Vragenlijst ten behoeve van inventarisatie ICT-risico s bij verzekeraars en pensioenfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst ten behoeve van inventarisatie ICT-risico s bij verzekeraars en pensioenfondsen"

Transcriptie

1 Vragenlijst ten behoeve van inventarisatie ICT-risico s bij verzekeraars en pensioenfondsen Peildatum 1 september 2004

2 AFHANDELING VRAGENLIJST De instructies voor het retourneren van deze vragenlijst zijn als volgt: Deze vragenlijst dient na invulling te worden ondertekend door het bestuur van de instelling; U dient de vragenlijst in zijn geheel, inclusief voorblad en toelichting, te retourneren; U voegt als bijlagen bij de vragenlijst: o Overzicht van de ict-organisatie (zie vraag 2.1); o Overzicht van de technische infrastructuur van de automatisering (zie vraag 3.1); Voor retournering van de vragenlijst en de bijlagen kunt u gebruik maken van de bijgevoegde retourenvelop. Voor het geval u daar niet meer over beschikt; het retouradres is: AUTOMATISERINGSONDERZOEK 2004 Pensioen- & Verzekeringskamer Antwoordnummer VB Apeldoorn De uiterste inzenddatum is 30 september Bij onduidelijkheden in de vraagstelling kunt u contact opnemen met de relatiebeheerder van de Pensioen - & Verzekeringskamer of met de heer Evert Koning ( ) Blad 2 van 14

3 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Inleiding Vanaf begin 2003 gebruikt de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) de Methode Analyse Risico s (MARS). Hierbij inventariseert de PVK voor negen risicogebieden de inherente risico s van de instelling en de door de instelling gehanteerde beheersingsmaatregelen (controls). De resultaten geven een indicatie van het resterende risico. De toezichtsactiviteiten zijn hiervan afhankelijk, waardoor efficiency en effectiviteit van het toezicht toenemen. Eén van de risicogebieden is de automatisering. Aan dit onderdeel is tot dusver beperkt aandacht gegeven. Daarom heeft de PVK besloten door middel van deze vragenlijst informatie te verzamelen. De vragen vindt u vanaf pagina 5 in dit vragenformulier. Hieronder treft u een toelichting bij de vragen aan. Toelichting is alleen gegeven in die gevallen waar dat relevant wordt geacht. Toelichting op de vragen Bovenaan pagina 5 vragen wij naam, functie en intern telefoonnummer van degene die de vragenlijst invult. De PVK zal, mochten de antwoorden daartoe aanleiding geven, contact opnemen om te overleggen over de aangeleverde gegevens. 1. Invloed van ICT Dit onderdeel betreft de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van een instelling voor automatisering. 2. Omvang van de ICT activiteiten Dit onderdeel betreft de relevantie van automatisering voor de instelling. Vraag 2.1 Er wordt een organisatieschema gevraagd waaruit de positionering van de automatisering binnen de instelling blijkt. Het schema dient alle relevante automatiseringsfuncties te tonen. Vraag 2.2 Onder eigen ICT-personeel wordt verstaan het personeel dat binnen de instelling met ICT-taken is belast; dus zowel systeemontwikkeling als het beheer en de uitvoering van ICT-diensten. Personeel bij eventueel ingeschakelde interne of externe dienstverleners valt hierbuiten. Vraag 2.3 In het budget dienen alle kosten (personeel en overig) te worden meegenomen. 3. Hardware en software In dit onderdeel worden de belangrijkste automatiseringsonderdelen geïnventariseerd. Vraag 3.1 Geef voor alle automatiseringscomponenten aan welk merk, type en, indien van toepassing, welk operating system wordt gebruikt. Indien u beschikt over meerdere rekencentra geeft u de componenten per locatie aan. Als de automatisering is uitbesteed worden alleen de componenten vermeld die (grotendeels) voor de instelling worden gebruikt. Geef hierbij ook de locatie aan. Vermeld tevens de externe koppelingen 1. Voor een goed inzicht vragen wij u de externe koppelingen en de belangrijkste componenten ook schematisch weer te geven (netwerktopografie). Ter verduidelijking onderstaand een aantal voorbeelden van componenten. - Mainframes: IBM z/os (of OS/390), Siemens, ICL, Unisys, Hitachi, overigen; 1 Zie Verklarende woordenlijst op pagina 14 Blad 3 van 14

4 - Midrange: DEC Vax -VMS/Alpha, AS/400, HP-Unix, Sun-Unix (Solaris), Unix-AIX (RS/6000), Tandem, Freeware Unix, Linux, overigen; - Client-server omgeving: Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95/98, Windows 3.11, OS/2, Novell Netware, Apple Mac, MS-DOS, overigen; - Netwerkcomponenten: Cisco routers/switches/hubs, 3Com idem, Cisco Pix firewall, Checkpoint firewalls, freeware firewalls, overigen; - Database managementsystemen (DBMS): DB2, Oracle, IMS, DB/400, Sybase, Informix, Ingres, Access, overigen; - Ontwikkelingsomgevingen: Java, C of C++, Pascal, Delphi, Visual Basic, RPG, Cobol, Easytrieve, Fortran., Algol, APL, PL/2, overigen. Vraag 3.2 Uitgaande van de primaire activiteiten wordt een overzicht gevraagd van de belangrijkste applicatiesoftware die de instelling zelf of via de dienstverlener gebruikt. Indien meerdere versies van een bepaalde applicatie actief zijn, dient u dat met versienummers duidelijk te maken. Geef aan op welke automatiseringsplatforms de applicaties zijn geïnstalleerd en of de software als pakket is gekocht dan wel door of in opdracht van de instelling is ontwikkeld. 4. Risicoanalyse en controls inzake ICT In dit onderdeel komt het toepassen van risicoanalyse aan bod en wordt geïnventariseerd welke beheersingsmaatregelen de instelling rondom automatisering heeft genomen. Vraag 4.2 ICT-strategie en beleid Bij de vraag 1 dient u in de kolom datum de verschijningsdatum van het betreffende document op te geven. In kolom plan geeft u met ja of nee aan of het document in detailplannen is uitgewerkt. Als u onderdeel 1d aankruist (overige beleidsstukken), dient in de toelichting te worden vermeld om welk(e) document(en) het gaat. Vraag 4.3 Systeemmigratie en overige projecten Voor elk onderdeel van vraag 2 (i.e. 2a, 2b, 2c en 2d) dat niet is aangekruisd, is een toelichting nodig. Bij onderdeel 3 is de overgang naar een dienstverlener ook te beschouwen als een migratietraject. Vraag 4.5 Exclusiviteit De bij onderdeel 1a bedoelde classificatie van data en systemen houdt in dat door de gebruikers/eigenaar is vastgesteld welke mate van kwetsbaarheid de data c.q. systemen hebben. Hiervan uitgaand behoort de vereiste mate van beveiliging te worden bepaald. Bij onderdeel 1f gaat het om instellingen van het operating system. Deze instellingen hebben vaak effect op de werking van de ict en daarmee op de kwaliteit van de gegevensbewerking. Implementatie van toereikende procedures is nodig om het instellen en muteren van deze parameters te beheersen. Vraag 4.8 Continuïteit Bij onderdeel 3 en 4 gaat het om de uitwijkvoorziening van automatiseringscomponenten die door de instelling worden beheerst. Indien u onderdeel 7e aankruist dient u toe te lichten om wat voor soort voorziening(en) het gaat. 5. Uitbesteding van activiteiten Vraag 5.1 Geef een volledig overzicht van interne en externe dienstverleners 2 zowel voor uitbestede primaire als automatiseringsactiviteiten. Indien een bepaalde activiteit voor een deel is uitbesteed of aan twee of meer dienstverleners is uitbesteed, dient dat duidelijk in het overzicht te worden vermeld. Geef in die gevallen aan hoe de activiteiten zijn verdeeld. Vraag 5.2 Als geen sprake is van uitbesteding van automatisering kan deze vraag worden overgeslagen. 2 Zie Verklarende woordenlijst op pagina 14 Blad 4 van 14

5 Formulier ingevuld door : Afdeling : Telefoon : 1. Invloed van ICT 1.1 Hoe typeert u het belang van ICT voor uw instelling (ongeacht of de automatiseringsprocessen al dan niet zijn uitbesteed): Antwoord Uitleg Toelichting Hoog Laag ICT is voor de primaire processen van vitaal belang. ICT is een waardevol hulpmiddel maar is voor de primaire processen niet van vitaal belang. 1.2 Is uw organisatie voor wat betreft het toepassen van automatisering te beschouwen als: Antwoord Uitleg Toelichting Innovator Follower Toepassen van de nieuwste technologie en/of methodieken waarvan het succes nog niet breed is aangetoond. Uitsluitend toepassen technologie en methodieken die hun nut hebben bewezen. 2. Omvang van de ICT activiteiten 2.1. IT-organisatie Geef op een bijlage een overzicht van de ICT-organisatie binnen de instelling Aantal personeelsleden in full time equivalenten (fte) in dienst van de instelling 1. Totaal 2. Eigen ICT personeel 3. Extern ICT personeel 4. Eigen ICT-auditors a. Ultimo 2003 b. Ultimo Kostenbudget (in euro s) binnen de instelling 1.Totaal kostenbudget 2.ICT budget a.2004 b.2003 Blad 5 van 14

6 3. Hardware en software 3.1 Inventarisatie hardware en externe koppelingen: Vermeld op een bijlage de belangrijkste ICT-componenten (technische infrastructuur) die onder het beheer van uw instelling vallen. Geef hiervan de locatie aan in een netwerktopografie en voeg die als bijlage toe. Vermeld tevens welke externe koppelingen bestaan. 3.2 Inventarisatie van de belangrijkste applicaties (per primaire activiteit) a. (primaire) Activiteit 1. b. Naam applicatie (evt. versienummer) c. Platform d. Maatwerk / Pakket Blad 6 van 14

7 4. Risicoanalyse en controls inzake ICT Om een goed beeld van haar eigen risico s te krijgen is het van belang dat een organisatie periodiek een risicoanalyse uitvoert. De uitkomsten moeten leiden tot een stelsel toereikende beheersingsmaatregelen. Onderstaande vragen gaan hier op in. 4.1 Risicoanalyse 1. Ja Nee 2. Ja Nee 3. Ja Nee 4. (maand/ jaartal) Beschikt uw organisatie over een methode voor risicoanalyse van de automatisering? Zo ja, wordt deze analyse periodiek uitgevoerd? Indien de risicoanalyse periodiek wordt uitgevoerd, worden dan telkens aansluitend de beheersingsmaatregelen geanalyseerd? Wanneer is de risicoanalyse voor de automatiseringsomgeving voor het laatst uitgevoerd? 4.2 ICT-strategie en Beleid Antwoord a.vraag b.datum c. Plan d. Toelichting Kruis onderstaand de beleidsstukken aan die de instelling heeft opgesteld en vul de datum van oplevering in. Geef aan of de beleidsstukken in een plan zijn uitgewerkt: 1. - ICT-strategie Automatiseringsbeleid Beveiligingsbeleid Overige. Vraag Is de ICT-strategie gekoppeld aan de ondernemingsstrategie? Toelichting 5. Ja Nee (als u met nee antwoordt is een uiteenzetting in de toelichting noodzakelijk) Blad 7 van 14

8 4.3 Systeemmigratie en overige projecten 1. Ja Nee Loopt in uw instelling momenteel een migratietraject (grootschalige overgang van oude naar nieuwe applicaties) of bestaat het voornemen een migratietraject te starten? Zo ja, geef een uiteenzetting in de toelichting waarin u in elk geval een korte omschrijving en een tijdpad vermeldt en kruis vervolgens de beschrijvingen aan die op de migratie van toepassing zijn. 2a. - Er is een business case opgesteld. 2b. 2c. 2d. 3. Ja Nee - Projectrisico s worden onderkend en beheerst. - Er is geen afhankelijkheid van een derde partij. - De data-integriteit bij conversie is gewaarborgd. Lopen in uw instelling op andere terreinen dan migratie langdurige programma s en grote projecten (te denken valt aan o.a. ontwikkeling en beheer) of bestaat het voornemen deze op korte termijn te starten? (Als u met ja antwoordt is een uiteenzetting in de toelichting noodzakelijk, waarin u in elk geval een korte omschrijving en een tijdpad vermeldt) 4.4 Infrastructuur a. Standaarden b. Documentatie Kruis de objecten aan waar u standaarden c.q. documentatie van heeft: 1. - hardware? 2. - operating systems? datacommunicatie / netwerken? - applicatieve systemen? - systeemontwikkeling? 6. - internet? 7. - beveiligingsinfrastructuur? Blad 8 van 14

9 4.5 Exclusiviteit Kruis de objecten aan waarvoor u procedures heeft geïmplementeerd: 1a. - Eigenaarschap van systemen. 1b. - Classificatie van data en systemen. 1c. - Autorisatie. 1d. - Wachtwoordbeleid. 1e. - Vastlegging en rapportage van ongeautoriseerde toegangspogingen. 1f. - Het instellen van systeemparameters. Indien externe koppelingen bestaan, kruis dan de beheersings- c.q. beveiligingsmaatregelen aan waar gebruik van wordt gemaakt: 2a. - Separate risicoanalyse. 2b. - Firewalls. 2c. - Intrusion detection. 2d. - Regelmatige penetratietesten. 2e. - Actuele virusscanner. 2f. - Encryptie. 4.6 Controllability 1a. 1b. Kruis de rapportages aan die door de instelling met toereikende frequentie worden opgesteld: - voortgang ICT-projecten (planning, status, knelpunten). - ICT performance-indicatoren (hardware, netwerk, et cetera). 1c. - ICT-storingen en problemen. 2. Ja Nee 3. Ja Nee 4. Ja Nee 5. Ja Nee Bestaat binnen de ICT-omgeving een verbijzonderde interne controlefunctie? Worden jaarlijks door de interne accountants ICT-audits uitgevoerd? Worden jaarlijks door de externe accountants ICT-audits uitgevoerd? Vindt bewaking plaats van de follow up van gerapporteerde bevindingen? Blad 9 van 14

10 4.7 Informatie-integriteit 1. Ja Nee Is er een geautoriseerde change management procedure in gebruik? Zo ja, kruis de beheersingsmaatregelen aan die in de procedure zijn opgenomen: 2a. 2b. 2c. 2d. 2e. 2f. 3. Ja Nee 4. Ja Nee 5. Ja Nee 6a. 6b. 6c. - Er zijn eisen gesteld aan het vastleggen van wijzigingsverzoeken. - De impact van de wijzigingen wordt bepaald. - Wijzigingen moeten worden goedgekeurd. - Er is controle op voortgang van het realiseren van de wijzigingen. - Er is communicatie over voortgang naar de aanvrager. - Er is controle op de implementatie van de wijziging. Zijn zowel ontwikkel-, test-, acceptatieen productieomgeving (OTAP) van elkaar gescheiden? Maakt u voor overdracht van software van de ene naar de andere omgeving (OTAP) gebruik van geautomatiseerde tools? Is er een geautoriseerde testprocedure in gebruik? Zo ja, kruis de beheersingsmaatregelen aan die op de procedure van toepassing zijn: - Voorafgaand aan het testen worden testplannen opgesteld. - Over het testen van systemen wordt gerapporteerd. - De systemen worden getest door of namens de gebruikers. Blad 10 van 14

11 4.8 Continuïteit 1. Ja Nee Is in overleg met de gebruikersorganisatie per systeem bepaald hoe lang elk systeem ten hoogste uit de lucht mag zijn? Kruis de procedures en plannen aan waarover uw instelling beschikt: 2a. - Calamiteitenplan. 2b. - Uitwijkprocedure. 2c. - Back-upprocedure. 2d. - Recoveryprocedure. 3. Ja Nee 4. Ja Nee Beschikt uw organisatie over interne uitwijkvoorzieningen voor de automatisering? Beschikt uw organisatie over externe uitwijkvoorzieningen voor de automatisering? Kruis de onderdelen aan waarop de uitwijkprocedures met voldoende frequentie wordt getest: 5a. - op technische aspecten. 5b. - op gebruikersaspecten. 6. Ja Nee Indien u gekochte softwarepakketten gebruikt, zijn er dan toereikende afspraken gemaakt met de leverancier over ondersteuning (zoals bijvoorbeeld escrow)? Kruis de fysieke beveiligingsmaatregelen aan die zijn genomen: 7a. - Inbraakpreventie. 7b. - Branddetectie. 7c. - Brandbestrijding. 7d. - No breakvoorziening. 7e. - Overige noodstroomvoorziening(en). Blad 11 van 14

12 5. Uitbesteding van activiteiten 5.1. Geef in de onderstaande tabel de relevante gegevens van alle in- en externe dienstverleners waaraan zowel primaire activiteiten als automatiseringsactiviteiten zijn uitbesteed. In de laatste kolom geeft u de kosten op jaarbasis aan. Gegevens dienstverlener indien extern: NAW gegevens indien intern: organisatieonderdeel en naam verantwoordelijke leidinggevende Verleende diensten (indien twee of meer dienstverleners een zelfde soort dienst verstrekken, tevens aangeven met welk percentage elke dienstverlener deelneemt) Kosten (euro s per jaar) Blad 12 van 14

13 5.2. Uitbesteding van ICT-diensten. 1. Ja Nee 2. Ja Nee 3. Ja Nee 4a. 4b. 4c. 4d. 4e. 4f. Beschikt uw instelling over een beleidsdocument inzake uitbesteding? Worden de risico s samenhangende met uitbesteding periodiek geanalyseerd? Voldoen de uitbestedingscontracten aan de Regeling uitbesteding verzekeraars c.q. Beleidsregel uitbesteding pensioenfondsen van de PVK? Kruis de beheersingsmaatregelen aan die van toepassing zijn op de uitbesteding: - In contracten is opgenomen dat de uitvoerende organisatie(s) informatie zal (zullen) verstrekken waarom de PVK verzoekt. - De eisen die aan de uitvoerende organisatie(s) zijn gesteld zijn meetbaar. - Afspraken met de uitvoerende organisatie(s) en haar (hun) prestaties worden stelselmatig bijgehouden. - Met toereikende frequentie worden managementrapportages opgesteld over de uitvoering van het (de) contract(en). - Er vindt periodiek overleg plaats met de uitvoerende organisatie(s). - U hebt een mededeling van een externe accountant ontvangen over de opzet en werking van de beheersmaatregelen van de uitvoerende organisatie. Datum: Naam bestuurslid*: Handtekening: * Of wettige vervanger. Indien dit een rechtspersoon is, tekent de natuurlijke persoon die de statutaire directie vertegenwoordigt. Blad 13 van 14

14 Verklarende woordenlijst Dienstverlener Externe Dienstverlener Externe koppeling Instelling Interne Dienstverlener Primaire activiteit Uitbesteden Een organisatie die rechtstreeks of via een andere dienstverlener diensten verleent aan een instelling. Binnen de kaders van deze vragenlijst kan het gaan om het uitvoeren van primaire activiteiten en om het uitvoeren van automatiseringswerkzaamheden. De automatiseringswerkzaamheden kunnen betrekking hebben op gegevensverwerking en op het verlenen van overige ICTdiensten zoals systeemontwikkeling, beheer infrastructuur e.d. Dienstverlener die niet is verbonden aan de instelling. Een koppeling tussen interne ICT componenten van een instelling en externe ICT componenten of een koppeling die over een communicatiekanaal van derden loopt. Een door de PVK in verband met dit onderzoek aangeschreven juridische entiteit, zijnde verzekeraar of pensioenfonds. Dienstverlener die verbonden is aan de instelling, bijvoorbeeld omdat hij deel uitmaakt van dezelfde groep (bijvoorbeeld een financieel conglomeraat) als de instelling. Alle activiteiten die wezenlijk onderdeel uitmaken van een verzekeraar of pensioenfonds, zoals: Acceptatie, Prolongatie, Claimafhandeling, etc. Ondersteunende diensten, zoals Facilitaire diensten en automatisering, vormen geen onderdeel van primaire activiteiten. Het laten verrichten van instellingsactiviteiten door derden. Een organisatieonderdeel dat buiten de juridische entiteit van de instelling valt, maar wel een onderdeel is van de groep waar de instelling deel van uitmaakt, wordt ook als derde beschouwd (zie interne dienstverlener). Blad 14 van 14

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1 Rapportage Self Assessment Printdatum 11-6-2012 1 Klantgegevens Bedrijfsnaam Afdeling Automatisering Telefoonnummer 020-1234567 E-mail email@email.nl Naam invuller / contactpersoon Jan Jansen Functie Hoofd

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico De Nederlandsche Bank Juni 2009 1. HET AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 1 Colofon Naam document Procedure

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden:

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden: Voorwoord Voor u ligt de handleiding ZekeRE-business. Deze handleiding is bestemd voor de IT-auditor die in opdracht van een cliënt de beheersmaatregelen met betrekking tot elektronisch zakendoen door

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3

Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3 Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3 Vrije Universiteit Amsterdam Postgraduate IT Audit Opleiding Eindscriptie, mei 2007 Ewald Franse Voorwoord Deze scriptie is de afsluiting van de Postgraduate

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen. Strategisch en Tactisch normenkader WS versie 1.0

Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen. Strategisch en Tactisch normenkader WS versie 1.0 Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen Strategisch en Tactisch normenkader WS versie 1.0 Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen Strategisch en Tactisch normenkader WS versie 1.0 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAS70 en de internal auditor

SAS70 en de internal auditor SAS70 binnenwerk 17-01-2008 16:22 Pagina 1 Studio Mac_1 SAS70 en de internal auditor Practice Advisory IIA werkgroep SAS70 Mariska Baars (voorzitter) Rick Mulders Jan Ite Muller Nicolette Nuijs Han Zevenhuizen

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB

Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB Goed huisvaderschap volgens de IT-auditor Afstudeerscriptie IT Postgraduate opleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Auteurs:

Nadere informatie

Quickscan C2000 beveiligingsplannen

Quickscan C2000 beveiligingsplannen Quickscan C2000 beveiligingsplannen Quickscan C2000 beveiligingsplannen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Den Haag Juli 2008 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius

TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius DigiD voor Burgers, Digipoort, Haagse Ring en PKIoverheid Datum 30 maart 2010 Status Definitief Definitief Verantwoording en TPM 2009 30 maart 2010 Colofon

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek November 2013 Ten behoeve van Pilots Deponering Jaarrekening met Verklaring 1-1-2014 tot 30-6-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wat is XBRL?

Nadere informatie

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het Methodieken Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement 5.6 Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement Workflowmanagement is een methodiek die

Nadere informatie

Integriteit bij het Rijk

Integriteit bij het Rijk Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Werkgroep Integriteits Audit Stuurgroep Integriteits Audit Den Haag,

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

ICT werknemers- en volksverzekeringen

ICT werknemers- en volksverzekeringen ICT werknemers- en volksverzekeringen Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen R02/07, juli 2002 ISSN 1383-8733 ISBN 90-5079-012-7 Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

Nadere informatie

Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging. Document Versie: 1.0 (definitief)

Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging. Document Versie: 1.0 (definitief) Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging Document Versie: 1.0 (definitief) 1 Colofon Deelnemers expertgroep CIBO: Jos Bell, provincie Friesland Michel Wekema, provincie roningen Peter Tak, provincie

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie