Bundel van de ledenvergadering van 19 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bundel van de ledenvergadering van 19 maart 2015"

Transcriptie

1 Bundel van de ledenvergadering van 19 maart Opening door vice-voorzitter Kees van Dalen 2 Verslag vorige vergadering 20 maart VERSLAG Algemene Ledenvergadering 20 maart 2014.docx 3 Bestuurssamenstelling: verkiezing voorzitter en lid bestuur verkiezing bestuursleden.pdf 4 Jaarverslag JAARVERSLAG 2014.pdf 5 Jaarrekening jaarrekening 2014.pdf 6 Jaarplan JAARPLAN 2015.doc 7 Begroting begroting 2015.pdf 8 Rondvraag 9 Sluiting

2 2 Verslag vorige vergadering 20 maart VERSLAG Algemene Ledenvergadering 20 maart 2014.docx VERSLAG Algemene Ledenvergadering 20 maart 2014 plaats/zaal: de Reehorst te Ede tijd: uur aanwezig : plm. 250 personen plm. 100 leden 1. Opening en mededelingen Voorzitter Aat de Jonge heet de aanwezige leden welkom. In het bijzonder ook de aanwezige niet-leden met de oproep om zich aan te sluiten bij de vereniging. De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar. Het jaar van wijziging van de nieuwe structuur van de vereniging waarbij aansluiting is gevonden bij GBI6. Hij bedankt iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd in de oude structuur en wenst allen die een rol gaan spelen in de themagroepen veel succes. Verder neemt de voorzitter een aantal actuele thema s door en verwelkomt de gemeente Alphen aan den Rijn als het 110 e lid van de vereniging. 2. Verslag algemene ledenvergadering 21 maart 2013 Het verslag van de algemene ledenvergadering van 21 maart 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Vaststelling jaarverslag 2013 Het jaarverslag 2013 zoals toegezonden en op de website vermeld, wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Vaststelling financieel verslag 2013 Het financieel verslag, resulterend in een tekort ,= over 2013, wordt ongewijzigd vastgesteld. Het nadelig resultaat is met name het gevolg van inhuur van externen ter voorbereiding op de visievorming. Het tekort kan worden gedekt uit de reserve positie. 5. Jaarplan 2014 Het jaarplan 2014, onze gids voor dit jaar wordt overeenkomstig het voorliggende ontwerp vastgesteld.

3 6. Vaststelling begroting 2014 De begroting van het lopende boekjaar 2014 wordt overeenkomstig het voorstel van het bestuur vastgesteld. E.e.a. betekent dat de contributie overeenkomstig het navolgende overzicht vast wordt gesteld. Tot inwoners 50 Van tot inwoners 150 Groter dan inwoners Nieuwe naam en logo Zoals bekend heeft het bedrijf Oranjewoud haar naam per 1 januari 2014 gewijzigd in AnteaGroup. Inmiddels raakt de naam AnteaGroup wat meer ingeburgerd en komt de naam Oranjewoud meer en meer op de achtergrond. Binnen het bestuur is aan de orde geweest of wij als gebruikersvereniging aansluiting zouden moeten zoeken bij deze naamswijziging. Geconcludeerd is dat het gepast is dat ook onze gebruikersvereniging de oude benaming Oranjewoud verlaat en komt tot een nieuwe naamgeving. Voorgesteld wordt een naam die aansluit bij de nieuwe naam van het bedrijf AnteaGroup resulterend in Gebruikersvereniging AnteaGroup ofwel GVag. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Er is een nieuw logo ontwikkeld, getracht is zowel het oude logo en nieuwe naam met elkaar te combineren. De wijziging van de naam, opgenomen in artikel 1 van de statuten, en bijbehorend logo ligt voor aan de vergadering. De vergadering reageert instemmend met applaus op het voorstel van het bestuur. 8. Rondvraag en Sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

4 3 Bestuurssamenstelling: verkiezing voorzitter en lid bestuur verkiezing bestuursleden.pdf Algemene ledenvergadering Datum vergadering: donderdag 19 maart 2015 Agendapunt: 3 Onderwerp: verkiezing voorzitter en lid bestuur Na bijna zeven jaar invulling van het voorzitterschap binnen onze vereniging heeft Aat de Jonge tijdens een plenaire bijeenkomst van themagroepen, projectteam GBI4 en MCPR, op 1 oktober 2014 in Houten afscheid genomen van onze vereniging. De heer Wim Groeneweg, burgemeester van de gemeente Vianen is als beoogd - voorzitter inmiddels toegetreden tot het bestuur. Verder is de heer Bram Brouwers, coördinator afdeling BOR van de gemeente Valkenswaard ook per 1 oktober toegetreden tot het bestuur. Namens het bestuur wordt de ledenvergadering voorgesteld, conform artikel 9 lid 2 van de statuten, om de heer Groeneweg definitief te benoemen als voorzitter van het bestuur en de heer Brouwers te benoemen als lid van het bestuur. Op 18 februari jl. heeft het bestuur afscheid genomen van mevr. Lea Limonard. Zij is 5 jaar lid geweest van het bestuur en heeft o.a. de rol van secretaris vervuld. Ook heeft mevr. Dominique Boelen na een bestuursperiode van drie jaren recentelijk afscheid genomen. Het bestuur is per 19 maart 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter Secretaris/Penningmeester Leden: Wim Groeneweg, burgemeester van de gemeente Vianen Kees van Dalen, wethouder gemeente Houten Berto Smit, afdelingshoofd gemeente Dronten Bram Brouwers, coördinator BOR gemeente Valkenswaard vacature Volgens artikel 9 lid 1 van onze statuten bestaat het bestuur uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Dit betekent dat het bestuur op korte termijn uitbreiding behoeft. Het bestuur heeft daartoe inmiddels het initiatief genomen.

5 4 Jaarverslag JAARVERSLAG 2014.pdf JAARVERSLAG Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Gebruikersvereniging AnteaGroup. De GVAG is opgericht in 2001 en bestaat dus ruim 13 jaren en heeft haar functie en rol inmiddels overduidelijk bewezen. Middels de betrokkenheid en participatie van de leden durven we te stellen dat we de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland zijn. Dit op basis van de positief kritische betrokkenheid bij de totstandkoming en actueel houden van de software in de relatie met de AnteaGroup. Ook dit jaar is er weer veel werk verricht door onze vrijwillig actieve leden binnen de vereniging en dat alles in het belang van de gebruikers van het GBI. Het bestuur wil hierbij ook nu weer deze actieve leden bedanken voor hun inzet. 2. Van GVOW naar GVAG Binnen het bestuur is aan de orde geweest of wij als gebruikersvereniging aansluiting zouden moeten zoeken bij de naamswijziging van het bedrijf Oranjewoud. Geconcludeerd is dat het gepast is dat ook onze gebruikersvereniging de oude benaming Oranjewoud verlaat en komt tot een nieuwe naamgeving. Tijdens de GBIdag in Ede is de leden een naam voorgesteld die aansluit bij de nieuwe naam van het bedrijf resulterend in Gebruikersvereniging AnteaGroup ofwel GVAG. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Er is een nieuw logo ontwikkeld, waarbij het oude logo en nieuwe naam met elkaar gecombineerd zijn. De ledenvergadering heeft instemmend gereageerd op het voorstel van het bestuur. 3. Het eerste jaar binnen de nieuwe structuur Dit jaar hebben we binnen de vereniging veel aandacht en energie gestoken in het invulling geven van de vastgestelde visie in Een visie die is vastgesteld om blijvend een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn richting de AnteaGroup. We hebben inhoud gegeven aan de transitie van een GBI4 ingerichte verenigingsstructuur richting 1

6 een structuur die goed aansluit op GBI6. We opereren niet meer op productniveau, maar op thema-niveau. De opzet van GBI-6 is namelijk identiek voor alle elementen binnen de openbare ruimte. Het onderscheidende vermogen zit vooral op de toepassing van de apps. De themagroepen zijn multidisciplinair van opzet. Ieder themagroep kent een trekker/voorzitter. Dit is een GVAG-lid en iedere themagroep wordt ondersteund/aangevuld door een vakspecialist vanuit AnteaGroup. Daarnaast zijn de themagroepen aangevuld met GVAG-leden die een sterke affiniteit hebben met het themaveld. We onderscheiden 4 themagroepen, die allen adviserend zijn aan het bestuur. De trekkers van de themagroepen komen voorafgaand aan de themagroep vergaderingen bijeen onder voorzitterschap van een lid van het bestuur. Ook de productmanager van de AnteaGroup en de bestuursadviseur zijn hierbij aanwezig. Gezamenlijke vraagstukken worden hier besproken ter voorbereiding en eventuele agendering van de themagroep vergaderingen. Aan het begin van het jaar is een roadmap besproken en onderschreven. Op basis hiervan zijn de activiteiten binnen de themagroepen volgens dit spoorboekje opgepakt. 4. Bestuur Na bijna zeven jaar invulling van het voorzitterschap binnen onze vereniging heeft Aat de Jonge tijdens een plenaire bijeenkomst van themagroepen, projectteam GBI4 en MCPR, op 1 oktober 2014 in Houten afscheid genomen van onze vereniging. Hij is van grote betekenis geweest voor de verdere professionalisering van de vereniging en heeft ons gebracht tot volgens zijn eigen veel gebruikte uitspraak: de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland. Hij is als voorzitter opgevolgd door de heer Wim Groeneweg. Verder is Bram Brouwers ook per 1 oktober toegetreden tot het bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling per 31 december 2014: Voorzitter: de heer Wim Groeneweg, burgemeester gemeente Vianen Secretaris: mevr. Lea Limonard, afdelingshoofd gemeente Meppel Penningmeester: de heer Kees van Dalen, wethouder gemeente Houten Lid: de heer Berto Smit, afdelingshoofd gemeente Dronten Lid: mevr. Dominique Boelen, afdelingshoofd gemeente Vlissingen Lid: de heer Bram Brouwers, hoofd afdeling BOR gemeente Valkenswaard Het bestuur is 5 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Voorgenomen klanttevredenheidsonderzoek - Escrow regeling in relatie met broncodes - Stimuleren betrokkenheid leden - Wijziging statuten - Implementatie GBI6 - Businesscase Gegevens Woordenboek Stedelijk Water - Samenstelling bestuur / opvolging voorzitter - Portefeuilleverdeling 2

7 5. Leden Per 31 december 2014 had de vereniging 116 leden. Een stijging met 7 leden ten opzichte van We constateren dat er als gevolg van herindelingen minder maar grotere gemeenten ontstaan hetgeen voor onze vereniging op langere termijn een afname van het aantal leden zal/kan betekenen. Verder zien we dat er nog een groot aantal gemeenten wel gbi gebruiker is maar nog geen lid van de GVAG. Het is van belang dat ook die gemeenten de toegevoegde waarde van de GVAG gaan onderkennen. Het belang om met elkaar als gbi - gebruikers als sterke gesprekspartner op te treden richting het bedrijf AnteaGroup is cruciaal. In 2014 hebben we ook niet-lid gemeenten bezocht en heeft dit o.a. geleid tot een toename van het aantal leden. 6. Algemene Ledenvergadering Op 20 maart 2014 is de 14e algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Locatie was de Reehorst in Ede tijdens de GBI dag. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals jaarverslag, jaarplan en begroting is ook de nieuwe naam en bijbehorend nieuw logo door de leden vastgesteld. De oude naam GVOW hebben we in verband met de naamswijziging van het bedrijf Oranjewoud richting AnteaGroup definitief achter ons gelaten. Met de begroting is ook de contributieregeling 2014 vastgesteld: Tot inwoners 50 Van tot inwoners 150 Groter dan inwoners a Themagroep Woordenboek Dit thema is vooral van belang om binnen GBI en de GVAG te komen tot uniforme terminologie en welke/hoeveelheid thema s die we gaan onderscheiden binnen GBI-6. Dus het woordenboek is het informatiemodel, het 'magazijn' dat we willen standaardiseren. Hierin wordt afstemming met landelijke platforms ( zoals Rioned en CROW) geborgd. De themagroep is 5 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Resterende aandachtspunten voormalige productgroepen zoals vervangende masttypes en boomveiligheidsregistraties - Dataconversie in relatie tot overgang oud naar nieuw woordenboek - Converteren grote bestanden - Businesscase Gegevens Woordenboek Stedelijk Water - IMBOR in relatie met werkgroep Crow - Processchema op weg naar standaardisatie - Prioritering whishes - Storingen online 3

8 7.b Themagroep Data Uniformiteit binnen de data is van belang. Dus hoe wordt binnen het 'magazijn de data ingewonnen, hoe slaan we het op, hoe houden we het actueel en hoe gebruiken we het, waarbij de kracht van de integraliteit van GBI 6 optimaal wordt benut. Het gaat steeds meer over integraal beheer van de openbare ruimte. De data vormt hierin de bekende motor en moet solide zijn; ook voor de doorontwikkeling van GBI naar de toekomst. De themagroep is 5 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Vervanging pragmatisch koppelvlak door Stuf-GEO - Verkenning addons richting andere systemen - Boomveiligheidsregistratie - Dataconversie in relatie tot overgang oud naar nieuw woordenboek - Prioritering whishes - Klantwaarde in GBI databank 7.c Themagroep Apps / kennis & raadplegen Dit is een themagroep waar het dagelijks gebruik door beheerders van GBI van groot belang is. Vragen die in deze groep spelen zijn: welke kennis moeten we standaardiseren, welke vragen komen op de beheerders af, wat moeten we weten, wat kan ik gebruiksvriendelijk laten ontwikkelen. Het raadplegen van de data en dit vereenvoudigd kunnen door handige apps als tool voor het gebruik van GBI. Een themagroep waar permanent ontwikkelingen in plaatsvinden en ook direct een bijdrage leveren aan een betere en bredere toepassing van GBI. De themagroep is 5 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Beheertaak/procesbeheer - Assetmanagement - Integrale aanpak - Scheidslijn activiteiten/opleidingen tussen AnteaGroup en business partners - App flora en fauna - Kwalitatief plannen groen - Alternatieve wijze van plannen - App beheerkalender - Witte vlek in blauwe diamant - Behoefte aan forum om kennis te delen 4

9 7.d Themagroep Innovatie Deze themagroep is vooral toekomstgericht bezig. Vooral met de ontwikkeling van GBI richting de toekomst (2-5 jaar). Deze themagroep zal ook in belangrijke mate ontwikkelingen op technologisch gebied bijhouden en adviserend zijn aan het bestuur van de GVAG en AnteaGroup omtrent nieuwe ontwikkelingen en volgende versie van GBI. De themagroep is 5 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Webbased HTML5 - Rolafhankelijke informatie - Autorisatie indien webbased - Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik - Waarmee en hoe ontsluiten we de buitenwereld - Implementatieproces GBI6 - Doorontwikkeling interactief servicedesk - GIS engineering - Doorlooptijd GBI servicedesk 8.a. Projectteams Deze zijn/worden ingesteld vanuit vraag uit en onder verantwoordelijkheid van de themagroepen. Vanuit de themagroep wordt een opdracht geformuleerd en een specifiek projectteam bouwt/ontwikkelt. Het is een wisselende groep die vanuit een pool van GVAG-leden wordt samengesteld. Het is projectmatig van opzet en dus ook tijdelijk, totdat het (deel)product is opgeleverd. Werkend vanuit een pool van specialisten brengt kennis op maat, minder structureel tijdsbeslag van betrokkenen, een grotere flexibiliteit en veel personen kunnen actief zijn binnen de vereniging. In 2014 waren de volgende projectteams actief: - Projectteam GWSW - Projectteam Stuf-GEO 8.b. Projectteam GBI4 Dit is een speciaal projectteam. Niet alle GVAG-leden zitten in de modus van GBI-6. Er is dus ook aandacht en support nodig voor deze GVAG-leden. Dit projectteam biedt deze support. Productontwikkeling binnen GBI-4 vindt niet meer plaats, wel het reguliere onderhoud betreffende de werking van het pakket. Het projectteam GBI4 is 3 keer bij elkaar geweest en de volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: - Bugs worden inzichtelijk gemaakt en beoordeeld ter eventuele prioritering - Notitie groepsindeling GBI4 klanten - Rol projectteam en samenstelling - Hoe in te spelen op updates software derden - Herzien standpunt van AnteaGroup t.a.v. Storingen online 5

10 9. Werkgroep MCPR Het vraagstuk participatie van en communicatie richting leden is een taak van de werkgroep MCPR onder voorzitterschap van een externe communicatieadviseur. Voorgenomen is om actief te werken aan maatregelen die het ontmoeten kan stimuleren alsmede het stimuleren van actief gebruik van GBI is een aandachtspunt. Bij het bespreken van de nieuwe structuur en aanmelding van poolleden hebben zij aangegeven graag een vorm van overleg/betrokkenheid te houden in de vorm van ontmoeting c.q. informatiesessies per vakgebied. Daarnaast onderscheiden we de overige leden waaruit wellicht nog meer themagroep leden en poolleden te werven zijn. Daarbij moeten we ons realiseren dat er een grote groep leden is die tot nu toe alleen passief lid is. Uit de contacten is gebleken dat hieronder toch leden zijn die wel wat meer betrokkenheid willen hebben en minimaal wat meer geïnformeerd willen worden via gebruikersbijeenkomsten en/of een forum waar zaken kunnen worden gedeeld. Door de werkgroep MCPR is in samenwerking met AnteaGroup gestalte gegeven aan deze behoefte middels een 2-tal bijeenkomsten voor vakbroeders om kennis te delen. 10. Secretariaat/ondersteuning Het bestuur, de themagroepen, projectteam GBI4 en de werkgroep MCPR zijn door de bestuursadviseur, de heer Bé de Winter, geadviseerd en ondersteund. Tevens is de bestuursadviseur belast met het secretariaat en financiële administratie van de vereniging. De bestuursadviseur is tevens de vertegenwoordiger namens de GVAG in het overleg van gebruikersverenigingen binnen KING. Naast de rol van advisering en ondersteuning heeft de bestuursadviseur ook een actieve rol als ambassadeur van de vereniging en heeft daartoe diverse gemeenten als gbi gebruiker bezocht, zowel leden als niet-leden. Dit om de positie en activiteiten van de GVAG uit te dragen bij de leden en de overige gbi gebruikers. 11. Relatie met AnteaGroup Vertegenwoordiging namens AnteaGroup als gesprekspartner voor het algemeen bestuur was Tonie Speelman. Verder was Iepe Soet als productmanager als vaste vertegenwoordiger aanwezig bij de vergaderingen van de trekkers van de themagroepen. Bij de themagroep vergaderingen waren productspecialisten als vaste vertegenwoordiger aanwezig. Verder heeft er regelmatige afstemming plaatsgevonden tussen AnteaGroup en de bestuursadviseur over de voortgang van de gemaakte afspraken en overige zaken. 6

11 12. Samenstelling themagroepen, projectteam GBI4 en werkgroep MCPR In 2014 was de samenstelling als volgt: Woordenboek trekker Niels Heijboer gemeente Roosendaal Alois Michielsen gemeente Dronten Paul Mostert gemeente Maassluis John Peeters gemeente Maasgouw Data trekker Wilma Theunissen gemeente Venray Jacob Bijker gemeente De Friese Meren Patricia Veenstra gemeente Almelo Marko vd Wetering gemeente Meppel Mart Bindels gemeente Echt-Susteren Natasja Guitjens gemeente Tiel Apps & kennis & raadplegen trekker Stefan Nienhuis gemeente Rheden Hank Koeslag gemeente Breda Alex Weinbrecher gemeente Slochteren Hanno de Hoog gemeente Den Bosch Johan van Zijl gemeente Capelle ad IIssel Martin Noorlander gemeente Apeldoorn René van der Kooy gemeente Achtkarspelen Innovatie trekker Wobbe Witte gemeente Den Bosch Bram Brouwers gemeente Valkenswaard Marius Dronkers gemeente Roosendaal Michel van Driel gemeente Vlissingen Jan de Jong gemeente Houten Jakob Louw gemeente Almere Projectteam GBI4 voorzitter Herman Wiss gemeente Stichtse Vecht Jan Smits gemeente Ede Jeroen de Jong gemeente Almere Ruud van Wijngaarden gemeente Papendrecht Werkgroep MCPR voorzitter Marianne Blom-Vader Wilma Theunissen Freek Verhoef Simone Wierstra gemeente Venray gemeente Den Haag gemeente Stichtse Vecht 7

12 8

13 5 Jaarrekening jaarrekening 2014.pdf

14

15

16

17 6 Jaarplan JAARPLAN 2015.doc JAARPLAN Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De in 2014 gestarte nieuwe structuur met themagroepen en aanvullend projectteams krijgt in 2015 een verdere invulling. Daarnaast zal ook het oude pakket GBI4 voorlopig blijvend worden gevolgd via een projectteam namens onze vereniging. We blijven positief kritisch en meedenkend, om daarmee onze status als de meest invloedrijke gebruikersvereniging van Nederland te handhaven. 2. Algemeen Samen met de AnteaGroup gaan we ook in 2015 gezamenlijk werken aan verbetering en optimalisatie van het product GBI6. De GVAG zal in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers namens AnteaGroup, trachten de doelstellingen te bereiken. Het in september 2013 geactualiseerde convenant tussen beide partijen is hierbij leidend. Het denken vanuit een integraal programma, gebaseerd op standaarden, die meer disciplines binnen de gemeenten bedient, is de basisbenadering binnen de vereniging. De GVAG en AnteaGroup trekken ook de komende jaren samen op via een constructieve samenwerking om gezamenlijk te komen tot een beter product. 1

18 We kunnen constateren dat steeds meer leden de stap van GBI4 richting GBI6 hebben gemaakt of binnenkort gaan maken. Ook hebben we gezien dat een aantal leden hebben gekozen voor een ander pakket; daarnaast zijn weer andere gemeenten juist overgestapt richting het pakket van de AnteaGroup. Wellicht kunnen we deze gemeenten betrekken bij onze gebruikersvereniging. 3. Bestuur Het algemeen bestuur bespreekt de algemene gang van zaken binnen de vereniging en adviezen vanuit de themagroepen. Als dagelijks bestuur worden de vergaderingen voorbereid door voorzitter, secretaris en bestuursadviseur. Er zijn in 2015 vijf vergaderingen gepland. Wij richten ons vooral op: - Escrow-overeenkomst - Klanttevredenheidsonderzoek - Portefeuilleverdeling - Ledenvergadering 18 maart Plenaire bijeenkomst met alle groepen - Overleg met directie AnteaGroup - Ondersteuning van GBI4 via Oracle 10 - Bemensing van de themagroepen/projectteams 4. Themagroepen Binnen de nieuwe structuur is aansluiting gevonden bij het ontwerp van GBI6 en wel op thema-niveau. De opzet van GBI6 is namelijk identiek voor alle elementen binnen de openbare ruimte. De themagroepen zijn vaste teams die, vier tot vijf keer per jaar bijeenkomen om te vergaderen over de ontwikkelingen. Ieder themagroep kent een trekker/voorzitter. Dit is een GVAG-lid en iedere themagroep wordt ondersteund door een vakspecialist vanuit AnteaGroup. Daarnaast worden de themagroepen aangevuld met GVAG-leden die een sterke affiniteit hebben met het themaveld. De trekkers van de themagroepen komen voorafgaand aan de themagroep vergadering bijeen onder voorzitterschap van Berto Smit, lid van het bestuur. Ook de productmanager van de AnteaGroup en de bestuursadviseur zijn hierbij aanwezig. 2

19 Als spoorboekje voor 2015 wordt de geactualiseerde roadmap van de AnteaGroup gehanteerd. We onderscheiden 4 themagroepen, die allen adviserend zijn aan het bestuur, te weten: - Woordenboek; - Data; - App s / kennis & raadplegen; - Innovatie. Hieronder volgt een korte toelichting op de themagroepen en bijbehorende aandachtspunten: 4.1 Woordenboek: dit thema is vooral van belang om binnen GBI en de GVAG te komen tot uniforme terminologie en welke en de hoeveelheid thema s die we onderscheiden binnen GBI6. Dus het woordenboek is het informatiemodel, het gestandaardiseerde 'magazijn'. Hierbij wordt afgestemd met landelijke platforms zoals Rioned en CROW. Aandachtspunten 2015: - proces standaardisatie - nieuwe uitwissel architectuur - IMBOR in samenspraak met CROW - Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (verbinding met projectteam) - geprioriteerde bugs/wisheslijst delen met de leden 4.2 Data: themagroep houdt zich bezig met uniformiteit binnen de data. Dus hoe wordt binnen het 'magazijn de data ingewonnen, hoe slaan we het op, hoe houden we het actueel en hoe gebruiken we het, waarbij de kracht van de integraliteit van GBI-6 optimaal wordt benut. Het gaat steeds meer over integraal beheer van de openbare ruimte. De data vormt hierin de bekende motor en moet solide zijn; ook voor de doorontwikkeling van GBI naar de toekomst. Aandachtspunten 2015: - klantwaarden (in relatie tot de standaardwaarden) - Stuf-GEO (verbinding met het ingestelde projectteam) 3

20 4.3 App s / kennis & raadplegen: dit is een themagroep waar het dagelijks gebruik door beheerders van GBI van groot belang is. Vragen die in deze groep spelen zijn: welke kennis moeten we standaardiseren, welke vragen komen op de beheerders af, wat moeten we weten, wat kan ik gebruiksvriendelijk laten ontwikkelen. Het raadplegen van de data door middel van handige app s als tool voor het gebruik van GBI. Een themagroep waar permanent ontwikkelingen in plaatsvinden en meegedacht wordt in de ontwikkeling van nieuwe app s. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een betere en bredere toepassing van GBI. Aandachtspunten 2015: - alternatieve wijze van plannen (via instellen projectteam) - onderzoek forum om behoefte gebruikers duidelijk te krijgen - brainstormen met themagroep innovatie 4.4 Innovatie: Deze themagroep is vooral toekomstgericht bezig. Vooral met de ontwikkeling van GBI richting de toekomst (2-5 jaar). Deze themagroep houdt ook in belangrijke mate ontwikkelingen op technologisch gebied bij en adviseert aan het bestuur van de GVAG en AnteaGroup omtrent nieuwe ontwikkelingen en een eventueel volgende versie van GBI. Aandachtspunten 2015: - brainstormen met themagroep apps - contouren/ doorontwikkeling servicedesk (interactief) - GIS engineering (via instellen projectteam) - rol GVAG oppakken als regisseur Recentelijk heeft de themagroep besloten voor haar groep een nieuwe vorm van vergaderen in te voeren. De insteek is om binnen interactieve werksessies onderwerpen intensief uit te diepen. Resultaat moet zijn een beeld voor de toekomst en dit te vertalen naar het huidig handelen. 4

21 4.5 Projectteams: deze houden zich bezig met specifieke vraagstukken geformuleerd door de te onderscheiden themagroepen in een specifiek projectplan. Het spreekt voor zich dat we hierbij GVAG-leden betrekken om deze activiteiten te verrichten. Dit is een wisselende groep die vanuit een pool van GVAG-leden wordt samengesteld. Door de projectmatige opzet is is het vaak een tijdelijke groep, totdat het (deel)product is opgeleverd. Werkend vanuit een pool van specialisten brengt kennis op maat, minder structureel tijdsbeslag van betrokkenen, een grotere flexibiliteit en veel personen kunnen actief zijn binnen de vereniging. In 2015 zijn de volgende projectteams actief: - GWSW - Stuf-GEO - Alternatieve wijze van plannen - Gis engineering 4.6 Projectteam GBI4: niet alle GVAG-leden zitten in de modus van GBI6. Er zal dus ook aandacht en support nodig zijn voor deze GVAG-leden. Dit projectteam biedt deze support. Duidelijk is dat GBI6 inmiddels zo ver is ontwikkeld dat productontwikkeling binnen GBI4 niet meer plaatsvindt, wel het reguliere onderhoud betreffende de werking van het pakket. De GVAG heeft door middel van het projectteam GBI4 blijvend aandacht voor het op een gepaste wijze onderhouden van het product en bijbehorende inspanningen. Uiteraard zullen de strikt noodzakelijke aandachtspunten afgehandeld worden daar qua ontwikkeling het vizier is gericht op GBI6. Aandachtspunten 2015: - Project Storingen online - Monitoren lijst GBI4 gebruikers - Bugs - Ondersteuning van GBI4 via Oracle 10 5

22 5. Werkgroep MCPR De werkgroep MCPR is belast met de communicatie richting en participatie van de leden. De werkgroep faciliteert het bestuur en de themagroepen. In zijn algemeenheid wordt het ontmoeten van gebruikers onderling en het stimuleren van actief gebruik van GBI als een belangrijk gegeven gezien. Aandachtspunten 2015: - Duidelijke positionering en rol van MCPR in de structuur - Stimuleren communicatie vanuit Themagroepen richting leden - Inzet vakbroederbijeenkomsten op thema s riolering en verlichting - Stimuleren actief gebruik GBI - Vanuit gezamenlijk belang actief optrekken met AnteaGroup 6. B G T GBI 6 ontwikkelt zich parallel met de ontwikkeling van de landelijke basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Hier liggen voor de gemeenten kansen om de informatievoorziening binnen de gemeente efficiënter en meer integraal op te zetten. Dit is overigens lang niet alleen techniek. Kansen liggen vooral op organisatorisch en inhoudelijk gebied binnen de gemeenten. Voor specifieke onderwerpen kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige kennis binnen de afzonderlijke themagroepen. Deze kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. 7. Strategische agenda Het bestuur is van mening dat het gewenst is om op basis van een goede afweging te komen tot een lange termijn visie ten aanzien de positie van GBI in het licht van toekomstig beheer openbare ruimte. Met name de vertaling richting management en bestuur dient daarin een dominante plaats te krijgen. Het voornemen is om in het najaar met de meest betrokkenen hiertoe een strategiebijeenkomst te organiseren. Uitkomst dient een agenda voor de toekomst te zijn gedragen door zowel de vereniging als de AnteaGroup 6

23 7 Begroting begroting 2015.pdf Begroting 2015 versie 18 februari begroting werkelijk begroting baten contributie rente anteagroup lasten themagroep activiteiten reiskosten themagroep leden contactdag bestuur/ tg leden vakbroeders bestuur + ledenvergadering adviseur/secretariaat autokosten inhuur communicatie algemene kosten klanttevredenheidsonderzoek onvoorzien overschot

visie document 25 september 2013

visie document 25 september 2013 Visie document structuur GVOW 1. Inleiding Bij besluit van 6 maart 2013 heeft het algemeen bestuur van de GVOW besloten een ontwikkelingstraject in te zetten om te komen tot een nieuwe structuur van de

Nadere informatie

Vooruitblik GBIdag 2015

Vooruitblik GBIdag 2015 GBI nieuws Nr.7 Voorjaar 2015 Vooruitblik GBIdag 2015 Risicogestuurd beheer opent nieuwe deuren Open data, GBI & beheer: een veelbelovende relatie! Nieuw Benchmark openbare ruimte van start Volgende stap

Nadere informatie

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow.

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. GBI nieuws Nr.4 Februari 2014 GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. Een integrale beheeromgeving voor gemeente Leiden GBI as a service Meer gemeenten kiezen voor hosting Nieuw GBIapp-CROW

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur BI nr.3 nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart samenwerking in De Friese Meren GVOW en Oranjewoud nieuw convenant, nieuwe structuur App Burgerschouw leuker en sneller schouwen Nieuw GBIaddon-maatregeltoets

Nadere informatie

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties BI nr.1 nieuws maart 2013 Programmaboek dag met keynotespeaker Cees Hamers van KING GVOW vergadering Co-creatie kamer en presentaties Een volledig vernieuwd nieuws met de vertrouwde inhoud Samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Projectspiegel. Waterschap Groot Salland. HWBP Maatregel Zwolle

Projectspiegel. Waterschap Groot Salland. HWBP Maatregel Zwolle Projectspiegel Waterschap Groot Salland HWBP Maatregel Zwolle De Projectspiegel Waterschap Groot Salland HWBP Maatregel Zwolle Datum: 8 december 2014 Status: Opdracht van: Definitief Waterschap Groot Salland

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de ALV december 2013 Inhoudsopgave Jaarplan 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag. JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011 Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.nl Vereniging van coördinatoren informatievoorziening en automatisering in

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1. Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold

PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1. Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1 Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1 Plan van Aanpak Realisatiefase - deel 1 Voorbereiding van

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie