Bundel van de ledenvergadering van 19 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bundel van de ledenvergadering van 19 maart 2015"

Transcriptie

1 Bundel van de ledenvergadering van 19 maart Opening door vice-voorzitter Kees van Dalen 2 Verslag vorige vergadering 20 maart VERSLAG Algemene Ledenvergadering 20 maart 2014.docx 3 Bestuurssamenstelling: verkiezing voorzitter en lid bestuur verkiezing bestuursleden.pdf 4 Jaarverslag JAARVERSLAG 2014.pdf 5 Jaarrekening jaarrekening 2014.pdf 6 Jaarplan JAARPLAN 2015.doc 7 Begroting begroting 2015.pdf 8 Rondvraag 9 Sluiting

2 2 Verslag vorige vergadering 20 maart VERSLAG Algemene Ledenvergadering 20 maart 2014.docx VERSLAG Algemene Ledenvergadering 20 maart 2014 plaats/zaal: de Reehorst te Ede tijd: uur aanwezig : plm. 250 personen plm. 100 leden 1. Opening en mededelingen Voorzitter Aat de Jonge heet de aanwezige leden welkom. In het bijzonder ook de aanwezige niet-leden met de oproep om zich aan te sluiten bij de vereniging. De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar. Het jaar van wijziging van de nieuwe structuur van de vereniging waarbij aansluiting is gevonden bij GBI6. Hij bedankt iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd in de oude structuur en wenst allen die een rol gaan spelen in de themagroepen veel succes. Verder neemt de voorzitter een aantal actuele thema s door en verwelkomt de gemeente Alphen aan den Rijn als het 110 e lid van de vereniging. 2. Verslag algemene ledenvergadering 21 maart 2013 Het verslag van de algemene ledenvergadering van 21 maart 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Vaststelling jaarverslag 2013 Het jaarverslag 2013 zoals toegezonden en op de website vermeld, wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Vaststelling financieel verslag 2013 Het financieel verslag, resulterend in een tekort ,= over 2013, wordt ongewijzigd vastgesteld. Het nadelig resultaat is met name het gevolg van inhuur van externen ter voorbereiding op de visievorming. Het tekort kan worden gedekt uit de reserve positie. 5. Jaarplan 2014 Het jaarplan 2014, onze gids voor dit jaar wordt overeenkomstig het voorliggende ontwerp vastgesteld.

3 6. Vaststelling begroting 2014 De begroting van het lopende boekjaar 2014 wordt overeenkomstig het voorstel van het bestuur vastgesteld. E.e.a. betekent dat de contributie overeenkomstig het navolgende overzicht vast wordt gesteld. Tot inwoners 50 Van tot inwoners 150 Groter dan inwoners Nieuwe naam en logo Zoals bekend heeft het bedrijf Oranjewoud haar naam per 1 januari 2014 gewijzigd in AnteaGroup. Inmiddels raakt de naam AnteaGroup wat meer ingeburgerd en komt de naam Oranjewoud meer en meer op de achtergrond. Binnen het bestuur is aan de orde geweest of wij als gebruikersvereniging aansluiting zouden moeten zoeken bij deze naamswijziging. Geconcludeerd is dat het gepast is dat ook onze gebruikersvereniging de oude benaming Oranjewoud verlaat en komt tot een nieuwe naamgeving. Voorgesteld wordt een naam die aansluit bij de nieuwe naam van het bedrijf AnteaGroup resulterend in Gebruikersvereniging AnteaGroup ofwel GVag. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Er is een nieuw logo ontwikkeld, getracht is zowel het oude logo en nieuwe naam met elkaar te combineren. De wijziging van de naam, opgenomen in artikel 1 van de statuten, en bijbehorend logo ligt voor aan de vergadering. De vergadering reageert instemmend met applaus op het voorstel van het bestuur. 8. Rondvraag en Sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

4 3 Bestuurssamenstelling: verkiezing voorzitter en lid bestuur verkiezing bestuursleden.pdf Algemene ledenvergadering Datum vergadering: donderdag 19 maart 2015 Agendapunt: 3 Onderwerp: verkiezing voorzitter en lid bestuur Na bijna zeven jaar invulling van het voorzitterschap binnen onze vereniging heeft Aat de Jonge tijdens een plenaire bijeenkomst van themagroepen, projectteam GBI4 en MCPR, op 1 oktober 2014 in Houten afscheid genomen van onze vereniging. De heer Wim Groeneweg, burgemeester van de gemeente Vianen is als beoogd - voorzitter inmiddels toegetreden tot het bestuur. Verder is de heer Bram Brouwers, coördinator afdeling BOR van de gemeente Valkenswaard ook per 1 oktober toegetreden tot het bestuur. Namens het bestuur wordt de ledenvergadering voorgesteld, conform artikel 9 lid 2 van de statuten, om de heer Groeneweg definitief te benoemen als voorzitter van het bestuur en de heer Brouwers te benoemen als lid van het bestuur. Op 18 februari jl. heeft het bestuur afscheid genomen van mevr. Lea Limonard. Zij is 5 jaar lid geweest van het bestuur en heeft o.a. de rol van secretaris vervuld. Ook heeft mevr. Dominique Boelen na een bestuursperiode van drie jaren recentelijk afscheid genomen. Het bestuur is per 19 maart 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter Secretaris/Penningmeester Leden: Wim Groeneweg, burgemeester van de gemeente Vianen Kees van Dalen, wethouder gemeente Houten Berto Smit, afdelingshoofd gemeente Dronten Bram Brouwers, coördinator BOR gemeente Valkenswaard vacature Volgens artikel 9 lid 1 van onze statuten bestaat het bestuur uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Dit betekent dat het bestuur op korte termijn uitbreiding behoeft. Het bestuur heeft daartoe inmiddels het initiatief genomen.

5 4 Jaarverslag JAARVERSLAG 2014.pdf JAARVERSLAG Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Gebruikersvereniging AnteaGroup. De GVAG is opgericht in 2001 en bestaat dus ruim 13 jaren en heeft haar functie en rol inmiddels overduidelijk bewezen. Middels de betrokkenheid en participatie van de leden durven we te stellen dat we de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland zijn. Dit op basis van de positief kritische betrokkenheid bij de totstandkoming en actueel houden van de software in de relatie met de AnteaGroup. Ook dit jaar is er weer veel werk verricht door onze vrijwillig actieve leden binnen de vereniging en dat alles in het belang van de gebruikers van het GBI. Het bestuur wil hierbij ook nu weer deze actieve leden bedanken voor hun inzet. 2. Van GVOW naar GVAG Binnen het bestuur is aan de orde geweest of wij als gebruikersvereniging aansluiting zouden moeten zoeken bij de naamswijziging van het bedrijf Oranjewoud. Geconcludeerd is dat het gepast is dat ook onze gebruikersvereniging de oude benaming Oranjewoud verlaat en komt tot een nieuwe naamgeving. Tijdens de GBIdag in Ede is de leden een naam voorgesteld die aansluit bij de nieuwe naam van het bedrijf resulterend in Gebruikersvereniging AnteaGroup ofwel GVAG. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Er is een nieuw logo ontwikkeld, waarbij het oude logo en nieuwe naam met elkaar gecombineerd zijn. De ledenvergadering heeft instemmend gereageerd op het voorstel van het bestuur. 3. Het eerste jaar binnen de nieuwe structuur Dit jaar hebben we binnen de vereniging veel aandacht en energie gestoken in het invulling geven van de vastgestelde visie in Een visie die is vastgesteld om blijvend een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn richting de AnteaGroup. We hebben inhoud gegeven aan de transitie van een GBI4 ingerichte verenigingsstructuur richting 1

6 een structuur die goed aansluit op GBI6. We opereren niet meer op productniveau, maar op thema-niveau. De opzet van GBI-6 is namelijk identiek voor alle elementen binnen de openbare ruimte. Het onderscheidende vermogen zit vooral op de toepassing van de apps. De themagroepen zijn multidisciplinair van opzet. Ieder themagroep kent een trekker/voorzitter. Dit is een GVAG-lid en iedere themagroep wordt ondersteund/aangevuld door een vakspecialist vanuit AnteaGroup. Daarnaast zijn de themagroepen aangevuld met GVAG-leden die een sterke affiniteit hebben met het themaveld. We onderscheiden 4 themagroepen, die allen adviserend zijn aan het bestuur. De trekkers van de themagroepen komen voorafgaand aan de themagroep vergaderingen bijeen onder voorzitterschap van een lid van het bestuur. Ook de productmanager van de AnteaGroup en de bestuursadviseur zijn hierbij aanwezig. Gezamenlijke vraagstukken worden hier besproken ter voorbereiding en eventuele agendering van de themagroep vergaderingen. Aan het begin van het jaar is een roadmap besproken en onderschreven. Op basis hiervan zijn de activiteiten binnen de themagroepen volgens dit spoorboekje opgepakt. 4. Bestuur Na bijna zeven jaar invulling van het voorzitterschap binnen onze vereniging heeft Aat de Jonge tijdens een plenaire bijeenkomst van themagroepen, projectteam GBI4 en MCPR, op 1 oktober 2014 in Houten afscheid genomen van onze vereniging. Hij is van grote betekenis geweest voor de verdere professionalisering van de vereniging en heeft ons gebracht tot volgens zijn eigen veel gebruikte uitspraak: de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland. Hij is als voorzitter opgevolgd door de heer Wim Groeneweg. Verder is Bram Brouwers ook per 1 oktober toegetreden tot het bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling per 31 december 2014: Voorzitter: de heer Wim Groeneweg, burgemeester gemeente Vianen Secretaris: mevr. Lea Limonard, afdelingshoofd gemeente Meppel Penningmeester: de heer Kees van Dalen, wethouder gemeente Houten Lid: de heer Berto Smit, afdelingshoofd gemeente Dronten Lid: mevr. Dominique Boelen, afdelingshoofd gemeente Vlissingen Lid: de heer Bram Brouwers, hoofd afdeling BOR gemeente Valkenswaard Het bestuur is 5 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Voorgenomen klanttevredenheidsonderzoek - Escrow regeling in relatie met broncodes - Stimuleren betrokkenheid leden - Wijziging statuten - Implementatie GBI6 - Businesscase Gegevens Woordenboek Stedelijk Water - Samenstelling bestuur / opvolging voorzitter - Portefeuilleverdeling 2

7 5. Leden Per 31 december 2014 had de vereniging 116 leden. Een stijging met 7 leden ten opzichte van We constateren dat er als gevolg van herindelingen minder maar grotere gemeenten ontstaan hetgeen voor onze vereniging op langere termijn een afname van het aantal leden zal/kan betekenen. Verder zien we dat er nog een groot aantal gemeenten wel gbi gebruiker is maar nog geen lid van de GVAG. Het is van belang dat ook die gemeenten de toegevoegde waarde van de GVAG gaan onderkennen. Het belang om met elkaar als gbi - gebruikers als sterke gesprekspartner op te treden richting het bedrijf AnteaGroup is cruciaal. In 2014 hebben we ook niet-lid gemeenten bezocht en heeft dit o.a. geleid tot een toename van het aantal leden. 6. Algemene Ledenvergadering Op 20 maart 2014 is de 14e algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Locatie was de Reehorst in Ede tijdens de GBI dag. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals jaarverslag, jaarplan en begroting is ook de nieuwe naam en bijbehorend nieuw logo door de leden vastgesteld. De oude naam GVOW hebben we in verband met de naamswijziging van het bedrijf Oranjewoud richting AnteaGroup definitief achter ons gelaten. Met de begroting is ook de contributieregeling 2014 vastgesteld: Tot inwoners 50 Van tot inwoners 150 Groter dan inwoners a Themagroep Woordenboek Dit thema is vooral van belang om binnen GBI en de GVAG te komen tot uniforme terminologie en welke/hoeveelheid thema s die we gaan onderscheiden binnen GBI-6. Dus het woordenboek is het informatiemodel, het 'magazijn' dat we willen standaardiseren. Hierin wordt afstemming met landelijke platforms ( zoals Rioned en CROW) geborgd. De themagroep is 5 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Resterende aandachtspunten voormalige productgroepen zoals vervangende masttypes en boomveiligheidsregistraties - Dataconversie in relatie tot overgang oud naar nieuw woordenboek - Converteren grote bestanden - Businesscase Gegevens Woordenboek Stedelijk Water - IMBOR in relatie met werkgroep Crow - Processchema op weg naar standaardisatie - Prioritering whishes - Storingen online 3

8 7.b Themagroep Data Uniformiteit binnen de data is van belang. Dus hoe wordt binnen het 'magazijn de data ingewonnen, hoe slaan we het op, hoe houden we het actueel en hoe gebruiken we het, waarbij de kracht van de integraliteit van GBI 6 optimaal wordt benut. Het gaat steeds meer over integraal beheer van de openbare ruimte. De data vormt hierin de bekende motor en moet solide zijn; ook voor de doorontwikkeling van GBI naar de toekomst. De themagroep is 5 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Vervanging pragmatisch koppelvlak door Stuf-GEO - Verkenning addons richting andere systemen - Boomveiligheidsregistratie - Dataconversie in relatie tot overgang oud naar nieuw woordenboek - Prioritering whishes - Klantwaarde in GBI databank 7.c Themagroep Apps / kennis & raadplegen Dit is een themagroep waar het dagelijks gebruik door beheerders van GBI van groot belang is. Vragen die in deze groep spelen zijn: welke kennis moeten we standaardiseren, welke vragen komen op de beheerders af, wat moeten we weten, wat kan ik gebruiksvriendelijk laten ontwikkelen. Het raadplegen van de data en dit vereenvoudigd kunnen door handige apps als tool voor het gebruik van GBI. Een themagroep waar permanent ontwikkelingen in plaatsvinden en ook direct een bijdrage leveren aan een betere en bredere toepassing van GBI. De themagroep is 5 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Beheertaak/procesbeheer - Assetmanagement - Integrale aanpak - Scheidslijn activiteiten/opleidingen tussen AnteaGroup en business partners - App flora en fauna - Kwalitatief plannen groen - Alternatieve wijze van plannen - App beheerkalender - Witte vlek in blauwe diamant - Behoefte aan forum om kennis te delen 4

9 7.d Themagroep Innovatie Deze themagroep is vooral toekomstgericht bezig. Vooral met de ontwikkeling van GBI richting de toekomst (2-5 jaar). Deze themagroep zal ook in belangrijke mate ontwikkelingen op technologisch gebied bijhouden en adviserend zijn aan het bestuur van de GVAG en AnteaGroup omtrent nieuwe ontwikkelingen en volgende versie van GBI. De themagroep is 5 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Webbased HTML5 - Rolafhankelijke informatie - Autorisatie indien webbased - Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik - Waarmee en hoe ontsluiten we de buitenwereld - Implementatieproces GBI6 - Doorontwikkeling interactief servicedesk - GIS engineering - Doorlooptijd GBI servicedesk 8.a. Projectteams Deze zijn/worden ingesteld vanuit vraag uit en onder verantwoordelijkheid van de themagroepen. Vanuit de themagroep wordt een opdracht geformuleerd en een specifiek projectteam bouwt/ontwikkelt. Het is een wisselende groep die vanuit een pool van GVAG-leden wordt samengesteld. Het is projectmatig van opzet en dus ook tijdelijk, totdat het (deel)product is opgeleverd. Werkend vanuit een pool van specialisten brengt kennis op maat, minder structureel tijdsbeslag van betrokkenen, een grotere flexibiliteit en veel personen kunnen actief zijn binnen de vereniging. In 2014 waren de volgende projectteams actief: - Projectteam GWSW - Projectteam Stuf-GEO 8.b. Projectteam GBI4 Dit is een speciaal projectteam. Niet alle GVAG-leden zitten in de modus van GBI-6. Er is dus ook aandacht en support nodig voor deze GVAG-leden. Dit projectteam biedt deze support. Productontwikkeling binnen GBI-4 vindt niet meer plaats, wel het reguliere onderhoud betreffende de werking van het pakket. Het projectteam GBI4 is 3 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Bugs worden inzichtelijk gemaakt en beoordeeld ter eventuele prioritering - Notitie groepsindeling GBI4 klanten - Rol projectteam en samenstelling - Hoe in te spelen op updates software derden - Herzien standpunt van AnteaGroup t.a.v. Storingen online 5

10 9. Werkgroep MCPR Het vraagstuk participatie van en communicatie richting leden is een taak van de werkgroep MCPR onder voorzitterschap van een externe communicatieadviseur. Voorgenomen is om actief te werken aan maatregelen die het ontmoeten kan stimuleren alsmede het stimuleren van actief gebruik van GBI is een aandachtspunt. Bij het bespreken van de nieuwe structuur en aanmelding van poolleden hebben zij aangegeven graag een vorm van overleg/betrokkenheid te houden in de vorm van ontmoeting c.q. informatiesessies per vakgebied. Daarnaast onderscheiden we de overige leden waaruit wellicht nog meer themagroep leden en poolleden te werven zijn. Daarbij moeten we ons realiseren dat er een grote groep leden is die tot nu toe alleen passief lid is. Uit de contacten is gebleken dat hieronder toch leden zijn die wel wat meer betrokkenheid willen hebben en minimaal wat meer geïnformeerd willen worden via gebruikersbijeenkomsten en/of een forum waar zaken kunnen worden gedeeld. Door de werkgroep MCPR is in samenwerking met AnteaGroup gestalte gegeven aan deze behoefte middels een 2-tal bijeenkomsten voor vakbroeders om kennis te delen. 10. Secretariaat/ondersteuning Het bestuur, de themagroepen, projectteam GBI4 en de werkgroep MCPR zijn door de bestuursadviseur, de heer Bé de Winter, geadviseerd en ondersteund. Tevens is de bestuursadviseur belast met het secretariaat en financiële administratie van de vereniging. De bestuursadviseur is tevens de vertegenwoordiger namens de GVAG in het overleg van gebruikersverenigingen binnen KING. Naast de rol van advisering en ondersteuning heeft de bestuursadviseur ook een actieve rol als ambassadeur van de vereniging en heeft daartoe diverse gemeenten als gbi gebruiker bezocht, zowel leden als niet-leden. Dit om de positie en activiteiten van de GVAG uit te dragen bij de leden en de overige gbi gebruikers. 11. Relatie met AnteaGroup Vertegenwoordiging namens AnteaGroup als gesprekspartner voor het algemeen bestuur was Tonie Speelman. Verder was Iepe Soet als productmanager als vaste vertegenwoordiger aanwezig bij de vergaderingen van de trekkers van de themagroepen. Bij de themagroep vergaderingen waren productspecialisten als vaste vertegenwoordiger aanwezig. Verder heeft er regelmatige afstemming plaatsgevonden tussen AnteaGroup en de bestuursadviseur over de voortgang van de gemaakte afspraken en overige zaken. 6

11 12. Samenstelling themagroepen, projectteam GBI4 en werkgroep MCPR In 2014 was de samenstelling als volgt: Woordenboek trekker Niels Heijboer gemeente Roosendaal Alois Michielsen gemeente Dronten Paul Mostert gemeente Maassluis John Peeters gemeente Maasgouw Data trekker Wilma Theunissen gemeente Venray Jacob Bijker gemeente De Friese Meren Patricia Veenstra gemeente Almelo Marko vd Wetering gemeente Meppel Mart Bindels gemeente Echt-Susteren Natasja Guitjens gemeente Tiel Apps & kennis & raadplegen trekker Stefan Nienhuis gemeente Rheden Hank Koeslag gemeente Breda Alex Weinbrecher gemeente Slochteren Hanno de Hoog gemeente Den Bosch Johan van Zijl gemeente Capelle ad IIssel Martin Noorlander gemeente Apeldoorn René van der Kooy gemeente Achtkarspelen Innovatie trekker Wobbe Witte gemeente Den Bosch Bram Brouwers gemeente Valkenswaard Marius Dronkers gemeente Roosendaal Michel van Driel gemeente Vlissingen Jan de Jong gemeente Houten Jakob Louw gemeente Almere Projectteam GBI4 voorzitter Herman Wiss gemeente Stichtse Vecht Jan Smits gemeente Ede Jeroen de Jong gemeente Almere Ruud van Wijngaarden gemeente Papendrecht Werkgroep MCPR voorzitter Marianne Blom-Vader Wilma Theunissen Freek Verhoef Simone Wierstra gemeente Venray gemeente Den Haag gemeente Stichtse Vecht 7

12 8

13 5 Jaarrekening jaarrekening 2014.pdf

14

15

16

17 6 Jaarplan JAARPLAN 2015.doc JAARPLAN Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De in 2014 gestarte nieuwe structuur met themagroepen en aanvullend projectteams krijgt in 2015 een verdere invulling. Daarnaast zal ook het oude pakket GBI4 voorlopig blijvend worden gevolgd via een projectteam namens onze vereniging. We blijven positief kritisch en meedenkend, om daarmee onze status als de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland te handhaven. 2. Algemeen Samen met de AnteaGroup gaan we ook in 2015 gezamenlijk werken aan verbetering en optimalisatie van het product GBI6. De GVAG zal in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers namens AnteaGroup, trachten de doelstellingen te bereiken. Het in september 2013 geactualiseerde convenant tussen beide partijen is hierbij leidend. Het denken vanuit een integraal programma, gebaseerd op standaarden, die meer disciplines binnen de gemeenten bedient, is de basisbenadering binnen de vereniging. De GVAG en AnteaGroup trekken ook de komende jaren samen op via een constructieve samenwerking om gezamenlijk te komen tot een beter product. 1

18 We kunnen constateren dat steeds meer leden de stap van GBI4 richting GBI6 hebben gemaakt of binnenkort gaan maken. Ook hebben we gezien dat een aantal leden hebben gekozen voor een ander pakket; daarnaast zijn weer andere gemeenten juist overgestapt richting het pakket van de AnteaGroup. Wellicht kunnen we deze gemeenten betrekken bij onze gebruikersvereniging. 3. Bestuur Het algemeen bestuur bespreekt de algemene gang van zaken binnen de vereniging en adviezen vanuit de themagroepen. Als dagelijks bestuur worden de vergaderingen voorbereid door voorzitter, secretaris en bestuursadviseur. Er zijn in 2015 vijf vergaderingen gepland. Wij richten ons vooral op: - Escrow-overeenkomst - Klanttevredenheidsonderzoek - Portefeuilleverdeling - Ledenvergadering 18 maart Plenaire bijeenkomst met alle groepen - Overleg met directie AnteaGroup - Ondersteuning van GBI4 via Oracle 10 - Bemensing van de themagroepen/projectteams 4. Themagroepen Binnen de nieuwe structuur is aansluiting gevonden bij het ontwerp van GBI6 en wel op thema-niveau. De opzet van GBI6 is namelijk identiek voor alle elementen binnen de openbare ruimte. De themagroepen zijn vaste teams die, vier tot vijf keer per jaar bijeenkomen om te vergaderen over de ontwikkelingen. Ieder themagroep kent een trekker/voorzitter. Dit is een GVAG-lid en iedere themagroep wordt ondersteund door een vakspecialist vanuit AnteaGroup. Daarnaast worden de themagroepen aangevuld met GVAG-leden die een sterke affiniteit hebben met het themaveld. De trekkers van de themagroepen komen voorafgaand aan de themagroep vergadering bijeen onder voorzitterschap van Berto Smit, lid van het bestuur. Ook de productmanager van de AnteaGroup en de bestuursadviseur zijn hierbij aanwezig. 2

19 Als spoorboekje voor 2015 wordt de geactualiseerde roadmap van de AnteaGroup gehanteerd. We onderscheiden 4 themagroepen, die allen adviserend zijn aan het bestuur, te weten: - Woordenboek; - Data; - App s / kennis & raadplegen; - Innovatie. Hieronder volgt een korte toelichting op de themagroepen en bijbehorende aandachtspunten: 4.1 Woordenboek: dit thema is vooral van belang om binnen GBI en de GVAG te komen tot uniforme terminologie en welke en de hoeveelheid thema s die we onderscheiden binnen GBI6. Dus het woordenboek is het informatiemodel, het gestandaardiseerde 'magazijn'. Hierbij wordt afgestemd met landelijke platforms zoals Rioned en CROW. Aandachtspunten 2015: - proces standaardisatie - nieuwe uitwissel architectuur - IMBOR in samenspraak met CROW - Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (verbinding met projectteam) - geprioriteerde bugs/wisheslijst delen met de leden 4.2 Data: themagroep houdt zich bezig met uniformiteit binnen de data. Dus hoe wordt binnen het 'magazijn de data ingewonnen, hoe slaan we het op, hoe houden we het actueel en hoe gebruiken we het, waarbij de kracht van de integraliteit van GBI-6 optimaal wordt benut. Het gaat steeds meer over integraal beheer van de openbare ruimte. De data vormt hierin de bekende motor en moet solide zijn; ook voor de doorontwikkeling van GBI naar de toekomst. Aandachtspunten 2015: - klantwaarden (in relatie tot de standaardwaarden) - Stuf-GEO (verbinding met het ingestelde projectteam) 3

20 4.3 App s / kennis & raadplegen: dit is een themagroep waar het dagelijks gebruik door beheerders van GBI van groot belang is. Vragen die in deze groep spelen zijn: welke kennis moeten we standaardiseren, welke vragen komen op de beheerders af, wat moeten we weten, wat kan ik gebruiksvriendelijk laten ontwikkelen. Het raadplegen van de data door middel van handige app s als tool voor het gebruik van GBI. Een themagroep waar permanent ontwikkelingen in plaatsvinden en meegedacht wordt in de ontwikkeling van nieuwe app s. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een betere en bredere toepassing van GBI. Aandachtspunten 2015: - alternatieve wijze van plannen (via instellen projectteam) - onderzoek forum om behoefte gebruikers duidelijk te krijgen - brainstormen met themagroep innovatie 4.4 Innovatie: Deze themagroep is vooral toekomstgericht bezig. Vooral met de ontwikkeling van GBI richting de toekomst (2-5 jaar). Deze themagroep houdt ook in belangrijke mate ontwikkelingen op technologisch gebied bij en adviseert aan het bestuur van de GVAG en AnteaGroup omtrent nieuwe ontwikkelingen en een eventueel volgende versie van GBI. Aandachtspunten 2015: - brainstormen met themagroep apps - contouren/ doorontwikkeling servicedesk (interactief) - GIS engineering (via instellen projectteam) - rol GVAG oppakken als regisseur Recentelijk heeft de themagroep besloten voor haar groep een nieuwe vorm van vergaderen in te voeren. De insteek is om binnen interactieve werksessies onderwerpen intensief uit te diepen. Resultaat moet zijn een beeld voor de toekomst en dit te vertalen naar het huidig handelen. 4

21 4.5 Projectteams: deze houden zich bezig met specifieke vraagstukken geformuleerd door de te onderscheiden themagroepen in een specifiek projectplan. Het spreekt voor zich dat we hierbij GVAG-leden betrekken om deze activiteiten te verrichten. Dit is een wisselende groep die vanuit een pool van GVAG-leden wordt samengesteld. Door de projectmatige opzet is is het vaak een tijdelijke groep, totdat het (deel)product is opgeleverd. Werkend vanuit een pool van specialisten brengt kennis op maat, minder structureel tijdsbeslag van betrokkenen, een grotere flexibiliteit en veel personen kunnen actief zijn binnen de vereniging. In 2015 zijn de volgende projectteams actief: - GWSW - Stuf-GEO - Alternatieve wijze van plannen - Gis engineering 4.6 Projectteam GBI4: niet alle GVAG-leden zitten in de modus van GBI6. Er zal dus ook aandacht en support nodig zijn voor deze GVAG-leden. Dit projectteam biedt deze support. Duidelijk is dat GBI6 inmiddels zo ver is ontwikkeld dat productontwikkeling binnen GBI4 niet meer plaatsvindt, wel het reguliere onderhoud betreffende de werking van het pakket. De GVAG heeft door middel van het projectteam GBI4 blijvend aandacht voor het op een gepaste wijze onderhouden van het product en bijbehorende inspanningen. Uiteraard zullen de strikt noodzakelijke aandachtspunten afgehandeld worden daar qua ontwikkeling het vizier is gericht op GBI6. Aandachtspunten 2015: - Project Storingen online - Monitoren lijst GBI4 gebruikers - Bugs - Ondersteuning van GBI4 via Oracle 10 5

22 5. Werkgroep MCPR De werkgroep MCPR is belast met de communicatie richting en participatie van de leden. De werkgroep faciliteert het bestuur en de themagroepen. In zijn algemeenheid wordt het ontmoeten van gebruikers onderling en het stimuleren van actief gebruik van GBI als een belangrijk gegeven gezien. Aandachtspunten 2015: - Duidelijke positionering en rol van MCPR in de structuur - Stimuleren communicatie vanuit Themagroepen richting leden - Inzet vakbroederbijeenkomsten op thema s riolering en verlichting - Stimuleren actief gebruik GBI - Vanuit gezamenlijk belang actief optrekken met AnteaGroup 6. B G T GBI 6 ontwikkelt zich parallel met de ontwikkeling van de landelijke basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Hier liggen voor de gemeenten kansen om de informatievoorziening binnen de gemeente efficiënter en meer integraal op te zetten. Dit is overigens lang niet alleen techniek. Kansen liggen vooral op organisatorisch en inhoudelijk gebied binnen de gemeenten. Voor specifieke onderwerpen kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige kennis binnen de afzonderlijke themagroepen. Deze kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. 7. Strategische agenda Het bestuur is van mening dat het gewenst is om op basis van een goede afweging te komen tot een lange termijn visie ten aanzien de positie van GBI in het licht van toekomstig beheer openbare ruimte. Met name de vertaling richting management en bestuur dient daarin een dominante plaats te krijgen. Het voornemen is om in het najaar met de meest betrokkenen hiertoe een strategiebijeenkomst te organiseren. Uitkomst dient een agenda voor de toekomst te zijn gedragen door zowel de vereniging als de AnteaGroup 6

23 7 Begroting begroting 2015.pdf Begroting 2015 versie 18 februari begroting werkelijk begroting baten contributie rente anteagroup lasten themagroep activiteiten reiskosten themagroep leden contactdag bestuur/ tg leden vakbroeders bestuur + ledenvergadering adviseur/secretariaat autokosten inhuur communicatie algemene kosten klanttevredenheidsonderzoek onvoorzien overschot

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

1.Inleiding Middels dit jaarplan zijn de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging op een planmatige aanpak vertaald.

1.Inleiding Middels dit jaarplan zijn de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging op een planmatige aanpak vertaald. JAARPLAN 2016 1.Inleiding Middels dit jaarplan zijn de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging op een planmatige aanpak vertaald. De structuur binnen de vereniging in de driehoek bestuur,

Nadere informatie

visie document 25 september 2013

visie document 25 september 2013 Visie document structuur GVOW 1. Inleiding Bij besluit van 6 maart 2013 heeft het algemeen bestuur van de GVOW besloten een ontwikkelingstraject in te zetten om te komen tot een nieuwe structuur van de

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2013 het jaar van de verandering

1. Inleiding 2. 2013 het jaar van de verandering JAARVERSLAG 2013 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Gebruikersvereniging Oranjewoud. De GVOW is opgericht in 2001 en bestaat dus ruim 12 jaren en heeft haar functie en rol inmiddels overduidelijk

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government. Jaarverslag ALV ; 17 november 2016 ; Jaarverslag

GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government. Jaarverslag ALV ; 17 november 2016 ; Jaarverslag GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government Jaarverslag 2015 ALV ; 17 november 2016 ; Jaarverslag 2015 1 Algemeen. Zoals gebruikelijk staan wij in het jaarverslag stil bij de activiteiten die in

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Transformatieplan SRE

Transformatieplan SRE Transformatieplan SRE Deel 2 Governance en samenwerking in de Regio Eindhoven Vastgesteld door de Regioraad op 26 Juni 2013 Geactualiseerd door het Dagelijks Bestuur op 4 november 2013 Inleiding 3 Presentatie

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government. Jaarverslag 2013. ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag 2013 1

GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government. Jaarverslag 2013. ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag 2013 1 GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government Jaarverslag 2013 ALV ; 25 september 2014 ; Jaarverslag 2013 1 Algemeen. Zoals gebruikelijk staan wij in het jaarverslag stil bij de activiteiten die in

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND Plaats: Gemeentehuis Apeldoorn. Marktplein1, 7311 LG Tijdstip: 10.00 tot 12.30 uur, vrijdag 20-01-2017 Agenda voor de Bestuursvergadering van 20-01-2017 1. Opening

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D20 Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Artikel 1 a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum.

Artikel 1 a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum. Statuten VSO Statuten VSO De statuten van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek 1993, na aanname van wijzigingen 2001, 2006 en 2010 voor vernummering die door deze wijzigingen noodzakelijk worden.

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij Jaarverslag 2014-2015 medezeggenschapsraad basisschool t Getij 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van t Getij 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Agenda. Welkom Jaarvergadering 2012 Vereniging Promotie Bergeijk

Agenda. Welkom Jaarvergadering 2012 Vereniging Promotie Bergeijk Welkom Jaarvergadering 2012 Vereniging Promotie Bergeijk 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Verslag vorige ledenvergadering, gehouden op 15 november 2011 4. Vaststelling jaarrekening 2011

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie Versie 1.1 Datum: 15 mei 2017 Huishoudelijk reglement Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie versie 1.1. 1 Intenties en uitgangspunten...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Seniorenraad Amersfoort (SRA)

Seniorenraad Amersfoort (SRA) Seniorenraad Amersfoort (SRA) ORGANISATIE EN WERKWIJZE SRA Secretariaat: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 22 februari 2012 SENIORENRAAD AMERSFOORT Met verwijzing naar het Reglement voor de

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

*Z8365EB173B* Datum : 26 januari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Advies op beleidsplan WMO en Jeugdwet WMO Raad Neerijnen

*Z8365EB173B* Datum : 26 januari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Advies op beleidsplan WMO en Jeugdwet WMO Raad Neerijnen *Z8365EB173B* Datum : 26 januari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Advies op beleidsplan WMO en Jeugdwet 2017-2020 WMO Raad Zaak- / Docnummer : 17-22420-19621 KENNISNEMEN VAN: Advies van de

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 1 Inhoudsopgave 1. Missie en visie 3 2. Samenstelling en taakverdeling 3 3. Communicatie 4 4. Vergadermomenten en agendapunten schooljaar 2008-2009 5 5. Begroting

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD RKBS DE BRAS Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 Aanwezig: Inge Overing, Sandra Kuster, Daniela Smeman, Giovanni Vierling Aanwezig nieuwe MR leden:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Nieuwsbrief Netwerk Afvalwaterketen Delfland Beste mensen, Zijn jullie ook zo benieuwd naar de ontwikkelingen in een aantal projecten? Hieronder kun je lezen hoe het met een aantal van de projecten gaat. Ook staan er andere items die het vermelden

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Hoe maak je de BGT succesvol

Hoe maak je de BGT succesvol Hoe maak je de BGT succesvol in jouw organisatie? Hoe succesvol geworden bij de provincie Johan Janzen Succes vertalen naar jouw organisatie Willy Bakker Hoe het allemaal begon (Landmeten) Instrumentarium/hulpmiddelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo. Vastgesteld op 10-05-2012. secretariaat:

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo. Vastgesteld op 10-05-2012. secretariaat: Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo Jaarverslag 2011 Vastgesteld op 10-05-2012 secretariaat: Stichting Vrienden van de Pniëlkerk De Schöppe 20 7609 CB ALMELO vriendenpnielkerk@gmail.com bankrekening

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

Maarn, 13 juni 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte leden, Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag 28 juni 2016

Nadere informatie