CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start"

Transcriptie

1 CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start Op 1 januari 2014 treden de Europese verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation (CRR), nr. 575/2013) en de bijbehorende Europese richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive (CRD IV) 2013/36/EU) in werking. Deze nieuwe wetgeving richt zich ook op beleggingsondernemingen. De CRR heeft als verordening rechtstreekse werking, zonder implementatie in nationale wetgeving. De bijbehorende richtlijn CRD IV dient wel te worden omgezet in nationaal recht. Hoewel de implementatie van de CRD IV in de Wft niet vóór 1 juni 2014 wordt verwacht, zijn alle reguliere kapitaalvereisten en benodigde ontheffingen, zoals geregeld in de CRR, vanaf 1 januari 2014 gewoon van toepassing en afdwingbaar. DNB gaat hieronder in op de volgende onderwerpen: Reikwijdte CRR en CRD IV voor beleggingsondernemingen Kapitaaleisen Bestaande ontheffingen vervallen per 1 januari 2014 Rapportage-eisen onder CRR en CRD IV Simulatie E-Line DNB EBA Q&A Proces Regelingspecifieke bepalingen CRR en CRD IV Reikwijdte CRR en CRD IV voor beleggingsondernemingen DNB heeft de afgelopen periode veel vragen uit de sector ontvangen over de reikwijdte van de nieuwe regelgeving voor beleggingsondernemingen. Dit komt vooral door de complexiteit van de gehanteerde definitie van beleggingsonderneming in artikel 4, eerste lid onderdeel 2 van de CRR. De reikwijdte van de CRR en CRD IV voor beleggingsondernemingen is onder meer afhankelijk van het soort beleggingsdienst en/of beleggingsactiviteit en eventuele nevendiensten waarvoor de Autoriteit Financiële Markten uw onderneming een vergunning heeft verleend. Voorts dient u te beoordelen of uw onderneming gelden en/of effecten van cliënten onder zich houdt bijvoorbeeld via een beleggersgiro en/of via een vergunning voor het aanbieden van nevendienst a het bewaren van gelden en financiële instrumenten. In bijlage 1 (helemaal

2 onderaan deze nieuwsbrief) staan de beleggingsdiensten en activiteiten van de Mifid-richtlijn (2004/39/EC) verder uitgeschreven. Het is dus van belang dat u de reikwijdte van de CRR en CRD IV voor uw instelling vaststelt. Dit kan betekenen dat uw instelling volledig onder de CRR en CRD IV valt of dat de CRR en CRD IV deels niet van toepassing zijn op uw instelling op grond van artikel 4 (1) punt 2 sub b of c CRR. Het gaat hier om plaatselijke ondernemingen en beleggingsondernemingen die een vergunning hebben voor beleggingsdiensten, op basis van de definities in artikel 1:1, a,b,c en/ of d en geen gelden en/ of financiële instrumenten van cliënten onder zich houden. Indien dit laatste het geval is, zijn de CRR en de CRD IV deels niet van toepassing. Op deze laatste groep beleggingsondernemingen zijn bepaalde kapitaaleisen wel van toepassing. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het artikel over kapitaaleisen in deze nieuwsbrief. Kapitaaleisen Beleggingsondernemingen moeten voldoen aan de voor hen geldende minimum eigen vermogensvereisten en solvabiliteitsregels van CRR en CRD IV. Dit vereist een aanpassing van uw interne processen en rapportagesystemen. Beleggingsondernemingen dienen doorlopend te voldoen aan de minimum eigen vermogensvereisten en solvabiliteitsvereisten. Plaatselijke ondernemingen, zoals bedoeld onder artikel 4 (1), punt 2, sub b, CRR, zijn alleen gehouden aan het vereiste minimale eigen vermogen van de CRD IV. Beleggingsondernemingen die onder artikel 4 (1), punt 2, sub c, CRR, vallen dienen, afhankelijk van de vergunning, aan aangepaste minimum eigen vermogenseisen en solvabiliteitvereisten te voldoen. De vereiste omvang en de bestanddelen van het minimum eigen vermogen voor beleggingsondernemingen vindt u in Titel IV, Initial Capital of Investment Firms, artikelen 28 tot en met 32 van de CRD IV en in Deel 2, Own Funds, artikel 25 en 26 van de CRR. De solvabiliteitvereisten voor beleggingsondernemingen vindt u terug in Deel 3 Capital Requirements, in de artikelen 92, 95 en 96 van de CRR. In onderstaande tabel ziet u welke vereisten omtrent het eigen vermogen en de solvabiliteit van toepassing zijn. Deze eisen gelden niet cumulatief. De eisen uit het vak uit onderstaande tabel waarin uw onderneming valt gelden. Hierbij geldt als voorbehoud dat, nu de CRD IV nog niet is

3 geïmplementeerd in nationaal recht (Wft en Bpr), de precieze minimumkapitaaleisen, voor zover die niet volgen uit de CRR, nog niet vaststaan. Indeling beleggingsdiensten en -activiteiten op basis van de definities artikel1:1 Wft Indeling beleggingsdiensten en activiteiten op basis van de definities in artikel 1:1 Wft Beleggingsdienst Korte omschrijving Eigen vermogenseis Solvabilteitsvereisten A Ontvangen en doorgeven van orders / * (artikel 31.1 CRD IV) Geen B Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten / ** (artikel 31.1 CRD IV en artikel 29 lid 1 en 2 CRD IV) Hoogste van de som van de vastekosteneis of risicogewogen posten voor krediet en marktrisico (artikel 95.2 CRR) C Vermogensbeheer ** (artikel 31.1 CRD IV en artikel 29 lid 1 en 2 CRD IV) D Beleggingsadvies * / * (artikel 31.1 CRD IV) Hoogste van de som van de vastekosteneis of risicogewogen posten voor krediet en marktrisico (artikel 95.2 CRR) Geen E F Begeleiden van emissies met plaatsingsgarantie Begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie (artikel 28.2 CRD IV) / *** (artikel 29 lid 1 en 3 CRD IV) Som van risicogewogen posten voor krediet, marktrisico en operationele risico (artikel 92 CRR) Hoogste van de som van de vastekosteneis of risicogewogen posten voor krediet en marktrisico (artikel 95.2 CRR) Beleggingsactiviteit Korte omschrijving Eigen vermogenseis Solvabilteitsvereisten A Handelen voor eigen rekening (artikel 28.2 CRD IV) Som van de vastekosteneis en risicogewogenposten voor krediet en marktrisico (artikel 96.2 CRR)**** B Uitoefenen of exploiteren van een Multilaterale handelsfaciliteit (MTF) (artikel 28.2 CRD IV) Som van risicogewogen posten voor krediet, marktrisico en operationele risico (artikel 92 CRR) Overige Korte omschrijving Eigen vermogenseis Solvabilteitsvereisten Lokaal opererende ondernemingen (artikel 30 CRD IV) * I. Indien een beleggingsonderneming over een vergunning voor het verrichten van beleggingsdienst a en/ of d beschikt en er geen Nevendienst onderdeel a (bewaren) zoals gedefinieerd in artikel 1.1. Wft mag worden verricht, kan worden volstaan met: a) Een eigen vermogen van euro of b) Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav) voor een bedrag van tenminste euro per schadegeval en tenminste euro per jaar voor alle schadegevallen gezamenlijk of;

4 c) een combinatie van aanvangskapitaal en beroepsaansprakelijkheidsverzekering die resulteert in een dekking die gelijkwaardig is aan die van punt a) of punt b) (artikel 31.1 CDR IV). II. Indien een beleggingsonderneming tevens beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:86 Wft (herverzekeringsbemiddelaars) dient tevens aan de volgende eisen te worden voldaan: a) Een eigen vermogen van euro of b) Een Bav of een daarmee vergelijkbare voorziening die hun aansprakelijkheid dekt wegens fouten, verzuimen of nalatigheden voor een bedrag van tenminste euro per schadegeval en ten minste euro per jaar voor alle schadegevallen gezamenlijk of; c) een combinatie van aanvangskapitaal en beroepsaansprakelijkheidsverzekering die resulteert in een dekking die gelijkwaardig is aan die van punt a) of punt b) (artikel 31.2 CRD IV). ** Indien een beleggingsonderneming beschikt over een vergunning voor het verrichten van beleggingsdienst, b en/of c en geen nevendienst onderdeel a zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft wordt verricht, kan worden volstaan met een eigen vermogen van euro ( artikel 31.1 CRD IV. Indien deze beleggingsonderneming wel nevendienst a verricht, geldt een eigen vermogenseis van euro (artikel 29.1 CRD IV). Indien een beleggingsonderneming beschikt over een vergunning voor het verrichten van beleggingsdienst a en er een beleggersgiro wordt geëxploiteerd zoals bedoeld in artikel 6:17 van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) dient de beleggingsonderneming een eigen vermogen van euro aan te houden (artikel 29.1 CRD IV). *** Indien een beleggingsonderneming die voldoet aan de definitie van de CRR die niet handelt voor eigen rekening en geen instrumenten plaatst met plaatsingsgarantie en geen nevendienst onderdeel a zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft wordt verricht en geen beleggersgiro wordt geëxploiteerd, kan worden volstaan met een eigen vermogen van euro (artikel 29.3 CRD IV. Indien deze beleggingsonderneming wel nevendienst a verricht of beleggersgiro exploiteert, geldt een eigen vermogenseis van euro (artikel 29.1 CRD IV). **** Indien een beleggingsonderneming naast een vergunning voor beleggingsactiviteit a ook nog beschikt over vergunning voor een beleggingsdienst zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft, valt de instelling voor de solvabilteitsvereisten onder artikel 92 CRR.

5 Bestaande ontheffingen vervallen per 1 januari 2014 In november 2013 heeft u een brief van DNB ontvangen waarin wordt uitgelegd dat als gevolg van de CRR vrijwel alle bestaande ontheffingen van Wft-bepalingen van rechtswege komen te vervallen per 1 januari De CRR biedt wel nieuwe mogelijkheden om ontheffingen aan te vragen, maar de voorwaarden waaronder deze ontheffingen worden verleend zijn niet exact gelijk aan de bestaande ontheffingen. De belangrijkste ontheffing die vervalt, is de zogenaamde 4a-ontheffing op grond van artikel 4a, van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft (Bptfg). Deze ontheffing betreft een alternatieve methode voor de berekening van de benodigde solvabiliteit van een financiële holding die onder het geconsolideerd toezicht valt. De CRR kent echter een vergelijkbare ontheffing op grond van artikel 15, CRR. Dit artikel bepaalt dat de consoliderende toezichthouder voor een (groep van) beleggingsonderneming(en) die geen bank bevat, ontheffing kan verlenen van de toepasselijkheid van de solvabiliteitvereisten van deel 3 van de CRR en van de kapitaalbuffers zoals opgenomen in titel VII, hoofdstuk 4 van de CRD IV, indien voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 15, eerste lid, CRR. Verder vervalt de zogenaamde solo-ontheffing op grond van artikel 3: 278, Wft, om op individueel niveau te voldoen aan de prudentiële eisen, mits op geconsolideerd niveau de holding aan de prudentiële voorschriften voldoet. De CRR kent een vergelijkbare ontheffing op grond van artikel 7, CRR. DNB heeft haar beleid en de aanvraagprocedure voor een ontheffing op grond van artikel 7 CRR en artikel 15 CRR inmiddels openbaar gemaakt op DNB Open Boek Toezicht zie voor het solotoezicht en voor het geconsolideerd toezicht. Indien u in aanmerking wilt komen voor een ontheffing op grond van de CRR, dan kunt u daartoe een aanvraag indienen bij DNB. DNB zal nieuwe aanvragen beoordelen conform de voorwaarden die daarvoor in de CRR zijn opgenomen. Rapportage-eisen onder CRR en CRD IV

6 De nieuwe rapportageformulieren van de COREP (solvabiliteitsrapportage) en de FINREP (financiële rapportages) hebben tot gevolg dat er nieuwe en aangepaste formulierensets gemaakt worden. Aanleiding is de aangepaste rapportagefrequentie voor bepaalde onderdelen van COREP en FINREP en de proportionaliteitsregels, waardoor de rapportageverplichting per beleggingsonderneming, afhankelijk van de vergunning, verschilt. In de huidige rapportageset wordt ter waarborging van de kwaliteit van de gerapporteerde data gesteund op geautomatiseerde koppelingen tussen rapportages en velden. In de nieuwe rapportageset wordt voornamelijk gesteund op validatie en plausibiliteit. De nieuwe validatieregels zijn gedefinieerd door EBA (zie hiervoor de Implementing Technical Standards (ITS ) op de website van de EBA) en zullen als basis gaan gelden voor de validatie van de rapportages in Nederland. De validatieregels bestaan uit zowel de gebruikelijke rekenregels als regels gericht op consistentie van data tussen de formulieren. DNB zal de validatieregels uitvoeren na ontvangst van uw rapportages. U ontvangt daarna terugkoppeling via e-line DNB. Er wordt pas aan de rapportageplicht voldaan als de ingezonden rapportages aan de validatieregels voldoen. E-Line DNB zal voorlopig als rapportagemiddel voor beleggingsondernemingen blijven gelden. Simulatie e-line DNB DNB biedt u de mogelijkheid in de simulatieomgeving van e-line CRD IV rapportagesets in te vullen. Zo kunt u nieuwe of aangepaste systemen vooraf testen. De simulatieomgeving is naar verwachting medio eerste kwartaal 2014 beschikbaar. Vanaf dat moment is de nieuwe rapportageverplichting CRD IV te testen. In deze omgeving worden zowel de COREP- als de FINREP-rapportagesets stapsgewijs toegankelijk gemaakt. Toegang simulatieomgeving De inloggegevens zijn de reeds bestaande standaardtoegangscodes voor de simulatie-omgeving en dus niet de gebruikelijke e-line productiecodes. De simulatie-omgeving toont geen indieningstermijnen, frequenties en consolidatieniveaus. De nieuwe en aangepaste formulierensets worden naar verwachting eind 2013 definitief door DNB vastgesteld.

7 Geen terugkoppeling in simulatieomgeving De simulatieomgeving maakt het niet mogelijk de rapportageformulieren door DNB te laten beoordelen. U ontvangt dus geen terugkoppeling op een verzonden rapportage. EBA Q&A-proces EBA biedt op haar website een Q&A-service aan voor beleggingsondernemingen, toezichthouders en andere belanghebbenden. In deze Q&A beantwoordt EBA een aantal belangrijke vragen. De EBA beantwoordt onder meer vragen over: de CRD IV en de CRR EBA BTS; aan de CRD gerelateerde technische standaarden die door de EBA zijn voorgelegd aan de Europese Commissie (pas nadat de BTS is gepubliceerd in het official Journal of the European Union); EBA guidelines; aan de CRD gerelateerde guidelines (richtsnoeren) die door de EBA zijn gepubliceerd. Hoe werkt het Q&A-proces? U kunt uw vraag stellen onder de Single Rulebook Q&A-tab op de EBA-website. Hier vindt u ook de antwoorden op eerder gestelde vragen. EBA categoriseert alle ontvangen vragen: Questions under review: de vraag wordt in behandeling genomen door EBA. Het streven is de vraag binnen 2 maanden te beantwoorden; Rejected questions: de vraag heeft geen betrekking op de CRD IV, de CRR, EBA BTS of EBA guidelines of de vraag is eerder gesteld Final Q&A: de vraag is beantwoord en te vinden op de EBA-website. Q&A s zorgen voor consistente toepassing van nieuwe regels Het doel van de Q&A s is een consistente toepassing van het nieuwe regelraamwerk te bereiken binnen de Europese Unie. De Q&A s zijn niet juridisch bindend, noch zijn zij onderworpen aan het beginsel van pas toe of leg uit. De toepassing ervan wordt nauw in de gaten gehouden door de EBA en zij zal het niet nalaten toezichthouders aan te spreken indien zij anders handelen dan

8 in de Q&A s wordt voorgeschreven. Bovendien verwacht de EBA dat groepsdruk en de markt een disciplinerende werking hebben op de consistente toepassing van de in de Q&A s gegeven uitleg. Reikwijdte van de antwoorden De reikwijdte van wat EBA kan beantwoorden, is beperkt tot uitleg over consistente en effectieve toepassing van de CRD IV en de CRR. Vragen die buiten deze reikwijdte vallen (bijvoorbeeld definitiekwesties of interpretatievragen), moeten worden beantwoord door het Directoraatgeneraal Interne Markt van de Europese Commissie (want de EBA is geen regelgever). Regelingspecifieke bepalingen CRD IV en CRR Omdat de CRR rechtstreeks werkt, omzetting in nationaal recht niet is toegestaan (tenzij sprake is van nationale opties of discreties) en bij tegenstrijdigheden of overlap de CRR voorgaat, wordt een groot deel van de bestaande toezichthouderregelingen van DNB (voor zover het toepassingsbereik en de reikwijdte overeenstemmen met de CRR) ingetrokken. Toezichthouderregelingen van DNB die worden ingetrokken, zijn: de Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 de Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2010 de Regeling solvabiliteitseisen operationeel risico Wft 2010 de Regeling hybride instrumenten banken en andere financiële ondernemingen (exclusief verzekeraars) Wft 2010 de Regeling securitisaties Wft 2010 de Regeling uitsluiting solvabiliteitsaftrek immateriële activa. De nieuwe toezichthouderregeling regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR vervangt deze en wordt van toepassing op kredietinstellingen in de zin van de CRR, beleggingsondernemingen in de zin van de CRR, clearinginstellingen en opt-in banken. Deze Regeling bevat grotendeels de opties die de CRR specifiek aan nationale bevoegde autoriteiten heeft gelaten. DNB heeft dit beleidsarm gedaan. Voor zover de opties reeds bestonden in de bestaande toezichthouderregelingen, zijn deze op dezelfde wijze opgenomen. Er is geen sprake van nationaal, op de CRR aanvullende, regels. De toezichthouderregeling wordt in week 50 aan de Staatscourant aangeboden ter publicatie.

9 BIJLAGE I Richtlijn (2004/39) EC LIJST VAN DIENSTEN EN ACTIVITEITEN EN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Deel A Beleggingsdiensten en activiteiten. (1) Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten. (2) Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten. (3) Het handelen voor eigen rekening. (4) Vermogensbeheer. (5) Beleggingsadvies. (6) Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie. (7) Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie. (8) Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten. Deel B Nevendiensten (1) Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer. (2) Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt. (3) Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen. (4) Valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten. (5) Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten. (6) Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten. (7) Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voor zover deze in verband staan met de verlening van beleggings- of nevendiensten.

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB 1 april 2011 Deze consultatie is aangekondigd via Open Boek Toezicht. Dit document is tevens

Nadere informatie

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) In hoeverre heeft de bewaarder onder de AIFMD ruimte om een eigen invulling te geven aan zijn rol en aansprakelijkheid

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG. 28 september 2007 FM 2007-02391 M

Directie Financiële Markten. De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG. 28 september 2007 FM 2007-02391 M Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 28 september 2007 FM 2007-02391 M Onderwerp Consultatiereacties level 2

Nadere informatie

MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten

MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten Inhoudsopgave MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten Op 13 mei jl. heeft de Raad van de EU het pakket regelgeving voor handel in financiële instrumenten en beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn 1 Inleiding In de zomer van 2011 heeft het ministerie van Financiën, als een van de eerste

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken

22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken 22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken 22.1 Inleiding Het financiële recht kan een belangrijke rol spelen in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Het zal bijvoorbeeld

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico De Nederlandsche Bank Juni 2009 1. HET AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten JANUARI 2014 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 1. Inleiding 2. Wet op het financieel toezicht Naast de verslaggevingsregels in Titel 9 Boek 2 BW en IFRS is er meer wet- en regelgeving in Nederland

Nadere informatie

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen MiFID ifid MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten tijd nemen om te bouwen MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die onder andere

Nadere informatie

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) 31.3.2015 NL L 86/13 VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen DUFAS, maart 2011 1 Copyright DUFAS 2011 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL 31 maart 2010 De Nederlandsche Bank bedankt de verschillende marktpartijen voor hun reacties op het consultatiedocument Implementatie Solvency

Nadere informatie

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

HANDBOEK SOCIAAL-ECONOMISCHE RAPPORTAGES

HANDBOEK SOCIAAL-ECONOMISCHE RAPPORTAGES HANDBOEK SOCIAAL-ECONOMISCHE RAPPORTAGES Divisie Statistiek & informatie De Nederlandsche Bank 2013 1 Inhoud pag. Deel 1 Algemeen 6 Doel en achtergrond SE-rapportages 6 Rapportageverplichtingen: het juridische

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE SOLVENCY II BASIC VERZEKERINGSTATEN. (in concept) Handleiding voor de Dry run boekjaar 2014

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE SOLVENCY II BASIC VERZEKERINGSTATEN. (in concept) Handleiding voor de Dry run boekjaar 2014 TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE SOLVENCY II BASIC VERZEKERINGSTATEN (in concept) Handleiding voor de Dry run boekjaar 2014 De Nederlandsche Bank N.V. Amsterdam, maart 2015 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. 1 INDEX 1 INLEIDING...4 1.1 Onderwerpen...4 1.2 Uitgangspunten...5 1.3...5 2 WETTELIJK KADER EN VOORWAARDEN VOOR FINANCIERINGSCONSTRUCTIES...6

Nadere informatie

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en

Nadere informatie

Wijzigingen in de Capital Requirements Directive (II)

Wijzigingen in de Capital Requirements Directive (II) Wijzigingen in de Capital Requirements Directive (II) MR. E.L.M. VAN KRANENBURG, MR. B.T.A. BALDWIN EN DR. MR. E.RM. JOOSEN Dit artikel is het vervolg op het in aflevering 6 verschenen artikel Wijzigingen

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER HOOFDSTUK 11 AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER V.M. Neering 1 11.1 Inleiding Wie wil beleggen in financiële instrumenten, heeft daarvoor de tussenkomst van een beleggingsonderneming

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP RB 749/09 8 december 2009 (vervangt RB 621/09 6 oktober 2009) DELTA LLOYD GROEP Reglement voorwetenschap en

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie