Opdracht voor diensten inzake implementatie en operationeel beheer van een omgeving voor elektronische post

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht voor diensten inzake implementatie en operationeel beheer van een omgeving voor elektronische post"

Transcriptie

1 Bijzonder bestek SEN-INFO/ Opdracht voor diensten inzake implementatie en operationeel beheer van een omgeving voor elektronische post Aanvullende inlichtingen: Vragen over onderhavige opdracht kunnen per gesteld worden op het elektronisch adres dat onder A.2 vermeld wordt, ten laatste op vrijdag 9 mei Naargelang de ontvangst van de vragen, zullen die met de antwoorden op het adres worden gepubliceerd tot en met vrijdag 16 mei Enkel algemene vragen zullen telefonisch behandeld kunnen worden. Uiterste datum voor het indienen van de offertes: donderdag 22 mei 2014 om 11 uur Pagina 1/34

2 A. ALGEMENE VOORWAARDEN A.1. Regels die van toepassing zijn De regels die op onderhavige opdracht van toepassing zijn, zijn: a) de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; b) het koninklijk besluit van 15 juli 2001 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; c) het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; d) het onderhavige bijzonder bestek SEN-INFO/ A.2. Aanbestedende overheid Senaat Leuvenseweg Brussel Tot aan het moment waarop de opdracht afgesloten wordt, zullen de inschrijvers uitsluitend kunnen corresponderen per , in het Frans of Nederlands, met de Senaat T.a.v. Dhr. Roger Devriendt Bestuursdirecteur Leuvenseweg Brussel Tel.: A.3. Aard van de opdracht Het betreft een openbare opdracht voor diensten inzake elektronische post, beoogd in nr van de centrale productclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties. A.4. Duur van de opdracht De opdracht zal uitgevoerd worden gedurende drie jaar te rekenen vanaf de dag na het afsluiten van de opdracht. Drie maanden voor het einde van het derde jaar, zal de aanbestedende overheid de verlenging van de opdracht met één jaar kunnen bekendmaken aan de opdrachtnemer. A.5. Voorwerp van de opdracht Met het oog op het vervangen van de omgeving voor de elektronische post van de Senaat, bestaat de opdracht uit de volgende voorwerpen: - implementatie (installatie, configuratie, parametrisatie,...) op de servers van de Senaat van een omgeving voor elektronische post gebaseerd op het product Microsoft Exchange 2013; Pagina 2/34

3 - het operationeel beheer van die omgeving; - de ondersteuning aan de beheerders en de gebruikers; - de opleiding aan de beheerders. En als optie: het aanleveren van alle licenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. A.6. Maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer De opdrachtnemer en al zijn onderaannemers zullen gedurende de volledige uitvoering van de opdracht hun maatschappelijke zetel hebben in de Europese Unie. A.7. Procedure Het betreft een onderhandelingsprocedure met bekendmaking beoogd in artikel 26, 2, 1, d) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, ook wel vereenvoudigde onderhandelingsprocedure. A.8. Ondeelbaarheid van de opdracht Een offerte voor een deel van de opdracht zal niet toelaatbaar zijn. A.9. Prijsopgave in de offerte Op straffe van nietigheid zullen alle prijzen in de offerte opgegeven worden in euro (maximaal vier cijfers na de komma). De belasting op de toegevoegde waarde zal formeel en afzonderlijk aangeduid worden. A.10. Taal van de offerte Op straffe van nietigheid zal elke offerte in het Frans of in het Nederlands opgesteld worden. De technische delen zullen echter in het Engels opgesteld mogen worden. A.11. Exemplaren van de offerte Het origineel exemplaar van de volledige offerte zal op papier ingediend worden. Er zullen twee kopieën bijgevoegd worden: - één op papier en; - één in de vorm van één of meerdere PDF-bestanden (in te dienen op een USBgeheugenstick of per te versturen naar het adres In het geval dat de inhoud van het origineel exemplaar en de inhoud van één of van de twee kopieën van elkaar afwijkt, zal de inhoud van het origineel exemplaar de overhand hebben. A.12. Inhoud van de offerte Op straffe van nietigheid zal elke offerte het volgende bevatten: 1. Wat de algemene eisen betreft: - de voorgestelde methode voor het beheer van het project ('projectbeheer'); - de realisatietermijnen. 2. Wat de niet functionele eisen betreft: Pagina 3/34

4 - een volledige beschrijving van de opbouw van de voorgestelde oplossing (cf. C.7.4); - een beschrijving van het voorgestelde beheer voor de uitvoering van de opdracht (cf. C.7.3). 3. Wat de technische en functionele vereisten betreft: alle technische en functionele informatie die in deel C van onderhavig bijzonder bestek beoogd wordt. 4. Alle prijzen beoogd in A.14 (zie ook de meetstaat in bijlage). 5. De volledige lijst en de codes van alle licenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht (cf. C ). A.13. Kwalitatieve selectie De inschrijver zal bovendien in de offerte zijn mogelijke hoedanigheid van geprivilegieerd partner van Microsoft aangeven, evenals het niveau van zijn partnerschap (Silver of Gold) en het aantal van zijn technici dat beschikt over een Microsoft certificering voor MCSE: Messaging voor Exchange A.14. Gunningscriteria Criterium 1: Prijs - de totale prijs voor de implementatie en de ingebruikstelling (cf. C.6.1); - de jaarlijkse prijs voor het operationeel beheer, de bijstand en de ondersteuning (cf. C.6.2); - de prijs voor de opleidingen (cf. C.7.2); Criterium 2: Diensten - de kwaliteit van de implementatiediensten, onderverdeeld in: o de integratie in de infrastructuur van de Senaat (cf. C.6.1.1); o de duur van de 'hands-on' opleiding (cf. C.7.2); - de kwaliteit van de voorgestelde diensten voor operationeel beheer (cf. & C ); - de kwaliteit van de bijstands- en ondersteuningsdiensten, onderverdeeld in: o de beschikbaarheid van het 'call center' (cf. C.7.1); o de communicatiemiddelen met de helpdesk (cf. C.6.3.1); o de beschikbare hulpmiddelen voor de bijstand en ondersteuning (cf. C.6.3.1); Criterium 3: Termijnen en SLA's - de realisatietermijnen en de termijnen voor het in productie brengen (cf. B.149); - de SLA's voor het operationeel beheer (cf. C.6.2.4), onderverdeeld in: o de kwaliteit van de SLA's; o de beschikbaarheidgraad; o de clausules en beperkingen van het contract; o de boetes in het geval dat de 'SLA's' niet nageleefd worden: - de SLA's voor de bijstand en ondersteuning (cf. C.6.3.2), onderverdeeld in: o de kwaliteit van de SLA's; o de beschikbaarheidgraad; o de clausules en beperkingen van het contract; o de straffen in het geval dat de 'SLA's' niet nageleefd worden. Criterium 4: vormvoorschriften, documentatie en rapporten Pagina 4/34

5 - de kwaliteit van de verstrekte documentatie en informatie, onderverdeeld in: o de licenties (cf. C.6.1.5); o de 'as built' configuratie (cf. C en C.7.4); o de bijzondere configuraties (cf. C ); o de werktekening van gelijkaardige installaties (cf. C ); o de volledige beschrijving van de opbouw van de voorgestelde oplossing (cf. C.7.4); o de gedetailleerde uitleg over de manier waarop de voorgestelde oplossing beantwoordt aan de gevraagde functies en eigenschappen (cf. C.7.4); o de vermelding van enkele klanten (bij voorkeur uit de openbare sector) waarvoor er gelijkaardige opdrachten uitgevoerd werden (cf. C.7.4); - de kwaliteit van de rapporten: o van bijeenkomsten (cf. C.6.2.5); o operationeel (cf. C.7.4.2); o van het beheer (cf. C.6.2.5); - de vormvoorschriften en de methodologie, onderverdeeld in: o de kwaliteit van de beheersmethoden, hetzij: het projectbeheer (cf. A.12., 1); het operationeel beheer (cf. C.6.2.4); het beheer van de interventies (cf. C.6.3.2); - de omvang van de kwaliteitscontrole (cf. C.7.3.3). A.15. Indienen van de offertes Elke offerte zal verzegeld ingediend worden met de vermelding: Ze zal ingediend worden: Offerte SEN-INFO/ a) Hetzij per post (aangetekend of gewoon schrijven) De verzegelde omslag met de offerte wordt in een tweede gesloten omslag gestoken, geadresseerd aan: Senaat Bijzonder bestek SEN-INFO/ Brussel b) Hetzij per koerier, op werkdagen tussen 10u en 12u en tussen 14u en 16u 1. De verzegelde omslag met de offerte wordt in een tweede gesloten omslag gestoken, met de vermelding: Senaat Bijzonder bestek SEN-INFO/ Die tweede gesloten omslag zal, tegen ontvangstbevestiging, afgegeven worden aan de Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel. 1 Ten laatste op XXX 2014 om XX uur Pagina 5/34

6 A.16. Geldigheidsduur van de offertes De inschrijvers zullen gebonden blijven aan hun offerte gedurende een termijn van negentig kalenderdagen, deze periode gaat in de dag na de einddatum voor het indienen van de offertes. Pagina 6/34

7 B. BIJZONDERE VOORWAARDEN De bepalingen van onderhavig deel B van het bijzonder bestek zijn een aanvulling of precisering, wat de onderhavige opdracht betreft, van de artikels 10 tot 73 en 145 tot 160 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. De nummering van de bepalingen hieronder volgt deze van dit koninklijk besluit. Als er geen vermelding is, dan zijn de relevante artikelen van dit koninklijk besluit van toepassing. B.11. Leidend ambtenaar De leiding en de controle over de uitvoering van onderhavige opdracht wordt toevertrouwd aan de Heer Roger Devriendt, Bestuursdirecteur, wiens gegevens u onder A.2. terug kunt vinden. Niettegenstaande artikel B.160, zal de opdrachtnemer al zijn correspondentie aan hem adresseren evenals al zijn vragen, die uitsluitend in het Frans of Nederlands opgesteld zullen zijn. B.12. Onderaannemers en derden De opdrachtnemer zal onderhavige opdracht niet overdragen. Hij zal de uitvoering ervan zelf begeleiden of hij zal daartoe een afgevaardigde aanstellen die goedgekeurd werd door de leidende ambtenaar. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn afgevaardigde. B.14. Prijsherziening Elk jaar in de maand die vooraf gaat aan de jaardag van het afsluiten van de opdracht, zal de opdrachtnemer de aanbestedende overheid op de hoogte kunnen brengen van een jaarlijkse prijsaanpassing van het operationeel beheer, de bijstand en de ondersteuning, volgens de volgende revisieformule: nieuwe prijs B.61. Conventionele ontbinding Elke partij zal op elk moment de opdracht kunnen ontbinden op voorwaarde dat er een opzeggingstermijn nageleefd wordt. Als de ontbinding uitgaat van de aanbestedende overheid, dan zal de opzeggingstermijn drie maanden bedragen. Als de ontbinding uitgaat van de opdrachtnemer, dan zal de opzeggingstermijn negen maanden bedragen. B.62. Ontbinding omwille van verkeerde uitvoering Als de opdrachtnemer artikelen A.6 en B.149 van onderhavig bijzonder bestek schendt, dan zal de opdracht van rechtswege ontbonden worden. B.149. Prestatiemodaliteiten Pagina 7/34

8 Er mag geen enkel gehost gegeven gecommuniceerd worden aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leidende ambtenaar. Op dezelfde manier mag er geen enkele wijziging in de functionaliteiten van de omgeving aangebracht worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leidende ambtenaar. De opdrachtnemer zal de termijnen voor het in productie nemen waartoe hij zich in zijn offerte verbonden heeft naleven, ten laatste binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag na het afsluiten van de opdracht. B.150. Controle van de diensten De opdrachtnemer zal aan zijn aanvraag tot technische oplevering van de omgeving voor elektronische post het volgende toevoegen: - de documentatie die beoogd wordt in onderhavig bijzonder bestek; - de lijst met de uitgevoerde testen om de omgeving te bekrachtigen (testen inzake toegankelijkheid, prestatie, versturen en ontvangen,...) en: - de resultaten van deze tests in de vorm van operationele rapporten van de omgeving (cf. C.7.4.2). De aanbestedende overheid zal over een termijn van zestig dagen beschikken om over te gaan tot de controles en testen die hij opportuun acht. In het geval van non-conformiteit zal de opdrachtnemer de correcties integreren. Nadat hij alle correcties uitgevoerd heeft, zal hij een nieuwe aanvraag tot technische oplevering kunnen indienen waaraan hij opnieuw overtuigende testrapporten zal toevoegen. B.160. Betalingen De opdrachtnemer zal elk kwartaal per post aan de Belgische Senaat Dienst Financiën 1009 Brussel een factuur voor zijn prestaties in twee exemplaren richten, opgesteld in het Frans of het Nederlands. Die zal binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst betaald worden. Pagina 8/34

9 C. TECHNISCHE BEPALINGEN ET FUNCTIONELE VEREISTEN C.1. Terminologie C.1.1. Informatica-infrastructuur Een informatica-infrastructuur duidt het geheel aan van de fysieke uitrustingen en de software die nodig is voor het functioneren van een informaticasysteem. C.1.2. Informaticaomgeving Een informaticaomgeving is verbonden met een informaticatoepassing en duidt op het geheel van middelen (hardware en software) waarop de programma's van de toepassing uitgevoerd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld testomgevingen, ontwikkelomgevingen en productieomgevingen. Er kunnen verschillende omgevingen naast elkaar bestaan binnen eenzelfde informatica-infrastructuur. C.1.3. Operationeel Beheer Het operationeel beheer wijst op het geheel van handelingen dat nodig is om de goede werking, de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van een informaticaomgeving te garanderen. Het omvat de preventie, het opsporen en het herstellen van storingen, monitoring, het opnieuw opstarten van diensten, het parametriseren en bijstellen van prestaties,... C.1.4. Exploitatie De exploitatie van een omgeving wijst op het geheel van handelingen dat mogelijk is voor het gebruik van de omgeving voor de doeleinden waarvoor ze voorzien is. Waaronder: - het aanmaken, wijzigen en verwijderen van een mailbox; - het aanmaken, wijzigen en verwijderen van een alias; - het beheer van de toelatingen; - het beheer van de algemene adressenlijst ('GAL'); -... C.1.5. Ondersteuning De term ondersteuning integreert hier ook de notie 'bijstand' voor de gebruiker. Het duidt op algemene manier op het geheel van diensten geleverd aan de beheerders en aan de gebruikers als er zich een incident voordoet dat zorgt voor een onderbreking of verslechtering van de toegang van de gebruiker tot de mailomgeving. Waaronder onder andere: - het resetten van vergeten wachtwoorden; - het verhelpen van problemen met het formatteren van mails; - het verhelpen van problemen met het ontvangen van bijlagen; - het verhelpen van problemen met het versturen van mails; -... Pagina 9/34

10 C.1.6. Mailbox De mailbox (te vergelijken met een traditionele brievenbus) staat voor een afgebakende ruimte, in een mailsysteem, die toegekend wordt aan de gebruiker en waarin zijn s terecht komen. Er worden ook andere functies toegekend aan de mailbox: gebruik van adressenboeken, elektronische agenda's, planning van taken, beheer van spam,... C adres Een adres staat voor een genormaliseerde identifier die het mogelijk maakt om een e- mail te versturen via het internet. Een adres is vaak verbonden aan een mailbox. C.1.8. Alias Een alias is een adres waaraan een doorstuurfunctie toegekend is. In dat geval is de koppeling aan een mailbox niet nodig. C.1.9. LAN-netwerk Het LAN-netwerk is het privénetwerk van de Senaat. Het omvat servers en gebruikersposten van de administratie. De servers ervan zijn niet toegankelijk via het internet. Ze zijn echter wel toegankelijk via de DMZ-netwerken (zie infra) onder bepaalde voorwaarden en verplichtingen ingevoerd op het niveau van de firewall (van het type Checkpoint Firewall-1) van de Senaat. Elke server van het LAN-netwerk beschikt over een privé IP-adres binnen het bereik van / Er is geen NAT tijdens netwerkverbindingen tussen LANen DMZ-servers. C DMZ-netwerk Het DMZ-netwerk is het netwerk van de Senaat dat de servers bevat die toegankelijk zijn via het internet. Elke server van dat netwerk heeft een openbaar IP-adres binnen het bereik van / De firewall van de Senaat bepaalt welke toegang er toegekend wordt aan de verschillende servers (TCP- of UDP-poort, IP-adres en IPSfiltering 2 ). Alle gegevens die tussen de LAN- en DMZ-netwerken uitgewisseld worden, komen langs de firewall van de Senaat. C.2. Inleiding De Senaat wil zijn verouderde omgeving voor elektronische post vervangen door een oplossing die intern gehost wordt en waarvan het operationeel beheer gedeeltelijk uitbesteed zal worden. Dat maakt het mogelijk: - om te beschikken over nieuwe functionaliteiten die de huidige mailomgevingen aanbieden evenals de ondersteuning van mobiele toestellen en beveiligde toegang vanaf het internet; - om te beschikken over een meer stabiele oplossing en om een betere redundantie te bieden; - om de kwaliteit van het operationeel beheer te verbeteren; C.3. Context 2 IPS: Intrusion Prevention System Pagina 10/34

11 Onderhavig bestek beoogt de levering van de volgende diensten: - de implementatie (installatie, configuratie, parametrisatie,...) van een omgeving voor elektronische post gebaseerd op het product Microsoft Exchange 2013 op de servers van de Senaat; - het operationeel beheer van die omgeving; - het ter beschikking stellen van een helpdesk die ondersteuning biedt aan de beheerders (advies, expertise) en die hulp biedt aan de gebruikers; De migratie van de huidige 'mail' gegevens naar de nieuwe mailomgeving zal ten laste vallen van de ICT-afdeling van de Senaat. C.4. Huidige situatie C.4.1. Opbouw De huidige opbouw van de mailinfrastructuur ziet er als volgt uit: Pagina 11/34

12 C.4.2. Serveromgeving Momenteel worden er in de Senaat vier mailservers gebruikt: Pagina 12/34

13 - een Exchange 5.5 server in het LAN-netwerk voor de personeelsleden van de administratie van de Senaat: - een eerste Postfix server in het DMZ-netwerk voor de 'politieke gebruikers' (Senatoren, politiek medewerkers en leden van politieke groepen); - een tweede Postfix server in het DMZ-netwerk voor het versturen van SMS'en naar een externe leverancier; - een Zimbra server in het DMZ-netwerk voor het kabinet van de ondervoorzitter van de Senaat; Bij wijze van voorbeeld vindt u hieronder de technische eigenschappen van de 'Exchange 5.5' server: Processor Geheugen Netwerkkaart Redundantie Harde schijf Item Omschrijving Dual 3,06 GHz Intel Core 2 Duo E7600 2GB 1Gbps Raid Software onder Windows 2000 Server 2 x Samsung SATA 130GB 7200RPM C.4.3. Omgeving client De gebruikers van de administratie van de Senaat maken verbinding met de Exchange 5.5 server via Outlook 2003 SP2 op Windows XP posten in een NT4 legalisatieomgeving. De andere gebruikers maken verbinding met de twee andere Postfix servers vanaf posten en mailclients die niet onderhouden en beheerd worden door de ICT-dienst van de Senaat. C.4.4. Gebruiksgegevens 3 Aantal pc's 280 Aantal gebruikers 336 Aantal mailboxen 419 Aantal adressen (inclusief aliassen) 555 Grootte van de mailboxen (varieert in functie van de gebruiker) Totale grootte van de db (priv.edb op de Exchange 5.5 server) Aantal gearchiveerde bestanden (.pst bestanden op de bestandsserver) Totale grootte van de gearchiveerde bestanden (.pst bestanden op de bestandsserver) 73% < 200 MB 22% van 200 MB tot 1 GB 5% > 1 GB 85 GB GB C adressering De Senaat beheert verschillende domeinnamen: Gegevens die van januari 2013 dateren Pagina 13/34

14 C.5. Elke domeinnaam kan verschillende subdomeinen ontvangen, zoals: Toekomstige situatie De beoogde opbouw van de nieuwe mailinfrastructuur kan als volgt voorgesteld worden: In vergelijking met de situatie die in C.4.1 voorgesteld werd, zullen de volgende wijzigingen aangebracht worden: Pagina 14/34

15 - De drie mailservers zullen vervangen worden door een Exchange 2013 oplossing - de server voor het versturen van SMS'en zal daarentegen behouden worden; - de Senaat zal geen hostingservice voor de mailboxen meer aanbieden en ook geen toegang tot de mailomgeving voor politieke gebruikers. De Senatoren zullen nog over officiële adressen van de Senaat beschikken in de vorm van aliassen. De nieuwe omgeving zal in dat geval zorgen voor het extern doorsturen (SMTP relais) van de berichten naar die adressen. - de pc's zullen overgezet worden naar Windows 7 (evenals de legalisatieomgeving NT4 naar Active Directory 2012); - de mailclient van de pc's van de administratie zal overgezet worden naar Outlook 2010 SP2; - de webtoegang vanaf het internet wordt gemoderniseerd; - het gebruik van het ActiveSync protocol vanaf het internet voor tablet, smartphone,... clients is nu mogelijk; - de toegang via POP3 en IMAP4 is beveiligd. C.6. Functionele en technische vereisten C.6.1. Implementatie C VMWARE-omgeving van de Senaat De nieuwe Exchange 2013 (64 bits) omgeving zal op de 'Windows Server 2012 (64 bits)' van de Senaat geïnstalleerd moeten worden. Die servers bestaan uit virtuele machines die in de virtualisatie VMWARE-omgeving van de Senaat aangemaakt werden en die volledig gewijd zullen zijn aan de mailomgeving. De ICT-dienst van de Senaat verzorgt het operationeel beheer van de VMWARE-omgeving niet, enkel de exploitatie ervan. Het is de externe dienstverlener, aangeduid door een openbare opdracht, die hiervoor instaat. Vanaf nu zal elke wijziging aan de configuratie van de VMWARE-omgeving gebeuren in overleg met die dienstverlener. De virtuele machines daarentegen zullen geïnstalleerd en geconfigureerd worden door de ICT-dienst van de Senaat, in overleg met de opdrachtnemer. C Hardware De 'host' machines van de VMWARE-omgeving zijn als volgt verdeeld over de netwerken van de Senaat (LAN en DMZ): - Drie 'host' machines in de LAN die in redundante cluster geconfigureerd is; - Twee 'host' machines in de DMZ in niet redundante cluster; - Eén 'host' machine voor het beheer van de volledige omgeving (niet gedetailleerd in het vervolg van het document). De technische eigenschappen van de drie 'host' VMWARE-machines in de LAN zijn de volgende: Servermodel Type processor Servers van de LAN Dell PowerEdge T620 Intel Xeon E GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, DDR3-1333MHz Pagina 15/34

16 Aantal processors 2 Aantal kernen processor 6 Grootte van het geheugen 64 GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank NIC-model Broadcom GB Network Adapter En voor de twee 'host' machines van de DMZ: Servers van de DMZ Servermodel Dell PowerEdge R420 Type processor Intel Xeon E GHz, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6 Cores, 95W Aantal processors 2 Aantal kernen processor 6 Grootte van het geheugen 48 GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank NIC-model Broadcom 5719 DP 1Gb Network Adapter Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card Met het oog de evaluatie en op basis van de hierboven vermelde informatie, zal de inschrijver in zijn offerte het detail geven over de manier waarop zijn Exchange oplossing zich zo goed mogelijk zal kunnen integreren in die werkelijke VMWARE-infrastructuur (aantal virtuele machines, eventueel aanvullend voorgestelde hardware, gebruikte CPU's, toegekend geheugen,...). C Opslag Dit zijn de opslageigenschappen van de 'host' machines: - voor de servers in de LAN: LAN Servermodel Dell PowerEdge T620 Raid controller PERC H710p Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache Type harde schijf SAS Aantal harde schijven 29 RAID niveau RAID 6 Grootte van de harde schijf 300 GB 15K - en die van de DMZ: DMZ Servermodel Dell PowerEdge R420 Raid controller PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache Type harde schijf SAS Aantal harde schijven 4x SAS RAID niveau RAID 10 Grootte van de harde schijf 1,2 TB 10K De harde schijven van de drie host machines in de LAN vormen een VSA Datastore Cluster die samengesteld wordt uit 3 VSA's van elk 3,9 TB (versie van de VSphere Storage Applicance: ). Pagina 16/34

17 De harde schijven van de twee host machines in de DMZ vormen 3 paar LUN's van respectievelijk 10 GB (LUN101), 1 TB (LUN201) en 1,3 TB (LUN202). Met het oog op de evaluatie en op basis van de hierboven vermelde informatie, zal de inschrijver in zijn offerte een detail geven over de manier waarop zijn Exchange oplossing Pagina 17/34

18 zich zo goed mogelijk zal kunnen integreren in die opslagomgeving (toegekende ruimte, eventueel voorgestelde aanvullende hardware,...). C Redundantie De 'host' servers van de DMZ en van de LAN worden fysiek verdeeld over twee technische lokalen die onderling gekoppeld zijn op het niveau van het netwerk (5 Gbps). De redundantie wordt op een andere manier geïmplementeerd in functie van het soort netwerk: - op functioneel niveau in het DMZ-netwerk (vb. clustering op Linux niveau, met de nodes die verdeeld zijn over de verschillende 'host' servers). - op 'VMWARE'-niveau in het LAN-netwerk; De redundantiefunctionaliteiten van VMWARE (HA en DRS) werden als volgt geïmplementeerd binnen de Senaat: In de 'LAN' cluster VMWARE HA geactiveerd VMWARE DRS niet aanwezig VMWARE versie ESXi build VMWARE licentie VMWare Essentiels Plus In de 'DMZ' cluster VMWARE HA niet aanwezig VMWARE DRS niet aanwezig VMWARE versie ESXi build VMWARE licentie VMWare Essentiels C Functionele opbouw De inschrijver zal een offerte voorleggen die de volgende vereisten zal naleven: - redundantie op het niveau van database om een mogelijke aantasting van de gegevens te vermijden (bijvoorbeeld door het gebruik van een DAG in het LAN-netwerk); - functionele redundantie op het niveau van de DMZ (bijvoorbeeld door het gebruik van twee CAS-servers); De inschrijver zal ook rekening houden met de volgende elementen: - het gebruik door de Senaat van een DNS-server die in Round Robin geconfigureerd is, gekoppeld aan een script voor het updaten van de pool van IP-adressen voor de load balancing; - de beperking van het verkeer via de firewall van de Senaat wetende dat de uitwisselingen tussen de LAN- en DMZ-netwerken verplicht langs die firewall passeren. Het volgende schema toont een voorbeeld van de implementatie van de oplossing: Pagina 18/34

19 In dit voorbeeld krijgen de twee Mailbox servers van de LAN de CAS-rol. De clients van de LAN worden door de CAS-servers gelegaliseerd terwijl de externe clients door de CASservers van de DMZ gelegaliseerd worden. Het legalisatieverkeer blijft dus binnen het LANnetwerk zonder langs de firewall te komen. Met het oog op de evaluatie van de offerte en op basis van deze informatie, zal de inschrijver een opbouw voorstellen die de opgelegde beperkingen zal naleven maar die mag afwijken van de opbouw die in het voorbeeld voorgesteld wordt. Pagina 19/34

20 Hij zal in zijn offerte ook de manier moeten preciseren waarop hij die redundantie zal implementeren in de VMWARE-omgeving (verdeling over de hosts in de LAN, verdeling tussen VSA, verdeling over de technische lokalen,...). Hier een voorbeeld: C Back-up en herstel De Senaat gebruikt reeds het product 'VEEAM Backup & Replication Entreprise Edition v.7.0' voor de back-up en het herstel van gebruikersbestanden in de VMWARE-omgeving. Pagina 20/34

21 Aangezien dat product het ook mogelijk maakt om een back-up te maken en te zorgen voor het herstel van de elementen van de Exchange databases, zal de inschrijver in zijn offerte geen oplossing moeten voorstellen voor back-up en herstel. De verschillende taken voor back-up en herstel zullen geconfigureerd en geïmplementeerd worden door de externe dienstverlener vermeld in C.6.1.1, in samenspraak met de opdrachtnemer en onder de verantwoordelijkheid van de ICT-dienst van de Senaat. C Opwaardering De Senaat wil zich baseren op een totale omvang van de 'Exchange' database van 200 GB en wil gebruiksquota vastleggen in functie van de werkelijke behoeften. De andere gegevens voor opwaardering werden beschreven in C.4.3. In het licht van de huidige hervorming van de Senaat die een drastische daling van de parlementaire activiteiten en van de personeelsleden met zich zal mee brengen, kunnen de vermelde volumes gezien worden als een maximum. De ICT-dienst van de Senaat schat dat de VMWARE-omgeving over voldoende reservecapaciteit beschikt op het niveau van CPU, RAM, opslag en netwerkbandbreedte om de beoogde oplossing te kunnen hosten. C Antimalware en antispam Om het gebruik van mail binnen de Senaat op een efficiënte manier te beschermen, werden er op vier niveaus beschermings- en filteroplossingen geïmplementeerd: Pagina 21/34

22 Het exploitatiesysteem evenals de Exchange omgeving zullen beschermd worden door het antimalware product van de Senaat (momenteel Kaspersky Endpoint Security 10 en Kaspersky Security 8.0 MP2 for Microsof Exchange Server). De inschrijver moet geen antispam en antimalware oplossing voorzien in zijn oplossing. C Bijzondere vereisten De voorgestelde oplossing moet aan de volgende vereisten beantwoorden: - het gebruik van 'Public Folders'; - de mogelijkheid om eventueel de Exchange omgeving te integreren met 'Microsoft Lync 2013'. In dat geval zal de inschrijver in twee aparte offertes voorzien. Pagina 22/34

23 Alle functionaliteiten die door de inschrijver in zijn offerte voorgesteld worden, zullen beschikbaar blijven tijdens de volledige duur van het contract. C Licenties De inschrijver zal in zijn offerte informatie moeten geven over alle details van de licenties die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhavige opdracht, inclusief de volgende elementen: - het aantal licenties; - hun exacte omschrijving (vb.: 'ExchgStdCAL 2013 SNGL MVL DvcCAL'); - hun type en versie (vb.: CAL, Standard of Enterprise,...); - hun Microsoft volgnummer (vb.: ' '). De licenties zullen betrekking hebben op de volgende elementen: - Het exploitatiesysteem Windows Server 2012; - het 'server' gedeelte van de software Exchange Server 2013; - het 'client' gedeelte van de software Exchange Server 2013 (CAL); De Senaat heeft de volgende licenties al in zijn bezit: - de CAL Windows Server 2012 licenties; - de Outlook 2010 licenties (inbegrepen in het Microsoft Office 2010 Standard package). De installatie- en gebruikstaal van de exploitatiesystemen en de Exchange software is Engels (VS). Met het oog op de beoordeling, zal de inschrijver als optie een prijs moeten voorstellen voor die licenties. De Senaat behoudt zich het recht voor om desnoods op een ander distributiekanaal (de FOR-CMS) beroep te doen om ze aan te schaffen. C Inbedrijfstelling C Configuratie De 'as built' configuratie zal integraal gedocumenteerd worden (op functioneel- en op implementatieniveau) eens de omgeving in bedrijf gesteld wordt en die documentatie zal in elektronische vorm (formaat OpenXML, ODF, HTML of PDF) overhandigd worden aan de aanbestedende overheid. Met het oog op de beoordeling van de offerte, zal de inschrijver in een 'as built' configuratievoorbeeld voorzien dat voor gelijkaardige installaties uitgevoerd werd. Met het oog op de beoordeling van de offerte, zal de inschrijver ook vermelden of er speciale configuraties - die afwijken van de standaardinstellingen - nodig zijn om toegang te krijgen tot de gebruikte omgeving vanaf: - Outlook 2010 SP2 en Mozilla Thunderbird mailclients (laatste versie); - ingebouwde mailclients (onder ios, Android en Windows phone, laatste versies); - webbrowsers (Internet Explorer, Firefox en Google Chrome laatste versies); Pagina 23/34

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET ONTWIKKELEN EN INSTALLEREN VAN EEN SOFTWARE VOOR HET PAYROLLSYSTEEM VAN BTC" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Zilvermeerlaan 2 2400 MOL

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Zilvermeerlaan 2 2400 MOL Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Zilvermeerlaan 2 2400 MOL GUNNINGSWIJZE: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking SOORT OPDRACHT:

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG PG1231-00286 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN RAGHENO PARK

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN TOEGANG TOT MOBILITEIT VOOR INTERNE EN EXTERNE GEBRUIKERS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 19 september 2011 om 11u

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen : Sectie I.17.3 Gunningscriteria Verduidelijking Bijlage E) a) ii) Bijlage F Datum van de zitting

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015"

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor FIRST 2015 Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139 Bestek: Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015" Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/437/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 14u30 Cahier des

Nadere informatie