Gemeenteraad van 27 mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad van 27 mei 2013"

Transcriptie

1 Gemeenteraad van 27 mei Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor het aanslagjaar Aanpassing raadsbesluit van 17 december Bibliotheek. Beheersorgaan. Nieuwe samenstelling Brandweer. Buitengewone herstelling hydraulische pomp hoogwerker ALP 270. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunning. 005 Milieu. Campagne 'Klimaatneutrale organisatie 2020'. Bevestiging deelname. 006 Gemeentesecretaris. Bureau GAS. Goedkeuring rekening dienstjaar Overheidsopdrachten. Vervangen van de netwerkswitches. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 008 Overheidsopdrachten. Moderniseren serverplatform met uitbreiding van backupvoorzieningen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 009 Jeugd. Jeugdraad. Erkenning jeugdraad in nieuwe samenstelling. 010 Cultuur. Gebruikersreglement De Beddermolen in Tongerlo. Goedkeuring. 011 Secretariaat. I.V.C.A. Aanduiding vertegenwoordigers Algemene Vergaderingen voor de bestuursperiode Secretariaat. I.V.C.A. Algemene vergadering 20 juni Secretariaat. CIPAL. Algemene Vergadering 14 juni Secretariaat. IKA. Algemene vergadering 25 juni Secretariaat. PIDPA. Aanduiding vertegenwoordigers Algemene Vergaderingen voor de bestuursperiode Secretariaat. PIDPA. Statutaire jaarvergadering 17 juni Secretariaat. IVEKA. Algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 25 juni Artikel 22. Frans De Cock - Sonia Leysen-Laeremans. Voorstellen mbt "doorlopende straten". - De gemeente Westerlo brengt, als lokale wegbeheerder, de "doorlopende straten" op het grondgebied in kaart en stapt alsnog mee in het initiatief van de Voetgangersbeweging; - De gemeente Westerlo voorziet de betreffende straten van de aangepaste signalisatie, eens het nieuwe verkeersbord F 45 b van kracht is; - De gemeente Westerlo zal de burgers lokaal informeren/sensibiliseren, want niet alle weggebruikers zullen meteen vertrouwd zijn met de betekenis van het nieuwe verkeersbord. Bespreking en beslissing. 019 Artikel 22. Frans De Cock. De voorziening van een eigentijdse, geïntegreerde en draadloze geluids- en micro-installatie in de publieke zalen van het gemeentehuis (inkomhal, trappenzaal, raadzaal, kabinet burgemeester ) die frequent gebruikt worden voor allerhande publieke activiteiten. Dit zal de verstaanbaarheid voor en de betrokkenheid van het aanwezige publiek merkelijk ten goede komen. Bespreking en beslissing. 020 Artikel 22. Marc Van den Bruel. Project DooRlopende straten - aanbrengen stickers op borden F45.

2 Aanwezig: Patrick Vanschoubroek - voorzitter gemeenteraad Guy Van Hirtum - burgemeester Herman Wynants, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Lowie Thys, Tinne Wuyts, Iris De Wever - schepenen Kristof Welters vanaf punt OCMW-voorzitter - schepen Jan Michiels, Frans De Cock, Harri Verbraecken, René Verachtert, Frank Verlooy, Marjan De Groot, Jef Van den Eynde, Esther Engels, Marc Van den Bruel, Kim Vetters, Clyde Tai-Apin, Pascal Kwanten, Evelien Belmans, Brigitte Helsen, Winny Van Calster, Jürgen Engelen, Tamara Van den Eynden, Sonia Leysen-Laeremans - raadsleden Jo Vankrunkelsven - gemeentesecretaris Om 20 uur opent de voorzitter van de gemeenteraad, Patrick Vanschoubroek, de vergadering. OPENBARE ZITTING 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april Raadslid Frans De Cock vraagt om bij zijn agendapunt 15 i.v.m. het gratis aanleveren van snoeihout en tuinafval volgende paragraaf op te nemen: "Frans De Cock vindt het onbegrijpelijk dat een relevant gemeentelijk beleidsthema, nl. het gratis aanleveren van snoeihout en groenafval op het containerpark (een thema dat ook opgenomen was in de verkiezingsprogramma's van Open Vld- Sp.a-Positief Westerlo, van Groen en van N-VA) op deze gemeenteraad niet ter stemming mag worden voorgelegd en op verzoek van N-VA verdaagd,wordt. Dit getuigt van weinig respect voor de democratische rechten van de gemeenteraadsleden, alsook van weinig politieke moed." Raadslid Jef Van den Eynde motiveert de vraag tot verdaging. De raad gaat hiermee akkoord. Vervolgens worden de notulen van de zitting van 22 april 2013 unaniem goedgekeurd. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor het aanslagjaar Aanpassing raadsbesluit van 17 december Schepen Filip Verrezen licht het agendapunt toe en geeft aan dat de aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen verband houdt met agendapunt 10 van deze gemeenteraad. Hij zegt dat het retributiereglement enkel een toevoeging kent voor het gebruikmaken van de site van de Beddermolen en er verder niets gewijzigd wordt aan het retributiereglement. Raadslid Marc Van den Bruel zegt dat de tekst wel nog voor verbetering vatbaar is. Zo kunnen de zalen beter omschreven worden wanneer het gaat over kleine polyvalente zalen, kan de indeling van de tekst de leesbaarheid verhogen, kan het hoofdstukje over afval meer worden uitgewerkt en zou er iets kunnen opgenomen worden in verband met het sorteren. Schepen Filip Verrezen zegt dat hij de opmerkingen meeneemt en ter sprake zal brengen wanneer de teksten van de retributiereglementen worden besproken en herwerkt. Raadslid Marc Van den Bruel zegt zich te onthouden omwille van het hoofdstuk afval.

3 Samenvatting De aanpassing gebeurt als gevolg van de ingebruikname door de gemeente, samen met VZW Kempens Landschap, van het domein van de Beddermolen. Voor het organiseren van activiteiten in de gebouwen of op de site door lokale verenigingen of VZW's wenst de gemeente een tarief vast te stellen. Argumentatie De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele retributies. Het voorzien van een verschillend tarief voor het gebruik van gemeentelokalen en sportinfrastructuur voor enerzijds gemeentelijke en anderzijds buiten-gemeentelijke gebruikers is gebaseerd op het feit dat de gemeentelijke gebruikers via de gemeentelijke belastingen reeds bijdragen in enerzijds de oprichtingskosten van de infrastructuur en anderzijds in de exploitatiekosten van de infrastructuur. Het toekennen van een gereduceerd tarief voor de gemeentelijke gebruikers, meer bepaald dan de verenigingen, wordt beschouwd als een vorm van dienstverlening aangezien ze sinds jaren weinig of geen subsidies ontvangen van de gemeente. Juridische grond Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. Stemming Met vijfentwintig ja-stemmen en één onthouding. BESLUIT Artikel 1 Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing zal het besluit van 17 december 2012 houdende retributie voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor het aanslagjaar 2013 worden ingetrokken. Artikel 1bis Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2013, wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven op het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur. Artikel 2 De tarieven worden als volgt vastgesteld: I. Polyvalente zalen 1. Activiteiten, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente, die een opbrengst waarborgen of beogen voor de inrichtende vereniging zoals: a) bals en fuiven 166,00 EUR/dag (inclusief de billijke vergoeding) b) kienavonden e.d. 124,00 EUR/dag c) kaartprijskampen e.d. 62,00 EUR/dag d) eetdagen e.d. 87,00 EUR/dag 2. Activiteiten, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente met weinig of geen inkomsten zoals: a) vergaderingen e.d. 15,00 EUR/daggedeelte b) teerfeesten e.d. 50,00 EUR/dag c) algemene vergaderingen e.d. 25,00 EUR/dag d) lessenreeksen: lessen per uur 5,00 EUR lessen zonder keuken 15,00 EUR/daggedeelte lessen met keuken 20,00 EUR/daggedeelte e) toneelrepetities 7,00 EUR/repetitie f) tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, concerten e.d.: 50,00 EUR/dag 3. Lessen en vergaderingen, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente met weinig of geen inkomsten, in de cafetaria van de de

4 Merodezaal: 10,00 EUR/daggedeelte 4. Tentoonstellingen inkomhal gemeentehuis: 50,00 EUR/dag 298,00 EUR/14 dagen 5. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld, uitgezonderd voor punt Voor de tarieven vermeld onder 2 c), d), e) en 3 wordt aan de vaste gebruikers een reductie gegeven van 15 %. Vaste gebruikers zijn verenigingen die per jaar minstens 20 activiteiten, vermeld onder de punten 2 c), d), e) en 3, organiseren. 7. Bij gebruik onder 1, 2 en 3 staan de gebruikers zelf in voor het onderhoud van het lokaal. 8. Voor activiteiten georganiseerd door firma s en commerciële organisaties gevestigd in de gemeente Westerlo wordt een tarief toegepast gelijk aan 200 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Voor firma s en organisaties van buiten de gemeente wordt een tarief toegepast gelijk aan 300 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. II. Kleine zalen 1. Activiteiten, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente, met weinig of geen inkomsten zoals vergaderingen, vormingsdagen enz.: 5,00 EUR/uur - zonder keuken 15,00 EUR/daggedeelte - met keuken 20,00 EUR/daggedeelte 2. Bij het gebruik van deze lokalen staan de gebruikers zelf in voor het onderhoud. 3. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld. 4. Voor activiteiten georganiseerd door firma s en commerciële organisaties gevestigd in de gemeente Westerlo wordt een tarief toegepast gelijk aan 200 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Voor firma s en organisaties van buiten de gemeente wordt een tarief toegepast gelijk aan 300 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. III. Diverse kleine lokalen 1. Kleine lokalen (klaslokalen, klein lokaal gemeenschapslokaal in Tongerlo e.d.) die ter beschikking worden gesteld voor activiteiten van verenigingen gevestigd in de gemeente: 7,00 EUR/daggedeelte (voormiddag, namiddag of avond) 2. Bij het gebruik van deze lokalen staan de gebruikers zelf in voor het onderhoud. 3. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld. 4. Voor activiteiten georganiseerd door firma s en commerciële organisaties gevestigd in de gemeente Westerlo wordt een tarief toegepast gelijk aan 200 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Voor firma s en organisaties van buiten de gemeente wordt een tarief toegepast gelijk aan

5 300 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. IV. Turnzalen L.O. 1. Turnzalen basisscholen Oevel en Tongerlo: 4,00 EUR per uur voor activiteiten van verenigingen gevestigd in de gemeente. Opmerking: voor het gebruik van de zaal te Tongerlo wordt 2,00 EUR per uur gerekend aan de turnkringen die destijds materiaal (sporttoestellen e.d.) hebben ingebracht, vermits dit materiaal gedurende de dag door diverse klassen van het lager onderwijs gratis wordt gebruikt. 2. Turnzalen basisscholen Heultje en Voortkapel: 5,00 EUR per uur voor activiteiten van verenigingen gevestigd in de gemeente. 3. Voor de vaste gebruikers van de sportinfrastructuur wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting toegestaan van 15 % op het toe te passen tarief. 4. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld. V. De Zoerla 1. Oefeningen en wedstrijden van sportverenigingen en personen: a) Sportverenigingen van de gemeente Westerlo, jeugdverenigingen van de gemeente Westerlo, sportverenigingen van bedrijven gelegen op het grondgebied van de gemeente Westerlo voor het houden van oefeningen en wedstrijden: 1/2 van de hal: 7,00 EUR/uur 1/1 van de hal: 13,00 EUR/uur 1/1 van de hal: 87,00 EUR/dag b) Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld. 2. Activiteiten, andere dan sportoefeningen en -wedstrijden uitgaande van verenigingen van de gemeente Westerlo: a) Activiteiten die een opbrengst waarborgen of beogen voor de inrichtende verenigingen zoals bals en fuiven: 607,00 EUR (inclusief de billijke vergoeding) per activiteit en per dag; b) Activiteiten, andere dan onder a) vermeld, die een opbrengst waarborgen of beogen (met toegangsprijs boven 5,00 EUR) voor de inrichtende verenigingen: 260,00 EUR per activiteit en per dag; c) Activiteiten met weinig of geen inkomsten (met toegangsprijs tot 5,00 EUR) zoals ledenvergaderingen (met aansluitend het nuttigen van een maaltijd), tentoonstellingen, concerten e.d.: 150,00 EUR per activiteit en per dag; d) Informatieve tentoonstellingen: 248,00 EUR per weekend; e) Commerciële tentoonstellingen: 248,00 EUR per activiteit en per dag; f) Repetities: 5,00 EUR per uur; g) Voor bovenstaande activiteiten worden de onkosten van schoonmaak en toezicht apart in rekening gebracht. De onkosten van de schoonmaak worden als volgt berekend: - voor de bepaling van het uurloon wordt de weddeschaal E 2 genomen met een geldelijke anciënniteit van 10 jaar. Dit basisbedrag wordt aangepast aan de loonindex toegepast bij de

6 VI. openbare besturen. - de schoonmaakproducten worden aangerekend aan kostprijs. h) Gebruik van de tapinstallatie. De tapinstallatie kan in de zaal gebruikt worden op voorwaarde dat alle goederen via de uitbating van de cafetaria worden genomen. i) Gebruik van dansvloer, mobiel podium en tribune. In de zaal is een dansvloer (0,90x0,90m/element met een max. van 120 m²), een mobiel podium (65 elementen van 2 m²) en een tribune (voor 200 personen) beschikbaar. Deze worden opgesteld en afgebroken door de gemeentediensten tegen volgende tarieven: - dansvloer: 0,50 EUR per element - mobiel podium: 1,00 EUR per element - tribune: aan het uurloon van weddeschaal E 2 met een geldelijke anciënniteit van 10 jaar. Dit basisbedrag wordt aangepast aan de loonindex toegepast bij de openbare besturen j) Gebruik van de in de zaal aanwezige licht- en geluidsinstallatie. De organisatoren die een licht- en geluidsinstallatie nodig hebben, zijn verplicht hiervan gebruik te maken. De bediening van deze installatie gebeurt door een afgevaardigde van de firma die door het college hiertoe is aangeduid. Hiervoor moet aan de gemeente een forfaitaire vergoeding van 186,00 EUR betaald worden, samen met de totale afrekening, door de organisatoren van de activiteiten vermeld onder a) en b). De andere organisatoren moeten hiervoor 62,00 EUR betalen. Extra overuren gepresteerd door bovenvermelde firma vallen ten laste van de organisator. k) Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief vermeld onder a), b), c), d), e) en f) verdubbeld. l) Voor de vaste gebruikers wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting toegestaan van 15 % op het toe te passen tarief. 3. Activiteiten georganiseerd door firma s en commerciële organisaties. Voor activiteiten georganiseerd door firma's en commerciële organisaties gevestigd in de gemeente Westerlo wordt een tarief toegepast gelijk aan 200 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Voor firma's en organisaties van buiten de gemeente wordt een tarief toegepast gelijk aan 300 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Dit bedrag wordt verhoogd met de supplementen zoals hoger vermeld. Bij gebruik van de licht- en geluidsinstallatie wordt een toeslag van 620,00 EUR aangerekend. Sportinfrastructuur DE BEELTJENS A. Sporthal 1. a. Oefeningen en wedstrijden van sportverenigingen en personen gevestigd in de gemeente Westerlo: 1/3 van de hal: 5,00 EUR per uur 1/1 van de hal: 13,00 EUR per uur

7 1/1 van de hal: 87,00 EUR per dag b. Gebruik van de klimmuur door zowel groepen als individuelen gevestigd in de gemeente Westerlo: 5,00 EUR per uur. 2. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen of personen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld. 3. Voor de vaste gebruikers van de sportinfrastructuur wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting toegestaan van 15 % op het toe te passen tarief. B. Voetbalterrein 1. Trainingen en wedstrijden van sportverenigingen en personen gevestigd in de gemeente Westerlo: - gebruik v/h terrein voor een wedstrijd: 13,00 EUR - gebruik v/h terrein voor een training: 7,00 EUR - gebruik v/h terrein voor een dag/tornooi: 50,00 EUR 2. Voor trainingen en wedstrijden van sportverenigingen en personen gevestigd buiten de gemeente worden de tarieven verdubbeld. 3. Voor de vaste gebruikers van de sportinfrastructuur wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting toegestaan van 15 % op het toe te passen tarief. VII. Domein van de Beddermolen Gebruik door verenigingen gevestigd in de gemeente Westerlo en VZW's met maatschappelijke zetel in de gemeente Westerlo: 124,00 EUR/dag. VIII. Familiefeesten De polyvalente zalen, uitgezonderd De Zoerla, worden ter beschikking gesteld voor familiefeesten ingericht door private personen, inwoners van de gemeente. Om prioriteiten te kunnen bepalen, kunnen de aanvragen voor het gebruik pas gebeuren nadat de bezetting voor het ganse jaar werd vastgelegd door de Westelse verenigingen die hiervoor telkens in het voorjaar worden uitgenodigd in de betreffende zaal. Het tarief bedraagt 135,00 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd met de supplementen zoals hoger vermeld. IX. Begrafenissen De polyvalente zalen, uitgezonderd De Zoerla, worden ter beschikking gesteld voor begrafenissen ingesteld door private personen, inwoners van de gemeente. Hiervoor wordt een tarief toegepast van 50,00 EUR/dag. Dit bedrag wordt verhoogd met de supplementen zoals hoger vermeld. X. Gebruik door de scholen Voor de kinderen van en te Westerlo gevestigde scholen worden tijdens de lesuren en in schoolverband de lokalen gratis ter beschikking gesteld voor zover er geen andere activiteiten gepland zijn. XI. Klaarzetten lokalen Voor de periode voor het klaarzetten van het desbetreffende lokaal wordt de helft van het betreffende tarief aangerekend. XII. Afname van dranken en versnaperingen Gelet op de contracten die het gemeentebestuur heeft aangegaan zijn de

8 gebruikers van De Zoerla, de polyvalente zaal Voortkapel en de Merodezaal Heultje verplicht om alle dranken en versnaperingen langs het gemeentebestuur af te nemen. De dranken en versnaperingen worden aan de gebruikers aangerekend aan de factuurprijzen en het daarop van toepassing zijnde BTW-tarief. XIII. Afval Elke gebruikte huisvuilzak met restafval wordt aangerekend aan 2,00 EUR/stuk per gebruik van het lokaal of sportinfrastructuur. Enkel de door de gemeente ter beschikking gestelde huisvuilzakken mogen worden aangeboden. Artikel 3 De hogervermelde tarieven worden ingevorderd als een retributie en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na toezending van de factuur. De invordering zal geschieden door de gemeenteontvanger. Artikel 4 Indien het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren oplevert, zal dit reglement als definitief aanzien worden. Onthield zich: Marc Van den Bruel Schepen - OCMW-voorzitter Kristof Welters vervoegt de vergadering om uur 003 Bibliotheek. Beheersorgaan. Nieuwe samenstelling Voorgeschiedenis Het decreet lokaal cultuurbeleid 6 juli 2012 bepaalt (zoals de vorige decreten) dat de gemeenteraad voor het medebeheer van haar bibliotheek een beheersorgaan aanstelt (verder bibliotheekcommissie genoemd) De gemeenteraad keurde het organiek reglement van de bibliotheekcommissie goed op 26 maart Feiten en context De bibliotheekcommissie heeft een adviserende bevoegdheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting en uitrusting, financieel beleid ) De vernieuwing van de gemeenteraad, brengt ook automatisch de vernieuwing van de bibliotheekcommissie met zich mee. De bibcommissie bestaat uit minimum twaalf leden: één afgevaardigde namens elke fractie in de gemeenteraad, de bevoegde schepen, en minimum 6 leden namens de gebruikers van de bibliotheek. Deze vergadering kan dan verder tot max. 1/3 deskundigen coöpteren. De leden namens de gebruikers kunnen geen mandaat in de gemeenteraad of OCMW-raad uitoefenen. Voor de afgevaardigden namens de politieke fracties werden de fractievoorzitters in de gemeenteraad aangeschreven, om hun kandidaat naar voor te schuiven. Voor de gebruikers werd een oproep gedaan in Westel-Info, en in de nieuwsbrief van de bib. Juridische grond Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid.

9 Het decreet van 28 jan betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen. Stemming unaniem BESLUIT Artikel 1 Artikel 2 De raad duidt volgende gebruikers aan als lid van de bibliotheekcommissie: Aerts Rudy 1 Beeldens Roeland 2 Beersmans Paul 3 Catoul 4 Marie-Claire Collart Greet 5 Spruyt Jan 6 Van der Auwera Hilde 7 Van Rompaye Kris 8 Veris 9 Annemarie Vervoort Sandra 10 Lodewyckx Mieke 11 De raad vaardigt volgende personen af namens de politieke fracties in de gemeenteraad CD&V: Tinne Wuyts 12 N-VA: Marc Bernaers 13 Vld-Sp.a-PositiefW: Dora Weckhuysen 14 tot 31 december 2014 Diane T'Jampens 15 vanaf 01 januari 2015 Vlaams Belang: Kim Vetters 16 Groen : Assunta Geens

10 Artikel 3 De raad vaardigt de bevoegde schepen Kelly Verboven af om te zetelen in de bibliotheekcommissie. 004 Brandweer. Buitengewone herstelling hydraulische pomp hoogwerker ALP 270. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunning. Samenvatting De hydraulische pomp van de hoogwerker is defect en dient gereviseerd te worden. Argumentatie De gemeentelijke brandweer stelde een bestek op voor het reviseren van de hydraulische pomp van de hoogwerker ALP270. Het bestek voorziet de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningwijze. Als facultatieve variante kan er een nieuwe hydraulische pomp aangeboden worden. Financiële weerslag De kosten van de revisie worden geraamd worden op EUR incl. BTW. Als men opteert om de pomp te vervangen, worden de kosten geraamd op EUR incl. BTW. De nodige kredieten dienen voorzien te worden bij de eerstvolgende begrotingswijziging. Juridische grond De procedure in de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten is van toepassing samen met de koninklijke besluiten van 8 januari 1996, 26 september 1996 en de algemene aannemingsvoorwaarden opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, meer bepaald de artikelen die betrekking hebben op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Stemming Unaniem. BESLUIT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 De gemeenteraad keurt het voorgelegde lastenboek goed voor de buitengewone herstelling van de hydraulische pomp van de hoogwerker. Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht na een prijsaanvraag bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De kosten van deze buitengewone herstelling worden voorzien bij de eerstvolgende begrotingswijziging. 005 Milieu. Campagne 'Klimaatneutrale organisatie 2020'. Bevestiging deelname. Schepen Iris De Wever licht het agendapunt toe. Raadslid Marc van den Bruel vraagt hoe we dit kunnen realiseren, aangezien er vorige vergadering is gesteld dat een klimaatneutraal zwembad niet realiseerbaar is. Schepen Iris De Wever zegt dat er aan de firma die het zwembad bouwt is gevraagd om een studie te maken om te kijken wat nog mogelijk is in het kader van duurzaamheid. Voorzitter Patrick Vanschoubroek zegt dat vanaf 2018 elke nieuwbouw neutraal dient te zijn en dat vanaf 2020 naar het geheel wordt gekeken, maar dat gebouwen voor elkaar mogen compenseren.

11 Raadslid Frans de Cock vraagt welke financiële gevolgen het heeft, indien er toch maatregelen mogelijk zouden zijn. Hij vraagt of het wel esthetisch verantwoord is om nu nog zonnepanelen te plaatsen gezien het gebouw niet getekend is vanuit dit idee. Raadslid Marc Van den Bruel vraagt of de campagne geëvalueerd wordt. Schepen Iris De Wever bevestigt dit en zegt dat de campagne wordt opgevolgd via een stappenplan. Samenvatting Op 5 december 2011 besliste het college van burgemeester en schepenen deel te nemen aan de campagne klimaatneutrale organisatie. De provincie Antwerpen vraagt een hernieuwing van dit engagement aan de gemeenteraad naar aanleiding van de uitbreiding van het communicatieluik en om de campagne naar de volgende legislatuur over te dragen. Het college van burgemeester en schepenen gaf een gunstig advies op maandag 6 mei 2013 over de bevestiging tot deelname aan de campagne klimaatneutraal. Voorgeschiedenis Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft in 2007 officieel erkend dat ons klimaat verandert onder invloed van de mens. De gemeenteraad besliste op 5 mei 2008 de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest te ondertekenen. Op 18 november 2011 ontving het gemeentebestuur van de provincie Antwerpen een schriftelijke oproep tot deelname aan de campagne 'Klimaatneutrale organisatie 2020'. Op 5 december 2011 besliste het college van burgemeester en schepenen deel te nemen aan de campagne klimaatneutrale organisatie. De provincie Antwerpen vraagt een hernieuwing van dit engagement naar aanleiding van de uitbreiding van het communicatieluik en om de campagne naar de volgende legislatuur te kunnen overdragen. Feiten en context De provincie Antwerpen wil bijdragen tot de strijd tegen de klimaatopwarming en heeft daarom de doelstelling vooropgesteld om tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie te zijn. Bij een klimaatneutrale organisatie is de uitstoot en opname van broeikasgassen gelijk. De provincie Antwerpen houdt hierbij rekening met koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4). Binnen het klimaatplan van de provincie Antwerpen is een bijkomende doelstelling opgenomen om zoveel mogelijk Antwerpse gemeenten, minstens 20%, te stimuleren om als organisatie klimaatneutraal te zijn tegen Via de campagne biedt de provincie Antwerpen het gemeentebestuur volgende ondersteuning: - een groter kader voor klimaatdoelstellingen, via inbedding binnen de doelstellingen van het provinciebestuur. - technische ondersteuning bij het detecteren en nemen van maatregelen. - de mogelijkheid om mee in te stappen in de projecten die lopen of opgestart worden voor provinciegebouwen. - afstemming met andere overheden. Adviezen Het college van burgemeester en schepenen gaf een gunstig advies op maandag 6 mei 2013 over de bevestiging tot deelname aan de campagne klimaatneutraal. Argumentatie De campagne past binnen de Samenwerkingsovereenkomst Bovendien kan via de campagne ingezet worden op eigen klimaatdoelstellingen en de gemeente voorbereid

12 worden op Europese richtlijnen die meer en meer inzetten op het lokale klimaatbeleid. Zo zal vanaf 2019 elk nieuw overheidsgebouw een 'BijnaEnergieNeutraal' gebouw moeten zijn. Bovendien ondersteunt de provincie Antwerpen via de campagne gemeenten om klimaatdoelstellingen te nemen voor hun grondgebied. Deze ondersteuning kadert eveneens binnen de 'Convenant of Mayors', een project van de Europese Unie om steden en gemeenten aan te zetten de broeikasgasuitstoot te verminderen op hun grondgebied. Financiële weerslag Het gemeentebestuur engageert zich een timing op te maken voor het uitwerken van projecten en dit te vertalen naar vastgelegde budgetten in de begroting. De uitbreiding van het communicatieluik is inbegrepen in het project en brengt geen bijkomende kosten met zich mee. Fasering De campagne ging van start begin De acties zijn verspreid over de looptijd van de campagne ( ). Elke gemeente maakt zelf een keuze in verband met timing en uitvoering van de acties. Hieronder een overzicht van de verschillende acties: - een inventaris opmaken van de broeikasgasuitstoot van de gemeente als organisatie - Via deze inventaris acties identificeren waarmee de grootste vermindering in broeikasgasuitstoot kan gerealiseerd worden. - tweejaarlijkse hernieuwing van de inventaris zodat de impact van acties opgevolgd worden. - draagvlak creëren binnen de gemeente als organisatie voor uitwerking van het klimaatbeleid. - een participatief proces opstarten met alle betrokken diensten zodat de acties geïdentificeerd kunnen worden waarmee de doelstelling behaald kan worden. - een timing maken voor het uitwerken van projecten en dit vertalen naar vastgelegde budgetten in de begroting. - burgers informeren over de stappen die de gemeente zet en motiveer hen om zelf duurzame inspanningen te doen. - overleg met provincie en gemeenten over het verloop van de actie. - inzetten op hernieuwbare energie op de gemeentedomeinen of gebouwen. - de resterende broeikasgasuitstoot compenseren in De provincie voorziet een project waarbij de gemeenten kunnen aansluiten. Stemming Unaniem. BESLUIT Artikel 1 De gemeenteraad beslist deel te nemen aan de campagne 'Klimaatneutrale organisatie 2020' van de provincie Antwerpen en engageert zich hierbij om een klimaatneutrale organisatie te zijn tegen 2020 en daarvoor de nodige middelen ter beschikking te stellen. Op 5 december 2011 besliste het college van burgemeester en schepenen deel te nemen aan de campagne klimaatneutrale organisatie. De provincie Antwerpen vraagt een hernieuwing van dit engagement naar aanleiding van de uitbreiding van het communicatieluik en om de campagne naar de volgende legislatuur over te dragen.

13 006 Gemeentesecretaris. Bureau GAS. Goedkeuring rekening dienstjaar Burgemeester Guy Van Hirtum licht het agendapunt toe en geeft aan dat de afrekening 2012 gunstiger uitvalt dan was gebudgetteerd. Voorgeschiedenis Het Beheerscomité GAS is in vergadering van 20 maart 2013 overgegaan tot goedkeuring van de rekening over het werkingsjaar Het resultaat, zijnde het saldo van de gerealiseerde inkomsten en de aangerekende kosten van de GAS-dienst, wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten rekening houdend met hun bevolkingscijfer. Concreet betekent dit volgende verdeelsleutel : Geel : 15,30 % Laakdal : 6,41 % Meerhout : 4,07 % Grobbendonk : 4,60 % Herentals : 11,16% Herenthout : 3,63 % Olen : 4,91% Vorselaar : 3,14% Herselt : 5,99 % Hulshout : 4,08 % Westerlo :9,96 % Balen : 8,77 % Dessel : 3,80 % Mol : 14,19 % In het budget werd een tussenkomst van alle gemeenten voorzien van ,00. Bij de afrekening was dit ,22. Afrekening 2012 Budget 2012: Bijdrage Geel: Bijdrage Grobbendonk: Bijdrage Herentals : Bijdrage Herenthout: Bijdrage Laakdal: Bijdrage Meerhout: Bijdrage Olen: Bijdrage Vorselaar: Bijdrage Balen Bijdrage Dessel Bijdrage Mol Bijdrage Herselt Bijdrage Hulshout Bijdrage Westerlo De gemeenten dragen minder bij dan voorzien in het budget 2012.

14 Het initiële budget voorzag een bijdrage van de gemeente Westerlo ten belope van euro. De uiteindelijke afrekening bedraagt euro; Juridische grond Artikel 3 van de statuten van de interlokale vereniging Bureau GAS luidt als volgt : Het beheerscomité stelt jaarlijks en uiterlijk op 31 maart de rekeningen van het voorgaande werkingsjaar vast en legt ze binnen een termijn van 50 dagen na de vaststelling ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Na het verstrijken van een termijn van 50 dagen vanaf de verzending ervan aan de voornoemde raden worden zij, zonder tegenbericht, geacht te zijn goedgekeurd. Stemming Unaniem. BESLUIT Artikel 1 De gemeenteraad keurt de rekening 2012 van het bureau GAS goed. 007 Overheidsopdrachten. Vervangen van de netwerkswitches. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Samenvatting: Netwerkswitches maken samen met de fysische kablering deel uit van de basiselementen waaruit ons netwerk is opgebouwd. Ze bevatten de intelligentie die nodig is om alle elementen van het netwerk optimaal aan elkaar te koppelen. Die elementen zijn niet enkel computers, servers of printers, maar ook telefoons, internetrouters en andere moderne apparaten. Onze huidige netwerkswitches zijn meer dan 6 jaar oud, en moeten nu worden vervangen om ons netwerk voor te bereiden op het nieuwe serverplatform en de nieuwe telefooncentrale. Het bestek ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De kosten worden geraamd op ,16 euro incl. 21% btw. Argumentatie Onze huidige netwerkswitches zijn momenteel meer dan 6 jaar oud en ze zijn aan vervanging toe. Bij de vervanging willen we de huidige netwerktopologie zoveel mogelijk behouden in onze twee racks, rack A in het serverlokaal en rack B in de toren zuidoost. Beide racks zullen dan intern verbonden kunnen worden met de aanwezige OM3 glasvezel over 10 Gbps (de capaciteit om gegevens te transporteren, is momenteel 2 Gbps tussen rack A en rack B). Nog in rack A moeten verschillende externe glasvezelverbindingen worden voorzien, onder andere naar het OCMW en naar de bibliotheek. Er is rekening gehouden met extra glasvezelverbindingen naar de sporthal, en naar het nieuwe zwembad, in de toekomst. In rack A moeten de nieuwe switches naadloos gekoppeld worden met de aanwezige coreswitches van de servercluster annex SAN, en met de NAS. Al deze systemen maken deel uit van een apart bestek voor modernisering van het serverplatform. De ethernetverbindingen voor alle pc s willen we op 1 Gbps (laten) uitvoeren. Hierbij is geen PoE nodig. (Power over Ethernet voorziet netwerkgekoppelde toestellen die dat vereisen van stroom). Daarnaast willen we het netwerk klaarmaken voor het gebruik van Voip telefoons (of ipcamera s), en moeten er dus extra switches voorzien worden met PoE, maar die volstaan met een capaciteit van 100 Mbps. Ook de nieuwe telefooncentrale zelf, telefoontoestellen inbegrepen, vormen het onderwerp van een apart bestek.

15 De ict-verantwoordelijke stelde een bestek op voor het vervangen van de netwerkswitches, waarvan de kosten worden geraamd op euro excl. btw of ,16 euro incl. 21% btw. Het bestek voorziet dus de levering en installatie van twee soorten van switches en wordt daarom opgesplitst in twee delen. Deel A: dekt alle apparaten zonder PoE, die de 1 Gbps dataverbindingen voor pc s en servers zullen realiseren, en de nodige glasvezelmodules (1 Gbps of 10 Gbps). Raming: euro excl. of ,30 euro incl. 21% btw Deel B: bevat alle apparaten met PoE op 100 Mbps, die voornamelijk voor telefonie zullen worden gebruikt, met hier eventueel de overige glasvezelmodules. Ook de combotoestellen, bestemd voor de kleinere externe locaties, vallen hier onder. Raming: euro excl. of ,86 euro incl. 21% btw De netwerkswitch met 10 Gbps glasvezelmodule (voor OS1) bij het OCMW werd door het OCMW reeds aangekocht en valt niet onder dit lastenboek. Maar de aangeboden apparatuur uit dit bestek moet er dus wel volledig compatibel mee zijn. Juridische grond De wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten is van toepassing samen met de koninklijke besluiten van 8 januari 1996, 26 september 1996, de algemene aannemingsvoorwaarden opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996 en alle latere wijzigingen en aanvullingen, meer bepaald de artikelen die betrekking hebben op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Financiële weerslag Deel A dient verrekend op het totaal budget van euro, dat beschikbaar is op artikel 104/ van de buitengewone begroting Deel B dient verrekend op het budget van euro, dat beschikbaar is op artikel 10403/ van de buitengewone begroting Financiering gebeurt met eigen middelen. Stemming Unaniem. BESLUIT Artikel 1 De gemeenteraad keurt het bestek en de raming goed met als opdracht "Vervangen van netwerkswitches', waarvan de totale kosten worden geraamd op euro excl. of ,16 euro incl. 21% btw, hetzij: excl. btw incl. 21 % btw Deel A: switches data euro ,30 euro Deel B: switches telefonie euro ,86 euro Artikel 2 Artikel 3 Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, rekening houdend met de gunningscriteria prijs (40%), technische waarde van het voorstel (30%), dienst na verkoop (20%) en uitvoeringstermijn (10%). De kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht moeten verrekend worden op de functioneel-economische codes 104/ (deel A) en 10403/ (deel B) van de buitengewone begroting 2013.

16 008 Overheidsopdrachten. Moderniseren serverplatform met uitbreiding van backupvoorzieningen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Samenvatting Onze twee oudste servers moeten vervangen worden. We voorzien een modern platform met virtuele servers dat tegemoet komt aan de alsmaar groeiende nood aan opslagcapaciteit en de eisen op vlak van bedrijfszekerheid. Tegelijk installeren we een backup-oplossing op maat, die kan geïntegreerd worden met die van het OCMW. Het bestek ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De kosten worden geraamd op ,61 euro incl. 21% btw. Voorgeschiedenis Tot op heden draaien verschillende belangrijke toepassingen bij ons bestuur voornamelijk op twee servers die in 2007 in dienst werden genomen. Het standaard onderhoudscontract op beide machines geldt voor vijf jaar, maar kon uitzonderlijk met een jaar verlengd worden tot Er moet dit jaar dus zeker in vervanging van deze machines voorzien worden. Omdat het die beide machines in het verleden ontbrak aan capaciteit om de nieuwe toepassingen die in 2011 en 2012 in gebruik werden genomen (zoals Xtremis, RecreateX, Archief Digitale Akten, Orbit, ) te draaien, werden in 2010 alvast twee extra machines geïnstalleerd, die als host dienen voor meerdere virtuele servers. Dat werd beslist op de GR van 01/02/10 en het CBS van 08/02/10. Die machines werden toen reeds zodanig gekozen en geconfigureerd dat we nu op dat platform kunnen verder bouwen om onze hele infrastructuur verder te virtualiseren. We hebben daartoe in 2010 gebruik gemaakt van de gratis versie van de hypervisor (VmWare esxi) die weliswaar beperkt is in functionaliteit, maar die ons nu toch al langer dan twee jaar prima diensten heeft bewezen. Om in vervanging van de twee oudste fysische servers te voorzien, zou het dus kunnen volstaan om één extra fysische hostserver te installeren, en daarop die twee oude servers als gevirtualiseerde servers op te starten. Dit systeem zou dan samen met de reeds bestaande virtuele servers geïntegreerd kunnen worden tot een volwaardige servercluster met een bijhorende SAN. Dat vereist dan wel dat we de volledige versie van de virtualisatiesoftware (VmWare esx) aankopen. Feiten en context Conform het visiedocument voor ICT, willen we niet enkel verder evolueren naar een gevirtualiseerde omgeving, maar zullen we ook ons serverplatform klaarmaken voor de eerstkomende jaren. Aangezien ook de installatie van een eigen server en een webserver voor dit jaar op het programma staan, is er een zinnig alternatief, door een en ander te combineren. Door nu niet één maar drie identieke hosts aan te kopen, krijgen we de kans om de servercluster op te bouwen uit drie identieke machines, wat de configuratie, de stabiliteit en de flexibiliteit bij de ingebruikname zeker ten goede komt. De twee machines die oorspronkelijk bedoeld waren om deel uit te maken van de op te bouwen servercluster, kunnen zo gerecupereerd worden als host voor de server en webserver. Argumentatie De ict-verantwoordelijke stelde een bestek op voor het moderniseren van ons serverplatform met uitbreiding van backupvoorzieningen, waarvan de kosten worden geraamd op ,61 euro incl. 21% btw. Cipal installeerde in 2007 de huidige twee te vervangen servers, deze oudste machines draaien nog steeds bijna uitsluitend Cipal-toepassingen. In 2010 installeerde Cipal ook de

17 twee bijkomende machines met vier virtuele servers, en de hypervisor op deze machines werd eveneens door Cipal geconfigureerd. Rekening houdend met bovenvermelde is het noodzakelijk om de opdracht voor het moderniseren van ons serverplatform met uitbreiding van backupvoorzieningen toe te vertrouwen aan dezelfde leverancier. De gunning van de in het bestek opgenomen opdracht aan een derde leverancier brengt een reëel risico op problemen met uitwisseling van gegevens of schending van de intellectuele eigendomsrechten van Cipal met zich mee. Binnen de overheidsopdrachtenwet laat artikel 17 2, 1 f immers toe om een overheidsopdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in het geval van een overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten wanneer deze omwille van hun technische specificiteit of omwille van de bescherming van exclusieve rechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstenverlener kunnen toevertrouwd worden. Juridische grond De wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten is van toepassing samen met de koninklijke besluiten van 8 januari 1996, 26 september 1996, de algemene aannemingsvoorwaarden opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996 en alle latere wijzigingen en aanvullingen. In het bijzonder is artikel 17 2, 1 f van de overheidsopdrachtenwet van toepassing dat toelaat om een overheidsopdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in het geval van een overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten wanneer deze omwille van de technische specificiteit of omwille van de bescherming van exclusieve rechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstenverlener kunnen toevertrouwd worden. Financiële weerslag Er is een totaal budget van euro beschikbaar op artikel 104/ van de buitengewone begroting 2013 en de financiering gebeurt met eigen middelen. Financiering gebeurt met eigen middelen. Stemming Unaniem. BESLUIT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 De gemeenteraad keurt het bestek goed met als opdracht "Moderniseren serverplatform met uitbreiding van backupvoorzieningen", waarvan de kosten worden geraamd op ,46 euro excl. of ,61 euro incl. 21% btw. Bij toepassing van artikel 17 2, 1 f van de overheidsopdrachtenwet kan het schepencollege deze opdracht gunnen aan Cipal, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het bestek en tegen nog te onderhandelen prijzen. De kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht moeten verrekend worden op de functioneel-economsiche code van de buitengewone begroting Jeugd. Jeugdraad. Erkenning jeugdraad in nieuwe samenstelling. Samenvatting Volgens het decreet jeugdbeleid van 6 juli 2012 moet de gemeenteraad een jeugdraad erkennen als officieel adviesorgaan dat kan toezien op de uitvoering van het jeugdbeleid. De erkenning van de jeugdraad is een absolute vereiste om voor subsidiëring van het gemeentelijke jeugdbeleid in aanmerking te komen.

18 Voorgeschiedenis Gemeenteraadsbesluit van 21 december 1992 waarin de statuten van de jeugdraad werden goedgekeurd. Bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de jeugdraad op 16 april 2013 waarop het nieuwe bestuur van de jeugdraad werd verkozen. Collegebesluit van 6 mei 2013 waarin het college kennis nam van de nieuwe samenstelling van de jeugdraad. Feiten en context Het decreet jeugdbeleid van 6 juli 2012 bepaalt dat de gemeenteraad een jeugdraad moet erkennen als officieel adviesorgaan dat kan toezien op de uitvoering van het gemeentelijke jeugdbeleid. De erkenning van de jeugdraad is een absolute vereiste om voor subsidiëring van het gemeentelijke jeugdbeleid door de Vlaamse Overheid in aanmerking te komen. Het nieuwe bestuur van de jeugdraad ziet er uit als volgt: - voorzitter: Giel Van den Broeck - penningmeester: Inge Debecker - leden: Inez Engelen, Jolien Beenens en Sam Geudens. In de Algemene Vergadering van de jeugdraad zetelen de leden van het dagelijks bestuur en telkens twee afgevaardigden van volgende jeugdverenigingen: Chiro Rafiki Tongerlo, Chiro Sint-Michiel Oevel, Chiro De Keten Zoerle-Parwijs, Chiro Frits Heultje, Chiro Kreato Westerlo, Chiro Sjaloom Voortkapel, Chiro Kontakt Voortkapel, Chiro Gewest Kwarekken, KLJ Voortkapel, KLJ Tongerlo, KLJ Gewest Klein Zuiderkempen, Scouts Jongensstad Westerlo, Jeugdhuis Phoenix en Jeugd Rode Kruis Westerlo. De statuten van de jeugdraad bepalen dat het gemeentebestuur: - een werkingstoelage aan de jeugdraad verleent - een vergaderlokaal ter beschikking stelt - administratieve ondersteuning biedt - advies vraagt aan de jeugdraad over principiële, materiële en financiële hulp aan jeugdverenigingen - binnen een aanvaardbare termijn antwoord geeft wanneer de jeugdraad informatie vraagt of advies geeft - de jeugdraad laat deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke infrastructuur voor de jeugd overeenkomst de ter zake geldende wetgeving De nieuwe jeugdraad zal al de verplichtingen, rechten en het bestuur overnemen van de op dit moment bestaande jeugdraad. Juridische grond Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteunig en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. Stemming Unaniem.

19 BESLUIT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 De raad erkent de jeugdraad als officieel adviesorgaan dat kan toezien op de uitvoering van het gemeentelijke jeugdbeleid. Giel Van den Broeck wordt de nieuwe voorzitter en vormt samen met Inge Debecker, Inez Engelen, Jolien Beenens en Sam Geudens het nieuwe dagelijks bestuur van de Jeugdraad. In de Algemene Vergadering van de Jeugdraad zetelen naast de leden van het dagelijks bestuur ook 2 afgevaardigden uit alle jeugdverenigingen die in onze gemeente een werking hebben. 010 Cultuur. Gebruikersreglement De Beddermolen in Tongerlo. Goedkeuring. Schepen Filip Verrezen licht het agendapunt toe. Raadslid Marc Van den Bruel vraagt of de gemeente zelf ook een verzekering voor de site dient af te sluiten. Schepen Filip Verrezen bevestigt dit en geeft aan dat dit in orde is. Raadslid Marc Van den Bruel vraagt of het niet aangewezen is dat de elektriciteit nog eens wordt nagekeken en opnieuw gekeurd. Schepen Filip Verrezen zegt dat de tekst duidelijk aangeeft dat men op de technische dienst kan navragen wat de installatie aankan. Raadslid Jef Van den Eynde zegt dat hij het toch belangrijk vindt dat er een keuringsverslag is. Raadslid Frans de Cock zegt dat we als verhuurder verplicht zijn om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Raadslid Marc Van den Bruel zegt dat hij het op prijs zou stellen indien er een minimum aan brandblussers in het gebouw worden voorzien. Raadslid Frans de Cock vraagt toch een amendement om het reglement pas in voege te laten gaan vanaf het ogenblik dat een minimum aan veiligheidsmaatregelen en brandblussers werden voorzien. Raadslid Pascal Kwanten zegt dat hij uit de tekst afleidt dat de site voor een beperkt aantal activiteiten ter beschikking wordt gesteld. Het reglement voorziet een aantal beperkingen in functie van het ter beschikking stellen. Schepen Filip Verrezen stelt voor het reglement goed te keuren en de technische dienst de opdracht te geven morgen de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen in overleg met de vzw Kempens Landschap. Raadslid Marc Van den Bruel zegt het reglement niet goed te keuren als er alleen een brandblusser nodig is voor het bakhuis. Burgemeester Guy Van Hirtum zegt dat het afsluiten van de calloptie voor de Beddermolen op 3 september 2012 werd goedgekeurd en dat hij vaststelt dat wanneer nu de gebruiksovereenkomst voorligt, er gezegd wordt dat de site moeilijk ter beschikking kan gesteld worden. Hij vraagt de raad om de gebruiksovereenkomst met de nodige bereidheid en constructiviteit te bejegenen om voor de site het nodige draagvlak te creëren. Hij verduidelijkt dat we de gebouwen niet verhuren, maar ze ter beschikking stellen. Raadslid Frans de Cock vraagt dat er geen verhuringen gebeuren voor de nodige extra brandblussers geplaatst zijn.

20 Feiten en context Op 18 september 2012 ondertekenden vzw Kempens Landschap en de gemeente Westerlo een verkoopsovereenkomst met calloptie voor de site van de Beddermolen. Intussen wordt gezocht naar een gepaste herbestemming en kunnen de gebouwen, tuin en binnenkoer gebruikt worden voor de organisatie van activiteiten. Ook lokale verenigingen kunnen op de site activiteiten organiseren. Daarom werd door beide instanties een reglement voor gebruik van de site opgemaakt. Argumentatie Dienst Toerisme en Dienst Cultuur hebben de inhoud van het reglement voor het organiseren van activiteiten in de gebouwen of op het domein van de Beddermolen besproken met Kempens Landschap. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 22 april het gebruikersreglement principieel goedgekeurd. Juridische grond Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur. Dienstjaar Financiële weerslag Volgens retributiereglement : 124 EUR/dag Stemming Unaniem. BESLUIT Artikel 1 De gemeenteraad keurt het gebruikersreglement voor het organiseren van activiteiten in de gebouwen of op het domein van de Beddermolen goed. REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN IN DE GEBOUWEN OF HET DOMEIN VAN DE BEDDERMOLEN TE TONGERLO INLEIDING Artikel 1. Kadering van dit reglement Op 12 oktober 2011 werden de vzw Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Westerlo respectievelijk de trotse eigenaar en erfpachter van de Beddermolen in Tongerlo. Hierdoor zal dit waardevolle stukje erfgoed binnen enkele jaren opnieuw kunnen malen en een toeristisch-recreatieve functie vervullen. De vzw Kempens Landschap en de gemeente Westerlo hebben echter de ambitie om de totale site van de Beddermolen veilig te stellen en als één geheel te ontsluiten voor het publiek. Hiervoor zijn echter externe middelen noodzakelijk. Er werd dan ook een creatieve oplossing gezocht om deze piste te onderzoeken. Op 18 september 2012 werd hiertoe door Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Westerlo een verkoopovereenkomst met calloptie ondertekend. De overeenkomst bepaalt dat de vzw Kempens Landschap en de gemeente Westerlo gedurende 2 jaar de mogelijkheden tot het verkrijgen van externe middelen kunnen onderzoeken. Daarna zullen ze het domein op voorwaarde van het verkrijgen van de subsidies aankopen. Intussen wordt alvast gezocht naar een gepaste herbestemming voor dit prachtig stukje erfgoed. Tijdens de calloptie hebben de gemeente Westerlo en vzw Kempens Landschap de gebouwen, de tuin en de binnenkoer van de site van de Beddermolen in gebruik gekregen. Zo kan reeds een draagvlak opgebouwd worden voor de toekomst en herbestemming van het domein. Hiertoe wensen de gemeente en vzw Kempens Landschap de gebouwen en/of

Retributie op gebruik gemeentelokalen, 2015-2019

Retributie op gebruik gemeentelokalen, 2015-2019 gemeenteraad Retributie op gebruik gemeentelokalen, 2015-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2014 gepubliceerd op website gemeente op 5 januari 2014 Artikel 1A Vanaf 1 januari 2015 zal

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Gemeenteraad van maandag 28 januari 2013

Gemeenteraad van maandag 28 januari 2013 gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 28 januari 2013 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 17 december 2012 en 2 januari 2013. De raad hecht zijn goedkeuring aan de notulen van

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 1 september 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 1 september 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 6 oktober 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 1 september 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat.

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

van de daaropvolgende dag. De gebouwen en de site moeten uiterlijk om 01.00 uur afgesloten en verlaten worden.

van de daaropvolgende dag. De gebouwen en de site moeten uiterlijk om 01.00 uur afgesloten en verlaten worden. Reglement voor het organiseren van activiteiten in de gebouwen of het domein van de Beddermolen in Tongerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 mei 2013 Artikel 1 Artikel 2 INLEIDING Kadering van dit

Nadere informatie

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 25 juni 2012 Openbare zitting

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 25 juni 2012 Openbare zitting gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 25 juni 2012 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 25 juni 2012. De raad hecht zijn goedkeuring aan de notulen van de vorige zitting. 2 Melding:

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 21 november 2016 Openbare zitting

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 21 november 2016 Openbare zitting gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 21 november 2016 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 24 oktober 2016. De notulen werden unaniem goedgekeurd. 2 Eredienst. Kerkfabriek Onze

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Agenda gemeenteraad maandag 24 juni 2013

Agenda gemeenteraad maandag 24 juni 2013 Agenda gemeenteraad maandag 24 juni 2013 openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 27 mei 2013. 2 Secretariaat. Politieraad. Aktename ontslag Tinne Wuyts als politieraadslid. Nieuwe

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Beveren in zitting van

Nadere informatie

RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 december 2019

RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 december 2019 RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 december 2019 1. Lokalen Ontmoetingscentrum Kasterlee Binnenpad 2 bus 1 2460 Kasterlee ockasterlee@kasterlee.be Lokaal

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting 1 Milieu. Diftar huis - aan - huis. Overdracht ophalen restafval aan de IOK-afvalbeheer. Goedkeuring. De raad

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Hoboken Districtscollege

Stad Antwerpen District Hoboken Districtscollege Stad Antwerpen District Hoboken beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Johan Felix, voorzitter; de heren Brahim Razzok, Kristof Waterschoot, mevrouwen Anne- Marie Langmans, Yeliz Citak,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Gemeenteraad van maandag 15 december 2014

Gemeenteraad van maandag 15 december 2014 gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 15 december 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 3 november 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Financiën. Retributiereglement

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2019

RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2019 RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2019 1. Lokalen Ontmoetingscentrum Kasterlee Binnenpad 2 bus 1 2460 Kasterlee ockasterlee@kasterlee.be Lokaal / verdieping

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING AGENDA MET TOELICHTING De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in zitting te vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ichtegem op donderdag

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting 1. Overheidsopdrachten. Herstellen klinkerwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. Bestek wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard Titel I: De culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Art. 1: Het gemeenschapscentrum

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx Wim,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 5 juni 2013 1. FINANCIËN 1.1 Advies provinciale berekening en verdeling brandweerkosten staten 2008 tot en met 2011 Bij nazicht van de door de provincie opgemaakte berekeningen

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 oktober 2007 houdende aanpassing van het retributiereglement cultuurinfrastructuur De Pit;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 oktober 2007 houdende aanpassing van het retributiereglement cultuurinfrastructuur De Pit; RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 1 De gemeenteraad, Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2004 houdende goedkeuring

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN)

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) De gemeenteraad, met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd op 10 september

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Artikel 1 Geldigheid Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING De notulen van de vergadering

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie