SBZ jaarverslag 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SBZ jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 jaarverslag 2005

2 jaarverslag 2005 SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

3 De balans van een pensioenfonds wordt steeds belangrijker. De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn regelmatig onderwerp van gesprek of discussie. De fotografie in dit jaarverslag besteed aandacht aan het fenomeen balans. Vormgeving Fotografie Druk : Studio Rietvelt, IJsselstein : Datema & Mulder, Everdingen : De Lekstroom, Nieuwegein 2 JAARVERSLAG SBZ 2005

4 Inhoudsopgave 1 Kengetallen 4 2 Algemeen 5 3 Jaarverslag Verslag van het Bestuur Verslag van de Beleggingscommissie Verslag van de Auditcommissie Verslag van de Deelnemersraad Verslag van de Commissie van Beroep Verslag van de Uitvoeringsorganisatie Slotopmerking 35 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2005 (na resultaatverwerking) Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Activiteiten Beschrijving pensioenregeling Premievaststelling Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Financiële instrumenten Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van baten en lasten Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de staat van baten en lasten Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten Bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 65 Bijlagen bij de jaarrekening Overzicht direct vastgoed Overzicht aandelen en opties Overzicht obligaties Overzicht restant-hoofdsommen hypotheken Overzicht restant-hoofdsommen leningen op schuldbekentenis 72 5 Overige gegevens Actuariële verklaring Accountantsverklaring 75 6 Overige bijlagen Aangesloten organisaties Overzicht en verloop van deelnemers Personalia Verklarende woordenlijst 84 3 JAARVERSLAG SBZ 2005

5 1 Kengetallen Aantallen Deelnemers verzekerd voor ouderdomsen nabestaandenpensioen (OP/NP) Deelnemers in de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOG) Verzekerden met premievrije aanspraken Pensioengerechtigden met een ouderdoms- en nabestaandenpensioen Rechthebbenden op arbeidsongeschiktheidspensioen Aangesloten organisaties Bedragen (x 1.000,-)/Procenten Premies Premie-korting Premie-opbrengst Uitkeringen Marktwaarde beleggingen Performance Vijfjaarsgemiddelde Tienjaarsgemiddelde ,4% +3,4% +8,1% ,1% +1,4% +8,3% ,1% +3,0% +7,1% ,9% +3,9% +8,4% ,9% +9,3% +11,0% Voorzieningen pensioenverplichtingen (VPV) eigen rekening Voorziening elders verzekerde pensioenverplichtingen Totaal technische voorzieningen Vrije reserve *) Reserve beleggingsrisico s Dekkingsgraad 129% 122% 119% 117% 143% Saldo boekjaar *) *) In de vergelijkende cijfers over 2004 en 2003 is een stelselwijziging met betrekking tot de vorming van reserveringen voor personeelsbeloningen met terugwerkende kracht doorgevoerd. Dit leidt in 2003 tot een extra last van en in 2004 tot lagere last (bate) van JAARVERSLAG SBZ 2005

6 2 Algemeen Bestuur Overeenkomstig de desbetreffende bepaling in de statuten bestaat het bestuur uit acht leden waarvan de helft wordt aangewezen door (de vereniging) Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de andere helft door de werknemersorganisaties. Per 31 december 2005 was de samenstelling: Aftredend per J.R.P. van den Brink ZN J.C.A. Kestens, penningmeester 1) Idem P.T.G. Lafranca, voorzitter 3) Idem P. Zuidema 2) Idem J.G.A. van den Brink, vice-voorzitter 3) FNV Bondgenoten J.C. Dwarswaard, secretaris 1) De Unie A.W.M. Geels CNV Dienstenbond R. Knopperts FNV Bondgenoten ) Herbenoemd tot ) Herbenoemd voor onbepaalde tijd doch uiterlijk tot ) Jaarlijks wisselend voorzitterschap. Deelnemersraad Aftredend per D. Blanken C.S.O D.J.W. Detmar De Unie H. van Dijk CNV Dienstenbond M. Hayma 1) FNV Bondgenoten F. Hofstra, voorzitter FNV Bondgenoten T.J. van Hout 1) De Unie M. Huijsen FNV Bondgenoten B.J. Jansonius 2) De Unie (gepensioneerde) L. Putuhena 1) CNV Dienstenbond J.M. van Zwieten, vice-voorzitter 1) FNV Bondgenoten ) Per 1 januari 2006 zijn de betrokken leden herbenoemd tot 1 januari ) Per 1 januari 2006 opgevolgd door de heer H.A.M. Acampo Commissie van Beroep Aftredend per E.N. Buyserd G.H. van den Hoven A.E.C. Pothuizen, voorzitter J. van Veen W. Zeijlstra I.M. Landa, secretaris van de commissie 5 JAARVERSLAG SBZ 2005

7 Voorzittersoverleg J.G.A. van den Brink P.T.G. Lafranca Auditcommissie J.C. Dwarswaard J.C.A. Kestens Beleggingscommissie J.C. Dwarswaard J.C.A. Kestens Directie P.R. van Gemst G.T.J. Meulenbroek directeur financiën en beleggingen directeur pensioenen (tevens voorzitter van de directie) Adviseurs Actuaris Accountant Medisch adviseur Beleggingsadviseurs Towers Perrin PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. A.L.J.E. Martens Capital Management Consultants B.V. Watson Wyatt Adresgegevens Bezoekadres: Hoofdstraat 256, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg (statutair gevestigd te Zeist) Postadres: Postbus 109, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg Internet: Telefoon: Telefax: JAARVERSLAG SBZ 2005

8

9 3 Jaarverslag 3.1 Verslag van het Bestuur Algemeen De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten: het bestuur bestuurt de Stichting, bepaalt het te voeren beleid en draagt zorg voor de realisering van het beleid. Het bestuur laat zich hierin bijstaan door een medisch adviseur, een register-accountant, een actuaris A.G. en een uitvoeringsorganisatie onder leiding van een directie. Het bestuur heeft uit haar midden een auditcommissie en beleggingscommissie ingesteld. De Stichting stelt zich ten doel, overeenkomstig de voorwaarden uit het pensioenreglement, uitkeringen te verstrekken aan (gewezen) deelnemers en hun nabestaanden ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het beleid is erop gericht dit doel zeker te stellen. Door middel van het jaarverslag wordt een beeld gegeven omtrent de toestand op balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar en worden mededelingen gedaan omtrent de verwachte gang van zaken. In 2005 is het bestuur viermaal op reguliere basis bijeengekomen. Daarnaast hebben in 2005 plaatsgevonden: - een aparte bestuursbijeenkomst ten aanzien van het Financieel Toetsingskader (FTK); - een met de deelnemersraad gecombineerde vergadering ten aanzien van FTK; - een met de deelnemersraad gecombineerde vergadering ten aanzien van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (wet VPL). De belangrijkste ontwikkelingen in 2005 en de dientengevolge genomen besluiten van het bestuur zijn onderstaand opgenomen. Reïntegratie arbeidsongeschikten Door wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidswetgeving is er onrust ontstaan onder arbeidsongeschikte deelnemers. De verwachting is dat de herbeoordelingsoperatie van UWV voor een aantal arbeidsongeschikten zal leiden tot een daling van hun arbeidsongeschiktheidsgraad. Deze deelnemers komen voor de mate van daling dus weer beschikbaar voor de arbeidsmarkt met bijbehorende sollicitatieplicht. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan in samenwerking met twee reïntegratiebedrijven een reïntegratieproject opgestart, waarvan de daarvoor geselecteerde arbeidsongeschikte deelnemers op vrijwillige basis gebruik kunnen maken. Het project is vastgelegd in een projectplan reïntegratie. Het projectplan is besproken met UWV. Medewerking van UWV aan het project is noodzakelijk omdat SBZ wenst te voorkomen dat arbeidsongeschikte deelnemers zowel in het reïntegratietraject via SBZ worden opgenomen als worden benaderd voor een herbeoordeling door UWV. Onderdeel van het projectplan is dan ook dat, mocht er sprake zijn van herbeoordeling, overleg zal plaatsvinden alvorens betrokkene door UWV wordt benaderd. Om het project zo succesvol mogelijk te maken is daarnaast betrokkenheid van de bij SBZ aangesloten organisaties onontbeerlijk. Het kan gaan om deelnemers, die nog gedeeltelijk werkzaam zijn bij aangesloten organisaties. Het kan ook gaan om deelnemers, die reeds uit beeld waren bij aangesloten organisaties, maar die zich na de herbeoordeling weer melden met betrekking tot hun oude baan. En tot slot betreft het deelnemers met werkervaring 8 JAARVERSLAG SBZ 2005

10 binnen de branche, die dus bij voorkeur ook weer binnen de branche geplaatst kunnen worden. Ten aanzien van dat laatste is dan ook speciale aandacht voor het opzetten van een banenproject binnen de branche. Financieel Toetsingskader (FTK) Het FTK vormt een onderdeel van de nieuwe Pensioenwet, die naar verwachting 1 januari 2007 van kracht zal worden. De nieuwe Pensioenwet is onderwerp van bespreking binnen het bestuur in Vooruitlopend op de nieuwe Pensioenwet heeft het bestuur in 2005 ten aanzien van FTK al een aantal besluiten genomen. Deze besluiten zijn gebaseerd op de volgende belangrijkste conclusies ten aanzien van FTK: - De financiële positie van het fonds wordt onder FTK sterk afhankelijk van de rentestand. - Het beleggings-, toeslagen- en premiebeleid moet onder FTK anders geformuleerd gaan worden. - Ten aanzien van beleggingsbeleid geldt dat de huidige mix verder geoptimaliseerd kan worden door onder meer een betere spreiding. - Een hoge mate van toekenning van toeslagen vereist een hoge Algemene reserve, waarbij bovendien sprake moet zijn van een goed gevulde beleggingsbuffer. - Een volledige (onvoorwaardelijke) indexatieambitie leidt tot zeer hoge premies. - Premiestabilisatie middels een vaste rekenrente is mogelijk. PREMIESTABILISATIE De premie heeft betrekking op de onvoorwaardelijke onderdelen (de nominale verplichtingen) van de regeling. Bij SBZ zijn dit: - de jaaropbouw van OP, NP en TOP (comingservice OP/NP/TOP); - de voor dat jaar op basis van de algemene loonindex toegekende verhoging van de opgebouwde rechten OP en NP van actieve deelnemers (na-indexatie OP/NP); - de voor dat jaar toegekende verhoging over achterliggende deelnemersjaren van het TOP van actieve deelnemers (backservice TOP); - de premies voor arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico voor dat jaar. Het bestuur acht een rekenrente van 4% op de lange termijn voor deze onderdelen verdedigbaar. Het verondersteld rendement bedraagt (uitgaande van de veronderstelde rendementen uit de ALM-studie gecombineerd met de strategische mix) 4,94%. Dit is meer dan 4%. Een rekenrente van 4% zou dus voldoende moeten zijn om de nominale verplichtingen te dekken. Het bestuur heeft dan ook besloten tot premiestabilisatie middels een te hanteren rekenrente van 4%. Stabilisatie van de premie wordt verder bewerkstelligd middels het vormen van een premieegalisatiereserve op momenten dat de premie volgens FTK lager zou zijn dan de premie op basis van de uniforme rente van 4%. Teneinde te monitoren of een rekenrente van 4% op de lange termijn te verdedigen is, zal de werkelijk benodigde premie zichtbaar worden gemaakt gegeven de ontwikkeling van de lange rente (respectievelijk het rendement) gedurende het jaar. In 2005 daalde de lange rente en werd het verschil tussen de lange en korte rente kleiner. Eind 2004 was de spreiding van de rente afhankelijk van de looptijd 2,363% (kort) tot 4,583% (lang). Eind 2005 was deze spreiding: 2,874% respectievelijk 3,838%. Het rendement over 2005 daarentegen bedroeg 14,4%. 9 JAARVERSLAG SBZ 2005

11 Voor 2006 is de verwachting dat de lange rente licht zal stijgen en dat het verschil tussen de lange en korte rente klein zal zijn. Het verondersteld rendement in 2006 (op grond van voorzichtige aannames) bedraagt 5,4%. KOSTENOPSLAGEN De huidige kostenopslagen dekken de werkelijke kosten meer dan voldoende. De afgelopen jaren werd gemiddeld genomen een positief resultaat van zo n 3 miljoen gerealiseerd op kosten. Voor 2006 is de verwachting echter dat als gevolg van de introductie van een nieuwe pensioenregeling het resultaat op kosten sterk zal dalen. Verder bestaat er nog veel onduidelijkheid over de vast te stellen solvabiliteitsopslag. De solvabiliteitsopslag is de opslag op de premie die benodigd is om de evenwichtssituatie te bereiken en/of in stand te houden. De vaststelling van deze opslag laat zich moeilijk exact bepalen omdat deze mede afhankelijk is van gekozen uitgangspunten ten aanzien van beleggings- en toeslagenbeleid en de verwachte ontwikkelingen daaromtrent binnen een periode van één respectievelijk vijftien jaar. Grofweg kan de solvabiliteitsopslag variëren van 0% tot 25%. In afwachting van de invloed van FTK en de introductie van de nieuwe pensioenregeling op het resultaat op kosten voor de komende jaren heeft het bestuur besloten de bestaande kostenopslagen, te weten een administratiekostenopslag van 6% en een excassokostenopslag van 2,5%, te handhaven. TOESLAGENBELEID De toeslag is gekoppeld aan een ex ante bepaalde maatstaf, het CPI alle huishoudens afgeleid. Dit houdt in dat bij de vaststelling van de hoogte van de toeslag door het bestuur rekening wordt gehouden met de prijsinflatie gedurende een jaar. De toeslag is echter afhankelijk van de overrendementen. Er wordt geen premie betaald voor toekomstige toeslagen. Het bestuur is zich bewust van het feit dat deze afhankelijkheid, gegeven de huidige economische omstandigheden en de financiële positie van het fonds, een grote kans op onvolledige toeslagverlening gedurende meerdere jaren tot gevolg kan hebben. Het vastleggen van andere afhankelijkheidsnormen betekent onder FTK echter hogere financieringseisen waardoor per saldo minder ruimte voor toeslagen ontstaat. Gegeven de ruimte vóór het toekennen van toeslagen leidt minder zekerheid tot hogere toeslagen, omdat bij meer zekerheid eerst een gedeelte van de ruimte moet worden aangewend voor het veiligstellen van die hogere zekerheid. VASTSTELLING VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN (VPV) Onder het FTK zal de voorziening pensioenverplichtingen worden vastgesteld aan de hand van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. BELEGGINGSBELEID Het beleggingsbeleid en de risico s die daarmee gepaard gaan zijn onder het FTK zeer bepalend voor de hoogte van het vereist eigen vermogen. Zowel het belegd vermogen als de voorziening pensioenverplichtingen wordt op marktwaarde vastgesteld. Als gevolg van verschillen in looptijd tussen beleggingen en verplichtingen ontstaat een renterisico. 10 JAARVERSLAG SBZ 2005

12 Met betrekking tot het neerwaarts beleggingsrisico heeft het bestuur het volgende besloten: - door afdekking van het renterisico worden andere ongewenste risico s geïntroduceerd; - SBZ neemt bewust het risico, dat de rente in het ultra lange stuk onder 3% zakt; - SBZ verlengt de looptijd van de vastrentende portefeuille op momenten, dat de marktrente dit toestaat (gedacht wordt aan een gefaseerde verlenging waneer de lange rente structureel hoger is dan 4%). Verder heeft het bestuur aan de beleggingscommissie de opdracht gegeven, uitgaande van het bestaande rendement-risicoprofiel, verdere portefeuille-optimalisatie uit te werken (zie het verslag van de beleggingscommissie). RESERVETEKORT Er is onder het FTK sprake van reservetekort als het belegd vermogen hoger is dan 105% van de VPV, maar lager dan 100% van de VPV plus het door DNB vereist eigen vermogen. Het vereist eigen vermogen is de buffer, die volgens door DNB vastgestelde richtlijnen nodig is om mogelijke beleggingsrisico s te ondervangen. In geval van reservetekort is er dus, naar het oordeel van DNB, onvoldoende vermogen om eventuele beleggingstegenvallers op te vangen met betrekking tot de onvoorwaardelijke verplichtingen. Er is dan in principe geen ruimte voor toeslagen en zeker niet voor premiekorting. Het fonds dient, in geval van een reservetekort, bij DNB een herstelplan in te dienen dat er in voorziet dat de situatie van reservetekort in maximaal 15 jaar wordt ingelopen. Het bestuur heeft besloten dat, zolang er sprake is van reservetekort volgens de FTK-normen, er geen toeslagen worden toegekend alsmede geen premiekorting aan aangesloten organisaties. ALGEMENE RESERVE Het bestuur heeft besloten de algemene reserve (gegeven een volledig gefinancierde beleggingsbuffer) in volgorde van prioriteit aan te wenden voor: 1. een toeslag in de vorm van een gedeeltelijke of gehele prijsindexatie voor slapers en gepensioneerden; 2. een toeslag in de vorm van een gedeeltelijke of gehele prijsindexatie voor actieven; 3. een toeslag in de vorm van het verschil tussen loon- en prijsindex voor de actieven; 4. extra toeslagen (geen inhaalindexatie) en/of premiekorting op de comingservicekoopsom. Er kan slechts sprake zijn van toekenning van (een deel van) een hoger nummer, wanneer het voorgaande nummer volledig (100%) is toegekend en de algemene reserve overeenkomstig is verlaagd. Ten aanzien van de punten 2) en 3) geldt dat het bestuur over de mogelijkheid beschikt bij aangesloten organisaties een opslag op de premie te leggen ter grootte van het verschil tussen de uit de algemene reserve toe te kennen toeslag en de aan actieven onvoorwaardelijk toegezegde loonindex. 11 JAARVERSLAG SBZ 2005

13 Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (wet VPL) Per 1 januari 2006 is de wet VPL van kracht. In hoofdlijn komt deze wet erop neer dat de omkeerregel met betrekking tot pensioen vóór 65 jaar wordt afgeschaft. Premies met betrekking tot pensioen vóór 65 jaar zijn dientengevolge niet langer aftrekbaar. In de wet VPL is een overgangsrecht opgenomen voor deelnemers, die geboren zijn vóór 1 januari Naar aanleiding van deze wet zijn CAO-partijen in 2005 met elkaar in onderhandeling getreden over een nieuwe pensioenregeling. Het onderhandelingsakkoord ten aanzien van pensioen is vervolgens aan het bestuur voorgelegd met het verzoek tot uitvoering. Het bestuur heeft het verzoek ingewilligd. Per 1 januari 2006 geldt de volgende standaard pensioenregeling op hoofdlijnen: Deelnemerschap: Alle per 31 december 2005 aanwezige deelnemers alsmede degenen die op of na 1 januari 2006 als deelnemer worden aangemerkt. Type regeling: Middelloon met, voor actieve deelnemers, onvoorwaardelijke na-indexatie per 1 januari o.b.v. de algemene loonstijging binnen de CAO Zorgverzekeraars tussen 2 januari van het voorafgaande jaar en genoemde 1 januari. (Standaard) Pensioenleeftijd: 65 jaar. Pensioengevend salaris: Jaarsalaris inclusief 13e maand en vakantietoeslag. Franchise: ,- (per 1 januari 2006). De franchise wordt jaarlijks per 1 januari aangepast o.b.v. de algemene loonstijging binnen de CAO Zorgverzekeraars tussen 2 januari van het voorafgaande jaar en genoemde 1 januari. Pensioengrondslag: Pensioengevend salaris minus franchise. Opbouwpercentage ouderdomspensioen: 2,25% van de pensioengrondslag. Nabestaandenpensioen: 65% van het ouderdomspensioen. Wezenpensioen: 13% van het ouderdomspensioen. Tijdelijk nabestaandenpensioen: Anw-hiaat. Arbeidsongeschiktheidspensioen, WAO-gerelateerd: Tweede tot en met het zesde ziektejaar aanvulling tot 80% salaris, daarna tot 70%. WIA-gerelateerd: Derde tot en met het zesde ziektejaar aanvulling tot 80% salaris, daarna tot 70% onder de aanname van een volledige benutting van de resterende arbeidscapaciteit. Collectieve overgangsmaatregelen in de pensioensfeer: Geen. Het pensioenreglement en de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) zijn overeenkomstig aangepast. 12 JAARVERSLAG SBZ 2005

14 Reglement beleggingscommissie en reglement auditcommissie In 2005 heeft het bestuur een nieuw reglement beleggingscommissie en een reglement auditcommissie vastgesteld. Voor een beschrijving op hoofdlijnen wordt verwezen naar de afzonderlijke verslagen van beide commissies in dit jaarverslag. Pensioenfonds Transparantie Benchmark 2005 In 2005 heeft SBZ deelgenomen aan de Pensioenfonds Transparantie Benchmark van Boer & Croon. In deze benchmark wordt SBZ op een groot aantal punten qua transparantie vergeleken met zes andere grote bedrijfstakpensioenfondsen uit Nederland. Op de meeste punten scoorde SBZ gemiddeld of bovengemiddeld. De in de benchmark genoemde verbeterpunten zullen door SBZ worden opgepakt om de transparantie nog verder te vergroten. De belangrijkste verbeterpunten zijn: - De rekenmodule koppelen aan het individueel pensioenportaal op internet. - De toegankelijkheid van het jaarverslag verbeteren. - Toekomstverwachtingen en vergelijkingen met andere benchmarks opnemen in het jaarverslag met betrekking tot beleggingsbeleid. - Het toeslagenbeleid met voorbeelden/verwachtingen verduidelijken. - Met betrekking tot FTK de samenhang tussen de diverse sturingsmechanismen op even begrijpelijke en toegankelijke wijze als thans het geval is uiteenzetten. - Pension Fund Governance incorporeren in de organisatie. - De bevoegdheden en adviezen van de deelnemersraad kenbaar maken aan de achterban. Pension Fund Governance (PFG) Onder andere de financiële ontwikkelingen hebben geleid tot een roep om professionalisering en geïntensiveerd toezicht bij pensioenfondsen (Pension Fund Governance). In een advies van de Stichting van de Arbeid (STAR) over PFG komen zaken aan de orde als zorgvuldig bestuur, intern toezicht, verantwoording, deskundigheid, openheid en communicatie. Via de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is het bestuur verzocht een reactie te geven op de concept principes PFG van de STAR. Het bestuur heeft enkele kanttekeningen geplaatst bij de concept principes, met name gericht op de mogelijkheden tot behoud van de bestaande rechtspositie van de deelnemersraad. Het verheugt het bestuur dat in de definitieve principes met deze kanttekeningen rekening is gehouden. In 2006 zal het bestuur, waar nodig, verdere invulling geven aan de principes. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn: - Verdere verbetering van de deskundigheid van bestuur en deelnemersraad. - Verdere inrichting van verantwoording (via een verantwoordingsorgaan). - Verdere inrichting van intern toezicht (via visitatie, een intern toezichtsorgaan, een one tier board of een auditcommissie). Waar nodig zullen de statuten, het jaarverslag, de actuariële en bedrijfstechnische nota en de diverse reglementen worden aangepast. Onder andere in het kader van PFG heeft het bestuur in 2005 besloten het vermogensbeheer volledig uit te besteden, waar in 2005 nog circa 2/3e van het belegd vermogen in eigen beheer werd gehouden. Verdere informatie is opgenomen in het verslag van de beleggingscommissie. Medio 2006 zal het bestuur zich beraden over mogelijke herstructurering van de pensioenadministratie. 13 JAARVERSLAG SBZ 2005

15 Beleggingsbeleid Met betrekking tot het beleggingsbeleid heeft het bestuur de adviezen van de beleggingscommissie gevolgd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het verslag van de beleggingscommissie in dit jaarverslag. Toeslagenbeleid In de actuariële en bedrijfstechnische nota is vastgelegd dat, afhankelijk van de actuele financiële positie van SBZ, toeslagen aan gepensioneerden en slapers kunnen worden toegekend. Deze toeslagen zijn gerelateerd aan een prijsindex. Hiervoor wordt echter niet gereserveerd en er wordt geen premie in rekening gebracht voor deze toeslagen. De toeslagen aan actieve deelnemers worden jaarlijks toegekend. Voor de toeslagen aan de actieve deelnemers kan een koopsom in rekening worden gebracht bij de aangesloten organisaties. Afhankelijk van de financiële positie van SBZ kan er een korting worden verleend op de koopsom. Maatgevend voor de hoogte van de toeslagen aan gepensioneerden en slapers en voor de hoogte van de korting op de koopsom voor de toeslagen aan de actieve deelnemers is de netto dekkingsgraad, zijnde het totale vermogen verminderd met de beleggingsreserve en vervolgens uitgedrukt in een percentage van de voorziening pensioenverplichtingen. De hoogte van de toeslagen en koopsomkorting in enig jaar wordt jaarlijks in december van het voorgaande jaar door het bestuur vastgesteld aan de hand van de verwachte financiële positie per 31 december van het voorgaande jaar. Per 31 december 2005 bedroeg de geschatte netto dekkingsgraad 99%. Op grond van de beleidsstaffel, die dient als richtlijn, was er geen ruimte om per 1 januari 2006 toeslagen aan gepensioneerden en slapers en geen ruimte om een korting op de koopsom voor de toeslagen aan de actieve deelnemers toe te kennen. Het bestuur heeft echter de bevoegdheid van de beleidsstaffel af te wijken wanneer hiervoor gegronde redenen zijn. Ten aanzien van de gepensioneerden uit de regeling van vóór 1 januari 2000 is het bestuur van mening dat er sprake is van gegronde redenen. Deze personen hebben namelijk niet kunnen profiteren van de verbetering van de pensioenregeling van 31 december 1999 naar 1 januari Aan hen is per 1 januari 2006 ter compensatie 1% toeslag toegekend. Voor de overige gepensioneerden en de slapers ziet het bestuur geen gegronde redenen van het niet toekennen van een toeslag af te wijken. Weliswaar was het beleggingsrendement in 2005 met 14,4% hoger dan op voorhand ingeschat (6,2%), de hoogte van de marktrente (minder dan de benodigde rekenrente van 4%) baart het bestuur zorgen, mede gelet op de komst van het FTK. Voor 2006 wordt geen grote stijging van de marktrente verwacht en ook het beleggingsrendement wordt voor 2006 voorzichtig ingeschat (5,4%). Het overrendement is geheel benodigd om de VPV en de beleggingsbuffer op het vereiste niveau te brengen. Op basis van dezelfde overwegingen ziet het bestuur ook geen gegronde redenen om van het volledig in rekening brengen van de koopsom voor de toeslagen aan de actieve deelnemers af te wijken. 14 JAARVERSLAG SBZ 2005

16 Premiebeleid In de actuariële en bedrijfstechnische nota is het premiebeleid als volgt vastgelegd. De premie die door de aangesloten organisaties jaarlijks verschuldigd is wordt per deelnemer berekend en is in beginsel gelijk aan de actuariële premie, zijnde de koopsom voor de pensioenopbouw van de actieve deelnemers inclusief de benodigde opslagen voor kosten en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (coming service). Afhankelijk van de financiële positie van SBZ kan er een korting worden verleend op de premie. Maatgevend voor de premiekorting is de netto dekkingsgraad, zijnde het totale vermogen verminderd met de beleggingsreserve en vervolgens uitgedrukt in een percentage van de voorziening pensioenverplichtingen. De hoogte van de premiekorting in enig jaar wordt jaarlijks in december van het voorgaande jaar door het bestuur vastgesteld aan de hand van de verwachte financiële positie per 31 december van het voorgaande jaar. Per 31 december 2005 bedroeg de geschatte netto dekkingsgraad 99%. Op grond van de beleidsstaffel, die dient als richtlijn, was er geen ruimte om per 1 januari 2006 premiekorting te verlenen. Het bestuur heeft echter de bevoegdheid van de beleidsstaffel af te wijken wanneer hiervoor gegronde redenen zijn. Voor 2006 is het bestuur van mening dat op grond van dezelfde overwegingen als genoemd onder toeslagenbeleid er geen gegronde redenen zijn om van het niet toekennen van een premiekorting af te wijken. De premie voor het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen wordt separaat vastgesteld. Deze wordt periodiek herijkt op grond van de opgedane ervaringen. Als gevolg van het verlengen van wachttijd voor de WAO van één jaar naar twee jaar is over 2005 echter geen waarnemingsmateriaal over nieuwe instroom beschikbaar. Ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidspremie ziet het bestuur zich verder geconfronteerd met de komst van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) per 29 december Onduidelijk is in hoeverre door de nieuwe wet veranderingen in de arbeidsongeschiktheidspopulatie zullen optreden. De dekking die door SBZ onder WIA wordt gegeven is als volgt: - 80% respectievelijk 70% (zie ook schema op bladzijde 16) van het jaarsalaris tot de pensioendatum (of eerder moment van overlijden of revalidering); - vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage dat hoort bij de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin de rechthebbende op grond van de WIA is ingedeeld; - verminderd met de WIA-uitkering uitgaande van de veronderstelling dat de rechthebbende de resterende arbeidscapaciteit volledig benut. Deze dekking sluit aan bij het uitgangspunt dat de stimulans tot werken niet mag worden weggenomen door een uitkering vanuit het pensioenfonds. Het kabinet is op dit punt ook helder: pensioenfondsen mogen het WGA-hiaat, dat ontstaat als gevolg van het niet benutten van de resterende verdiencapaciteit, niet verzekeren. Het kabinet stelt zich hierbij op het standpunt dat deze dekking immers geen dekking als gevolg van arbeidsongeschiktheid is maar een dekking als gevolg van werkeloosheid (betrokkene benut immers zijn resterende verdiencapaciteit niet volledig). 15 JAARVERSLAG SBZ 2005

17 Deze dekking houdt ook in dat voor de categorie minder dan 35% arbeidsongeschikt geen aanvulling vanuit het pensioenfonds wordt verstrekt. Dit strookt met het uitgangspunt van de overheid dat voor deze categorie zoveel mogelijk passende arbeid bij de werkgever moet worden gevonden. Wanneer wel een aanvulling zou worden verstrekt wordt ook hier een stimulans weggenomen. Het WGA-hiaat, dat ontstaat als gevolg van het niet benutten van de resterende verdiencapaciteit, wordt dus niet door SBZ gedekt. De redenen hiervoor zijn voorstaand opgenoemd. Wat wel gedekt wordt door SBZ is het zogenaamde WGA-excedent-hiaat. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemers met een resterende verdiencapaciteit, die hoger is dan het maximum dagloon, vallen immers terug naar een bodemvoorziening, wanneer ze juist wel de volledige resterende verdiencapaciteit benutten. Overigens heeft het kabinet al aangekondigd dit onbedoelde gevolg via nadere wetgeving te zullen wegnemen. In vergelijking met de WAO verwacht het bestuur dat de schadelast per saldo kan afnemen. In vergelijking met de WAO-problematiek geldt immers dat er bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering van SBZ onder WIA in de lastensfeer sprake is van een vrijval WAO-hiaat, waar een hoger (WGA-)excedent(-hiaat)-risico tegenover staat en dat de dekking voor de categorie tot 35% arbeidsongeschikt komt te vervallen. In lijn hiermee heeft het bestuur besloten voor 2006 de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering als volgt vast te stellen (met tussen haakjes de cijfers 2005): 80% aanvulling 80% aanvulling Basis voor de gedurende derde tot de pensioen premie vaststelling tot en met het datum zesde ziektejaar; 70% daarna Premievrije voortzetting Premie voor de pensioenpensioenopbouw n.v.t. 7,0% (7,0%) opbouw in het boekjaar Aanvulling tot 80% respectievelijk 70% van het salaris tot Salaris tot maximum maximum dagloon 1,0% (1,3%) 1,4% (1,8%) dagloon Aanvulling tot 80% van het salarisdeel boven maximum Salarisdeel boven dagloon 2,0% (2,0%) 2,2% (2,2%) maximum dagloon 16 JAARVERSLAG SBZ 2005

SBZ jaarverslag 2008

SBZ jaarverslag 2008 jaarverslag 2008 jaarverslag 2008 SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Wat begon met de sub-prime hypotheekcrisis in de V.S. groeide uit tot een algehele kredietcrisis gevolgd door recessie,

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens fonds Voorwoord Hoofdlijnen 2007 Jaarverslag 2007 Nieuwe pensioenregeling Statuten en reglementen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel van SPNG 11 4. Vermogenspositie en beleid 19 5. Beleggingen 25 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell Stichting P ensioenfonds Honeywell Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 5 1 Woord van de voorzitter 6 2 Algemene informatie 8 2.1 Juridische structuur 8 2.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 Inhoud Samenvatting 01 Voorwoord 04 1 Het fonds 05 1.1 Inleiding 06 1.2 Over het fonds 06 1.3 De visitatiecommissie 07 1.4 Het verantwoordingsorgaan 07 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Jaarverslag over het boekjaar 2007

Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Jaarverslag over het boekjaar 2007 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag over het boekjaar 2007 Inhoudsopgave 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds stork de pensioenregeling en het pensioenfonds. Pensioenfonds Stork Postbus 398 pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Heinz

Stichting Pensioenfonds Heinz Stichting Pensioenfonds Heinz Stichting Pensioenfonds Heinz Postbus 217, 3700 AH Zeist Telefoon: 030-697 3700 E-mail: pf-heinz@azl.eu Internetsite: www.mijnheinzpensioen.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt

jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt Inhoud meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 bestuursverslag 7 1. woord van de voorzitter 9 2. algemene informatie 13 2.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 20 juni 2006 Nummer/versie DEFINITIEF Auteur Bestuur Telefoon Profielschets Stichting Pensioenfonds SNT is een ondernemingspensioenfonds. Het

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 2

J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Woord van de voorzitter 7 Personalia 8 1. Financiële positie en beleid in 2012 10 1.1 Inleiding 10 1.2 Financiële opzet en positie 11 1.2.1 Totstandkoming

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 19 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 98 11 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL J a a r v e r s l a g 2013 Stichting Pensioenfonds PostNL 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van de voorzitter 7 2. Algemene informatie 10 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 14 juni 2005 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon Inhoudsopgave 1. KERNCIJFERS 2 2. PERSONALIA 3 3. BESTUURSVERSLAG 4 3.1. 2004 IN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 5 C. Jaarverslag 7 ALGEMEEN 8 WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENT 10 BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN 10 PENSIOENONTWIKKELINGEN

Nadere informatie