1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart Ingekomen stukken van derden: Regeling van werkzaamheden...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart 2009... 3. 2. Ingekomen stukken van derden:... 3. 3. Regeling van werkzaamheden..."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart Ingekomen stukken van derden: Regeling van werkzaamheden C-stukken... 5 B.1 Reconstrueren van de N978 gedeelte Enumatil - Pasop (nummer 5/2009)... 6 B.2 Verbreding van het weggedeelte Stadskanaal-Ter Apel van de N366 (nummer 6/2009)... 6 B.3 Studie Eindbeeld Oostelijke Ringweg (nummer 7/2009)... 6 A.1 Implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. (nummer 10/2009)... 6 A.2 Versnellingagenda A.3 CLM rapport "Landbouw en klimaat in Groningen" A.4 Beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009 / Nota Reacties en Commentaar A.5 Rol en positie Staten binnen het AB (SNN) A.6 Aanbesteding Openbaar Vervoer A. 7 Benoeming gedeputeerde in de vacature Bleker A.8 Aanwijzing gedeputeerden / statenleden in besturen Afscheid van gedeputeerde Henk Bleker

2 2

3 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 22 APRIL 2009 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg, commissaris der Koningin Griffier: de heer J.M.C.A. Berkhout Aanwezig zijn 41 leden, te weten: J.G. Abbes (CDA), mevrouw S.M. Beckerman (SP), B.P.A. Blom (SP), mevrouw L.K. Broekhuizen-Smit (PvdA), P.H.R. Brouns (CDA), D. Bultje (PvdA), L.A. Dieters (PvdA), H.J. Flokstra (SP), mevrouw S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie), W. Haasken (VVD), mevrouw A.A.H. Hazekamp (PvdD), mevrouw O.G. Hartman-Togtema (VVD), M.J. Jager (CDA), F.A.M. Keurentjes (CDA), mevrouw A.G. van Kleef-Schrör (CDA), S.J. Krajenbrink (CDA), E.J. Luitjens (VVD), mevrouw W.J. Mansveld (PvdA), J. Meesters (VVD), mevrouw F. Mete (PvdA), W.J. Moorlag (PvdA), mevrouw I.P.A. Mortiers (PvdA), W. van der Ploeg (GroenLinks), R.D. Rijploeg (PvdA), IJ.J. Rijzebol (CDA), R. Sangers (SP), mevrouw M.R. Schalij (PvdA), mevrouw K.R. Schraagen (VVD), mw. C. Sciacca-Noordhuis (SP), mevrouw J. Siersema-Venema (GroenLinks), mevrouw G. van der Sluis-Huisman (ChristenUnie), H. Staghouwer (ChristenUnie), mevrouw F. Stavast (GroenLinks), H.T. Stavenga (PvdA), R. Stevens (ChristenUnie), mevrouw L. van der Tuin- Kuipers (CDA), mevrouw L. Veenstra (SP), J.W. Veluwenkamp (PvdA), P.G. de Vey Mestdagh (D66), mevrouw A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA), T.J. Zanen (PvhN). Afwezig: H.J.B. Spoeltman (PvdA), A.F. Krol (SP). Aanwezige leden van het College van Gedeputeerde Staten: H. Bleker, P.M. de Bruijne, M.A.E. Calon, J.C. Gerritsen, D.A. Hollenga, R.A.C. Slager. Opening De VOORZITTER: Dames en heren, goedemorgen. Ik open deze vergadering van Provinciale Staten van Groningen en ik heet iedereen van harte welkom. Er is bericht van verhindering binnengekomen van de heer Spoeltman. Met de meeste fractievoorzitters en gedeputeerde Bleker hebben we zojuist een afvaardiging van de klankbord(zang)groep Aduard-Dorkwerd ontvangen. We hebben een korte toespraak gehoord en een lied. De bedoeling was helder. Er werd steun betuigd aan de voorkeursvariant van het College. Er staat een enorme taart ter bewondering klaar waar spoedig het mes in gezet zal worden. Verder is er een stapel adhesiebetuigingen binnen gekomen. Dat voegt zich allemaal in het democratisch besluitvormingsproces van de komende periode. Voorts wil ik u mededelen dat onze griffier John Berkhout vandaag jarig is. John, van harte gefeliciteerd! U kent John en dit had hij mij ernstig verboden, maar.. tja, er is niets aan te doen. Op initiatief van gedeputeerde Bleker wordt de heer Berkhout toegezongen. De VOORZITTER: Dan stel ik nu agendapunt 1 aan de orde. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 18 maart 2009 Zonder beraadslaging of stemming worden de betreffende notulen vastgesteld. 2. Ingekomen stukken van derden: Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Afschrift brief van de gemeente Meppel aan NS Reizigers te Utrecht van 12 maart 2009 over de nieuwe dienstregeling; b. Verslag over 2008 van de Nationale Ombudsman, met een aanbiedingsbrief van 18 maart 2009; c. Brief van de SER Noord-Nederland van 18 maart 2009 met een advies over het maatschappelijk verantwoord aanbesteden van huishoudelijke zorg in Noord-Nederland; 3

4 d. Brief van de heer H.C. Hillebrands, Groningen van 12 maart 2009 over medische zorg etc.; e. Brief van belanghebbenden Hamdijkgebied met zienswijze n.a.v. ontwerp herinrichtingsplan voor de gebieden Benedenloop Westerwoldse AA, Kuurbos/Bos op Houwingaham, Hamdijk en Bovenlanden; f. Brief van H.G. de Muinck, Slochteren van 18 maart 2009 betreffende leeswijzer met reactie op plan van woningbouw in Buitengebied Slochteren; g. Afschrift brief van de heer B.C.A.I. Pauw van Hanswijck de Jonge, Groningen van 22 maart 2009 gericht aan het Dagblad van het Noorden over de redding van het dagblad; h. Kennisgeving van het overlijden van oud-statenlid, de heer C. den Engelse, onder vermelding dat de voorzitter een condoleancebrief heeft verstuurd; i. Circulaire van Ministerie BZK van 27 maart 2009 met informatie over doorwerkbonus en de WGA-premie; j. van wethouder Leo Voorberg van de gemeente Noordoostpolder van 1 april 2009 betreffende haalbaarheid aanleg superbus; k. Brief van de Milieufederatie Groningen mee namens andere organisaties van 2 april 2009 met een uitnodiging voor een excursie op 6 mei a.s.; l. Brief van de Raad voor de Wadden van april 2009 met het jaarverslag 2008/werkprogramma 2009; m. Ontwerpbegroting SNN 2010 en reactie van GS van 24 maart 2009, nr /13/A.10, ABJ; nagekomen brieven: * Brief van de Raad van Bestuur van het UMCG van 2 april 2009, met een reactie op de inspraakprocedure voorkeurstracé lijn 1 Hoofdstation - Zernike, gericht aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen; * Brief van de Belangengroep Biorix, Den Andel van 7 april 2009 met afschrift brief gericht aan GS over oprichting biomassavergister bij Rixona te Warffum; * Brief van Raad van de Wadden van april 2009 met het advies 'Identiteit als troef, Waddenlandschap vol verrassingen'; * Brief van de Directie van Qbuzz B.V. van 6 april 2009 met een brief aan het Dagelijks Bestuur OV-Bureau Groningen Drenthe over gunning concessie. Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen te stellen van Gedeputeerde Staten ter afdoening: n. Brief van de heer H.G. de Muinck, Slochteren van 25 maart 2009 over aanpassing planning woningbouw aan de Verlengde Veenlaan gemeente Slochteren i.v.m. planning woningbouw Meerstad. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van de commissie Economie en Mobiliteit o. Briefadvies van de Raad voor de Wadden van 16 maart 2009 over klimaatverandering Waddengebied; p. Brief van Burgemeester en wethouders van Groningen van 26 maart 2009 betreffende vervanging bruggen bij Aduard en Dorkwerd (t.b.v. de commissievergadering van 6 juni); nagekomen bericht: * van de heer F.F. Leutscher, Garnwerd namens vertegenwoordigers klankbordoverleg met een zienswijze over brugvervanging Dorkwerd en Aduard. Voorgesteld wordt de volgende stukken in handen te stellen van de commissie Rechtsbescherming: * Bezwaarschrift van de Belangengroep N361 e.a. van 4 april 2009 tegen besluitvorming PS over de nieuwe wegverbinding N361 Mensingeweer - Winsum - Groningen, tracé 4b+; * Bezwaarschrift van de heer en mevrouw Schuurmans, Adorp van 9 april 2009 tegen besluitvorming PS over de nieuwe wegverbinding N361 Mensingeweer - Winsum - Groningen, tracé 4b+. De VOORZITTER: Van alle ingekomen en nagekomen stukken is een voorstel tot behandeling en afhandeling gedaan. Ten aanzien van brief o is een fout gemaakt. Deze brief moet worden behandeld door de commissie Omgeving en Milieu en zo moet het voorstel worden gelezen. Kunt u instemmen met de gedane voorstellen? De heer DIETERS: Voorzitter, ik zou graag brief 2.e willen betrekken bij de bespreking rond het inrichtingsplan van de Hamdijk. Verder wil ik graag voorstellen om de brief van de Belangengroep Biorix over de biomassavergister bij Rexona in Warffum ook in de betreffende commissie te bespreken. 4

5 De heer VAN DER PLOEG: Ik had over de laatstgenoemde brief een vraag aan het College of zij ten behoeve van de behandeling in de commissie ook een reactie kunnen geven op de stukken, zodat we zinvol met het College kunnen overleggen als dat nodig is. De VOORZITTER: Ik kijk even naar het College. De commissievergadering is in juni. De heer CALON (gedeputeerde): Er is een vergadering over het POP in mei. Ik denk niet dat het lang hoeft te duren, maar de commissie gaat over haar eigen vergaderorde. De brief van het College kan vrij snel verstuurd worden. Als ik vanmiddag overleg kan hebben met B&W, kan die brief eind deze week of aan het begin van komende week worden verstuurd. De VOORZITTER: Perfect. Dan stel ik voor dat de verzoeken worden gehonoreerd en dat de voorstellen onder agendapunt 2. in die zin worden aangepast. Met inachtneming van de aanpassingen op het voorstel worden voorgaande brieven van derden voor kennisgeving aangenomen. 3. Regeling van werkzaamheden a. Behandelvoorstellen Presidium b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst) Voorstel vreemd aan de orde van de dag van de CDA-fractie: "Aanbesteding Openbaar Vervoer" De VOORZITTER: De CDA-fractie heeft voorgesteld om een agendapunt Aanbesteding Openbaar Vervoer toe te voegen aan de agenda. Dat zou bespreekpunt A6 worden. Kunt u met het voorstel van de CDA-fractie instemmen? Zonder beraadslaging of stemming wordt met het voorstel ingestemd. Mevrouw STAVAST: Voorzitter, bij de regeling van werkzaamheden wil ik melden dat in de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid een toegekende subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk is besproken. Dat betreft een subsidie voor nieuwe Nederlanders om kennis te maken met de cultuur en geschiedenis van Noord-Nederland. De GroenLinks-fractie is blij met die toekenning en wij hebben in de commissie al gemeld dat dit reden voor ons is om een aangehouden motie van de fractie van GroenLinks die een soortgelijk voorstel behelste waarbij de provincie zelf het initiatief neemt, in te trekken. Van de kant van de medeindieners hebben ons daarover geen bezwaren bereikt. Wij zijn blij met het project en we wensen de mensen toe dat zij er veel nut en plezier van ondervinden. DE VOORZITTER: Hartelijk dank. Ik stel voor dat de motie als ingetrokken beschouwd kan worden. Zonder beraadslaging of stemming wordt met het voorstel ingestemd en worden de behandelvoorstellen van het Presidium en de agenda vastgesteld. 4. C-stukken Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van 13 maart 2009, nr /11/A.21, CW, betreffende voortgangs-rapportage Jeugd; b. Brief van 25 maart 2009, nr /13/A.22, FC, betreffende financiële situatie RTV Noord; c. Brief van 5 maart 2009, nr , VV, betreffende de Zuidelijke Ringweg Groningen informatie over stuurgroepbesluit van 3 maart; d. Brief van 10 februari 2009, nr /7/A.8, EZ, betreffende subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG) (onder voorbehoud van de fractie van de VVD); e. Brief van 3 februari 2009, nr /6/A.13, RP, betreffende interim-verordening ruimtelijke ordening; f. Brief van 3 maart 2009, nr /10/A.15, OMB/PB, betreffende intentieovereenkomst De Groene Compagnie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer; 5

6 g. Brief van 1 april 2009, nr /14/A.21, EZ, betreffende Stichting Stadskanaal Rail - eindafrekening project i.k.v. EFRO doelstelling; h. Brief van 13 februari 2009, nr , VV, betreffende informatie m.b.t. Raamwerk RegioRail met bijbehorende stukken; i. Brief van 3 april 2009, nr /14/A.19, FC, betreffende het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen. De VOORZITTER: Stemt u ermee in dat de voornoemde stukken ter kennisgeving worden aangenomen? Zonder beraadslaging of stemming worden voornoemde stukken voor kennisgeving aangenomen. B-stukken: B.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2009, nr , WB, betreffende het reconstrueren van de N978 gedeelte Enumatil - Pasop (nummer 5/2009) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.2 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2009, nr , VV, betreffende de verbreding van het weggedeelte Stadskanaal-Ter Apel van de N366 (nummer 6/2009) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.3 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2009, nr , VV, betreffende studie Eindbeeld Oostelijke Ringweg (nummer 7/2009) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. Spreektijdverdeling De VOORZITTER: Er is één onderwerp toegevoegd. Ik stel toch voor dat conform het besprokene in het Presidium elke fractie maximaal 20 minuten spreektijd heeft en het College 60 minuten. Kunt u daarmee instemmen? Mevrouw VEENSTRA: Voorzitter, ik kan op zich wel instemmen met het voorstel, maar ik vraag wel om enige coulance, mocht dat nodig zijn. Aangezien een extra punt is toegevoegd aan de agenda wordt dat daardoor gerechtvaardigd. De VOORZITTER: Goed. Laten we dat praktisch zijn en er 22 minuten per fractie van maken. Voor het College geldt dan een soortgelijke regeling. A-stukken: A.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2009, nr , EZ, in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. (nummer 10/2009) Hierbij zijn ook aan de orde: de brieven van Gedeputeerde Staten van 27 februari 2009, nr /9/A.21, EZ betreffende informatiepakketten i.v.m. overname Essent en van 19 maart 2009 nr /12/ A.17, EZ, betreffende beantwoording van vragen (niet-vertrouwelijke) gesteld door de fracties van het CDA en GroenLinks en van 3 april 2009 nr , EZ, betreffende beantwoording vragen. De VOORZITTER: Inmiddels heeft u ook een vertrouwelijke brief van het College gekregen over de financiële gevolgen van de implementatie. Dit naar aanleiding van de vragen in de commissie Bestuur en Financiën van 8 april jl. De beraadslaging wordt geopend. 6

7 De heer MOORLAG: Voorzitter, het debat over de positie van de energiebedrijven en de mate van overheidsbemoeienis daarin, kent een lange historie. De PvdA-fractie is, voorzichtig gezegd, niet onverdeeld gelukkig met de besluitvorming die op rijksniveau in de afgelopen decennia op een aantal punten heeft plaats gehad. Ik doel daarbij op de mate en het tempo van liberalisering, de gedwongen splitsing van de netwerken enerzijds en het productie- en leveringsbedrijf anderzijds en de gemiste kans om Nuon en Essent te laten fuseren. De PvdA-fractie kan zich scenario s voorstellen waarin het handhaven van de rol van de overheid, van lokale of provinciale overheden, als aandeelhouder als zinvol en bepleitbaar moet worden geacht. Die rol als aandeelhouder ziet de PvdA nu en in de toekomst nadrukkelijk weggelegd voor het netwerkbedrijf. Het netwerk is van vitaal en strategisch belang en moet in overheidshanden blijven. Dat ligt anders bij het productie- en leveringsbedrijf. Productie en levering van energie vindt plaats in een sterk geliberaliseerde en commerciële omgeving. Er zijn op dit moment meer dan 40 aanbieders op de markt en meer dan 60% van de productiecapaciteit is niet in handen van Nederlandse overheidsbedrijven. De PvdA vindt commerciële productie en distributie geen overheidstaak. Een overheid heeft niets te zoeken op termijnmarkten waar met derivaten wordt gespeculeerd. Daar moeten wij verre van blijven. De PvdA-fractie onderschrijft daarom het Collegebesluit. Voorzitter, is daarmee gezegd dat de overheid zijn greep op het energievraagstuk moet gaan verslappen? Nee, geenszins. De PvdA ziet nadrukkelijk een taak en verantwoordelijkheid voor de overheid weggelegd, maar niet primair via een tandeloos geworden aandeelhouderschap. De verantwoordelijkheid moet worden vormgegeven met drie instrumenten. 1) Allereerst wetgeving. Gewoonweg verbieden wat je als overheid niet aanstaat en gebieden om sturing te geven aan gewenste ontwikkelingen. 2) Op de tweede plaats is dat beprijzing. Vuile energie moet duurder worden gemaakt en duurzame energie moet goedkoper worden gemaakt. 3) Toezicht. Dat is het sluitstuk op het beleid. Volgens de PvdA-fractie moeten die drie instrumenten worden versterkt. Voorzitter, ik ga over op de beoordeling van de voorgenomen verkooptransactie. Daarover is aan de Staten zeer veel informatie verstrekt. Er zijn vragen gesteld en die zijn uitputtend beantwoord. Er hebben stukken ter inzage gelegen en alles afwegend, vindt de PvdA-fractie de verkoopcondities aanvaardbaar. Afsluitend heeft de overheid decennia geleden de verantwoordelijkheid genomen voor het produceren en distribueren van energie. Er zijn toen middelen geïnvesteerd. Die middelen die nu gaan vrijvallen, moeten wij opnieuw gaan investeren en wel in een goed en sterk netwerkbedrijf en in de doelen die wij in het Collegeprogramma en ons verkiezingsprogramma hebben geformuleerd. Dank u wel, voorzitter. De heer SANGERS: Voorzitter, ik wil nog even een vraag stellen aan de heer Moorlag. Hij begon zijn betoog met te stellen dat de PvdA-fractie niet gelukkig was met de besluitvorming die in het verleden heeft plaatsgevonden op rijksniveau, als het gaat om splitsing en dergelijke. Dat siert hem. Tegelijkertijd hoor ik hem met verve zeggen dat hij vrijwel ten principale vindt dat de overheid geen rol heeft als het gaat om het productiebedrijf en het aandeelhouderschap daarin. Zegt hij daarmee in feite toch niet dat hij het vorige verhaal daarmee weer onderuit haalt? De heer MOORLAG: Nee, voorzitter, dat denk ik niet. Ik heb gezegd dat ik mij een omgeving kan voorstellen waarin de overheid een nuttige en zinvolle rol als aandeelhouder kan vervullen, maar we moeten ook vaststellen en dat is de gegeven situatie heden ten dage dat de productie en levering van energie in een sterk geliberaliseerde en commerciële omgeving plaatsvindt. Dan is het niet de overheid als aandeelhouder die op het orgel trapt, maar dan is het de markt die op het orgel trapt. In zo n omgeving is mijn opinie dat het aandeelhouderschap niet het meest geschikte sturingsinstrument is om het energiebeleid vorm te geven. De heer BROUNS: Voorzitter, ik zal namens de CDA-fractie niet verder ingaan op de besluitvorming in het verleden waardoor wij voor de keuze staan: vervreemden of niet vervreemden. Die discussie is gelopen en daar hebben wij destijds iets van gevonden. Als volksvertegenwoordigers leggen wij uiteindelijk verantwoording af aan de burgers van deze provincie. Als CDA-fractie zijn wij in de aanloop naar deze Collegeperiode met die burgers in contact getreden en dat heeft ertoe geleid dat in ons verkiezingsprogramma een tekst is opgenomen die wij vandaag geacht worden uit te dragen. Dat zullen wij doen en dat betreft de volgende tekst: Het CDA is voorstander van de vervreemding van de aandelen Essent, waarbij middels gedeeltelijke herbelegging of op andere wijze minimaal het uitgekeerde dividend in de afgelopen periode zeker wordt gesteld. Voorzitter, deze lijn is de lijn 7

8 waarmee het CDA aan deze Collegeperiode is begonnen. Dat laat uiteraard onverlet dat de CDAfractie aan vervreemding nadere randvoorwaarden stelt. De werkgelegenheid is voor ons een belangrijk criterium en wij zijn dan ook verheugd dat tot 2013 een banengarantie is overeengekomen en dat daarnaast het personeel participeert in de opbrengst van de verkoop en dat een gedegen sociaal convenant is opgesteld. Een andere voorwaarde is duurzaamheid. Ook op dat punt moeten wij constateren dat de vervreemding aan RWE ertoe leidt dat op het terrein van duurzaamheid wel degelijk de ontwikkelingen die door Essent in gang zijn gezet, voortgang zullen vinden en ook dat dit gebeurt binnen een sterk consortium. Leveringszekerheid en kwaliteit. Dit is een belangrijke randvoorwaarde. Met de verkoop van Essent ontstaat een krachtiger speler die in de markt meeteelt, die een diversiteit aan energiebronnen kan aanboren en die bereid is om zich grootschalig in te zetten om maatregelen te nemen en onderzoek te doen in het kader van de duurzaamheid. Als het gaat om die kwaliteit en leveringszekerheid is, via het eigendom van de infrastructuur en van het netwerk in publieke handen, gewaarborgd dat de toegang tot elektriciteit in stand blijft. Daar hebben wij invloed. Ten slotte spelen natuurlijk de centen een rol. Wat brengt het onze burgers in die zin? Los van de hoogte van de verkoopprijs speelt daarbij, wat ons betreft, de aanwending in het belang van onze provincie en burgers. De CDA-fractie is van mening dat hierbij, vanuit het rentmeesterschap gezien, eerst een dusdanig deel van die opbrengst afgezonderd dient te worden zodat daarmee jaarlijks de gemiddelde dividendinkomsten veilig kunnen worden gesteld. Geld kan immers maar één maal worden uitgegeven, terwijl op deze manier een jaarlijkse ruimte in de Begroting wordt gewaarborgd. Wij vinden dan ook dat wij als Staten bij de wijze waarop dit zal gebeuren, betrokken dienen te zijn. Pas daarna kan met het overgebleven geld een deel van de opbrengst worden geïnvesteerd. Wij gaan ervan uit dat wij als Staten ook een rol zullen spelen bij de prioritering daarin en wel uiteraard binnen de afspraken die reeds zijn gemaakt als het gaat om de aanwending van geld voor de infrastructuur en de plattelandsontwikkeling. Dank u voorzitter. Mevrouw VEENSTRA: Voorzitter, zoals al gezegd zijn er in verschillende stadia verschillende argumenten voorbijgekomen over waarom deze verkoop goed zou zijn. Laten wij eens in willekeurige volgorde die argumenten op een rij zetten. Het eerste argument is dat de verkoop van de aandelen een hele hoop geld oplevert dat goed ingezet kan worden voor Groningen. Het klopt: het levert heel veel geld op. Maar al jarenlang ontvangen wij dividenden vanuit Essent en soms zelfs veel meer dan geraamd. Nu gaan we ervoor kiezen om in één keer een bedrag van ruim 500 miljoen te cashen en verder zien we af. Dat bedrag gaan we dan voor een deel vastzetten en het resterende deel gaan we investeren. Ik heb die logica getest bij verschillende mensen, maar zowel de veertienjarige puber als de éminence grise bij mij in de wijk en mijn eigen moeder en allen geen financiële deskundigen komen tot dezelfde slotsom: wij verkopen de kip met de gouden eieren! Jaarlijks gegarandeerd een bedrag ontvangen is vele malen stabieler dan nu een deel uitgeven en een deel op rente zetten. Door goed voor Essent te zorgen kunnen we nog tot in lengte van dagen dividenden ontvangen. Hun slotsom steunt mij in mijn afweging. Essent is te klein is een ander argument om te overleven in de huidige geliberaliseerde, grootschalige energiemarkt. In tegenspraak tot die gedachte zijn er ook onderzoeken die aantonen dat grootschaligheid niet leidt tot lagere prijzen, meer duurzaamheid en een hogere klantvriendelijkheid. Bijvoorbeeld het onderzoek van prof. Schenk, een fusie-econoom die gerekend mag worden tot de top 200 van wereldeconomen. Hij doceert aan de universiteiten van Utrecht en Cambridge. Hij heeft circa fusies en overnames bestudeerd in de energiesector. Daarbij blijkt dat 65 tot 80% van die fusies negatief uitwerken. Zijn onderzoek dat vooral gericht was op de VS en Groot-Brittannië (dus ook op een West-Europees land) heft als conclusie dat schaalvergroting juist leidt tot minder klantvriendelijkheid, hogere prijzen en een toename van bureaucratie. Daar was het ons toch niet om te doen! Een goed voorbeeld van kleinschaligheid dat werkt is het Zeeuwse Delta, een klein publiek energiebedrijf waar de aandeelhouders, gemeenten en provincie, tevreden zijn met hun dividenduitkering. Doordat Delta haar activiteiten heeft uitgebreid, bijvoorbeeld inzake de afvalverwerking, maar ook omdat men op verstandige wijze gezamenlijk grondstoffen inkoopt, zijn zij in staat gebleven om tegen een normale prijs leveringszekerheid van energie te garanderen. Schaalvergroting. Als wij de gevolgen van schaalvergroting serieus zouden nemen, heeft zowel het onderwijs, de gezondheidszorg en bijvoorbeeld de agrarische sector tot nu toe alleen maar te lijden gehad van die schaalvergroting. Voor de SP is het heel duidelijk. Voor ons is het the size that matters. Wij staan daarin niet alleen. Vooral nu met alle economische ontwikkelingen krijgen we 8

9 steeds vaker ons gelijk. Het privatiseren en vermarkten van alles heeft ons niet gebracht wat de marktfundamentalisten ons beloofden. Zelfs de voorzitter van de Raad van State, de heer Tjeenk Willink, een respectabel heerschap lijkt mij, is recent ook tot dit inzicht gekomen. Hij sprak onder andere uit dat de politiek de belangen van de burger uit het oog heeft verloren bij alle plannen voor marktwerking en verzelfstandiging in bijvoorbeeld de zorg en het notariaat. Het falen van de markt was ook het gedeeltelijke falen van de staat. De rol van de splitsingswet. Wat is dat toch met Nederland? Iedereen was er op tegen. De bonden, delen van de politiek. Toch zat er een kabinetslid dat het braafste kind van de klas wilde zijn. Splitsen moest van Europa! Alles zou daardoor beter worden. Dus opdelen die handel en in de markt zetten. Maar, toen besloot de Europese Commissie dat splitsing nu niet nodig was. Hierdoor komt de noodzaak tot verkoop toch volledig te vervallen! Dat is wat ons betreft weer een argument om de stekker uit deze overname te trekken. Dan nog deze. De wens vanuit de Kamer is altijd geweest dat Essent, maar ook Nuon, niet verkocht zouden worden aan een ongesplitst bedrijf. Iedereen is er dan ook vanuit gegaan dat RWE ook tot splitsing zou overgaan, maar uit de recente brochure van RWE blijkt iets anders. Ik zal niet de Engelse tekst voorlezen, maar in gewoon Nederlands betekent wat daar staat, dat RWE aangeeft dat scheiding niet zal leiden tot meer investeringen in het netwerk of tot meer competitie met aanbieders. De conclusie mag dus zijn dat u alsnog gaat verkopen aan een ongesplitst bedrijf en welke consequenties heeft dat nu of later? Duurzaamheid. Dat is al door velen in de mond genomen. Duurzaamheid en milieu. Maar wordt dat belang daarvan wel gedeeld door de partner waar u nu mee in zee wilt gaan? RWE zegt van alles in de overeenkomsten toe in de toekomst, maar wij zien nergens harde, afrekenbare afspraken. Wat ik wel zie is een bruinkoolwinning vlak over de grens bij Roermond. Tot 2045 zal RWE hier circa 48 vierkante kilometer land afgraven voor de bruinkool. Hiervoor moeten twaalf dorpen verdwijnen en mensen hun huis verlaten. Het landschap verandert in een woestijn. Dan hebben we het nog niet eens over de centrales waar die bruinkool heen gaat. Voorzitter, ik weet het. Roermond is vanaf Groningen een heel eind rijden, maar mag ik mij ook verantwoordelijk voelen voor de buren? Wanneer wij aandeelhouder zou blijven, hebben wij ook de zeggenschap om de winsten van nu eens niet volledig uit te keren, maar om deze te investeren in tijdig onderhoud aan de centrales, om ze in te zetten op duurzame en innovatieve, technische ontwikkelingen, om ze in te zetten voor lagere tarieven in plaats van hogere winsten en in te zetten op werkgelegenheid en om de bonussen en topsalarissen aan te pakken. Een tegenargument dat al is gegeven, is dat je over al dit soort zaken afspraken kunt maken. Ja, dat kan, maar de ervaring leert ons ook dat private en commerciële bedrijven zich net zo veel aan afspraken gelegen laten als mijn puberzoon van dertien dat bij mij doet. Als SP geven wij de voorkeur aan zeggenschap boven wetgeving. Dat alles gezegd en gevraagd hebbende, kom ik terug bij ons principiële standpunt over nutsvoorzieningen. Nutsvoorzieningen, als energie, water, zorg, onderwijs zijn van de mensen en horen in handen van de mensen. In handen van de publieke sector die de laatste jaren al zo enorm uitgekleed is. Op de een of andere manier horen de mensen in dit land zeggenschap te houden en te hebben over hun eerste levensvoorzieningen. En voorzitter, dat is niet iets wat alleen de SP vindt. Al die keren dat SP-afdelingen in Groningen of in het hele land op markten stonden of langs de deuren gingen, was bijna iedereen bereid om een steunverklaring voor onze landelijke acties te ondertekenen. Ook uit peilingen, zoals die van RTL, blijkt dat 77% van de mensen in dit land tegen verkoop van de energiebedrijven is. Wie zijn wij, wie bent u om daar uw rug naar toe te draaien? Deze Staten denken in meerderheid de waarheid in pacht te hebben en gaan, naar alle waarschijnlijkheid, vandaag gewoon over tot de verkoop aan RWE. Daarbij gaan ze niet alleen voorbij aan de meningen van de mensen in het land, maar soms ook aan de eigen partijbesluiten. Vanuit de Partij van de Arbeid kennen wij inmiddels allemaal de aangenomen motie die is gericht aan het landelijke partijbestuur, om in overleg te treden met betrokken lokale en provinciale PvdA-fracties en besturen om tot een gezamenlijke strategie te komen, waarbij de inzet is om een meerderheidsaandeel voor de Nederlandse overheden te behouden. Die oproep lijkt ons zeer verstandig. Het is een goede aanzet tot een hernieuwde discussie. Of voorzitter, zetten wij al die mensen die wij op straat spraken en die via peilingen hun mening gaven, of voor de motie van de Partij van de Arbeid stemden, nu in dezelfde hoek als de SP, de hoek van populisten, nationalisten, marxisten, communisten, mensen die streven naar een terugkeer naar de jaren 50 en werken aan een soort DDR-maatschappij en die elkaar daar ook nog eens bij voorliegen? Voorzitter, u zult begrijpen dat dit niet mijn eigen kwalificaties zijn, maar woorden die gedeputeerde Calon meende te moeten gebruiken in een interview op het internet. 9

10 De heer CALON (gedeputeerde): Misschien kan de geachte afgevaardigde van de SP dit citaat rectificeren? Mevrouw VEENSTRA: Dat doe ik niet, meneer Calon. De heer CALON (gedeputeerde): Dan zou ik eens kijken wat er op die internetcourant staat en dan zou ik u willen vragen om mijn woorden juist te citeren, voorzitter. Mevrouw VEENSTRA: Ik zal u beide versies laten zien. Mijn fractiemedewerker heeft het gehoord en die zal ze boven water halen. U krijgt beide versies van mij te zien. Volgens de SP zijn het juist mensen die gewoon hun gezonde verstand gebruiken en aan hun badwater voelen dat er hier iets niet klopt. Wanneer de gedeputeerde lef had gehad, dan was hij de discussie over deze verkoop aangegaan met de mensen in Groningen. Dan had hij gehoor gegeven aan het verzoek van de SP om een openbaar debat te organiseren met alle aandeelhouders, provincies en gemeenten, of om deel te nemen aan in het recente SP-debat over de noodzaak en het nut van de verkoop. Maar, zowel de gedeputeerde als de vertegenwoordigers van Essent lieten verstek gaan en ze wilden niet de discussie aan met de eigenlijke eigenaren van Essent. Een compliment trouwens voor uw PvdA-collega Moorlag is hier wel op zijn plaats. Hij was wel bereid om afgelopen vrijdag zijn standpunt te verdedigen, maar dat niet alleen. In alle eerlijkheid en hij heeft het vandaag herhaald en dat siert hem gaf hij ook toe dat hij niet gelukkig is met de huidige orde in deze neoliberale samenleving. Besluiten uit het verleden leiden, wat hem betreft, tot dit besluit van vandaag. Vasthouden aan bestaande besluiten roept mij de volgende vergelijking op. Stelt u eens voor: de heer Moorlag en ik lopen samen in de woestijn. Bijvoorbeeld die van Roermond straks. We zijn daarbij op zoek naar een bron met water en we besluiten met z n tweeën om rechtsaf te gaan, maar na tien minuten komen wij erachter dat we toch linksaf hadden gemoeten. Wat doen we dan? Als SP-er keer ik dan om en ga ik alsnog linksaf en leer ik van mijn fout. De heer Moorlag kiest er dan blijkbaar voor om door te lopen en uiteindelijk te verdorsten. De heer MOORLAG: Voorzitter, ik heb een vraag voor mevrouw Veenstra. Als wij samen die tocht maken en wij constateren dat wij 50 km bij de bron weg zijn en dat 30 km verderop een nabijere bron is, welk pad neemt u dan, mevrouw Veenstra? Mevrouw VEENSTRA: Meneer Moorlag, in mijn vergelijking was de bron niet te vinden en kwamen wij tot de conclusie dat wij de andere kant op hadden gemoeten. Zo ook nu. Wij kunnen doorgaan op de ingeslagen weg van vermarkting en schaalvergroting, maar we kunnen ons ook bezinnen en terugkeren op de kleinere schaal met daarin de menselijke maat als leidraad. Mijn laatste opmerking, meneer de voorzitter. Ik roep de heer Moorlag op om de uitgestoken hand van de SP en deze keer zonder bokshandschoen aan te nemen en een nieuwe koers te kiezen en daarmee vandaag te beginnen in de energiesector om op die manier het goede voorbeeld te geven aan de collega s in de provincie Brabant die aanstaande vrijdag over nog veel meer aandelen zullen beslissen. Dank u wel. De heer LUITJENS: Voorzitter, ik ga even terug in de tijd. De eerste discussie over het vervreemden van Essent is gevoerd ten tijde van het debat over het bestuursakkoord voor de Zuiderzeelijn. Daar zijn toen al de principeafspraken gemaakt om de kip met de gouden eieren ook eieren te blijven laten leggen en voor vervanging van de dividendinkomsten te zorgen. Afgelopen juni heeft Provinciale Staten in meerderheid het formele besluit tot verkoop bekrachtigd door in te stemmen met de toekomststrategie van Essent en dat is, in mijn woorden, het zoeken van aansluiting bij een krachtige partner. Daarmee is ook uitgesproken dat het hebben van aandelen in een risicovolle energiesector geen taak van de overheid is. Tevens is toen aangegeven dat schaalgrootte van het grootste belang is in deze sector voor een krachtiger positie op de markt voor grondstoffen en kapitaal. Dit alles in het kader van het publieke belang en leveringszekerheid. En daarnaast en dan sluit ik aan bij wat de heer Moorlag zei over de taak van de overheid in deze sector heeft de overheid ook, naast de twee andere taken, het marktmeesterschap gevestigd. Een slechte positie op deze markten door zelfstandig doorgaan, heeft op termijn naar de mening van de VVD-fractie tot gevolg dat dividend en waarde zullen dalen. Dus, daar gaat de kip met de gouden eieren. Er is niets gegarandeerd. Op meerdere van de selectiecriteria voor kopers scoorde RWE het beste. De waarde en zekerheid van de overeenkomst hebben zwaar gewogen. Hoe volgens de VVD-fractie het publieke belang wordt gediend heb ik zojuist aangehaald. Tijdens de onderhandelingen werd er nog vanuit 10

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur 29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 29 juni 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de vergaderingen van 25 mei 2005

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6. 4. Benoeming (plaatsvervangende) leden Commissie rechtsbescherming...

3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6. 4. Benoeming (plaatsvervangende) leden Commissie rechtsbescherming... Inhoudsopgave 1. Beëdiging van de leden van Provinciale Staten... 3 2 Regeling van werkzaamheden... 5 3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6 4. Benoeming (plaatsvervangende)

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 29 MEI 2007

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 29 MEI 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Verkiezing leden Eerste Kamer der Staten-Generaal... 3 2. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 28 maart en 18 april 2007... 4 3. Ingekomen stukken van derden...

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 2005

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 2005 PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 15 december 2004... 2 2. Ingekomen stukken... 2 3 Regeling van werkzaamheden... 4 Behandelvoorstellen Presidium... 4 Vaststelling B-lijst...

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 4 februari 2009... 4. 2. Ingekomen stukken van derden:... 4

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 4 februari 2009... 4. 2. Ingekomen stukken van derden:... 4 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 4 februari 2009... 4 2. Ingekomen stukken van derden:... 4 3. Regeling van werkzaamheden... 6 4. C-stukken... 8 B.1 Herinrichting

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 5 NOVEMBER 2008

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 5 NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Notulen van de vergadering van 17 september 2008... 3 2. Ingekomen stukken... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 5 a. Behandelvoorstellen presidium... 5 b.vaststelling agenda (A- en B-lijst)...

Nadere informatie

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 7 en 15 december 2010... 3. 2. Ingekomen stukken van derden... 3

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 7 en 15 december 2010... 3. 2. Ingekomen stukken van derden... 3 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 7 en 15 december 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 5 4. C-lijst... 10 B.1 Facelift

Nadere informatie

5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur

5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur 5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur AGENDA voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 5 oktober 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Toelating en beëdiging van de heer P.G.

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN D.D. 10 DECEMBER 2008

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN D.D. 10 DECEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Notulen van de vergadering van 5 november 2008 3 2. Ingekomen stukken 3 3. Regeling van werkzaamheden 4 a. Behandelvoorstellen Presidium 4 b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst) 4 4. C-stukken

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 onderwerp Verkoop aandelen Essent aan RWE Inleiding Op 26 juni 2008 hebben de aandeelhouders ingestemd, met het uitwerken

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor

Nadere informatie

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2009... 3. 3. Regeling van werkzaamheden 4

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2009... 3. 3. Regeling van werkzaamheden 4 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2009... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden 4 4. C-stukken... 5 B.1 Subsidieregeling

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID Aan: de leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 2 november 2015 Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 Onderwerp: Vergadering woensdag 25 november

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 Splitsingsdebat, Hilton Amsterdam, 21 November 2007 Aan de Vooravond van de Splitsing van Netten FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING Prof Dr Hans J.G.A. van

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014.

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

En die aandeelhouder dat bent u.

En die aandeelhouder dat bent u. Aan de gemeenteraadsleden van gemeenten die aandeelhouder zijn van de NV HUISVUILCENTRALE HVC. Geacht Gemeenteraadslid, Zoals u wellicht weet zijn een aantal waterschappen, net als uw gemeente, aandeelhouder

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 februari 2007 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 11 Onderwerp: Aanvullend voorstel inzake herschikking aandelen Intergas

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009...

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-stukken... 6 B.1 Normenkader voor

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015 Algemene Beschouwingen 2015 -CDA Statenfractie Groningen- 24 juni 2015, alleen uitgesproken tekst is geldig Voorzitter, Vandaag spreken wij over de voorjaarsnota. Traditioneel een moment waarbij we spreken

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING

PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Toelating nieuwe Statenleden... 4 2. Notulen van de vergadering van 19 maart 2008... 5 3. Ingekomen stukken... 5 4. Regeling van werkzaamheden... 7 Vaststellen agenda (A- en B-lijst)...

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Dames en heren, [Inleiding] Mensen die op inspiratie wachten

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 4 JULI 2007

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 4 JULI 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING Aanbeveling voor een nieuwe CdK... 3 Mondelinge vragen... 4 Ontslagen bij de Stichting Opmaat en resultaten van de Participatietop, de heer Bultje (PvdA) 1. Ingekomen stukken...

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2006

VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2006 PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 15 november 2006... 3 2. Ingekomen stukken... 4 3. Regeling van werkzaamheden... 4 a. Vaststelling A- en B-lijst... 4 b. Vaststelling behandelvoorstellen

Nadere informatie

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college,

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college, Nieuwkoop Zienswijze notitie Breedband Geacht college, Op 5 december 2014 ontvingen wij van u een brief over breedband Nieuwkoop. Hierin vraagt u ons, onze visie op breedband internet kenbaar te maken

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Bestuur en Middelen Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : 17 november 2006 DIS-stuknummer : 1239396 Behandelend ambtenaar : Ch. ten Tije Directie/afdeling : E&M Nummer commissiestuk : BM-0465

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 15 december 2010. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 17 november 2010...

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 15 december 2010. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 17 november 2010... Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 17 november 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 5 4. C-lijst... 5 B.1 Wijziging Verordening

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciate Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S Dat. ontv.: -

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING. 1. Ingekomen stukken van derden...3

PUNTEN VAN BEHANDELING. 1. Ingekomen stukken van derden...3 PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Ingekomen stukken van derden...3 2. Regeling van werkzaamheden...4 A.1 Provinciale jaarrekening voor het dienstjaar 2007 en de jaarlijkse overboeking naar 2008 van de daarvoor

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / H. Bruls Samenvatting Op 7 mei jl.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder 1 e loco-secretaris R.W. Schiettekatte (tot

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Lijst Lammers. Beste collegae,

Lijst Lammers. Beste collegae, Lijst Lammers MEMO VAN 3 OKTOBER 2013 Aan de leden van de commissie Ruimte en aan het College van B&W van Papenrecht met afschrift aan de andere leden van de gemeenteraad van Papenrecht Beste collegae,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Griffier van de Staten. - Geleidebrief Kaderstellend Provincie Zeeland

Griffier van de Staten. - Geleidebrief Kaderstellend Provincie Zeeland Griffier van de Staten - Geleidebrief Kaderstellend Provincie Zeeland GROENLINKS N DE TOEMMST GROENLINKS-VOORSTEL RESTWARMTEBENUTTING SAMENVA'ITING In Zeeland wordt - vooral door de industrie - een enorme

Nadere informatie