Opdracht voor diensten inzake implementatie en operationeel beheer van een omgeving voor elektronische post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht voor diensten inzake implementatie en operationeel beheer van een omgeving voor elektronische post"

Transcriptie

1 Bijzonder bestek SEN-INFO/ Opdracht voor diensten inzake implementatie en operationeel beheer van een omgeving voor elektronische post Aanvullende inlichtingen: Vragen over onderhavige opdracht kunnen per gesteld worden op het elektronisch adres dat onder A.2 vermeld wordt, ten laatste op vrijdag 9 mei Naargelang de ontvangst van de vragen, zullen die met de antwoorden op het adres worden gepubliceerd tot en met vrijdag 16 mei Enkel algemene vragen zullen telefonisch behandeld kunnen worden. Uiterste datum voor het indienen van de offertes: donderdag 22 mei 2014 om 11 uur Pagina 1/34

2 A. ALGEMENE VOORWAARDEN A.1. Regels die van toepassing zijn De regels die op onderhavige opdracht van toepassing zijn, zijn: a) de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; b) het koninklijk besluit van 15 juli 2001 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; c) het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; d) het onderhavige bijzonder bestek SEN-INFO/ A.2. Aanbestedende overheid Senaat Leuvenseweg Brussel Tot aan het moment waarop de opdracht afgesloten wordt, zullen de inschrijvers uitsluitend kunnen corresponderen per , in het Frans of Nederlands, met de Senaat T.a.v. Dhr. Roger Devriendt Bestuursdirecteur Leuvenseweg Brussel Tel.: A.3. Aard van de opdracht Het betreft een openbare opdracht voor diensten inzake elektronische post, beoogd in nr van de centrale productclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties. A.4. Duur van de opdracht De opdracht zal uitgevoerd worden gedurende drie jaar te rekenen vanaf de dag na het afsluiten van de opdracht. Drie maanden voor het einde van het derde jaar, zal de aanbestedende overheid de verlenging van de opdracht met één jaar kunnen bekendmaken aan de opdrachtnemer. A.5. Voorwerp van de opdracht Met het oog op het vervangen van de omgeving voor de elektronische post van de Senaat, bestaat de opdracht uit de volgende voorwerpen: - implementatie (installatie, configuratie, parametrisatie,...) op de servers van de Senaat van een omgeving voor elektronische post gebaseerd op het product Microsoft Exchange 2013; Pagina 2/34

3 - het operationeel beheer van die omgeving; - de ondersteuning aan de beheerders en de gebruikers; - de opleiding aan de beheerders. En als optie: het aanleveren van alle licenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. A.6. Maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer De opdrachtnemer en al zijn onderaannemers zullen gedurende de volledige uitvoering van de opdracht hun maatschappelijke zetel hebben in de Europese Unie. A.7. Procedure Het betreft een onderhandelingsprocedure met bekendmaking beoogd in artikel 26, 2, 1, d) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, ook wel vereenvoudigde onderhandelingsprocedure. A.8. Ondeelbaarheid van de opdracht Een offerte voor een deel van de opdracht zal niet toelaatbaar zijn. A.9. Prijsopgave in de offerte Op straffe van nietigheid zullen alle prijzen in de offerte opgegeven worden in euro (maximaal vier cijfers na de komma). De belasting op de toegevoegde waarde zal formeel en afzonderlijk aangeduid worden. A.10. Taal van de offerte Op straffe van nietigheid zal elke offerte in het Frans of in het Nederlands opgesteld worden. De technische delen zullen echter in het Engels opgesteld mogen worden. A.11. Exemplaren van de offerte Het origineel exemplaar van de volledige offerte zal op papier ingediend worden. Er zullen twee kopieën bijgevoegd worden: - één op papier en; - één in de vorm van één of meerdere PDF-bestanden (in te dienen op een USBgeheugenstick of per te versturen naar het adres In het geval dat de inhoud van het origineel exemplaar en de inhoud van één of van de twee kopieën van elkaar afwijkt, zal de inhoud van het origineel exemplaar de overhand hebben. A.12. Inhoud van de offerte Op straffe van nietigheid zal elke offerte het volgende bevatten: 1. Wat de algemene eisen betreft: - de voorgestelde methode voor het beheer van het project ('projectbeheer'); - de realisatietermijnen. 2. Wat de niet functionele eisen betreft: Pagina 3/34

4 - een volledige beschrijving van de opbouw van de voorgestelde oplossing (cf. C.7.4); - een beschrijving van het voorgestelde beheer voor de uitvoering van de opdracht (cf. C.7.3). 3. Wat de technische en functionele vereisten betreft: alle technische en functionele informatie die in deel C van onderhavig bijzonder bestek beoogd wordt. 4. Alle prijzen beoogd in A.14 (zie ook de meetstaat in bijlage). 5. De volledige lijst en de codes van alle licenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht (cf. C ). A.13. Kwalitatieve selectie De inschrijver zal bovendien in de offerte zijn mogelijke hoedanigheid van geprivilegieerd partner van Microsoft aangeven, evenals het niveau van zijn partnerschap (Silver of Gold) en het aantal van zijn technici dat beschikt over een Microsoft certificering voor MCSE: Messaging voor Exchange A.14. Gunningscriteria Criterium 1: Prijs - de totale prijs voor de implementatie en de ingebruikstelling (cf. C.6.1); - de jaarlijkse prijs voor het operationeel beheer, de bijstand en de ondersteuning (cf. C.6.2); - de prijs voor de opleidingen (cf. C.7.2); Criterium 2: Diensten - de kwaliteit van de implementatiediensten, onderverdeeld in: o de integratie in de infrastructuur van de Senaat (cf. C.6.1.1); o de duur van de 'hands-on' opleiding (cf. C.7.2); - de kwaliteit van de voorgestelde diensten voor operationeel beheer (cf. & C ); - de kwaliteit van de bijstands- en ondersteuningsdiensten, onderverdeeld in: o de beschikbaarheid van het 'call center' (cf. C.7.1); o de communicatiemiddelen met de helpdesk (cf. C.6.3.1); o de beschikbare hulpmiddelen voor de bijstand en ondersteuning (cf. C.6.3.1); Criterium 3: Termijnen en SLA's - de realisatietermijnen en de termijnen voor het in productie brengen (cf. B.149); - de SLA's voor het operationeel beheer (cf. C.6.2.4), onderverdeeld in: o de kwaliteit van de SLA's; o de beschikbaarheidgraad; o de clausules en beperkingen van het contract; o de boetes in het geval dat de 'SLA's' niet nageleefd worden: - de SLA's voor de bijstand en ondersteuning (cf. C.6.3.2), onderverdeeld in: o de kwaliteit van de SLA's; o de beschikbaarheidgraad; o de clausules en beperkingen van het contract; o de straffen in het geval dat de 'SLA's' niet nageleefd worden. Criterium 4: vormvoorschriften, documentatie en rapporten Pagina 4/34

5 - de kwaliteit van de verstrekte documentatie en informatie, onderverdeeld in: o de licenties (cf. C.6.1.5); o de 'as built' configuratie (cf. C en C.7.4); o de bijzondere configuraties (cf. C ); o de werktekening van gelijkaardige installaties (cf. C ); o de volledige beschrijving van de opbouw van de voorgestelde oplossing (cf. C.7.4); o de gedetailleerde uitleg over de manier waarop de voorgestelde oplossing beantwoordt aan de gevraagde functies en eigenschappen (cf. C.7.4); o de vermelding van enkele klanten (bij voorkeur uit de openbare sector) waarvoor er gelijkaardige opdrachten uitgevoerd werden (cf. C.7.4); - de kwaliteit van de rapporten: o van bijeenkomsten (cf. C.6.2.5); o operationeel (cf. C.7.4.2); o van het beheer (cf. C.6.2.5); - de vormvoorschriften en de methodologie, onderverdeeld in: o de kwaliteit van de beheersmethoden, hetzij: het projectbeheer (cf. A.12., 1); het operationeel beheer (cf. C.6.2.4); het beheer van de interventies (cf. C.6.3.2); - de omvang van de kwaliteitscontrole (cf. C.7.3.3). A.15. Indienen van de offertes Elke offerte zal verzegeld ingediend worden met de vermelding: Ze zal ingediend worden: Offerte SEN-INFO/ a) Hetzij per post (aangetekend of gewoon schrijven) De verzegelde omslag met de offerte wordt in een tweede gesloten omslag gestoken, geadresseerd aan: Senaat Bijzonder bestek SEN-INFO/ Brussel b) Hetzij per koerier, op werkdagen tussen 10u en 12u en tussen 14u en 16u 1. De verzegelde omslag met de offerte wordt in een tweede gesloten omslag gestoken, met de vermelding: Senaat Bijzonder bestek SEN-INFO/ Die tweede gesloten omslag zal, tegen ontvangstbevestiging, afgegeven worden aan de Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel. 1 Ten laatste op XXX 2014 om XX uur Pagina 5/34

6 A.16. Geldigheidsduur van de offertes De inschrijvers zullen gebonden blijven aan hun offerte gedurende een termijn van negentig kalenderdagen, deze periode gaat in de dag na de einddatum voor het indienen van de offertes. Pagina 6/34

7 B. BIJZONDERE VOORWAARDEN De bepalingen van onderhavig deel B van het bijzonder bestek zijn een aanvulling of precisering, wat de onderhavige opdracht betreft, van de artikels 10 tot 73 en 145 tot 160 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. De nummering van de bepalingen hieronder volgt deze van dit koninklijk besluit. Als er geen vermelding is, dan zijn de relevante artikelen van dit koninklijk besluit van toepassing. B.11. Leidend ambtenaar De leiding en de controle over de uitvoering van onderhavige opdracht wordt toevertrouwd aan de Heer Roger Devriendt, Bestuursdirecteur, wiens gegevens u onder A.2. terug kunt vinden. Niettegenstaande artikel B.160, zal de opdrachtnemer al zijn correspondentie aan hem adresseren evenals al zijn vragen, die uitsluitend in het Frans of Nederlands opgesteld zullen zijn. B.12. Onderaannemers en derden De opdrachtnemer zal onderhavige opdracht niet overdragen. Hij zal de uitvoering ervan zelf begeleiden of hij zal daartoe een afgevaardigde aanstellen die goedgekeurd werd door de leidende ambtenaar. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn afgevaardigde. B.14. Prijsherziening Elk jaar in de maand die vooraf gaat aan de jaardag van het afsluiten van de opdracht, zal de opdrachtnemer de aanbestedende overheid op de hoogte kunnen brengen van een jaarlijkse prijsaanpassing van het operationeel beheer, de bijstand en de ondersteuning, volgens de volgende revisieformule: nieuwe prijs B.61. Conventionele ontbinding Elke partij zal op elk moment de opdracht kunnen ontbinden op voorwaarde dat er een opzeggingstermijn nageleefd wordt. Als de ontbinding uitgaat van de aanbestedende overheid, dan zal de opzeggingstermijn drie maanden bedragen. Als de ontbinding uitgaat van de opdrachtnemer, dan zal de opzeggingstermijn negen maanden bedragen. B.62. Ontbinding omwille van verkeerde uitvoering Als de opdrachtnemer artikelen A.6 en B.149 van onderhavig bijzonder bestek schendt, dan zal de opdracht van rechtswege ontbonden worden. B.149. Prestatiemodaliteiten Pagina 7/34

8 Er mag geen enkel gehost gegeven gecommuniceerd worden aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leidende ambtenaar. Op dezelfde manier mag er geen enkele wijziging in de functionaliteiten van de omgeving aangebracht worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leidende ambtenaar. De opdrachtnemer zal de termijnen voor het in productie nemen waartoe hij zich in zijn offerte verbonden heeft naleven, ten laatste binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag na het afsluiten van de opdracht. B.150. Controle van de diensten De opdrachtnemer zal aan zijn aanvraag tot technische oplevering van de omgeving voor elektronische post het volgende toevoegen: - de documentatie die beoogd wordt in onderhavig bijzonder bestek; - de lijst met de uitgevoerde testen om de omgeving te bekrachtigen (testen inzake toegankelijkheid, prestatie, versturen en ontvangen,...) en: - de resultaten van deze tests in de vorm van operationele rapporten van de omgeving (cf. C.7.4.2). De aanbestedende overheid zal over een termijn van zestig dagen beschikken om over te gaan tot de controles en testen die hij opportuun acht. In het geval van non-conformiteit zal de opdrachtnemer de correcties integreren. Nadat hij alle correcties uitgevoerd heeft, zal hij een nieuwe aanvraag tot technische oplevering kunnen indienen waaraan hij opnieuw overtuigende testrapporten zal toevoegen. B.160. Betalingen De opdrachtnemer zal elk kwartaal per post aan de Belgische Senaat Dienst Financiën 1009 Brussel een factuur voor zijn prestaties in twee exemplaren richten, opgesteld in het Frans of het Nederlands. Die zal binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst betaald worden. Pagina 8/34

9 C. TECHNISCHE BEPALINGEN ET FUNCTIONELE VEREISTEN C.1. Terminologie C.1.1. Informatica-infrastructuur Een informatica-infrastructuur duidt het geheel aan van de fysieke uitrustingen en de software die nodig is voor het functioneren van een informaticasysteem. C.1.2. Informaticaomgeving Een informaticaomgeving is verbonden met een informaticatoepassing en duidt op het geheel van middelen (hardware en software) waarop de programma's van de toepassing uitgevoerd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld testomgevingen, ontwikkelomgevingen en productieomgevingen. Er kunnen verschillende omgevingen naast elkaar bestaan binnen eenzelfde informatica-infrastructuur. C.1.3. Operationeel Beheer Het operationeel beheer wijst op het geheel van handelingen dat nodig is om de goede werking, de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van een informaticaomgeving te garanderen. Het omvat de preventie, het opsporen en het herstellen van storingen, monitoring, het opnieuw opstarten van diensten, het parametriseren en bijstellen van prestaties,... C.1.4. Exploitatie De exploitatie van een omgeving wijst op het geheel van handelingen dat mogelijk is voor het gebruik van de omgeving voor de doeleinden waarvoor ze voorzien is. Waaronder: - het aanmaken, wijzigen en verwijderen van een mailbox; - het aanmaken, wijzigen en verwijderen van een alias; - het beheer van de toelatingen; - het beheer van de algemene adressenlijst ('GAL'); -... C.1.5. Ondersteuning De term ondersteuning integreert hier ook de notie 'bijstand' voor de gebruiker. Het duidt op algemene manier op het geheel van diensten geleverd aan de beheerders en aan de gebruikers als er zich een incident voordoet dat zorgt voor een onderbreking of verslechtering van de toegang van de gebruiker tot de mailomgeving. Waaronder onder andere: - het resetten van vergeten wachtwoorden; - het verhelpen van problemen met het formatteren van mails; - het verhelpen van problemen met het ontvangen van bijlagen; - het verhelpen van problemen met het versturen van mails; -... Pagina 9/34

10 C.1.6. Mailbox De mailbox (te vergelijken met een traditionele brievenbus) staat voor een afgebakende ruimte, in een mailsysteem, die toegekend wordt aan de gebruiker en waarin zijn s terecht komen. Er worden ook andere functies toegekend aan de mailbox: gebruik van adressenboeken, elektronische agenda's, planning van taken, beheer van spam,... C adres Een adres staat voor een genormaliseerde identifier die het mogelijk maakt om een e- mail te versturen via het internet. Een adres is vaak verbonden aan een mailbox. C.1.8. Alias Een alias is een adres waaraan een doorstuurfunctie toegekend is. In dat geval is de koppeling aan een mailbox niet nodig. C.1.9. LAN-netwerk Het LAN-netwerk is het privénetwerk van de Senaat. Het omvat servers en gebruikersposten van de administratie. De servers ervan zijn niet toegankelijk via het internet. Ze zijn echter wel toegankelijk via de DMZ-netwerken (zie infra) onder bepaalde voorwaarden en verplichtingen ingevoerd op het niveau van de firewall (van het type Checkpoint Firewall-1) van de Senaat. Elke server van het LAN-netwerk beschikt over een privé IP-adres binnen het bereik van / Er is geen NAT tijdens netwerkverbindingen tussen LANen DMZ-servers. C DMZ-netwerk Het DMZ-netwerk is het netwerk van de Senaat dat de servers bevat die toegankelijk zijn via het internet. Elke server van dat netwerk heeft een openbaar IP-adres binnen het bereik van / De firewall van de Senaat bepaalt welke toegang er toegekend wordt aan de verschillende servers (TCP- of UDP-poort, IP-adres en IPSfiltering 2 ). Alle gegevens die tussen de LAN- en DMZ-netwerken uitgewisseld worden, komen langs de firewall van de Senaat. C.2. Inleiding De Senaat wil zijn verouderde omgeving voor elektronische post vervangen door een oplossing die intern gehost wordt en waarvan het operationeel beheer gedeeltelijk uitbesteed zal worden. Dat maakt het mogelijk: - om te beschikken over nieuwe functionaliteiten die de huidige mailomgevingen aanbieden evenals de ondersteuning van mobiele toestellen en beveiligde toegang vanaf het internet; - om te beschikken over een meer stabiele oplossing en om een betere redundantie te bieden; - om de kwaliteit van het operationeel beheer te verbeteren; C.3. Context 2 IPS: Intrusion Prevention System Pagina 10/34

11 Onderhavig bestek beoogt de levering van de volgende diensten: - de implementatie (installatie, configuratie, parametrisatie,...) van een omgeving voor elektronische post gebaseerd op het product Microsoft Exchange 2013 op de servers van de Senaat; - het operationeel beheer van die omgeving; - het ter beschikking stellen van een helpdesk die ondersteuning biedt aan de beheerders (advies, expertise) en die hulp biedt aan de gebruikers; De migratie van de huidige 'mail' gegevens naar de nieuwe mailomgeving zal ten laste vallen van de ICT-afdeling van de Senaat. C.4. Huidige situatie C.4.1. Opbouw De huidige opbouw van de mailinfrastructuur ziet er als volgt uit: Pagina 11/34

12 C.4.2. Serveromgeving Momenteel worden er in de Senaat vier mailservers gebruikt: Pagina 12/34

13 - een Exchange 5.5 server in het LAN-netwerk voor de personeelsleden van de administratie van de Senaat: - een eerste Postfix server in het DMZ-netwerk voor de 'politieke gebruikers' (Senatoren, politiek medewerkers en leden van politieke groepen); - een tweede Postfix server in het DMZ-netwerk voor het versturen van SMS'en naar een externe leverancier; - een Zimbra server in het DMZ-netwerk voor het kabinet van de ondervoorzitter van de Senaat; Bij wijze van voorbeeld vindt u hieronder de technische eigenschappen van de 'Exchange 5.5' server: Processor Geheugen Netwerkkaart Redundantie Harde schijf Item Omschrijving Dual 3,06 GHz Intel Core 2 Duo E7600 2GB 1Gbps Raid Software onder Windows 2000 Server 2 x Samsung SATA 130GB 7200RPM C.4.3. Omgeving client De gebruikers van de administratie van de Senaat maken verbinding met de Exchange 5.5 server via Outlook 2003 SP2 op Windows XP posten in een NT4 legalisatieomgeving. De andere gebruikers maken verbinding met de twee andere Postfix servers vanaf posten en mailclients die niet onderhouden en beheerd worden door de ICT-dienst van de Senaat. C.4.4. Gebruiksgegevens 3 Aantal pc's 280 Aantal gebruikers 336 Aantal mailboxen 419 Aantal adressen (inclusief aliassen) 555 Grootte van de mailboxen (varieert in functie van de gebruiker) Totale grootte van de db (priv.edb op de Exchange 5.5 server) Aantal gearchiveerde bestanden (.pst bestanden op de bestandsserver) Totale grootte van de gearchiveerde bestanden (.pst bestanden op de bestandsserver) 73% < 200 MB 22% van 200 MB tot 1 GB 5% > 1 GB 85 GB GB C adressering De Senaat beheert verschillende domeinnamen: Gegevens die van januari 2013 dateren Pagina 13/34

14 C.5. Elke domeinnaam kan verschillende subdomeinen ontvangen, zoals: Toekomstige situatie De beoogde opbouw van de nieuwe mailinfrastructuur kan als volgt voorgesteld worden: In vergelijking met de situatie die in C.4.1 voorgesteld werd, zullen de volgende wijzigingen aangebracht worden: Pagina 14/34

15 - De drie mailservers zullen vervangen worden door een Exchange 2013 oplossing - de server voor het versturen van SMS'en zal daarentegen behouden worden; - de Senaat zal geen hostingservice voor de mailboxen meer aanbieden en ook geen toegang tot de mailomgeving voor politieke gebruikers. De Senatoren zullen nog over officiële adressen van de Senaat beschikken in de vorm van aliassen. De nieuwe omgeving zal in dat geval zorgen voor het extern doorsturen (SMTP relais) van de berichten naar die adressen. - de pc's zullen overgezet worden naar Windows 7 (evenals de legalisatieomgeving NT4 naar Active Directory 2012); - de mailclient van de pc's van de administratie zal overgezet worden naar Outlook 2010 SP2; - de webtoegang vanaf het internet wordt gemoderniseerd; - het gebruik van het ActiveSync protocol vanaf het internet voor tablet, smartphone,... clients is nu mogelijk; - de toegang via POP3 en IMAP4 is beveiligd. C.6. Functionele en technische vereisten C.6.1. Implementatie C VMWARE-omgeving van de Senaat De nieuwe Exchange 2013 (64 bits) omgeving zal op de 'Windows Server 2012 (64 bits)' van de Senaat geïnstalleerd moeten worden. Die servers bestaan uit virtuele machines die in de virtualisatie VMWARE-omgeving van de Senaat aangemaakt werden en die volledig gewijd zullen zijn aan de mailomgeving. De ICT-dienst van de Senaat verzorgt het operationeel beheer van de VMWARE-omgeving niet, enkel de exploitatie ervan. Het is de externe dienstverlener, aangeduid door een openbare opdracht, die hiervoor instaat. Vanaf nu zal elke wijziging aan de configuratie van de VMWARE-omgeving gebeuren in overleg met die dienstverlener. De virtuele machines daarentegen zullen geïnstalleerd en geconfigureerd worden door de ICT-dienst van de Senaat, in overleg met de opdrachtnemer. C Hardware De 'host' machines van de VMWARE-omgeving zijn als volgt verdeeld over de netwerken van de Senaat (LAN en DMZ): - Drie 'host' machines in de LAN die in redundante cluster geconfigureerd is; - Twee 'host' machines in de DMZ in niet redundante cluster; - Eén 'host' machine voor het beheer van de volledige omgeving (niet gedetailleerd in het vervolg van het document). De technische eigenschappen van de drie 'host' VMWARE-machines in de LAN zijn de volgende: Servermodel Type processor Servers van de LAN Dell PowerEdge T620 Intel Xeon E GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, DDR3-1333MHz Pagina 15/34

16 Aantal processors 2 Aantal kernen processor 6 Grootte van het geheugen 64 GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank NIC-model Broadcom GB Network Adapter En voor de twee 'host' machines van de DMZ: Servers van de DMZ Servermodel Dell PowerEdge R420 Type processor Intel Xeon E GHz, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6 Cores, 95W Aantal processors 2 Aantal kernen processor 6 Grootte van het geheugen 48 GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank NIC-model Broadcom 5719 DP 1Gb Network Adapter Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card Met het oog de evaluatie en op basis van de hierboven vermelde informatie, zal de inschrijver in zijn offerte het detail geven over de manier waarop zijn Exchange oplossing zich zo goed mogelijk zal kunnen integreren in die werkelijke VMWARE-infrastructuur (aantal virtuele machines, eventueel aanvullend voorgestelde hardware, gebruikte CPU's, toegekend geheugen,...). C Opslag Dit zijn de opslageigenschappen van de 'host' machines: - voor de servers in de LAN: LAN Servermodel Dell PowerEdge T620 Raid controller PERC H710p Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache Type harde schijf SAS Aantal harde schijven 29 RAID niveau RAID 6 Grootte van de harde schijf 300 GB 15K - en die van de DMZ: DMZ Servermodel Dell PowerEdge R420 Raid controller PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache Type harde schijf SAS Aantal harde schijven 4x SAS RAID niveau RAID 10 Grootte van de harde schijf 1,2 TB 10K De harde schijven van de drie host machines in de LAN vormen een VSA Datastore Cluster die samengesteld wordt uit 3 VSA's van elk 3,9 TB (versie van de VSphere Storage Applicance: ). Pagina 16/34

17 De harde schijven van de twee host machines in de DMZ vormen 3 paar LUN's van respectievelijk 10 GB (LUN101), 1 TB (LUN201) en 1,3 TB (LUN202). Met het oog op de evaluatie en op basis van de hierboven vermelde informatie, zal de inschrijver in zijn offerte een detail geven over de manier waarop zijn Exchange oplossing Pagina 17/34

18 zich zo goed mogelijk zal kunnen integreren in die opslagomgeving (toegekende ruimte, eventueel voorgestelde aanvullende hardware,...). C Redundantie De 'host' servers van de DMZ en van de LAN worden fysiek verdeeld over twee technische lokalen die onderling gekoppeld zijn op het niveau van het netwerk (5 Gbps). De redundantie wordt op een andere manier geïmplementeerd in functie van het soort netwerk: - op functioneel niveau in het DMZ-netwerk (vb. clustering op Linux niveau, met de nodes die verdeeld zijn over de verschillende 'host' servers). - op 'VMWARE'-niveau in het LAN-netwerk; De redundantiefunctionaliteiten van VMWARE (HA en DRS) werden als volgt geïmplementeerd binnen de Senaat: In de 'LAN' cluster VMWARE HA geactiveerd VMWARE DRS niet aanwezig VMWARE versie ESXi build VMWARE licentie VMWare Essentiels Plus In de 'DMZ' cluster VMWARE HA niet aanwezig VMWARE DRS niet aanwezig VMWARE versie ESXi build VMWARE licentie VMWare Essentiels C Functionele opbouw De inschrijver zal een offerte voorleggen die de volgende vereisten zal naleven: - redundantie op het niveau van database om een mogelijke aantasting van de gegevens te vermijden (bijvoorbeeld door het gebruik van een DAG in het LAN-netwerk); - functionele redundantie op het niveau van de DMZ (bijvoorbeeld door het gebruik van twee CAS-servers); De inschrijver zal ook rekening houden met de volgende elementen: - het gebruik door de Senaat van een DNS-server die in Round Robin geconfigureerd is, gekoppeld aan een script voor het updaten van de pool van IP-adressen voor de load balancing; - de beperking van het verkeer via de firewall van de Senaat wetende dat de uitwisselingen tussen de LAN- en DMZ-netwerken verplicht langs die firewall passeren. Het volgende schema toont een voorbeeld van de implementatie van de oplossing: Pagina 18/34

19 In dit voorbeeld krijgen de twee Mailbox servers van de LAN de CAS-rol. De clients van de LAN worden door de CAS-servers gelegaliseerd terwijl de externe clients door de CASservers van de DMZ gelegaliseerd worden. Het legalisatieverkeer blijft dus binnen het LANnetwerk zonder langs de firewall te komen. Met het oog op de evaluatie van de offerte en op basis van deze informatie, zal de inschrijver een opbouw voorstellen die de opgelegde beperkingen zal naleven maar die mag afwijken van de opbouw die in het voorbeeld voorgesteld wordt. Pagina 19/34

20 Hij zal in zijn offerte ook de manier moeten preciseren waarop hij die redundantie zal implementeren in de VMWARE-omgeving (verdeling over de hosts in de LAN, verdeling tussen VSA, verdeling over de technische lokalen,...). Hier een voorbeeld: C Back-up en herstel De Senaat gebruikt reeds het product 'VEEAM Backup & Replication Entreprise Edition v.7.0' voor de back-up en het herstel van gebruikersbestanden in de VMWARE-omgeving. Pagina 20/34

21 Aangezien dat product het ook mogelijk maakt om een back-up te maken en te zorgen voor het herstel van de elementen van de Exchange databases, zal de inschrijver in zijn offerte geen oplossing moeten voorstellen voor back-up en herstel. De verschillende taken voor back-up en herstel zullen geconfigureerd en geïmplementeerd worden door de externe dienstverlener vermeld in C.6.1.1, in samenspraak met de opdrachtnemer en onder de verantwoordelijkheid van de ICT-dienst van de Senaat. C Opwaardering De Senaat wil zich baseren op een totale omvang van de 'Exchange' database van 200 GB en wil gebruiksquota vastleggen in functie van de werkelijke behoeften. De andere gegevens voor opwaardering werden beschreven in C.4.3. In het licht van de huidige hervorming van de Senaat die een drastische daling van de parlementaire activiteiten en van de personeelsleden met zich zal mee brengen, kunnen de vermelde volumes gezien worden als een maximum. De ICT-dienst van de Senaat schat dat de VMWARE-omgeving over voldoende reservecapaciteit beschikt op het niveau van CPU, RAM, opslag en netwerkbandbreedte om de beoogde oplossing te kunnen hosten. C Antimalware en antispam Om het gebruik van mail binnen de Senaat op een efficiënte manier te beschermen, werden er op vier niveaus beschermings- en filteroplossingen geïmplementeerd: Pagina 21/34

22 Het exploitatiesysteem evenals de Exchange omgeving zullen beschermd worden door het antimalware product van de Senaat (momenteel Kaspersky Endpoint Security 10 en Kaspersky Security 8.0 MP2 for Microsof Exchange Server). De inschrijver moet geen antispam en antimalware oplossing voorzien in zijn oplossing. C Bijzondere vereisten De voorgestelde oplossing moet aan de volgende vereisten beantwoorden: - het gebruik van 'Public Folders'; - de mogelijkheid om eventueel de Exchange omgeving te integreren met 'Microsoft Lync 2013'. In dat geval zal de inschrijver in twee aparte offertes voorzien. Pagina 22/34

23 Alle functionaliteiten die door de inschrijver in zijn offerte voorgesteld worden, zullen beschikbaar blijven tijdens de volledige duur van het contract. C Licenties De inschrijver zal in zijn offerte informatie moeten geven over alle details van de licenties die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhavige opdracht, inclusief de volgende elementen: - het aantal licenties; - hun exacte omschrijving (vb.: 'ExchgStdCAL 2013 SNGL MVL DvcCAL'); - hun type en versie (vb.: CAL, Standard of Enterprise,...); - hun Microsoft volgnummer (vb.: ' '). De licenties zullen betrekking hebben op de volgende elementen: - Het exploitatiesysteem Windows Server 2012; - het 'server' gedeelte van de software Exchange Server 2013; - het 'client' gedeelte van de software Exchange Server 2013 (CAL); De Senaat heeft de volgende licenties al in zijn bezit: - de CAL Windows Server 2012 licenties; - de Outlook 2010 licenties (inbegrepen in het Microsoft Office 2010 Standard package). De installatie- en gebruikstaal van de exploitatiesystemen en de Exchange software is Engels (VS). Met het oog op de beoordeling, zal de inschrijver als optie een prijs moeten voorstellen voor die licenties. De Senaat behoudt zich het recht voor om desnoods op een ander distributiekanaal (de FOR-CMS) beroep te doen om ze aan te schaffen. C Inbedrijfstelling C Configuratie De 'as built' configuratie zal integraal gedocumenteerd worden (op functioneel- en op implementatieniveau) eens de omgeving in bedrijf gesteld wordt en die documentatie zal in elektronische vorm (formaat OpenXML, ODF, HTML of PDF) overhandigd worden aan de aanbestedende overheid. Met het oog op de beoordeling van de offerte, zal de inschrijver in een 'as built' configuratievoorbeeld voorzien dat voor gelijkaardige installaties uitgevoerd werd. Met het oog op de beoordeling van de offerte, zal de inschrijver ook vermelden of er speciale configuraties - die afwijken van de standaardinstellingen - nodig zijn om toegang te krijgen tot de gebruikte omgeving vanaf: - Outlook 2010 SP2 en Mozilla Thunderbird mailclients (laatste versie); - ingebouwde mailclients (onder ios, Android en Windows phone, laatste versies); - webbrowsers (Internet Explorer, Firefox en Google Chrome laatste versies); Pagina 23/34

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be CONTRACT: ONLINE BACK-UP Klant CONTACT KEYTECH Erik Steenhouwer General Manager e.steenhouwer@keytech.be CONTACT KLANT KEYTECH Chaussée de Louvain, 431 F 1380 Lasne http://www.keytech.be Tel.: +32 (0)

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

1 Huidige Situatie: HB1692

1 Huidige Situatie: HB1692 1 Huidige Situatie: HB1692 De huidige managed storage zou vandaag 2050GB in totaal bedragen. 1.1 Letterlijke vertaling naar nieuwe hardware: Servertype Perform Dell PowerEdge R610, Six Core Xeon L5520

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie.

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie. Zarafa Exchange is een product waarbij u uw berichten, agenda, taken en contacten altijd ter beschikking stelt. Deel uw agenda met collega s, synchroniseer uw adresboek met uw smartphone of PDA en raadpleeg

Nadere informatie

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik.

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. Hosted Exchange Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. HOSTED EXCHANGE Hosted Exchange is een zakelijke oplossing waarmee u altijd beschikking heeft over uw e-mail, agenda en contactpersonen.

Nadere informatie

Microsoft Exchange 2010 SP1

Microsoft Exchange 2010 SP1 Microsoft Exchange 2010 SP1 Heeft uw organisatie behoefte aan efficiënte en flexibele communicatiemogelijkheden? Dan kunt u met behulp van Microsoft Exchange Server 2010 uw beheer eenvoudiger maken, uw

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 2017/S - Friesland College Leeuwarden, 24 februari 2017 Eisen voor

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/PVR/Infrastructure_Bureau_Digital

BESTEK nr. 2015/PVR/Infrastructure_Bureau_Digital Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het aanbod bij Copaco verandert continu. Zo zijn er onlangs nieuwe abonnementen voor klanten in het midden- en kleinbedrijf (MKB) beschikbaar gekomen. Deze nieuwe plannen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland verandert continu en wordt steeds uitgebreider. Daarnaast zien we de vraag naar abonnementen van zowel onze partners als van eindgebruikers

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2

Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2 Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2 Met dit formulier kunt u de dienst Ondersteuning Live@Edu aanvragen. Dit formulier heeft een aantal onderdelen en twee bijlagen die in bepaalde gevallen ook ingevuld

Nadere informatie

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server iprova Suite 4.7 Systeemeisen server Hardware Dualcore Pentium IV 2 Ghz of beter met 4GB RAM; 100 Mbit netwerkverbinding of sneller; 1 GB vrije ruimte voor programmabestanden van iprova; min. 10 GB capaciteit

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco verandert continu en wordt steeds uitgebreider. Daarnaast zien we de vraag naar Office 365 abonnementen van zowel onze partners als van eindgebruikers

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014

Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014 Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik 4 2.1 Productvarianten en opties 4 2.2 De mogelijkheden van Zakelijk Exchange Online

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio

Overzicht van het Office 365 portfolio Overzicht van het portfolio Eindgebruikersprijs via Microsoft Grote postvakken: Iedere gebruiker krijgt een postvak van 50 GB en kan berichten tot maximaal 25 MB verzenden. Exchange Online Plan 1 3,10

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 6.0

Systeemeisen Facet 6.0 Systeemeisen Facet 6.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen

Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen Licensing & Software Specialist Microsoft Volume Licensing Open License 2 jaar, licenties eeuwig durend Software Assurance optioneel Level-C vanaf 250 werkplekken

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Vernieuwde HDN Testomgeving... 3 2. HDN Software 6.3... 3 a. Wijzigen van omgeving... 4 b. Certificaat verwijderen uit HDN WebCert... 4 c. Switchen tussen

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Infodag Hosted mail. 10 maart 2016. The Interactive Hub

Infodag Hosted mail. 10 maart 2016. The Interactive Hub Infodag Hosted mail 10 maart 2016 The Interactive Hub Agenda 13u Ontvangst 13u30 14u 14u15 14u45 15u 15u30 Waarom dit project & hoe werken we praktisch verder? Hans Hubin Wat houdt het contract & de licentie

Nadere informatie

Projectwerk 2 Week 1. Nicolas Vermeulen, Yves Lenaerts, Preben Schaeken, Tom Putzeys, Dimitri Kozakiewiez en Lars Nooijens

Projectwerk 2 Week 1. Nicolas Vermeulen, Yves Lenaerts, Preben Schaeken, Tom Putzeys, Dimitri Kozakiewiez en Lars Nooijens Projectwerk 2 Week 1 Nicolas Vermeulen, Yves Lenaerts, Preben Schaeken, Tom Putzeys, Dimitri Kozakiewiez en Lars Nooijens 1 INHOUD Het netwerk Servers Security Automated Installations Onderhoud Computers

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Project VZW Den Brand

Project VZW Den Brand Project VZW Den Brand Vergaderverslag 4 Aanwezig (Voorzitter) (Notulist) Bas Moorkens Vincent Van Beeumen Agenda 1. Verslag van de vorige vergadering goedkeuren 2. Wissel van de verantwoordelijkheden 3.

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Systeemvereisten voor Qlik Sense Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik,

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010

Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010 Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010 Documentatie voor eindgebruikers voor gebruik van tablets of smartphones Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 2.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur

Nadere informatie

WAN IP Alias. In deze handleiding gaan wij uit van onderstaande IP-adressen, deze gegevens ontvangt u normaal gesproken van uw internet provider.

WAN IP Alias. In deze handleiding gaan wij uit van onderstaande IP-adressen, deze gegevens ontvangt u normaal gesproken van uw internet provider. WAN IP Alias WAN IP Alias Wanneer u van uw provider een blok met meerdere publieke IP-adressen ontvangt, kunt u deze op twee manieren gebruiken. In deze handleiding zullen wij de functie WAN IP Alias behandelen.

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014 Dienstbeschrijving Server Online Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik van de dienst 4 2.1 KPN draagt zorg voor het beheer van de server 4 2.2 Hoe activeert u

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES AdBackup 6.22 - Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES Pagina 1 van 10 1. BACK-UP EN HERSTEL VMWARE... 3 2. NIEUWE MELDING VOOR GEMISTE PLANNING... 6 3. BESCHERMING BIEDEN TEGEN HET GEVAAR VAN RANSOMWARE... 7

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: Square One Solutions BV, Oosteinde 34, 2361 HE Warmond, geregistreerd

Nadere informatie

Mobiel apparaat koppelen aan e-mail

Mobiel apparaat koppelen aan e-mail MERIDIAAN COLLEGE: CENTRAAL BUREAU ICT Mobiel apparaat koppelen aan e-mail Koppelen van e-mail, agenda en contactpersonen aan een mobiel apparaat. CBI Laatst bijgewerkt op: 8-4-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie