Bijlage 2: overzicht toezeggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2: overzicht toezeggingen"

Transcriptie

1 Bijlage 2: overzicht toezeggingen Onderwerp Datum Steller Inhoud toezegging Afgehandeld 1 Stankoverlast door champost (14/10/2010) 2 Visie doorgaande ontwikkelingslijn naar basisonderwijs 0-12 jaar gemeente Lingewaard (28/05/2009) D66 Er zal onderzoek worden gepleegd naar de herkomst van de stank vanuit de gemeente Overbetuwe en verder zal worden uitgezocht hoe het zit met eventuele vergunningverlening (weth.frings) De raad zal t.z.t. worden geïnformeerd over de hoogte van de rijksfinanciering en de besteding van deze gelden voor ontwikkelingsondersteuning door de kernpartners en de wijze waarop die ondersteuning zal plaatsvinden. (weth.joosten) APV (23/09/2010) (bijgewerkt vanaf 1 december 2010; versie 20 september 2012) Evaluatie verkiezingen (10/06/2010) N.a.v. ingekomen stukken en mededelingen wordt toegezegd, dat de raad nog vóór de zomervakantie een evaluatie van de verkiezingen krijgt, met name toegespitst op het tijdstip van de verkiezingsuitslag in Lingewaard. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan verbetervoorstellen. Na deze zomer kan eventueel bespreking met de raad plaatsvinden (burgemeester). 5 Twee onderzoeken forenzenkaartje GL Ingestemd wordt met het doen van twee onderzoeken naar een forenzenkaartje: één m.b.t (22/04/2010) Huissen ten tijde dat de werkzaamheden aan de Nielant plaatsvinden en één voor Lingewaard. Kosten zijn voor rekening vervoerder. 6 Rijnwaalpad (14/10/2010) Toezegging: het Rijnwaalpad is niet opgenomen in de Structuurvisie. Dat is een apart bestemmingsplantraject Het zal op redelijk korte termijn, vermoedelijk voor de december-cyclus, aan de raad worden voorgelegd. (weth.frings) 7 Jaarplan openbare orde, leefbaarheid GL Er zal een periodiek overzicht van de kosten van buurtoverlastbestrijding aan de raad worden en veiligheid 2008 (31/01/2008) verstrekt, gesplitst naar projecten en activiteiten (burgemeester) 8 APV (23/09/2010) De begripsbepalingen c.q. de aanhaling van begrippen in de APV (zoals het gebruik van de termen college en bevoegd gezag ) zullen op consistentie worden nagezien en indien van toepassing worden gewijzigd. (burgemeester) Parkeren van bedrijfsbusjes (17/12/2009) Inzake het voorstel tot wijziging van de APV zal over de problematiek rond het parkeren van bedrijfsbusjes op parkeerplaatsen in de diverse wijken, contact worden opgenomen met de VNG en met andere gemeenten die hiermee te maken hebben, om te bezien of er een oplossing daarvoor kan worden bereikt. (burgemeester)

2 10 Nootgebouw (14/10/2010) B06- Vragen n.a.v. de uitvoering van een motie van 8 juli 2010 m.b.t. de huisvestingsproblematiek (Hoenderik) van de SMB. In de motie is het college gevraagd om een advies vóór 1 oktober 2010, maar dat is niet nog niet ontvangen Toezegging: over het overleg rondom het vertrek van meer verenigingen dan verwacht uit De Kinkel en de daarmee hangende schadepost van ,-- zal de raad op de hoogte worden gehouden. (weth.janssen) Gevolgen mogelijk vertrek muziekgezelschappen uit Kinkel (11/02/2010) B06- De vraag of een mogelijk vertrek van muziekgezelschappen, die thans in de Kinkel gehuisvest zijn, gevolgen heeft voor de exploitatie van de Kinkel zal worden onderzocht en daarna zal de raad hieromtrent worden geïnformeerd. Er zal daarvoor eerst met de muziekgezelschappen gesproken moeten worden voordat daaraan conclusies kunnen worden verbonden. Een antwoord hierop zal daarom nog even op zich laten wachten. (weth.joosten) Programma Manusje (14/10/2010) PvdA Vraag over programma Manusje (langer zelfstandig kunnen blijven wonen): de gemeente heeft geen fiat aan dit project gegeven zodat geen gebruik kan worden gemaakt van de provinciale subsidieregeling Toezegging: wethouder Frings zal over dit onderwerp nader in overleg gaan met mw. Van Roosmalen en hij zal de raad op de hoogte houden van eventuele verdere ontwikkelingen op dit gebied. (weth.frings) 13 Sporthal Angeren/Huissen (13/11/2008) In maart/april 2009 wordt een haalbaarheidsstudie aan de raad voorgelegd (weth.joosten) (Strijdig) gebruik van het voormalige Wido-terrein aan de Ressensestraat in Ressen (08/07/2010 en 23/09/2010) 15 Duurzaamheids-coördinator (23/09/2010) B06- Deze kwestie rond het gebruik door busmaatschappij Connexxion. zal de wethouder vrijdagmorgen 9 juli 2010 meteen oppakken (weth.telder) D66 In het kader van de herplaatsingen als gevolg van de reorganisatie zal deze functie nog in 2010 worden ingevuld (weth.frings) 16 Energiemaatregelen (14/10/2010) D66 Vraag over een klacht van een inwoner over de minimale dienstverlening en medewerking m.b.t. een verzoek over energiemaatregelen. Is deze klacht terecht en zo ja, wordt deze klacht dan serieus opgepakt en kan er ook beter worden samengewerkt met de provincie op dit gebied? Toezegging: de gemeente heeft zich bij de provincie gemeld als deelnemer in de subsidieregeling De provincie neemt hier in november een besluit over, zodat op dit moment nog geen uitsluitsel kan worden gegeven. De gemeente zet zich echter actief in om de subsidie ook voor Lingewaard opengesteld te krijgen (weth.frings)

3 17 ID-kaart; eventuele restitutie leges n.a.v. rechtspraak (10/02/2011) 18 Park Lingezegen; erratum op voorstel/besluit intergemeentelijke structuurvisie (10/02/2011) 19 Sportpark Muijland Angeren; asbest (10/02/2011) VVD Morgen, 11 februari 2011, zal de betrokken afdeling worden verzocht om aanvragers van een ID-kaart hierover actief te informeren; ook via de website zal dit richting de burgers worden gecommuniceerd. Als de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof bekrachtigd zal een ieder die bezwaar heeft gemaakt de betaalde leges voor de ID-kaart terugkrijgen. (weth.janssen) CDA N.a.v. een bijeenkomst in Overbetuwe zal een erratum op een eerder raadsvoorstel/-besluit aangaande intergemeentelijke structuurvisie Park Lingezegen moeten worden aangebracht. Van dat erratum zou ook de raad van Lingewaard kennis moeten nemen. Toegezegd is dat het erratum wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 maart De bijeenkomsten over de diverse gebiedsonderdelen van het park, waaronder het Landbouwland in onze gemeente, staan op stapel. (weth.frings) In de contracten zal worden nagegaan welke regeling is getroffen met betrekking tot de aanwezigheid van asbest en de verwijdering daarvan (weth.schut) De Bongerd te Gendt (19/11/2009) Conform afspraken met de Stadsregio wordt 60% van de woningen op deze locatie in de betaalbare sector gerealiseerd en zodra bekend is wanneer realisatie zal plaatsvinden zal de raad hierover worden geïnformeerd (burgemeester) 21 Dorpensingel-Oost (11/11/2010) De raad zal op de hoogte worden gehouden van eventuele (Nijmeegse) ontwikkelingen m.b.t. de Dorpensingel-Oost (weth.telder) 22 Economische en toeristische en dagrecreatieve ontwikkelingen (16/12/2010) 23 Sportpark Muijland Angeren; dekking tekort kosten grondaankoop (10/02/2011 en 24/02/2011) 24 Financiële situatie en bezuinigingstraject (31/03/2011) 25 Brede school in Lingewaard (04/12/2008) Voor wat betreft de economische en toeristische en dagrecreatieve ontwikkelingen zal in de toekomst tijdig in overleg worden gegaan met de ondernemers, om te komen tot een goede invulling van het beleid op dit gebied. (weth.janssen) Indien de uitgangspunten die in het raadsvoorstel (voor de vergadering van 10 februari 2011) omschreven staan niet gerealiseerd kunnen worden of de grondexploitatie opnieuw overschreden wordt, zal het college: - de raad hiervan onmiddellijk in kennis stellen; - de verdere voortgang van dit dossier voorleggen aan de raad; - de raad om nieuwe beleidslijnen vragen; - alle besluiten over contracten aan de raad voorleggen; en natuurlijk zal het plan Van Dalen uitgangspunt zijn en zoals besproken en al toegezegd in de PA, zo goed als mogelijk worden gerealiseerd (weth.schut) VVD N.a.v. vragenronde, over de financiële situatie van de gemeente en het bezuinigingstraject (workshop en communicatie met de burgers): getracht wordt de raad hierover uiterlijk op 8 april 2011 nader te informeren (weth.janssen) Vanwege de diversiteit aan participanten wordt over een andere aanduiding dan 'brede school' nagedacht. (weth.joosten) doorlopend proces doorlopend proces doorlopend proces

4 26 Voormalig zwembad "De Hoenderik" (31/03/2011) 27 Vermindering representatiekosten (11/11/2010) 28 Advies Wmo-adviesraad over jeugden jongerenwerk (31/03/2011) 29 Burgerparticipatie bezuinigingstraject (19/04/2011) PvdA N.a.v. vragenronde betreffende rapport "Zwart op wit" van de SMB en de actuele situatie rondom De Hoenderik: aan mw. Van Roosmalen zal binnen twee weken een accuraat, chronologisch overzicht worden verstrekt van wat er wel en niet gebeurd is in de hele periode (weth.janssen) Het college zal zich inzetten voor een vermindering van de representatiekosten met zo mogelijk 20% van de kosten uit voorgaande jaren. (weth.janssen) PvdA N.a.v. vragenronde, vraag over de beschikbaarstelling van een schijnbaar uitgebracht advies van de Wmo-adviesraad over jeugd- en jongerenwerk. Toezegging dat dit advies en de reactie van het college daarop uiterlijk op 12 april 2011 ter kennisname aan de raad zullen worden gezonden (weth.frings) LBL N.a.v. vragenronde: de mogelijkheid om babbelboxen/videozuilen ook in de kleine kernen te plaatsen zal nader worden bezien. Dit zal mogelijk ook een verhoging van het beschikbare budget inhouden. De wijze van burgerparticipatie en de betrokkenheid van de gemeenteraad hierbij zullen nog nader worden uitgewerkt. Daar komt nog een aanvullende notitie over Workshop Financiën (19/04/2011) VVD N.a.v. (ingetrokken) motie m.b.t. Kadernota: er wordt een tweede workshop georganiseerd met daarin opgenomen de bezuinigingstaakstelling en aandascht voor de reserves, voorzieningen en bezittingen. Verder zal worden aangegeven op welke posten er bezuinigd kan worden en hoeveel budget er is voor het maken van investeringskeuzes (PNL) voor 2012 en verder. 31 Jeugd in Lingewaard (16/12/2010) PvdA Zodra het rapport aangaande jeugd door de Wmo-adviesraad is opgesteld zal het ter hand van de raad worden gesteld. (weth.frings) 32 Aanschaf 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket bso Vlinderboom (31/03/2011) 33 Handhaving snelheid op de dijken (31/03/2011) 34 Anti-discriminatie-voorziening Gelderland Midden (09/04/2009) 35 Jongerencentrum De Toko te Bemmel (26/05/2011) LBL/ l.nu N.a.v. beschikbaar stellen krediet: als op de lange termijn blijkt dat De Vlinderboom blijft groeien, zal in samenwerking met Overbetuwe naar een oplossing worden gezocht (weth.telder) B06- N.a.v. vragenronde: het punt over handhaven van de snelheid op de dijken zal worden meegenomen in het politieoverleg van 1 april 2011 (burg.de Vries) Na een jaar zal evaluatie plaatsvinden en zal de raad een rapportage ontvangen, waarin is opgenomen hoeveel gevallen in Lingewaard betrokken zijn bij discriminatieklachten. (burgemeester) LBL N.a.v. een vraag van dhr. Derksen over de sluiting en mogelijke heropening van Jongerencentrum De Toko in Bemmel wordt toegezegd dat de raad voor half juni een brief met een nadere toelichting over de achtergronden en beweegredenen van de sluiting van de Toko ontvangt (weth.van Eeten)

5 36 Verkeersveiligheid op de dijken (08/07/2010) B06- Op de wijze van bekostiging van verkeersdrempels in de Bergerdensestraat, waarnaar in de vraag wordt verwezen, komt de wethouder terug. Over de verkeersveiligheid op de dijken staat in de programmabegroting 2010 (blz. 17), dat het college na de zomervakantie met een notitie over dit onderwerp richting de raad zal komen. Met de heer Huizinga (B06-) wil de wethouder, samen met ambtenaren, graag in gesprek over de mogelijkheid van goedkopere maatregelen op de dijken (weth.telder) 37 Centrum voor Jeugd en Gezin in Lingewaard (10/02/2011) PvdA De hierover in voorbereiding zijnde notitie zal al in maart 2011 naar de raad worden gestuurd (weth.frings) 38 De Houtakker II (26/05/2011) VVD De VVD ziet graag dat dit onderwerp voor de volgende vergadering wordt geagendeerd en verzoekt de wethouder in de tussentijd geen onomkeerbare besluiten te nemen. Toegezegd wordt dat in de tussentijd geen onomkeerbare besluiten worden genomen (weth.schut) 39 Uitvoeringsplan gemeentelijk mobiliteitsplan l.nu N.a.v. het uitvoeringsplan van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan: het betreffende uitvoeringsplan (31/03/2011) zal aan de raad beschikbaar worden gesteld (weth.telder) 40 Kulturhus Gendt (31/03/2011) CDA N.a.v. vragenronde: de mogelijkheden van fasering in de uitvoering van de plannen m.b.t. het Kulturhus Gendt zullen bij de vervolgplannen zeker worden meegenomen (weth.telder) 41 Herijking van subsidies; communicatie N.a.v. voorstel tot vaststelling visiedocument herijking subsidies wordt toegezegd dat zal worden zorggedragen voor een goede communicatie over deze aangelegenheid, waaraan een goed plan van aanpak ten grondslag zal komen te liggen en waarover de raad zal worden geïnformeerd (weth.v.eeten) 42 Identiteitskaarten en leges VVD De financiële consequenties van eventuele legesvrije identiteitskaarten (a.g.v. rechtspraak HR) (10/02/2011) en terugbetalingsverplichtingen t.a.v. eerder verstrekte kaarten vanaf 7 oktober 2010 zullen in beeld worden gebracht (weth.janssen). 43 Strategisch beleidskader handhaving gemeente Lingewaard 2009 (09/04/2009) 44 Verkoop oude brandweerauto Doornenburg (19/04/2011) 45 Toeristisch gebied; actievere opstelling gemeente (08/07/2010) 46 Zendmast op terrein RKHVV te Huissen (10/02/2011) 47 Verkeersveiligheid dijken (30/06/2011) B Vóór de verkiezingen van 2010 zal de raad een eerste evaluatie worden voorgelegd, waarin ondermeer de toepassing van de gedoogstrategie is opgenomen (weth.jansen) LBL N.a.v. vragenronde: de aanvullende vraag of bij het schenken van de brandweerauto aan Mizil sprake zou zijn geweest van een budget-overschrijding, wordt behandeld in de aanstaande workshop Financiën D66 Het plan is om eind dit jaar/begin volgend jaar te komen met een notitie over het (beter) op de kaart zetten van toeristische attracties in Lingewaard; daarbij zal ook gekeken worden naar externe subsidiepotjes (weth.janssen) LBL De voetbalvereniging RKHVV en de raad zullen op korte termijn worden geïnformeerd over alle ins en outs m.b.t. een zendmast en een gesloopte omheining op het terrein (burg.de Vries) N.a.v. vragenronde wordt toegezegd, dat de gemeenteraad in augustus 2011 een overzicht van de controles op de dijken krijgt (burg.de Vries)

6 48 Bijzondere ambtenaren burgerlijke stand (30/10/2008) 49 Huis bij rotonde Loostraat Bemmel; handhaving (26/5/2011) 50 Financiële situatie De Kinkel (26/05/2011) 51 Begroting; verbetering layout (11/11/2010) 52 Bezuinigingen sociaal domein (30/06/2011) LBL Er zal in overleg met de bijzondere ambtenaren worden bezien op welke wijze zij zich voor toekomstige bruidsparen kunnen presenteren. Hiertoe wordt allereerst gedacht aan een foto en een korte beschrijving op de website van de gemeente, dit vanzelfsprekend na overleg met de betrokken ambtenaren. (weth.van Roosmalen) D66 N.a.v. een vraag van dhr. Cuypers over de rommelige situatie bij het huis aan de rotonde in de Herckenrathweg in Bemmel wordt toegezegd deze vragen mee te nemen vanuit de portefeuille Toezicht en Handhaving en de situatie te beoordelen (weth.telder) PvdA N.a.v.een vraag van mw. Van Roosmalen over de perikelen bij De Kinkel in Bemmel, dit in relatie tot de informatie dat sprake zou zijn van tekorten over 2010 wordt toegezegd om zodra er meer duidelijkheid is over de financiële situatie, daarvan mededeling wordt gedaan aan de raad (weth.janssen) In toekomstige begrotingen zal bij mutaties bestaand beleid meerjarenbegroting een extra kolom worden opgenomen met een verwijzing naar het genomen of nog te nemen college- of raadsbesluit. De begroting 2012 zal nog duidelijker en leesbaarder worden gemaakt (weth.janssen) N.a.v. de behandeling van het voorstel tot vaststelling van het beleidskader ambities sociaal domein wordt toegezegd, dat de gemeenteraad in september 2011, in het bezuinigingstraject, een keuzemogelijkheid voorgelegd krijgt van bezuinigingen op het sociaal domein.(burg. De Vries) Burgerparticipatie openbaar groen (21/06/2012) 54 Behandeling ingekomen stukken voor de raad (28/06/2012) 55 Park Lingezegen; verkeer (14/10/2010) B D66/ LBL Het college wordt verzocht: 1. met een plan van aanpak te komen om burgers en bedrijven actief te betrekken bij hun woonomgeving, zowel bij de inrichting ervan, als bij het onderhouden van openbaar groen; 2. het voorstel vóór 1 oktober 2012 voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat deze meegenomen kan worden in de afweging met betrekking tot de programmabegroting Uitgesproken wordt, dat ingekomen stukken voor de raad, met het kennelijke verzoek aan de raad om actie te ondernemen, voorzien van een griffieadvies, ter kennis worden gebracht van de fractievoorzitters met het verzoek de wijze van behandeling aan te geven M.b.t. de uitvoeringsvolgorde wordt gegarandeerd dat geen straten worden afgesloten als geen andere voorzieningen zijn aangelegd, waardoor het verkeer afgewikkeld kan worden. Er komt een prioriteit op uitvoeringsvolgorde en die zal aan de raad worden voorgelegd. (weth.frings)

7 56 Bezuinigingen/inkomstenvergroting (23/06/2011) 57 Riolering Kerkstraat Doornenburg (23/06/2011) 58 Rotonde ir.molsweg/nielant te Huissen; evaluatie infrastructurele maatregel (23/09/2010) 59 Onderhoud V.d. Mondeweg (03/11/2011) N.a.v. behandeling voorstel tot vaststelling Kadernota 2011 wordt toegezegd, dat de gemeenteraad middels voorstellen bij de begroting 2012 uitgebreid wordt voorzien van mogelijkheden tot bezuinigingen, van mogelijkheden om op andere wijze inkomsten te genereren en met uitdrukkelijke keuzemogelijkheden die zich over langere termijn uitstrekken. (wet.janssen) N.a.v. behandeling voorstel tot vaststelling Kadernota 2011 wordt toegezegd dat het college de gemeenteraad in november 2011 een voorstel zal voorleggen (bij voorkeur bij de behandeling van de begroting 2012) over de aanpak van de riolering in de Kerkstraat in Doornenburg (weth.janssen) L.NU Na afloop van de werkzaamheden (in kader HOV) zal de nieuwe verkeerssituatie worden geevalueerd om te bezien of nadere maatregelen moeten en kunnen worden genomen. Over de vraag naar de stand van zaken rond een eventuele wijziging van de bebouwde komgrens ter plaatse van de rotonde zal de raad nog nader worden geïnformeerd (weth.telder) B06-60 Veiligheidsplan 2012 (16/12/2010) B06- De fractie heeft in aan de gemeente gezonden brief aandacht gevraagd voor enkele onvolkomenheden op het fiets- en voetpad langs de V.d. Mondeweg te Haalderen. Deze weg maakte onderdeel uit van onderhoudswerkzaamheden door de provincie. Toegezegd wordt na te gaan of de brief aan de provincie is doorgezonden en wat de provincie in dat geval met de desbetreffende brief heeft gedaan (weth.schut) Expo Gelderland (automarkt en evenementen) op voormalig veilingcomplex (26/05/2011) 62 Onderhoud publiek domein, met name onkruidbestrijding en lediging afvalbakken (30/06/2011) 63 Opheffing hondenuitlaatstrook Perenbongerd Huissen (22/08/2012) N.a.v. voorstel tot het nemen van een besluit tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek wordt toegezegd dat bij de onderhandelingen zal worden meegenomen de mogelijkheden die Expo Gelderland op het sociaal-cultureel vlak kan bieden, alsmede andere voordelen zoals een separate toevoerweg om het overige verkeer te ontzien (weth.schut) LBL N.a.v. vragenronde wordt toegezegd, dat actie zal worden ondernomen om de onkruidbestrijding conform de vastgelegde beeldkwaliteit te laten plaatsvinden en dat de frequentie van ledi- ging van de afbalbakken in ogenschouw zal worden genomen. (weth. Schut) l.nu

8 64 Wmo-beleidsplan (31/03/2011) N.a.v. technische aanpassingen van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: bij de behandeling van het nieuwe Wmo-beleidsplan, in de 2e helft van dit jaar, zullen zaken als de jaarlijkse prijsindexering (art. 38 van voorliggende verordening) aan de orde komen (weth.frings). 65 Klimaatbeleid/duur-zaamheidsbeleid D66 Een notitie over klimaatbeleid (uitvloeisel van het milieubeleidsplan) zal vóór de zomervakantie (10/02/2011) van 2011 aan de raad worden voorgelegd (weth.frings) 66 Ambulancezorg; kwartaalrapportages (22/09/2011) 67 Onderzoek naar oorzaken stijging van totaal toelagen n.a.v. behandeling rapport rekenkamercommissie over personele lasten (03/11/2011) 68 Handhaafbaarheid verbod op het planten van diepwortelende bomen (30/06/2011) 69 Beleidsnotitie "Sterk peuterspeelzaalwerk " (22/09/2011) 70 Brede School in relatie tot Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (28/05/2009) 71 Inzet animalcops en eventuele consequenties voor inzet wijkagenten (03/11/2011) 72 Dorpensingel (15/12/2011) B06-73 Overlast door zwerfvuil op zondagen in Winkelcentrum De Zilverkamp Huissen (15/12/2011) 74 Zendmasten; gemeentelijk beleid (08/07/2010) LBL N.a.v. vragenronde wordt toegezegd, dat bij de directie van de Veiligheidsregio Gelderland Midden bestuurlijk erop wordt aangedrongen om - zolang de aanrijtijden in de gemeente in minder dan 95% van de gevallen wordt behaald - de gemeente te blijven voorzien van kwartaalrapportages (burg.de Vries) Toezegging weth. Janssen dat het onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het totaal van de toelagen (laatste aanbeveling van de rkc op blz. 17 van het rapport) door hemzelf zal worden geïnitieerd N.a.v. het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kom Bemmel wordt toegezegd, dat nog zal worden gekeken naar de handhaafbaarheid van een verbod op het planten van diep wortelende bomen. (burg. De Vries) Toegezegd is, dat er onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheid om t.a.v. de ouderbijdrage de meest draagkrachtigen, de meeste lasten te laten betalen (weth.telder) Bij de vaststelling van de Visie Brede School, zal het college de noodzakelijke details opnemen in de aangeduide verordening (weth.joosten) D66 Toegezegd wordt, dat de uitgesproken verwachting dat deze inzet geen gevolgen heeft voor de inzet van wijkagenten in onze gemeente, nog zal worden getoetst (burg.de Vries) N.a.v. behandeling voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Park Lingezegen wordt aangegeven, dat de zorg die de heer Geurtz uitspreekt over de realisering van de Dorpensingel kan worden weggenomen, omdat de afspraken uit 2008 nog wel degelijk van kracht zijn. Afgesproken wordt, dat met de heer Geurtz een afspraak zal worden gemaakt voor een nadere toelichting (weth.van Eeten) PvdA N.a.v. vragenronde wordt toegezegd, dat de vraag van de PvdA over de overlast van zwerfvuil op zondagen in Winkelcentrum De Zilverkamp schriftelijk zal worden beantwoord (weth.schut) L.NU Als blijkt dat sprake is van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (tele)communicatie, die nopen tot aanpassing van beleid, zal een notitie hierover worden opgesteld (weth.telder)

9 75 Publieksversie Wmo-beleidsplan (15/12/2011) 76 Planschade sportvoorziening Essenpas (30/06/2011) N.a.v. vaststelling Wmo-beleidsplan wordt toegezegd te trachten om de publieksversie van het Wmo-beleidsplan (in jip-en-janneke-taal) in het eerste kwartaal 2012 aan de gemeenteraad voor te leggen. Mocht dit niet lukken dan zal de gemeenteraad daarover worden geïnformeerd (weth.van Eeten) N.a.v. de behandeling van planschadevoorstel wordt toegezegd, dat het middels het voorliggende besluit geoormerkte planschadebedrag, als dit niet wordt gebruikt, zal terugvloeien in de algemene reserve. (weth. Schut) 77 Muijland Angeren (26/05/2011) VVD N.a.v. een vraag van dhr. Rijsemus over de stand van zaken m.b.t. de plannen Muyland wordt toegezegd, dat het verdere traject vóór de zomer 2011 wordt opgepakt (weth.schut) Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011 (16/02/2012) LBL N.a.v. een vraag van LBL wat er met de ,-- gebeurt (is dat bedrag al dan niet noodzakelijk en wat betekent dat voor het MOP) wordt toegezegd, dat op korte termijn schriftelijk hierop zal worden teruggekomen (weth.telder) Handhavingacties (29/03/2012) PvdA Toegezegd wordt, dat de gemeenteraad (binnen twee weken) een brief kan verwachten met een overzicht over handhavingsacties. (burg.de Vries) Aanscherping Wet werk en bijstand (15/12/2011) 81 Evaluatie werkafspraken en delegatie o.g.v. Wro en Wabo (31/03/2011) 82 Gemeentekantoor Huissen (15/12/2011) Mocht de wet tot aanscherping van de Wet werk en bijstand definitief ingevoerd worden, dan zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de maximale beleidsvrijheid voor gemeenten en over hetgeen het college voorstelt daarin te gaan doen (weth.van Eeten) N.a.v. nieuwe werkafspraken en delegatie van bevoegdheden op grond van de Wro en de WABO.het college zal de raad in staat stellen om indien tegen een voorlopig principebesluit binnen 2 weken door een meerderheid van de raad gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt, deze aangelegenheid te zullen behandelen in de Politieke Avond. Het besluit zal na een jaar worden geëvalueerd (weth.schut) LBL N.a.v. vragenronde wordt toegezegd, dat de gemeenteraad in het voortraject om te komen tot een nadere invulling m.b.t. de bestemming van dit pand zal worden betrokken (weth.janssen) Belastingheffing over roerende zaken (10/11/2011) B06- Bij de behandeling van de programmabegroting 2012 is toegezegd, dat vóór de Kadernota 2012 een notitie aan de gemeenteraad wordt overgelegd over belastingheffing ten aanzien van roerende zaken. Daarin zal worden ingegaan op de vraag of een dergelijke belastingheffing mede in het licht van de te verwachten perceptiekosten wenselijk is (weth.janssen)

10 84 Beheersplan Onderhoud Wegen (16/02/2012) 85 Integraal beleid duurzaamheid (15/12/2011) 86 Integraal beleid duurzaamheid (15/12/2011) 87 Ondergrondse infrastructuur (29/03/2012) 88 Zorgcentrum Sancta Maria te Huissen (26/04/2012) LBL/ VVD Tijdens de vragenronde zijn door LBL en VVD vragen gesteld over de provinciale brief m.b.t. de programmabegroting Ondermeer wees de VVD naar het door haar gemaakte voorbehoud bij de beschouwingen begrotingsbehandeling 2012 over de dekking van het Onderhoudsplan wegen. Toegezegd wordt dat de aanpassing die wordt aangebracht in het beheersplan Onderhoud Wegen vóór de Kadernota 2012 zal plaatsvinden en dat - zodra een gewijzigd schema bekend is - dit aan gemeenteraad zal worden meegedeeld. (weth.janssen) V.w.b. certificering/verantwoord ondernemen wordt toegezegd het "hoe" van de certificering te zullen meenemen in de uitvoeringsnota (weth.van Eeten) Nu Lingewaard aan de eisen (zoals de CO2-doelstelling voor 2020) voldoet, zal serieus worden gekeken naar de mogelijkheden om het convenant van burgemeesters mede te ondertekenen Toegezegd wordt, dat de gemeenteraad schriftelijk antwoord krijgt op de vraag of geëist kan worden dat zoveel mogelijk ondergrondse leidingen in één pijp worden gelegd (vraag F.den Houting). Datzelfde geldt voor de vraag of in contracten de mogelijkheid kan worden opgenomen, dat na een aantal maanden de staat van de bestrating wordt opgenomen en - ingeval wordt geconstateerd dat sprake is van verzakking als gevolg van de graafwerkzaamheden - herstel kan worden afgedwongen (vraag T.Peren). Verder zal ook bij gevestigde ondernemers zoals in het centrum van Bemmel, waar nu de straat nog open ligt, worden bezien of het centreren in buizen een mogelijkheid is, gefinancierd samen met deze ondernemers (vraag L.Duiven).(wethouder Schut) Fractie- Reijmers In het kader van de vragenronde wordt gevraagd naar de stand van zaken voor wat betreft de beoogde nieuwbouw. Toegezegd wordt, dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen (weth.schut) Krantje "Veilig gevoel" (26/04/2012) LBL In het kader van de vragenronde wordt door de steller aangegeven liever te hebben gexzien dat een boekje zou zijn uitgegeven dan een huis-aan-huis krantje. Toegezegd wordt, dat deze vraag/opmerking zal worden voorgelegd aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden, aangezien het hun bedenksel is (burg.de Vries) 90 Evaluatie Wmo-beleid (15/12/2011) N.a.v. de vaststelling van het Wmo-beleidsplan wordt toegezegd, dat nader wordt onderzocht om de evaluatie van het Wmo-beleid dat aanvankelijk stond geagendeerd voor eind 2012 (zoals bij de vaststelling destijds besloten), naar voren te halen en de gemeenteraad daarover te informeren (weth.van Eeten) 91 Reclamebord omgeving Pleybrug (29/03/2012) l.nu Toegezegd wordt samen met dhr.gerichhausen te kijken naar de exacte locatie of het bewuste reclamebord op het grondgebied van Arnhem of Lingewaard ligt (weth.telder)

11 92 Park Lingezegen; planschade (14/10/2010) B06- Er ligt op dit moment nog geen uitgewerkte risico-inschatting van wat de planschade zou kunnen zijn. Zodra deze is opgesteld, zal deze aan de raad worden gezonden. (weth.frings) Functiewijzigingen buitengebied en rekenschap met natuur (26/05/2011) 94 Grondexploitatie en treffen verliesvoorziening project Maliebaan-Roode Wald Angeren (16/02/2012) 95 Aanbestedingsproce-dure m.b.t. ICT en inrichting nieuw gemeentehuis (31/05/2012) 96 Toetsing effecten juni-circulaire Rijk (PA 14/06/2012 en raad 21/06/2012) 97 Informatie over lening 10 milj.(pa 14/06/2012) N.a.v. voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Munnikhofsestraat 9, Gendt, en verwijzend naar een eerder gedane algemene toezegging t.a.v. dit soort plannen in het buitengebied, wordt toegezegd rekening te houden met de natuur (zoals sloop buiten broedseizoen, rekening houden met zwaluwen, vleermuizen etc.) (weth.schut) D66 Toegezegd wordt te bezien of in plaats van asfalt het te saneren gebied voorlopig met gras kan worden ingezaaid (weth.schut) GL N.a.v. behandeling jaarstukken 2011 wordt toegezegd, dat schriftelijk zal worden teruggekomen op het niet versturen van een brief met uitleg over de aanbestedingsprocedure m.b.t. ICT en inrichting nieuw gemeentehuis. (weth.janssen) VVD N.a.v. behandeling Voorjaarsnota 2012 wordt toegezegd om de juni-circulaire, die momenteel wordt getoetst op effecten, tezamen met het resultaat van die toetsing schriftelijk aan de raad te doen toekomen, waarbij ook wordt ingegaan op een aantal openstaande vragen van de VVD. (weth.janssen) D66 Toegezegd wordt een brief naar de raad te sturen over een aangetrokken lening van 10 miljoen. Daarbij zal ook worden ingegaan op vragen van D66 om dit inhoudelijk wat verder toe te lichten. (weth.janssen) Asbest in pand Doornenburgsestraat 7, Gendt (26/04/2012) B06- In het kader van de vragenronde is door de steller aangegeven dat bij herstelwerkzaamheden na een binnenbrand in februari 2011 asbest niet is verwijderd. Toch is de eigenaar door de politie aangehouden wegens het illegaal verwijderen van asbest. Hoe gaat dit nu verder? Wethouder Telder geeft aan dat op basis van de constateringen van gemeentewege ter plaatse rapport is opgemaakt en dat deze bevindingen aan de politie zijn overgedragen. Toegezegd wordt dat verdere beantwoording schriftelijk zal plaatsvinden, onder andere over: de wijze van communiceren in dit soort aangelegenheden vanuit de gemeente naar betrokkenen; wat het beleid op dit gebied is; welke maatregelen er genomen gaan worden (weth.telder) Financiële kaders bibliotheekvoorziening (28/06/2012) N.a.v. de behandeling van een nieuw beleidskader voor de bibliotheekvoorziening wordt toegezegd, dat de vragen van de raad over de inzet van vrijwilligers, frictiekosten, provinciale gelden, fysieke vestiging in kleine kernen en het gebruik van scholen daarbij, binnen twee weken schriftelijk zullen worden beantwoord (burg.de Vries)

12 100 Marktonderzoek en acquisitieplan voor Bergerden (PA14/06/2012 en raad 21/06/2012) 101 Afhandelingstermijnen Awbbezwaarschriften (31/05/2012 en PA 14/06/2012) Tijdens behandeling Voorjaarsnota en Kadernota wordt toegezegd, dat het college de raad vóór 1 september 2012 zal berichten wanneer het marktonderzoek en acquisitieplan voor Bergerden opgepakt zullen worden. (weth.janssen) N.a.v. behandeling jaarstukken 2011 wordt toegezegd dat schriftelijk zal worden teruggekomen op het halen van de termijnen van afhandeling van Awb-bezwaarschriften (weth.janssen) 102 Participatiefonds (PA14/06/2012) N.a.v. behandeling Voorjaarsnota 2012 wordt toegezegd, dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd over bedragen betreffende het participatiefonds (ingeboekt als bezuiniging en nu blijkt dat we moeten terugbetalen; over welk bedragen gaat het?) (weth.van Eeten) 103 Overlastgevende jeugd (29/03/2012) 104 Bestemmingsplan RijnWaal fietspad (22/09/2011) 105 Integraal beleid duurzaamheid (15/12/2011) PvdA Toegezegd wordt, dat de vraag over overlastgevende jeugd en het niet meer deelnemen aan het regionaal bureau leerplicht, n.a.v. de kosten die de aansluiting bij dit bureau met zich meebrengt, schriftelijk wordt beantwoord.(burg.de Vries) Toegezegd is, dat: - de bereidheid bestaat te onderzoeken of in de route van het snelfietspad door Ressen de Woerdsestraat kan worden betrokken en dat daarop wordt teruggekomen bij de gemeenteraad; - v.w.b. een definitief en/of alternatief tracé door Ressen daarbij zeker "Lingewaard Natuurlijk" zal worden betrokken, o.a. m.b.t. de aanwezigheid van uilen in dit gebied en of de noodzaak er is om het fietspad door de daar aanwezige bongerd te leggen; - in ieder geval geen inbreuk zal worden gemaakt op het beschermde dorpsgezicht. (weth.telder) M.b.t. het toepassen van Round-Up zal ten tijde van de aanbesteding onderhoud openbaar groen de mogelijke toepassing van dit middel worden meegenomen. In ieder zal de gemeenteraad over het al dan niet mogen toepassen van dit middel worden geïnformeerd (weth.van Eeten)

13 106 Centrumontwikkelingen Huissen (29/03/2012 en 26/04/2012) Toegezegd wordt, dat: - er een verkeerskundig onderzoek wordt gedaan voordat er sprake is van de wisseling van de AH naar de nieuwe locatie aan de Arnhemse Poort (vraag H.Peren). Er komt een extern rapport hierover. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan venstertijden en het autoluw maken van de Langestraat (vraag L.Duiven); Aanvullend wordt op 26 april 2012 in het kader van de vragenronde nog aan de VVD toegezegd dat - zodra er een definitief akkoord is over de invulling van het akkoord - de gemeenteraad daarover zal worden geïnformeerd (weth.schut). -in de te sluiten contracten een einddatum wordt opgenomen t.a.v. de noodwinkel van AH (vraag P.Wegh); Bezuinigingsmogelijk-heden (PA 14/06/2012 en raad 21/06/2012) 108 Kadernotitie sociaal-cultureel en maatschappelijk accommodatiebeleid 2011 (16/02/2012) 13 -de gemeenteraad tijdig, regelmatig en in volledige openheid wordt geïnformeerd over de voortgang van dit traject (vraag P.Wegh); -deze informatieverstrekking naar de burgers toe, zal worden opgenomen in een stappenplan, ook t.a.v. de ontwikkelingen m.b.t. het zg. KAS-gebied (vraag P.Wegh); -de bevoorrading van de huidige AH-locatie in de toekomst wordt verbeterd c.q. opgelost (vraag T.Peren); -de contracten nog eens goed nagelopen zullen worden op eventuele omissies (vraag J.Sluiter); -in het centrumplan ook voldoende aandacht zal worden geschonken aan "de fiets" (vraag.duiven).(weth.schut) N.a.v. behandeling Kadernota 2012 wordt toegezegd om eind augustus/begin september 2012 aan de raad een overzicht van bezuinigingsmogelijkheden voor te leggen, zodat men zich kan verdiepen in de diverse mogelijkheden om te komen tot bezuinigingen (weth.janssen) Toegezegd is, dat over de voortgang c.q. uitvoering van het beleid uit deze kadernotitie regelmatig de stand van zaken zal worden teruggekoppeld naar de gemeenteraad, te beginnen na de zomervakantie 2012 (weth.janssen) 109 Externe veiligheid (28/06/2012) D66 N.a.v. de behandeling van de Beleidsvisie Externe Veiligheid wordt toegezegd een schriftelijk antwoord te geven op de vraag of kan worden toegezien én gecontroleerd op de combinaties van stoffen (chemicaliën) die op zichzelf genomen onschuldig zijn, maar tezamen tot desastreuze gevolgen zouden kunnen leiden. Daarbij zal ook worden meegenomen de vraag of daarover voorlichting kan worden gegeven aan betrokken ondernemers (weth.van Eeten). 110 Gem.regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (PA Ruimte 05/09/2012) 111 Hondenbeleid en hondenbelasting (PA BFW 06/09/2012) B06- N.a.v. het voorstel inzake de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem wordt toegezegd, dat een schriftelijk antwoord wordt gegeven op de vragen van B06-. Verder zal in het voorstel nader worden ingegaan op het betoog van het CDA, dat kostenverdeling en stemverhouding voor Lingewaard ongunstig uitpakken De vraag hoe het bedrag van ,- aan perceptiekosten is opgebouwd, zal schriftelijk worden beantwoord onder punt 9 van het raadsvoorstel (weth.van Eeten)

14 112 Onderzoek waterstofbussen (PA Ruimte 05/09/2012) In kader van behandeling Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan wordt toegezegd, dat het onderzoek(sresultaat) over waterstofbussen zal worden toegezonden. 113 Reconstructie Vossenhol (PA Ruimte VVD In het kader van de behandeling van het Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan wordt toegezegd 05/09/2012) om uit te zoeken of er fouten zijn gemaakt bij de reconstructie van het vossenhol in Bem- mel, waar de riolering de afvoer van overvloeidge regenval, zoals recent aan de orde (nb 14 augustus 2012), niet kon verwerken. 114 Toeristenbelasting 2011 (16/12/2010) Er zal bij de recreatiebedrijven meer en een betere controle gaan plaatsvinden (boekenonderzoek) op de juiste naleving van de heffingen en afdrachten in het kader van de Verordening toeristenbelasting Dit zal plaatsvinden na afloop van het belastingjaar 2011.(weth.Janssen) 115 Stress-test naar financiële rekbaarheid gemeente (21/06/2012) 116 Veiligheid kermisattracties (20/09/2012) 117 Structuurvisie Lingewaard (31/05/2012) gezondheidsmanietor (31/05/2012) 119 Covenant of Mayors (28/06/2012) B N.a.v. behandeling Kadernota 2012 wordt toegezegd offertes op te vragen voor het laten verrichten van een stress-test naar de financiële rekbaarheid van de gemeente. De verwachte kosten ad zullen worden meegenomen in de begroting (weth.janssen) VVD Gevraagd wordt naar de staat van veiligheid en inherent daaraan de kwaliteit van (soms) gedateerde kermisattracties, in het bijzonder de attracties op de kermissen in Doornenburg en Haalderen. Welke afspraken zijn er met de exploitant gemaakt over de veiligheid en kwaliteit van de atttracties? Toegezegd wordt deze vraag binnen 10 dagen te beantwoorden. (burgemeester De Vries) N.a.v. het voorstel tot vaststelling van de Structuurvisie Lingewaard wordt toegezegd: - t.b.v. de ontwikkeling van bestaande bedrijven in het reserveconcentratiegebied de mogelijkheden die de provinciale ruimtelijke verordening biedt maximaal te benutten; - om de ontsluiting van Bemmel en Huissen naar het westen (A325) op te nemen in de visie. (weth.schut) PvdA Tijdens de vragenronde wordt geïnformeerd naar wat er gebeurt met de uitkomsten van de monitor en of het beleid van de gemeente Lingewaard is veranderd door de uitkomsten van de monitor. Geantwoord wordt, dat de uitkomsten van de monitor momenteel binnen de organisatie worden bekeken en geanalyseerd, zodat duidelijk wordt of we hier en daar nog een tandje moeten bijzetten. Toegezegd wordt, dat zodra deze gegevens bekend zijn, deze zullen worden teruggekoppeld richting gemeenteraad (weth.van Eeten). Een eerdere vraag van B06- over dit onderwerp is beantwoord, waarbij is verwezen naar reguliere budgetten. Nu wordt gevraagd welke reguliere budgetten in dat antwoord worden bedoeld en om hoeveel geld het eigenlijk gaat (weth.van Eeten)

15 120 Turnvereniging Horus (PA 14/06/2012 en raad 21/06/2012) 121 Sportpark Muijland, Angeren en huisartsenpraktijk in omgeving daarvan (10/02/2011) 122 Hondenuitlaatplaatsen Loovelden (PA BFW 06/09/2012) 123 Presikhaaf Bedrijven (PA BFW 06/09/2012) LBL N.a.v. behandeling Kadernota 2012 wordt toegezegd, dat de mogelijkheden worden bezien om TV Horus in te passen in het MFC Huissen (nabij het OBC). Dit wordt meegenomen in de haalbaarheidsstudie/accommodatie-nota (weth.janssen). NB. Zie ook motie-sporthal De Bongerd (21/06/2012) Als de betreffende bestemmingsplannen worden aangepast zal de mogelijke vestiging van een huisartsenpraktijk in dat gebied worden meegenomen in de ontwikkeling van deze plannen. Dat is in de PA van 27 januari 2011 al toegezegd (weth.schut) N.a.v. de door een inspreekster aangekaarte problematiek m.b.t. hondenuitlaatplaatsen in Loovelden (in kader van behandeling hondenbeleid en heffing hondenbelasting) wordt toegezegd in overleg met het wijkplatform te zullen kijken naar mogelijkheden om de problematiek op te lossen (weth.van Eeten) Er wordt zorg voor gedragen dat de raad een indicatie van de kosten bij uittreden uit de GR Werkvvoorziening Midden Gelderland ontvangt (weth.van Eeten) Reactie op brief 25 oktober 2012 van OR over terugtreden burgemeester De Vries (15/11/2012) 125 Onkruidbestrijding (PA Ruimte 05/09/2012) 126 Integraal beleid duurzaamheid (15/12/2011) De collegereactie op de brief van de OR zal na dinsdag 20 november 2012 voor de gemeenteraad ter inzage worden gelegd CDA in het kader van de behandeling van het Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan wordt toegezegd om te kijken naar een vergelijkend onderzoek van de Universiteit Wageningen naar verschillende manieren van onkruidbestrijding: Bij de vaststelling van de kadernotitie duurzaamheid wordt toegezegd, dat bij het aflopen van het contract van groene stroom, zowel groene als grijze stroom tegen elkaar zullen worden afgewogen. T.z.t. zal dit bij de evaluatie worden onderzocht. De resultaten daarvan zullen voorafgaand aan verdere stappen voor een nieuw contract aan de gemeenteraad worden meegedeeld (weth.van Eeten). 127 Evaluatie hondenbeleid (20/09/2012) GL Tijdens de behandeling in de gemeenteraadsvergadering van het voorstel inzake bezuinigingen op hondenvoorzieningen wordt door de gemeenteraad een amendement aangenomen. In dit amendement wordt gevraagd om een evaluatie van alle maatregelen uit 2004 die over het hondenbeleid zijn genomen. Tevens wordt verzocht daarbij de wijkplatforms te betrekken. Toegezegd wordt, dat de portefeuillehouder nadere informatie verstrekt over de wijze waarop hij denkt de evaluatie van het hondenbeleid uit te voeren, wat de financiële consequenties zijn enz. (burgemeester De Vries)

16 128 Wachtgeldverplichtingen personeel (31/05/2012) 129 Rekening-courant Bergerden (21/06/2012) 130 Aanbesteding Peuterspeelzaalwerk (PA BFW 06/09/2012) N.a.v. behandeling jaarstukken 2011 wordt toegezegd om de wachtgeldverplichtingen t.b.v. personeel zichtbaar te maken in de begroting en jaarrekening. Dit zal als een aparte post worden opgenomen, zodat de raad kan zien dat deze gelden zijn gereserveerd voor bepaalde verplichtingen (weth.janssen) VVD N.a.v. behandeling Kadernota 2012 wordt toegezegd, dat het college contact opneemt met de gemeente Nijmegen voor bespreking van de mogelijkheid van een gedeelde rekening-courant ten aanzien van Bergerden, met als doel dat er meer liquide middelen voor Lingewaard beschikbaar komen. Het college zal de raad hiervan op de hoogte houden (weth.janssen) In het kader van de aanbesteding zal worden nagegaan of al dan niet sprake zou moeten zijn van een Europese aanbesteding (weth. Telder) Inverdienen exploitatiebijdrage zwembad Bemmel (13/12/2012) B06- In het kader van de behandeling van de Nota Sportbeleid wordt n.a.v. vragen waarom de ,-- m.b.t. de exploitatiebijdrage aan het zwembad in Bemmel niet is inverdiend (door o.a. de fitnessverkoop), of dit klopt en wat het college daaraan heeft gedaan, toegezegd dat een en ander schriftelijk zal worden beantwoord (weth.dolmans) Huisartsenpost (13/12/2012) B06- In het kader van spreekrecht voor burgers spreekt mw.t. Rasing namens SP Lingewaard haar zorg uit over het ontbreken van een huisartsenpost in Lingewaard en verzoekt de raad het college opdracht te geven om zich in te zetten voor een dergelijke voorziening in Lingewaard. Toegezegd wordt, n.a.v. een vraag uit de raad, om de mogelijkheden voor een dergelijke voorziening te onderzoeken, waarbij de rapportage die de SP heeft overhandigd op 18 december 2012 in het college aan de orde zal worden gesteld (burg.de Vreeze). 133 Opbrengsten kermissen (28/06/2012) L.NU N.a.v. de behandeling van het evenementenbeleid wordt aangegeven, dat de toezegging die in het verleden is gedaan, om de positie van de kermissen te bekijken teneinde meer inkomsten te verwerven, gestand zal worden gedaan (burg.de Vries) 134 Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen (13/12/2012) PvdA In het kader van de behandeling van het voorstel tot aanpassing van de Wmo-verordening en de daarbij gestelde vraag over de eigen bijdrage Wmo voor voorzieningen die voor 1 januari 2013 al zijn toegekend, wordt toegezegd met de raadsleden over dit onderwerp in gesprek te gaan, zo mogelijk op 16 januari 2013, bij de dan reeds geplande bijeenkomst. Daarbij zal ook de vraag van LBL worden meegenomen over welke periode de terugwerkende kracht gevorderd gaat worden (weth.van Eeten)

17 135 Aanrijtijden ambulances Doornenburg (07/02/2013) 136 Schade in de openbare ruimte centrum Bemmel (13/12/2012 en 07/02/2013) VVD Tijdens de vragenronde worden vragen gesteld over de aanrijtijden van de ambulances. In bijna alle kernen valt de aanrijtijd binnen de 15 minuten, alleen in Doornenburg niet. Daar komt 42,9% van de ambulances later dan 15 minuten na een melding aan. Verzocht wordt aan te geven wat er aan gedaan kan worden om dat cijfer te verbeteren. Toegezegd wordt dat de vraag schriftelijk wordt beantwoord en wel - met enig voorbehoud - in de week volgend op de raadsvergadering (wnd. burg. De Vreeze) l.nu Tijdens de vragenronde worden vragen gesteld over schade in de openbare ruimte (kapot gereden natuursteen, permanente afzetpalen op de promenade en kapot gereden verkeersborden) als gevolg van de bouwwerkzaamheden in het centrum van Bemmel en over de vergoeding en reparatie daarvan. Toegezegd wordt, dat deze vragen direct na de jaarwisseling schriftelijk zullen worden beantwoord. het gaat om een overzicht van de schades en de wijze waarop de gemeente hiermee zal omgaan (weth.dolmans). 137 Houtakker II (15/11/2012) Tijdens de behandeling van de programmabegroting is aangegeven dat voor Houtakker II zich enige zeer serieuze kandidaten hebben gemeld en één is er al definitief. Het college zal hier binnenkort kennis van geven (weth.van Eeten). 138 Afvalbeleid en oud papier (15/11/2012) Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2013 is toegezegd, dat in het op te stellen afvalbeleid uitdrukkelijk zal worden gekeken naar de diverse mogelijkheden ten aanzien van de vergoeding voor het ophalen van oud papier door verenigingen. Dit om voor de verenigingen een zo aantrekkelijk mogelijke regeling te bewerkstelligen (weth.van Eeten) 139 Koningslinden (07/02/2013) GL Tijdens de vragenronde worden vragen gesteld over initiatieven die worden ontplooid om te komen tot het planten van (druipvrije) koningslinden in de gemeente rondom kroningsdag. De fractie stelt voor om in overleg met wijkplatforms en oranjeverenigingen in iedere kern een plaats te zoeken voor een dergelijke boom en deze bomen te bekostigen uit het fonds voor de gekapte bomen die nog niet zijn herplant. De burgemeester stelt voor, dat de wethouder hierover een voorstel voor de raad voorbereidt, dit in overleg met wijkplatforms en Oranjeverenigingen. 140 Rentepercentages (21/06/2012) VVD Toegezegd wordt het onderwerp rentevisie in een workshop aan de raad aan de orde te stellen. Daar kan dan uitleg worden gegeven over dit onderwerp, waarna daarover van gedachten kan worden gewisseld (weth.janssen) 141 Eventuele verruiming mandaat college in kader van Treasurystatuut (15/11/2012) LBL N.a.v. een vraag over blz. 30 van de Najaarsnota waar het gaat over het Treasurystatuut, wordt toegezegd dat - mocht het college zijn mandaat willen verruimen van 10 miljoen naar 20 miljoen euro - het dit zal doen door aanpassing van het Treasurystatuut, waarvoor formele besluitvorming van de gemeenteraad is vereist (weth.dolmans)

18 142 Horeca-uitbouw Markt Huissen (21/03/2013) 143 Wachttijden voor schuldhulpverlening (21/03/2013) LBL In het kader van de aanpassing binnen 'Centrumvisie 2008, toegespitst op winkelen in Huissen' wordt toegezegd, dat schriftelijk zal worden gereageerd op de vragen om de raad over de overschrijding van 220 naar 345 m2 van de horeca-uitbouw aan de Markt in Huissen nader te informeren. Dit door stapsgewijs aan te geven welke besluiten er op welke momenten zijn genomen (weth.telder) PvdA In het kader van de vragenronde wordt gevraagd of de wethouder op de hoogte is van het feit dat de wachttijden wel tot meer dan 4 maanden zijn opgelopen. Welke afspraken zijn er met Rijnstad? Wat zou de wethouder hieraan kunnen doen? In antwoord daarop wordt aangegeven, dat onlangs met Rijnstad is gesproken over het terugbrengen van de wachttijden. Ook is Rijnstad op de gemaakte contractafspraken gewezen, waarin is aangegeven dat mensen binnen 6 weken een gesprek gehad moeten hebben. Toegezegd wordt nadere informatie in te winnen omtrent de lange wachttijden die door de PvdA worden genoemd en dat de gemeenteraad van de uitkomsten daarvan in kennis wordt gesteld (weth.van Eeten)

19 144 Implementatie resultaten onderzoek over declaraties en bestuurskosten (21/03/2013) Bij de behandeling van dit agendapunt worden de volgende toezeggingen gedaan: - dat het college alle aanbevelingen en conclusies uit het Kafi-rapport waar het betreft de ambtelijke organisatie, budgetbeheer en overschrijdingen uit het verleden zeer ter harte zal nemen en daarop passende maatregelen zal nemen; daarover zal de fractievoorzitters nader worden geïnformeerd, aangezien het hier gaat om interne spelregels. Samen met de gemeentesecretaris zullen die interne maatregelen nader worden toegelicht. - dat naar aanleiding van het feit dat medewerkers in netelige posities zijn gebracht door schijn van intimidatie, er voor deze medewerkers nu een nazorgtraject aan de orde is, welk traject in de komende tijd nog nader vorm zal krijgen. Ook zal het zeker tot maatregelen leiden, om herhaling in de toekomst te voorkomen; - dat voor de gevallen dat loyaliteitsproblemen ontstaan, druk vanuit de leiding danwel het bestuur waarin ambtenaren mogelijk knel komen te zitten, door het college wordt gekeken naar wegen om het beklag daarover bij een onpartijdige vertrouwenspersoon neer te leggen, mogelijk iemand van buiten de organisatie (buurgemeente o.i.d.); - dat het college ook de huidige afspraken over de procedure van beoordeling van collegedeclaraties nog eens tegen het licht zal houden en te bezien of deze aanpassing behoeven. Hierbij zal ook worden betrokken de opmerking van GL, om te voorkomen dat één-tweetjes ontstaan (A tekent voor B af en B tekent voor A af); - om over drie tot zes maanden het onderwerp integriteit op de agenda van de raad te zetten. Het gaat over méér dan bonnetjes, namelijk ook over het gevoel van de burgers. Tijdens deze bijeenkomst zou o.a. over de bonnetjes gesproken kunnen worden, maar ook over andere zaken betreffende het openbaar bestuur; dit desnoods onder leiding van een deskundige, die daarbij nog voorbeelden van buiten kan gebruiken. Die sessie zou kunnen leiden tot de aanpassing van regels of aanvullende afspraken, zodat een voor Lingewaard passende werkwijze ontstaat in plaats van een rigide systeem; - dat het digitale overzicht van toezeggingen en moties zoals dat voorheen voor de raad inzicht gaf in de stand van zaken c.q. de voortgang van de afdoening daarvan, wordt bijgewerkt en wordt bezien of dit voor de raad een voldoende inzicht en overzicht in de afdoening daarvan verschaft, zo mogelijk gekoppeld aan het RIS

20 145 Verontreinigde grond Molenweide Huissen (21/03/2013 en 25/04/2013) 146 Bestemmingsplan Olyhorststraat 13-15, Gendt (31/03/2011) CDA In het kader van de vragenronde worden de volgende vragen gesteld. Draagt het college kennis van een eventuele vervolgactie op initiatief van de provincie, dit naar aanleiding van de constatering in april 2012 van de aanwezigheid van PCB's in een groter gebied dan alleen de huidige locatie van de Albert Heijn, en zo ja wat behelst die vervolgactie c.q. wat heeft die opgeleverd? Aanvullende vraag daarbij is of het college bereid is de provincie te wijzen op haar wettelijke taak en de raad over de vervolgacties geïnformeerd te houden. Vanwege de afwezigheid van weth. Telder wordt toegezegd, dat deze vraag in de komende dagen schriftelijk aan de gemeenteraad wordt beantwoord (burg.de Vreeze) N.a.v. vaststelling bestemmingsplan: voor wat betreft de steenuil, de boerenzwaluw en de ooievaars, zal namens de gemeente worden gecontroleerd dat alles volgens het inrichtingsplan zal worden uitgevoerd. Binnen het inrichtingsplan zullen kastjes als voorzieningen worden opgenomen. De boerenzwaluw zal voldoende gelegenheid krijgen tot nestelen in de nieuwe veldschuur (weth.schut). 147 Digitalisering archief (21/06/2012) D66 N.a.v. behandeling Kadernota 2012 wordt toegezegd dat het bedrag in de Kadernota voor de digitalisering van het archief over 2 kalenderjaren, 2013 en 2014, kan worden verdeeld. Er wordt voor zorg gedragen dat dit gebeurt. (weth.janssen) 148 Promotie en representatie (15/11/2012) 149 Voor- en Vroegschoolse Educatie ; mobiel VVE-team (13/12/2012) Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2013 worden de volgende toezeggingen gedaan: 1. met betrekking tot de post promotie en representatie zal een notitie worden opgesteld met een opgave van welke uitgaven allemaal op deze post worden geboekt. Deze notitie kan vervolgens met de raad worden besproken, zodat duidelijk wordt welke uitgaven de raad wel acceptabel vindt en welke niet. Zo kan vervolgens bezien worden of hierop bezuinigd kan worden; 2. met betrekking tot de verstrekking van kerstpakketten zal worden nagegaan of de lijst van personen die daarvoor in aanmerking komen, nog actueel is en of deze mogelijk opgeschoond moet worden om te bewerkstelligen dat de kerstpakketten niet onredelijk breed worden uitgezet (burg.de Vreeze) LBL Een amendement om te bereiken dat vanaf gesubsidieerde voorschoolse educatie wordt verzorgd en ondersteund door een mobiel VVE-team op die locaties in de verschillende kernen waar met een VVE-aanbod wordt gewerkt en de meeste doelgroepkinderen zijn en/of samenkomen, is naar aanleiding van een toezegging van de portefeuillehouder om te bezien of dit als wens of eis kan worden opgelegd aan de potentiële aanbieders, door de indieneners weer ingetrokken. De portefeuillehouder zal de raad over de uitkomsten hiervan zo snel mogelijk daarna informeren

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 13 Onderwijs

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 Jaarverslag & Jaarrekening 2008 28 april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS... 14 JAARVERSLAG... 16 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 18 Programma

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie