De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen:"

Transcriptie

1 INTRODUCTIE Het berekenen van de onderhoudsbijdrage voor een kind is geen exacte wetenschap. De wetgever geeft geen vast referentiemodel. Wij kiezen dan ook bewust voor het gebruik van het woord simulator. Met de Pareto Simulator wordt een mogelijke kostenregeling gesimuleerd. In de meeste gevallen zal de PLUS versie van de Pareto Simulator volstaan om voor uw situatie een berekening te maken. De rekenmodule is gebaseerd op de meest voorkomende gezinssituaties. De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen: 1) U heeft met de andere ouder (waarover deze scheiding gaat) meer dan 4 kinderen samen waarvoor u onderhoudsbijdragen wil betalen. 2) U heeft buiten de kinderen met deze andere ouder ook nog andere kinderen (b.v. uit een vorig huwelijk/relatie of in een nieuw, ev. samengesteld, gezin). 3) De verblijfsregeling die u kiest is niet voor alle kinderen dezelfde. 4) U wenst onderhoudsbijdragen te bereken die niet alleen geldig zijn voor de huidige leeftijd van uw kind(eren), maar voor een langere periode (b.v. tot hun 18 jaar). Dit doel kan u nochtans wel bereiken door ook een berekening te maken voor de leeftijd op het einde van de gekozen periode (b.v. 18 jaar) en dan het gemiddelde te maken van de resultaten voor de begin- en de eindleeftijd. 5) Wanneer u voor een uitzonderlijke situatie telefonische of ondersteuning nodig heeft (bv. specifieke belastingregels igv. andersvalide kinderen). In elk van de bovenstaande gevallen adviseren we dat u gebruik maakt van de CD-ROM van de Gezinsbond. Bestellen kan via de website van de Gezinsbond of per mail: De hieronder vermelde handleiding volgt dezelfde sequentie van de stappen (1-4) die u in de online Pareto Simulator doorloopt. Hoe kan ik de Info tekst op mijn scherm houden? Dubbelklik op het "i" icoontje en de tekst zal op je scherm zichtbaar blijven. Waarom moet ik een referentie/naam invullen? Het resultaat van de simulatie dat u na afloop toegestuurd wordt zal deze referentie/naam vermelden. Dat maakt het makkelijk wanneer u verschillende simulaties doet en deze een referentie wil geven. Waarom moet ik de verblijfsregeling invullen? De verblijfsregeling is bepalend om de kosten van het kind die gepaard gaan met het verblijf (woonkost, voeding, drank, verzorging) naar evenredigheid van inkomen te kunnen verdelen tussen de ouders. Een ongelijk verdeelde verblijfsregeling heeft tot gevolg dat de bijdrage "in natura" door de ouder die de kinderen méér bij zich heeft hoger zal zijn dan bij de andere ouder. Zelfs bij een perfect verblijfs-co-ouderschap (bv. week/week of dag/dag regeling) zal er bij een ongelijk inkomen van de ouders een verschil in draagkracht en dus in bijdrageplicht zijn. De Pareto Simulator houdt rekening met zowel de verhouding van het verblijf als met de verhouding van het inkomen. Waarom moet ik de leeftijd van het kind invullen? De kosten voor een peuter zijn anders dan die voor een 2 e jaars kotstudent die universitair onderwijs volgt. De Pareto Simulator werkt volgens de leeftijdsequivalentieschaal van de Gezinsbond. Dit zijn statistische gemiddelden. Afhankelijk van de leeftijd zal dus een andere berekeningsfactor van toepassing zijn. Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

2 Met de betalende versie van de Pareto Simulator kan u het resultaat verfijnen door uw eigen specifieke kosten in te geven. Waarom moet ik het schooltype van het kind invullen? Het schooltype is bepalend voor de berekening van de gemiddelde schoolkost. Waarom moet ik de kinderbijslag na de scheiding invullen? De kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming die door de overheid wordt toegekend om bij te dragen aan de kosten van het kind. De kinderbijslag is in beginsel dus bedoeld voor het kind. In de Pareto Simulator wordt het kindergeld verrekend met de gewone verblijfsoverstijgende kosten van het kind. Het kindergeld is niet van invloed om de onderlinge verhouding te bepalen tussen de inkomsten van de ouders. In vele gevallen zal het te ontvangen kindergeld NA de scheiding hetzelfde zijn als VOOR de scheiding. U kunt het voor de zekerheid narekenen. Hou er rekening mee dat de bijslag voor het eerste kind lager is wanneer de aanvrager zelfstandige is. Verdient de alleenstaande ontvanger minder dan een bepaald bruto maandloon dan krijgt deze een verhoogde kinderbijslag. Wij adviseren de ouder waar de kinderen gedomicilieerd zullen zijn als ontvanger van de kinderbijslag op te geven aan de kinderbijslagkas. Onze berekening houdt hier rekening mee, ook igv. het gebruik van een kindrekening zodanig dat geen enkele ouder hier een voor of nadeel van ondervindt. Waarom moet ik invullen waar het kind na de scheiding ten laste zal zijn invullen? Het domicilie bepaalt de fiscale aftrek 'kinderen ten laste' (bij de ene ouder) én of de onderhoudsbijdrage al dan niet fiscaal aftrekbaar is (namelijk bij de andere ouder). In principe worden de kinderen gedomicilieerd bij de ouder waar ze het meest verblijven. Afhankelijk van uw keuzes is er al dan niet een fiscale optimalisatie mogelijk. Onze simulatie houdt rekening met de fiscale voor -en nadelen en de compensatie ervan voor elke ouder. Waarom moet ik mijn inkomen invullen? Op basis van uw totale inkomsten wordt enerzijds de kost van het kind berekend en anderzijds de inkomstenverdeling. De wet (artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek) stelt dat iedere ouder naar evenredigheid van zijn/haar middelen dient te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Die bijdragen in die gewone en buitengewone kosten dienen voor elke ouder in verhouding tot het respectieve aandeel in de samengevoegde middelen* van de ouders te staan. *Middelen = beroepsinkomsten + voordelen + roerende inkomsten + onroerende inkomsten + andere middelen De ouder met het hoogste inkomen zal dus meer moeten bijdragen dan de andere ouder, wanneer alle andere factoren gelijk zijn. Volgens de statistische gegevens van socioloog Roland Renard (cfr. methode Renard) en de studiedienst van de Gezinsbond spenderen ouders steeds in verhouding tot hun inkomen aan hun kinderen, tzz. hoe hoger het inkomen, hoe hoger de uitgaven voor de kinderen. Wat wordt bedoeld met wijziging verwacht bij de ingave van mijn inkomen? Indien één van de ouders momenteel bv. niet of deeltijds werkt en van plan is meer te gaan werken in de toekomst, dan heeft u twee mogelijkheden: - indien dit de nabije toekomst betreft, dan kunt u dit verwacht inkomen nu reeds als basis nemen. - indien dit de verre toekomst betreft, dan kan u later deze berekening best opnieuw uitvoeren. Waarom moet ik het aantal maanden dat ik betaald word invullen? Bij de berekening van uw maandelijks besteedbaar netto loon vertrekken we van het totale jaarloon gedeeld door 12. Als bediende krijgt u meestal een dertiende maand (1) en dubbel vakantiegeld (0,92). Dit geeft in totaal ,92 = 13,92 maanden. Voor arbeiders, zelfstandigen en ambtenaren gelden andere verhoudingen. Pas aan ifv uw eigen statuut. U kan ook zelf het netto vakantiegeld en eventuele premies die u krijgt invullen. Laat in dit geval het aantal maanden op 12 staan. Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

3 Waarom kan ik nog bijkomende inkomsten invullen? De wet zegt dat de middelen bestaan uit beroepsinkomsten + voordelen + roerende inkomsten + onroerende inkomsten + andere middelen. We denken hier bv. aan huurinkomsten, bedrijfswagen, maaltijdcheques,.... Sommige inkomsten / voordelen zijn makkelijk te berekenen. Voor een bedrijfswagen daarentegen is dit niet altijd vanzelfsprekend daar deze voor het bedrijf gebruikt wordt en er meestal al een voordeel alle aard voor aangerekend wordt door de werkgever / de staat. Wil u toch het privévoordeel berekenen igv een bedrijfswagen dan kan u de richtlijnen van de Gezinsbond volgen via deze link. Deze inkomsten / voordelen moeten niet ingegeven worden. We laten u wel de mogelijkheid. Waarom kan ik het eigen inkomen van het kind invullen? Ouders moeten in de behoeften van het kind voorzien inzoverre het kind niet in zijn eigen behoeften kan voorzien. Een eigen inkomen van het kind kan bepalend zijn om de onderhoudsbijdrage te verlagen. Het gaat hier dan over interesten op de ontvangst van een erfenis, huuropbrengsten van een woning die eigendom van het kind is, inkomsten uit beleggingen van het kind enz. Bij tieners en al zeker bij meerderjarige kinderen gaat het dan over bvb. inkomsten uit vakantiejobs, leercontracten, deeltijdse tewerkstelling en stages. U bent als ouders uiteraard vrij om deze inkomsten niet mee te laten tellen in de berekening van de onderhoudsbijdrage. Waarom moet ik het huidig fiscaal voordeel kind ten laste invullen? Meestal staat het kind VOOR de scheiding ten laste bij de vader. Deze geniet dan via een korting op de bedrijfsvoorheffing via verrekening op het maandelijks loon het fiscaal voordeel 'ouder met kind ten laste'. Indien de vader zelfstandige is en de moeder werknemer, kan het zijn dat de kinderen bij de moeder ten laste staan. Deze informatie is belangrijk voor het resultaat van de fiscale implicaties van de berekening. Waarom kan ik rekening houden met een reserve voor de ouders? De armoederisicodrempel werd in de laatst beschikbare EU-SILC studie (2013) door de EU begroot op 1.074,17 Euro per maand. Dit betekent dat elke ouder minimum 1.074,17 Euro per maand nodig heeft om in zijn eigen levensbehoeften te voorzien. Indien u JA antwoordt op deze vraag dan wordt volgende berekening gemaakt: - indien netto inkomen ouder > Euro dan wordt hiervan Euro afgetrokken - indien netto inkomen ouder < Euro dan wordt het inkomen gedeeld door 2 - OF u kunt zelf een bedrag invullen Het eindresultaat wordt gebruikt om de verhouding van het beschikbaar inkomen per ouder in relatie tot het totaal inkomen van beide ouders te bepalen. Op basis van dit deel van de berekening wordt het evenredigheidspricipe uit art. 203 Burgerlijk Wetboek toegepast. Daardoor moet de ouder met het lagere inkomen een wat kleiner percentage van zijn/haar inkomen aan hun kinderen besteden dan wanneer de reële inkomens als berekeningsbasis gebruikt worden (b.v. 20% in plaats van 25%). Waarom moet ik de hoogste aanslagvoet die op mij van toepassing is invullen? Via deze informatie berekenen wij, bij benadering, het maximaal fiscaal voordeel dat u kan halen wanneer er met een aftrekbaar onderhoudsgeld wordt gewerkt. De hoogste aanslagvoet wordt berekend op uw INDIVIDUEEL netto belastbaar inkomen NA SCHEIDING. Het netto belastbaar inkomen is afhankelijk van veel factoren. Wij stellen hierbij een eenvoudige benadering voor: Netto belastbaar inkomen bij benadering = bruto maandloon x 12 (ook x 12 indien er meer maanden betaald wordt) Waarom moet ik het tarief van de gemeentebelastingen invullen? Via deze informatie berekenen wij, bij benadering, het maximaal fiscaal voordeel dat u kan halen. De Pareto Simulator neemt de bij benadering gemiddelde aanslagvoet van de gemeentebelasting in België als basis, ttz. 7,5%. U heeft de optie de in uw woonplaats van toepassing zijnde gemeentebelasting zelf in te vullen. Waarom kan ik zelf kosten invullen voor het kind? De kostenverdeling in deze simulator is gebaseerd op de laatst beschikbare statistieken van het Huishoudbudgetonderzoek 2010 van de FOD Economie en de deskundige interpretatie ervan door Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

4 onze medewerkers. Ieder gezin heeft echter een eigen bestedingspatroon. U kan desgewenst alle of slechts enkele van de kostenposten ifv. uw eigen situatie aanpassen. Waarom kan ik de schoolkosten aanpassen? Als basis nemen wij de gemiddelde schoolkosten zoals gepubliceerd door de Gezinsbond per schooltype. Meer info hier. De Pareto Simulator houdt dus rekening met de scharnierleeftijden. De kosten voor studenten in het Kunst Secundair Onderwijs zijn uit de gemiddeldes weggelaten omdat in het KSO de kosten gevoelig hoger liggen. Volgt uw kind KSO dan kan u de kosten zelf aanpassen. Waarom kan ik de ontvangen toelagen zoals een studietoelage invullen? Een toelage zoals bv. een studietoelage is een financiële tegemoetkoming die door de overheid wordt toegekend om bij te dragen aan de kosten van het kind. De toelage is in beginsel dus bedoeld voor het kind. In de Pareto Simulator wordt de toelage verrekend met de gewone niet-verblijfsgebonden kosten van het kind. De toelage is niet van invloed om de onderlinge verhouding te bepalen tussen de inkomsten van de ouders. Waarom kan ik een meerkost/correctie toepassen voor het kind? In functie van onderstaande kan u een correctiefactor toepassen. MEERKOST - Scheiden betekent twee huishoudens en dus een aantal dubbele kosten. Maw de kost van de kinderen kan dus verhoogd worden met een bepaald percentage. De Gezinsbond voorziet een meerkost van 30%. Wanneer u de meerkost toepast dan zal deze enkel berekend worden op de kosten voor Wonen, Energie, Vervoer & Kleding (zoals bij de Gezinsbond). Scheiden betekent ook een verminderd gezinsinkomen en in de Pareto Simulator wordt enkel rekening gehouden met gemiddelden, die in wetenschappelijke gezinsbudgetstudies e.d. zijn vastgesteld. GEMIDDELD INKOMEN - Het gemiddeld gezinsinkomen (beide ouders samen) exclusief kindergeld bedraagt in België Euro netto per maand. Wijkt uw gezinsinkomen hier sterk van af dan kan u het hier bijstellen. De weergegeven totaalkost in de Pareto Simulator bevat alle kosten inclusief de studiekosten. Wat valt er onder de gewone en buitengewone kosten? De wet (art. 203bis 3 Burgerlijk Wetboek) maakt een onderscheid tussen gewone en buitengewone kosten van kinderen. De definities hiervan zijn in de praktijk echter niet goed bruikbaar. Het basisprincipe van onderstaande kostengroepen en de verrekening van deze kosten is daarom slechts gebaseerd op een mogelijke interpretatie van art en art. 203bis 1 uit het Burgerlijk Wetboek. Hieronder volgt een opsomming die als leidraad kan dienen om het maken van afspraken en berekeningen zo objectief mogelijk te maken. Gewone 'Verblijfsgebonden' kosten zijn onder andere (voor zover niet anders overeengekomen): Wonen Energie Voeding, drank, verzorging, ondergoed Gewone 'Niet-verblijfsgebonden' kosten zijn onder andere (voor zover niet anders overeengekomen): Bovenkleding & schoenen Gezondheidszorg Vervoer Communicatie Ontspanning, cultuur & sport Schoolkosten-Standaard Schoolkosten-Extra Opvang Kampen Sparen Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

5 Buitengewone kosten zijn onder andere (voor zover niet anders overeengekomen): Fiets / brommer + onderhoud + verzekering Computer en randapparatuur Uitzonderlijke doorlopende sport- en vrijetijdsactiviteiten (bv. Paardrijden, ) Gemeenschappelijke feesten in het algemeen Medische kosten buiten het remgeld Schoolreizen van meer dan 1 dag Wij werken met een systeem van twee kleerkasten. Kan dit ook in deze simulator? Sommige (co-)ouders verkiezen 2 kleerkasten te hebben: ieder een volledige set kleding & schoenen. Nog andere verkiezen alleen de dure kleding (schoenen, winterjassen,...) aan te kopen ( nietverblijfsgebonden ), de rest elk apart aan te kopen ( verblijfsgebonden ). Dit kan opgelost worden door zelf de bedragen in te geven onder de kostenpost kledij bij de gewone 'Niet-verblijfsgebonden' kosten. Bij bv. 2 volledige dubbele kleerkasten de statistisch berekende kost x2 doen (of jullie eigen gebudgeteerde cijfers gebruiken), etc. Bij de gewone 'Verblijfsgebonden' kosten kan dan de kostenpost Voeding, drank, verzorging, ondergoed ea. ook aangepast worden. Waarom kan ik de schoolkosten uitsluiten uit de berekening? U kan er voor kiezen de schoolkosten maandelijks apart te verrekenen op basis van de facturen van de school. Wat betekent het saldo fiscaliteit ten voordele van een ouder? Ouders dienen af te spreken hoe ze het verschil in fiscaal voordeel verrekenen. Dit bedrag is het verschil tussen het 'fiscaal voordeel kinderen ten laste' en het 'fiscaal voordeel onderhoudsgeld'. De ouders dienen af te spreken hoe ze dit verschil in fiscaal voordeel verrekenen, bijvoorbeeld; De ouder die het meest fiscaal voordeel geniet: maakt maandelijks de helft van dit verschil over aan de andere ouder, of stort dit op de spaarrekening van het kind, of betaalt een bepaalde kost mbt de kinderen (bvb hospitalisatieverzekering) Indien u over de Pareto Simulator Plus versie beschikt, kan u de kosten in detail bekijken / wijzigen en zo één van de kosten verlagen / toewijzen aan de ouder die het meest fiscaal voordeel geniet. Wat betekenen de percentages voor de buitengewone kosten? De wet (art B.W.) stelt dat iedere ouder naar evenredigheid van zijn/haar middelen voor de kinderen dient te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. De bijdragen van elk van de ouders in de gewone en de buitengewone kosten die uit die zorg voortvloeien dienen voor elke ouder in verhouding tot het respectieve aandeel in de samengevoegde middelen van de ouders te staan. De meest bemiddelde ouder zal dus meer moeten bijdragen dan de andere ouder. Ik kom een vrij hoog bedrag aan alimentatiegeld uit met deze simulator. Is dit normaal? De meest voorkomende reden waarom de berekening in bepaalde gevallen hoog kan zijn heeft te maken met het inkomen van de ouders. De rekenmodule is niet begrensd naar boven. Dit wil zeggen dat ouders met een hoger dan gemiddeld gezinsinkomen in verhouding hogere kosten voor het kind kunnen dragen. Bij zeer hoge gezinsinkomens worden de kosten op die manier mogelijk groter begroot dan wat een hun kind in werkelijkheid echt kost. Indien uw maandelijks gezinsinkomen zeer veel meer bedraagt dan het Belgisch gemiddelde van euro netto of indien u zelf uw rekening gemaakt heeft en de kosten liggen in uw situatie lager dan er in de Pareto Simulator wordt weergegeven, dan kan u in functie van uw toekomstige situatie besluiten een correctiefactor (-) toe te passen. Een fiscaal meer voordelige methode is, een -hoog- gedeelte van de onderhoudsbijdrage aan het sparen voor het kind te besteden. Let wel op dat het plafond van het maximale eigen inkomen van het Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

6 kind om nog fiscaal ten laste van de ouder te kunnen zijn niet overschreden wordt. Bij twijfel kan u best uw fiscaal adviseur raadplegen. Ik kom een negatief bedrag aan alimentatiegeld uit. Is dit normaal? De meest voorkomende reden is dat er een overschot is op de totaalkost van het kind. Dit kan bv. het geval zijn wanneer er met een kindrekening gewerkt wordt en de kinderbijslag + toelagen hoger zijn dan de vermoedelijke gewone kosten. Wanneer het om gewone niet-verblijfsgebonden kosten gaat is er dan een ongebruikt overschot dat kan gespaard worden. Is dit het geval bij de verblijfsgebonden kosten dan zou de ouder waarbij een negatief bedrag staat de andere ouder met dit bedrag kunnen compenseren of dit bedrag sparen voor het kind. PARETO SIMULATOR ALGEMEEN Welke referentiebronnen & methodes worden er gebruikt? Het model kwam tot stand door het bestuderen van oa. de wetgeving ter zake, het rekenmodel van de Gezinsbond, de methode Renard, het model Tremmery en de analyse van veelvuldige praktijkervaringen van de bemiddelaars en cliënten van de Pareto Group. Deze simulator gebruikt de meest recente statistische gegevens als basis: Gezinsbond Equivalentieschaal kosten kinderen (leeftijdscoëfficiënten 0-25 jaar) Schoolkosten (actuele indexatie én scharniermomenten) Bestedingspatroon voor het kind relatief aan het gezinsinkomen Tabel voordeel privégebruik bedrijfswagen FOD Economie - Huishoudbudgetonderzoek 2010 Resultaten gemiddelde gezinsbudgetuitgaven België FOD Financiën Actuele cijfers belastingschalen, aftrek en voordelen Rijksdienst Kinderbijslag voor Werknemers Online berekeningsmodule kinderbijslag Kinderbijslag voor Zelfstandigen Online berekeningsmodule kinderbijslag HDP&Arista De gebruikte formules in de Pareto Simulator houden rekening met volgende objectieve criteria waar ook de Belgische rechters rekening mee dienen te houden: 1. inkomsten van de ouders 2. gewone kosten van het kind 3. buitengewone kosten van het kind 4. verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders 5. hoogte van de kinderbijslag en van andere sociale en fiscale voordelen 6. inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind 7. het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten Zijn er regelmatig updates? Jazeker, wij zorgen voor volgende aanpassingen: Update gemiddelde schoolkosten jaarlijks op 1 januari Update fiscale tarieven jaarlijks op 1 januari Update kostenverdeling bij beschikbaarheid Huishoudbudget enquête FOD Economie (huidige laatste versie = 2010) Deze updates gebeuren automatisch. U hoeft zelf niets te installeren. Telkens wanneer u inlogt en de online simulator gebruikt werkt u met de meest actuele cijfers. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de onderhoudsgeldberekening te maken. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Wij maken op regelmatige tijdstippen onze Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

7 databases leeg. Meer info over ons privacybeleid kan u op onze website en vinden. Werkt deze simulator voor iedereen? In de meeste gevallen zal de PLUS versie van de Pareto Simulator volstaan om voor uw situatie een berekening te maken. De rekenmodule is gebaseerd op de meest voorkomende gezinssituaties. De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen: 1) U heeft met de andere ouder (waarover deze scheiding gaat) meer dan 4 kinderen samen waarvoor u onderhoudsbijdragen wil betalen. 2) U heeft, buiten de gezamenlijke kinderen met deze andere ouder, ook nog andere kinderen (b.v. uit een vorig huwelijk/relatie of in een nieuw, ev. Samengesteld, gezin). 3) De verblijfsregeling die u kiest is niet voor alle kinderen dezelfde. 4) U wenst onderhoudsbijdragen te bereken die niet alleen geldig zijn voor de huidige leeftijd van uw kind(eren), maar voor een langere periode (b.v. tot hun 18 jaar). Dit doel kan u nochtans wel bereiken door ook een berekening te maken voor de leeftijd op het einde van de gekozen periode (b.v. 18 jaar) en dan het gemiddelde te maken van de resultaten voor de begin- en de eindleeftijd. 5) Wanneer u voor een uitzonderlijke situatie telefonische of ondersteuning nodig heeft (bv. specifieke belastingregels igv. andersvalide kinderen). In elk van de bovenstaande gevallen adviseren we dat u gebruik maakt van de CD-ROM van de Gezinsbond. Bestellen kan via de website van de Gezinsbond. Gebruik van de telefonische ondersteuning van de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond is dan inbegrepen. Kan ik ondersteuning via telefoon of via krijgen? Neen. De Pareto Simulator is bewust zeer gebruiksvriendelijk gemaakt. Het online model samen met de handleiding volstaat in de meeste gevallen om u op een eenvoudige manier een objectieve simulatie te laten maken zonder verdere hulp. Door deze aanpak kunnen wij de kosten laag houden terwijl u toch een kwalitatief hoogstaande online module van ons aangeboden krijgt. Er is geen telefonische of ondersteuning voorzien. Heeft u toch een meer dan gemiddeld complexe berekening, dan adviseren wij dat u de CD-ROM Onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond aanschaft. Bestellen kan via de website van de Gezinsbond of per mail: Gebruik van de telefonische ondersteuning van de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond is dan inbegrepen. Wordt er rekening gehouden met verschillen in kosten tussen grote en kleine gezinnen? Er wordt wel eens gezegd dat een tweede en elk volgend kind steeds minder kost omwille van zogenaamde schaalvoordelen. Volgens ons en ook volgens de Gezinsbond kosten alle kinderen ongeveer evenveel. Grote gezinnen hebben namelijk niet alleen schaalvoordelen, er zijn ook nadelen bij het beheren van de kosten van de meerdere kinderen binnen het gezin. Een gezin met meer dan 3 kinderen zal bv. een grotere wagen moeten aankopen. Het afdragen van te klein geworden kledij door jongere broer of zus zal maar lukken wanneer het over kinderen gaat van hetzelfde geslacht en/of wanneer het leeftijdsverschil niet al te groot is. Voor ons zijn de schaalvoordelen niet doorslaggevend om de kostprijs van het tweede en al de volgende kinderen lager in te schatten. De manier waarop de Pareto Simulator is opgebouwd houdt wel rekening met het feit dat ouders per kind minder kunnen spenderen naarmate er meer kinderen zijn. In de wetenschappelijke gezinsbudgetstudies (b.v. die van Renard, die ook de basis zijn voor de Gezinsbond) werd namelijk vastgesteld dat alle ouders met 1 kind gemiddeld (= voor alle leeftijden van het kind samen genomen) ongeveer 1/5 e van hun inkomen aan hun kind besteden, ouders met 2 kinderen ongeveer 1/7 e per kind, enz.. De overheidstegemoetkomingen (kinderbijslagen, school- en studietoelagen, fiscale voordelen, enz.) volstaan zelden om de kosten van kinderen voldoende te dekken zodat het besteedbare inkomen per kind meestal daalt. In de Pareto Simulator varieert de kost Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

8 van een kind van een bepaalde leeftijd volgens het gezinsinkomen, het aantal andere kinderen in het gezin en de leeftijd van deze andere kinderen. Zo verlaagt bijvoorbeeld de aanwezigheid van een tweede kind van dezelfde leeftijd (tweeling) de kost van elk van beide kinderen significant, m.a.w. dus ook de kost van het eerste kind (d.w.z. het percentage van het gezinsinkomen dat aan het kind besteed wordt). Kan ik de resultaten afprinten? Nadat u zelf online alle gegevens voor een objectieve simulatie heeft ingegeven, krijgt u de resultaten per toegestuurd. Als bijlage bij deze krijgt u een PDF document met de resultaten van de berekende simulatie. Deze kan u afprinten voor uzelf of als dienstverlener doormailen aan uw cliënten. Wordt er rekening gehouden met alle fiscale voordelen & belastingen? De Pareto Simulator geeft een goed beeld van de belangrijkste fiscale voordelen die u geniet afhankelijk van de door u gekozen kostenregeling. Omwille van de complexiteit van de fiscaliteit is het echter niet mogelijk om een allesomvattende simulatie te maken. - De Pareto Simulator neemt de gemiddelde aanslagvoet van de gemeentebelasting in België als basis, ttz. afgerond 7,5% (gemiddelde volgens een studie van Netto/De Tijd in 2010 = 7,41%). U heeft de optie de in uw woonplaats van toepassing zijnde gemeentebelasting zelf in te vullen. Dit geeft u dan een nog betere inschatting van het reëel fiscaal voordeel. - De Pareto Simulator houdt geen rekening met extra aftrek van bv. hypothecaire leningen, kinderopvang, kinderen <3 jaar, verhoging andersvalide kind, ea. Welke cijfers worden er door de Pareto Simulator gebruikt? a. Normering Het normeringsmodel van de Pareto Simulator is gebaseerd op volgende data: 1) Meest recente FOD Economie statistieken (Huishoudbudgetenquête) uit De huishoudbudgetenquête is het resultaat van een bevraging van koppels met kinderen en koppels zonder kinderen. Op basis van de jarenlange feedback van onze bemiddelaars en cliënten werd er een correctie toegepast voor de kosten voor voeding, vervoer, communicatie, kledij en schoenen. Ter vergelijking geven we ook nog de cijfers mee die de Gezinsbond en Renard gebruiken. PARETO SIMULATOR (basis = Huishoudenquête correcties) GEZINSBOND METHODE RENARD (basis = Huishoudenquête 2004 Wonen 26,12% 25,17% 22,68% Energie 6,33% 4,43% 8,26% Voeding, drank, verzorging 20,98% 16,18% 20,79% Kleding en schoenen 9,54% 4,29% 10,45% Gezondheidszorg 4,69% 5,05% 3,60% Vervoer & Communicatie 12,57% 16,34% 15,77% Cultuur en ontspanning 7,26% 14,37% 8,38% Andere (schoolkosten, sparen, ea.) 12,51% 14,17% 10,07% 2) De Pareto Simulator gebruikt de leeftijdscoefficiënten zoals ze door de Gezinsbond berekend worden. b. Fiscaliteit De nieuwe fiscale tarieven geldig vanaf 1/1/2015 voor inkomstenjaar 2015 / aanslagjaar 2016 zijn geactualiseerd in de Pareto Simulator. Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

9 Bijkomende info: Gemeentebelastingen De Pareto Simulator neemt de bij benadering gemiddelde aanslagvoet van de gemeentebelasting in België als basis, ttz. 7,5%. U heeft de optie de in uw woonplaats van toepassing zijnde gemeentebelasting zelf in te vullen. Aftrek en andere voordelen Omwille van de complexiteit van de fiscaliteit is het niet mogelijk om een allesomvattende simulatie te maken. De Pareto Simulator houdt geen rekening met extra aftrekmogelijkheden van bv. hypothecaire leningen, kinderopvang, kinderen <3 jaar, verhoging andersvalide kind, ea. c. Schoolkosten Als basis nemen wij de gemiddelde schoolkosten op basis de door de Gezinsbond gepubliceerde kosten per schooltype. De kosten voor studenten in het Kunst Secundair Onderwijs zijn uit onze gemiddeldes weggelaten omdat in het KSO de kosten gevoelig hoger liggen. De Pareto Simulator houdt dus rekening met de scharnierleeftijden. d. Leefloon Als basis nemen wij het minimum leefloon zoals door de EU begroot op Euro per maand. Dit bedrag wordt door ons jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. e. Maximum te ontvangen onderhoudsbijdrage De Pareto Simulator heeft een veiligheid ingebouwd. De maximale onderhoudsuitkering die voor inkomstenjaar 2015 mag betaald worden aan het kind om toch nog als "kind ten laste" beschouwd te worden, en die bovendien niet belast zal worden in hoofde van het kind, bedraagt op jaarbasis 8.745,00 EUR. Op maandbasis betekent dit 728,75 EUR. Opgelet: Deze bedragen gelden enkel tot zolang de ouder waar het kind fiscaal ten laste is, fiscaal als alleenstaande behandeld wordt, en wanneer het kind geen andere inkomsten heeft. Zoniet, dient er een aparte berekening gemaakt te worden. Wat is het verschil tussen de Pareto Simulator en andere beschikbare rekenmodellen? Er bestaan vandaag een aantal rekenmodellen die voor de professionele dienstverleners en voor de scheidende koppels beschikbaar zijn. De PARETO SIMULATOR heeft volgende belangrijke voordelen - mogelijkheid om de bijdragen op een kindrekening te berekenen - fiscale optimalisatie - gebruik van de meest actuele cijfers van de FOD Economie, FOD Financiën en de Gezinsbond - automatische updates - omschrijvingen in de simulator conform de bepalingen van art. 203 Burgerlijk Wetboek. - resultaten kunnen makkelijk overgenomen worden in de ouderschapsakkoorden - online beschikbaar in alle browsers en via mobiele apparaten (ipad, iphone, tablets, ) - abonnementsformule voor onbeperkt gebruik Professionele dienstverleners die vertrouwd zijn met de CD-ROM van de Gezinsbond kunnen hier een vergelijkend overzicht downloaden. Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

10 PARETO GROUP - OVER ONS De Pareto Simulator, OnderhoudsgeldOnline en Pareto Services zijn initiatieven van de oprichters van de Pareto Group CVBA, een samenwerkingscollectief van erkend bemiddelaars uit diverse regio s, opgericht in januari De studiedienst van de Pareto Group gaf sinds de start meer dan uren gerichte ondersteuning aan het regionaal team van erkende bemiddelaars in Familiale Zaken bij de Pareto Group (oa. berekening onderhoudsgeld, fiscale optimalisatie, co-ordinatie met notarissen, advocaten en andere dienstverleners bij de opmaak van ouderschaps- en scheidingsregelingen, supervisie, ). De Pareto Group bouwde de afgelopen jaren een stevig fundament. De meer dan uren opleiding via erkende instituten die het team inmiddels heeft gevolgd worden dagelijks in de praktijk gebruikt bij het begeleiden van koppels en ouders in hun scheidingstraject. Onze uitgebreide praktijkervaring zorgt er voor dat wij ook deskundig advies kunnen verlenen aan professionele dienstverleners. Pareto Group ontleent haar naam aan de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto (15 juli augustus 1923). Pareto is een van de grondleggers van de moderne welvaartstheorie. Hij schreef het zogenoemde pareto-compensatiebeginsel. * bij een verandering in de verdeling van de welvaart treden er verliezers en winnaars op; * kunnen de verliezers uit de winst van de winnaars worden gecompenseerd dan is de verandering pareto-optimaal. De Pareto Simulator ondersteunt het tot stand komen van evenwichtige akkoorden rond de kostenregeling voor het kind, in lijn met het pareto-compensatiebeginsel. Permanente vorming & ondersteuning Wij bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening door het volgen van permanente vorming bij erkende opleidingsinstituten en door overleg met diverse sector organisaties, waaronder: Gezinsbond Studiedienst Mediv (Leuven) VCOK (UGent) CBR (UA) KUL Bemiddeling VZW Studipolis Scheiding in Vlaanderen Pareto Group CVBA Hoekskensweg 16a, 9290 Berlare BTW BE Tel ma-vrij van 09u00-17u00: Eigendomsrechten Pareto Group CVBA - Hoekskensweg 16A, 9290 Berlare Aansprakelijkheid De resultaten van het gebruik van de Pareto Simulator dienen te worden geïnterpreteerd alvorens te worden overgenomen in een regelingsakte. Bij twijfel over cijfergegevens zoals bv. kindergeld, belastingen, uitzonderlijke situaties,...is het raadzaam de betrokken instanties te raadplegen. Voor zeer specifieke berekeningen en fiscale complexe dossiers verwijzen wij door naar fiscalisten en/of naar de studiedienst van de Gezinsbond. De Pareto Group CVBA wijst elke verantwoordelijkheid mbt. het resultaat en/of de toepassing van dit simulatiemodel af. De gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit model. Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen:

De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen: INTRODUCTIE Het berekenen van de onderhoudsbijdrage voor een kind is geen exacte wetenschap. De wetgever geeft geen vast referentiemodel. Wij kiezen dan ook bewust voor het gebruik van het woord simulator.

Nadere informatie

BEREKENING MAANDELIJKSE ONDERHOUDSGELD VOOR KINDEREN RAPPORT

BEREKENING MAANDELIJKSE ONDERHOUDSGELD VOOR KINDEREN RAPPORT BEREKENING MAANDELIJKSE ONDERHOUDSGELD VOOR KINDEREN RAPPORT Type calculatie Voorcalculatie Berekeningsgegevens Berekeningsdatum: 31/01/2005 Aantal kinderen: 3 Ouders sparen voor kinderen: nee Scharnierleeftijd

Nadere informatie

INKOMSTEN. Zelfstandig PER JAAR. Belastbaar inkomen. Volgens laatste aanslagbiljet 0,00 9297,58. Directe belastingen. Volgens laatste aanslagbiljet

INKOMSTEN. Zelfstandig PER JAAR. Belastbaar inkomen. Volgens laatste aanslagbiljet 0,00 9297,58. Directe belastingen. Volgens laatste aanslagbiljet INKOMSTEN Zelfstandig PER JAAR Belastbaar inkomen Volgens laatste aanslagbiljet Directe belastingen Volgens laatste aanslagbiljet (Inclusief gemeentebelasting) Andere heffingen en belastingen Volgens bijlage

Nadere informatie

DE VERPLICHTING LEVENSONDERHOUD, OPVOEDING EN OPLEIDING TE VERSCHAFFEN

DE VERPLICHTING LEVENSONDERHOUD, OPVOEDING EN OPLEIDING TE VERSCHAFFEN tussen de ouders het fiscaal voordeel van de verhoging van de belastingvrije som voor een kind ten laste en het voordeel van de aftrek van de betaalde alimentatiegelden, gecompenseerd worden. De verdeelsleutel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag.

Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. ART. 1: PARTIJEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN. 1. De heer, (nationaliteit), geboren te *** op *** en wonende te *** (hierna genoemd: vader ); En 2.

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Hiermee ligt het algemeen principe van de alimentatie vast.

Hiermee ligt het algemeen principe van de alimentatie vast. Alimentatie: Principes en berekening (Onlineberekening op http://home.scarlet.be/~tlsoft01/gzb/) (Wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag 13 april 1995 B.W. art 203 1) (Onderhoudsgelden,

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

MOTYFF: HANDLEIDING. 1 Algemene beschrijving. 1.1 Wat is MOTYFF? 1.2 Wat doet MOTYFF? Link : www.flemosi.be/motyff

MOTYFF: HANDLEIDING. 1 Algemene beschrijving. 1.1 Wat is MOTYFF? 1.2 Wat doet MOTYFF? Link : www.flemosi.be/motyff MOTYFF: HANDLEIDING OKTOBER 2013 Link : www.flemosi.be/motyff 1 Algemene beschrijving 1.1 Wat is MOTYFF? MOTYFF (MOdelling Typical Families in Flanders) is een simulatie-instrument voor het berekenen van

Nadere informatie

De nieuwe Wet op de. Onderhoudsbijdrage voor kinderen

De nieuwe Wet op de. Onderhoudsbijdrage voor kinderen De nieuwe Wet op de Onderhoudsbijdrage voor kinderen Caroline Rabaut Orthopedagoge In opdracht van CABB vzw Met dank aan Ghislain Duchateau van de webstek Goudi voor zijn aanbevelingen voor de tekst. Onderhoudsgelden

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

STASIM vs. MOTYFF: overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide modellen

STASIM vs. MOTYFF: overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide modellen Technische nota: MOTYFF als opvolger van STASIM Auteurs: Vandelannoote, D. & Frans, D. & Hufkens, T. (2014) Inleiding Standaardsimulaties om het netto beschikbare gezinsinkomen van verschillende typegezinnen

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Duidelijke informatie, wederzijdse communicatie en goede afspraken zijn van groot belang voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling. Deze afsprakennota

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Actua Legis. Date: 23/06/2011. Objectivering van de onderhoudsbijdragen

Actua Legis. Date: 23/06/2011. Objectivering van de onderhoudsbijdragen Actua Legis Date: 23/06/2011 Objectivering van de onderhoudsbijdragen Objectivering van de onderhoudsbijdragen voor kinderen, Wet van 19 maart 2010 toegelicht. De Wet van 19 maart 2010 ter bevordering

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK Ouders, kinderen & scheiding Mie Jacobs VCOK Deze workschop Juridische bril: ouders, kinderen & scheiding Hulp- en dienstverlening, informatie Conflictueuze scheiding: vaak voorkomende vragen Uw vragen

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Newsflash Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Alimentatiekantoor.nl

Alimentatiekantoor.nl Fax naar: 084-729 59 38 Pag. 1/5 Alimentatie Alimentatie berekenen? Wij kunnen dit voor u berekenen a.d.h.v. de inkomensgegevens of indien u variable inkomens (ondernemer) heeft op basis van trends en

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Troonstraat 125, 1050 Brussel - Tel. 02 507 88 47 studiedienst@gezinsbond.be. Versie 5.2

Troonstraat 125, 1050 Brussel - Tel. 02 507 88 47 studiedienst@gezinsbond.be. Versie 5.2 Troonstraat 125, 1050 Brussel - Tel. 02 507 88 47 studiedienst@gezinsbond.be Handleiding cd-rom Onderhoudsgelden voor kinderen Versie 5.2 Systeemvereisten Windows 98 (SE) Windows ME Windows 2000 (SP3+)

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn en/of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 REGLEMENT AANVULLENDE FINANCIËLE STEUN Het hiernavolgende reglement voor aanvullende financiële steun wordt goedgekeurd : Artikel 1 -

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Inleiding...2. I. Om te bestellen...3. II. Welkom op VOB...4. III. De activatie van uw account...5. IV. Inloggen...10

Inleiding...2. I. Om te bestellen...3. II. Welkom op VOB...4. III. De activatie van uw account...5. IV. Inloggen...10 Inleiding...2 I. Om te bestellen...3 II. Welkom op VOB...4 III. De activatie van uw account...5 III.1 Activatiecode... 5 III.2 Hoe wordt de activatiecode aan u bezorgd?... 6 III.3 De activatieprocedure...

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Reglement financiële steun ten laste name facturen Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Art. 1 Mensen met financiële moeilijkheden kunnen bij het Sociaal Huis

Nadere informatie

7/05/2015. Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen:

7/05/2015. Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen: Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen: Praktische gids ter voorbereiding Vorming Pareto Services ism Gezinsbond (cijfers mei 2015) Yves Coemans Attaché studiedienst Gezinsbond vzw Enkele

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Afz.: ONTVANGK. EEKLO GARENSTRAAT 48 9900 EEKLO REYERS Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Aanslagbiljet Personenbelasting en

Nadere informatie

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1 De bouwtekening Alibox is een programma voor advocaten en particulieren om alimentatie te berekenen. Het rapport van de werkgroep alimentatienormen is de basis voor Alibox. Op basis van dit rapport gecombineerd

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Tips & Tricks. Beste gebruiker,

Tips & Tricks. Beste gebruiker, Tips & Tricks Beste gebruiker, Hierbij het handige INA Tips & Tricks document. Hierin staan tips en tricks over hoe u INA het beste kunt gebruiken. Daarnaast vindt u enkele inhoudelijke antwoorden op veelgestelde

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Directie 3/2 AAF/2008-0933 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 6 januari 2009 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-07-2014 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum

bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum Onderhoudsplicht bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum Versie 4 mei 2011 Bij opname in een woonzorgcentrum (wzc) Elke inwoner van de stad heeft recht op dienstverlening van het OCMW.

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende.

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. 40. Voorafbetalingen zelfstandige 40.7 Zelfstandige Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. De zelfstandige is echter niet verplicht bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT?

WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT? WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT? GEEN PANIEK, PARTENA PROFESSIONAL HEEFT EEN TACTIEK! OPTIMALISEER UW STATUUT ALS ZELFSTANDIGE MET COMPASS VAN PARTENA PROFESSIONAL Uw recht op sociale bescherming

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Chris en Carolien

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Chris en Carolien Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Chris en Carolien Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Chris en Carolien Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 Voorbeeldopgave nieuwe programma

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Onderdelen van uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek Januari 2014 Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Samenvatting standpunt van de Gezinsbond De

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700 XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

ThomaLife. Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid!

ThomaLife. Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid! ThomaLife Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid! ThomaLife Al onze cliënten hebben financiële doelstellingen voor nu en voor later. U bent er misschien niet iedere dag mee

Nadere informatie

Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld

Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld Kinderalimentatie Kinderalimentatie - kosten Om de kinderkosten vast te stellen gebruiken wij de tabellen die zijn opgesteld door de Nibud Werkgroep Alimentatienormen.

Nadere informatie

Nieuw rekenmodel overlijdensschade

Nieuw rekenmodel overlijdensschade NIS 8 januari 2015 Nieuw rekenmodel overlijdensschade Erik-Jan Bakker Rekenkundig expert Oud rekenmodel overlijdensschade Totaal netto gezinsinkomen wordt verdeeld in: Vaste lasten huur/hypotheek gas water

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Geert Verberckt. Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer

Geert Verberckt. Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer 1 Geert Verberckt Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer 2 Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fiscale aftrekbaarheid van autokosten Belastbaar voordeel van alle aard Tools Bevindingen Praktische

Nadere informatie

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door Het aanvragen van attesten inkomenstarief door medewerker opvang/ocmw Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Er zijn 4 stappen

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie