Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect"

Transcriptie

1 PROTECT BULLETIN Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect JAARGANG 8 NUMMER DE ACHTERGRONDEN BIJ DE WET OP DE AAN- VULLENDE PENSIOENEN VAN 23 APRIL 2003 VOORWOORD De overheid wil de aanvullende pensioenen stimuleren en heeft de wetgeving dienaangaande grondig gewijzigd. De WAP (Wet op de Aanvullende Pensioenen) voor werknemers en mandatarissen van vennootschappen enerzijds en het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) anderzijds brachten de vernieuwing. Dit nummer is integraal gewijd aan de WAP. Wij vroegen aan Professor dr. Hugo Clemeur, secretaris-generaal van het BVPI (Belgische Vereniging voor Pensioeninstellingen) en Dhr. Thierry Verkest (actuaris bij Hewitt Associates) om een bijdrage te leveren. Tevens licht onze gedelegeerd bestuurder het nieuwe initiatief toe dat Protect nam in het kader van het WAP. Met de wetenschap dat architecten en ingenieurs ook geïnteresseerd kunnen zijn in het VAPZ zoekt Protect eveneens of in het kader van deze wetgeving een specifiek product kan aangeboden worden. Rebecca Ramboer bestuurder-directeur Protect N.V. IN DIT NUMMER PAG. 1 ACHTERGRONDEN BIJ DE WET OP AANVULLENDE PENSIOENEN PAG. 3 PENSIOENOPBOUW REGELEN VIA DE ONDERNEMING PAG. 5 PROTECT PENSIOENFONDS Pensioenen, en daarmee samenhangend aanvullende pensioenen, kennen in België reeds een vrij lange voorgeschiedenis. Voor staatsambtenaren werd reeds in 1845 een eerste pensioenwet afgekondigd, maar het duurde tot 1927 vooraleer een stelsel van wettelijke pensioenen voor arbeiders enerzijds en voor bedienden anderzijds werd uitgevaardigd. Zelfstandigen moesten zelfs tot 1968 wachten op een wettelijke pensioenregeling. Het "staatspensioen" gold min of meer als model voor de ontwikkeling van de andere pensioenstelsels. Op 65 jaar 75 % ontvangen van de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar na een volledige loopbaan geldt ook vandaag nog als een zeer aantrekkelijk pensioenperspectief. Ook de wettelijke pensioenen van de privé-sector en van de zelfstandigen benaderen - in theorie althans - dit droompensioen. De werkelijkheid valt echter veelal anders uit. Het pensioen wordt berekend op een geplafonneerd inkomen, de berekeningsgrondslag is niet het inkomen van de laatste vijf jaar, maar wel een (geherwaardeerd) gemiddelde van de loopbaan, en een volledige loopbaan (van 45 jaar) komt in de praktijk ook niet veel meer voor. Als gevolg van al deze factoren en een aantal andere technische factoren (die we hier niet in detail zullen bespreken) is de evolutie van het wettelijk pensioen zowel voor werknemers in de privé-sector als voor zelfstandigen de laatste 10 à 15 jaren achtergebleven op de evolutie van het inkomenspeil van de actieve bevolking. Ook voor de toekomst is er geen verbetering in zicht, in hoofdzaak omdat de financiële middelen die hiervoor nodig zouden zijn ontbreken. Een en ander blijkt uit demografische studies en vooruitzichten uitgevoerd door onder meer het Planbureau vanaf het begin van de 90er jaren. Veel heeft te maken met de financieringsmethode van de wettelijke pensioenen. De financiering van de wettelijke pensioenen gebeurt, zoals iedereen wel weet, in hoofdzaak door middel van afhoudingen (sociale bijdragen) op het inkomen van de werkende bevolking. M.a.w. de actieve bevolking draagt de financiële last van de pensioenen van hun voorgangers. Zolang de demografische verhoudingen tussen actieve en gepensioneerde bevolking redelijk blijven, is die last aanvaardbaar. Sinds 1970 zijn de demografische verhoudingen tussen actieven en gepensioneerden echter langzaam maar zeker aan het verslechteren. Dit heeft een drietal oorzaken: In de eerste plaats, verhoogt de gemiddelde levensduur van de bevolking. Deze heeft als gevolg dat het aantal gepensioneerden in de laatste decennia gevoelig is gestegen, en nog steeds stijgt. Verder daalt de nataliteit, waardoor relatief genomen de bevolking minder jongere actieven telt. Een derde reden heeft te maken met de lage activiteitsgraad van de bevolking van jarigen. Dit slaat echter niet alleen op de werkloosheidsgraad. Het is inderdaad een Belgische gewoonte geworden op vervroegde leeftijd pensioen op te nemen, een maatregel die in het recente verleden nog met het oog op de bestrijding van de werkloosheid, in het bijzonder die van de jongeren, is aangemoedigd en gepromoot. De weerslag ervan op de financiering van de wettelijke pensioenen is echter buitengewoon zwaar. Het verhogen van de sociale bijdragen, het invoeren van nieuwe belastingen en allerlei crisis- en solidariteitsbijdragen zou op het eerste gezicht een oplossing voor de financiering van de pensioenen (en dan spreken we nog niet eens over de gezondheidszorgen) kunnen bieden, maar België kent nu reeds een zeer hoge loonkost, en heeft steeds meer moeite om zijn concurrentievermogen overeind te houden. 1 PROTECT BULLETIN 2004 NR 31

