De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen:"

Transcriptie

1 INTRODUCTIE Het berekenen van de onderhoudsbijdrage voor een kind is geen exacte wetenschap. De wetgever geeft geen vast referentiemodel. Wij kiezen dan ook bewust voor het gebruik van het woord simulator. Met de Pareto Simulator wordt een mogelijke kostenregeling gesimuleerd. In de meeste gevallen zal de PLUS versie van de Pareto Simulator volstaan om voor uw situatie een berekening te maken. De rekenmodule is gebaseerd op de meest voorkomende gezinssituaties. De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen: 1) U heeft met de andere ouder (waarover deze scheiding gaat) meer dan 4 kinderen samen waarvoor u onderhoudsbijdragen wil betalen. 2) U heeft buiten de kinderen met deze andere ouder ook nog andere kinderen (b.v. uit een vorig huwelijk/relatie of in een nieuw, ev. samengesteld, gezin). 3) De verblijfsregeling die u kiest is niet voor alle kinderen dezelfde. 4) U wenst onderhoudsbijdragen te bereken die niet alleen geldig zijn voor de huidige leeftijd van uw kind(eren), maar voor een langere periode (b.v. tot hun 18 jaar). Dit doel kan u nochtans wel bereiken door ook een berekening te maken voor de leeftijd op het einde van de gekozen periode (b.v. 18 jaar) en dan het gemiddelde te maken van de resultaten voor de begin- en de eindleeftijd. 5) Wanneer u voor een uitzonderlijke situatie telefonische of ondersteuning nodig heeft (bv. specifieke belastingregels igv. andersvalide kinderen). In elk van de bovenstaande gevallen adviseren we dat u gebruik maakt van de CD-ROM van de Gezinsbond. Bestellen kan via de website van de Gezinsbond of per mail: De hieronder vermelde handleiding volgt dezelfde sequentie van de stappen (1-4) die u in de online Pareto Simulator doorloopt. Hoe kan ik de Info tekst op mijn scherm houden? Dubbelklik op het "i" icoontje en de tekst zal op je scherm zichtbaar blijven. Waarom moet ik een referentie/naam invullen? Het resultaat van de simulatie dat u na afloop toegestuurd wordt zal deze referentie/naam vermelden. Dat maakt het makkelijk wanneer u verschillende simulaties doet en deze een referentie wil geven. Waarom moet ik de verblijfsregeling invullen? De verblijfsregeling is bepalend om de kosten van het kind die gepaard gaan met het verblijf (woonkost, voeding, drank, verzorging) naar evenredigheid van inkomen te kunnen verdelen tussen de ouders. Een ongelijk verdeelde verblijfsregeling heeft tot gevolg dat de bijdrage "in natura" door de ouder die de kinderen méér bij zich heeft hoger zal zijn dan bij de andere ouder. Zelfs bij een perfect verblijfs-co-ouderschap (bv. week/week of dag/dag regeling) zal er bij een ongelijk inkomen van de ouders een verschil in draagkracht en dus in bijdrageplicht zijn. De Pareto Simulator houdt rekening met zowel de verhouding van het verblijf als met de verhouding van het inkomen. Waarom moet ik de leeftijd van het kind invullen? De kosten voor een peuter zijn anders dan die voor een 2 e jaars kotstudent die universitair onderwijs volgt. De Pareto Simulator werkt volgens de leeftijdsequivalentieschaal van de Gezinsbond. Dit zijn statistische gemiddelden. Afhankelijk van de leeftijd zal dus een andere berekeningsfactor van toepassing zijn. Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

2 Met de betalende versie van de Pareto Simulator kan u het resultaat verfijnen door uw eigen specifieke kosten in te geven. Waarom moet ik het schooltype van het kind invullen? Het schooltype is bepalend voor de berekening van de gemiddelde schoolkost. Waarom moet ik de kinderbijslag na de scheiding invullen? De kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming die door de overheid wordt toegekend om bij te dragen aan de kosten van het kind. De kinderbijslag is in beginsel dus bedoeld voor het kind. In de Pareto Simulator wordt het kindergeld verrekend met de gewone verblijfsoverstijgende kosten van het kind. Het kindergeld is niet van invloed om de onderlinge verhouding te bepalen tussen de inkomsten van de ouders. In vele gevallen zal het te ontvangen kindergeld NA de scheiding hetzelfde zijn als VOOR de scheiding. U kunt het voor de zekerheid narekenen. Hou er rekening mee dat de bijslag voor het eerste kind lager is wanneer de aanvrager zelfstandige is. Verdient de alleenstaande ontvanger minder dan een bepaald bruto maandloon dan krijgt deze een verhoogde kinderbijslag. Wij adviseren de ouder waar de kinderen gedomicilieerd zullen zijn als ontvanger van de kinderbijslag op te geven aan de kinderbijslagkas. Onze berekening houdt hier rekening mee, ook igv. het gebruik van een kindrekening zodanig dat geen enkele ouder hier een voor of nadeel van ondervindt. Waarom moet ik invullen waar het kind na de scheiding ten laste zal zijn invullen? Het domicilie bepaalt de fiscale aftrek 'kinderen ten laste' (bij de ene ouder) én of de onderhoudsbijdrage al dan niet fiscaal aftrekbaar is (namelijk bij de andere ouder). In principe worden de kinderen gedomicilieerd bij de ouder waar ze het meest verblijven. Afhankelijk van uw keuzes is er al dan niet een fiscale optimalisatie mogelijk. Onze simulatie houdt rekening met de fiscale voor -en nadelen en de compensatie ervan voor elke ouder. Waarom moet ik mijn inkomen invullen? Op basis van uw totale inkomsten wordt enerzijds de kost van het kind berekend en anderzijds de inkomstenverdeling. De wet (artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek) stelt dat iedere ouder naar evenredigheid van zijn/haar middelen dient te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Die bijdragen in die gewone en buitengewone kosten dienen voor elke ouder in verhouding tot het respectieve aandeel in de samengevoegde middelen* van de ouders te staan. *Middelen = beroepsinkomsten + voordelen + roerende inkomsten + onroerende inkomsten + andere middelen De ouder met het hoogste inkomen zal dus meer moeten bijdragen dan de andere ouder, wanneer alle andere factoren gelijk zijn. Volgens de statistische gegevens van socioloog Roland Renard (cfr. methode Renard) en de studiedienst van de Gezinsbond spenderen ouders steeds in verhouding tot hun inkomen aan hun kinderen, tzz. hoe hoger het inkomen, hoe hoger de uitgaven voor de kinderen. Wat wordt bedoeld met wijziging verwacht bij de ingave van mijn inkomen? Indien één van de ouders momenteel bv. niet of deeltijds werkt en van plan is meer te gaan werken in de toekomst, dan heeft u twee mogelijkheden: - indien dit de nabije toekomst betreft, dan kunt u dit verwacht inkomen nu reeds als basis nemen. - indien dit de verre toekomst betreft, dan kan u later deze berekening best opnieuw uitvoeren. Waarom moet ik het aantal maanden dat ik betaald word invullen? Bij de berekening van uw maandelijks besteedbaar netto loon vertrekken we van het totale jaarloon gedeeld door 12. Als bediende krijgt u meestal een dertiende maand (1) en dubbel vakantiegeld (0,92). Dit geeft in totaal ,92 = 13,92 maanden. Voor arbeiders, zelfstandigen en ambtenaren gelden andere verhoudingen. Pas aan ifv uw eigen statuut. U kan ook zelf het netto vakantiegeld en eventuele premies die u krijgt invullen. Laat in dit geval het aantal maanden op 12 staan. Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

3 Waarom kan ik nog bijkomende inkomsten invullen? De wet zegt dat de middelen bestaan uit beroepsinkomsten + voordelen + roerende inkomsten + onroerende inkomsten + andere middelen. We denken hier bv. aan huurinkomsten, bedrijfswagen, maaltijdcheques,.... Sommige inkomsten / voordelen zijn makkelijk te berekenen. Voor een bedrijfswagen daarentegen is dit niet altijd vanzelfsprekend daar deze voor het bedrijf gebruikt wordt en er meestal al een voordeel alle aard voor aangerekend wordt door de werkgever / de staat. Wil u toch het privévoordeel berekenen igv een bedrijfswagen dan kan u de richtlijnen van de Gezinsbond volgen via deze link. Deze inkomsten / voordelen moeten niet ingegeven worden. We laten u wel de mogelijkheid. Waarom kan ik het eigen inkomen van het kind invullen? Ouders moeten in de behoeften van het kind voorzien inzoverre het kind niet in zijn eigen behoeften kan voorzien. Een eigen inkomen van het kind kan bepalend zijn om de onderhoudsbijdrage te verlagen. Het gaat hier dan over interesten op de ontvangst van een erfenis, huuropbrengsten van een woning die eigendom van het kind is, inkomsten uit beleggingen van het kind enz. Bij tieners en al zeker bij meerderjarige kinderen gaat het dan over bvb. inkomsten uit vakantiejobs, leercontracten, deeltijdse tewerkstelling en stages. U bent als ouders uiteraard vrij om deze inkomsten niet mee te laten tellen in de berekening van de onderhoudsbijdrage. Waarom moet ik het huidig fiscaal voordeel kind ten laste invullen? Meestal staat het kind VOOR de scheiding ten laste bij de vader. Deze geniet dan via een korting op de bedrijfsvoorheffing via verrekening op het maandelijks loon het fiscaal voordeel 'ouder met kind ten laste'. Indien de vader zelfstandige is en de moeder werknemer, kan het zijn dat de kinderen bij de moeder ten laste staan. Deze informatie is belangrijk voor het resultaat van de fiscale implicaties van de berekening. Waarom kan ik rekening houden met een reserve voor de ouders? De armoederisicodrempel werd in de laatst beschikbare EU-SILC studie (2013) door de EU begroot op 1.074,17 Euro per maand. Dit betekent dat elke ouder minimum 1.074,17 Euro per maand nodig heeft om in zijn eigen levensbehoeften te voorzien. Indien u JA antwoordt op deze vraag dan wordt volgende berekening gemaakt: - indien netto inkomen ouder > Euro dan wordt hiervan Euro afgetrokken - indien netto inkomen ouder < Euro dan wordt het inkomen gedeeld door 2 - OF u kunt zelf een bedrag invullen Het eindresultaat wordt gebruikt om de verhouding van het beschikbaar inkomen per ouder in relatie tot het totaal inkomen van beide ouders te bepalen. Op basis van dit deel van de berekening wordt het evenredigheidspricipe uit art. 203 Burgerlijk Wetboek toegepast. Daardoor moet de ouder met het lagere inkomen een wat kleiner percentage van zijn/haar inkomen aan hun kinderen besteden dan wanneer de reële inkomens als berekeningsbasis gebruikt worden (b.v. 20% in plaats van 25%). Waarom moet ik de hoogste aanslagvoet die op mij van toepassing is invullen? Via deze informatie berekenen wij, bij benadering, het maximaal fiscaal voordeel dat u kan halen wanneer er met een aftrekbaar onderhoudsgeld wordt gewerkt. De hoogste aanslagvoet wordt berekend op uw INDIVIDUEEL netto belastbaar inkomen NA SCHEIDING. Het netto belastbaar inkomen is afhankelijk van veel factoren. Wij stellen hierbij een eenvoudige benadering voor: Netto belastbaar inkomen bij benadering = bruto maandloon x 12 (ook x 12 indien er meer maanden betaald wordt) Waarom moet ik het tarief van de gemeentebelastingen invullen? Via deze informatie berekenen wij, bij benadering, het maximaal fiscaal voordeel dat u kan halen. De Pareto Simulator neemt de bij benadering gemiddelde aanslagvoet van de gemeentebelasting in België als basis, ttz. 7,5%. U heeft de optie de in uw woonplaats van toepassing zijnde gemeentebelasting zelf in te vullen. Waarom kan ik zelf kosten invullen voor het kind? De kostenverdeling in deze simulator is gebaseerd op de laatst beschikbare statistieken van het Huishoudbudgetonderzoek 2010 van de FOD Economie en de deskundige interpretatie ervan door Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

4 onze medewerkers. Ieder gezin heeft echter een eigen bestedingspatroon. U kan desgewenst alle of slechts enkele van de kostenposten ifv. uw eigen situatie aanpassen. Waarom kan ik de schoolkosten aanpassen? Als basis nemen wij de gemiddelde schoolkosten zoals gepubliceerd door de Gezinsbond per schooltype. Meer info hier. De Pareto Simulator houdt dus rekening met de scharnierleeftijden. De kosten voor studenten in het Kunst Secundair Onderwijs zijn uit de gemiddeldes weggelaten omdat in het KSO de kosten gevoelig hoger liggen. Volgt uw kind KSO dan kan u de kosten zelf aanpassen. Waarom kan ik de ontvangen toelagen zoals een studietoelage invullen? Een toelage zoals bv. een studietoelage is een financiële tegemoetkoming die door de overheid wordt toegekend om bij te dragen aan de kosten van het kind. De toelage is in beginsel dus bedoeld voor het kind. In de Pareto Simulator wordt de toelage verrekend met de gewone niet-verblijfsgebonden kosten van het kind. De toelage is niet van invloed om de onderlinge verhouding te bepalen tussen de inkomsten van de ouders. Waarom kan ik een meerkost/correctie toepassen voor het kind? In functie van onderstaande kan u een correctiefactor toepassen. MEERKOST - Scheiden betekent twee huishoudens en dus een aantal dubbele kosten. Maw de kost van de kinderen kan dus verhoogd worden met een bepaald percentage. De Gezinsbond voorziet een meerkost van 30%. Wanneer u de meerkost toepast dan zal deze enkel berekend worden op de kosten voor Wonen, Energie, Vervoer & Kleding (zoals bij de Gezinsbond). Scheiden betekent ook een verminderd gezinsinkomen en in de Pareto Simulator wordt enkel rekening gehouden met gemiddelden, die in wetenschappelijke gezinsbudgetstudies e.d. zijn vastgesteld. GEMIDDELD INKOMEN - Het gemiddeld gezinsinkomen (beide ouders samen) exclusief kindergeld bedraagt in België Euro netto per maand. Wijkt uw gezinsinkomen hier sterk van af dan kan u het hier bijstellen. De weergegeven totaalkost in de Pareto Simulator bevat alle kosten inclusief de studiekosten. Wat valt er onder de gewone en buitengewone kosten? De wet (art. 203bis 3 Burgerlijk Wetboek) maakt een onderscheid tussen gewone en buitengewone kosten van kinderen. De definities hiervan zijn in de praktijk echter niet goed bruikbaar. Het basisprincipe van onderstaande kostengroepen en de verrekening van deze kosten is daarom slechts gebaseerd op een mogelijke interpretatie van art en art. 203bis 1 uit het Burgerlijk Wetboek. Hieronder volgt een opsomming die als leidraad kan dienen om het maken van afspraken en berekeningen zo objectief mogelijk te maken. Gewone 'Verblijfsgebonden' kosten zijn onder andere (voor zover niet anders overeengekomen): Wonen Energie Voeding, drank, verzorging, ondergoed Gewone 'Niet-verblijfsgebonden' kosten zijn onder andere (voor zover niet anders overeengekomen): Bovenkleding & schoenen Gezondheidszorg Vervoer Communicatie Ontspanning, cultuur & sport Schoolkosten-Standaard Schoolkosten-Extra Opvang Kampen Sparen Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

5 Buitengewone kosten zijn onder andere (voor zover niet anders overeengekomen): Fiets / brommer + onderhoud + verzekering Computer en randapparatuur Uitzonderlijke doorlopende sport- en vrijetijdsactiviteiten (bv. Paardrijden, ) Gemeenschappelijke feesten in het algemeen Medische kosten buiten het remgeld Schoolreizen van meer dan 1 dag Wij werken met een systeem van twee kleerkasten. Kan dit ook in deze simulator? Sommige (co-)ouders verkiezen 2 kleerkasten te hebben: ieder een volledige set kleding & schoenen. Nog andere verkiezen alleen de dure kleding (schoenen, winterjassen,...) aan te kopen ( nietverblijfsgebonden ), de rest elk apart aan te kopen ( verblijfsgebonden ). Dit kan opgelost worden door zelf de bedragen in te geven onder de kostenpost kledij bij de gewone 'Niet-verblijfsgebonden' kosten. Bij bv. 2 volledige dubbele kleerkasten de statistisch berekende kost x2 doen (of jullie eigen gebudgeteerde cijfers gebruiken), etc. Bij de gewone 'Verblijfsgebonden' kosten kan dan de kostenpost Voeding, drank, verzorging, ondergoed ea. ook aangepast worden. Waarom kan ik de schoolkosten uitsluiten uit de berekening? U kan er voor kiezen de schoolkosten maandelijks apart te verrekenen op basis van de facturen van de school. Wat betekent het saldo fiscaliteit ten voordele van een ouder? Ouders dienen af te spreken hoe ze het verschil in fiscaal voordeel verrekenen. Dit bedrag is het verschil tussen het 'fiscaal voordeel kinderen ten laste' en het 'fiscaal voordeel onderhoudsgeld'. De ouders dienen af te spreken hoe ze dit verschil in fiscaal voordeel verrekenen, bijvoorbeeld; De ouder die het meest fiscaal voordeel geniet: maakt maandelijks de helft van dit verschil over aan de andere ouder, of stort dit op de spaarrekening van het kind, of betaalt een bepaalde kost mbt de kinderen (bvb hospitalisatieverzekering) Indien u over de Pareto Simulator Plus versie beschikt, kan u de kosten in detail bekijken / wijzigen en zo één van de kosten verlagen / toewijzen aan de ouder die het meest fiscaal voordeel geniet. Wat betekenen de percentages voor de buitengewone kosten? De wet (art B.W.) stelt dat iedere ouder naar evenredigheid van zijn/haar middelen voor de kinderen dient te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. De bijdragen van elk van de ouders in de gewone en de buitengewone kosten die uit die zorg voortvloeien dienen voor elke ouder in verhouding tot het respectieve aandeel in de samengevoegde middelen van de ouders te staan. De meest bemiddelde ouder zal dus meer moeten bijdragen dan de andere ouder. Ik kom een vrij hoog bedrag aan alimentatiegeld uit met deze simulator. Is dit normaal? De meest voorkomende reden waarom de berekening in bepaalde gevallen hoog kan zijn heeft te maken met het inkomen van de ouders. De rekenmodule is niet begrensd naar boven. Dit wil zeggen dat ouders met een hoger dan gemiddeld gezinsinkomen in verhouding hogere kosten voor het kind kunnen dragen. Bij zeer hoge gezinsinkomens worden de kosten op die manier mogelijk groter begroot dan wat een hun kind in werkelijkheid echt kost. Indien uw maandelijks gezinsinkomen zeer veel meer bedraagt dan het Belgisch gemiddelde van euro netto of indien u zelf uw rekening gemaakt heeft en de kosten liggen in uw situatie lager dan er in de Pareto Simulator wordt weergegeven, dan kan u in functie van uw toekomstige situatie besluiten een correctiefactor (-) toe te passen. Een fiscaal meer voordelige methode is, een -hoog- gedeelte van de onderhoudsbijdrage aan het sparen voor het kind te besteden. Let wel op dat het plafond van het maximale eigen inkomen van het Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

6 kind om nog fiscaal ten laste van de ouder te kunnen zijn niet overschreden wordt. Bij twijfel kan u best uw fiscaal adviseur raadplegen. Ik kom een negatief bedrag aan alimentatiegeld uit. Is dit normaal? De meest voorkomende reden is dat er een overschot is op de totaalkost van het kind. Dit kan bv. het geval zijn wanneer er met een kindrekening gewerkt wordt en de kinderbijslag + toelagen hoger zijn dan de vermoedelijke gewone kosten. Wanneer het om gewone niet-verblijfsgebonden kosten gaat is er dan een ongebruikt overschot dat kan gespaard worden. Is dit het geval bij de verblijfsgebonden kosten dan zou de ouder waarbij een negatief bedrag staat de andere ouder met dit bedrag kunnen compenseren of dit bedrag sparen voor het kind. PARETO SIMULATOR ALGEMEEN Welke referentiebronnen & methodes worden er gebruikt? Het model kwam tot stand door het bestuderen van oa. de wetgeving ter zake, het rekenmodel van de Gezinsbond, de methode Renard, het model Tremmery en de analyse van veelvuldige praktijkervaringen van de bemiddelaars en cliënten van de Pareto Group. Deze simulator gebruikt de meest recente statistische gegevens als basis: Gezinsbond Equivalentieschaal kosten kinderen (leeftijdscoëfficiënten 0-25 jaar) Schoolkosten (actuele indexatie én scharniermomenten) Bestedingspatroon voor het kind relatief aan het gezinsinkomen Tabel voordeel privégebruik bedrijfswagen FOD Economie - Huishoudbudgetonderzoek 2010 Resultaten gemiddelde gezinsbudgetuitgaven België FOD Financiën Actuele cijfers belastingschalen, aftrek en voordelen Rijksdienst Kinderbijslag voor Werknemers Online berekeningsmodule kinderbijslag Kinderbijslag voor Zelfstandigen Online berekeningsmodule kinderbijslag HDP&Arista De gebruikte formules in de Pareto Simulator houden rekening met volgende objectieve criteria waar ook de Belgische rechters rekening mee dienen te houden: 1. inkomsten van de ouders 2. gewone kosten van het kind 3. buitengewone kosten van het kind 4. verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders 5. hoogte van de kinderbijslag en van andere sociale en fiscale voordelen 6. inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind 7. het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten Zijn er regelmatig updates? Jazeker, wij zorgen voor volgende aanpassingen: Update gemiddelde schoolkosten jaarlijks op 1 januari Update fiscale tarieven jaarlijks op 1 januari Update kostenverdeling bij beschikbaarheid Huishoudbudget enquête FOD Economie (huidige laatste versie = 2010) Deze updates gebeuren automatisch. U hoeft zelf niets te installeren. Telkens wanneer u inlogt en de online simulator gebruikt werkt u met de meest actuele cijfers. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de onderhoudsgeldberekening te maken. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Wij maken op regelmatige tijdstippen onze Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

7 databases leeg. Meer info over ons privacybeleid kan u op onze website en vinden. Werkt deze simulator voor iedereen? In de meeste gevallen zal de PLUS versie van de Pareto Simulator volstaan om voor uw situatie een berekening te maken. De rekenmodule is gebaseerd op de meest voorkomende gezinssituaties. De simulator is echter NIET of BEPERKT bruikbaar in elk van de volgende gevallen: 1) U heeft met de andere ouder (waarover deze scheiding gaat) meer dan 4 kinderen samen waarvoor u onderhoudsbijdragen wil betalen. 2) U heeft, buiten de gezamenlijke kinderen met deze andere ouder, ook nog andere kinderen (b.v. uit een vorig huwelijk/relatie of in een nieuw, ev. Samengesteld, gezin). 3) De verblijfsregeling die u kiest is niet voor alle kinderen dezelfde. 4) U wenst onderhoudsbijdragen te bereken die niet alleen geldig zijn voor de huidige leeftijd van uw kind(eren), maar voor een langere periode (b.v. tot hun 18 jaar). Dit doel kan u nochtans wel bereiken door ook een berekening te maken voor de leeftijd op het einde van de gekozen periode (b.v. 18 jaar) en dan het gemiddelde te maken van de resultaten voor de begin- en de eindleeftijd. 5) Wanneer u voor een uitzonderlijke situatie telefonische of ondersteuning nodig heeft (bv. specifieke belastingregels igv. andersvalide kinderen). In elk van de bovenstaande gevallen adviseren we dat u gebruik maakt van de CD-ROM van de Gezinsbond. Bestellen kan via de website van de Gezinsbond. Gebruik van de telefonische ondersteuning van de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond is dan inbegrepen. Kan ik ondersteuning via telefoon of via krijgen? Neen. De Pareto Simulator is bewust zeer gebruiksvriendelijk gemaakt. Het online model samen met de handleiding volstaat in de meeste gevallen om u op een eenvoudige manier een objectieve simulatie te laten maken zonder verdere hulp. Door deze aanpak kunnen wij de kosten laag houden terwijl u toch een kwalitatief hoogstaande online module van ons aangeboden krijgt. Er is geen telefonische of ondersteuning voorzien. Heeft u toch een meer dan gemiddeld complexe berekening, dan adviseren wij dat u de CD-ROM Onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond aanschaft. Bestellen kan via de website van de Gezinsbond of per mail: Gebruik van de telefonische ondersteuning van de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond is dan inbegrepen. Wordt er rekening gehouden met verschillen in kosten tussen grote en kleine gezinnen? Er wordt wel eens gezegd dat een tweede en elk volgend kind steeds minder kost omwille van zogenaamde schaalvoordelen. Volgens ons en ook volgens de Gezinsbond kosten alle kinderen ongeveer evenveel. Grote gezinnen hebben namelijk niet alleen schaalvoordelen, er zijn ook nadelen bij het beheren van de kosten van de meerdere kinderen binnen het gezin. Een gezin met meer dan 3 kinderen zal bv. een grotere wagen moeten aankopen. Het afdragen van te klein geworden kledij door jongere broer of zus zal maar lukken wanneer het over kinderen gaat van hetzelfde geslacht en/of wanneer het leeftijdsverschil niet al te groot is. Voor ons zijn de schaalvoordelen niet doorslaggevend om de kostprijs van het tweede en al de volgende kinderen lager in te schatten. De manier waarop de Pareto Simulator is opgebouwd houdt wel rekening met het feit dat ouders per kind minder kunnen spenderen naarmate er meer kinderen zijn. In de wetenschappelijke gezinsbudgetstudies (b.v. die van Renard, die ook de basis zijn voor de Gezinsbond) werd namelijk vastgesteld dat alle ouders met 1 kind gemiddeld (= voor alle leeftijden van het kind samen genomen) ongeveer 1/5 e van hun inkomen aan hun kind besteden, ouders met 2 kinderen ongeveer 1/7 e per kind, enz.. De overheidstegemoetkomingen (kinderbijslagen, school- en studietoelagen, fiscale voordelen, enz.) volstaan zelden om de kosten van kinderen voldoende te dekken zodat het besteedbare inkomen per kind meestal daalt. In de Pareto Simulator varieert de kost Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

8 van een kind van een bepaalde leeftijd volgens het gezinsinkomen, het aantal andere kinderen in het gezin en de leeftijd van deze andere kinderen. Zo verlaagt bijvoorbeeld de aanwezigheid van een tweede kind van dezelfde leeftijd (tweeling) de kost van elk van beide kinderen significant, m.a.w. dus ook de kost van het eerste kind (d.w.z. het percentage van het gezinsinkomen dat aan het kind besteed wordt). Kan ik de resultaten afprinten? Nadat u zelf online alle gegevens voor een objectieve simulatie heeft ingegeven, krijgt u de resultaten per toegestuurd. Als bijlage bij deze krijgt u een PDF document met de resultaten van de berekende simulatie. Deze kan u afprinten voor uzelf of als dienstverlener doormailen aan uw cliënten. Wordt er rekening gehouden met alle fiscale voordelen & belastingen? De Pareto Simulator geeft een goed beeld van de belangrijkste fiscale voordelen die u geniet afhankelijk van de door u gekozen kostenregeling. Omwille van de complexiteit van de fiscaliteit is het echter niet mogelijk om een allesomvattende simulatie te maken. - De Pareto Simulator neemt de gemiddelde aanslagvoet van de gemeentebelasting in België als basis, ttz. afgerond 7,5% (gemiddelde volgens een studie van Netto/De Tijd in 2010 = 7,41%). U heeft de optie de in uw woonplaats van toepassing zijnde gemeentebelasting zelf in te vullen. Dit geeft u dan een nog betere inschatting van het reëel fiscaal voordeel. - De Pareto Simulator houdt geen rekening met extra aftrek van bv. hypothecaire leningen, kinderopvang, kinderen <3 jaar, verhoging andersvalide kind, ea. Welke cijfers worden er door de Pareto Simulator gebruikt? a. Normering Het normeringsmodel van de Pareto Simulator is gebaseerd op volgende data: 1) Meest recente FOD Economie statistieken (Huishoudbudgetenquête) uit De huishoudbudgetenquête is het resultaat van een bevraging van koppels met kinderen en koppels zonder kinderen. Op basis van de jarenlange feedback van onze bemiddelaars en cliënten werd er een correctie toegepast voor de kosten voor voeding, vervoer, communicatie, kledij en schoenen. Ter vergelijking geven we ook nog de cijfers mee die de Gezinsbond en Renard gebruiken. PARETO SIMULATOR (basis = Huishoudenquête correcties) GEZINSBOND METHODE RENARD (basis = Huishoudenquête 2004 Wonen 26,12% 25,17% 22,68% Energie 6,33% 4,43% 8,26% Voeding, drank, verzorging 20,98% 16,18% 20,79% Kleding en schoenen 9,54% 4,29% 10,45% Gezondheidszorg 4,69% 5,05% 3,60% Vervoer & Communicatie 12,57% 16,34% 15,77% Cultuur en ontspanning 7,26% 14,37% 8,38% Andere (schoolkosten, sparen, ea.) 12,51% 14,17% 10,07% 2) De Pareto Simulator gebruikt de leeftijdscoefficiënten zoals ze door de Gezinsbond berekend worden. b. Fiscaliteit De nieuwe fiscale tarieven geldig vanaf 1/1/2015 voor inkomstenjaar 2015 / aanslagjaar 2016 zijn geactualiseerd in de Pareto Simulator. Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

9 Bijkomende info: Gemeentebelastingen De Pareto Simulator neemt de bij benadering gemiddelde aanslagvoet van de gemeentebelasting in België als basis, ttz. 7,5%. U heeft de optie de in uw woonplaats van toepassing zijnde gemeentebelasting zelf in te vullen. Aftrek en andere voordelen Omwille van de complexiteit van de fiscaliteit is het niet mogelijk om een allesomvattende simulatie te maken. De Pareto Simulator houdt geen rekening met extra aftrekmogelijkheden van bv. hypothecaire leningen, kinderopvang, kinderen <3 jaar, verhoging andersvalide kind, ea. c. Schoolkosten Als basis nemen wij de gemiddelde schoolkosten op basis de door de Gezinsbond gepubliceerde kosten per schooltype. De kosten voor studenten in het Kunst Secundair Onderwijs zijn uit onze gemiddeldes weggelaten omdat in het KSO de kosten gevoelig hoger liggen. De Pareto Simulator houdt dus rekening met de scharnierleeftijden. d. Leefloon Als basis nemen wij het minimum leefloon zoals door de EU begroot op Euro per maand. Dit bedrag wordt door ons jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. e. Maximum te ontvangen onderhoudsbijdrage De Pareto Simulator heeft een veiligheid ingebouwd. De maximale onderhoudsuitkering die voor inkomstenjaar 2015 mag betaald worden aan het kind om toch nog als "kind ten laste" beschouwd te worden, en die bovendien niet belast zal worden in hoofde van het kind, bedraagt op jaarbasis 8.745,00 EUR. Op maandbasis betekent dit 728,75 EUR. Opgelet: Deze bedragen gelden enkel tot zolang de ouder waar het kind fiscaal ten laste is, fiscaal als alleenstaande behandeld wordt, en wanneer het kind geen andere inkomsten heeft. Zoniet, dient er een aparte berekening gemaakt te worden. Wat is het verschil tussen de Pareto Simulator en andere beschikbare rekenmodellen? Er bestaan vandaag een aantal rekenmodellen die voor de professionele dienstverleners en voor de scheidende koppels beschikbaar zijn. De PARETO SIMULATOR heeft volgende belangrijke voordelen - mogelijkheid om de bijdragen op een kindrekening te berekenen - fiscale optimalisatie - gebruik van de meest actuele cijfers van de FOD Economie, FOD Financiën en de Gezinsbond - automatische updates - omschrijvingen in de simulator conform de bepalingen van art. 203 Burgerlijk Wetboek. - resultaten kunnen makkelijk overgenomen worden in de ouderschapsakkoorden - online beschikbaar in alle browsers en via mobiele apparaten (ipad, iphone, tablets, ) - abonnementsformule voor onbeperkt gebruik Professionele dienstverleners die vertrouwd zijn met de CD-ROM van de Gezinsbond kunnen hier een vergelijkend overzicht downloaden. Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

10 PARETO GROUP - OVER ONS De Pareto Simulator, OnderhoudsgeldOnline en Pareto Services zijn initiatieven van de oprichters van de Pareto Group CVBA, een samenwerkingscollectief van erkend bemiddelaars uit diverse regio s, opgericht in januari De studiedienst van de Pareto Group gaf sinds de start meer dan uren gerichte ondersteuning aan het regionaal team van erkende bemiddelaars in Familiale Zaken bij de Pareto Group (oa. berekening onderhoudsgeld, fiscale optimalisatie, co-ordinatie met notarissen, advocaten en andere dienstverleners bij de opmaak van ouderschaps- en scheidingsregelingen, supervisie, ). De Pareto Group bouwde de afgelopen jaren een stevig fundament. De meer dan uren opleiding via erkende instituten die het team inmiddels heeft gevolgd worden dagelijks in de praktijk gebruikt bij het begeleiden van koppels en ouders in hun scheidingstraject. Onze uitgebreide praktijkervaring zorgt er voor dat wij ook deskundig advies kunnen verlenen aan professionele dienstverleners. Pareto Group ontleent haar naam aan de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto (15 juli augustus 1923). Pareto is een van de grondleggers van de moderne welvaartstheorie. Hij schreef het zogenoemde pareto-compensatiebeginsel. * bij een verandering in de verdeling van de welvaart treden er verliezers en winnaars op; * kunnen de verliezers uit de winst van de winnaars worden gecompenseerd dan is de verandering pareto-optimaal. De Pareto Simulator ondersteunt het tot stand komen van evenwichtige akkoorden rond de kostenregeling voor het kind, in lijn met het pareto-compensatiebeginsel. Permanente vorming & ondersteuning Wij bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening door het volgen van permanente vorming bij erkende opleidingsinstituten en door overleg met diverse sector organisaties, waaronder: Gezinsbond Studiedienst Mediv (Leuven) VCOK (UGent) CBR (UA) KUL Bemiddeling VZW Studipolis Scheiding in Vlaanderen Pareto Group CVBA Hoekskensweg 16a, 9290 Berlare BTW BE Tel ma-vrij van 09u00-17u00: Eigendomsrechten Pareto Group CVBA - Hoekskensweg 16A, 9290 Berlare Aansprakelijkheid De resultaten van het gebruik van de Pareto Simulator dienen te worden geïnterpreteerd alvorens te worden overgenomen in een regelingsakte. Bij twijfel over cijfergegevens zoals bv. kindergeld, belastingen, uitzonderlijke situaties,...is het raadzaam de betrokken instanties te raadplegen. Voor zeer specifieke berekeningen en fiscale complexe dossiers verwijzen wij door naar fiscalisten en/of naar de studiedienst van de Gezinsbond. De Pareto Group CVBA wijst elke verantwoordelijkheid mbt. het resultaat en/of de toepassing van dit simulatiemodel af. De gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit model. Pareto Services I Pareto Simulator I Handleiding & Info I update

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

(Echt)scheiding en (kind)alimentatie

(Echt)scheiding en (kind)alimentatie Figure 1 logo vrouwenraad (Echt)scheiding en (kind)alimentatie Het niet-betalen van alimentatie heeft vooral gevolgen voor eenoudergezinnen met moeders en kinderen en dit is een belangrijk aandachtspunt

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt

Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt Gezags- en verblijfsco-ouderschap in de praktijk Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt maart 2011 Inleiding De laatste jaren is co-ouderschap een veel besproken onderwerp

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 1 INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 Deel 1: Het pensioen 4 Hoofdstuk 1: De drie pijlers van het pensioen in België 4 1.1: Het pensioenstelsel steunt op 3 pijlers 4 1.2: De pensioenbreuk 6 Deel

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2006 volgnr: 2006.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010 Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Inhoudsopgave Inleiding..3 Hoofdstuk 1 Inkomen... 3 1.1 Vrijlaten van inkomsten op grond van

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie