LEVERINGSVOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEVERINGSVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 LEVERINGSVOORWAARDEN Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam

2 Inhoudsopgave 1. Documentinformatie Leveringsvoorwaarden Pseudonimiseer B.V Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging van de Leveringsvoorwaarden... 4 Artikel 3 Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten... 5 Artikel 4 De Dienstverlening... 5 Artikel 5 Verplichtingen van Partijen... 6 Artikel 6 Applicatie en Software... 9 Artikel 7 Vergoeding en Betaling... 9 Artikel 8 Privacy Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten Artikel 10 Geheimhouding Artikel 11 Garanties en Vrijwaring Artikel 12 Aansprakelijkheid Artikel 13 Overmacht Artikel 14 Beëindiging Artikel 15 Varia Pagina 1 van 18

3 1. Documentinformatie Versie Auteur Omschrijving Datum 1.0 Rob Meerwijk Versie Rob Meerwijk Versie Edwin Kusters - Onderscheid in verplichtingen voor overeenkomsten waar anonimiteit niet het doel is - Generiekere omschrijvingen van de diensten Pagina 2 van 18

4 2. Leveringsvoorwaarden Pseudonimiseer B.V. Dit zijn de Leveringsvoorwaarden van Pseudonimiseer B.V., kantoorhoudende te (1013 AP) Amsterdam, aan de Danzigerkade 19 (KvK nummer ) die gelden voor het gebruik van de diensten van Pseudonimiseer B.V. zoals hieronder gedefinieerd. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Leveringsvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan: Definities algemeen: Dienst: De door Pseudonimiseer B.V. krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren pseudonimiseringsdiensten; IE-rechten: Leveringsvoorwaarden: Opdrachtgever: Overeenkomst: Partijen: Persoonsgegeven: Privacy Beleid: Wbp: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties; Deze leveringsvoorwaarden van Pseudonimiseer B.V.; De natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met Pseudonimiseer B.V.; De overeenkomst tussen Pseudonimiseer B.V. en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst; Pseudonimiseer B.V. en Opdrachtgever; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 1 sub a Wbp; Het privacybeleid van Pseudonimiseer B.V.; Wet bescherming persoonsgegevens Definities Pseudonimisering: Applicatie: De door Pseudonimiseer B.V. aan Opdrachtgever en/of Dataleverancier beschikbaar gestelde computerprogrammatuur waarmee Opdrachtgever en/of Dataleverancier Pseudo-ID s kan aanmaken en tezamen met Versleutelde Data kan verzenden aan Pseudonimiseer B.V.; Data Subjecten: Data: Pagina 3 van 18 De personen waarop de Data betrekking hebben; Bepaalde gegevens betreffende Data Subjecten zoals door Opdrachtgever en Pseudonimiseer B.V. overeengekomen in de Overeenkomst;

5 Dataleverancier Versleutelde Data: Data Sleutel: Pseudo-ID: Pseudo-ID Sleutel: Software: Pseudoniem: Pseudoniem Sleutel: TTP: De partij die in het kader van de Overeenkomst (Versleutelde) Data en/of Pseudo-ID s verstrekt aan Pseudonimiseer B.V. door middel van de Applicatie; Data die door Opdrachtgever en/of Dataleverancier met behulp van de Applicatie en de Data Sleutel wordt versleuteld; De software-sleutel waarmee de Data door Opdrachtgever en/of Dataleverancier door middel van de Applicatie kan worden versleuteld en ontsleuteld; Een unieke code behorend bij een bepaald Data Subject die door Opdrachtgever en/of Dataleverancier met behulp van de Applicatie en de Pseudo-ID Sleutel wordt gegenereerd; De software-sleutel waarmee de identiteit van de Data Subjecten door Opdrachtgever en/of Dataleverancier door middel van de Applicatie kan worden omgezet in een Pseudo-ID; De computerprogrammatuur waarmee Pseudonimiseer B.V. Pseudoniemen kan genereren en tezamen met de Versleutelde Data kan verzenden aan Opdrachtgever; Een unieke code behorend bij een bepaald Pseudo-ID die door Pseudonimiseer B.V. met behulp van de Software en de Pseudoniem Sleutel wordt gegenereerd; De software-sleutel waarmee het Pseudo-ID door Pseudonimiseer B.V. door middel van de Software wordt omgezet in een Pseudoniem; Trusted Third Party. Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging van de Leveringsvoorwaarden 2.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van Pseudonimiseer B.V., alle Overeenkomsten en alle daarmee samenhangende en hieruit voortvloeiende (rechts)handelingen betreffende de levering van de Dienst door Pseudonimiseer B.V. aan Opdrachtgever. 2.2 Eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien zowel deze Leveringsvoorwaarden als enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing zijn, prevaleren deze Leveringsvoorwaarden. 2.3 Deze Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten die Pseudonimiseer B.V. geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op diensten die ter uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Pseudonimiseer B.V. door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd. Pagina 4 van 18

6 2.4 Indien deze Leveringsvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Pseudonimiseer B.V. en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden op nadien gesloten Overeenkomsten. 2.5 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. 2.6 Pseudonimiseer B.V. is te allen tijde gerechtigd de Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten en treden in werking een maand na bekendmaking van de wijziging aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht zouden worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt Opdrachtgever geacht de wijzigingen te hebben aanvaard. Artikel 3 Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten 3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Pseudonimiseer B.V. zijn vrijblijvend en kunnen door Pseudonimiseer B.V. worden ingetrokken en/of gewijzigd tenzij nadrukkelijk schriftelijk of per anders is vermeld. 3.2 Offertes en aanbiedingen van Pseudonimiseer B.V. zijn geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte of aanbieding geldig tot veertien (14) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. 3.3 Elke wijziging, van welke omvang dan ook, in een offerte of aanbieding van Pseudonimiseer B.V., geldt als verwerping van die offerte of aanbieding en als een verzoek tot het uitbrengen van een nieuwe offerte of aanbieding. Het staat Pseudonimiseer B.V. vrij al dan niet aan dit verzoek te voldoen. In het geval van een aanpassing, aanvulling of andere wijziging van een offerte of aanbieding, komt de oorspronkelijke door Pseudonimiseer B.V. uitgebrachte offerte of aanbieding direct te vervallen. 3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door integrale en ongewijzigde aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte van Pseudonimiseer B.V. dan wel door ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen. Na aanvaarding van een offerte wordt een definitieve Overeenkomst opgemaakt die na ondertekening de aanvaarde offerte vervangt. Artikel 4 De Dienstverlening 4.1 De Dienst bestaat eruit dat Opdrachtgever en/of Dataleverancier door middel van de Applicatie de identiteit van Data Subjecten omzet in Pseudo-ID s en de Data versleutelt. De Pseudo-ID s en de Versleutelde Data worden vervolgens door middel van de Applicatie naar Pseudonimiseer B.V. verstuurd. Pseudonimiseer B.V. zet vervolgens de Software in om op basis van de Pseudo-ID s privacy verhogende maatregelen toe te passen, zoals het aanmaken van Pseudoniemen. Pseudonimiseer B.V. levert vervolgens de resultaten hiervan en de eventueel daaraan gekoppelde Pseudoniemen en Versleutelde Data door aan Opdrachtgever. Pseudoniem Sleutels zijn geheim voor zowel Opdrachtgever als derden, teneinde te waarborgen dat Pseudoniemen niet herleidbaar zijn tot Data Subjecten. Pseudonimiseer B.V. zal de Data en de Pseudo-ID s nooit in menselijk leesbare vorm onder zich hebben, noch de mogelijkheid hebben de Data of de Pseudo-ID s om te zetten in een voor menselijk leesbare vorm. Pagina 5 van 18

7 4.2 De door Pseudonimiseer B.V. gehanteerde pseudonimiseringstechnologie is omschreven in een bijlage bij de Overeenkomst en is eveneens te vinden in de Factsheet. 4.3 Voorgaande specificaties worden vastgelegd in (bijlagen bij) de Overeenkomst, evenals de overige specificaties van de Dienst en eventuele nadere voorwaarden, waaronder eventuele (leverings)termijnen en de door Opdrachtgever te betalen vergoedingen. 4.4 Eventueel overeengekomen (leverings)termijnen van Pseudonimiseer B.V. zijn altijd bij benadering en nimmer fataal, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indicaties van (leverings)termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst geldende omstandigheden en de tijdige levering van benodigde gegevens en informatie door Opdrachtgever. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen in genoemde omstandigheden en/of ten gevolge van niet tijdige levering van benodigde gegevens en informatie door Opdrachtgever en/of door Pseudonimiseer B.V. ingeschakelde derden, worden de eventuele leveringstermijnen zo nodig verlengd. Indien uitvoering van de Dienst vertraging dreigt op te lopen of heeft opgelopen, zal Pseudonimiseer B.V. Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en aangeven hoe dit de bij benadering opgegeven leveringstermijnen zal beïnvloeden. Pseudonimiseer B.V. is voor termijnoverschrijding niet verder aansprakelijk dan zoals overeengekomen in dit artikellid. 4.5 Verlening van de Dienst vindt alleen plaats indien Opdrachtgever voldoet aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst. 4.6 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Pseudonimiseer B.V. gerechtigd de aanvang van Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de prestaties van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Niet-goedkeuring van enige prestaties heeft overigens geen invloed op de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever. 4.7 Enige door Pseudonimiseer B.V. geleverde prestaties zullen als geaccepteerd gelden indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de prestaties niet worden geaccepteerd, in welk geval Partijen in overleg treden over de te nemen maatregelen. 4.8 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Pseudonimiseer B.V. gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdige en deugdelijk gegeven aanwijzingen en instructies van Opdrachtgever op te volgen. 4.9 Pseudonimiseer B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Pseudonimiseer B.V. Artikel 5 Verplichtingen van Partijen 5.1 Pseudonimiseer B.V. zal vakkundig gebruik maken van pseudonimisering. In dat kader zal Pseudonimiseer B.V.: Aan Opdrachtgever en/of Dataleverancier de Applicatie verstrekken waarmee Opdrachtgever en/of Dataleverancier Data kan versleutelen en Pseudo-ID s kan genereren, vergezeld van duidelijke instructies voor het creëren van de Data Sleutel en de Pseudo-ID Sleutel; Pagina 6 van 18

8 5.1.2 Zorgdragen voor een deugdelijke beveiliging van de Dienst waaronder ten aanzien van verbinding, housing en hosting, en van de techniek waarmee de Versleutelde Data en de Pseudo-ID s aan Pseudonimiseer B.V. kunnen worden verzonden; Als enige beschikken over de koppeling tussen Pseudo-ID en Pseudoniemen, deze geheimhouden en niet verstrekken aan Opdrachtgever of derde partijen; Als enige beschikken over de Pseudoniem Sleutel, deze geheimhouden en niet verstrekken aan Opdrachtgever of derde partijen; De Versleutelde Data, behoudens andersluidende afspraken, niet doorgeven aan derde partijen of combineren met andere gegevens; De Versleutelde Data niet bewaren; Pseudoniemen en Pseudo-ID s bewaren voor de duur van de Overeenkomst en vernietigen direct na beëindiging van de Overeenkomst; en Opdrachtgever op diens verzoek toelaten om getuige te zijn van softwaretesten op de in de Overeenkomst afgesproken configuratie. 5.2 Indien Partijen in de Overeenkomst expliciet zijn overeengekomen dat het doel van de Dienst is dat Pseudonimiseer B.V. aan Opdrachtgever anonieme, niet-herleidbare gegevens zal leveren, zoals Pseudoniemen, zal Pseudonimiseer B.V.: Technische en organisatorische maatregelen treffen om herleidbaarheid van de versleuteling of indirecte identificatie van Data Subjecten tegen te gaan, waaronder door te voldoen aan bepaalde vereisten uit de ISO norm, zoals omschreven in een bijlage bij de Overeenkomst en in het Auditraamwerk. Deze maatregelen zullen in ieder geval bestaan uit: Het voeren van een intakegesprek met Opdrachtgever, waarbij Partijen overleggen over de afstemming van de inrichting van de Applicatie en de Software op bijvoorbeeld de hoeveelheid en categorieën gegevens, de doelstellingen van Opdrachtnemer en de Dataleveranciers die hierbij zijn betrokken; Het voorkomen van koppeling van teveel gegevens aan één Pseudoniem; Het zo nodig gebruiken van verschillende Pseudoniemen en/of Pseudoniem Sleutels voor verschillende Opdrachtgevers of afdelingen van Opdrachtgevers; Het zo nodig gebruiken van verschillende Pseudoniemen en/of Pseudoniem Sleutels voor verschillende opdrachten bij één Opdrachtgever; Het zo nodig periodiek veranderen van Pseudoniemen; en Het nauwlettend monitoren van wat de technische mogelijkheden zijn om de versleuteling te omzeilen of terug te draaien en de pseudonimiseringsoplossing naar aanleiding daarvan zo nodig aan te passen; Jaarlijks een onafhankelijke deskundige een onderzoek (audit) laten uitvoeren naar de wijze waarop Pseudonimiseer B.V. haar dienstverlening heeft ingericht met het oog op de vereisten die het College Pagina 7 van 18

9 Bescherming Persoonsgegevens aan pseudonimiseren stelt. Deze audits bestaan uit een onderzoek naar het stelsel van de beheerorganisatie van Pseudonimiseer B.V. ter waarborging van: De integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de Applicatie en de Software en de omringende ICT-beheersomgeving; De gemaakte afspraken tussen Pseudonimiseer B.V. en haar Opdrachtgevers; De gebruikte cryptografische technieken en de implementatie daarvan; en De geïmplementeerde technische en organisatorische maatregelen. 5.3 Opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen die benodigd is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst door Pseudonimiseer B.V. In dat kader zal Opdrachtgever: De Versleutelde Data en de Pseudo-ID s met behulp van de Applicatie aan Pseudonimiseer B.V. aanleveren op de wijze zoals overeengekomen in de Overeenkomst danwel zorgdragen dat de Versleutelde Data en de Pseudo-ID s tijdig op de in de Overeenkomst aangegeven wijze (mede) door een andere Dataleverancier worden aangeleverd. De Pseudo-ID s zullen zodanig versleuteld zijn dat enkel Pseudonimiseer B.V. deze kan verwerken tot Pseudoniemen; Alle overige informatie en gegevens verschaffen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door Pseudonimiseer B.V.; Garanderen dat zij en/of (overige) Dataleverancier(s) door middel van de Data Sleutel en de Pseudo-ID Sleutel een eerste versleuteling zal toepassen op de identiteit van de Data Subjecten en op de Data conform de in de Overeenkomst gedefinieerde en overeengekomen specificaties, met behulp van de Applicatie; Technische en organisatorische maatregelen treffen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) krijgen tot de Applicatie, waaronder het geheim houden en afschermen van alle in het kader van de Dienst verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden; Voorafgaand aan de Dienst een test met gefingeerde Data uitvoeren en de resultaten delen met Pseudonimiseer B.V. Pseudonimiseer B.V. bepaalt vervolgens of de configuratie juist is ingericht; Indien Partijen in de Overeenkomst expliciet zijn overeengekomen dat het doel van de Dienst is dat Pseudonimiseer B.V. aan Opdrachtgever anonieme, niet-herleidbare gegevens zal leveren, zoals Pseudoniemen, volledige medewerking verlenen aan de audits door een onafhankelijke deskundige zoals gespecificeerd in artikel 5.2.2, waaronder door hem alle nodige inlichtingen te verschaffen en hem toegang te geven tot benodigde ruimtes en (software)systemen; De in de Leveringsvoorwaarden opgenomen verplichtingen en verboden voor Opdrachtgever tevens aan eventuele Dataleveranciers opleggen. 5.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle door haar en/of Dataleverancier verstrekte gegevens, inlichtingen en informatie juist, volledig en actueel zijn, alsmede dat zij en/of Dataleverancier gerechtigd is deze aan Pseudonimiseer B.V. te verstrekken. Pagina 8 van 18

10 Artikel 6 Applicatie en Software 6.1 Pseudonimiseer B.V. zal aan Opdrachtgever en/of aan Dataleverancier de Applicatie ter beschikking stellen, installeren en implementeren. Pseudonimiseer B.V. zal, indien overeengekomen en mits beschikbaar, Opdrachtgever en/of Dataleverancier voorzien van relevante documentatie. 6.2 Pseudonimiseer B.V. is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud op de Applicatie en de Software op een zodanige wijze dat hier sprake is van deugdelijke software en voor beheer van de Software. 6.3 Opdrachtgever is verplicht instructies en aanwijzingen van Pseudonimiseer B.V. met betrekking tot de Applicatie op te volgen, waaronder mede begrepen het installeren van eventuele patches en updates ten behoeve van de Applicatie voor zover dit noodzakelijk is voor een correcte werking dan wel voor een adequaat beveiligingsniveau. 6.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Pseudonimiseer B.V. ter beschikking gestelde Applicatie te kopiëren en/of daarin wijzigingen aan te brengen, anders dan strikt noodzakelijk ten behoeve van de uitvoer van de Overeenkomst. 6.5 Indien Opdrachtgever dit verzoekt, zal Pseudonimiseer B.V. de Applicatie en de Software, inclusief de Pseudoniem Sleutels, bij een door Pseudonimiseer B.V. geselecteerde escrow dienstverlener in escrow deponeren ten behoeve van het waarborgen van de gebruiksmogelijkheden van de Data door Opdrachtgever en de continuïteit van de Dienst, dit onder de voorwaarde dat Opdrachtgever nooit zelf toegang zal hebben tot de koppeling tussen Pseudo-ID s en Pseudoniemen. De kosten hiervoor zal Pseudonimiseer B.V. in rekening brengen bij Opdrachtgever. 6.6 Pseudonimiseer B.V. is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Opdrachtgever, procedurele en/of technische wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen ten aanzien van de Dienst, de Applicatie en/of de Software, (tijdelijk) te stoppen met het aanbieden daarvan en/of het gebruik ervan te beperken, indien dat in haar opvatting noodzakelijk is voor het onderhoud en/of voor verbeteringen van de Dienst, de Applicatie en/of de Software, ter beveiliging van de Data of ter waarborging van de rechten van de Data Subjecten. 6.7 Pseudonimiseer B.V. behoudt zich het recht voor de aan Opdrachtgever verstrekte toegang tot en gebruik van de Applicatie onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten of te beëindigen indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Leveringsvoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt. Dit niettegenstaande enige (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever en onverminderd enige overige rechten van Pseudonimiseer B.V. op basis van de wet of de Overeenkomst. Artikel 7 Vergoeding en Betaling 7.1 Pseudonimiseer B.V. zal de Dienst leveren voor de in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding. Alle bedragen zijn in Euro s, exclusief BTW, heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en andere kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot reiskosten, transportkosten, rentekosten, reisuren en administratiekosten. 7.2 Tenzij anders overeengekomen, is onderhoud van de Applicatie en Software inbegrepen in de vergoeding. 7.3 Extra diensten of (functionaliteit van) software welke niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst, gelden als meerwerk en zullen na melding van Pseudonimiseer B.V. aan Opdrachtgever worden geleverd en/of Pagina 9 van 18

11 uitgevoerd conform de op dat moment geldende tarieven van Pseudonimiseer B.V. Opdrachtgever aanvaardt dat levering of uitvoering van meerwerk van invloed kan zijn op leveringstermijnen, doorlooptijd en/of kosten. 7.4 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Pseudonimiseer B.V. de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen telkens per kalendermaand achteraf betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. 7.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Pseudonimiseer B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Deze kosten zullen ten minste vijftien procent (15%)van het openstaande bedrag bedragen. 7.6 Indien Opdrachtgever niet aan enige betalingsverplichting voldoet, zal Pseudonimiseer B.V. enige prestaties die zij op dat moment nog onder zich houdt, onder zich houden totdat Opdrachtgever wel aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de prestaties die Pseudonimiseer B.V. nog onder zich houdt. 7.7 Pseudonimiseer B.V. is gerechtigd gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex Alle huishoudens ),vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%). Pseudonimiseer B.V. is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht. 7.8 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota s en declaraties dienen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op. 7.9 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan Pseudonimiseer B.V. is altijd gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen. Artikel 8 Privacy 8.1 Indien en voor zover de (Versleutelde) Data die door Pseudonimiseer B.V. in het kader van de Dienst wordt verwerkt moet worden aangemerkt als Persoonsgegevens, dan hebben de bepalingen in dit artikel te gelden als bewerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en Pseudonimiseer B.V., waarbij Opdrachtgever verantwoordelijke is voor de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en Pseudonimiseer B.V. bewerker, één en ander in de zin van de Wbp. Pagina 10 van 18

12 8.2 Indien en voor zover Pseudonimiseer B.V. (tevens) Data en/of Versleutelde Data (mede) ontvangt van een andere Dataleverancier dan Opdrachtgever, zal Opdrachtgever een bewerkersovereenkomst sluiten met die Dataleverancier. De bepalingen van dit artikel zullen in dat geval, indien en voor zover de (Versleutelde) Data die door Pseudonimiseer B.V. in het kader van de Dienst wordt verwerkt moet worden aangemerkt als Persoonsgegevens, (mede) gelden als onderbewerkersovereenkomst. 8.3 Partijen garanderen over en weer conform de Wbp en andere toepasselijke wet- en regelgeving te handelen en om de (Versleutelde) Data cq. (persoons)gegevens die hen door de wederpartij zijn verstrekt adequaat te beveiligen. Indien en voor zover Pseudonimiseer B.V. (tevens) Data en/of Versleutelde Data (mede) ontvangt van een andere Dataleverancier dan Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever dat Dataleverancier conform de Wbp en andere toepasselijke wet- en regelgeving handelt en de (Versleutelde) Data cq. (persoons)gegevens adequaat beveiligt. 8.4 Pseudonimiseer B.V. verbindt zich in het kader van de Overeenkomst uitsluitend Persoonsgegevens te verwerken in opdracht van Opdrachtgever ten behoeve van de Dienst. Pseudonimiseer B.V. verbindt zich om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever voor eigen doeleinden of doeleinden van derden geen gebruik te maken van de in het kader van de Overeenkomst te verwerken of verwerkte Persoonsgegevens, deels of geheel, direct of indirect. 8.5 Pseudonimiseer B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de (Versleutelde) Data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit: Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur; Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging; Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging; Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten); Werknemers in de arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst te verplichten tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder in ieder geval begrepen de (Versleutelde) Data, de inhoud van de Overeenkomst en (specificaties betreffende) de Applicatie, de Software en de Pseudoniem Sleutel; Het regelmatig controleren en evalueren van de beveiligingsmaatregelen en de naleving daarvan; Het beheer en up-to-date houden van de Applicatie en de Software. 8.6 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om gedurende de uitvoering van de Overeenkomst de onder artikel 8.5 en genoemde maatregelen door een onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken (auditen). Opdrachtgever zal de kosten dragen voor deze audits. 8.7 Voorzover Pseudonimiseer derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst zullen die derden gehouden zijn aan dezelfde richtlijnen als de werknemers van Pseudonimiseer B.V. Pagina 11 van 18

13 8.8 Pseudonimiseer B.V. erkent dat de inhoud van de relatie met Opdrachtgever en/of Dataleverancier alsmede de (persoons)gegevens welke aan haar bekend worden een vertrouwelijk karakter hebben. Pseudonimiseer B.V. zal al haar medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Dienst terzake geheimhouding opleggen. 8.9 Pseudonimiseer B.V. garandeert de van Opdrachtgever en/of Dataleverancier verkregen Data en Versleutelde Data strikt gescheiden te houden van andere informatie Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van Persoonsgegevens die door Opdrachtgever, Dataleveranciers en/of derden worden verstrekt of verwerkt in het kader van de Dienst Opdrachtgever en/of Dataleverancier hebben op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens (zoals de Wbp) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van Persoonsgegevens van Data Subjecten. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Pseudonimiseer B.V. zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten 9.1 Alle IE-rechten met betrekking tot de Dienst, de Applicatie, de Software, inclusief enige documentatie, de via Pseudonimiseer toegankelijk gemaakte informatie en documentatie en/of enig aan Opdrachtgever geleverde documenten, adviezen of ander in het kader van de Overeenkomst ontwikkeld materiaal, berusten en blijven berusten bij Pseudonimiseer B.V., en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 9.2 Niets in deze Leveringsvoorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-rechten. Pseudonimiseer B.V. geeft Opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Applicatie inclusief eventuele documentatie, voor zover dat nodig is in het kader van de Dienst. De licentie voor het gebruik van de documentatie, omvat tevens het recht van Opdrachtgever om de documentatie te kopiëren voor eigen gebruik door eigen personeel. 9.3 Enige door Pseudonimiseer B.V. geleverde materialen of prestaties mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Pseudonimiseer B.V. door Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 9.4 Indien de IE-rechten op (een deel van) de Applicatie, de Software en/of de documentatie toekomen aan licentiegevers van Pseudonimiseer B.V., zal Opdrachtgever mogelijk gebonden zijn aan de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden. 9.5 Alle eventuele IE-rechten op de (Versleutelde) Data blijven berusten bij Opdrachtgever. Pagina 12 van 18

Algemene Voorwaarden De Webhost

Algemene Voorwaarden De Webhost Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: 1.1 Aanvullende Diensten:

Nadere informatie

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 1.1 DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Adressenbestand: een door Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostFX

Algemene Voorwaarden HostFX Laatste wijziging: 1 mei 2010 http://hostfx.eu Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IS Group BV

Algemene Voorwaarden IS Group BV Algemene Voorwaarden IS Group BV Deze algemene voorwaarden zijn op 6 juli 2011 gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 36049256 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden inzake webhosting, e-mailhosting en domeinnaamregistraties

Aanvullende voorwaarden inzake webhosting, e-mailhosting en domeinnaamregistraties Aanvullende voorwaarden inzake webhosting, e-mailhosting en domeinnaamregistraties Indien deze aanvullende voorwaarden samenkomen met de geldende Algemene voorwaarden, zullen voor webhosting, e-mailhosting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst.

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst. GEBRUIKERSVOORWAARDEN SPEAKAP Artikel 1 Definities Bijlagen: Data: Dienst: Download Dienst: Fout: Gebruikers: Gebruiksvoorwaarden: Helpdesk: Intellectuele Eigendomsrechten: Klant: Noodsituatie: Overeenkomst:

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Solutions4Hosting Algemene voorwaarden Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Artikel 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie