Multidisciplinair oefenbeleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multidisciplinair oefenbeleidsplan"

Transcriptie

1 Multidisciplinair oefenbeleidsplan Veiligheidsregio Zeelan d versie 1 16 januari 2014

2 Risicoprofiel Convenanten Kwantiteit en kwaliteit Registreren en verbeteren Kwaliteitszorgsysteem Functionarissenvolgsysteem Technisch Organisatorisch Regionaal / lokaal onderzoek Minimaal 40 uur per jaar MOTO Multidisciplinair oefenbeleidsplan Veiligheidsregio Zeeland Wettelijke en regionale verplichtingen Systeemoefening Ramp- en incidentbestrijdingspl annen OCR (nieuwe stijl) Gelijk basisniveau Opleiden Competentiespecifiek Recente ontwikkelingen Bijscholen Aantoonbaar vakbekwaam Heldere normen Beoordelaars Competentiespecifiek Rampbestrijdingsplannen Table-top VR-CoPI Trainen Multidisciplinair Oefenbeleid Verhogen leerrendement Team/individuele competenties Innovatie oplossingen Digitale leermiddelen Didactische principes Systeemtest Ramp- / incident bestrijdingplannen Oefenen Evaluatie en planvorming / structuur / systeem Internationaal / nationaal onderzoek Bestuurlijk oefenen Beroepshouding Verantwoordelijkheid Organisatie MOTO + inbreng partners Didactisch vakbekwaam Sturen op kwantiteit en kwaliteit

3 Versie: 1 Toelichting versiebeheer: Definitief Datum: 16 januari 2014 Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

4 Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

5 Voorwoord In het beleidsplan bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland is het beleid van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voor de komende jaren vastgesteld. Onder de noemer incidentbeheersing zijn de uitgangs en aandachtspunten van en voor vakbekwaamheid vastgesteld. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan geeft invulling aan een meerjarig multidisciplinair vakbekwaamheidsplan voor de periode De Wet veiligheidsregio s en de onderliggende besluiten stellen eisen aan de veiligheidsregio en vakbekwaamheid van functionarissen in de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersingsorganisatie. Vakbekwaamheid is de overkoepelende term voor het opleiden, trainen, bijscholen en oefenen van mensen en systemen. Dit multidisciplinair oefenbeleidsplan beschrijft het beleid van de Veiligheidsregio Zeeland voor de periode op het gebied van Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO). Kernwoorden hierbij zijn ambitie, innovatie, eigen verantwoordelijkheid en samenhang. Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

6 De feiten laten echter zien dat na herhaaldelijk oefenen steeds weer dezelfde verbeterpunten terugkeren. We doen dus wel veel inzichten op over wat anders kan maar er verandert weinig. De huidige manier van oefenen is dan ook ontoereikend om de crisisbeheersing in Nederland verder te professionaliseren. Jan Tuinder, hoofd programma CENS2 Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

7 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Inleiding Multidisciplinair Opleiden, trainen en oefenen Totstandkoming multidisciplinair oefenbeleidsplan Afbakening mono multi Bestaande (monodisciplinaire) oefenplannen Leeswijzer Kaders Inleiding Wettelijke kaders Beleidsmatige regionale kaders Samenvatting Speerpunten MOTO Inleiding Huidige situatie Ambitie Veiligheidsregio Zeeland voor MOTO Voldoen aan wettelijke en regionale verplichtingen Samenwerken met partners Team en individuele competenties Aantoonbaar vakbekwaam Lerende organisatie Bestuurlijk oefenen Samenvatting / beleidskeuze Uitgangspunten MOTO Inleiding Filosofie van een leven lang leren Eenduidige opbouw van de oefencyclus Doelgericht opleiden, trainen en oefenen Leerstijlen Didactiek Verantwoordelijkheid voor vakbekwaamheid Innovatieve oplossingen Samenvatting / beleidskeuze Beoordelen, evalueren, registreren Inleiding Heldere normen Beoordelen Kwaliteitszorg en functionarissenvolgsysteem Borging kwantitatieve registratie Functioneringsgesprek Evaluatiesystematiek Samenvatting / beleidskeuzes Multidisciplinair opleiden Inleiding Monodisciplinair verantwoordelijkheid Een gelijk basisniveau Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

8 7.4 Overige vormen Samenvatting / beleidskeuzes Multidisciplinair Trainen en Bijscholen Inleiding Kennis gaat vooraf aan vaardigheden Individueel trainen en bijscholen Trainen in teamverband Trainen en oefenen ramp en incidentbestrijdingsplannen Trainen met informatiemanagement Uitgangspunten trainen Samenvatting / beleidskeuzes Multidisciplinair oefenen Inleiding Huidige manier van oefenen Oefenen in systeemverband Bestuurlijk oefenen Samenvatting en beleidskeuze MOTO afdeling / uitvoering Inleiding Opbouw MOTO jaarplan en MOTO jaarkalender Afstemming met MOTO en OTO Organisatie MOTO Sturing op resultaat Vakbekwaamheid van de vakbekwaamheidsorganisatie Capaciteit MOTO / personele consequenties Belastbaarheid functionarissen / personele consequenties Financiële paragraaf Samenvatting en beleidskeuze Bijlagen Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

9 1 Samenvatting Dit multidisciplinair oefenbeleidsplan beschrijft het beleid van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voor de periode op het gebied van Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO). Het multidisciplinair oefenbeleidsplan is gericht op de functies in de VRZ en haar netwerkpartners die een rol vervullen in de hoofdstructuur. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan combineert visie en ambitie en bekijkt Opleiden, Trainen en Oefenen vanuit een onderwijskundig (leerrendement, didactiek) en innovatief perspectief. Een multidisciplinair oefenbeleidsplan is formeel voorgeschreven in de Wet veiligheidsregio s en is daarnaast van belang om de organisaties, functionarissen en teams in de Veiligheidsregio Zeeland goed voor te bereiden op het bestrijden van rampen en beheersen van crises. Daarnaast heeft de VRZ met een Regionaal risicoprofiel, Regionaal beleidsplan, Regionaal Zeeuws Crisisplan en de ramp en incidentbestrijdingsplannen de bestuurlijke kaders bepaald. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan beschrijft de wettelijke en bestuurlijke verplichtingen van de VRZ met betrekking tot MOTO. De ambitie van de VRZ is voor komende beleidsperiode als volgt geformuleerd: de teams en functionarissen in de hoofdstructuur zijn aantoonbaar vakbekwaam in een lerende omgeving. De VRZ gaat uit van het risicoprofiel en richt zich op de thema s waar de hulpdiensten in de regio optimaal op voorbereid moeten zijn. De veiligheidsregio voldoet aan haar wettelijke en regionale verplichtingen, werkt samen met partners, investeert in het ontwikkelen van team en individuele competenties, zet in op de geoefendheid van bestuurders en richt zich op aantoonbaar vakbekwame medewerkers. De VRZ werkt aan een organisatie die weet waar zij staat, wat haar zwakke en sterke punten zijn en die kritisch is op het eigen functioneren. De ambitie zal de komende vier jaar fasegewijs gestalte krijgen. Functionarissen in de hoofdstructuur hebben per jaar minimaal 40 uur beschikbaar voor deelname aan MOTO. In 2014 worden kwantitatieve en kwalitatieve vakbekwaamheidsnormen ontwikkeld. Omdat meer competentiegericht gewerkt zal worden, is er aandacht voor trainingen op basis van individuele en team competenties. Komende beleidsperiode is meer aandacht voor het opleiden en trainen en worden minder (grootschalige) praktijkoefeningen georganiseerd. De wettelijk verplichte systeemtest en praktijk ramp en incidentbestrijdingsoefeningen (8 per jaar) gelden als eindoefeningen waarmee een cyclus wordt afgesloten. Met de activiteiten opleiden, trainen/bijscholen wordt daar naar toe gewerkt. Er wordt gewerkt met collegiale beoordeling, met opgeleide beoordelaars en er wordt een pool van (externe)beoordelaars gevormd met de omliggende regio s. Daarnaast wordt ingezet op innovatieve en didactisch verantwoorde vormen van beoordelen om het rendement te verhogen. De richting van aantoonbaar vakbekwaam maakt registreren noodzakelijk en betekent continue aandacht voor blijvende vakbekwaamheid (bijscholing) en een systeem van kwaliteitszorg om deze vakbekwaamheid te meten. Aantoonbaar vakbekwaam houdt ook in dat vakbekwaamheid niet langer vrijblijvend is, zowel voor de functionarissen als de betrokken organisaties. Het team MOTO zal gezamenlijk met de verschillende betrokken kolommen uitvoering geven aan het omschreven beleid. Door een gelaagde opbouw van activiteiten in de komende beleidsperiode, kan invulling gegeven worden aan de minimaal gestelde eisen. Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

10 Het kabinet onderschrijft de door de Evaluatiecommissie gehanteerde uitgangspunten en voegt daar aan toe een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk stelsel met operationele en bestuurlijke slagkracht na te streven. Professionaliteit van functionarissen staat daarbij voorop. Bij het bereiken en behouden van de gewenste professionaliteit spelen opleiden, trainen en oefenen een belangrijke rol. Kabinetsreactie op evaluatie WVR door commissie Hoekstra, Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

11 2 Inleiding 2.1 Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen heeft als doel het professionaliseren van de organisaties, teams en functionarissen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Omdat rampen en crises zich zelden voordoen vormen Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) drie belangrijke pijlers om kennis en vaardigheden op niveau te krijgen en te houden. 2.2 Totstandkoming multidisciplinair oefenbeleidsplan Het multidisciplinair oefenbeleidsplan combineert visie en ambitie en bekijkt OTO vanuit een onderwijskundig (leerrendement, didactiek) en innovatief perspectief. De ambitie zal de komende vier jaar fasegewijs gestalte krijgen. Eén van de uitgangspunten is hierbij de beschikbare capaciteit vanuit MOTO en de organisaties. Het oefenbeleidsplan beschrijft de wettelijke en bestuurlijke verplichtingen van de VRZ met betrekking tot MOTO. De inhoud en ambitie van het multidisciplinair oefenbeleidsplan is mede tot stand gekomen op basis van interviews met verantwoordelijken binnen Risicobeheersing, Incidentbeheersing, Incidentbestrijding en de veiligheidsdirectie VRZ. In totaal zijn ruim 15 mensen geïnterviewd in het kader van dit oefenbeleidsplan. Daarnaast hebben de functionarissen binnen en buiten de hoofdstructuur van de VRZ verbeterpunten aangedragen in een breed uitgestuurde (digitale) enquête. Het MOTO overleg, waar alle kolommen en de partners van de VRZ in vertegenwoordigd zijn, heeft als klankbord input geleverd op de conceptversies van dit beleidsplan. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan bouwt bovendien voort op de bestaande richtingen die de VRZ is ingeslagen met vakbekwaamheid, planvorming en de overige organisatieonderdelen. Tezamen met de landelijke ontwikkelingen en best practices is het voorliggende multidisciplinair oefenbeleidsplan tot stand gekomen. 2.3 Afbakening Multidisciplinair oefenbeleidsplan Dit multidisciplinair oefenbeleidsplan richt zich op de functionarissen in de hoofdstructuur van de VRZ en haar netwerkpartners. De hoofdstructuur bestaat uit de GMK (de gemeenschappelijke Meld Kamer) en de teams CoPI (Commando Plaats Incident), COT W (Coördinatieteam te Water), ROT (Regionaal Operationeel Team), GBT (Gemeentelijk Beleidsteam) en het RBT (Regionaal Beleidsteam) en wordt aangevuld met facultatieve publieke en private partners. Naast oefenen richt het multidisciplinair oefenbeleidsplan zich op het opleiden en trainen van de functionarissen in de multidisciplinaire teams. Het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen wordt afgekort tot MOTO en geldt voor functies binnen en buiten de VRZ. Voor de functies buiten de VRZ gaat het om het beleid voor dat deel van de functie dat binnen de hoofdstructuur valt (multidisciplinair). Het gaat om de volgende functies: Voorlichtingsfunctionaris CoPI; OvD Politie; OvD Bevolkingszorg; AC politiezorg; AC bevolkingszorg; Liaison Defensie; Voorlichtingsfunctionaris ROT; Strategisch adviseur politiezorg; Strategisch adviseur bevolkingszorg; Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

12 Strategisch communicatieadviseur; Hoofdofficier van justitie; Bestuurlijk adviseur; Voorzitter RBT en GBT. Voor de functies binnen de VRZ gaat het om beleid voor de gehele functie (multidisciplinair en monodisciplinair). Het gaat om de volgende functies: Informatiemanager CoPI; CaCo; OvD Brandweer; OvD Geneeskundig; HOvD; Leider CoPI; AC geneeskundige zorg; AC brandweerzorg; Informatiemanager ROT; Strategisch adviseur geneeskundige zorg; Strategisch adviseur brandweerzorg; Regionaal operationeel leider. Voor de functies binnen de VRZ is het monodisciplinaire deel toegevoegd in de bijlage van het multidisciplinair oefenbeleidsplan. De functies IM en CaCo zijn dermate multidisciplinair dat deze functies vallen onder de activiteiten in het multidisciplinair oefenbeleidsplan. 2.4 Bestaande (monodisciplinaire) oefenplannen Het oefenbeleidsplan poogt de samenhang tussen diverse kolommen te borgen in een gezamenlijke ambitie voor MOTO. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken moeten bestaande (monodisciplinaire)oefenplannen waar nodig in lijn gebracht worden met de gekozen richting in het multidisciplinair oefenbeleidsplan. 2.5 Leeswijzer Dit beleidsplan beschrijft het Multidisciplinair vakbekwaamheidsbeleid van de VRZ voor de beleidsperiode Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting en de bijbehorende beleidskeuzes. Een handvat voor uitwerking van de onderdelen voor de MOTO afdeling vindt plaats in zogenaamde factsheets in bijlage 3 van dit beleidsplan. De hiernavolgende hoofdstukken beschrijven de wettelijke en bestuurlijke kaders (hoofdstuk 3), de ambitie en speerpunten voor de beleidsperiode (hoofdstuk 4), de didactische en organisatorische uitgangspunten (hoofdstuk 5) en het beleid voor opleiden, trainen en oefenen (hoofdstuk 6, 7, 8 en 9). In hoofdstuk 10 beschrijven we met een uitvoeringsparagraaf de gevolgen van de gekozen beleidsrichting op het gebied van capaciteit, belasting en financiën. Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

13 3 Kaders 3.1 Inleiding Een multidisciplinair oefenbeleidsplan is formeel voorgeschreven in de Wet veiligheidsregio s en is daarnaast van belang om de organisaties, functionarissen en teams in de Veiligheidsregio Zeeland goed voor te bereiden op het bestrijden van rampen en beheersen van crises. 3.2 Wettelijke kaders In de Wet veiligheidsregio s (Wvr) en onderliggende besluiten staan de prestatievereisten waaraan een volwaardige rampenbestrijdingsorganisatie hoort te voldoen. De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) beoordeelt periodiek of de prestaties van de rampenbestrijding en crisisbeheersing ook door de veiligheidsregio s zijn gerealiseerd (zie kader). In de Wvr is vastgelegd dat alle functionarissen betrokken bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing voldoende opgeleid en geoefend moeten zijn om een ramp of crisis het hoofd te bieden. De Veiligheidsregio Zeeland is wettelijk verplicht om ten Net als andere veiligheidsregio s hebben we veel minste eenmaal in de vier jaar een vooruitgang geboekt de afgelopen drie jaar. [...] Met de multidisciplinair opleidings en verbeterpunten uit de staat van de rampenbestrijding oefenbeleidsplan vast te stellen 1. Een gaan we nu aan de slag, zodat we ook op deze punten beleidsplan voor de komende vier voldoen aan de Wet veiligheidsregio s (Wvr)". jaar is wettelijk verplicht maar ook de heer J. Lonink (burgemeester van Terneuzen) voorzitter VRZ nodig om op basis van vakmanschap en professionaliteit zorg te dragen voor een optimaal niveau van veiligheid. 3.3 Beleidsmatige regionale kaders De VRZ kent conform de Wvr een vastgesteld risicoprofiel, een vastgesteld beleidsplan en een vastgesteld crisisplan Regionaal risicoprofiel Het Regionaal Risicoprofiel 2 (RR) vormt de basis voor de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de VRZ. Voor de risicovolle locaties en objecten zijn ramp en incidentbestrijdingsplannen opgesteld. In totaal gaat het om circa 23 multidisciplinaire planfiguren, waarvan 14 rampbestrijdingsplannen voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Daarnaast vormen grootschalige evenementen en een grieppandemie risico s waar de VRZ mee te maken kan krijgen. Bij het opstellen van de OTO moet rekening gehouden worden met deze regionale risico s 3 en planfiguren. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de samenwerking met partners Regionaal beleidsplan In het regionaal beleidsplan 4 zijn de strategische kaders en doelstellingen voor een periode van vier jaar beschreven. Het beleidsplan beschrijft de missie en visie en werkt deze verder uit. 1 Wvr Artikel 14 lid 2 d 2 Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland, Versie 2.2, maart Toetskader IVVJ 2013 SVR: Het opleidings en oefenbeleidsplan sluit aan bij het risicoprofiel van de regio. 4 Beleidsplan , vastgesteld 7 juli 2011 Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

14 De missie van de Veiligheidsregio Zeeland is: Samen voorkomen, beperken en bestrijden voor een veilig Zeeland! De visie van de Veiligheidsregio Zeeland voor de komende jaren is: In dialoog met onze partners en de Zeeuwse burgers, op basis van vakmanschap en professionaliteit, zorgdragen voor een optimaal niveau van veiligheid. Het beleidsplan beschrijft verder de vijf beleidsprogramma s voor de periode : (1) Water en veiligheid; (2) Nucleaire veiligheid; (3) Industriële veiligheid en infrastructuur; (4) Veiligheid in recreatie, toerisme en evenement en; (5) Veilig wonen en werken. Het beleidsplan bevat bovendien enkele uitgangs en aandachtspunten voor de organisatiecomponenten Risicobeheersing, Incidentbeheersing en Incidentbestrijding. In het kader van MOTO zijn geen concrete doelstellingen of uitwerkingen opgenomen. Wel zijn in de afgelopen 2 jaar multidisciplinaire doelstellingen benoemd en uitgewerkt in de MOTO jaarplannen. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan sluit aan op het risicoprofiel en houdt daarmee rekening met de overlap in beleidsperiode van het regionaal beleidsplan en het multidisciplinair oefenbeleidsplan Regionaal Zeeuws Crisisplan Het Regionaal Zeeuws crisisplan (RCP) beschrijft de organisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de rampbestrijding en crisisbeheersing. In het kader van MOTO zijn in het RCP afspraken opgenomen over de samenwerking tussen hulpdiensten, organisaties, publieke en private partners bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het bestuur van de VRZ heeft daarvoor diverse convenanten met partners afgesloten Ramp en incidentbestrijdingsplannen Rampbestrijdingsplannen zijn een verbijzondering van het crisisplan en richten zich specifiek op bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bepaalde inrichtingen en ramptypen 7. In Zeeland bestaan 14 rampbestrijdingsplannen voor zogenaamde VRplichtige BRZO bedrijven. Tevens is binnen VRZ specifiek voor de nucleaire veiligheid het rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties van kracht. Daarnaast is er een (bedrijfs) continuïteitsplan van de VRZ en een plan infectieziekten (uitbraak pandemie). Incidentbestrijdingsplannen zijn een verfijning van het RCP en richten zich specifiek op het risicoprofiel. Voor MOTO zijn er in incidentbestrijdingsplannen enkele afspraken opgenomen. Voorbeelden zijn het incidentbestrijdingsplan Westerscheldetunnel en het incidentbestrijdingsplan Deltawateren. 5 Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland versie september Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland bijlage 6,pagina Bvr artikel Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

15 3.4 Samenvatting Dit hoofdstuk beschrijft de wettelijke en bestuurlijke kaders. De verplichting om multidisciplinair beleid voor opleiden, trainen en oefenen te ontwikkelen komt voort uit de Wvr en onderliggende besluiten. Daarnaast heeft de VRZ met een Regionaal risicoprofiel, Regionaal beleidsplan, Regionaal Zeeuws Crisisplan en de ramp en incidentbestrijdingsplannen de bestuurlijke kaders bepaald. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan sluit aan op het risicoprofiel en houdt daarmee rekening met de overlap in beleidsperiode van het regionaal beleidsplan en het multidisciplinair oefenbeleidsplan. Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

16 Multi is samenwerken met respect voor elkaars (on)mogelijkheden, structuren, culturen, ontwikkelingen en snelheden. Multi is ook samenwerken aan een gedeelde visie en een gezamenlijk doel. Sylvia Meulensteen, arts, MCDm Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

17 4 Speerpunten MOTO 4.1 Inleiding De Veiligheidsregio Zeeland wil in de beleidsperiode toewerken naar aantoonbare vakbekwame teams en functionarissen in de hoofstructuur in een lerende omgeving. De speerpunten van de VRZ voor de komende 4 jaar zijn in onderstaande paragrafen beschreven. 4.2 Huidige situatie Een meerjaren multidisciplinair oefenbeleidsplan voor multidisciplinaire vakbekwaamheid is nieuw binnen de VRZ. Hierdoor is het lastig om de beleidsvoortgang te meten op basis van voorgaande jaren. Wel heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie periodiek beoordeelt of de prestaties Uit de enquête komt als verbeterpunt naar voren dat er meer aandacht moet zijn voor multidisciplinair opleiden, trainen en de voorbereiding op het functioneren in teamverband. die de wet voorschrijft, op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, ook door de veiligheidsregio s zijn gerealiseerd. De VRZ heeft ten opzichte van de vorige meting (2013) op onderdelen vooruitgang geboekt. Op een aantal punten is echter verbetering gewenst. Op het gebied van MOTO moet voor de periode een meerjaren multidisciplinair oefenbeleidsplan vastgesteld worden. Daarnaast moet de VRZ een verbeterslag maken om te voldoen aan de wettelijke en regionale oefenverplichtingen. Bovendien wordt het sturen op vakbekwaamheid, toepassen van evaluatie en het verhogen van het leerrendement landelijk steeds belangrijker. Het multidisciplinair oefenbeleidsplan geeft invulling aan de wettelijke verplichting om tenminste eens in de vier jaar een multidisciplinair opleidings en oefenbeleidsplan vast te stellen. Het team incidentbeheersing dat per 1 januari 2014 zal ontstaan moet samen met partners invulling geven aan het multidisciplinair oefenbeleidsplan. Daarvoor hebben zij 4 FTE vanuit de VRZ beschikbaar en leveren de organisaties op dit moment op basis van bestaand beleid standaard 0,25 FTE voor de voorbereiding van MOTO activiteiten. 4.3 Ambitie Veiligheidsregio Zeeland voor MOTO De ambitie voor MOTO voor de beleidsperiode is tot stand gekomen op basis van de missie en visie uit het beleidsplan en de resultaten uit de interviews en enquête. Vakmanschap en professionaliteit van hulpverleners mede door goede opleiding, trainingen en oefening vormen samen met een structureel lerende omgeving de sleutel voor een goed functionerende rampenbestrijdingsorganisatie. De ambitie formuleren we als volgt: De teams en functionarissen in de hoofdstructuur zijn aantoonbaar vakbekwaam in een lerende omgeving Ambitie Veiligheidsregio Zeeland MOTO De ambitie zal de komende vier jaar fasegewijs tot uitvoering gebracht worden. Gestart wordt met het formuleren van normen voor kwantiteit en kwaliteit. Met activiteiten gericht op opleiden, trainen, oefenen, beoordelen en registreren wordt toegewerkt naar aantoonbare vakbekwaamheid. Door aandacht te hebben voor evaluatie en in het hele proces en te werken volgens een cyclisch proces van beleid, uitvoering en evaluatie, en het Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

18 ontsluiten van overige informatie en thema s kan gewerkt worden aan een lerende omgeving. Uitgangspunt daarbij is het voldoen aan de wettelijke en regionale verplichtingen. 4.4 Voldoen aan wettelijke en regionale verplichtingen De VRZ moet voldoen aan de verplichtingen uit de Wvr, wettelijke verplichtingen op basis van andere wetgeving, regionale verplichtingen en besluiten van het bestuur. Onderstaande alinea s geven weer aan welke wettelijke en regionale verplichtingen de VRZ moet voldoen. Een overzicht van de wettelijke en regionale verplichtingen is in tabelvorm opgenomen in bijlage Het tweede risicogebied van Nederland De regio Zeeland wordt doorsneden door de Ooster en Westerschelde en is begrensd door de Noordzee in het westen, België in het zuiden en de veiligheidsregio s Rotterdam Rijnmond en Midden en West Brabant in respectievelijk het noorden en het oosten. De regio kenmerkt zich door veel bruggen en dammen, kanalen, havens, drie tunnels (Westerscheldetunnel, de Vlaketunnel en de Sluiskiltunnel in aanbouw), één rijksweg (A58) en meerdere spoorwegverbindingen. In de regio zijn industriegebieden bij Vlissingen, Borssele en in de Kanaalzone van Gent naar Terneuzen met een groot aantal BRZOinrichtingen. De regio valt ook onder de invloedssfeer van de industriegebieden en havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Bergen op Zoom. Er is intensief vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, door pijpleidingen en over het water. Binnen en in de directe omgeving van de regio staan vijf kerncentrales; één in Borssele en vier dicht bij de grens in het Belgische Doel. Daarnaast is sprake van een opslagfaciliteit voor radioactief afval. De Westerschelde, het Kanaal door Zuid Beveland, het Kanaal van Gent naar Terneuzen en het Schelde Rijnkanaal zijn belangrijke en intensief bevaren verkeersaders voor het vervoer van onder andere gevaarlijke stoffen. De komende jaren zal binnen MOTO aangesloten worden op thema s die aansluiten bij het risicoprofiel. Daarmee gaat de VRZ uit van het risicoprofiel en richt zich Uit de enquête blijkt dat iets minder dan 57% van op de thema s waar de hulpdiensten mening is dat de MOTO activiteiten voldoende en partners optimaal op voorbereid aansluiten op het regionale risicoprofiel moeten zijn, tenzij door het ministerie andere prioriteiten aan de VRZ worden opgelegd Rampbestrijdingsplannen en overige verplichtingen Ingevolge artikel van het Besluit veiligheidsregio s (Bvr) moet een rampbestrijdingsplan eenmaal per 3 jaar gezamenlijk met de onderdelen van de hoofdstructuur beoefend worden waarbij het plan op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid wordt getoetst. De VRZ kent 14 rampenbestrijdingsplannen voor BRZO bedrijven, die daarmee onder de wettelijke verplichting uit artikel 6.1.7, van het Bvr vallen. Tevens kent de VRZ 9 incidentbestrijdingsplannen die geen wettelijke grondslag hebben in het Bvr maar voortkomen uit andere wettelijke verplichtingen en/of besluiten van het bestuur van de VRZ waarin afspraken gemaakt zijn over MOTO. In totaal kent de VRZ 23 planfiguren. Het Bvr stelt dat rampbestrijdingsplannen minimaal eens per 3 jaar beoefend moeten worden. Dit betekent dat de VRZ verplicht is om vijf rampbestrijdingsplannen per jaar te beoefenen. Ook de, niet op basis van de Bvr verplichte, incidentbestrijdingsplannen moeten eens per 3 jaar beoefend worden. De VRZ moet op basis van andere wettelijke Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

19 verplichtingen of besluiten van het bestuur drie (incidentbestrijding)plannen per jaar beoefenen. De totale verplichte oefenbelasting op basis van het aantal planfiguren in de VRZ is daarmee ongeveer acht oefeningen per jaar. De gekozen werkvorm is bepalend voor de haalbaarheid van deze zware oefenverplichting (bijvoorbeeld de mogelijkheid om delen van een plan te beoefenen / testen) Convenanten Bij wet is vastgelegd dat de VRZ afspraken maakt met crisispartners over risico en crisisbeheersing. Het bestuur van de VRZ heeft hiervoor diverse convenanten afgesloten (zie hiervoor het regionaal crisisplan). In deze convenanten worden samenwerkingsvormen geformaliseerd, waarbij vaak een artikel is opgenomen over vakbekwaamheid en gezamenlijk oefenen 8. Op basis van de (nog af te sluiten) convenanten met vitale partners ontstaat hierdoor een extra oefenverplichting om jaarlijks per convenant met de betrokken partners te oefenen. Het voldoen aan de zware wettelijke oefenbelasting zorgt er voor dat niet altijd voldaan kan worden aan verplichtingen die voorkomen uit deze convenanten. De overtuiging leeft ook dat er modernere en innovatievere manieren bestaan om multidisciplinair vakbekwaam te worden en te blijven dan de klassieke oefening. Ook monodisciplinair heeft de VRZ convenanten met oefenverplichtingen. Mogelijk kunnen daar productieve dwarsverbinding mee gelegd worden Systeemtest De VRZ moet jaarlijks een systeemtest organiseren 9. In deze systeemtest wordt de hoofdstructuur als geheel beoefend. Het doel van een systeemtest is dat, anders dan bij het individueel oefenen van één team of niveau van de hoofdstructuur, het functioneren van de hoofdstructuur als geheel wordt beoefend. 4.5 Samenwerken met partners De rol van de partners wordt steeds belangrijker in de crisisbeheersing. Waar vroeger de politie, GHOR, bevolkingszorg en brandweer namens de gemeente de meeste crisissen aanpakten en oplosten, is het nu steeds meer een netwerk van, relevante partners die gezamenlijk een crisis beheersen. De hoofdstructuur van de VRZ biedt als het ware het framework van leiding en coördinatie waar de partners vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij aan moeten haken. Partners kunnen relatief dichtbij staan zoals defensie, het openbaar ministerie of Rijkswaterstaat maar er zijn ook tal van organisaties die verder af staan zoals netbeheerders, ministeries of grote bedrijven. Al deze organisaties worden wel geacht, in geval van een crisis of ramp, in goede onderlinge samenwerking en in een strak organisatorisch verband te kunnen opereren. Dit is de reden dat de VRZ deze partners zo veel als mogelijk wil betrekken bij de voorbereiding en uitvoering (oefenen) van MOTO. Waar mogelijk wordt bovendien de samenwerking gezocht met andere veiligheidsregio s, delta regio, de Vlaamse provincies en de Belgische overheid. Vanuit GHOR, brandweer, bevolkingszorg, politie en defensie wordt op dit moment vanuit bestaand beleid een capaciteit van 0,25 FTE gevraagd voor de voorbereiding op activiteiten. Uitbreiding van deze capaciteit naar 1 FTE per organisatie (GHOR, Brandweer, Bevolkingszorg, Politie en Defensie) is noodzakelijk om komende jaren een verbeterslag te realiseren binnen de voorbereiding van opleiding, training en oefening. Door overige partners zal incidenteel en bij noodzaak capaciteit tot de beschikking worden gesteld. 8 Mede op basis van Wvr, Artikel 19 2 e lid 9 Bvr artikel Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

20 Bij het daadwerkelijk oefenen wordt meer capaciteit gevraagd, onder andere deelname van het te oefenen personeel. 4.6 Team en individuele competenties In de beleidsperiode wordt systematisch gewerkt aan verbeteringen langs twee lijnen, (1) het functioneren van de teams CoPI, COT W, ROT, GBT en RBT en (2) de individuele lijn gericht op functionarissen. Daarvoor moet duidelijk zijn welke taken iemand moet kunnen uitvoeren, in welke context en met welke kwaliteiten. Er wordt geïnvesteerd in teamcompetenties en individuele competenties. De individuele, functie specifieke competenties bevatten competenties die noodzakelijk zijn voor elke functionaris in zijn rol. Teamcompetenties zijn kennis, vaardigheden en gedragsaspecten die men nodig heeft om als team effectief, duidelijk en resultaatgericht samen te werken en deze moeten dus binnen elk team aanwezig zijn. Bij een goed teamniveau kunnen de individuele competenties versterkt worden, haakt een nieuwe functionaris sneller aan en wordt daardoor automatisch mee omhoog getrokken. De teamcompetenties vormen daarom de eerste jaren een speerpunt. Naast de teamprestaties moeten ook de individuele competenties de komende beleidsperiode structureel aandacht krijgen. De individuele vakbekwaamheid is namelijk een voorwaarde voor de teamprestatie maar valt daar niet (volledig) mee samen. Komende beleidsperiode is er aandacht voor vakbekwaamheidstrajecten waarin onderscheid wordt gemaakt in algemene, team specifieke, proces specifieke en functie specifieke competenties Aantoonbaar vakbekwaam Vakbekwaamheid houdt in dat men in staat is om een beroep uit te oefenen volgens de voor de beroepsgroep geldende eisen, ongeacht de specifieke werkcontext, en daarbij in staat zijn om goed in te spelen op (kleine) veranderingen in het beroep. Er wordt veelal onderscheid gemaakt tussen vakbekwaam worden (het opleiden tot beginnend beroepsbeoefenaar) en vakbekwaam blijven (vakbekwaamheid verder ontwikkelen en onderhouden). De komende jaren staan in het teken van het inrichten van een vakbekwaamheidsorganisatie, die in staat is medewerkers (blijvend) te laten voldoen aan de voor hun functie wettelijk vastgelegde eisen. Medewerkers moeten niet alleen deelnemen aan een vastgesteld aantal oefeningen (kwantiteit), er moet ook inzicht zijn in het daadwerkelijk functioneren van de functionaris om zijn/haar competenties gericht te verbeteren. Dit maakt registreren noodzakelijk en betekent continue aandacht voor blijvende vakbekwaamheid (bijscholing) en een systeem van kwaliteitszorg om deze vakbekwaamheid te meten. De roep om kwaliteit van personeel aan te tonen, is een kenmerk van deze tijd en tevens een bevestiging dat in deze tijd eenmaal bevoegd niet meer voor het leven bekwaam is. Dit vraagt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. Waar het voorheen een organisatieverantwoordelijkheid was om mensen toe te rusten op hun taken, verschuift die verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel naar het individu. Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van functionarissen ligt daarmee bij de organisatie én functionaris. Aantoonbaar vakbekwaam houdt in dat een functionaris in de hoofdstructuur voldoet aan de normen en dat er voldoende aandacht is voor de ontwikkeling en (bij)scholing van deze functionaris. Om aantoonbaar vakbekwaam goed te begeleiden wordt er gekozen om medewerkers MOTO en OTO aanvullend te scholen. 10 Beleidsplan , vastgesteld 7 juli 2011pagina 49 Veiligheidsregio Zeeland Multidisciplinair oefenbeleidsplan

Multidisciplinair oefenbeleidsplan

Multidisciplinair oefenbeleidsplan Multidisciplinair oefenbeleidsplan 2015-2018 Versie: 2.02 Toelichting versiebeheer: Definitief Datum: 12 november 2014 Veiligheidsregio Zeeland - Multidisciplinair oefenbeleidsplan 2015-2018 1 Voorwoord

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen 2015-2019

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen 2015-2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen 2015-2019 Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord AGP 6 VD 20141117, bijlage 1 Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018 Veiligheidsregio BrabantNoord Conceptversie 1.1 (juli 2014) Colofon Titel : Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Meerjarig Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen

Meerjarig Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen Meerjarig Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen 2017-2020 Datum: 14 november 2016 Versie: 1.0 Vastgesteld door: MOTO oefenbeleidsplan 2017-2020 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 1 Hoe beweegt

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie 4 oktober Goedkeuring Dagelijks bestuur 24 april Vaststelling Algemeen Bestuur 26 juni 2013

Veiligheidsdirectie 4 oktober Goedkeuring Dagelijks bestuur 24 april Vaststelling Algemeen Bestuur 26 juni 2013 Voorstel CONCEPT AGP 11 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Vaststelling meerjarenbeleidsplan MOTO 2011-2014 Algemene toelichting Op 4 oktober 2010

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 enboek veiligheidsbureau Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Procesmodel... 4 3. Besturende producten... 8 3.1 Ontwikkelen strategisch beleid... 8 3.2 Besturing en management...

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 7 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 4 december 2015 Beleidsplan Opleiden Trainen en Oefenen Voor u ligt het beleidsplan opleiden trainen en oefenen (OTO) 2016-2019 van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Toelichting Model Blijvende Vakbekwaamheid en Zelfevaluatie

Toelichting Model Blijvende Vakbekwaamheid en Zelfevaluatie Toelichting Model Blijvende Vakbekwaamheid en Zelfevaluatie Bovenstaand treft u ons model blijvende vakbekwaamheid aan. Dit model zou u kunnen zien als een knoppenmodel. Knoppen waaraan op basis van onze

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Haaglanden Regionaal Beleidsplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Risicoprofiel, Beleidsplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015

Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 versie 3.0 28 sep 2011 definitief deze pagina is bewust leeg gelaten Regionaal Zeeuws Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland 2011-2015 versie

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Opleiden, Bijscholen en Oefenen Jaarplan 2010 Vakbekwaamheid functionarissen Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (Brandweer en Gemeente) Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Grofontwerp doorontwikkeling VRZ

Grofontwerp doorontwikkeling VRZ Grofontwerp doorontwikkeling VRZ Doorontwikkelingsproces / Project. Om te beginnen wordt er middels een mindmap een overzicht gegeven van de aspecten die een rol spelen bij het proces van de doorontwikkeling.

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid Regionaal Crisisplan 2016-2019 We werken vanuit de behoefte Zorg voor veiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Uitgangspunten...3 2. Bevoegdheden...4 2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement t. Functie oefencoördinator Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub t Besluit personeel veiligheidsregio s

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument. Handreiking evaluatie systeemoefeningen en GRIP 3/4-incidenten

Zelfevaluatie-instrument. Handreiking evaluatie systeemoefeningen en GRIP 3/4-incidenten Zelfevaluatie-instrument Handreiking evaluatie systeemoefeningen en GRIP 3/4-incidenten Inhoud Voorwoord 3 Algemeen 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Beschrijving van de bijlagen op de website 7 1.3 Leeswijzer 9 1.4

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Staat van de rampenbestrijding 2016

Staat van de rampenbestrijding 2016 Staat van de rampenbestrijding 2016 Regiobeeld 1 Veiligheidsregio Groningen Inhoudsopgave Infographic veiligheidsregio Groningen 3 Algemene informatie veiligheidsregio Groningen 4 1 Inleiding 5 1.1 De

Nadere informatie

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014 Model kwalificatiedossier Versie: 1.0, 11 december 2014 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 2/14 Inhoud Inleiding 4

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 294 C20 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 1 Inleiding 1.1 Beschrijving van de regio De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, geografisch begrenst als het gebied vanaf Oisterwijk tot Bergen op

Nadere informatie

STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING 2016 REGIOBEELD 1 VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING 2016 REGIOBEELD 1 VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING 2016 REGIOBEELD 1 VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN Inhoud Algemene informatie veiligheidsregio 1 Inleiding 2 Ontwikkelingen 2013-2015 2.1 Organisatie 2.2 Landelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Presentatie themaweek Wegtunnels MOTO 2015. Foto s, interviews en opvallende quotes van deelnemers uit diverse organisaties

Presentatie themaweek Wegtunnels MOTO 2015. Foto s, interviews en opvallende quotes van deelnemers uit diverse organisaties Presentatie themaweek Wegtunnels MOTO 2015 Foto s, interviews en opvallende quotes van deelnemers uit diverse organisaties Inleiding Van 16 tot en met 19 maart 2015 zijn er op de Marine kazerne Vlissingen

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Staat van de rampenbestrijding 2016

Staat van de rampenbestrijding 2016 Staat van de rampenbestrijding 2016 Landelijk beeld 1 Inhoudsopgave Infographic landelijk beeld 3 Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Ontwikkelingen in de veiligheidsregio s 9 3 Planvorming 12 4 Netwerk en samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Jaarplan 2016 GSR Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Oefenjaarplan 2009. Waddenzeebreed Waddex

Oefenjaarplan 2009. Waddenzeebreed Waddex Oefenjaarplan 2009 Waddenzeebreed Waddex Vastgesteld door de Beheercommissie 28 november 2008 0. Overzicht Samenvatting Dit plan beschrijft het multidisciplinaire oefenprogramma van het Waddenzeebreed

Nadere informatie

Staat van de rampenbestrijding 2016

Staat van de rampenbestrijding 2016 Staat van de rampenbestrijding 2016 Regiobeeld 7 Veiligheidsregio Gelderland-Midden Inhoudsopgave Infographic veiligheidsregio Gelderland-Midden 3 Algemene informatie veiligheidsregio Gelderland-Midden

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen 2016 Toelichting op de totstandkoming en planning van de MOTO-kalender 2016

Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen 2016 Toelichting op de totstandkoming en planning van de MOTO-kalender 2016 Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen 2016 Toelichting op de totstandkoming en planning van de MOTO-kalender 2016 Datum: 24 september 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie