JAARSTUKKEN Gemeente Oost Gelre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2013 Gemeente Oost Gelre

2 Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma Programma 1 Wonen en Leven 9 Programma 2 Mens en samenleving 13 Programma 3 Werk en recreatie 17 Programma 4 Bestuur en dienstverlening 20 Programma 5 Bedrijfsvoering en financiën 22 Onvoorzien / incidentele lasten en baten 24 Paragrafen 26 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 26 Paragraaf 2 Verbonden partijen 33 Paragraaf 3 Bedrijfsvoering 37 Paragraaf 4 Financiering 44 Paragraaf 5 Onderhoud kapitaalgoederen 47 Paragraaf 6 Grondbeleid 51 Paragraaf 7 Lokale heffingen 54 2 Kerngegevens 57 3 Jaarrekening 59 Overzicht van baten en lasten over het jaar Balans per 31 december Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 63 Toelichting per programma Programma 1 Wonen en leven 66 Programma 2 Mens en samenleving 68 Programma 3 Werk en recreatie 71 Programma 4 Bestuur en dienstverlening 73 Programma 5 Bedrijfsvoering en financiën 75 Begrotingsrechtmatigheid 79 Toelichting op de balans per 31 december 80 Vaste activa 80 Vlottende activa 84 Eigen vermogen 88 Voorzieningen 89 Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar 90 Jaarstukken 2013 Pagina 2 van 99

3 Vlottende passiva 90 Kortlopende schulden 90 Waarborgen en garanties 92 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 93 4 Controleverklaring 95 5 Bijlagen 96 Staat van reserves en voorzieningen 96 Toelichting reserves 97 SISA 98 Programma Stad Groenlo 99 Jaarstukken 2013 Pagina 3 van 99

4 Voorwoord In 2013 ging het doorvoeren van de voorgenomen bezuinigingen hand in hand met de verdergaande slag van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De voorbeelden daarvan zijn bekend. Het was niet alleen maar bezuinigen. Er was ook ruimte voor investeringen, zoals het Programma stad Groenlo, de herinrichting van het dorpscentrum in Zieuwent, de reconstructie van de wijk Papendijk en de fietsbrug N18. In 2013 hebben wij samen met inwoners en instanties de strategienota Samen aan de slag in andere tijden opgesteld. Deze notitie geeft ons richting hoe wij belangrijke onderwerpen als onderwijs, zorg en wonen in relatie tot de krimp de komende jaren gaan invullen. We sluiten 2013 af met een positief rekeningresultaat van ruim 1,8 miljoen. Dit resultaat willen we de komende jaren grotendeels inzetten voor de decentrale transities als Jeugdzorg en Awbz. We moeten eerst investeren voordat we het met de voorgenomen taakstelling van het Rijk kunnen doen. Dit resultaat geeft ons de ruimte om dit zonder vergaande bezuinigingen op te kunnen vangen. In het Jaarverslag leggen we uit wat we hebben gerealiseerd en welke onderdelen in het rekeningjaar van belang zijn geweest. De rapportage gaat in op de beleidsmatige keuzes en de mate waarin we die in 2013 hebben uitgevoerd. Met de Jaarrekening kunt u zich een oordeel vormen over de financiële positie per 31 december 2013 en over de baten en lasten over Het is, vergeleken met het jaarverslag, een meer cijfermatige rapportage met toelichting. Maar ook een analyse van de afwijkingen van de jaarcijfers ten opzichte van de begroting en de rekeningcijfers van We hebben een overzicht opgenomen van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting op programmaniveau. In de bijlagen staat de controleverklaring. Het verslag van onderzoek, vergezeld van het verslag van bevindingen, krijgt u afzonderlijk aangereikt. De jaarrekening is onderwerp van de accountantscontrole. Het jaarverslag wordt wel betrokken in de oordeelsvorming, maar is geen onderwerp van de accountantscontrole. Met plezier bieden wij u de verslaglegging 2013 aan, als verantwoording over het gevoerde beleid. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Oost Gelre, Jan Dijkman Secretaris A. Bronsvoort Burgemeester Jaarstukken 2013 Pagina 4 van 99

5 Burgemeester Annette Bronsvoort Jaarrekening 2013 voor mij een belangrijk instapmoment Annette Bronsvoort is onlangs een hele nieuwe uitdaging aangegaan als burgemeester van Oost Gelre. Hoewel ze in korte tijd al veel heeft gehoord en gelezen over onze gemeente, begrijpt ze als geen ander dat ze nog een stevige inhaalslag moet maken. Ik moet zorgen dat ik zo snel mogelijk op vlieghoogte kom over wat er speelt in Oost Gelre. De Jaarrekening 2013 geeft een mooi beeld van wat er gebeurd is, maar biedt ook al een doorkijkje naar de toekomst. Tijdens haar installatie als burgemeester merkte ze op dat Oost Gelre zich uitstekend weet te presenteren. Het is een hele mooie gemeente. Oost Gelre is ambitieus. Het is een gemeente met een grote organisatiekracht, saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid. Hier worden de handen uit de mouwen gestoken. In de Achterhoek noemen ze dat volgens haar niet zo snel ambitie, maar meer iets van dat doen we gewoon. Die bescheidenheid siert de inwoners, maar het is niet vanzelfsprekend. Het onderscheidt Oost Gelre. Ik voel me uitgedaagd om mijn bijdrage te leveren om die kwaliteiten te versterken en te verbinden met de uitdagingen waar Oost Gelre voor staat. Oplossingen vanuit kwaliteiten Annette Bronsvoort is niet alleen blij met de prestaties in de Jaarrekening 2013, maar ook met het positief rekeningresultaat van ruim 1,8 miljoen. Ik zie het als een compliment voor het gevoerde beleid. Maar ook als een duidelijk signaal dat we in staat zijn in te spelen op actuele ontwikkelingen. Iedereen is denk ik doordrongen van wat er de komende jaren op onze agenda staat. Ze doelt daarmee op het overhevelen van taken van het rijk naar de gemeente en de decentralisaties. Maar ook de gevolgen van een afnemend inwoneraantal, voorzieningen die onder druk staan en de vergrijzing. Juist in dat proces moeten we ons bewust zijn van onze kwaliteiten, van de kwaliteiten van de inwoners. Uit die kwaliteiten ontstaan ook de oplossingen om Oost Gelre vitaal en aantrekkelijk te houden. Nieuwe rolverdeling borgen Ze hoopt dat de in 2013 vastgestelde Strategienota Samen aan de slag in andere tijden hierin een belangrijke rol gaat spelen. Het schetst de ontwikkelingen die op Oost Gelre afkomen. Het biedt ook oplossingen en een moderne manier om in samenwerking die oplossingen te realiseren. Dat gaan we als overheid doen vanuit een andere rol dan we gewend waren. De overheid vooral in een faciliterende rol. Een overheid die initiatieven vanuit de samenleving aanmoedigt en ondersteunt. Dat vraagt veel van ons als bestuur, maar ook veel van de inwoners. Gelukkig zijn er voldoende voorbeelden die bewijzen dat we vanuit die nieuwe rol kunnen werken en succesvol kunnen zijn. Een mooie uitdaging om het in 2014 verder te borgen en tot gemeengoed te maken. Jaarstukken 2013 Pagina 5 van 99

6 1. Jaarverslag Inleiding Naast het financieel resultaat en een overzicht van de financiële afwijkingen op hoofdlijnen hebben wij in het jaarverslag een programmaverantwoording opgenomen. Die komt qua systematiek overeen met de programmabegroting. Tenslotte hebben wij de verplichte paragrafen opgenomen, waarbij we inzicht geven in de realisatiecijfers van de betreffende onderdelen. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) De jaarstukken van provincies en gemeenten moeten wij conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opmaken. De inrichting van de begroting en daarmee ook van de jaarstukken wordt beïnvloed door wat er in de gemeentelijke verordeningen is vastgelegd. Zo zijn regels voor waardering en afschrijving van activa en de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Rechtmatigheid baten, lasten en balansmutaties De accountant spreekt een expliciet oordeel uit over de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties (Onderdeel 4: Controleverklaring op pagina 95). Financieel resultaat heeft geleid tot een voordelig jaarrekeningresultaat van Resultaatbepaling De rekeninguitkomst wordt gesplitst in een totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) en een gerealiseerd resultaat (incl. mutaties reserves). Gerealiseerde totaal van lasten Gerealiseerde totaal van baten Voordelig saldo van totaal baten en lasten Mutaties in de reserves Gerealiseerde resultaat Bestemming resultaat onder andere voor kosten decentralisatie jeugdzorg Jaarstukken 2013 Pagina 6 van 99

7 Bestemming resultaat Het BBV (Besluit begroting en verantwoording) schrijft voor dat een besluit door de raad moet worden genomen als een onttrekking of een toevoeging aan de reserve plaatsvindt. Besluiten over mutaties die betrekking hebben op het dienstjaar moeten voor 31 december worden genomen. In de praktijk komt het voor dat deze mutaties tot uitdrukking komen na 31 december Wij stellen voor het positieve rekeningresultaat ad als volgt te bestemmen: Rekeningresultaat Onttrekkingen: Impuls sport bewegen in de buurt, buurtsportcoaches Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg Invoeringskosten Awbz Opleidingen Quickscan wederopbouw Oost Gelre voor monumenten Asbestsanering schoolgebouwen Tijdelijke huisvesting De Ni-je Veste Meubilair gemeentehuis Inzet middelen voor onderkant van het klantenbestand SDOA Dotatie reserve kunst Toevoegingen Onttrekking uit reserve grondexploitatie Onttrekking uit reserve frictiekosten vanwege heroverwegingen Het restant van het positieve rekeningresultaat stellen wij voor om ten gunste te brengen van de vrij besteedbare reserve. Analyse van het rekeningresultaat In het onderstaande overzicht hebben wij een vergelijking gemaakt met de programmabegroting 2013 (inclusief nieuw beleid en het dekkingsplan). Door een verbeterd inzicht in de kosten van de diverse producten ontstaan er minder verschillen tussen de producten onderling. In het onderstaande overzicht worden de resultaten per programma weergegeven: Programma Begroting saldo in Rekeningsaldo in Afwijking Voordeel / nadeel Wonen en leven N Mens en samenleving N Werk en recreatie V Bestuur en dienstverlening N Bedrijfsvoering en financiën V Resultaat V Jaarstukken 2013 Pagina 7 van 99

8 De belangrijkste afwijkingen die hebben geleid tot het positieve rekeningresultaat betreffen: Omschrijving Bedrag Afboeking complex De Woerd -/ Boekverlies Lievelderstraat/Lichtenvoordseweg -/ Resultaat complex De Kunne Resultaat complex Nieuwmarkt Resultaat complex Borculoseweg Minder werkzaamheden uitbesteed voor structuur- en bestemmingsplannen en meer legesopbrengsten. Verkoop van snippergroen en bijdrage kosten van derden t.b.v. infrastructuur Vanaf 1 januari 2013 betalen nutsbedrijven leges en meer opbrengsten straatwerkvergoedingen Minder onderhoud aan bermen en zandwegen door gunstige weersomstandigheden Vervanging van bruggen uitgesteld vanwege aansluiting programma stad Groenlo en nieuw beheerplan in 2014 Minder schades en calamiteiten aan duikers en voordeel door eerdere renovatiewerkzaamheden Door de jaarlijkse risicoscan van bomen heeft er een inhaalslag van -/ onderhoud van bomen in het buitengebied plaatsgevonden en zijn renovatiewerkzaamheden op openbaar groen in Lievelde uitgevoerd Opbrengst verhuur voormalig postkantoor aan BWAO Onderuitputting kapitaallasten Financieringsresultaat Hogere dividendopbrengsten dan voorzien Teruggave basispremie WAO-WIA Besparing reproductiekosten door digitalisering en vervanging van apparatuur met economischere versies. Lagere kosten van bedrijfsvoering en gebruik maken van doorschuifregeling btw compensatiefonds SDOA De verwachting was dat de voorgenomen bezuiniging op het leerlingenvervoer niet gerealiseerd zou worden, doordat een herberekening heeft plaatsgevonden is wel een voordeel ontstaan Bijdrage tekort Hameland -/ Terugbetaling participatiebudget / Terugbetaling BBZ / In 2013 is voor aan vorderingen oninbaar gesteld. Door een strak -/ invorderingsbeleid betalen burgers sneller en worden minder aanmaningen en dwangbevelen verstuurd De opbrengsten van onroerend zaakbelasting gebruikers blijven achter door -/ leegstand en minder opbrengsten van onroerend zaakbelasting eigenaren Algemene uitkering, o.a. door voorgaande dienstjaren Wmo, besparing door kanteling en verschuiving naar pgb De horeca toezichthouder is later aangesteld dan was voorzien Slotuitkering Regio Achterhoek en Centrum voor automatisering Afrekening GGD Btw teruggave GGD 2010 t/m Vrijval voorziening WIN Niet bestede budgetten (zie voorstel rekeningresultaat) Subtotaal Verschil -/ Totaal Jaarstukken 2013 Pagina 8 van 99

9 Programma s Programma 1: Wonen en leven Wij zijn een leefbare en veilige gemeente waar de inwoners actief meedoen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leefomgeving. In de wijken, buurten en kerkdorpen en in de culturele sector zetten wij in op vernieuwing. Ons kwalitatieve woonbeleid is voortgezet. We staan voor diversiteit in woningaanbod en sociale woningbouw. Financieel overzicht Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging Rekening Overschrijding Programma / /- Scholieren actief tijdens de Boomplantdag 2013 Jaarstukken 2013 Pagina 9 van 99

10 Overzicht beleidsdoelstellingen programma Wonen en leven Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Ruimtelijke ordening Vastgesteld plan van aanpak. Start uitvoering in Door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan voor gedeelte Laarberg. Uitgevoerde acties en afspraken uit Regionale Woonvisie. Toetsing door Adviescommissie Woningbouw. Start realisatie. Plan van aanpak voor revitalisering De Kamp Lichtenvoorde. Bestemmingsplan voor een gedeelte van Laarberg. Uitvoering Woonvisie Oost Gelre en Regionale Woonvisie. Kwaliteit van de plannen. Eschrand in Vragender. Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Uitvoering start in eerste kwartaal 2014, realisatie in derde kwartaal van Structuurvisie en bijbehorend plan MER zijn vastgesteld in de raad van december Bestemmingsplannen worden vanaf 2014 vastgesteld. Medio 2013 hebben de Achterhoekse gemeenteraden besloten om kernenfoto s te maken van de 21 hoofdkernen in de Achterhoek. Nu komt de aandacht vooral te liggen op de bestaan woningen. Naast het wonen kijken ze naar de thema s woonomgeving, leefbaarheid, voorzieningen en de zorg. Eind 2014 levert deze aanpak belangrijke bouwstenen op voor de regionale woonagenda, die komend jaar door elke Gelderse regio wordt opgesteld. In de regionale woonagenda wordt de visie op en de aanpak van de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte voor de periode in beeld gebracht. Het eindresultaat, de regionale woonvisie, wordt na afloop van het project door de zeven nieuwe gemeenteraden besproken en begin 2015 vastgesteld. Iedere twee weken worden aangeleverde plannen getoetst door de adviescommissie. Dit is een continu proces. Het bouwrijp maken is gestart in februari De eerste woningen zijn verkocht. De oplevering wordt verwacht in Jaarstukken 2013 Pagina 10 van 99

11 Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Vastgesteld bestemmingsplan De Gracht Groenlo. Start bouw wonen met zorg op deze locatie. Buitengebied De agrarische sector faciliteren en toetsen aan versterking van de sociaal economische structuur en de bijdrage aan versterking van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. De score hangt af van het aantal ingediende verzoeken. Locatie De Gracht. Vastgesteld bestemmingsplan buitengebied. Landschap 5 uitgevoerde projecten. Benutten subsidieregeling voor landschapsprojecten. Duurzaamheid Alle in het actieprogramma voor 2013 aangegeven activiteiten. Wonen en woonomgeving Behouden en versterken van de kwaliteiten van de bestaande woon- en werkgebieden en het buitengebied. De score hangt af van de kwaliteit van de initiatieven. Vastgesteld bestemmingsplan Eschrand. Aantal afgeronde taken vanuit het actieprogramma Naar een duurzame gemeente Oost Gelre. Faciliteren initiatieven die bijdragen aan de gewenste kwaliteiten. Bestemmingsplan Eschrand Vragender. Laatste ontwikkelingen, het failliet gaan van CASA CURA, leidt tot het stopzetten van verdere ontwikkeling op deze locatie. In de raad van 25 februari 2014 is besloten op zoek te gaan naar mogelijk nieuwe ontwikkelingen op dit terrein. We hebben uitnodigende en flexibele bestemmingsplannen, waardoor goed ingespeeld kan worden op initiatieven vanuit de samenleving. In 2013 is het nieuwe provinciale subsidiestelsel van kracht geworden. Hiermee kunnen verschillende landschapsdoelen in het kader van het Landschapsontwikkelingsplan, gebiedsvisie Besselinkschans, educatie en beleving worden uitgewerkt in concrete projecten. In 2014 worden de projectaanvragen in overleg met gebiedspartners voor subsidie ingediend. Alle activiteiten voor 2013, genoemd in het actieprogramma "Naar een duurzame gemeente Oost Gelre", zijn afgerond. We hebben uitnodigende en flexibele bestemmingsplannen, waardoor goed ingespeeld kan worden op initiatieven vanuit de samenleving. Het bouwrijp maken is gestart in februari De eerste woningen zijn verkocht. De oplevering wordt verwacht in Jaarstukken 2013 Pagina 11 van 99

12 Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Opschonen slapende vergunningen. Kleine kernen Structurele bijeenkomsten met de dorpsbelangenorganisaties - 1 per jaar voor iedere kern (door portefeuillehouder en contactfunctionaris) - 1 per jaar voor de zes kernen gezamenlijk (door de raad). Inhoudelijk moet er aandacht zijn voor uitvoering van de dorpsplannen (inclusief MFA s). Groenlo 1. 1 e fase Markt Groenlo uitgevoerd. 2. Samenwerkingsovereenkomst De Moriaan. 3. Functionerend MFA Mattelierstraat. 4. Plan voor nieuwe entree bruggen gracht. Structurele bijeenkomsten door portefeuillehouder, contactfunctionaris en de raad. Uitvoering aantal projecten in kader programma Stad Groenlo. In 2013 is een start gemaakt met het aanschrijven van houders van slapende vergunningen. In 2014 gaan we hier verder mee. Doordat vergunningen in de loop van de tijd "in slaap vallen" is dit een continu proces. Ook in 2013 hebben de gesprekken met de kleine kernen plaats gevonden. De oprichting van een nieuwe MFA in Mariënvelde is in voorbereiding. De resultaten van programma Stad Groenlo zijn opgenomen als bijlage. De Markt in Groenlo afgesloten voor auto s en het middelpunt van sfeer en beleving van de Vestingstad. Jaarstukken 2013 Pagina 12 van 99

13 Programma 2: Mens en samenleving Uitgangspunt is dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht en gezondheidstoestand, mee kan doen in de maatschappij. Financieel overzicht Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging Rekening Overschrijding Programma / /- Overzicht beleidsdoelstellingen programma Mens en samenleving Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Zorg Klanttevredenheid op peil 2012 houden. Aantal gebruikers digitale sociale kaart in 2013 in beeld brengen. Dit is de nulsituatie. Aantal bezoekers site verhogen met 5% t.o.v Aantal geplaatste vacatures verhogen met 5% t.o.v Klanttevredenheid. Aantal gebruikers digitale sociale kaart. Uitvoeren van ondersteuning vrijwilligersorganisaties vanuit loket. In plaats van het gebruikelijke klanttevredenheidsonderzoek is een onderzoek gedaan naar de participatie in Oost Gelre. Daaruit blijkt dat onze gemeente op het gebied van participatie en individueel welzijn op veel aspecten positiever scoort dan het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. De participatiescore is hoger, de individuele welzijnsscore is hoger, de mate van eenzaamheid is lager en een groter aandeel heeft het gevoel mee te tellen in de samenleving. In 2013 zijn er 303 unieke bezoekers geweest en 525 zoekopdrachten gedaan. Vrijwilligers organisaties hebben ondersteuning ontvangen. Hiervoor is o.a. de vrijwilligerssite ingezet. We kunnen een sterke toename zien van het aantal gebruikers en de vraag van burgers en organisaties. Er zijn 51 nieuwe vacatures geplaatst en 71 vacatures vervuld. Jaarstukken 2013 Pagina 13 van 99

14 Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Deelname in regionale pilots jeugdzorg. Invulling van lokale pilots met lokale partners op onderdeel AWBZ begeleiding. Kosten van geleverde voorzieningen binnen begroting. Jeugdbeleid Vaststelling jeugdagenda met o.a. speerpunt alcoholmatiging eind Pilots Bewaking kosten geleverde voorzieningen. Jeugdagenda Het is nog niet gelukt om de regionale visie te vertalen naar een lokale visie. Wel is het regionaal Transitiearrangement ook door de gemeenteraad van Oost Gelre vastgesteld. We zijn nog afhankelijk van: * de uitkomsten van de behandeling van de nieuwe Jeugdwet in de Eerste Kamer, waarvan de behandeling is uitgesteld naar februari 2014 (grote onzekerheid is Jeugd- GGZ) * besluitvorming over de onderdelen waarin de Achterhoekse gemeenten regionaal gaan samenwerken, en waarvan de besluitvorming grote vertraging heeft opgelopen (we verwachten voorjaar 2014 duidelijkheid). De lokale visie moet onderdeel zijn van een lokale nota jeugdbeleid, die de gemeenteraad voor 1 november 2014 moet vaststellen. Beide pilots (corsoclubs en Klinkerhofje) zijn gestart. Pilot corso is afgerond. Evaluatie in concept gereed. Realisatie heeft binnen de begroting plaatsgevonden met name ten gevolge van de in 2012 ingezette beleidsombuigingen o.a. op basis van de z.g. Kanteling. Dit heeft ook in 2013 geresulteerd in minder verstrekkingen en een afname van verleende zorguren bij hulp bij het huishouden. De Jeugdagenda is geactualiseerd. Wat speerpunt alcoholmatiging betreft zijn er in Zieuwent, Mariënvelde en Zwolle voorlichtingsavonden georganiseerd voor jongeren en ouders. Er heeft geen mystery guest onderzoek plaatsgevonden omdat er gekozen is voor een positieve insteek: aanbod cursussen en de nieuwe BOA die eerst gaat kennismaken en een goed contact opbouwt. Jaarstukken 2013 Pagina 14 van 99

15 Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Sportcomplex In 2013 en latere jaren kunnen voorzien in voldoende zaalruimte aan het onderwijs, de sportverenigingen en de burgers. Sportaccommodaties Verdere (gedeeltelijke) privatisering. Subsidie voor verenigingen Op grond van nog te ondernemen metingen (zogenoemde buurtscan) procentuele toename van mensen die bewegen en/of sporten. Ruimtebehoefte onderwijs (zorgplicht) en kunnen voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven. Doorgaan met proces en contact leggen/houden met mogelijke kandidaten. Meedoen aan genoemde impulsen met aansluiting naar functies (bijvoorbeeld onderwijs en Wmo). Met ingang van 2013 is voorzien in de benodigde zaalruimte in het sportcomplex Hamaland te Lichtenvoorde. Zowel de basisscholen als SG Marianum (voortgezet onderwijs), en de sportverenigingen maken hier nu gebruik van. Bij de buitensportaccommodaties is de privatisering afgerond. Als laatste is in 2013 het onderhoud van de kunstgrasvelden aan voetbalvereniging Longa '30 overgedragen. De exploitatie van zwembad Meekenesch, sportcomplex Hamalandhal en MFA De Bult is overgedragen aan desbetreffende stichtingen. Privatisering van sociaal cultureel centrum Den Diek in Lichtenvoorde is in onderzoek. Zo er zich mogelijkheden voordoen wordt privatisering van resterende accommodaties doorgevoerd. De expertise/metingen moeten nog worden ontwikkeld. Eind 2013 zijn de eerste combinatiefunctionarissen aangesteld bij verschillende sport- en cultuuraanbieders (o.a. VSO-school, bibliotheek, muziekschool, jongerenopbouwwerk, stichting Move2bfit en stichting De Lichtenvoorde). Begin 2014 zijn 7,0 formatierekeneenheden gevuld. De functionarissen hebben tot doel: - uitbreiden sport- en cultuuraanbod op scholen - versterken van sportverenigingen (ivm maatschappelijke functie) - stimuleren dagelijkse sport- en beweegaanbod - bevorderen dat jeugd meer vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen. Jaarstukken 2013 Pagina 15 van 99

16 Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Bibliotheekwerk In overleg met zes dbo s (dorpsbelangenorganisaties) en de bibliotheek Oost Achterhoek vaststellen welke voorziening het beste past in de kleine kernen van Oost Gelre Cultureel centrum de BRON Passende huisvesting van de sociaal culturele activiteiten in de zittingsperiode van deze raad in Groenlo. Uitkomst onderzoeksrapport provincie Gelderland inzake bibliotheekvoorzieningen in plattelandsgebieden in Gelderland. Een MFA in Groenlo. Over de inrichting van de BOS (Bibliotheek op School) in de kleine kernen is overeenstemming bereikt tussen de Bibliotheek Oost Achterhoek en de 6 dbo's en de scholen. De BOS is in januari 2014 ingericht. De planning is om na april 2014 de officiële opening te laten plaats vinden. De voorbereidingen voor de MFA Mariënvelde verlopen gestaag (aantal keren bestuurlijk- en ambtelijke overleg met de dbo over de plannen). De MFA Mariënvelde is eind 2013 door de initiatiefnemers verbreed naar een BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) vanwege het aspect zorg. Door middel van een plan van een zorgcorporatie hoopt men de zorg een fysieke plek in de gewenste MFA te kunnen geven. De BMV wordt ambtelijk in 2014 in samenwerking met de dbo Marienvelde op haar consequenties nader onderzocht. Het herhuisvestingstraject met CC De Bron is afgesloten. Eind 2012 heeft het bestuur van de Bron om voor haar moverende redenen besloten om niet naar het voormalig Hamelandgebouw in Groenlo te verhuizen. Jaarstukken 2013 Pagina 16 van 99

17 Programma 3: Werk en recreatie Wij willen het huidige voorzieningenniveau van onderwijs handhaven. Wij denken aan voldoende onderwijshuisvesting, aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, voldoende opvangcapaciteit voor kinderopvang en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Wij willen bovenlokale culturele producties met behulp van cofinanciering stimuleren. Tevens willen wij Groenlo Vestingstad en de Grolse Linie 1627 duidelijker positioneren in regionaal verband. Financieel overzicht Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging Rekening Onderschrijding Programma / Onderwijs is één van de onderwerpen in de discussie over de toekomst van voorzieningen in de (kleine) kernen. Jaarstukken 2013 Pagina 17 van 99

18 Overzicht beleidsdoelstellingen programma Werk en recreatie Beleidsdoelstelling Indicator Resultaat Economie We willen 10% minder regels. De dienstverlening en de samenwerking met de ondernemers willen we waarderen met minimaal een 7. In 2013 minimaal 3 innovatieve projecten steunen. Vaststellen van de uitgangspunten voor regionale samenwerking op het terrein van toerisme en recreatie. Kunst en cultuur Realisatie van één bovenlokaal cultuurproject in Oost Gelre door Cultuurpact Achterhoek in Heroverweging gemeentelijke administratieve lastendruk aan de raad voorleggen om vermindering van regelgeving te realiseren. Verdieping contacten met het bedrijfsleven en meer aandacht voor uitleg van gemeentelijk beleid. Invulling geven aan de regeling innovatiefonds Oost Gelre en verlenen van innovatiesubsidie. Komen tot regionaal beleid en één regionale organisatie voor toerisme en recreatie. Eén bovenlokaal cultuurproject in Oost Gelre. Dit is niet te meten. In het verleden is een onderzoek hiernaar uitgevoerd en daaruit bleek dat het overgrote deel van regels die gemeenten uitvoeren door het Rijk zijn vastgesteld. Een aantal regels zijn aangepast, bijvoorbeeld een meldingsplicht in plaats van een bouwvergunning. Wel is onze houding dat brieven en verzoeken snel en adequaat worden afgehandeld. In de praktijk is een cijfer niet te meten. Oost Gelre onderhoudt een intensief contact met het lokale bedrijfsleven o.a. door bezoeken door de Accountmanager. Bedrijfsbezoeken door het college vinden steeds meer plaats naar aanleiding van een gebeurtenis of ontwikkeling. Het contact met het lokale bedrijfsleven is ondertussen dermate frequent dat er nauwelijks nog formele bezoeken worden gepland. In 2013 zijn er in totaal elf aanvragen in behandeling genomen door de commissie. Hoewel het stuk voor stuk goede projecten waren zijn niet alle aanvragen gehonoreerd. Het innovatieve element en ook de bijdrage aan de lokale economie vormt nogal eens een struikelblok. Er zijn 4 innovatieve projecten ondersteund. De ontbinding van het Recreatieschap Achterhoek Liemers heeft in hoofdzaak per plaats gevonden. De taken van het routebureau zijn overgedragen aan Stichting Achterhoek toerisme. De strategische marketingvisie voor de Achterhoek is gereed. Twee bovenlokale cultuurprojecten zijn in 2013 gerealiseerd te weten het jongerenkunstproject tijdens het Over de Top Festival en het project Mijn Achterhoek op diverse basisscholen. Jaarstukken 2013 Pagina 18 van 99

19 Beleidsdoelstelling Indicator Resultaat Onderwijs Voorzieningen zoals opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan en het integraal huisvestingsplan worden gerealiseerd. Alle kinderen met een onderwijsachterstand worden extra begeleid, tenzij ouders daar bewust niet voor kiezen. Het streven is om leerlingen die het onderwijs verlaten te beschikken over minimaal een startkwalificatie. Gemeente stelt jaarlijks de benodigde middelen beschikbaar voor noodzakelijk onderhoud en vervanging en/of uitbreiding onderwijshuisvesting. Op behoefte afgestemd aanbod via het per schooljaar vast te stellen VVE-programma. Tijdige signalering van problematiek en goede begeleiding van de leerling. Programma voorzieningen huisvesting onderwijs voor het jaar 2014 vastgesteld na overleg met de schoolbesturen. Daarbij is ook besloten dat de gewenste voorziening voor vervanging kozijnen bij de basisschool St. Willibrordus niet wordt toegekend omdat hiervoor onvoldoende budget aanwezig was. Programma VVE voor het schooljaar is vastgesteld en er is geen sprake van een wachtlijst voor deelname. Door gerichte projecten (Jouw Unit, Graafschap helpt scoren, volgen overstappers ) wordt het aantal voortijdig schoolverlaters zoveel mogelijk beperkt. Niet alle leerlingen zijn bemiddelbaar. Het schooljaar telt 37 nieuwe voortijdige schoolverlaters (= 1,3 %, landelijk 2,1 %) waarvan 6 in het voortgezet onderwijs en 31 in het MBO. Kinderen met een onderwijsachterstand worden extra begeleid. Jaarstukken 2013 Pagina 19 van 99

20 Programma 4: Bestuur en dienstverlening Wij willen verder gaan met een verbetering van de dienstverlening en als bestuur dichter bij de burger staan. Wij willen ons beleid vanuit een actieve, open en communicatieve houding tot stand brengen. De dienstverlening willen we transparant, professioneel, interactief en klantgericht uitvoeren. Financieel overzicht Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging Rekening Overschrijding Programma / / /- Dichtbij de burger: van persoonlijk maatwerk tot digitaal loket en online service. Jaarstukken 2013 Pagina 20 van 99

21 Overzicht beleidsdoelstellingen programma Bestuur en dienstverlening Wat willen we bereiken Indicator Resultaat In 2013 willen we beginnen om klanten in een uitnodigende omgeving te ontvangen. 1. Eind 2013 wordt in 30% van de gevallen een alternatief voor de natte handtekening gebruikt. 2. Nieuwe vernietigbare documenten worden uiterlijk eind 2013 digitaal opgeslagen. Het aantal taken met meer dan 2 uitbreiden in het Balie+ concept. Meer dan 5 producten toevoegen in het digitaal loket. Voor projecten worden altijd interactieve participatietrajecten uitgevoerd. De adviezen die het bestuur krijgt moeten oorspronkelijk en creatief zijn en minimaal gewaardeerd zijn met een rapportcijfer van een 8. Tijdstip waarop de verbouwing is begonnen. 1. Mate waarin natte handtekening vervangen is door alternatieven. 2. Mate waarin papieren dossiers vervangen worden door digitale dossiers. Aantal taken die toegevoegd zijn aan het Balie+ concept. Aantal toegevoegde producten in het digitale loket. Mate waarin bij projecten sprake is van interactieve participatie. Waardering van raad en college van onze voorstellen op diverse onderdelen waaronder oorspronkelijkheid en creativiteit. De voorbereidingen zijn gestart. Voorlopige einddatum is 1 juli 2014: de publiekshal moet dan verbouwd zijn en in gebruik genomen. 5% van de uitgaande brieven heeft op dit moment een digitale handtekening. Het doel is niet gehaald. We konden de technische problemen nog niet in voldoende mate oplossen om het doel te halen. Dit doel is niet gehaald. We hebben nog wat technische vraagstukken op te lossen. Organisatorisch is het ook niet altijd passend. We hebben er vanuit de gedachte van leanmanagement naar gekeken en het blijkt dat digitalisering van sommige documenten met een bewaartermijn korter dan 5 jaar niet genoeg meerwaarde heeft. Er zijn drie nieuwe diensten toegevoegd aan het balie+ concept: hondenbelasting, inzien aanslagen en taxatieverslagen. Er zijn 7 transacties toegevoegd aan het loket. 6 voor burgerzaken en 1 transactie Meldingen Openbare Ruimte. Dit is gelukt. Voorbeelden van participatietrajecten van 2013 zijn: Schetsschuit Besselinkschans, Stad Groenlo, reconstructie Aaltenseweg, reconstructie Papendijk, Strategienota en de zorgcoöperatie Mariënvelde. Het rapportcijfer volgens de collegeleden is een 7,4. Het college geeft aan dat onze stukken goed zijn en dat de kwaliteit vooruit is gegaan. Er zijn nog wel wat mogelijkheden voor verbetering. Dit kan o.a. door vaker illustraties te gebruiken; de inleiding kan soms korter en ambtenaren mogen zich nog meer in de lezer verplaatsen. Jaarstukken 2013 Pagina 21 van 99

22 Programma 5: Bedrijfsvoering en financiën Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn. Wij beschikken daarvoor over een sluitende (meerjaren)begroting en een adequate financiële positie. We hebben de bestedingsvoorstellen in overeenstemming gebracht met de beschikbare middelen. Hierbij hoort een evenwichtig beleid voor de gemeentelijke belastingen en tarieven. Financieel overzicht Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging Rekening Overschrijding Programma Overzicht beleidsdoelstellingen programma Bedrijfsvoering en financiën Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Bedrijfsvoering Besparing op de bedrijfsvoering van 1,25 miljoen tot en met Financiën op orde Invulling en realisatie van de doelstellingen waartoe bij de takendiscussie is besloten. Ingezet beleid moet uitzicht geven op een gezonde structurele financiële basis. Huisvesting Besluitvorming inzake aanpak gemeentelijke huisvesting. Start verbouw gemeentehuis. De uitvoering van de bezuiniging voortzetten zoals de afgelopen 2 jaren heeft plaatsgevonden. Structureel sluitende meerjarenbegroting. Verbetering gemeentelijke huisvesting. De besparing op de bedrijfsvoering is volgens planning verlopen. In november 2013 is door de raad een structureel sluitende meerjarenbegroting vastgesteld conform de beoogde doelstelling. Daarbij zij opgemerkt dat nog geen rekening is gehouden met de 3 transities welke als budgettair neutraal zijn verondersteld. Besluitvorming rondom het gemeentehuis heeft in 2013 plaatsgevonden: alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud doen en een verbouwing van de ontvangstruimte als receptie, loketten, spreekkamers en de kantine uitvoeren. Jaarstukken 2013 Pagina 22 van 99

23 Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Samenwerking Besluitvorming inzake samenwerking met Winterswijk. Organisatie gereed voor samenwerking. Samenwerking in de afvalwaterketen moet leiden tot minder meer kosten. Komen tot intensieve samenwerking met de gemeente Winterswijk. Besluitvorming over de samenwerking met het waterschap Rijn en IJssel. De beoogde ambtelijke fusie vindt geen doorgang. Samenwerking op verschillende bedrijfsterreinen vindt reeds plaats en zal zo mogelijk verder uitgebreid worden. De volgende onderdelen hebben in 2013 zijn beslag gekregen: 1. Er is een regionaal feitenonderzoek uitgevoerd naar model van het landelijke feitenonderzoek doelmatig beheer waterketen. Hieraan hebben alle 10 Regio Achterhoek gemeenten en het waterschap Rijn en IJssel meegewerkt en meebetaald. 2. De water managers van alle 10 gemeenten en het waterschap komen periodiek bij elkaar. 3. Er is een regionaal trekker/coördinator samenwerking water Achterhoek+ benoemd. 4. We hebben samen met de gemeente Winterswijk en het waterschap Rijn en IJssel de OAS (optimalisatiestudie afvalwatersysteem) Rioolwaterzuiveringsinstallatie Winterswijk doorlopen. 5. We staan aan de vooravond van de oprichting van een afvalwaterteam samen met de gemeente Winterswijk en het waterschap. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met het waterschap Rijn en IJssel getekend over de aanpak van de wateroverlast ten oosten van Lichtenvoorde. Jaarstukken 2013 Pagina 23 van 99

24 Onvoorzien / Incidentele lasten en baten Onvoorzien Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van het geraamde bedrag voor onvoorzien. Begroting na Primitieve begroting Besteding in 2013 wijziging Programma 1 -/ Programma Programma 3 -/ Programma 4 -/ Programma Algemene dekkingsmiddelen / Totaal geraamd bedrag onvoorzien / Tot een ambtelijke fusie met Winterswijk kwam het niet, maar er wordt wel samengewerkt op verschillende terreinen. Jaarstukken 2013 Pagina 24 van 99

25 Incidentele lasten en baten Wij hebben geen staat van incidentele lasten en baten opgesteld. Deze uitgaven en inkomsten hebben wij verantwoord in de diverse programma s. Gedurende het jaar 2013 zijn extracomptabel de incidentele baten en lasten bijgehouden. Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele lasten en baten weer: Omschrijving lasten Bedrag Programma 1 Planschadevergoedingen Afboeking complex De Woerd Boekverlies Lievelderstraat/Lichtenvoordseweg Programma 2 Bijdrage tekort 2012 Hameland Bijdrage tekort 2013 Hameland Terugbetaling participatiebudget Terugbetaling BBZ Frictiekosten vanwege takendiscussie Programma 3 Asbestsanering basisscholen Programma 5 Ondersteuning besluitvorming huisvesting Totaal bedrag incidentele lasten Omschrijving baten Bedrag Programma 1 Resultaat complex De Kunne Resultaat complex Nieuwmarkt Resultaat complex Borculoseweg Verkoop groenstroken en grond Nedvang eindafrekening Programma 2 Afrekening 2012 GGD Afrekening 2007 t/m 2012 btw GGD Afwikkeling ambulancedienst Regio Achterhoek Overname RC ROZ, SDOA Vrijval voorziening WIN Vrijval voorziening kunst Programma 5 Algemene uitkering voorgaande dienstjaren Slotuitkering centrum voor automatisering (Raet) Afrekening 2012 Regio Achterhoek Teruggaaf basispremie WAO-WIA A&O fonds stagiaires Detachering personeel ZW uitkering personeel Totaal bedrag incidentele baten Jaarstukken 2013 Pagina 25 van 99

26 Paragrafen De voorschriften (Besluit begroting en verantwoording) stellen een aantal paragrafen verplicht, die zowel in de begroting als in het jaarverslag moeten worden opgenomen. 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Verbonden partijen 3. Bedrijfsvoering 4. Financiering 5. Onderhoud kapitaalgoederen 6. Grondbeleid 7. Lokale heffingen Paragraaf 1: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Wij leggen een relatie tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. Dat geeft inzicht in de robuustheid van onze rekening. Het weerstandsvermogen is de verhouding van de beschikbare weerstandscapaciteit en alle gekwantificeerde risico s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover wij kunnen beschikken om niet-begrote kosten op te vangen. Beleid weerstandsvermogen Het beleid over integraal risicomanagement en het aan te houden weerstandsvermogen hebben wij uitgewerkt in de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen. Op basis van informatie uit de risico-inventarisatie, zie pagina 32, doen we met behulp van een risicosimulatie (Monte Carlo) een uitspraak over de financiële gevolgen van de gedefinieerde risico s. De kans en impact van alle individuele en gezamenlijke risico s is hiermee bepaald. Met behulp van dit model kunnen we een uitspraak doen over de gemiddelde verwachte schadelast (de mate waarin men betrokken is bij een bepaald financieel risico) en de maximale verwachte schadelast eens in de tien jaar (bij een betrouwbaarheidsinterval van 90%). De gewenste omvang van het weerstandsvermogen ontstaat op basis van inzicht in de risico s, de financiële consequenties en de mogelijkheden om deze risico s te beheersen of af te dekken. Het is noodzakelijk om risico s te onderkennen maar niet mogelijk om alle financiële risico s volledig af te dekken, want dat zou betekenen dat alle financiële mogelijkheden worden verbruikt. De financiële risico s komen ook nooit in één keer samen, maar fasegewijs. Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel) Incidentele weerstandscapaciteit (afgerond op 1.000) Positief rekeningresultaat Algemene reserve (vrij besteedbaar) Reserve monumenten Stille reserve Totaal Tabel 2.1 incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit (afgerond op ) Onbenutte belastingcapaciteit voor gemeentelijke belastingen Rentebaten algemene reserve (vrij besteedbaar) Totaal Tabel 2.2 structurele weerstandscapaciteit De toename van de onbenutte belastingcapaciteit vloeit voort uit het gegeven dat de landelijke groei van de gemeentelijke belastingen en de daaraan gekoppelde norm voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit hoger is dan in onze gemeente. Jaarstukken 2013 Pagina 26 van 99

27 Benodigde weerstandscapaciteit volgens risico simulatie Op basis van ons risicoprofiel hebben wij met behulp van de Monte Carlo simulatie een berekening gemaakt van de benodigde weerstandscapaciteit. Wij hebben ruim 20 risico s beschreven en gekwantificeerd (kans x impact). Daarbij maken we onderscheid in risico s met een structurele en met een incidentele impact. De benodigde weerstandscapaciteit berekenen we jaarlijks bij het opstellen van de begroting op basis van de op dat moment gewaardeerde risico s. Op basis van de Monte Carlo simulatie is een schadelast berekend, zie tabel 2.3. Monte Carlo simulatie Risico categorie Gemiddelde schadelast Maximale schadelast (betrouwbaarheid 90%) Impact structureel Impact incidenteel Impact totaal * Tabel 2.3 Monte Carlo simulatie * De som van de structurele en incidentele maximale schadelast is niet gelijk aan de maximale totale schadelast vanwege de portfolio theorie. Volgens deze theorie is de som van een groep gerelateerde risico s kleiner dan de som van de individuele risico s. De uiteindelijke beoordeling van het weerstandsvermogen wordt via een ratio berekend: Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit De ratio van het weerstandsvermogen geeft aan hoe het weerstandsvermogen gewaardeerd wordt. Bij het bepalen van de ratio s gaan we uit van de gemiddelde schadelast. Dit resulteert in de weerstandsratio in tabel 2.4. Weerstandsratio = Ratio weerstandsvermogen Weerstandsratio Ratio Waardering Structureel weerstandsvermogen 3,3 Uitstekend Incidenteel weerstandsvermogen 12,4 Uitstekend Totaal weerstandsvermogen 8,2 Uitstekend Tabel 2.4 Weerstandsratio Wij streven een waardering na die minimaal als voldoende wordt omschreven. Dit komt er op neer dat er sprake is van voldoende weerstandsvermogen als de beschikbare weerstandscapaciteit hoger of gelijk is dan de benodigde weerstandscapaciteit (dus 1,0). Uiteindelijk kunnen we concluderen dat onze weerstandscapaciteit uitstekend is. Jaarstukken 2013 Pagina 27 van 99

28 Risico-inventarisatie gemeente Oost Gelre De risico s die voor ons relevant zijn hebben we verzameld in een risico-inventarisatie. Voor elk risico: zijn oorzaak en gevolg in beeld gebracht; zijn de beheersmaatregelen ter voorkoming en ter beheersing benoemd; is het risico gewaardeerd (kans en financieel gevolg ingeschat). De belangrijkste financiële risico s lichten we kort toe: Bezuinigingen / dekkingsplan In maart 2011 hebben we een groot aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd om een sluitend financieel meerjarenperspectief te realiseren. Zo is de subsidie aan bibliotheek en muziekonderwijs fors verlaagd en is het zwembad geprivatiseerd. Voor het afdekken van eventuele frictiekosten (kosten verbonden aan personeelsmutaties en wijzigingen in de huisvesting) is toen een reserve gevormd. Deze reserve frictiekosten bedraagt per balansdatum ruim en wordt afdoende geschat. BTW compensatiefonds Het BTW compensatiefonds (BCF) krijgt een maximum. Bij overschrijding van dit maximum worden provincie en gemeente gekort op hun uitkering uit het Provincie- en Gemeentefonds. Wordt minder gedeclareerd dan het maximum, dan wordt dit verschil gestort in het Provincie- en Gemeentefonds. Zowel de korting als een extra uitkering zal plaatsvinden naar rato van het bedrag dat is gedeclareerd bij het BCF. Pas na afloop van het begrotingsjaar wordt duidelijk of de gedeclareerde BTW volledig wordt gecompenseerd. Dit resulteert dan in een rekeningoverschot of -tekort. De financiële haalbaarheid van grote investeringen wordt onduidelijk, omdat vooraf niet duidelijk is of deze investering voor compensatie in aanmerking komt. Om de kans te verkleinen dat we het maximum bedrag overschrijden kunnen we het beroep op het BTW compensatiefonds verkleinen door bijvoorbeeld weer meer zaken zelf te gaan doen. Verbonden partijen - Hameland Bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen houden we rekening met mogelijke jaarlijkse exploitatietekorten. De kosten van eventuele ontmanteling of herstructurering zijn niet verdisconteerd in de berekening van het weerstandsvermogen. Projecten Financiële risico s verbonden aan de realisatie van de sporthal verdisconteren we binnen de ramingen van het project. Ontwikkeling van de algemene uitkering De ontwikkeling van de algemene uitkering blijft lastig te voorspellen. De belangrijkste inkomstenpost binnen onze begroting is daarmee een belangrijke onzekerheid in het bepalen van ons financieel meerjarenperspectief. In de decembercirculaire 2013 hebben we de consequenties van de begrotingsafspraken 2014, die na Prinsjesdag 2013 zijn gemaakt, opgenomen. Openeinde regelingen Minimabeleid, schuldhulpverlening en leerlingenvervoer zijn openeinde regelingen, waarbij vooral de afgelopen jaren het beroep op de schuldhulpverlening aanzienlijk is toegenomen. Ook binnen de regeling leerlingenvervoer kunnen door omstandigheden de kosten aanzienlijk oplopen. Jaarstukken 2013 Pagina 28 van 99

29 Awbz / Wmo Vanaf 2015 verdwijnen de functies begeleiding en persoonlijke verzorging uit de Awbz. Daarnaast wordt de toegang tot de uit de Awbz betaalde intramurale zorg beperkt. Mensen met een zorgvraag blijven langer zelfstandig wonen. Begeleiding en persoonlijke verzorging (vanwege cognitieve aandoening) gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe Wmo. De herziene wet wordt naar verwachting in de loop van 2014 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Als risicofactoren worden gezien: De krappe tijd tussen goedkeuring van de wet- en regelgeving en de feitelijke uitvoering; Het principe van de kanteling moet we toepassen op een nieuwe doelgroep en op een nieuwe vorm van ondersteuning (begeleiding en persoonlijke verzorging). Hier moet voldoende expertise voorhanden zijn binnen de gemeente en bij de uitvoerders; De grote financiële bezuinigingsopdracht naast de onduidelijkheid over de huidige vormen van ondersteuning en de daaraan verbonden kosten. Participatiewet Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. Op dit moment zijn slechts de contouren van de wet bekend zijn die ook nog eens diverse keren zijn gewijzigd. Daardoor stagneren voorbereidingen om de wet concreet te kunnen uitwerken, om verordeningen te maken en beleidsadviezen uit te brengen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en daarmee dragen zij ook de financiële risico s. Welk budget aan deze verantwoordelijkheid wordt gekoppeld is niet duidelijk, maar we zullen wel rekening moeten houden met forse bezuinigingen. Er is géén invoeringsbudget voor de decentralisatie van de Participatiewet beschikbaar. Huisvesting onderwijs Wij hebben financiële onzekerheden, verbonden aan de noodzakelijke investeringen in de huisvesting voor onderwijs, niet meegenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Er is een wetsvoorstel ingediend om het budget voor het buitenonderhoud aan schoolgebouwen in het primair onderwijs over te hevelen naar de schoolbesturen. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari De Raad van State heeft inmiddels advies uitgebracht over dit wetsontwerp. Daarin wordt gesteld dat een overgangsregeling voorwaardelijk is. Met die overgangsregeling moeten we ten minste de grootste achterstanden in onderhoud wegwerken. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten hoe groot het financiële risico voor onze gemeente is. Bouwgrondexploitatie Door de huidige economische situatie en demografische ontwikkelingen moeten we de verwachtingen rondom de ontwikkeling en verkoop van woningen en bedrijventerreinen herzien. Uitgangspunt voor bouwgrondexploitatie blijft een sluitende exploitatieopzet. Jaarlijks actualiseren we de exploitatieopzetten. Als hieruit blijkt dat een tekort ontstaat verwerken we het verlies direct in de jaarrekening. Voor de exploitatie van zowel woningbouw als bedrijventerreinen is de verwachting dat deze minimaal kostendekkend zullen zijn. In nota grondbeleid die we gaan opstellen, gaan we nader op de exploitaties in en de maatregelen die nodig zijn om financiële risico s te beheersen. Regionaal bedrijvenpark Laarberg Gezien de huidige economische situatie zijn er substantiële financiële risico s verbonden aan de bouwgrondexploitatie van Laarberg. De risico s en onzekerheden kunnen we moeilijk inschatten. Ze worden sterk beïnvloed door de onzekere economische ontwikkelingen. De financiële risico s, verbonden aan het regionale bedrijventerrein Laarberg, hebben we verdisconteerd in het weerstandsvermogen. Hierbij hebben we rekening gehouden met de lange looptijd van de exploitatie en het te verwachten exploitatieresultaat bij verschillende scenario s. Jaarstukken 2013 Pagina 29 van 99

30 Planschadevergoeding Voor aanspraken op planschadevergoeding hebben we een reserve beschikbaar van ruim We verwachten dat het aantal verzoeken afneemt door aanpassing van de regeling planschadevergoeding met de invoering van een eigen bijdrage. Aanspraak op planschade als gevolg van de toekomstige ontwikkeling van bouwgrond moet binnen de exploitatieopzet van het plan bekostigd worden. Schatkistbankieren Schatkistbankieren houdt in dat lagere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen hun geld niet meer kunnen onderbrengen bij reguliere banken, maar verplicht zijn dit bij het Rijk te doen. Het tijdelijk uitzetten van gelden is dan verleden tijd. Financiële risico s ontstaan op het moment dat de gemeente een overschot heeft aan liquide middelen, waarbij zij verplicht wordt deze te beleggen bij het Rijk tegen mogelijk een lager rentepercentage dan elders. Het tast niet alleen de gemeentelijke autonomie aan maar leidt ook tot lagere opbrengsten op uitgezette middelen. In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in s Rijks schatkist bij de Tweede Kamer ingediend. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 4 juli 2013 aanvaard. Pas nadat ook de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken over het wetsvoorstel, wordt schatkistbankieren voor decentrale overheden wettelijk verplicht. Wet HOF (wet houdbare overheidsfinanciën) De Wet houdbare overheidsfinanciën bevat strengere regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%. Hiermee dreigen gemeenten belemmerd te worden in bijvoorbeeld de uitvoering van het eigen investeringsprogramma zoals investeringen in schoolgebouwen, riolering enz. Wat zijn de gevolgen voor de gemeente? Lokale besturen die investeren, lopen straks kans op een boete. Door het inzetten van de reserves van de gemeente, kun je een EMU-tekort veroorzaken, zonder dat de gemeente zelf geld tekort heeft. Het kabinet wil lagere overheden een boete opleggen via een korting wanneer zij de aan hen toegewezen EMU-norm overschrijden. Ook als Europa daar niet om vraagt. Fiscale risico s In 2011 zijn we met de Belastingdienst horizontaal toezicht aangegaan. Dit wil zeggen dat we een open houding van beide kanten hebben en situaties voorleggen zodat wederzijdse afspraken gemaakt worden. Het voordeel hiervan is dat we achteraf niet met controles geconfronteerd kunnen worden. Dit proces is continue in ontwikkeling. We zetten steeds meer stappen om fiscaal in control te komen. We willen dit steeds beter verankeren in onze organisatie zodat de Belastingdienst op den duur alleen hoeft te monitoren. In 2013 beginnen we met de fiscaliteit op te nemen in onze interne controle. In 2014 heeft De Belastingdienst het voornemen om een steekproefcontrole te houden. Indien er geen bijzonderheden worden geconstateerd komen weer een stap verder in horizontaal toezicht en zitten we nagenoeg in de eindfase van dit proces. De Belastingdienst controleert ons dan enkel op afstand. Jaarstukken 2013 Pagina 30 van 99

31 Decentralisaties in het sociaal domein Rond de drie decentralisaties in het sociaal domein is nog veel onduidelijk. Niet alleen bestaat onduidelijkheid over de taken die onze kant op komen, maar ook over het budget dat hieraan is gekoppeld. In ieder geval is duidelijk dat de omvang van het Gemeentefonds met zo n 75% zal stijgen en de bestaande budgetten met gemiddeld 25% worden gekort. Financiële opgave Er komt vanaf 2015 een sociaal deelfonds waarin de budgetten voor jeugdzorg, Wmo/Awbz en participatie worden samengevoegd. Wij zijn vrij deze middelen over de drie taakvelden te verdelen. Het deelfonds kent een tijdelijk karakter (3 jaar) en wordt via een aangepast Iv3-verantwoording (informatievoorziening derden) door het ministerie gemonitord. Het inkomensdeel van de Wwb blijft een specifieke uitkering en gaat dus géén onderdeel uitmaken van het deelfonds. Na vaststelling van de taken en verantwoordelijkheden die naar de gemeenten overgaan, wordt het bijbehorende macrobudget bepaald, rekening houdend met de korting (van gemiddelde 25%), bezuinigingen regeerakkoord en het akkoord Rijksbegroting De budgetten 2015 voor jeugd en Wmo worden voorlopig op basis van een historische verdeling (op basis van het huidige gebruik) bepaald en worden waarschijnlijk in november bekend. Het ministerie streeft ernaar het participatiebudget 2015 volgend voorjaar (meicirculaire 2014) bekend te maken. Tegen die tijd komt er ook duidelijkheid over de budgetten voor de jaren 2016 en verder voor Jeugd en Wmo. Deze budgetten worden dan gebaseerd op een objectief verdeelmodel. Specifieke uitkering Sociaal deelfonds Algemene Uitkering Jeugdzorg (ca 2,3 miljard Inkomensdeel WWB (ca 5,0 miljard) WMO/AWBZ (ca 6-7 miljard) Algemene Uitkering (ca 15,5 miljard) Participatiebudget (ca 3,2 miljard) Binnen de WMO/AWBZ gaat persoonlijke verzorging zeer waarschijnlijk niet over naar de gemeenten hier is een budget van ca 2,0 miljard meegemoeid. Op dit moment onderzoekt het CPB of de macrobudgetten toereikend zullen zijn. Na 2015 blijft de vraag of en in welke mate volume- en prijsaanpassingen (indexatie) worden doorgevoerd. Op zijn vroegst bij de meicirculaire 2014 wordt duidelijk welke consequenties het objectieve verdeelmodel op onze situatie heeft (voor- of nadeel gemeente). Jaarstukken 2013 Pagina 31 van 99

32 Welke risico s kunnen we onderscheiden Politiek / bestuurlijk risico Onder de noemer lokaal maatwerk worden binnen de decentralisaties taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen aan de gemeente. De gemeenteraad wordt verantwoordelijk voor de aansturing, het toezicht en de verantwoording van de lokale en regionale zorg. Financieel risico De financiële taakstelling als gevolg van de forse korting op de budgetten realiseren we op termijn alleen als we instaat zijn de zorg effectiever te organiseren (ontschotting) en de samenredzaamheid van inwoners (burgerkracht) te vergroten. Activiteiten die gericht zijn op het vergroten van burgerkracht in het sociaal domein maken onderdeel uit van de maatschappelijke ontwikkeling waarbij de rolverdeling tussen overheid en burger verandert. De komende jaren wordt duidelijk of het mogelijk is de kostbare specialistische voorzieningen terug te dringen door onder meer: - gewijzigd schaalniveau en gewijzigde inrichting (zorg dichter bij de cliënt te organiseren); - leveren van meer maatwerk; - vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van cliënten en hun omgeving; - integrale benadering en effectievere voorzieningen; - meer in te zetten op preventie. Onderstaande afbeelding illustreert die transitie. Korte invoeringsperiode De invoeringsdatum 1 januari 2015 blijft vooralsnog staan, terwijl nog veel onduidelijk is en data waarop informatie beschikbaar zou komen steeds worden doorgeschoven. De tijd die ons rest voor het organiseren van de zorg wordt daarmee steeds korter. Gevolgen voor weerstandsvermogen op termijn Op dit moment ontbreekt ons cijfermatig inzicht om de mogelijk forse financiële risico s rondom de drie decentralisaties te kunnen kwantificeren. De hiervoor berekende weerstandsratio s staan op termijn daarom onder druk. Het aanhouden van een weerstandsvermogen duidelijk boven de benodigde weerstandscapaciteit is daarom sterk aan te bevelen. Jaarstukken 2013 Pagina 32 van 99

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon :

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon : Raadsvergadering : 25 juni 2013 Commissie : Bestuur Agendapunt : Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

Inhoud. Jaarstukken 2014 Pagina 2 van 103

Inhoud. Jaarstukken 2014 Pagina 2 van 103 JAARSTUKKEN 2014 Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2014 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma Programma 1 Wonen en

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. " m ~* Oosterhout. Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2015

NOTA VOOR DE RAAD.  m ~* Oosterhout. Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2015 WW w " m ~* Oosterhout T NOTA VOOR DE RAAD Datum: 6 meil 2016 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2015 Nummer raadsnota: Bl.0160211 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Van der Helm 1. Jaarstukken

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Begroting 2015 Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Gennep, 08-05-2014 1 Inhoud Inleiding 3 2015 4 Paragrafen 5 Programmabegroting 2015 7 Toelichting programmabegroting 8

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad.

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad. Agendapuntnr.: 18 Nr.: 156489 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota 2016 Renswoude, 21 juni 2016 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: In deze Zomernota 2016 wordt gerapporteerd

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/91632 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Jaarstukken 2015 Gevraagd besluit 1. Vast te stellen de Jaarstukken 2015; 2. Kennis te nemen van het concept Accountantsverslag van Deloitte; 3. Kennis te

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie