LEVERINGSVOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEVERINGSVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 LEVERINGSVOORWAARDEN Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam

2 Inhoudsopgave 1. Documentinformatie Leveringsvoorwaarden Pseudonimiseer B.V Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging van de Leveringsvoorwaarden... 4 Artikel 3 Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten... 5 Artikel 4 De Dienstverlening... 5 Artikel 5 Verplichtingen van Partijen... 6 Artikel 6 Applicatie en Software... 9 Artikel 7 Vergoeding en Betaling... 9 Artikel 8 Privacy Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten Artikel 10 Geheimhouding Artikel 11 Garanties en Vrijwaring Artikel 12 Aansprakelijkheid Artikel 13 Overmacht Artikel 14 Beëindiging Artikel 15 Varia Pagina 1 van 18

3 1. Documentinformatie Versie Auteur Omschrijving Datum 1.0 Rob Meerwijk Versie Rob Meerwijk Versie Edwin Kusters - Onderscheid in verplichtingen voor overeenkomsten waar anonimiteit niet het doel is - Generiekere omschrijvingen van de diensten Pagina 2 van 18

4 2. Leveringsvoorwaarden Pseudonimiseer B.V. Dit zijn de Leveringsvoorwaarden van Pseudonimiseer B.V., kantoorhoudende te (1013 AP) Amsterdam, aan de Danzigerkade 19 (KvK nummer ) die gelden voor het gebruik van de diensten van Pseudonimiseer B.V. zoals hieronder gedefinieerd. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Leveringsvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan: Definities algemeen: Dienst: De door Pseudonimiseer B.V. krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren pseudonimiseringsdiensten; IE-rechten: Leveringsvoorwaarden: Opdrachtgever: Overeenkomst: Partijen: Persoonsgegeven: Privacy Beleid: Wbp: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties; Deze leveringsvoorwaarden van Pseudonimiseer B.V.; De natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met Pseudonimiseer B.V.; De overeenkomst tussen Pseudonimiseer B.V. en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst; Pseudonimiseer B.V. en Opdrachtgever; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 1 sub a Wbp; Het privacybeleid van Pseudonimiseer B.V.; Wet bescherming persoonsgegevens Definities Pseudonimisering: Applicatie: De door Pseudonimiseer B.V. aan Opdrachtgever en/of Dataleverancier beschikbaar gestelde computerprogrammatuur waarmee Opdrachtgever en/of Dataleverancier Pseudo-ID s kan aanmaken en tezamen met Versleutelde Data kan verzenden aan Pseudonimiseer B.V.; Data Subjecten: Data: Pagina 3 van 18 De personen waarop de Data betrekking hebben; Bepaalde gegevens betreffende Data Subjecten zoals door Opdrachtgever en Pseudonimiseer B.V. overeengekomen in de Overeenkomst;

5 Dataleverancier Versleutelde Data: Data Sleutel: Pseudo-ID: Pseudo-ID Sleutel: Software: Pseudoniem: Pseudoniem Sleutel: TTP: De partij die in het kader van de Overeenkomst (Versleutelde) Data en/of Pseudo-ID s verstrekt aan Pseudonimiseer B.V. door middel van de Applicatie; Data die door Opdrachtgever en/of Dataleverancier met behulp van de Applicatie en de Data Sleutel wordt versleuteld; De software-sleutel waarmee de Data door Opdrachtgever en/of Dataleverancier door middel van de Applicatie kan worden versleuteld en ontsleuteld; Een unieke code behorend bij een bepaald Data Subject die door Opdrachtgever en/of Dataleverancier met behulp van de Applicatie en de Pseudo-ID Sleutel wordt gegenereerd; De software-sleutel waarmee de identiteit van de Data Subjecten door Opdrachtgever en/of Dataleverancier door middel van de Applicatie kan worden omgezet in een Pseudo-ID; De computerprogrammatuur waarmee Pseudonimiseer B.V. Pseudoniemen kan genereren en tezamen met de Versleutelde Data kan verzenden aan Opdrachtgever; Een unieke code behorend bij een bepaald Pseudo-ID die door Pseudonimiseer B.V. met behulp van de Software en de Pseudoniem Sleutel wordt gegenereerd; De software-sleutel waarmee het Pseudo-ID door Pseudonimiseer B.V. door middel van de Software wordt omgezet in een Pseudoniem; Trusted Third Party. Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging van de Leveringsvoorwaarden 2.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van Pseudonimiseer B.V., alle Overeenkomsten en alle daarmee samenhangende en hieruit voortvloeiende (rechts)handelingen betreffende de levering van de Dienst door Pseudonimiseer B.V. aan Opdrachtgever. 2.2 Eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien zowel deze Leveringsvoorwaarden als enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing zijn, prevaleren deze Leveringsvoorwaarden. 2.3 Deze Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten die Pseudonimiseer B.V. geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op diensten die ter uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Pseudonimiseer B.V. door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd. Pagina 4 van 18

6 2.4 Indien deze Leveringsvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Pseudonimiseer B.V. en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden op nadien gesloten Overeenkomsten. 2.5 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. 2.6 Pseudonimiseer B.V. is te allen tijde gerechtigd de Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten en treden in werking een maand na bekendmaking van de wijziging aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht zouden worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt Opdrachtgever geacht de wijzigingen te hebben aanvaard. Artikel 3 Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten 3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Pseudonimiseer B.V. zijn vrijblijvend en kunnen door Pseudonimiseer B.V. worden ingetrokken en/of gewijzigd tenzij nadrukkelijk schriftelijk of per anders is vermeld. 3.2 Offertes en aanbiedingen van Pseudonimiseer B.V. zijn geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte of aanbieding geldig tot veertien (14) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. 3.3 Elke wijziging, van welke omvang dan ook, in een offerte of aanbieding van Pseudonimiseer B.V., geldt als verwerping van die offerte of aanbieding en als een verzoek tot het uitbrengen van een nieuwe offerte of aanbieding. Het staat Pseudonimiseer B.V. vrij al dan niet aan dit verzoek te voldoen. In het geval van een aanpassing, aanvulling of andere wijziging van een offerte of aanbieding, komt de oorspronkelijke door Pseudonimiseer B.V. uitgebrachte offerte of aanbieding direct te vervallen. 3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door integrale en ongewijzigde aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte van Pseudonimiseer B.V. dan wel door ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen. Na aanvaarding van een offerte wordt een definitieve Overeenkomst opgemaakt die na ondertekening de aanvaarde offerte vervangt. Artikel 4 De Dienstverlening 4.1 De Dienst bestaat eruit dat Opdrachtgever en/of Dataleverancier door middel van de Applicatie de identiteit van Data Subjecten omzet in Pseudo-ID s en de Data versleutelt. De Pseudo-ID s en de Versleutelde Data worden vervolgens door middel van de Applicatie naar Pseudonimiseer B.V. verstuurd. Pseudonimiseer B.V. zet vervolgens de Software in om op basis van de Pseudo-ID s privacy verhogende maatregelen toe te passen, zoals het aanmaken van Pseudoniemen. Pseudonimiseer B.V. levert vervolgens de resultaten hiervan en de eventueel daaraan gekoppelde Pseudoniemen en Versleutelde Data door aan Opdrachtgever. Pseudoniem Sleutels zijn geheim voor zowel Opdrachtgever als derden, teneinde te waarborgen dat Pseudoniemen niet herleidbaar zijn tot Data Subjecten. Pseudonimiseer B.V. zal de Data en de Pseudo-ID s nooit in menselijk leesbare vorm onder zich hebben, noch de mogelijkheid hebben de Data of de Pseudo-ID s om te zetten in een voor menselijk leesbare vorm. Pagina 5 van 18

7 4.2 De door Pseudonimiseer B.V. gehanteerde pseudonimiseringstechnologie is omschreven in een bijlage bij de Overeenkomst en is eveneens te vinden in de Factsheet. 4.3 Voorgaande specificaties worden vastgelegd in (bijlagen bij) de Overeenkomst, evenals de overige specificaties van de Dienst en eventuele nadere voorwaarden, waaronder eventuele (leverings)termijnen en de door Opdrachtgever te betalen vergoedingen. 4.4 Eventueel overeengekomen (leverings)termijnen van Pseudonimiseer B.V. zijn altijd bij benadering en nimmer fataal, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indicaties van (leverings)termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst geldende omstandigheden en de tijdige levering van benodigde gegevens en informatie door Opdrachtgever. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen in genoemde omstandigheden en/of ten gevolge van niet tijdige levering van benodigde gegevens en informatie door Opdrachtgever en/of door Pseudonimiseer B.V. ingeschakelde derden, worden de eventuele leveringstermijnen zo nodig verlengd. Indien uitvoering van de Dienst vertraging dreigt op te lopen of heeft opgelopen, zal Pseudonimiseer B.V. Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en aangeven hoe dit de bij benadering opgegeven leveringstermijnen zal beïnvloeden. Pseudonimiseer B.V. is voor termijnoverschrijding niet verder aansprakelijk dan zoals overeengekomen in dit artikellid. 4.5 Verlening van de Dienst vindt alleen plaats indien Opdrachtgever voldoet aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst. 4.6 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Pseudonimiseer B.V. gerechtigd de aanvang van Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de prestaties van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Niet-goedkeuring van enige prestaties heeft overigens geen invloed op de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever. 4.7 Enige door Pseudonimiseer B.V. geleverde prestaties zullen als geaccepteerd gelden indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de prestaties niet worden geaccepteerd, in welk geval Partijen in overleg treden over de te nemen maatregelen. 4.8 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Pseudonimiseer B.V. gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdige en deugdelijk gegeven aanwijzingen en instructies van Opdrachtgever op te volgen. 4.9 Pseudonimiseer B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Pseudonimiseer B.V. Artikel 5 Verplichtingen van Partijen 5.1 Pseudonimiseer B.V. zal vakkundig gebruik maken van pseudonimisering. In dat kader zal Pseudonimiseer B.V.: Aan Opdrachtgever en/of Dataleverancier de Applicatie verstrekken waarmee Opdrachtgever en/of Dataleverancier Data kan versleutelen en Pseudo-ID s kan genereren, vergezeld van duidelijke instructies voor het creëren van de Data Sleutel en de Pseudo-ID Sleutel; Pagina 6 van 18

8 5.1.2 Zorgdragen voor een deugdelijke beveiliging van de Dienst waaronder ten aanzien van verbinding, housing en hosting, en van de techniek waarmee de Versleutelde Data en de Pseudo-ID s aan Pseudonimiseer B.V. kunnen worden verzonden; Als enige beschikken over de koppeling tussen Pseudo-ID en Pseudoniemen, deze geheimhouden en niet verstrekken aan Opdrachtgever of derde partijen; Als enige beschikken over de Pseudoniem Sleutel, deze geheimhouden en niet verstrekken aan Opdrachtgever of derde partijen; De Versleutelde Data, behoudens andersluidende afspraken, niet doorgeven aan derde partijen of combineren met andere gegevens; De Versleutelde Data niet bewaren; Pseudoniemen en Pseudo-ID s bewaren voor de duur van de Overeenkomst en vernietigen direct na beëindiging van de Overeenkomst; en Opdrachtgever op diens verzoek toelaten om getuige te zijn van softwaretesten op de in de Overeenkomst afgesproken configuratie. 5.2 Indien Partijen in de Overeenkomst expliciet zijn overeengekomen dat het doel van de Dienst is dat Pseudonimiseer B.V. aan Opdrachtgever anonieme, niet-herleidbare gegevens zal leveren, zoals Pseudoniemen, zal Pseudonimiseer B.V.: Technische en organisatorische maatregelen treffen om herleidbaarheid van de versleuteling of indirecte identificatie van Data Subjecten tegen te gaan, waaronder door te voldoen aan bepaalde vereisten uit de ISO norm, zoals omschreven in een bijlage bij de Overeenkomst en in het Auditraamwerk. Deze maatregelen zullen in ieder geval bestaan uit: Het voeren van een intakegesprek met Opdrachtgever, waarbij Partijen overleggen over de afstemming van de inrichting van de Applicatie en de Software op bijvoorbeeld de hoeveelheid en categorieën gegevens, de doelstellingen van Opdrachtnemer en de Dataleveranciers die hierbij zijn betrokken; Het voorkomen van koppeling van teveel gegevens aan één Pseudoniem; Het zo nodig gebruiken van verschillende Pseudoniemen en/of Pseudoniem Sleutels voor verschillende Opdrachtgevers of afdelingen van Opdrachtgevers; Het zo nodig gebruiken van verschillende Pseudoniemen en/of Pseudoniem Sleutels voor verschillende opdrachten bij één Opdrachtgever; Het zo nodig periodiek veranderen van Pseudoniemen; en Het nauwlettend monitoren van wat de technische mogelijkheden zijn om de versleuteling te omzeilen of terug te draaien en de pseudonimiseringsoplossing naar aanleiding daarvan zo nodig aan te passen; Jaarlijks een onafhankelijke deskundige een onderzoek (audit) laten uitvoeren naar de wijze waarop Pseudonimiseer B.V. haar dienstverlening heeft ingericht met het oog op de vereisten die het College Pagina 7 van 18

9 Bescherming Persoonsgegevens aan pseudonimiseren stelt. Deze audits bestaan uit een onderzoek naar het stelsel van de beheerorganisatie van Pseudonimiseer B.V. ter waarborging van: De integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de Applicatie en de Software en de omringende ICT-beheersomgeving; De gemaakte afspraken tussen Pseudonimiseer B.V. en haar Opdrachtgevers; De gebruikte cryptografische technieken en de implementatie daarvan; en De geïmplementeerde technische en organisatorische maatregelen. 5.3 Opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen die benodigd is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst door Pseudonimiseer B.V. In dat kader zal Opdrachtgever: De Versleutelde Data en de Pseudo-ID s met behulp van de Applicatie aan Pseudonimiseer B.V. aanleveren op de wijze zoals overeengekomen in de Overeenkomst danwel zorgdragen dat de Versleutelde Data en de Pseudo-ID s tijdig op de in de Overeenkomst aangegeven wijze (mede) door een andere Dataleverancier worden aangeleverd. De Pseudo-ID s zullen zodanig versleuteld zijn dat enkel Pseudonimiseer B.V. deze kan verwerken tot Pseudoniemen; Alle overige informatie en gegevens verschaffen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door Pseudonimiseer B.V.; Garanderen dat zij en/of (overige) Dataleverancier(s) door middel van de Data Sleutel en de Pseudo-ID Sleutel een eerste versleuteling zal toepassen op de identiteit van de Data Subjecten en op de Data conform de in de Overeenkomst gedefinieerde en overeengekomen specificaties, met behulp van de Applicatie; Technische en organisatorische maatregelen treffen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) krijgen tot de Applicatie, waaronder het geheim houden en afschermen van alle in het kader van de Dienst verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden; Voorafgaand aan de Dienst een test met gefingeerde Data uitvoeren en de resultaten delen met Pseudonimiseer B.V. Pseudonimiseer B.V. bepaalt vervolgens of de configuratie juist is ingericht; Indien Partijen in de Overeenkomst expliciet zijn overeengekomen dat het doel van de Dienst is dat Pseudonimiseer B.V. aan Opdrachtgever anonieme, niet-herleidbare gegevens zal leveren, zoals Pseudoniemen, volledige medewerking verlenen aan de audits door een onafhankelijke deskundige zoals gespecificeerd in artikel 5.2.2, waaronder door hem alle nodige inlichtingen te verschaffen en hem toegang te geven tot benodigde ruimtes en (software)systemen; De in de Leveringsvoorwaarden opgenomen verplichtingen en verboden voor Opdrachtgever tevens aan eventuele Dataleveranciers opleggen. 5.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle door haar en/of Dataleverancier verstrekte gegevens, inlichtingen en informatie juist, volledig en actueel zijn, alsmede dat zij en/of Dataleverancier gerechtigd is deze aan Pseudonimiseer B.V. te verstrekken. Pagina 8 van 18

10 Artikel 6 Applicatie en Software 6.1 Pseudonimiseer B.V. zal aan Opdrachtgever en/of aan Dataleverancier de Applicatie ter beschikking stellen, installeren en implementeren. Pseudonimiseer B.V. zal, indien overeengekomen en mits beschikbaar, Opdrachtgever en/of Dataleverancier voorzien van relevante documentatie. 6.2 Pseudonimiseer B.V. is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud op de Applicatie en de Software op een zodanige wijze dat hier sprake is van deugdelijke software en voor beheer van de Software. 6.3 Opdrachtgever is verplicht instructies en aanwijzingen van Pseudonimiseer B.V. met betrekking tot de Applicatie op te volgen, waaronder mede begrepen het installeren van eventuele patches en updates ten behoeve van de Applicatie voor zover dit noodzakelijk is voor een correcte werking dan wel voor een adequaat beveiligingsniveau. 6.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Pseudonimiseer B.V. ter beschikking gestelde Applicatie te kopiëren en/of daarin wijzigingen aan te brengen, anders dan strikt noodzakelijk ten behoeve van de uitvoer van de Overeenkomst. 6.5 Indien Opdrachtgever dit verzoekt, zal Pseudonimiseer B.V. de Applicatie en de Software, inclusief de Pseudoniem Sleutels, bij een door Pseudonimiseer B.V. geselecteerde escrow dienstverlener in escrow deponeren ten behoeve van het waarborgen van de gebruiksmogelijkheden van de Data door Opdrachtgever en de continuïteit van de Dienst, dit onder de voorwaarde dat Opdrachtgever nooit zelf toegang zal hebben tot de koppeling tussen Pseudo-ID s en Pseudoniemen. De kosten hiervoor zal Pseudonimiseer B.V. in rekening brengen bij Opdrachtgever. 6.6 Pseudonimiseer B.V. is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Opdrachtgever, procedurele en/of technische wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen ten aanzien van de Dienst, de Applicatie en/of de Software, (tijdelijk) te stoppen met het aanbieden daarvan en/of het gebruik ervan te beperken, indien dat in haar opvatting noodzakelijk is voor het onderhoud en/of voor verbeteringen van de Dienst, de Applicatie en/of de Software, ter beveiliging van de Data of ter waarborging van de rechten van de Data Subjecten. 6.7 Pseudonimiseer B.V. behoudt zich het recht voor de aan Opdrachtgever verstrekte toegang tot en gebruik van de Applicatie onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten of te beëindigen indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Leveringsvoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt. Dit niettegenstaande enige (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever en onverminderd enige overige rechten van Pseudonimiseer B.V. op basis van de wet of de Overeenkomst. Artikel 7 Vergoeding en Betaling 7.1 Pseudonimiseer B.V. zal de Dienst leveren voor de in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding. Alle bedragen zijn in Euro s, exclusief BTW, heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en andere kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot reiskosten, transportkosten, rentekosten, reisuren en administratiekosten. 7.2 Tenzij anders overeengekomen, is onderhoud van de Applicatie en Software inbegrepen in de vergoeding. 7.3 Extra diensten of (functionaliteit van) software welke niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst, gelden als meerwerk en zullen na melding van Pseudonimiseer B.V. aan Opdrachtgever worden geleverd en/of Pagina 9 van 18

11 uitgevoerd conform de op dat moment geldende tarieven van Pseudonimiseer B.V. Opdrachtgever aanvaardt dat levering of uitvoering van meerwerk van invloed kan zijn op leveringstermijnen, doorlooptijd en/of kosten. 7.4 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Pseudonimiseer B.V. de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen telkens per kalendermaand achteraf betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. 7.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Pseudonimiseer B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Deze kosten zullen ten minste vijftien procent (15%)van het openstaande bedrag bedragen. 7.6 Indien Opdrachtgever niet aan enige betalingsverplichting voldoet, zal Pseudonimiseer B.V. enige prestaties die zij op dat moment nog onder zich houdt, onder zich houden totdat Opdrachtgever wel aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de prestaties die Pseudonimiseer B.V. nog onder zich houdt. 7.7 Pseudonimiseer B.V. is gerechtigd gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex Alle huishoudens ),vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%). Pseudonimiseer B.V. is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht. 7.8 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota s en declaraties dienen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op. 7.9 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan Pseudonimiseer B.V. is altijd gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen. Artikel 8 Privacy 8.1 Indien en voor zover de (Versleutelde) Data die door Pseudonimiseer B.V. in het kader van de Dienst wordt verwerkt moet worden aangemerkt als Persoonsgegevens, dan hebben de bepalingen in dit artikel te gelden als bewerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en Pseudonimiseer B.V., waarbij Opdrachtgever verantwoordelijke is voor de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en Pseudonimiseer B.V. bewerker, één en ander in de zin van de Wbp. Pagina 10 van 18

12 8.2 Indien en voor zover Pseudonimiseer B.V. (tevens) Data en/of Versleutelde Data (mede) ontvangt van een andere Dataleverancier dan Opdrachtgever, zal Opdrachtgever een bewerkersovereenkomst sluiten met die Dataleverancier. De bepalingen van dit artikel zullen in dat geval, indien en voor zover de (Versleutelde) Data die door Pseudonimiseer B.V. in het kader van de Dienst wordt verwerkt moet worden aangemerkt als Persoonsgegevens, (mede) gelden als onderbewerkersovereenkomst. 8.3 Partijen garanderen over en weer conform de Wbp en andere toepasselijke wet- en regelgeving te handelen en om de (Versleutelde) Data cq. (persoons)gegevens die hen door de wederpartij zijn verstrekt adequaat te beveiligen. Indien en voor zover Pseudonimiseer B.V. (tevens) Data en/of Versleutelde Data (mede) ontvangt van een andere Dataleverancier dan Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever dat Dataleverancier conform de Wbp en andere toepasselijke wet- en regelgeving handelt en de (Versleutelde) Data cq. (persoons)gegevens adequaat beveiligt. 8.4 Pseudonimiseer B.V. verbindt zich in het kader van de Overeenkomst uitsluitend Persoonsgegevens te verwerken in opdracht van Opdrachtgever ten behoeve van de Dienst. Pseudonimiseer B.V. verbindt zich om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever voor eigen doeleinden of doeleinden van derden geen gebruik te maken van de in het kader van de Overeenkomst te verwerken of verwerkte Persoonsgegevens, deels of geheel, direct of indirect. 8.5 Pseudonimiseer B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de (Versleutelde) Data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit: Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur; Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging; Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging; Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten); Werknemers in de arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst te verplichten tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder in ieder geval begrepen de (Versleutelde) Data, de inhoud van de Overeenkomst en (specificaties betreffende) de Applicatie, de Software en de Pseudoniem Sleutel; Het regelmatig controleren en evalueren van de beveiligingsmaatregelen en de naleving daarvan; Het beheer en up-to-date houden van de Applicatie en de Software. 8.6 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om gedurende de uitvoering van de Overeenkomst de onder artikel 8.5 en genoemde maatregelen door een onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken (auditen). Opdrachtgever zal de kosten dragen voor deze audits. 8.7 Voorzover Pseudonimiseer derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst zullen die derden gehouden zijn aan dezelfde richtlijnen als de werknemers van Pseudonimiseer B.V. Pagina 11 van 18

13 8.8 Pseudonimiseer B.V. erkent dat de inhoud van de relatie met Opdrachtgever en/of Dataleverancier alsmede de (persoons)gegevens welke aan haar bekend worden een vertrouwelijk karakter hebben. Pseudonimiseer B.V. zal al haar medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Dienst terzake geheimhouding opleggen. 8.9 Pseudonimiseer B.V. garandeert de van Opdrachtgever en/of Dataleverancier verkregen Data en Versleutelde Data strikt gescheiden te houden van andere informatie Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van Persoonsgegevens die door Opdrachtgever, Dataleveranciers en/of derden worden verstrekt of verwerkt in het kader van de Dienst Opdrachtgever en/of Dataleverancier hebben op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens (zoals de Wbp) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van Persoonsgegevens van Data Subjecten. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Pseudonimiseer B.V. zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten 9.1 Alle IE-rechten met betrekking tot de Dienst, de Applicatie, de Software, inclusief enige documentatie, de via Pseudonimiseer toegankelijk gemaakte informatie en documentatie en/of enig aan Opdrachtgever geleverde documenten, adviezen of ander in het kader van de Overeenkomst ontwikkeld materiaal, berusten en blijven berusten bij Pseudonimiseer B.V., en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 9.2 Niets in deze Leveringsvoorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-rechten. Pseudonimiseer B.V. geeft Opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Applicatie inclusief eventuele documentatie, voor zover dat nodig is in het kader van de Dienst. De licentie voor het gebruik van de documentatie, omvat tevens het recht van Opdrachtgever om de documentatie te kopiëren voor eigen gebruik door eigen personeel. 9.3 Enige door Pseudonimiseer B.V. geleverde materialen of prestaties mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Pseudonimiseer B.V. door Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 9.4 Indien de IE-rechten op (een deel van) de Applicatie, de Software en/of de documentatie toekomen aan licentiegevers van Pseudonimiseer B.V., zal Opdrachtgever mogelijk gebonden zijn aan de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden. 9.5 Alle eventuele IE-rechten op de (Versleutelde) Data blijven berusten bij Opdrachtgever. Pagina 12 van 18

14 9.6 Pseudonimiseer B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 9.7 Pseudonimiseer B.V. behoudt zich alle rechten voor die niet nadrukkelijk in deze Leveringsvoorwaarden en/of de Overeenkomst worden verleend en/of overgedragen. Artikel 10 Geheimhouding 10.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ontwerpen, concepten, software, (source)code, programma s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie ( Vertrouwelijke Informatie ) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie: reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst; publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend; op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren; op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij; of dit geschiedt ten behoeve van de audit als omschreven in artikel Artikel 11 Garanties en Vrijwaring 11.1 Pseudonimiseer B.V. zal de Dienst zo optimaal en zorgvuldig mogelijk verlenen. De verplichtingen van Pseudonimiseer B.V. dragen echter ten opzichte van Opdrachtgever slechts het karakter van inspanningsverplichtingen Pseudonimiseer B.V. garandeert dat zij de Software en de Data adequaat zal beveiligen, rekening houdend met de stand van de techniek Indien zich, ondanks het feit dat Pseudonimiseer B.V. de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van i) vernietiging, ii) verlies, iii) vervalsing, iv) niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel v) enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Pagina 13 van 18

15 Data, kan Opdrachtgever Pseudonimiseer B.V. niet aansprakelijk houden voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade Pseudonimiseer B.V. garandeert dat zij gerechtigd is de Applicatie ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever en/of Dataleverancier en vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden dienaangaande Opdrachtgever garandeert dat de door haar en/of Dataleverancier aan Pseudonimiseer B.V. verschafte informatie volledig, betrouwbaar en up to date is en vrijwaart Pseudonimiseer B.V. voor aanspraken van derden in verband met mogelijke problemen voortvloeiende uit onvolledige, onnauwkeurige of inconsistente informatieverschaffing Pseudonimiseer B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat Pseudonimiseer B.V. is uitgegaan van informatie die door Opdrachtgever en/of Dataleverancier is verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Pseudonimiseer B.V. ter zake. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pseudonimiseer B.V. worden verstrekt, of indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige andere verplichtingen onder de Overeenkomst, heeft Pseudonimiseer B.V. het recht uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten Indien Pseudonimiseer B.V. in het kader van de Dienst enige software of andere auteursrechtelijk beschermde werken door Opdrachtgever ter beschikking gesteld krijgt, garandeert Opdrachtgever ten aanzien daarvan dat hij rechthebbende is en/of een zodanige licentie heeft verkregen dat het Pseudonimiseer B.V. is toegestaan handelingen met betrekking tot deze werken te verrichten. Opdrachtgever vrijwaart Pseudonimiseer B.V. van alle aanspraken van derden dienaangaande Opdrachtgever vrijwaart Pseudonimiseer B.V. tegen claims van derden voor schade beweerdelijk veroorzaakt door wederrechtelijke verwerking van Persoonsgegevens of door enige daad die in strijd is met de Wbp. Het voorgaande geldt niet indien dergelijke claims het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Pseudonimiseer B.V. of haar leidinggevend personeel. Opdrachtgever staat er jegens Pseudonimiseer B.V. voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Pseudonimiseer B.V. tegen elke rechtsvordering van derden, waaronder toezichthouders, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens Opdrachtgever vrijwaart Pseudonimiseer B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die zij lijden als gevolg van het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever Opdrachtgever vrijwaart Pseudonimiseer B.V. volledig voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten en/of prestaties. Artikel 12 Aansprakelijkheid 12.1 Pseudonimiseer B.V. is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald Indien Pseudonimiseer B.V. aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Pagina 14 van 18

16 Pseudonimiseer B.V. in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Pseudonimiseer B.V. om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat en Pseudonimiseer B.V. ondanks voorgaande toch aansprakelijk moet worden geacht, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding de artikelen 12.3 e.v De totale aansprakelijkheid van Pseudonimiseer B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of enige andere hoofde, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Pseudonimiseer B.V. is betaald dan wel betaald had moeten zijn tot aan het moment waarop het schadeveroorzakende feit is ingetreden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Pseudonimiseer B.V. onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan ,-. Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor Pseudonimiseer B.V. gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Pseudonimiseer B.V Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) materiële schade aan zaken, (ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht en (iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel Iedere aansprakelijkheid van Pseudonimiseer B.V. voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Pseudonimiseer B.V. voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pseudonimiseer B.V. zelf ( eigen handelen ) en/of haar bedrijfsleiding Aansprakelijkheid van Pseudonimiseer B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien aan artikel 14.6 (ingebrekestelling) is voldaan. In voorkomend geval rust de bewijslast dat de Dienst niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, geheel bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van Pseudonimiseer B.V. met alle middelen tegenbewijs te leveren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding ten behoeve van Opdrachtgever is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Pseudonimiseer B.V. een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Opdrachtgever ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt. Artikel 13 Overmacht 13.1 Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als het gevolg van overmacht. Pagina 15 van 18

17 13.2 Onder overmacht wordt in elk geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door Pseudonimiseer B.V. van haar verplichtingen ten gevolge van ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, stakingen, brand, waterschade, natuurrampen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie-verbinding, veranderingen in toepasselijke wet- of regelgeving, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of programmatuur of tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen van derde leveranciers of toeleveranciers jegens Pseudonimiseer B.V Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, is Pseudonimiseer B.V. gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding Indien Pseudonimiseer B.V. ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Artikel 14 Beëindiging 14.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en eindigt van rechtswege op de tussen partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Dienst is voltooid Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk anders dan op grond van dit artikel. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst desondanks opzegt, verplicht hij zich tot betaling van de volgende bedragen, onverminderd de overige rechten van Pseudonimiseer B.V., waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht van Pseudonimiseer B.V. om schadevergoeding te vorderen: vijfentwintig procent (25%) van de in de Overeenkomst overeengekomen prijs indien de Overeenkomst word opgezegd voordat met de uitvoering daarvan begonnen is; of honderd procent (100%) van de in de Overeenkomst overeengekomen prijs indien Pseudonimiseer B.V. reeds met de uitvoering van de Overeenkomst is gestart Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd of betreffende diensten met een voortdurend karakter voor een periode van één jaar of langer, dan kan de Overeenkomst door één der beide partijen worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Blijft opzegging uit dan wordt de Overeenkomst betreffende diensten met een voortdurend karakter na ommekomst van de (initiële) looptijd telkens van rechtswege voor een periode van één jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden en condities Pseudonimiseer B.V. is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien dat door haar om zwaarwegende redenen noodzakelijk wordt geacht Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij surséance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar Pagina 16 van 18

18 faillissement is uitgesproken, de onderneming van Opdrachtgever wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt of is gelegd dan wel indien Opdrachtgever niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste dertig (30) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel dit artikel 14 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Pseudonimiseer B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Pseudonimiseer B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar Behoudens in de gevallen genoemd in de volgende artikelleden, zal Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst het gebruik van de Applicatie staken en gestaakt houden en alle eventuele (reserve)kopieën daarvan vernietigen Opdrachtgever kan Pseudonimiseer bij beëindiging van de Overeenkomst verzoeken medewerking te verlenen aan het voortzetten van de pseudonimiseringsdiensten door een andere dienstverlener. Pseudonimiseer B.V. zal deze medewerking niet op onredelijke gronden weigeren, maar kan aan haar medewerking voorwaarden verbinden. Alle door Pseudonimiseer B.V, te verrichten werkzaamheden in verband met deze medewerking zullen door Opdrachtgever worden vergoed op basis van de tarieven genoemd in de prijslijst dan wel op basis van nader overeen te komen tarieven In het geval Pseudonimiseer B.V failliet gaat of anderszins ophoudt te bestaan, zal Pseudonimiseer B.V. de Applicatie, de Software, de Pseudoniemen en de Pseudoniem Sleutel ten behoeve van Opdrachtgever aan een andere gecertificeerde TTP verstrekken. Pseudonimiseer B.V. kan niet garanderen dat deze TTP dezelfde of vergelijkbare kwaliteit hanteert of haar diensten onder dezelfde voorwaarden aanbiedt Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht van beëindiging van de Overeenkomst. Artikel 15 Varia 15.1 Op deze Leveringsvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing Enige geschillen die tussen Pseudonimiseer B.V. en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam. Pagina 17 van 18

19 15.3 Indien en voor zover enige bepaling van deze Leveringsvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Pseudonimiseer B.V. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen Elektronische communicatie verstuurd door Pseudonimiseer B.V. wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Opdrachtgever wordt bewezen Pseudonimiseer B.V. is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Diensten, dit niettegenstaande hetgeen is bepaald in artikel 8.7. Pseudonimiseer B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Opdrachtgever niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Pseudonimiseer B.V. hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat Pseudonimiseer B.V. kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Opdrachtgever. *** Pagina 18 van 18

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene Leveringsvoorwaarden EXT Internet Consultancy VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 1.2 Opleiding c.q. Training:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN REVIVENDO versie 2013 Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming 1. In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte, of aanbieding van Revivendo BV,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Databoss zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Databoss zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. ALGEMENE VOORWAARDEN DATABOSS DESIGN BV Deze Algemene Voorwaarden zijn van Databoss Design BV gevestigd te Oss. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie