Hardenberg, 18 oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hardenberg, 18 oktober 2011"

Transcriptie

1 Zaak kenmerk: Raad: 8 november 2011 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2011 annex vaststelling 28 e wijziging van de begroting 2011 Document kenmerk: Hardenberg, 18 oktober 2011 Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2011 aan. Evenals vorig jaar beperkt deze bestuursrapportage zich tot de financiën. De financiën die de laatste jaren fors onder druk staan en tot een fors bezuinigingsplan en een stringent begrotingsbeleid hebben geleid. Dat wil zeggen dat actief wordt gestuurd op het voorkomen van budgetoverschrijdingen. Dit heeft z n vruchten inmiddels afgeworpen. De rekening over 2010 is afgesloten met een positief resultaat en onlangs heeft u een raadsvoorstel vastgesteld, waarin rond aan bestedingsvoorstellen is heroverwogen en de ontstane ruimte is toegevoegd aan de algemene reserve. De begroting voor 2011 is, mede door aanvullende maatregelen, sluitend. Met de 1e bestuursrapportage zijn budgetten geactualiseerd en is sprake van een voordelig saldo van De 2e bestuursrapportage 2011 sluit nu met een voordelig saldo van Wij stellen u voor om dit bedrag binnen de exploitatie 2011 beschikbaar te houden en te betrekken bij de rekening Budgetdoorlichting. Een van onze financiële doelstellingen is, dat wij sturen op een sluitende jaarrekening Om een beeld te krijgen waar we op dit moment staan met de uitvoering van onze budgetten, zijn de meest relevante (grote) posten doorgelicht: Omschrijving Voordeel I/S Nadeel I/S BUIG S Verrekening met reserve Fonds Werk en Inkomen I WSW I WMO I Verrekening met reserve WMO I De Matrix I Grondexploitatie pm Gemeentefonds I I Dividend I Verrekening met reserve afvalstoffenheffing I Vrijval stelposten I Opbrengst verkoop aandelen EPZ c.a I 1

2 Compensatie gevolgen vervallen dividend EPZ I BTW-sportaccommodaties I I ID-kaarten pm Bestemmingsplan buitengebied I Extra advieskosten I Bestrijding blauwalg Kotermeer I Breedband Dedemsvaart I Totaal Per saldo ontstaat een voordelig saldo van (na de 1 e bestuursrapportage was het saldo 2.000). Hierna lichten wij de hiervoor vermelde budgetafwijkingen en nog een aantal andere begrotingsposten - toe. BUIG (gebundelde uitkering inkomensvoorziening gemeenten). De Wet BUIG is de gebundelde uitkering van het rijk voor de inkomensvoorzieningen die de gemeente uitvoert. De belangrijkste regeling daarin is de WWB. Uit het budget dat we van het rijk krijgen, moeten alle uitkeringen betaald worden. budget 2011 Dit voorjaar hebben wij u aangegeven dat er op de WWB een tekort dreigt en dat wij dit financieel risico proberen te beperken door in te zetten op (extra) detacheringen. Hoewel er extra werkplekken zijn gerealiseerd, heeft dit beleid niet het gewenste financiële effect gehad. Voor 2011 gaan we naar verwachting 7,9 miljoen aan uitkeringen uitgeven, terwijl we van het rijk een bedrag van 7,0 mln krijgen. In de begroting zit een toegestaan tekort van ruim , zodat er ten opzichte van de begroting een tekort van ontstaat. We kunnen in het kader van de 10%-regeling nog claimen bij het rijk, zodat het tekort 2011 naar verwachting gaat neerkomen op Het tekort BUIG kan dit jaar nog t.l.v. reserve fonds Werk en Inkomen worden gebracht. Deze reserve heeft rekening houdende met de stand per 31 december 2010 en de reeds voorgenomen mutaties nog een omvang van Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) Over 2010 was het tekort (veel) groter dan 10% van het beschikbaar gestelde budget. Bij het rijk is een aanvraag ingediend in het kader van de 10%-regeling (van 1,6 miljoen). Naar verwachting zal de aanvraag gehonoreerd worden. Deze verwachting is vooral gebaseerd op het gegeven dat Hardenberg voldoet aan het arbeidsmarktcriterium, dat door het ministerie is vastgesteld. Dit criterium is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor die 10%-regeling (IAU). Participatiebudget In het Participatiebudget (PB) zijn de budgetten van 3 wettelijke regelingen samengevoegd: Werk deel van de WWB Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Wet Inburgering (WI) Bij de inzet van het Participatiebudget sturen we op budgetneutraliteit. Het W-deel wordt gebruikt om kosten te dekken, die gemaakt worden om mensen naar werk te begeleiden. Omdat we veel van het werk zelf doen (en het dus niet uitbesteden) bestaat een 2

3 flink deel van het W-deel uit personeelskosten (in 2011 ongeveer ). Daarnaast wordt een ander groot deel besteed aan gesubsidieerde arbeid. Met name dat laatste zorgt voor ontlasting van het I-deel, omdat de mensen die het betreft geen uitkering meer hebben. Een laatste belangrijke kostenpost in het W-deel wordt gevormd door de verplichtingen in het kader van de oude WIW/ID-regelingen. Voor de WEB geldt dat we dat bij een ROC moeten besteden. Bedragen die niet worden besteed moeten, behoudens een meeneemregeling, terug naar het ministerie. Door de grote kortingen van de afgelopen jaren op dit budget, sturen we bij Deltion op budgetneutrale besteding van dit budget. Deltion krijgt het volledige budget en daarvoor maken we afspraken over de besteding ervan. Het volledige bedrag wordt gebruikt voor educatieve activiteiten, met name voor de WWB doelgroep. Voor de WI geldt dat het budget ongeveer net zo groot is als de verplichtingen die er tegenover staan. Het budget van de WI wordt ingezet om inburgeringscursussen te betalen. De cursussen worden uitgevoerd door het Alfa-college. WSW Door de vermindering van de taakstelling (en daarmee het bedrag dat de gemeente aan subsidie ontvangt) kunnen geen nieuwe mensen instromen in de SW. Op de wachtlijst staan nu 93 SWgeindiceerde inwoners die direct beschikbaar zijn voor een werkplek. Om er toch voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen actief zijn, zijn afspraken met Larcom gemaakt. Op basis van afspraken met Larcom zijn een 25-tal van hen al actief bij Larcom en wordt gekeken op welke wijze zij hun competenties optimaal kunnen gaan benutten. Zij doen dat met behoud van uitkering en hebben geen SW-dienstverband. Nagegaan wordt in hoeverre uitbreiding van deze groep mogelijk is. Tevens is afgesproken dat door deze extra inzet er een extra deel uit het resultaat als aanvulling op de inleenvergoeding zal worden gerealiseerd. De gemeente betaalt het volledige salaris en krijgt voor de arbeidscapaciteit van de WSW-ers een vergoeding. Dat noemen we de inleenvergoeding. Door het Rijk is voor 2011 de WSW-subsidie verlaagd; niet alleen in bedrag per SE (gemiddeld arbeidsjaar), maar ook in aantal SE s. Ook de CAO-compensatie WSW wordt niet gerealiseerd. De komende jaren is er sprake van zowel een verlaging van de subsidie per SE als van het aantal SE s. In het voorgestelde bestuursakkoord was er sprake van een soort noodfonds. Het bestuursakkoord is door de gemeenten met uitzondering van de paragraaf over de WSW aanvaard. Onduidelijk is wat de status van het bestuursakkoord nu is. Ook over het noodfonds is geen duidelijkheid (op ). Bij de 1 e Berap is daarom al rekening gehouden met de aanmerkelijke vermindering van de Rijkssubsidie met Naast deze (generieke) Rijkskorting is de subsidie ook verlaagd doordat de taakstelling (het aantal arbeidsplaatsen waarvoor subsidie wordt verkregen) naar beneden is bijgesteld. Eind 2010 was er al sprake van overrealisatie, omdat het natuurlijk verloop geen gelijke tred hield met de vermindering door het Rijk. In 2011 is bovendien het natuurlijk verloop lager dan begroot. Anderzijds ontstaat er in 2011 nog een incidenteel voordeel doordat de gemeente Enschede een deel van haar taakstelling overdraagt aan de gemeente Hardenberg. Het verzoek hiervoor is ingediend bij het Ministerie SZW. Ook hebben er meer verhuizingen naar Hardenberg plaatsgevonden dan bij de begroting is ingeschat. Dat levert aan de inkomstenkant een voordeel op. De voordelen zijn echter niet voldoende om het tekort dat door de verlaging van de taakstelling is ontstaan teniet te doen. Uit de presentatie van Larcom over de resultaten in het eerste halfjaar 2011 blijkt dat er positieve verwachtingen zijn over het eind 2011 te bereiken resultaat. Verwacht wordt dat dit inderdaad leidt tot een aanvulling op de inleenvergoeding. Hoeveel dat zal zijn is nu nog niet te voorzien. 3

4 Per saldo wordt verwacht dat het extra tekort over 2011 ongeveer zal bedragen. Dat is dus naast de , die bij de eerste bestuursrapportage is bijgeraamd. WMO Eind vorig jaar is nieuw beleid voor de WMO-voorzieningen vastgesteld. Per 1 juli 2011 is een inkomensafhankelijke bijdrage ingevoerd en voor het Collectief vraagafhankelijk vervoer geldt per die datum een inkomensgrens. Voor degenen die reeds voor 1 januari 2011 gebruik maakten van het CVV geldt nog een overgangsregeling tot 1 januari Ook zijn diverse aanpassingen gedaan als bijvoorbeeld het instellen van een maximaal aantal kilometers voor het Collectief vraagafhankelijk vervoer. Daarnaast wordt een aantal voorzieningen niet meer verstrekt, omdat deze als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. In oktober start, samen met de Stuw een project waarbij heel gericht wordt gekeken of inzet van informele zorg en/of welzijnsvoorzieningen mogelijk is. Op basis van de gerealiseerde uitgaven in de 1 e helft van 2011 houden wij rekening met een tekort van 2 tot 3 ton. De werkelijke omvang van dit tekort is afhankelijk van de concrete financiële effecten van de hiervoor genoemde maatregelen. Wij stellen voor om op het budget voor de WMO incidenteel te verhogen met Dit bedrag kan t.l.v. reserve WMO worden gebracht. Deze reserve heeft rekening houdende met de stand per 31 december 2010 en de reeds voorgenomen mutaties nog een omvang van Leerlingenvervoer De bijstellingen in het beleid leerlingenvervoer leiden er naar verwachting toe dat de uitgaven voor het leerlingenvervoer in 2011 binnen de begroting blijven. Inmiddels zijn enkele vrijwilligers bereid gevonden om de begeleiding van leerling(en) op zich te nemen. Hierdoor is minder individueel vervoer nodig. Er zijn ook minder ritten nodig vanwege de wijziging van het afstandscriterium voor het speciaal basisonderwijs. Ook dit leidt tot een reductie van de kosten. Brede School De Matrix In de zomer van 2010 zijn de laatste aanpassingen aan de installatie gedaan. Hierdoor zijn de energiekosten fors teruggebracht. De aanpassingen maken het ook mogelijk om de resterende overschrijding van energiekosten conform het huurcontract te verrekenen met de gebruikers. Na verrekening resteert een tekort van Dit tekort wordt veroorzaakt door het achterblijven van geraamde huurinkomsten (b.v. doordat er nog 5 leslokalen niet verhuurd zijn) en het ontbreken van een garantie voor onderdelen onderhoud door het faillissement van de bouwer. In 2012 wordt op basis van de exploitatie in de afgelopen vijf jaar en de verwachtingen van de ontwikkeling leerlingenaantallen gekeken welke maatregelen moeten worden genomen om te komen tot een sluitende exploitatie. Grondexploitatie Bedrijventerrein Tot september 2011 is verkocht en notarieel geleverd 0,96 Ha. Voor 2,33 Ha zijn contracten gesloten op basis waarvan de percelen in 2011 geleverd en betaald zullen gaan worden. Op basis van de, in het kader van de jaarrekening 2010, vastgestelde programmering en de verkochte en nog te verwachten verkopingen wordt voor 2011 de programmering gehaald. 4

5 Woningbouw Tot september 2011 is verkocht en notarieel geleverd 15 kavels ten behoeve van de bouw van 45 woningen. Dit aantal loopt achter bij de programmering van 41 kavels voor In 2010 en 2011 zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de kredietcrisis voor de woningmarkt te beperken en de toegankelijkheid en verkoop te stimuleren. Het gaat om maatregelen als de starterslening, verkoopgarantieregeling en de kavelreservering regeling. Desondanks zal het lastig worden om de programmering 2011 te halen. Actualisaties Op dit moment zijn we bezig met de actualisatie van de exploitatie-opzetten en loopt een onderzoek naar de stressbestendigheid van de grondexploitatie. Over de uitkomsten van de actualisatie en genoemd onderzoek zullen wij u via een afzonderlijk raadsvoorstel informeren. Dit raadsvoorstel zal gelijktijdig met de 2 e bestuursrapportage 2011 en de begroting 2012 door de raad kunnen worden behandeld. Parkeerexploitatie De parkeerexploitatie loopt conform de begroting. Uit de actualisatie van de budgetten blijkt dat het resultaat van de parkeerexploitatie Hardenberg nagenoeg ongewijzigd is gebleven ten opzichte van 2010 (verschil 0,01 mln). Met de Handelsvereniging Stad Hardenberg is afgesproken, dat indien de Parkeerexploitatie cumulatief meer dan in de min of meer dan in de plus schiet, de tariefstelling onderwerp van gesprek kan worden. Met een verschil van 0,01 mln. is de conclusie gerechtvaardigd dat deze discussie niet hoeft te worden gevoerd. Bouwleges De raming voor 2011 is De legesinkomsten over het 1 e halfjaar 2011 bedragen (55%). Op grond hiervan verwachten wij dat de begrote opbrengst voor 2011 wordt gerealiseerd. Algemene uitkering Gemeentefonds Op basis van de ontvangen meicirculaire wordt de raming van de algemene uitkering met verhoogd. Hiervan worden de volgende bedragen weer ingezet/verrekend: * Maatschappelijke stages -/ * Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP); * Uitvoeringskosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning; * Impuls nationaal actieplan sport en bewegen (NASB) * Kinderopvang Totaal Per saldo leidt de mei-circulaire tot een voordeel van Toelichting Maatschappelijke stages. De huidige financiële en economische situatie en de hiermee samenhangende bezuinigingen op de overheidsuitgaven hebben tot gevolg dat de eerdere toevoeging aan het gemeentefonds van 10,1 miljoen nu is teruggedraaid. Deze toevoeging was bedoeld voor de financiering van de makelaarsfunctie van gemeenten voor maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk. Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). De algemene uitkering wordt voor de jaren 2011 tot en met 2014 in totaal met 122 miljoen verhoogd in verband met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). 5

6 Door het Ondersteuningsprogramma NUP bij gemeenten willen rijk en medeoverheden de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Gebruik van de e-overheid is hiervoor randvoorwaardelijk. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het Bestuursakkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van de huishoudelijke hulp. De omvang van de bestaande integratie-uitkering voor huishoudelijke hulp wordt vastgesteld op het niveau 2011 zoals vermeld in de septembercirculaire Impuls nationaal actieplan sport en bewegen (NASB) Het ministerie van VWS stelt in totaal 38 miljoen beschikbaar voor de impuls NASB. Gemeenten die sport- en beweegactiviteiten gaan opzetten zullen eenzelfde bedrag investeren, zodat er in totaal 76 miljoen beschikbaar is voor een actievere leefstijl. Belastingopbrengsten Hier zijn geen bijzonderheden te melden. Dividend Op basis van de werkelijk ontvangen dividenden wordt de raming met verhoogd: ROVA BNG Vitens EPZ (lager dividend 2010) -/ Enexis -/ Attero -/ Totaal Conform afspraak wordt het ROVA-dividend toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Stelposten In de begroting 2011 zijn nog stelposten opgenomen, die dit jaar niet meer besteed zullen worden. Hierdoor valt nu incidenteel een bedrag van vrij. Het betreft: de stelpost prijscompensatie de stelpost Centrum Jeugd en Gezin de stelpost kapitaallasten onrendabele top parkeergarage gemeentehuis de stelpost electronisch kinddossier overige stelposten Verkoop aandelen EPZ Als oud-aandeelhouder van Essent is de Gemeente Hardenberg via Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) mede-eigenaar van de N.V. ElectriciteitsProductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). EPZ exploiteert o.a. de kerncentrale Borssele. De aandelen van PBE zijn ondergebracht in een dochteronderneming genaamd Energy Resources Holding (ERH). 50% van de aandelen EPZ is in handen van het Zeeuwse bedrijf Delta. Delta heeft zich bij de verkoop van Essent met succes verzet tegen de overdracht van de kerncentrale Borssele naar RWE. 6

7 Juridisch is de situatie nu zo dat de aandelen van ERH (kerncentrale Borssele) verkocht zijn aan RWE, maar dat pas geleverd (en betaald) gaat worden als het geschil met Delta is opgelost. Op dit moment is een schikking in voorbereiding in het geschil. Alle partijen hebben eind april 2011 Letters of Intent getekend, waarbij (vertrouwelijke) afspraken zijn gemaakt die ertoe moeten leiden dat Delta en RWE gezamenlijk eigenaar worden van EPZ. Voordelen zijn dat geen verdere juridische procedures hoeven te worden gevoerd en de verkooptransactie van de aandelen Essent kan worden afgesloten. De opbrengst uit de verkoop voor de Gemeente Hardenberg bedraagt (voorlopige berekening). Als gevolg van deze verkoop vervalt het dividend EPZ. Dit dividend is structureel begroot op Om deze wegvallende dividendopbrengst te compenseren moet worden toegevoegd aan de algemene reserve. Dit bedrag kan grotendeels worden gedekt uit de genoemde opbrengst verkoop aandelen EPZ en de vrijval 1e deel general escrow van (50%). De escrow is een voorziening die is getroffen bij de verkoop van de aandelen Essent voor eventuele claims. Omdat de werkelijk ingediende claims lager zijn dan de voorziening valt nu de helft van het bedrag vrij ten gunste van de aandeelhouders. Per saldo leiden deze zaken tot een incidenteel nadeel 2011 van , namelijk: voordeel opbrengst verkoop aandelen EPZ vrijval Escrow toevoeging aan algemene reserve in verband met compensatie wegvallend -/ dividend BTW sportaccommodaties voorgaande jaren De belastingdienst heeft de suppletie-aangifte gehonoreerd. Dit betekent dat de gemeente over de jaren 2006 tot en met 2009 een bedrag van rond terug heeft ontvangen. Dit bedrag wordt aangewend voor de verlaging van de boekwaarden van deze investeringen. Dit zal leiden tot een verlaging van de kapitaallasten vanaf Overeenkomstig een eerder genomen raadsbesluit zal de budgettaire ruimte die hiermee ontstaat worden toegevoegd aan het investeringsprogramma. ID-kaarten Gemeenten mogen per direct geen leges meer heffen voor Nationale Identiteits Kaarten (NIK) voor personen van 14 jaar en ouder op wie de Wet op de Identificatieplicht van toepassing is. Dit is de uitspraak van de Hoge Raad op vrijdag 9 september Deze uitspraak is voor veel mensen aanleiding geweest om versneld een NIK aan te vragen. Verder is deze uitspraak voor ons aanleiding geweest om aan personen die sinds 29 juli jl. een NIK hebben aangeschaft, de betaalde leges terug te betalen. De regering heeft woensdag 21 september 2011 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor het in rekening brengen van leges voor de Nederlandse identiteitskaart. Indien de wet door het parlement wordt aanvaard, dan zal deze wetswijziging met terugwerkende kracht in werking treden met ingang van 22 september Dit betekent dat burgers met ingang van donderdag 22 september 2011 weer leges moeten betalen voor de identiteitskaart. 7

8 Wij zijn van mening dat het rijk de door de gemeente geleden financiële schade moet vergoeden. Het verstrekken van de NIK is immers een door de rijksoverheid aan gemeenten opgedragen taak. De VNG zal met de minister van Buitenlandse Zaken in overleg treden over de financiële schade en de toekomstige financiering. Bestemmingsplan buitengebied De raad heeft in 2006 een (start)bedrag van beschikbaar gesteld voor het bestemmingsplan Buitengebied. De omvang van het buitengebied, het intensief betrekken van de Plaatselijke Belangen, de wens om een ontwikkelingsgericht plan te maken, het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie en nieuwe wetgeving op bijvoorbeeld het gebied van milieueffectrapportages (in relatie tot Natura 2000 gebieden) maken dit tot een erg omvangrijk project. Om dit project in 2013 af te kunnen ronden is een extra bijdrage nodig. Deze schatten wij op dit moment in op circa Advieskosten Het afgelopen jaar is Deloitte ingeschakeld voor: - de borgstelling Saxenburg groep - de beoordeling van de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen - stresstest grondexploitatie. Deze extra advieskosten totaal zijn niet begroot. Bestrijding blauwalgen in het Kotermeer Om de blauwalgen in Kotermeer te bestrijden bleek bestrijding van de blauwalg met waterstofperoxide noodzakelijk. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en hebben gekost. Breedband Dedemsvaart In de lijn van de bijdrage, die eerder is verleend in de kern Hardenberg, willen wij eenmalig beschikbaar stellen voor de aanleg van breedband naar Dedemsvaart. Ook het nieuwe M.F.C. Dedemsvaart met daarin het gemeentelijk Klant Contact Centrum wordt aangesloten. Overige budgettair neutrale uitgaven Licentiebedragen Novell De software is inmiddels afgeschreven. In 2011 moeten nog wel licentiekosten worden betaald ( ). Dit bedrag kan worden bekostigd uit de reserve automatisering. Project Verhalenknooppunten Het fietsroutenetwerk is in 2008 gerealiseerd. Met behulp van dit netwerk kunnen gebruikers zelf hun route samenstellen. Een verbijzondering van dit netwerk is het toevoegen van Verhalenknooppunten. De gedachte achter het initiatief Verhalenknooppunten is, dat mensen naast het genieten van fietsen worden uitgedaagd om informatie over de omgeving tot zich te nemen. Dit krijgt vorm door de plaatsing van Audionetics in het Vechtdal. Dit zijn palen, die als de recreant of toerist energie opwekt door op een pedaal te trappen audiofragmenten afspelen. In totaal worden er per gemeente 7 palen geplaatst. Het project Verhalenknooppunten is een Vechtdalproject en de deelnemende partijen zijn de gemeenten Ommen, Dalfsen, Zwolle, Hardenberg, de provincie Overijssel en het Waterschap Velt en Vecht en Groot Salland. Van de gemeente Hardenberg wordt een eenmalige bijdrage van gevraagd. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserve stimulering recreatieve initiatieven. 8

9 Krediet overname bioscoopinventaris Met deze overname krijgt de Voorveghter betere mogelijkheden de zalen te verhuren aan derden. Voor de overname van de bioscoopinventaris is een krediet nodig van De hieruit voortvloeiende jaarlasten worden opgevangen binnen de exploitatie van de Voorveghter. Diverse onderhoud gebouwen t.l.v. diverse onderhoudsreserves Eind 2010 is gestart met een gedetailleerde schouw voor het in 2011 uit te voeren onderhoud. Voor 2011 is een onderhoudsbudget nodig van Hiervan kan ten laste van het reguliere onderhoudsbudget worden ingepast en zal ten laste van de onderhoudsreserves worden gebracht. Deze reserves hebben per 1 januari 2011 nog een omvang van 2,5 miljoen. Administratieve wijzigingen Bij deze bestuursrapportage is ook een drietal administratieve begrotingswijzigingen gevoegd. Deze wijzigingen houden verband met een aantal budgettair neutrale herschikking van begrotingsramingen. Advies: Wij stellen u voor in te stemmen met deze bestuursrapportage en de hierin voorgestelde begrotingsaanpassingen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in bijgevoegde 28 e wijziging van de begroting Wij stellen u tevens voor om deze 28 e wijziging 2011 vast te stellen alsmede de 207 e t/m 209 e administratieve wijziging van de begroting. Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG, Burgemeester, secretaris, P.H. Snijders Mr. W.G.C. Rebergen Bijlage: 9

10 HERZIENE VERSIE Onderwerp 2e bestuursrapportage 2011 annex vaststelling 28 e wijziging van de begroting 2011 Document Kenmerk De raad van de gemeente Hardenberg; - Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg van 18 oktober 2011, kenmerk Gelet op de Gemeentewet Besluit: In te stemmen met: - de budgetaanpassingen als genoemd in deze 2 e bestuursrapportage de hogere uitgaven voor BUIG ad en WMO ad ten laste te brengen van de reserve Fonds Werk en Inkomen respectievelijk de reserve WMO - de opbrengst uit de verkoop aandelen EPZ en de vrijval van de Escrow; totale opbrengst , toe te voegen aan de algemene reserve ter compensatie van het structureel wegvallen dividend EPZ - de opbrengst teruggaaf BTW sportaccommodaties voorgaande jaren ad toe te voegen aan de budgettaire ruimte voor het investeringsprogramma na een bedrag van beschikbaar te stellen voor het bestemmingsplan buitengebied - het verstrekken van een eenmalige bijdrage van aan de stichting Breedband Dedemsvaart - de hogere uitgaven voor licentiekosten Novell ad ten laste van de reserve automatisering te brengen - een eenmalige bijdrage van voor het project verhalenknooppunten en deze bijdrage te dekken uit de reserve stimulering recreatieve initiatieven - een krediet beschikbaar te stellen van voor de overname inventaris bioscoop - een bedrag van beschikbaar te stellen voor onderhoud gebouwen en dit bedrag te dekken uit de onderhoudsreserves - het saldo uit deze bestuursrapportage ad toe te voegen aan de post voor incidenteel onvoorziene uitgaven en daarmee beschikbaar te houden en te betrekken bij de rekening Vast te stellen: - de 28 e wijziging van de begroting 2011, waarin deze begrotingsaanpassingen comptabel zijn verwerkt; - de 207 e, 208 e en 209 e administratieve wijziging van de begroting 2011 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 8 november De raad voornoemd, De voorzitter, De griffier. 10

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Eerste nota van wijziging 2013

Eerste nota van wijziging 2013 Eerste nota van wijziging 2013 Economie en Werk technische wijziging TW-EW-01 (Fonds bijzondere noden) Programma Economie en Werk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand + 21.626

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden die mogelijk worden gesteld i.v.m. de spoedwet heffing rechten Nederlandse identiteitskaart (NIK)

Vragen en antwoorden die mogelijk worden gesteld i.v.m. de spoedwet heffing rechten Nederlandse identiteitskaart (NIK) Bijlage afkomstig van ministerie van binnenlandse zaken behorend bij instructiebrief van BZK d.d. 21 september 2011 in verband met de indiening van de spoedwet heffing rechten Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AGENDAPUNT NO 12. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Voorgesteld wordt de decembernota 2008 vast te stellen. Aanleiding tot het voorstel In onze huidige

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979 Raadsvergadering d.d. 28 mei 213 agendapunt 5 Aan: De Gemeenteraad Vries, Portefeuillehouder: dhr. J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 592-266 979 E-mail adres: m.jonker@tynaarlo.nl

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VOORSTEL 1. tot vaststelling van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gennep en intrekking van het raadsbesluit

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad.

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad. Agendapuntnr.: 18 Nr.: 156489 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota 2016 Renswoude, 21 juni 2016 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: In deze Zomernota 2016 wordt gerapporteerd

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/42

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/42 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-6-2012 Nummer voorstel: 2012/42 Voor raadsvergadering d.d.: 19-06-2012 Agendapunt: 6 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/5989

Raadsvoorstel 2005/5989 Raadsvoorstel 2005/5989 Onderwerp Aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller ing. B. van der Kwast Collegevergadering 22 maart 2005/5989

Nadere informatie

B en W nr d.d

B en W nr d.d B en W nr. 13.0657 d.d. 2-7-2013 Onderwerp Technisch erratum op raadsvoorstel 13.0063 1e bestuursrapportage 2013 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaand technisch erratum op raadsvoorstel

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied Raadsvoorstel *Z033D51A932* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30494 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Aan Provinciale Staten onderwerp datum: 20 mei 2003 Technische uitwerking n.a.v. de invoering van het BTWcompensatiefonds; ons kenmerk: MI/2003/282

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

Raadsvergadering. 12 mei

Raadsvergadering. 12 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12 mei 2016 16-021 Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

AANGEPAST EXEMPLAAR. Raadsvoorstel Bestuur en Middelen A 15 onderwerp. BTW-compensatiefonds. 1. Aanleiding en achtergrond

AANGEPAST EXEMPLAAR. Raadsvoorstel Bestuur en Middelen A 15 onderwerp. BTW-compensatiefonds. 1. Aanleiding en achtergrond AANGEPAST EXEMPLAAR Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2002 118 Bestuur en Middelen A 15 onderwerp BTW-compensatiefonds Aan de raad 1. Aanleiding en achtergrond Met de invoering

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal 161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma)

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma) Vergadering: 15 april 2008 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Krediet noodopvang

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie