Aspekten van tweedimensionale transnortberekeningen voor oppervlaktewater door middel van passieve deeltjessimulatie. G.C. van Dam Nota FA 8504

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aspekten van tweedimensionale transnortberekeningen voor oppervlaktewater door middel van passieve deeltjessimulatie. G.C. van Dam Nota FA 8504"

Transcriptie

1 Aspekten van tweedimensionale transnortberekeningen voor oppervlaktewater door middel van passieve deeltjessimulatie G.C. van Dam Nota FA 8504

2 - 3 - I N H O U D Blz. I 1. InLeiding 2. Random-verplaatsingen 3. Kunstmatige snelheidsvelden 4. Kombinatie van kunstmatige velden met berekende 5. Driedimensionale aspekten 6. Artefakten door middeling van snelheden in ruimte en tijd 7. Technische bijzonderheden 8. Literatuur Figuren

3 Inleiding De beperking tot twee dimensies betreft in dit geval de horizontale richtingen (2 DH); 2 DV-modellen blijven buiten beschouwing. voor de praktische ('geografische") toepassingen wordt uitgegaan van 2DH-waterbewegingsmodellen. De daarvan afkomstige snelheidsvelden zijn wel in tweedimensionale vorm gegeven, maar ze dragen toch het stempel van een derde dimensie: van wateediepteverschillen; dit zijn in het niet-stationaire geval ook de veranderingen van de waterdiepte met de tijd. mor deze snelheidsvelden en de bijbehorende dieptevelden als uitgangspunt te nemen zijn de 2DH-deeltjesmodellen in dezelfde zin feitelijk driedimensionaal als de 2DH-waterbewegingsmodellen waarvan wordt uitgegaan. In een aantal nevenstudies wordt zuiver tweedimensionaal gewerkt, zoals bij de bestudering van analytisch geformuleerde velden en tweedimensionale random walk-studies, c.q. kombinaties van beide. Brengt men dergelijke zuiver tweedimensionale velden of mechanismen in ongewi j- zigde tweedimensionale vorm over naar het transportmodel, dan ontstaan fouten, die veelal niet te verwaarlozen zijn (paragraaf 5). Eerst iets over de aanvullende velden en andere suppletiemethoden. I 2. Random-verplaatsingen Het meest bekende middel om berekende snelheidsvelden te suppleren is wel het gebruik van random-verplaatsingen. De gelijkwaardigheid met gradiënt-diffusie van de gewone, per stap (gemiddeld) konstante verplaatsing (random in richting), bij voldoend aantal deeltjes, stappen enz., is bekend. Einatein7 gaf in 1905 een bewijs voor het 1D-geval; de gevallen voor meer dimensies volgen hier in feite uit als men zich realiseert dat men de random-verplaatsingen opgebouwd mag denken uit onafhankelijke komponenten in de koördinaatrichtingen. Maier-Reimerg konstateerde dat dit mechanisme in zijn simulaties met snelheidsvelden uit ZDH-getijmodellen VOOK de Noordzee, niet toereikend was. In de meeste gevallen groeiden zijn deeltjeswolken (uit momentlozingen) in "diameter" ongeveer met t%, dus in feite net als wanneer het snelheidsveld afwezig of homogeen was geweest. Slechts in enkele gevallen was de exponent van t iets hoger. Hij loste dit op door de lengte van zijn random-stappen bij een momentlozing met diameter nul met ta te laten groeien (t gerekend vanaf het moment van lozing). Op deze wijze kon Maier-Reimer goede overeenstemming verkrijgen met experimenten, zoals die van Joseph, Sendner en Weidemanna, 11. Dat hij geen behoefte had aan verdere verfijningen, komt doordat zijn wolken niet of nauwelijks groter werden dan de maas van het rooster waarop het waterbewegingsmodel de snelheden berekende en toeleverde. In figuur 1 ziet men een voorbeeld waarin de wolkjes waaruit de desbetreffende kontinue lozing is opgebouwd zelfs klein blijven ten opzichte van de roostermaas. Dezelfde figuur laat meteen een aantrekkelijkheid van het deeltjes-koncept zien: het snelheidsveld in het beschouwde gebied is weliswaar praktisch homogeen, maar tegelijkertijd sterk tijdsafhankelijk en deze tijdsafhankelijkheid roept een gedetailleerde subgridstruktuur op, z6nder dat men hiervoor eerst een lokaal deelmodel

4 hoeft in te nesten met enkele honderden malen zoveel roosterpunten binnen eenzelfde oppervlakte. Doordat Maier-Reimer zich tot kleinschalige numerieke experimenten beperkte, bleek niet dat de inhomogeniteiten van het gegeven snelheidsveld steeds meer tot de totale verspreiding bijdragen naarmate het diffunderende systeem groter is. Daar het in de toepassingen bij de Rijkswaterstaat zeer duidelijk de bedoeling is de schaal van één of twee maas-lengten royaal te passeren, moet met het genoemde effekt rekening gehouden worden. Voor de wijze waarop dit gerealiseerd is in de modellen waarin met random-verplaatsingen wordt gewerkt, wordt verwezen naar lit. 3 (N.B. de beschouwing aldaar is strikt tweedimensionaal). Hoewel de lijn van Maier-Reimer dus wel is opgepakt en "verlengd",werd tegelijkertijd het onbevredigende ervan beseft. Door de random-verplaatsingen van de tijd te laten afhangen, kennen we de deeltjes een geheugen toe. Fysisch is het koncept dus ongerijmd. Men kan zich misschien voorstellen of wensen dat dit niet tot (merkbaar) onjuiste resultaten behoeft te leiden, maar werkelijk korrekt kan het model toch nooit zijn. Vooral bij kontinue lozing, waarbij elk deeltje volgens dit koncept een andere leeftijd heeft en de verschillende leeftijdsgroepen zich ook met elkaar kunnen vermengen, vraagt men zich af hoever men kan gaan. In de praktijk zal het vaak meevallen, als gevolg van het afremmen en vervolgens tot stilstand komen van het aangroeien van de random-stap, beschreven in lit. 3. De fysische ongerijmdheid van het koncept heeft het zoeken naar alternatieven gestimuleerd. op deze wijze ontstond de interesse VOOK analytisch geformuleerde kunstmatige snelheidsvelden. 3. Kunstmatige snelheidsvelden In figuur 2 ziet men een aanschouwelijke voorstelling van het eenvoudigst denkbare tweedimensionale stationaire "wervelveld" (zie de formules). Aan de kontinuïteitsvergelijking voor het zuiver tweedimensionale geval (waarin verschillen in waterdiepte of waterstand niet bestaan) is voldaan. Wil men de zijden van de Vierkanten géén hoek laten maken met de koördinaatassen, dan heeft men per komponent twee harmonische funkties nodig (figuur 3). Het wervelveld heeft overigens precies dezelfde eigenschappen. De stroomlijnen c.q. deeltjesbanen binnen de vierkanten hebben dezelfde vorm (figuur 4). De getoonde velden zijn niet alleen Sterk gestyleekd; ze bevatten bovendien slechts één "golflengte". De eenvoudigste manier om tot een "spektrum" te komen is een aantal van deze velden, met verschillende golflengten en willekeurige fasen (ruimtelijk: het veld is nog steeds stationair gedacht) gewoon lineair bij elkaar op te tellen. Hiermee wordt niet bereikt dat kleine wervels in grotere worden meegevoerd, zoals in de natuur wel gebeurt. Een dergelijke situatie is trouwens onverenigbaar met stationariteit. De sommatie levert meer gekompliceerde velden op, zoals in figuur 5 weergegeven in vektorvorm en in figuur 6 in de vorm van stroomliijnen (wegens de stationariteit samen-

5 - 7 - vallend met deeltjesbanen). Er zijn voor figuur 6 ongeveer 60 deeltjes losgelaten, zodanig dat het veld min of meer gelijkmatig werd gevuld, doch overigens willekeurig. Hierbij valt op dat slechts twee van de 60 banen een groter gebied omspannen dan overeenkomt met de grootste golflengte van de deelvelden; mogelijk gaan deze banen zelfs naar oneindig. Er bestaat grote twijfel over de vraag of dergelijke banen inderdaad vóórkomen of dat, ondanks de zeer kleine tijdstap waarmee gerekend is (waardoor de overige banen netjes sluiten) hier toch nog van een incidenteel numeriek artefakt sprake is. Hiervoor bestaat naast het incidentele voorkomen van deze banen in het rekenresultaat nog een tweede aanwijzing. Zodra men namelijk de rekenstap iets te groot neemt, zodat de deeltjes in de berekening uit de in werkelijkheid gesloten banen langzaam naar buiten 'spiralen", verzamelen ze zich in banen die zich op dezelfde wijze tussen de grootste "wervels" d66r bewegen als de twee bijzondere banen van figuur 6. Deeltjes van uiteenlopende herkomst komen in deze "straten" samen en blijven er. De schijnbare aantrekking is in feite een afstoting door de wervels ter weerszijden: de numerieke afwijking heeft een "middelpuntvliedend" karakter. Uitsluitsel over het mogelijke bestaan van grotere banen in velden van dit type is nog niet verkregen, hoewel externe deskundigheid is ingeroepen. uit de illustratie is echter wel duidelijk dat een deeltjesverzameling van eindige afmetingen, zeker wanneer deze afmetingen kleiner zijn dan die van de grootste wervel, in het algemeen opgesloten zal blijven binnen een eindig gebied (bij voorbeeld in de "ring" tussen twee "koncentrische" stroomlijnen), zolang het veld "bevroren" blijft. Dit is bij de numerieke experimenten ook bevestigd. Zodra er echter een veranderlijk element wordt ingebracht dat zich overal in het veld manifesteert, breidt een deeltjesdistributie zich op den duur onbegrensd in alle richtingen uit. Eén van de manieren om dit te realiseren is een kleinschalige random walk, met verplaatsingen, kleiner dan de kleinste wervel in het spektrum (figuur 7, overgenomen uit lit. 1). Bij gebruikmaking van een kleine random walk kan men in het numerieke model alle deeltjes bij een momentlozing zelfs in één punt loslaten, iets wat fyisch uiteraard onmogelijk is. Vervangt men de random walk door een zekere veranderlijkheid in één of meer van de deelvelden (golflengten), dan ontstaat eveneens een onbeperkt voortgaande verspreiding. Uiteraard moet dan de deeltjesverzameling een eindige begin-afmeting hebben, wat ook fysisch realistisch is. Men beschrijft op deze wijze het dispersieproces geheel door advektie, zonder dat hierdoor vanuit "makroskopisch" gezichtspunt essentiële elementen verloren gaan. Bovendien kan men door juiste keuze van het spektrum in principe elk schaaleffekt in het dispersieproces verkrijgen dat men in het prototype aantreft als gevolg van de spektrale struktuur die dáár heerst. Dit laatste zou voor de groei van individuele wolken 66k nog wel mogelijk zijn met een gemodificeerde random walk-methode (namelijk door in de faktor ta de exponent a op meer ingewikkelde wijze van de tijd te laten afhangen dan tot op heden), maar de onrealistische elementen van die methode vervallen daarmee niet. Dit komt niet alleen tot uiting bij kontinue lozing. Bij de advektieve methode verkrijgt men grilliger vlekvormen die voortdurend veranderen. Een zichtbaar effekt bij kontinue lozing is het meanderen van de pluim als men de advektieve methode (kunstmatig wervelveld) toepast (figuur 16). Het spektrum van de kunstmatige wervels is uit een eindig aantal diskrete golflengten opgebouwd ("lijnenspektrum"). De dispersie blijkt betrekkelijk ongevoelig voor de onderlinge spatiëring naar golflengte en sterk bepaald door de verdeling van de snelheidsamplituden (de

6 - 8 - "energie") Over de golflengten. Een nauwkeurige analyse van de invloed van de spatiëring kon nog niet worden voltooid, omdat dit onderzoek nogal reken-intensief is. Wel bleek dat bij verschillende systemen van spatiëring toekenning van gelijke snelheden aan alle golflengten steeds bij goede benadering het bekende resultaat oplevert van een maximumkoncentratie die met t-2 afneemt, c.q. een "diameter" die groeit met tl (als t = O het tijdstip is waarop de diameter ongeveer nul is). Door een zekere progressie in de snelheid aan te brengen werd een meer progressieve dispersie verkregen. Interessant is ook dat de door verschillende theorieën voorspelde afwijking van de ruimtelijke verdeling t.o.v. de normale distributie, uit de simulatie duidelijk te voorschijn komt en de voorspelde richting heeft (figuur 7, inzet). Een aanschouwelijke voorstelling van het advektieve dispersieproces wordt verkregen door bij de simulaties zonder random walk niet met een min of meer willekeurige deeltjesverzameling te beginnen, maar met een verzameling die geheel op een cirkelomtrek is gelegen, een methode waarmee bij de Fysische Afdeling begin 1983 is begonnen. En passant ziet men daarbij meteen wat er met de "watermassa" binnen de kontour gebeurt. Zolang het systeem nog klein is t.o.v. de grootste wervel van het gekozen spektrum, maakt het niet veel uit of men werkt met een stationair veld of met veranderlijke komponenten. Immers, aanvankelijk verplaatsen de grotere wervels het systeem voortdurend naar andere delen van het veld, wat hetzelfde effekt sorteert als een veld dat (tevens) in de tijd verandert. Zo is figuur 8 met een stationair veld berekend, waarbij de grootste golflengte gelijk is aan ca. 20 keer de diameter van de begincirkel, dus nog groot ia ten opzichte van de lineaire afmetingen die op het laatste tijdstip ("t = 20") bereikt zijn. Men kan de in beeld gebrachte ontwikkeling dus in feite beschouwen als de beginfase van een "algemeen" geval (met tijdafhankelijk veld). De lineaire afmetingen van zo'n systeem nemen op den duur onbegrensd toe; de kontour, begonnen als cirkelomtrek, wordt oneindig lang en neemt in lengte veel sneller toe dan de "overall"-afmeting van het systeem. Het cmsloten oppervlak verandert echter niet; desalniettemin komt de kontour uiteindelijk "overal dicht" te liggen, evenals de deeltjes die zich binnen de kontour bevinden, hoewel een geheel binnen de kontour gelegen oppervlakje altijd hetzelfde aantal deeltjes blijft bevatten: de "koncentratie" binnen de kontour blijft altijd dezelfde, al wordt dit, wanneer men het inwendige van de cirkel bij de aanvang gelijkmatig met een eindig aantal deeltjes zou beleggen, op een gegeven moment wel een onmeetbare grootheid: de diameter van alle cirkeltjes die men nog binnen de kontour kan tekenen nadert tot nul en daarmee ook het omsloten aantal deeltjes per cirkeltje bij eindig totaal aantal deeltjes. Ondanks het konstant blijven van de deeltjesaantallen per oppervlakte-eenheid, nemen de afstanden tussen deeltjes langs kontouren enorm toe: er vinden geweldige uitrekkingen plaats waardoor al gauw op sommige plaatsen wegens het eindige aantal deeltjes de kontour moeilijk te rekonstrueren is, terwijl op andere plaatsen de uitrekking nog niet of nauwelijks zichtbaar is. Soms lopen twee kontourfragmenten met een vrij grote en een relatief kleine onderlinge deeltjesafstand op korte afstand evenwijdig aan elkaar (figuur 9). Naast verspreiding is ook sprake van een zekere ordening. Iedere deeltjesverzameling binnen de begincirkel is immers veroordeeld om binnen de kontour te blijven zoals deze zich verder ontwikkelt. Omgekeerd kan men rond iedere -

7 - 9 - verzameling van eindige afmetingen een gesloten kontour trekken. Men ziet dan Ook, dat wanneer het snelheidsveld wordt losgelaten op een deeltjeswolk met bij voorbeeld een gauss-achtige distributie, deze wolk na enige tijd de gedaante krijgt van een veelpotige spinachtige draadfiguur (figuur 10). De berekeningen voor figuur 8 werden tot en met het voorlaatste tijdstip ("t = 10") uitgevoerd met de UNIVAC 1100 met 2000 deeltjes. Met dit deeltjes-aantal zijn sommige kontourfragmenten voor tijdstip 10 al moeilijk te konstrueren. Met een CRAY (te Reading) werd de berekening herhaald met deeltjes, waarmee een redelijke rekonstruktie voor t - 10 geen problemen meer oplevert. De berekening werd met dit deeltjesaantai doorgezet tot t = 20. Hoewel een zeer illustratieve figuur werd verkregen, levert de rekonstruktie van bepaalde kontourgedeelten grote problemen op, groter dan bij 2000 deeltjes voor t = 10. Het aantal benodigde tijdstappen hangt af van het gebruikte rekenschema. Met een tweede-orde-schema kan voor het tijdstip t = 20 met 100 tijdstap pen worden volstaan. Voor deze 100 stappen van deeltjes is op de CRAY ca. 13 s rekentijd nodig (gevektoriseerde versie van het programma). Daarbij bedroeg het aantal harmonische kompnenten voor beide koördinaatrichtingen tien. Berekeningen om het gedrag van dichtheid of omvang van deeltjeswolken in de tijd te onderzoeken (met een tijdafhankelijk element in het snelheidsveld of een ander "overstap"-mechanisme) strekken zich uit over veel meer tijdstappen (men wil in beginsel doorrekenen tot de deeltjeswolk groot ten opzichte van de grootste wervel is). Qn tot aanvaardbare rekentijden te komen wordt met kleinere aantallen deeltjes gewerkt dan wanneer men kontouren zichtbaar wil maken. Het is interessant om na te gaan in hoeverre eigenschappen van onze in eerste instantie als kleinschalig bedoelde kunstmatige velden, zoals deze tot uitdrukking komen in hun werking op cirkelvormige kontouren, op grotere schaal zijn terug te vinden in de met 2DA-waterbewegingsmodellen verkregen velden. We kunnen eerst kijken naar de geschiedenis van een aantal kontouren in een snelheidsveld verkregen uit een model van de zuidelijke Noordzee met een maaswijdte van 10 km (figuur 17a). De diameter van de begincirkels is 7600 m, na verloop van tijd hebben sommige kontouren een grootste lineaire afmeting van ruim 4 maaslengten bereikt, maar er gebeurt verder heel weinig mee in vergelijking met wat we zagen in de kunstmatige velden, hoewel is doorgerekend over een tijdsduur van 240 getijperioden (M2) en er niet met tijdsgemiddelde velden maar met de volledige getijbeweging is gewerkt. Interessanter is nog de vergelijking met het gedrag van kontouren met diameters van de aanvankelijke cirkels van 800 en 4000 m (2 en 10 keer de maaswijdte van het waterbewegingsmodel) in snelheidsvelden uit het WAQUA-model van de Westerschelde (figuren 11 en 12). De vervorming van de kleinere cirkel komt wat langzamer op gang dan die van de grotere, maar in beide gevallen verloopt het proces razendsnel in vergelijking met het Noordzeemodel (zie de aangegeven aantallen getijperioden). Het verschil in homogeniteit tussen de beide (tijdafhankelijke) velden is opvallend en is niet louter toe te schrijven aan het verschil in maaswijdte tussen de beide modellen; ook wanneer men rekening houdt met de maaswijdte, is de stroomsnelheidsverdeling in grote

8 -10 - delen van de Noordzee aanzienlijk vlakker dan in het estuarium met zijn geaccidenteerde bodem en grillige begrenzing. Beperken we ons verder tot het estuarium, dan blijkt uit de figuren duidelijk hoe groot de rol is van het berekende snelheidsveld in het totale dispersieproces. Reeds na 8 getijperioden (M2) zijn de grootste lineaice afmetingen van de (als kleine cirkel begonnen) deeltjesverzameling wanneer alleen het berekende snelheidsveld gewerkt heeft, niet veel kleiner meer dan wanneer ook de suppletie voor de kleine schalen is toegepast (figuur 13). Aan de andere kant is de struktuur van de verzameling in het ene geval toch wel zo sterk verschillend van die in het andere geval, dat dezelfde illustratie tevens kan dienen om de belangrijke rol van "de kleine schalen" voor de "doormenging" te demonstreren. Dat sterke vervorming in tanelijk korte tijden ook door een tijdonafhankelijk veld kan worden veroorzaakt moge blijken uit enkele resxtaten verkregen met een berekend snelheidsveld voor het IJsselmeer (figuur 14). Dat een waterbewegingsmodel met een kleinere maaswijdte een grotere "eigen bijdrage" aan de dispersie geeft, wordt al enigszins geïllustreerd door vergelijking van de figuren 15a en 15b verkregen met modellen met maaswijdten van respektievelijk 2 en l kilometer. In het fijnere model is in dit geval met dezelfde toevoeging aan het berekende snelheidsveld gewerkt als in het grovere, met het gevolg dat in de afgebeelde periode een grotere totale dispersie optreedt in het fijnere model. De gebruikte parameter-waarden zijn die, welke bij de afregeling van het grove model bepaald zijn door vergelijking met waarnemingen. Door de parameters niet bij te stellen verloopt de dispersie in het fijnere model dus sneller dan met deze waarnemingen overeenkomt. 4. Kombinatie van kunstmatige velden met berekende Men zou zich kunnen voorstellen dat de kunstmatige snelheidsvelden weliswaar uit fysisch oogpunt de voorkeur verdienen als "subgrid"-aanvulling op dynamisch berekende snelheidsvelden, maar dat de toepassing uit een oogpunt van rekentijd bezwaarlijk zou zijn. Echter blijkt in de praktijk dat men met een klein aantal golflengten kan volstaan (aangevuld met een kleine random-stap als representant van de allerkleinste schalen). De praktische toepassing van de kunstmatige velden is tot dusverre om geheel andere redenen beperkt gebleven. In het gegeven (berekende) snelheidsveld komen meestal snelheden voor Bie een orde groter zijn dan de benodigde snelheden in de toe te voegen wervels. Geeft men deze laatste gefixeerde posities, dan wordt hun dispersieve werking onderdrukt doordat de snelheid van het gegeven veld de deeltjes zo snel door de wervels heen "trekt", dat hun invloed op de deeltjesbaan sterk vermindert. Is het gegeven veld in het interessegebied, bij voorbeeld een zekere omgeving van een bron, redelijk homogeen, dan is het aangeduide probleem op te lossen door het wervelveld met de (globale) snelheid van het grootschalige veld in het interessegebied te laten meebewegen. Deze oplossing is eenvoodig en is dan ook in de programmatuur voorzien en als zodanig toegepast. Een resultaat voor een beperkt gebied (in het IJsselmeer) met een betrekkelijk homogeen basisveld is gegeven in figuur 16. Is aan de eis van redelij-

9 ke homogeniteit niet meer voldaan, dan blijkt inderdaad dat de dispersie merkbaar van de plaats gaat afhangen door het van gebied tot gebied variërende snelheidsverschil tussen het gegeven veld en het aanvullende veld. Men zou het aanvullende veld dus overal willen laten bewegen met de lokale snelheid. Dit is een eis waaraan met de ruimtelijk "starre" velden die in het voorafgaande ten tonele gevoerd werden (mk waar over de tijdafhankelijke variant werd gesproken) niet kan worden voldaan. Een oplossing lijkt mogelijk door de reeds genoemde tijdafhankelij kheid door middel van wervels van eindige levensduur (wat ook fysisch realistisch is), te kombineren met onderlinge onafhankelijkheid van wervels, d.w.z. de wervels ontstaan lokaal en worden door het gegeven veld (dus onafhankelijk van elkaar) geadvekteerd. Ook dit laatste is fysisch realistisch. Deze en andere oplossingen worden nader onderzocht. 5. Driedimensionale aspekten We komen nu terug op de kwestie dat er weliswaar tweedimensionaal wordt gerekend, maar een driedimensionaal systeem wordt beschreven. De verschillen in waterdiepte drukken hun stempel op de aangeboden snelheidsvelden. Om uit de tweedimensionale deeltjesdistributies (3D-)koncentraties te berekenen moeten de deeltjesaantallen per oppervlakte-element door de lokale en momentane waterdiepte worden gedeeld. Een zuiver tweedimensionaal ontworpen mechanisme, zoals Zo-random-walk past niet in dit wezenlijk driedimensionale geheel. Als de diepteverschillen in het interessegebied gering zijn kunnen een ZD-random-walk of een snelheidsveld dat gebaseerd is op een zuiver tweedimensionale kontinuïteitswet zonder bezwaar worden toegepast. Een relatief vlakke bodem zoals die van het IJsselmeer vertoont echter reeds te grote diepteverschillen om zonder korrekties een 2ü "diffusie"-mechanisme te kunnen toepassen. Voor een stationaire koncentratieverdeling leidt dit tot koncentratieverschillen van dezelfde relatieve grootte als de diepteverschillen. Immers, een ZD diffusiekoncept leidt in situaties waar homogenisering optreedt tot een gelij kmatige ZD-verdeling : gelijke aantallen deeltjes binnen gelijke oppervlakken. De (3D)koncentratie is in zo'n geval dus omgekeerd evenredig met de waterdiepte, in strijd met de realiteit. Het is uiteraard niet toelaatbaar om voor deze afwijking een korrektie achteraf toe te passen, bij voorbeeld door de volumekoncentratie maar evenredig aan de oppervlaktekoncentratie te nemen. Men kan geen vertrouwen hebben in een dergelijke eindsituatie als men "tussentijds" steeds met onjuiste verdelingen heeft gewerkt. De korrektie zal moeten worden aangebracht in de simulatie van het proces van het uitwisselingstransport. Wanneer de "diffusie" wordt bewerkstelligd door middel van stappen ter grootte ds (2 D hor., random in richting) dan moet elk deeltje bij elke tijdstap een extra verplaatsing - a dsz 4H in hellingafwaartse richting gegeven worden om het gewenste 3D-gedrag te krijgen (a= absolute waarde van de lokale gradient van 8; H= lokale hoogte van de waterkolom). Voor de afleiding van deze korrektie Wordt verwezen naar lit. 4, evenals voor de overeenkomstige procedure als i.p.v. random-verplaatsingen een supplementair snelheidsveld wordt toegepast. Behalve bij geringe diepteverschillen is een ZD-aanpak van het uitwisselingstransport wellicht ook toelaatbaar in gevallen waarin de deel-

10 tjesdistributie zeer snel varieert met de tijd, althans ten opzichte van de geometrie van het gemodelleerde gebied. Men kan hierbij denken aan de momentlozingen in het kalamiteitenmodel voor de Westerschelde5,6. De overweging is, dat voor een bepaald waterpakketje (en de zich daarin bevindende deeltjes) grootte en richting van de bodemhelling zodanig varieert in de tijd, dat de zojuist beschreven fouten elkaar voor een groot deel opheffen. 6. Artefakten door middeling van snelheden in ruimte en tijd Voor problemen in samenhang met ruimtelijke middeling c.q. interpolatie wordt verwezen naar de bijdrage van W.A.M. de Jong. De problemen vloeien geheel voort uit de diskretisering! de fouten naderen tot nul als de maaswijdte van de modellen tot nul nadert. Voor problemen samenhangend met middeling of interpolatie in de tijd geldt in wezen hetzelfde. ze worden bestreden door de tijdstap voldoende klein te nemen en/of hogere-orde-rekenschema s toe te passen. Echter, wanneer het snelheidsveld periodiek is en een groot aantal perioden moet worden doorgerekend, bestaat vaak de wens om de netto-verplaatsing over een periode te bepalen met behulp van &n snelheidswaarde voor de gehele periode. Dit is in feite alleen mogelijk als het snelheidsveld homogeen is. Is dit niet het geval, dan is er sprake van een benadering. Uit recent onderzoek2 is gebleken dat benadering met behulp van zogenaamde Euierse grootheden reeds voor relatief homogene getijstroomvelden tot ontoelaatbaar grote fouten kan leiden (fig. 17). Tracht men dit te ondervangen door voor een gegeven periodiek veld (zoals een getijstroming, eventueel met een stationaire windinvloed) de periodegemiddelde verplaatsingen a.h.w. eenmalig uit te rekenen, dan blijft men toch nog met een probleem zitten: de verplaatsingen hangen af van de fase waarop de deeltjes uit de gekozen punten vertrekken. In lit. 2 worden voorbeelden gepresenteerd (fig. 18) waarin deze fase-afhankelijkheid klein is t.o.v. de afwijkingen die ontstaan bij gebruik van Euierse grootheden. Dit behoeft echter niet te betekenen dat de fase-afhankelijkheid in het algemeen een verwaarlwsbaar effekt is. 7. Technische bijzonderheden Voor een bespreking van een aantal min of meer technische zaken zoals nauwkeurigheid, rekentijden, speciale technieken (m.n. superpositie), randbehandeling, afregeling van rekenmodellen, afbraak, reakties, nabewerking en presentatie van rekenresultaten, wordt verwezen naar de bijdrage over 2 DH-deeltjesmodellen aan de in september te houden WAQUA-vervolgkursus 4.

11 B. Literatuur Dam, G.C. van, Distinct-particle simulations. Paragraaf VIS1 van Chapter 2 in mllutant transfer and transport in the sea, G. Kullenberg ed., vol. I. CRC Press Inc., BoCa Raton, Florida, Dan, G.C. van, R?ststromen en resttransport in modelberekeningen. Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Fysische Afdeling, nota FA 8402, Dam, G.C. van, Konstante en aangroeiende random-stap in deeltjesmodellen. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en Waterbeweging, Fysische Afdeling, notitie 85-FA-219, Dam, G.C. van, Deeltjesmcdellen(tweedimensionaa1-horizontaal). Bijdrage aan (syllabus bij) de kursus Waterkwaliteitsmodelering in relatie tot WAQUA-gebruik. Rijkswaterstaat en Waterloopkundig Laboratorium, september 1985 (Tevens afzonderlijk als nota FA E507, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Fysische Afdeling). Dam, G.C. van, A particle model applied to the Western Scheldt. Liverpool Conference on Mixing and Dispersion in Estuaries, 24/25 September 1985 (Abstract: notitie 65-FA-226, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Fysische Afdeling, 1985). Dekker, L., en F.O.B. iefèvre, Presentatie calmiteitenmodel Westerschelde. Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen, notitie WWKZ-85.V300, Einstein, A., über die von der molekularkinetische Theorie der Warme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. Ann. Phys. (Leipzig), 4, 17, Joseph, J., H. Emdner, en H. Weidemann, Untersuchungen über die horizontale Diffusion in der Mrdsee. Deutsche Hydrographische Zeitschift, 17, 2, Maier-Reimer, E., Hydrodynmnisch-numerische Untersuchungen 20 horizontalen Ausbreitungs- und 'hansportvorgangen in der Nordaee. Dissertatie, Mitt. Inst. für Meereskunde der UniversitBt Hamburg, UI, Pasmanter, R.A., Dynmical systens, deterministic chaos and dispersion in shallow tidal 8eas. - In: Berekeningen van banen en distributies van deeltjes in tweeen driedimensionale snelheidsvelden. Colloquiumdag (19 jmi 1985) Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Fysische Afdeling (nota FA 8506) in sanenwerking met Overleggroep Transportverschijnselen van de Raad van (kierleg voor het fysischoceanografisch onderzoek van de Noordee (Tevens afzonderlijk als nota FA 8505, RWS, WW, Fys. Afd.), Weidemann, H. (editor), The ICES diffusion experiment RHENO Cnnseil International pour l'mploration de la Mer, Charlottenlund Slot, Danemarkt Rapports et Procès Verbaux des Réunions, vol. 163, 1973.

12 Abb.20.2 Traneport wad DiffuBiOri nach Honta-Culo-Varrihrrn.UB konntmtar Quellr bei H2-Oezeit und 14 D/.OC Hocd-Nast-Wind Uber dar Norâmee in 20 Perioden P-O,Q-2 Figuur 1: Overgenomen uit lit. 9

13 - 16- v X = a cos (% + $x) 1 Isotrope geval (&=I) \ /' Figuur 4a Figuur 2 V.. Y v X = a sin (y + $.) cos (3 v Y = -E a cos (y t Qx) sin(% + $y) t Qy) Isotrope geval (E-i) van lit. 10) C L. f I * - -.._CL c a Figuur 3

14

15 Figuur 6 Snelheidsveld bestaat uit 6 komponenten van de vorm aangegeven in figuur 2. "Doorgaande" banen gearceerd

16 : * f.. a... O O O - 1 r rtiotwt to z tddy stzi rorqi FIGURE 19. Reruli of compuisiion (288 iime sieps) 01 spread of Iûûû parlicles in a field given by six icims of ihe iorm (Epuaiion 35). Eddy sim indicaied on scalc. Addiiional random sieps are smaller than smallesi eddies. Resuliing disiiibuiion (heavy linc) is non-gaussian; 2 = cenler of mass. Figuur 7 Overgenomen uit lit. 1

diffusiemechanismen in leidingen, kanalen, rivieren, estuaria en randzeeën (stromingen zonder dichtheidseffekten )

diffusiemechanismen in leidingen, kanalen, rivieren, estuaria en randzeeën (stromingen zonder dichtheidseffekten ) diffusiemechanismen in leidingen, kanalen, rivieren, estuaria en randzeeën (stromingen zonder dichtheidseffekten ) G.A.L. Delvigne en M. Karelse verslag literatuuronderzoek R895-2 Inni 11111, 11! _ AIIu

Nadere informatie

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0. 3. THEORIE VAN HET VLIEGEN 3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.4 Het gewicht 7 3.1 AËRODYNAMICA-I: LUCHT

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES

GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES DOOR J. M. BURGERS, R. N. J. SAAL en C. B. BIEZENO VERHANDELINGEN DER NEDERLANDSCHE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. AFDEELING NATUURKUNDE EERSTE SECTIE. DEEL

Nadere informatie

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding 190 5 Stromingsleer 5.1 Inleiding In hoofdstuk 1 zijn balansen geïntroduceerd; deze bleken daar, en ook later in de volgende hoofdstukken, uitermate handig bij het oplossen van allerlei transportproblemen.

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN LETSELVOORSPELLEND MODEL

MOGELIJKHEDEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN LETSELVOORSPELLEND MODEL MOGELIJKHEDEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN LETSELVOORSPELLEND MODEL R-87-34 Ir. T. Heijer, V. Kars & G.C. Ederveen Leidschendam, 1987 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2- -3-

Nadere informatie

Inleiding tot de Theoretische Stromingsleer

Inleiding tot de Theoretische Stromingsleer Inleiding tot de Theoretische Stromingsleer Ch.G. van Weert Instituut voor Theoretische Fysica alckenierstraat 65 1018 XE Amsterdam COLLEGEJAAR 1990/1991 Literatuur A.L. Fetter en J.D. Walecka, Theoretical

Nadere informatie

J.W. van Holten. Kosmologie een geschiedenis van licht en donker

J.W. van Holten. Kosmologie een geschiedenis van licht en donker J.W. van Holten Kosmologie een geschiedenis van licht en donker Kosmologie een geschiedenis van licht en donker J.W. van Holten Colophon Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica National Institute

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52 Inhoud leereenheid 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen Introductie 17 Leerkern 18 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen 18 1.1 Softwareontwikkeling 18 1.2 Wat is een goed programma? 24 1.3 Objectkeuze 28 2 UML-diagrammen

Nadere informatie

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij Het getij, de beweging van eb en vloed in de zee. Dit is een verschijnsel dat door iedereen die ooit aan de kust is geweest wel eens is gezien. Regelmatig komt het water

Nadere informatie

Digitale signaalverwerking van het EEG

Digitale signaalverwerking van het EEG Digitale signaalverwerking van het EEG ACHTERGRONDEN EN KLINISCHE TOEPASSINGEN Michel J.A.M. van PUTTEN & Kees J. STAM Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 Signaalanalyse in de KNF 2 3 Algemene signaalkenmerken

Nadere informatie

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P.

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P. Document van de Sectie Transport & Planning 1. Rapportnummer VK 2004.002 3. Titel rapport FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding 5. Uitvoerend instituut Technische Universiteit Delft, Afdeling Transport & Planning

Nadere informatie

De kern van de economie

De kern van de economie De kern van de economie A. Heertje bron. Stenfert Kroese, Leiden 1962. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heer039kern01_01/colofon.htm 2008 dbnl / A. Heertje 1 I. Grondbegrippen 1. Doel

Nadere informatie

jaargang 15 / november 1975 wiskundetijdschrift voor jongeren wolters-noordhoff verschijnt 5 x per schooljaar ras Pytha [0

jaargang 15 / november 1975 wiskundetijdschrift voor jongeren wolters-noordhoff verschijnt 5 x per schooljaar ras Pytha [0 jaargang 15 / november 1975 wiskundetijdschrift voor jongeren wolters-noordhoff Pytha [0 verschijnt 5 x per schooljaar ras Deze figuur is getekend door een tekenmachine gestuurd door een computer. De opdracht

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

Turbulente. Overzichtsartikel

Turbulente. Overzichtsartikel 216 NAW 5/3 nr. 3 september 2002 Turbulente menging Bernard Geurts Bernard Geurts Faculteit der Toegepaste Wiskunde, Universiteit Twente Postbus 217, 7500 AE Enschede b.j.geurts@math.utwente.nl Overzichtsartikel

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen 3 de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD 32 FILOSOFIE VAN DE TIJD 1.de tijd staat niet stil filosofie van de tijd - tijd is beweging? - 2 opvattingen

Nadere informatie

Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica

Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica Hogeschool Rotterdam Instituut voor Engineering and Applied Science Studierichting Autotechniek Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica Auteur:, gereed studiejaar 01-013 6 november 01 studiejaar

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ. Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014)

Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ. Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) Experts in Technisch Rekenwerk Postbus 260 2600 AG DELFT tel. 015-285 0125 fax. 015-285 0126 vortech@vortech.nl Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ Technisch Rapport TR01-06 versie

Nadere informatie

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 J.M. de Kok 1201609-000 Deltares, 2010

Nadere informatie

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER R- 90-3 Dr.ir. D.A. Schreuder Leidschendam, 1990 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2-

Nadere informatie

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen ALGEMENE STATISTIEK A.W. van der Vaart en anderen VOORWOORD Dit collegedictaat omvat de stof van het college Algemene Statistiek, zowel de versie voor Econometrie en Wiskunde studenten, als de versie voor

Nadere informatie

Vortex-excitatie trillingen getemd

Vortex-excitatie trillingen getemd Werkspoorbrug, Utrecht (2) Vortex-excitatie trillingen getemd Tijdens de hevige najaarswinden van 22 bleek dat er ernstige trillingen optraden in de diagonalen van de net ingevaren Werkspoorbrug bij Utrecht.

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze Inhoud hoofdstuk 2 Programmeren met herhaling en keuze Introductie Leerkern 1 Algoritmen 2 Variabelen en toekenning 2.1 Variabelen en waarden 2.2 Toekenningen en uitdrukkingen 2.3 Variabelen in JavaLogo

Nadere informatie