sectorplannen Leidraad voor sociale partners Iedereen een aanvullend pensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sectorplannen Leidraad voor sociale partners Iedereen een aanvullend pensioen"

Transcriptie

1 De sectorplannen Leidraad voor sociale partners Iedereen een aanvullend pensioen

2 2 Waarop moeten de sociale partners letten bij de opstart of de uitbouw van sectorplannen? Deze brochure geeft het antwoord.

3 3 Het WAP-effect Het wettelijk pensioen is en moet ook in de toekomst de hoeksteen blijven van het Belgische pensioenstelsel. Toch zal het wettelijk pensioen alleen niet meer volstaan om de levensstandaard van gepensioneerden op peil te houden. Een aanvulling op het wettelijk pensioen is dus noodzakelijk om toekomstige gepensioneerden hun levenspeil te laten behouden. De Wet op de Aanvullende Pensioenen (kortweg WAP) is in 2004 in voege getreden. Zij effende het pad voor een brede democratisering van de aanvullende beroepspensioenen of de zogenaamde tweede pensioenpijler. Via de sectorplannen kunnen de sociale partners een belangrijke impuls geven aan de verdere veralgemening van die aanvullende pensioenen. De WAP heeft alvast haar effect niet gemist: in 2004 bouwde amper 40% van de werknemers een beroepspensioen op, in 2011 is dat aantal tot zo n 75% opgelopen. De toename is nog sterker bij de arbeiders: vóór 2004 was amper 20% van de arbeiders aangesloten bij een tweede pijlerplan, vandaag dankzij de invoering van sectorplannen zo n 65% Aantal werknemers gedekt door een aanvullend sectorpensioen Bron: FOD WASO

4 4 Enkele sprekende cijfers Begin 2011 zijn er 38 sectorplannen in België. Samen goed voor ongeveer 1 miljoen werknemers waarvan ruim driekwart arbeiders. Er bestaat een grote verscheidenheid onder de betrokken sectoren met een pensioenplan, zowel qua type activiteiten als qua omvang. Een aantal sectoren zonder plan overwegen momenteel dat voorbeeld te volgen. Het aantal sectorplannen zal dan ook verder toenemen. Van alle sectorplannen koos meer dan twee derde voor een groepsverzekering terwijl de overige beheerd worden via een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP), hierna pensioenfonds genoemd. Het overgrote deel van de huidige sectorplannen (32 van de 38) werd ingevoerd vanaf 2004, jaar van het in voege treden van de WAP. De recent opgestarte sectorplannen voorzien bijna allemaal in een bijdragevoet die schommelt tussen de 0,4 en 2% van het brutoloon die in de daaropvolgende jaren in heel wat sectoren stap voor stap opgetrokken wordt. Dit blijkt uit de grafiek hieronder: hoe langer het sectorplan al loopt, hoe hoger de bijdragevoet vandaag is. Sectorplannen die bij voorbeeld meer dan 6 jaren lopen, hebben hun oorspronkelijke bijdragevoet inmiddels al opgetrokken tot een huidige bijdragevoet van gemiddeld 1,8%, hetgeen (nog) niet het geval is voor de recente sectorplannen. 2,00 1,80 Huidige bijdragevoet in functie van opstartjaar sectorplan Gemiddelde bijdragevoet vandaag 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 < Jaar van opstart sectorplan

5 5 Welk pensioeninkomen nastreven? Een sectorplan wil werknemers bij pensionering een extra inkomen verschaffen: dat beschermt hun levenspeil voor later. Onderstaande tabel of simulatie maakt duidelijk hoeveel het geschatte extra pensioeninkomen bedraagt, uitgedrukt als percentage van het laatste loon vóór pensionering (dit wordt ook vervangingsratio genoemd). Stel bijvoorbeeld een werknemer voor wie vanaf 25-jarige leeftijd jaarlijks een bijdrage van 0,5% van zijn loon gestort wordt waarbij deze bijdrage elke twee jaar met 0,2% opgetrokken wordt. Met deze bijdrage bouwt hij na een volledige carrière een extra pensioenrente op van 6,20% van het laatste loon, loon dat doorheen de carrière van de werknemer toegenomen is. Simulatie aanvullende pensioenrente vanaf 65 (uitgedrukt als % van laatste loon) storting pensioenbijdragen vanaf leeftijd = 25 leeftijd = 45 0,50% 6,20% 1,81% bijdragevoet bij opstart die elke 2 jaar met 0,2% opgetrokken wordt 1,00% 7,49% 2,45% 1,50% 8,78% 3,10% 2,00% 10,08% 3,75% Een aanvullend pensioen invoeren hoeft voor een sector geen onoverkomelijke financiële belasting te betekenen. Een sectorplan kan met een beperkte (patronale) bijdragevoet starten en deze bijdragevoet in het licht van toekomstige sectorale onderhandelingen stap voor stap optrekken. Verder kan er eventueel ook in een bijdrage vanwege de werknemer voorzien worden. Zo dragen werkgevers en werknemers bij tot een adequaat pensioeninkomen.

6 6 Een sectorplan opstarten De sociale partners geven in het paritair comité of subcomité het startschot voor de invoering van een pensioenplan. Zij beslissen in onderling overleg de principes en modaliteiten van de sectorale pensioentoezegging die vastgelegd wordt in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). De sociale partners maken hierbij een aantal belangrijke keuzes. Wie is de inrichter? De inrichter zal een paritair samengestelde rechtspersoon zijn. De sociale partners beslissen vrij bij CAO of zij hiervoor een Fonds voor Bestaanszekerheid, een VZW of een ander orgaan aanduiden. Welke werknemers? De sector bepaalt in de CAO voor welke categorie van werknemers uit de sector het plan geldt. Welke werkgevers? In principe zijn alle werkgevers uit de betreffende sector onderworpen aan dit sectorplan. Hierop kunnen een aantal uitzonderingen gelden. Zo kan men in de CAO bepalen dat bepaalde werkgevers niet onder het sectorplan vallen; in welke mate de mogelijkheid geboden wordt aan werkgevers om in plaats van het sectorplan zelf binnen hun onderneming een eigen pensioenplan te hebben of op te starten waarvan de voordelen minstens gelijkwaardig zijn aan de voordelen die in het sectorplan opgenomen zijn en waarbij de werkgever zelf de pensioeninstelling kiest die dit plan beheert. Welke pensioeninstelling beheert het plan? De wet schrijft voor dat sectorale pensioenplannen extern dus niet door de werkgever/sector zelf beheerd worden via een systeem van gekapitaliseerde pensioenopbouw. De inrichter (zie hoger) duidt in de CAO een pensioeninstelling aan die het sectorplan zal beheren. Hierbij heeft hij de keuze tussen een groepsverzekeraar en een pensioenfonds. Welk type sectorplan: een gewoon of sociaal plan? Een sector kan voor zijn sectorplan kiezen tussen een gewoon of een sociaal plan. Een sociaal plan zal naast het pensioenluik ook een luik met solidariteitsprestaties * aanbieden waar jaarlijks minstens 4,4% van de pensioenbijdragen (jaarlijks te betalen premies) aan besteed wordt. In dat geval en voor zover er voldaan is aan een aantal bijkomende voorwaarden vervalt de premietaks van 4,4% op de pensioenbijdragen. * Solidariteitsprestaties zijn een aantal solidaire voordelen zoals bij voorbeeld: - doorbetalen van de pensioenpremie in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid; - een uitkering onder de vorm van rente bij permanente arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte of overlijden.

7 7 Welke voordelen aanbieden? Een sectoraal pensioenplan voorziet altijd een pensioenuitkering. In de praktijk wordt ongeveer bij alle sectortoezeggingen een vaste bijdrage, bijvoorbeeld een percentage van het brutosalaris, als pensioenbijdrage (jaarlijks te betalen premie) gestort. Die inleg brengt dan een extra rendement op tot pensionering. De CAO legt de hoogte van de bijdragevoet vast. Naast een pensioendekking kan een sectorplan ook andere voordelen bevatten, zoals bij voorbeeld: de uitbetaling van een bepaald kapitaal bij overlijden, doorbetalen van de premie voor het pensioenluik tijdens periodes van ziekte, arbeidsongeschiktheid, een hospitalisatieverzekering, een gewaarborgd inkomen, Permanente dialoog Zowel bij de opstart als tijdens de werking van het sectorplan staan sociale partners en pensioeninstelling in contact met elkaar. Bij een pensioenfonds vindt dit overleg plaats in de schoot van de Raad van Bestuur die paritair samengesteld is. Als het sectorplan voor een groepsverzekeraar gekozen heeft, vindt het overleg plaats via het toezichtscomité waarin de sociale partners zetelen. In de CAO en/of de beheersovereenkomst met de verzekeraar legt de inrichter vast hoe de dialoog tussen toezichtscomité en verzekeraar in de praktijk zal verlopen: welke informatie wordt aan dit comité overgemaakt, voor welke zaken zal dit comité advies geven, Een zeer soepele formule die zich naar de wensen van de sociale partners schikt. Inhoud CAO sectorplan: inrichter toepassingsgebied aansluitingsvoorwaarden aard van dekkingen en voordelen gewoon of sociaal sectorplan startdatum pensioenreglement en eventueel solidariteitsreglement regels voor financiering formaliteiten rond het overleg tussen pensioeninstelling en de sociale partners Wat bij overlijden? Bijna alle sectorplannen voorzien naast een pensioenuitkering ook in een minimale overlijdensdekking. Hierbij wordt de filosofie van een spaarrekening gevolgd: de gestorte bijdragen worden opgerent aan een bepaalde rentevoet. Wanneer de werknemer zou overlijden vóór pensionering ontvangen de begunstigden de reserve die op dat ogenblik gespaard is. De sociale partners kunnen uiteraard ook voor een hogere overlijdensprestatie kiezen.

8 8 Een sectorplan beheren De inrichter zal - in overleg met de pensioeninstelling - vastleggen wie de beheerstaken uitvoert. Hij heeft een grote keuzevrijheid die varieert van het maximaal in eigen handen houden van dit beheer, het gedeeltelijk uitbesteden van een aantal opdrachten tot het maximaal uitbesteden van alle beheerstaken. Het beheer omvat: invoeren van de administratieve gegevens; berekenen van de jaar na jaar verworven pensioenrechten; nakomen van communicatieverplichtingen ten opzichte van aangeslotenen (onder andere opstellen en versturen van jaarlijkse pensioenfiche); uitbetalingen verrichten; opvolgen van de aangeslotenen die uit dienst getreden zijn; rapporteren aan de toezichthouder: de Nationale Bank en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, kortweg FSMA, de vroegere CBFA; opstellen van jaarlijks beheersverslag; de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van pensioenbijdragen controleren (dit is de zogenaamde 80%-controle die voorziet dat het wettelijk en aanvullend pensioen samen niet meer dan 80% van de laatste bezoldiging bedragen). Als de keuze er in bestaat om (een deel van) de beheerstaken uit te besteden ligt het voor de hand om een beroep te doen op een groepsverzekeraar. Groepsverzekeraars bieden immers een volledige dienstverlening. Efficiënte en eenvoudige administratie Wie het beheer toevertrouwt aan een verzekeraar geniet van de bestaande infrastructuur van deze verzekeraar. De sector profiteert hierbij van schaalvoordelen omdat vaak meerdere inrichters van pensioenplannen een beroep doen op dezelfde verzekeraar/ infrastructuur. Verder staan groepsverzekeraars in voor de dagelijkse opvolging van het sectorplan (bv. uitbetaling van de pensioen- en/of overlijdenskapitalen aan de begunstigden) en kunnen ze indien gewenst ook instaan of helpen bij de communicatie naar de aangeslotenen (bv. jaarlijkse pensioenfiche).

9 9 Brede ondersteuning Groepsverzekeraars hebben een ruime know-how opgebouwd op het vlak van aanvullende pensioenen. Zij bieden een brede ondersteuning op alle vlakken: actuarieel, fiscaal, juridisch, boekhoudkundig, informaticatechnisch, Zo kan de verzekeraar de sector helpen bij het opstellen van het pensioenreglement, volgt hij iedere wetswijziging op de voet en staat hij in voor de rapportering aan de FSMA en de Nationale Bank en indien gewenst voor het overmaken van gegevens aan de databank aanvullende pensioenen. Een vlotte en geautomatiseerde uitvoering de administratieve gegevens van de aangeslotenen (bv. loon- en arbeidsgegevens, basisgegevens over werkgevers, ) worden up to date gehouden door het elektronische netwerk van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ) te gebruiken. De sector kiest zelf de manier waarop deze gegevens vanuit het netwerk bij de pensioeninstelling komen en zijn eventuele rol hierin: - ofwel laadt de pensioeninstelling deze gegevens zelf op via het KSZ-netwerk; - ofwel laadt de sector deze gegevens op en maakt ze deze over aan de pensioeninstelling; - ofwel worden de gegevens opgevraagd via de VSI (Vereniging voor Sectorale Instellingen) en overgemaakt aan de pensioeninstelling. de sector kan voor de inning van de bijdragen die werkgevers verschuldigd zijn op geautomatiseerde wijze een beroep doen op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Databank aanvullende pensioenen Vanaf 2011 houdt een centrale overheidsdatabank aanvullende pensioenen een overzicht bij van de belangrijkste gegevens van de aanvullende pensioenplannen uit de tweede pijler. Verscheidene gegevens met betrekking tot pensioenplannen (overzicht opgebouwde pensioenrechten, uitbetalingen, betaalde bijdragen, ) moeten continu aan deze databank overgemaakt worden. Een sector mag de communicatie van gegevens aan deze databank in eigen beheer houden of juist uitbesteden.

10 1 0 Financieel beleid De WAP legt voor de pensioenbijdragen betaald door een sector een minimaal rendement op van 3,25%. Het financiële risico zelf dragen of zich hiervoor indekken? Dat is één van de belangrijkste keuzes die de sector moet maken. De sector staat zelf in voor het financiële risico Wanneer de sector dit financiële risico zelf wil dragen, engageert de pensioeninstelling er zich enkel toe om de pensioenbijdragen zo goed mogelijk te beleggen zonder dat enig resultaat gewaarborgd is (we spreken van een middelenverbintenis). Over het algemeen is de pensioeninstelling in dit geval een pensioenfonds maar desgewenst kan het ook een groepsverzekeraar zijn. Het uiteindelijke rendement van de pensioenbijdragen is afhankelijk van de beleggingen van het pensioenfonds. Keerzijde van de medaille: in deze constructie blijft de sector volledig blootgesteld aan het beleggingsrisico. Als de rendementen onvoldoende zijn, zal de sector verplicht zijn bijstortingen te verrichten om de rechten van de werknemers te garanderen. Verder draait de gehele sector op voor de tekorten in geval een of meerdere werkgevers failliet gaan. De sector draagt het financiële risico over De sector kan het financiële risico anderzijds indekken via een pensioeninstelling die een bepaald resultaat op de gestorte pensioenbijdragen waarborgt (we spreken dan van een resultaatsverbintenis). De pensioeninstelling is in dit geval bijna altijd een groepsverzekeraar. In de praktijk waarborgt de groepsverzekeraar een bepaalde intrestvoet op de gestorte bijdragen, waar bovenop jaarlijks nog een extra rendement (winstdeelname) toegekend kan worden in functie van de beleggingsopbrengsten van de verzekeraar. Het beleggingsbeleid, dat erop gericht is om op elk ogenblik het gewaarborgde rendement te kunnen opbrengen, wordt bepaald door de verzekeraar, desgevallend in samenspraak met de sector. Kiezen tussen deze opties betekent voor de betrokken sector een keuze tussen een pensioenfonds en een groepsverzekeraar. In België hanteren vrijwel alle pensioenfondsen een middelenverbintenis, waarbij geen rendement gewaarborgd wordt. Groepsverzekeraars bieden een keuze tussen een middelenverbintenis of een resultaatsverbintenis. Het overzicht hiernaast schetst de verschillende keuzemogelijkheden die op de verzekeringsmarkt beschikbaar zijn. De meeste sectorplannen die sinds 2004 het daglicht zagen, kozen voor de zekerheid van een resultaatsverbintenis, namelijk een gewaarborgd rendement bij een groepsverzekeraar.

11 1 1 Welke investeringskeuzes biedt de verzekeringsmarkt? Resultaatsverbintenis (waarbij de verzekeraar het behoud van de inleg alsook een vast rendement waarborgt). In het verzekeringsjargon heet dit een tak 21-verzekering. 1. Algemeen Fonds Pensioengelden worden samen met de reserves van andere levensverzekeringen belegd. De verzekeraar voert autonoom zijn beleggingsbeleid en gaat voor een veilige beleggingsmix om de gewaarborgde rendementen te behalen. Middelenverbintenis (noch het behoud van inleg, noch een vast rendement zijn gewaarborgd). In het verzekeringsjargon heet dit een tak 23-verzekering. De pensioengelden komen in een investeringsfonds waarvan de beleggingspolitiek in samenspraak met de betrokken sector wordt vastgelegd. Dit is volledig vergelijkbaar met de werkwijze bij een pensioenfonds 2. Afgezonderd fonds De pensioengelden van het sectorplan komen in een fonds dat los staat van de overige beleggingen van de verzekeraar. De groepsverzekeraar legt - in samenspraak met de sector - de beleggingspolitiek met betrekking tot die pensioenbijdragen vast. 3. KB69-fonds De pensioengelden worden beheerd samen met de middelen van andere pensioenplannen die in zulk KB69-fonds ingestapt zijn. Een KB69-fonds voldoet aan een aantal specifieke vereisten die wettelijk vastgelegd zijn.

12 1 2 Veiligheid van de pensioentoezegging en solvabiliteit Zekerheid en veiligheid spelen een belangrijke rol bij aanvullende pensioenen. Pensioenbeloften aan werknemers moeten voor 100% zeker zijn. Hiervoor is het belangrijk de verschillende risico s te onderkennen (in het bijzonder het beleggingsrisico) waaraan aanvullende pensioenen blootgesteld zijn. Het komt er op aan deze risico s op gepaste wijze in te dekken. Met een groepsverzekering draagt de verzekeraar het beleggingsrisico.

13 1 3 Volgende veiligheidsmechanismen spelen hierbij een rol. Aanvullende pensioenreserves (= de betaalde bijdragen) worden extern van de sector/ werkgever beheerd bij een pensioeninstelling (een pensioenfonds of een groepsverzekeraar). Zo zullen eventuele financiële problemen bij een werkgever geen impact hebben op de reeds opgebouwde pensioenreserves. De waarde van de beleggingen die de pensioeninstelling aanhoudt voor het sectorplan moet op elk ogenblik minstens gelijk zijn aan de opgebouwde pensioenrechten. Dit wordt periodiek door de FSMA/Nationale Bank gecontroleerd. De pensioeninstelling die de pensioenreserves beheert, kan al dan niet een bepaald rendement waarborgen op de gestorte pensioenbijdragen en -reserves. Een groepsverzekeraar verstrekt deze waarborg. Hierdoor komt het beleggingsrisico van de sector terecht bij de verzekeraar. In het andere geval (pensioenfonds) blijft het beleggingsrisico bij de betrokken sector (werkgever) liggen. Deze solvabiliteitsmarge wordt naargelang van het type verzekeraar op verschillende manieren opgebouwd. Als de verzekeraar aandeelhouders heeft, staan zij in voor het kapitaal dat nodig is voor deze solvabiliteitsmarge. De aandeelhouders krijgen hiervoor een vergoeding (onder de vorm van dividend en/of verhoging van het eigen vermogen). Als de verzekeraar zonder aandeelhouders werkt (dit is bijvoorbeeld het geval bij de zogenaamde gemeenschappelijke pensioenkassen die in de regel via een KB69-fonds werken), wordt de solvabiliteitsmarge intern door de instelling zelf opgebouwd. Met het oog op zekerheid is het belangrijk dat er bovendien een voldoende solvabiliteit aanwezig is die ervoor zorgt dat bij eventuele tegenslagen of onvoorziene omstandigheden de opgebouwde pensioenrechten (nog) steeds gedekt zijn door activa (beleggingen) en dus steeds nagekomen kunnen worden. De opbouw van deze solvabiliteit verschilt naargelang men voor een pensioeninstelling kiest die al dan niet een rendement waarborgt. Zo zijn verzekeraars wettelijk verplicht om een veiligheidsbuffer (solvabiliteitsmarge genaamd) aan te leggen. Deze buffer functioneert als extra bescherming bij eventuele tegenslagen en/of tekorten. Deze solvabiliteitsmarge, die onder periodiek toezicht van de Nationale Bank en FSMA staat, bedraagt bij verzekeraars gemiddeld meer dan het dubbele van wat wettelijk vereist is. Beleggingsmix levensverzekeraars (2010) Overige 7% Vastgoed / leningen 6% Deelnemingen 3% Aandelen 7% Obligaties 78%* (*) meer dan de helft zijn overheidsobligaties

14 1 4 Welke sectoren hebben al een pensioenplan? A - autobussen en autocars B - beheer gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden - beschutte en sociale werkplaatsen - betonindustrie - bewakings- en toezichtsdiensten - binnenscheepvaart - bouw - brandstoffen Oost-Vlaanderen D - diamantnijverheid en -handel - drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf E - elektriciens G - garagebedrijf - gas- en elektriciteitsbedrijf - gezins- en bejaardenhulp H - haven van Antwerpen - hout en stoffering I - internationale handel, vervoer en logistiek K - koetswerk L - landbouw M - metaal - metaalfabrikatennijverheid - metaalhandel N - notarisbedienden O - opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten S - scheikundige nijverheid - schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen - socioculturele sector - stads- en streekvervoer Brussels Gewest - stads- en streekvervoer Vlaams Gewest T - technische land- en tuinbouwwerken - terugwinning metalen - tuinbouwbedrijf V - vermakelijkheidsbedrijven - Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - vlasbereiding - voedingsnijverheid Z - zeevisserij (situatie begin 2011)

15 1 5 Samengevat: voordelen van de groepsverzekering De zekerheid en gemoedsrust van een gewaarborgd rendement, tenzij de sector expliciet kiest voor een formule waarbij de groepsverzekering gelinkt wordt met een beleggingsfonds (tak 23). Een permanente dialoog met de sociale partners, zowel bij de opstart van het sectorplan als bij het beheer (toezichtcomité, transparantieverslag, ). De expertise en deskundigheid, doorheen de jaren opgebouwd, op het vlak van aanvullende pensioenen. De ruimte om het beleggingsbeleid indien gewenst- in samenspraak met de sector af te spreken Een waaier van bijkomende verzekeringen voor risico s zoals overlijden en invaliditeit, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, arbeidsongevallen,. Een dienstverlening op maat van de sector: - aanwending van bestaande administratiediensten; - dagelijkse opvolging (uitbetalingen, berekening verworven rechten, rapportering FSMA/Nationale Bank, administratie uittreders, communicatie,...); - brede ondersteuning: actuarieel, fiscaal, juridisch, boekhoudkundig, informaticatechnisch, opvolging wetgeving, hulp bij opstellen pensioenreglement, overmaken van gevraagde gegevens aan databank aanvullende pensioenen,...

16 deuxpoints.be verantwoordelijke uitgever: W. Robyns: Leysstraat, Brussel - oktober 2011 Deze brochure is een initiatief van Huis der verzekering de Meeûssquare Brussel Tel

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02 Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie Paritair Subcomité 106.02 Voorwoord Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor iedere arbeider of arbeidster van de betonindustrie voorzien

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Doorlichting van de sectorale aanvullende pensioenstelsels

Doorlichting van de sectorale aanvullende pensioenstelsels 2O16 Doorlichting van de sectorale aanvullende pensioenstelsels FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Inhoud DEEL I: Inleiding...... 3 1. Waarom dit thema?... 3 2. Aflijning

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

Veralgemening van de 2de pijler in pensioen en hospitalisatieverzekering. AG Employee Benefits. Trust in expertise. Jean-Michel Kupper

Veralgemening van de 2de pijler in pensioen en hospitalisatieverzekering. AG Employee Benefits. Trust in expertise. Jean-Michel Kupper Jean-Michel Kupper Manager - Director AG Employee Benefits & Health Care Veralgemening van de 2de pijler in pensioen en hospitalisatieverzekering AG Employee Benefits Trust in expertise Auteur 02/04/2010

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220000 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Maaltijdcheques... 1 Eco-cheques... 3 Eindejaarspremie... 3 Pensioenpremie... 3 Vervoerskosten...

Nadere informatie

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden Jean-Michel Kupper Bestuurder Directeur AG Employee Benefits & HC De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden 1 29/04/2015 Agenda De uitdagingen van het wettelijke pensioen De uitdagingen van

Nadere informatie

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN De vergrijzing van de bevolking stelt de overheid voor een grote uitdaging. Binnen een smalle budgettaire marge komt het er op aan het inkomen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/137 BERAADSLAGING NR 09/075 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT

SOLIDARITEITSREGLEMENT Bijlage[b1][b2] 2 : SOLIDARITEITSREGLEMENT HOOFDSTUK 1 ALGEMEENHEDEN Sectie 1. DOEL EN VOORWERP VAN DE SOLIDARITEITSTOEZEGGING Het Solidariteitsreglement wordt opgemaakt in uitvoering van de collectieve

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.

Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. *** 1. Voorwerp 1.1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Informatiebrochure Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Brochure gemaakt in opdracht van de inrichter van het sectoraal aanvullend

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/046 BERAADSLAGING NR 11/032 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 15 de dato 7 december 2006 Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*)

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel

Sectoraal pensioenstelsel Sectoraal pensioenstelsel CAO van 15 maart 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de rendementsgarantie aanvullend pensioen.

Alles wat je moet weten over de rendementsgarantie aanvullend pensioen. e-doc Alles wat je moet weten over de rendementsgarantie aanvullend pensioen. 2 Een akkoord onder de sociale partners omtrent de rendementsgarantie voor de aanvullende pensioenen? 3 WAP DE WET OP DE AANVULLENDE

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden;

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden; BIJLAGE 3 AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE TECHNISCHE NOTA Hoe de gelijkwaardigheid van een aanvullend ondernemingspensioenstelsel met het aanvullend sectoraal pensioenstelsel chemie toetsen? 1. Berekenen van

Nadere informatie

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid 1.Voorwerp De pensioentoezegging heeft tot doel om een kapitaal samen te stellen dat aan de aangeslotene uitgekeerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/129 BERAADSLAGING NR 11/085 VAN 8 NOVEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WAT MOET U DOEN?... 3 Het aanvullend pensioen chemie... 3 Welke ondernemingen nemen deel aan het aanvullend pensioen chemie?... 3 Hoe moet

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Circulaire WAP nr. 7 over de regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité INHOUD

Bijlage 1 bij Circulaire WAP nr. 7 over de regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité INHOUD Toezicht op de pensioeninstellingen en de binnenlandse verzekeringsondernemingen Bijlage 1 bij Circulaire WAP nr. 7 over de regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité * In de tekst moeten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/147 BERAADSLAGING NR 11/095 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Ecocheques... 1 Hospitalisatieverzekering... 1 Aanvullend pensioen... 2 Premie bij pensionering... 4 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/116 BERAADSLAGING NR. 14/062 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/317 BERAADSLAGING NR. 12/095 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Programmawet van 27.12.2012: de bijzondere RSZ-bijdragen van 1,5% en van 8,86% betreffende de 2 de pijler Het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 publiceerde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/187 BERAADSLAGING NR 08/069 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220000 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Maaltijdcheques... 1 Eco-cheques... 3 Eindejaarspremie... 3 Vervoerskosten... 3 Werkkledij...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/004 BERAADSLAGING NR 11/003 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/132 BERAADSLAGING NR. 14/070 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

Welcome Plan Werkingsreglement

Welcome Plan Werkingsreglement Werkingsreglement Onthaalstructuur Inhoud 1. Definities 3 2. Mogelijke prestaties 3 2.1. Welke prestaties kan de aangeslotene kiezen? 3 2.1.1. Kapitaal leven en kapitaal overlijden 3 2.1.2. Kapitaal leven

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

Vergelijking Nederland-België

Vergelijking Nederland-België Vergelijking Nederland-België Anne Claes BELGIUM Mei 2008 2 Vergelijking Nederland - België Prudentiële regels Financiering Beleggingen Solvabiliteit Afzonderlijke vermogens Belastingen Communicatievereisten

Nadere informatie

Pensioenfonds van de Vlaamse social profit uit de startblokken

Pensioenfonds van de Vlaamse social profit uit de startblokken Tekst & U! tleg 2012/52 PC 319.01 2012/45 PC 327.01 2012/41 PC 331 2012/45 07/09/2012 Pensioenfonds van de Vlaamse social profit uit de startblokken 1. Het sectoraal aanvullend pensioenstelsel Het Verbond

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop Binnen de Groep van tien werd op 14 oktober 2015 een compromis bereikt over de herziening van de wettelijke rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie zal voortaan worden berekend

Nadere informatie

Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering!

Opgelet voor de WAP-rendementsgarantie in uw groepsverzekering! Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering! Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Heel wat grote bedrijven maar ook KMO s in Vlaanderen, hebben intussen wel één of meerdere aanvullende

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 PENSIOENREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 Verworven rechten van de aangeslotene

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/032 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracte... http://www.fsma.be/nl/news/article/faq/faqapraleven.aspx 1 of 1 04/10/2012 09:06 PM Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor

Nadere informatie

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid.

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid. Aon Hewitt Update@Work Augustus 2014 Nummer 5 Jaargang 10 Nieuwsbrief over personeelsbeleid Inhoudsopgave 01 Uittreding 03 Multi-inrichterspensioenstelsel 03 Databank opbouw aanvullende pensioenen (DB2P)

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/057 BERAADSLAGING NR 11/036 VAN 3 MEI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Pensioentoezegging. Bijzondere voorwaarden

Pensioentoezegging. Bijzondere voorwaarden Pensioenreglement Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32 (0)2 406 38 97 - FAX

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 1 Premie bij pensionering... 3 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding... 4 Verblijfsvergoedingen van het rijdend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie