Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 21 februari Agendapunt: 12. Onderwerp: Voorstel: Financiële gevolgen: Toelichting: Made, 8 februari 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2002. Agendapunt: 12. Onderwerp: Voorstel: Financiële gevolgen: Toelichting: Made, 8 februari 2002"

Transcriptie

1 Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2002 Made, 8 februari 2002 Agendapunt: 12 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas N.V. Voorstel: In te stemmen met het voorliggend heronderhandelingsresultaat en definitief over te gaan tot verkoop van 267 aandelen aan RWE Gas Financiële gevolgen: Toelichting: Het spreekt voor zich dat het besluit tot verkoop van de Intergas aandelen de structurele uitkering van i ,-- ( dividend en inconveniënten-uitkering) komt te vervallen. Hiervoor zullen alternatieve dekkingsmiddelen voor moeten worden gevonden. De totale boekwaarde van de Intergas aandelen is momenteel i ,-- Een overeenkomstig deel van de opbrengst zal op voorhand benodigd zijn voor extra afschrijving van deze boekwaarde. Verder zitten aan deze transactie nog andere aspecten van (veelal) financieel-technische belang zoals de wijziging van de begroting en het meerjaren-perspectief, de verwerking in de jaarrekening 2002, de huidige liquiditeitspositie, het beleggingsbeleid en de (on) mogelijkheden in het kader van de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO). Wij zullen uw raad hetzij via een afzonderlijk voorstel, hetzij via de Voorjaarsnota in juni a.s. in breder verband informeren over de bestemming van de extra gelden. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan de bovengenoemde aspecten. Overigens zal definitieve aanwending van de extra gelden pas in eind 2004 kunnen plaatsvinden omdat ook op dat tijdstip pas zeker is of volledige privatisering kan worden doorgezet en onze gemeente tot dat tijdstip het risico loopt dat de koper (RWE) het netwerk terug verkoopt aan de gemeenten (lees aandeelhouders). Het betreft hier de zgn putoptie.

2 Inleiding Bij Raadsbesluit d.d. 22 februari 2001 heeft uw Raad ingestemd met de verkoop van aandelen Intergas aan WFG AG, thans genaamd RWE Gas A.G.( Koper ). Ter inzage bij dit raadsvoorstel liggen het oude raadsvoorstel en besluit inzake de verkoop, de Motie Crone en de Ministeriële Beleidsregels privatisering regionale energiebedrijven ( Beleidsregels ). Voor de volledigheid is in Bijlage 1 bij dit raadsvoorstel tevens een overzicht opgenomen van alle gehanteerde begrippen en afkortingen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Intergas op 29 maart 2001, is door alle gemeenten-aandeelhouders bevestigd c.q. besloten om hun aandelen in Intergas aan te bieden aan Koper tegen de in de overeenkomst met Koper van gelijke datum vastgelegde condities en voorwaarden. Sedertdien heeft de Nederlandse overheid nadere eisen gesteld aan de inrichting en privatisering van netwerkbedrijven middels de Motie Crone (in april 2001) en vervolgens door de uitwerking van de Beleidsregels van 10 juli Deze regels hebben het verkrijgen van juridisch eigendom van het gasnetwerk door Koper onmogelijk gemaakt en hebben voorts onder meer enige consequenties op fiscaal gebied. Dit heeft op enkele punten geleid tot heronderhandeling met Koper over de condities en voorwaarden van de verkoop van de aandelen Intergas aan Koper. Bij de eerdere beoordeling door de verkopend aandeelhouders van het bod van Koper is uitgebreid stilgestaan bij de overwegingen met betrekking tot verkoop. Aan de orde zijn geweest de belangen van Intergas klanten (de burger), Intergas medewerkers, Intergas als onderneming en de positie van de gemeenten als aandeelhouders. De toenmalige argumenten pro verkoop gelden nog altijd onverkort, zoals hieronder kort zal worden uiteengezet. 1. Voor de klanten zijn twee elementen relevant. Dit zijn de prijs van het gas zelf en de zekerheid van fysieke aflevering ( distributie ) van gas tegen een betaalbare prijs. Vanwege het monopolistische karakter van de distributie is deze gereguleerd, waardoor de prijs hiervan wordt bewaakt door de Dienst uitvoering en toezicht Energie ( Dte ). Het tarief over 2001 was gelijk aan dat van 2000 en zal over de jaren 2002 en 2003 jaarlijks met 5,3% dalen. De verkoop van gas en daarmee de keuze van een leverancier wordt voor de burger in 2004 vrij, waarna deze zelf de keuze kan maken tussen concurrerende leveranciers. Tot die tijd worden de tarieven vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. Tevens is deze keuzevrijheid reeds nu een belangrijke drijfveer voor het verhogen van de dienstverlening en het uitbreiden van het pakket aan producten en diensten. Privatisering van Intergas zal deze twee voor de burgers belangrijke elementen dus niet belemmeren. 2. De positie van Intergas personeel zal door de verkoop aan Koper niet slechter maar beter worden. Koper heeft in het verkoopcontract het behoud van de werkgelegenheid gegarandeerd. Tevens wordt door Intergas een groei van de werkgelegenheid voorzien door de verbreding van het pakket van producten en diensten door synergie met Koper. In aanvulling hierop wordt de positie van Intergas als aantrekkelijke werkgever versterkt. Indien Intergas stand alone zou blijven moet verwacht worden dat de concurrentiedruk door de liberalisering zal toenemen. 3. Intergas zelf staat voor grote veranderingen. De belangrijkste komen voort uit de, door de liberaliserende markt noodzakelijk wordende - 2 -

3 investeringen (o.a. in het uitbreiden van het product- en servicepakket en informatie- en communicatietechnologie), de verbetering van de inkooppositie (als onderdeel van een groot concern met grote inkoopkracht) en het verder verhogen van de efficiëntie als nodig in verband met de tariefregulering door de Dte, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de expertise van Koper. Zonder de verkoop aan Koper zou Intergas dergelijke noodzakelijke veranderingen niet kunnen realiseren. 4. Voor de aandeelhouders is van belang dat de huidige winstgevendheid van Intergas als alleenstaande onderneming sterk onder druk staat doordat meer moet worden geïnvesteerd in nieuwe producten en diensten, door het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, door een hoger algemeen kostenniveau (inflatie en stijging van de loonkosten), door reducties van de distributietarieven door de Dte-regulering (in 2001 geen verhoging voor algemene kostentoenamen en verlagingen in 2002 en 2003 met 5,3%) en de verslechtering van de verkoopmarges als gevolg van het ontstaan van concurrentie. De heronderhandelingsresultaten zijn op 7 januari 2002 aan de Gezamenlijke Commissie en de Raad van Commissarissen gepresenteerd en zullen naar verwachting op 18 januari a.s. worden goedgekeurd. Daarnaast heeft de ondernemingsraad van Intergas reeds eerder een positief advies uitgebracht d.d. 25 januari Ook de sociale paragraaf, het tarievenbeleid voor de toekomst en de opschortende voorwaarden zoals bekend ten tijde van het eerdere raadsvoorstel zijn ongewijzigd gebleven. De Beleidsregels (zie Bijlage 2) Als gevolg van de Beleidsregels: 1. blijft de juridische eigendom van het netwerk (indirect) bij de huidige aandeelhouders; 2. wordt een verdergaande onafhankelijkheid van netbeheerders bewerkstelligd; 3. is de mogelijkheid van terugklap van de economisch eigendom van het netwerk naar de juridische eigenaar geïntroduceerd, en 4. is er een evaluatie in 2004 van al dan niet verder privatiseren

4 Aanpassing Verkoop aan de Beleidsregels Voorafgaand aan de verkoop aan Koper zal een herstructurering dienen plaats te vinden om te kunnen voldoen aan de Motie Crone en de Beleidsregels. Dit resulteert in een structuur waarbij de juridische eigendom van het gasnetwerk wordt afgesplitst naar een nieuwe entiteit ( TitleCo ) en daarmee (indirect) achterblijft bij de huidige aandeelhouders en de economisch eigendom van het gasnetwerk wordt afgesplitst naar een afzonderlijke entiteit ( Netwerkbeheerder ). De huidige aandeelhouders dienen tot (in ieder geval) 2004 een (indirect, nl. via TitleCo) 51% belang in de Netwerkbeheerder te behouden. Koper zal (indirect via het gasbedrijf) een 49% belang in de Netwerkbeheerder verkrijgen (en certificaten van aandelen voor de overige 51%), alsmede 90,02% van het gasbedrijf. Het gasbedrijf omvat activiteiten, inclusief de levering van gas, van Intergas behalve de netwerk-activiteiten. De nieuwe structuur is schematisch weergegeven op pagina 10 hierna. Koper kent een waarde toe van zo n 70% voor het netwerkbedrijf en de overige 30% voor de overige activiteiten van Intergas In Bijlage 2 is de herstructurering voor Intergas stapsgewijs beschreven. Het netto-overnamebedrag Het eerdere bod van Koper van 228 mln (NLG 502 mln) voor 100% van het aandelenkapitaal van Intergas is gehandhaafd. Gasunie zal als aandeelhouder aanblijven. Hierdoor kan 90,02% van het aandelenkapitaal verkocht worden. Koper koopt middels het bod tevens toekomstige inconveniënten af. De waarde van deze inconveniënten-vergoeding is gesteld op 14,75 mln (NLG 32,5 mln). Na de heronderhandelingen komt het netto uit te keren bedrag aan de gemeenten-aandeelhouders (90,02%) inclusief de inconveniënten dan uit op om en nabij 198 mln, waarvan inmiddels 4,67 mln aan dividend is uitgekeerd (was 204,14 mln of NLG 449,9 mln, inclusief 4,67 mln dividend over 2000). In miljoen Apr Netto koopprijs oud Net Asset Value Aanpassing (90.02% x 1,03 mln) Additionele belasting (kapitaal- en overdrachtbelasting) Kosten voortzetting Crossborder Lease ( CBL ) Rente van RWE over eerste 3 maanden 2002 (i is 3.35% per 19/12) Dividend over Netto koopprijs nieuw Toelichting aanpassingen: Algemeen: De aanpassingen 1, 2 en 3 waren reeds voorzien in het verkoopcontract met Koper van 29 maart Aanpassing 5 is netto gezien niet van belang, aangezien dit bedrag reeds door de aandeelhouders is ontvangen (het dividend over 2000 is alsnog in september 2001 uitgekeerd)

5 1. Het bod van Koper is gebaseerd op een Net Asset Value (waarde eigen vermogen) Intergas van 55,7 mln (NLG 122,8 mln) per 31/12/2000 aan te passen aan deze waarde zoals blijkend uit de Transfer Accounts per genoemde datum, met een eigen vermogen van 56,8 mln (NLG 125,1 mln). Dit leidt tot een verhoging van 90,02% van 1.03 mln (NLG 2,28 mln), zijnde 0,93 mln. 2. De additionele belastingen (zie Bijlage 2) zijn volgens de oorspronkelijke koopovereenkomst ( SPA ) voor rekening van Verkopers waardoor het overname-bedrag met zo n 7,26 mln verminderd wordt. Er is echter bij het Ministerie een beroep gedaan op een hardheidsclausule (omdat de Beleidsregels niet tot additionele heffingen zouden moeten leiden) voor vrijstelling van overdrachtsbelasting, waardoor deze aan gemeenten zou kunnen terugvallen ( 6,81 mln). Voor het geval de hardheidsclausule niet tot het gewenste resultaat leidt is een beroep gedaan op de toepassing eventueel toekomstige aanpassingen in de wetgeving die gericht zijn om deze belastingheffing te voorkomen. In dit proces worden de gemeenten bijgestaan door de belastingadviseurs van PricewaterhouseCoopers. 3. De CBL die Intergas is aangegaan wordt voortgezet. Echter, in verband met de Beleidsregels en de verkoop aan Koper dient de CBL-transactie te worden geherstuctureerd. Daarmee zijn kosten gemoeid van adviseurs van Intergas in de Verenigde Staten en van adviseurs die de investeerders in de arm nemen. Schatting van die kosten liggen op 1,1 mln. Volgens de SPA draagt Koper de kosten die gemoeid zijn met de wisseling van publiek naar privaat eigendom van Intergas (impliciet AAA - credit rating), te weten het in verband hiermee mogelijk moeten stellen van additionele zekerheden. 4. Voorts betaalt Koper interest over de overnamesom vanaf 1/1/2002 tegen de dan geldende 3 maands Euribor-rente (op dit moment zo n 3,35%). Voor de eerste 3 maanden 2002 komt dit op 1,72 mln. 5. Het netto-overnamebedrag wordt voorts verminderd, volgens het mechanisme onder punt 1 omschreven, met het reeds (in september 2001) uitgekeerde dividend over 2000 van 4,67 mln (NLG 10,3 mln) voor 90,02% van de aandelen. Het aandeel van onze gemeente in de netto opbrengst is om en nabij i14,40 mln. In Bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de opbrengst per gemeente. Conform de eerdere besluitvorming van de gemeenten zien de door de gemeenten aangestelde Vendor Agents toe op een juiste uitvoering van de verkoop aan Koper, inclusief de tijdige en correcte afwikkeling van de in escrow gehouden bedragen. De Vendor Agents zijn voor de gemeenten en de overige betrokken partijen ook het eerste aanspreekpunt voor zaken waarmee de belangen van de gemeenten gemoeid zijn. De aangestelde Vendor Agents zijn de heren Z.P. Broere (wethouder Oosterhout), J.P.M.M. Hendrikx (burgemeester Baarle-Nassau) en J. Roos (directeur Intergas). Het verschil van het Heronderhandelings-resultaat met het eerdere Resultaat De additionele (politieke) risico s worden (gedeeltelijk) door gemeenten gedragen: - 5 -

6 1. Een put-optie voor het terugleveren van het (economisch eigendom van het) netwerk indien in 2004 geen volledige privatisering van de Netwerkbeheerder zou worden toegestaan en Koper dus niet de resterende 51% van de Netwerkbeheerder kan verkrijgen. Middels deze optie heeft Koper het recht tegen een vooraf vastgestelde verkrijgingsprijs het netwerk terug te verkopen aan Verkopers. De kans dat volledige privatisering niet doorgaat is moeilijk in te schatten: de consequenties van de Motie Crone zijn niet volledig te voorzien; het Enron-debacle in Amerika heeft risico s in deze sector bloot gelegd. Het terugklap-mechanisme (zie hierna) voorkomt dat mogelijke problemen na privatisering niet te repareren zijn. 2. Een garantie in het geval van een terugklap van de economisch eigendom van het netwerk. Het betreft hier een garantie van Verkopers aan Koper voor het verschil tussen in dat geval te realiseren veiling-opbrengsten van het netwerk en de vooraf afgesproken waarde die Koper op een toekomstig moment aan het netwerk toekent, welke garantie zowel is gelimiteerd in tijd (15 jaar) als in bedrag ( 22,7 mln) vermeerderd met geaccumuleerde rente daarover. 3. Additionele belasting. De oorspronkelijke transactie was belastingneutraal. Het bod van Koper was daar dan ook op gebaseerd. De vereiste herstructurering onder de Beleidsregels (zie Bijlage 2) leidt (in beginsel) tot een belastingclaim van om en nabij 7,3 mln. Dit bedrag bestaat uit overdrachtsbelasting van 6% over de waarde van het netwerk ( mln (NLG 250 mln) en is besproken met fiscus, Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Financiën) en komt zuiver voort uit het splitsen van de juridisch eigendom van het netwerk naar een nieuw bedrijf. Rente-opbrengst. Koper betaalt de gemeenten een rentevergoeding over de periode 1 januari 2002 leveringsdatum (naar verwachting eind april 2002). Zie punt 4 hierboven. Het escrow-mechanisme (soort garantiedepot) Het escrowbedrag bestaat nu uit vier componenten, waarvan 1 nieuw is terwijl 2 t/m 4 reeds in de SPA waren voorzien: ,2 mln (NLG 252 mln) als waarde put-optie 1 (zie Bijlage 2) indien volledige privatisering van de Netwerkbeheerder in 2004 onverhoopt geen doorgang vindt en een overleg-periode van maximaal 9 maanden niet tot enige andere oplossing leidt. In de berekeningen is uitgegaan van vrijval van het put-optiebedrag medio 2004 minus het terugklap-bedrag ad 22,7 mln (NLG 50 mln) 2 vermeerderd met rente-op-rente. Dit laatste 1 Genoemd bedrag is voor 90.02% van de waarde van het netwerk; voor dit percentage ontvangen gemeenten-aandeelhouders immers een overnamesom. De put-optie wordt echter verleend door gemeenten-aandeelhouders aan Intergas Holding (zie het organigram in Bijlage 1). Gasunie heeft in NetCo en in Intergas Holding na verkoop een 9,98% - belang. Omdat bij uitoefening van de put-optie 100% van de gewone aandelen die Intergas Holding heeft in de Netwerkbeheerder door TitleCo worden teruggekocht dient Gasunie zich garant te stellen voor de overige 9,98%. Hierover moet nog met Gasunie gesproken worden. 2 Dit bedrag heeft betrekking op 100% van de aandelen Netwerkbeheerder en is derhalve inclusief de 9,98% positie van Gasunie. Met Gasunie moet nog besproken worden hoe men dit gedeelte van - 6 -

7 bedrag dient gecorrigeerd te worden voor de 90,02% - positie van gemeenten-aandeelhouders ( 20,4 mln). Het bedrag gemoeid met de overige 9,98% moet door Gasunie als zekerheid gesteld worden. Het terugklap-bedrag ad 22,7 mln is onderdeel van de 114,2 mln en dient, aangroeiend met geaccumuleerde rente, als zekerheid voor Koper ingeval het netwerk op verordening van de Minister (indirect) terugklapt naar de gemeenten. Het terugklap-bedrag is overeengekomen voor 15 jaar vanaf Completion, waarbij na 10 jaar steeds 5% per jaar van het escrow-bedrag vrijvalt om uiteindelijk na 15 jaar vanaf Completion volledig vrij te vallen. Indien de terugklap echter het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Koper zal deze geen aanspraak kunnen maken op het in escrow geplaatste bedrag ,6 mln (NLG 67,5 mln) zijnde 15% van het overnamebedrag voor aansprakelijkheid van Verkopers: vrijval 2 jaar na de overdracht (dwz 1 april 2004); 2. 5,1 mln (NLG 11,2 mln) zijnde 2,5% van het overnamebedrag voor aansprakelijkheid van Verkopers: vrijval 4 jaar na de overdracht (dwz 1 april 2006); 3. 10,2 mln (NLG 22,5 mln) voor beperking herwaarderingsmogelijkheden door fiscus als aanpassing op de 100% koopprijs. Indien dit bedrag Koper zou toevallen echter vindt tevens aanpassing plaats van de waardebepaling van het netwerk (zie Bijlage 2) waardoor een bedrag van 7,4 mln (NLG 16,25 mln) eerder uit escrow vrijvalt aan de gemeenten en wel gelijktijdig met de vrijval van de 10,2 mln aan Koper. De uitbetaling van het overnamebedrag, de vrijval van escrow-bedragen en de rente op de escrow-rekening zijn voor de eerste 4 jaar weergegeven in onderstaand schema. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat escrowbedragen worden weggezet na keuze uit concurrerende offertes van banken. Onderstaand is illustratief met 4% gerekend. het bedrag tot zekerheid wil stellen. Dit is analoog aan de situatie ten aanzien van de put-optie

8 Betaling Overnamebedrag en Vrijval Escrow -bedragen Bedragen in miljoen Completion 30 maart 02; storting 2 april 2002 Bekend worden fiscaliteit herwaardering ~ 1 sept Vrijval privatiserings bedrag 31 dec 2002 Vrijval privatiserings bedrag 31 dec 2003 Na 2 jaar vanaf completion ~ 1 apr Vrijval privatiserings bedrag juli 2004 Na 4 jaar vanaf completion ~ 1 apr Escrow -bedrag door gemeenten: 160,1 Vrijval escrow -bedragen: Inzake fiscale balans 10,2 Vrijval gedeelte put -optie 5,6 Vrijval gedeelte put -optie 8,9 15,0% van 90,02% -koopprijs 30,6 Vrijval put -optie ,5% van 90,02% -koopprijs 5,1 Rente Escrow -rekening 0,2 2,8 3,5 2,5 1,6 0,8 Maximum netto bedrag aan huidige aandeelhouders: 33,6 10,4 8,4 12,4 33,1 81,0 5,9 Noot: Voor vereenvoudiging van deze tabel zijn bovenstaande getallen afgerond tot 1 decimaal. Hierdoor treedt echter een klein afrondingsverschil op bij optelling van de individuele bedragen. De netto totale overnamesom van 193,7 mln wordt dus bij betaling door Koper voor het bedrag van 33.6, mln uitbetaald aan Verkopers en voor het bedrag van mln in escrow gestopt. In 2002 ontvangen Verkopers dus in totaal 52,3 mln. Dit bedrag is de som van 33,6 mln plus 10,4 mln 1 plus 8,3 mln. De vrijval van escrow-bedragen en de rente op de escrow-rekening na de eerste 4 jaar zijn weergegeven in onderstaand schema. Let wel, deze bedragen zijn exclusief de 9,98% - positie van Gasunie. Derhalve komen onderstaande bedragen voor 100% de gemeenten-aandeelhouders toe. 1 Uitgaande van een fiscale waardering volgens methode Seuren

9 Het escrow-bedrag op 31 december 2011 is het initiële terugklap-bedrag van 20,4 mln door gemeenten-aandeelhouders in escrow aangehouden (exclusief een garantiestelling door Gasunie voor 9,98% van de 22,7 mln (het vereiste garantiebedrag)), aangegroeid met rente-op-rente gedurende 10 jaar tot het bedrag van 29,9 mln. Vervolgstappen Aan alle opschortende voorwaarden moet zijn voldaan vóór vrijdag 26 april Op die datum is thans de overdracht aan Koper voorzien. Naast goedkeuring van de Raad en goedkeuring door een meerderheid van tenminste 51% der stemmen in de AvA van Intergas van 1 maart 2002 zijn er de volgende gemeentelijke besluiten mbt verkoop van de aandelen in het kapitaal van Intergas nodig: 1. besluit tot instemming met het heronderhandelingsresultaat inzake de verkoop van de door de gemeente gehouden aandelen in Intergas N.V. en levering van die aandelen aan Koper tegen de voorwaarden en onder de condities als verwoord in de SPA (execution copy clean version 2.0 d.d. 29 maart 2001), zoals gewijzigd en aangevuld in de Master Agreement en de Amended and Restated SPA (zie bijlagen), alsmede alle daarbij behorende documenten zoals in deze overeenkomsten vermeld, en dienovereenkomstig te stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders van Intergas; 2. besluit tot instemming met de herstructurering van Intergas N.V. zoals nader omschreven in Bijlage 2 en dienovereenkomstig te stemmen in de aandeelhouders-vergadering van Intergas N.V. ; 3. besluit tot het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de entiteit ( TitleCo ) waarin de juridische eigendom van het netwerk wordt ingebracht; - 9 -

10 4. besluit om, indien de besluiten onder (1), (2) en (3) niet mochten worden aangenomen, niettemin over te gaan tot verkoop en levering van de thans door de gemeente gehouden aandelen in Intergas N.V. aan Koper tegen de voorwaarden en onder de condities als vermeld in de onder (1) genoemde overeenkomsten met alle daarbij behorende documentatie, alsmede zich te conformeren aan de onder (2) bedoelde herstructurering en toe te treden tot de onder (3) bedoelde aandeelhoudersovereenkomst, een en ander indien daartoe in de algemene vergadering van Intergas N.V. bij meerderheid van stemmen (gebaseerd op het aantal aandelen) mocht worden besloten; 5. besluit om het College van Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het (doen) nemen van alle beslissingen en (doen) verrichten van alle (rechts)handelingen, die het College nuttig of noodzakelijk acht voor de implementatie en/of effectuering van de voorgaande punten (1) tot en met (4), waaronder het (doen) benoemen van directeuren en commissarissen van TitleCo. Beoordeling voorstel Geconstateerd moet worden dat de overnamesom nagenoeg intact is gebleven. Het belangrijkste verschil betreft de momenten waarop de middelen via vrijval uit de escrow ter vrije beschikking van de gemeenten komen. Hiermee worden zowel de belangen van de gemeenten als die van de Koper gediend. Voor de gemeenten (en daarmee de gemeenschap) is een belangrijke waarborg ingebouwd voor de kwalitatieve instandhouding van het netwerk (de terugklap regeling). De Koper heeft zich beveiligd tegen het politieke risico dat de privatisering medio 2004 onverhoopt niet mocht doorgaan (de put-optie). Hierdoor komt het gehele pakket ons evenwichtig voor. De ontwikkeling in de energie-branch die enerzijds met concurrentie te maken krijgt en anderzijds schaalvergroting laat zien zal ontegenzeggelijk voor kleinere spelers, zoals Intergas, tot verlies van aandeelhouderswaarde leiden. Bovendien zal de ruimte die Intergas heeft om veiligheid en continuïteit te waarborgen door voornoemde ontwikkelingen onder druk komen te staan. Dit voorstel is besproken in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van van 21 januari De commissie kon zich vinden in voorliggend heronderhandelingsresultaat. Aanvullende informatie Inmiddels is er op 21 januari jl. en 4 februari jl. op een aantal punten aanvullende informatie bekend geworden. Deze aanvullingen op dit raadsvoorstel zijn voor uw raad bij de stukken ter inzage gelegd. In hoofdlijnen komt het er op neer dat het heronderhandelingsresultaat na diverse correcties uitkomt op i 194,18 mln.in plaats van i 193,73 mln. Daarnaast wordt het Escrow-bedrag door gemeenten verhoogd van i mln. (zie blz 8 van dit raadsvoorstel) naar i 167,4 mln. In totaal ontvangt onze gemeente uitkering van i 16,5 mln. (incl. rente) nl. i 13,4 mln over de periode 2002 t/m 2004 en i 3,1 mln. over de periode 2005 t/m

11 Bij de ter inzage gelegde stukken treft uw raad tevens een overzicht aan waarop is aangegeven welke gelden onze gemeente jaarlijks tegemoet kan zien. Burgemeester en wethouders van Drimmelen, mr. C.M.G.H. Wortel secretaris J. Elzinga burgemeester Bijlagen: Ter inzage: Ambtelijke coördinatie: afdeling behandeld door portefeuillehouder Overzicht gehanteerde begrippen en afkortingen Beleidsregels Overzicht netto verkoopopbrengst per gemeente Verkoopdocumentatie en aanvullende informatie op dit raadsvoorstel d.d. 21 januari :Financieel Beleid :F. Adriaenssen :J. Van Oosterbosch

12 BIJLAGE 1 Overzicht van gehanteerde begrippen en afkortingen Gehanteerd begrip Betekenis Beleidsregels Beleidsregels privatisering regionale energiebedrijven van 10 juli 2001, naar aanleiding van de motie Crone (april 2001), voor verdere toelichting zie Bijlage 2 Completion Dag waarop de aandelen Intergas aan Koper worden geleverd Entiteit Rechtspersoon (hier N.V. of B.V.) Escrow Soort garantiedepot, beheerd door een Notaris of bank. GridCo Netwerkbeheerder Juridische splitsing I Juridische splitsing van het economisch eigendom van het Net door Intergas aan de Netwerkbeheerder Juridische splitsing II Juridische splitsing van het bloot juridisch eigendom van het Net door Intergas aan TitleCo Koper RWE Gas A.G. Master Agreement Hoofdovereenkomst ter zake van de verkoop, waarvan alle overige overeenkomsten bijlagen zijn Net Asset Value Waarde eigen vermogen Netwerkbeheerder De onderneming die zich bezig houdt met de uitvoering van de gereguleerde netwerkactiviteiten Netwerk Het gasleidingennetwerk van Intergas Put-optie Recht op verkoop op vooraf bepaald moment of gedurende vooraf overeengekomen periode tegen vooraf overeengekomen condities Hier heeft het betrekking op het recht op terugverkoop en -levering van het 49% belang in de Netwerkbeheerder indien in 2004 niet kan worden overgegaan tot privatisering van de resterende 51% Terugklap Situatie waarin de overheid de aanwijzing van Netwerkbeheerder intrekt, waardoor de Netwerkbeheerder het economisch eigendom van het Net moet terugverkopen en leveren aan TitleCo, die op haar beurt een nieuwe Netwerkbeheerder mag aanstellen (na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken) TitleCo Nieuwe entiteit van de gemeenten en Gasunie, ontstaan uit juridische splitsing II en dienende voor het houden van het bloot juridisch eigendom van het Netwerk en

13 Transfer Accounts Afkorting CBL Dte SPA totdat volledige privatisering mogelijk isvan het 51% belang in de Netwerkbeheerder Ten behoeve van de verkoop gehanteerde overdrachtsbalans per balansdatum 31 december 2000 Betekenis Cross Border Lease Dienst uitvoering en toezicht Energie Share Sale and Purchase Agreement, verkoopovereenkomst tussen de gemeenten en Koper d.d. 29 maart

14 BIJLAGE 2 Beleidsregels Toelichting Impact Beleidsregels inzake Herstructurering en Belastingclaim Ter inzage liggen de Motie Crone en de Beleidsregels. Als gevolg van deze Beleidsregels: 1. Blijft juridisch eigendom netwerk bij gemeenten 2. Vergaande onafhankelijkheid van netbeheerder 3. Mogelijkheid terugklap economisch eigendom netwerk 4. Evaluatie in 2004 van al dan niet verder privatiseren Herstructurering In verband met deze verkoop dient er een herstructurering plaats te vinden van de Intergas Groep om te voldoen aan de Beleidsregels privatisering regionale energiedistributiebedrijven van 10 juli 2001, Staatscourant 11 juli 2001, nr. 131, blz. 8 ( de Beleidsregels ). De Beleidsregels staan namelijk niet toe dat de juridische eigendom van het gasnetwerk ( het Net ) aan de private sector wordt overgedragen. Bovendien dient in ieder geval tot 1 januari 2004, ten minste 51% van de aandelen van de vennootschap die over de economische eigendom van het Net zal gaan beschikken (de netbeheerder), bij een publiekrechtelijk lichaam c.q. publiekrechtelijke lichamen te blijven. De herstructurering dient derhalve te bewerkstelligen dat de juridische eigendom van het Net (al dan niet middellijk) bij de huidige aandeelhouders van Intergas N.V. achterblijft en dat de economische eigendom van het Net wordt afgesplitst naar de netbeheerder (in het onderhavige geval Netwerkbeheer B.V. ) waarin de huidige aandeelhouders van Intergas N.V. tot tenminste 2004 een 51% belang dienen te behouden. Voorgenomen reorganisatie Om te voldoen aan de Beleidsregels is de volgende reorganisatie aan het Ministerie van Economische Zaken voorgelegd waar informeel goedkeuring op is verkregen. 1. Intergas N.V. draagt de economische eigendom van het Netwerk over aan Netwerkbeheer B.V., waarvan de aandelen zullen worden gehouden door Intergas N.V., middels een afsplitsing als bedoeld in art. 2:334a, lid 3 jo. art 2:334ii- BW (juridische splitsing I); 2. De aandelen Netwerkbeheer B.V. worden omgezet in 49% gewone aandelen en 51% cumulatief preferente aandelen; 3. Intergas N.V. draagt de juridische eigendom van het Netwerk aan een door de gemeenten en de Gasunie gehouden nieuwe vennootschap ( TitleCo ) over middels een afsplitsing als bedoeld in art. 2:334a, lid 3, BW (juridische splitsing II); 4. Intergas N.V. draagt de 51% preferente aandelen in Netwerkbeheer B.V. over aan TitleCo, welke laatste deze direct aan Intergas terugverkoopt onder de opschortende voorwaarde dat in 2004 volledige privatisering van Netwerkbeheer B.V. mogelijk zal zijn. Deze preferente aandelen worden direct gecertificeerd aan Intergas, zodat deze volledig zal zijn gerechtigd tot de winst van Netwerkbeheer B.V. Tenslotte sluiten TitleCo en Intergas een aandeelhoudersovereenkomst mbt de benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen in Netwerkbeheer B.V. en de vaststelling van haar jaarrekening en dividend-besluiten; 5. De gemeenten vervreemden hun aandelen Intergas N.V. aan Koper. Tevens is het wenselijk dat de gemeenten-aandeelhouders en Gasunie in hun hoedanigheid van aandeelhouders van TitleCo een separate aandeelhoudersovereenkomst aangaan waarin diverse zaken van gezamenlijk belang worden geregeld (o.a. zeggenschap, benoeming en ontslag bestuur en raad van commissarissen, gedragsregels bij terugklap-scenario). Na uitvoering van bovenstaande stappen resulteert de volgende structuur:

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

rechtspraak ondernemingsrecht

rechtspraak ondernemingsrecht 2009, 63 RECHTBANK ARNHEM (VOORZIENINGENRECHTER) 10 juli 2009, nr. 185101 / KG ZA 09-319 (Mr. R.J.B. Boonekamp) BW art. 2:87b,, 121, 195b; EG Verdrag art. 56 LJN BJ2214 Uitleg van statuten. Kwaliteitseis.

Nadere informatie

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014 juni 2014 NBA-handreiking 1126 NBA-handreiking 11xx Van toepassing op: Onderwerp De accountant die betrokken is bij juridische fusie en splitsing Datum: juni 2014 Status: Relevante regelgeving NBA-handreiking,

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Versie: 13 mei 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake beeindiging van de verkoopovereenkomst aandelen

Raadsvoorstel inzake beeindiging van de verkoopovereenkomst aandelen gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer os.os6.oox Inboeltnummer os Toooyss Beslisdatum BiixW sa april soos Dossiernummer ex.asa Raadsvoorstel inzake beeindiging van de verkoopovereenkomst aandelen

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE. Datum 16 februari 2015 Betreft Voorwaardelijke verkoop REAAL

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE. Datum 16 februari 2015 Betreft Voorwaardelijke verkoop REAAL > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 bijlagen (PS 22/15)

Jaarstukken 2014 bijlagen (PS 22/15) Jaarstukken 2014 bijlagen (PS 22/15) Bijlagen Jaarstukken 2014 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2014 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1 Immateriële

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek Bijlage bij SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Overzicht veelgestelde vragen (FAQ s) Versie: 20 juni 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie