CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start"

Transcriptie

1 CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start Op 1 januari 2014 treden de Europese verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation (CRR), nr. 575/2013) en de bijbehorende Europese richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive (CRD IV) 2013/36/EU) in werking. Deze nieuwe wetgeving richt zich ook op beleggingsondernemingen. De CRR heeft als verordening rechtstreekse werking, zonder implementatie in nationale wetgeving. De bijbehorende richtlijn CRD IV dient wel te worden omgezet in nationaal recht. Hoewel de implementatie van de CRD IV in de Wft niet vóór 1 juni 2014 wordt verwacht, zijn alle reguliere kapitaalvereisten en benodigde ontheffingen, zoals geregeld in de CRR, vanaf 1 januari 2014 gewoon van toepassing en afdwingbaar. DNB gaat hieronder in op de volgende onderwerpen: Reikwijdte CRR en CRD IV voor beleggingsondernemingen Kapitaaleisen Bestaande ontheffingen vervallen per 1 januari 2014 Rapportage-eisen onder CRR en CRD IV Simulatie E-Line DNB EBA Q&A Proces Regelingspecifieke bepalingen CRR en CRD IV Reikwijdte CRR en CRD IV voor beleggingsondernemingen DNB heeft de afgelopen periode veel vragen uit de sector ontvangen over de reikwijdte van de nieuwe regelgeving voor beleggingsondernemingen. Dit komt vooral door de complexiteit van de gehanteerde definitie van beleggingsonderneming in artikel 4, eerste lid onderdeel 2 van de CRR. De reikwijdte van de CRR en CRD IV voor beleggingsondernemingen is onder meer afhankelijk van het soort beleggingsdienst en/of beleggingsactiviteit en eventuele nevendiensten waarvoor de Autoriteit Financiële Markten uw onderneming een vergunning heeft verleend. Voorts dient u te beoordelen of uw onderneming gelden en/of effecten van cliënten onder zich houdt bijvoorbeeld via een beleggersgiro en/of via een vergunning voor het aanbieden van nevendienst a het bewaren van gelden en financiële instrumenten. In bijlage 1 (helemaal

2 onderaan deze nieuwsbrief) staan de beleggingsdiensten en activiteiten van de Mifid-richtlijn (2004/39/EC) verder uitgeschreven. Het is dus van belang dat u de reikwijdte van de CRR en CRD IV voor uw instelling vaststelt. Dit kan betekenen dat uw instelling volledig onder de CRR en CRD IV valt of dat de CRR en CRD IV deels niet van toepassing zijn op uw instelling op grond van artikel 4 (1) punt 2 sub b of c CRR. Het gaat hier om plaatselijke ondernemingen en beleggingsondernemingen die een vergunning hebben voor beleggingsdiensten, op basis van de definities in artikel 1:1, a,b,c en/ of d en geen gelden en/ of financiële instrumenten van cliënten onder zich houden. Indien dit laatste het geval is, zijn de CRR en de CRD IV deels niet van toepassing. Op deze laatste groep beleggingsondernemingen zijn bepaalde kapitaaleisen wel van toepassing. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het artikel over kapitaaleisen in deze nieuwsbrief. Kapitaaleisen Beleggingsondernemingen moeten voldoen aan de voor hen geldende minimum eigen vermogensvereisten en solvabiliteitsregels van CRR en CRD IV. Dit vereist een aanpassing van uw interne processen en rapportagesystemen. Beleggingsondernemingen dienen doorlopend te voldoen aan de minimum eigen vermogensvereisten en solvabiliteitsvereisten. Plaatselijke ondernemingen, zoals bedoeld onder artikel 4 (1), punt 2, sub b, CRR, zijn alleen gehouden aan het vereiste minimale eigen vermogen van de CRD IV. Beleggingsondernemingen die onder artikel 4 (1), punt 2, sub c, CRR, vallen dienen, afhankelijk van de vergunning, aan aangepaste minimum eigen vermogenseisen en solvabiliteitvereisten te voldoen. De vereiste omvang en de bestanddelen van het minimum eigen vermogen voor beleggingsondernemingen vindt u in Titel IV, Initial Capital of Investment Firms, artikelen 28 tot en met 32 van de CRD IV en in Deel 2, Own Funds, artikel 25 en 26 van de CRR. De solvabiliteitvereisten voor beleggingsondernemingen vindt u terug in Deel 3 Capital Requirements, in de artikelen 92, 95 en 96 van de CRR. In onderstaande tabel ziet u welke vereisten omtrent het eigen vermogen en de solvabiliteit van toepassing zijn. Deze eisen gelden niet cumulatief. De eisen uit het vak uit onderstaande tabel waarin uw onderneming valt gelden. Hierbij geldt als voorbehoud dat, nu de CRD IV nog niet is

3 geïmplementeerd in nationaal recht (Wft en Bpr), de precieze minimumkapitaaleisen, voor zover die niet volgen uit de CRR, nog niet vaststaan. Indeling beleggingsdiensten en -activiteiten op basis van de definities artikel1:1 Wft Indeling beleggingsdiensten en activiteiten op basis van de definities in artikel 1:1 Wft Beleggingsdienst Korte omschrijving Eigen vermogenseis Solvabilteitsvereisten A Ontvangen en doorgeven van orders / * (artikel 31.1 CRD IV) Geen B Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten / ** (artikel 31.1 CRD IV en artikel 29 lid 1 en 2 CRD IV) Hoogste van de som van de vastekosteneis of risicogewogen posten voor krediet en marktrisico (artikel 95.2 CRR) C Vermogensbeheer ** (artikel 31.1 CRD IV en artikel 29 lid 1 en 2 CRD IV) D Beleggingsadvies * / * (artikel 31.1 CRD IV) Hoogste van de som van de vastekosteneis of risicogewogen posten voor krediet en marktrisico (artikel 95.2 CRR) Geen E F Begeleiden van emissies met plaatsingsgarantie Begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie (artikel 28.2 CRD IV) / *** (artikel 29 lid 1 en 3 CRD IV) Som van risicogewogen posten voor krediet, marktrisico en operationele risico (artikel 92 CRR) Hoogste van de som van de vastekosteneis of risicogewogen posten voor krediet en marktrisico (artikel 95.2 CRR) Beleggingsactiviteit Korte omschrijving Eigen vermogenseis Solvabilteitsvereisten A Handelen voor eigen rekening (artikel 28.2 CRD IV) Som van de vastekosteneis en risicogewogenposten voor krediet en marktrisico (artikel 96.2 CRR)**** B Uitoefenen of exploiteren van een Multilaterale handelsfaciliteit (MTF) (artikel 28.2 CRD IV) Som van risicogewogen posten voor krediet, marktrisico en operationele risico (artikel 92 CRR) Overige Korte omschrijving Eigen vermogenseis Solvabilteitsvereisten Lokaal opererende ondernemingen (artikel 30 CRD IV) * I. Indien een beleggingsonderneming over een vergunning voor het verrichten van beleggingsdienst a en/ of d beschikt en er geen Nevendienst onderdeel a (bewaren) zoals gedefinieerd in artikel 1.1. Wft mag worden verricht, kan worden volstaan met: a) Een eigen vermogen van euro of b) Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav) voor een bedrag van tenminste euro per schadegeval en tenminste euro per jaar voor alle schadegevallen gezamenlijk of;

4 c) een combinatie van aanvangskapitaal en beroepsaansprakelijkheidsverzekering die resulteert in een dekking die gelijkwaardig is aan die van punt a) of punt b) (artikel 31.1 CDR IV). II. Indien een beleggingsonderneming tevens beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:86 Wft (herverzekeringsbemiddelaars) dient tevens aan de volgende eisen te worden voldaan: a) Een eigen vermogen van euro of b) Een Bav of een daarmee vergelijkbare voorziening die hun aansprakelijkheid dekt wegens fouten, verzuimen of nalatigheden voor een bedrag van tenminste euro per schadegeval en ten minste euro per jaar voor alle schadegevallen gezamenlijk of; c) een combinatie van aanvangskapitaal en beroepsaansprakelijkheidsverzekering die resulteert in een dekking die gelijkwaardig is aan die van punt a) of punt b) (artikel 31.2 CRD IV). ** Indien een beleggingsonderneming beschikt over een vergunning voor het verrichten van beleggingsdienst, b en/of c en geen nevendienst onderdeel a zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft wordt verricht, kan worden volstaan met een eigen vermogen van euro ( artikel 31.1 CRD IV. Indien deze beleggingsonderneming wel nevendienst a verricht, geldt een eigen vermogenseis van euro (artikel 29.1 CRD IV). Indien een beleggingsonderneming beschikt over een vergunning voor het verrichten van beleggingsdienst a en er een beleggersgiro wordt geëxploiteerd zoals bedoeld in artikel 6:17 van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) dient de beleggingsonderneming een eigen vermogen van euro aan te houden (artikel 29.1 CRD IV). *** Indien een beleggingsonderneming die voldoet aan de definitie van de CRR die niet handelt voor eigen rekening en geen instrumenten plaatst met plaatsingsgarantie en geen nevendienst onderdeel a zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft wordt verricht en geen beleggersgiro wordt geëxploiteerd, kan worden volstaan met een eigen vermogen van euro (artikel 29.3 CRD IV. Indien deze beleggingsonderneming wel nevendienst a verricht of beleggersgiro exploiteert, geldt een eigen vermogenseis van euro (artikel 29.1 CRD IV). **** Indien een beleggingsonderneming naast een vergunning voor beleggingsactiviteit a ook nog beschikt over vergunning voor een beleggingsdienst zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft, valt de instelling voor de solvabilteitsvereisten onder artikel 92 CRR.

5 Bestaande ontheffingen vervallen per 1 januari 2014 In november 2013 heeft u een brief van DNB ontvangen waarin wordt uitgelegd dat als gevolg van de CRR vrijwel alle bestaande ontheffingen van Wft-bepalingen van rechtswege komen te vervallen per 1 januari De CRR biedt wel nieuwe mogelijkheden om ontheffingen aan te vragen, maar de voorwaarden waaronder deze ontheffingen worden verleend zijn niet exact gelijk aan de bestaande ontheffingen. De belangrijkste ontheffing die vervalt, is de zogenaamde 4a-ontheffing op grond van artikel 4a, van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft (Bptfg). Deze ontheffing betreft een alternatieve methode voor de berekening van de benodigde solvabiliteit van een financiële holding die onder het geconsolideerd toezicht valt. De CRR kent echter een vergelijkbare ontheffing op grond van artikel 15, CRR. Dit artikel bepaalt dat de consoliderende toezichthouder voor een (groep van) beleggingsonderneming(en) die geen bank bevat, ontheffing kan verlenen van de toepasselijkheid van de solvabiliteitvereisten van deel 3 van de CRR en van de kapitaalbuffers zoals opgenomen in titel VII, hoofdstuk 4 van de CRD IV, indien voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 15, eerste lid, CRR. Verder vervalt de zogenaamde solo-ontheffing op grond van artikel 3: 278, Wft, om op individueel niveau te voldoen aan de prudentiële eisen, mits op geconsolideerd niveau de holding aan de prudentiële voorschriften voldoet. De CRR kent een vergelijkbare ontheffing op grond van artikel 7, CRR. DNB heeft haar beleid en de aanvraagprocedure voor een ontheffing op grond van artikel 7 CRR en artikel 15 CRR inmiddels openbaar gemaakt op DNB Open Boek Toezicht zie voor het solotoezicht en voor het geconsolideerd toezicht. Indien u in aanmerking wilt komen voor een ontheffing op grond van de CRR, dan kunt u daartoe een aanvraag indienen bij DNB. DNB zal nieuwe aanvragen beoordelen conform de voorwaarden die daarvoor in de CRR zijn opgenomen. Rapportage-eisen onder CRR en CRD IV

6 De nieuwe rapportageformulieren van de COREP (solvabiliteitsrapportage) en de FINREP (financiële rapportages) hebben tot gevolg dat er nieuwe en aangepaste formulierensets gemaakt worden. Aanleiding is de aangepaste rapportagefrequentie voor bepaalde onderdelen van COREP en FINREP en de proportionaliteitsregels, waardoor de rapportageverplichting per beleggingsonderneming, afhankelijk van de vergunning, verschilt. In de huidige rapportageset wordt ter waarborging van de kwaliteit van de gerapporteerde data gesteund op geautomatiseerde koppelingen tussen rapportages en velden. In de nieuwe rapportageset wordt voornamelijk gesteund op validatie en plausibiliteit. De nieuwe validatieregels zijn gedefinieerd door EBA (zie hiervoor de Implementing Technical Standards (ITS ) op de website van de EBA) en zullen als basis gaan gelden voor de validatie van de rapportages in Nederland. De validatieregels bestaan uit zowel de gebruikelijke rekenregels als regels gericht op consistentie van data tussen de formulieren. DNB zal de validatieregels uitvoeren na ontvangst van uw rapportages. U ontvangt daarna terugkoppeling via e-line DNB. Er wordt pas aan de rapportageplicht voldaan als de ingezonden rapportages aan de validatieregels voldoen. E-Line DNB zal voorlopig als rapportagemiddel voor beleggingsondernemingen blijven gelden. Simulatie e-line DNB DNB biedt u de mogelijkheid in de simulatieomgeving van e-line CRD IV rapportagesets in te vullen. Zo kunt u nieuwe of aangepaste systemen vooraf testen. De simulatieomgeving is naar verwachting medio eerste kwartaal 2014 beschikbaar. Vanaf dat moment is de nieuwe rapportageverplichting CRD IV te testen. In deze omgeving worden zowel de COREP- als de FINREP-rapportagesets stapsgewijs toegankelijk gemaakt. Toegang simulatieomgeving De inloggegevens zijn de reeds bestaande standaardtoegangscodes voor de simulatie-omgeving en dus niet de gebruikelijke e-line productiecodes. De simulatie-omgeving toont geen indieningstermijnen, frequenties en consolidatieniveaus. De nieuwe en aangepaste formulierensets worden naar verwachting eind 2013 definitief door DNB vastgesteld.

7 Geen terugkoppeling in simulatieomgeving De simulatieomgeving maakt het niet mogelijk de rapportageformulieren door DNB te laten beoordelen. U ontvangt dus geen terugkoppeling op een verzonden rapportage. EBA Q&A-proces EBA biedt op haar website een Q&A-service aan voor beleggingsondernemingen, toezichthouders en andere belanghebbenden. In deze Q&A beantwoordt EBA een aantal belangrijke vragen. De EBA beantwoordt onder meer vragen over: de CRD IV en de CRR EBA BTS; aan de CRD gerelateerde technische standaarden die door de EBA zijn voorgelegd aan de Europese Commissie (pas nadat de BTS is gepubliceerd in het official Journal of the European Union); EBA guidelines; aan de CRD gerelateerde guidelines (richtsnoeren) die door de EBA zijn gepubliceerd. Hoe werkt het Q&A-proces? U kunt uw vraag stellen onder de Single Rulebook Q&A-tab op de EBA-website. Hier vindt u ook de antwoorden op eerder gestelde vragen. EBA categoriseert alle ontvangen vragen: Questions under review: de vraag wordt in behandeling genomen door EBA. Het streven is de vraag binnen 2 maanden te beantwoorden; Rejected questions: de vraag heeft geen betrekking op de CRD IV, de CRR, EBA BTS of EBA guidelines of de vraag is eerder gesteld Final Q&A: de vraag is beantwoord en te vinden op de EBA-website. Q&A s zorgen voor consistente toepassing van nieuwe regels Het doel van de Q&A s is een consistente toepassing van het nieuwe regelraamwerk te bereiken binnen de Europese Unie. De Q&A s zijn niet juridisch bindend, noch zijn zij onderworpen aan het beginsel van pas toe of leg uit. De toepassing ervan wordt nauw in de gaten gehouden door de EBA en zij zal het niet nalaten toezichthouders aan te spreken indien zij anders handelen dan

8 in de Q&A s wordt voorgeschreven. Bovendien verwacht de EBA dat groepsdruk en de markt een disciplinerende werking hebben op de consistente toepassing van de in de Q&A s gegeven uitleg. Reikwijdte van de antwoorden De reikwijdte van wat EBA kan beantwoorden, is beperkt tot uitleg over consistente en effectieve toepassing van de CRD IV en de CRR. Vragen die buiten deze reikwijdte vallen (bijvoorbeeld definitiekwesties of interpretatievragen), moeten worden beantwoord door het Directoraatgeneraal Interne Markt van de Europese Commissie (want de EBA is geen regelgever). Regelingspecifieke bepalingen CRD IV en CRR Omdat de CRR rechtstreeks werkt, omzetting in nationaal recht niet is toegestaan (tenzij sprake is van nationale opties of discreties) en bij tegenstrijdigheden of overlap de CRR voorgaat, wordt een groot deel van de bestaande toezichthouderregelingen van DNB (voor zover het toepassingsbereik en de reikwijdte overeenstemmen met de CRR) ingetrokken. Toezichthouderregelingen van DNB die worden ingetrokken, zijn: de Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 de Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2010 de Regeling solvabiliteitseisen operationeel risico Wft 2010 de Regeling hybride instrumenten banken en andere financiële ondernemingen (exclusief verzekeraars) Wft 2010 de Regeling securitisaties Wft 2010 de Regeling uitsluiting solvabiliteitsaftrek immateriële activa. De nieuwe toezichthouderregeling regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR vervangt deze en wordt van toepassing op kredietinstellingen in de zin van de CRR, beleggingsondernemingen in de zin van de CRR, clearinginstellingen en opt-in banken. Deze Regeling bevat grotendeels de opties die de CRR specifiek aan nationale bevoegde autoriteiten heeft gelaten. DNB heeft dit beleidsarm gedaan. Voor zover de opties reeds bestonden in de bestaande toezichthouderregelingen, zijn deze op dezelfde wijze opgenomen. Er is geen sprake van nationaal, op de CRR aanvullende, regels. De toezichthouderregeling wordt in week 50 aan de Staatscourant aangeboden ter publicatie.

9 BIJLAGE I Richtlijn (2004/39) EC LIJST VAN DIENSTEN EN ACTIVITEITEN EN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Deel A Beleggingsdiensten en activiteiten. (1) Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten. (2) Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten. (3) Het handelen voor eigen rekening. (4) Vermogensbeheer. (5) Beleggingsadvies. (6) Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie. (7) Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie. (8) Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten. Deel B Nevendiensten (1) Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer. (2) Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt. (3) Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen. (4) Valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten. (5) Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten. (6) Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten. (7) Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voor zover deze in verband staan met de verlening van beleggings- of nevendiensten.

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014 Inhoud 1. Reacties... 2 2. Toelichting... 3 2.1 CRD IV en CRR: gevolgen voor het nationaal regelkader... 3 2.2

Nadere informatie

CRD IV alert. eind 2013

CRD IV alert. eind 2013 CRD IV alert eind 2013 zzzz INHOUD CRD IV: laatste loodjes voor de deadline Waivers vervallen en opnieuw beoordelen Doe mee aan Onderzoek UITDAGINGEN CRD IV rapportage Validatieregels CRD IV/CRR COREP/FINREP

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 201 Bijlage 2 bij de mededeling NBB_201_08 Standaardformulier

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB 1 april 2011 Deze consultatie is aangekondigd via Open Boek Toezicht. Dit document is tevens

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd: WET VAN NR Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten)

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12186 8 juli 2011 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 28 juli 2011 tot wijziging van de Regeling staten financiële

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 28 juni 2010 1 Regeling van De Nederlandsche Bank NV van [datum], tot vaststelling

Nadere informatie

Bijlage bij sectorbrief Banken toezichtrapportages, oktober 2014

Bijlage bij sectorbrief Banken toezichtrapportages, oktober 2014 Bijlage bij sectorbrief Banken toezichtrapportages, oktober 2014 1. ERVARINGEN MET DE EERSTE RAPPORTAGES ONDER CRD IV / CRR In het eerste halfjaar van 2014 is ervaring opgedaan met de vernieuwde en uitgebreide

Nadere informatie

CRD IV factsheet toelichting methodologie van implementatie keuzevrijheden CRD IV en CRR

CRD IV factsheet toelichting methodologie van implementatie keuzevrijheden CRD IV en CRR CRD IV factsheet toelichting methodologie van implementatie keuzevrijheden CRD IV en CRR Relevant voor: ba, bo Geldigheid: geldig Datum: 15 januari 2014 Status: Factsheet Auteur: Koen Holtring, Maurit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17099 29 oktober 2010 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 26 oktober 2010 tot vaststelling van de voorwaarden

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR TESTS, DOORLICHTINGEN OF EXERCITIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT STEUNMAATREGELEN EBA/GL/2014/ september 2014

RICHTSNOEREN VOOR TESTS, DOORLICHTINGEN OF EXERCITIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT STEUNMAATREGELEN EBA/GL/2014/ september 2014 EBA/GL/2014/09 22 september 2014 Richtsnoeren voor de soorten tests, doorlichtingen of exercities die kunnen leiden tot steunmaatregelen uit hoofde van artikel 32, lid 4, onder d), punt iii) van de richtlijn

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

Programma 12-11-2015. Seminar Beleggingsondernemingen en Beheerders met BO-diensten. 5 november 2015. Opening. Regelgevend kader

Programma 12-11-2015. Seminar Beleggingsondernemingen en Beheerders met BO-diensten. 5 november 2015. Opening. Regelgevend kader Seminar Beleggingsondernemingen en Beheerders met BO-diensten 5 november 2015 Programma Opening Regelgevend kader Beleidsregel ICAAP en handhavingsbeleid 14.30 pauze Onderzoek vastekosteneis Break-out

Nadere informatie

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen? Juni 2017 Met deze nieuwsbrief willen we je inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van MiFID II. Per 3 januari 2018 treden de nieuwe vakbekwaamheidseisen uit de MiFID II richtlijn in werking.

Nadere informatie

Handleiding validatierapport CRDIV rapportages beleggingsondernemingen

Handleiding validatierapport CRDIV rapportages beleggingsondernemingen Datum 3 oktober 2016 Versienummer 1.1 1 van 7 CRD IV rapportages De CRD IV formulierenset, FINREP en Corep, van de wordt na indiening met behulp van e-line DNB door het interne systeem van DNB gecontroleerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29150 3 juni 2016 Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van

Nadere informatie

Toelichting kosten toezicht 2015

Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Samen staan we voor eerlijke en transparante financiële markten en samen willen we het vertrouwen van consumenten en bedrijven in deze

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG tot

Nadere informatie

Toelichting kosten 2017

Toelichting kosten 2017 Toelichting kosten 2017 Publicatiedatum: 1 juni 2017 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de Wet op het financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de Wet op het financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35423 19 december 2013 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 9 december 2013, houdende regels met betrekking tot

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

1.2 Validatieregels en toetsing door DNB per Q2 2015

1.2 Validatieregels en toetsing door DNB per Q2 2015 CONFIDENTIEEL In deze bijlage leest u de belangrijkste veranderingen in rapportages voor 2015: Validatieregels en Q&A s EBA Technische wijzigingen in CRDIV rapportageproces Nieuwe en gewijzigde CRD IV

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

A. Beheerders met zetel in Nederland van een icbe Staat Frequentie Indieningstermijn FINREPBSACT Balans (activa) per.

A. Beheerders met zetel in Nederland van een icbe Staat Frequentie Indieningstermijn FINREPBSACT Balans (activa) per. Invulinstructie DNB beheerdersrapportage (financiële staten uit hoofde 3:72 Wft) Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Op de volgende bladzijden treft u een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1432 18 nuari 2016 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 7 nuari 2016 houdende regels met betrekking tot het prudentieel

Nadere informatie

Consultatieversie MiFID level 2. Nota van toelichting. Inhoudsopgave nota van toelichting

Consultatieversie MiFID level 2. Nota van toelichting. Inhoudsopgave nota van toelichting Nota van toelichting Inhoudsopgave nota van toelichting Algemeen deel 1. Inleiding 2. Reacties marktpartijen op consultatie besluit en nota van toelichting 3. Besluit gereglementeerde markten Wft 4. Besluit

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

T.a.v. de directie. Geachte directie,

T.a.v. de directie. Geachte directie, Toezicht verzekeraars Postbus 98 1000 AB Amsterdam T.a.v. de directie Datum Uw kenmerk Behandeld door Hijl, V.S.M. (ir. mw) RC Veenstra, D. Doorkiesnummer Bijlage(n) 2 Onderwerp Toepassing EIOPA Preparatory

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Reactie op ontvangen commentaar naar aanleiding van de consultatie CRD II implementatie

Reactie op ontvangen commentaar naar aanleiding van de consultatie CRD II implementatie Reactie op ontvangen commentaar naar aanleiding van de consultatie CRD II implementatie De Nederlandsche Bank heeft de wijzigingen welke geïnitieerd zijn door CRD II en die geïmplementeerd dienen te worden

Nadere informatie

ECB-OPENBAAR. Aan: de leiding van belangrijke banken. Frankfurt am Main, 28 juli 2017

ECB-OPENBAAR. Aan: de leiding van belangrijke banken. Frankfurt am Main, 28 juli 2017 DANIÈLE NOUY Voorzitter van de Raad van Toezicht ECB-OPENBAAR Aan: de leiding van belangrijke banken Frankfurt am Main, 28 juli 2017 Openbare leidraad betreffende informatie over transacties die de grenzen

Nadere informatie

Compliance Professionaldag oktober 2016 MiFID II - Update Larissa Silverentand

Compliance Professionaldag oktober 2016 MiFID II - Update Larissa Silverentand Compliance Professionaldag 2016 6 oktober 2016 MiFID II - Update Larissa Silverentand Introductie: tijdlijn 1 november 2007 19 december 2014 25 april 2016 Q3-Q4 2016 3 januari 2018 Inwerkingtreding MiFID

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

Artikel 1. Onderwerp en werkingssfeer

Artikel 1. Onderwerp en werkingssfeer L 107/76 25.4.2015 BESLUIT (EU) 2015/656 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 februari 2015 betreffende de voorwaarden krachtens welke kredietinstellingen overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening

Nadere informatie

Markets in Financial Instruments Directive. In 82 vragen door de MiFID

Markets in Financial Instruments Directive. In 82 vragen door de MiFID Markets in Financial Instruments Directive In 82 vragen door de MiFID Tweede herziene druk, Amsterdam januari 2008 2 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 - Inleiding 1. Wat is de aanleiding tot de MiFID?...

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico - 1 - Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico MEI 2008 - 2 - De aanvraag DNB kan een financiële onderneming

Nadere informatie

AFM. Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM DNB. 797 2760 Remco.de.Heijafm.

AFM. Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM DNB. 797 2760 Remco.de.Heijafm. AFM Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM Datum 25 juni 2015 Ons kenmerk DaVe-14 122509 Pagina 1 van 6 Kopie aan DNB Telefoon 020 - Email Betreft 797 2760 Remco.de.Heijafm.NL

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

[Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.]

[Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.] Besluit van (datum), houdende regels met betrekking tot aanvullend prudentieel toezicht op kredietinstellingen, levensverzekeraars, schadeverzekeraars en beleggingsondernemingen die tot een financiële

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met het introduceren van toezicht op het beheren van beleggingsobjecten en het beheren inzake beleggingsobligaties

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012

Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 %4:.=5,4:0 Circulaire FSMA_2012_12 dd. 20/06/2012 *($ )4.3

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft

Nadere informatie

Richtsnoeren Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid

Richtsnoeren Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid Richtsnoeren Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid 22/03/2016 ESMA/2015/1886 NL Inhoudsopgave I. Toepassingsgebied... 3 II. Verwijzingen, afkortingen en definities... 3 III. Doel...

Nadere informatie

Toelichting kosten 2016

Toelichting kosten 2016 Toelichting kosten 2016 Publicatiedatum: Mei 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht (Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 19.9.2015 L 244/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1555 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees

Nadere informatie

Gelet op artikel 165, tweede lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Gelet op artikel 165, tweede lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

MiFID II- een overzicht

MiFID II- een overzicht Agenda 1. Inleiding MiFID II 2. MiFID II en de AFM 3. Onderwerpen toegelicht 4. Vragen 1. Inleiding MiFID II - achtergrond De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Doel: bevorderen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. uit 2017 houdende regels met betrekking tot het beheerst beloningsbeleid van banken, beleggingsondernemingen

Nadere informatie

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven:

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven: Onderwerp: CRD-IV Alert XBRL Special Februari 2016 Divisie Statistiek Afdeling Bancaire Toezichtstatistieken In deze editie van de CRD-IV Alert XBRL Special gaan we verder in op het verwerkingsproces van

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 Deze mededeling is van toepassing op de volgende ondernemingen (hierna gereglementeerde ondernemingen ): - de kredietinstellingen naar Belgisch recht indien zij beleggingsdiensten

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 6 juli 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft

Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft Regeling van de Minister van Financiën van 2017-0000211126, directie Financiële Markten, houdende regels tot vaststelling van de criteria

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Toelichting opgave beheerd individueel vermogen en vermogen waarover wordt geadviseerd

Toelichting opgave beheerd individueel vermogen en vermogen waarover wordt geadviseerd Maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten beleggingsondernemingen handelend niet voor eigen rekening Toelichting opgave beheerd individueel vermogen en vermogen waarover wordt geadviseerd

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.8.2015 COM(2015) 388 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de regels waaraan de toepassingsniveaus van de bancaire prudentiële vereisten

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

De MiFID en haar implementatie in de Nederlandse wetgeving

De MiFID en haar implementatie in de Nederlandse wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming De MiFID en haar implementatie in de Nederlandse wetgeving Inleiding De richtlijn markten voor financiële instrumenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten

MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten Inhoudsopgave MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten Op 13 mei jl. heeft de Raad van de EU het pakket regelgeving voor handel in financiële instrumenten en beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Regeling bekostiging financieel toezicht 2017 Geldend van t/m heden

Regeling bekostiging financieel toezicht 2017 Geldend van t/m heden wetten.nl - Regelg - Regelg bekostigg fancieel toezicht 2017... De wegwijzer naar formatie en diensten van alle overheden Regelg bekostigg fancieel toezicht 2017 Geldend van 02-06-2017 t/m heden Regelg

Nadere informatie

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015 MiFID Roundtable 2015 MiFID II: a piece of cake? Randy Pattiselanno, Reinier Schipper, Bastiaan Bloemink 19 maart 2015 Agenda 1. Introductie aanwezigen 2. Structuur MiFID I en II 3. Tijdlijnen en implementatie

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht. Aanvraagformulier portefeuilleoverdracht (Aanvraag ter verkrijging van instemming als bedoeld in afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht) Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015. Richtsnoeren

RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015. Richtsnoeren RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015 Richtsnoeren inzake de criteria voor de vaststelling van het minimumgeldbedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17608 30 september 2011 Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Toelichting opgave aantal effectenrekeningen

Toelichting opgave aantal effectenrekeningen Maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten beleggingsondernemingen handelend niet voor eigen rekening Toelichting opgave aantal effectenrekeningen Mei 2015 Onderwerpen: 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

Toepassingsveld Deze mededeling is gericht aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht.

Toepassingsveld Deze mededeling is gericht aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 9 april 2015 Kenmerk: NBB_2015_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 525 Besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

De consequenties van de Omnibus II Richtlijn en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2011

De consequenties van de Omnibus II Richtlijn en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2011 De consequenties van de Omnibus II Richtlijn en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2011 Door: Peter Franken en Dennis de Vries De Omnibus II Richtlijn geeft ruimte voor overgangsbepalingen met uitstel

Nadere informatie

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw,

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw, Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Drs. H.J. Brouwer Directie Aan de instellingen zoals bedoeld in de artikelen 2:11, 2:12 en 2:13, eerste lid, artikel 2:19, artikel 3:111, eerste lid, en artikel 2:96

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LINE DNB RAPPORTAGE BETAALINSTELLINGEN EN EGI S. Versie 1.2 december 2013 Pagina 1

HANDLEIDING E-LINE DNB RAPPORTAGE BETAALINSTELLINGEN EN EGI S. Versie 1.2 december 2013 Pagina 1 HANDLEIDING E-LINE DNB RAPPORTAGE BETAALINSTELLINGEN EN EGI S Versie 1.2 december 2013 Pagina 1 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INDIENINGSPERIODE EN HANDHAVING... 3 3 PROCEDURE INDIENING IN E-LINE DNB... 3 4

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30318 1 juni 2017 Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.1.2016 COM(2015) 685 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het effect van de herziene International Accounting Standard (IAS) 19 op de

Nadere informatie

Afsluiten rentederivaat met klant is altijd een beleggingsdienst

Afsluiten rentederivaat met klant is altijd een beleggingsdienst Rentederivaten beleggingsadvies zorgplicht Afsluiten rentederivaat met klant is altijd een beleggingsdienst Inleiding In navolging van de Engelse banken 1 is inmiddels wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017

Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017 Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van [datum] 2016 houdende regels ingevolge artikel 108, derde lid, en artikel 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële

Nadere informatie