten de mogelijkheid kan worden opgenomen, dat na een aantal maanden de staat van de bestrating wordt opgenomen en - ingeval wordt geconstateerd dat sprake is van verzakking als gevolg van de graafwerkzaamheden - herstel kan worden afgedwongen (vraag T.Peren). Verder zal ook bij gevestigde ondernemers zoals in het centrum van Bemmel, waar nu de straat nog open ligt, worden bezien of het centreren in buizen een mogelijkheid is, gefinancierd samen met deze ondernemers (vraag L.Duiven).(wethouder Schut) Fractie- Reijmers In het kader van de vragenronde wordt gevraagd naar de stand van zaken voor wat betreft de beoogde nieuwbouw. Toegezegd wordt, dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen (weth.schut) Krantje "Veilig gevoel" (26/04/2012) LBL In het kader van de vragenronde wordt door de steller aangegeven liever te hebben gexzien dat een boekje zou zijn uitgegeven dan een huis-aan-huis krantje. Toegezegd wordt, dat deze vraag/opmerking zal worden voorgelegd aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden, aangezien het hun bedenksel is (burg.de Vries) 90 Evaluatie Wmo-beleid (15/12/2011) N.a.v. de vaststelling van het Wmo-beleidsplan wordt toegezegd, dat nader wordt onderzocht om de evaluatie van het Wmo-beleid dat aanvankelijk stond geagendeerd voor eind 2012 (zoals bij de vaststelling destijds besloten), naar voren te halen en de gemeenteraad daarover te informeren (weth.van Eeten) 91 Reclamebord omgeving Pleybrug (29/03/2012) l.nu Toegezegd wordt samen met dhr.gerichhausen te kijken naar de exacte locatie of het bewuste reclamebord op het grondgebied van Arnhem of Lingewaard ligt (weth.telder)

11 92 Park Lingezegen; planschade (14/10/2010) B06- Er ligt op dit moment nog geen uitgewerkte risico-inschatting van wat de planschade zou kunnen zijn. Zodra deze is opgesteld, zal deze aan de raad worden gezonden. (weth.frings) Functiewijzigingen buitengebied en rekenschap met natuur (26/05/2011) 94 Grondexploitatie en treffen verliesvoorziening project Maliebaan-Roode Wald Angeren (16/02/2012) 95 Aanbestedingsproce-dure m.b.t. ICT en inrichting nieuw gemeentehuis (31/05/2012) 96 Toetsing effecten juni-circulaire Rijk (PA 14/06/2012 en raad 21/06/2012) 97 Informatie over lening 10 milj.(pa 14/06/2012) N.a.v. voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Munnikhofsestraat 9, Gendt, en verwijzend naar een eerder gedane algemene toezegging t.a.v. dit soort plannen in het buitengebied, wordt toegezegd rekening te houden met de natuur (zoals sloop buiten broedseizoen, rekening houden met zwaluwen, vleermuizen etc.) (weth.schut) D66 Toegezegd wordt te bezien of in plaats van asfalt het te saneren gebied voorlopig met gras kan worden ingezaaid (weth.schut) GL N.a.v. behandeling jaarstukken 2011 wordt toegezegd, dat schriftelijk zal worden teruggekomen op het niet versturen van een brief met uitleg over de aanbestedingsprocedure m.b.t. ICT en inrichting nieuw gemeentehuis. (weth.janssen) VVD N.a.v. behandeling Voorjaarsnota 2012 wordt toegezegd om de juni-circulaire, die momenteel wordt getoetst op effecten, tezamen met het resultaat van die toetsing schriftelijk aan de raad te doen toekomen, waarbij ook wordt ingegaan op een aantal openstaande vragen van de VVD. (weth.janssen) D66 Toegezegd wordt een brief naar de raad te sturen over een aangetrokken lening van 10 miljoen. Daarbij zal ook worden ingegaan op vragen van D66 om dit inhoudelijk wat verder toe te lichten. (weth.janssen) Asbest in pand Doornenburgsestraat 7, Gendt (26/04/2012) B06- In het kader van de vragenronde is door de steller aangegeven dat bij herstelwerkzaamheden na een binnenbrand in februari 2011 asbest niet is verwijderd. Toch is de eigenaar door de politie aangehouden wegens het illegaal verwijderen van asbest. Hoe gaat dit nu verder? Wethouder Telder geeft aan dat op basis van de constateringen van gemeentewege ter plaatse rapport is opgemaakt en dat deze bevindingen aan de politie zijn overgedragen. Toegezegd wordt dat verdere beantwoording schriftelijk zal plaatsvinden, onder andere over: de wijze van communiceren in dit soort aangelegenheden vanuit de gemeente naar betrokkenen; wat het beleid op dit gebied is; welke maatregelen er genomen gaan worden (weth.telder) Financiële kaders bibliotheekvoorziening (28/06/2012) N.a.v. de behandeling van een nieuw beleidskader voor de bibliotheekvoorziening wordt toegezegd, dat de vragen van de raad over de inzet van vrijwilligers, frictiekosten, provinciale gelden, fysieke vestiging in kleine kernen en het gebruik van scholen daarbij, binnen twee weken schriftelijk zullen worden beantwoord (burg.de Vries)

12 100 Marktonderzoek en acquisitieplan voor Bergerden (PA14/06/2012 en raad 21/06/2012) 101 Afhandelingstermijnen Awbbezwaarschriften (31/05/2012 en PA 14/06/2012) Tijdens behandeling Voorjaarsnota en Kadernota wordt toegezegd, dat het college de raad vóór 1 september 2012 zal berichten wanneer het marktonderzoek en acquisitieplan voor Bergerden opgepakt zullen worden. (weth.janssen) N.a.v. behandeling jaarstukken 2011 wordt toegezegd dat schriftelijk zal worden teruggekomen op het halen van de termijnen van afhandeling van Awb-bezwaarschriften (weth.janssen) 102 Participatiefonds (PA14/06/2012) N.a.v. behandeling Voorjaarsnota 2012 wordt toegezegd, dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd over bedragen betreffende het participatiefonds (ingeboekt als bezuiniging en nu blijkt dat we moeten terugbetalen; over welk bedragen gaat het?) (weth.van Eeten) 103 Overlastgevende jeugd (29/03/2012) 104 Bestemmingsplan RijnWaal fietspad (22/09/2011) 105 Integraal beleid duurzaamheid (15/12/2011) PvdA Toegezegd wordt, dat de vraag over overlastgevende jeugd en het niet meer deelnemen aan het regionaal bureau leerplicht, n.a.v. de kosten die de aansluiting bij dit bureau met zich meebrengt, schriftelijk wordt beantwoord.(burg.de Vries) Toegezegd is, dat: - de bereidheid bestaat te onderzoeken of in de route van het snelfietspad door Ressen de Woerdsestraat kan worden betrokken en dat daarop wordt teruggekomen bij de gemeenteraad; - v.w.b. een definitief en/of alternatief tracé door Ressen daarbij zeker "Lingewaard Natuurlijk" zal worden betrokken, o.a. m.b.t. de aanwezigheid van uilen in dit gebied en of de noodzaak er is om het fietspad door de daar aanwezige bongerd te leggen; - in ieder geval geen inbreuk zal worden gemaakt op het beschermde dorpsgezicht. (weth.telder) M.b.t. het toepassen van Round-Up zal ten tijde van de aanbesteding onderhoud openbaar groen de mogelijke toepassing van dit middel worden meegenomen. In ieder zal de gemeenteraad over het al dan niet mogen toepassen van dit middel worden geïnformeerd (weth.van Eeten)

13 106 Centrumontwikkelingen Huissen (29/03/2012 en 26/04/2012) Toegezegd wordt, dat: - er een verkeerskundig onderzoek wordt gedaan voordat er sprake is van de wisseling van de AH naar de nieuwe locatie aan de Arnhemse Poort (vraag H.Peren). Er komt een extern rapport hierover. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan venstertijden en het autoluw maken van de Langestraat (vraag L.Duiven); Aanvullend wordt op 26 april 2012 in het kader van de vragenronde nog aan de VVD toegezegd dat - zodra er een definitief akkoord is over de invulling van het akkoord - de gemeenteraad daarover zal worden geïnformeerd (weth.schut). -in de te sluiten contracten een einddatum wordt opgenomen t.a.v. de noodwinkel van AH (vraag P.Wegh); Bezuinigingsmogelijk-heden (PA 14/06/2012 en raad 21/06/2012) 108 Kadernotitie sociaal-cultureel en maatschappelijk accommodatiebeleid 2011 (16/02/2012) 13 -de gemeenteraad tijdig, regelmatig en in volledige openheid wordt geïnformeerd over de voortgang van dit traject (vraag P.Wegh); -deze informatieverstrekking naar de burgers toe, zal worden opgenomen in een stappenplan, ook t.a.v. de ontwikkelingen m.b.t. het zg. KAS-gebied (vraag P.Wegh); -de bevoorrading van de huidige AH-locatie in de toekomst wordt verbeterd c.q. opgelost (vraag T.Peren); -de contracten nog eens goed nagelopen zullen worden op eventuele omissies (vraag J.Sluiter); -in het centrumplan ook voldoende aandacht zal worden geschonken aan "de fiets" (vraag.duiven).(weth.schut) N.a.v. behandeling Kadernota 2012 wordt toegezegd om eind augustus/begin september 2012 aan de raad een overzicht van bezuinigingsmogelijkheden voor te leggen, zodat men zich kan verdiepen in de diverse mogelijkheden om te komen tot bezuinigingen (weth.janssen) Toegezegd is, dat over de voortgang c.q. uitvoering van het beleid uit deze kadernotitie regelmatig de stand van zaken zal worden teruggekoppeld naar de gemeenteraad, te beginnen na de zomervakantie 2012 (weth.janssen) 109 Externe veiligheid (28/06/2012) D66 N.a.v. de behandeling van de Beleidsvisie Externe Veiligheid wordt toegezegd een schriftelijk antwoord te geven op de vraag of kan worden toegezien én gecontroleerd op de combinaties van stoffen (chemicaliën) die op zichzelf genomen onschuldig zijn, maar tezamen tot desastreuze gevolgen zouden kunnen leiden. Daarbij zal ook worden meegenomen de vraag of daarover voorlichting kan worden gegeven aan betrokken ondernemers (weth.van Eeten). 110 Gem.regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (PA Ruimte 05/09/2012) 111 Hondenbeleid en hondenbelasting (PA BFW 06/09/2012) B06- N.a.v. het voorstel inzake de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem wordt toegezegd, dat een schriftelijk antwoord wordt gegeven op de vragen van B06-. Verder zal in het voorstel nader worden ingegaan op het betoog van het CDA, dat kostenverdeling en stemverhouding voor Lingewaard ongunstig uitpakken De vraag hoe het bedrag van ,- aan perceptiekosten is opgebouwd, zal schriftelijk worden beantwoord onder punt 9 van het raadsvoorstel (weth.van Eeten)

14 112 Onderzoek waterstofbussen (PA Ruimte 05/09/2012) In kader van behandeling Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan wordt toegezegd, dat het onderzoek(sresultaat) over waterstofbussen zal worden toegezonden. 113 Reconstructie Vossenhol (PA Ruimte VVD In het kader van de behandeling van het Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan wordt toegezegd 05/09/2012) om uit te zoeken of er fouten zijn gemaakt bij de reconstructie van het vossenhol in Bem- mel, waar de riolering de afvoer van overvloeidge regenval, zoals recent aan de orde (nb 14 augustus 2012), niet kon verwerken. 114 Toeristenbelasting 2011 (16/12/2010) Er zal bij de recreatiebedrijven meer en een betere controle gaan plaatsvinden (boekenonderzoek) op de juiste naleving van de heffingen en afdrachten in het kader van de Verordening toeristenbelasting Dit zal plaatsvinden na afloop van het belastingjaar 2011.(weth.Janssen) 115 Stress-test naar financiële rekbaarheid gemeente (21/06/2012) 116 Veiligheid kermisattracties (20/09/2012) 117 Structuurvisie Lingewaard (31/05/2012) gezondheidsmanietor (31/05/2012) 119 Covenant of Mayors (28/06/2012) B N.a.v. behandeling Kadernota 2012 wordt toegezegd offertes op te vragen voor het laten verrichten van een stress-test naar de financiële rekbaarheid van de gemeente. De verwachte kosten ad zullen worden meegenomen in de begroting (weth.janssen) VVD Gevraagd wordt naar de staat van veiligheid en inherent daaraan de kwaliteit van (soms) gedateerde kermisattracties, in het bijzonder de attracties op de kermissen in Doornenburg en Haalderen. Welke afspraken zijn er met de exploitant gemaakt over de veiligheid en kwaliteit van de atttracties? Toegezegd wordt deze vraag binnen 10 dagen te beantwoorden. (burgemeester De Vries) N.a.v. het voorstel tot vaststelling van de Structuurvisie Lingewaard wordt toegezegd: - t.b.v. de ontwikkeling van bestaande bedrijven in het reserveconcentratiegebied de mogelijkheden die de provinciale ruimtelijke verordening biedt maximaal te benutten; - om de ontsluiting van Bemmel en Huissen naar het westen (A325) op te nemen in de visie. (weth.schut) PvdA Tijdens de vragenronde wordt geïnformeerd naar wat er gebeurt met de uitkomsten van de monitor en of het beleid van de gemeente Lingewaard is veranderd door de uitkomsten van de monitor. Geantwoord wordt, dat de uitkomsten van de monitor momenteel binnen de organisatie worden bekeken en geanalyseerd, zodat duidelijk wordt of we hier en daar nog een tandje moeten bijzetten. Toegezegd wordt, dat zodra deze gegevens bekend zijn, deze zullen worden teruggekoppeld richting gemeenteraad (weth.van Eeten). Een eerdere vraag van B06- over dit onderwerp is beantwoord, waarbij is verwezen naar reguliere budgetten. Nu wordt gevraagd welke reguliere budgetten in dat antwoord worden bedoeld en om hoeveel geld het eigenlijk gaat (weth.van Eeten)

15 120 Turnvereniging Horus (PA 14/06/2012 en raad 21/06/2012) 121 Sportpark Muijland, Angeren en huisartsenpraktijk in omgeving daarvan (10/02/2011) 122 Hondenuitlaatplaatsen Loovelden (PA BFW 06/09/2012) 123 Presikhaaf Bedrijven (PA BFW 06/09/2012) LBL N.a.v. behandeling Kadernota 2012 wordt toegezegd, dat de mogelijkheden worden bezien om TV Horus in te passen in het MFC Huissen (nabij het OBC). Dit wordt meegenomen in de haalbaarheidsstudie/accommodatie-nota (weth.janssen). NB. Zie ook motie-sporthal De Bongerd (21/06/2012) Als de betreffende bestemmingsplannen worden aangepast zal de mogelijke vestiging van een huisartsenpraktijk in dat gebied worden meegenomen in de ontwikkeling van deze plannen. Dat is in de PA van 27 januari 2011 al toegezegd (weth.schut) N.a.v. de door een inspreekster aangekaarte problematiek m.b.t. hondenuitlaatplaatsen in Loovelden (in kader van behandeling hondenbeleid en heffing hondenbelasting) wordt toegezegd in overleg met het wijkplatform te zullen kijken naar mogelijkheden om de problematiek op te lossen (weth.van Eeten) Er wordt zorg voor gedragen dat de raad een indicatie van de kosten bij uittreden uit de GR Werkvvoorziening Midden Gelderland ontvangt (weth.van Eeten) Reactie op brief 25 oktober 2012 van OR over terugtreden burgemeester De Vries (15/11/2012) 125 Onkruidbestrijding (PA Ruimte 05/09/2012) 126 Integraal beleid duurzaamheid (15/12/2011) De collegereactie op de brief van de OR zal na dinsdag 20 november 2012 voor de gemeenteraad ter inzage worden gelegd CDA in het kader van de behandeling van het Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan wordt toegezegd om te kijken naar een vergelijkend onderzoek van de Universiteit Wageningen naar verschillende manieren van onkruidbestrijding: Bij de vaststelling van de kadernotitie duurzaamheid wordt toegezegd, dat bij het aflopen van het contract van groene stroom, zowel groene als grijze stroom tegen elkaar zullen worden afgewogen. T.z.t. zal dit bij de evaluatie worden onderzocht. De resultaten daarvan zullen voorafgaand aan verdere stappen voor een nieuw contract aan de gemeenteraad worden meegedeeld (weth.van Eeten). 127 Evaluatie hondenbeleid (20/09/2012) GL Tijdens de behandeling in de gemeenteraadsvergadering van het voorstel inzake bezuinigingen op hondenvoorzieningen wordt door de gemeenteraad een amendement aangenomen. In dit amendement wordt gevraagd om een evaluatie van alle maatregelen uit 2004 die over het hondenbeleid zijn genomen. Tevens wordt verzocht daarbij de wijkplatforms te betrekken. Toegezegd wordt, dat de portefeuillehouder nadere informatie verstrekt over de wijze waarop hij denkt de evaluatie van het hondenbeleid uit te voeren, wat de financiële consequenties zijn enz. (burgemeester De Vries)

16 128 Wachtgeldverplichtingen personeel (31/05/2012) 129 Rekening-courant Bergerden (21/06/2012) 130 Aanbesteding Peuterspeelzaalwerk (PA BFW 06/09/2012) N.a.v. behandeling jaarstukken 2011 wordt toegezegd om de wachtgeldverplichtingen t.b.v. personeel zichtbaar te maken in de begroting en jaarrekening. Dit zal als een aparte post worden opgenomen, zodat de raad kan zien dat deze gelden zijn gereserveerd voor bepaalde verplichtingen (weth.janssen) VVD N.a.v. behandeling Kadernota 2012 wordt toegezegd, dat het college contact opneemt met de gemeente Nijmegen voor bespreking van de mogelijkheid van een gedeelde rekening-courant ten aanzien van Bergerden, met als doel dat er meer liquide middelen voor Lingewaard beschikbaar komen. Het college zal de raad hiervan op de hoogte houden (weth.janssen) In het kader van de aanbesteding zal worden nagegaan of al dan niet sprake zou moeten zijn van een Europese aanbesteding (weth. Telder) Inverdienen exploitatiebijdrage zwembad Bemmel (13/12/2012) B06- In het kader van de behandeling van de Nota Sportbeleid wordt n.a.v. vragen waarom de ,-- m.b.t. de exploitatiebijdrage aan het zwembad in Bemmel niet is inverdiend (door o.a. de fitnessverkoop), of dit klopt en wat het college daaraan heeft gedaan, toegezegd dat een en ander schriftelijk zal worden beantwoord (weth.dolmans) Huisartsenpost (13/12/2012) B06- In het kader van spreekrecht voor burgers spreekt mw.t. Rasing namens SP Lingewaard haar zorg uit over het ontbreken van een huisartsenpost in Lingewaard en verzoekt de raad het college opdracht te geven om zich in te zetten voor een dergelijke voorziening in Lingewaard. Toegezegd wordt, n.a.v. een vraag uit de raad, om de mogelijkheden voor een dergelijke voorziening te onderzoeken, waarbij de rapportage die de SP heeft overhandigd op 18 december 2012 in het college aan de orde zal worden gesteld (burg.de Vreeze). 133 Opbrengsten kermissen (28/06/2012) L.NU N.a.v. de behandeling van het evenementenbeleid wordt aangegeven, dat de toezegging die in het verleden is gedaan, om de positie van de kermissen te bekijken teneinde meer inkomsten te verwerven, gestand zal worden gedaan (burg.de Vries) 134 Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen (13/12/2012) PvdA In het kader van de behandeling van het voorstel tot aanpassing van de Wmo-verordening en de daarbij gestelde vraag over de eigen bijdrage Wmo voor voorzieningen die voor 1 januari 2013 al zijn toegekend, wordt toegezegd met de raadsleden over dit onderwerp in gesprek te gaan, zo mogelijk op 16 januari 2013, bij de dan reeds geplande bijeenkomst. Daarbij zal ook de vraag van LBL worden meegenomen over welke periode de terugwerkende kracht gevorderd gaat worden (weth.van Eeten)

17 135 Aanrijtijden ambulances Doornenburg (07/02/2013) 136 Schade in de openbare ruimte centrum Bemmel (13/12/2012 en 07/02/2013) VVD Tijdens de vragenronde worden vragen gesteld over de aanrijtijden van de ambulances. In bijna alle kernen valt de aanrijtijd binnen de 15 minuten, alleen in Doornenburg niet. Daar komt 42,9% van de ambulances later dan 15 minuten na een melding aan. Verzocht wordt aan te geven wat er aan gedaan kan worden om dat cijfer te verbeteren. Toegezegd wordt dat de vraag schriftelijk wordt beantwoord en wel - met enig voorbehoud - in de week volgend op de raadsvergadering (wnd. burg. De Vreeze) l.nu Tijdens de vragenronde worden vragen gesteld over schade in de openbare ruimte (kapot gereden natuursteen, permanente afzetpalen op de promenade en kapot gereden verkeersborden) als gevolg van de bouwwerkzaamheden in het centrum van Bemmel en over de vergoeding en reparatie daarvan. Toegezegd wordt, dat deze vragen direct na de jaarwisseling schriftelijk zullen worden beantwoord. het gaat om een overzicht van de schades en de wijze waarop de gemeente hiermee zal omgaan (weth.dolmans). 137 Houtakker II (15/11/2012) Tijdens de behandeling van de programmabegroting is aangegeven dat voor Houtakker II zich enige zeer serieuze kandidaten hebben gemeld en één is er al definitief. Het college zal hier binnenkort kennis van geven (weth.van Eeten). 138 Afvalbeleid en oud papier (15/11/2012) Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2013 is toegezegd, dat in het op te stellen afvalbeleid uitdrukkelijk zal worden gekeken naar de diverse mogelijkheden ten aanzien van de vergoeding voor het ophalen van oud papier door verenigingen. Dit om voor de verenigingen een zo aantrekkelijk mogelijke regeling te bewerkstelligen (weth.van Eeten) 139 Koningslinden (07/02/2013) GL Tijdens de vragenronde worden vragen gesteld over initiatieven die worden ontplooid om te komen tot het planten van (druipvrije) koningslinden in de gemeente rondom kroningsdag. De fractie stelt voor om in overleg met wijkplatforms en oranjeverenigingen in iedere kern een plaats te zoeken voor een dergelijke boom en deze bomen te bekostigen uit het fonds voor de gekapte bomen die nog niet zijn herplant. De burgemeester stelt voor, dat de wethouder hierover een voorstel voor de raad voorbereidt, dit in overleg met wijkplatforms en Oranjeverenigingen. 140 Rentepercentages (21/06/2012) VVD Toegezegd wordt het onderwerp rentevisie in een workshop aan de raad aan de orde te stellen. Daar kan dan uitleg worden gegeven over dit onderwerp, waarna daarover van gedachten kan worden gewisseld (weth.janssen) 141 Eventuele verruiming mandaat college in kader van Treasurystatuut (15/11/2012) LBL N.a.v. een vraag over blz. 30 van de Najaarsnota waar het gaat over het Treasurystatuut, wordt toegezegd dat - mocht het college zijn mandaat willen verruimen van 10 miljoen naar 20 miljoen euro - het dit zal doen door aanpassing van het Treasurystatuut, waarvoor formele besluitvorming van de gemeenteraad is vereist (weth.dolmans)

18 142 Horeca-uitbouw Markt Huissen (21/03/2013) 143 Wachttijden voor schuldhulpverlening (21/03/2013) LBL In het kader van de aanpassing binnen 'Centrumvisie 2008, toegespitst op winkelen in Huissen' wordt toegezegd, dat schriftelijk zal worden gereageerd op de vragen om de raad over de overschrijding van 220 naar 345 m2 van de horeca-uitbouw aan de Markt in Huissen nader te informeren. Dit door stapsgewijs aan te geven welke besluiten er op welke momenten zijn genomen (weth.telder) PvdA In het kader van de vragenronde wordt gevraagd of de wethouder op de hoogte is van het feit dat de wachttijden wel tot meer dan 4 maanden zijn opgelopen. Welke afspraken zijn er met Rijnstad? Wat zou de wethouder hieraan kunnen doen? In antwoord daarop wordt aangegeven, dat onlangs met Rijnstad is gesproken over het terugbrengen van de wachttijden. Ook is Rijnstad op de gemaakte contractafspraken gewezen, waarin is aangegeven dat mensen binnen 6 weken een gesprek gehad moeten hebben. Toegezegd wordt nadere informatie in te winnen omtrent de lange wachttijden die door de PvdA worden genoemd en dat de gemeenteraad van de uitkomsten daarvan in kennis wordt gesteld (weth.van Eeten)

19 144 Implementatie resultaten onderzoek over declaraties en bestuurskosten (21/03/2013) Bij de behandeling van dit agendapunt worden de volgende toezeggingen gedaan: - dat het college alle aanbevelingen en conclusies uit het Kafi-rapport waar het betreft de ambtelijke organisatie, budgetbeheer en overschrijdingen uit het verleden zeer ter harte zal nemen en daarop passende maatregelen zal nemen; daarover zal de fractievoorzitters nader worden geïnformeerd, aangezien het hier gaat om interne spelregels. Samen met de gemeentesecretaris zullen die interne maatregelen nader worden toegelicht. - dat naar aanleiding van het feit dat medewerkers in netelige posities zijn gebracht door schijn van intimidatie, er voor deze medewerkers nu een nazorgtraject aan de orde is, welk traject in de komende tijd nog nader vorm zal krijgen. Ook zal het zeker tot maatregelen leiden, om herhaling in de toekomst te voorkomen; - dat voor de gevallen dat loyaliteitsproblemen ontstaan, druk vanuit de leiding danwel het bestuur waarin ambtenaren mogelijk knel komen te zitten, door het college wordt gekeken naar wegen om het beklag daarover bij een onpartijdige vertrouwenspersoon neer te leggen, mogelijk iemand van buiten de organisatie (buurgemeente o.i.d.); - dat het college ook de huidige afspraken over de procedure van beoordeling van collegedeclaraties nog eens tegen het licht zal houden en te bezien of deze aanpassing behoeven. Hierbij zal ook worden betrokken de opmerking van GL, om te voorkomen dat één-tweetjes ontstaan (A tekent voor B af en B tekent voor A af); - om over drie tot zes maanden het onderwerp integriteit op de agenda van de raad te zetten. Het gaat over méér dan bonnetjes, namelijk ook over het gevoel van de burgers. Tijdens deze bijeenkomst zou o.a. over de bonnetjes gesproken kunnen worden, maar ook over andere zaken betreffende het openbaar bestuur; dit desnoods onder leiding van een deskundige, die daarbij nog voorbeelden van buiten kan gebruiken. Die sessie zou kunnen leiden tot de aanpassing van regels of aanvullende afspraken, zodat een voor Lingewaard passende werkwijze ontstaat in plaats van een rigide systeem; - dat het digitale overzicht van toezeggingen en moties zoals dat voorheen voor de raad inzicht gaf in de stand van zaken c.q. de voortgang van de afdoening daarvan, wordt bijgewerkt en wordt bezien of dit voor de raad een voldoende inzicht en overzicht in de afdoening daarvan verschaft, zo mogelijk gekoppeld aan het RIS

20 145 Verontreinigde grond Molenweide Huissen (21/03/2013 en 25/04/2013) 146 Bestemmingsplan Olyhorststraat 13-15, Gendt (31/03/2011) CDA In het kader van de vragenronde worden de volgende vragen gesteld. Draagt het college kennis van een eventuele vervolgactie op initiatief van de provincie, dit naar aanleiding van de constatering in april 2012 van de aanwezigheid van PCB's in een groter gebied dan alleen de huidige locatie van de Albert Heijn, en zo ja wat behelst die vervolgactie c.q. wat heeft die opgeleverd? Aanvullende vraag daarbij is of het college bereid is de provincie te wijzen op haar wettelijke taak en de raad over de vervolgacties geïnformeerd te houden. Vanwege de afwezigheid van weth. Telder wordt toegezegd, dat deze vraag in de komende dagen schriftelijk aan de gemeenteraad wordt beantwoord (burg.de Vreeze) N.a.v. vaststelling bestemmingsplan: voor wat betreft de steenuil, de boerenzwaluw en de ooievaars, zal namens de gemeente worden gecontroleerd dat alles volgens het inrichtingsplan zal worden uitgevoerd. Binnen het inrichtingsplan zullen kastjes als voorzieningen worden opgenomen. De boerenzwaluw zal voldoende gelegenheid krijgen tot nestelen in de nieuwe veldschuur (weth.schut). 147 Digitalisering archief (21/06/2012) D66 N.a.v. behandeling Kadernota 2012 wordt toegezegd dat het bedrag in de Kadernota voor de digitalisering van het archief over 2 kalenderjaren, 2013 en 2014, kan worden verdeeld. Er wordt voor zorg gedragen dat dit gebeurt. (weth.janssen) 148 Promotie en representatie (15/11/2012) 149 Voor- en Vroegschoolse Educatie ; mobiel VVE-team (13/12/2012) Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2013 worden de volgende toezeggingen gedaan: 1. met betrekking tot de post promotie en representatie zal een notitie worden opgesteld met een opgave van welke uitgaven allemaal op deze post worden geboekt. Deze notitie kan vervolgens met de raad worden besproken, zodat duidelijk wordt welke uitgaven de raad wel acceptabel vindt en welke niet. Zo kan vervolgens bezien worden of hierop bezuinigd kan worden; 2. met betrekking tot de verstrekking van kerstpakketten zal worden nagegaan of de lijst van personen die daarvoor in aanmerking komen, nog actueel is en of deze mogelijk opgeschoond moet worden om te bewerkstelligen dat de kerstpakketten niet onredelijk breed worden uitgezet (burg.de Vreeze) LBL Een amendement om te bereiken dat vanaf gesubsidieerde voorschoolse educatie wordt verzorgd en ondersteund door een mobiel VVE-team op die locaties in de verschillende kernen waar met een VVE-aanbod wordt gewerkt en de meeste doelgroepkinderen zijn en/of samenkomen, is naar aanleiding van een toezegging van de portefeuillehouder om te bezien of dit als wens of eis kan worden opgelegd aan de potentiële aanbieders, door de indieneners weer ingetrokken. De portefeuillehouder zal de raad over de uitkomsten hiervan zo snel mogelijk daarna informeren

besluitenlijst raadsvergadering

besluitenlijst raadsvergadering besluitenlijst raadsvergadering Vergaderdatum 10 februari 2011 Vergaderlocatie Zalencentrum De Valom te Huissen Vergaderduur 19.30 tot 22.30 uur Voorzitter H.H. de Vries Griffier Th.G.L. Greep Aanwezig

Nadere informatie

besluitenlijst raadsvergadering

besluitenlijst raadsvergadering besluitenlijst raadsvergadering Vergaderdatum 26 mei 2011 Vergaderlocatie Zalencentrum De Valom te Huissen Vergaderduur 19.30 tot 23.15 uur Voorzitter H.T. Peren (plv., wegens ziekte van de voorzitter)

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

besluitenlijst raadsvergadering

besluitenlijst raadsvergadering besluitenlijst raadsvergadering Vergaderdatum 16 februari 2012 Vergaderlocatie Zalencentrum De Valom te Huissen Vergaderduur 19.30 tot 00.00 uur Voorzitter H.H. de Vries (burgemeester) Griffier Th.G.L.

Nadere informatie

besluitenlijst raadsvergadering

besluitenlijst raadsvergadering besluitenlijst raadsvergadering Vergaderdatum 13 december 2012 Vergaderlocatie Zalencentrum De Valom te Huissen Vergaderduur 19.30 tot 23.15 uur Voorzitter S.P.M. de Vreeze (wnd. burgemeester) Griffier

Nadere informatie

Overzicht van ingekomen stukken en informatienota's

Overzicht van ingekomen stukken en informatienota's Griffie-info 03-07-2014 1. Afschrift van de brief van de Rechtbank Gelderland met als bijlagen de stukken die aan het dossier inzake Woerdsestraat 1b en 1c te Gendt zijn toegevoegd. 2. Besluitenlijst van

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

besluitenlijst openbare raadsvergadering

besluitenlijst openbare raadsvergadering besluitenlijst openbare raadsvergadering Vergaderdatum 11 november 2010 Vergaderlocatie Zalencentrum De Valom in Huissen Vergaderduur 16.00-20.30 uur Voorzitter H.H. de Vries Griffier Th.G.L. Greep Griffie-assistent

Nadere informatie

Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september 2012

Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september 2012 Griffie Postbus 20 7920 AA Zuidwolde tel. 0528-378376 Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september Data Onderwerp Afspraak/toezegging Actie door 2011 9 juni

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 Raad MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en doet daarvan verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 Voortgangslijst van en, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 1 Lijst van en aan de raad (gedaan tijdens raadsvergaderingen (R) én voorrondes (V)) Nr Omschrijving

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Bezoldiging bestuurder RGV Holding B.V.

Bezoldiging bestuurder RGV Holding B.V. D. Overzicht aangenomen en overgenomen moties Openstaande moties vorige raadsperiode Alle aangenomen/overgenomen moties 2014 ev Stand van zaken mei 2015. Moties 2013 Datum Nummer Partijen Onderwerp Aan

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken

Naam Omschrijving Einddatum Stand van zaken Portefeuillehouder Behandeling ingekomen stukken Behandeling ingekomen stukken Presidium buigt zich over de behandeling van ingekomen stukken. 22-02-2010 15-04-2010 Agendapunt, fractievoorzittersoverleg niet toegewezen Raad informeren MFA Maarstee/Maarswold

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

raadsvoorstel en - besluit accorderen en ter vaststelling aanbieden aan raad.

raadsvoorstel en - besluit accorderen en ter vaststelling aanbieden aan raad. Besluitenlijst vergadering B&W van 29 september 2009 t.b.v. raad en pers. Najaarsnota 2009. Ter vaststelling. Najaarsnota 2009 en bijbehorend raadsvoorstel en - besluit accorderen en ter vaststelling aanbieden

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie komt terug in csie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 26 maart Laatste aanpassing 10 april 2015

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 26 maart Laatste aanpassing 10 april 2015 Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 26 maart 2015. Laatste aanpassing 10 april 2015 1 Lijst van toezeggingen aan de raad (gedaan tijdens raadsvergaderingen (R) én voorrondes

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015 1. 7839 Herziening bestemmingsplan bedrijventerreinen Stem in om offerte te vragen aan tenminste drie stedenbouwkundige adviesbureaus voor de actualisering van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen. Actualisering

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015 Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok Opsteller: Nes, Renate van de 1. 8105 opstelling kadernota bestemmingsplan bedrijventerreinen * Stem in met het opstellen van de kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer?

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer? Afdeling Haren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus 21 9750 AA HAREN Datum: 7 juni 2013. Onderwerp: Verkeersdrempels in Glimmen De afgelopen week werden de inwoners in Glimmen opgeschrikt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-04-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00211* 14RDS00211 Onderwerp Een sociaal cultureel centrum in Bemmel 1 Samenvatting In september 2012 is gestart met een traject om te komen tot een toekomstbestendige

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 11/09/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014 Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober Concern/bestuur - BMO 4 juli 4 juli 5 juni n.a.v. kadernota -2017 Naar aanleiding van de vraag met betrekking tot de U10 zegt het

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 toezegging Datum toezegging status Verwachte 1. Jaarstukken 2007: Huisvesting sportaccommodaties Het

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

RIS166533_08-JAN-2010 Rekeningencommissie

RIS166533_08-JAN-2010 Rekeningencommissie Gemeente Den Haag RC.2009.66/RIS166533 RIS166533_08-JAN-2010 Rekeningencommissie STAND VAN ZAKEN TOEZEGGINGEN RC-RAPPORT (september 2009) Bij de behandeling van de jaarrekening 2008 door de Rekeningencommissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad,

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad, RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen Aan de Raad, 1. Gevraagd Raadsbesluit In te stemmen met de navolgende richtlijn besteding fractievergoeding

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Ruimte 10-09-2015 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-23:30 Voorzitter: Commissiegriffier: dhr. F. Kromhout OORDEELSVORMENDE RAADSBIJEENKOMST RUIMTE Voorafgaande aan deze vergadering

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009 Toezeggingen raadscommissies en raad tot en met 3 november 2008 commissie datum korte omschrijving portefeuille houder planning Regelgeving 17-10-07 Evaluatie project Nazorg Eind 2008 ex-gedetineerden/nog

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2016

Onderzoeksprogramma 2016 Onderzoeksprogramma 2016 Mei 2016 1 Onderzoeksprogramma 2016 1. Inleiding In de verordening op de Rekenkamercommissie Overbetuwe is opgenomen dat de rekenkamercommissie jaarlijks een onderzoeksprogramma

Nadere informatie