2 Dhr. Clemeur: Het is duidelijk dat de aanvullende pensioenen in de nabije toekomst niet meer van de politieke agenda weg te branden zijn. In deze omstandigheden is het zeer waarschijnlijk dat wettelijke pensioenen stilaan eerder de functie gaan aannemen van een minimum inkomen dan deze van een volwaardig vervangingsinkomen, zoals aanvankelijk de bedoeling was. De actieve bevolking zal met andere woorden zelf voor een aanvullend pensioen moeten zorgen om over een behoorlijk vervangingsinkomen te kunnen beschikken na de pensioenleeftijd. Dit kan natuurlijk via individueel sparen. Er bestaan hiertoe diverse formules waarvan een aantal bovendien fiscaal wordt ondersteund. De Wet op de Aanvullende Pensioenen van 28 april 2003 heeft echter te maken met aanvullende pensioenstelsels die ingericht worden binnen het kader van een arbeidsovereenkomst ten gunste van de werknemers van een bedrijf. Indien het gaat om een aanvullende pensioenregeling die alle werknemers van een sector aanbelangt, dan spreekt men van een sectorale pensioenregeling. Aanvullende pensioenstelsels hebben evenals de wettelijke pensioenen een hele evolutie ondergaan sinds het einde van de 19de eeuw, toen een aantal sociaal denkende industriëlen pensioentoelages toekenden aan hun meest verdienstelijke arbeiders en bedienden. hun wettelijk pensioen werd berekend. Bij arbeiders waren aanvullende pensioenen veel minder verbreid. Ook toen vanaf 1982 een loongrens werd ingevoerd voor de berekening van de pensioenen van arbeiders, bleef het succes van aanvullende pensioenen voor deze categorie van werknemers zeer beperkt, ook al wegens het feit dat vakbonden aanvullende pensioenen niet genegen waren. Ten gevolge hiervan was globaal genomen het percentage werknemers dat tot voor een paar jaar genoot van een aanvullend pensioen van de grootteorde van 20 %. Dit percentage was duidelijk erg laag, gelet ook op de sombere vooruitzichten inzake de verdere ontwikkeling van de wettelijke pensioenen. Na vele jaren discussie werd op 28 april 2003 de WAP (wet op de aanvullende pensioenen, ook Wet Vandenbroucke genoemd) eindelijk uitgevaardigd. Deze wet, aan dewelke bovendien een klein dozijn uitvoerings- en andere KB's zijn gehecht, is een vrij complexe wet, die vele materies behandelt, zowel op technisch, als op financieel, sociaal en fiscaal vlak. Zij is dus niet eenvoudig samen te vatten. De bedoeling van de wet is wel in de eerste plaats het bevorderen van aanvullende arbeidsgebonden pensioenstelsels in een meer gereguleerde context met als grondtoon het sociaal overleg. Hierdoor, aldus de memorie van toelichting bij de wet, zou de druk op de wettelijke pensioenen verminderen. Nu goed een jaar later worden de eerste resultaten van de WAP zichtbaar. Een groeiend aantal sectoren buigt zich over de oprichting van een aanvullend pensioenstelsel op sectoraal vlak. Indien alle huidige plannen zich inderdaad omzetten in de realiteit, zou niet minder dan één miljoen werknemers binnenkort aan een (vooralsnog bescheiden) aanvullend pensioenstelsel deelnemen. Terzelfder tijd worden pensioeninstellingen echter geconfronteerd met een reeks nieuwe administratieve en andere verplichtingen die soms zware financiële gevolgen kunnen hebben. Ook rijzen heel wat juridische vragen rond de problematiek van de vermeende discriminatie in pensioenregelingen. Voldoende stof voor discussie dus. Last but not least dient ook vermeld dat Europese richtlijnen België verplichten om vanaf september 2005 zijn wetgeving inzake aanvullende pensioenen op diverse vlakken aan te passen, zodanig dat ook op dit terrein de Europese concurrentie zou kunnen spelen. Een ding is duidelijk, namelijk dat de aanvullende pensioenen in de nabije toekomst niet meer van de politieke agenda zijn weg te branden. Prof. dr. Hugo Clemeur Secretaris-generaal van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen Van bij de invoering van de wettelijke pensioenstelsels werd het pensioen van de bedienden berekend op een begrensd loon. Het aanvullend pensioen richtte zich dan ook in de eerste plaats op bedienden en kaderleden wiens loon hoger lag dan het plafond waarop Deze grafiek illustreert de vergrijzing van de bevolking en het geboortedeficit in de 15 EUlanden in PROTECT BULLETIN 2004 NR 31

3 HOE KUNT U VIA UW ONDERNEMING DE OPBOUW VAN UW PENSIOEN EN DAT VAN UW MEDEWERKERS REGELEN? EEN HOGER EXTRA-LEGAAL PENSIOEN VIA DE ONDERNEMING tussen zelfstandigen en medewerkers in loondienst. aansluiting echter onmiddellijk gebeuren. Is het niet teleurstellend, zo niet frustrerend, vast te stellen wat u uiteindelijk netto overhoudt van uw bruto bezoldiging. De overheid nodigt ons nochtans uit minder belasting te betalen. De prijs die u hiervoor moet betalen, is de bereidheid om uw geld niet meteen te ontvangen, maar pas op pensioenleeftijd. De opbouw van een extra-legaal pensioenkapitaal wordt inderdaad sterk fiscaal aangemoedigd. Pensioenbijdragen gestort via de onderneming aan een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds zijn namelijk, binnen bepaalde grenzen, fiscaal aftrekbaar. Wie pensioenbijdragen stort verwacht natuurlijk een zo hoog mogelijke uitkering op pensioenleeftijd. Hiervoor zou het rendement op de gestorte pensioenbijdragen maximaal moeten zijn en de kostprijs voor het administratief beheer zo laag mogelijk. Streven naar een maximaal rendement mag echter niet tot gevolg hebben dat onverantwoorde beleggingsrisico's worden genomen. De kunst bestaat erin om een correct evenwicht te vinden tussen rendement en risico. Een minimale kostprijs voor het beheer mag ook niet tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de dienstverlening te wensen overlaat. Het gaat immers over het beheer van uw eigen spaargelden. Voor de optimalisatie van rendement en beheerskosten is een regeling via de onderneming sterk aangewezen. Dergelijke pensioenregelingen zijn zowel toegankelijk voor zelfstandige bestuurders en zaakvoerders als voor de werknemers in de onderneming. MINDER BELASTINGEN BETALEN Stel dat u uw inkomen wenst te verhogen met een beschikbaar budget van euro. Wat u hiervan netto overhoudt is bedroevend. Indien het inkomen pas op pensioenleeftijd zou worden uitbetaald, zou het bedrag beduidend hoger liggen, zoals blijkt uit de tabel hiernaast. Hierbij wordt voor de vergelijkbaarheid geen rekening gehouden met het rendement op de pensioenbijdragen. In realiteit zullen de pensioenbijdragen worden belegd, waardoor het pensioenkapitaal verhoogt met de interest. Omwille van het verschil in sociale lasten wordt in de vergelijking een onderscheid gemaakt Het netto inkomen als zelfstandige verhoogt van 40 % naar 75 % van het totaal beschikbaar budget. Voor de medewerkers in loondienst is de situatie nog voordeliger met een verhoging van 30 % naar bijna 70 %, dit is meer dan het dubbele! Op basis van bovenstaande vergelijking bent u mogelijk erg enthousiast om zo snel mogelijk een pensioenplan in te voeren. De invoering gebeurt in 2 stappen. Eerst moet u de inhoud van het pensioenplan definiëren. Vervolgens moet u een keuze maken tussen een financiering via een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. EERSTE STAP: HET PENSIOENPLAN VAN DE ONDERNEMING DEFINIËREN Vergeleken met andere Europese landen is de opbouw van extra-legale pensioenen in België zeer bescheiden. We stellen vast dat vooral grotere ondernemingen een pensioenplan aanbieden aan hun werknemers. Onze Minister van Pensioenen heeft met een nieuwe wetgeving de extra-legale pensioenen willen "democratiseren". Zo is sinds begin dit jaar de situatie voor de kleinere ondernemingen stilaan aan het verbeteren. Wie sluit aan bij het pensioenplan? De aansluiting tot het pensioenplan geldt voor een groep van personen binnen de onderneming (b.v. de bedienden, de bestuurders...). Het pensioenplan kan hierdoor verschillend zijn voor bestuurders en bedienden. De aansluiting is verplicht zodra men aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet. Enkel bij de invoering van het pensioenplan kan men weigeren toe te treden. Aansluitingsvoorwaarden kunnen afhankelijk zijn van aantal dienstjaren en/of leeftijd. Vanaf de leeftijd van 25 jaar moet de Zelfstandige Welke extra-legale voordelen bevat het pensioenplan? In pensioenplannen wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten uitkeringen. Het pensioenplan moet niet noodzakelijk de drie uitkeringen voorzien. 1.Een uitkering bij pensionering De door de onderneming gestorte pensioenbijdragen worden door de pensioeninstelling belegd om een pensioenkapitaal samen te stellen. Op de datum van pensionering heeft de deelnemer recht op het aldus opgebouwd pensioenkapitaal. De deelnemer kan opteren om, in de plaats van het éénmalig kapitaal, een maandelijks extra-legaal pensioen te ontvangen. Het pensioen wordt dan uitbetaald tot de deelnemer overlijdt. Soms wordt bij overlijden de uitbetaling van een deel het pensioenbedrag verdergezet ten gunste van de overlevende partner. Voor loontrekkenden moet de gemiddelde interest op de door de werkgever gestorte pensioenbijdragen minstens 3,25 % bedragen (tijdens de eerste 5 jaren van aansluiting wordt de minimum interest vervangen door de loonindex zonder meer te bedragen dan 3,25 %). Indien het minimum op pensionering niet wordt gehaald, moet de werkgever het verschil bijleggen. Op persoonlijke bijdragen is een interestgarantie van 3,75 % toepasselijk. Ook hier moet een eventueel tekort door de werkgever worden bijgelegd. Men kan ervan uitgaan dat de opgelegde interestgarantie op langere termijn zeker haalbaar moet zijn. Indien de interest op de financiële markten sterk zou dalen, kan de overheid de minimum interest verlagen. Bediende Bezoldiging Pensioenkapitaal Salaris Pensioenkapitaal Totaal Budget Sociale Lasten Belasting Netto % van Budget 40 % 75 % 30 % 69 % 3 PROTECT BULLETIN 2004 NR 31

4 2.Een uitkering in geval van overlijden Als de deelnemer overlijdt, zal het pensioenplan een overlijdenskapitaal uitbetalen. Het kapitaal kan gelijk zijn aan het tot op het ogenblik van overlijden opgebouwd pensioenkapitaal. Tijdens de eerste jaren van aansluiting zal de pensioenopbouw nog niet erg belangrijk zijn. Om dit op te vangen kan het pensioenplan een minimum overlijdenskapitaal voorzien (b.v. een veelvoud van de jaarbezoldiging). De begunstigde aan wie het overlijdenskapitaal zal worden uitbetaald, wordt in het pensioenplan aangeduid op basis van een begunstigingsvolgorde. Meestal is dat eerst de partner van de deelnemer, nadien de kinderen, dan ouders of broers en zussen. Soms kan de deelnemer afwijken van de begunstigingsvolgorde door zelf een begunstigde aan te duiden. Echtgenoten en minderjarige kinderen van loontrekkenden betalen geen successierechten, anderen wel. De begunstigde kan opteren om, in de plaats van het éénmalig kapitaal, een maandelijks pensioenbedrag te ontvangen. 3.Een uitkering in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid Bij een ziekte of een ongeval kan men soms voor lange periodes arbeidsongeschikt zijn. Aangezien de uitbetaling van de mutualiteit meestal veel minder bedraagt dan het laatste inkomen, is er behoefte aan een inkomenswaarborg via een extra-legale uitkering. De deelnemer ontvangt dan een éénmalig kapitaal of een maandelijkse extra-legale uitkering bovenop de mutualiteit. Het pensioenplan zal meestal de opbouw van het pensioenkapitaal blijven verderzetten. Ook de uitbetaling van het kapitaal bij overlijden blijft toepasselijk. De financiering hiervan wordt meestal door de pensioeninstelling overgenomen zodat de onderneming hiervoor geen premies meer hoeft voor te betalen. Hoe worden de extra-legale voordelen gecommuniceerd? De deelnemer aan het pensioenplan ontvangt jaarlijks een pensioenfiche van de pensioeninstelling. Hierop staat het reeds opgebouwd pensioenkapitaal vermeld en de waarborgen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. De deelnemer kan op eigen verzoek een exemplaar van het pensioenreglement krijgen waarin het pensioenplan omschreven staat. Wie financiert het pensioenplan? Zowel de onderneming als de deelnemer kunnen het pensioenplan financieren. Persoonlijke bijdragen worden maandelijks van het loon afgehouden. Bijdragen worden meestal uitgedrukt als een percentage van het inkomen. Om fiscaal aftrekbaar te zijn mogen ze niet tot gevolg hebben dat het totaal van het wettelijk en extra-legaal pensioen hoger zou liggen dan 80 % van het inkomen. Zelfstandige bestuurders en zaakvoerders moeten een vaste maandelijkse bezoldiging ontvangen. Wat bij vertrek uit de onderneming? Bij vertrek uit de onderneming worden geen bijdragen meer gestort. Op dat ogenblik vervallen de waarborgen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid vanaf het moment van vertrek. Het intussen opgebouwd pensioenkapitaal kan worden overgedragen naar een ander pensioenplan. De deelnemer kan ook beslissen om het opgebouwd pensioenkapitaal bij de pensioeninstelling te laten staan. Het pensioenkapitaal verhoogt dan nog enkel met interest tot op het ogenblik van pensionering. Kan het pensioenplan worden aangepast? Het pensioenplan kan te allen tijde worden aangepast en zelfs worden stopgezet. De deelnemers moeten volgens de wettelijke vormvereisten hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. De in het verleden gestorte pensioenbijdragen blijven bij de pensioeninstelling of kunnen worden overgedragen naar een andere pensioeninstelling. In geen geval kunnen de opgespaarde bedragen terugvloeien naar de onderneming. TWEEDE STAP: KIEZEN TUSSEN EEN VERZE- KERINGSMAATSCHAPPIJ OF EEN EIGEN PENSIOENFONDS Voor de financiering van het pensioenplan moet de onderneming een beroep doen op een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Het geld gestort aan de "externe" pensioeninstelling mag namelijk niet terugvloeien naar de onderneming. Hierdoor worden de pensioenrechten beschermd in geval van faillissement van de onderneming. Tot vorig jaar waren het vooral grotere ondernemingen die toegang hadden tot de markt van de pensioenfondsen. Met de nieuwe pensioenwetgeving kunnen nu ook kleinere ondernemingen genieten van de voordelen van een eigen pensioenfonds. We overlopen hieronder de belangrijkste verschilpunten tussen een groepsverzekering en een pensioenfonds. Type pensioeninstelling Een verzekeringsmaatschappij is een commerciële onderneming die haar aandeelhouders moet vergoeden. De verzekeraar probeert met zijn producten een zo ruim mogelijke markt te bestrijken, zonder zich noodzakelijk te richten tot een bepaalde doelgroep. De aangeboden verzekeringsproducten zijn meestal standaard. Voor kleinere ondernemingen kan de beheerskost soms erg hoog oplopen. Een pensioenfonds wordt opgericht voor een bepaalde doelgroep in de vorm van een VZW of een OVV. De aangeboden pensioenvoorzieningen zijn meestal aangepast aan de behoefte van de doelgroep. Als de groep groot genoeg is, kunnen de beheerskosten worden beperkt. Verschil in beleggingspolitiek De meeste verzekeraars bieden op de gestorte pensioenbijdragen een interestgarantie aan. Bovenop de interestgarantie wordt mogelijk een deelname in de beleggingswinst toegekend. Het toekennen van een interestgarantie verplicht de verzekeraar om te beleggen met zo weinig mogelijk risico. Maar hoe lager het risico, hoe lager het rendement zal zijn op de gestorte pensioenbijdragen. Voor de opbouw van een pensioenkapitaal wordt op lange termijn belegd. Hoe langer de periode, hoe risicovoller men kan beleggen. Met een hoger rendement, kan een veel hoger pensioenkapitaal worden uitbetaald. Dhr. Verkest: "Dergelijke pensioenregelingen zijn zowel toegankelijk voor zelfstandige bestuurders en zaakvoerders als voor de werknemers in de onderneming. Pensioenfondsen bieden geen interestgarantie. Hierdoor kan een beleggingspolitiek worden gevoerd die meer afgestemd is op de lange termijn. Het pensioenfonds doet meestal een beroep op professionele fondsbeheerders, gespecialiseerd in institutioneel beheer. Omdat de portefeuille van het pensioenfonds belangrijk genoeg is, zijn de voorwaarden meestal zeer interessant vergeleken met hetgeen u zou worden aangerekend met een privébelegging. 4 PROTECT BULLETIN 2004 NR 31

5 Spaarkapitaal in Hieronder hebben we het bedrag van het pensioenkapitaal berekend indien u vanaf de leeftijd van 25 jaar jaarlijks een netto pensioenbijdrage van euro zou gestort hebben. We veronderstellen dat door conservatief te beleggen een gemiddeld rendement van 4 % wordt gehaald. Door iets agressiever te beleggen wordt verondersteld dat gemiddeld 5 of 6 % zou kunnen gehaald worden. Bruto pensioenkapitaal op 65 jaar Rendement 4 % euro Rendement 5 % euro Rendement 6 % euro Vergelijking rendement Aansluitingsjaren Een extra rendement van 2 % levert u een extra pensioenkapitaal op van euro, of anders uitgedrukt, een verhoging van meer dan 60 %. Doorzichtig beheer Van verzekeringsmaatschappijen wordt soms gezegd dat ze weinig "transparant" zijn. Men kan zich terecht een aantal vragen stellen: Waarin worden de pensioenbijdragen belegd? Hoeveel bedragen de beheerskosten? Hoe werd de winstdeelname vastgelegd? Ondernemingen betalen een premie, maar hebben verder weinig of geen zicht op het beheer. Ondernemingen die een beroep doen op een pensioenfonds worden lid van de algemene vergadering van het pensioenfonds. Hierdoor krijgt de onderneming een duidelijk zicht op het beheer. Het pensioenfonds doet meestal een beroep op verschillende partijen: een fondsbeheerder, een revisor, een herverzekeraar, een actuaris... Indien een partij niet voldoet aan de verwachtingen, kan door het pensioenfonds een andere partij worden aangesteld. Hierdoor kan het pensioenfonds steeds een optimaal beheer nastreven. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de deelnemer die van een maximaal pensioenkapitaal kan genieten. Zowel pensioenfondsen als verzekeringsmaatschappijen moeten een strikte wetgeving respecteren. De controle worden uitgeoefend door een externe revisor en de Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen (CBFA). Thierry Verkest Actuaris-consultant Hewitt Associates N.V. PROTECT PENSIOENFONDS O.V.V. (P.P.F.) EEN EIGEN PENSIOENFONDS VOOR ARCHITECTEN, INGENIEURS EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOREN In het kader van de W.A.P. en specifiek het luik "multiondernemingspensioenfonds", vormde N.V. Protect het pensioenfonds, dat bestond in de schoot van de groep, om tot een multiondernemingspensioenfonds. Door deze omvorming kunnen vanaf heden kleine en middelgrote architecten- en studiebureaus genieten van de voordelen van een privilege dat tot op heden voorbehouden was aan grote ondernemingen. De pensioenplannen die het P.P.F. aanbiedt, aangevuld met formules voor gewaarborgd inkomen bij ziekte en ongeval, gelden zowel voor zelfstandige mandatarissen (zaakvoerders, bestuurders van vennootschappen) als voor hun medewerkers onderworpen aan de R.S.Z. voor weddetrekkenden. ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING Het Protect Pensioenfonds O.V.V. (P.P.F.) is een onderlinge vereniging met statuten en reglementen. Onderlinge verenigingen baseren zich op het zuivere solidariteitsbeginsel waarbij de winsten integraal terugvloeien naar de aangeslotenen. Ook eventuele verliezen worden verdeeld, doch in het systeem dat opgezet werd, is de solidariteit beperkt tot de beheerskosten zodat hier geen enkel risico optreedt. De beslissingsboom werkt zoals bij elke andere vereniging met: een algemene vergadering, een raad van bestuur en een directie. Op de algemene vergadering heeft elke aangesloten onderneming een stem. Alle aangesloten ondernemingen worden uitgenodigd en hebben stemrecht. Zij bepalen mee de leden van de raad van bestuur. De aangesloten onderneming neemt dus zelf deel aan de beslissingsstructuur. STEVIGE PARTNERS Een organisatie op punt stellen, vergt kennis, inzicht, specifieke knowhow en ervaring. Het P.P.F. deed dan ook een beroep op in haar domein gespecialiseerde partners en dit voor de specifieke deeltaken. Administratie: Hewitt Associates N.V. Dit internationaal actuarissenkantoor heeft een vestiging in Brussel en zal het actuarieel, administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer waarnemen. Dit kantoor rapporteert aan de toezichthouder van de overheid (C.B.F.A.: Commissie voor Bank-, Financiën- en Assurantiewezen). Beleggingen: Bank S.G. De Maertelaere De fondsen die dienen gekapitaliseerd te worden, worden overgedragen aan de bank S.G. De Maertelaere. Deze Belgische bank is een volle dochter van een van de grootste financiële instellingen in Frankrijk (Société Générale). Op het gebied van "private banking" bekleedt S.G. De Maertelaere een voorname plaats en heeft met degelijke returns in het verleden haar doeltreffendheid bewezen. De fondsen zelf worden belegd in het fonds Global Accent (dagelijkse officiële notering) dat een specifieke toepassing is voor pensioenfondsen. Risico-indekking: Revios en Protect Indien de aangesloten onderneming voor haar leden (zaakvoerders, bestuurders, personeel) aanvullende waarborgen vraagt (overlijdensrisico's, gewaarborgd inkomen, ongevallen, premievrijstelling bij invaliditeit) dan worden deze 5 PROTECT BULLETIN 2004 NR 31

6 risico's voor 100 % herverzekerd, zodat het fonds geen enkel risico draagt op verzekeringsvlak. Voor haar herverzekering wordt opnieuw een beroep gedaan op degelijke partners. Voor de risico's overlijden en invaliditeit door ziekte, treedt Revios op. Revios is in België herverzekeraar van belangrijke pensioenfondsen. N.V. Protect is herverzekeraar voor de risico's werkongeschiktheid en invaliditeit bij ongeval. Organisatie en Distributie: N.V. Protect De organisatie, distributie, inning van de bijdragen en regeling van de uitbetalingen, gebeurt door N.V. Protect. Beroepsvereniging: B.V.P.I. Het P.P.F. heeft zich aangesloten bij de beroepsvereniging waarbij alle belangrijke pensioenfondsen aangesloten zijn, het B.V.P.I. (Belgische Vereniging voor Pensioen Instellingen). Zodoende heeft het fonds dagelijks voeling met de sector en blijft het continu op de hoogte van de wetswijzigingen, de nieuwigheden, de resultaten van de returns van de markt, enz. Controle: C.B.F.A. Opdat alles zou verlopen volgens de wettelijke geplogenheden, is er een dubbele externe controle. Enerzijds is er de controle van de externe bedrijfsrevisor die een specifieke overheidserkenning ad hoc moet hebben. Anderzijds is er de regelmatige overheidscontrole door de C.B.F.A.: Commissie voor Bank-, Financiën- en Assurantiewezen. WERKING - FORMULES Na één maand wordt, zolang als de invaliditeit duurt, een maandelijkse wedde uitgekeerd tot eventueel op 65- jarige leeftijd. De vergoeding is in functie van de invaliditeitsgraad. - Gewaarborgd inkomen bij ongeval. Vanaf de 5de dag na een ongeval wordt een dagvergoeding uitgekeerd gedurende maximum twee jaren waarna desgevallend een kapitaal uitgekeerd wordt evenredig de graad van invaliditeit. Heel specifiek is hierbij dat voor de bepaling van de graad van invaliditeit er afgeweken wordt van de officiële invaliditeitsschalen, en dat de toegepaste schalen opgesteld zijn in functie van de beperkingen die het slachtoffer ondervindt bij de uitoefening van het vrij beroep ten gevolge van het ongeval. - Aanvullend kapitaal overlijden door ongeval. Het plan voorziet eveneens verdubbeling en verviervoudiging van het overlijdenskapitaal bij werf- of auto-ongevallen. De werking gaat als volgt. De onderneming kiest zelf welk bedrag zij ter beschikking houdt als storting voor de bijdragen. Deze bijdrage is een vast percentage (minimum 4 %, maximum 20 %) van de aan de mandatarissen toegekende jaarbezoldiging. Belangrijk is dat er een vaste maandelijkse bezoldiging moet toegekend en uitbetaald worden. Deze bijdrage, die één maal per jaar gestort wordt, dient om de voorzieningen te financieren zoals hierboven bepaald. 2. De bijdragen zijn integraal aftrekbaar als bedrijfsuitgaven. 3. De vergoedingen bij invaliditeit worden als vervangingsinkomsten getaxeerd. Dit is een gunstigere taxatie dan de bedrijfsinkomsten. 4. Bij overlijden valt het kapitaal dat uitgekeerd wordt onder de successieregeling. 5.De vergoeding op pensioenleeftijd ondergaat een éénmalige taxatie van 16,5 %. PRIMEUR Het multiondernemingspensioenfonds Protect is één van de eerste, zoniet het eerste opgerichte fonds zoals de wetgever het bepaald heeft in het K.B. d.d. 25/03/2004 (B.S. 26/04/2004). Naar vennootschappen van architecten, raadgevend ingenieurs en veiligheidscoördinatoren toe, is het fonds P.P.F. het eerste in België. Protect bewijst hier eens te meer dat haar intenties en haar doelstellingen van innovatie, specialisatie en kwaliteit geen ijdele woorden zijn. Ides Ramboer Ged. Bestuurder N.V. Protect Voorzitter Pensioenfonds Protect O.V.V. Protect Bulletin Gratis trimestriële nieuwsbrief voor Protect-verzekerden Het P.P.F. ontwerpt plannen voor mandatarissen en voor bedienden. Bij wijze van voorbeeld wordt hier in het kort het plan voor de mandatarissen toegelicht. Het voorgesteld plan is een totaaloplossing waarbij nagedacht werd over de specifieke situatie van de architect, ingenieur of veiligheidscoördinator. De totaaloplossing voorziet uiteraard een pensioenkapitaal (of levenslange rente) met daarnaast aanvullende waarborgen. Pensioenkapitaal. De gespaarde bedragen worden opgerent in een fonds en worden op de normale pensioenleeftijd uitgekeerd onder de vorm van een éénmalig kapitaal of een levenslange rente (naar keuze). De aanvullende waarborgen zijn de volgende: - Premievrijstelling bij invaliditeit. Dit houdt in dat de bijdragen verder gestort worden indien het lid langdurig ziek wordt of een ongeval heeft. De rechten lopen dus verder. - Kapitaal overlijden. Het plan voorziet een minimumkapitaal bij overlijden voor de pensioenleeftijd. - Gewaarborgd inkomen bij ziekte. Er is een flexibiliteit in de keuze van het bijdragepercentage en in het vastleggen van de formule. De aanvullende waarborgen moeten niet noodzakelijk onderschreven worden. Eenmaal het bedrag bepaald, worden de bijdragen nodig voor het beheer en de verzekeringen berekend en afgehouden. Het saldo wordt in het kapitalisatiefonds gestort. Bij de toetreding wordt een berekening gemaakt van de exacte vergoedingen van de aanvullende waarborgen indien ze voorzien worden. Er wordt eveneens een simulatie gemaakt voor het pensioenkapitaal, rekening houdend met een vast gekozen bijdragepercentage, een onveranderlijke bezoldiging en een vooropgesteld fictief rendement van 5 %. Dit wordt in een document afgeleverd. Jaarlijks wordt een nieuwe fiche opgemaakt op basis van de bijdragen op dit ogenblik van toepassing. Tevens wordt vermeld wat het reeds verworven kapitaal vertegenwoordigt. FISCALITEIT 1.De verzekeringstaks bedraagt slechts 4,4 % en dit ook voor de aanvullende waarborgen (normaal 9,25 %). Leopold II laan 152, B-1080 Brussel Tel Fax website: Redactie: Hugo Clemeur Ides Ramboer Rebecca Ramboer Thierry Verkest Verantwoordelijke uitgever: Ir. Ides Ramboer verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer PROTECT BULLETIN 2004 NR 31

7 VOORBEELDSITUATIE Een architect/ingenieur van 35 jaar wenst vanaf 1 januari 2005 een pensioenplan te onderschrijven via zijn vennootschap Architectenkantoor X. Zijn onderneming zal een jaarlijkse bijdrage storten van EUR 3.600, nl. 10 % op zijn basissalaris van EUR. Hieronder vindt u een simulatie van de uitkeringen die op basis van een return van 5 % binnen het pensioenfonds door de zaakvoerder kunnen gegenereerd worden. Architect / Ingenieur Zaakvoerder A OVV Pensioenfonds PROTECT SIMULATIE SIMULATIE Informatiefiche pensioenplan Architectenkantoor X 01/01/2005 Uw persoonlijke gegevens op 01/01/2005 Geboortedatum: 1/01/1970 Leeftijd: 35,00 jaar Geslacht: Mannelijk Statuut: Mandataris Burgerlijke staat: Gehuwd Aansluitingsdatum: 1/01/2005 Pensioendatum: 1/01/2035 Onderneming: Architectenkantoor X Basissalaris: EUR ,00 12 maal uw bruto maandbezoldiging Jaarlijkse bijdrage: 10 % van het basissalaris Uw kapitaal bij pensionering Het pensioenplan voorziet een pensioenkapitaal betaalbaar op de datum van pensionering. Het pensioenkapitaal is gelijk aan de gestorte spaarbijdragen op de individuele pensioenrekening, opgerent aan de return van het fonds. Uw pensioenkapitaal op 65 jaar wordt geraamd op EUR ,24 Het pensioenkapitaal, geraamd op de leeftijd van 65 jaar, bedraagt EUR ,24. Hierbij werden volgende veronderstellingen gemaakt: - u blijft in dienst tot de leeftijd van 65 jaar - de toekomstige spaarbijdrage blijft constant tot de leeftijd van 65 jaar - de toekomstige netto return wordt geschat op 5 % Uw verworven rechten Op 01/01/2005 zijn uw verworven rechten gelijk aan de gestorte spaarbijdragen op de pensioenrekening, opgerent aan de return van het fonds. Uw verworven rechten bedragen EUR 0 De uitkering bij overlijden Indien u zou overlijden voor pensionering wordt door het pensioenfonds een overlijdenskapitaal uitbetaald. Het kapitaal is gelijk aan de gestorte spaarbijdragen op de pensioenrekening, opgerent aan de return van het fonds. Het totaal bedrag is minstens gelijk aan 2 x de jaarbezoldiging. Het overlijdenskapitaal bedraagt EUR ,00 BIJLAGE PROTECT BULLETIN 2004 NR 31

8 De uitkering bij arbeidsongeschiktheid In geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte betaalt het pensioenfonds, na een periode van 1 maand, een invaliditeitsrente die als volgt wordt berekend: De maandelijkse rente bij ziekte bedraagt 60 % van het basissalaris = EUR ,00 per jaar EUR 1.800,00 In geval van arbeidsongeschiktheid door ongeval, betaalt het pensioenfonds: - bij werkongeschiktheid, na een wachttijd van 5 dagen een tijdelijke invaliditeitsrente gedurende maximaal 730 dagen van: De tijdelijke dagelijkse vergoeding bedraagt 60 % van het basissalaris = EUR ,00 per jaar EUR 59,18 - bij bestendiging van 100 % invaliditeit een éénmalig kapitaal van: Het kapitaal bij bestendige, 100 % gezien u gehuwd bent, 10 x deze rente = EUR ,00 invaliditeit door ongeval bedraagt EUR ,00 Het uitgekeerd kapitaal is evenredig met het invaliditeitspercentage. Tijdens de periode van de arbeidsongeschiktheid, zowel ten gevolge van ziekte als ongeval, blijft de uitkering bij overlijden van toepassing en wordt de opbouw van het kapitaal bij pensionering verdergezet. In geval van overlijden door ongeval keert het pensioenfonds een extra kapitaal uit aan uw echtgenote ter waarde van: Het kapitaal bij overlijden door ongeval bedraagt 2 x de rente = EUR ,00 EUR ,00 Indien ten gevolge van een auto-ongeval of ongeval op de werf: of 4 x de rente = EUR ,00 EUR ,00 De bovenstaande gegevens berusten op een informatieve simulatie. De definitieve berekeningen worden uitgevoerd op basis van de gegevens op de datum dat de zaakvoerder of zijn begunstigden aanspraak kunnen maken op de hierboven beschreven voordelen. TERUG TE FAXEN NAAR Dhr./Mevr.:... Onderneming:... Rechtsvorm:... Straat:... Nr.:... Bus:... Postnummer:... Gemeente:... Tel.:... Fax:... Ja, ik heb met belangstelling het Protect Bulletin gelezen. Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over een pensioenplan voor: zelfstandige bestuurder(s), venno(o)t(en) bedienden volgend ander onderwerp:...

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WIE EN WAT?... 3 Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen... 3 Wat is het aanvullend pensioen chemie?...

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02 Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie Paritair Subcomité 106.02 Voorwoord Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor iedere arbeider of arbeidster van de betonindustrie voorzien

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering!

Opgelet voor de WAP-rendementsgarantie in uw groepsverzekering! Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering! Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Heel wat grote bedrijven maar ook KMO s in Vlaanderen, hebben intussen wel één of meerdere aanvullende

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

AMMA zorgt voor mijn. inkomen, tijdens. ziekte of ongeval. en tijdens mijn pensioen. voor en door de zorgsector. De gratis RIZIV-toelage

AMMA zorgt voor mijn. inkomen, tijdens. ziekte of ongeval. en tijdens mijn pensioen. voor en door de zorgsector. De gratis RIZIV-toelage De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers & kinesitherapeuten v e r z e k e r i n g e n voor en door de zorgsector AMMA zorgt voor mijn inkomen, tijdens ziekte of ongeval en tijdens mijn

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Informatiebrochure Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Brochure gemaakt in opdracht van de inrichter van het sectoraal aanvullend

Nadere informatie

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Salary Plan De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Een groepsverzekering: ja of nee? De vraag is achterhaald. Maar kies wel de juiste formule. Aanvullend pensioen: meer dan ooit noodzakelijk

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN De vergrijzing van de bevolking stelt de overheid voor een grote uitdaging. Binnen een smalle budgettaire marge komt het er op aan het inkomen

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel

Sectoraal pensioenstelsel Sectoraal pensioenstelsel CAO van 15 maart 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/147 BERAADSLAGING NR 11/095 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank 550-3117000-92 Page 1 of 8 Wat is de RIZIV-toelage precies? Het Rijksinstituut

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/116 BERAADSLAGING NR. 14/062 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*)

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen?

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? -volulife Indien u de reserves die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, wenst over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid 1.Voorwerp De pensioentoezegging heeft tot doel om een kapitaal samen te stellen dat aan de aangeslotene uitgekeerd

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/129 BERAADSLAGING NR 11/085 VAN 8 NOVEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Wat er ook gebeurt...

Wat er ook gebeurt... Wat er ook gebeurt... Pensioen/Spaarplan voor Bedrijven 2 GOED VOORBEREID OP DE TOEKOMST! Wanneer je jong bent en begint met werken sta je vaak niet stil bij de gevolgen van het ouder worden. Een pensioen

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/132 BERAADSLAGING NR. 14/070 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie