BIM. Draaiboek workshop managers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIM. Draaiboek workshop managers"

Transcriptie

1 BIM Draaiboek workshop managers Hoofddoel 1. Managers motiveren en in beweging brengen voor het gebruiken van BIM 2. Handreikingen bieden om een succesvolle veranderaanpak te kunnen ontwikkelen voor de implementatie van BIM. Afgeleide doelen: het persoonlijk doorleven van de andere werkwijze en de daarbij gewenste gedragsverandering, het ervaren van weerstanden en terugval in oude patronen het zien van implementatierisico s en ontwerpen van maatregelen (interventies) ter reductie van de effecten ervan het vormgeven van een aanzet tot een eerste implementatieplan op hoofdlijnen Doelstellingen van de opdrachtgevers 1. wat moet er gebeurd zijn als we de deur uitlopen 2. wat gaan we concreet doen 1

2 Programma-opzet 9.00 uur Ontvangst met koffie etc 9.15 uur uur Opening, kennismaking, toelichting programma, doelstellingen opdrachtgever en workshoporganisatie 9.45 uur uur Toelichting op de centrale praktijkcasus uur uur De traditie: de vertrouwde werkwijze Simulaties uitvoeren Doel: deelnemers in hun oude patronen en werkwijzen vastzetten Werkvorm: in groepen van 4 à 5 een simulatie uitvoeren van twee projectvergaderingen die direct betrekking hebben op de praktijkcasus. Casusbehandeling volgens de traditionele werkwijzen Rollen benoemen Programmering projectbijeenkomsten o Projectbijeenkomst 1 o Vergaderschema o Doel van de vergadering o Agenda o Projectbijeenkomst 2 o Vergaderschema o Doel van de vergadering o Agenda Beschrijving rollen Interventies en beoogde effecten vastleggen Punten van observatie tijdens simulaties expliciet maken 1 De wijze waarop de projectsturing wordt uitgevoerd: verantwoordelijkheden, werkwijze en resultaat 2 Waarop is de omgang en het ervaren gedrag (samenwerking, macht, etc) tussen stakeholders in het krachtenveld gebaseerd. Wat zien we gebeuren is de samenwerking 3 Wat is het informatieniveau van de deelnemers en waarop baseren zij beslissingen 2

3 4 Wat kenmerkt de casus, is dit traditioneel (representatief) te noemen uur uur De traditionele werkwijze: de analyse Doel: de routine wat betreft werkwijze en gedrag scherp in kaart brengen Werkvorm: Analyse per simulatiegroep, begeleid door werkgroep BIM Punten van analyse Wat zijn de ervaringen van de partijen, wat viel op, had het anders en beter gekund? Wat zijn de ervaringen van de deelnemers? Was het project herkenbaar? uur uur De traditionele werkwijze: het resultaat Plenair de resultaten van de groepssimulaties samenvoegen, gecompleteerd met de observaties en getoetst aan de doelstellingen opdrachtgever uur uur Uitleg over BIM in 3 stappen 1 korte introductie en karakterisering van de methodiek en het wenkend perspectief voor de organisatie. Het gaat hier om een toelichting op de rollen, verantwoordelijkheden, procesintegratie en de kernpunten van BIM ( 10 min) Deze zijn: - In een project werkt u samen ( samen optrekken ) in een netwerk zonder machtsverhoudingen - U dient het proces te organiseren door rollen te onderscheiden en aan rollen verantwoordelijkheden toe te kennen in termen van communicatieprocedures en informatieoverdracht - Rollen dienen samen te werken op basis van een klant-/leveranciersverhouding - U dient de verantwoordelijkheid voor het beheer van de informatie van het project en het bouwwerk (het virtuele bouwwerk) te beleggen bij één rol. Het wenkend perspectief: - Alle informatie toegankelijk in één bouwwerkinformatiesysteem - Integratie van alle vakdisciplines en alle ontwerpaspecten/invloedsfactoren - Een doelgericht proces: functionele eisen gekoppeld aan objecten en 3Dtoetsing - Expliciet werken en traceerbaarheid: wie heeft wat besloten, op welk moment en om welke reden. 2 uit de praktijkcasus van de dag wordt een onderdeel uitgelicht welke met behulp van BIM wordt uitgewerkt. Het benoemen van de rollen en de uit te voeren opdracht worden in deze stap uitgelegd. (10 min) 3 in deze stap wordt de casusopdracht volgens de werkwijze BIM op interactieve wijze met de groep uitgevoerd. Doel: Het resultaat is dat de groep spelenderwijs kennis maakt met BIM. Het levert tevens een handleiding (receptuur) op waarmee de opdracht in het middagprogramma kan worden ondersteund. (30 tot 40 min) Werkvorm: De presentator (Henk) neemt de rol op zich van bouwwerkregisseur en de groep wordt verdeeld over de andere gekozen rollen. 3

4 De stappen 3a, 3b en 3c worden uitgelegd. Bij stap 3d wordt op interactieve wijze de opdrachtuitvoering ter hand genomen en steeds wordt een transitie door de bouwerkregisseur afgesloten zodat de regie expliciet bij de presentator blijft liggen. De 3D-review wordt als projectbijeenkomst gesimuleerd. De resultaten zijn voorbereid en kunnen door de bouwwerkregisseur getoond worden (dit vereist de aanmaak van enkele modellen). 3a De casus wordt toegelicht. Opdracht is om een voorontwerp te maken van een fietstunnel onder het spoor nabij de Molendijk in Rijssen, één en ander passend in het programma van eisen. 3b De organisatie wordt opgezet. Movares verzorgt het voorontwerp in opdracht van ProRail. Movares stelt een bouwwerkregisseur aan die verantwoordelijk wordt voor de organisatie en uitvoering van de opdracht. De bouwwerkregisseur creëert een samenwerking bestaande uit de volgende rollen: - Bouwwerkregisseur - System engineer - Omgeving engineer - Wegontwerper - Constructie ontwerper - Adviseur verkeerstechniek - Adviseur constructies - Adviseur ruimtelijke coördinatie - Opdrachtgever - Adviseur Gemeentelijke coördinatie 3c De informatie-organisatie wordt opgezet. De Bouwwerkregisseur initialiseert een bouwwerkinformatiesysteem. Daarin wordt een basisinformatiestructuur opgezet, bestaande uit: - Eisen - Bouwwerkdecompositie o Spoor o Wegen o Constructies o Terrein o Kabels en Leidingen - Omgeving o Terrein o Bebouwing o Kabels en leidingen Voor iedere uitvoerende rol wordt een informatieleverings-specificatie klaargezet. Deze specificatie is tweezijdig en omschrijft nauwkeurig: - Welke gegevens te leveren (scope en inhoud) - Hoe te leveren (vorm) - Op welke moment te leveren (tijd). 3d Uitvoering van het voorontwerp. De Bouwwerkregisseur zet het proces in werking: gezamenlijk te nemen stappen: - Verzoek aan de System engineer om de eisen en objectstructuur voor bouwwerk en omgeving aan te leveren. Wordt geleverd. - De bouwwerkregisseur stelt voor iedere eis vast volgens welke methode en door welke rol de verificatie uitgevoerd moet worden 4

5 - Verzoek aan de Omgeving engineer om voor de locatie en directe omgeving de informatiemodellen aan te leveren m.b.t. voor het terrein, de bebouwing en Kabels en Leidingen. Wordt geleverd. - Verzoek aan de Wegontwerper om het alignement van het fietspad vast te leggen en aan te leveren. Wordt geleverd. - Verzoek aan de Constructie ontwerper om de hoofdlijnen van de fietstunnelconstructie, passend op het alignement, aan te leveren. Wordt geleverd. - Verzoek aan de Adviseur ruimtelijke coördinatie om het ontwerp te beoordelen. Wordt geleverd. Op grond van de ruimtelijke modellen constateert de adviseur een ernstig conflict met een nabij gelegen grote rioolleiding en adviseert om een andere locatie voor de tunnel te zoeken. Bijeenkomst onder leiding van de bouwwerkregisseur: - De Bouwwerkregisseur organiseert een 3d-review en nodigt alle rollen voor deze sessie uit. Tijdens de sessie wordt het 3D-model doorlopen en worden de knelpunten besproken. In goed overleg wordt een nieuwe ligging voor de tunnel gekozen. De conclusies van het overleg worden vastgelegd. NB werkvorm: klein team per rol, aan de hand meenemen door de agenda,elkrolgroepje heeft rolbeschrijving en opdrach (interventie of houdingt, rolgroepjes laten overleggen wat te doen, uitgevoerde acties per rol bespreken. Desgewenst met theorie toelichten. Afrondende stappen van bouwwerkregisseur - Op grond van de conclusies van de 3D-review worden door de Bouwwerkregisseur wijzigingsverzoeken gedaan aan de Wegontwerper en Constructieontwerper. De gewijzigde modellen worden geleverd. - De bouwwerkregisseur laat de verificaties uitvoeren door de Adviseur verkeerstechniek, Adviseur constructies en Adviseur ruimtelijke coördinatie. De adviseurs leveren een positief advies. 3e Oplevering van het voorontwerp. De Bouwwerkregisseur sluit de baseline voorontwerp en levert het complete model, inclusief verificatie-informatie, op aan de opdrachtgever. 4 Evaluatie. Terugkoppelen op punten van wenkend perspectief; wat viel op, wat ging anders uur uur Lunch uur uur BIMmen in de praktijk Het (onder begeleiding) groepsgewijze uitvoeren (naspelen) van een BIM-simulatie van een ander onderdeel van de praktijkcasus volgens de BIM werkwijze. De gekozen rollen zijn in principe dezelfde als bij de uitleg. Het aantal simulatiegroepen komt overeen met het aantal deelnemers per rol in stap 3 van de interactieve uitleg. NB De ervaring heeft geleerd dat het kennismaken met en het doen binnen een afgebakende opdracht al ingewikkeld genoeg is. De theorie van het BIMmen laten we vooralsnog op de achtergrond. Ook hier: Rollen benoemen 5

6 Programmering projectbijeenkomsten Beschrijving rollen Interventies en beoogde effecten vastleggen Punten van observatie tijdens simulaties expliciet maken uur uur BIMmen: de analyse en het resultaat Doel: het kenmerkende van het BIMmen in beeld brengen Werkvorm: analyse per simulatiegroep Inhoud en resultaat: 1 wat gaat er anders, wat is er geleerd, hoe wordt dit ervaren, wat zijn de voor- nadelen? 2 welke patronen blijven herkenbaar, welke weerstanden lijken een rol te spelen. 3 wat zien we bij de samenwerkingsrelaties, machtposities in het krachtenveld 4 Hoe zit het met de voordelen wat betreft Kwaliteit, Geld (budgettten) en Tijd (planning), zijn edze expliciet aan te geven? 5 samenvatting van de belangrijkste bevindingen/conclusies Plenair de resultaten van de simulatiegroepen besproken en samengevoegd, gecompleteerd met de observaties tot een eindresultaat uur uur Korte pauze uur uur BIMmen in de eigen organisatie, een verkenning Doelen: het vaststellen van de betekenis voor de eigen organisatie het formuleren van een BIM-visie het opstellen van een eerste implementatieaanpak Werkvorm 1: discussie in subgroepjes van 3 à 4 personen Inhoud en resultaat: 1 het vastleggen van de waarden en bedrijfsnormen, de andere manier van kijken naar projecten, de verschuiving van de rollen en verantwoordelijkheden. 2 het vastleggen van te verwachten weerstanden, gedragsrepertoir, machtsuitoefening, de terugval in oude patronen en opvoedingsregels etc 3 een eerste hoofdlijn voor een implementatieplan bij Movares opstellen: BIMmen, de toekomstvisie de opdracht: breng je eigen organisatie(onderdeel) van A >>>>>> BIMmen de verantwoordelijkheden van de managers bij de implementatie de bedrijfsrisico s bij de inplementatie de te volgen aanpak: hoe gaan we werkwijze, invulling van rollen, houding en gedrag en motivatie realiseren uur uur BIMmen: hoe implementeren in de organisatie Werkvorm 2: plenair uitwisseling resultaten van de subgroepjes Inhoud: subgroepen presenteren hun resultaten plenair komen tot een eerste aanzet tot een visie over BIMmen (mogelijk) opstellen van een eerste implemenmtatiestrategie 6

7 concrete afspraken uur uur Terugblik op de dag uur Afscheid met een drankje 7

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Handleiding. Workshop Visieversneller Online Variant

Handleiding. Workshop Visieversneller Online Variant Handleiding Workshop Visieversneller Online Variant Handleiding Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Stappenplan:... 5 Algemene informatie over workshops... 7 De workshopbegeleider... 8 Voorbereiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID Deze keuzewijzer Evenementenveiligheid helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema s in de keuzewijzer

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Regionale uitvoering Bbz. Blauwdruk voor het maken van een veranderplan

Regionale uitvoering Bbz. Blauwdruk voor het maken van een veranderplan Regionale uitvoering Bbz Blauwdruk voor het maken van een veranderplan Inhoudsopgave 1 Introductie 1 2 Samenvatting Stappen in het veranderplan 2 3 Noodzaak van de verandering 3 4 Reikwijdte en het verandervermogen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Adviesrapport Case Generatieconflict

Adviesrapport Case Generatieconflict Adviesrapport Case Generatieconflict 20-april-2012 Hogeschool NCOI HBO-Managementvaardigheden Module Inspirerend leidinggeven F. van Walraven Case Generatieconflict U bent sinds een half jaar manager van

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

1. Business Proces Modeling

1. Business Proces Modeling 1. 1.1. Inleiding Doel Een eerste onderdeel in ERP en Kwaliteitsmaatregelen is. Deze discipline is vooral van belang om de context te beschrijven waarbinnen en waartoe (met welk doel) de verandering (de

Nadere informatie