Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 21 februari Agendapunt: 12. Onderwerp: Voorstel: Financiële gevolgen: Toelichting: Made, 8 februari 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2002. Agendapunt: 12. Onderwerp: Voorstel: Financiële gevolgen: Toelichting: Made, 8 februari 2002"

Transcriptie

1 Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2002 Made, 8 februari 2002 Agendapunt: 12 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas N.V. Voorstel: In te stemmen met het voorliggend heronderhandelingsresultaat en definitief over te gaan tot verkoop van 267 aandelen aan RWE Gas Financiële gevolgen: Toelichting: Het spreekt voor zich dat het besluit tot verkoop van de Intergas aandelen de structurele uitkering van i ,-- ( dividend en inconveniënten-uitkering) komt te vervallen. Hiervoor zullen alternatieve dekkingsmiddelen voor moeten worden gevonden. De totale boekwaarde van de Intergas aandelen is momenteel i ,-- Een overeenkomstig deel van de opbrengst zal op voorhand benodigd zijn voor extra afschrijving van deze boekwaarde. Verder zitten aan deze transactie nog andere aspecten van (veelal) financieel-technische belang zoals de wijziging van de begroting en het meerjaren-perspectief, de verwerking in de jaarrekening 2002, de huidige liquiditeitspositie, het beleggingsbeleid en de (on) mogelijkheden in het kader van de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO). Wij zullen uw raad hetzij via een afzonderlijk voorstel, hetzij via de Voorjaarsnota in juni a.s. in breder verband informeren over de bestemming van de extra gelden. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan de bovengenoemde aspecten. Overigens zal definitieve aanwending van de extra gelden pas in eind 2004 kunnen plaatsvinden omdat ook op dat tijdstip pas zeker is of volledige privatisering kan worden doorgezet en onze gemeente tot dat tijdstip het risico loopt dat de koper (RWE) het netwerk terug verkoopt aan de gemeenten (lees aandeelhouders). Het betreft hier de zgn putoptie.

2 Inleiding Bij Raadsbesluit d.d. 22 februari 2001 heeft uw Raad ingestemd met de verkoop van aandelen Intergas aan WFG AG, thans genaamd RWE Gas A.G.( Koper ). Ter inzage bij dit raadsvoorstel liggen het oude raadsvoorstel en besluit inzake de verkoop, de Motie Crone en de Ministeriële Beleidsregels privatisering regionale energiebedrijven ( Beleidsregels ). Voor de volledigheid is in Bijlage 1 bij dit raadsvoorstel tevens een overzicht opgenomen van alle gehanteerde begrippen en afkortingen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Intergas op 29 maart 2001, is door alle gemeenten-aandeelhouders bevestigd c.q. besloten om hun aandelen in Intergas aan te bieden aan Koper tegen de in de overeenkomst met Koper van gelijke datum vastgelegde condities en voorwaarden. Sedertdien heeft de Nederlandse overheid nadere eisen gesteld aan de inrichting en privatisering van netwerkbedrijven middels de Motie Crone (in april 2001) en vervolgens door de uitwerking van de Beleidsregels van 10 juli Deze regels hebben het verkrijgen van juridisch eigendom van het gasnetwerk door Koper onmogelijk gemaakt en hebben voorts onder meer enige consequenties op fiscaal gebied. Dit heeft op enkele punten geleid tot heronderhandeling met Koper over de condities en voorwaarden van de verkoop van de aandelen Intergas aan Koper. Bij de eerdere beoordeling door de verkopend aandeelhouders van het bod van Koper is uitgebreid stilgestaan bij de overwegingen met betrekking tot verkoop. Aan de orde zijn geweest de belangen van Intergas klanten (de burger), Intergas medewerkers, Intergas als onderneming en de positie van de gemeenten als aandeelhouders. De toenmalige argumenten pro verkoop gelden nog altijd onverkort, zoals hieronder kort zal worden uiteengezet. 1. Voor de klanten zijn twee elementen relevant. Dit zijn de prijs van het gas zelf en de zekerheid van fysieke aflevering ( distributie ) van gas tegen een betaalbare prijs. Vanwege het monopolistische karakter van de distributie is deze gereguleerd, waardoor de prijs hiervan wordt bewaakt door de Dienst uitvoering en toezicht Energie ( Dte ). Het tarief over 2001 was gelijk aan dat van 2000 en zal over de jaren 2002 en 2003 jaarlijks met 5,3% dalen. De verkoop van gas en daarmee de keuze van een leverancier wordt voor de burger in 2004 vrij, waarna deze zelf de keuze kan maken tussen concurrerende leveranciers. Tot die tijd worden de tarieven vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. Tevens is deze keuzevrijheid reeds nu een belangrijke drijfveer voor het verhogen van de dienstverlening en het uitbreiden van het pakket aan producten en diensten. Privatisering van Intergas zal deze twee voor de burgers belangrijke elementen dus niet belemmeren. 2. De positie van Intergas personeel zal door de verkoop aan Koper niet slechter maar beter worden. Koper heeft in het verkoopcontract het behoud van de werkgelegenheid gegarandeerd. Tevens wordt door Intergas een groei van de werkgelegenheid voorzien door de verbreding van het pakket van producten en diensten door synergie met Koper. In aanvulling hierop wordt de positie van Intergas als aantrekkelijke werkgever versterkt. Indien Intergas stand alone zou blijven moet verwacht worden dat de concurrentiedruk door de liberalisering zal toenemen. 3. Intergas zelf staat voor grote veranderingen. De belangrijkste komen voort uit de, door de liberaliserende markt noodzakelijk wordende - 2 -

3 investeringen (o.a. in het uitbreiden van het product- en servicepakket en informatie- en communicatietechnologie), de verbetering van de inkooppositie (als onderdeel van een groot concern met grote inkoopkracht) en het verder verhogen van de efficiëntie als nodig in verband met de tariefregulering door de Dte, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de expertise van Koper. Zonder de verkoop aan Koper zou Intergas dergelijke noodzakelijke veranderingen niet kunnen realiseren. 4. Voor de aandeelhouders is van belang dat de huidige winstgevendheid van Intergas als alleenstaande onderneming sterk onder druk staat doordat meer moet worden geïnvesteerd in nieuwe producten en diensten, door het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, door een hoger algemeen kostenniveau (inflatie en stijging van de loonkosten), door reducties van de distributietarieven door de Dte-regulering (in 2001 geen verhoging voor algemene kostentoenamen en verlagingen in 2002 en 2003 met 5,3%) en de verslechtering van de verkoopmarges als gevolg van het ontstaan van concurrentie. De heronderhandelingsresultaten zijn op 7 januari 2002 aan de Gezamenlijke Commissie en de Raad van Commissarissen gepresenteerd en zullen naar verwachting op 18 januari a.s. worden goedgekeurd. Daarnaast heeft de ondernemingsraad van Intergas reeds eerder een positief advies uitgebracht d.d. 25 januari Ook de sociale paragraaf, het tarievenbeleid voor de toekomst en de opschortende voorwaarden zoals bekend ten tijde van het eerdere raadsvoorstel zijn ongewijzigd gebleven. De Beleidsregels (zie Bijlage 2) Als gevolg van de Beleidsregels: 1. blijft de juridische eigendom van het netwerk (indirect) bij de huidige aandeelhouders; 2. wordt een verdergaande onafhankelijkheid van netbeheerders bewerkstelligd; 3. is de mogelijkheid van terugklap van de economisch eigendom van het netwerk naar de juridische eigenaar geïntroduceerd, en 4. is er een evaluatie in 2004 van al dan niet verder privatiseren

4 Aanpassing Verkoop aan de Beleidsregels Voorafgaand aan de verkoop aan Koper zal een herstructurering dienen plaats te vinden om te kunnen voldoen aan de Motie Crone en de Beleidsregels. Dit resulteert in een structuur waarbij de juridische eigendom van het gasnetwerk wordt afgesplitst naar een nieuwe entiteit ( TitleCo ) en daarmee (indirect) achterblijft bij de huidige aandeelhouders en de economisch eigendom van het gasnetwerk wordt afgesplitst naar een afzonderlijke entiteit ( Netwerkbeheerder ). De huidige aandeelhouders dienen tot (in ieder geval) 2004 een (indirect, nl. via TitleCo) 51% belang in de Netwerkbeheerder te behouden. Koper zal (indirect via het gasbedrijf) een 49% belang in de Netwerkbeheerder verkrijgen (en certificaten van aandelen voor de overige 51%), alsmede 90,02% van het gasbedrijf. Het gasbedrijf omvat activiteiten, inclusief de levering van gas, van Intergas behalve de netwerk-activiteiten. De nieuwe structuur is schematisch weergegeven op pagina 10 hierna. Koper kent een waarde toe van zo n 70% voor het netwerkbedrijf en de overige 30% voor de overige activiteiten van Intergas In Bijlage 2 is de herstructurering voor Intergas stapsgewijs beschreven. Het netto-overnamebedrag Het eerdere bod van Koper van 228 mln (NLG 502 mln) voor 100% van het aandelenkapitaal van Intergas is gehandhaafd. Gasunie zal als aandeelhouder aanblijven. Hierdoor kan 90,02% van het aandelenkapitaal verkocht worden. Koper koopt middels het bod tevens toekomstige inconveniënten af. De waarde van deze inconveniënten-vergoeding is gesteld op 14,75 mln (NLG 32,5 mln). Na de heronderhandelingen komt het netto uit te keren bedrag aan de gemeenten-aandeelhouders (90,02%) inclusief de inconveniënten dan uit op om en nabij 198 mln, waarvan inmiddels 4,67 mln aan dividend is uitgekeerd (was 204,14 mln of NLG 449,9 mln, inclusief 4,67 mln dividend over 2000). In miljoen Apr Netto koopprijs oud Net Asset Value Aanpassing (90.02% x 1,03 mln) Additionele belasting (kapitaal- en overdrachtbelasting) Kosten voortzetting Crossborder Lease ( CBL ) Rente van RWE over eerste 3 maanden 2002 (i is 3.35% per 19/12) Dividend over Netto koopprijs nieuw Toelichting aanpassingen: Algemeen: De aanpassingen 1, 2 en 3 waren reeds voorzien in het verkoopcontract met Koper van 29 maart Aanpassing 5 is netto gezien niet van belang, aangezien dit bedrag reeds door de aandeelhouders is ontvangen (het dividend over 2000 is alsnog in september 2001 uitgekeerd)

5 1. Het bod van Koper is gebaseerd op een Net Asset Value (waarde eigen vermogen) Intergas van 55,7 mln (NLG 122,8 mln) per 31/12/2000 aan te passen aan deze waarde zoals blijkend uit de Transfer Accounts per genoemde datum, met een eigen vermogen van 56,8 mln (NLG 125,1 mln). Dit leidt tot een verhoging van 90,02% van 1.03 mln (NLG 2,28 mln), zijnde 0,93 mln. 2. De additionele belastingen (zie Bijlage 2) zijn volgens de oorspronkelijke koopovereenkomst ( SPA ) voor rekening van Verkopers waardoor het overname-bedrag met zo n 7,26 mln verminderd wordt. Er is echter bij het Ministerie een beroep gedaan op een hardheidsclausule (omdat de Beleidsregels niet tot additionele heffingen zouden moeten leiden) voor vrijstelling van overdrachtsbelasting, waardoor deze aan gemeenten zou kunnen terugvallen ( 6,81 mln). Voor het geval de hardheidsclausule niet tot het gewenste resultaat leidt is een beroep gedaan op de toepassing eventueel toekomstige aanpassingen in de wetgeving die gericht zijn om deze belastingheffing te voorkomen. In dit proces worden de gemeenten bijgestaan door de belastingadviseurs van PricewaterhouseCoopers. 3. De CBL die Intergas is aangegaan wordt voortgezet. Echter, in verband met de Beleidsregels en de verkoop aan Koper dient de CBL-transactie te worden geherstuctureerd. Daarmee zijn kosten gemoeid van adviseurs van Intergas in de Verenigde Staten en van adviseurs die de investeerders in de arm nemen. Schatting van die kosten liggen op 1,1 mln. Volgens de SPA draagt Koper de kosten die gemoeid zijn met de wisseling van publiek naar privaat eigendom van Intergas (impliciet AAA - credit rating), te weten het in verband hiermee mogelijk moeten stellen van additionele zekerheden. 4. Voorts betaalt Koper interest over de overnamesom vanaf 1/1/2002 tegen de dan geldende 3 maands Euribor-rente (op dit moment zo n 3,35%). Voor de eerste 3 maanden 2002 komt dit op 1,72 mln. 5. Het netto-overnamebedrag wordt voorts verminderd, volgens het mechanisme onder punt 1 omschreven, met het reeds (in september 2001) uitgekeerde dividend over 2000 van 4,67 mln (NLG 10,3 mln) voor 90,02% van de aandelen. Het aandeel van onze gemeente in de netto opbrengst is om en nabij i14,40 mln. In Bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de opbrengst per gemeente. Conform de eerdere besluitvorming van de gemeenten zien de door de gemeenten aangestelde Vendor Agents toe op een juiste uitvoering van de verkoop aan Koper, inclusief de tijdige en correcte afwikkeling van de in escrow gehouden bedragen. De Vendor Agents zijn voor de gemeenten en de overige betrokken partijen ook het eerste aanspreekpunt voor zaken waarmee de belangen van de gemeenten gemoeid zijn. De aangestelde Vendor Agents zijn de heren Z.P. Broere (wethouder Oosterhout), J.P.M.M. Hendrikx (burgemeester Baarle-Nassau) en J. Roos (directeur Intergas). Het verschil van het Heronderhandelings-resultaat met het eerdere Resultaat De additionele (politieke) risico s worden (gedeeltelijk) door gemeenten gedragen: - 5 -

6 1. Een put-optie voor het terugleveren van het (economisch eigendom van het) netwerk indien in 2004 geen volledige privatisering van de Netwerkbeheerder zou worden toegestaan en Koper dus niet de resterende 51% van de Netwerkbeheerder kan verkrijgen. Middels deze optie heeft Koper het recht tegen een vooraf vastgestelde verkrijgingsprijs het netwerk terug te verkopen aan Verkopers. De kans dat volledige privatisering niet doorgaat is moeilijk in te schatten: de consequenties van de Motie Crone zijn niet volledig te voorzien; het Enron-debacle in Amerika heeft risico s in deze sector bloot gelegd. Het terugklap-mechanisme (zie hierna) voorkomt dat mogelijke problemen na privatisering niet te repareren zijn. 2. Een garantie in het geval van een terugklap van de economisch eigendom van het netwerk. Het betreft hier een garantie van Verkopers aan Koper voor het verschil tussen in dat geval te realiseren veiling-opbrengsten van het netwerk en de vooraf afgesproken waarde die Koper op een toekomstig moment aan het netwerk toekent, welke garantie zowel is gelimiteerd in tijd (15 jaar) als in bedrag ( 22,7 mln) vermeerderd met geaccumuleerde rente daarover. 3. Additionele belasting. De oorspronkelijke transactie was belastingneutraal. Het bod van Koper was daar dan ook op gebaseerd. De vereiste herstructurering onder de Beleidsregels (zie Bijlage 2) leidt (in beginsel) tot een belastingclaim van om en nabij 7,3 mln. Dit bedrag bestaat uit overdrachtsbelasting van 6% over de waarde van het netwerk ( mln (NLG 250 mln) en is besproken met fiscus, Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Financiën) en komt zuiver voort uit het splitsen van de juridisch eigendom van het netwerk naar een nieuw bedrijf. Rente-opbrengst. Koper betaalt de gemeenten een rentevergoeding over de periode 1 januari 2002 leveringsdatum (naar verwachting eind april 2002). Zie punt 4 hierboven. Het escrow-mechanisme (soort garantiedepot) Het escrowbedrag bestaat nu uit vier componenten, waarvan 1 nieuw is terwijl 2 t/m 4 reeds in de SPA waren voorzien: ,2 mln (NLG 252 mln) als waarde put-optie 1 (zie Bijlage 2) indien volledige privatisering van de Netwerkbeheerder in 2004 onverhoopt geen doorgang vindt en een overleg-periode van maximaal 9 maanden niet tot enige andere oplossing leidt. In de berekeningen is uitgegaan van vrijval van het put-optiebedrag medio 2004 minus het terugklap-bedrag ad 22,7 mln (NLG 50 mln) 2 vermeerderd met rente-op-rente. Dit laatste 1 Genoemd bedrag is voor 90.02% van de waarde van het netwerk; voor dit percentage ontvangen gemeenten-aandeelhouders immers een overnamesom. De put-optie wordt echter verleend door gemeenten-aandeelhouders aan Intergas Holding (zie het organigram in Bijlage 1). Gasunie heeft in NetCo en in Intergas Holding na verkoop een 9,98% - belang. Omdat bij uitoefening van de put-optie 100% van de gewone aandelen die Intergas Holding heeft in de Netwerkbeheerder door TitleCo worden teruggekocht dient Gasunie zich garant te stellen voor de overige 9,98%. Hierover moet nog met Gasunie gesproken worden. 2 Dit bedrag heeft betrekking op 100% van de aandelen Netwerkbeheerder en is derhalve inclusief de 9,98% positie van Gasunie. Met Gasunie moet nog besproken worden hoe men dit gedeelte van - 6 -

7 bedrag dient gecorrigeerd te worden voor de 90,02% - positie van gemeenten-aandeelhouders ( 20,4 mln). Het bedrag gemoeid met de overige 9,98% moet door Gasunie als zekerheid gesteld worden. Het terugklap-bedrag ad 22,7 mln is onderdeel van de 114,2 mln en dient, aangroeiend met geaccumuleerde rente, als zekerheid voor Koper ingeval het netwerk op verordening van de Minister (indirect) terugklapt naar de gemeenten. Het terugklap-bedrag is overeengekomen voor 15 jaar vanaf Completion, waarbij na 10 jaar steeds 5% per jaar van het escrow-bedrag vrijvalt om uiteindelijk na 15 jaar vanaf Completion volledig vrij te vallen. Indien de terugklap echter het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Koper zal deze geen aanspraak kunnen maken op het in escrow geplaatste bedrag ,6 mln (NLG 67,5 mln) zijnde 15% van het overnamebedrag voor aansprakelijkheid van Verkopers: vrijval 2 jaar na de overdracht (dwz 1 april 2004); 2. 5,1 mln (NLG 11,2 mln) zijnde 2,5% van het overnamebedrag voor aansprakelijkheid van Verkopers: vrijval 4 jaar na de overdracht (dwz 1 april 2006); 3. 10,2 mln (NLG 22,5 mln) voor beperking herwaarderingsmogelijkheden door fiscus als aanpassing op de 100% koopprijs. Indien dit bedrag Koper zou toevallen echter vindt tevens aanpassing plaats van de waardebepaling van het netwerk (zie Bijlage 2) waardoor een bedrag van 7,4 mln (NLG 16,25 mln) eerder uit escrow vrijvalt aan de gemeenten en wel gelijktijdig met de vrijval van de 10,2 mln aan Koper. De uitbetaling van het overnamebedrag, de vrijval van escrow-bedragen en de rente op de escrow-rekening zijn voor de eerste 4 jaar weergegeven in onderstaand schema. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat escrowbedragen worden weggezet na keuze uit concurrerende offertes van banken. Onderstaand is illustratief met 4% gerekend. het bedrag tot zekerheid wil stellen. Dit is analoog aan de situatie ten aanzien van de put-optie

8 Betaling Overnamebedrag en Vrijval Escrow -bedragen Bedragen in miljoen Completion 30 maart 02; storting 2 april 2002 Bekend worden fiscaliteit herwaardering ~ 1 sept Vrijval privatiserings bedrag 31 dec 2002 Vrijval privatiserings bedrag 31 dec 2003 Na 2 jaar vanaf completion ~ 1 apr Vrijval privatiserings bedrag juli 2004 Na 4 jaar vanaf completion ~ 1 apr Escrow -bedrag door gemeenten: 160,1 Vrijval escrow -bedragen: Inzake fiscale balans 10,2 Vrijval gedeelte put -optie 5,6 Vrijval gedeelte put -optie 8,9 15,0% van 90,02% -koopprijs 30,6 Vrijval put -optie ,5% van 90,02% -koopprijs 5,1 Rente Escrow -rekening 0,2 2,8 3,5 2,5 1,6 0,8 Maximum netto bedrag aan huidige aandeelhouders: 33,6 10,4 8,4 12,4 33,1 81,0 5,9 Noot: Voor vereenvoudiging van deze tabel zijn bovenstaande getallen afgerond tot 1 decimaal. Hierdoor treedt echter een klein afrondingsverschil op bij optelling van de individuele bedragen. De netto totale overnamesom van 193,7 mln wordt dus bij betaling door Koper voor het bedrag van 33.6, mln uitbetaald aan Verkopers en voor het bedrag van mln in escrow gestopt. In 2002 ontvangen Verkopers dus in totaal 52,3 mln. Dit bedrag is de som van 33,6 mln plus 10,4 mln 1 plus 8,3 mln. De vrijval van escrow-bedragen en de rente op de escrow-rekening na de eerste 4 jaar zijn weergegeven in onderstaand schema. Let wel, deze bedragen zijn exclusief de 9,98% - positie van Gasunie. Derhalve komen onderstaande bedragen voor 100% de gemeenten-aandeelhouders toe. 1 Uitgaande van een fiscale waardering volgens methode Seuren

9 Het escrow-bedrag op 31 december 2011 is het initiële terugklap-bedrag van 20,4 mln door gemeenten-aandeelhouders in escrow aangehouden (exclusief een garantiestelling door Gasunie voor 9,98% van de 22,7 mln (het vereiste garantiebedrag)), aangegroeid met rente-op-rente gedurende 10 jaar tot het bedrag van 29,9 mln. Vervolgstappen Aan alle opschortende voorwaarden moet zijn voldaan vóór vrijdag 26 april Op die datum is thans de overdracht aan Koper voorzien. Naast goedkeuring van de Raad en goedkeuring door een meerderheid van tenminste 51% der stemmen in de AvA van Intergas van 1 maart 2002 zijn er de volgende gemeentelijke besluiten mbt verkoop van de aandelen in het kapitaal van Intergas nodig: 1. besluit tot instemming met het heronderhandelingsresultaat inzake de verkoop van de door de gemeente gehouden aandelen in Intergas N.V. en levering van die aandelen aan Koper tegen de voorwaarden en onder de condities als verwoord in de SPA (execution copy clean version 2.0 d.d. 29 maart 2001), zoals gewijzigd en aangevuld in de Master Agreement en de Amended and Restated SPA (zie bijlagen), alsmede alle daarbij behorende documenten zoals in deze overeenkomsten vermeld, en dienovereenkomstig te stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders van Intergas; 2. besluit tot instemming met de herstructurering van Intergas N.V. zoals nader omschreven in Bijlage 2 en dienovereenkomstig te stemmen in de aandeelhouders-vergadering van Intergas N.V. ; 3. besluit tot het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de entiteit ( TitleCo ) waarin de juridische eigendom van het netwerk wordt ingebracht; - 9 -

10 4. besluit om, indien de besluiten onder (1), (2) en (3) niet mochten worden aangenomen, niettemin over te gaan tot verkoop en levering van de thans door de gemeente gehouden aandelen in Intergas N.V. aan Koper tegen de voorwaarden en onder de condities als vermeld in de onder (1) genoemde overeenkomsten met alle daarbij behorende documentatie, alsmede zich te conformeren aan de onder (2) bedoelde herstructurering en toe te treden tot de onder (3) bedoelde aandeelhoudersovereenkomst, een en ander indien daartoe in de algemene vergadering van Intergas N.V. bij meerderheid van stemmen (gebaseerd op het aantal aandelen) mocht worden besloten; 5. besluit om het College van Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het (doen) nemen van alle beslissingen en (doen) verrichten van alle (rechts)handelingen, die het College nuttig of noodzakelijk acht voor de implementatie en/of effectuering van de voorgaande punten (1) tot en met (4), waaronder het (doen) benoemen van directeuren en commissarissen van TitleCo. Beoordeling voorstel Geconstateerd moet worden dat de overnamesom nagenoeg intact is gebleven. Het belangrijkste verschil betreft de momenten waarop de middelen via vrijval uit de escrow ter vrije beschikking van de gemeenten komen. Hiermee worden zowel de belangen van de gemeenten als die van de Koper gediend. Voor de gemeenten (en daarmee de gemeenschap) is een belangrijke waarborg ingebouwd voor de kwalitatieve instandhouding van het netwerk (de terugklap regeling). De Koper heeft zich beveiligd tegen het politieke risico dat de privatisering medio 2004 onverhoopt niet mocht doorgaan (de put-optie). Hierdoor komt het gehele pakket ons evenwichtig voor. De ontwikkeling in de energie-branch die enerzijds met concurrentie te maken krijgt en anderzijds schaalvergroting laat zien zal ontegenzeggelijk voor kleinere spelers, zoals Intergas, tot verlies van aandeelhouderswaarde leiden. Bovendien zal de ruimte die Intergas heeft om veiligheid en continuïteit te waarborgen door voornoemde ontwikkelingen onder druk komen te staan. Dit voorstel is besproken in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van van 21 januari De commissie kon zich vinden in voorliggend heronderhandelingsresultaat. Aanvullende informatie Inmiddels is er op 21 januari jl. en 4 februari jl. op een aantal punten aanvullende informatie bekend geworden. Deze aanvullingen op dit raadsvoorstel zijn voor uw raad bij de stukken ter inzage gelegd. In hoofdlijnen komt het er op neer dat het heronderhandelingsresultaat na diverse correcties uitkomt op i 194,18 mln.in plaats van i 193,73 mln. Daarnaast wordt het Escrow-bedrag door gemeenten verhoogd van i mln. (zie blz 8 van dit raadsvoorstel) naar i 167,4 mln. In totaal ontvangt onze gemeente uitkering van i 16,5 mln. (incl. rente) nl. i 13,4 mln over de periode 2002 t/m 2004 en i 3,1 mln. over de periode 2005 t/m

11 Bij de ter inzage gelegde stukken treft uw raad tevens een overzicht aan waarop is aangegeven welke gelden onze gemeente jaarlijks tegemoet kan zien. Burgemeester en wethouders van Drimmelen, mr. C.M.G.H. Wortel secretaris J. Elzinga burgemeester Bijlagen: Ter inzage: Ambtelijke coördinatie: afdeling behandeld door portefeuillehouder Overzicht gehanteerde begrippen en afkortingen Beleidsregels Overzicht netto verkoopopbrengst per gemeente Verkoopdocumentatie en aanvullende informatie op dit raadsvoorstel d.d. 21 januari :Financieel Beleid :F. Adriaenssen :J. Van Oosterbosch

12 BIJLAGE 1 Overzicht van gehanteerde begrippen en afkortingen Gehanteerd begrip Betekenis Beleidsregels Beleidsregels privatisering regionale energiebedrijven van 10 juli 2001, naar aanleiding van de motie Crone (april 2001), voor verdere toelichting zie Bijlage 2 Completion Dag waarop de aandelen Intergas aan Koper worden geleverd Entiteit Rechtspersoon (hier N.V. of B.V.) Escrow Soort garantiedepot, beheerd door een Notaris of bank. GridCo Netwerkbeheerder Juridische splitsing I Juridische splitsing van het economisch eigendom van het Net door Intergas aan de Netwerkbeheerder Juridische splitsing II Juridische splitsing van het bloot juridisch eigendom van het Net door Intergas aan TitleCo Koper RWE Gas A.G. Master Agreement Hoofdovereenkomst ter zake van de verkoop, waarvan alle overige overeenkomsten bijlagen zijn Net Asset Value Waarde eigen vermogen Netwerkbeheerder De onderneming die zich bezig houdt met de uitvoering van de gereguleerde netwerkactiviteiten Netwerk Het gasleidingennetwerk van Intergas Put-optie Recht op verkoop op vooraf bepaald moment of gedurende vooraf overeengekomen periode tegen vooraf overeengekomen condities Hier heeft het betrekking op het recht op terugverkoop en -levering van het 49% belang in de Netwerkbeheerder indien in 2004 niet kan worden overgegaan tot privatisering van de resterende 51% Terugklap Situatie waarin de overheid de aanwijzing van Netwerkbeheerder intrekt, waardoor de Netwerkbeheerder het economisch eigendom van het Net moet terugverkopen en leveren aan TitleCo, die op haar beurt een nieuwe Netwerkbeheerder mag aanstellen (na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken) TitleCo Nieuwe entiteit van de gemeenten en Gasunie, ontstaan uit juridische splitsing II en dienende voor het houden van het bloot juridisch eigendom van het Netwerk en

13 Transfer Accounts Afkorting CBL Dte SPA totdat volledige privatisering mogelijk isvan het 51% belang in de Netwerkbeheerder Ten behoeve van de verkoop gehanteerde overdrachtsbalans per balansdatum 31 december 2000 Betekenis Cross Border Lease Dienst uitvoering en toezicht Energie Share Sale and Purchase Agreement, verkoopovereenkomst tussen de gemeenten en Koper d.d. 29 maart

14 BIJLAGE 2 Beleidsregels Toelichting Impact Beleidsregels inzake Herstructurering en Belastingclaim Ter inzage liggen de Motie Crone en de Beleidsregels. Als gevolg van deze Beleidsregels: 1. Blijft juridisch eigendom netwerk bij gemeenten 2. Vergaande onafhankelijkheid van netbeheerder 3. Mogelijkheid terugklap economisch eigendom netwerk 4. Evaluatie in 2004 van al dan niet verder privatiseren Herstructurering In verband met deze verkoop dient er een herstructurering plaats te vinden van de Intergas Groep om te voldoen aan de Beleidsregels privatisering regionale energiedistributiebedrijven van 10 juli 2001, Staatscourant 11 juli 2001, nr. 131, blz. 8 ( de Beleidsregels ). De Beleidsregels staan namelijk niet toe dat de juridische eigendom van het gasnetwerk ( het Net ) aan de private sector wordt overgedragen. Bovendien dient in ieder geval tot 1 januari 2004, ten minste 51% van de aandelen van de vennootschap die over de economische eigendom van het Net zal gaan beschikken (de netbeheerder), bij een publiekrechtelijk lichaam c.q. publiekrechtelijke lichamen te blijven. De herstructurering dient derhalve te bewerkstelligen dat de juridische eigendom van het Net (al dan niet middellijk) bij de huidige aandeelhouders van Intergas N.V. achterblijft en dat de economische eigendom van het Net wordt afgesplitst naar de netbeheerder (in het onderhavige geval Netwerkbeheer B.V. ) waarin de huidige aandeelhouders van Intergas N.V. tot tenminste 2004 een 51% belang dienen te behouden. Voorgenomen reorganisatie Om te voldoen aan de Beleidsregels is de volgende reorganisatie aan het Ministerie van Economische Zaken voorgelegd waar informeel goedkeuring op is verkregen. 1. Intergas N.V. draagt de economische eigendom van het Netwerk over aan Netwerkbeheer B.V., waarvan de aandelen zullen worden gehouden door Intergas N.V., middels een afsplitsing als bedoeld in art. 2:334a, lid 3 jo. art 2:334ii- BW (juridische splitsing I); 2. De aandelen Netwerkbeheer B.V. worden omgezet in 49% gewone aandelen en 51% cumulatief preferente aandelen; 3. Intergas N.V. draagt de juridische eigendom van het Netwerk aan een door de gemeenten en de Gasunie gehouden nieuwe vennootschap ( TitleCo ) over middels een afsplitsing als bedoeld in art. 2:334a, lid 3, BW (juridische splitsing II); 4. Intergas N.V. draagt de 51% preferente aandelen in Netwerkbeheer B.V. over aan TitleCo, welke laatste deze direct aan Intergas terugverkoopt onder de opschortende voorwaarde dat in 2004 volledige privatisering van Netwerkbeheer B.V. mogelijk zal zijn. Deze preferente aandelen worden direct gecertificeerd aan Intergas, zodat deze volledig zal zijn gerechtigd tot de winst van Netwerkbeheer B.V. Tenslotte sluiten TitleCo en Intergas een aandeelhoudersovereenkomst mbt de benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen in Netwerkbeheer B.V. en de vaststelling van haar jaarrekening en dividend-besluiten; 5. De gemeenten vervreemden hun aandelen Intergas N.V. aan Koper. Tevens is het wenselijk dat de gemeenten-aandeelhouders en Gasunie in hun hoedanigheid van aandeelhouders van TitleCo een separate aandeelhoudersovereenkomst aangaan waarin diverse zaken van gezamenlijk belang worden geregeld (o.a. zeggenschap, benoeming en ontslag bestuur en raad van commissarissen, gedragsregels bij terugklap-scenario). Na uitvoering van bovenstaande stappen resulteert de volgende structuur:

15 Voorgestelde Structuur Gemeenten Gasunie RWE Gasunie 90,02 % 9,98% 90,02 % 9,98 % TitleCo aandeelhoudersovereenkomst Intergas Holding Bloot juridisch eigendom 100% Cumulatief Preferente aandelen ; zijnde 51% totale aandelen Netbeheer 100% gewone aandelen ; zijnde 49% totale aandelen Netbeheer Economisch eigendom Netwerkbeheer BV Gasnetwerk B.V. (Leaserechten) Levering Distributie Standpunt belastingdienst Ten einde belastingheffing te vermijden over de hiervóór vermelde stappen is het noodzakelijk dat de belastingdienst goedkeurt dat partijen ter zake van de juridische splitsingen I en II aanspraak kunnen maken op de in de wet voorziene vrijstellingen van belastingen. De voorgenomen stappen zijn daarom aan de belastingdienst voorgelegd. De heer J.H. van Wolfen van Belastingdienst/Grote ondernemingen Arnhem heeft in zijn brief van 16 november 2001 namens de bevoegde inspecteur goedgekeurd dat aan juridische splitsing I, d.w.z. de overgang onder algemene titel van de economische eigendom van het gasnetwerk van Intergas N.V. naar Netwerkbeheer B.V., zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Dientengevolge zijn op deze afsplitsing de faciliteit van artikel 14a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de vrijstellingen ex artikel 15, eerste lid, onderdeel h, en artikel 37 eerste lid, onderdeel a, jo. tweede lid, onderdeel d, Wet op belastingen van rechtsverkeer voor respectievelijk de overdrachts- en kapitaalsbelasting van toepassing. De daaropvolgende verkoop van 51% van de preferente aandelen Netwerkbeheer B.V. aan de gemeenten en de verkoop van de aandelen Intergas N.V. doen naar het oordeel van de inspecteur hier niet aan af. De belastingdienst is daarentegen ten aanzien van juridische splitsing II, d.w.z. de overgang onder algemene titel van de juridische eigendom van het Netwerk van Intergas N.V. naar een door de gemeenten en de Gasunie gehouden vennootschap van mening dat deze niet wordt ingegeven door zakelijke motieven. Het standpunt van de belastingdienst leidt ertoe dat indien de herstructurering als hiervoor beschreven wordt uitgevoerd, de gemeenten en de Gasunie rekening moeten houden met heffing van overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van de juridische eigendom van het Netwerk door de door hen gehouden vennootschap. Deze verschuldigdheid wordt momenteel in dit verband (onafhankelijk van de fiscale openingsbalans) geraamd op NLG (6% * NLG ). De verschuldigdheid van overdrachtsbelasting had zich niet voorgedaan

16 wanneer de verkoop op 29 maart 2001 gerealiseerd was middels de verkoop van de aandelen Intergas NV. Voor wat betreft de kapitaalsbelasting heeft de verkrijging van de juridische eigendom geen gevolgen, aangezien de waarde in het economische verkeer van de juridische eigendom op nihil moet worden gesteld. Hetzelfde geldt voor de vennootschapsbelasting. Standpunt belanghebbenden Belanghebbenden kunnen zich niet vinden in het standpunt van de belastingdienst. Het verschil van mening betreft in het bijzonder de overdrachtsbelasting. De Wet op belastingen van rechtsverkeer ( WBR ) geeft in artikel 15, lid 1, onderdeel h, een vrijstelling van overdrachtbelasting bij juridische splitsing onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden. Artikel 5c, lid 1, van het Uitvoeringsbesluit WBR bepaalt dat de vrijstelling wordt gegeven indien aan de splitsing in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Die in overwegende mate zakelijke overwegingen worden volgens lid 2 van dat artikel, behoudens bewijs van het tegendeel, niet aanwezig geacht indien, kort gezegd, binnen 3 jaren na de splitsing het belang in de splitsende vennootschap of in de verkrijgende vennootschap geheel of gedeeltelijk vervreemd wordt. De belastingdienst is van oordeel dat geen overwegend zakelijke overwegingen aanwezig kunnen worden geacht terzake van de afsplitsing van de juridische eigendom. PwC (namens Verkopers) en Ernst & Young (namens Koper) zijn echter van mening dat in het onderhavige geval in overwegende mate zakelijke overwegingen aanwezig zijn. Toepassing van de Beleidsregels brengt mee dat de juridische eigendom van het Net moet worden afgescheiden van de activa en passiva van Intergas N.V. die wel voor privatisering in aanmerking komen. Volgens PwC en Ernst & Young vormen de in de Beleidsregels opgelegde verplichtingen derhalve de geëiste zakelijke overwegingen. De omstandigheid dat de Beleidsregels niet dwingen tot privatisering doet daaraan niet af. Er wordt vanuit gegaan dat de Minister van Economische Zaken niet zou zijn overgegaan tot het uitvaardigen van de Beleidsregels, indien hij van oordeel was dat de privatisering van het Net niet op overwegend zakelijke overwegingen zou berusten. De reden om de juridische eigendom van het Net uit Intergas N.V. te halen, is dat de koper het gehele Intergas N.V. (zijnde het gasdistributiebedrijf en alle toebehoren) wenst over te nemen, waarbij nu de Beleidsregels het noodzakelijk maken om de juridische eigendom van het Net uit Intergas N.V. te halen. Daarnaast is het voor de crossborder lease van belang dat de juridische eigendom van het Net bij de huidige aandeelhouders van Intergas N.V. achterblijft om niet in gebreke te geraken onder de leasecontracten. De verkoop van Intergas N.V. aan Koper is reeds vóór invoering van de Beleidsregels overeengekomen. Op dat moment kon deze verkoop belastingneutraal onder de deelnemingsvrijstelling plaatsvinden. Heffing van overdrachtsbelasting zou in dat geval ook niet aan de orde zijn gekomen. Het is de in de Beleidsregels voorgeschreven afscheiding van de juridische eigendom, die de heffing van overdrachtsbelasting in beeld heeft gebracht. Het standpunt van de belastingdienst resulteert in een verschuldigdheid van overdrachtsbelasting over de waarde in het economisch verkeer van het Netwerk, terwijl economisch gezien geen waarde kan worden toegerekend aan de blote juridische eigendom van het Netwerk. De door huidige aandeelhouders gehouden vennootschap verwerft een activum met een economische waarde van nihil waarbij een aanzienlijke belastingclaim gefinancierd dient te worden. Dit gevolg ligt weliswaar in het systeem van de overdrachtsbelasting begrepen, maar is in de context van het onderhavige geval niet billijk. Het standpunt van de belastingdienst leidt ertoe dat de huidige aandeelhouders van Intergas N.V. en derhalve middellijke (volledige) eigenaars van het Net na de afsplitsing als aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap worden geconfronteerd met een heffing van overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging door die vennootschap van het juridische deel

17 van die eigendom. Zij worden derhalve economisch gezien belast voor de afsplitsing van die eigendom naar henzelf. Op grond van bovenstaande is een beroep op de hardheidsclausule aanhangig gemaakt. Implicaties Beleidsregels voor Koper De Motie Crone en de Beleidsregels hebben een aantal vergaande consequenties voor Koper ten opzichte van de situatie welke geleid heeft tot het onderhandelingsresultaat - gecontracteerd in de Share Sale & Purchase Agreement ( SPA ) van 29 maart zoals: 1. juridisch eigendom van het gasnetwerk is niet meer te verkrijgen; 2. slechts minderheidsprivatisering van Netwerkbeheer B.V. is toegestaan; 3. verdere versterking onafhankelijkheid Netwerkbeheerder c.q. reductie invloed Koper door o.a.: a. vereiste instemming Minister met voorgenomen benoeming bestuurders en commissarissen Netwerkbeheerder, en, b. het onafhankelijk kunnen treffen van voorzieningen door de Netwerkbeheerder voor investeringen die de onafhankelijk Netwerkbeheerder noodzakelijk acht; en, c. er mag slechts één commissaris banden hebben met Koper; bestuurders mogen dit niet; d. de economische eigendom van het gasnetwerk ligt bij de Netwerkbeheerder die voldoende personeel en middelen tot haar beschikking moet hebben om haar wettelijke taken in onafhankelijkheid te kunnen uitvoeren. 4. terugklap -mechanisme inzake het economische eigendom van het netwerk bij tekortkoming taakvervulling door Netwerkbeheerder waardoor dit (indirect) terugkeert bij huidige aandeelhouders; voor Koper is onzekerheid hieromtrent groot aangezien Koper weinig tot geen invloed heeft op Netwerkbeheerder terwijl de waarde van het netwerk aanzienlijk is (volgens waardering Koper 70%) en Koper hiervoor middels de acquisitiesom betaalt; 5. de waarde van de economisch eigendom van het netwerk door verkoop aan een derde waarbij de juridische eigendom in ieder geval binnen de bestaande kring van aandeelhouders moet blijven, en de opbrengst van een mogelijke veiling van de economisch eigendom aan een derde afhankelijk is van de organisatie van de veiling in een context dat er geveild moet worden ; 6. de datum waarop juridisch (minderheid) geprivatiseerd mag worden in Nederland is 1 januari 2002 geworden. Let wel: dit betreft alleen de economische eigendom van een afgesplitst bedrijf waarin te allen tijde de bloot juridische eigendom bij gemeenten en Gasunie blijft (zie bovenstaand diagram); 7. òf in 2004 verder geprivatiseerd kan worden en de condities waaronder welke voor een groot deel zijn opengelaten door de Minister; Koper loopt hierdoor een politiek risico; 8. vertraging transactie door Motie Crone en Beleidsregels. Koper heeft t.a.v. de Beleidsregels twee voorstellen gedaan aan Verkopers (belastingclaim was reeds via SPA voor rekening van Verkopers): 1) put optie inzake privatiseringsrisico in 2004, en 2) garantie inzake terugklap mechanisme. Toelichting Put-Optie Het voorstel van Koper d.d. 19 december j.l. inzake de put-optie voor het privatiserings-risico in 2004 is als volgt: In the event that 100% privatisation of the economic ownership of the distribution networks or GridCo (= Netwerkbeheerder, het bedrijf waarin de economische rechten van Intergas zullen zitten) is not allowed in 2004, parties will renegotiate for a period of maximum 6 months in good faith towards a solution that is acceptable for both Selling Shareholders and RWE Gas (Koper). The Minister of Economic Affairs or the Dte will be consulted, in order to come to an acceptable solution, in case no such solution can be found. If after a period of three months of negotiating

18 with either the Minister or Dte there is still no acceptable solution, RWE Gas will have as a last resort a put option to retransfer its 49% stake in GridCo to the Selling Shareholders. The exercise price of that put option will be calculated as: Stipulated Network Value per 1 January 2001; plus Accumulated investments as from 1 January 2001 onwards; minus Accumulated depreciations as from 1 January 2001 onwards; plus The net cash position of GridCo at the moment of closing of the auction. Net cash will be defined as cash plus cash equivalents minus interest bearing debt. To avoid any misunderstanding about the economics of this issue, we would like to emphasise that the Stipulated Network Value of GridCo will be based upon the enterprise value of GridCo as per 1 January 2001 and not the Purchase Price. RWE Gas proposes to set the Stipulated Network Value per 1 January 2001 on NLG 298 million ( mln). This amount is calculated as follows: Purchase Price of NLG 502 million ( mln); minus The balance of cash, cash equivalents and interest bearing debt of NLG 77 million ( 34.9 mln); resulting in the Enterprise Value of NLG 425 million ( mln). RWE Gas assumes, based on industry standards, that the network accounts for 70% of the total value of a distribution company. This results in a Stipulated Network Value of NLG 298 million ( mln) as per 1 January De uitoefenprijs van de put-optie is dus variabel en gesteld op een in de toekomst geldende waarde van het netwerk volgens bovenstaande berekening. Bij uitoefening van de put-optie verkrijgt Koper de dan geldende netwerk-waarde. Vanwege de grootte van het bedrag waarover Verkopers risico lopen en vanwege het feit dat 1 gemeente kan worden aangesproken voor het gehele bedrag (en die dan vervolgens andere gemeenten voor diens aandeel zou aanspreken) is het bedrag in escrow onvermijdelijk. Hoe hoog nu moet het bedrag in escrow zijn om tot, zeg [halverwege] 2004, te allen tijde te kunnen voldoen aan de mogelijke claim d.m.v. de put-optie? o Het beginbedrag in escrow voor de put-optie op 1 april 2002: De Stipulated Network Value van NLG 298 million ( mln) per 1 januari 2001 is op 1 april 2002 de volgende waarde:

19 In mln per 31/12 Jr mnd 3 9 Beginwaarde Netwerk 1/1/2001 ('Stipulated Network Value') Beginwaarde netwerk voor 90.02% van de aandelen per 1/ % Lineaire afschrijving p.j. beginwaarde Netwerk* Netwerk Oud netto per 31/ * In 2002 voor 9 maanden (na Completion 31/3) Vervangingsinvestering:..% p.j. van beginwaarde Netwerk 0.5% cumulatief* per 1/1 Lineaire afschrijving p.j Vervangingsinvesteringen cumulatief netto per 31/ * In 2002 voor 9 maanden (na Completion 31/3) Afschrijving per jaar totaal Cumulatieve totale afschrijving huidig Netwerk Netto Netwerk Oud per 31/ Uitbreidingsinvesteringen:..% p.j. van beginwaarde cumulatief* 0.5% Lineaire afschrijving p.j Uitbreidingsinvesteringen cumulatief netto per 31/ * In 2002 voor 9 maanden (na Completion 31/3) "Waarde" netwerk per 31/12 (31/3 in 2004) volgens Methode Koper In bovenstaande calculaties van de netwerkwaarde zijn aannames gemaakt met betrekking tot de afschrijvingspolitiek voor het Netwerk welke nog niet finaal met RWE zijn afgestemd. De investeringen zijn ex ante ingeschat; de feitelijke situatie moet ex post worden vastgesteld. Aangezien verkopers slechts voor 90,02% deelnemen in TitleCo zullen verkopers ook maar 90,02% van het totale bedrag garant hoeven te staan. De resterende 9,98% zal door Gasunie gegarandeerd dienen te worden. Dit resulteert in een bedrag van NLG miljoen ( 121.7). Dit bedrag wordt aangepast met de cumulatieve investeringen en cumulatieve afschrijvingen om tot het bedrag per 1/4/2002 te komen volgens bovenstaand staatje, welke uitgaat van een Completion einde maart Dit resulteert in NLG miljoen ( mln). Hierbij is gebruik gemaakt van aannames van Intergas over de percentages vervanging- en uitbreidinginvesteringen (over de beginwaarde van het netwerk per 1/1/2001) en de afschrijvingsperiodes. Het bedrag dat dus in escrow moet bij Completion op 31/3/2002 is NLG miljoen ( mln). Overigens is NLG 50 miljoen voor het terugklaprisico onderdeel van dit bedrag (zie verder). o Het mogelijke eindbedrag in escrow voor de put-optie op 1 juli 2004: Genoemd beginbedrag muteert verder tussen 1 april 2002 en 1 juli Dezelfde methodiek (van Koper) volgend en dezelfde aannames omtrent investeringen en afschrijvingen leidt tot een waarde op 1 juli 2004 van NLG 220,1 miljoen ( 99.9 mln). Het verschil met het beginbedrag, inclusief rente, valt in tussenliggende periode vrij

20 Bedragen in miljoen Escrow-bedragen nieuw Bedrag in Escrow voor privatiserings-risico Bedrag in Escrow tot privatisering in 2004 op 1/7 (in 2002 op /4) Interest (in 2002 voor 9 maanden; in 2004 voor half jaar) Subtotaal Escrow-bedrag tot privatisering op 31/ Vrijval escrow en interest per 31/12 (in 2004 per 1 juli) Toelichting Terugklap-Mechanisme Koper verlangt een garantie van NLG 50 miljoen van alle huidige aandeelhouders van Intergas, dus inclusief Gasunie, op het moment van overdracht van de aandelen Intergas en ontvangst van de overnamesom, dat voor 15 jaar grotendeels vast staat en waarop rente vanaf 2012 uitkeerbaar is. Na 10 jaar valt dan steeds 5% vrij van het opgebouwde escrowbedrag, om uiteindelijk na 15 jaar volledig vrij te vallen indien zich geen terugklap van de economische rechten naar de huidige aandeelhouders heeft voortgedaan. Onderstaand schema geeft de totale indicatieve kasstromen weer

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 maart 2011: Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 12 mei 2011 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aandelenverkoop Intergas energie BV Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp:

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp: Gemeente Den Haag Notitie Accountantsdienst Aan : College kenmerk : Van : GAD Datum : 28 augustus 2013 Onderwerp : transactie Inleiding In het voorjaar van 2013 is een overeenkomst gesloten met de NS over

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 224 Inboeknummer oxtoox8x8 Beslisdatum BikW x november 2oox Dossiernummer x4s.aos Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een convenant tussen N.V.

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon]

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] De ondergetekende: naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : adres :

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 februari 2007 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 11 Onderwerp: Aanvullend voorstel inzake herschikking aandelen Intergas

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 09. R/275. OOI Inboeknummer o9bstor8o8 Beslisdatum B%W ts september 2009 Dossiernummer 938 453 Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ZEVENENTWINTIGSTE VERSLAG OVER DE STAND VAN DE BOEDEL EX ARTIKEL 73A FW

ZEVENENTWINTIGSTE VERSLAG OVER DE STAND VAN DE BOEDEL EX ARTIKEL 73A FW ZEVENENTWINTIGSTE VERSLAG OVER DE STAND VAN DE BOEDEL EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN I DAF N.V. (26 E VERSLAG) 93/189 F II VAN DOORNE S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V. ( VAN DOORNE ) 93/074

Nadere informatie

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, 15-10-2002 Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Commissievergadering d.d. 24.10.2002 Agendapunt: 12 Onderwerp: Verzoek van de Stichting De Wijngaard om gemeentegarantie te verlenen voor

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 14/439. Raad. Onderwerp: Voorgenomen verkoop Attero Holding N.V.

Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 14/439. Raad. Onderwerp: Voorgenomen verkoop Attero Holding N.V. svoorstel, Verzoek aan de raad op grond van artikelen 160, lid 1 sub e en 169, lid 4 van de Gemeentewet (het kenbaar maken van wensen en bedenkingen over ontwerpbesluit college) Onderwerp: Voorgenomen

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 1563/7 Betreft

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V.

Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V. Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V. De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap [***], statutair gevestigd te [***], ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbij lage nummer 25 5 Inboeknummer 99T002295 Beslisdatum Btkw 2 november 1999 Dossiernummer 944.303 Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verkrijging van monumenten 1. Besluit van 11 oktober 2007, nr. CPP2007/1680M, Stcrt. nr. 202

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verkrijging van monumenten 1. Besluit van 11 oktober 2007, nr. CPP2007/1680M, Stcrt. nr. 202 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verkrijging van monumenten 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verkrijging van monumenten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Het besluiten tot het verkopen van het aandeel in N.V. Vliegveld Seppe.

Het besluiten tot het verkopen van het aandeel in N.V. Vliegveld Seppe. P wijziging Concept RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 4 en 20 december 2007 CagendanummerC: Onderwerp: verkoop Vliegveld Seppe Portefeuillehouder: M.P. Groffen datum: 3 december 2007 CSamengevat voorstelc

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

Aandeelhouders STAK LOM

Aandeelhouders STAK LOM Memo Van : Joris de Leur Aan : Roelof van der Wielen (Uno Bedrijfsadviseurs) Datum : 16 februari 2017 Betreft : Realisatie LEM/LOM structuur Referentie : 225340/JL 1. Structuur 1.1. Uitgaande van een scheiding

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 12 Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 1201 a 1 Een NV/BV heeft een deelneming in een andere NV/BV, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 1 er moet sprake zijn van

Nadere informatie

w a< r-q & ^< i*, NOTA VOOR DE RAAD ,2 +3n atum: 22 september 2006 Nummer raadsnota: U * ' n -. i, r* nderwerp: Herkapitalisatie Intergas.

w a< r-q & ^< i*, NOTA VOOR DE RAAD ,2 +3n atum: 22 september 2006 Nummer raadsnota: U * ' n -. i, r* nderwerp: Herkapitalisatie Intergas. ,2 +3n f l M -^*"\ c» i 5 3 15 D C «3 "5. ïï ; ^^ MttAfo^ a< r-q & ^< 0» NOTA VOOR DE RAAD j 1 i*,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20010 Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer Jorritsma / mevrouw Bootsma Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen.

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Den Haag, 30 juni 2014 Het besluit nr. BLKB/2014/194M van 3 juni 2014 vervangt het besluit van 14 december 2011, nr. BLKB2011/1803M en bevat beleid over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Financien Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2000001464 Naam: S. van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing

Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing 1 Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector Brieven & beleidsbesluiten Besluit van 19 februari

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Vergaderdatum 24 november 2006 Made, 29 oktober Agendapunt 13.1 Aan de commissie Algemeen bestuur en middelen Ambtelijke coördinatie H.

Vergaderdatum 24 november 2006 Made, 29 oktober Agendapunt 13.1 Aan de commissie Algemeen bestuur en middelen Ambtelijke coördinatie H. Vergaderdatum 24 november 2006 Made, 29 oktober 2006 Agendapunt 13.1 Aan de commissie Algemeen bestuur en middelen Ambtelijke coördinatie H. de Vries Onderwerp Biesbosch Marina Drimmelen Voorstel Kennisnemen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 Reg.nr: FLO/2012/3693 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw 1. Samenvatting De bezuinigingen op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 28 juni 2010 1 Regeling van De Nederlandsche Bank NV van [datum], tot vaststelling

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden Commissievergadering d.d. 17 april 2002 Agendapunt: 4.3 Onderwerp: Zwemproblematiek ouderen Terheijden/Wagenberg Toelichting: Al vele jaren nemen ouderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. WHC Stigter Telefoon 0235113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl CS/SB Reg.nr. 2013/109710 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie