Vragenlijst ten behoeve van inventarisatie ICT-risico s bij verzekeraars en pensioenfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst ten behoeve van inventarisatie ICT-risico s bij verzekeraars en pensioenfondsen"

Transcriptie

1 Vragenlijst ten behoeve van inventarisatie ICT-risico s bij verzekeraars en pensioenfondsen Peildatum 1 september 2004

2 AFHANDELING VRAGENLIJST De instructies voor het retourneren van deze vragenlijst zijn als volgt: Deze vragenlijst dient na invulling te worden ondertekend door het bestuur van de instelling; U dient de vragenlijst in zijn geheel, inclusief voorblad en toelichting, te retourneren; U voegt als bijlagen bij de vragenlijst: o Overzicht van de ict-organisatie (zie vraag 2.1); o Overzicht van de technische infrastructuur van de automatisering (zie vraag 3.1); Voor retournering van de vragenlijst en de bijlagen kunt u gebruik maken van de bijgevoegde retourenvelop. Voor het geval u daar niet meer over beschikt; het retouradres is: AUTOMATISERINGSONDERZOEK 2004 Pensioen- & Verzekeringskamer Antwoordnummer VB Apeldoorn De uiterste inzenddatum is 30 september Bij onduidelijkheden in de vraagstelling kunt u contact opnemen met de relatiebeheerder van de Pensioen - & Verzekeringskamer of met de heer Evert Koning ( ) Blad 2 van 14

3 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Inleiding Vanaf begin 2003 gebruikt de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) de Methode Analyse Risico s (MARS). Hierbij inventariseert de PVK voor negen risicogebieden de inherente risico s van de instelling en de door de instelling gehanteerde beheersingsmaatregelen (controls). De resultaten geven een indicatie van het resterende risico. De toezichtsactiviteiten zijn hiervan afhankelijk, waardoor efficiency en effectiviteit van het toezicht toenemen. Eén van de risicogebieden is de automatisering. Aan dit onderdeel is tot dusver beperkt aandacht gegeven. Daarom heeft de PVK besloten door middel van deze vragenlijst informatie te verzamelen. De vragen vindt u vanaf pagina 5 in dit vragenformulier. Hieronder treft u een toelichting bij de vragen aan. Toelichting is alleen gegeven in die gevallen waar dat relevant wordt geacht. Toelichting op de vragen Bovenaan pagina 5 vragen wij naam, functie en intern telefoonnummer van degene die de vragenlijst invult. De PVK zal, mochten de antwoorden daartoe aanleiding geven, contact opnemen om te overleggen over de aangeleverde gegevens. 1. Invloed van ICT Dit onderdeel betreft de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van een instelling voor automatisering. 2. Omvang van de ICT activiteiten Dit onderdeel betreft de relevantie van automatisering voor de instelling. Vraag 2.1 Er wordt een organisatieschema gevraagd waaruit de positionering van de automatisering binnen de instelling blijkt. Het schema dient alle relevante automatiseringsfuncties te tonen. Vraag 2.2 Onder eigen ICT-personeel wordt verstaan het personeel dat binnen de instelling met ICT-taken is belast; dus zowel systeemontwikkeling als het beheer en de uitvoering van ICT-diensten. Personeel bij eventueel ingeschakelde interne of externe dienstverleners valt hierbuiten. Vraag 2.3 In het budget dienen alle kosten (personeel en overig) te worden meegenomen. 3. Hardware en software In dit onderdeel worden de belangrijkste automatiseringsonderdelen geïnventariseerd. Vraag 3.1 Geef voor alle automatiseringscomponenten aan welk merk, type en, indien van toepassing, welk operating system wordt gebruikt. Indien u beschikt over meerdere rekencentra geeft u de componenten per locatie aan. Als de automatisering is uitbesteed worden alleen de componenten vermeld die (grotendeels) voor de instelling worden gebruikt. Geef hierbij ook de locatie aan. Vermeld tevens de externe koppelingen 1. Voor een goed inzicht vragen wij u de externe koppelingen en de belangrijkste componenten ook schematisch weer te geven (netwerktopografie). Ter verduidelijking onderstaand een aantal voorbeelden van componenten. - Mainframes: IBM z/os (of OS/390), Siemens, ICL, Unisys, Hitachi, overigen; 1 Zie Verklarende woordenlijst op pagina 14 Blad 3 van 14

4 - Midrange: DEC Vax -VMS/Alpha, AS/400, HP-Unix, Sun-Unix (Solaris), Unix-AIX (RS/6000), Tandem, Freeware Unix, Linux, overigen; - Client-server omgeving: Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95/98, Windows 3.11, OS/2, Novell Netware, Apple Mac, MS-DOS, overigen; - Netwerkcomponenten: Cisco routers/switches/hubs, 3Com idem, Cisco Pix firewall, Checkpoint firewalls, freeware firewalls, overigen; - Database managementsystemen (DBMS): DB2, Oracle, IMS, DB/400, Sybase, Informix, Ingres, Access, overigen; - Ontwikkelingsomgevingen: Java, C of C++, Pascal, Delphi, Visual Basic, RPG, Cobol, Easytrieve, Fortran., Algol, APL, PL/2, overigen. Vraag 3.2 Uitgaande van de primaire activiteiten wordt een overzicht gevraagd van de belangrijkste applicatiesoftware die de instelling zelf of via de dienstverlener gebruikt. Indien meerdere versies van een bepaalde applicatie actief zijn, dient u dat met versienummers duidelijk te maken. Geef aan op welke automatiseringsplatforms de applicaties zijn geïnstalleerd en of de software als pakket is gekocht dan wel door of in opdracht van de instelling is ontwikkeld. 4. Risicoanalyse en controls inzake ICT In dit onderdeel komt het toepassen van risicoanalyse aan bod en wordt geïnventariseerd welke beheersingsmaatregelen de instelling rondom automatisering heeft genomen. Vraag 4.2 ICT-strategie en beleid Bij de vraag 1 dient u in de kolom datum de verschijningsdatum van het betreffende document op te geven. In kolom plan geeft u met ja of nee aan of het document in detailplannen is uitgewerkt. Als u onderdeel 1d aankruist (overige beleidsstukken), dient in de toelichting te worden vermeld om welk(e) document(en) het gaat. Vraag 4.3 Systeemmigratie en overige projecten Voor elk onderdeel van vraag 2 (i.e. 2a, 2b, 2c en 2d) dat niet is aangekruisd, is een toelichting nodig. Bij onderdeel 3 is de overgang naar een dienstverlener ook te beschouwen als een migratietraject. Vraag 4.5 Exclusiviteit De bij onderdeel 1a bedoelde classificatie van data en systemen houdt in dat door de gebruikers/eigenaar is vastgesteld welke mate van kwetsbaarheid de data c.q. systemen hebben. Hiervan uitgaand behoort de vereiste mate van beveiliging te worden bepaald. Bij onderdeel 1f gaat het om instellingen van het operating system. Deze instellingen hebben vaak effect op de werking van de ict en daarmee op de kwaliteit van de gegevensbewerking. Implementatie van toereikende procedures is nodig om het instellen en muteren van deze parameters te beheersen. Vraag 4.8 Continuïteit Bij onderdeel 3 en 4 gaat het om de uitwijkvoorziening van automatiseringscomponenten die door de instelling worden beheerst. Indien u onderdeel 7e aankruist dient u toe te lichten om wat voor soort voorziening(en) het gaat. 5. Uitbesteding van activiteiten Vraag 5.1 Geef een volledig overzicht van interne en externe dienstverleners 2 zowel voor uitbestede primaire als automatiseringsactiviteiten. Indien een bepaalde activiteit voor een deel is uitbesteed of aan twee of meer dienstverleners is uitbesteed, dient dat duidelijk in het overzicht te worden vermeld. Geef in die gevallen aan hoe de activiteiten zijn verdeeld. Vraag 5.2 Als geen sprake is van uitbesteding van automatisering kan deze vraag worden overgeslagen. 2 Zie Verklarende woordenlijst op pagina 14 Blad 4 van 14

5 Formulier ingevuld door : Afdeling : Telefoon : 1. Invloed van ICT 1.1 Hoe typeert u het belang van ICT voor uw instelling (ongeacht of de automatiseringsprocessen al dan niet zijn uitbesteed): Antwoord Uitleg Toelichting Hoog Laag ICT is voor de primaire processen van vitaal belang. ICT is een waardevol hulpmiddel maar is voor de primaire processen niet van vitaal belang. 1.2 Is uw organisatie voor wat betreft het toepassen van automatisering te beschouwen als: Antwoord Uitleg Toelichting Innovator Follower Toepassen van de nieuwste technologie en/of methodieken waarvan het succes nog niet breed is aangetoond. Uitsluitend toepassen technologie en methodieken die hun nut hebben bewezen. 2. Omvang van de ICT activiteiten 2.1. IT-organisatie Geef op een bijlage een overzicht van de ICT-organisatie binnen de instelling Aantal personeelsleden in full time equivalenten (fte) in dienst van de instelling 1. Totaal 2. Eigen ICT personeel 3. Extern ICT personeel 4. Eigen ICT-auditors a. Ultimo 2003 b. Ultimo Kostenbudget (in euro s) binnen de instelling 1.Totaal kostenbudget 2.ICT budget a.2004 b.2003 Blad 5 van 14

6 3. Hardware en software 3.1 Inventarisatie hardware en externe koppelingen: Vermeld op een bijlage de belangrijkste ICT-componenten (technische infrastructuur) die onder het beheer van uw instelling vallen. Geef hiervan de locatie aan in een netwerktopografie en voeg die als bijlage toe. Vermeld tevens welke externe koppelingen bestaan. 3.2 Inventarisatie van de belangrijkste applicaties (per primaire activiteit) a. (primaire) Activiteit 1. b. Naam applicatie (evt. versienummer) c. Platform d. Maatwerk / Pakket Blad 6 van 14

7 4. Risicoanalyse en controls inzake ICT Om een goed beeld van haar eigen risico s te krijgen is het van belang dat een organisatie periodiek een risicoanalyse uitvoert. De uitkomsten moeten leiden tot een stelsel toereikende beheersingsmaatregelen. Onderstaande vragen gaan hier op in. 4.1 Risicoanalyse 1. Ja Nee 2. Ja Nee 3. Ja Nee 4. (maand/ jaartal) Beschikt uw organisatie over een methode voor risicoanalyse van de automatisering? Zo ja, wordt deze analyse periodiek uitgevoerd? Indien de risicoanalyse periodiek wordt uitgevoerd, worden dan telkens aansluitend de beheersingsmaatregelen geanalyseerd? Wanneer is de risicoanalyse voor de automatiseringsomgeving voor het laatst uitgevoerd? 4.2 ICT-strategie en Beleid Antwoord a.vraag b.datum c. Plan d. Toelichting Kruis onderstaand de beleidsstukken aan die de instelling heeft opgesteld en vul de datum van oplevering in. Geef aan of de beleidsstukken in een plan zijn uitgewerkt: 1. - ICT-strategie Automatiseringsbeleid Beveiligingsbeleid Overige. Vraag Is de ICT-strategie gekoppeld aan de ondernemingsstrategie? Toelichting 5. Ja Nee (als u met nee antwoordt is een uiteenzetting in de toelichting noodzakelijk) Blad 7 van 14

8 4.3 Systeemmigratie en overige projecten 1. Ja Nee Loopt in uw instelling momenteel een migratietraject (grootschalige overgang van oude naar nieuwe applicaties) of bestaat het voornemen een migratietraject te starten? Zo ja, geef een uiteenzetting in de toelichting waarin u in elk geval een korte omschrijving en een tijdpad vermeldt en kruis vervolgens de beschrijvingen aan die op de migratie van toepassing zijn. 2a. - Er is een business case opgesteld. 2b. 2c. 2d. 3. Ja Nee - Projectrisico s worden onderkend en beheerst. - Er is geen afhankelijkheid van een derde partij. - De data-integriteit bij conversie is gewaarborgd. Lopen in uw instelling op andere terreinen dan migratie langdurige programma s en grote projecten (te denken valt aan o.a. ontwikkeling en beheer) of bestaat het voornemen deze op korte termijn te starten? (Als u met ja antwoordt is een uiteenzetting in de toelichting noodzakelijk, waarin u in elk geval een korte omschrijving en een tijdpad vermeldt) 4.4 Infrastructuur a. Standaarden b. Documentatie Kruis de objecten aan waar u standaarden c.q. documentatie van heeft: 1. - hardware? 2. - operating systems? datacommunicatie / netwerken? - applicatieve systemen? - systeemontwikkeling? 6. - internet? 7. - beveiligingsinfrastructuur? Blad 8 van 14

9 4.5 Exclusiviteit Kruis de objecten aan waarvoor u procedures heeft geïmplementeerd: 1a. - Eigenaarschap van systemen. 1b. - Classificatie van data en systemen. 1c. - Autorisatie. 1d. - Wachtwoordbeleid. 1e. - Vastlegging en rapportage van ongeautoriseerde toegangspogingen. 1f. - Het instellen van systeemparameters. Indien externe koppelingen bestaan, kruis dan de beheersings- c.q. beveiligingsmaatregelen aan waar gebruik van wordt gemaakt: 2a. - Separate risicoanalyse. 2b. - Firewalls. 2c. - Intrusion detection. 2d. - Regelmatige penetratietesten. 2e. - Actuele virusscanner. 2f. - Encryptie. 4.6 Controllability 1a. 1b. Kruis de rapportages aan die door de instelling met toereikende frequentie worden opgesteld: - voortgang ICT-projecten (planning, status, knelpunten). - ICT performance-indicatoren (hardware, netwerk, et cetera). 1c. - ICT-storingen en problemen. 2. Ja Nee 3. Ja Nee 4. Ja Nee 5. Ja Nee Bestaat binnen de ICT-omgeving een verbijzonderde interne controlefunctie? Worden jaarlijks door de interne accountants ICT-audits uitgevoerd? Worden jaarlijks door de externe accountants ICT-audits uitgevoerd? Vindt bewaking plaats van de follow up van gerapporteerde bevindingen? Blad 9 van 14

10 4.7 Informatie-integriteit 1. Ja Nee Is er een geautoriseerde change management procedure in gebruik? Zo ja, kruis de beheersingsmaatregelen aan die in de procedure zijn opgenomen: 2a. 2b. 2c. 2d. 2e. 2f. 3. Ja Nee 4. Ja Nee 5. Ja Nee 6a. 6b. 6c. - Er zijn eisen gesteld aan het vastleggen van wijzigingsverzoeken. - De impact van de wijzigingen wordt bepaald. - Wijzigingen moeten worden goedgekeurd. - Er is controle op voortgang van het realiseren van de wijzigingen. - Er is communicatie over voortgang naar de aanvrager. - Er is controle op de implementatie van de wijziging. Zijn zowel ontwikkel-, test-, acceptatieen productieomgeving (OTAP) van elkaar gescheiden? Maakt u voor overdracht van software van de ene naar de andere omgeving (OTAP) gebruik van geautomatiseerde tools? Is er een geautoriseerde testprocedure in gebruik? Zo ja, kruis de beheersingsmaatregelen aan die op de procedure van toepassing zijn: - Voorafgaand aan het testen worden testplannen opgesteld. - Over het testen van systemen wordt gerapporteerd. - De systemen worden getest door of namens de gebruikers. Blad 10 van 14

11 4.8 Continuïteit 1. Ja Nee Is in overleg met de gebruikersorganisatie per systeem bepaald hoe lang elk systeem ten hoogste uit de lucht mag zijn? Kruis de procedures en plannen aan waarover uw instelling beschikt: 2a. - Calamiteitenplan. 2b. - Uitwijkprocedure. 2c. - Back-upprocedure. 2d. - Recoveryprocedure. 3. Ja Nee 4. Ja Nee Beschikt uw organisatie over interne uitwijkvoorzieningen voor de automatisering? Beschikt uw organisatie over externe uitwijkvoorzieningen voor de automatisering? Kruis de onderdelen aan waarop de uitwijkprocedures met voldoende frequentie wordt getest: 5a. - op technische aspecten. 5b. - op gebruikersaspecten. 6. Ja Nee Indien u gekochte softwarepakketten gebruikt, zijn er dan toereikende afspraken gemaakt met de leverancier over ondersteuning (zoals bijvoorbeeld escrow)? Kruis de fysieke beveiligingsmaatregelen aan die zijn genomen: 7a. - Inbraakpreventie. 7b. - Branddetectie. 7c. - Brandbestrijding. 7d. - No breakvoorziening. 7e. - Overige noodstroomvoorziening(en). Blad 11 van 14

12 5. Uitbesteding van activiteiten 5.1. Geef in de onderstaande tabel de relevante gegevens van alle in- en externe dienstverleners waaraan zowel primaire activiteiten als automatiseringsactiviteiten zijn uitbesteed. In de laatste kolom geeft u de kosten op jaarbasis aan. Gegevens dienstverlener indien extern: NAW gegevens indien intern: organisatieonderdeel en naam verantwoordelijke leidinggevende Verleende diensten (indien twee of meer dienstverleners een zelfde soort dienst verstrekken, tevens aangeven met welk percentage elke dienstverlener deelneemt) Kosten (euro s per jaar) Blad 12 van 14

13 5.2. Uitbesteding van ICT-diensten. 1. Ja Nee 2. Ja Nee 3. Ja Nee 4a. 4b. 4c. 4d. 4e. 4f. Beschikt uw instelling over een beleidsdocument inzake uitbesteding? Worden de risico s samenhangende met uitbesteding periodiek geanalyseerd? Voldoen de uitbestedingscontracten aan de Regeling uitbesteding verzekeraars c.q. Beleidsregel uitbesteding pensioenfondsen van de PVK? Kruis de beheersingsmaatregelen aan die van toepassing zijn op de uitbesteding: - In contracten is opgenomen dat de uitvoerende organisatie(s) informatie zal (zullen) verstrekken waarom de PVK verzoekt. - De eisen die aan de uitvoerende organisatie(s) zijn gesteld zijn meetbaar. - Afspraken met de uitvoerende organisatie(s) en haar (hun) prestaties worden stelselmatig bijgehouden. - Met toereikende frequentie worden managementrapportages opgesteld over de uitvoering van het (de) contract(en). - Er vindt periodiek overleg plaats met de uitvoerende organisatie(s). - U hebt een mededeling van een externe accountant ontvangen over de opzet en werking van de beheersmaatregelen van de uitvoerende organisatie. Datum: Naam bestuurslid*: Handtekening: * Of wettige vervanger. Indien dit een rechtspersoon is, tekent de natuurlijke persoon die de statutaire directie vertegenwoordigt. Blad 13 van 14

14 Verklarende woordenlijst Dienstverlener Externe Dienstverlener Externe koppeling Instelling Interne Dienstverlener Primaire activiteit Uitbesteden Een organisatie die rechtstreeks of via een andere dienstverlener diensten verleent aan een instelling. Binnen de kaders van deze vragenlijst kan het gaan om het uitvoeren van primaire activiteiten en om het uitvoeren van automatiseringswerkzaamheden. De automatiseringswerkzaamheden kunnen betrekking hebben op gegevensverwerking en op het verlenen van overige ICTdiensten zoals systeemontwikkeling, beheer infrastructuur e.d. Dienstverlener die niet is verbonden aan de instelling. Een koppeling tussen interne ICT componenten van een instelling en externe ICT componenten of een koppeling die over een communicatiekanaal van derden loopt. Een door de PVK in verband met dit onderzoek aangeschreven juridische entiteit, zijnde verzekeraar of pensioenfonds. Dienstverlener die verbonden is aan de instelling, bijvoorbeeld omdat hij deel uitmaakt van dezelfde groep (bijvoorbeeld een financieel conglomeraat) als de instelling. Alle activiteiten die wezenlijk onderdeel uitmaken van een verzekeraar of pensioenfonds, zoals: Acceptatie, Prolongatie, Claimafhandeling, etc. Ondersteunende diensten, zoals Facilitaire diensten en automatisering, vormen geen onderdeel van primaire activiteiten. Het laten verrichten van instellingsactiviteiten door derden. Een organisatieonderdeel dat buiten de juridische entiteit van de instelling valt, maar wel een onderdeel is van de groep waar de instelling deel van uitmaakt, wordt ook als derde beschouwd (zie interne dienstverlener). Blad 14 van 14

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

ICT-scan voor het MKB

ICT-scan voor het MKB ICT-scan voor het MKB Inventarisatie huidige ICT situatie De ICT-coach voor het MKB Karel van Egmondstraat 46 5913 CP VENLO T 077-4778477 E info@de-ictcoach.nl De ICT-coach voor het MKB Versie 3.0 Algemene

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Er zijn verschillende OS bv: Microsoft Windows Apple Macintosh Linux-versies/distributies zoals Ubuntu en Knoppix

Er zijn verschillende OS bv: Microsoft Windows Apple Macintosh Linux-versies/distributies zoals Ubuntu en Knoppix Hoofdstuk 2 2.1 Systeembeheerprogramma s Besturingssysteem zorgt voor de communicatie tussen de software en de hardware.er zijn verschillende soorten besturingssystemen voor je pc.een andere naam voor

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 0100, versie 4.0-29 juni 2005 Versie en datum vaststelling : 1, 3 september 2009 Datum in werking treden : 7 september

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martijn Meijers

Curriculum Vitae Martijn Meijers Curriculum Vitae Martijn Meijers Productgroep Taal Referentie Product Persoon Opleiding Werkgever Dienstverband Cursus Oktober 2014 Pagina 1 van 5 Personalia Naam Voornamen : Meijers : Martijn Ferdinand

Nadere informatie

: Beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.

: Beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift. PERSONALIA naam voornaam geboorte geslacht nationaliteit burgelijke staat adres : Luwte 41 postcode : 1566TV woonplaats : Assendelft : Nuij : Siu-Ping : 21 oktober 1959, te Amsterdam : man : nederlandse

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Informatiebeveiliging: Hoe voorkomen we issues?

Informatiebeveiliging: Hoe voorkomen we issues? Informatiebeveiliging: Hoe voorkomen we issues? Workshop C Remco de Boer (Kennisnet) Ludo Cuijpers (MBO Taskforce IBB) Inhoud 1. Voorstelronde 2. Over uw rol 3. Maatregelen 4. De diepte in Voorstelronde

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen

Grenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Grenzen verleggen Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Peter van Dijk M&I Partners Kostenaspect Eddie Begeman Gemeente Emmen Proces samenwerking Intro Samenwerking in Zuid Oost Drenthe

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u de concept Principes Interne Beheersing.

Hierbij sturen wij u de concept Principes Interne Beheersing. Principes Interne Beheersing pensioenfondsen Aan de geadresseerde Datum: 23 maart 2001 Kenmerk: 3.01/2001-1621 Onderwerp: Principes Interne Beheersing Geacht bestuur, Hierbij sturen wij u de concept Principes

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers Informatiebeveiliging en privacy Remco de Boer Ludo Cuijpers Voorstellen Remco de Boer Informatiearchitect Kennisnet (programma SION) Ludo Cuijpers MSc, MIM Expert informatiebeveiliging en privacy Werkzaam

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Software en continuïteit

Software en continuïteit Software en continuïteit Jaarvergadering Orde van Advocaten 25 september 2009 Presentatie van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Polo G. van der Putt, voorzitter VIRA Agenda VIRA Wat is (de

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox A Algemeen 1. Gegevens aanvrager Naam: Adres: Dochter- Bedrijven 50% aandel of meer: Heeft u een vestiging in de VS/ Canada Graag een opgave van uw activiteiten: Graag een opgave van uw website(s) : 2.

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging Bijlage 2 Beveiligingsplan Informatiebeveiliging De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij het dagelijks bestuur. In de DB-vergadering van 31 augustus 2015 is stilgestaan bij een aantal

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Het aanvraagformulier dient in het Engels of het Duits te worden ingevuld.

Het aanvraagformulier dient in het Engels of het Duits te worden ingevuld. Het aanvraagformulier dient in het Engels of het Duits te worden ingevuld. Beantwoording van vraag 4.4 "Hoe bent u aan het werk gekomen?" Uitleg: Het werk dat in het ghetto of daarbuiten werd gedaan moet

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland

Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland Services Piet van Horssen Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland Het gebruik van Allfusion Harvest Configuration Manager Services Piet van Horssen 1 Services Piet van Horssen Fortis

Nadere informatie

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Agenda Introductie Wat levert het op? De uitdaging en de resultaten Aanpak en organisatie Afronding en Vragen Introductie Co Klerkx Gino Kemp

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1. Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.0 1 september 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen,

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. - is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Hoofdstuk 2. - is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Hoofdstuk 2 2.1 systeembeheerprogramma s Werking en functies van besturingssystemen Besturingssysteem/operating systeem(os) - is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. -

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Jacques Herman 21 februari 2013

Jacques Herman 21 februari 2013 KING bijeenkomst Audit- en Pentestpartijen Toelichting op de DigiD Rapportage template en de NOREA Handreiking DigiD ICT-beveiligingsassessments Jacques Herman 21 februari 2013 Samenvatting van de regeling

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Business Continuity Planning Consultants

Business Continuity Planning Consultants Productnaam: Business Continuity Planning Consultants als het om continuïteit gaat Business Continuity Business Continuity Planning Consultants hanteert voor het opstellen van een calamiteiten- of continuïteitsplan

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren.

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Managed Services Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security Management diensten bewaken we de continuïteit

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH BERT WIEKEMA SCAN MEHMET CANAVAR ANS GROUP PROGRAMMA

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

AANVRAAGFORMULIER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AANVRAAGFORMULIER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN O offerte O nieuwe verzekering BEDRIJFSGEGEVENS Naam bedrijf Rechtsvorm Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer E-mailadres IBAN

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Remote Toegang Policy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

16R.00003 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00003. college van burgemeester en wethouders Datum 12 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster

16R.00003 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00003. college van burgemeester en wethouders Datum 12 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00003 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 12 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) Contactpersoon : sociaal domein

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects De volgende platforms worden ondersteund op het moment dat versie XI wordt uitgebracht.

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Gebruik Windows Server 2008 neemt toe

Gebruik Windows Server 2008 neemt toe Gebruik Windows Server 2008 neemt toe Breda,14 juli 2014 Windows Server 2008 is het meest voorkomende besturingssysteem voor servers in 2014. Ongeveer 46 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Process Control Netwerk Security bij Lyondell. Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V.

Process Control Netwerk Security bij Lyondell. Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V. Process Control Netwerk Security bij Lyondell Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V. Agenda Introductie Korte feiten over Lyondell Chemie Wat doet Lyondell Chemie aan PCN

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

SD-Ict BVBA. Tim Suys. tim@sd-ict.be. AS400 Developer. 1:moedertaal 2:zeer goed 3: gemiddeld 4: basis

SD-Ict BVBA. Tim Suys. tim@sd-ict.be. AS400 Developer. 1:moedertaal 2:zeer goed 3: gemiddeld 4: basis CURRICULUM VITAE 1. PERSONALIA NAAM Tim Suys ADRES Bastiaensstraat 48 3700 Tongeren TELEFOONNUMMER +32 497 55 49 02 EMAIL tim@sd-ict.be GEBOORTEDATUM 11 september 1976 FUNCTIE AS400 Developer TALENKENNIS

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Software kan worden ingedeeld in verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

Software kan worden ingedeeld in verschillende manieren. Bijvoorbeeld: Hoofdstuk 1 Softwarecategorieën Software kan worden ingedeeld in verschillende manieren. Bijvoorbeeld: De taal waarin het bepaal software geschreven is of taak waarvoor het bestemd is. Het platform De

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie