1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart Ingekomen stukken van derden: Regeling van werkzaamheden...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart 2009... 3. 2. Ingekomen stukken van derden:... 3. 3. Regeling van werkzaamheden..."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart Ingekomen stukken van derden: Regeling van werkzaamheden C-stukken... 5 B.1 Reconstrueren van de N978 gedeelte Enumatil - Pasop (nummer 5/2009)... 6 B.2 Verbreding van het weggedeelte Stadskanaal-Ter Apel van de N366 (nummer 6/2009)... 6 B.3 Studie Eindbeeld Oostelijke Ringweg (nummer 7/2009)... 6 A.1 Implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. (nummer 10/2009)... 6 A.2 Versnellingagenda A.3 CLM rapport "Landbouw en klimaat in Groningen" A.4 Beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009 / Nota Reacties en Commentaar A.5 Rol en positie Staten binnen het AB (SNN) A.6 Aanbesteding Openbaar Vervoer A. 7 Benoeming gedeputeerde in de vacature Bleker A.8 Aanwijzing gedeputeerden / statenleden in besturen Afscheid van gedeputeerde Henk Bleker

2 2

3 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 22 APRIL 2009 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg, commissaris der Koningin Griffier: de heer J.M.C.A. Berkhout Aanwezig zijn 41 leden, te weten: J.G. Abbes (CDA), mevrouw S.M. Beckerman (SP), B.P.A. Blom (SP), mevrouw L.K. Broekhuizen-Smit (PvdA), P.H.R. Brouns (CDA), D. Bultje (PvdA), L.A. Dieters (PvdA), H.J. Flokstra (SP), mevrouw S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie), W. Haasken (VVD), mevrouw A.A.H. Hazekamp (PvdD), mevrouw O.G. Hartman-Togtema (VVD), M.J. Jager (CDA), F.A.M. Keurentjes (CDA), mevrouw A.G. van Kleef-Schrör (CDA), S.J. Krajenbrink (CDA), E.J. Luitjens (VVD), mevrouw W.J. Mansveld (PvdA), J. Meesters (VVD), mevrouw F. Mete (PvdA), W.J. Moorlag (PvdA), mevrouw I.P.A. Mortiers (PvdA), W. van der Ploeg (GroenLinks), R.D. Rijploeg (PvdA), IJ.J. Rijzebol (CDA), R. Sangers (SP), mevrouw M.R. Schalij (PvdA), mevrouw K.R. Schraagen (VVD), mw. C. Sciacca-Noordhuis (SP), mevrouw J. Siersema-Venema (GroenLinks), mevrouw G. van der Sluis-Huisman (ChristenUnie), H. Staghouwer (ChristenUnie), mevrouw F. Stavast (GroenLinks), H.T. Stavenga (PvdA), R. Stevens (ChristenUnie), mevrouw L. van der Tuin- Kuipers (CDA), mevrouw L. Veenstra (SP), J.W. Veluwenkamp (PvdA), P.G. de Vey Mestdagh (D66), mevrouw A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA), T.J. Zanen (PvhN). Afwezig: H.J.B. Spoeltman (PvdA), A.F. Krol (SP). Aanwezige leden van het College van Gedeputeerde Staten: H. Bleker, P.M. de Bruijne, M.A.E. Calon, J.C. Gerritsen, D.A. Hollenga, R.A.C. Slager. Opening De VOORZITTER: Dames en heren, goedemorgen. Ik open deze vergadering van Provinciale Staten van Groningen en ik heet iedereen van harte welkom. Er is bericht van verhindering binnengekomen van de heer Spoeltman. Met de meeste fractievoorzitters en gedeputeerde Bleker hebben we zojuist een afvaardiging van de klankbord(zang)groep Aduard-Dorkwerd ontvangen. We hebben een korte toespraak gehoord en een lied. De bedoeling was helder. Er werd steun betuigd aan de voorkeursvariant van het College. Er staat een enorme taart ter bewondering klaar waar spoedig het mes in gezet zal worden. Verder is er een stapel adhesiebetuigingen binnen gekomen. Dat voegt zich allemaal in het democratisch besluitvormingsproces van de komende periode. Voorts wil ik u mededelen dat onze griffier John Berkhout vandaag jarig is. John, van harte gefeliciteerd! U kent John en dit had hij mij ernstig verboden, maar.. tja, er is niets aan te doen. Op initiatief van gedeputeerde Bleker wordt de heer Berkhout toegezongen. De VOORZITTER: Dan stel ik nu agendapunt 1 aan de orde. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart 2009 Zonder beraadslaging of stemming worden de betreffende notulen vastgesteld. 2. Ingekomen stukken van derden: Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Afschrift brief van de gemeente Meppel aan NS Reizigers te Utrecht van 12 maart 2009 over de nieuwe dienstregeling; b. Verslag over 2008 van de Nationale Ombudsman, met een aanbiedingsbrief van 18 maart 2009; c. Brief van de SER Noord-Nederland van 18 maart 2009 met een advies over het maatschappelijk verantwoord aanbesteden van huishoudelijke zorg in Noord-Nederland; 3

4 d. Brief van de heer H.C. Hillebrands, Groningen van 12 maart 2009 over medische zorg etc.; e. Brief van belanghebbenden Hamdijkgebied met zienswijze n.a.v. ontwerp herinrichtingsplan voor de gebieden Benedenloop Westerwoldse AA, Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden; f. Brief van H.G. de Muinck, Slochteren van 18 maart 2009 betreffende leeswijzer met reactie op plan van woningbouw in Buitengebied Slochteren; g. Afschrift brief van de heer B.C.A.I. Pauw van Hanswijck de Jonge, Groningen van 22 maart 2009 gericht aan het Dagblad van het Noorden over de redding van het dagblad; h. Kennisgeving van het overlijden van oud-statenlid, de heer C. den Engelse, onder vermelding dat de voorzitter een condoleancebrief heeft verstuurd; i. Circulaire van Ministerie BZK van 27 maart 2009 met informatie over doorwerkbonus en de WGA-premie; j. van wethouder Leo Voorberg van de gemeente Noordoostpolder van 1 april 2009 betreffende haalbaarheid aanleg superbus; k. Brief van de Milieufederatie Groningen mee namens andere organisaties van 2 april 2009 met een uitnodiging voor een excursie op 6 mei a.s.; l. Brief van de Raad voor de Wadden van april 2009 met het jaarverslag 2008/werkprogramma 2009; m. Ontwerpbegroting SNN 2010 en reactie van GS van 24 maart 2009, nr /13/A.10, ABJ; nagekomen brieven: * Brief van de Raad van Bestuur van het UMCG van 2 april 2009, met een reactie op de inspraakprocedure voorkeurstracé lijn 1 Hoofdstation - Zernike, gericht aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen; * Brief van de Belangengroep Biorix, Den Andel van 7 april 2009 met afschrift brief gericht aan GS over oprichting biomassavergister bij Rixona te Warffum; * Brief van Raad van de Wadden van april 2009 met het advies 'Identiteit als troef, Waddenlandschap vol verrassingen'; * Brief van de Directie van Qbuzz B.V. van 6 april 2009 met een brief aan het Dagelijks Bestuur OV-Bureau Groningen Drenthe over gunning concessie. Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen te stellen van Gedeputeerde Staten ter afdoening: n. Brief van de heer H.G. de Muinck, Slochteren van 25 maart 2009 over aanpassing planning woningbouw aan de Verlengde Veenlaan gemeente Slochteren i.v.m. planning woningbouw Meerstad. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van de commissie Economie en Mobiliteit o. Briefadvies van de Raad voor de Wadden van 16 maart 2009 over klimaatverandering Waddengebied; p. Brief van Burgemeester en wethouders van Groningen van 26 maart 2009 betreffende vervanging bruggen bij Aduard en Dorkwerd (t.b.v. de commissievergadering van 6 juni); nagekomen bericht: * van de heer F.F. Leutscher, Garnwerd namens vertegenwoordigers klankbordoverleg met een zienswijze over brugvervanging Dorkwerd en Aduard. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van de commissie Rechtsbescherming: * Bezwaarschrift van de Belangengroep N361 e.a. van 4 april 2009 tegen besluitvorming PS over de nieuwe wegverbinding N361 Mensingeweer - Winsum - Groningen, tracé 4b+; * Bezwaarschrift van de heer en mevrouw Schuurmans, Adorp van 9 april 2009 tegen besluitvorming PS over de nieuwe wegverbinding N361 Mensingeweer - Winsum - Groningen, tracé 4b+. De VOORZITTER: Van alle ingekomen en nagekomen stukken is een voorstel tot behandeling en afhandeling gedaan. Ten aanzien van brief o is een fout gemaakt. Deze brief moet worden behandeld door de commissie Omgeving en Milieu en zo moet het voorstel worden gelezen. Kunt u instemmen met de gedane voorstellen? De heer DIETERS: Voorzitter, ik zou graag brief 2.e willen betrekken bij de bespreking rond het inrichtingsplan van de Hamdijk. Verder wil ik graag voorstellen om de brief van de Belangengroep Biorix over de biomassavergister bij Rexona in Warffum ook in de betreffende commissie te bespreken. 4

5 De heer VAN DER PLOEG: Ik had over de laatstgenoemde brief een vraag aan het College of zij ten behoeve van de behandeling in de commissie ook een reactie kunnen geven op de stukken, zodat we zinvol met het College kunnen overleggen als dat nodig is. De VOORZITTER: Ik kijk even naar het College. De commissievergadering is in juni. De heer CALON (gedeputeerde): Er is een vergadering over het POP in mei. Ik denk niet dat het lang hoeft te duren, maar de commissie gaat over haar eigen vergaderorde. De brief van het College kan vrij snel verstuurd worden. Als ik vanmiddag overleg kan hebben met B&W, kan die brief eind deze week of aan het begin van komende week worden verstuurd. De VOORZITTER: Perfect. Dan stel ik voor dat de verzoeken worden gehonoreerd en dat de voorstellen onder agendapunt 2. in die zin worden aangepast. Met inachtneming van de aanpassingen op het voorstel worden voorgaande brieven van derden voor kennisgeving aangenomen. 3. Regeling van werkzaamheden a. Behandelvoorstellen Presidium b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst) Voorstel vreemd aan de orde van de dag van de CDA-fractie: "Aanbesteding Openbaar Vervoer" De VOORZITTER: De CDA-fractie heeft voorgesteld om een agendapunt Aanbesteding Openbaar Vervoer toe te voegen aan de agenda. Dat zou bespreekpunt A6 worden. Kunt u met het voorstel van de CDA-fractie instemmen? Zonder beraadslaging of stemming wordt met het voorstel ingestemd. Mevrouw STAVAST: Voorzitter, bij de regeling van werkzaamheden wil ik melden dat in de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid een toegekende subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk is besproken. Dat betreft een subsidie voor nieuwe Nederlanders om kennis te maken met de cultuur en geschiedenis van Noord-Nederland. De GroenLinks-fractie is blij met die toekenning en wij hebben in de commissie al gemeld dat dit reden voor ons is om een aangehouden motie van de fractie van GroenLinks die een soortgelijk voorstel behelste waarbij de provincie zelf het initiatief neemt, in te trekken. Van de kant van de medeindieners hebben ons daarover geen bezwaren bereikt. Wij zijn blij met het project en we wensen de mensen toe dat zij er veel nut en plezier van ondervinden. DE VOORZITTER: Hartelijk dank. Ik stel voor dat de motie als ingetrokken beschouwd kan worden. Zonder beraadslaging of stemming wordt met het voorstel ingestemd en worden de behandelvoorstellen van het Presidium en de agenda vastgesteld. 4. C-stukken Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van 13 maart 2009, nr /11/A.21, CW, betreffende voortgangs-rapportage Jeugd; b. Brief van 25 maart 2009, nr /13/A.22, FC, betreffende financiële situatie RTV Noord; c. Brief van 5 maart 2009, nr , VV, betreffende de Zuidelijke Ringweg Groningen informatie over stuurgroepbesluit van 3 maart; d. Brief van 10 februari 2009, nr /7/A.8, EZ, betreffende subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG) (onder voorbehoud van de fractie van de VVD); e. Brief van 3 februari 2009, nr /6/A.13, RP, betreffende interim-verordening ruimtelijke ordening; f. Brief van 3 maart 2009, nr /10/A.15, OMB/PB, betreffende intentieovereenkomst De Groene Compagnie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer; 5

6 g. Brief van 1 april 2009, nr /14/A.21, EZ, betreffende Stichting Stadskanaal Rail - eindafrekening project i.k.v. EFRO doelstelling; h. Brief van 13 februari 2009, nr , VV, betreffende informatie m.b.t. Raamwerk RegioRail met bijbehorende stukken; i. Brief van 3 april 2009, nr /14/A.19, FC, betreffende het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen. De VOORZITTER: Stemt u ermee in dat de voornoemde stukken ter kennisgeving worden aangenomen? Zonder beraadslaging of stemming worden voornoemde stukken voor kennisgeving aangenomen. B-stukken: B.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2009, nr , WB, betreffende het reconstrueren van de N978 gedeelte Enumatil - Pasop (nummer 5/2009) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.2 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2009, nr , VV, betreffende de verbreding van het weggedeelte Stadskanaal-Ter Apel van de N366 (nummer 6/2009) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.3 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2009, nr , VV, betreffende studie Eindbeeld Oostelijke Ringweg (nummer 7/2009) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. Spreektijdverdeling De VOORZITTER: Er is één onderwerp toegevoegd. Ik stel toch voor dat conform het besprokene in het Presidium elke fractie maximaal 20 minuten spreektijd heeft en het College 60 minuten. Kunt u daarmee instemmen? Mevrouw VEENSTRA: Voorzitter, ik kan op zich wel instemmen met het voorstel, maar ik vraag wel om enige coulance, mocht dat nodig zijn. Aangezien een extra punt is toegevoegd aan de agenda wordt dat daardoor gerechtvaardigd. De VOORZITTER: Goed. Laten we dat praktisch zijn en er 22 minuten per fractie van maken. Voor het College geldt dan een soortgelijke regeling. A-stukken: A.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2009, nr , EZ, in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. (nummer 10/2009) Hierbij zijn ook aan de orde: de brieven van Gedeputeerde Staten van 27 februari 2009, nr /9/A.21, EZ betreffende informatiepakketten i.v.m. overname Essent en van 19 maart 2009 nr /12/ A.17, EZ, betreffende beantwoording van vragen (niet-vertrouwelijke) gesteld door de fracties van het CDA en GroenLinks en van 3 april 2009 nr , EZ, betreffende beantwoording vragen. De VOORZITTER: Inmiddels heeft u ook een vertrouwelijke brief van het College gekregen over de financiële gevolgen van de implementatie. Dit naar aanleiding van de vragen in de commissie Bestuur en Financiën van 8 april jl. De beraadslaging wordt geopend. 6

7 De heer MOORLAG: Voorzitter, het debat over de positie van de energiebedrijven en de mate van overheidsbemoeienis daarin, kent een lange historie. De PvdA-fractie is, voorzichtig gezegd, niet onverdeeld gelukkig met de besluitvorming die op rijksniveau in de afgelopen decennia op een aantal punten heeft plaats gehad. Ik doel daarbij op de mate en het tempo van liberalisering, de gedwongen splitsing van de netwerken enerzijds en het productie- en leveringsbedrijf anderzijds en de gemiste kans om Nuon en Essent te laten fuseren. De PvdA-fractie kan zich scenario s voorstellen waarin het handhaven van de rol van de overheid, van lokale of provinciale overheden, als aandeelhouder als zinvol en bepleitbaar moet worden geacht. Die rol als aandeelhouder ziet de PvdA nu en in de toekomst nadrukkelijk weggelegd voor het netwerkbedrijf. Het netwerk is van vitaal en strategisch belang en moet in overheidshanden blijven. Dat ligt anders bij het productie- en leveringsbedrijf. Productie en levering van energie vindt plaats in een sterk geliberaliseerde en commerciële omgeving. Er zijn op dit moment meer dan 40 aanbieders op de markt en meer dan 60% van de productiecapaciteit is niet in handen van Nederlandse overheidsbedrijven. De PvdA vindt commerciële productie en distributie geen overheidstaak. Een overheid heeft niets te zoeken op termijnmarkten waar met derivaten wordt gespeculeerd. Daar moeten wij verre van blijven. De PvdA-fractie onderschrijft daarom het Collegebesluit. Voorzitter, is daarmee gezegd dat de overheid zijn greep op het energievraagstuk moet gaan verslappen? Nee, geenszins. De PvdA ziet nadrukkelijk een taak en verantwoordelijkheid voor de overheid weggelegd, maar niet primair via een tandeloos geworden aandeelhouderschap. De verantwoordelijkheid moet worden vormgegeven met drie instrumenten. 1) Allereerst wetgeving. Gewoonweg verbieden wat je als overheid niet aanstaat en gebieden om sturing te geven aan gewenste ontwikkelingen. 2) Op de tweede plaats is dat beprijzing. Vuile energie moet duurder worden gemaakt en duurzame energie moet goedkoper worden gemaakt. 3) Toezicht. Dat is het sluitstuk op het beleid. Volgens de PvdA-fractie moeten die drie instrumenten worden versterkt. Voorzitter, ik ga over op de beoordeling van de voorgenomen verkooptransactie. Daarover is aan de Staten zeer veel informatie verstrekt. Er zijn vragen gesteld en die zijn uitputtend beantwoord. Er hebben stukken ter inzage gelegen en alles afwegend, vindt de PvdA-fractie de verkoopcondities aanvaardbaar. Afsluitend heeft de overheid decennia geleden de verantwoordelijkheid genomen voor het produceren en distribueren van energie. Er zijn toen middelen geïnvesteerd. Die middelen die nu gaan vrijvallen, moeten wij opnieuw gaan investeren en wel in een goed en sterk netwerkbedrijf en in de doelen die wij in het Collegeprogramma en ons verkiezingsprogramma hebben geformuleerd. Dank u wel, voorzitter. De heer SANGERS: Voorzitter, ik wil nog even een vraag stellen aan de heer Moorlag. Hij begon zijn betoog met te stellen dat de PvdA-fractie niet gelukkig was met de besluitvorming die in het verleden heeft plaatsgevonden op rijksniveau, als het gaat om splitsing en dergelijke. Dat siert hem. Tegelijkertijd hoor ik hem met verve zeggen dat hij vrijwel ten principale vindt dat de overheid geen rol heeft als het gaat om het productiebedrijf en het aandeelhouderschap daarin. Zegt hij daarmee in feite toch niet dat hij het vorige verhaal daarmee weer onderuit haalt? De heer MOORLAG: Nee, voorzitter, dat denk ik niet. Ik heb gezegd dat ik mij een omgeving kan voorstellen waarin de overheid een nuttige en zinvolle rol als aandeelhouder kan vervullen, maar we moeten ook vaststellen en dat is de gegeven situatie heden ten dage dat de productie en levering van energie in een sterk geliberaliseerde en commerciële omgeving plaatsvindt. Dan is het niet de overheid als aandeelhouder die op het orgel trapt, maar dan is het de markt die op het orgel trapt. In zo n omgeving is mijn opinie dat het aandeelhouderschap niet het meest geschikte sturingsinstrument is om het energiebeleid vorm te geven. De heer BROUNS: Voorzitter, ik zal namens de CDA-fractie niet verder ingaan op de besluitvorming in het verleden waardoor wij voor de keuze staan: vervreemden of niet vervreemden. Die discussie is gelopen en daar hebben wij destijds iets van gevonden. Als volksvertegenwoordigers leggen wij uiteindelijk verantwoording af aan de burgers van deze provincie. Als CDA-fractie zijn wij in de aanloop naar deze Collegeperiode met die burgers in contact getreden en dat heeft ertoe geleid dat in ons verkiezingsprogramma een tekst is opgenomen die wij vandaag geacht worden uit te dragen. Dat zullen wij doen en dat betreft de volgende tekst: Het CDA is voorstander van de vervreemding van de aandelen Essent, waarbij middels gedeeltelijke herbelegging of op andere wijze minimaal het uitgekeerde dividend in de afgelopen periode zeker wordt gesteld. Voorzitter, deze lijn is de lijn 7

8 waarmee het CDA aan deze Collegeperiode is begonnen. Dat laat uiteraard onverlet dat de CDAfractie aan vervreemding nadere randvoorwaarden stelt. De werkgelegenheid is voor ons een belangrijk criterium en wij zijn dan ook verheugd dat tot 2013 een banengarantie is overeengekomen en dat daarnaast het personeel participeert in de opbrengst van de verkoop en dat een gedegen sociaal convenant is opgesteld. Een andere voorwaarde is duurzaamheid. Ook op dat punt moeten wij constateren dat de vervreemding aan RWE ertoe leidt dat op het terrein van duurzaamheid wel degelijk de ontwikkelingen die door Essent in gang zijn gezet, voortgang zullen vinden en ook dat dit gebeurt binnen een sterk consortium. Leveringszekerheid en kwaliteit. Dit is een belangrijke randvoorwaarde. Met de verkoop van Essent ontstaat een krachtiger speler die in de markt meeteelt, die een diversiteit aan energiebronnen kan aanboren en die bereid is om zich grootschalig in te zetten om maatregelen te nemen en onderzoek te doen in het kader van de duurzaamheid. Als het gaat om die kwaliteit en leveringszekerheid is, via het eigendom van de infrastructuur en van het netwerk in publieke handen, gewaarborgd dat de toegang tot elektriciteit in stand blijft. Daar hebben wij invloed. Ten slotte spelen natuurlijk de centen een rol. Wat brengt het onze burgers in die zin? Los van de hoogte van de verkoopprijs speelt daarbij, wat ons betreft, de aanwending in het belang van onze provincie en burgers. De CDA-fractie is van mening dat hierbij, vanuit het rentmeesterschap gezien, eerst een dusdanig deel van die opbrengst afgezonderd dient te worden zodat daarmee jaarlijks de gemiddelde dividendinkomsten veilig kunnen worden gesteld. Geld kan immers maar één maal worden uitgegeven, terwijl op deze manier een jaarlijkse ruimte in de Begroting wordt gewaarborgd. Wij vinden dan ook dat wij als Staten bij de wijze waarop dit zal gebeuren, betrokken dienen te zijn. Pas daarna kan met het overgebleven geld een deel van de opbrengst worden geïnvesteerd. Wij gaan ervan uit dat wij als Staten ook een rol zullen spelen bij de prioritering daarin en wel uiteraard binnen de afspraken die reeds zijn gemaakt als het gaat om de aanwending van geld voor de infrastructuur en de plattelandsontwikkeling. Dank u voorzitter. Mevrouw VEENSTRA: Voorzitter, zoals al gezegd zijn er in verschillende stadia verschillende argumenten voorbijgekomen over waarom deze verkoop goed zou zijn. Laten wij eens in willekeurige volgorde die argumenten op een rij zetten. Het eerste argument is dat de verkoop van de aandelen een hele hoop geld oplevert dat goed ingezet kan worden voor Groningen. Het klopt: het levert heel veel geld op. Maar al jarenlang ontvangen wij dividenden vanuit Essent en soms zelfs veel meer dan geraamd. Nu gaan we ervoor kiezen om in één keer een bedrag van ruim 500 miljoen te cashen en verder zien we af. Dat bedrag gaan we dan voor een deel vastzetten en het resterende deel gaan we investeren. Ik heb die logica getest bij verschillende mensen, maar zowel de veertienjarige puber als de éminence grise bij mij in de wijk en mijn eigen moeder en allen geen financiële deskundigen komen tot dezelfde slotsom: wij verkopen de kip met de gouden eieren! Jaarlijks gegarandeerd een bedrag ontvangen is vele malen stabieler dan nu een deel uitgeven en een deel op rente zetten. Door goed voor Essent te zorgen kunnen we nog tot in lengte van dagen dividenden ontvangen. Hun slotsom steunt mij in mijn afweging. Essent is te klein is een ander argument om te overleven in de huidige geliberaliseerde, grootschalige energiemarkt. In tegenspraak tot die gedachte zijn er ook onderzoeken die aantonen dat grootschaligheid niet leidt tot lagere prijzen, meer duurzaamheid en een hogere klantvriendelijkheid. Bijvoorbeeld het onderzoek van prof. Schenk, een fusie-econoom die gerekend mag worden tot de top 200 van wereldeconomen. Hij doceert aan de universiteiten van Utrecht en Cambridge. Hij heeft circa fusies en overnames bestudeerd in de energiesector. Daarbij blijkt dat 65 tot 80% van die fusies negatief uitwerken. Zijn onderzoek dat vooral gericht was op de VS en Groot-Brittannië (dus ook op een West-Europees land) heft als conclusie dat schaalvergroting juist leidt tot minder klantvriendelijkheid, hogere prijzen en een toename van bureaucratie. Daar was het ons toch niet om te doen! Een goed voorbeeld van kleinschaligheid dat werkt is het Zeeuwse Delta, een klein publiek energiebedrijf waar de aandeelhouders, gemeenten en provincie, tevreden zijn met hun dividenduitkering. Doordat Delta haar activiteiten heeft uitgebreid, bijvoorbeeld inzake de afvalverwerking, maar ook omdat men op verstandige wijze gezamenlijk grondstoffen inkoopt, zijn zij in staat gebleven om tegen een normale prijs leveringszekerheid van energie te garanderen. Schaalvergroting. Als wij de gevolgen van schaalvergroting serieus zouden nemen, heeft zowel het onderwijs, de gezondheidszorg en bijvoorbeeld de agrarische sector tot nu toe alleen maar te lijden gehad van die schaalvergroting. Voor de SP is het heel duidelijk. Voor ons is het the size that matters. Wij staan daarin niet alleen. Vooral nu met alle economische ontwikkelingen krijgen we 8

9 steeds vaker ons gelijk. Het privatiseren en vermarkten van alles heeft ons niet gebracht wat de marktfundamentalisten ons beloofden. Zelfs de voorzitter van de Raad van State, de heer Tjeenk Willink, een respectabel heerschap lijkt mij, is recent ook tot dit inzicht gekomen. Hij sprak onder andere uit dat de politiek de belangen van de burger uit het oog heeft verloren bij alle plannen voor marktwerking en verzelfstandiging in bijvoorbeeld de zorg en het notariaat. Het falen van de markt was ook het gedeeltelijke falen van de staat. De rol van de splitsingswet. Wat is dat toch met Nederland? Iedereen was er op tegen. De bonden, delen van de politiek. Toch zat er een kabinetslid dat het braafste kind van de klas wilde zijn. Splitsen moest van Europa! Alles zou daardoor beter worden. Dus opdelen die handel en in de markt zetten. Maar, toen besloot de Europese Commissie dat splitsing nu niet nodig was. Hierdoor komt de noodzaak tot verkoop toch volledig te vervallen! Dat is wat ons betreft weer een argument om de stekker uit deze overname te trekken. Dan nog deze. De wens vanuit de Kamer is altijd geweest dat Essent, maar ook Nuon, niet verkocht zouden worden aan een ongesplitst bedrijf. Iedereen is er dan ook vanuit gegaan dat RWE ook tot splitsing zou overgaan, maar uit de recente brochure van RWE blijkt iets anders. Ik zal niet de Engelse tekst voorlezen, maar in gewoon Nederlands betekent wat daar staat, dat RWE aangeeft dat scheiding niet zal leiden tot meer investeringen in het netwerk of tot meer competitie met aanbieders. De conclusie mag dus zijn dat u alsnog gaat verkopen aan een ongesplitst bedrijf en welke consequenties heeft dat nu of later? Duurzaamheid. Dat is al door velen in de mond genomen. Duurzaamheid en milieu. Maar wordt dat belang daarvan wel gedeeld door de partner waar u nu mee in zee wilt gaan? RWE zegt van alles in de overeenkomsten toe in de toekomst, maar wij zien nergens harde, afrekenbare afspraken. Wat ik wel zie is een bruinkoolwinning vlak over de grens bij Roermond. Tot 2045 zal RWE hier circa 48 vierkante kilometer land afgraven voor de bruinkool. Hiervoor moeten twaalf dorpen verdwijnen en mensen hun huis verlaten. Het landschap verandert in een woestijn. Dan hebben we het nog niet eens over de centrales waar die bruinkool heen gaat. Voorzitter, ik weet het. Roermond is vanaf Groningen een heel eind rijden, maar mag ik mij ook verantwoordelijk voelen voor de buren? Wanneer wij aandeelhouder zou blijven, hebben wij ook de zeggenschap om de winsten van nu eens niet volledig uit te keren, maar om deze te investeren in tijdig onderhoud aan de centrales, om ze in te zetten op duurzame en innovatieve, technische ontwikkelingen, om ze in te zetten voor lagere tarieven in plaats van hogere winsten en in te zetten op werkgelegenheid en om de bonussen en topsalarissen aan te pakken. Een tegenargument dat al is gegeven, is dat je over al dit soort zaken afspraken kunt maken. Ja, dat kan, maar de ervaring leert ons ook dat private en commerciële bedrijven zich net zo veel aan afspraken gelegen laten als mijn puberzoon van dertien dat bij mij doet. Als SP geven wij de voorkeur aan zeggenschap boven wetgeving. Dat alles gezegd en gevraagd hebbende, kom ik terug bij ons principiële standpunt over nutsvoorzieningen. Nutsvoorzieningen, als energie, water, zorg, onderwijs zijn van de mensen en horen in handen van de mensen. In handen van de publieke sector die de laatste jaren al zo enorm uitgekleed is. Op de een of andere manier horen de mensen in dit land zeggenschap te houden en te hebben over hun eerste levensvoorzieningen. En voorzitter, dat is niet iets wat alleen de SP vindt. Al die keren dat SP-afdelingen in Groningen of in het hele land op markten stonden of langs de deuren gingen, was bijna iedereen bereid om een steunverklaring voor onze landelijke acties te ondertekenen. Ook uit peilingen, zoals die van RTL, blijkt dat 77% van de mensen in dit land tegen verkoop van de energiebedrijven is. Wie zijn wij, wie bent u om daar uw rug naar toe te draaien? Deze Staten denken in meerderheid de waarheid in pacht te hebben en gaan, naar alle waarschijnlijkheid, vandaag gewoon over tot de verkoop aan RWE. Daarbij gaan ze niet alleen voorbij aan de meningen van de mensen in het land, maar soms ook aan de eigen partijbesluiten. Vanuit de Partij van de Arbeid kennen wij inmiddels allemaal de aangenomen motie die is gericht aan het landelijke partijbestuur, om in overleg te treden met betrokken lokale en provinciale PvdA-fracties en besturen om tot een gezamenlijke strategie te komen, waarbij de inzet is om een meerderheidsaandeel voor de Nederlandse overheden te behouden. Die oproep lijkt ons zeer verstandig. Het is een goede aanzet tot een hernieuwde discussie. Of voorzitter, zetten wij al die mensen die wij op straat spraken en die via peilingen hun mening gaven, of voor de motie van de Partij van de Arbeid stemden, nu in dezelfde hoek als de SP, de hoek van populisten, nationalisten, marxisten, communisten, mensen die streven naar een terugkeer naar de jaren 50 en werken aan een soort DDR-maatschappij en die elkaar daar ook nog eens bij voorliegen? Voorzitter, u zult begrijpen dat dit niet mijn eigen kwalificaties zijn, maar woorden die gedeputeerde Calon meende te moeten gebruiken in een interview op het internet. 9

10 De heer CALON (gedeputeerde): Misschien kan de geachte afgevaardigde van de SP dit citaat rectificeren? Mevrouw VEENSTRA: Dat doe ik niet, meneer Calon. De heer CALON (gedeputeerde): Dan zou ik eens kijken wat er op die internetcourant staat en dan zou ik u willen vragen om mijn woorden juist te citeren, voorzitter. Mevrouw VEENSTRA: Ik zal u beide versies laten zien. Mijn fractiemedewerker heeft het gehoord en die zal ze boven water halen. U krijgt beide versies van mij te zien. Volgens de SP zijn het juist mensen die gewoon hun gezonde verstand gebruiken en aan hun badwater voelen dat er hier iets niet klopt. Wanneer de gedeputeerde lef had gehad, dan was hij de discussie over deze verkoop aangegaan met de mensen in Groningen. Dan had hij gehoor gegeven aan het verzoek van de SP om een openbaar debat te organiseren met alle aandeelhouders, provincies en gemeenten, of om deel te nemen aan in het recente SP-debat over de noodzaak en het nut van de verkoop. Maar, zowel de gedeputeerde als de vertegenwoordigers van Essent lieten verstek gaan en ze wilden niet de discussie aan met de eigenlijke eigenaren van Essent. Een compliment trouwens voor uw PvdA-collega Moorlag is hier wel op zijn plaats. Hij was wel bereid om afgelopen vrijdag zijn standpunt te verdedigen, maar dat niet alleen. In alle eerlijkheid en hij heeft het vandaag herhaald en dat siert hem gaf hij ook toe dat hij niet gelukkig is met de huidige orde in deze neoliberale samenleving. Besluiten uit het verleden leiden, wat hem betreft, tot dit besluit van vandaag. Vasthouden aan bestaande besluiten roept mij de volgende vergelijking op. Stelt u eens voor: de heer Moorlag en ik lopen samen in de woestijn. Bijvoorbeeld die van Roermond straks. We zijn daarbij op zoek naar een bron met water en we besluiten met z n tweeën om rechtsaf te gaan, maar na tien minuten komen wij erachter dat we toch linksaf hadden gemoeten. Wat doen we dan? Als SP-er keer ik dan om en ga ik alsnog linksaf en leer ik van mijn fout. De heer Moorlag kiest er dan blijkbaar voor om door te lopen en uiteindelijk te verdorsten. De heer MOORLAG: Voorzitter, ik heb een vraag voor mevrouw Veenstra. Als wij samen die tocht maken en wij constateren dat wij 50 km bij de bron weg zijn en dat 30 km verderop een nabijere bron is, welk pad neemt u dan, mevrouw Veenstra? Mevrouw VEENSTRA: Meneer Moorlag, in mijn vergelijking was de bron niet te vinden en kwamen wij tot de conclusie dat wij de andere kant op hadden gemoeten. Zo ook nu. Wij kunnen doorgaan op de ingeslagen weg van vermarkting en schaalvergroting, maar we kunnen ons ook bezinnen en terugkeren op de kleinere schaal met daarin de menselijke maat als leidraad. Mijn laatste opmerking, meneer de voorzitter. Ik roep de heer Moorlag op om de uitgestoken hand van de SP en deze keer zonder bokshandschoen aan te nemen en een nieuwe koers te kiezen en daarmee vandaag te beginnen in de energiesector om op die manier het goede voorbeeld te geven aan de collega s in de provincie Brabant die aanstaande vrijdag over nog veel meer aandelen zullen beslissen. Dank u wel. De heer LUITJENS: Voorzitter, ik ga even terug in de tijd. De eerste discussie over het vervreemden van Essent is gevoerd ten tijde van het debat over het bestuursakkoord voor de Zuiderzeelijn. Daar zijn toen al de principeafspraken gemaakt om de kip met de gouden eieren ook eieren te blijven laten leggen en voor vervanging van de dividendinkomsten te zorgen. Afgelopen juni heeft Provinciale Staten in meerderheid het formele besluit tot verkoop bekrachtigd door in te stemmen met de toekomststrategie van Essent en dat is, in mijn woorden, het zoeken van aansluiting bij een krachtige partner. Daarmee is ook uitgesproken dat het hebben van aandelen in een risicovolle energiesector geen taak van de overheid is. Tevens is toen aangegeven dat schaalgrootte van het grootste belang is in deze sector voor een krachtiger positie op de markt voor grondstoffen en kapitaal. Dit alles in het kader van het publieke belang en leveringszekerheid. En daarnaast en dan sluit ik aan bij wat de heer Moorlag zei over de taak van de overheid in deze sector heeft de overheid ook, naast de twee andere taken, het marktmeesterschap gevestigd. Een slechte positie op deze markten door zelfstandig doorgaan, heeft op termijn naar de mening van de VVD-fractie tot gevolg dat dividend en waarde zullen dalen. Dus, daar gaat de kip met de gouden eieren. Er is niets gegarandeerd. Op meerdere van de selectiecriteria voor kopers scoorde RWE het beste. De waarde en zekerheid van de overeenkomst hebben zwaar gewogen. Hoe volgens de VVD-fractie het publieke belang wordt gediend heb ik zojuist aangehaald. Tijdens de onderhandelingen werd er nog vanuit 10

11 gegaan dat op Europees niveau een gelijk speelveld zou ontstaan door het doorvoeren van de zogenaamde splitsing. Dit is anders gelopen en dat heeft al geleid tot een claim op de Staat der Nederlanden. Dit gelijke speelveld is een gepasseerd station. Het recente besluit op Europees niveau dat splitsing helemaal niet meer nodig is, heeft Essent en Nuon alleen nog maar meer op achterstand gezet en de aansluiting bij een sterke partner des te meer noodzakelijk gemaakt. Een samengaan van Nuon en Essent bleek ook al een gepasseerd station. Voorzitter, investeren in duurzame groene ontwikkeling door de energiesector is voor mijn fractie van groot belang. Dit is niet alleen besparen op fossiel, maar ook de kiem voor nieuwe economische impulsen. Bij de energiesector past een proactieve houding die moet leiden tot duurzame energie tegen een concurrerende prijs. De beeldvorming op dit terrein rond RWE is niet een positieve. Echter, de verstrekte en de verkregen informatie schept een ander, positiever beeld. Opgenomen dat RWE een convenant met duidelijke ambities op dit terrein met het Rijk zal sluiten. Ik vraag me af wat de stand van zaken omtrent dit convenant is en hoe hard dit convenant zal zijn. Het is goed om te lezen dat RWE/Essent gebruik wil blijven maken van de Nederlandse infrastructuur, waardoor Nederland en innovatief centrum voor duurzame energie kan worden. En voorzitter, ik mag aannemen dat RWE/Essent ook een actieve partner in Energy Valley is en ook zal blijven. De discussie die wij vandaag voeren, zal door iedere aandeelhoudende overheid worden gevoerd. Een aanbod van 80% van de aandelen is daarbij een grens. Wat, voorzitter, gebeurt er als meer dan 20% van de aandeelhoudende overheden tegen de verkoop stemt? Een transitiestructuur is gemaakt met daarin onder andere Enexis, Essent Milieu, risicofondsen, etc. Hoe wordt verder gegaan met de opzet van deze nieuwe bedrijven en de daarbij behorende besluitvorming? Hetzelfde geldt voor de bestemming van de financiële opbrengst van de provincie Groningen en dit alles naar de toekomst toe gezien. Voorzitter, ik wil nog twee opmerkingen maken. Bij het netwerkbedrijf Enexis gaat mijn fractie ervan uit dat zij zich zal ontwikkelen tot een modern en efficiënt netwerkbedrijf dat tegemoet komt aan toekomstig gebruik, waaronder decentraal terugleveren. Dit wordt ook wel aangeduid met de term smart grid. Mijn fractie ziet een ontwikkeling op termijn van een nationaal netwerkbedrijf voor zich. Om te beginnen zal er echter een regionale efficiency-slag tussen de verschillende beheerders in deze sector gemaakt moeten worden. Kostenbeheersing op het gebied van transport en logistiek is van het grootste belang om ook op dat vlak acceptabele tarieven te hebben. Verder zien wij wel een rol in de financiering van deze netwerkbedrijven voor institutionele beleggers. Voorzitter, er is een goede strategische partner voor Essent gevonden die bereid is een goede prijs te betalen en die in deze tijd dit ook nog gefinancierd heeft weten te krijgen. Op het gebied van de risico s en de andere criteria zijn goede afspraken gemaakt. Desalniettemin realiseren wij ons dat dit natuurlijk toch een emotioneel besluit blijft in deze onzekere tijd waar het gaat om banen, woningbouwmarkt, etc. Tot zover mijn bijdrage in deze eerste termijn en ik zie de reactie van GS graag tegemoet. De heer STEVENS: Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie wil niet automatisch meegaan op de weg van steeds verdergaande privatisering van overheidstaken. Echter, in dit geval is er aanleiding om dat wel te doen en in zekere zin voelen wij ons ook daartoe gedwongen door de rijksoverheid. Op de eerste plaats is er de splitsing. Deze is toch doorgezet. Het netwerk blijft gelukkig in handen van de overheid. Het is geen taak van de provincie om haar eigen vermogen in het afgesplitste productiebedrijf te beleggen. Daar komt bij dat het beleggen van zoveel aandelen in één bedrijf niet verstandig is. Op de tweede plaats voelen wij ons in zekere zin gedwongen om de aandelen te verkopen door de afspraken met het Rijk over het meebetalen aan het regiospecifiek pakket in verband met het niet doorgaan van de Hoge Snelheidslijn die aan het Noorden was toegezegd. Het Rijk komt haar beloften niet na en vervolgens mogen we meebetalen aan snelwegen en spoorlijnen die normaal door het Rijk worden gefinancierd en als bloody limit moet de provincie zich verdedigen tegen het beeld dat ze uit is op het grote geld. Voorzitter, wij kunnen, gezien de afspraken met het Rijk, niet anders dan verkopen. Het geld wordt volledig besteed aan voorzieningen die door de belastingbetaler worden gebruikt. Vervolgens is de vraag aan de orde of de verkoop aan RWE de meest verantwoorde verkoop is. Dat beoordelen wij op drie punten: duurzaamheid, leveringszekerheid vanuit het buitenland en het juridisch-financiële aspect. 1) Duurzaamheid. Onze fractie kan instemmen met het uitgangspunt dat duurzaamheid niet uitsluitend wordt beoordeeld op de status quo van RWE, maar dat juist ook gekeken wordt naar de gerealiseerde en toekomstige inspanningen op dit gebied. 11

12 2) De leveringszekerheid en het feit dat dit bedrijf in buitenlandse handen komt. Het College heeft naar onze mening voldoende aangetoond dat leveringszekerheid en marktwerking voldoende is gewaarborgd. Daar komt bij dat er op dit moment flink wordt geïnvesteerd in energiecentrales op Nederlands grondgebied en dat geeft aan dat ook in tijden van grote onzekerheid het van belang kan zijn dat er centrales op Nederlands grondgebied zijn gevestigd. Dat is in het belang van de leveringszekerheid van energie. 3) Het juridisch-financiële aspect. De aandeelhouders en ook het College hebben zich uitgebreid laten adviseren over de financiële en juridische consequenties van de verkoop aan RWE. Ook de Staten zijn daarover uitgebreid geïnformeerd. Alles overwegende komt de fractie van de ChristenUnie tot de conclusie dat er sprake is van een verantwoorde verkoop van de aandelen Essent aan RWE. De provincie is niet uit op het grote geld, maar gaat dit investeren in onze provincie. Daarmee komt het geld weer terug bij de belastingbetaler. De heer VAN DER PLOEG: Meneer de voorzitter, het bod zoals dat gedaan is, is niet extreem hoog, maar het beweegt zich wel aan de bovenkant van de vooraf berekende bandbreedtes. De strategische investeringen van Essent worden in principe overgenomen en de werkgelegenheid is voor vijf jaar gegarandeerd. De risico s zijn geïnventariseerd en lijken behapbaar. Al met al zijn dit elementen die duiden op een nette overeenkomst. GroenLinks is in principe voor verkoop van aandelen in het handels- en productiebedrijf. Dat heeft met de wet FIDO te maken en het speculatieve element als belegger. Het heeft ook te maken met de geringe invloed als aandeelhouder in relatie tot de mogelijkheden van andere overheidsinstrumenten. We hebben het daar vorig jaar juni uitvoerig over gehad. Mijn fractie heeft echter niet het argument gebruikt dat bedrijven als Essent niet levensvatbaar zouden kunnen zijn. Calon zegt dat geïsoleerde bedrijven als Essent geen toekomst hebben. Wij zouden er tegenover willen stellen dat vervuilende en klimaatbedreigende bedrijven geen toekomst mogen hebben en het is aan de overheden om ervoor te zorgen dat de transitie versneld wordt. Ook het element dat met een groter bedrijf goedkopere energie wordt geleverd, is door mijn fractie in dat debat niet gebruikt. Groot zijn levert voordeel op, zeker. Maar waarom dan niet de nadelen genoemd? Supergroot belemmert onder andere de efficiency en de voordelen van grootte kunnen ook door samenwerking gerealiseerd worden zonder fusie. GroenLinks heeft verder nooit beweerd dat we Essent zo snel mogelijk willen verkopen. We hebben in juni vorig jaar gesteld dat een principebesluit iets anders is dan een verkoopbesluit en anders dat Patrick Brouns vonden en vinden wij dat we wel degelijk nee kunnen zeggen. Bij de beoordeling van deze deal is voor ons van belang de tijdigheid, het vraagstuk van de kernenergie en de geloofwaardigheid van RWE als het gaat om duurzaamheid. Op de achtergrond speelt ook nog het Europees splitsingsdossier en dat is bekende problematiek. Financieel-technisch gezien lijkt het goed om nu te verkopen. Net op tijd. Die discussie is in de commissie gevoerd. Het is logisch dat energiebedrijven zich niet los kunnen rukken van de crisis. Krimp betekent minder vraag, minder afzet en overcapaciteit en dus lagere marges. Minder handel en meer risico. Financieeltechnisch lijkt deze deal goed qua tijdigheid. Echter, wie vertelt ons hoe de situatie over vijf jaar is? Wat moet de rol zijn van de overheid en de energiebedrijven in deze economische crisis? GroenLinks ziet deze crisis niet los van de klimaatcrisis en de verandering naar de groene economie en weg van de verspillingseconomie moet onze inzet zijn. Dat betekent dat je strategisch opereert vanuit de filosofie die erop gericht is en gestuurd ingezet moet worden op duurzame energie. Dus geen fossiele en nucleaire energie. Deze crisis moet, wat ons betreft, worden aangepakt om het publieke domein en dat is breder dan de eigendomskwestie te versterken. Uitstel van verkoop is in onze ogen dan ook een reële optie. Daarbovenop komt Parteigenosse Bos met zijn grijpgrage handjes. De terminologie is van Calon, over de DDR gesproken. Je haalt geld binnen en mag het direct weer inleveren. Wat een geweldige deal is dat! Een ander element is duurzaamheid. Wij hebben een, wat mij betreft, zeer eenzijdig verhaal over duurzaamheid voorgeschoteld gekregen van RWE en Essent. RWE investeert maar liefst 1 miljard aan duurzame technologie. Verbazingwekkend zo n bedrag! Maar wat te zeggen van de 13 miljard aan investeringen in kolencentrales en bruinkool? Welke bijdrage levert dat aan het oplossen van de klimaatcrisis? RWE wil investeren in windenergie en heeft de Nederlandse staat een aanbod gedaan. Dat is mooi, maar ook zonder RWE is er voldoende interesse. Ze ruiken allemaal geld en daar hoef ik hen en ook RWE niet voor te prijzen. Een andere partner met een eenduidiger groener strategie zou beter zijn. 12

13 De kernenergie. Meerdere keren hebben wij ons hier verzet tegen kernenergie in Nederland en Borssele. Binnen Essent zijn wij echter van het Groningse in de minderheid geweest. Het zij zo. Maar als wordt overgegaan tot verkoop hebben wij nog wel een aantal voorkeuren. Ons aandeel verkopen aan een publieke partij, bijvoorbeeld. Dus niet aan RWE. Als de verkoop wel doorgaat, zijn we ervoor om ons juridisch aandeel te verkopen. Belemmeringen daartoe in de aandeelhoudersovereenkomst zouden moeten worden vermeden. In principe vinden wij dat EPZ helemaal geen onderdeel moet zijn van dit contract en daarover hebben wij een motie. De VOORZITTER: De voorgestelde motie luidt als volgt: De Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 22 april 2009, gehoord hebbende de beraadslaging over de Essent aandelen, overwegende dat: - EPZ onderdeel is geworden van het contract tussen de raden van bestuur van Essent en RWE; - Het economisch eigendom van 50% aandeelhouderschap in EPZ zal overgaan naar RWE; - RWE daarmee een bepalende factor wordt voor EPZ, zijn van mening dat: - de scheiding van juridisch en economisch eigendom van EPZ een gekunstelde constructie is met als doel het omzeilen van de statuten en de bezwaren van de minister tegen deelname van RWE in de kerncentrale; - het een ongewenste constructie is; - het eigendom van EPZ integraal in publieke handen dient te blijven, en gaan over tot de orde van de dag. De motie is ondertekend door Wiebe van der Ploeg, de motie krijgt nummer 1, vormt onderdeel van de beraadslaging en wordt verspreid. De heer VAN DER PLOEG: Meneer de voorzitter, wat is ons alternatief? Dat is dat niet verkocht moet worden aan deze partij. Wel splitsen en er dient een nieuw strategisch plan te worden opgezet voor Essent, een plan dat geheel is gericht op duurzaamheid en verkennen wat de strategische samenwerkingen zijn die daarop gericht zijn en verkennen wat de mogelijkheden zijn om niet een volledige verkoop, maar een gedeeltelijke verkoop tot stand te brengen. In onze visie moeten we niet als een blinde voorop lopen in het liberaliseringstraject in het trage Europa met haar mankerende liberalisering en een niet-effectief CO 2 -emissiebeleid. Kijk naar het splitsingsdebat van de laatste weken. Het gaat weer een hele tijd stokken. We moeten als overheid en als aandeelhouders veel strakkere regels en normen stellen en vooruitstrevender strategieën nastreven. Bijvoorbeeld nieuwe klimaatwetgeving opstarten gericht op CO 2 -uitstootbeperking. We werden deze week verrast door Amerika waar een beweging op gang lijkt te komen om CO 2 zelfs in de milieuwetgeving op te nemen. Dat lijkt ons een goede weg. Het netwerkbedrijf Enexis. Er is een optimaliseringslag nodig. Het is sterk versnipperd. Wat moet bijvoorbeeld de gemeente De Marne met een minimum aandeeltje in het distributienetwerk van bijvoorbeeld Den Bosch? Wat de governance betreft, pleit het College nog voor het vasthouden van de huidige structuur. Wij zijn daar niet voor. De heer Moorlag heeft daarvoor in de commissie sterke argumenten aangevoerd: een publieke taak verdient een strakkere publieke aansturing. Als het netwerk hier in het Noorden minder rendabel is, kun je inderdaad gaan verrekenen. Daarin zijn we in overheidsland juist erg goed. Waarom zou dat hier niet kunnen? Een noordelijk netwerkbedrijf met een dikke vinger in de pap vanuit de provincies is een model dat mijn fractie niet bij voorbaat wenst af te wijzen. Bovenal vinden wij dat er transparantie nodig is en geen gekonkelfoes moet plaatsvinden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in een aandeelhouderscommissie, maar dat besluitvorming moet plaatsvinden met de mogelijkheid om er tijdig een publiek debat over te voeren. Ik ga ervan uit dat de nieuwe gedeputeerde zich daar straks voor gaat inzetten. Mijn fractie zou nu al willen inzetten op structuurversterking door het verminderen van bijvoorbeeld het aantal aandeelhouders. We hebben er kort in de commissie over gesproken en de vraag aan het College is of zij bereid is om de Groninger en Friese gemeenten te benaderen om hun aandelen in 13

14 een Enexis Holding en de bruglening over te doen en zo ja, onder welke voorwaarden dat zou kunnen. Waarom de Friese gemeenten zult u misschien denken? Het gaat om negentien gemeenten met een gezamenlijk aandelenbezit van 0,4%. Het gaat dus om heel kleine aandeelhouders. De milieupoot. Vorige week schijnt alleen Groningen ik heb het in de krant gelezen tegen de verkoop van de milieupoot in de aandeelhoudersvergadering gestemd te hebben. Het betreft hier, naar ik aanneem, de stad Groningen. In onze commissievergadering van 8 april liet Calon vooral zijn twijfel zien en was hij in de aandeelhouderscommissie niet overtuigd geraakt en heeft zich het recht voorbehouden om straks tegen te stemmen. Wij maken ons daar zorgen over. Is het niet de prijs, dan is het wel de werkgelegenheid en ik verzoek het College om een brief over deze kwestie te schrijven waarin het belang van Groningen nader uit de doeken zal worden gedaan, zodat wij daarover kunnen beraadslagen. Tot zover mijn eerste termijn, voorzitter. De heer ZANEN: De vraag omtrent de verkoop van de aandelen Essent is eerder aan de orde geweest in de Staten en toen is ten principale besloten om akkoord te gaan met de vervreemding. Uiteraard is daarbij de vraag aan de orde geweest of je eisen kunt stellen waaraan het overnemende bedrijf moet voldoen en of je invloed op dat bedrijf kunt uitoefenen op enig ander moment. Ik denk dat we het onszelf moeilijk hebben gemaakt en niet alleen door die principiële keuze, maar ook doordat we een opvatting hebben ontwikkeld over de bestemming van de opbrengsten van die verkoop. Wij hebben gezegd dat we de gelden in hoge mate willen gebruiken voor de financiering voor het Regio Specifieke Pakket, de projecten die in de plaats zijn gekomen van de Zuiderzeelijn die niet doorging. Al die projecten zouden voor een groot deel gefinancierd moeten worden uit deze opbrengsten. Dat maakt dat we een moeilijke discussie voeren als we de principiële stellingname van verkoop niet gestand zouden willen doen. De vraag is of er elementen in die transactie zitten die we liever uit die deal zouden willen halen, omdat we vinden dat dit daar niet bij hoort. Het gaat dan bijvoorbeeld om het netwerkbedrijf. De rijksoverheid heeft daarvan gezegd dat dit niet betrokken dient te zijn bij de verkoop. Het gaat ook om de discussie over de kernenergiecentrale waarvan ook op nationaal niveau is gezegd dat er vanuit de politieke overheid greep op moet blijven bestaan. Voorzitter, daarover sprekend, hebben wij als Partij voor het Noorden naar dat idee van het netwerkbedrijf gekeken. Er is zojuist ook al door GroenLinks aan gerefereerd. Het gaat om het idee van de inrichting van een noordelijk netwerkbedrijf. Nu is de mogelijkheid daar om erover te discussiëren. Je zou er in hoge mate mee aan de slag kunnen gaan. Waar gaat dat dan om? Het gaat erom dat je een bedrijf hebt dat van onszelf is, dichtbij en met haar hoofdkantoren hier in het Noorden, waarbij het onderhoud ten behoeve van klanten niet ver weg wordt gedaan, maar in de buurt. Dat is in het verleden een der kritiekpunten geweest, namelijk het steeds verder weg verdwijnen van de organisatie van het onderhoud. Bovendien kun je een eigen beleid voeren als het bijvoorbeeld gaat om de opwekking van elektriciteit door kleine bedrijven en opwekkers. Dat zou naar ons idee een mogelijkheid zijn en daar willen wij graag de mening van het College over horen. Het tweede punt betreft de kerncentrale. Is het niet mogelijk dat Delta die kerncentrale overneemt? Het zou een soort ruil kunnen zijn met Essent als het gaat om de kolencentrale. Essent moet zich dan redden met kolen, want dat is een van haar kernactiviteiten die zij op verschillende wijze gestalte wil geven. Geef ze dan die ruimte en haal het kernenergieverhaal eruit, zodat je helemaal zelf kunt bepalen als Nederlandse overheid hoe een en ander bij Delta toegaat. Daar moet dan verder over gesproken worden. Voorzitter, de Partij van de Arbeid heeft een kritische invalshoek gekozen bij de discussie en daar voel ik mij zeer wel bij. De heer Moorlag komt tot de conclusie dat sturing via aandelen niet de meest duidelijke effecten kan hebben en dat je wellicht veel beter via wetgeving zou kunnen werken. Die conclusie delen wij. De VVD heeft niet gezegd dat zij voor een regionaal netwerk is, maar heeft wel aangegeven dat op regionaal niveau het een en ander moet gebeuren voordat er een nationaal netwerk kan ontstaan. Ik ben benieuwd hoe dat in de ogen van de VVD precies uitgewerkt zou moet worden. Tot slot, zou ik willen zeggen dat ik graag een reactie hoor op de twee punten die ik heb genoemd, namelijk het noordelijk netwerkbedrijf en de kernenergiecentrale. De heer DE VEY MESTDAGH: Voorzitter, met de Partij van de Arbeid was D66 hier in Groningen oorspronkelijk tegen de splitsing van de energiebedrijven. Afgelopen juni heb ik namens D66 betoogd dat als we de zaak zouden gaan verkopen, er zicht zou moeten zijn op de bestemming van de gelden die verkoop oplevert. Aan de ene kant hebben we er al enigszins zicht op. We cofinancieren er onder andere RSP mee, maar voor het overige moeten we formeel nog een beslissing nemen. Wat dat betreft hebben we ook in de commissie gezegd, aansluitend op het CDA, dat we vooral moeten gaan kijken naar het veilig stellen van de inkomsten. De ramp is niet te overzien als Bos en Balkenende in 14

15 2011 bezuinigingen gaan doorvoeren op de provincies welke bezuiniging nog eens bovenop de inkomstendaling komt met betrekking tot het dividend van Essent. De reden tot verkoop. Je kunt je afvragen of de provincie aandeelhouder moet willen zijn van een puur commercieel bedrijf zoals na splitsing overblijft, in een geliberaliseerde productie van energie in Europa. De tweede reden tot verkoop zou kunnen zijn dat een deel van de opbrengst in feite al belegd is in met name het RSP. Er is nog een derde reden die ik hier nog niet heb horen noemen. Dat is de vraag of we sowieso niet moeten verkopen in het kader van de wet FIDO. We mogen immers geen aandelen hebben van bedrijven die een andere rating hebben dan een A-rating. De vraag is wat er na de splitsing gebeurt. Het productiebedrijf is per definitie risicovoller dan het netwerkbedrijf en het zou heel goed kunnen er zijn specialisten die dat bevestigen dat de rating van zo n bedrijf zal dalen. Het voorbeeld van de dat bedrijf in Zeeland dat door de SP werd genoemd, overigens een nog niet gesplitst bedrijf, geeft aan dat het bedrijf door de investering in zonenergie al op een A-rating uitgekomen is. Je kunt dus verwachten dat als ze gaan splitsen, de rating verder zal gaan dalen. Datzelfde risico en dat is een groot risico loopt het Essent productiebedrijf. Als je dan tegelijkertijd het risico loopt dat als je nu niet verkoopt, door de lage rating ook nog de opbrengst van zo n bedrijf behoorlijk lager zal uitkomen, kun je je afvragen of dit niet het juiste tijdstip is om te verkopen. Kortom, de Splitsingswet en de wet FIDO, naast de investering die we eigenlijk al hebben gedaan in het RSP, verplichten ons eigenlijk tot verkoop. Voorzitter, de externe rapportage in Limburg en Brabant en de informatie die we zelf hebben gehoord, zijn duidelijk. Volgens de laatstgenoemde informatie staat dat we op dit moment een redelijk goede deal sluiten, zowel qua behoud van het aantal arbeidsplaatsen als de leveringszekerheid en de duurzaamheid. De vraag aan het College is of het College kan toezeggen om een plan te maken ter compensatie van de dividendgelden eigenlijk is dat een vraag die het CDA ook al heeft gesteld en om dit plan aan ons voor te leggen. Naast het Rijk en onze provincie hebben wij natuurlijk ook nog te maken met andere aandeelhouders, zoals Brabant en daar zou het wel eens niet kunnen lukken, waarmee de hele deal van tafel is. Voorzitter, wat is ook al weer het noodscenario in verband met het Regiopakket Zuiderzeelijn? En heeft Karin al gebeld in verband met de tram? Duurzame energie. Nederland is er met de overheid als enige aandeelhouder van productiebedrijven niet in geslaagd om de topsalarissen op een zeker en redelijk niveau te houden. Nederland is er wel in geslaagd om in de onderste regio van Europa terecht te komen wat betreft het opwekken van duurzame energie. Dat is heel merkwaardig als je tegelijkertijd een aantal fracties hoort zeggen dat het zo belangrijk is om aandeelhouder te blijven. Misschien is het zelfs wel zo dat het beter is om het productiebedrijf over te laten nemen door Duitsers, want daar is men immers zo n beetje voorloper in Europa op dit gebied. Met voldoende overheidsbemoeienis van onze kant, maar ook vanuit het Rijk, en anders dan het aandeelhouderschap kun je blijkbaar veel meer bereiken dan wij tot nu toe hebben gedaan. Ik heb overigens begrepen dat het investeringsprogramma van Essent eerst in een convenant stond en nu zal worden omgevormd tot een daadwerkelijke overeenkomst, zodat dat investeringsprogramma duurzame energie veilig gesteld wordt. Voorzitter, in dit kader heeft D66 meermalen gepleit voor besteding van de opbrengst van Essent aandelen voor een ruim deel in Energy Valley en met name in de duurzame energie. Dat zou ook iets kunnen zijn wat wij als Staten kunnen doen. Dat is ook een van de redenen waarom D66 de Begroting 2009 door het gebrek van zicht daarop, terwijl wel honderd miljoen in de tram wordt geïnvesteerd, heeft afgekeurd. Voorzitter, de belangrijkste vraag is eigenlijk wat wij met die centen gaan doen. Naast zo n plan om een gelijkwaardige inkomstenstroom te genereren in de toekomst voor het wegvallen van het dividend zullen er meer centen over zijn. Wij zouden graag zo spoedig mogelijk inzicht willen krijgen in waar we die centen volgens het College aan zouden kunnen besteden en we zouden daarover in de Staten willen debatteren. Of kan het geld alleen op de bank? Dan kun je je afvragen hoe het met die grijpgrage vingers zit waar de GroenLinks-fractie al over sprak. Is overwogen om, in plaats van het omzetten van aandelen Essent in geld, een deel van de aandelen om te ruilen tegen aandelen RWE? Dat zou ook verhinderen dat die grijpgrage vingers in onze kas zitten. Tot zover mijn eerste termijn, voorzitter. Mevrouw HAZEKAMP: Voorzitter, een van de redenen die wij hoorden voor de positieve houding van GS ten aanzien van de verkoop van Essent was dat anders het provinciale aandelenbelang en de 15

16 beïnvloedingsmogelijkheden op grond daarvan zouden verwateren en dat de financiële risico s voor de provincie zouden toenemen. De toekomst van Essent was namelijk in gevaar. Maar ook nu zijn alle garanties, inclusief de garantie over het voortbestaan van Essent, over vijf jaar gewoon weg. Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het algemeen belang van energievoorziening en de leveringszekerheid zodanig dat de overheid hierbij een belangrijke rol zou moeten spelen en ook zou moeten blijven spelen. Dat hebben wij vorig jaar juni ook al aangekondigd. Dat vinden wij vooral vanwege de continuïteit in leverings- en voorzieningszekerheid, de prijs en hierbij doel ik niet op de prijs van de aandelen, de kwaliteit van de energie en de duurzaamheid. Volgens het College zijn al deze belangen voldoende gewaarborgd, maar wij hebben daar grote twijfels over. Vanaf het moment dat RWE in beeld kwam als koper, werd al openlijk getwijfeld of dit bedrijf nu wel de ideale overnamekandidaat was. RWE heeft immers een uitgesproken slechte reputatie op milieugebied. Het bedrijf is groot in de winning en verbranding van bruinkool en steenkool en ziet daarnaast veel heil in kernenergie. Om bruinkoolwinning mogelijk te maken, wordt op ongekend grote schaal grondwater uit de omgeving onttrokken. Dat gebeurt bijvoorbeeld niet ver van de Nederlandse grens in Limburg wat grote gevolgen heeft voor het Nationale Park De Meinweg. Dat Nationale Park ondervindt namelijk grote schade door verdroging. RWE is nog vuiler dan al blijkt uit de winning van bruinkool. Als het gaat om schone energie, zoals zonenergie, waterenergie en windenergie, geeft RWE niet thuis en hoort het bedrijf bij de slechtste presteerders van Europa. RWE wil daarnaast graag investeren in kernenergie en dat is toch iets waar de provincie zich duidelijk tegen heeft uitgesproken. Of toch niet? Kernenergie is nog altijd een van de allervuilste vormen van energie, al willen sommige voorstanders ons anders doen geloven. Ze wijzen op het feit dat energieopwekking via kernsplitsing weinig CO 2 oplevert en daarom schoon zou zijn. Dat is echter een eenzijdige en daardoor een zeer onjuiste conclusie. Het grote probleem van kernsplitsing is dat in het proces grote hoeveelheden nucleair afval wordt geproduceerd dat tien duizenden jaren radioactiviteit blijft uitstralen en daardoor een groot gevaar vormt voor al het leven op onze planeet. Dat RWE grote plannen heeft op het gebied van de kernenergie blijkt uit de achtergrondinformatie die bij de verkoopstukken zat van Essent. Daarin is te lezen dat RWE de verkoopprijs zal verhogen als het bedrijf een vergunning krijgt om een tweede kerncentrale te bouwen in Nederland. Zo is de verkoopprijs die RWE uiteindelijk betaalt voor Essent afhankelijk van de kerncentralebonus. Dat Essent en de aandeelhouders daar ook niet vies van zijn, is duidelijk. Dat bleek trouwens ook al uit de selectiecriteria die werden gehanteerd voor de bepaling van welk bedrijf in aanmerking zou komen voor de overname. Tijdens een presentatie van een aantal maanden geleden die werd gehouden in deze zaal, is heel duidelijk gemaakt dat het van belang was op welke plek in de waardeketen de overnamepartij actief zou zijn. Daarbij werd expliciet de toegang tot kernenergie genoemd. Voorzitter, daarmee is het antwoord op de vraag of RWE een goede koper zou zijn voor Essent een duidelijk nee. De verkoop van Essent aan RWE zal slecht zijn voor het milieu, omdat het bedrijf vooral geïnteresseerd is in bruinkool, steenkool en kernenergie en het zijn natuur en milieu, mensen en dieren die uiteindelijk de prijs zullen betalen voor de verkoop van Essent aan RWE. Wat ons betreft is dat een te hoge prijs. Dank u wel. De VOORZITTER: Hartelijk dank. Daarmee hebben we de eerste termijn van de kant van de Staten gehad en ik begrijp dat de gedeputeerde meteen wil antwoorden. Ik stel voor dat we daarna koffiepauze houden en dan kunt u de beantwoording en alle beschouwingen overwegen, waarna we de tweede termijn zullen afmaken. De heer CALON (gedeputeerde): Het lijkt mij handig om het direct in één keer te doen, voorzitter. Het is interessant om naar uw bijdragen te luisteren, want er zijn mensen die de discussie van vorig jaar nog eens over willen doen. Dat is onder andere de SP die een dergelijk betoog heeft gehouden inclusief verkeerde citaten en er zijn mensen die de discussie over de toekomst over de netwerkbedrijven en de aanwending van de gelden hier nu ook willen gaan voeren. Ik dacht toch dat de discussie vandaag zou gaan over de verantwoording, zoals Eisse Luitjens terecht heel treffend in zijn bijdrage zei: het kiezen voor de langetermijnstrategie van Essent. Daar is toen in deze Statenzaal mee ingestemd en wij hebben toen gezegd dat wij achteraf verantwoording zouden afleggen over de stappen die daartoe zouden leiden. Dat betekent in feite de vervreemding van de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf aan RWE. Dat impliceert: het nemen van aandelen in de verschillende SPV s en in het netwerkbedrijf. Dat is volgens mij wat vandaag voorligt en niet de discussie of Essent al dan niet moet worden verkocht. Ik ben zeer graag bereid om hetzelfde debat weer aan te gaan en ik zal nog wat argumenten noemen, maar ik wil er wel op wijzen aan het begin van dit debat dat we dit 16

17 vorig jaar al hebben gevoerd. Ik ben een consistent bestuurder en ik vind dat als de Staten een besluit nemen, GS dat gewoon moeten uitvoeren en geen andere zaken moet gaan doen. De internationale context. Er is niet één argument dat alleen maar verantwoordelijk is om deze stap te nemen. Er zijn mensen die zeggen in deze zaal onder andere Piet de Vey Mestdagh dat de splitsingswet nu eenmaal is aangenomen, alhoewel wij er als provincie Groningen tegen hebben geprotesteerd: in opdracht van uw Staten hebben wij daarover in 2004 een brief geschreven dat in die situatie je juist heel snel moet verkopen, want je komt at risk te verkeren. Je mag niet eens beleggen in een bedrijf dat commercieel is en risico neemt, zoals Roel Stevens zegt. Dat is één argument, maar er zijn meer argumenten. Het hoofdargument is eigenlijk dat de consolidatie of opschaling van energiebedrijven al decennia lang aan de gang is. Wij hebben niet meer een energiebedrijf van dorp x of provincie y. Zo zijn we begonnen. Sterker nog, we zijn ooit begonnen met private energiebedrijven in dit land. Toen er enigszins ordening aangebracht moest worden en dat op sommige plekken niet gebeurde, heeft de overheid het initiatief genomen op verschillende plekken. Gemeenten en provincies hebben energiebedrijven overgenomen of zelf gesticht en die zijn geconsolideerd. Vroeger was het energiebedrijf Provincie Groningen, daarna de EGD (de Elektriciteitsmaatschappij Groningen en Drenthe), daarna EDON, samen met Overijssel en nu Essent, samen met Brabant en Limburg. We weten ook dat de wereld groter wordt en die mensen die denken dat je als een Hansje Brinker de vinger in de dijk kunt steken om de grote boze wereld buiten te houden vanuit de gedachte ik leef in Nederland en niet in Europa of de wereld, leven in het verleden. Voorzitter, ik vind dat wij naar de toekomst moeten kijken. Is groot altijd beter? Nee, groot is niet altijd beter, maar ik kan u wel zeggen dat de leveringszekerheid en de tariefstructuur en zelfs de klantvriendelijkheid van het huidige Essent beter is dan die geweest zou zijn met al die kleine provinciale en gemeentelijke bedrijfjes die we twintig jaar geleden hadden. Ik kan u ook zeggen dat over vijfentwintig jaar het Nederlandse gas op is en als er dan in Europa grote bedrijven zijn die langetermijncontracten moeten afsluiten om grondstoffen te verwerven is dat nodig om gas en stroom te kunnen maken en te leveren. Natuurlijk heeft u gelijk als u zegt dat RWE veel in bruinkool investeert en dat is precies omdat de Duitse regering een aantal jaren geleden heeft besloten om de kerncentrales te sluiten. De Duitsers hebben geen gas of olie en dat is precies de reden waarom ze daar zo veel in bruinkool investeren. Het is inderdaad waar, zoals Piet de Vey Mestdagh zei en iemand anders vroeg, dat er nu een duurzaamheidconvenant is ondertekend door RWE en de Nederlandse regering. Dat is er en daar staat in dat al die investeringen die Essent zou gaan doen in duurzame energie, doorgezet worden. En ja, meneer De Vey Mestdagh, het is ook zo dat dit niet slechts een convenant is, maar een keihard contract. Het is niet zo dat andere partners die in het biedingproces aanwezig waren, geen kernenergie hadden. Degenen die zeggen dat je niet aan RWE moet verkopen, omdat het dikke smeerboel is, kijken niet naar wat daar achter gebeurt, wat het bedrijf presteert en wat de concurrenten doen. Ik vind wel dat we de vergelijking objectief en netjes moeten houden. Wij gaan dus niet het bedrijf verkopen, omdat we snel veel geld willen cashen. We gaan het bedrijf ook niet verkopen omdat schaalvergroting altijd beter zou zijn. We gaan dit bedrijf verkopen, omdat de Nederlandse regering tegen onze zin de Splitsingswet heeft aangenomen en omdat het ons niet gelukt is en daar baal ik nog steeds van om een fusie met Nuon tot stand te brengen om op Europees niveau via een holdingconstructie wel die markt- en inkoopkracht te organiseren. Wij gaan dit bedrijf vervreemden aan RWE, omdat wij denken dat het op langere termijn beter is voor onze burgers qua leveringszekerheid en qua prijs voor gas en voor stroom. Natuurlijk moet je daar voorwaarden aan stellen. Werkgelegenheid, duurzaamheid, ze zijn allemaal genoemd en wij zijn van mening dat daar heel goed aan wordt voldaan. Wij hebben alle informatie aan de commissie gegeven. Wij vertrouwen niet zo maar op iemands blauwe ogen, mevrouw Veenstra. Daarom hebben we ook contracten afgesloten met allerlei boeteclausules erin. Overigens, ik moet u zeggen dat ik een puberzoon van zestien jaar heb en de conclusie van dit debat zou, wat mij betreft, ook kunnen zijn dat mijn vertrouwen in mijn puberzoon van zestien wellicht iets groter is dan uw vertrouwen in uw puberzoon van dertien, maar dat heeft niet zo veel met RWE te maken. Over het discussiëren met de echte eigenaren van Essent ben ik overigens ook heel principieel. De echte eigenaren van Essent zitten hier. Dat zijn de Staten van Groningen en de leden daarvan zijn gekozen door de burgers van Groningen. Daar legt het College verantwoordelijkheid af en nergens anders. De vragen over Energy Valley. Alle verplichtingen die Essent met betrekking tot duurzaamheid is aangegaan, komt hetzelfde bedrijf Essent met een andere aandeelhouder namelijk niet meer de Nederlandse overheden, maar RWE gewoon na. Ik sluit hiermee het blokje PLB-RWE af. Smart grid. Als het over het net gaat, moeten wij ons houden aan het advies van de commissie Kist. Dat betekent dat we ook daar een consolidatieslag krijgen, dus vergroting, en een 17

18 rationalisatieslag, dus geen twee netten in hetzelfde gebied. Het is immers inefficiënt als er twee of drie autootjes van verschillende bedrijven (Nuon, Eneco en Essent) naar een of meer lekke leidingen op dezelfde plaats moeten rijden. Dat kan beter één autootje doen. Dat moet dan wel lokaal gebeuren, want je laat geen autootje vanuit Den Bosch naar Delfzijl rijden. Dus dat moet allemaal efficiënter gemaakt worden. Wat mij betreft komt er een landelijk net, maar het is de vraag of je dat goed en snel genoeg kunt realiseren en ook kunt operationaliseren met het doel om een defect snel aan te sturen en te repareren. Het zou ook kunnen dat je eerst komt tot regionale netten, zoals Wiebe van der Ploeg zei en ook Teun Jan Zanen en dat je die uiteindelijk inbrengt in een landelijke constructie. Dat zou bij TenneT kunnen zijn of een landelijk netwerkbedrijf. Ik vind niet dat we deze discussie hier af moeten sluiten, want dat is werk dat voor ons ligt. De governance. Daar valt ook veel over te zeggen. Ik denk dat we ons aan de regels moeten houden die daar nu voor gelden. Financieel-technische aspecten. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze koper in staat is geweest om de koop financieel rond te krijgen tegen dermate voor de provincie gunstige financiële voorwaarden en dat ik niet verwacht, meneer De Vey Mestdagh, dat de rating daardoor zal dalen. Er zijn niet veel partijen die dat kunnen en die daarvoor genoeg cash hebben en genoeg eigen vermogen. Ik denk en dat heb ik al eerder betoogd tegen Wiebe van der Ploeg dat wachten heel onverstandig zou zijn. Op de eerste plaats scoort dit bedrijf op alle criteria het beste en op de tweede plaats is uitstel vanuit energiepolitiek oogpunt onverstandig en op de derde plaats is het vanuit financieeltechnisch oogpunt nog veel onverstandiger. Ik zet even de pet op van portefeuillehouder financiën. Ik verwacht niet en dat is gebaseerd op ervaring dat balansen van bedrijven die nu in feite tekort zijn vanwege te weinig eigen vermogen (met te veel leverage in vakjargon) de eerste tien jaar niet zo kort zullen blijven. Ik denk dat financieringscondities de komende vijf tot tien jaar niet beter zullen worden dan ze nu zijn. Wat mij betreft moet je niet wachten, want dat zou buitengewoon onverstandig zijn. De bezuiniging van Parteigenosse Bos. Er zitten drie partijen in het kabinet. De heer Rouvoet zit daar ook. Het is overigens niet alleen meneer Bos, want als het alleen om hem zou gaan, zou ik hem nog wel weten te overtuigen. Volgens mij is het zo in Den Haag dat de SP vindt dat de provincies maar afgeschaft moeten worden, dat de VVD vindt dat er een gesloten huishouding moet komen en dat de ChristenUnie en de PvdA vinden dat het een beetje minder kan. Alleen de vrienden van het CDA vinden dat je de provincies niet al te veel voor de voeten moet lopen. Die kwestie wil ik dus niet exclusief verbonden verklaren met Parteigenosse Bos of de andere mensen daar. Het is een vrij breed fenomeen. Wat betreft de gelden, daarover hebt u al een besluit genomen. U hebt een besluit genomen om het RSP te cofinancieren. U hebt vorig jaar inzicht gehad in mijn stuk en mijn presentatie Financieel perspectief op de lange termijn en hoe wij dat geld zouden moeten beleggen om hetzelfde rendement te halen. Patrick Brouns maakt één opmerking die mij zorgen baart. Hij zei dat het bedrag eerst veilig gesteld moet worden om het jaarlijkse dividend binnen te krijgen. Volgens mij staat er in het coalitieakkoord en volgens mij is afgesproken dat we eerst het bedrag veilig stellen om het RSP te cofinancieren. Sterker nog, daar heeft u allemaal mee ingestemd. En dan zouden wij iets moeten doen wat in strijd is met uw besluit. Dat doe ik niet graag, voorzitter, en dat zal ik dus ook niet doen. Hoeveel geld je dan opzij moet zetten om de jaarlijkse dividendstroom te voeden, staat in het stuk dat u al heeft ontvangen. Dat hangt van het renteniveau af en dat weet de heer De Vey Mestdagh ook. Als de driemaands Euribor op 1,5% staat, dan heeft u aan het totale vermogen uit deze transactie niet eens genoeg om dat dividend op peil te houden. Dus dan kunt u het RSP niet meer cofinancieren en dan handelt u in strijd met uw eigen regels. Ik zou wat uitkijken met dit soort boude uitspraken. Ik zou die discussie voeren als we deze discussie hebben afgerond. Wat mij betreft staat dus op de eerste plaats cofinanciering RSP en op de tweede plaats, zoals ook in het coalitieakkoord staat en dat is nog geen Statenbesluit, dient een bedrag te worden afgezonderd dat een jaarlijkse voeding geeft aan ESFI. De hoogte is door u te bepalen en vervolgens wordt de verdeelsleutel 1/3 en 2/3 toegepast, zoals in het coalitieakkoord staat, want daar voel ik mij aan gebonden. Heeft Karin gebeld over de tram? Nee, Karin heeft niet gebeld. We sms-en wel heel erg veel. Formeel is het zo dat het Milieubedrijf onder de Raad van Bestuur valt en dat de aandeelhouders er niets over te vertellen hebben. De Raad van Bestuur kan dit onderdeel zonder meer verkopen. Wij zullen er in deze Staten nog op terugkomen. De gemeente Groningen vond in de betreffende vergadering er waren acht criteria waaraan moest worden voldaan dat de criteria 5 t/m 8 op dezelfde zwaarte moesten worden meegewogen als de criteria 1 t/m 3. De vertegenwoordiger van de gemeente Groningen, niet zijnde de wethouder ik zie de wethouder nooit op die aandeelhoudersvergadering, maar dit terzijde, las voor wat B en W hadden besloten, namelijk dat die criteria gelijk moesten zijn, want anders zouden ze tegen stemmen. Michiel Boersma zei daarop 18

19 dat die criteria gelijk behandeld zouden worden en vervolgens stemde die vertegenwoordiger toch tegen. Ik vond dat een beetje rare gang van zaken, voorzitter, en dat vond de rest van de vergadering ook. Wij houden ons gewoon aan die acht criteria. Kernenergie, de motie van GroenLinks. Ik kom nog even terug op wat Wiebe van der Ploeg zei, namelijk dat het een goede deal is. Ja, inderdaad het is een heel goede deal. De enige deal in Europa van de laatste tien of vijftien jaar die beter is, is volgens mij Gaz de France die het kernenergiedeel van British Power in zijn geheel koopt. Dat betekent dat alle kernenergie van Engeland in handen is gekomen van een Frans bedrijf. Gezien de historie tussen die twee landen, kunt u zich gekkere dingen voorstellen in West-Europa? Ik niet. Wij zitten er qua verkoopopbrengst net onder en de deal is dus heel erg goed. Er is voldoende nationale en Europese wetgeving die het hebben van kernenergiecentrales in buitenlandse handen in West Europa regelt. Er is dus geen enkel argument, behalve misschien een emotioneel argument, om te menen dat een Nederlandse kerncentrale in Nederlandse handen moet zijn. Het zou overigens ook wat hypocriet zijn, want 20% van onze stroomconsumptie is import en daarvan is weer 80% kernstroom. Het punt bij Delta ligt heel anders. De reden waarom daar in de statuten staat dat de centrale in overheidshanden moet blijven, is dat na de fusie Delta is het resultaat van een fusie, zoals vele andere energiebedrijven de werknemers de ambtenarenstatus hadden, de zogenaamde B3-status. Dat is de enige reden waarom dat in de statuten staat. Een andere reden is er niet. Als Delta niet toestaat dat RWE het betreffende aandeel van Essent koopt, dan is voorzien in een mogelijkheid van een splitsing in een juridisch en economisch eigendom. Daar kan niemand iets tegen doen. Volgens mij moet je daar ook niets tegen doen. Sterker nog, wij hebben zelfs aangeboden aan een aantal bewindslieden, de minister-president, de minister van Economische Zaken en de minister van Financiën, om dat gedeelte over te nemen, zoals ook in het verleden al vaak is aangeboden aan meneer Brinkhorst om de energiebedrijven over te nemen om ze in overheidshanden te houden. De antwoorden waren nee, zijn nee en blijven nee. Zij weten ook dat er voldoende Nederlandse en Europese wetgeving is om een en ander af te dekken. Zij weten ook dat ze dit niet kunnen betalen en dat het buitengewoon onverstandig zou zijn om daar je maatschappelijk geld in te stoppen. Ik ben het dus met iedereen eens die zegt: haal je geld eruit en investeer dat in andere maatschappelijke doelen die je als provincie na wilt streven. Ik moet dus de motie van GroenLinks ontraden, voorzitter. Ik dacht dat ik hiermee alle antwoorden had gegeven. Ik wil u zeggen dat ik een compliment wil maken aan de mensen van Essent, de Raad van Bestuur, en alle adviseurs, want zij hebben hier ongeveer vijf of zes jaar hard aan gewerkt in moeilijke omstandigheden in een instabiel politiek klimaat in Den Haag, waar zij niets aan kunnen doen. Het is belangrijk dat de medewerkers van Essent die het bedrijf gebouwd hebben, door kunnen blijven werken voor dat fantastisch bedrijf. Ik hoor ook wel eens gekanker op Essent, maar ik wil hier ook zeggen dat als je naar de officiële benchmarks kijkt prijs, kwaliteit, klanttevredenheid dan komt Essent er heel goed uit in relatie tot de concurrent. De medewerkers van Essent mogen trots zijn op hun bedrijf en die verdienen een aandeelhouder die kapitaalkrachtig is en de investeringen kan doen die in de toekomst nodig zijn. De klanten van Essent, ook onze burgers, verdienen een aandeelhouder die ervoor zorgt dat ook in de toekomst tegen redelijke tarieven en met een heel grote mate van leveringszekerheid, energie geleverd kan worden. De Staten van Groningen verdienen het dat hun maatschappelijk kapitaal waar u over gaat, want u bent er de eigenaar van, niet in een commercieel bedrijf wordt gestopt, maar in doelen die uw Staten hier afspreken. Voorzitter, ik dank u wel. De VOORZITTER: Hartelijk dank. Dan zijn we gekomen aan het einde van de eerste termijn en dan schors ik de vergadering voor de koffiepauze. U kunt zich dan beraden binnen en tussen de fracties voor zover u daar behoefte aan heeft. Schorsing voor de koffiepauze. De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. We gaan over op de tweede termijn en het woord is aan de heer Moorlag. De heer MOORLAG: Voorzitter, wat er in de eerste termijn is gewisseld, kan voor een groot deel worden onderschreven. Ik heb nog wel een aantal opmerkingen richting de SP die zich ook het meest kritisch heeft getoond over de overeenkomst die nu voorligt. Merkwaardig is dat ik uit de mond van de SP hoor dat wij toch vooral onze dividenden moeten koesteren uit commerciële business, een 19

20 business die steeds meer is te typeren als tricky business. Het enige wat ontbrak was een voorstel van de SP om provinciale middelen te gaan beleggen in aandelen van bijvoorbeeld KPN of ING en dergelijke om in de toekomst nog wat meer dividend te ontvangen. Het is wel duidelijk dat er bij de SP wat zand tussen de kiezen zit, namelijk wat zand uit de SP-woestijn. Maar ook andere fracties hebben zich kritisch betoond waar het gaat om bijvoorbeeld zaken als bruinkoolwinning. Dat raakt precies de kern van mijn betoog in de eerste termijn, want kun je een bedrijf als RWE verwijten dat ze aan bruinkoolwinning doen? Is daar de kritische factor in of een bedrijf in private handen is of dat het een overheidsbedrijf is? Voorzitter, het is mijn stellige overtuiging dat dit niet het geval is. Vattenfall bijvoorbeeld zit in atoomstroom, in kernenergie en ook fors in bruinkool. In die zin kun je dus niet zeggen dat het eigendom in private of publiek handen de onderscheidende factor is. Het is heel simpel. Het is wat een overheid toelaat. Blijkbaar laat de Duitse overheid toe dat er bruinkool wordt gewonnen en dat er dorpen moeten verdwijnen. Daar zit de sleutel. Het is dan ook mijn overtuiging dat de overheid hier een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om wetgeving, toezicht en beprijzing. Privaat of publiek aandeelhouderschap is daarin niet de beslissende factor. Wat hier vandaag niet is genoemd, maar afgelopen vrijdag wel in het debat, is dat de SP zich principieel tegen de verkoop keert. Dat heb ik goed begrepen en ik zie mevrouw Beckerman ook knikken. Maar tegelijkertijd constateer ik dat op een aantal plaatsen sprake is van een vorm van gedoogverkoop door de SP. Ik heb begrepen dat hedenochtend de gemeente Pekela heeft ingestemd en volgens mij is de wethouder daar nog in functie. Als de stad Groningen gaat instemmen, lijkt mij ook dat de wethouders in functie blijven. Ik denk dat de term gedoogverkoop hier goed op zijn plaats is. De VVD heeft een aantal behartigenswaardige opmerkingen gemaakt over een nationaal of noordelijk netwerkbedrijf. Daar ligt volgens de PvdA-fractie nog een forse opgave. Met betrekking tot de motie volgen wij de redenering van het College en dat betekent dat de motie niet door ons zal worden gesteund. Ik volsta hiermee, voorzitter. De heer BROUNS: Voorzitter, vanuit de CDA-fractie kan mijn bijdrage in tweede termijn kort zijn. Ik zou in ieder geval de zorgen zoals die door gedeputeerde Calon zijn verwoord, weg willen nemen. Het laatste dat ik in deze tijden wil is dat de heer Calon de Statenzaal met een bezorgd gemoed verlaat. Ik heb inderdaad het woord eerst gebruikt, maar ik heb dat wel in een bepaalde volgorde in mijn betoog gebruikt en aangegeven dat wij achter de afspraken staan zoals die gemaakt zijn. Het is inderdaad zo dat wij de gelden die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het RSP uiteraard zullen aanwenden en dat wij daarna eerst het dividend veilig willen stellen en dan gaan praten over de invulling 1/3 en 2/3. Daarbij heb ik aangegeven dat als het gaat om de wijze waarop we dat dividend willen aanwenden, en de wijze waarop we die 1/3 en 2/3 gaan invullen, wij er als Staten graag bij betrokken willen zijn. Ten aanzien van de motie kan ik mij bij de woorden van de PvdA aansluiten en zullen wij die motie niet steunen. Dat was het, voorzitter. Mevrouw VEENSTRA: Voorzitter, ik zal allereerst reageren op de opmerkingen die zojuist door de heer Moorlag zijn gemaakt, namelijk dat we willen vasthouden aan de dividenden, terwijl dit commercieel geld is, etc. Meneer Moorlag, ik ben net als u niet gelukkig met de huidige orde, maar op dit moment kiezen wij vanuit onze optiek voor het minst kwade. Dat betekent voor ons het vasthouden aan de dividenden en het uitoefenen van zeggenschap via het aandeelhouderschap. Dat er sprake zou zijn van gedoogsteun aan de verkoop door SP-wethouders die blijven zitten, ondanks dat toch besloten wordt tot verkoop... tja, er is nu eenmaal sprake van een democratisch proces en als de raad in Pekela in meerderheid besluit over te gaan op verkoop, leggen wij ons daarbij neer. Ik zie die verdeeldheid op meerdere plekken. Ik kan mij herinneren dat uw Tweede Kamer-fractie niet voor de verkoop was en u het hier wel bent. Aan de andere kant ben ik mij heel bewust van mijn positie De heer MOORLAG: Voorzitter, die opstelling die op zich wel te billijken is, want het getuigt van respect voor een democratische gang van zaken, verhoudt zich toch wat moeilijk met een principiële opvatting. Je kunt als bestuurder zeggen dat je daar geen verantwoordelijkheid voor wenst te nemen als het echt een principieel punt is. We zien dat bijvoorbeeld ook met allerlei ethische vraagstukken. Mijn vraag aan de SP is dan: hoe principieel is principieel? Of is dit een vorm van halva-principieel gedrag? Mevrouw VEENSTRA: Ik denk dat onze wethouders in de diverse posities duidelijk uiting hebben gegeven aan wat ons standpunt is in zake deze principiële kwestie. Wanneer zij daar hun lot aan 20

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart 2007... 2 2. Ingekomen stukken van derden... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 4 a. Behandelvoorstellen

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur 29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 29 juni 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de vergaderingen van 25 mei 2005

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract Onderwerp: Initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert Initiatiefvoorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale van het lid Temmink (GroenLinks ) Samenvatting DELTA

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 29 MEI 2007

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 29 MEI 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Verkiezing leden Eerste Kamer der Staten-Generaal... 3 2. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 28 maart en 18 april 2007... 4 3. Ingekomen stukken van derden...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6. 4. Benoeming (plaatsvervangende) leden Commissie rechtsbescherming...

3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6. 4. Benoeming (plaatsvervangende) leden Commissie rechtsbescherming... Inhoudsopgave 1. Beëdiging van de leden van Provinciale Staten... 3 2 Regeling van werkzaamheden... 5 3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6 4. Benoeming (plaatsvervangende)

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 2005

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 2005 PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 15 december 2004... 2 2. Ingekomen stukken... 2 3 Regeling van werkzaamheden... 4 Behandelvoorstellen Presidium... 4 Vaststelling B-lijst...

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 Splitsingsdebat, Hilton Amsterdam, 21 November 2007 Aan de Vooravond van de Splitsing van Netten FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING Prof Dr Hans J.G.A. van

Nadere informatie

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 7 en 15 december 2010... 3. 2. Ingekomen stukken van derden... 3

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 7 en 15 december 2010... 3. 2. Ingekomen stukken van derden... 3 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 7 en 15 december 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 5 4. C-lijst... 10 B.1 Facelift

Nadere informatie

2016D02499 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D02499 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D02499 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening Nr. Voortvloeiend uit commissievergadering Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening 3 23-05-2007 Mw. Peijs n.a.v. Burgerjaarverslag: De in

Nadere informatie

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 4 februari 2009... 4. 2. Ingekomen stukken van derden:... 4

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 4 februari 2009... 4. 2. Ingekomen stukken van derden:... 4 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 4 februari 2009... 4 2. Ingekomen stukken van derden:... 4 3. Regeling van werkzaamheden... 6 4. C-stukken... 8 B.1 Herinrichting

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 onderwerp Verkoop aandelen Essent aan RWE Inleiding Op 26 juni 2008 hebben de aandeelhouders ingestemd, met het uitwerken

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Brabantlaan 1 s- Hertogenbosch s-hertogenbosch, 20 augustus 2012 Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde Geacht

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiën

Commissie voor Mobiliteit en Financiën Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiën Datum commissievergadering : 9 november 2012 Document nummer : 3268783 Behandelend ambtenaar : Wim Brinker Directie/bureau : E&M/OV Nummer commissiestuk :

Nadere informatie

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid!

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Korte omschrijving van de werkvorm (havo/vwo) De docent noemt een aantal taken

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart Onderwerp: Onderzoek van de geloofsbrieven.

Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart Onderwerp: Onderzoek van de geloofsbrieven. Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart 2011 Nummer agenda 1 2 3 4 5 6 B-Stukken Volgnummer voordracht Onderwerp: Processen-verbaal verkiezing leden PS op 2 maart j.1.

Nadere informatie

Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie

Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie CONCEPT Aan de Voorzitter van de Europese Commissie B-1049 Brussel België Onderwerp: Gemotiveerd advies (subsidiariteit) over het EU-voorstel voor een

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Dames en heren, [Inleiding] Mensen die op inspiratie wachten

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014

Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 114 Groningen, 26 september 2014 Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014

Nadere informatie

VERGADERING VAN 15 MAART 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING

VERGADERING VAN 15 MAART 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Brief van de voorzitter van het centraal stembureau van 7 maart 2006 inzake kennisgeving van benoeming van de leden van Provinciale Staten.... 2 2. Installatie van de leden van

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur

5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur 5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur AGENDA voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 5 oktober 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Toelating en beëdiging van de heer P.G.

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN D.D. 10 DECEMBER 2008

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN D.D. 10 DECEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Notulen van de vergadering van 5 november 2008 3 2. Ingekomen stukken 3 3. Regeling van werkzaamheden 4 a. Behandelvoorstellen Presidium 4 b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst) 4 4. C-stukken

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 5 NOVEMBER 2008

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 5 NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Notulen van de vergadering van 17 september 2008... 3 2. Ingekomen stukken... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 5 a. Behandelvoorstellen presidium... 5 b.vaststelling agenda (A- en B-lijst)...

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID Aan: de leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 2 november 2015 Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 Onderwerp: Vergadering woensdag 25 november

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Aandeelhouderscommissie Eneco

Aandeelhouderscommissie Eneco Ter attentie van de aandeelhoudersvertegenwoordigers van Eneco Groep N.V. in de Colleges van Burgemeester en Wethouders Rotterdam, 25 april 2017 Aankondiging van het consultatieproces over het aandeelhouderschap

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2009... 3. 3. Regeling van werkzaamheden 4

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2009... 3. 3. Regeling van werkzaamheden 4 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2009... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden 4 4. C-stukken... 5 B.1 Subsidieregeling

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2765009 Behandelend ambtenaar : Lia Nelis Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/Sociaal Economisch

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 136 Groningen, 7 juli 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 6 juli 2016 Provinciale

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

En die aandeelhouder dat bent u.

En die aandeelhouder dat bent u. Aan de gemeenteraadsleden van gemeenten die aandeelhouder zijn van de NV HUISVUILCENTRALE HVC. Geacht Gemeenteraadslid, Zoals u wellicht weet zijn een aantal waterschappen, net als uw gemeente, aandeelhouder

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015 Algemene Beschouwingen 2015 -CDA Statenfractie Groningen- 24 juni 2015, alleen uitgesproken tekst is geldig Voorzitter, Vandaag spreken wij over de voorjaarsnota. Traditioneel een moment waarbij we spreken

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Financien Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2000001464 Naam: S. van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009...

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-stukken... 6 B.1 Normenkader voor

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie