1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart Ingekomen stukken van derden: Regeling van werkzaamheden...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart 2009... 3. 2. Ingekomen stukken van derden:... 3. 3. Regeling van werkzaamheden..."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart Ingekomen stukken van derden: Regeling van werkzaamheden C-stukken... 5 B.1 Reconstrueren van de N978 gedeelte Enumatil - Pasop (nummer 5/2009)... 6 B.2 Verbreding van het weggedeelte Stadskanaal-Ter Apel van de N366 (nummer 6/2009)... 6 B.3 Studie Eindbeeld Oostelijke Ringweg (nummer 7/2009)... 6 A.1 Implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. (nummer 10/2009)... 6 A.2 Versnellingagenda A.3 CLM rapport "Landbouw en klimaat in Groningen" A.4 Beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009 / Nota Reacties en Commentaar A.5 Rol en positie Staten binnen het AB (SNN) A.6 Aanbesteding Openbaar Vervoer A. 7 Benoeming gedeputeerde in de vacature Bleker A.8 Aanwijzing gedeputeerden / statenleden in besturen Afscheid van gedeputeerde Henk Bleker

2 2

3 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 22 APRIL 2009 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg, commissaris der Koningin Griffier: de heer J.M.C.A. Berkhout Aanwezig zijn 41 leden, te weten: J.G. Abbes (CDA), mevrouw S.M. Beckerman (SP), B.P.A. Blom (SP), mevrouw L.K. Broekhuizen-Smit (PvdA), P.H.R. Brouns (CDA), D. Bultje (PvdA), L.A. Dieters (PvdA), H.J. Flokstra (SP), mevrouw S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie), W. Haasken (VVD), mevrouw A.A.H. Hazekamp (PvdD), mevrouw O.G. Hartman-Togtema (VVD), M.J. Jager (CDA), F.A.M. Keurentjes (CDA), mevrouw A.G. van Kleef-Schrör (CDA), S.J. Krajenbrink (CDA), E.J. Luitjens (VVD), mevrouw W.J. Mansveld (PvdA), J. Meesters (VVD), mevrouw F. Mete (PvdA), W.J. Moorlag (PvdA), mevrouw I.P.A. Mortiers (PvdA), W. van der Ploeg (GroenLinks), R.D. Rijploeg (PvdA), IJ.J. Rijzebol (CDA), R. Sangers (SP), mevrouw M.R. Schalij (PvdA), mevrouw K.R. Schraagen (VVD), mw. C. Sciacca-Noordhuis (SP), mevrouw J. Siersema-Venema (GroenLinks), mevrouw G. van der Sluis-Huisman (ChristenUnie), H. Staghouwer (ChristenUnie), mevrouw F. Stavast (GroenLinks), H.T. Stavenga (PvdA), R. Stevens (ChristenUnie), mevrouw L. van der Tuin- Kuipers (CDA), mevrouw L. Veenstra (SP), J.W. Veluwenkamp (PvdA), P.G. de Vey Mestdagh (D66), mevrouw A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA), T.J. Zanen (PvhN). Afwezig: H.J.B. Spoeltman (PvdA), A.F. Krol (SP). Aanwezige leden van het College van Gedeputeerde Staten: H. Bleker, P.M. de Bruijne, M.A.E. Calon, J.C. Gerritsen, D.A. Hollenga, R.A.C. Slager. Opening De VOORZITTER: Dames en heren, goedemorgen. Ik open deze vergadering van Provinciale Staten van Groningen en ik heet iedereen van harte welkom. Er is bericht van verhindering binnengekomen van de heer Spoeltman. Met de meeste fractievoorzitters en gedeputeerde Bleker hebben we zojuist een afvaardiging van de klankbord(zang)groep Aduard-Dorkwerd ontvangen. We hebben een korte toespraak gehoord en een lied. De bedoeling was helder. Er werd steun betuigd aan de voorkeursvariant van het College. Er staat een enorme taart ter bewondering klaar waar spoedig het mes in gezet zal worden. Verder is er een stapel adhesiebetuigingen binnen gekomen. Dat voegt zich allemaal in het democratisch besluitvormingsproces van de komende periode. Voorts wil ik u mededelen dat onze griffier John Berkhout vandaag jarig is. John, van harte gefeliciteerd! U kent John en dit had hij mij ernstig verboden, maar.. tja, er is niets aan te doen. Op initiatief van gedeputeerde Bleker wordt de heer Berkhout toegezongen. De VOORZITTER: Dan stel ik nu agendapunt 1 aan de orde. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart 2009 Zonder beraadslaging of stemming worden de betreffende notulen vastgesteld. 2. Ingekomen stukken van derden: Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Afschrift brief van de gemeente Meppel aan NS Reizigers te Utrecht van 12 maart 2009 over de nieuwe dienstregeling; b. Verslag over 2008 van de Nationale Ombudsman, met een aanbiedingsbrief van 18 maart 2009; c. Brief van de SER Noord-Nederland van 18 maart 2009 met een advies over het maatschappelijk verantwoord aanbesteden van huishoudelijke zorg in Noord-Nederland; 3

4 d. Brief van de heer H.C. Hillebrands, Groningen van 12 maart 2009 over medische zorg etc.; e. Brief van belanghebbenden Hamdijkgebied met zienswijze n.a.v. ontwerp herinrichtingsplan voor de gebieden Benedenloop Westerwoldse AA, Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden; f. Brief van H.G. de Muinck, Slochteren van 18 maart 2009 betreffende leeswijzer met reactie op plan van woningbouw in Buitengebied Slochteren; g. Afschrift brief van de heer B.C.A.I. Pauw van Hanswijck de Jonge, Groningen van 22 maart 2009 gericht aan het Dagblad van het Noorden over de redding van het dagblad; h. Kennisgeving van het overlijden van oud-statenlid, de heer C. den Engelse, onder vermelding dat de voorzitter een condoleancebrief heeft verstuurd; i. Circulaire van Ministerie BZK van 27 maart 2009 met informatie over doorwerkbonus en de WGA-premie; j. van wethouder Leo Voorberg van de gemeente Noordoostpolder van 1 april 2009 betreffende haalbaarheid aanleg superbus; k. Brief van de Milieufederatie Groningen mee namens andere organisaties van 2 april 2009 met een uitnodiging voor een excursie op 6 mei a.s.; l. Brief van de Raad voor de Wadden van april 2009 met het jaarverslag 2008/werkprogramma 2009; m. Ontwerpbegroting SNN 2010 en reactie van GS van 24 maart 2009, nr /13/A.10, ABJ; nagekomen brieven: * Brief van de Raad van Bestuur van het UMCG van 2 april 2009, met een reactie op de inspraakprocedure voorkeurstracé lijn 1 Hoofdstation - Zernike, gericht aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen; * Brief van de Belangengroep Biorix, Den Andel van 7 april 2009 met afschrift brief gericht aan GS over oprichting biomassavergister bij Rixona te Warffum; * Brief van Raad van de Wadden van april 2009 met het advies 'Identiteit als troef, Waddenlandschap vol verrassingen'; * Brief van de Directie van Qbuzz B.V. van 6 april 2009 met een brief aan het Dagelijks Bestuur OV-Bureau Groningen Drenthe over gunning concessie. Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen te stellen van Gedeputeerde Staten ter afdoening: n. Brief van de heer H.G. de Muinck, Slochteren van 25 maart 2009 over aanpassing planning woningbouw aan de Verlengde Veenlaan gemeente Slochteren i.v.m. planning woningbouw Meerstad. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van de commissie Economie en Mobiliteit o. Briefadvies van de Raad voor de Wadden van 16 maart 2009 over klimaatverandering Waddengebied; p. Brief van Burgemeester en wethouders van Groningen van 26 maart 2009 betreffende vervanging bruggen bij Aduard en Dorkwerd (t.b.v. de commissievergadering van 6 juni); nagekomen bericht: * van de heer F.F. Leutscher, Garnwerd namens vertegenwoordigers klankbordoverleg met een zienswijze over brugvervanging Dorkwerd en Aduard. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van de commissie Rechtsbescherming: * Bezwaarschrift van de Belangengroep N361 e.a. van 4 april 2009 tegen besluitvorming PS over de nieuwe wegverbinding N361 Mensingeweer - Winsum - Groningen, tracé 4b+; * Bezwaarschrift van de heer en mevrouw Schuurmans, Adorp van 9 april 2009 tegen besluitvorming PS over de nieuwe wegverbinding N361 Mensingeweer - Winsum - Groningen, tracé 4b+. De VOORZITTER: Van alle ingekomen en nagekomen stukken is een voorstel tot behandeling en afhandeling gedaan. Ten aanzien van brief o is een fout gemaakt. Deze brief moet worden behandeld door de commissie Omgeving en Milieu en zo moet het voorstel worden gelezen. Kunt u instemmen met de gedane voorstellen? De heer DIETERS: Voorzitter, ik zou graag brief 2.e willen betrekken bij de bespreking rond het inrichtingsplan van de Hamdijk. Verder wil ik graag voorstellen om de brief van de Belangengroep Biorix over de biomassavergister bij Rexona in Warffum ook in de betreffende commissie te bespreken. 4

5 De heer VAN DER PLOEG: Ik had over de laatstgenoemde brief een vraag aan het College of zij ten behoeve van de behandeling in de commissie ook een reactie kunnen geven op de stukken, zodat we zinvol met het College kunnen overleggen als dat nodig is. De VOORZITTER: Ik kijk even naar het College. De commissievergadering is in juni. De heer CALON (gedeputeerde): Er is een vergadering over het POP in mei. Ik denk niet dat het lang hoeft te duren, maar de commissie gaat over haar eigen vergaderorde. De brief van het College kan vrij snel verstuurd worden. Als ik vanmiddag overleg kan hebben met B&W, kan die brief eind deze week of aan het begin van komende week worden verstuurd. De VOORZITTER: Perfect. Dan stel ik voor dat de verzoeken worden gehonoreerd en dat de voorstellen onder agendapunt 2. in die zin worden aangepast. Met inachtneming van de aanpassingen op het voorstel worden voorgaande brieven van derden voor kennisgeving aangenomen. 3. Regeling van werkzaamheden a. Behandelvoorstellen Presidium b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst) Voorstel vreemd aan de orde van de dag van de CDA-fractie: "Aanbesteding Openbaar Vervoer" De VOORZITTER: De CDA-fractie heeft voorgesteld om een agendapunt Aanbesteding Openbaar Vervoer toe te voegen aan de agenda. Dat zou bespreekpunt A6 worden. Kunt u met het voorstel van de CDA-fractie instemmen? Zonder beraadslaging of stemming wordt met het voorstel ingestemd. Mevrouw STAVAST: Voorzitter, bij de regeling van werkzaamheden wil ik melden dat in de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid een toegekende subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk is besproken. Dat betreft een subsidie voor nieuwe Nederlanders om kennis te maken met de cultuur en geschiedenis van Noord-Nederland. De GroenLinks-fractie is blij met die toekenning en wij hebben in de commissie al gemeld dat dit reden voor ons is om een aangehouden motie van de fractie van GroenLinks die een soortgelijk voorstel behelste waarbij de provincie zelf het initiatief neemt, in te trekken. Van de kant van de medeindieners hebben ons daarover geen bezwaren bereikt. Wij zijn blij met het project en we wensen de mensen toe dat zij er veel nut en plezier van ondervinden. DE VOORZITTER: Hartelijk dank. Ik stel voor dat de motie als ingetrokken beschouwd kan worden. Zonder beraadslaging of stemming wordt met het voorstel ingestemd en worden de behandelvoorstellen van het Presidium en de agenda vastgesteld. 4. C-stukken Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van 13 maart 2009, nr /11/A.21, CW, betreffende voortgangs-rapportage Jeugd; b. Brief van 25 maart 2009, nr /13/A.22, FC, betreffende financiële situatie RTV Noord; c. Brief van 5 maart 2009, nr , VV, betreffende de Zuidelijke Ringweg Groningen informatie over stuurgroepbesluit van 3 maart; d. Brief van 10 februari 2009, nr /7/A.8, EZ, betreffende subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG) (onder voorbehoud van de fractie van de VVD); e. Brief van 3 februari 2009, nr /6/A.13, RP, betreffende interim-verordening ruimtelijke ordening; f. Brief van 3 maart 2009, nr /10/A.15, OMB/PB, betreffende intentieovereenkomst De Groene Compagnie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer; 5

6 g. Brief van 1 april 2009, nr /14/A.21, EZ, betreffende Stichting Stadskanaal Rail - eindafrekening project i.k.v. EFRO doelstelling; h. Brief van 13 februari 2009, nr , VV, betreffende informatie m.b.t. Raamwerk RegioRail met bijbehorende stukken; i. Brief van 3 april 2009, nr /14/A.19, FC, betreffende het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen. De VOORZITTER: Stemt u ermee in dat de voornoemde stukken ter kennisgeving worden aangenomen? Zonder beraadslaging of stemming worden voornoemde stukken voor kennisgeving aangenomen. B-stukken: B.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2009, nr , WB, betreffende het reconstrueren van de N978 gedeelte Enumatil - Pasop (nummer 5/2009) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.2 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2009, nr , VV, betreffende de verbreding van het weggedeelte Stadskanaal-Ter Apel van de N366 (nummer 6/2009) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.3 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2009, nr , VV, betreffende studie Eindbeeld Oostelijke Ringweg (nummer 7/2009) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. Spreektijdverdeling De VOORZITTER: Er is één onderwerp toegevoegd. Ik stel toch voor dat conform het besprokene in het Presidium elke fractie maximaal 20 minuten spreektijd heeft en het College 60 minuten. Kunt u daarmee instemmen? Mevrouw VEENSTRA: Voorzitter, ik kan op zich wel instemmen met het voorstel, maar ik vraag wel om enige coulance, mocht dat nodig zijn. Aangezien een extra punt is toegevoegd aan de agenda wordt dat daardoor gerechtvaardigd. De VOORZITTER: Goed. Laten we dat praktisch zijn en er 22 minuten per fractie van maken. Voor het College geldt dan een soortgelijke regeling. A-stukken: A.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2009, nr , EZ, in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. (nummer 10/2009) Hierbij zijn ook aan de orde: de brieven van Gedeputeerde Staten van 27 februari 2009, nr /9/A.21, EZ betreffende informatiepakketten i.v.m. overname Essent en van 19 maart 2009 nr /12/ A.17, EZ, betreffende beantwoording van vragen (niet-vertrouwelijke) gesteld door de fracties van het CDA en GroenLinks en van 3 april 2009 nr , EZ, betreffende beantwoording vragen. De VOORZITTER: Inmiddels heeft u ook een vertrouwelijke brief van het College gekregen over de financiële gevolgen van de implementatie. Dit naar aanleiding van de vragen in de commissie Bestuur en Financiën van 8 april jl. De beraadslaging wordt geopend. 6

7 De heer MOORLAG: Voorzitter, het debat over de positie van de energiebedrijven en de mate van overheidsbemoeienis daarin, kent een lange historie. De PvdA-fractie is, voorzichtig gezegd, niet onverdeeld gelukkig met de besluitvorming die op rijksniveau in de afgelopen decennia op een aantal punten heeft plaats gehad. Ik doel daarbij op de mate en het tempo van liberalisering, de gedwongen splitsing van de netwerken enerzijds en het productie- en leveringsbedrijf anderzijds en de gemiste kans om Nuon en Essent te laten fuseren. De PvdA-fractie kan zich scenario s voorstellen waarin het handhaven van de rol van de overheid, van lokale of provinciale overheden, als aandeelhouder als zinvol en bepleitbaar moet worden geacht. Die rol als aandeelhouder ziet de PvdA nu en in de toekomst nadrukkelijk weggelegd voor het netwerkbedrijf. Het netwerk is van vitaal en strategisch belang en moet in overheidshanden blijven. Dat ligt anders bij het productie- en leveringsbedrijf. Productie en levering van energie vindt plaats in een sterk geliberaliseerde en commerciële omgeving. Er zijn op dit moment meer dan 40 aanbieders op de markt en meer dan 60% van de productiecapaciteit is niet in handen van Nederlandse overheidsbedrijven. De PvdA vindt commerciële productie en distributie geen overheidstaak. Een overheid heeft niets te zoeken op termijnmarkten waar met derivaten wordt gespeculeerd. Daar moeten wij verre van blijven. De PvdA-fractie onderschrijft daarom het Collegebesluit. Voorzitter, is daarmee gezegd dat de overheid zijn greep op het energievraagstuk moet gaan verslappen? Nee, geenszins. De PvdA ziet nadrukkelijk een taak en verantwoordelijkheid voor de overheid weggelegd, maar niet primair via een tandeloos geworden aandeelhouderschap. De verantwoordelijkheid moet worden vormgegeven met drie instrumenten. 1) Allereerst wetgeving. Gewoonweg verbieden wat je als overheid niet aanstaat en gebieden om sturing te geven aan gewenste ontwikkelingen. 2) Op de tweede plaats is dat beprijzing. Vuile energie moet duurder worden gemaakt en duurzame energie moet goedkoper worden gemaakt. 3) Toezicht. Dat is het sluitstuk op het beleid. Volgens de PvdA-fractie moeten die drie instrumenten worden versterkt. Voorzitter, ik ga over op de beoordeling van de voorgenomen verkooptransactie. Daarover is aan de Staten zeer veel informatie verstrekt. Er zijn vragen gesteld en die zijn uitputtend beantwoord. Er hebben stukken ter inzage gelegen en alles afwegend, vindt de PvdA-fractie de verkoopcondities aanvaardbaar. Afsluitend heeft de overheid decennia geleden de verantwoordelijkheid genomen voor het produceren en distribueren van energie. Er zijn toen middelen geïnvesteerd. Die middelen die nu gaan vrijvallen, moeten wij opnieuw gaan investeren en wel in een goed en sterk netwerkbedrijf en in de doelen die wij in het Collegeprogramma en ons verkiezingsprogramma hebben geformuleerd. Dank u wel, voorzitter. De heer SANGERS: Voorzitter, ik wil nog even een vraag stellen aan de heer Moorlag. Hij begon zijn betoog met te stellen dat de PvdA-fractie niet gelukkig was met de besluitvorming die in het verleden heeft plaatsgevonden op rijksniveau, als het gaat om splitsing en dergelijke. Dat siert hem. Tegelijkertijd hoor ik hem met verve zeggen dat hij vrijwel ten principale vindt dat de overheid geen rol heeft als het gaat om het productiebedrijf en het aandeelhouderschap daarin. Zegt hij daarmee in feite toch niet dat hij het vorige verhaal daarmee weer onderuit haalt? De heer MOORLAG: Nee, voorzitter, dat denk ik niet. Ik heb gezegd dat ik mij een omgeving kan voorstellen waarin de overheid een nuttige en zinvolle rol als aandeelhouder kan vervullen, maar we moeten ook vaststellen en dat is de gegeven situatie heden ten dage dat de productie en levering van energie in een sterk geliberaliseerde en commerciële omgeving plaatsvindt. Dan is het niet de overheid als aandeelhouder die op het orgel trapt, maar dan is het de markt die op het orgel trapt. In zo n omgeving is mijn opinie dat het aandeelhouderschap niet het meest geschikte sturingsinstrument is om het energiebeleid vorm te geven. De heer BROUNS: Voorzitter, ik zal namens de CDA-fractie niet verder ingaan op de besluitvorming in het verleden waardoor wij voor de keuze staan: vervreemden of niet vervreemden. Die discussie is gelopen en daar hebben wij destijds iets van gevonden. Als volksvertegenwoordigers leggen wij uiteindelijk verantwoording af aan de burgers van deze provincie. Als CDA-fractie zijn wij in de aanloop naar deze Collegeperiode met die burgers in contact getreden en dat heeft ertoe geleid dat in ons verkiezingsprogramma een tekst is opgenomen die wij vandaag geacht worden uit te dragen. Dat zullen wij doen en dat betreft de volgende tekst: Het CDA is voorstander van de vervreemding van de aandelen Essent, waarbij middels gedeeltelijke herbelegging of op andere wijze minimaal het uitgekeerde dividend in de afgelopen periode zeker wordt gesteld. Voorzitter, deze lijn is de lijn 7

8 waarmee het CDA aan deze Collegeperiode is begonnen. Dat laat uiteraard onverlet dat de CDAfractie aan vervreemding nadere randvoorwaarden stelt. De werkgelegenheid is voor ons een belangrijk criterium en wij zijn dan ook verheugd dat tot 2013 een banengarantie is overeengekomen en dat daarnaast het personeel participeert in de opbrengst van de verkoop en dat een gedegen sociaal convenant is opgesteld. Een andere voorwaarde is duurzaamheid. Ook op dat punt moeten wij constateren dat de vervreemding aan RWE ertoe leidt dat op het terrein van duurzaamheid wel degelijk de ontwikkelingen die door Essent in gang zijn gezet, voortgang zullen vinden en ook dat dit gebeurt binnen een sterk consortium. Leveringszekerheid en kwaliteit. Dit is een belangrijke randvoorwaarde. Met de verkoop van Essent ontstaat een krachtiger speler die in de markt meeteelt, die een diversiteit aan energiebronnen kan aanboren en die bereid is om zich grootschalig in te zetten om maatregelen te nemen en onderzoek te doen in het kader van de duurzaamheid. Als het gaat om die kwaliteit en leveringszekerheid is, via het eigendom van de infrastructuur en van het netwerk in publieke handen, gewaarborgd dat de toegang tot elektriciteit in stand blijft. Daar hebben wij invloed. Ten slotte spelen natuurlijk de centen een rol. Wat brengt het onze burgers in die zin? Los van de hoogte van de verkoopprijs speelt daarbij, wat ons betreft, de aanwending in het belang van onze provincie en burgers. De CDA-fractie is van mening dat hierbij, vanuit het rentmeesterschap gezien, eerst een dusdanig deel van die opbrengst afgezonderd dient te worden zodat daarmee jaarlijks de gemiddelde dividendinkomsten veilig kunnen worden gesteld. Geld kan immers maar één maal worden uitgegeven, terwijl op deze manier een jaarlijkse ruimte in de Begroting wordt gewaarborgd. Wij vinden dan ook dat wij als Staten bij de wijze waarop dit zal gebeuren, betrokken dienen te zijn. Pas daarna kan met het overgebleven geld een deel van de opbrengst worden geïnvesteerd. Wij gaan ervan uit dat wij als Staten ook een rol zullen spelen bij de prioritering daarin en wel uiteraard binnen de afspraken die reeds zijn gemaakt als het gaat om de aanwending van geld voor de infrastructuur en de plattelandsontwikkeling. Dank u voorzitter. Mevrouw VEENSTRA: Voorzitter, zoals al gezegd zijn er in verschillende stadia verschillende argumenten voorbijgekomen over waarom deze verkoop goed zou zijn. Laten wij eens in willekeurige volgorde die argumenten op een rij zetten. Het eerste argument is dat de verkoop van de aandelen een hele hoop geld oplevert dat goed ingezet kan worden voor Groningen. Het klopt: het levert heel veel geld op. Maar al jarenlang ontvangen wij dividenden vanuit Essent en soms zelfs veel meer dan geraamd. Nu gaan we ervoor kiezen om in één keer een bedrag van ruim 500 miljoen te cashen en verder zien we af. Dat bedrag gaan we dan voor een deel vastzetten en het resterende deel gaan we investeren. Ik heb die logica getest bij verschillende mensen, maar zowel de veertienjarige puber als de éminence grise bij mij in de wijk en mijn eigen moeder en allen geen financiële deskundigen komen tot dezelfde slotsom: wij verkopen de kip met de gouden eieren! Jaarlijks gegarandeerd een bedrag ontvangen is vele malen stabieler dan nu een deel uitgeven en een deel op rente zetten. Door goed voor Essent te zorgen kunnen we nog tot in lengte van dagen dividenden ontvangen. Hun slotsom steunt mij in mijn afweging. Essent is te klein is een ander argument om te overleven in de huidige geliberaliseerde, grootschalige energiemarkt. In tegenspraak tot die gedachte zijn er ook onderzoeken die aantonen dat grootschaligheid niet leidt tot lagere prijzen, meer duurzaamheid en een hogere klantvriendelijkheid. Bijvoorbeeld het onderzoek van prof. Schenk, een fusie-econoom die gerekend mag worden tot de top 200 van wereldeconomen. Hij doceert aan de universiteiten van Utrecht en Cambridge. Hij heeft circa fusies en overnames bestudeerd in de energiesector. Daarbij blijkt dat 65 tot 80% van die fusies negatief uitwerken. Zijn onderzoek dat vooral gericht was op de VS en Groot-Brittannië (dus ook op een West-Europees land) heft als conclusie dat schaalvergroting juist leidt tot minder klantvriendelijkheid, hogere prijzen en een toename van bureaucratie. Daar was het ons toch niet om te doen! Een goed voorbeeld van kleinschaligheid dat werkt is het Zeeuwse Delta, een klein publiek energiebedrijf waar de aandeelhouders, gemeenten en provincie, tevreden zijn met hun dividenduitkering. Doordat Delta haar activiteiten heeft uitgebreid, bijvoorbeeld inzake de afvalverwerking, maar ook omdat men op verstandige wijze gezamenlijk grondstoffen inkoopt, zijn zij in staat gebleven om tegen een normale prijs leveringszekerheid van energie te garanderen. Schaalvergroting. Als wij de gevolgen van schaalvergroting serieus zouden nemen, heeft zowel het onderwijs, de gezondheidszorg en bijvoorbeeld de agrarische sector tot nu toe alleen maar te lijden gehad van die schaalvergroting. Voor de SP is het heel duidelijk. Voor ons is het the size that matters. Wij staan daarin niet alleen. Vooral nu met alle economische ontwikkelingen krijgen we 8

9 steeds vaker ons gelijk. Het privatiseren en vermarkten van alles heeft ons niet gebracht wat de marktfundamentalisten ons beloofden. Zelfs de voorzitter van de Raad van State, de heer Tjeenk Willink, een respectabel heerschap lijkt mij, is recent ook tot dit inzicht gekomen. Hij sprak onder andere uit dat de politiek de belangen van de burger uit het oog heeft verloren bij alle plannen voor marktwerking en verzelfstandiging in bijvoorbeeld de zorg en het notariaat. Het falen van de markt was ook het gedeeltelijke falen van de staat. De rol van de splitsingswet. Wat is dat toch met Nederland? Iedereen was er op tegen. De bonden, delen van de politiek. Toch zat er een kabinetslid dat het braafste kind van de klas wilde zijn. Splitsen moest van Europa! Alles zou daardoor beter worden. Dus opdelen die handel en in de markt zetten. Maar, toen besloot de Europese Commissie dat splitsing nu niet nodig was. Hierdoor komt de noodzaak tot verkoop toch volledig te vervallen! Dat is wat ons betreft weer een argument om de stekker uit deze overname te trekken. Dan nog deze. De wens vanuit de Kamer is altijd geweest dat Essent, maar ook Nuon, niet verkocht zouden worden aan een ongesplitst bedrijf. Iedereen is er dan ook vanuit gegaan dat RWE ook tot splitsing zou overgaan, maar uit de recente brochure van RWE blijkt iets anders. Ik zal niet de Engelse tekst voorlezen, maar in gewoon Nederlands betekent wat daar staat, dat RWE aangeeft dat scheiding niet zal leiden tot meer investeringen in het netwerk of tot meer competitie met aanbieders. De conclusie mag dus zijn dat u alsnog gaat verkopen aan een ongesplitst bedrijf en welke consequenties heeft dat nu of later? Duurzaamheid. Dat is al door velen in de mond genomen. Duurzaamheid en milieu. Maar wordt dat belang daarvan wel gedeeld door de partner waar u nu mee in zee wilt gaan? RWE zegt van alles in de overeenkomsten toe in de toekomst, maar wij zien nergens harde, afrekenbare afspraken. Wat ik wel zie is een bruinkoolwinning vlak over de grens bij Roermond. Tot 2045 zal RWE hier circa 48 vierkante kilometer land afgraven voor de bruinkool. Hiervoor moeten twaalf dorpen verdwijnen en mensen hun huis verlaten. Het landschap verandert in een woestijn. Dan hebben we het nog niet eens over de centrales waar die bruinkool heen gaat. Voorzitter, ik weet het. Roermond is vanaf Groningen een heel eind rijden, maar mag ik mij ook verantwoordelijk voelen voor de buren? Wanneer wij aandeelhouder zou blijven, hebben wij ook de zeggenschap om de winsten van nu eens niet volledig uit te keren, maar om deze te investeren in tijdig onderhoud aan de centrales, om ze in te zetten op duurzame en innovatieve, technische ontwikkelingen, om ze in te zetten voor lagere tarieven in plaats van hogere winsten en in te zetten op werkgelegenheid en om de bonussen en topsalarissen aan te pakken. Een tegenargument dat al is gegeven, is dat je over al dit soort zaken afspraken kunt maken. Ja, dat kan, maar de ervaring leert ons ook dat private en commerciële bedrijven zich net zo veel aan afspraken gelegen laten als mijn puberzoon van dertien dat bij mij doet. Als SP geven wij de voorkeur aan zeggenschap boven wetgeving. Dat alles gezegd en gevraagd hebbende, kom ik terug bij ons principiële standpunt over nutsvoorzieningen. Nutsvoorzieningen, als energie, water, zorg, onderwijs zijn van de mensen en horen in handen van de mensen. In handen van de publieke sector die de laatste jaren al zo enorm uitgekleed is. Op de een of andere manier horen de mensen in dit land zeggenschap te houden en te hebben over hun eerste levensvoorzieningen. En voorzitter, dat is niet iets wat alleen de SP vindt. Al die keren dat SP-afdelingen in Groningen of in het hele land op markten stonden of langs de deuren gingen, was bijna iedereen bereid om een steunverklaring voor onze landelijke acties te ondertekenen. Ook uit peilingen, zoals die van RTL, blijkt dat 77% van de mensen in dit land tegen verkoop van de energiebedrijven is. Wie zijn wij, wie bent u om daar uw rug naar toe te draaien? Deze Staten denken in meerderheid de waarheid in pacht te hebben en gaan, naar alle waarschijnlijkheid, vandaag gewoon over tot de verkoop aan RWE. Daarbij gaan ze niet alleen voorbij aan de meningen van de mensen in het land, maar soms ook aan de eigen partijbesluiten. Vanuit de Partij van de Arbeid kennen wij inmiddels allemaal de aangenomen motie die is gericht aan het landelijke partijbestuur, om in overleg te treden met betrokken lokale en provinciale PvdA-fracties en besturen om tot een gezamenlijke strategie te komen, waarbij de inzet is om een meerderheidsaandeel voor de Nederlandse overheden te behouden. Die oproep lijkt ons zeer verstandig. Het is een goede aanzet tot een hernieuwde discussie. Of voorzitter, zetten wij al die mensen die wij op straat spraken en die via peilingen hun mening gaven, of voor de motie van de Partij van de Arbeid stemden, nu in dezelfde hoek als de SP, de hoek van populisten, nationalisten, marxisten, communisten, mensen die streven naar een terugkeer naar de jaren 50 en werken aan een soort DDR-maatschappij en die elkaar daar ook nog eens bij voorliegen? Voorzitter, u zult begrijpen dat dit niet mijn eigen kwalificaties zijn, maar woorden die gedeputeerde Calon meende te moeten gebruiken in een interview op het internet. 9

10 De heer CALON (gedeputeerde): Misschien kan de geachte afgevaardigde van de SP dit citaat rectificeren? Mevrouw VEENSTRA: Dat doe ik niet, meneer Calon. De heer CALON (gedeputeerde): Dan zou ik eens kijken wat er op die internetcourant staat en dan zou ik u willen vragen om mijn woorden juist te citeren, voorzitter. Mevrouw VEENSTRA: Ik zal u beide versies laten zien. Mijn fractiemedewerker heeft het gehoord en die zal ze boven water halen. U krijgt beide versies van mij te zien. Volgens de SP zijn het juist mensen die gewoon hun gezonde verstand gebruiken en aan hun badwater voelen dat er hier iets niet klopt. Wanneer de gedeputeerde lef had gehad, dan was hij de discussie over deze verkoop aangegaan met de mensen in Groningen. Dan had hij gehoor gegeven aan het verzoek van de SP om een openbaar debat te organiseren met alle aandeelhouders, provincies en gemeenten, of om deel te nemen aan in het recente SP-debat over de noodzaak en het nut van de verkoop. Maar, zowel de gedeputeerde als de vertegenwoordigers van Essent lieten verstek gaan en ze wilden niet de discussie aan met de eigenlijke eigenaren van Essent. Een compliment trouwens voor uw PvdA-collega Moorlag is hier wel op zijn plaats. Hij was wel bereid om afgelopen vrijdag zijn standpunt te verdedigen, maar dat niet alleen. In alle eerlijkheid en hij heeft het vandaag herhaald en dat siert hem gaf hij ook toe dat hij niet gelukkig is met de huidige orde in deze neoliberale samenleving. Besluiten uit het verleden leiden, wat hem betreft, tot dit besluit van vandaag. Vasthouden aan bestaande besluiten roept mij de volgende vergelijking op. Stelt u eens voor: de heer Moorlag en ik lopen samen in de woestijn. Bijvoorbeeld die van Roermond straks. We zijn daarbij op zoek naar een bron met water en we besluiten met z n tweeën om rechtsaf te gaan, maar na tien minuten komen wij erachter dat we toch linksaf hadden gemoeten. Wat doen we dan? Als SP-er keer ik dan om en ga ik alsnog linksaf en leer ik van mijn fout. De heer Moorlag kiest er dan blijkbaar voor om door te lopen en uiteindelijk te verdorsten. De heer MOORLAG: Voorzitter, ik heb een vraag voor mevrouw Veenstra. Als wij samen die tocht maken en wij constateren dat wij 50 km bij de bron weg zijn en dat 30 km verderop een nabijere bron is, welk pad neemt u dan, mevrouw Veenstra? Mevrouw VEENSTRA: Meneer Moorlag, in mijn vergelijking was de bron niet te vinden en kwamen wij tot de conclusie dat wij de andere kant op hadden gemoeten. Zo ook nu. Wij kunnen doorgaan op de ingeslagen weg van vermarkting en schaalvergroting, maar we kunnen ons ook bezinnen en terugkeren op de kleinere schaal met daarin de menselijke maat als leidraad. Mijn laatste opmerking, meneer de voorzitter. Ik roep de heer Moorlag op om de uitgestoken hand van de SP en deze keer zonder bokshandschoen aan te nemen en een nieuwe koers te kiezen en daarmee vandaag te beginnen in de energiesector om op die manier het goede voorbeeld te geven aan de collega s in de provincie Brabant die aanstaande vrijdag over nog veel meer aandelen zullen beslissen. Dank u wel. De heer LUITJENS: Voorzitter, ik ga even terug in de tijd. De eerste discussie over het vervreemden van Essent is gevoerd ten tijde van het debat over het bestuursakkoord voor de Zuiderzeelijn. Daar zijn toen al de principeafspraken gemaakt om de kip met de gouden eieren ook eieren te blijven laten leggen en voor vervanging van de dividendinkomsten te zorgen. Afgelopen juni heeft Provinciale Staten in meerderheid het formele besluit tot verkoop bekrachtigd door in te stemmen met de toekomststrategie van Essent en dat is, in mijn woorden, het zoeken van aansluiting bij een krachtige partner. Daarmee is ook uitgesproken dat het hebben van aandelen in een risicovolle energiesector geen taak van de overheid is. Tevens is toen aangegeven dat schaalgrootte van het grootste belang is in deze sector voor een krachtiger positie op de markt voor grondstoffen en kapitaal. Dit alles in het kader van het publieke belang en leveringszekerheid. En daarnaast en dan sluit ik aan bij wat de heer Moorlag zei over de taak van de overheid in deze sector heeft de overheid ook, naast de twee andere taken, het marktmeesterschap gevestigd. Een slechte positie op deze markten door zelfstandig doorgaan, heeft op termijn naar de mening van de VVD-fractie tot gevolg dat dividend en waarde zullen dalen. Dus, daar gaat de kip met de gouden eieren. Er is niets gegarandeerd. Op meerdere van de selectiecriteria voor kopers scoorde RWE het beste. De waarde en zekerheid van de overeenkomst hebben zwaar gewogen. Hoe volgens de VVD-fractie het publieke belang wordt gediend heb ik zojuist aangehaald. Tijdens de onderhandelingen werd er nog vanuit 10

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009...

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-stukken... 6 B.1 Normenkader voor

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING

PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 5 oktober 2005... 2 2. Ingekomen stukken... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 3 a. Behandelvoorstellen Presidium... 3 b. Vaststelling A/B-lijst...

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

VERGADERING VAN 7 JULI 2004

VERGADERING VAN 7 JULI 2004 PUNTEN VAN BEHANDELING...BLZ 1. Notulen van de vergadering van 2 en 9 juni 2004....2 2. Ingekomen stukken:...2 3. Regeling van werkzaamheden...4 4. C-lijst...5 A.1. Benoemingen Algemeen Bestuur SNN...6

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 1. Opening.... 98 2. Vaststellen van de agenda... 98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2009... 99 4. Overzicht brieven gericht aan

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. Hirsch Ballin zich dan binnen de kaders die de richtlijn toelaat. Een richtlijn is immers geen verordening en blijkens de considerans laat deze richtlijn de ruimte om zulks te verbinden aan de implementatie

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Provinciale Staten Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Aanwezig: Mw. Aartsen-Den Harder, dhr. Banning, dhr. Van Bergen, mw. Bieze-Van Eck, mw. Bleijenberg, dhr. Van Boheemen,

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 49 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft op

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

In stemming komt het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel. Remkes ministers drukken zich helaas niet altijd duidelijk uit in deze Kamer. Als de minister dat dan niet ontkent, betekent dat instemming. En als de minister vindt dat de interpretatie niet juist is,

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie