Begroting 2012 September 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2012 September 2011"

Transcriptie

1 Begroting 2012 September 2011

2 2

3 Begroting 2012 September

4 4

5 Voorwoord V o o r w o o r d We hebben de recessie nog niet helemaal achter ons gelaten. We zitten midden in een opleving van de crisis. De vooruitzichten in het eerste kwartaal van 2011 waren nog positief, maar inmiddels is de economische groei in Nederland tot stilstand gekomen. Het zijn onzekere tijden. De gevolgen van de recessie blijven nog wel een tijd merkbaar voor onze burgers, ondernemers en instellingen. We hebben in 2011 de eerste stappen gezet om de gevolgen van de rijksbezuinigingen op te kunnen vangen. In 2012 gaan we hier voortvarend mee verder. Het vereist echter nog jaren inspanning om de werkeloosheid te keren en de uitgaven aan WMO-voorzieningen weer binnen de beschikbare budgetten te krijgen. De overheveling van taken op het gebied van de AWBZ, Jeugdzorg en de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) stelt ons de komende periode voor grote financiële en bedrijfsmatige uitdagingen. We zullen op deze beleidsterreinen nieuwe kansen grijpen en mogelijkheden voor vernieuwing onderzoeken. Ook wordt met deze begroting verder gewerkt aan onze ambities uit het Collegeprogramma Doorpakken in nieuwe tijden! ( ): het realiseren van een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Leeuwarden. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met de mensen in deze stad die daar hun steentje aan bij willen dragen. Leeuwarden heeft in het verleden laten zien een solide financieel beleid te voeren: onze gemeentefinanciën zijn op orde. Dat willen we in 2012 zo houden. We presenteren u een sluitende begroting en werken verder aan de realisatie van het Collegeprogramma. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, drs. Ferd. J.M. Crone, burgemeester, drs. C.H.J. Brugman, secretaris. 5

6 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e b e g r o t i n g Voorwoord 5 Inhoudsopgave 6 Samenstelling bestuur 8 Hoofdstuk 1 Begroting Samenvatting op hoofdlijnen Leeswijzer 17 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting Programmaplan Stadsvisie en strategische allianties Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI) Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV) Programma s 27 Programma Cultuur (1) Programma Jeugd en onderwijs(2) Programma Economie en toerisme (3) Programma Sociaal maatschappelijke ontwikkeling (4) Programma Werk en inkomen (5) Programma Wonen (6) Programma Infrastructuur/bereikbaarheid (7) Programma Dienstverlening (8) Programma Politiek bestuur (9) Programma Veiligheid, openbare orde en handhaving (10) Programma Sport (11) Programma Ruimtelijke ordening (12) Programma Milieu, energie, water (13) Programma Woon- en leefomgeving (14) Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (15) Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Strategisch investeringsfonds (SIOF) 174 Hoofdstuk 3 Financiële begroting Overzicht baten en lasten Het overzicht van baten en lasten Toelichting op het overzicht van baten en lasten Uiteenzetting financiële positie Ontwikkeling financiële positie Enkele specifieke onderwerpen Meerjarenraming 193 Kerngegevens Alfabetische lijst met afkortingen 197 6

7 Inhoudsopgave BIJLAGEN A t/m I A Overzicht mee- en tegenvallers 207 B Overzicht (nieuw) beleid en ombuigingen 225 C Verloop reserves en voorzieningen 233 D Meerjarenprogramma Infrastructuur 237 E Overzichten Meerjarenprogramma Infrastructuur (niet openbaar, ligt 249 voor raadsleden ter inzage) F Uitbreidings- en vervangingsinvesteringen 251 G Overzicht opgenomen geldleningen 259 H Overzicht subsidies instellingen 263 I Route van de rente 269 7

8 Samenstelling van het bestuur S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r Burgemeester dhr. drs. F.J.M. Crone Wethouder dhr. A. Ekhart Verantwoordelijk voor: veiligheid, openbare orde en handhaving grote stedenbeleid gemeentelijke herindeling Portefeuilles: zorg & opvang werk & inkomen financiën sport Wethouder dhr. H.S. Deinum Wethouder mw. I. Diks Portefeuilles: economische zaken en citymarketing ruimtelijke ordening Nieuw Zaailand Portefeuilles: wonen cultuur recreatie en toerisme woon en leefomgeving duurzame ontwikkeling Wethouder mw. drs. T. Koster Gemeentesecretaris dhr. drs. C.H.J. Brugman Portefeuilles: jeugd & onderwijs stedelijke vernieuwing bereikbaarheid publieke dienstverlening bedrijfsvoering Verantwoordelijk voor: de gemeentelijke organisatie 8

9 1 Begroting Samenvatting op hoofdlijnen 1. B e g r o t i n g Samenvatting op hoofdlijnen Algemeen In deze begroting zijn de afspraken uit het Collegeprogramma Doorpakken in nieuwe tijden ( ) en de uitkomsten van het richtinggevend raadsdebat op 23 en 30 mei 2011 verwerkt. Om de gevolgen van de verwachte rijksbezuinigingen op te vangen, is in het Collegeprogramma een bezuiniging op beleid en de gemeentelijke organisatie opgenomen van 12 mln in Daarnaast resteert uit 2010 nog een taakstelling op de bedrijfsvoering van 1,2 mln in Het realiseren van die bezuinigingen is een belangrijk onderdeel van deze begroting. De omvang, het tempo en de richting van de rijksbezuinigingen worden inmiddels duidelijk. Minister Donner heeft op 2 september 2011 aan de Kamer laten weten dat met de koepel van provincies, gemeenten en waterschappen Bestuursafspraken ( ) zijn gemaakt. Over de Wet Werken naar Vermogen overigens nog niet. De VNG zal hierover met het kabinet door onderhandelen. De uitkomsten daarvan zijn op dit moment onduidelijk en onzeker. In 2012 wordt op verschillende, nauw aan elkaar verwante, beleidsterreinen de overheveling van taken naar de gemeente voorbereid. Het gaat om: decentralisatie AWBZ-begeleiding, vanaf 2013 en 2014 in fases decentralisatie Jeugdzorg, vanaf 2014 tot en met 2016 in fases Wet Werken naar Vermogen, met ingang van 2013 De overheveling gaat gepaard met kortingen die gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat de gemeente deze taken anders en meer efficiënt kan uitvoeren. Naast financiële gevolgen heeft de overheveling dus ook grote gevolgen voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. De gemeente ontvangt vanaf 2012 ook minder geld van het rijk voor het veiligheidsbeleid. Dit tekort wil en kan de gemeente van 2012 tot en met 2014 deels compenseren. Maar er wordt daarnaast bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken verregaande hulp en samenwerking verwacht van scholen, andere maatschappelijke instellingen en veiligheidspartners (politie, justitie en zorginstellingen). Ook op andere beleidsterreinen pakt de gemeente vraagstukken steeds meer aan samen met alle partijen (ondernemers, organisaties en inwoners). Naast de bezuinigingen op rijksuitkeringen moeten ook andere gevolgen van de recessie te lijf worden gegaan. De ontwikkeling van nieuwe (woning)bouwprojecten stagneert. Daardoor lopen de legesopbrengsten voor de gemeente fors terug en neemt de druk op de gemeentelijke belastingen toe. Door stijgende werkloosheid gaan mensen meer gebruik maken van de bijstand. En door de economische situatie kunnen mensen te maken krijgen met meer problemen en schulden. Daardoor neemt ook de druk op ondersteuning door de gemeente toe. Uitgangspunt voor de gemeente blijft dat mensen naar vermogen, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen bestaan (inkomen, huishouden, zorg voor kinderen). Ondanks de financiële krapte blijft de gemeente fors investeren in de bereikbaarheid van de stad en de Lokale economie. Op veel beleidsterreinen wordt gewerkt aan een duurzaam Leeuwarden. Tevens worden ISV3- middelen geïnvesteerd in verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de zes aandachtwijken: Oldegalileën- Bloemenbuurt, Tjerk-Hiddes Cambuursterhoek, Vlietzone, Nijlân, Schepenbuurt en Valeriuskwartier. Duidelijk is dat Leeuwarden in 2012, mede als gevolg van de aangekondigde grote decentralisaties, voor ingrijpende (financiële) opgaven staat. Verwacht wordt dat de Algemene Reserve net voldoende is om de financiële risico s op te vangen. Daarom is er in 2012 geen incidentele financiële ruimte voor nieuw beleid. De huidige onzekere situatie en financiële positie geven aanleiding om nu niet af te wijken van gemaakte keuzes, maar ingezet beleid uit het Collegeprogramma voorlopig voort te zetten. Met de midterm review (tussentijdse evaluatie) van het Collegeprogramma, begin 2012, wordt duidelijk of met een bezuinigingsopgave van in totaal 12 mln in 2014 kan worden volstaan. Dat is dan ook het moment waarop nieuwe beleidsinitiatieven, inclusief eventuele extra bezuinigingen, weer aan de orde zijn. 9

10 1 Begroting Samenvatting op hoofdlijnen Samenvatting programma s Cultuur (1) In 2011 heeft de gemeente besloten tot een andere invulling van kunst- en cultuureducatie in Leeuwarden. In 2012 wordt een nieuwe vorm van cultuureducatie ( Kunst voor ieder kind ) op wijkniveau uitgewerkt. Ook wordt gestart met de vorming van een Uitburo nieuwe stijl als motor voor samenwerking, marketing en vergroting van het publieksbereik binnen de hele culturele sector. De hiermee te behalen besparing wordt weer ingezet voor cultuureducatie en versterking van de rest van de culturele infrastructuur. In 2012 blijven de huidige combinatiefunctionarissen Cultuur (5,7 formatieplaatsen) vanuit de Brede scholen stimuleren dat kinderen met kunst en cultuur in aanraking komen. Vanaf het schooljaar worden deze combinatiefunctionarissen ingezet als cultuurcoach. Het Historisch Centrum Leeuwarden onderzoekt hoe publieksactiviteiten kostendekkend gemaakt kunnen worden en hoe ook erfgoededucatie meer op wijkniveau kan worden aangeboden. De gemeente onderzoekt daarnaast samen met de Harmonie en Bibliotheek welk bij een Provinciehoofdstad passend pakket van activiteiten deze instellingen aan het publiek kunnen bieden binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Samen met de provincie zet de gemeente zich in voor de benoeming van Leeuwarden en de rest Fan Fryslân tot Culturele hoofdstad van Europa in Afhankelijk van de voortgang in de planontwikkeling voor het Harmoniekwartier zal de gemeente in 2012 ook starten met de voorbereidingen voor een nieuw poppodium. Jeugd en onderwijs (2) De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, waaronder het onderhoud van scholen en voldoende lesruimten. Samen met de onderwijsbesturen ontwikkelt de gemeente in 2012 een nieuw huisvestingsplan voor de scholen. Daarnaast moeten Brede scholen uitgroeien tot complete kindcentra, waar kinderen zowel onderwijs als opvang en zorg krijgen. In beide gevallen wordt uitdrukkelijk gekeken naar efficiënter gebruik en de relatie met andere ontmoeting-centra in de wijken, zoals sportaccommodaties, dorps-, wijk- en buurthuizen, multifunctionele centra en maatschappelijke opvanginstellingen (maatschappelijk vastgoed). De gemeente wil dat het aanbod van kinderopvang in Leeuwarden voor kinderen van 0-4 jaar voldoende is qua aantal plaatsen, toegankelijk is (spreiding en financieel) en voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Daarom start in 2012 de harmonisatie van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Daarmee kan in en in worden bespaard. Samen met de provincie investeert de gemeente in de University Campus Fryslân (UCF). De UCF gaat onder andere samen met kennispartners bestaand onderwijs en onderzoek op het gebied van water en duurzame energie ondersteunen en nieuwe (complementaire) leerwegen initiëren. Samen met betrokken partners blijft de gemeente werken aan snelle en efficiënte hulpverlening aan jongeren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin 12+ wordt verder ontwikkeld. De overdracht van de Jeugdzorg van provincie naar de gemeente wordt voorbereid. Economie en Toerisme (3) Samen met kennisinstellingen, markt en andere overheden werkt Leeuwarden aan de verduurzaming van de stad. Het stimuleren en aantrekken van bedrijvigheid op het gebied van watertechnologie en duurzaamheid is geïntegreerd in de aanpak Slim met energie en water. Voor 2012 zijn de aanleg van een warmtenet dat groene warmte distribueert en het aanjagen van de realisatie van zonnestroom speerpunten. Ook wil de gemeente duurzaamheid meer in de eigen organisatie integreren. Met het project Binnenstad Boppe ( ) wil de gemeente samen met winkeliers het winkelaanbod verbeteren (vooral in de aanloopstraten), zodat de stad nog meer bezoekers trekt. Het opknappen van winkelpuien en andere stimuleringsmaatregelen moet de winkelleegstand tegenhouden. Verschillende issuemarketingcampagnes voor de Binnenstad, maar ook op het gebied van watertechnologie en energie, moeten de stad nog beter op de kaart zetten. Er is een breed overleg gestart met alle betrokkenen op het gebied van toerisme. De uitkomst hiervan zal naar verwachting in 2012 positief doorwerken op de evenementenkalender. Eind 2012 gaat de vrijdagsmarkt weer terug naar het Zaailand. De terugkeer van de kermis op het Zaailand in 2013 wordt voorbereid. De huidige marktsituatie van bedrijventerreinen, kantoren en winkels noodzaakt tot een nieuwe visie in 2012 op de markt en vereist actie van de gemeente bij de ontwikkeling van bedrijfshuisvesting. Als de markt gunstig 10

11 1 Begroting Samenvatting op hoofdlijnen is, start de gemeente in 2012 met de herontwikkeling van 2 vrijkomende schoollocaties. De netto-opbrengst draagt bij aan het voldoen aan de taakstelling onderwijshuisvesting. Sociaal maatschappelijke ontwikkeling (4) Samen met betrokken instellingen wil de gemeente door efficiënter te werken meer zorg en ondersteuning aanbieden met minder middelen. Een belangrijk principe van Welzijn nieuwe stijl is dat er gewerkt wordt vanuit één plan, en één hulpverlener/sociaal werker. In 2012 moeten drie sociale wijkteams, een sociaal stadsteam en twee interventieteams in de wijken aan de slag zijn. Dat levert een besparing op van in 2012 en 2013 ( in totaal). De overheveling van taken naar de gemeente op het gebied van AWBZ-begeleiding wordt voorbereid. De kaders voor uitvoering van deze taken zijn mede bepalend voor het nieuwe beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) dat de gemeente in 2012 opstelt. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen gebruik gaan maken van WMO-voorzieningen (zoals hulp bij het huishouden, aanpassingen in de woning of taxikostenvergoeding). De kosten voor de gemeente zijn daardoor zo hoog opgelopen, dat ook in 2012 en 2013 maatregelen worden genomen om de uitgaven in 2014 weer binnen het beschikbare budget te krijgen. In totaal moet 3,5 mln worden bespaard. Werk en inkomen (5) Naar verwachting blijft de werkeloosheid in Leeuwarden oplopen. Vooral het grote aantal jonge werklozen is zorgelijk. De arbeidsmarkt trekt nog maar mondjes maat aan. Toch moeten zoveel mogelijk mensen via werk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daarom worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) samengevoegd tot één regeling: de Wet werken naar vermogen (WWNV). De gemeente gaat deze wet vanaf 1 januari 2013 uitvoeren. In voorbereiding op de invoering wordt de gemeentelijke dienstverlening op dit gebied aangepast. Op het nieuwe netwerkplein komen betrokken partijen zoals werkgevers, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus en UWV samen en kunnen mensen zelf gaan netwerken en op zoek naar (vrijwilligers)werk. Om meer jongeren aan een baan te helpen gaat de gemeente meer samen optrekken met de onderwijsinstellingen. De WSW wordt voor zeven gemeenten, waaronder de gemeente Leeuwarden, uitgevoerd door Caparis NV. Caparis staat er momenteel financieel niet sterk voor door tekorten in de exploitatie en rijksbezuinigingen. Daarom wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de sociale werkvoorziening en de positie van alle betrokkenen daarin. Door de economische situatie krijgen mensen meer problemen en schulden. De schulddienstverlening van de gemeente richt zich in 2012 op het voorkomen dat mensen schulden maken. De eveneens toenemende armoedeproblematiek en de bezuinigingen noodzaken tot actualisatie van het in 2008 vastgestelde Leeuwarder armoedebeleid. In een nieuwe kadervisie kinderen/jongeren wordt apart aandacht besteed aan kinderen die in armoede opgroeien en kansloos zijn. Wonen (6) Voor vernieuwing en verbetering van de wijken Oldegalileën-Bloemenbuurt, Tjerk-Hiddes Cambuursterhoek, Vlietzone, Nijlân, Schepenbuurt en Valeriuskwartier zijn in 2011 wijkactieplannen vastgesteld. Daarin zijn projecten benoemd die voor de bewoners prioriteit hebben. In nauwe samenwerking met de Leeuwarder woningcorporaties en de bewoners gaat de gemeente in 2012 in deze wijken aan de slag met de verdere uitwerking en uitvoering van: het verduurzamen van bestaande woningen; de aanpak van o.a. overlast, speelvoorzieningen en wensen rond het groen. Gemeente en corporaties voeren ook gemaakte afspraken over studentenhuisvesting uit. Leeuwarden gaat een cultuurhistorische waardenkaart ontwikkelen. Dit is van belang bij bijvoorbeeld de aanleg van een weg of de bouw van woningen. Op de kaart is dan zichtbaar wat in die omgeving aan cultuurhistorisch erfgoed aanwezig is. Per 1 januari 2012 moet de gemeente in bestemmingsplannen aangeven op welke wijze met cultuurhistorische waarden rekening wordt gehouden. Door de aanhoudende daling van het aantal bouwaanvragen lopen de legesopbrengsten terug. De formatie voor het afgeven van de vergunningen is inmiddels tot minimale omvang teruggebracht. 11

12 1 Begroting Samenvatting op hoofdlijnen Infrastructuur/Bereikbaarheid (7) Onderdeel van de verbetering van de bereikbaarheid van Leeuwarden is het bevorderen van de doorstroming op de stadsring. In 2012 wordt de gemaakte variantenkeuze voor het Europaplein verder uitgewerkt. De reconstructie van het Drachtsterplein tot een kruising met vier fietstunnels is onderdeel van het project Drachtsterweg e.o. De andere onderdelen van dit project, zoals het aquaduct en de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen, worden in latere jaren onder verantwoordelijkheid van de provincie uitgevoerd. De eerste fase van de Westelijke Invalsweg is door de provincie in uitvoering genomen; deze uitvoering loopt door tot en met Voor de tweede fase wordt in 2012 de ruimtelijke procedure opgestart. Nadat de voorbereiding is afgerond zal in 2012 de reconstructie van de Overijsselselaan worden aanbesteed. Om Leeuwarden bereikbaar te houden zijn tijdens de uitvoering van de grote infrastructurele ingrepen extra maatregelen nodig. Zo rijdt er bijvoorbeeld vanaf begin 2012 tijdens de spits een pendelbus vanaf het nieuwe transferium Hemriksein naar de binnenstad en terug. Andere werkzaamheden die in 2012 worden voorbereid dan wel uitgevoerd zijn: de fietsroute vanaf het aquaduct Langdeel naar het dorp Warten; de fietsroute langs de Harlingertrekweg tussen de binnenstad en Ritsumasyl; verkeersluwe maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in onder andere de Frittemastate en op de route Gardeniersweg - Achter de Hoven Willem Lodewijkstraat. In 2012 wordt gestart met de bouw van de parkeergarage aan de Reviusstraat en van de ondergrondse parkeergarage achter de Nieuwe Oosterstraat. De gemeente verhoogt de parkeertarieven met 10% in 2012 in plaats van in De inmiddels bereikte kwaliteit van de parkeervoorzieningen in de binnenstad rechtvaardigt een vervroegde verhoging. Het beleidsplan voor het fietsverkeer wordt in 2012 geactualiseerd. Door de ondertekening in 2011 door de gemeente van het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân heeft Leeuwarden zich gecommitteerd aan de doelstelling om het aantal ernstige verkeersslachtoffers gehalveerd te hebben in De gemeente wil dit bereiken door onder andere de verkeerseducatie aan bepaalde doelgroepen in de komende jaren te verbeteren. Dienstverlening (8) Het behoud en de verbetering van de huidige kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening is een doorlopend proces waar de gemeente blijvend aandacht voor heeft. Het realiseren van bestaande doelstellingen gebeurt in 2012 binnen de nog beschikbare middelen. Er is geen budget voor nieuwe investeringen. Een nieuwe visie op de dienstverlening vanaf 2013 wordt voorbereid. Daarin worden ook de verschillende landelijke ontwikkelingen meegenomen, die het rijk al dan niet verplicht vrijwillig oplegt. Politiek bestuur (9) Het gemeentebestuur streeft ernaar transparant en effectief te zijn door goede onderlinge samenwerking. Tegelijkertijd wil het bestuur een goede samenwerkingspartner zijn voor ondernemers, organisaties en inwoners. In 2012 worden opnieuw (communicatie)activiteiten ondernomen om raad en burgers nog meer met elkaar in contact te brengen. In al het beleid van de gemeente spelen burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap een belangrijke rol. Het gemeentebestuur wil meer loslaten en mensen de ruimte geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en omgeving. In de periode wordt in projectvorm op een aantal beleidsterreinen (o.a. afval en groen ) onderzocht hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat burgerschap rendeert. Dat rendement moet terug te zien zijn in de hoge kwaliteit van de (sociale en fysieke) leefomgeving en/of lagere kosten voor de overheid voor die leefomgeving. Er komt steeds meer duidelijkheid over de bestuurlijke herindelingen en samenwerking in Fryslân. In 2012 wordt het herindelingsontwerp voor de herindeling van Boarnsterhim afgerond. Vervolgens kan het samengaan van de gemeenten Boarnsterhim en Leeuwarden (taken, mensen en beleid) worden voorbereid. 12

13 1 Begroting Samenvatting op hoofdlijnen Veiligheid, openbare orde en handhaving (10) De gemeente ontvangt voor veiligheidsbeleid vanaf 2012 geen geld (Montfransgelden) meer van het rijk. Deze bezuiniging wordt van 2012 tot en met 2014 deels door de gemeente gecompenseerd. De middelen die beschikbaar zijn worden in 2012 onder andere ingezet voor de aanpak van jeugd- en drugsoverlast. Straatcoaches hebben daarin een belangrijke rol. Er komen in 2012 zes straatcoaches bij. De gemeente stopt in 2012 met de bekostiging van fancoaches die de fans van SC Cambuur begeleiden bij uitwedstrijden. Samen met politie, justitie en Veiligheidshuis gaat de gemeente de wijze van toezicht houden en handhaving in de binnenstad verder verbeteren. De gemeente stopt met het inzetten van straatwerkers (voor overlastgevende dak- en thuislozen, veelplegers en straatprostituees) in de binnenstad. In de wijken Oldegalileën-Bloemenbuurt, Tjerk-Hiddes Cambuursterhoek, Vlietzone, Nijlân, Schepenbuurt en Valeriuskwartier gaat de verbetering van de veiligheid onverminderd door. In andere wijken stopt de buurtbemiddeling, het interventiewerk en de gezinscoaching. De praktijk moet uitwijzen of bijvoorbeeld het nieuwe Welzijnsbeleid hier compensatie biedt of dat ruzies en problemen in de wijken weer zullen toenemen. In 2012 wordt de nieuwe brandweerkazerne gebouwd. Tijdens de bouw blijft de brandweer gewoon zijn werk doen. Ook steekt de brandweer tijd en energie in de wettelijk verplichte regionalisatie van de brandweerorganisatie. Sport (11) Het gemeentelijk sportbeleid is er op gericht meer Leeuwarders te laten sporten. In 2012 blijven de huidige combinatiefunctionarissen Sport (6 formatieplaatsen) vanuit de Brede scholen stimuleren dat kinderen sporten en bewegen. De gemeente wil de combinatiefuncties verbreden. De gemeente wil ook dat sportverenigingen hun krachten meer gaan bundelen en zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot omniverenigingen, waar mensen voor meerdere sporten terecht kunnen. Sportvoorzieningen kunnen zo efficiënter worden gebruikt. De herontwikkeling van het sportconcentratiegebied Kalverdijkje start in 2012 met de verplaatsing van rugbyvereniging Greate Pier. SC Lions gaat dan gebruik maken van een wedstrijdveld bij v.v. Nicator. De voorbereidingen voor de aanleg van een vierde sportconcentratiegebied in de Zuidlanden worden doorgeschoven naar Ruimtelijke ordening (12) In de binnenstad van Leeuwarden zijn in de afgelopen jaren veel gemeentelijke projecten gerealiseerd. Er is nog steeds aandacht nodig voor de binnenstad. Daarom is in 2011 de manifestatie Binnenstad gestart die in 2012 wordt afgerond. De manifestatie nodigt ontwikkelaars uit om in de Binnenstad te investeren en om met uitdagende plannen te komen die de ruimtelijke kwaliteit en attractiviteit van de binnenstad vergroten. Het gebied aan de zuid- en zuidwestkant van Leeuwarden verandert de komende jaren ingrijpend. Nieuwe grootschalige initiatieven zijn onder andere de Dairy Campus en het Energiepark. Voor het hele gebied is de intergemeentelijke Structuurvisie Nieuw Stroomland vastgesteld. Ter invulling van deze structuurvisie worden in 2012 de bestemmingsplannen Energiepark Schenkenschans, Dairy Campus/Zwettepark en Newtonpark opgesteld. Op 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen geactualiseerd zijn, in ieder geval voor de gebieden waar bouwactiviteiten worden verwacht. In 2012 worden naar verwachting ook de plannen Lekkum, Achter de Hoven, Medisch Centrum Leeuwarden, Wielenpolle, Groene Ster, Businesspark-FEC, Kalverdijkje, Lange Markstraat en Hemrik geactualiseerd en vastgesteld. Milieu, energie en water (13) Op veel beleidsterreinen wordt bijgedragen aan het streven naar een duurzaam Leeuwarden. Het plan Slim met energie en water vormt hiervoor de basis. Naast de al eerder genoemde distributie van groene warmte, realisatie van zonnestroom en verduurzaming van woningen is het aanjagen van het rijden op groen gas en elektriciteit speerpunt. Op grond van de nieuwe Waterwet (december 2009) wordt in 2012 door de provincie samen met gemeenten, Wetterskip Fryslân en (potentiële) vaarwegbeheerders het beheer van de vaarwegen opnieuw verdeeld. Vooralsnog voert het Wetterskip in principe het onderhoud aan de hoofdwatergangen uit en de gemeente dat van de overige watergangen op kosten van het Wetterskip. Ter verlaging van de milieudruk treft de gemeente in 2012 onder andere maatregelen om de afvalscheiding nog verder te verbeteren en daarmee het hergebruik te bevorderen. Ook wordt een nieuw gemeentelijk 13

14 1 Begroting Samenvatting op hoofdlijnen rioleringsplan (GRP) opgesteld. Daarin worden de nieuwste richtlijnen verwerkt die van invloed zijn op de zorg van de gemeente voor het afvalwater, regenwater en grondwater. De tarieven voor afvalstoffenheffing worden verder gedifferentieerd. Daardoor betalen éénpersoonshuishoudens minder afvalstoffenheffing dan meerpersoonshuishoudens. De opbrengst voor de gemeente blijft in 2012 per saldo gelijk. Provincie, Wetterskip en gemeenten, waaronder Leeuwarden, werken samen aan de vorming van een Friese Regionale Uitvoeringdienst (RUD), die complexe milieutaken gaat uitvoeren. Op moet de RUD operationeel zijn. Woon- en leefomgeving (14) In wijk- en dorpsprogramma s wordt ieder jaar per wijk of dorp onder andere een zo compleet mogelijk beeld gegeven van alle activiteiten/werkzaamheden van gemeente en corporaties in de wijk. Het huidige statische activiteitenoverzicht wordt in 2012 vernieuwd zodat burgers en panels de voortgang van werkzaamheden straks via internet precies kunnen volgen. Ook moet, door efficiëntere samenwerking met de projectorganisaties voor wijkvernieuwing, de formatie voor wijkmanagement met 1 formatieplaats verminderen. In 2012 wordt gestart met een andere methode van onkruidbestrijding. Inwoners worden hierover geïnformeerd. De nieuwe methode levert een netto besparing op van Met het geactualiseerde openbare verlichtingsbeleid wil de gemeente flink energie besparen. In 2012 wordt daartoe een aantal lichtmasten verwijderd en kan zo netto worden bespaard. De gemeente verhoogt de tarieven van begraafrechten in 2012 met 3%. Het huidige hoge kwaliteitsniveau van de Leeuwarder begraafplaatsen rechtvaardigt deze tariefstijging. Door efficiënter te werken kan de gemeente ook de onderhoudskosten van de begraafplaatsen beperken met

15 1 Begroting Samenvatting op hoofdlijnen Samenvatting paragrafen Lokale Heffingen (2.2.1) De gemeente streeft er naar de heffingen zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. De totale opbrengst aan belasting en overige heffingen is in 2012 begroot op circa 53,2 mln. Dit is ongeveer 15% van de totale gemeentelijke baten ( 357 mln). In zijn algemeenheid kan vooralsnog gesteld worden dat de belastingdruk voor particulieren en bedrijven in 2012 gelijk blijft. De meeste tarieven stijgen in 2012 met een kleine inflatiecorrectie. De tarieven voor afvalstoffenheffing dalen gemiddeld 4,2%. De tarieven voor hondenbelasting worden verlaagd met 0,2%. Zoals al eerder toegelicht worden de parkeertarieven verhoogd en stijgen de tarieven van begraafrechten. Over de mate waarin de tarieven van bouwleges stijgen moet nog worden besloten. Ondanks stijgende kwijtscheldingskosten, houdt de gemeente vooralsnog vast aan het zo optimaal mogelijk benutten van de wettelijke kwijtscheldingsmogelijkheden. Weerstandsvermogen (2.2.2) In deze begroting is voor het eerst met behulp van een simulatieprogramma berekend of de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente toereikend is. Alle mogelijke onverwachte gebeurtenissen met financiële impact (risico s) zijn verdeeld in algemene risico s en risico s van grondexploitaties. Verreweg het grootste risico voor de gemeente is de mogelijke overschrijding van het budget voor bijstandsuitkeringen. Voor het opvangen van algemene risico s is een weerstandscapaciteit nodig van minimaal 10,9 mln. De verwachte Algemene Reserve is 11,3 mln en daarmee net voldoende om de algemene risico s mee op te vangen. Zie voor het opvangen van risico s van grondexploitaties: Grondbeleid (2.2.7). Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3) Per saldo is het totale budget voor onderhoud van wegen (incl. bruggen e.d.), riolering, water en groen (gemeentelijke kapitaalgoederen) in ,9% hoger begroot dan in Over het vaarwegbeheer en de kosten ervan worden met de provincie en Wetterskip Fryslân nieuwe afspraken gemaakt. Mede daarom wordt het opstellen van een baggerprogramma na 2011 uitgesteld. Tot die tijd is voor kleinschalig regulier baggerwerk jaarlijks beschikbaar. Regelmatig vinden inspecties plaats om de onderhoudstoestand van de gemeentelijke kapitaalgoederen in kaart te brengen, zo ook in de afgelopen periode. Het benodigde onderhoud is in een meerjarenplanning opgenomen. Voor groot onderhoud aan gebouwen is in begroot. Om overlast te voorkomen en uit efficiency overwegingen worden alle onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd. Financiering (2.2.4) De gemeente leent al lange tijd tegen aanvaardbare risico s geld om alle betalingen te kunnen doen die het uitvoeren van de voorgenomen begroting met zich meebrengt. Het rentepercentage waarmee de gemeente de rentekosten omslaat over de diverse gemeentelijke investeringen, kan worden verlaagd van 4% in 2011 naar 3,75% in In 2012 verwacht de gemeente 40 mln aan geldleningen op te moeten nemen. Het renterisico dat de gemeente loopt door renteschommelingen blijft in 2012 binnen de vastgestelde wettelijke norm. De vlottende schuld blijft binnen het vastgestelde kasgeldlimiet. Door de huidige vrij stabiele renteontwikkeling zijn ook de financiële risico s door misschattingen in het investeringstempo beperkt. Daarnaast zijn de risico s van door de gemeente verstrekte leningen aan woningcorporaties minimaal. De risico s van verstrekte garantstellingen en leningen aan een aantal voorheen tot de gemeente behorende bedrijven zijn afgedekt. Bedrijfsvoering (2.2.5) De ambities uit het Collegeprogramma, het rijksbeleid en (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken stellen hoge eisen aan de gemeentelijke bedrijfsvoering. De gemeente bouwt aan een compacte en lenige organisatie waarin mensen samenwerken, ondernemerschap (persoonlijk leiderschap) tonen en vertrouwen in elkaar hebben. Onder het motto Samenwerken in nieuwe tijden werken ambtenaren in 2012 aan de verbetering van de eigen effectiviteit en die van de organisatie met behulp van onder andere projecten als Het Nieuwe Werken, Persoonlijk leiderschap en Burgerschap. 15

JAARSTUKKEN 2011 April 2012

JAARSTUKKEN 2011 April 2012 JAARSTUKKEN 2011 April 2012 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 11 Samenstelling van het Bestuur 5 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 April 2014

JAARSTUKKEN 2013 April 2014 JAARSTUKKEN 2013 April 2014 I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 13 Samenstelling van het Bestuur 3 Hoofdstuk 1 Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding 4 1.2 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 pagina 1 van 223 Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Beleid... 15 Programma s... 27 Bestuur en burger... 27 Stadsontwikkeling...

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

INLEIDING. Samen aan zet

INLEIDING. Samen aan zet INLEIDING Samen aan zet Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is dit de eerste programmabegroting in deze nieuwe raads- en collegeperiode. We

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Programmabegroting 2008

Programmabegroting 2008 Programmabegroting 2008 2 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABEGROTING 2008 Inleiding. 5 Deel 1. Begroting 2008 in één oogopslag.... 7 Deel 2. Programmaplan 2008-2011... 17 Deel 3. Paragrafen 183 Deel 4. Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie