Multidisciplinair oefenbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multidisciplinair oefenbeleidsplan"

Transcriptie

1 Multidisciplinair oefenbeleidsplan Veiligheidsregio Zeelan d versie 1 16 januari 2014

2 Risicoprofiel Convenanten Kwantiteit en kwaliteit Registreren en verbeteren Kwaliteitszorgsysteem Functionarissenvolgsysteem Technisch Organisatorisch Regionaal / lokaal onderzoek Minimaal 40 uur per jaar MOTO Multidisciplinair oefenbeleidsplan Veiligheidsregio Zeeland Wettelijke en regionale verplichtingen Systeemoefening Ramp- en incidentbestrijdingspl annen OCR (nieuwe stijl) Gelijk basisniveau Opleiden Competentiespecifiek Recente ontwikkelingen Bijscholen Aantoonbaar vakbekwaam Heldere normen Beoordelaars Competentiespecifiek Rampbestrijdingsplannen Table-top VR-CoPI Trainen Multidisciplinair Oefenbeleid Verhogen leerrendement Team/individuele competenties Innovatie oplossingen Digitale leermiddelen Didactische principes Systeemtest Ramp- / incident bestrijdingplannen Oefenen Evaluatie en planvorming / structuur / systeem Internationaal / nationaal onderzoek Bestuurlijk oefenen Beroepshouding Verantwoordelijkheid Organisatie MOTO + inbreng partners Didactisch vakbekwaam Sturen op kwantiteit en kwaliteit

3 Versie: 1 Toelichting versiebeheer: Definitief Datum: 16 januari 2014 Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

4 Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

5 Voorwoord In het beleidsplan bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland is het beleid van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voor de komende jaren vastgesteld. Onder de noemer incidentbeheersing zijn de uitgangs en aandachtspunten van en voor vakbekwaamheid vastgesteld. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan geeft invulling aan een meerjarig multidisciplinair vakbekwaamheidsplan voor de periode De Wet veiligheidsregio s en de onderliggende besluiten stellen eisen aan de veiligheidsregio en vakbekwaamheid van functionarissen in de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersingsorganisatie. Vakbekwaamheid is de overkoepelende term voor het opleiden, trainen, bijscholen en oefenen van mensen en systemen. Dit multidisciplinair oefenbeleidsplan beschrijft het beleid van de Veiligheidsregio Zeeland voor de periode op het gebied van Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO). Kernwoorden hierbij zijn ambitie, innovatie, eigen verantwoordelijkheid en samenhang. Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

6 De feiten laten echter zien dat na herhaaldelijk oefenen steeds weer dezelfde verbeterpunten terugkeren. We doen dus wel veel inzichten op over wat anders kan maar er verandert weinig. De huidige manier van oefenen is dan ook ontoereikend om de crisisbeheersing in Nederland verder te professionaliseren. Jan Tuinder, hoofd programma CENS2 Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

7 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Inleiding Multidisciplinair Opleiden, trainen en oefenen Totstandkoming multidisciplinair oefenbeleidsplan Afbakening mono multi Bestaande (monodisciplinaire) oefenplannen Leeswijzer Kaders Inleiding Wettelijke kaders Beleidsmatige regionale kaders Samenvatting Speerpunten MOTO Inleiding Huidige situatie Ambitie Veiligheidsregio Zeeland voor MOTO Voldoen aan wettelijke en regionale verplichtingen Samenwerken met partners Team en individuele competenties Aantoonbaar vakbekwaam Lerende organisatie Bestuurlijk oefenen Samenvatting / beleidskeuze Uitgangspunten MOTO Inleiding Filosofie van een leven lang leren Eenduidige opbouw van de oefencyclus Doelgericht opleiden, trainen en oefenen Leerstijlen Didactiek Verantwoordelijkheid voor vakbekwaamheid Innovatieve oplossingen Samenvatting / beleidskeuze Beoordelen, evalueren, registreren Inleiding Heldere normen Beoordelen Kwaliteitszorg en functionarissenvolgsysteem Borging kwantitatieve registratie Functioneringsgesprek Evaluatiesystematiek Samenvatting / beleidskeuzes Multidisciplinair opleiden Inleiding Monodisciplinair verantwoordelijkheid Een gelijk basisniveau Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

8 7.4 Overige vormen Samenvatting / beleidskeuzes Multidisciplinair Trainen en Bijscholen Inleiding Kennis gaat vooraf aan vaardigheden Individueel trainen en bijscholen Trainen in teamverband Trainen en oefenen ramp en incidentbestrijdingsplannen Trainen met informatiemanagement Uitgangspunten trainen Samenvatting / beleidskeuzes Multidisciplinair oefenen Inleiding Huidige manier van oefenen Oefenen in systeemverband Bestuurlijk oefenen Samenvatting en beleidskeuze MOTO afdeling / uitvoering Inleiding Opbouw MOTO jaarplan en MOTO jaarkalender Afstemming met MOTO en OTO Organisatie MOTO Sturing op resultaat Vakbekwaamheid van de vakbekwaamheidsorganisatie Capaciteit MOTO / personele consequenties Belastbaarheid functionarissen / personele consequenties Financiële paragraaf Samenvatting en beleidskeuze Bijlagen Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

9 1 Samenvatting Dit multidisciplinair oefenbeleidsplan beschrijft het beleid van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voor de periode op het gebied van Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO). Het multidisciplinair oefenbeleidsplan is gericht op de functies in de VRZ en haar netwerkpartners die een rol vervullen in de hoofdstructuur. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan combineert visie en ambitie en bekijkt Opleiden, Trainen en Oefenen vanuit een onderwijskundig (leerrendement, didactiek) en innovatief perspectief. Een multidisciplinair oefenbeleidsplan is formeel voorgeschreven in de Wet veiligheidsregio s en is daarnaast van belang om de organisaties, functionarissen en teams in de Veiligheidsregio Zeeland goed voor te bereiden op het bestrijden van rampen en beheersen van crises. Daarnaast heeft de VRZ met een Regionaal risicoprofiel, Regionaal beleidsplan, Regionaal Zeeuws Crisisplan en de ramp en incidentbestrijdingsplannen de bestuurlijke kaders bepaald. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan beschrijft de wettelijke en bestuurlijke verplichtingen van de VRZ met betrekking tot MOTO. De ambitie van de VRZ is voor komende beleidsperiode als volgt geformuleerd: de teams en functionarissen in de hoofdstructuur zijn aantoonbaar vakbekwaam in een lerende omgeving. De VRZ gaat uit van het risicoprofiel en richt zich op de thema s waar de hulpdiensten in de regio optimaal op voorbereid moeten zijn. De veiligheidsregio voldoet aan haar wettelijke en regionale verplichtingen, werkt samen met partners, investeert in het ontwikkelen van team en individuele competenties, zet in op de geoefendheid van bestuurders en richt zich op aantoonbaar vakbekwame medewerkers. De VRZ werkt aan een organisatie die weet waar zij staat, wat haar zwakke en sterke punten zijn en die kritisch is op het eigen functioneren. De ambitie zal de komende vier jaar fasegewijs gestalte krijgen. Functionarissen in de hoofdstructuur hebben per jaar minimaal 40 uur beschikbaar voor deelname aan MOTO. In 2014 worden kwantitatieve en kwalitatieve vakbekwaamheidsnormen ontwikkeld. Omdat meer competentiegericht gewerkt zal worden, is er aandacht voor trainingen op basis van individuele en team competenties. Komende beleidsperiode is meer aandacht voor het opleiden en trainen en worden minder (grootschalige) praktijkoefeningen georganiseerd. De wettelijk verplichte systeemtest en praktijk ramp en incidentbestrijdingsoefeningen (8 per jaar) gelden als eindoefeningen waarmee een cyclus wordt afgesloten. Met de activiteiten opleiden, trainen/bijscholen wordt daar naar toe gewerkt. Er wordt gewerkt met collegiale beoordeling, met opgeleide beoordelaars en er wordt een pool van (externe)beoordelaars gevormd met de omliggende regio s. Daarnaast wordt ingezet op innovatieve en didactisch verantwoorde vormen van beoordelen om het rendement te verhogen. De richting van aantoonbaar vakbekwaam maakt registreren noodzakelijk en betekent continue aandacht voor blijvende vakbekwaamheid (bijscholing) en een systeem van kwaliteitszorg om deze vakbekwaamheid te meten. Aantoonbaar vakbekwaam houdt ook in dat vakbekwaamheid niet langer vrijblijvend is, zowel voor de functionarissen als de betrokken organisaties. Het team MOTO zal gezamenlijk met de verschillende betrokken kolommen uitvoering geven aan het omschreven beleid. Door een gelaagde opbouw van activiteiten in de komende beleidsperiode, kan invulling gegeven worden aan de minimaal gestelde eisen. Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

10 Het kabinet onderschrijft de door de Evaluatiecommissie gehanteerde uitgangspunten en voegt daar aan toe een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk stelsel met operationele en bestuurlijke slagkracht na te streven. Professionaliteit van functionarissen staat daarbij voorop. Bij het bereiken en behouden van de gewenste professionaliteit spelen opleiden, trainen en oefenen een belangrijke rol. Kabinetsreactie op evaluatie WVR door commissie Hoekstra, Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

11 2 Inleiding 2.1 Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen heeft als doel het professionaliseren van de organisaties, teams en functionarissen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Omdat rampen en crises zich zelden voordoen vormen Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) drie belangrijke pijlers om kennis en vaardigheden op niveau te krijgen en te houden. 2.2 Totstandkoming multidisciplinair oefenbeleidsplan Het multidisciplinair oefenbeleidsplan combineert visie en ambitie en bekijkt OTO vanuit een onderwijskundig (leerrendement, didactiek) en innovatief perspectief. De ambitie zal de komende vier jaar fasegewijs gestalte krijgen. Eén van de uitgangspunten is hierbij de beschikbare capaciteit vanuit MOTO en de organisaties. Het oefenbeleidsplan beschrijft de wettelijke en bestuurlijke verplichtingen van de VRZ met betrekking tot MOTO. De inhoud en ambitie van het multidisciplinair oefenbeleidsplan is mede tot stand gekomen op basis van interviews met verantwoordelijken binnen Risicobeheersing, Incidentbeheersing, Incidentbestrijding en de veiligheidsdirectie VRZ. In totaal zijn ruim 15 mensen geïnterviewd in het kader van dit oefenbeleidsplan. Daarnaast hebben de functionarissen binnen en buiten de hoofdstructuur van de VRZ verbeterpunten aangedragen in een breed uitgestuurde (digitale) enquête. Het MOTO overleg, waar alle kolommen en de partners van de VRZ in vertegenwoordigd zijn, heeft als klankbord input geleverd op de conceptversies van dit beleidsplan. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan bouwt bovendien voort op de bestaande richtingen die de VRZ is ingeslagen met vakbekwaamheid, planvorming en de overige organisatieonderdelen. Tezamen met de landelijke ontwikkelingen en best practices is het voorliggende multidisciplinair oefenbeleidsplan tot stand gekomen. 2.3 Afbakening Multidisciplinair oefenbeleidsplan Dit multidisciplinair oefenbeleidsplan richt zich op de functionarissen in de hoofdstructuur van de VRZ en haar netwerkpartners. De hoofdstructuur bestaat uit de GMK (de gemeenschappelijke Meld Kamer) en de teams CoPI (Commando Plaats Incident), COT W (Coördinatieteam te Water), ROT (Regionaal Operationeel Team), GBT (Gemeentelijk Beleidsteam) en het RBT (Regionaal Beleidsteam) en wordt aangevuld met facultatieve publieke en private partners. Naast oefenen richt het multidisciplinair oefenbeleidsplan zich op het opleiden en trainen van de functionarissen in de multidisciplinaire teams. Het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen wordt afgekort tot MOTO en geldt voor functies binnen en buiten de VRZ. Voor de functies buiten de VRZ gaat het om het beleid voor dat deel van de functie dat binnen de hoofdstructuur valt (multidisciplinair). Het gaat om de volgende functies: Voorlichtingsfunctionaris CoPI; OvD Politie; OvD Bevolkingszorg; AC politiezorg; AC bevolkingszorg; Liaison Defensie; Voorlichtingsfunctionaris ROT; Strategisch adviseur politiezorg; Strategisch adviseur bevolkingszorg; Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

12 Strategisch communicatieadviseur; Hoofdofficier van justitie; Bestuurlijk adviseur; Voorzitter RBT en GBT. Voor de functies binnen de VRZ gaat het om beleid voor de gehele functie (multidisciplinair en monodisciplinair). Het gaat om de volgende functies: Informatiemanager CoPI; CaCo; OvD Brandweer; OvD Geneeskundig; HOvD; Leider CoPI; AC geneeskundige zorg; AC brandweerzorg; Informatiemanager ROT; Strategisch adviseur geneeskundige zorg; Strategisch adviseur brandweerzorg; Regionaal operationeel leider. Voor de functies binnen de VRZ is het monodisciplinaire deel toegevoegd in de bijlage van het multidisciplinair oefenbeleidsplan. De functies IM en CaCo zijn dermate multidisciplinair dat deze functies vallen onder de activiteiten in het multidisciplinair oefenbeleidsplan. 2.4 Bestaande (monodisciplinaire) oefenplannen Het oefenbeleidsplan poogt de samenhang tussen diverse kolommen te borgen in een gezamenlijke ambitie voor MOTO. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken moeten bestaande (monodisciplinaire)oefenplannen waar nodig in lijn gebracht worden met de gekozen richting in het multidisciplinair oefenbeleidsplan. 2.5 Leeswijzer Dit beleidsplan beschrijft het Multidisciplinair vakbekwaamheidsbeleid van de VRZ voor de beleidsperiode Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting en de bijbehorende beleidskeuzes. Een handvat voor uitwerking van de onderdelen voor de MOTO afdeling vindt plaats in zogenaamde factsheets in bijlage 3 van dit beleidsplan. De hiernavolgende hoofdstukken beschrijven de wettelijke en bestuurlijke kaders (hoofdstuk 3), de ambitie en speerpunten voor de beleidsperiode (hoofdstuk 4), de didactische en organisatorische uitgangspunten (hoofdstuk 5) en het beleid voor opleiden, trainen en oefenen (hoofdstuk 6, 7, 8 en 9). In hoofdstuk 10 beschrijven we met een uitvoeringsparagraaf de gevolgen van de gekozen beleidsrichting op het gebied van capaciteit, belasting en financiën. Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

13 3 Kaders 3.1 Inleiding Een multidisciplinair oefenbeleidsplan is formeel voorgeschreven in de Wet veiligheidsregio s en is daarnaast van belang om de organisaties, functionarissen en teams in de Veiligheidsregio Zeeland goed voor te bereiden op het bestrijden van rampen en beheersen van crises. 3.2 Wettelijke kaders In de Wet veiligheidsregio s (Wvr) en onderliggende besluiten staan de prestatievereisten waaraan een volwaardige rampenbestrijdingsorganisatie hoort te voldoen. De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) beoordeelt periodiek of de prestaties van de rampenbestrijding en crisisbeheersing ook door de veiligheidsregio s zijn gerealiseerd (zie kader). In de Wvr is vastgelegd dat alle functionarissen betrokken bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing voldoende opgeleid en geoefend moeten zijn om een ramp of crisis het hoofd te bieden. De Veiligheidsregio Zeeland is wettelijk verplicht om ten Net als andere veiligheidsregio s hebben we veel minste eenmaal in de vier jaar een vooruitgang geboekt de afgelopen drie jaar. [...] Met de multidisciplinair opleidings en verbeterpunten uit de staat van de rampenbestrijding oefenbeleidsplan vast te stellen 1. Een gaan we nu aan de slag, zodat we ook op deze punten beleidsplan voor de komende vier voldoen aan de Wet veiligheidsregio s (Wvr)". jaar is wettelijk verplicht maar ook de heer J. Lonink (burgemeester van Terneuzen) voorzitter VRZ nodig om op basis van vakmanschap en professionaliteit zorg te dragen voor een optimaal niveau van veiligheid. 3.3 Beleidsmatige regionale kaders De VRZ kent conform de Wvr een vastgesteld risicoprofiel, een vastgesteld beleidsplan en een vastgesteld crisisplan Regionaal risicoprofiel Het Regionaal Risicoprofiel 2 (RR) vormt de basis voor de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de VRZ. Voor de risicovolle locaties en objecten zijn ramp en incidentbestrijdingsplannen opgesteld. In totaal gaat het om circa 23 multidisciplinaire planfiguren, waarvan 14 rampbestrijdingsplannen voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Daarnaast vormen grootschalige evenementen en een grieppandemie risico s waar de VRZ mee te maken kan krijgen. Bij het opstellen van de OTO moet rekening gehouden worden met deze regionale risico s 3 en planfiguren. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de samenwerking met partners Regionaal beleidsplan In het regionaal beleidsplan 4 zijn de strategische kaders en doelstellingen voor een periode van vier jaar beschreven. Het beleidsplan beschrijft de missie en visie en werkt deze verder uit. 1 Wvr Artikel 14 lid 2 d 2 Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland, Versie 2.2, maart Toetskader IVVJ 2013 SVR: Het opleidings en oefenbeleidsplan sluit aan bij het risicoprofiel van de regio. 4 Beleidsplan , vastgesteld 7 juli 2011 Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

14 De missie van de Veiligheidsregio Zeeland is: Samen voorkomen, beperken en bestrijden voor een veilig Zeeland! De visie van de Veiligheidsregio Zeeland voor de komende jaren is: In dialoog met onze partners en de Zeeuwse burgers, op basis van vakmanschap en professionaliteit, zorgdragen voor een optimaal niveau van veiligheid. Het beleidsplan beschrijft verder de vijf beleidsprogramma s voor de periode : (1) Water en veiligheid; (2) Nucleaire veiligheid; (3) Industriële veiligheid en infrastructuur; (4) Veiligheid in recreatie, toerisme en evenement en; (5) Veilig wonen en werken. Het beleidsplan bevat bovendien enkele uitgangs en aandachtspunten voor de organisatiecomponenten Risicobeheersing, Incidentbeheersing en Incidentbestrijding. In het kader van MOTO zijn geen concrete doelstellingen of uitwerkingen opgenomen. Wel zijn in de afgelopen 2 jaar multidisciplinaire doelstellingen benoemd en uitgewerkt in de MOTO jaarplannen. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan sluit aan op het risicoprofiel en houdt daarmee rekening met de overlap in beleidsperiode van het regionaal beleidsplan en het multidisciplinair oefenbeleidsplan Regionaal Zeeuws Crisisplan Het Regionaal Zeeuws crisisplan (RCP) beschrijft de organisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de rampbestrijding en crisisbeheersing. In het kader van MOTO zijn in het RCP afspraken opgenomen over de samenwerking tussen hulpdiensten, organisaties, publieke en private partners bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het bestuur van de VRZ heeft daarvoor diverse convenanten met partners afgesloten Ramp en incidentbestrijdingsplannen Rampbestrijdingsplannen zijn een verbijzondering van het crisisplan en richten zich specifiek op bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bepaalde inrichtingen en ramptypen 7. In Zeeland bestaan 14 rampbestrijdingsplannen voor zogenaamde VRplichtige BRZO bedrijven. Tevens is binnen VRZ specifiek voor de nucleaire veiligheid het rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties van kracht. Daarnaast is er een (bedrijfs) continuïteitsplan van de VRZ en een plan infectieziekten (uitbraak pandemie). Incidentbestrijdingsplannen zijn een verfijning van het RCP en richten zich specifiek op het risicoprofiel. Voor MOTO zijn er in incidentbestrijdingsplannen enkele afspraken opgenomen. Voorbeelden zijn het incidentbestrijdingsplan Westerscheldetunnel en het incidentbestrijdingsplan Deltawateren. 5 Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland versie september Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland bijlage 6,pagina Bvr artikel Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

15 3.4 Samenvatting Dit hoofdstuk beschrijft de wettelijke en bestuurlijke kaders. De verplichting om multidisciplinair beleid voor opleiden, trainen en oefenen te ontwikkelen komt voort uit de Wvr en onderliggende besluiten. Daarnaast heeft de VRZ met een Regionaal risicoprofiel, Regionaal beleidsplan, Regionaal Zeeuws Crisisplan en de ramp en incidentbestrijdingsplannen de bestuurlijke kaders bepaald. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan sluit aan op het risicoprofiel en houdt daarmee rekening met de overlap in beleidsperiode van het regionaal beleidsplan en het multidisciplinair oefenbeleidsplan. Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

16 Multi is samenwerken met respect voor elkaars (on)mogelijkheden, structuren, culturen, ontwikkelingen en snelheden. Multi is ook samenwerken aan een gedeelde visie en een gezamenlijk doel. Sylvia Meulensteen, arts, MCDm Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

17 4 Speerpunten MOTO 4.1 Inleiding De Veiligheidsregio Zeeland wil in de beleidsperiode toewerken naar aantoonbare vakbekwame teams en functionarissen in de hoofstructuur in een lerende omgeving. De speerpunten van de VRZ voor de komende 4 jaar zijn in onderstaande paragrafen beschreven. 4.2 Huidige situatie Een meerjaren multidisciplinair oefenbeleidsplan voor multidisciplinaire vakbekwaamheid is nieuw binnen de VRZ. Hierdoor is het lastig om de beleidsvoortgang te meten op basis van voorgaande jaren. Wel heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie periodiek beoordeelt of de prestaties Uit de enquête komt als verbeterpunt naar voren dat er meer aandacht moet zijn voor multidisciplinair opleiden, trainen en de voorbereiding op het functioneren in teamverband. die de wet voorschrijft, op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, ook door de veiligheidsregio s zijn gerealiseerd. De VRZ heeft ten opzichte van de vorige meting (2013) op onderdelen vooruitgang geboekt. Op een aantal punten is echter verbetering gewenst. Op het gebied van MOTO moet voor de periode een meerjaren multidisciplinair oefenbeleidsplan vastgesteld worden. Daarnaast moet de VRZ een verbeterslag maken om te voldoen aan de wettelijke en regionale oefenverplichtingen. Bovendien wordt het sturen op vakbekwaamheid, toepassen van evaluatie en het verhogen van het leerrendement landelijk steeds belangrijker. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan geeft invulling aan de wettelijke verplichting om tenminste eens in de vier jaar een multidisciplinair opleidings en oefenbeleidsplan vast te stellen. Het team incidentbeheersing dat per 1 januari 2014 zal ontstaan moet samen met partners invulling geven aan het multidisciplinair oefenbeleidsplan. Daarvoor hebben zij 4 FTE vanuit de VRZ beschikbaar en leveren de organisaties op dit moment op basis van bestaand beleid standaard 0,25 FTE voor de voorbereiding van MOTO activiteiten. 4.3 Ambitie Veiligheidsregio Zeeland voor MOTO De ambitie voor MOTO voor de beleidsperiode is tot stand gekomen op basis van de missie en visie uit het beleidsplan en de resultaten uit de interviews en enquête. Vakmanschap en professionaliteit van hulpverleners mede door goede opleiding, trainingen en oefening vormen samen met een structureel lerende omgeving de sleutel voor een goed functionerende rampenbestrijdingsorganisatie. De ambitie formuleren we als volgt: De teams en functionarissen in de hoofdstructuur zijn aantoonbaar vakbekwaam in een lerende omgeving Ambitie Veiligheidsregio Zeeland MOTO De ambitie zal de komende vier jaar fasegewijs tot uitvoering gebracht worden. Gestart wordt met het formuleren van normen voor kwantiteit en kwaliteit. Met activiteiten gericht op opleiden, trainen, oefenen, beoordelen en registreren wordt toegewerkt naar aantoonbare vakbekwaamheid. Door aandacht te hebben voor evaluatie en in het hele proces en te werken volgens een cyclisch proces van beleid, uitvoering en evaluatie, en het Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

18 ontsluiten van overige informatie en thema s kan gewerkt worden aan een lerende omgeving. Uitgangspunt daarbij is het voldoen aan de wettelijke en regionale verplichtingen. 4.4 Voldoen aan wettelijke en regionale verplichtingen De VRZ moet voldoen aan de verplichtingen uit de Wvr, wettelijke verplichtingen op basis van andere wetgeving, regionale verplichtingen en besluiten van het bestuur. Onderstaande alinea s geven weer aan welke wettelijke en regionale verplichtingen de VRZ moet voldoen. Een overzicht van de wettelijke en regionale verplichtingen is in tabelvorm opgenomen in bijlage Het tweede risicogebied van Nederland De regio Zeeland wordt doorsneden door de Ooster en Westerschelde en is begrensd door de Noordzee in het westen, België in het zuiden en de veiligheidsregio s Rotterdam Rijnmond en Midden en West Brabant in respectievelijk het noorden en het oosten. De regio kenmerkt zich door veel bruggen en dammen, kanalen, havens, drie tunnels (Westerscheldetunnel, de Vlaketunnel en de Sluiskiltunnel in aanbouw), één rijksweg (A58) en meerdere spoorwegverbindingen. In de regio zijn industriegebieden bij Vlissingen, Borssele en in de Kanaalzone van Gent naar Terneuzen met een groot aantal BRZOinrichtingen. De regio valt ook onder de invloedssfeer van de industriegebieden en havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Bergen op Zoom. Er is intensief vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, door pijpleidingen en over het water. Binnen en in de directe omgeving van de regio staan vijf kerncentrales; één in Borssele en vier dicht bij de grens in het Belgische Doel. Daarnaast is sprake van een opslagfaciliteit voor radioactief afval. De Westerschelde, het Kanaal door Zuid Beveland, het Kanaal van Gent naar Terneuzen en het Schelde Rijnkanaal zijn belangrijke en intensief bevaren verkeersaders voor het vervoer van onder andere gevaarlijke stoffen. De komende jaren zal binnen MOTO aangesloten worden op thema s die aansluiten bij het risicoprofiel. Daarmee gaat de VRZ uit van het risicoprofiel en richt zich Uit de enquête blijkt dat iets minder dan 57% van op de thema s waar de hulpdiensten mening is dat de MOTO activiteiten voldoende en partners optimaal op voorbereid aansluiten op het regionale risicoprofiel moeten zijn, tenzij door het ministerie andere prioriteiten aan de VRZ worden opgelegd Rampbestrijdingsplannen en overige verplichtingen Ingevolge artikel van het Besluit veiligheidsregio s (Bvr) moet een rampbestrijdingsplan eenmaal per 3 jaar gezamenlijk met de onderdelen van de hoofdstructuur beoefend worden waarbij het plan op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid wordt getoetst. De VRZ kent 14 rampenbestrijdingsplannen voor BRZO bedrijven, die daarmee onder de wettelijke verplichting uit artikel 6.1.7, van het Bvr vallen. Tevens kent de VRZ 9 incidentbestrijdingsplannen die geen wettelijke grondslag hebben in het Bvr maar voortkomen uit andere wettelijke verplichtingen en/of besluiten van het bestuur van de VRZ waarin afspraken gemaakt zijn over MOTO. In totaal kent de VRZ 23 planfiguren. Het Bvr stelt dat rampbestrijdingsplannen minimaal eens per 3 jaar beoefend moeten worden. Dit betekent dat de VRZ verplicht is om vijf rampbestrijdingsplannen per jaar te beoefenen. Ook de, niet op basis van de Bvr verplichte, incidentbestrijdingsplannen moeten eens per 3 jaar beoefend worden. De VRZ moet op basis van andere wettelijke Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

19 verplichtingen of besluiten van het bestuur drie (incidentbestrijding)plannen per jaar beoefenen. De totale verplichte oefenbelasting op basis van het aantal planfiguren in de VRZ is daarmee ongeveer acht oefeningen per jaar. De gekozen werkvorm is bepalend voor de haalbaarheid van deze zware oefenverplichting (bijvoorbeeld de mogelijkheid om delen van een plan te beoefenen / testen) Convenanten Bij wet is vastgelegd dat de VRZ afspraken maakt met crisispartners over risico en crisisbeheersing. Het bestuur van de VRZ heeft hiervoor diverse convenanten afgesloten (zie hiervoor het regionaal crisisplan). In deze convenanten worden samenwerkingsvormen geformaliseerd, waarbij vaak een artikel is opgenomen over vakbekwaamheid en gezamenlijk oefenen 8. Op basis van de (nog af te sluiten) convenanten met vitale partners ontstaat hierdoor een extra oefenverplichting om jaarlijks per convenant met de betrokken partners te oefenen. Het voldoen aan de zware wettelijke oefenbelasting zorgt er voor dat niet altijd voldaan kan worden aan verplichtingen die voorkomen uit deze convenanten. De overtuiging leeft ook dat er modernere en innovatievere manieren bestaan om multidisciplinair vakbekwaam te worden en te blijven dan de klassieke oefening. Ook monodisciplinair heeft de VRZ convenanten met oefenverplichtingen. Mogelijk kunnen daar productieve dwarsverbinding mee gelegd worden Systeemtest De VRZ moet jaarlijks een systeemtest organiseren 9. In deze systeemtest wordt de hoofdstructuur als geheel beoefend. Het doel van een systeemtest is dat, anders dan bij het individueel oefenen van één team of niveau van de hoofdstructuur, het functioneren van de hoofdstructuur als geheel wordt beoefend. 4.5 Samenwerken met partners De rol van de partners wordt steeds belangrijker in de crisisbeheersing. Waar vroeger de politie, GHOR, bevolkingszorg en brandweer namens de gemeente de meeste crisissen aanpakten en oplosten, is het nu steeds meer een netwerk van, relevante partners die gezamenlijk een crisis beheersen. De hoofdstructuur van de VRZ biedt als het ware het framework van leiding en coördinatie waar de partners vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij aan moeten haken. Partners kunnen relatief dichtbij staan zoals defensie, het openbaar ministerie of Rijkswaterstaat maar er zijn ook tal van organisaties die verder af staan zoals netbeheerders, ministeries of grote bedrijven. Al deze organisaties worden wel geacht, in geval van een crisis of ramp, in goede onderlinge samenwerking en in een strak organisatorisch verband te kunnen opereren. Dit is de reden dat de VRZ deze partners zo veel als mogelijk wil betrekken bij de voorbereiding en uitvoering (oefenen) van MOTO. Waar mogelijk wordt bovendien de samenwerking gezocht met andere veiligheidsregio s, delta regio, de Vlaamse provincies en de Belgische overheid. Vanuit GHOR, brandweer, bevolkingszorg, politie en defensie wordt op dit moment vanuit bestaand beleid een capaciteit van 0,25 FTE gevraagd voor de voorbereiding op activiteiten. Uitbreiding van deze capaciteit naar 1 FTE per organisatie (GHOR, Brandweer, Bevolkingszorg, Politie en Defensie) is noodzakelijk om komende jaren een verbeterslag te realiseren binnen de voorbereiding van opleiding, training en oefening. Door overige partners zal incidenteel en bij noodzaak capaciteit tot de beschikking worden gesteld. 8 Mede op basis van Wvr, Artikel 19 2 e lid 9 Bvr artikel Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

20 Bij het daadwerkelijk oefenen wordt meer capaciteit gevraagd, onder andere deelname van het te oefenen personeel. 4.6 Team en individuele competenties In de beleidsperiode wordt systematisch gewerkt aan verbeteringen langs twee lijnen, (1) het functioneren van de teams CoPI, COT W, ROT, GBT en RBT en (2) de individuele lijn gericht op functionarissen. Daarvoor moet duidelijk zijn welke taken iemand moet kunnen uitvoeren, in welke context en met welke kwaliteiten. Er wordt geïnvesteerd in teamcompetenties en individuele competenties. De individuele, functie specifieke competenties bevatten competenties die noodzakelijk zijn voor elke functionaris in zijn rol. Teamcompetenties zijn kennis, vaardigheden en gedragsaspecten die men nodig heeft om als team effectief, duidelijk en resultaatgericht samen te werken en deze moeten dus binnen elk team aanwezig zijn. Bij een goed teamniveau kunnen de individuele competenties versterkt worden, haakt een nieuwe functionaris sneller aan en wordt daardoor automatisch mee omhoog getrokken. De teamcompetenties vormen daarom de eerste jaren een speerpunt. Naast de teamprestaties moeten ook de individuele competenties de komende beleidsperiode structureel aandacht krijgen. De individuele vakbekwaamheid is namelijk een voorwaarde voor de teamprestatie maar valt daar niet (volledig) mee samen. Komende beleidsperiode is er aandacht voor vakbekwaamheidstrajecten waarin onderscheid wordt gemaakt in algemene, team specifieke, proces specifieke en functie specifieke competenties Aantoonbaar vakbekwaam Vakbekwaamheid houdt in dat men in staat is om een beroep uit te oefenen volgens de voor de beroepsgroep geldende eisen, ongeacht de specifieke werkcontext, en daarbij in staat zijn om goed in te spelen op (kleine) veranderingen in het beroep. Er wordt veelal onderscheid gemaakt tussen vakbekwaam worden (het opleiden tot beginnend beroepsbeoefenaar) en vakbekwaam blijven (vakbekwaamheid verder ontwikkelen en onderhouden). De komende jaren staan in het teken van het inrichten van een vakbekwaamheidsorganisatie, die in staat is medewerkers (blijvend) te laten voldoen aan de voor hun functie wettelijk vastgelegde eisen. Medewerkers moeten niet alleen deelnemen aan een vastgesteld aantal oefeningen (kwantiteit), er moet ook inzicht zijn in het daadwerkelijk functioneren van de functionaris om zijn/haar competenties gericht te verbeteren. Dit maakt registreren noodzakelijk en betekent continue aandacht voor blijvende vakbekwaamheid (bijscholing) en een systeem van kwaliteitszorg om deze vakbekwaamheid te meten. De roep om kwaliteit van personeel aan te tonen, is een kenmerk van deze tijd en tevens een bevestiging dat in deze tijd eenmaal bevoegd niet meer voor het leven bekwaam is. Dit vraagt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. Waar het voorheen een organisatieverantwoordelijkheid was om mensen toe te rusten op hun taken, verschuift die verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel naar het individu. Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van functionarissen ligt daarmee bij de organisatie én functionaris. Aantoonbaar vakbekwaam houdt in dat een functionaris in de hoofdstructuur voldoet aan de normen en dat er voldoende aandacht is voor de ontwikkeling en (bij)scholing van deze functionaris. Om aantoonbaar vakbekwaam goed te begeleiden wordt er gekozen om medewerkers MOTO en OTO aanvullend te scholen. 10 Beleidsplan , vastgesteld 7 juli 2011pagina 49 Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016. Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf

Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016. Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016 Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf Van: Kuijt, Michelle [mailto:m.kuijt@vrzw.nl] Namens Raasing, Hilda Verzonden: woensdag, 7 augustus 2013 13:39

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

Eindrapport. Competenties in kaart Project Multidisciplinair Digitaal Portfolio

Eindrapport. Competenties in kaart Project Multidisciplinair Digitaal Portfolio Eindrapport Competenties in kaart Project Multidisciplinair Digitaal Portfolio September 2007 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van het Projectteam Multidisciplinair Digitaal Portfolio

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deze eerste module van het trainingsprogramma heeft tot doel feeling te krijgen met de bijzondere aspecten van de burgemeestersfunctie

Nieuwsbrief. Deze eerste module van het trainingsprogramma heeft tot doel feeling te krijgen met de bijzondere aspecten van de burgemeestersfunctie Nieuwsbrief Veiligheidsregio Zeeland nummer 12 april 2008 v e i l i g h e i d s r e g i o Nieuwsbrief In dit nummer onder andere: Nieuwe hoofdstructuur VRZ Tussenstand Pro-actie en Preventie Kwaliteit

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

BRANDWEER Onderwijsraad

BRANDWEER Onderwijsraad 1 BRANDWEER Onderwijsraad Aan: Onderwerp: VNG, werkgroep Brandweer en Veiligheidsberaad pre-advies vakbekwaam blijven. Toelichting en uitgangspunten De Brandweeronderwijsraad heeft in december 2010 besloten

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 4 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding... 6 2.1 Risicobeheersing...

Nadere informatie

Project inrichten leeragentschap

Project inrichten leeragentschap Programma verbeteren lerend vermogen Brandweer Project inrichten leeragentschap Versie 2.0 Van leeragentschap naar leerarena Van Don Quichot naar gedeelde verantwoordelijkheid 1 Inleiding In deze nota

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

In helder perspectief

In helder perspectief In helder perspectief Landelijke BRandweer Informatievoorziening Leidraad (BRIL) In opdracht van: NVBR PRIM Zenc, november 2007 Auteurs Arre Zuurmond Ted Dicks Edwin Stuart Barry Woudenberg Revisie NVBR,

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Scan Risicokaart. Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart

Scan Risicokaart. Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Scan Risicokaart Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Scan Risicokaart Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting en analyse 5 Conclusies 7 Aanbevelingen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Oefenen als professie

Oefenen als professie Algemeen adres Academie voor Crisisbeheersing Postadres: Postbus 7010, 6801 HA Arnhem Bezoekadres: Kemperbergerweg 783, 6816 RW Arnhem Telefoon: 026 355 24 30 Concept, tekst en realisatie: Turnaround Communicatie

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Proceseigenaar Tineke Vuurman Versie 5-0 Vaststeller Joost Bernsen, DPG Datum vaststelling 4 augustus 2014 2 Versiebeheer Versie nr Versie datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men.

A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men. A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men. Pagina 1 van 54 INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave. 2

Nadere informatie

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie