Hardenberg, 18 oktober 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hardenberg, 18 oktober 2011"

Transcriptie

1 Zaak kenmerk: Raad: 8 november 2011 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2011 annex vaststelling 28 e wijziging van de begroting 2011 Document kenmerk: Hardenberg, 18 oktober 2011 Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2011 aan. Evenals vorig jaar beperkt deze bestuursrapportage zich tot de financiën. De financiën die de laatste jaren fors onder druk staan en tot een fors bezuinigingsplan en een stringent begrotingsbeleid hebben geleid. Dat wil zeggen dat actief wordt gestuurd op het voorkomen van budgetoverschrijdingen. Dit heeft z n vruchten inmiddels afgeworpen. De rekening over 2010 is afgesloten met een positief resultaat en onlangs heeft u een raadsvoorstel vastgesteld, waarin rond aan bestedingsvoorstellen is heroverwogen en de ontstane ruimte is toegevoegd aan de algemene reserve. De begroting voor 2011 is, mede door aanvullende maatregelen, sluitend. Met de 1e bestuursrapportage zijn budgetten geactualiseerd en is sprake van een voordelig saldo van De 2e bestuursrapportage 2011 sluit nu met een voordelig saldo van Wij stellen u voor om dit bedrag binnen de exploitatie 2011 beschikbaar te houden en te betrekken bij de rekening Budgetdoorlichting. Een van onze financiële doelstellingen is, dat wij sturen op een sluitende jaarrekening Om een beeld te krijgen waar we op dit moment staan met de uitvoering van onze budgetten, zijn de meest relevante (grote) posten doorgelicht: Omschrijving Voordeel I/S Nadeel I/S BUIG S Verrekening met reserve Fonds Werk en Inkomen I WSW I WMO I Verrekening met reserve WMO I De Matrix I Grondexploitatie pm Gemeentefonds I I Dividend I Verrekening met reserve afvalstoffenheffing I Vrijval stelposten I Opbrengst verkoop aandelen EPZ c.a I 1

2 Compensatie gevolgen vervallen dividend EPZ I BTW-sportaccommodaties I I ID-kaarten pm Bestemmingsplan buitengebied I Extra advieskosten I Bestrijding blauwalg Kotermeer I Breedband Dedemsvaart I Totaal Per saldo ontstaat een voordelig saldo van (na de 1 e bestuursrapportage was het saldo 2.000). Hierna lichten wij de hiervoor vermelde budgetafwijkingen en nog een aantal andere begrotingsposten - toe. BUIG (gebundelde uitkering inkomensvoorziening gemeenten). De Wet BUIG is de gebundelde uitkering van het rijk voor de inkomensvoorzieningen die de gemeente uitvoert. De belangrijkste regeling daarin is de WWB. Uit het budget dat we van het rijk krijgen, moeten alle uitkeringen betaald worden. budget 2011 Dit voorjaar hebben wij u aangegeven dat er op de WWB een tekort dreigt en dat wij dit financieel risico proberen te beperken door in te zetten op (extra) detacheringen. Hoewel er extra werkplekken zijn gerealiseerd, heeft dit beleid niet het gewenste financiële effect gehad. Voor 2011 gaan we naar verwachting 7,9 miljoen aan uitkeringen uitgeven, terwijl we van het rijk een bedrag van 7,0 mln krijgen. In de begroting zit een toegestaan tekort van ruim , zodat er ten opzichte van de begroting een tekort van ontstaat. We kunnen in het kader van de 10%-regeling nog claimen bij het rijk, zodat het tekort 2011 naar verwachting gaat neerkomen op Het tekort BUIG kan dit jaar nog t.l.v. reserve fonds Werk en Inkomen worden gebracht. Deze reserve heeft rekening houdende met de stand per 31 december 2010 en de reeds voorgenomen mutaties nog een omvang van Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) Over 2010 was het tekort (veel) groter dan 10% van het beschikbaar gestelde budget. Bij het rijk is een aanvraag ingediend in het kader van de 10%-regeling (van 1,6 miljoen). Naar verwachting zal de aanvraag gehonoreerd worden. Deze verwachting is vooral gebaseerd op het gegeven dat Hardenberg voldoet aan het arbeidsmarktcriterium, dat door het ministerie is vastgesteld. Dit criterium is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor die 10%-regeling (IAU). Participatiebudget In het Participatiebudget (PB) zijn de budgetten van 3 wettelijke regelingen samengevoegd: Werk deel van de WWB Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Wet Inburgering (WI) Bij de inzet van het Participatiebudget sturen we op budgetneutraliteit. Het W-deel wordt gebruikt om kosten te dekken, die gemaakt worden om mensen naar werk te begeleiden. Omdat we veel van het werk zelf doen (en het dus niet uitbesteden) bestaat een 2

3 flink deel van het W-deel uit personeelskosten (in 2011 ongeveer ). Daarnaast wordt een ander groot deel besteed aan gesubsidieerde arbeid. Met name dat laatste zorgt voor ontlasting van het I-deel, omdat de mensen die het betreft geen uitkering meer hebben. Een laatste belangrijke kostenpost in het W-deel wordt gevormd door de verplichtingen in het kader van de oude WIW/ID-regelingen. Voor de WEB geldt dat we dat bij een ROC moeten besteden. Bedragen die niet worden besteed moeten, behoudens een meeneemregeling, terug naar het ministerie. Door de grote kortingen van de afgelopen jaren op dit budget, sturen we bij Deltion op budgetneutrale besteding van dit budget. Deltion krijgt het volledige budget en daarvoor maken we afspraken over de besteding ervan. Het volledige bedrag wordt gebruikt voor educatieve activiteiten, met name voor de WWB doelgroep. Voor de WI geldt dat het budget ongeveer net zo groot is als de verplichtingen die er tegenover staan. Het budget van de WI wordt ingezet om inburgeringscursussen te betalen. De cursussen worden uitgevoerd door het Alfa-college. WSW Door de vermindering van de taakstelling (en daarmee het bedrag dat de gemeente aan subsidie ontvangt) kunnen geen nieuwe mensen instromen in de SW. Op de wachtlijst staan nu 93 SWgeindiceerde inwoners die direct beschikbaar zijn voor een werkplek. Om er toch voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen actief zijn, zijn afspraken met Larcom gemaakt. Op basis van afspraken met Larcom zijn een 25-tal van hen al actief bij Larcom en wordt gekeken op welke wijze zij hun competenties optimaal kunnen gaan benutten. Zij doen dat met behoud van uitkering en hebben geen SW-dienstverband. Nagegaan wordt in hoeverre uitbreiding van deze groep mogelijk is. Tevens is afgesproken dat door deze extra inzet er een extra deel uit het resultaat als aanvulling op de inleenvergoeding zal worden gerealiseerd. De gemeente betaalt het volledige salaris en krijgt voor de arbeidscapaciteit van de WSW-ers een vergoeding. Dat noemen we de inleenvergoeding. Door het Rijk is voor 2011 de WSW-subsidie verlaagd; niet alleen in bedrag per SE (gemiddeld arbeidsjaar), maar ook in aantal SE s. Ook de CAO-compensatie WSW wordt niet gerealiseerd. De komende jaren is er sprake van zowel een verlaging van de subsidie per SE als van het aantal SE s. In het voorgestelde bestuursakkoord was er sprake van een soort noodfonds. Het bestuursakkoord is door de gemeenten met uitzondering van de paragraaf over de WSW aanvaard. Onduidelijk is wat de status van het bestuursakkoord nu is. Ook over het noodfonds is geen duidelijkheid (op ). Bij de 1 e Berap is daarom al rekening gehouden met de aanmerkelijke vermindering van de Rijkssubsidie met Naast deze (generieke) Rijkskorting is de subsidie ook verlaagd doordat de taakstelling (het aantal arbeidsplaatsen waarvoor subsidie wordt verkregen) naar beneden is bijgesteld. Eind 2010 was er al sprake van overrealisatie, omdat het natuurlijk verloop geen gelijke tred hield met de vermindering door het Rijk. In 2011 is bovendien het natuurlijk verloop lager dan begroot. Anderzijds ontstaat er in 2011 nog een incidenteel voordeel doordat de gemeente Enschede een deel van haar taakstelling overdraagt aan de gemeente Hardenberg. Het verzoek hiervoor is ingediend bij het Ministerie SZW. Ook hebben er meer verhuizingen naar Hardenberg plaatsgevonden dan bij de begroting is ingeschat. Dat levert aan de inkomstenkant een voordeel op. De voordelen zijn echter niet voldoende om het tekort dat door de verlaging van de taakstelling is ontstaan teniet te doen. Uit de presentatie van Larcom over de resultaten in het eerste halfjaar 2011 blijkt dat er positieve verwachtingen zijn over het eind 2011 te bereiken resultaat. Verwacht wordt dat dit inderdaad leidt tot een aanvulling op de inleenvergoeding. Hoeveel dat zal zijn is nu nog niet te voorzien. 3

4 Per saldo wordt verwacht dat het extra tekort over 2011 ongeveer zal bedragen. Dat is dus naast de , die bij de eerste bestuursrapportage is bijgeraamd. WMO Eind vorig jaar is nieuw beleid voor de WMO-voorzieningen vastgesteld. Per 1 juli 2011 is een inkomensafhankelijke bijdrage ingevoerd en voor het Collectief vraagafhankelijk vervoer geldt per die datum een inkomensgrens. Voor degenen die reeds voor 1 januari 2011 gebruik maakten van het CVV geldt nog een overgangsregeling tot 1 januari Ook zijn diverse aanpassingen gedaan als bijvoorbeeld het instellen van een maximaal aantal kilometers voor het Collectief vraagafhankelijk vervoer. Daarnaast wordt een aantal voorzieningen niet meer verstrekt, omdat deze als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. In oktober start, samen met de Stuw een project waarbij heel gericht wordt gekeken of inzet van informele zorg en/of welzijnsvoorzieningen mogelijk is. Op basis van de gerealiseerde uitgaven in de 1 e helft van 2011 houden wij rekening met een tekort van 2 tot 3 ton. De werkelijke omvang van dit tekort is afhankelijk van de concrete financiële effecten van de hiervoor genoemde maatregelen. Wij stellen voor om op het budget voor de WMO incidenteel te verhogen met Dit bedrag kan t.l.v. reserve WMO worden gebracht. Deze reserve heeft rekening houdende met de stand per 31 december 2010 en de reeds voorgenomen mutaties nog een omvang van Leerlingenvervoer De bijstellingen in het beleid leerlingenvervoer leiden er naar verwachting toe dat de uitgaven voor het leerlingenvervoer in 2011 binnen de begroting blijven. Inmiddels zijn enkele vrijwilligers bereid gevonden om de begeleiding van leerling(en) op zich te nemen. Hierdoor is minder individueel vervoer nodig. Er zijn ook minder ritten nodig vanwege de wijziging van het afstandscriterium voor het speciaal basisonderwijs. Ook dit leidt tot een reductie van de kosten. Brede School De Matrix In de zomer van 2010 zijn de laatste aanpassingen aan de installatie gedaan. Hierdoor zijn de energiekosten fors teruggebracht. De aanpassingen maken het ook mogelijk om de resterende overschrijding van energiekosten conform het huurcontract te verrekenen met de gebruikers. Na verrekening resteert een tekort van Dit tekort wordt veroorzaakt door het achterblijven van geraamde huurinkomsten (b.v. doordat er nog 5 leslokalen niet verhuurd zijn) en het ontbreken van een garantie voor onderdelen onderhoud door het faillissement van de bouwer. In 2012 wordt op basis van de exploitatie in de afgelopen vijf jaar en de verwachtingen van de ontwikkeling leerlingenaantallen gekeken welke maatregelen moeten worden genomen om te komen tot een sluitende exploitatie. Grondexploitatie Bedrijventerrein Tot september 2011 is verkocht en notarieel geleverd 0,96 Ha. Voor 2,33 Ha zijn contracten gesloten op basis waarvan de percelen in 2011 geleverd en betaald zullen gaan worden. Op basis van de, in het kader van de jaarrekening 2010, vastgestelde programmering en de verkochte en nog te verwachten verkopingen wordt voor 2011 de programmering gehaald. 4

5 Woningbouw Tot september 2011 is verkocht en notarieel geleverd 15 kavels ten behoeve van de bouw van 45 woningen. Dit aantal loopt achter bij de programmering van 41 kavels voor In 2010 en 2011 zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de kredietcrisis voor de woningmarkt te beperken en de toegankelijkheid en verkoop te stimuleren. Het gaat om maatregelen als de starterslening, verkoopgarantieregeling en de kavelreservering regeling. Desondanks zal het lastig worden om de programmering 2011 te halen. Actualisaties Op dit moment zijn we bezig met de actualisatie van de exploitatie-opzetten en loopt een onderzoek naar de stressbestendigheid van de grondexploitatie. Over de uitkomsten van de actualisatie en genoemd onderzoek zullen wij u via een afzonderlijk raadsvoorstel informeren. Dit raadsvoorstel zal gelijktijdig met de 2 e bestuursrapportage 2011 en de begroting 2012 door de raad kunnen worden behandeld. Parkeerexploitatie De parkeerexploitatie loopt conform de begroting. Uit de actualisatie van de budgetten blijkt dat het resultaat van de parkeerexploitatie Hardenberg nagenoeg ongewijzigd is gebleven ten opzichte van 2010 (verschil 0,01 mln). Met de Handelsvereniging Stad Hardenberg is afgesproken, dat indien de Parkeerexploitatie cumulatief meer dan in de min of meer dan in de plus schiet, de tariefstelling onderwerp van gesprek kan worden. Met een verschil van 0,01 mln. is de conclusie gerechtvaardigd dat deze discussie niet hoeft te worden gevoerd. Bouwleges De raming voor 2011 is De legesinkomsten over het 1 e halfjaar 2011 bedragen (55%). Op grond hiervan verwachten wij dat de begrote opbrengst voor 2011 wordt gerealiseerd. Algemene uitkering Gemeentefonds Op basis van de ontvangen meicirculaire wordt de raming van de algemene uitkering met verhoogd. Hiervan worden de volgende bedragen weer ingezet/verrekend: * Maatschappelijke stages -/ * Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP); * Uitvoeringskosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning; * Impuls nationaal actieplan sport en bewegen (NASB) * Kinderopvang Totaal Per saldo leidt de mei-circulaire tot een voordeel van Toelichting Maatschappelijke stages. De huidige financiële en economische situatie en de hiermee samenhangende bezuinigingen op de overheidsuitgaven hebben tot gevolg dat de eerdere toevoeging aan het gemeentefonds van 10,1 miljoen nu is teruggedraaid. Deze toevoeging was bedoeld voor de financiering van de makelaarsfunctie van gemeenten voor maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk. Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). De algemene uitkering wordt voor de jaren 2011 tot en met 2014 in totaal met 122 miljoen verhoogd in verband met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). 5

6 Door het Ondersteuningsprogramma NUP bij gemeenten willen rijk en medeoverheden de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Gebruik van de e-overheid is hiervoor randvoorwaardelijk. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het Bestuursakkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van de huishoudelijke hulp. De omvang van de bestaande integratie-uitkering voor huishoudelijke hulp wordt vastgesteld op het niveau 2011 zoals vermeld in de septembercirculaire Impuls nationaal actieplan sport en bewegen (NASB) Het ministerie van VWS stelt in totaal 38 miljoen beschikbaar voor de impuls NASB. Gemeenten die sport- en beweegactiviteiten gaan opzetten zullen eenzelfde bedrag investeren, zodat er in totaal 76 miljoen beschikbaar is voor een actievere leefstijl. Belastingopbrengsten Hier zijn geen bijzonderheden te melden. Dividend Op basis van de werkelijk ontvangen dividenden wordt de raming met verhoogd: ROVA BNG Vitens EPZ (lager dividend 2010) -/ Enexis -/ Attero -/ Totaal Conform afspraak wordt het ROVA-dividend toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Stelposten In de begroting 2011 zijn nog stelposten opgenomen, die dit jaar niet meer besteed zullen worden. Hierdoor valt nu incidenteel een bedrag van vrij. Het betreft: de stelpost prijscompensatie de stelpost Centrum Jeugd en Gezin de stelpost kapitaallasten onrendabele top parkeergarage gemeentehuis de stelpost electronisch kinddossier overige stelposten Verkoop aandelen EPZ Als oud-aandeelhouder van Essent is de Gemeente Hardenberg via Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) mede-eigenaar van de N.V. ElectriciteitsProductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). EPZ exploiteert o.a. de kerncentrale Borssele. De aandelen van PBE zijn ondergebracht in een dochteronderneming genaamd Energy Resources Holding (ERH). 50% van de aandelen EPZ is in handen van het Zeeuwse bedrijf Delta. Delta heeft zich bij de verkoop van Essent met succes verzet tegen de overdracht van de kerncentrale Borssele naar RWE. 6

7 Juridisch is de situatie nu zo dat de aandelen van ERH (kerncentrale Borssele) verkocht zijn aan RWE, maar dat pas geleverd (en betaald) gaat worden als het geschil met Delta is opgelost. Op dit moment is een schikking in voorbereiding in het geschil. Alle partijen hebben eind april 2011 Letters of Intent getekend, waarbij (vertrouwelijke) afspraken zijn gemaakt die ertoe moeten leiden dat Delta en RWE gezamenlijk eigenaar worden van EPZ. Voordelen zijn dat geen verdere juridische procedures hoeven te worden gevoerd en de verkooptransactie van de aandelen Essent kan worden afgesloten. De opbrengst uit de verkoop voor de Gemeente Hardenberg bedraagt (voorlopige berekening). Als gevolg van deze verkoop vervalt het dividend EPZ. Dit dividend is structureel begroot op Om deze wegvallende dividendopbrengst te compenseren moet worden toegevoegd aan de algemene reserve. Dit bedrag kan grotendeels worden gedekt uit de genoemde opbrengst verkoop aandelen EPZ en de vrijval 1e deel general escrow van (50%). De escrow is een voorziening die is getroffen bij de verkoop van de aandelen Essent voor eventuele claims. Omdat de werkelijk ingediende claims lager zijn dan de voorziening valt nu de helft van het bedrag vrij ten gunste van de aandeelhouders. Per saldo leiden deze zaken tot een incidenteel nadeel 2011 van , namelijk: voordeel opbrengst verkoop aandelen EPZ vrijval Escrow toevoeging aan algemene reserve in verband met compensatie wegvallend -/ dividend BTW sportaccommodaties voorgaande jaren De belastingdienst heeft de suppletie-aangifte gehonoreerd. Dit betekent dat de gemeente over de jaren 2006 tot en met 2009 een bedrag van rond terug heeft ontvangen. Dit bedrag wordt aangewend voor de verlaging van de boekwaarden van deze investeringen. Dit zal leiden tot een verlaging van de kapitaallasten vanaf Overeenkomstig een eerder genomen raadsbesluit zal de budgettaire ruimte die hiermee ontstaat worden toegevoegd aan het investeringsprogramma. ID-kaarten Gemeenten mogen per direct geen leges meer heffen voor Nationale Identiteits Kaarten (NIK) voor personen van 14 jaar en ouder op wie de Wet op de Identificatieplicht van toepassing is. Dit is de uitspraak van de Hoge Raad op vrijdag 9 september Deze uitspraak is voor veel mensen aanleiding geweest om versneld een NIK aan te vragen. Verder is deze uitspraak voor ons aanleiding geweest om aan personen die sinds 29 juli jl. een NIK hebben aangeschaft, de betaalde leges terug te betalen. De regering heeft woensdag 21 september 2011 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor het in rekening brengen van leges voor de Nederlandse identiteitskaart. Indien de wet door het parlement wordt aanvaard, dan zal deze wetswijziging met terugwerkende kracht in werking treden met ingang van 22 september Dit betekent dat burgers met ingang van donderdag 22 september 2011 weer leges moeten betalen voor de identiteitskaart. 7

8 Wij zijn van mening dat het rijk de door de gemeente geleden financiële schade moet vergoeden. Het verstrekken van de NIK is immers een door de rijksoverheid aan gemeenten opgedragen taak. De VNG zal met de minister van Buitenlandse Zaken in overleg treden over de financiële schade en de toekomstige financiering. Bestemmingsplan buitengebied De raad heeft in 2006 een (start)bedrag van beschikbaar gesteld voor het bestemmingsplan Buitengebied. De omvang van het buitengebied, het intensief betrekken van de Plaatselijke Belangen, de wens om een ontwikkelingsgericht plan te maken, het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie en nieuwe wetgeving op bijvoorbeeld het gebied van milieueffectrapportages (in relatie tot Natura 2000 gebieden) maken dit tot een erg omvangrijk project. Om dit project in 2013 af te kunnen ronden is een extra bijdrage nodig. Deze schatten wij op dit moment in op circa Advieskosten Het afgelopen jaar is Deloitte ingeschakeld voor: - de borgstelling Saxenburg groep - de beoordeling van de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen - stresstest grondexploitatie. Deze extra advieskosten totaal zijn niet begroot. Bestrijding blauwalgen in het Kotermeer Om de blauwalgen in Kotermeer te bestrijden bleek bestrijding van de blauwalg met waterstofperoxide noodzakelijk. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en hebben gekost. Breedband Dedemsvaart In de lijn van de bijdrage, die eerder is verleend in de kern Hardenberg, willen wij eenmalig beschikbaar stellen voor de aanleg van breedband naar Dedemsvaart. Ook het nieuwe M.F.C. Dedemsvaart met daarin het gemeentelijk Klant Contact Centrum wordt aangesloten. Overige budgettair neutrale uitgaven Licentiebedragen Novell De software is inmiddels afgeschreven. In 2011 moeten nog wel licentiekosten worden betaald ( ). Dit bedrag kan worden bekostigd uit de reserve automatisering. Project Verhalenknooppunten Het fietsroutenetwerk is in 2008 gerealiseerd. Met behulp van dit netwerk kunnen gebruikers zelf hun route samenstellen. Een verbijzondering van dit netwerk is het toevoegen van Verhalenknooppunten. De gedachte achter het initiatief Verhalenknooppunten is, dat mensen naast het genieten van fietsen worden uitgedaagd om informatie over de omgeving tot zich te nemen. Dit krijgt vorm door de plaatsing van Audionetics in het Vechtdal. Dit zijn palen, die als de recreant of toerist energie opwekt door op een pedaal te trappen audiofragmenten afspelen. In totaal worden er per gemeente 7 palen geplaatst. Het project Verhalenknooppunten is een Vechtdalproject en de deelnemende partijen zijn de gemeenten Ommen, Dalfsen, Zwolle, Hardenberg, de provincie Overijssel en het Waterschap Velt en Vecht en Groot Salland. Van de gemeente Hardenberg wordt een eenmalige bijdrage van gevraagd. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserve stimulering recreatieve initiatieven. 8

9 Krediet overname bioscoopinventaris Met deze overname krijgt de Voorveghter betere mogelijkheden de zalen te verhuren aan derden. Voor de overname van de bioscoopinventaris is een krediet nodig van De hieruit voortvloeiende jaarlasten worden opgevangen binnen de exploitatie van de Voorveghter. Diverse onderhoud gebouwen t.l.v. diverse onderhoudsreserves Eind 2010 is gestart met een gedetailleerde schouw voor het in 2011 uit te voeren onderhoud. Voor 2011 is een onderhoudsbudget nodig van Hiervan kan ten laste van het reguliere onderhoudsbudget worden ingepast en zal ten laste van de onderhoudsreserves worden gebracht. Deze reserves hebben per 1 januari 2011 nog een omvang van 2,5 miljoen. Administratieve wijzigingen Bij deze bestuursrapportage is ook een drietal administratieve begrotingswijzigingen gevoegd. Deze wijzigingen houden verband met een aantal budgettair neutrale herschikking van begrotingsramingen. Advies: Wij stellen u voor in te stemmen met deze bestuursrapportage en de hierin voorgestelde begrotingsaanpassingen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in bijgevoegde 28 e wijziging van de begroting Wij stellen u tevens voor om deze 28 e wijziging 2011 vast te stellen alsmede de 207 e t/m 209 e administratieve wijziging van de begroting. Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG, Burgemeester, secretaris, P.H. Snijders Mr. W.G.C. Rebergen Bijlage: 9

10 HERZIENE VERSIE Onderwerp 2e bestuursrapportage 2011 annex vaststelling 28 e wijziging van de begroting 2011 Document Kenmerk De raad van de gemeente Hardenberg; - Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg van 18 oktober 2011, kenmerk Gelet op de Gemeentewet Besluit: In te stemmen met: - de budgetaanpassingen als genoemd in deze 2 e bestuursrapportage de hogere uitgaven voor BUIG ad en WMO ad ten laste te brengen van de reserve Fonds Werk en Inkomen respectievelijk de reserve WMO - de opbrengst uit de verkoop aandelen EPZ en de vrijval van de Escrow; totale opbrengst , toe te voegen aan de algemene reserve ter compensatie van het structureel wegvallen dividend EPZ - de opbrengst teruggaaf BTW sportaccommodaties voorgaande jaren ad toe te voegen aan de budgettaire ruimte voor het investeringsprogramma na een bedrag van beschikbaar te stellen voor het bestemmingsplan buitengebied - het verstrekken van een eenmalige bijdrage van aan de stichting Breedband Dedemsvaart - de hogere uitgaven voor licentiekosten Novell ad ten laste van de reserve automatisering te brengen - een eenmalige bijdrage van voor het project verhalenknooppunten en deze bijdrage te dekken uit de reserve stimulering recreatieve initiatieven - een krediet beschikbaar te stellen van voor de overname inventaris bioscoop - een bedrag van beschikbaar te stellen voor onderhoud gebouwen en dit bedrag te dekken uit de onderhoudsreserves - het saldo uit deze bestuursrapportage ad toe te voegen aan de post voor incidenteel onvoorziene uitgaven en daarmee beschikbaar te houden en te betrekken bij de rekening Vast te stellen: - de 28 e wijziging van de begroting 2011, waarin deze begrotingsaanpassingen comptabel zijn verwerkt; - de 207 e, 208 e en 209 e administratieve wijziging van de begroting 2011 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 8 november De raad voornoemd, De voorzitter, De griffier. 10

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2.1. Programma 1 Bestuur... 6 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 8 2.3. Programma 3 Ontwikkeling

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

gemeente Goes Perspectiefbrief 2014

gemeente Goes Perspectiefbrief 2014 gemeente Goes Perspectiefbrief 2014 www.goes.nl 2 Inhoudsopgave Aanbieding perspectiefbrief 3 Financieel perspectief 5 Financiële uitgangspunten 9 Landelijke en regionale ontwikkelingen 13 Status bezuinigingen

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Boek 1 Jaarverslag 2009

Boek 1 Jaarverslag 2009 Boek 1 Jaarverslag 2009 INHOD Blz. 1. Financiële paragraaf 3 2. Lokale beleidskaders, voorgang projecten en 12 collegewerkprogramma 3. Bedrijfsvoering en Sociaal jaarverslag 90 4. Financiering 103 5. Grondbeleid

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie